Page 1

[www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni]

WYszukiwarka

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Czêœci do wszYstkich aut

KATALOG dl w ó c w o r e i k a

Opel Astra OPC [ tuning ]

Lexus

RX 450h [ test ]

Nowy

ISSN 1429-7078 wyd.A nr 6 (236) CZERWIEC 2012

KRAKÓW - WIELICZKA

Najdro¿szy

kamper œwiata? [ caravaning ]

GL Mercedes Benz

[prezentacja]


ZAJMUJ EMY SIÊ NAJNOW SILNIKAM SZEJ GENERA CJ I WYSOK OPRʯN I YMI sprz

eda¿ felg

pomiary:

AUTO-SERWIS-GRZYBEK

aluminio /ceny ko wych i opon nkurency jne/

ciœnienia pomp paliwa, kompresji silnika i ciœnienia oleju;

ELEKTROMECHANIKA MECHANIKA pojazdowa komputerowa DIAGNOSTYKA SILNIKA

remonty silników i skrzyñ biegów MT, AT; OBS£UGA I NAPRAWA KLIMATYZACJI BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO GTO laserowa geometria SERWIS OGUMIENIA - run flat zawieszenia 12''-22''; pomiar gruboœci pow³oki lakierniczej; MYJNIA rêczna wymiana t³umików; 30-716 Kraków, monta¿ haków holowniczych; gowa przek³adki silników, osobowe / 3.5t pomoc dro holowanie

24h

: PE£NA ONIKA AUTA . R ELEKT ,SRS SR,KLIMA itp

ABS i E

BD

Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego

A

tel. 12 653 21 53 tel. 507 133 325

ul. Przewóz 34A

www.grzybek.com.pl

DZIA£AMY KU od 2011 roku wspó³pr OD 1990 RO acujemy z grup¹ ORL EN

OIL!

T£UMIKI

P£ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (12) 644-88-44, tel.kom. 604 991-988

Sprzeda¿ - Monta¿ t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo

Kraków, ul. Wielicka 250 tel. 12 288 04 10, 288 05 00 ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: 8.00 - 18.00, sob: 8.00 - 14.00

www.autocenter.com.pl BEZP£ATNA WYMIANA OLEJU

WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

PRZEGL¥DY REJESTRACYJNE

owców KATALOG dla kier

02

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel. 501 300 960

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

Mobil

SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta¿ - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo )

Wypo¿yczamy samochody

REKLAMY / OG£OSZENIA

BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (12) 429 76 04

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

Czêœci do wszYstkich aut

T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ¯ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) 430 47 53, 601 48 96 03 www.tlumiki.krakow.pl

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (12) 648-23-38, tel./fax 648-96-64 Serwis: (12) 648-99-84, 648-27-62 zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od 8.00 - 20.00 www.auto-wydech.pl

03


NTACJA] [PREZE Ok³adka

Informacji dostarcza foto: Mercedes Benz

Nowy wymiar bezpieczeñstwa Pre-Safe Brake z autonomiczn¹ funkcj¹ hamowania w sytuacjach Obok standardowych systemów aktywnego i pasywnego niebezpiecznych, zbyt póŸno dostrze¿onych przez kierowcê. bezpieczeñstwa (m.in. siedem poduszek powietrznych, Wœród opcji znalaz³y siê równie¿ systemy Active Lane Keeping trzypunktowe pasy dla pasa¿erów wszyAssist, Active Blind Spot Assist oraz Speed Limit stkich siedzeñ, pirotechniczne napinacze Assist. Zasilany silnikiem pasów z ogranicznikami si³y napiêcia, ESP, wysokoprê¿nym ASR, ABS i Pre-Safe), lista standardowego Asystent parkowania Active Parking Assist wyposa¿enia nowego modelu obejmuje GL 350 BlueTEC 4Matic wyrêcza kierowcê w zajmowaniu i opuszczaniu niedostêpne wczeœniej rozwi¹zania, jak na miejsca parkingowego, a kamera 360° pozwala zu¿ywa œrednio przyk³ad uk³ad ostrzegania przed kolizj¹ œledziæ na wyœwietlaczu systemu Comand 7,4 l/100 km Collision Prevention Assist (CPA) oraz pozycjê pojazdu z lotu ptaka oraz obraz ze Attention Assist, monituj¹cy stopieñ wszystkich stron nadwozia, dostarczany przez

podœwietlane, aluminiowe progi, wydatne os³ony nadkoli oraz 5-ramienne obrêcze AMG o œrednicy 21 cali. Za nimi kryj¹ perforowane tarcze hamulcowe o œrednicy 19 cali i os³ony zacisków sygnowane przez Mercedes-Benz.

Nowy Mercedes-Benz GL Piêæ modeli w ró¿nych klasach. Mercedes oferuje dziœ najszersz¹ gamê SUV-ów na œwiecie. Poza Klas¹ GL paleta obejmuje œredniej wielkoœci GLK, Klasê R, Klasê M oraz klasyczn¹ terenówkê, czyli Klasê G. Dziœ SUV-y to 1/5 œwiatowej sprzeda¿y Mercedes-Benz. "Nowa Klasa GL wje¿d¿a na czo³ow¹ pozycjê w segmencie

Wewnêtrzne bogactwo Mnóstwo przestrzeni, starannie dopracowane detale i zaprojektowana ze smakiem deska rozdzielcza - kabina Klasy GL to spokojna przystañ, tak charakterystyczna dla wszystkich modeli marki Mercedes-Benz. Atmosferê podkreœlaj¹ inkrustacje z drewna lub aluminium, chromo-

wiêcej na:

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

Po raz pierwszy Mercedes-Benz GL dostêpny jest tak¿e z pakietem stylizacyjnym AMG Exterior Sport. Poza ospojlerowaniem przedniego i tylnego zderzaka, obejmuje on

PRZEGL¥DY REJESTRACYJNE motocykle, samochody do 3,5t, przyczepy i ci¹gniki rolnicze

