Page 1

KATALOG w ó c w o r e i dla k

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

[www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni]

#238 WYszukiwarka

Czêœci do wszYstkich aut

Honda CR-V IV generacji Statystyki sprzeda¿y aut w Polsce Mercedes Klasa S [ test ] Nowa Kia Cee'd [ test ] KRAKÓW WIELICZKA ISSN 1429-7078 wyd.A nr 8 (238) SIERPIEÑ 2012


wszYstko co chcesz wiedzieæ o motorYzacJi

aktualnoœci - statYstYki sPrzeda¿Y - s³ownik PoJêæ motorYzacYJnYch - sPecYfikacJa modeli - Galerie - filmY historia marek - auta dostêPne od rêki - PromocJe

ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (12) 654 05 48, kom.: 604 924 484

t³umiki, katalizatory - spawanie MECHANIKA, alternatory, rozruszniki BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO

Czêœci do wszYstkich aut

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

sPrawdŸ na

ASTRO AUTO SERWIS

Czêœci do wszYstkich aut

i sPrawdŸ online

Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego

2012 Trynid

ZeskanuJ kod

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

02

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

Mobil

03


[

MOIM ZDANIEM Subiektywne autorskie opinie i komentarze

Cud niepamiêci Ten tytu³ piosenki Sojki jest w tym przypadku wyj¹tkowo nie na miejscu. Zw³aszcza, ¿e by³a to wystawa wspomnieñ. Smutno i Ÿle by³oby nie pamiêtaæ tak znacz¹cych pojazdów jak na przyk³ad VOLVO P 1800. To wspania³e auto znane jest przede wszystkim z filmu o Œwiêtym. Piêkny samochód, fantastyczny bohater! Nieprawda¿? Dziêki pasji kolekcjonerskiej auto dotrwa³o do dzisiaj w super dobrym stanie, a przy okazji imprezy "AUTO-NOSTALGIA" (1-3.06.2012 - w halach wystawienniczych na ul. Marsa w Warszawie) wszyscy chêtni mogli je podziwiaæ. I ja te¿... Kiedy ogl¹da³em ten pojazd, podziwia³em m.in. tak rzadkie ju¿ dziœ i niepopularne elementy, takie jak ta piêkna boczna linia. Co zrobiæ. Ta unifikacja samochodów, nawet je¿eli idzie o liniê nadwozia to dziœ niestety codziennoœæ i efekt zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Dla wielbicieli dawnych aut prezentowane by³y takie smaczki jak na przyk³ad pierwszy zarejestrowany w Polsce RAMBLER typ E z 1903 roku. Dysponuj¹cy 1-cylindrowym silnikiem o "osza³amiaj¹cej" mocy 6 koni! WyobraŸcie sobie, ¿e ten drogowy "potwór" jest wci¹¿ sprawny, ma³o tego, w zesz³ym roku wzi¹³ udzia³ w rajdzie LondynBrighton! Obok szacownego staruszka sta³o lekko tylko m³odsze auto zbudowane w roku 1911 z osza³amiaj¹c¹ wrêcz moc¹ 14 KM wygenerowan¹ z 2-cylindrowego silnika o blisko 2 litrach pojemnoœci. A¿ strach pomyœleæ jak szybko jeŸdzili w tamtych czasach ci, którzy chcieli siê œcigaæ. S¹siad zawsze móg³ mieæ mocniejsze auto marki METZ maj¹ce ju¿ 4 cylindry i generuj¹ce z prawie 3 litrów ca³e 22 KM! Wszyscy oni wtedy chcieli byæ szybsi od ich znajomego, który dysponowa³ starszym modelem REO o 2 cylindrach, 2540 cm. szeœciennych daj¹cych a¿ 18 koni! Ile bym da³, ¿eby zobaczyæ takie wyœcigi! Kilka kroków za takimi piêknymi antykami znalaz³o siê miejsce dla legendarnych w naszych polskich warunkach pojazdów. Moj¹ ciekawoœæ wzbudzi³ SMYK z 1958 roku. By³ to pojazd zaopatrzony w silnik od znanego motocykla marki Junak. Rozpêdza³ siê do ca³ych 70 km/h. Mog³y nim podró¿owaæ 2 osoby z przodu, a z ty³u by³a ³aweczka dla dwójki maluchów lub doros³ego, ale niezbyt ros³ego osobnika. Najciekawsze s¹ drzwi otwierane... z przodu! Jazda takim autem to musia³o byæ prze¿ycie! A¿ strach pomyœleæ o skutkach ewentualnych zderzeñ czo³owych...

[

ma swój urok... Kawa³ek za tymi przedziwnymi pojazdami sta³o piêkne BMW coupe typ CS z 1966 roku. To auto jakby z innej bajki! Bardzo luksusowe coupe s³ynnej bawarskiej firmy. Ciekawy detal - brak s³upka w drzwiach.

TEST Kia Cee'd II generacji

Andaluzyjska przygoda

z now¹ Ki¹ cee'd.

Ca³kiem niedaleko tej opowieœci o marzeniach sprzed lat sta³y marzenia z innego obozu politycznego. Dla wielu nawet te marzenia by³y nie do zrealizowania. Oprócz posiadania kilku z³otych potrzebne by³y jeszcze specjalne przydzia³y, talony, asygnaty, a potem do u¿ytkowania zdobytych z trudem wspania³oœci - kartki na benzynê zwan¹ "wach¹"!

Andaluzja przywita³a nas piêkn¹, s³oneczn¹ aur¹ z temperatur¹ rzêdu 20°C. Naprzeciw terminala w Maladze czeka³y przygotowane do jazd testowych samochody. Wszystkie ustawione obok siebie wzbudza³y du¿e zainteresowanie czekaj¹cych na podró¿ turystów przede wszystkim za spraw¹ swojego nowoczesnego i atletycznego wygl¹du.

