Page 1

izk , biz ochotootyp ualnoœc notowania , scjae,m nkingi, testy, pr je ryzamcoœja ci, rela i, inwestyc mzdojêto rg æ, wiado arka, plotk tawy, ta

[www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni]

, plotki, a, kino rozrywk

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY news.

w ó c w kiero

at ska i œwi cje, Pol inwesty e, plotki, pieni¹dz

y, wys ospod o, plotk ototyp wka, kin re ¹dze, g y, wizje, prsp ort, rozryoœci,opisy,p i ki, ow cje, test podró¿e,

ria

, sport, podró¿e hi-tech,

ry,n plot premie, pieni¹dze, , kino, p kanio od import iery rozrywred t, acje¿ywo od im y, opisy, premi œwiana sp bezpoœ ort, go

rela , hi-tech, westycjeporterów,

KATALOG dla

.pl

orm lska wy, inf yjn e, testdró¿e, Poypy acja,msp wysta otoryzac yc poty, wizje, protot ar, ka, motoryz oœcipieniadze, inw,est che,, tes tualn kino acj ch, ak darka, h, podró¿e , gospod te, spo rt, gospo tec odró¿e , biznes, hiiata nes, hi-

dy ,ci, opisy, daneka, kino, plo ry to o m ry nowoœ ort rozryw y wystaw

ho n rankin szczegó³y strona samoc14 technicz

nia ju i ze œw ania, biz kra notowa noœci z gi, notow aktual

media,

i

ISSN 1429-7078 wyd.A nr 3 (233) MARZEC 2012

KRAKÓW - WIELICZKA

Nowa Honda Ford Mondeo Civic

2.0 TDCI 163 KM [ test ]

zaprasza do œrodka [ prezentacja ]

12 nowych

rzeczy w 2012 [ formu³a 1 ]

Lotus Exige S

[ rajdy ]

Kupony rabatowe rabaty do 100%

Wzbiæ siê do nieba

[ caravaning ]


ZAJMUJ EMY SIÊ NAJNOW SILNIKAM SZEJ GENERA CJ I WYSOK OPRʯN I YMI sprz

eda¿ felg

AUTO-SERWIS-GRZYBEK

aluminio /ceny ko wych i opon nkurency jne/

ELEKTROMECHANIKA MECHANIKA pojazdowa komputerowa DIAGNOSTYKA SILNIKA remonty silników i skrzyñ biegów MT, AT; OBS£UGA I NAPRAWA KLIMATYZACJI BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO GTO laserowa geometria SERWIS OGUMIENIA - run flat zawieszenia 12''-22''; pomiar gruboœci pow³oki lakierniczej; MYJNIA rêczna wymiana t³umików; 30-716 Kraków, monta¿ haków holowniczych; gowa przek³adki silników, osobowe / 3.5t pomoc dro holowanie

pomiary:

ciœnienia pomp paliwa, kompresji silnika i ciœnienia oleju;

24h

ABS i E

BD

A

. s new

tel. 12 653 21 53 tel. 507 133 325

ul. Przewóz 34A

www.grzybek.com.pl

DZIA£AMY KU od 2011 roku wspó³pr OD 1990 RO acujemy z gru p¹

.pol

w a tk , , podró¿ otyp djêæ, wia ki, in sport,ogœci, opisy, daleria zdjêæ,z kraju i ze œ,wwizje, protle h ria z ieni¹dze, ploi-t tech i-tecwiele g - news.kdk.pl wiata,y, nowjedno serwisów, miejsce i y a t œ , c g y s œ t e , e o z s t e i e h , p ln n t , a kraju y, premier porterów, tki, aktu ino, relacje e technicz ino, plotki, westycje esty, w d , plo podró¿e, k ntacje,dan ozrywka, k orterów, in relacje, t ia, bi mochoœrednio od im a, kino , ,prezeó¿e, sport, r dnio od impkino, plotki, gi, notowan izne ezpo port, rozrywizknes, hi-tech b r ci,opisy , re in ró¿e, sotowania, b miery,nowoœ, hi-tech, podacje bezpoœort, rozrywk,amedia, ranki, notowania,kino, p , n m e p g a je r r a s k c i, in o p k r , y f g k a , t e w y n in d in dze, ospo inwes , rozry targi, dia, ra ochod podró¿ a, samdarka, plotki,y, wystawy, iat, hi-tech, plotki,sport, gestycje, meodró¿e, spoyrt, opisy, pienni¹otowa p w o w t , p , y œ p s o t in a , i s e k , o h in t r t a go ua tec je, je, pro tycje, Polska, rozrywka, kka, pieniadze gospod i, relac wy, akt zne, histy, wiz wes ó¿e, sport gospodar dane technic, wiadomoœœcwiata, sporto, typy, wysta iadomoœ in i, k t , t r w plo ch, pod sport oœci opisy, aleria zdjêæ z kraju i ze wizje, pro leria zdjêæ, dze plotk g hi te t œwiata i œ i

: PE£NA ONIKA AUTA . R ELEKT ,SRS SR,KLIMA itp

ORLEN OIL!

na ¿yw

T£UMIKI

P£ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (12) 644-88-44, tel.kom. 604 991-988

.pnla ¿ywo

Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 12 288 04 10, 288 05 00 ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 18.00, sob: 8.00 - 14.00

www.autocenter.com.pl BEZP£ATNA WYMIANA OLEJU

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

PRZEGL¥DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel. 501 300 960

owców KATALOG dla kier

SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta¿ - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo )

Wypo¿yczamy samochody

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

Mobil

02

Sprzeda¿ - Monta¿ t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo

REKLAMY / OG£OSZENIA

BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (12) 429 76 04

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

news.

p ai aleria jê , plotki, ry, nowoœci, ka ie tycje, Polskt, ar es em od w in sp ki, or ro porterów, pr ni¹dze, go pieni¹dze, plot podró¿e,¿esp rednio od im o, mot , kino, plotki,i, inwestycje, hi-techhi-, tec h, podró , kin rmacje bezpoœ ort, rozrywka rg s, ta sp ne y, e, ne w ta ys notowania, biz gi, kin ezentacje, da hi-tech, podry,ó¿wizje, prototypy, w arka, media, ran ry, nowoœci, opisy, pr Polska i œw elacje, test i ze œwiata, sport, gospodrte rów, premie ze, plotki, inwestycje,po s alnoœci z kraju ¹d nio od impo h, dró¿e, go

T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) 430 47 53, 601 48 96 03 www.tlumiki.krakow.pl

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (12) 648-23-38, tel./fax 648-96-64 Serwis: (12) 648-99-84, 648-27-62 zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od 8.00 - 20.00 www.auto-wydech.pl

