Page 1

FRIVILLIGE NY UDSTILLING

BØRNEKONCERT

PINSEN

KONCERT

SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Juni* Juli* August 2017 1


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD

Nye kandidater til menighedsrådet Jeg har tidligere på denne plads opfordret medlemmer af folkekirken i Karrebæk Sogn om at overveje at stille op til menighedsrådet. Dette gør jeg gerne igen. Forholdet er det, at mange af de nuværende medlemmer af menighedsrådet ikke fortsat ønsker at stille sig til rådighed, når den nuværende valgperiode udløber i november 2018. Årsagen er først og fremmest, at mange af rådets medlemmer har nået en alder, hvor det vil være på sin plads at nye og friske kræfter træder til og fortsætter den udvikling, som det forhenværende og nuværende menighedsråd har sat i gang. Mange medlemmer af folkekirken har den opfattelse, at menighedsrådsarbejde er noget kedeligt og tørt, som det er dræbende kedsommeligt at beskæftige sig med. Intet kan være mere forkert. Opgaverne er mangeartede og med forskellig sværhedsgrad. Personaleadministration, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, koncerter, folkeoplysning, arbejde med børn og unge, intern og ekstern information, vedligeholdelse af kirke, kirkegård og bygninger, som hører under menighedsrådet og så naturligvis alt det, der bidrager til at skabe et godt kirkeligt miljø i og omkring kirken. Der er således masser af opgaver at byde ind på afhængig af evner, erfaring og interesse. Tøv ikke, du vil ikke fortryde, at du tog initiativet. Er du interesseret så henvend dig til Erik Sørensen tlf. 42 44 25 85 eller skriv en mail på supkon@mail.dk eller til et af rådets nuværende medlemmer. Medlemmernes telefonnumre og mailadresser fremgår af kirkens hjemmeside.

Spejderhytten, graverboligen og Bethesda Der har gennem mange år været god aktivitet i spejderhytten overfor kirkegården på Karrebækvej. Menighedsrådet har med stor lyst og interesse støttet spejderaktiviteterne. Desværre er der blandt unge mennesker ikke den samme interesse for aktiviteten som tidligere. Lederne har derfor i samarbejde med menighedsrådet besluttet, at aktiviteten ophører, og at der søges løsninger for de sidste få spejdere. Spejderhytten vil i den kommende tid blive omdannet til kontorer, bad /omklædningsrum og frokoststue for kirkens personale.

2


NYT FRA KARREBÆK MENIGHEDSRÅD Denne løsning har banet vejen for, at graverboligen kan istandsættes og udlejes til boligformål. Graverboligen er klassificeret som bevaringsværdig hvilket betyder, at bygningen formentlig vil kunne blive istandsat for fondsmidler. Bethesda er flittigt brugt af mange forskellige brugergrupper. Dette er menighedsrådet rigtig glad for og støtter gerne den udvikling. Menighedsrådet ønsker, at så mange som muligt kan gennemføre arrangementer i Bethesda. Belastningen af Bethesda har imidlertid nået et punkt, hvor det er svært at finde plads til de mange, som gerne vil benytte lokalerne. Med udflytningen af personalet til spejderhytten vil der blive frigjort nogen lokalekapacitet, som så kan tilbydes andre brugergrupper i sognet. Menighedsrådet vil søge provstiudvalget om penge, således at Bethesda kan moderniseres og dermed blive endnu mere attraktiv som samlingsbygning for de mange aktiviteter, der foregår i sognet.

Med ovenstående bygningsændringer og ændringer i anvendelsen af de enkelte bygninger, håber rådet, at medarbejderne og folkekirkens medlemmer kan få gode og hensigtsmæssige forhold uanset hvilke aktiviteter, der skal gennemføres. Karrebæk menighedsråd ønsker alle borgere i Karrebæk Sogn en god og forhåbentlig varm sommer. Erik Sørensen Formand Karrebæk Menighedsråd Kommende menighedsrådsmøder: : 12/6, 7/8, 11/9, 9/10, 6/11, 11/12.