SAM. INST. GAZOWE SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE

F.H.U. KARAT

31-864 Kraków Al. Jana Paw³a II 37/1A [na terenie Politechniki Czy¿yny]

tel. 12 628 35 37, 509 338 211 e-mail: skp.karat@onet.eu , www.karatskp.pl

Nowy Klasa GL wykazuje równie¿ najwy¿szy poziom ochrony niezmotoryzowanych uczestników ruchu: pieszych i rowerzystów. G³adkie kontury elementów przedniego pasa, lusterek i zwiêkszenie odleg³oœci miêdzy mask¹ a elementami silnika ograniczaj¹ ryzyko odniesienia obra¿eñ, podobnie jak montowana standardowo aktywna maska, która ma zwiêkszon¹ powierzchniê deformacji i ogranicza si³y dzia³aj¹ce na cia³o pieszego lub rowerzysty. Zastosowanie wydajnoœciowego pakietu BlueEfficiency i nowoczesnych jednostek napêdowych umo¿liwi³o znaczne ograniczenie apetytu nowego modelu. Zasilany silnikiem wysokoprê¿nym GL 350 BlueTEC 4Matic zu¿ywa œrednio 7,4 l/100 km (o oko³o 20% mniej od poprzednika), a do tego ju¿ dzisiaj spe³nia normê emisji Euro VI. W przypadku GL 500 4Matic BlueEfficiency, napêdzanego benzynowym silnikiem z bezpoœrednim wtryskiem paliwa BlueDirect o mocy 300 kW (408 KM), zu¿ycie paliwo spad³o o oko³o 18%. Poza standardow¹ funkcj¹ ECO start/stop, pakiet BlueEfficiency obejmuje now¹, siedmiostopniow¹ przek³adniê automatyczn¹ 7G-Tronic Plus, inteligentne zarz¹dzanie osprzêtem silnika, elektryczne wspomaganie kierownicy i opony o zoptymalizowanych oporach toczenia....

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

04

W standardowej specyfikacji Klasa GL przemieszcza siê na ko³ach z 10-ramiennymi obrêczami o œrednicy 18 cali. W opcji dostêpne s¹ felgi o œrednicy do 21 cali.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

cztery osobne kamery. Bezpieczeñstwo w warunkach kiepskiej widocznoœci zapewniaj¹ biksenonowe reflektory wraz z systemami Intelligent Light System (ILS), Adaptive Highbeam Assist oraz Night View Assist Plus.

owców KATALOG dla kier

Przykuwaj¹ce uwagê nadwozie (d³./szer./wys.: 5120 mm / 2141 mm / 1850 mm) ma wywa¿one proporcje, a to dziêki krótkim zwisom, wznosz¹cej siê ku górze linii bocznych okien i spojlerowi tylnej klapy. Tak jak w poprzedniku, na odleg³oœæ miêdzy osiami przypada tu a¿ 3075 mm.

Sterowanie poszczególnymi funkcjami systemu Comand odbywa siê za poœrednictwem kontrolera, zlokalizowanego miêdzy fotelami. Obok znalaz³y siê sterowniki s³u¿¹ce do zmiany ustawieñ zawieszenia pneumatycznego Airmatic oraz do wyboru programów terenowych. Wyposa¿enie seryjne obejmuje obszyt¹ skór¹ nappa kierownicê z manetkami do zmiany biegów oraz dwunastoma klawiszami funkcyjnymi. W ramach opcjonalnego pakietu designo Exclusive, dostêpna jest ekskluzywna, pikowana tapicerka ze skóry nappa. Fotele w uk³adzie 2-3-2 zapewniaj¹ wiêcej miejsca od poprzednika na wysokoœci ramion, kolan i g³owy. Œrodkowa kanapa oferuje dodatkowe mo¿liwoœci ustawieñ i dopasowania przestrzeni baga¿owej o pojemnoœci od 680 do 2300 litrów. Standardowo model wyposa¿ony jest w elektrycznie sterowany trzeci rz¹d siedzeñ. Kolejna nowoœæ to uk³ad Easy-Entry, u³atwiaj¹cy dostêp do ostatnich dwóch miejsc (równie¿ dostêpny z elektrycznym sterowaniem).

zapraszamy: pon-pt 7 - 19 sob. 9 -14

zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst

Dynamiczna, elegancka, a nade wszystko silna – nowa Klasa GL zdecydowanie manifestuje swoj¹ przynale¿noœæ do gamy SUV-ów z gwiazd¹. Potê¿ne wloty powietrza zapewniaj¹ jej sta³y dostêp œwie¿ego powietrza, a wyrafinowane wzornictwo przednich lamp podkreœlaj¹ ³añcuchy diod LED w chromowanej oprawie. Lœni¹ce listwy ochronne zderzaków i progów tylko pieczêtuj¹ pewnoœæ, z jak¹ Klasa GL pokonuje kolejne kilometry.

zmêczenia kierowcy. Jedn¹ z innowacji jest seryjny system Crosswind Assist, który ogranicza wp³yw bocznego wiatru na prowadzenie pojazdu poprzez wybiórcze impulsy, generowane w uk³adzie hamulcowym. Nad stabilnoœci¹ na drodze czuwa tak¿e system kontroli ³adunku oraz uk³ad Steer Control, sugeruj¹cy kontry kierownicy w momentach krytycznych, takich jak utrata przyczepnoœci. Na ¿yczenie dostêpny jest system kontroli odleg³oœci Distronic Plus, asystent hamowania BAS Plus oraz uk³ad

wane akcenty i tapicerka z oddychaj¹cej skóry Artico z kontrastowymi przeszyciami. Czytelne, okr¹g³e wskaŸniki rozdzielone kolorowym wyœwietlaczem s¹siaduj¹ z wysoko zamocowan¹ konsol¹ œrodkow¹, nad któr¹ dominuje ekran systemu komunikacji, nawigacji i rozrywki. Pojemniki na kubki na ¿yczenie mog¹ byæ podgrzewane lub ch³odzone.

REKLAMY / OG£OSZENIA

luksusowych SUV-ów. Kompleksowy zestaw systemów wspomagania gwarantuje jej poziom bezpieczeñstwa i komfortu równy Klasie S. I to nawet poza utwardzonymi szlakami" - podkreœla Joachim Schmidt, Executive Vice President Mercedes-Benz Cars, Sales & Marketing.

katalogdlakierowcow.pl

05


[TEST45] 0h

Tekst: Micha³ Rogoziñski, Zachar Zawadzki Zdjêcia: Micha³ Rogoziñski

Lexus RX

czy ekologia zawsze jest nudna?