03


[TESTTD] CI 163KM

Autor: Zachar Zawadzki

2,0 Ford Mondeo

„golas”. Choæby dlatego, ¿e wcale nie by³ to kluczyk, tylko breloczek Key Free, a obok niego na kó³ku dynda³ pilot z zmieszany, nie wstrz¹œniêty napisem Webasto. Ogrzewanie postojowe to œwietny dodatek na zimê. A to by³ dopiero pocz¹tek. Kamera wspomaga³a parkoAgent 007 zawsze mia³ dobry gust i nie chodzi tylko o kobiety. wanie, cztery fotele Samochody dobiera³ równie starannie. Kiedy wiêc piêæ lat temu by³y ogrzewane, gruchnê³a wiadomoœæ, ¿e w odcinku Casino Royale œrodkiem dwa z nich elektrytransportu Jamesa Bonda nie bêdzie Aston Martin, tylko Ford cznie regulowane, a Mondeo, to na g³os zapyta³em „dok¹d zmierza ten œwiat?” a w tempomat utrzymymyœlach zacz¹³em klaskaæ marketingowcom z Forda (i wspó³czuæ wa³ zadan¹ odleg³oksiêgowym, ale to inna historia). Oto jeden z najpopularniejszych œæ do auta przede modeli segmentu D, ulubieniec flotowy œredniej kadry mene- mn¹ i sam wyhamod¿erskiej, zastêpuje Bondowi samochód, z którym nie rozstawa³ siê wywa³ pojazd aby on od d³u¿szego czasu i którego sama nazwa ju¿ brzmi nobilituj¹co, zapobiec zderzeniu. nie mówi¹c o tym jak on wygl¹da czy ile kosztuje – zastêpuje Skórzano-materiasamego Astona Martina. ³owe sportowe fotele, stylowe proTak siê z³o¿y³o, ¿e w tamtych czasach sam jeŸdzi³em Mondeo gi i aluminiowe natrzeciej generacji, jednak moje auto mia³o trochê kilometrów na k³adki na peda³y karku, blizn na zderzaku i kartkê „sprzedam” za szyb¹. Nawet taki nadawa³y sportowy przystojniak jak Bond nie by³ w stanie zmieniæ mojej decyzji - auto ton, a niezwykle zosta³o sprzedane (z ogromnym ¿alem, bo nocowa³o w moim miêkkie tworzywo gara¿u prawie 5 lat). Jednak Fordowi kokpitu przecie¿ nie o zmniejszenie og³oszeñ dodawa³o stoisz na ulicy starego Mondeo chodzi³o, tylko o zwiêkwnêtrzu ekskluzywnoœci. Jakby tego by³o ma³o, szenie sprzeda¿y nowej czwartej genera- Floriañskiej w Krakowie dziêki uk³adowi IVDC (czyli po naszemu: regulacja cji, a jej obecnoœæ w tak kultowym filmie twardoœci zawieszenia) auto potrafi³o raz lub jest rok 2450 nie mog³a siê nie prze³o¿yæ na wy¿sze komfortowo sun¹æ nad popêkanym asfaltem, a i ropa ju¿ notowania w g³owach klientów, a w koninnym razem sportowo rachowaæ krêgi w dawno siê skoñczy³a sekwencji tak¿e w kieszeniach dealerów. krêgos³upie. By³o jeszcze parê ciekawych Efekt jak na d³oni – aby zobaczyæ nowego przycisków, ale muszê przerwaæ, bo producent Mondeo, wystarczy stan¹æ przy drodze i postanowi³ zamontowaæ do tego egzemplarza doliczyæ do 10 – jeœli ¿aden nie przejecha³, to stoisz na ulicy Floriañ- tak¿e silnik i skrzyniê biegów i jeœli teraz o nich nie powiem, skiej w Krakowie lub jest rok 2450 i ropa ju¿ dawno siê skoñczy³a. Przyzwoitoœæ nakazuje, aby po kilku latach od rozpoczêcia produkcji poddaæ samochód kuracji odœwie¿aj¹cej, wiêc pod koniec 2010 roku Ford postanowi³ coœ zmieniæ, a wiêc teraz w wielkim skrócie: kilka zmian znajdziemy w nadwoziu, jeszcze mniej w œrodku, mamy te¿ do wyboru dwa nowe mocne silniki. Oczywiœcie zmian w technice jest wiêcej: wyciszenie, zawieszenie, itd. itd. No có¿, Ford trochê namiesza³ - wstrz¹su jednak nie by³o. A bo i po co? Auto ju¿ by³o dobre, modernizacja by³a w wiêkszym stopniu koniecznoœci¹ marketingow¹, ni¿ wymaganiem rynku. Zmiany zewnêtrzne nie sprawi³y niestety, ¿e auto wygl¹da choæ trochê l¿ej – nie pomog³o nawet wprowadzenie chromowanych listew na bokach - auto nadal sprawia wra¿enie, jakby wa¿y³o 2 tony. Moim zdaniem spora w tym wina zbyt wydatnych nadkoli, które optycznie zwiêkszaj¹ masê, ale nie zapominajmy, ¿e Mondeo to brojler w kurniku segmentu D. To auto jest po prostu wielkie - jest d³u¿sze od swoich rywali klasowych – nawet kiedy porównuje siê d³ugoœæ Mondeo sedana z wersjami kombi innych modeli. Ma te¿ wiêkszy rozstaw osi. Szersze jest nawet od Mercedesa S-Klasy! Czy muszê mówiæ, ¿e to siê przek³ada na przepastne wnêtrze i baga¿nik? Wœród nowoœci stylistycznych znalaz³ siê jednak jeden smaczek który mnie uwiód³. S¹ to diody w przednim zderzaku, w tylnych lampach, oraz diodowe podœwietlenie wnêtrza. Auto jest z nimi bardziej funkcjonalne i wygl¹da o wiele bardziej œwie¿o i nowoczeœnie. Z tego te¿ powodu czêœæ sesji zdjêciowej mia³a miejsce ze statywem po zapadniêciu zmroku. Kluczyk do auta testowego ju¿ zapowiada³, ¿e nie bêdzie to

to zabraknie mi miejsca w artykule i wyjdzie na to, ¿e musia³em radoœnie peda³owaæ tymi peda³ami ze sportowymi aluminiowymi nak³adkami. Nie musia³em. Dwulitrowy silnik Diesla o mocy 163 koni nieŸle radzi sobie z oko³o 1,6 tonowym autem, nie ha³asuj¹c przy tym