Menighedsmøde i Karrebæk Sogn Mandag d. 12. juni 2017 kl. 19.00 i sogne huset Bethesda Ønsker du at få indflydelse, påvirke menighedsrådsarbejdet og at blive orienteret om nuværende og kommende aktiviteter i sognet så har du chancen nu. Se mere på s. 8 og på www.karrebaekkirke.dk

3


NYT FRA FODBY SOGNS MENIGHEDSRÅD

D

ette skrives søndag den 7. maj,i et vidunderligt vejr med næsten ingen vind og strålende solskin. Regnskabet for 2016 er afsluttet og godkendt, uden anmærkninger fra revisorerne. Hvis det har interesse kan regnskaber og budgetter ses på fodby sogn.dk under punktet økonomi. Regnskabet for 2016 er endnu ikke lagt ind, da det først skal gennem det administrative system. Så er det endelig, efter næsten et års forsinkelse, blevet tid udskiftning af taget på kirken. Alle forundersøgelser og godkendelser er nu på plads, og der har været licitation på projektet. Budgettet er på kr 3.125 mil. og opsætning af stillads starter her i maj måned. Kirken totalinddækkes i hele byggeperioden, men den tages ikke ud af drift. I flg. den lagte tidsplan er understrygning ef tegltaget afsluttet ved udgangen af oktober måned.

Det bliver så i foråret 2018 at kirken kalkes udvendig.

Fodby Kirke har fået ny hjemmeside, i stedet for den gamle som ikke fungerede særlig godt. Nu bliver Sognebladene lagt ind ved udgivelsen og siden vil konstant være opdateret med alt hvad der foregår i Karrebæk og Fodby Sogne. Hjemmesiden hedder : Karrebæk og Fodby Kirker. Hermed et ønske til alle om en god sommer! Palle Brushøj Kommende menighrdsrådsmøder i Fodby: Tirsdag den13. juni Tirsdag den 22. august Tirsdag den 26. september

4


FODBY SOGN FORSAMLINGSHUSET Den 20. februar afholdtes den årlige ordinære generalforsamling. Birgit Holkjær som i mange år har været medlem af bestyrelsen, samtidig med at hun har varetaget arbejdet med udlejning af forsamlingshuset, er efter eget ønske fratrådt begge poster. Mange tak til Birgit for din indsats. Mona Ingvordsen har overtaget arbejdet med udlejning af huset, og hun blev også valgt ind i bestyrelsen i stedet for Birgit Holkjær. Sanne Bach er valgt til formand, Palle Brushøj til kasserer , Lotte Lund til sekretær og der ud over består bestyrelsen af Mona Ingvordsen, Kaj Nielsen, Kasper Nielsen og Martin Borelli LOPPEMARKED Langfredag blev der afholdt loppemarked i forsamlingshuset, for private aktører. Der blev udlejet 19 stadepladser (borde). Det var en succes, og en aktivitet som der er planer om at gentage. Forsamlingshusets store årlige loppemarked afholdes i Sognegården lørdag den 2. september kl. 10-14 Der modtages loppemarkeds effekter hele året. Kontakt til Ingelise Lund på tlf: 26611669 – liselund@hotmail.com FÆLLESSPISNING Den 27. april var der fællesspisning i Forsamlingshuset med 81 deltagere. Det var en god og hyggelig sammenkomst som efter planen gentages en gang til efteråret. FORSAMLINGSHUSETS HØSTFEST Lørdag den 23. september kl. 18-24.00. Reserver denne dato. ÅBNING AF SAMVÆRSHAVEN I FODBY d.10. juni kl. 14.30

Arbejdsgruppen for Samværshaven & Fodby Sogns lokalråd indbyder borgere i Fodby Sogn til åbning af Samværshaven. Vi starter dagen kl. 14:30 med at servere kaffe, te, kage, øl og vand. kl. 15:00 vil Samværshaven blive officielt åbnet.. Se mere på www.fodbykirke.dk 5


PRÆSTENS KLUMME

D

et er forsommer og bøgen er for længst sprunget ud.

I salmebogen er der også salmer, der specielt knytter sig til denne årstid. En af dem som i vinteren lyder af længsel er: Det dufter lysegrønt af græs.

Det dufter lysegrønt af græs !

