Page 1

Pædagogik

til tiden

Pædagogik til tiden (PTT) er en udgivelsesrække af aktuelle bøger til det pædagogiske fagområde. Som abonnent på Pædagogik til tiden, modtager du automatisk alle nye bøger i serien på udgivelsesdagen. Du kan også købe tidligere udgivelser til rabarpris. Du får 25% rabat på nye og tidligere titler i serien. Læs mere om bøgerne i serien på de følgende sider.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Undervisning

(PTT 1)

Andreas Striib

Undervisning handler om, hvad det er vigtigt og nødvendigt at tænke over i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Bogen er skrevet med udgangspunkt i den aktuelle skolevirkelighed med reference til gældende skolelovgivning samt historiske tilbage­ blik, der kan belyse lærerens handlemuligheder og udfordringer.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Læringens univers

(PTT 2)

Mads Hermansen

I Læringens univers gennemgår og diskuterer forfatteren en horisont af læringsteorier: Klassisk betingning, operant betingning, kognitiv­ læring, konstruktivisme, virksomhedsteoretisk læring, systemisk læring, psykodynamisk læring og eksistentiel læring. Læringens univers skitseres i en model, som kan støtte overblikket over de forskellige læringsteoriers fokus og dimensioner.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Kollegavejledning i skolen

(PTT 3)

Per Lauvås, Kirsten Hofgaard Lycke og Gunnar Handal

Kollegavejledning i skolen er en teoretisk indføring i vejledningens særlige forudsætninger og indeholder metoder samt strukturerede øvelsesforløb til kvalificering af det kollegiale samarbejde på en skole.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Lærer i tiden

(PTT 4)

Jan Tønnes Hansen m.fl.

Lærer i tiden medvirker til at udforme en referenceramme for læreren som professionel. Den tematiserer en række forhold, som læreren må fokusere på i sin virksomhed, blandt andet mødet med eleven, det didaktiske rum, samtalen, køn i skolen, læreren som leder og læreren som kulturskaber.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Pædagogisk argumentation

(PTT 5)

Bent Nabe-Nielsen

Pædagogisk argumentation handler om, hvordan synspunkter på ­pædagogiske spørgsmål kan begrundes, og om de forudsætninger, begrundelserne bygger på. I bogens centrale kapitler redegøres der for de historiske, filosofiske og psykologiske præmisser, som udgør fundamentet for den pædagogiske argumentation.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Stilladser om børns læring

(PTT 6)

Nora Lindén

Stilladser om børns læring forklarer, hvordan læreren gennem sin ­undervisning kan give det enkelte barn mod på at lære noget nyt ved at have noget kendt at støtte sig til: Der skal bygges stilladser.­ Nora Lindén inddrager og perspektiverer Piagets og Vygotskys ­udviklingsteorier i konstruktionen af stilladset. Stilladser om børns læring efterfølges af antologien Læring og u ­ dvikling, redigeret af Jan Tønnes Hansen og Klaus Nielsen i samarbejde med redaktionen af Pædagogik til tiden. Antologien udbygger og perspektiverer­teorigrundlaget i Nora Lindéns bog.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Respekt for lærere

(PTT 7)

Gunnel Colnerud og Kjell Granström

Respekt for lærere sætter lærerens kompetencer i centrum og ­diskuterer professionalismens betydning for lærerfaget og de ­faktorer, der h ­ indrer eller muliggør en udvikling af læreres p ­ rofessionalisme. Med læreres kompetence i centrum diskuteres professional­ ismens ­betydning for lærerfaget og udviklingen af læreres professionalisme.­


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Pædagogik og professionalitet Erling Lars Dale

Pædagogik og professionalitet fremsætter det synspunkt, at ­professionel udøvelse af lærerfaget kræver mere end kundskaber i de fag, man underviser i. Det er heller ikke tilstrækkeligt at have et repertoire af teknikker og fremgangsmåder, som erfaringsmæssigt har vist sig nyttige. Professionel udøvelse af faget forudsætter, at lærerne kan planlægge, forstå, analysere og vurdere såvel læreplanerne som undervisningen og elevernes læreprocesser.

(PTT 8)


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Lærer og vejleder (PTT 9) Tron Inglar

Lærer og vejleder henvender sig både til lærere i skolen og studerende ved lærerseminarierne. Bogen vil blandt andet med fordel kunne an­ vendes i det felt, hvor lærere og studerende mødes - i faget ­praktik i læreruddannelsen. De centrale retninger inden for vejledning præsenteres, og deres pædagogiske konsekvenser diskuteres. Vejledningsstrategier og -teknikker formidles i en form, hvor læreren, afhængigt af ­situationen, kan trække på forskellige traditioner og metoder samtidig. Bogen ­behandler særskilt vejledning af elever, kollegavejledning,­vejledning­ af projektgrupper og af lærerstuderende i praktik.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Stilladsering (PTT 10) Helle Alrø m.fl.