Zrobi³em kiedyœ sonda¿ wœród znajomych – wiêkszoœæ zarzeka³a siê, ¿e gdyby mog³a, to kupi³aby du¿ego SUVa. Dlaczego? Bo jest bezpieczny, patrzy siê na innych z góry, a w œrodku jest du¿o miejsca. Do tego limuzyny postarzaj¹, kombi s¹ jak baner: „mam trójkê dzieci”, coupe lubi¹ lanserzy, a hatchbacki - to oznaka braku finezji. No w³aœnie – tylko, ¿e SUVy zwykle poch³aniaj¹ maj¹tek na stacji paliw, a pewnego dnia mo¿na je zastaæ pod domem bez szyb i lusterek – ekolodzy za nimi nie przepadaj¹. Mo¿e jednak da siê ze sob¹ wszystko pogodziæ?

zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst

Pewnie, ¿e siê da, trzeba tylko znaleŸæ jakiœ sposób. Silniki spalinowe maj¹ ju¿ przepowiedzian¹ przysz³oœæ – gablotê wystawow¹. Dlatego firmy musz¹ kombinowaæ. Ogniwa wodorowe? Fakt, s¹ tak ekologiczne, ¿e szczêœliwe zwierzêta zaczê³yby siê chyba rozmna¿aæ przez p¹czkowanie razem z ekologami. Jednak zarazem s¹ na tyle niebezpieczne, ¿e jedno auto mo¿e puœciæ z dymem pó³ miasta. A mo¿e zasilanie gazem CNG? To krótkotrwa³e rozwi¹zanie. Silnik elektryczny? Wydajny, zrywny i ograniczony przez bateriê, bo dalej nie potrafimy wyprodukowaæ lekkich i trwa³ych akumulatorów – póki co w sam raz dla ludzi, którzy podpisuj¹ petycje na ratowanie wielorybów. Skoro trudno znaleŸæ coœ odpowiedniego, to po co siê œcieraæ? Przecie¿ mo¿na to wszystko po³¹czyæ. A dok³adniej mówi¹c – mo¿na porozumieæ ze sob¹ ekologiczny silnik elektryczny z brudnym i powiêkszaj¹cym dziurê ozonow¹ motorem spalinowym. Toyota spróbowa³a i pod koniec lat 90’ stworzy³a Priusa, który jest produkowany do teraz. Pomimo, ¿e jest dziwnie wygl¹daj¹cym wozem sprzedawanym w trudnej do zaakceptowania cenie, to odniós³ naprawdê ogromny sukces. Temat podchwyci³ Lexus, który zreszt¹ nale¿y do Toyoty. Tylko, ¿e on mia³ nieco inny tok myœlenia. Toyota chcia³a, ¿eby w Priusie dobrze czuli siê ludzie, którzy jedz¹ broku³y wyhodowane na w³asnej dzia³ce i zim¹ poruszaj¹ siê autem kieruj¹c w berecie. A Lexus? Ekologia to tylko nudny i modny dodatek – wa¿niejsze s¹ osi¹gi. I chwa³a mu za to.

Pozostaje jeszcze temat skrzyni biegów. Pracuje wolno i jest bezstopniowa, czyli przy wciœniêciu „gazu” w pod³ogê nieustannie utrzymuje silnik spalinowy na skraju rozsypania siê na pojedyncze czêœci, a sama p³ynnie zmienia swoje

fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy

www.AutoCentrum.pl

DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH Al. Gen. Andersa

OS. KRAKOWIAKÓW

czêœci

SERWIS

CENTRUM N. HUTY

serwis

31-831 Kraków ul. Cienista 14 tel.: 502 660 820

REKLAMY / OG£OSZENIA

T S. O

BULWAROWA

NE AL TR EA

OS. SPÓ£DZIELCZE

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KOCMYRZOWSKA

owców KATALOG dla kier

2

CIENISTA

KA

OS. PRZY ARCE

TOMEX

14

serwis S TIM FA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

kiem bli¿ej mu do widlastej ósemki ni¿ wym monstrum, ale to naprawdê nie jest wóz szóstki. Tylko, ¿e pojawia siê tutaj drobny sportowy. Gdyby uk³ad kierowniczy by³ chirurgiem, Gdyby wszystkie zgrzyt. Pocz¹tkowo myœla³em, ¿e jak to co drugi pacjent budzi³by siê „po drugiej V-szóstki tak brzmia³y, wsi¹dê do RX i zamknê drzwi, to ludzie za stronie”, do tego jego wspomaganie jest doœæ to Chopin zamiast oknem zatrzymaj¹ siê w miejscu jak w mocne. Z kolei zawieszenie jest na tyle sztywne, graæ, móg³by modelu LS600h, a jedyne dŸwiêki, które by po szybszym wjechaniu w „le¿¹cego bêdê s³ysza³, to wkurzaj¹ce sygna³y policjanta” nie zrobiæ tego ju¿ nigdy wiêcej drugi pracowaæ w banku dochodz¹ce z tablicy rozdzielczej, uzupe³raz, ale zarazem na tyle sprê¿yste, ¿eby RX od nione o mrugaj¹ce kontrolki. No niestety. szybkich zakrêtów wola³ d³ugie proste. Fotele te¿ Wóz doœæ dobrze izoluje otoczenie, pod warunkiem, ¿e nie maj¹ wyszukanego trzymania bocznego. Jednak nie ma o czym motor benzynowy nie wejdzie na obroty. Mi to zupe³nie nie mówiæ – tu chodzi o komfort. Na d³ugich i spokojnych trasach ten przeszkadza, ale spracowany biznesman po 48h k³ócenia wóz jest delikatny jak tajska masa¿ystka, ca³oœæ dzia³a po prostu siê z personelem nie musi podzielaæ mojego zdania. p³ynnie i nieskazitelnie....

NOWE I U¯YWANE

KRZY¯A

owców KATALOG dla kier

katalogdlakierowcow.pl

CZÊŒCI OBROÑCÓW

06

Na pocz¹tek wystarczy wejœæ do auta i wcisn¹æ przycisk. Po chwili fotel automatycznie ustawi siê w ulubionej pozycji,

www.japan-czesci.pl

wiêcej na:

prze³o¿enia, by auto mog³o przyspieszaæ. Ma te¿ oczywiœcie mo¿liwoœæ symulacji poszczególnych biegów w trybie sekwencyjnym, ale wtedy sprawia takie wra¿enie, jakby chcia³a sprawdziæ jak d³ugo kierowca wytrzyma i z powrotem wróci do trybu automatycznego. 7.9s do „setki” to niez³y wynik w ponad 2-tono-

31-831 Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (12) 642 19 50 tel. kom.: 509 343 272 tel. kom.: 509 727 521

PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE

Ekologiczne prawo nakazuje interesowanie siê ma³ymi silnikami, najlepiej rzêdowymi, 4-cylindrowymi, nie wiêkszymi ni¿ 2l pojemnoœci. Panowie z Lexusa nawet nie zwracali na nie uwagi. Do najnowszej ods³ony RX wrzucili 3.5l motor benzynowy z szeœcioma cylindrami w uk³adzie widlastym – dok³adnie taki, który ekolodzy pal¹ co weekend na stosie. Wycisnêli z niego 249KM i zaczêli siê zastanawiaæ, co jeszcze mo¿na z nim zrobiæ. Na przyk³ad da siê go uzupe³niæ o dodatkow¹ jednostkê elektryczn¹. Nie, to by by³o zbyt banalne. Ale ju¿ dwa silniki elektryczne brzmi¹ ca³kiem nieŸle. W ten oto sposób ten przedni ma 167KM, czyli sporo wiêcej ni¿ dwa Fiaty Panda, a tylny – 68KM. I teraz nasuwa siê myœl: „na Boga! W tym wozie jest prawie 500KM!”. Spokojnie – moc w hybrydach sumuje siê trochê inaczej, bo maj¹ du¿e straty energii. RX liczy dok³adnie 299KM. Du¿o mniej, ale nie ma³o. Wiêc jak to jeŸdzi?