I salmen gøres der brug af vore sanser.

I vers 1: Det dufter lysegrønt af græs. Vi kan alle genkalde os duften af solvarmt græs - eller den nyslåede græsplæne. Vi kan se strandengen med dens vilde græsser og blomster og genkalde os duften, varmen og biernes summen. I vers 2 er det da også ørene vi får drejet ind på forår og sommer. Det er fuglene, vi synger om. Vi hører dem tidlig og silde. Når sommeren rigtig kommer, så er der kun ro fra fuglesiden i ganske få timer hvis ikke nattergalen synes den skal udfylde tomrummet med sin sang. I vers 3 er det synet af blomsterpragten, vi mindes om. Ligesom vi også mindes om at Gud klæder hver en lille blomst og han sørger for den mindste fugl. Og så kan vi svagt i det høre ordene om, at end ikke kong Salomon i al sin pragt var klædt skønnere end liljen og at ikke en spurv falder til jorden uden at Gud er med. Det er ordene fra Jesu bjergprædiken, som vi kan læse i Mattæus-evangeliet kap. 5-7. Guds kærlighed og omsorg rækker til alle og til hele skaberværket og det handler de sidste to vers om, og om troen og håbet på at Jesus Kristus er det ord, der skaber liv af døde. Men i vore liv og i vore liv med hinanden, der lever vi af Guds kærligheds rigdom. En kærlighed, der ikke betyder, at Gud er sød, men en kærlighed der insisterer på at ville være sammen med os. Det har ikke noget at gøre med romantik men det har en masse at gøre med liv og holdning. Vi kan leve vort liv og hente næring til vort liv fra kilden selv - nemlig Gud. Hans krav til os - det han sender os ud i verden med, eller sender os ud til de andre med er til hver en tid ordene om, at vi skal elske Gud af hele vort hjerte og vor næste som os selv. Igen ikke elske på den tuttenuttede måde - men elske i en erkendelse af, at kærlighed forpligter, og at den koster. Den kostede Guds Søn livet og også vi slides op i kærlighedens tjeneste for Gud og hvert et menneske, vi møder på vor vej. Nyd sommeren – husk de små pauser – tag en søndag formiddag – en kirke nær dig. Guds velsignelse til alle. Jakob Grandjean 6


KONFIRMATIONER FORÅR 2017

Tillykke til alle konfirmander

Karrebæk Kirke, 23. april 2017

Fodby Kirke D.30.april 2017

Nathali Nordahl Berg, Malthe Bergholtz Chortzen, Hjalte Karle Christiansen, Frej Vejleskov Hartmann Ditlevsen, Marius Ove Gravesen, Oscar Linder Henriksen, Kristian Mads Iversen, Caroline Rostgaard Jacobsen, Amalie Roma Jensen, Harald Bjørn Jernbøl, Julie Stougaard Kynde, Buster Ditlevsen Larsen, Nikoline Skovly Larsen,

Victoria Bakke Marrot Petersen

Kalle Nørgaard Nielsen, Rasmus Mogens Nielsen, Kamilla Reinhold Pedersen, Peter Bastian Pihl, Ann-Marie Nedergaard Rasmussen, Frederik Robert Martens Rasmussen, Janus Riber, Gustav Alrø Spangby, Marcus Alrø Spangby, Alexander Sønderhegn, Thor Frode Rosenkvist Tomczyk .

Karrebæk Kirke D.7.maj 2017 Frederikke Hovland Martens

7


MØDER /GUDSTJENESTER

Kom til Menighedsmøde i Karrebæk Sogn Mandag d. 12. juni 2017 kl. 19.00 i sogne huset Bethesda Ønsker du at få indflydelse, påvirke menighedsrådsarbejdet og at blive orienteret om nuværende og kommende aktiviteter i sognet så har du chancen nu. Menighedsrådet ønsker at udvide samarbejdet mellem sognets beboere og menighedsrådets medlemmer. Derfor indkaldes der til menighedsmøde med følgende dagsorden: Orientering om menighedsrådets arbejde i 2016 Påtænkte initiativer i 2017/18 Dialog om fremtiden Menighedsrådet

2. pinsedag, den 5. juni kl. 11.00 Holder vi friluftsgudstjeneste i parken på Gunderslevholm i fællesskab med ca. 20 andre sogne. Der venter en anderledes gudstjenesteoplevelse med masser af musik, sang, prædikener for både børn og voksne. Efter gudstjenesten vil der være salg af kaffe og kage og pengene herfra går til Folkekirkens Nødhjælp. Det er også muligt at medbringe sin egen frokost og sidde og nyde den i parken bagefter. Skulle vejret ikke være med os, flytter vi gudstjenesten ind i Gunderslev Kirke.