Stilladsering beskriver stilladsbegrebet, som går tilbage til L.S. ­Vygotskys arbejder, men i dag fremstår som et selvstændigt ­begreb. I Stilladsering relateres stilladstænkningen til teori og forskning om så vidt forskellige områder som motiv- og sprogudvikling, ­selvet og tilværelseskompetence, kommunikation, læring af praktiske ­færdigheder samt undervisning i matematik og dansk.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Nye lærere, nye tider (PTT 11) Andy Hargreaves

Nye lærere, nye tider tager afsæt i en beskrivelse af væsentlige træk i udviklingen fra det moderne til det postmoderne samfund og i en drøftelse af, hvad denne udvikling har betydet for skolens ­virksomhed og lærernes arbejde. Lærerne beskriver og oplever selv karakteristiske træk ved deres ­arbejde gennem fænomenerne intensivering, tid og skyld. ­Hargreaves påpeger, at alle tre fænomener er bundet til subjektet og forståelsen­af lærernes vilkår for arbejdet i den postmoderne tid handler derfor i høj grad om, hvordan subjektive opfattelser af disse tre fænomener udvikler sig og fremtræder.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Opdragelse til det moderne (PTT 12) Donald Brody m.fl.

I Opdragelse til det moderne præsenteres Émile Durkheim, Georg ­Herbert Mead, John Dewey og Pierre Bourdieu, som på hver sin måde har beskæftiget sig med opdragelsens karakter og hensigt i det 20. århundrede. Forfatterne præsenterer fire teoretikere, som på hver sin måde har beskæftiget sig med opdragelsens karakter og hensigt i det 20. år­ hundrede. Det drejer sig om Émile Durkheim, Georg Herbert Mead, John Dewey og Pierre Bourdieu. Hvert forfatterskab belyses gennem to artikler. Den ene lægger vægt på forfatternes samfundsteoretiske perspektiver, mens den anden beskæftiger sig med pædagogiske temaer.


PĂŚdagogik

til tiden

(PTT)

Etik og moral i uddannelsessystemet (PTT 13) Erling Lars Dalel

Etik og moral i uddannelsessystemet handler om etik og moral i skolens hverdagsliv. Den diskuterer, hvordan vi bør handle i forbindelse med gennemførelsen af god undervisning og i frembringelsen af et godt skolesamfund.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Dannelsesteori og didaktik (PTT 14) Wolfgang Klafki

Dannelsesteori og didaktik udfolder Klafkis grundsynspunkt: At al didaktisk udvikling nødvendigvis må bygge på dannelsesteori. ­Bogen rummer desuden helt nye didaktiske og metodiske overvejelser om undervisningens gennemførelse i skolehverdagen. Wolfgang Klafki har i danske pædagogiske kredse fået en usædvanlig­ status. Han har i levende live, med sin teori om den kategoriale dannelse, opnået klassikerstatus på linje med Rousseau, Pestalozzi, Fröbel og andre store navne i pædagogikkens historie.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Skrive for at lære (PTT 15) Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel

Skrive for at lære giver en indføring i skrivning som proces fra den første idé til den sidste reference, og bogen viser, at skrivning er et vigtigt redskab til læring og tankeudvikling. Skrive for at lære henvender sig primært til studerende på de ­videregående uddannelser, men bogen er relevant for alle, som på ven eller anden måde er engageret i faglig skrivning. Den vil også være af interesse for lærere, vejledere, kursusholdere og andre, som arbejder med studiekvalitet.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Skolen, lærerne, eleverne og forældrene (PTT 16) Ning de Coninck-Smith

Udsolgt.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

På egne vilkår (PTT 17) Gunnar Handal og Per Lauvås

På egne vilkår er en brugsorienteret bog om vejledning af studerende. Bogen henvender sig især til praktiklærere i læreruddannelsen og vejledere i pædagog- og sundhedsuddannelserne. Bogen er i nordisk sammenhæng blevet en klassiker i vejlednings­ litteraturen og et vigtigt redskab til at udvikle kvaliteten i praksis­delen i de mellemlange uddannelser. I en overskuelig form giver bogen en grundlæggende indføring i vejledningsforståelse, ­vejledningens strategi, proces og metode. Bogen indeholder et særligt afsnit om vejledning om egnethed og bedømmelse i praktikken i dansk lærer­ uddannelse. Bogen kan indgå som basis i alle uddannelses- og kursussammen­ hænge, hvor der undervises og trænes i vejledning.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Pædagogik og lærerprofessionalitet (PTT 18) Tone Kvernbak (red.)