£za siê w oku krêci, przynajmniej niektórym. Patrz¹c na te wspaniale utrzymane pojazdy z minionej ju¿ epoki, ka¿dy mo¿e mieæ inne wspomnienia. Ja na dachu jednego z aut dostrzeg³em coœ, co przypomnia³o mi dzieciñstwo i dreptanie za plastikowym WARTBURGIEM z elektrycznym przewodem i sterowaniem. Marzy³em wtedy, ¿eby auto urwa³o siê ze sznurka i pojecha³o dalej samo.

Cee’d, urós³ w porównaniu do poprzednika. D³ugoœæ ca³kowita wzros³a o 50 mm (do 4310 mm), natomiast wysokoœæ auta dziêki obni¿eniu zawieszenia zmala³a o 10 mm do 1470 mm. Pomimo ca³kowicie nowej p³yty pod³ogowej, nowy cee’d utrzymuje niezmieniony rozstaw osi wynosz¹cy 2650 mm. Porównuj¹c testowany model z najwiêkszym konkurentem w swojej klasie - VW Golfem, nowy cee’d jest d³u¿szy o 10 cm, ni¿szy o 1 cm oraz szerszy o 1 mm. Przestrzeñ na g³owê i nogi dla kierowcy oraz pasa¿era przedniego rzêdu wzros³a odpowiednio o 12 i 9 mm, a szerokoœæ na poziomie ramion dla pasa¿erów tylnej kanapy o 5 mm. Pojemnoœæ baga¿nika zwiêkszy³a siê do 380 litrów (tj. o 40 litrów), a dzielone siedzenia tylne sk³adaj¹ siê teraz ca³kowicie p³asko, tworz¹c praktyczn¹ przestrzeñ ³adunkow¹. Na pocz¹tku jazd testowych otrzymaliœmy do dyspozycji samochód w konfiguracji z now¹ jednostk¹ napêdow¹ 1.4 MPI DOHC o mocy 100 KM z 6-biegow¹ skrzyni¹ manualn¹ oraz pakietem EcoDynamics z systemem Start/Stop. Ruszyliœmy. Trasa wiod³a wzd³u¿ urokliwego „S³onecznego Wybrze¿a” Costa del Sol, na ulicach Marbelli panowa³ wzmo¿ony ruch. Jazda nowym cee’dem okaza³a siê przy-

W tym ca³ym zestawieniu ³adnych aut przypominaj¹cym przesz³oœæ znalaz³o siê miejsce i dla mocno przerobionej NYSY. Jej przebudowa dotyczy³a g³ównie wnêtrza, które zosta³o mocno zmodyfikowane tak, aby zachwyciæ wsiadaj¹cych do œrodka pasa¿erów! We wnêtrzu starej poczciwej Nyski stworzono prawdziwy salon z miêkkimi kanapami, barkami, telewizorem i podœwietleniem w ró¿nych kolorach. Na bogato! Nie mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ nawi¹zañ do œwiata filmu. W koñcu bardzo wiele by³o filmowych dzie³, w których auta gra³y jedne z g³ównych ról. Pamiêtacie "Mistrz Kierownicy Ucieka" czy "Blues Brothers"? Kto nie rozpozna³by tak ubranych goœci przy takim automobilu. Powiedzenia w stylu "Jake, Elwood wsiadajcie do wozu i jedŸmy" same cisnê³y siê na usta.

Informacji dostarcza Autor: Jacek Klimowicz

jemna nie tylko dziêki tej wyj¹tkowej miejscowoœci lecz równie¿ za spraw¹ dobrej pozycji za kierownic¹. Wszelkie przyrz¹dy kontrolne rozmieszczone s¹ w intuicyjny sposób zarówno na kierownicy jak i na konsoli centralnej, a nowy standard wyposa¿enia wnêtrza obejmuje regulowan¹ w dwóch p³aszczyznach kolumnê kierownicy, gniazda przy³¹czeniowe iPoda, AUX i USB, system audio z szeœcioma g³oœnikami oraz wielofunkcyjny komputer podró¿ny. Dodatkowym bodŸcem daj¹cym poczucie komfortu s¹ materia³y wysokiej jakoœci u¿yte we wnêtrzu nowego cee’da, zapo¿yczone z wiêkszej Optimy. Wnêtrze nowego kompaktu nie ustêpuje w niczym eleganckiej stylizacji nadwozia. Wracaj¹c do testowanego motoru 1.4l z wtryskiem wielopunktowym, zmiennymi fazami rozrz¹du oraz max. momentem obrotowym rzêdu 134 Nm (przy 4200 obr./min) stwierdzamy, i¿ silnik delikatnie mrucz¹c pod mask¹ dzielnie radzi³ sobie z przyspieszaniem ju¿ przy 2 tys. obrotów bez redukcji biegu. Wed³ug danych producenta w/w jednostka powinna œrednio spaliæ 6l/100 km benzyny. Kolejnym odcinkiem testowej przeja¿d¿ki by³a „górska wspinaczka” po masywie Sierra Bermeja w towarzystwie cee’da w konfiguracji z silnikiem 1.6 GDI/135 KM, z bezpoœrednim wtryskiem paliwa, sprzê¿onego z now¹ 6-stopniow¹, dwusprzêg³ow¹ skrzyni¹ automatyczn¹ - DCT. Koncepcja DCT polega na po³¹czeniu dwóch zespo³ów przek³adniowych z oddzielnymi sprzêg³ami suchymi we wspólnej obudowie. Jeden z nich „obs³uguje” biegi 2-4-6 i wsteczny, a drugi - biegi 1-3-5. Pracuj¹c równolegle, jeden zespó³ przek³adniowy przygotowuje za³¹czenie kolejnego biegu, podczas gdy poprzedni bieg jest jeszcze zazêbiony. Ku zaskoczeniu wszystkich, nowy automat przyzwoicie radzi³ sobie z wbijaniem i redukcj¹ kolejnych biegów m.in. podczas wyprzedzania. Nale¿y jednak przyznaæ, i¿ do s³ynnej skrzyni DSG koncernu Volkswagena jeszcze jej trochê brakuje. Testowana jednostka napêdowa wg. danych producenta powinna zadowoliæ siê spalaniem rzêdu 6l/100 km podczas jazdy mieszanej.