dodatkowo jednostki elektryczne, a skrzynia biegów wrzuca spalinowy silnik na najwy¿sze obroty – i tu siê zaczyna dziaæ. Gdyby wszystkie V-szóstki tak brzmia³y, to Chopin zamiast graæ, móg³by pracowaæ w banku. Ten motor daje czadu jak Osborne na koncercie i dŸwiê-

kierownica przysunie siê do cia³a, na tablicy rozdzielczej zaœwieci siê choinka kontrolek i... tyle. O tym, ¿e auto jest gotowe do jazdy œwiadczy w sumie w³¹czaj¹ce siê radio i skrêtne, ksenonowe reflektory, które przed „odpaleniem” wykonuj¹ dziwny ruch, zupe³nie jakby chcia³y zerkn¹æ, co siê dzieje w okolicy i zdziwiæ siê jak bardzo dooko³a jest nieekologicznie. PóŸniej wystarczy ustawiæ wybierak bezstopniowego automatu w pozycji „D”, wcisn¹æ odrobinê „gazu”, a ten potê¿ny wóz odp³ynie bezszelestnie przed siebie. Tak – potrafi poruszaæ siê wy³¹cznie na silnikach elektrycznych. Wiecie jakie miny maj¹ ludzie, gdy cichaczem zajedzie siê ich od ty³u na parkingu i zacznie tr¹biæ? Producent podaje, ¿e taka jazda jest mo¿liwa do 40km/h, ale jeœli wóz nie pracuje pod obci¹¿eniem, to w praktyce t¹ wartoœæ da siê przekroczyæ nawet blisko dwukrotnie. Proces mo¿na kontrolowaæ dziêki dziwnemu zegarowi, który zast¹pi³ miejsce obrotomierza – wystarczy delikatnie operowaæ „gazem” i utrzymywaæ wskazówkê w odpowiednim polu. Gdy zabraknie mocy – wtedy silniki elektryczne daj¹ sobie spokój, a do akcji dyskretnie wkracza widlaste monstrum. Tak naprawdê mo¿na to wyczuæ tylko delikatnymi wibracjami we wnêtrzu i cichym pomrukiem. Ten motor ma jednak dwie twarze. Przy wyprzedzaniu, gdy trzeba siêgn¹æ po pe³ne mo¿liwoœci hybrydy, znowu do³¹czaj¹ siê

REKLAMY / OG£OSZENIA

Lexus RX 450h –

07


[CARAVANING]

Tekst: Dariusz Wo³odŸko, „Polski Caravaning” Zdj.: www.marchi-mobile.com

Najdro¿szy kamper œwiata?

Dane techniczne Taki pojazd musi mieæ mocny silnik i dobre osi¹gi. Postanowiono go wyposa¿yæ w silnik o mocy a¿ 510 KM. Prowadz¹c pojazd o takiej mocy, nie powinniœmy sobie zaprz¹taæ g³owy zmian¹ biegów, dlatego skrzynia biegów jest automatyczna. Producent wyposa¿y³ silnik w ekologiczny filtr o nazwie „Go Green”, który ma zmniejszaæ iloœæ szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. Chwali siê te¿, ¿e dziêki aerodynamicznemu kszta³towi, zu¿ycie paliwa zmniejsza siê podczas jazdy autostrad¹ a¿ o 25 proc. No tak, jak g³osi stare przys³owie: bogaci musz¹ oszczêdzaæ, by pozostaæ bogatymi. Kamper ma te¿ podwójny uk³ad wydechowy, a ko³a maj¹ œrednicê 28 cali. Co ciekawe, z przodu mamy tylko jedn¹ wycieraczkê omiataj¹c¹ wielk¹ szybê. Jedn¹, ale za to sk³adaj¹c¹ siê z trzech piór, zamocowanych jak wirnik! Jeœli wierzyæ producentowi, ta wielka szyba jest elementem znakomicie wyg³uszonej kabiny kierowcy, izoluj¹cej go od ha³asów zarówno pracuj¹cego silnika, jak i ha³asu spowodowanego szybk¹ jazd¹. A co w œrodku? Iœcie królewsko: 30 m2 powierzchni u¿ytkowej + 20 m tarasu na dachu – ³¹cznie 50 m2! Czyli niema³e mieszkanie... Dodatkowo w³aœciciele maj¹ do dyspozycji kominek i barek ze specjalnym oœwietleniem. Wszystkie urz¹dzenia w pojeŸdzie mo¿emy kontrolowaæ elektronicznie. Na postoju natomiast mo¿emy poszerzyæ przestrzeñ mieszkaln¹ przez wysuniêcie czêœci bocznych. Kanapê podnosimy wówczas do poziomu barku poprzez naciœniêcie przycisku. Elektronicznie sterujemy te¿ specjalnym oœwietleniem sufitowym. Przy pomocy specjalnego panelu mo¿emy sterowaæ wiêkszoœci¹ funkcji tak¿e z zewn¹trz kampera! W œrodku mamy te¿ oczywiœcie meble wysokiej klasy (drewno i marmur), sprzêt audiowizualny (w tym dwa 40-calowe telewizory: w salonie i w sypialni), ogrzewanie (system pary wodnej), ciep³¹ wodê. Chyba nie trzeba dodawaæ, ¿e pojazd jest w pe³ni klimatyzowany? Co ciekawe, na jednym z telewizorów mo¿emy te¿ ogl¹daæ manewr cofania pojazdem, jest on bowiem wyposa¿ony w kamery cofania. Przy jego gabarytach jest to niezbêdne. W ³azience prysznic (osobny, z brodzikiem) i umywalka. Toaleta jest osobnym pomieszczeniem – rzadkoœæ w pojazdach kempingowych. Ale za tê cenê to nie dziwi. wiêcej na: Taras i dach Oprócz futurystycznych kszta³tów, pojazd wyró¿nia to, ¿e ma taras i to o powierzchni blisko 20 m! Prowadz¹ do niego... schody z wnêtW³aœciciele deklaruj¹ te¿, ¿e niewielka liczba pojazdów rza pojazdu! Nie ¿adne drabinki zewnêtrzne, tylko schody! Z porêpozwoli w pe³ni kontrolowaæ produkcjê, która ma spe³niaæ czami – jak w piêtrowym domku. eleMMent palazzo ma te¿ dach najwy¿sze standardy jakoœci. Trzymamy za s³owo. wykonany ze specjalnych materia³ów, w którym znajduje siê wzmocniona szklana po³aæ, dziêki której mo¿emy obserwowaæ Trzy modele niebo i zachody s³oñca. Seria kamperów eleMMent nie jest Dla kupuj¹cych jedynie prototypem. Jak ju¿ napisaliœmy, Domyœlamy siê, ¿e zapewne wielu 30 m2 powierzchni pojazdy „bazowe” by³y ju¿ produkowane i Czytelników chcia³oby nabyæ taki kamper, u¿ytkowej + 20 m z sukcesem sprzedawane od wielu lat. dlatego informujemy, ¿e niestety nie ma on tarasu na dachu Obecnie Mario Marchi oferuje trzy dilerów w naszym kraju... Mo¿na go nabyæ – ³¹cznie 50 m2 podstawowe modele: kamper (eleMMent wy³¹cznie u producenta. Ale to chyba nie palazzo), pojazd reprezentacyjny dla VIPprzeszkoda dla osób dysponuj¹cych ów (eleMMent viva) oraz pojazd wolnymi 10 milionami z³otych? Nie, nie ma demonstracyjno-promocyjny do wykorzystywania np. pomy³ki w poprzednim zdaniu .... podczas targów (eleMMent visione mobile showroom). Wszystkie maj¹ 12 metrów d³ugoœci i wa¿¹ blisko 20 ton! fragment artyku³u pochodzi z: Ich prêdkoœæ maksymalna to a¿ 150 km/h. My zajmijmy siê dostêpny w salonikach prasy. szczegó³owo kamperem.