Ford Mondeo –

Zostawmy jednak te mankamenty na parkingu, bo w ruchu to auto potrafi przekonaæ do siebie - rewelacyjne regulowane zawieszenie (dostêpne s¹ trzy opcje: komfort, normal, sport), bardzo dobre trzymanie siê drogi i elastycznoœæ silnika robi¹ dobre wra¿enie, sportowe fotele zapewniaj¹ doskona³e trzymanie boczne, wido-

wiêcej na:

katalogdlakierowcow.pl

REKLAMY / OG£OSZENIA

nadmiernie i nie generuj¹c ¿adnych wibracji (przypad³oœæ cznoœæ jest dobra w ka¿d¹ stronê, a zestaw audio nie musi diesli w poprzedniej generacji Mondeo). 6-biegowa przekrzykiwaæ silnika. Tu Mondeo pokazuje siê z najlepszej strony. manualna skrzynia biegów wrêcz przeciwnie - przypomina Praktycznie nie czuæ w prowadzeniu, ¿e auto ma niemal 5 metrów mi swoj¹ precyzj¹ to, do czego by³em przyzwyczajony ju¿ d³ugoœci. Jednoczeœnie w ciasnych uliczkach spory rozstaw osi w swoim starym „Mondziaku”. Silnik chêtnie rozpêdza sprawia k³opoty – auto nie jest mistrzem zwrotnoœci. Jeszcze jeden auto ju¿ od 1500 obrotów/min, osi¹gaj¹c maksymaln¹ mankament uk³adu kierowniczego, to ³atwo wyczuwalne na wartoœæ momentu obrotowego 340 Nm ju¿ przy 2000 kierownicy dodatkowe si³y skrêcaj¹ce – szczególnie przy mocnych obrotów/min i daje z siebie wszystko a¿ do 5500 przyœpieszeniach na 2 czy 3 biegu. obrotów/min. Tak szeroki, niemal „benzynowy” zakres Aktywny radar umieszczony w grillu wspó³pracuje z tempomatem, obrotów umo¿liwi³ takie zestopniowanie skrzyni, ¿e na umo¿liwiaj¹c kierowcy ustawienie ¿¹danej prêdkoœci oraz odstêpu trzecim biegu mo¿na przejechaæ pó³ miasta, a biegi ju¿ od od poprzedzaj¹cego pojazdu. Teoretycznie oznacza to mo¿liwoœæ 4-go wzwy¿ s¹ nadbiegami. Ma to te¿ swoje ciemne strony przejechania d³ugiej trasy nie korzystaj¹c z hamulca czy gazu. W – nie patrz¹c w dowód oszacowa³bym ten silnik nie wiêcej praktyce zaœ … to nie dzia³a za dobrze. Auto zbyt czêsto u¿ywa ni¿ na 140 koni, wyprzedzanie na trasie bardzo czêsto hamulców, aby nie przekroczyæ zadanego odstêpu, tak jakby wymaga³o redukcji do trzeciego biegu, bo czwórka jest zbli¿enie siê o metr do auta, które jest 20 metrów dalej mia³o dla niego jakieœ krytyczne znaczenie. Ani to zbyt anemiczna. Jeszcze nie wspomniaekologiczne ani ekonomiczne, ani te¿ przyjemne. ³em o drugim biegu - w tym aucie s³u¿y on drugi bieg - w tym Dodatkowo, nawet przy ustawieniu najmniejszego g³ównie do… gaszenia silnika w najg³upaucie s³u¿y g³ównie odstêpu, radar utrzymuje przerwê wystarczaj¹c¹ szych mo¿liwych sytuacjach. W trakcie do… gaszenia silnika to wpakowania siê do niego ca³ej kolumny tygodniowego testu „dwójka” zrobi³a mi w najg³upszych rz¹dowej. Najgorsze jest jednak zestawienie to 3 razy. Uwa¿a³em, ¿e jeœli auto ju¿ siê toczy, to jedynka nie jest konieczna i mo¿liwych sytuacjach ca³ego tego systemu z manualn¹ skrzyni¹ biegów. Nie muszê teraz pilnowaæ peda³u gazu ani dotychczas ta teoria siê sprawdza³a. A¿ do hamulca! Wow… tyle, ¿e musze po³¹czyæ krêcenie teraz. Skoro ju¿ zacz¹³em wymieniaæ wady… Pionowa regulacja fotela kierowcy by³a dla mojego kierownic¹ z obserwacj¹ wskazañ komputera, który co chwilê ka¿e 2-metrowego wzrostu dalece niewystarczaj¹ca - zmieniæ bieg na wy¿szy, a chwilê póŸniej zredukowaæ - czyli musia³em siê ratowaæ odchylaj¹c oparcie, co z kolei zmiana biegów pozostaje na mojej g³owie. Szczerze - moim pozostawi³o za mn¹ za ma³o miejsca i skoñczy³o siê zdaniem mniej wysi³ku zajmie mi rutynowe prowadzenie tapicerk¹ skopan¹ przez m³odego pasa¿era na tylnej kana- auta, ni¿ taki „relaks” na pó³ gwizdka, gdzie ja nadal mam pie. Pod³okietnik w drzwiach, na którym ³okieæ spoczywa pe³ne rêce roboty, a do tego nie mogê siê skupiæ na drodze, d³ugie godziny w trasie jest o wiele twardszy od tworzywa bo musze czekaæ na kolejne sugestie p³yn¹ce od na kokpicie (które siê maca raz przy ogl¹daniu auta, a komputera. Lub na g³oœny komunikat, ¿e system w³aœnie potem siê nigdy ju¿ nie dotyka). Nawigacja znalaz³a mi 4 zosta³ samoczynnie wy³¹czony .... Krakowy, jednak ¿aden z nich nie by³ w Ma³opolsce. Klapa fragment artyku³u pochodzi z: baga¿nika w 5 drzwiowym nadwoziu unosi siê trochê za www.AutoCentrum.pl codzienne newsy, wiele wysoko – nie ka¿dy siêgnie w okolice 2 metrów. Zwisaj¹cy pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy uchwyt za³atwi³ by sprawê, szkoda, ¿e go zabrak³o.


[FORMU£A 1]

Tekst i foto: F1 Racing

Ford Mondeo – zmieszany, nie wstrz¹œniêty

08

09


[RAJDigeY]S

Tekst: Martin Holmes, Wac³aw Stawiarski Zdjêcia: Martin Holmes

Lotus Ex

Wzbiæ siê do nieba! Koncepcja lataj¹cego samochodu to marzenie, które narodzi³o siê na pocz¹tku 1920 r. Nawet Henry Ford (przemys³owiec amerykañski, który za³o¿y³ w Detroit w 1903 r. spó³kê Ford Motor Company) przewidywa³, ¿e wynalazek lataj¹cego samochodu jest nieunikniony. Jednak próby stworzenia takowego najczêœciej koñczy³y