Na koniec na tej fantastycznej wystawie znalaz³em swój pierwszy motorower marki ROMET model KADET. Niestety nie mam nawet jednego zdjêcia z tamtych czasów. Dlatego koniecznie musia³em sobie zrobiæ fotkê z takim w³aœnie jednoœladem. I ³za siê zakrêci³a...

Maciej Zientarski www.vmaciex.blogspot.com

34-100 Wadowice, ul. Marcina Wadowity 13 tel.: 33 873 16 29, tel. kom.: 500 057 952

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

POLECAMY US£UGI W ZAKRESIE - ustawienia zbie¿noœci, k¹tów kó³ - komputerowe wywa¿anie kó³ - mechaniczna wymiana ogumienia - wulkanizacja - komputerowa diagnostyka silników - obs³uga i naprawa klimatyzacji - mechanika samochodowa - ustawianie œwiate³ - wymiana oleju

owców KATALOG dla kier

04

A poni¿ej auto o wdziêcznej nazwie - MESSERSHMIDT, kojarz¹cej siê bardziej z lotnictwem wojennym ni¿ z motoryzacj¹. Model KR 200 mia³ wygl¹d nawi¹zuj¹cy do kabiny samolotu (oczywiœcie) postawionej na ko³ach. Mniej lotnicze by³y osi¹gi tego mini samochodu. Silnik o pojemnoœci 200 cm3 produkowa³ osza³amiaj¹c¹ moc 10 KM! Nawet w 1962 roku kiedy go stworzono, nie by³o to zbyt wiele. Ale

pn.-pt.: 7-19 sobota: 8-14

REKLAMY / OG£OSZENIA

S³abo mog³y siê równie¿ zakoñczyæ ewentualne kolizje zbudowanym z brezentu wspartego rusztowaniem z rurek czeskiego VELOREXA napêdzanego 16-konnym silnikiem o pojemnoœci 344 centymetrów szeœciennych. W Polsce kojarzony jest g³ównie jako pojazd dla inwalidów.

05


[

MOIM ZDANIEM Subiektywne autorskie opinie i komentarze

Francuska rewolucja

Francuski przemys³ motoryzacyjny sk³ada siê praktycznie z trzech producentów: Citroena, Peugeota i Renault. I b¹dŸmy szczerzy - jeszcze kilka lat temu ka¿dy z nich by³ tak samo kiepski. Niegdyœ dumne marki okupowa³y œwiatow¹ czo³ówkê nie tylko pod wzglêdem zapieraj¹cego dech w piersiach wzornictwa, ale i innowacji technologicznych: to we Francji wprowadzono pierwszy raz do produkcji masowej produkcji przedni napêd (Citroen Traction Avant w 1934), sk³adany metalowy dach kabrioletu (Peugeot 402 Eclipse w 1937) czy te¿ skrêtne œwiat³a i samopoziomuj¹ce sie zawieszenie w popularnym Citroenie DS z 1955, które póŸniej licencjonowa³ od niego sam Rolls Royce. W latach 60. Peugeot konkurowa³ z Mercedesem o miano lidera konstruktorów silnika diesla. Francuzi odnosili tak¿e sukcesy w sporcie - od koñcówki lat 70. Renault by³o jednym z najsilniejszych zespo³ów w Formule 1, wszystkie trzy marki mia³y swoje z³ote chwile we wszelkiego typu rajdach, Peugeot wygrywa³ tak¿e w Le Mans. Ale mieli te¿ swoich bohaterów dnia codziennego, np. niezwykle udane Renault 4 godnie zast¹pione przez 5, czy te¿ autko, które pozwoli³o ka¿demu poczuæ wysokie osi¹gi i œwietne prowadzenie - Peugeota 205 GTI. Pierwszym wydarzeniem uderzaj¹cym we francuski model gospodarki motoryzacyjnej by³o umasowienie produkcji i skupianie marek w du¿ych koncernach, co by³o gwoŸdziem do trumny ma³ych, niezale¿nych marek. Choæ przed wojn¹ i tu¿ po niej mia³y one bardzo wa¿ny udzia³ w randze i rozwoju tamtejszego przemys³u samochodowego, dziœ ju¿ o nazwach takich jak Delage, Talbot, Delahaye, Matra czy Facel Vega nikt nie pamiêta. Do technologicznego panteonu wróci³o legendarne Bugatti, ale wy³¹cznie za spraw¹ niemieckich w³aœcicieli. Decyduj¹cy rozk³ad francuskiego przemys³u samochodowego nast¹pi³ w latach 80. - mniej wiêcej w tych samych czasach, co we W³oszech i Wielkiej Brytanii. Podobnie jak u swoich s¹siadów, tak¿e i ich problemem by³o rozwijanie nowych, konkurencyjnych

Test: Skoda Citigo 1.0 60 KM – najlepsza ze Skód O Skodzie Citigo i jej braciach pisano ostatnio tak wiele, ¿e ka¿da kolejna publikacja na ten temat jest dolewaniem wody do jeziora. Niemniej jednak to auto po prostu wypada przetestowaæ. Mo¿e byæ przecie¿ sprzeda¿owym hitem tego roku. Skoda Citigo – czym jest i czym nie jest?