8


GUDSTJENESTELISTE KarrebĂŚk Kirke

Fodby Kirke

JUNI 4.juni

Pinsedag

10.30

5.juni

2.Pinsedag

FĂŚlles Gunderslevholm

11.juni

Trinitatis

19.00

18.juni

1.s.e.trinitatis

10.30

25.juni

2.s.e.trinitatis

10.30

9.00 (A.G.Forslund)

JULI 2.juli

3.s.e. trinitatis

10.30

9.juli

4.s.e.trinitatis

19.00

16.juli

5.s.e.trinitatis

10.30

23.juli

6.s.e.trinitatis

30.juli

7.s.e.trinitatis

10.30

6.august

8.s.e. trinitatis

19.00

13.august

9.s.e.trinitatis

20.august

10.s.e.trinitatis

27.august

11.s.e.trinitatis

10.30

10.30

AUGUST 10.30 9.00 A.G.Forslund 9.00 A.G.Forslund 9.00 A.G.Forslund

GUDSTJENESTER KILDEGAARDSCENTRET Torsdag d. 1.juni kl.10.30

Jakob Grandjean

Torsdag d. 6.juli kl.10.30

Jakob Grandjean

Torsdag d. 3.august kl.10.30

Jakob Grandjean

9


KONCERTER OG MUSIK

Salmesangsaften i Karrebæk Kirke D.25.juli kl.19.00 Børnekoret ved Karrebæk Kirke afslutter denne sæson med en lille koncert d.8.juni kl.15.00

Medvirkende Sognepræst Jakob Grandjean

Børnekoret starter igen op d. torsdag d.24. august Camilla & Anja

Organist Anja Lisa Nielsen I anledning af reformationsjubilæet serveres der efterfølgende Luther-øl.

Koncert med Connection koret & Bjarke Falgren d. 31. maj kl.19.30 Connection koret synger sommeren i møde med koncert i Karrebæk kirke den 31. maj kl. 19.30. Forårets koncert byder på et bredt udvalg af både nye og gamle rytmiske numre som primært er med arrangementer af korets leder Anna-Sofie Larsen, som har ledet koret det seneste år. Koncerten bliver i år suppleret med gæsteoptræden af en af Danmarks bedste og mest anerkendte violinister Bjarke Falgren, som akkompagnerer nogle af korets sange og derudover også spiller nogle solonumre fra hans store repertoire. Der er fri entré til koncerten.

Bjarke Falgren 10


KONCERTER Vivaldi koncert i Karrebæk Kirke 5. august 2017 kl. 15.00 "Den poetiske bue og gyldne stemme” Peter Spissky og Camerata Øresund Solist: Eline Soelmark De 4 årstider og kantater af Vivaldi Billetter á kr. 150,- ved indgangen fra kl. 14.00 På Vivaldis tid forsøgte violinisterne at efterligene den menneskelige stemme, mens sangerne bestræbte sig på at opnå instrumenternes brillante klang. I dette program præsenteres en spændende dialog mellem violin og sopranstemmen, som demonstrerer den menneskelige evne til at opnå sublim skønhed, rørende stemning og afBA væbnende humor. Violinisten Peter Spissky vil male musikalske billeder i de berømte violinkoncerter “De 4 årstider” og sopranen Eline Soelmark vil forføre og inspirere os med hendes gyldne stemme i virtuose kantater.