katalogdlakierowcow.pl

zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

08

Trudno siê dziwiæ, ¿e ka¿dy, kto zetknie siê na drodze z takim pojazdem, chce uchwyciæ ten moment. Bêdzie przecie¿ co pokazywaæ: pojazd kosmiczny, który po prostu jeŸdzi po ziemskiej drodze! Bo choæ pomys³ designu kosmicznej szoferki nie jest nowy i ma ju¿ ³adnych parê lat, to dobudowanie do niej luksusowego kampera jest pomys³em bardzo œwie¿ym. – Marchi Mobile jest bardzo m³od¹ mark¹, bo firma powsta³a w 2011 roku – mówi Juliane Rönisch, mened¿er nowej marki. – Wprowadzenie na œwiatowy

rynek naszej najnowszej propozycji, czyli kampera eleMMent nast¹pi³o w paŸdzierniku zesz³ego roku. Autorzy zamieszania Markê stworzy³o dwóch designerów: Jens Scheiwe i Mario Marchi, którzy wspólnie zaprojektowali wnêtrze i wygl¹d kampera. Mario Marchi pracuje zreszt¹ w firmie, która produkuje pojazdy od ponad dziesiêciu lat. W tej w³aœnie firmie powsta³ pojazd niejako „bazowy” dla kampera element – truck, który by³ prezentowany podczas promocji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi (odby³y siê one w zesz³ym roku). Jak ³atwo siê domyœliæ, kamper widoczny na zdjêciach nie powstaje w masowej produkcji seryjnej. Firma planuje, by produkowaæ piêæ sztuk rocznie. To wcale nie ma³o, zwa¿ywszy na zaawansowanie technologiczne, wielkoœæ i... cenê (o której wiêcej napiszemy dalej).

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

Czy jest najdro¿szy – tego z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ siê nie da. Ale na pewno o najbardziej kosmicznym wygl¹dzie! Gdziekolwiek siê bowiem pojawi ten pojazd, powoduje b³yski fleszy aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych oraz... st³uczki.

09


[TUNINiadG]

Rozmawia³: Karol Jaszewski

Wyw

Civic, dziœ posiadacz bardzo ciekawego i dopieszczonego Opla Astry OPC. Witaj Pawe³, po tym jak sprzeda³eœ swój poprzedni samochód, którym by³ prezentowany na naszych ³amach Civic, zdecydowa³eœ siê na zakup Astry OPC. Jaki by³ g³ówny punkt zapalny, który zadecydowa³ o jej kupnie?

zeskanuj kod i przeczytaj ca³y tekst

Na naszych ³amach ju¿ kolejny rok z rzêdu prezentujemy Wam najciekawsze projekty, najbardziej interesuj¹ce samochody, które powstaj¹ i poruszaj¹ siê po ulicach naszego kraju. Przez ten czas niektórzy z w³aœcicieli tych aut zd¹¿yli zmieniæ samochody, jednak wracaj¹ do nas ponownie i opowiadaja o nowych nabytkach. Tak jest równie¿ w tym przypadku, Pawe³ - kiedyœ w³aœciciel Hondy

Witaj, Astra OPC by³a moim wymarzonym autem jeszcze przed zakupem Civica. Niestety nowa kosztowa³a oko³o 130 tys z³. Honda zosta³a „troszkê” zmodyfikowana, pojeŸdzi³em ni¹ spory czas wiêc postanowi³em zamieniæ j¹ na wymarzone OPC. Szuka³em „dobry” egzemplarz ok. 5 miesiêcy. W koñcu uda³o siê znaleŸæ egzemplarz z 2008 roku z ma³ym przebiegiem, sprawdzony i pewny w piêknym ciemnym kolorze.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Auto sta³o siê znacznie dynamiczniejsze. Maksymalny moment obrotowy siê zwiêkszy³ i osiagany jest o 1200 rpm ni¿ej ni¿ by³o to w serii.

We wnêtrzu znajdziemy g³êbokie, kube³kowe fotele Recaro oraz czarn¹ podsufitkê, logo OPC na kierownicy oraz na „zegarach”. Auto posiada fabryczny pakiet stylistyczny: szersze i masywniejsze zderzaki oraz nadkola, zmieniony grill przedni, progi boczne, zderzak tylny z centralnie umieszczon¹ koñcówk¹ uk³adu wydechowego, spoiler dachowy.

„dobry” egzemplarz ok. 5 miesiêcy

wiêcej na:

katalogdlakierowcow.pl fragment artyku³u pochodzi z:

www.furious.pl newsy, wywiady, relacje, imprezy, galerie, forum

Jeœli mia³byœ wymieniæ g³ówne zalety tego samochodu, jak i ewentualne wady to by³yby to...