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

szych samochodów. Mo¿e tu ugraæ bardzo wiele. Jazda Skod¹ Citigo 1.0 60 KM Zalety Citigo Bardzo wiele, poniewa¿ oferuje coœ, czego obecnie na rynku nie ma – du¿¹ przestrzeñ wewn¹trz i stosunkowo dobre osi¹gi. S¹ w segmencie A samochody, które oferuj¹ albo jedno, albo drugie: a) Przestrzeñ Citigo jest autem szerszym ni¿ wiêkszoœæ miejskich maluchów. 1650 mm szerokoœci pozwalaj¹ nie tylko na wygospodarowanie miejsca dla pasa¿erów, ale tak¿e na wiêkszy rozstaw kó³, a wiêc lepsze trzymanie siê drogi. Citigo ma baga¿nik – prawdziwy baga¿nik, w którym mo¿na przewieŸæ cokolwiek poza jedn¹ reklamówk¹ z zakupami. Przy tym jest to zwarte auto o masie nieznacznie przekraczaj¹cej 900 kg. b) Osi¹gi Trzycylindrowy silnik 1.0 MPI o mocy 60 KM ma kilka zalet. Po pierwsze mo¿na zamontowaæ do niego instalacjê gazow¹ i jeŸdziæ za pó³ darmo. Po drugie potrafi rozpêdziæ aerodynamiczne Citigo do prêdkoœci autostradowych. Jego kultura pracy jest przyzwoita jak na trzycylindrowca, ale koncern przed premier¹ obiecywa³ coœ lepszego. Wersja o mocy 60 KM jest prawdopodobnie lepszym wyborem, ni¿ druga z dostêpnych – 75 KM. Do granicy ok.

Klienci ponownie zakochali siê we francuskich markach. Czemu tak siê sta³o, czemu akurat teraz? Oczywist¹ odpowiedzi¹ bêdzie wzrost kompetencji opisywanych producentów, ale w du¿ej mierze sytuacja zale¿y jednak te¿ od samych klientów - ich oczekiwania i przyzwyczajenia na przestrzeni ostatniej dekady wywróci³y siê do góry nogami. Jeszcze niedawno Kowalski, Smith i Mauer przyzwyczajeni byli do nabywania samochodu prosto z zapasów salonu. Chcieli auto niewyró¿niaj¹ce siê, o stonowanym wygl¹dzie i typowej formie nadwozia, z miejsca dyskredytuj¹c wszelkie eksperymenty. Producentom uda³o siê jednak zmieniæ upodobania konsumentów, kreuj¹c z samochodu ka¿dego segmentu i typu przeznaczenia noœnik wartoœci œwiadcz¹cych o w³aœcicielu. Teraz wrêcz oczekuje siê od samochodu, aby manifestowa³ elegancjê, intelekt i inne zalety w³aœciciela, wybijaj¹c go z morza szaroburych limuzyn i SUVów. Wyrazisty design francuzów nie móg³ wiêc przyjœæ w lepszym czasie. Ale design jest dobry dopiero wtedy, gdy jest autentyczny. Za nowymi projektami stoj¹ naprawdê dobre strategie i technologie: koncern PSA (Peugeot/Citroen) wprowadza w³aœnie na rynek pierwsze hybrydy elektrycznowysokoprê¿ne, Renault natomiast rozpoczyna wielk¹ ofensywê napêdu elektrycznego, oferuj¹c przystêpne cenowo (i w przypadku Twizy tak¿e bardzo odkrywcze)

MOIM ZDANIEM Subiektywne autorskie opinie i komentarze

modele z tym napêdem. Wymowny jest tak¿e alians tej marki z Mercedesem, na podstawie której to Francuzi dostarczaj¹ silniki do ma³ych modeli Niemców. Przewodz¹cy Renault Carlos Ghosn mo¿e obserwowaæ pozytywne skutki swoich decyzji na wszystkich polach - z powodzeniem przywróci³ do ¿ycia markê Gordini, a maj¹ce swoj¹ premierê kilka dni temu nowe Alpine A110-50, pokazane na okolicznoœæ 50. urodzin legendarnego przodka o tej samej nazwie ka¿e przypuszczaæ, ¿e rewitalizacja tak¿e tej wielkiej nazwy przebiegnie pomyœlnie. Na froncie tañszych i bardziej pragmatycznych samochodów za to œwietnie rozwija siê Dacia, która zaprezentowa³a ostatnio bardzo udane vany. Wkrótce poka¿e te¿ ma³y model miejski, który mo¿e sporo namieszaæ w planach Fiata Pandy i Skody Citigo. Swoj¹ wszechstronnoœæ pokazuje tak¿e Peugeot, którego pokazany niedawno sedan 301 umiejêtnie ³¹czy przystêpne koszty z porz¹dnym wygl¹dem. To model, który dobrze bêdzie siê sprzedawa³ nie tylko w Europie, ale i bli¿szej i dalszej Azji oraz wszelkich innych szerokoœciach geograficznych, gdzie z powodzeniem sprzedawane s¹... modele ze z³otych czasów Francji, jak 405 i 505. Teraz maj¹ godnego nastêpcê. Koncern PSA w zesz³ym roku przyniós³ stratê 92 mln euro, co i tak mo¿na uznaæ za dobry wynik na tle zanotowanego w tym samym czasie pó³ miliarda euro na minusie Fiata czy te¿ 700 mln $ pod kresk¹ Opla. Koncern Renault-Nissan Ghosna przyniós³ za to ca³e 330 mln euro zysku - z segmentu marek popularnych tylko im uda³o siê osi¹gn¹æ znaczny zysk. Kiedy proces transformacji wszystkich trzech marek zostanie ukoñczony a znaczenie zastosowanych rozwi¹zañ i strategii bêdzie jeszcze wiêksze, osi¹gn¹ pozycjê jednych z najsilniejszych i najwa¿niejszych producentów samochodów na œwiecie. To nie przeb³ysk formy, a poparty d³ugotrwa³¹ prac¹, nieprzypadkowy proces. To, co widzimy, to dopiero jego pocz¹tek, a nie koniec.