Pædagogik og lærerprofessionalitet rummer otte artikler, som hver især repræsenterer forskellige perspektiver på temaer, der falder ind under det store og omfattende område, som uddannelse udgør - nærmere bestemt pædagogik som fag, læreren som person og professionen som sag.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Det vurderende øje

(PTT 19)

Cato R.P. Bjørndal

Det vurderende øje er skrevet i en konkret og direkte form og inde­ holder mange eksempler på observations- og evalueringsarbejde i undervisning og vejledning. Hvert kapitel afsluttes med øvelser og refleksionsopgaver. Formålet med bogen er at give lærerstuderende, lærere og prak­ tikvejledere en indføring i observation og vurdering som et redskab til at udvikle pædagogisk professionalitet. Bogen kan derfor blive et vigtigt værktøj for lærerteam, i lærerstuderendes praktik og arbejde med empiri i studier og opgaveskrivning.


Pædagogik

til tiden

Systemisk-konstruktivistisk pædagogik (PTT 20) Sverre Moe

Systemisk-konstruktivistisk pædagogik begrunder nogle pædagogiske grundforståelser i Luhmanns systemteori og inddrager – som også Luhmann – inspirationen fra Piagets teori om erkendelsens udvikling og fra Maturana og Varelas teori om autopoietiske systemer. Bogens primære målgruppe er lærere og lærerstuderende, men vi håber og tror, at mange andre også vil finde den nyttig og inspirer­ ende i den løbende pædagogiske debat.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Hvad er værd at kæmpe for - i skolen? (PTT 21) Michael Fullan og Andy Hargreaves

Hvad er værd at kæmpe for - i skolen? handler om at give skolen tilbage til læreren. Når det kan formuleres sådan, hænger det sammen med tendenser, som tydeligt peger på en deprofessionalisering af læreren og af skolen. De tydeligste tendenser er den stærkere og stærkere centralstyring af læseplaner med angivelse af klare mål og med krav til skolerne om benchmarking, sammenligning mellem skoler især på elevernes karakterer.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Hvad er værd at kæmpe for - udenfor? (PTT 22) Michael Fullan og Andy Hargreaves

Hvad er værd at kæmpe for - udenfor? handler om nødvendigheden af, at skolen er i dialog med sin omverden. Skolen skal gøre sig synlig i forhold til sig selv og i forhold til den omverden og det samfund, som ´ejer´ den. Den skal i sit arbejde med at fastlægge rammer, vilkår, organisering og struktur med henblik på at realisere folkeskolens formål kontinuerligt kommunikere med sin omverden.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Fylde og form (PTT 23) S.T. Graf og K. Skovmand (red.)

Med Fylde og form - Wolfgang Klafki i teori og praksis henvender sig til både lærerstuderende, undervisere i læreruddannelsen og folkeskolen samt den læser, der i øvrigt interesserer sig for didaktik og undervis­ ning. Den er således tænkt både som en lære- og en læsebog. Som lærebog retter den sig mod undervisningen på lærerseminariet, men den vil også kunne anvendes i lærernes efter- og videreuddannelse, og i studierne af pædagogik og didaktik på universitetet, herunder gymnasie­pædagogik. For første gang i Danmark foreligger en introduktion til Wolfgang­Klafkis teori i sammenhæng med en række eksempler på teoriens anvendelses­ muligheder i læreruddannelsen og folkeskolen. Bogen be­lyser det ofte uovervejede forhold mellem almen didaktik og fagdidaktik.­Ærindet er at demonstrere, hvad der med udgangspunkt i en række fag kan ske i mødet mellem den almene og den faglige didaktik.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Mentorskab (PTT 24) Aili Persson

Mentorskab har en bred og funktionel forståelse af mentorvirksomhed og er indgået som grundmateriale og værktøj i uddannelsen af de svenske mentorer. Ud over at give nye lærere en hensigtsmæssig indføring i skolens verden og kollegial opbakning i det praktiske lærerarbejde har mentorsystemet i bogens intention også en almen funktion på skolens organisationsniveau.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Læreren i etikkens modlys (PTT 25) Trygve Bergem

Læreren i etikkens modlys kan bruges til at stimulere udviklingen af en fagetisk bevidsthed og kompetence, som kan medvirke til at styrke samfundets tillid til lærerne. Alt, hvad lærerne gør og foretager sig i samspillet med elever, kolleger og forældre, skal være baseret på tillid og gensidig respekt. Trygve Bergem sætter i denne bog fokus på etiske problemstillinger, som læreren står overfor. I bogen fremlægges og diskuteres krav, som lærerprofessionen møder i en tid, hvor både forældre og nær­ samfund er meget tydelige i deres markeringer af forventninger til den gode skole, den gode lærer. Det er blandt andet med dette ud­ gangspunkt, at der er debat om lærerprofessionens idealer.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Social kompetence og problemadfærd i skolen (PTT 26) Terje Ogden