11


NYT FRA MENIGHEDSRÅD

NY HJEMMESIDE Vores nye hjemmeside hedder Karrebæk og Fodby Kirker Gennem længere tid har vi haft fælles sogneblad for Karrebæk og Fodby kirker. Desuden fælles Facebook. I det daglige virker personalet ved begge kirker, så Anne Sofie Larsen det faldt herfor naturligt også at vælge en fælles hjemmeside. Vi har beholdt domænenavnene www.karrebaek.dk og www.fodbykirke.dk Sogneblad samt Facebook kan tilgås fra hjemmesiden. Ansvarshavende er , som med sogneblad og Facebook, kirkernes organist. Anja Lisa Nielsen Tak til KFUM spejderne I Karrebæk sogn har KFUM spejderne været en kendt del af sognet i over 80 år. Mange voksne har gennem årene gjort et stort arbejde for give børn nogle fantastiske oplevelser gennem spejderlivet. De sidste mange år har spejderne holdt til ved præstegården i det nedlagte svinehus. Desværre er der ikke mere basis for at fortsætte spejderarbejdet, da der mangler børn til aktiviteten. Menighedsrådet vil gerne sige tak til de ildsjæle, der igennem mange år har lagt deres tid og deres kærlighed til spejderarbejdet i Karrebæk. Det gør altid ondt at sige farvel ; men der er ingen tvivl om, at mange vil huske deres tid som KFUM spejdere i Karrebæk. Menighedsrådet.

12


SOGNEUDFLUGT

Sogneudflugt for Karrebæk kirke. Torsdag d. 15. juni Afgang fra Sparkøbmanden kl. 8.50 og fra sognehuset Bethesda kl. 9. d.15.juni Turen vil gå over Ledreborg, Gl. Lejre til Tadre Mølle, hvor vi spiser sandwich og drikker formiddagskaffe. Der vil være rundvisning.

Middagen får vi på Kudskehuset, en ret varm mad +kaffe og lagkage. Drikkevarer for egen regning, kun kontant eller mobilepay. Herefter kører vi til Bjernede Rundkirke, hvor vi får fortalt om kirken og synger et par salmer. Hjemkomst kl. ca. 17. Prisen for turen er 160 kr.pr. person. Udflugten er fortrinsvis for beboere i Karrebæk sogn, og de ca. 70 pladser bliver fordelt efter ”først til mølle ” princippet. Tilmelding og betaling i Bethesda tirsdag d. 6. juni kl. 11-12 eller onsdag d. 7. juni kl. 1718. Medbring nedenstående talon i udfyldt stand. I tilfælde af afmelding gives kun penge retur, hvis der er venteliste. Kontakt tlf.30292317.

------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til sogneudflugt torsdag d. 15. juni 2017. NAVNE (E) ADRESSE TLF.

13


SOGNEHUSET BETHESDA

Ny udstilling i Bethesda MOR OG DATTER udstiller malerier og grafiske plakater. Det er en nyere aktivitet for Xinna at male og lave billeder. Hun har været med i en gruppe med piger, som arbejdede med kreative udtryk på lærreder. Her har hun fået lyst til at arbejde med disse materialer. Hun har også været på kursus for at lære forskellige teknikker. Om Xinna Mit navn er Xinna Nisted Pedersen, jeg er uddannet Tekstil Formgiver fra Seminariet for Formgivning i Nykøbing Falster. Jeg arbejder professionelt med mit fag, som underviser på Sorø Fri Fagskole. Jeg sætter stor pris på det unikke i den forstand, at jeg aldrig udvikler to helt ens produkter, Det er vigtigt for mig, at den enkelte kunde føler, at de får et stykke beklædning eller brugskunst/maleri, som de ikke vil se nøjagtig magen til andre steder. Udformning og farver er i høj grad en proces, hvor udviklingen sker undervejs. Kontakt mig på 2160 7125 og lad os få en snak om dine ønsker. Du kan også sende mig en mail på Xinna@stofanet.dk

Frivillig ved Karrebæk kirke Frivillige er en hjørnesten i enhver kirke. Har du lyst til at tage aktivt del i kirkens virke, er du velkommen til at kontakte Kirsten Rasmussen tlf. 30292317. Hvad kan man deltage i som frivillig? F. eks. omdeling af sogneblade. Praktiske opgaver ved tirsdagstræf. Praktiske opgaver ved spaghettigudstjenester og andre spisearrangementer .