Mateusz ¯uchowski www.motooeconomicus.blox.pl

4 tys. obr./min. i tak nie bêdziemy czuæ ró¿nicy, potem mocniejszy silnik d³u¿ej pcha auto do przodu, ale bardziej przy tym cierpi. Mniej awaryjn¹ jednostk¹, bêdzie z pewnoœci¹ s³absza wersja. Na rynku s¹ obecne auta miejskie o podobnej pojemnoœci i mocy, ale w tym przypadku dane katalogowe nie s¹ g³ównym kryterium oceny. Silniki w tym segmencie s¹ optymalizowane pod k¹tem zu¿ycia paliwa. Np. silnik 1.0 68 KM, montowany m.in. w Toyocie Aygo ma wy¿sz¹ moc, ale ni¿sz¹ wartoœæ maksymalnego momentu obrotowego. By dogoniæ Citigo, trzeba by³oby od pierwszego biegu wkrêcaæ jednostkê na bardzo wysokie obroty.

dziesiêæ lat temu auta segmentu A pali³y mniej, by³y mniejsze i mia³y wiêcej miejsca w œrodku…

Spalanie Citigo – atut dla spokojnych kierowców Przy 90 km/h – 4.0 l Korzystaj¹c z tego, ¿e Citigo jeŸdzi siê doœæ komfortowo, a wiêc nie jest to auto, z którego chce siê jak najszybciej wysi¹œæ, postanowi³em wykonaæ test spalania. Zaskoczy³o mnie, ¿e przy jeŸdzie ze sta³¹ prêdkoœci¹ 90 km/h, komputer wskazywa³ równe 4 l na 100 km. Wynik doskona³y, jednak wartoœæ ta na autostradzie potrafi doœæ znacz¹co wzrosn¹æ. Citigo nie jest przeznaczona wy³¹cznie do miasta, ale to jej naturalne œrodowisko. Œredni wynik testu, który obejmowa³ zarówno miasto jak i trasê, to 5,1 l na 100 km. W trudnych czasach ekologii i norm bezpieczeñstwa trudno uzyskaæ lepszy wynik. A pomyœleæ, ¿e jeszcze

Citigo – najlepsza ze Skód Po zakoñczonym teœcie Citigo mogê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e jest to obecnie najlepsze auto w ca³ej ofercie Skody. Wyjaœniê dlaczego. Przede wszystkim ¿adna inna Skoda nie oferuje tylu innowacji i nie wypada tak dobrze w porównaniu z konkurentami rynkowymi. Mankamentem jest oczywiœcie cena, ale w Polsce trudno kupiæ niedrogo ma³y samochód. Skoñczy³y siê ju¿ czasy tanich Fabii i Octavii. Jeœli jakaœ Skoda w tej chwili zas³uguje na rynkowy sukces, to jest to w³aœnie Citigo.

Minus Citigo – jak zwykle w przypadku VW – cena Auto testowe by³o przyzwoicie wyposa¿one, przez co jego cena wywindowa³a a¿ do ponad 45 tys. z³. To ju¿ przesada, bo mamy jednak do czynienia z jednym z najmniejszych samochodów na rynku. Z ca³ym szacunkiem, ale za te pieni¹dze wola³bym kupiæ przyzwoicie wyposa¿one i wiêksze Clio ze 100-konnym silnikiem TCe. Citigo kupimy jednak ju¿ od oko³o 30 tys. z³. Niestety, jak to u Volkswagena, bêdziemy wtedy musieli narzekaæ na ubogie wyposa¿enie.

Witold Hañczka http://witoldhanczka.motoblogi.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

08

Skoda Citigo ze wzglêdu na wersje wyposa¿enia i cenê zachowuje pewn¹ subteln¹ odrêbnoœæ od volkswagenowskiej wersji ma³ego auta (ró¿nicê w kszta³cie szyby bocznej pomijam). Reprezentuje segment A, czyli grupê najmniej-

Nie by³a to pora¿ka na ca³ej linii - udane by³y chocia¿ Peugeot 206, Renault Clio czy rewolucyjne Twingo - ale dominowa³o jednak bolesne przekonanie, ¿e Francuzom brakuje tej kreatywnoœci i odwagi co kiedyœ. Wszystkie trzy marki jeszcze do niedawna pozostawa³y zupe³nie bez pomys³u na siebie - bez sprecyzowanej grupy docelowej, bez charakteru, bez ¿adnego wyró¿nika. Modelom takim jak Xsara, Laguna czy 307 ciê¿ko by³o tak naprawdê coœ zarzuciæ, ale równie dobrze motoryzacyjny œwiat obszed³ by siê bez nich. Kolejne próby zmiany tego stanu rzeczy nie napawa³y optymizmem: próby odrodzenia awangardowej stylistyki koñczy³y siê klap¹. Zamiast wzbudziæ szacunek i po¿¹danie, modele takie jak Renault Avantime czy Vel Satis, Peugeot 607 albo Citroen C6 zostan¹ zapamiêtane raczej jako zabawne epizody historii. Ale sytuacja zaczyna siê zmieniaæ. Po raz kolejny okaza³o siê, jak wielkie znaczenie dla wspó³czesnego rynku ma design i marketing - oszczêdne silniki, dobre zawieszenie czy jakoœæ wykonania zaczynaj¹ mieæ znaczenie dopiero wtedy, kiedy stanowi¹ poparcie dla wra¿enia odebranego wygl¹dem i zapamiêtanym wizerunkiem marki. Po zmianie g³ównych designerów we wszystkich z trzech opisywanych producentów, zainteresowanie opinii publicznej ka¿d¹ z nich zaczyna systematycznie rosn¹æ, tak jak i oczekiwania co do nowych modeli. Jean Pierre Ploué najpierw przywróci³ styl Citroenowi, przedstawiaj¹c kolejne ods³ony ekskluzywnej linii modelowej DS, a drapie¿noœæ Peugeota zawar³ w bardziej przekonuj¹cych, powa¿nych liniach ni¿ rozdziawionej lwiej paszczy. Pochodz¹cy z

