Page 1

Drazí architekti… výzva k účasti

Galerie Architektury Brno 13.–27. 6. 2017


Úlohou architektů a urbanistů je artikulovat požadavky společnosti a podrobovat je kritickému pohledu. Mají nástroje, jak ovlivnit vývoj a fungování osídlení a krajiny. S rostoucí komplexností navrhování vystavěného prostředí se však architekti a architektky často omezili na pouhé naplňování normativních, formálních či ekonomických nároků a rezignovali na jejich zpochybňování či vyjadřování se ke společenským otázkám souvisejícím s plánováním měst. Většina architektů a architektek zapomněla na etiku architektonické praxe. Podkopávají tak potenciál navrhování a plánování podílet se na zlepšování veřejného života. Dnešní doba klade na profesi architekta vysoké nároky. Samozřejmě existují veřejná témata, která jsou součástí agendy architekta – funkce městského architekta, novela stavebního zákona, tvorba územních plánů, vztah architektury a památkové péče apod. Přesto se domnívám, že některé současné výzvy, kterým jako společnost čelíme, jsou značnou částí českých architektů a urbanistů opomíjeny. Právo na město, demokratické plánování a participace veřejnosti, privatizace a komercializace veřejného prostoru, regulace (užívání) veřejného prostoru, gentrifikace, prostorové vyloučení určitých vrstev společnosti (ghettoizace), zákon o sociálním bydlení, marketing a konkurenceschopnost měst, udržitelnost… Tato témata jsou v zahraničí běžně předmětem diskusí – mezi architekty a dalšími profesemi – a to nejen na akademické půdě. Jakou roli by podle Vás měli architekti a architektky zaujímat v současné společnosti? Myslíte si, že jejich úkolem je koncentrovat se na kvalitu vystavěného prostředí ve smyslu estetiky a technického řešení, nebo byste očekával/a, že se budou kriticky vyjadřovat i k výše nastíněným tématům? Postrádáte v oborovém diskursu témata, ke kterým by architekti a architektky měli aktivně zaujmout stanovisko? Výstava „Drazí architekti…“ se uskuteční v Galerii Architektury Brno v  termínu 13.–27. června 2017, základem budou výpovědi oslovených odborníků a odbornic – působících nejen na poli architektury a  urbanismu, ale i v oblasti (sociální) geografie, (urbánní) sociologie, antropologie, politologie, umění, ekonomie, v politice či developerských firmách. Zapojte se a vyjádřete také svůj názor! Součástí výstavy bude doprovodný program. Dle možností budeme se sesbíraným materiálem dále pracovat – putovní výstava, publikace apod.


Termín pro odevzdání Vašeho případného příspěvku k projektu „Drazí architekti…“ je 26. května 2017 a to volitelně v jednom z následujících formátů: »» text – max. 3 strany formátu A4 (max. 1000 slov), ve formátu .doc/.docx/.pages/.odt/.pdf, ideálně graficky upravené »» zvuková nahrávka – max. 5 min, ve formátu .wma/.mp3, ideálně sestříhané do finální podoby »» video záznam – max. 7 min, ve formátu .avi/.mp4, v HD rozlišení orientované na šířku, ideálně sestříhané do finální podoby »» kresby či model – na zapůjčení bychom se domluvili individuálně Soubory prosím zašlete na tento email (plan@galeriearchitektury.cz). Vaše výpověď bude nahlížena jako originální artefakt a bude vystavena v podobě, kterou poskytnete (maximálně vystříhám hluchá místa apod.). Na výstavě bude také čtenářský koutek s knihovnou vybavenou související literaturou. Součástí Vašeho příspěvku by měla být i kniha (popř. více knih), kterou považujete ze relevantní k danému tématu, a  kterou byste nám byl/a ochoten/ochotna zapůjčit. Každá kniha bude opatřena štítkem s Vaším jménem a krátkým komentářem, proč právě tuto knihu považujete za důležitou. Na předání knihy bychom se domluvili individuálně a po skončení výstavy bych Vám ji vrátila. Dejte mi prosím vědět co nejdříve, zda se na projektu chcete podílet, a pokud ano, o jakém formátu uvažujete a zda nám můžete zapůjčit vybranou publikaci. V případě jakýchkoliv dotazů nebo komentářů mě prosím neváhejte kontaktovat na tento email nebo uvedené telefonní číslo. Velmi děkuji za zvážení účasti a budu se těšit na případnou spolupráci.

Karolína Plášková Jsem architektka, urbanistka, kurátorka a social designer, působím v Brně a ve Vídni. Zajímám se o přesahy architektury a urbanismu a jejich vztah se společenskými vědami a uměním, resp. přesahy společenských věd a umění do architektury a urbanismu. V mezioborové spolupráci na různých projektech se pokoušíme zvyšovat povědomí o současných (skrytých) problémech na průsečíku urbanismu, umění a společenských věd a reagovat na ně pomocí uměleckých strategií. plan@galeriearchitektury.cz; karolina.plaskova@gmail.com +420 731249543; +43 681 10504254


© Karolína Plášková, duben 2017

​Drazí architekti… / výzva  
​Drazí architekti… / výzva  
Advertisement