Medicinsk Vetenskap nr 1 2016

Page 1

Genmodifiering, risk eller möjlighet? Nummer 1 / 2016

Var sitter språket? Forskarna ger svar på kluriga frågor

När hjärtat stannar

En tidning från Karolinska Institutet Nummer 1 • Februari 2016 Pris: 50 kronor

EXPERTERNA

Så kan chefen hota din hälsa hälsa

PROFESSORNS BUDSKAP

”Idag kan man leva med smittfri hiv”

Ny forskning förbättrar oddsen för överlevnad

Daniels liv kunde räddas när hjärtat stannade.

PLUS: SVAMP / STOPPCELLER / ZIKAVIRUS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.