Holandii Laurens van der Acker zast¹pi³ natomiast w Renault Patricka Le Quementa - osobê o tyle zas³u¿on¹ dla designu marki, co pod koniec swojej kariery jednak ograniczaj¹c¹ potencja³ marki za ma³o odwa¿nymi, nierozwojowymi projektami. Przewodz¹cy biurom stylistycznym w Europie, Ameryce Pó³nocnej i Azji van der Acker przedstawi³ natomiast kompleksow¹ wizjê marki Renault, okreœlanej przez niego jako antropocentryczn¹. Swoimi modelami opowiada historiê ¿ycia cz³owieka, nadaj¹c sens ka¿demu z produktów - koncepcyjny DeZir zwiastowa³ etap zakochania siê, potem przyszed³ czas na rodzinê, pracê itd.

owców KATALOG dla kier

Citigo to przede wszystkim najbardziej ,,volkswagenowska” Skoda w historii. Niemiecki koncern zdecydowa³ siê wypuœciæ na rynek jeden samochód i sprzedawaæ go pod trzeba markami. Volkswagen up!, Seat Mii i Skoda Citigo to dok³adnie te same auta. Ró¿nice stanowi¹ wersje wyposa¿enia. Nie kupimy np. Citigo z ekskluzywnym pakietem wykoñczenia wnêtrza (dostêpne w up’ie). Za to najtaniej z ca³ej trójki mo¿emy przygarn¹æ w³aœnie Citigo, ale jest to wersja megaubogo wyposa¿ona (dobrze, ¿e s¹ przynajmniej kierunkowskazy i kierownica). Design nadwozia mnie nie zachwyca, ale znajduje swoich zwolenników. Za to wnêtrze ju¿ obiektywnie mo¿na uznaæ za archaiczne i zbyt szaro-bure. Chcesz czegoœ lepszego? Kup up’a i dop³aæ za pakiet. Szkoda (nomen omen).

modeli. Wprowadzenie nowych metod produkcji i optymalizacji kosztów zabi³o kluczow¹ dla ich wartoœci kreatywnoœæ form nadwozia, a coraz bardziej skomplikowane wyposa¿enie zaczê³o krystalizowaæ technologiczn¹ przewagê Niemców. W koñcu pozostaliœmy w sytuacji, w której francuskie produkty zamiast kreowaæ trendy, nieporadnie próbowa³y dostosowaæ siê do œwiatowego mainstreamu, zmuszaj¹c siê do wielu kompromisów i kroków wstecz.

09


[ Jeszcze w tym roku wejdzie do sprzeda¿y model Honda CR-V czwartej generacji. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci w gamie pojawi siê nowy turbodiesel Hondy o pojemnoœci 1,6 litra. Maj¹cy swoj¹ premierê w roku 1995, model Honda CR-V ju¿ za kilka miesiêcy wejdzie do sprzeda¿y w nowym wcieleniu. Od strony stylistycznej Honda czwartej generacji stanowi rozwiniêcie koncepcji poprzednika, która dziêki wprowadzonym zmianom zyska³a bardziej agresywn¹ sylwetkê o œmia³o zarysowanych liniach oraz odwa¿nej stylistyce przedniej czêœci nadwozia. Uwagê przykuwa kszta³t przedniego zderzaka, który wyci¹gniêto ku górze oraz p³ynnie zintegrowano ze struktur¹ przodu nadwozia, poprawiaj¹c tym samym w³aœciwoœci aerodynamiczne pojazdu. Na tle odmian dostêpnych na rynku amerykañskim oraz japoñskim nowa Honda CR-V w wersji europejskiej ma m.in. przednie œwiat³a do

W maju i czerwcu, niejako w cieniu Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej EURO 2012, odbywa³o siê w Gdañsku jeszcze jedno wydarzenie du¿ej rangi. Andrzej Wajda wraz z ca³¹ ekip¹ realizacyjn¹, krêci³ ostatnie zdjêcia do biograficznego filmu o s³ynnym, historycznym przywódcy Solidarnoœci – Lechu Wa³êsie. Opracowanie: Dariusz Wo³odŸko „Polski Caravaning" Zdjêcia odbywa³y siê m.in. na terenie stoczni Gdañskiej. Tutaj nakrêcono spektakularne sceny strajków sierpniowych w 1980 roku. Przypomnijmy, ¿e w rolê Wa³êsy wcieli³ siê Robert Wiêckiewicz, jego ¿ony Danuty – Agnieszka Grochowska, a w postaæ s³ynnej dzia³aczki solidarnoœciowej Henryki Krzywonos – dziennikarka i prezenterka Dorota Wellman.