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

katalogdlakierowcow.pl

pojazd przeznaczony do jazdy po drogach i autostradach. Kierowcapilot mo¿e teraz lataæ miêdzy lokalnymi lotniskami oraz jeŸdziæ po ka¿dej drodze. National Highway Safety Administration (NHTSA) przyzna³o przywilej dla tego lataj¹cego samochodu. „To pierwsze Terrafugia (z ³aciñskiego „ucieczka od ziemi”), z siedzib¹ w konstruktywne po³¹czenie pojazdu z awionetk¹, które zwróci³o najwiêksz¹ uwagê Departamentu Transportu od Massachusetts, og³osi³a w lipcu 2010 r., ¿e 1970 r.” – czytamy w informacjach prasowych jest w trakcie opracowywania nowego firmy Terrafugia. projektu o nazwie Transition. To ma³y To ma³y samolot, Pojazd przeszed³ pierwszy test w powietrzu w samolot, który mo¿na prowadziæ jak auto, który mo¿na 2009 r. Zaprojektowany zosta³ ju¿ w 2006 r., by prosto z lotniska do domu! Od tamtej pory prowadziæ jak auto, kilka lat póŸniej wyprodukowaæ pierwszy nie tylko firma Terrafurgia pracuje nad tym prosto z lotniska egzemplarz. To niezwykle prosty w u¿ytkoi obecnie kilka innych przedsiêbiorstw do domu waniu samolot oraz wygodny samochód z chce zaprezentowaæ pojazdy, które napêdem na tyln¹ oœ. Pali 6,7 l/100 km, a przeznaczone s¹ zarówno do latania, jak i ¿eby oderwaæ siê od ziemi potrzebuje sterowania... po drodze. zaledwie pó³ kilometra drogi! Pojazd ma napêd na przednie Akcja – Transition! Ka¿dy pilot zmaga siê z takimi problemami jak: niepewna ko³a na drogach i œmig³a do lotu. Przeznaczony jest dla pogoda, rosn¹ce koszta czy k³opoty z transportem naziem- prywatnych pilotów lub businessmanów, z ³atwoœci¹ mo¿e nym na koñcu ka¿dego lotu. Transition to unikalny projekt, byæ zaparkowany przed domem lub w gara¿u .... który, dziêki sk³adanym skrzyd³om, umo¿liwia jazdê na ka¿dej nawierzchni! Rozmieszczenie skrzyde³ pozwala na fragment artyku³u pochodzi z: korzystanie z dróg i dostosowanie do lotu, co aktywowane dostêpny w salonikach prasy. jest wewn¹trz kokpitu. To idealne rozwi¹zanie na k³opoty siê œmierci¹ oblatywacza oraz fiaskiem projektantów, wiêc pomys³ ten nigdy nie ujrza³ œwiat³a dziennego... A¿ do niedawna!

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

pilotów i dla ludzi, którzy kochaj¹ zarówno lotnictwo i aktywne spêdzanie czasu... na l¹dzie. Wielokrotnie nagradzana za swoje osi¹gniêcia Terrafugia udoskonala projekty samolotów prywatnych od 2006 r. Ma œwietnie wyszkolon¹ kadrê in¿ynierów, która pracuje nad tym, aby latanie by³o cudownym doœwiadczeniem. A transport naziemny zosta³ po³¹czony z podró¿ami powietrznymi za pomoc¹ Transition Roadable Aircraft ®. Dopuszczony do ruchu Có¿, z pewnoœci¹ jest to sposób, aby unikn¹æ korków w godzinach szczytu! Projekt firmy Terrafugia zosta³ oficjalnie zatwierdzony jako

wiêcej na:

katalogdlakierowcow.pl

10

Oprac. KM „Polski Caravaning”

owców KATALOG dla kier

zostanie w nim standardowy, 3.5-litrowy silnik, ograniczony moc¹ do oko³o 300 KM, napêdzaj¹cy tyln¹ oœ. Aerodynamika samochodu musi pozostaæ identyczna jak w modelu bazowym. Najdro¿szym elementem z rajdowego wyposa¿enia bêdzie skrzynia biegów. WyproduCzy nie uwa¿acie, ¿e na trasach rajdowych za du¿o jest nudnych kowana przez Xtrac przek³adnia pochodzi z wyœcigów hatchbacków? Oczywiœcie, wyposa¿one w spoilery i nadmuchane d³ugodystansowych, jest krócej zestopniowana i posiada nadkola wygl¹daj¹ groŸnie i agresywnie jak terier w obro¿y z ³opatkow¹ zmianê prze³o¿eñ. Wewn¹trz auta zamontokolcami, ale nadal bazuj¹ na md³ych autach do codziennego u¿ytku. wana zostanie rozbudowana klatka bezpieczeñstwa, drzwi Sytuacjê odmieni¹ nowe przepisy dotycz¹ce klasy R-GT, dziêki bêd¹ wype³nione piank¹, a wyœwietlacz dla pilota ma byæ którym zobaczymy na oesach auta takie jak Lotus Exige S… taki sam jak w autach WRC. W wersji drogowej samochód wa¿y 1080 kg, ale po usuniêciu niepotrzebnych luksusów (np. wyg³uszenia) i zamontowaniu rajdowego wyposa¿enia pozostanie zapas oko³o 150 kg na balast, który doci¹¿y Exige’a S do regulaminowych 1200 kg. Dodatkowo spe³nia on homologacyjny wymóg produkowania co najmniej 300 egzemplarzy rocznie. Na szczêœcie nabywcy rajdowego Lotusa nie bêd¹ musieli zawracaæ sobie tym wszystkim g³owy – auto trafi bowiem do sprzeda¿y ju¿ z zamontowanym kitem, a po homologacji, która przewidziana jest na 1 kwietnia 2012 roku, produkcja bêdzie siê odbywaæ na tych samych liniach monta¿owych, z których schodz¹ „cywilne” modele. Za wskrzeszeniem klasy GT w rajdach oraz poczêciem Lotusa Exige S stoi ta sama osoba. Claudio Berro, bo o nim mowa, swoj¹ karierê w motorsporcie zaczyna³ w latach 80. jako pilot fabrycznej ekipy Talbot Italy, nastêpnie pracowa³ w Peugeocie. Tam pozna³ Jeana Todta, co z kolei doprowadzi³o do tego, ¿e W³och rozpocz¹³ pracê w Ferrari i Maserati. Wtedy skupi³ siê na wyœcigach – z Ferrari zajmowa³ siê Formu³¹ 1, a w Maserati zaanga¿owany by³ w puchar tej marki oraz wyœcigi d³ugodystansowe. Bêd¹c zwi¹zanym z w³oskimi markami, trafi³ do Abartha, gdzie pe³ni³ funkcjê dyrektora operacji sportowych. Obecnie jest dyrektorem ds. motosportu w Lotus Cars i po raz pierwszy wprowadza brytyjsk¹ markê do œwiata rajdów. Wszystko wiêcej na: zaczê³o siê 3-4 lata temu, zanim jeszcze przyby³em do Lotusa – mówi Claudio Berro w rozmowie z Martinem Holmesem. – Reprezentowa³em wtedy Ferrari oraz Od momentu wprowadzenia klasy WRC w œwiatowych rajdach Maserati i wraz z Porsche prowadziliœmy dyskusjê z FIA na pojawi³y siê rajdówki zbudowane na bazie hatchbacków i sedanów. temat udzia³u aut sportowych w rajdach. Potem zmieni³em Od ponad dekady samochody najwy¿szej klasy powstaj¹ wy³¹cznie pracê, trafi³em do Abartha, którego klasa GT nie w tych dwóch typach nadwozia – jedynym wyj¹tkiem by³ Peugeot interesowa³a (tworzyli Grande Punto S2000 – przyp. red.). 307 WRC. Podobnie jest tak¿e w ni¿szych klasach. Konstruktorzy Gdy szefem FIA zosta³ Jean Todt, zapyta³ nie wysilaj¹ siê i z b³ogos³awieñstwem dzia³u mnie: „Dlaczego nie przedyskutujemy marketingu tworz¹ auta na podstawie tych, które tych zasad jeszcze raz? Czy Lotusa to najczêœciej widzimy na naszych drogach. Czasy, Lotus Exige S interesuje?”. Od razu odpar³em, ¿e tak. gdy w rajdach ogl¹daliœmy Ferrari 308 GTB czy Wraz z Porsche i Aston Martinem stworzystanie siê pierwszym Lanciê Stratos, dawno minê³y. liœmy ma³y komitet, jedynie Ferrari odmóprzedstawicielem Do niedawna auta klasy GT, takie jak Porsche 911 wi³o. Odœwie¿yliœmy stary regulamin tak, nowego „gatunku” czy Aston Martin V8 Vantage, mog³y by wygl¹da³ bardziej realnie i w ci¹gu startowaæ jedynie w krajowych dwóch miesiêcy by³ gotowy w 95%. czempionatach Francji, W³och czy Belgii, Zaprezentowaliœmy go Jeanowi, który podlegaj¹c lokalnym regulaminom, które by³y niezbyt œcis³e przes³a³ go œwiatowej radzie, a ona go zaakceptowa³a. i nie zapewnia³y za³odze dostatecznego poziomu Teraz dziêki tym zasadom auta GT mog¹ startowaæ w bezpieczeñstwa. Teraz nowe zasady obowi¹zywaæ bêd¹ na mistrzostwach œwiata, Europy i krajowych czempioca³ym œwiecie, co pozwoli ogl¹daæ klasyczne auta sportowe natach.... nawet w rajdach zaliczanych do mistrzostw œwiata. Zbudowany dziêki w³osko-brytyjskiej wspó³pracy Lotus Exige S stanie siê pierwszym przedstawicielem nowego fragment artyku³u pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach „gatunku” na miêdzynarodowych trasach. Zgodnie z kolporta¿u prasy. regulaminem nowopowsta³ej klasy R-GT zamontowany Cena: 7,95 z³