14


VÆRD AT VIDE

Kørestolbrugere er velkomne til at deltage i arrangementer i Bethesda. Kontakt graveren på 23248389 eller Kirsten R. 3029 2317 den dag arrangementet foregår, så er hjælpen på vej. P.S. der er også handicapvenligt toilet i Bethesda. Hvis du er handicappet og boende i Karrebæk eller Fodby sogne har du mulighed for at komme i kirke og til menighedsrådets arrangementer ved at ringe til kirkebilen på tlf. 55777272 dagen før. Parkering: I forbindelse med Kirkelige Handlinger, oplever vi ofte at der er for få parkeringspladser. Der er også mulighed for parkering ved spejderhuset overfor kirken. Drej ind ved skiltet til præstegården og drej til højre efter det gule spejderhus. I Karrebæk sogn omdeles sognebladet af frivillige. Sommergæster og fastboende i sommerhusområderne har mulighed for at hente sognebladet hos SPAR købmanden , ved opgangen til kirken eller Klik ind på sogn.dk og få de nødvendige oplysninger Bladet findes desuden på www.karrebaekkirke.dk Kunne du tænke dig at spille kort med andre pensionister i Karrebæk, så mød op hver mandag i Bethesda. Det starter kl. 13.00 til ca. 17.00 fra d.4.9.Der vil bliver serveret kaffe, og kagen går på omgang. Kontakt Niels E. Panton og hør nærmere på 2011 2432. Har du held i ærmet, så er banko måske noget for dig. Bankoklubben åbner dørene kl.13.00, og selve spillet går i gang kl. 14.00 - 16.30. Datoer : 3.september Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage til 10 kr. samt sodavand til 5 kr. Indsamling i Karrebæk Kirke: I Karrebæk kirke indsamles i hele år 2017 til SVOVLSTIKKERNE, som er en velgørende forening i Næstved, hvis hovedformål er at sikre, at trængte børnefamilier i området får en bare lidt bedre jul. Svovlstikkerne indkøber og pakker julepakkerne, der er et komplet måltid mad til juleaften. Alle børn får legetøj til jul, og vi vil hellere hjælpe færre familier, og dermed opnå, at primært børnefamilierne får, hvad de har behov for. De lokale kirker og Frelsens Hær bestemmer, hvem, der skal modtage pakkerne, da de er specialister på dette område. Julen 2010 var svovlstikkernes første uddeling, hvor 81 familier blev hjulpet. Hjælp med at støtte ved at lægge beløb i kirkens indsamlingsbøsse ved udgangen.

Indre mission i Karrebæk: Kontaktperson: Arne Specht Nielsen. Tlf. 5544 2112. E-mail: ak.nielsen@stofanet.dk

15


KONTAKT Præst: Jakob Grandjean Karrebækvej 863, 4736 Karrebæksminde Træffes lettest kl. 9-10, altid ved behov. Fredag er fridag. Tlf. 5544 2233 mail: jgr@km.dk Koordinerende Graver: Pernille Winther Volder Træffes mandag-torsdag kl. 9-15 Tlf. 23248389 mail: PWV@KM.DK

Organist: Anja Lisa Nielsen

Graver i Fodby Kirke:

Træffes på 2023 8930

Karsten Jørgensen

Mail: ANLN@KM.DK

Træffes på 20458986

Fredag er fridag

graver.fodbykirke@gmail.com

MHR-Karrebæk

MHR-Fodby

Formand Erik Sørensen Tlf. 4244 2585 Mail: supkon@mail.dk

Formand Palle Brushøj Tlf. 2833 7589 Mail: pbfodby@hotmail.com

Redaktion : Anja Lisa Nielsen. Næste deadline 1. august

Mød os på: Facebook - Karrebæk og Fodby Kirke www.karrebaekkirke.dk www.fodbykirke.dk 16

Kirkeblad juni juli august 2017  

Karrebæk og Fodby Kirker

Kirkeblad juni juli august 2017  

Karrebæk og Fodby Kirker

Advertisement