Social kompetence og problemadfærd i skolen er et yderst aktuelt tema i folkeskolen, et område, hvor der forventes meget, men hvor der ofte kun iværksættes tiltag, når en akut situation kræver det. So­ cial kompetence og problemadfærd i skolen præsenterer den viden, man i dag har om problemadfærd i skolen. Bogen beskriver omfanget af problemet og drøfter, hvordan prob­ lemadfærd kan forstås. De faglig-historiske linjer danner baggrund for en grundig gennemgang af nyere forskning og erfaringer.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Ord på nye spor (PTT 27) Olga Dysthe

Ord på nye spor er bogen om procesorienteret skrivepædagogik og den store klassiker inden for nordisk skrivepædagogik generelt. Siden den første gang udkom i Norge i 1987 har den været den centrale inspirationskilde for en omfattende nyorientering i tænk­ ning og praksis i dansk skrivepædagogik, især i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Den er grundbogen for lærere og studerende, der vil tilegne sig de bedste forudsætninger for at tilrettelægge en udviklende skrive­ undervisning for deres elever.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Undervisning i videnssamfundet (PTT 28) Andy Hargreaves

Undervisning i videnssamfundet forklarer, hvad det betyder at undervise i det nye videnssamfund – at forberede unge mennesker til en ver­ den af kreativitet og fleksibilitet og at beskytte dem mod følgerne af den usikkerhed, som uvægerligt følger. Han fremviser inspirerende eksempler fra skoler, der fungerer som skabende og omsorgsfulde læringsmiljøer. Samtidig viser han, hvordan års åndløs ensretning andre steder har undergravet lignende forsøg. Hargreaves tager os med hinsides både ensretningens og splittelsens blindveje og præsenterer os for en fremtid, hvor undervisningen kan fungere som en højtkvalificerende, kreativ og livsformende mission, netop fordi videnssamfundet fordrer intet mindre.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Lærerprofessionalitet (PTT 29) Kirsten Krogh-Jespersen

Lærerprofessionalitet formidler en undersøgelse og diskussion af lære­ rarbejdets professionalisering forstået som en meningsfuld udvikling af lærerarbejdet i det senmoderne, og den formidler yderligere en undersøgelse og diskussion af tendenser i de aktuelle forandringer i rammer og vilkår for lærerarbejdet. Som seminarielærer har forfatteren gennem 30 år været beskæftiget med lærernes grund-, efter- og videreuddannelse. Hun har desuden fungeret som konsulent i forbindelse med læreres udviklingsarbejder i folkeskolen, været projektleder på erfaringsindsamlingsprojekter for Undervisningsministeriet og deltaget i forskningsprojekter ved Danmarks Lærerhøjskole. Dette er den erfaringsmæssige ballast for forfatterens forskning, som mundede ud i en ph.d.-afhandling, som her i omredigeret form foreligger som bog.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

At undervise (PTT 30) William Ayers

At undervise er en kærlighedserklæring til lærerarbejdet. Ayers fortæller om sine erfaringer og sine refleksioner, så enhver må få lyst til at blive lærer. Han beretter om skæve, sjove og kloge børn og giver læseren indblik i, hvordan respekt for det enkelte barn kan forvaltes i undervisningens forskelligartede situationer. Han giver perspektivrige eksempler på lærerens mange veje til at kende og forstå det enkelte barn for at kunne undervise ud fra en solid basis­ viden om eleverne.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Om undervisning (PTT 31) Kirsten Krogh-Jespersen

Om undervisning omhandler almendidaktiske indsigter af betydning for den professionelle lærers målsætning, planlægning, gennem­ førelse og evaluering af sin undervisning. Den konkrete lærerpraksis diskuteres i lyset af en række undervisningsbegreber og perspekti­ veres i forhold til et demokratisk dannelsesideal.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Menneskesyn (PTT 32) Jan-Olav Henriksen

Menneskesyn er en rejse i europæisk idéhistorie og forskellige men­ neskesyn og åbner netop for en refleksion over, hvem mennesket er, og hvad der er det vigtigste i menneskelivet? Vi bliver udfordret til at tage stilling både til vores egne opfattelser og til værdier i sam­ fundet. Tænkere og traditioner gennem historien udgør baggrunden for vores virkelighed.


Pædagogik

til tiden

(PTT)

Læs mere på

www.klim.dk

Pædagogik til tiden  

Klims Pædagogik til tiden

Advertisement