Pierwszy z gatunku

[CARAVANING]

11


www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

SPRINTER

MECHANIKA POJAZDOWA

Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich s.c.

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

Sklep: tel. 12 423 50 88 w. 21 tel. 12 296 36 57 Kraków, ul. Podskale

SKLEP MOTOCYKLOWY tel. 694-863-249 (100m od salonu HONDY) e-mail: fk21@wp.pl

SPECJALIZACJA ZAK£ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe 32-020 Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) 278 18 21, 602-138-246 www.felgi-naprawa.krakow.pl

REKLAMY / OG£OSZENIA

NAPRAWA FELG MAREK CZAJA

opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa¿amy GRATIS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- OPONY NOWE I U¯YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PROSTOWANIE FELG NISKIE CENY ! ! ! ul. Klonowica 15 c , tel: 606 215 309

Authorised Dealer AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S£ONECZNE 8A TEL. 12 644-37-43 CZYNNE: pn.-pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 8.00 - 13.00 www.fijalkow.pl

OLEJE SILNIKOWE Castrol

zakupione w naszej firmie KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ£ oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS KOMPUTEROWE WYWA¯ANIE KÓ£ ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ PRANIE TAPICERKI POMPOWANIE KÓ£ AZOTEM k i n t a p³ ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW PNEUMATYCZNE SMAROWANIE T VA ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK£ADÓW KLIMATYZACJI WYMIANA P£YNU CH£ODZ¥CEGO ~ WYMIANA CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO KLIMATYZACJI NAPRAWA ZAWIESZEÑ

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Castrol

WULKANIZACJA

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

NT ww pon. .motor ERNETO ek -pt.: 10-1 .krakowWY 8, so . b.: 1 pl 0-14

Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel. 12 412 30 16 pn.-pt.: 8:00 - 16:00 www.mechanikapojazdowa.go3.pl REKLAMY / OG£OSZENIA

12

(rejon Ronda Matecznego)