jazdy dziennej LED oraz tylne reflektory LED. Honda podkreœla m.in. pracê w³o¿on¹ o poprawê komfortu akustycznego w kabinie pasa¿erskiej oraz starannoœæ w dobrze materia³ów wykoñczenia. Wœród elementów zwiêkszaj¹cych funkcjonalnoœæ auta mo¿na wymieniæ m.in. bezkluczykowy system dostêpu do œrodka oraz elektrycznie obs³ugiwan¹ pokrywê baga¿nika. Honda CR-V czwartej generacji bêdzie oferowana w wersji z napêdem na dwa lub cztery ko³a. Jest to zwi¹zane z analiz¹ obecnych trendów, które jasno wskazuj¹ na rosn¹c¹ popularnoœæ wersji 2WD w omawianym segmencie rynku. W gamie jednostek napêdowych znajdzie siê w pocz¹tkowym okresie zmodernizowana jednostka 2.0 i-VTEC oraz 2.2 i-DTEC diesel, które wyró¿niaj¹ siê teraz obni¿on¹ emisj¹ CO2. W roku przysz³ym gama Hondy CR-V rozstanie rozbudowana o wyczekiwan¹ z zainteresowaniem jednostkê wysokoprê¿n¹ 1.6 turbodiesel, dla której pierwszym zastosowaniem jest nowy Civic. Miejscem produkcji nowego CR-V na rynek europejski bêd¹ zak³ady Hondy w Wielkiej Brytanii.

Nam uda³o siê podejrzeæ ekipê realizacyjn¹ w czerwcu, gdy na terenie stoczni krêcono sceny zakoñczenia strajku. Na planie filmu ustawionych by³o te¿ kilka kamperów i przyczep, z których korzystali kierownicy produkcji i sam Andrzej Wajda. By zmyliæ wszêdobylskich fotoreporterów i dziennikarzy, re¿yser nie odpoczywa³ jednak w kamperze z napisem „Camper re¿yserski” (pisownia oryginalna), lecz w stoj¹cej nieopodal przyczepie kempingowej! Sprytny to zabieg, bo wiêkszoœæ przedstawicieli mediów oczekiwa³a z kamerami i aparatami w³aœnie przy kamperze, gdy tymczasem Wajda udawa³ siê na odpoczynek w inne miejsce – do jednej z kilku przyczep! Nam uda³o siê uchwyciæ moment, gdy re¿yser w przerwie zdjêæ wchodzi do przyczepy. Dodajmy dla porz¹dku, ¿e premiera filmu „Wa³êsa” planowana jest na grudzieñ 2012 roku.

Na rynku nowych i u¿ywanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t (po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce) w czerwcu 2012 znowu pojawi³y siê spadki, tym razem dwucyfrowe. W ostatnim miesi¹cu zarejestrowano 84 648 (-10,9% r/r; 7,7% m/m) nowych i u¿ywanych samochodów. Tym razem spadek wyst¹pi³ równie¿ w grupie nowych samochodów, wœród których rejestracje spad³y do poziomu 26 530 sztuk (- 6,4% r/r). Wœród u¿ywanych poziom

rejestracji wyniós³ 58 118 (-12,8% r/r). W pierwszej po³owie roku przyby³y, licz¹c razem osobowe i dostawcze - 507 972 nowe i u¿ywane lekkie samochody (-3,1% r/r).

W czerwcu 2012 odnotowano pierwszy spadek od pocz¹tku roku, wœród nowych lekkich samochodów (osobowych i dostawczych razem), zarejestrowano ich 26 530, mniej o 1 812 sztuk (-6,4%), ni¿ w analogicznym miesi¹cu 2011 roku i mniej o 689 ni¿ przed miesi¹cem (- 2,5% m/m). W grupie tej by³y 23 393 nowe samochody osobowe, mniej o 5,4% licz¹c rok do roku (-1 341) i mniej ni¿ w maju o 640 (-2,7%). W rejestracjach nowych samochodów dostawczych wyst¹pi³ nastêpny miesi¹c spadków. W czerwcu 2012 zarejestrowano 3 137 nowych samochodów dostawczych do 3,5 tony, by³o to mniej o 471 (-13,1% r/r) ni¿ rok wczeœniej i mniej ni¿ w maju o 49 (-1,5%). W pierwszej po³owie roku zarejestrowano 149 192 nowych samochodów osobowych i 19 838 dostawczych. W obu kategoriach utrzyma³y siê wzrosty odpowiednio o 7,6% i 2%. Po dwóch miesi¹cach mniejszych spadków wœród samochodów u¿ywanych, w czerwcu rezultat w tej grupie by³ znowu znacznie ni¿szy ni¿ w ubieg³ym roku.


SPRINTER

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

WULKANIZACJA

pon.

-pt.:

10-1

8, so

b.: 1

0-14

- OPONY NOWE I U¯YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PROSTOWANIE FELG NISKIE CENY ! ! ! ul. Klonowica 15 c , tel: 606 215 309

Czêœci do wszYstkich aut

Czêœci do wszYstkich aut

s.c.

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

12

AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

Castrol

13


REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier 15

Czêœci do wszYstkich aut


LEGENDA

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON

S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 726 158 504 Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 12 647 22 77 Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 12 686 12 74 Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 349 276

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF,

Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 270 33 46 Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 415 52 06

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K

Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel. 12 631 89 20 Kraków, ul. J. Conrada 36, tel. 12 290 14 21 Kraków, ul. J. Conrada 33, tel. 12 626 70 11 Kraków, ul. Kapelanka 37, tel. 12 259 06 50 Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel. 12 656 10 39 Kraków, Al. Pokoju 65, tel. 12 686 40 30 Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel. 12 650 43 60 Kraków, ul. Wielicka 77, tel. 12 265 23 51 Kraków, ul. Witosa 20, tel. 12 265 30 00 Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel. 12 259 05 61

FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG

S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G

Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel. 12 626 21 05 Kraków, os. Dywizjonu 303 21a, tel. 12 641 63 01 Kraków, ul. Lublañska 16a, tel. 12 417 29 36 Kraków, ul. Mogilska 81, tel. 12 413 89 71 Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel. 12 257 13 49 Kraków, ul. Wielicka 183, tel. 12 659 02 01

Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG

S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF

S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K

PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VPD: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC; FS 95: Fuel Save; FSD: Fuel Save Diesel. US£UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda¿ butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo¿yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

ZeskanuJ kod i sPrawdŸ online

wszYstko co chcesz wiedzieæ o motorYzacJi

aktualnoœci - statYstYki sPrzeda¿Y - s³ownik PoJêæ motorYzacYJnYch - sPecYfikacJa modeli - Galerie - filmY historia marek - auta dostêPne od rêki - PromocJe

sPrawdŸ na

2012 Trynid

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

REKLAMY / OG£OSZENIA

Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel. 32 216 40 41 Chy¿ne 297A, tel. 18 263 17 40 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel. 18 265 70 14 Gorlice, ul. Biecka, tel. 12 353 03 15 Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel. 12 680 43 00 Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel. 12 648 62 96 Kraków, ul. Opolska 60, tel. 12 415 81 48 Kraków Pasternik 65, tel. 12 631 61 04 Kraków Pasternik 66, tel. 12 623 04 60 Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel. 12 257 00 30 Kraków, ul. Rzebika 6, tel. 12 653 04 27 Kraków, ul. Wielicka 22, tel. 12 257 11 45 Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel. 12 264 93 15 Ksi¹¿ Wielki Chrusty, tel. 41 383 86 86 Mogilany, ul. Krakowska 24, tel. 12 276 95 55 Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel. 12 281 13 33 Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel. 18 443 21 90 S³omniki, ul. Krakowska 62, tel. 12 388 23 55

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Us³ugi

owców KATALOG dla kier

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

Czêœci do wszYstkich aut 16

Asortyment paliw

WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH

Dane adresowe

17


KUPONY RABATOWE KUPONY RABATOWE

dotyczy zmiany koloru auta

Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek.

Przegl¹d techniczny w sk³ad wchodzi kontrola: oœwietlenia, uk³adu hamulcowego, zawieszenia, uk³adu wydechowego, poziomu p³ynów, uk³adu kierowniczego, ³adowania akumulatora

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

Czêœci do wszYstkich aut

®

CENTRO GUM

Pompowanie kó³ azotem Przegl¹d letni w sk³ad którego wchodzi: kontrola oœwietlenia, kontrola uk³adu wydechowego, kontrola zawieszenia, kontrola uk³adu kierowniczego, kontrola jakoœci oraz poziomu p³ynów, kontrola uk³adu hamulcowego, badanie akumulatora i ³adowania

H

P 100 sztuk

R

30-512 Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) 656 52 52 tel. (12) 423 55 55 www.harp.com.pl

Odgrzybianie klimatyzacji metod¹ ozonow¹ Indywidualne pe³nokolorowe

wizytówki

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

(pró¿nia 20 minut) Us³uga nie uwzglêdnia ceny gazu. Gaz dodatkowo p³atny: 10 z³ za 100 gram.

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

tel. 12/ 273 07 25, tel. kom. 886 699 832, e-mail: demot@demot.pl

Pe³ny serwis klimatyzacji

0 ,01 0 ,01 0 ,00 35 ,05 43 ,00 69 ,01

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

wraz z przygotowaniem grafiki wykonane na papierze satynowym. REKLAMY / OG£OSZENIA

18

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24

kwota do zap³aty

KUPONY RABATOWE

-10%

19


Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek.

owców r e i k a KATALOG l d

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.09.2012

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 418 40 60 Kraków ul. Kamienna 43 tel. 12 418 40 60 , www.auto-sochaux.pl

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.09.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

®

CENTRO GUM

Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do 14 e-mail: centrogum@driver-polska.pl

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 411 56 58 Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

kupon wa¿ny do 15.09.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców dla kier

KATALOG kupon wa¿ny do 15.09.2012

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 656 52 52 lub 12 423 55 55 H

P

R

30-512 Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) 656 52 52 tel. (12) 423 55 55 www.harp.com.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

w

KATALOG

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.09.2012

Warunkiem realizacji kuponu jest podpisanie zlecenia na wykonanie wizytówek.

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 411 56 58 Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG" 31-159 Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze¿one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ pracujemy umieszczenia reklamy niezgodnej z na komputerach przepisami lub interesem Wydawcy. dostarczonych przez firmê wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto: 27.07.2012 zdjêcie pierwsza strona: sxc

www.primakomp.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

tel. (12) 632 09 32 tel. 609 370 869 e-mail: reklama@kdk.pl

owców KATALOG dla kier

20

kupon wa¿ny do 15.09.2012

Reklama:

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

zeskanuj kod i sprawdŸ e-wersje

Zamawianie internetowego wydania gazety:

Aby zrealizowaæ kupon wymagany jest kontakt telefoniczny pod numerem: 12 632 09 32. Mo¿liwy jest bezp³atny dojazd.

REKLAMY / OG£OSZENIA

owcó dla kier

Redakcja : 31-159 Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) 632 09 32 e-mail: kdk@kdk.pl Redaktor naczelny: Robert Lorenc

www.katalogdlakierowcow.pl

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Czêœci do wszYstkich aut

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

KUPONY RABATOWE

KUPONY RABATOWE KUPONY RABATOWE

21


TAPICERSTWO SAMOCHODOWE

- renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu

- tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli

Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) 415 50 56 e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl

Czêœci do wszYstkich aut

OS. GRÊBA£ÓW, UL. GEODETÓW 18 B

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

YSIEK KRZ

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

Czêœci do wszYstkich aut

www.aservice.pl

TAPICERSTWO MEBLOWE

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

22

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

Mobil 1

23

KATALOG dla kierowców [sierpień 2012]  

W numerze : [Moim zdaniem] Maciej Zientarski, Mateusz Żuchowski, Witold Hańczka [prezentacja] Nowa Honda CR-V w ostatecznej wersji Statystyk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you