Zalety: Rzadko spotykana wersja w Polsce, dynamiczny silnik, brak turbodziury, max moment obrotowy jest dostêpny poni¿ej 3 tys obrotów. Ogólnie mówi¹c - osiagi! Poza tym 6 biegowa skrzynia z krótkimi biegami, piêkny dŸwiêk z wydechu oraz œwist zasysanego przez

W Warszawie otworzono nowy salon Volvo. Obiekt nale¿y do firmy Euroservice i posiada a¿ 4400 m2 powierzchni. Warszawski salon jest nie tylko najwiêkszym salonem Volvo, ale i najwy¿szym: w sumie, wszystkie jego czêœci obejmuj¹ 3 kondygnacje. Na piêtrze zaprezentowana ca³a gama modelowa Volvo, na pozosta³ych poziomach znajduje siê strefa relaksu, obs³uga serwisowa oraz czêœæ biurowa, a ca³oœæ wieñczy parking na dachu na oko³o 50 samochodów. £¹cznie, obiekt posiada ponad 100 miejsc parkingowych. Oprócz dzia³u sprzeda¿y, w salonie znajduje siê tak¿e serwis z 20 stanowiskami obs³ugi. Nowa lokalizacja zast¹pi stary salon Volvo firmy Euroservice (dawniej Skancar) przy ul. £opuszañskiej.

Honda i Nissan - zmiany u japoñskich importerów Z pocz¹tkiem kwietnia nast¹pi³y zmiany na czo³owych stanowiskach u 2 polskich importerów japoñskich marek: Hondy i Nissana. Nowym prezesem polskiego przedstawicielstwa koncernu Honda zosta³ Hirokazu Tomiki, zwi¹zany z Hond¹ od 1992 roku. W latach 1995-1998, pracowa³ w Indiach, gdzie odpowiada³ za eksport produktów marki Honda, a w latach 2001-2007 kierowa³ sprzeda¿¹ Hondy w Kanadzie. Od 2009 r. by³ natomiast asystentem prezesa zarz¹du Hondy w Belgii. Z kolei dotychczasowy dyrektor polskiego biura Nissana - Maciej Klenkiewicz, zosta³ powo³any na nowo tworzone stanowisko dyrektora regionalnego na terenie Wielkiej Brytanii oraz po³¹czonych krajów skandynawskich i nadba³tyckich. Zast¹pi³ go Pawe³ Bielecki, awansuj¹c ze stanowiska dyrektora marketingu na Polskê. Pawe³ Bielecki rozpocz¹³ pracê dla marki Nissan w 1997 r. W latach 1999-2005 zajmowa³ stanowisko dyrektora sprzeda¿y Nissan Poland. Po rozpoczêciu dzia³alnoœci przez firmê Nissan Sales Central and Eastern Europe, kierowa³ w Budapeszcie dzia³ami rozwoju sieci dealerskiej, a nastêpnie dzia³em sprzeda¿y regionalnej.

Tesco Cars zamyka biznes Rok temu sieæ Tesco w Wielkiej Brytanii rozpoczê³a sprzeda¿ aut u¿ywanych i serwisowania samochodów. Otwierany z wielk¹ pomp¹ projekt by³ traktowany przez ekspertów i dealerów jako powa¿ne zagro¿enie ich biznesowej dzia³alnoœci. Ale byli te¿ i tacy, którzy nie wró¿yli „dyskontowemu” projektowi powodzenia. Jak siê okaza³o, mieli racjê. W kwietniu, zarz¹d firmy Tesco Cars poinformowa³ bowiem o zamkniêciu przedsiêwziêcia, uzasadniaj¹c to brakiem mo¿liwoœci pe³nego spe³nienia oczekiwañ klientów w zakresie jakoœci aut u¿ywanych. W³adze Tesco nie poda³y, jakie straty ponios³y na projekcie. Przypomnijmy, ¿e rok temu - na starcie dzia³alnoœci - Tesco Car oferowa³o przez swoj¹ stronê internetow¹ ponad 3000 samochodów, g³ównie poleasingowych, w wieku od 6 miesiêcy do 3 lat. To ju¿ kolejny nieudany motoryzacyjny projekt sieci supermarketów. Nie uda³o siê w Hiszpanii i W³oszech z autami nowymi, nie uda³o siê w Wielkiej Brytanii z „u¿ywkami”. Wygl¹da na to, ¿e na handlu samochodami trzeba siê znaæ.

Informacji dostarcza

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

Jak zmieni³y siê osi¹gi samochodu po tych modyfikacjach?

Najwiêkszy salon Volvo w Polsce

owców KATALOG dla kier

10

Zmieni³em oryginalne felgi aluminiowe na felgi szprychowe AEZ Valencia dark w rozmiarze 18 cali. Zosta³y za³o¿one tarcze hamulcowe 321 mm firmy Zimmermann oraz klocki hamulcowe ATE. Silnik zosta³ „zalany” sportowym olejem CFS firmy Millers Oils, uk³ad hamulcowy sportowym p³ynem hamulcowym firmy Millers o podwy¿szonej temperaturze wrzenia. Za³o¿ony zosta³ zawór upustowy blow off firmy Properfekt W firmie ECU PROJECT Wroc³aw auto zosta³o „zbadane”na hamowni. Dodatkowo zosta³ napisany nowy program dziêki któremu silnik generuje aktualnie 273 KM przy 5637 rpm oraz 372 Nm przy 3725 rpm. W planach jest równie¿ monta¿ kompletnego 3 calowego uk³adu wydechowego.

ch³odziwa. Zmianie uleg³o te¿ sprzêg³o, które wspó³pracuje z jednej strony z dwumasowym ko³em zamachowym, z drugiej zaœ z mechaniczn¹ 6-stopniow¹ skrzyni¹ biegów. Zaciski hamulcowe s¹ w kolorze niebieskim. W samochodzie znajduje siê tak¿e sportowe zawieszenie z systemem IDS+, które utwardza siê po wciœniêciu funkcji SPORT, zmienia siê wtedy tak¿e reakcja na peda³ gazu powoduj¹c go bardziej czu³ym.

Przybli¿ naszym czytelnikom czym wyró¿nia siê ten egzemplarz a tym nie za bardzo zoorientowanym czym ró¿ni siê wersja OPC od strandardowego Szuka³em Opla Astry? Opel Performance Center (OPC) – jest to firma z Russelsheim, która zajmuje siê tuningiem samochodów marki Opel. Do 3ciej generacji OPC specjaliœci „w³o¿yli” 2 litrowy silnik wspomagany turbin¹ z intercoolerem. Seria posiada 242 KM i 320 Nm. Z20LEH jest jednostk¹ 4-cylindrow¹, turbodo³adowan¹, któr¹ wprowadzono pod koniec 2005r. W celu podniesienia

Pokusi³eœ siê o kilka dodatkowych modyfikacji, w tym tak¿e zwiêkszenie fabrycznych osi¹gów Astry OPC...