Kraków Czy¿yny ul. Jana Paw³a II 166

Wies³aw Banachowicz

AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY

11a

SKL w EP I

Castrol

NAPRAWY BIE¯¥CE WULKANIZACJA WYMIANA OLEJU KLIMATYZACJA - SERWIS GEOMETRIA KÓ£

Serwis: tel. 12 423 50 88 w. 22 tel.kom. 502 123 334

13


¹ p g t, , ki, i-tech, plotki,sport, estycje, meodró¿e, spoyr , opisy, piennotowania, bci z kraju i ze ystawy w t , pmiejsce , serwisów, jedno news.kdk.pl ypy, wlska i œwiat, ah, kinowiele s in a , e k , h t r c e , a alnoœ z e testy, d t d je je, Po ort, rozrywkdarka, pieniachniczne, hi-moœci, relacsport, gospo ystawy, aktouœci, relacje,cje, Po sty om ¿e, sp port, gospo isy, dane tezdjêæ, wiado i ze œwiata,, prototypy, w æ, wiaed, plotki, inwpeodró¿e, sp iata, s nowoœci, opsty, galeria oœci z kraju testy, wizje , galeria zdjê z , d typ h c i¹ e n t , protoch , himiery, porterów, tetki, aktualnino, relacje, e techniczneino, plotki, pie estycje, testy, wizje te iw h n k in , k lo a s , , , im p e e a ,d w je , d ¿ k o relac podró ia, bizn a, kino ch, po entacje porteró rozryw ozrywknes, hi-techc, i,opisy,prezró¿e, sport, rednio od im, kino, plotki,ingi, notowa, nbiznes, hi-terelacje, d œ a iz œ k k o o i, b ia o n k p , n a p yw nia miery,now , hi-tech, edia, ringi, notowaka, kino, plot tki, inwes cje bez rt, rozr y, pre inwestycje targi, informpaodró¿e, spogospodarka, dm , rank rozryw nes, h dze, plo ia i, , e , , k y t h plot y, wystaw iat, hi-tec lotki,spor estycje, m dró¿e, sport,, opisy, pieni¹otowania, biz kraju z i p o n c y p w w t , p , œ ototy , Polska i œ ywka, kino ieniadze, in e, hi-tech, relacje, tes ospodarka y, aktualno cje, tes la r g stycje , sport, roz spodarka, p e techniczn iadomoœci, ta, sport, py, wystaw omoœci, re estycje dró¿e a, sport, go i, opisy, dan ria zdjêæ, w aju i ze œwiaizje, prototy zdjêæ, wiad, plotki, inw odró¿e œwiat ry, nowoœc , testy, gale alnoœci z kr je, testy, w zne, galeria i, pieni¹dze , hi-tech, p , prot relac ane technic kino, plotk inwestycje testy, wizje , hi-t premie importerówplotki, aktu , kino, lacje, erów, biznes ywka, nio odrywka, kino, ech, podró¿erezentacje,d rt, roznr io od importo, plotki, renotowania,nes, hi-tech o t ,p p z iy s o h r is , , , p e s t i, in o r podró¿ , bizne nia, biz anking poœred wka, k woœci, tki, rela owaniapremiery,noycje, hi-techf,ormacje bez, sport, rozryrka, media,kringi, notowaka, kino, plolotki, inw a , t e w p y n in d s ¿ y a , d o r e ó r i, e z ho y, targ h, podr tki, inw rt, gostpycje, media, ¿e, sport, roisy, pieni¹dzwania, bizne ka, plotypy, wystawœwiat, hi-teco, plotki,spoin es odró , testy, op arka, noto alnoœci z k w p , i , o h in t c a e k o z k e r , u t je p gospod pieniad je, Pols elacje zrywka i, relac wy, akt zne, hiwestyóc¿e, sport, rogospodarkad, ane technic, wiadomoœœcwiata, sporto, typy, wysta iadomoœci, r westy in , t r w æ t , o r d , i, e y r jê , po wiata, spo oœci, opis galeria zd z kraju i z , wizje, p leria zdjêæ dze, plotk h, podr i ze œ miery, now ów, testy, aktualnoœci lacje, testy niczne, ga lotki, pieni¹ tycje, hi-tec wizje, ino, p rów, inwes cje, testy, iznes, dy, pre od importeinr o, plotki, ró¿e, kino, rceje,dane tech wka, k la œredn,iorozrywka, k, hi-tech, popdisy,prezenta, sport, rozryio od importoe, plotki, renotowania, bes, hi-t sport ania, biznes ,nowoœci,o ch, podró¿ebezpoœredn zrywka, kin ia, rankingi, owania, bizn plotki, not rt, ro med acje kino, plotki notowdy, premieryestycje, hi-te informpodró¿e, spogospodarka, dia, rankingi,t, rozrywka, i¹ i, o g w h r dze, ia, b c a in t o i, , r e , n , k y m t o h t r m ie p c w o , lo p s a e p t p , t , je s y s i, e c i, y a h ¿ is y k t k , ó p t w r t r s towan o , a lo d e o ia y , d p o o totyp Polska i œw wka, kino, niadze, inw , hi-tech, p lacje, testy spodarka, n aktualnoœc o r p , je , e , z ort, go niczne stawy ci, rela oœci, r rka, pie stycje t, rozry i, inweodró¿e, sporort, gospoda y, dane techjêæ, wiadomze œwiata, sprototypy, wyæ, wiadomoœki, inw p d is t i p p jê z , p s , lo d o ju , je h p z ia a r i, , ec p œwiata galeria sty, wiz ni¹dzeje œci z kr owoœc ty, gale i-tech, raju i z,epremiery, norterów, teski, aktualnoo, relacje, tetechniczne, o, plotki, pie tyc , thesty, wiz s e w e in y p in t n k in d k lo a , , o , im , p e ch relacje zrywka , kino, ntacje,d orterów podró¿ ia, bizn dnio od zpoœreort, rozrywknaes, hi-techc, i,opisy,prezreó¿e, sport, reodnio od im,pkino, plotki, gi, notowanbiznes, r in p , d œ a iz œ k s k o b o po ran otowania o, plo ¿e, ry,now wania, i-tech,ormacje bez, psport, rozryrw n media, kin pl gi, notcohody, premiewestycje, h inf podró¿e da ka, dia, rankingi,t, rozrywka, i¹ o i, p g ze, s r a o in t o g sam rka, plotki, wystawy, t, hi-tech, tki,sport, stycje, me ró¿e, spor pisy, pien dtowani o , a lo d e o ia y , p o n y p w w t , p , y œ s o t in a , i e k , o h in t r t ospodje c a e ka, k , pieniadz zne, hi-te ci, relacje, t, gospoda awy, aktualn olsk , pro y, wiz inwestycje, Psport, rozryw oœci, darka omoœ , spor echnic o , wyst p lotki, h, podró¿e, , sport, gos opisy, daneiat zdjêæ, wiadju i ze œwiataje, prototypyzdjêæ, wiadopmlotki, hi-tec i ze œwiata y, nowoœci, testy, galer alnoœci z kra , testy, wiz ne, galeria pieni¹dze, , hi-tec z kraju dy, premier porterów, lotki, aktu, kino, relacjeane technicz kino, plotki, inwestycje testy, ,d ,p ¿e ka, ów, cje, mochoœrednio od im ka, kino ch, podróy,prezentacsjeport, rozrywod importe,r plotki, relaotowania, is , n io o bezpo sport, rozrybwiznes, hi-teo p e n i, in o ¿ d izn g k i, ó e r c , r in d œ a , , na bie¿¹co informacje wk w rank serwisów , po z prawie ania, b zpoœ 60 specjalistycznych odró¿eAktualizowane towan,iapremiery,ntoycje, hi-techformacje bee, sport, rozrayrka, media,kingi, notowwka, kino, o n i, g y n d es Poruszaj¹ce miêdzy innymi biznesowe, ra i, in ró¿ tematypomotoryzacyjne, od nkin internetowych. ozry ieni¹dze amochka, plotki, inwystawy, tar,ghi-tech, potdki,sport, gostycje, mediaó, ¿e, sport, rp cja, sfinasowe, isy, p , notow w r twiele owiele rzgodnie sWszystko o , a lo d e ia gospodarcze i innych. z has³em: y , d p o y p w o w t , p y œ p s t in , i s e , o h in t e, go wizje, prot cje, Polska zrywka, k , pieniadze zne, hi-tec i, relacje, , gospodarkawy, akt ro miejsce - chnews.kdk.pl" gazety: nic sty , sport, jedno ysta domo port arka eserwisów, moœc oraz shas³em esty, "wiele ¿e gospopdisy, dane tezdjêæ, wiado i ze œwiata,, prototypy, w tki, inw ópisz¹ , r t r d o æ, wia o p p e, plo"zobacz jê co inni". s , d tech iata, nowoœci, o sty, galeria oœci z kraju testy, wizje , galeria z ieni¹dze, ploi cje, hi-kraju i ze œwm e , e , p ln iery w, t ktua niczn o, plotki, westycje, h lacje oœci z ochody, pre od importeróo, plotki, aró¿e, kino, rceje,dane tech ka, kin cje, te rów, in w y, samezpoœredniorozrywka, kinhi-tech, podisy prezenta sport, rozry od importe plotki, relaotowan s t i n dnio je b kino i op ó¿e

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

SPECJALIZACJA:

REKLAMY / OG£OSZENIA

o w y ¿ na

zapraszamy: pn. - pt.: 8.30 - 18.00, sob,: 8.30 - 14.00

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

.pl

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

nowe opony przek³adki opon klimatyzacja elektromechanika mechanika czêœci zamienne elektroniczna diagnostyka

REKLAMY / OG£OSZENIA

14

Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: 509-944-946, 513-143-891

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

. s w e n

MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

15


na ¿yw

LEGENDA REKLAMY / OG£OSZENIA

Us³ugi

Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel. 32 216 40 41 Chy¿ne 297A, tel. 18 263 17 40 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel. 18 265 70 14 Gorlice, ul. Biecka, tel. 12 353 03 15 Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel. 12 680 43 00 Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel. 12 648 62 96 Kraków, ul. Opolska 60, tel. 12 415 81 48 Kraków Pasternik 65, tel. 12 623 04 60 Kraków Pasternik 66, tel. 12 623 04 60 Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel. 12 257 00 30 Kraków, ul. Rzebika 6, tel. 12 653 04 27 Kraków, ul. Wielicka 22, tel. 12 257 11 45 Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel. 12 264 93 15 Ksi¹¿ Wielki Chrusty, tel. 41 383 86 86 Mogilany, ul. Krakowska 24, tel. 12 276 95 55 Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel. 12 281 13 33 Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel. 18 443 21 90 S³omniki, ul. Krakowska 62, tel. 12 388 23 55

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON

S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 726 158 504 Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 12 647 22 77 Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 12 686 12 74 Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 349 276

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF,

Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 270 33 46 Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 415 52 06

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K

Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel. 12 631 89 20 Kraków, ul. J. Conrada 36, tel. 12 290 14 21 Kraków, ul. J. Conrada 33, tel. 12 626 70 11 Kraków, ul. Kapelanka 37, tel. 12 259 06 50 Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel. 12 656 10 39 Kraków, Al. Pokoju 65, tel. 12 686 40 30 Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel. 12 650 43 60 Kraków, ul. Wielicka 77, tel. 12 265 23 51 Kraków, ul. Witosa 20, tel. 12 265 30 00 Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel. 12 259 05 61

Pb 95, ON, VP, VPR, VPD, LPG Pb 95, ON, VP, VPR, VPD, LPG Pb 95, ON, VP, VPD Pb 95, ON, VP, VPR, VPD Pb 95, ON, VP, VPR, VPD Pb 95, ON, VP, VPR, VPD, LPG Pb 95, ON, VP, VPD, LPG Pb 95, ON, VP, VPR, VPD Pb 95, ON, VP, VPR, VPD Pb 95, ON, VP, VPR, VPD, LPG

S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G

Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel. 12 626 21 05 Kraków, os. Dywizjonu 303 21a, tel. 12 641 63 01 Kraków, Al. Jana Paw³a II 200, tel. 12 642 04 81 Kraków, ul. Lublañska 16a, tel. 12 417 29 36 Kraków, ul. Mogilska 81, tel. 12 413 89 71 Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel. 12 257 13 49 Kraków, ul. Wielicka 183, tel. 12 659 02 01

Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG

S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF

S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K

PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VPD: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US£UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda¿ butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo¿yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Asortyment paliw

owców KATALOG dla kier

16

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

. s new

Dane adresowe

WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH

.pol

w a tk , , podró¿ otyp djêæ, wia ki, in sport,ogœci, opisy, daleria zdjêæ,z kraju i ze œ,wwizje, protle h ria z ieni¹dze, ploi-t tech i-tecwiele g - news.kdk.pl wiata,y, nowjedno serwisów, miejsce i y a t œ , c g y s œ t e , e o z s t e i e h , p ln n t , a kraju y, premier porterów, tki, aktu ino, relacje e technicz ino, plotki, westycje esty, w d , plo podró¿e, k ntacje,dan ozrywka, k orterów, in relacje, t ia, bi mochoœrednio od im a, kino , ,prezeó¿e, sport, r dnio od impkino, plotki, gi, notowan izne ezpo port, rozrywizknes, hi-tech b r ci,opisy , re in ró¿e, sotowania, b miery,nowoœ, hi-tech, podacje bezpoœort, rozrywk,amedia, ranki, notowania,kino, p , n m e p g a je r r a s k c i, in o p k r , y f g k a , t e w y n in d in dze, ospo inwes , rozry targi, dia, ra ochod podró¿ a, samdarka, plotki,y, wystawy, iat, hi-tech, plotki,sport, gestycje, meodró¿e, spoyrt, opisy, pienni¹otowa p w o w t , p , y œ p s o t in a , i s e k , o h in t r t a go ua tec je, je, pro tycje, Polska, rozrywka, kka, pieniadze gospod i, relac wy, akt zne, histy, wiz wes ó¿e, sport gospodar dane technic, wiadomoœœcwiata, sporto, typy, wysta iadomoœ in i, k t , t r w plo ch, pod sport oœci opisy, aleria zdjêæ z kraju i ze wizje, pro leria zdjêæ, dze plotk g hi te t œwiata i œ i

17


. s new

KUPONY RABATOWE KUPONY RABATOWE

na ¿yw

Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. ®

CENTRO GUM

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

Pompowanie kó³ azotem

Stacja Demonta¿u Pojazdów

opony nowe i u¿ywane

tel. 12/ 273 07 25, tel. kom. 886 699 832, e-mail: demot@demot.pl

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Sprawdzenie stanu technicznego auta dowolnej marki. Kontrola 20 newralgicznych punktów w samochodzie. H

P

R

30-512 Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) 656 52 52 tel. (12) 423 55 55 www.harp.com.pl

Odgrzybianie klimatyzacji metod¹ ozonow¹

KATALOG BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców dla kier

Miesiêczna reklama o wymiarze jednego modu³u ( 65 x 30 mm) czarno-bia³ego wraz z przygotowaniem grafiki.

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

tel.: 12 357 11 00, e-mail: serwis@hyundai-mtm.pl

0 ,01 0 ,01 0 ,00 10 ,75 30 ,30 43 ,01

owców KATALOG dla kier

mo¿liwy monta¿ w naszym serwisie

REKLAMY / OG£OSZENIA

Myœlenice

18

dysponujemy w³asnym transportem

G³ogoczów 819

sprzeda¿ u¿ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹!