REKLAMY / OG£OSZENIA

Pawe³ (Opel Astra OPC)

turbosprê¿arkê powietrza, który s³ychaæ we wnêtrzu. Radio w tym przypadku wydaje siê zbêdne. Droga hamowania ze 100 km/h to 35 metrów. Wady: Do tej pory brak.

osi¹gów, przeprowadzono w tym silniku kilka zmian. Najwa¿niejsze z nich to powiêkszenie intercoolera i wymiana turbosprê¿arki, oraz podwy¿szenie ciœnienia do³adowania do 1,2 bara. Wzrost mocy poci¹gn¹³ za sob¹ zwiêkszenie obci¹¿enia cieplnego t³oków. Zatem t³oki wymieniono na bardziej wytrzyma³e i dodano dysze natryskuj¹ce olej na ich denka w celu poprawy ch³odzenia. Zrezygnowano z wa³ków wyrównowa¿aj¹cych co pozwoli³o na zwiêkszenie pojemnoœci miski olejowej. W zwi¹zku z demonta¿em dodatkowej, elektrycznej pompy cieczy ch³odz¹cej, zmieniono równie¿ nieznacznie obieg

motoSKRÓT

11


CRAFTER, LT, T4, T5 MOVANO, VIVARO czêœci do samochodów dostawczych nowe i u¿ywane

MASTER, MASCOTT TRAFIC SPRINTER

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

30-758 Kraków, ul. Danalówka 6, tel.: 602 33 87 18, 12 653 00 51 www.p2000.com.pl, biuro@p2000.com.pl

MECHANIKA POJAZDOWA

Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich s.c.

Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis

Sklep: tel. 12 423 50 88 w. 21 tel. 12 296 36 57 Kraków, ul. Podskale

SKLEP MOTOCYKLOWY tel. 694-863-249 (100m od salonu HONDY) e-mail: fk21@wp.pl

SPECJALIZACJA ZAK£ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe 32-020 Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) 278 18 21, 602-138-246 www.felgi-naprawa.krakow.pl

REKLAMY / OG£OSZENIA

NAPRAWA FELG MAREK CZAJA

opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa¿amy GRATIS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- OPONY NOWE I U¯YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PROSTOWANIE FELG NISKIE CENY ! ! ! ul. Klonowica 15 c , tel: 606 215 309

Authorised Dealer AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S£ONECZNE 8A TEL. 12 644-37-43 CZYNNE: pn.-pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 8.00 - 13.00 www.fijalkow.pl

OLEJE SILNIKOWE Castrol

zakupione w naszej firmie KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ£ oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS KOMPUTEROWE WYWA¯ANIE KÓ£ ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ PRANIE TAPICERKI POMPOWANIE KÓ£ AZOTEM k i n t a p³ ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW PNEUMATYCZNE SMAROWANIE T VA ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK£ADÓW KLIMATYZACJI WYMIANA P£YNU CH£ODZ¥CEGO ~ WYMIANA CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO KLIMATYZACJI NAPRAWA ZAWIESZEÑ

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Castrol

WULKANIZACJA

owców KATALOG dla kier

owców KATALOG dla kier

NT ww pon. .motor ERNETO ek -pt.: 10-1 .krakowWY 8, so . b.: 1 pl 0-14

Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel. 12 412 30 16 pn.-pt.: 8:00 - 16:00 www.mechanikapojazdowa.go3.pl REKLAMY / OG£OSZENIA

12

(rejon Ronda Matecznego)

Kraków Czy¿yny ul. Jana Paw³a II 166

Wies³aw Banachowicz

AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY

11a

SKL w EP I

Castrol

NAPRAWY BIE¯¥CE WULKANIZACJA WYMIANA OLEJU KLIMATYZACJA - SERWIS GEOMETRIA KÓ£

Serwis: tel. 12 423 50 88 w. 22 tel.kom. 502 123 334

13


PE£NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH

CITROEN PEUGEOT RENAULT CBC

CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis

Kraków ul. G³owackiego 56

REKLAMY / OG£OSZENIA

VALEO

SASIC

PÓ£OSIE, CH£ODNICE I INNE

D£UGOLETNIE DOŒWIADCZENIE W ASO

SZYBKIE NAPRAWY BIE¯¥CE

VW FORD SPECJALIZACJA ul. Lubocka 123, tel. 535 28 55 41, 788 270 449

- PRZEGL¥DY OKRESOWE - WYMIANA OLEJU, FILTRÓW, SPRZ¥G£A, ROZRZ¥DU - NAPRAWY HAMULCÓW - KONSERWACJA PODWOZI

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

PURFLUX

e-mail: cbc@cbc.com.pl , www.cbc.com.pl

owców KATALOG dla kier

14

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

dotyczy zmiany koloru auta

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

-10%

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

RECORD

tel. sklep (12) 637 48 18 tel. serwis (12) 623 08 15

CBC

15


Dane adresowe

Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: 509-944-946, 513-143-891 nowe opony przek³adki opon klimatyzacja elektromechanika mechanika czêœci zamienne elektroniczna diagnostyka zapraszamy: pn. - pt.: 8.30 - 18.00, sob,: 8.30 - 14.00

LEGENDA REKLAMY / OG£OSZENIA

Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel. 32 216 40 41 Chy¿ne 297A, tel. 18 263 17 40 Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel. 18 265 70 14 Gorlice, ul. Biecka, tel. 12 353 03 15 Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel. 12 680 43 00 Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel. 12 648 62 96 Kraków, ul. Opolska 60, tel. 12 415 81 48 Kraków Pasternik 65, tel. 12 631 61 04 Kraków Pasternik 66, tel. 12 623 04 60 Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel. 12 257 00 30 Kraków, ul. Rzebika 6, tel. 12 653 04 27 Kraków, ul. Wielicka 22, tel. 12 257 11 45 Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel. 12 264 93 15 Ksi¹¿ Wielki Chrusty, tel. 41 383 86 86 Mogilany, ul. Krakowska 24, tel. 12 276 95 55 Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel. 12 281 13 33 Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel. 18 443 21 90 S³omniki, ul. Krakowska 62, tel. 12 388 23 55

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON

S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 726 158 504 Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 12 647 22 77 Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 12 686 12 74 Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 349 276

Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF,

Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 270 33 46 Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 415 52 06

Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S, K, FF S, M, O, K

Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel. 12 631 89 20 Kraków, ul. J. Conrada 36, tel. 12 290 14 21 Kraków, ul. J. Conrada 33, tel. 12 626 70 11 Kraków, ul. Kapelanka 37, tel. 12 259 06 50 Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel. 12 656 10 39 Kraków, Al. Pokoju 65, tel. 12 686 40 30 Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel. 12 650 43 60 Kraków, ul. Wielicka 77, tel. 12 265 23 51 Kraków, ul. Witosa 20, tel. 12 265 30 00 Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel. 12 259 05 61

FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPD, LPG FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD FS 95, FSD, VP, VPR, VPD, LPG

S, M, O, K, G S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G

Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel. 12 626 21 05 Kraków, os. Dywizjonu 303 21a, tel. 12 641 63 01 Kraków, ul. Lublañska 16a, tel. 12 417 29 36 Kraków, ul. Mogilska 81, tel. 12 413 89 71 Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel. 12 257 13 49 Kraków, ul. Wielicka 183, tel. 12 659 02 01

Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG

S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF

S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K

PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VPD: olej napêdowy V-Power; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC; FS 95: Fuel Save; FSD: Fuel Save Diesel. US£UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda¿ butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo¿yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Us³ugi

owców KATALOG dla kier

16

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

SPECJALIZACJA:

Asortyment paliw

WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH

MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

17


Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. ®

CENTRO GUM

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

Pompowanie kó³ azotem Przegl¹d letni w sk³ad którego wchodzi: kontrola oœwietlenia, kontrola uk³adu wydechowego, kontrola zawieszenia, kontrola uk³adu kierowniczego, kontrola jakoœci oraz poziomu p³ynów, kontrola uk³adu hamulcowego, badanie akumulatora i ³adowania

Miesiêczny abonament w internetowym systemie zapytañ o czêœci motoryzacyjne

Oferta dotyczy tylko firm motoryzacyjnych. H

P

R

30-512 Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) 656 52 52 tel. (12) 423 55 55 www.harp.com.pl

Odgrzybianie klimatyzacji metod¹ ozonow¹

KATALOG dl BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

(pró¿nia 20 minut) Us³uga nie uwzglêdnia ceny gazu. Gaz dodatkowo p³atny: 10 z³ za 100 gram.

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

kwota do zap³aty

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

Pe³ny serwis klimatyzacji

0 ,01 0 ,30 12 ,00 35 ,30 43 ,00 69 ,01

owców KATALOG dla kier

18

Miesiêczna reklama o wymiarze jednego modu³u ( 65 x 30 mm) czarno-bia³ego wraz z przygotowaniem grafiki. REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

ców a kierow

kwota do zap³aty

KUPONY RABATOWE

KUPONY RABATOWE KUPONY RABATOWE

Piotr Ziarko

19


Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez ¿adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.07.2012

ców

KATALOG ow dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

CENTRO GUM

Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do 14 e-mail: centrogum@driver-polska.pl

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 411 56 58 Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

kupon wa¿ny do 15.07.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) 638 70 12 tel./fax (12) 636 54 24

Aby zrealizowaæ kupon wymagane jest podpisanie stosownego zlecenia. Wszelkie informacje pod numerem: 12 632 09 32 lub mailowo: czesci@trynid.pl Mo¿liwy jest bezp³atny dojazd.

kupon wa¿ny do 15.07.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców dla kier

KATALOG kupon wa¿ny do 15.07.2012 BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owcó dla kier

w

KATALOG

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

kupon wa¿ny do 15.07.2012

e-mail: newsletter@katalogdlakierowcow.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

Kraków ul. Bora Komorowskiego 11 tel. 12 411 56 58 , www.gladysek.pl

tel. (12) 632 09 32 tel. 609 370 869 e-mail: reklama@kdk.pl Zamawianie internetowego wydania gazety:

Aby zrealizowaæ kupon wymagane jest podpisanie zlecenia na publikacje reklamy. Po kontakcie telefonicznym pod numerem: 12 632 09 32 mo¿liwy jest bezp³atny dojazd.

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 411 56 58

Reklama:

Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG" 31-159 Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze¿one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ pracujemy umieszczenia reklamy niezgodnej z na komputerach przepisami lub interesem Wydawcy. dostarczonych przez firmê wyd. A : KRAKÓW - WIELICZKA numer zamkniêto: 25.05.2012 www.primakomp.pl

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

30-512 Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel./fax (12) 656 52 52 tel. (12) 423 55 55 www.harp.com.pl

zeskanuj kod i sprawdŸ e-wersje

owców KATALOG dla kier

20

kupon wa¿ny do 15.07.2012

P

R

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

H

Redakcja : 31-159 Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) 632 09 32 e-mail: kdk@kdk.pl Redaktor naczelny: Robert Lorenc

www.katalogdlakierowcow.pl

nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale¿y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony.

Przed realizacj¹ kuponu wymagana jest wczeœniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem: 12 656 52 52 lub 12 423 55 55

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

®

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

owców r e i k a KATALOG l d

REKLAMY / OG£OSZENIA

KUPONY RABATOWE

KUPONY RABATOWE KUPONY RABATOWE

21


DIESEL SERWIS

31-572 KRAKÓW ul. NIEPO£OMSKA 55

tel./fax 12 686 13 78 kom. 505 269 716 500 272 822

LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE

SERWIS CZYNNY: PN. - PT., 8 - 17 DIAGN

osobowych, ciê¿arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych

(MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne)

TAPICERSTWO SAMOCHODOWE

- renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu

- tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli

Lakiery w aerozolach

NAPR AW SILNIK A ÓW OSTYK A DIESL POJA A ZDÓW

NAPRAWA POJAZDÓW

TAPICERSTWO MEBLOWE

NAPRAWA POMPOWTRYSKIWACZY do samochodów osobowych i ciê¿arowych

OS. GRÊBA£ÓW, UL. GEODETÓW 18 B

KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) 415-15-57

Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) 415 50 56 e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl

Czêœci do wszYstkich aut

YSIEK KRZ

do samochodów osobowych i ciê¿arowych

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

www.aservice.pl

SPRAWDZENIE ORAZ NAPRAWA WTRYSKIWACZY

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH: rzêdowe, rotacyjne,common rail, EDC, VE, VA, VP-44, 29-30, CP, BOSCH, ZEXEL, PERKINS, MOTORPAL, DELPHI, DENSO

REKLAMY / OG£OSZENIA

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

owców KATALOG dla kier

22

REKLAMY / OG£OSZENIA

owców KATALOG dla kier

Mobil 1

23

KATALOG dla kierowcow 6/236 (czerwiec 2012)  

W numerze : Nowy Mercedes-Benz GL Lexus RX450h – czy ekologia zawsze jest nudna? Najdroższy kamper świata? Pawel (OPEL ASTRA OPC)

KATALOG dla kierowcow 6/236 (czerwiec 2012)  

W numerze : Nowy Mercedes-Benz GL Lexus RX450h – czy ekologia zawsze jest nudna? Najdroższy kamper świata? Pawel (OPEL ASTRA OPC)

Advertisement