"MTM" Hyundai

Kraków, ul. Radzikowskiego 4

Test komputerowy

rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu

Wadowice

w sk³ad którego wchodzi: kontrola oœwietlenia, kontrola uk³adu wydechowego, kontrola zawieszenia, kontrola uk³adu kierowniczego, kontrola jakoœci oraz poziomu p³ynów, kontrola uk³adu hamulcowego, badanie akumulatora i ³adowania

Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! Kraków

Przegl¹d zimowy

kwota do zap³aty

KUPONY RABATOWE

.pol

w a tk , , podró¿ otyp djêæ, wia ki, in sport,ogœci, opisy, daleria zdjêæ,z kraju i ze œ,wwizje, protle h ria z ieni¹dze, ploi-t tech i-tecwiele g - news.kdk.pl wiata,y, nowjedno serwisów, miejsce i y a t œ , c g y s œ t e , e o z s t e i e h , p ln n t , a kraju y, premier porterów, tki, aktu ino, relacje e technicz ino, plotki, westycje esty, w d , plo podró¿e, k ntacje,dan ozrywka, k orterów, in relacje, t ia, bi mochoœrednio od im a, kino , ,prezeó¿e, sport, r dnio od impkino, plotki, gi, notowan izne ezpo port, rozrywizknes, hi-tech b r ci,opisy , re in ró¿e, sotowania, b miery,nowoœ, hi-tech, podacje bezpoœort, rozrywk,amedia, ranki, notowania,kino, p , n m e p g a je r r a s k c i, in o p k r , y f g k a , t e w y n in d in dze, ospo inwes , rozry targi, dia, ra ochod podró¿ a, samdarka, plotki,y, wystawy, iat, hi-tech, plotki,sport, gestycje, meodró¿e, spoyrt, opisy, pienni¹otowa p w o w t , p , y œ p s o t in a , i s e k , o h in t r t a go ua tec je, je, pro tycje, Polska, rozrywka, kka, pieniadze gospod i, relac wy, akt zne, histy, wiz wes ó¿e, sport gospodar dane technic, wiadomoœœcwiata, sporto, typy, wysta iadomoœ in i, k t , t r w plo ch, pod sport oœci opisy, aleria zdjêæ z kraju i ze wizje, pro leria zdjêæ, dze plotk g hi te t œwiata i œ i

19


Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.04.2012

ców

KATALOG ow dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

CENTRO GUM

Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do 14 e-mail: centrogum@driver-polska.pl

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 411 56 58 Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

kupon wa¿ny do 15.04.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

wców la kiero

KATALOG d

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 357 11 00

"MTM" Hyundai

Kraków, ul. Radzikowskiego 4

kupon wa¿ny do 15.04.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców dla kier

KATALOG kupon wa¿ny do 15.04.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców dla kier

KATALOG

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.04.2012

P

R

30-512 Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) 656 52 52 tel. (12) 423 55 55 www.harp.com.pl

owców KATALOG dla kier

31-572 Kraków ul. Niepo³omska 54

mechanika, elektronika sprzeda¿ oryginalnych czêœci do Renault remonty silników - benzyna, diesel remonty mechaniczne aut zabytkowych

Redakcja : 31-159 Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) 632 09 32, e-mail: kdk@kdk.pl Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama:

telefon: (12) 632 09 32, 609 370 869 e-mail: kdk@kdk.pl Zamawianie internetowego wydania gazety:

Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG" 31-159 Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A

Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

tel. 501 172 488

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 411 56 58

Aby zrealizowaæ kupon wymagane jest podpisanie zlecenia na publikacje reklamy. Po kontakcie telefonicznym pod numerem: 12 632 09 32 mo¿liwy jest bezp³atny dojazd.

AUTO SERVICE EURO-MOTO-CAR S.C.

Wszelkie prawa zastrze¿one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej pracujemy z przepisami lub interesem Wydawcy. na komputerach wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA dostarczonych przez numer zamkniêto: 25.02.2012 firmê zdjêcie pierwsza strona: Honda

www.primakomp.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

H

KOMPLEKSOWE naprawy WSZYSTKICH marek

owców KATALOG dla kier

20

kupon wa¿ny do 15.04.2012

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 656 52 52 lub 12 423 55 55

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

tel.: 12 357 11 00, e-mail: serwis@hyundai-mtm.pl

Specjalizacja auta FRANCUSKIE

www.katalogdlakierowcow.pl

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

®

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

owców r e i k a KATALOG l d

REKLAMY / OG£OSZENIA

KUPONY RABATOWE

KUPONY RABATOWE KUPONY RABATOWE

21


DIESEL SERWIS

31-572 KRAKÓW ul. NIEPO£OMSKA 55

tel./fax 12 686 13 78 kom. 505 269 716 500 272 822

LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE

SERWIS CZYNNY: PN. - PT., 8 - 17 DIAGN

osobowych, ciê¿arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych

(MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne)

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE

- renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu

- tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli

Lakiery w aerozolach

NAPR AW SILNIK A ÓW OSTYK A DIESL POJA A ZDÓW

NAPRAWA POJAZDÓW

TAPICERSTWO MEBLOWE

NAPRAWA POMPOWTRYSKIWACZY do samochodów osobowych i ciê¿arowych

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Kraków, ul. Centralna 47, tel.: /12/ 643 63 22 Sklep: tel./fax: 12 686 06 11 Warsztat: tel./fax: 698 968 992 zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek 8 - 17 e-mail: autoelektrooil@op.pl www.aeo.net.pl

francuskiej

PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17

tel. (12) 415-73-14

Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota: 9-13

www.czesci.krakow.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Klimatyzacja Opony /wymiana i sprzeda¿/

do samochodów produkcji

owców KATALOG dla kier

SERWIS SAMOCHODOWY Elektromechanika Serwis Olejowy Mobil 1 Sklep Motoryzacyjny REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

AUTO "ELEKTRO-OIL"

22

.pnla ¿ywo

news.

Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) 415 50 56 e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl

, ka, rmacje be inwestycje tech, podró¿e e, sport, rozryw ystawy, targi,kin ania, biznes, hientacje, dane ez hi-tech, podry,ó¿wizje, prototypy, w ran gi, notow pr , , dia isy me op a, ark , nowoœci, Polska i œw elacje, test i ze œwiata, sport, gospodrte rów, premierye, plotki, inwestycje,po s alnoœci z kraju dz io od impo , dró¿e, go

OS. GRÊBA£ÓW, UL. GEODETÓW 18 B

KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) 415-15-57

aleria jê , plotki, rów, premiery, nowoœci,otki,p inwestycje, Polska iro spodarkaod importe o, plotki, pieni¹dze, pl -tech, podró¿e, sport,mot ni¹dze, go io zpoœredn , hi kin kino,

YSIEK KRZ

do samochodów osobowych i ciê¿arowych

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.aservice.pl

SPRAWDZENIE ORAZ NAPRAWA WTRYSKIWACZY

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH: rzêdowe, rotacyjne,common rail, EDC, VE, VA, VP-44, 29-30, CP, BOSCH, ZEXEL, PERKINS, MOTORPAL, DELPHI, DENSO

23

KATALOG dla kierowcow 3/233 (marzec 2012)  

Marcowy numer bezplatnego miesiecznika motoryzacyjnego KATALOG dla kierowców. W numerze : Nowa Honda Civic zaprasza do środka  [test] Ford M...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you