Page 1

Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik


Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram åtgärder för att korta restiderna och få en pålitligare tågtrafik för framtiden. Nu har delar av de nödvändiga satsningarna lyfts fram i förslaget till nationell plan över regeringens prioriterade investeringar i tågtrafiken mellan åren 2014-2025.


Värmlandsbanan har en av de största kapacitetsbristerna i Sveriges järnvägsnät Nordiska triangeln

Värmlandsbanan

Oslo

Oslo

Charlottenberg

Karlstad

Stockholm Arvika Kil Karlstad

Göteborg

Kristinehamn Degerfors Vänern Laxå

Köpenhamn

Stockholm

Järnvägssträckan mellan Laxå och Charlottenberg – Värmlandsbanan – har en av de största kapacitetsbristerna i Sveriges järnvägsnät i dag. Tio persontåg och åtta godståg per dygn håller inte tidtabellen. Det drabbar över en miljon resenärer som årligen pendlar på de mest trafikerade delarna av Värmlandsbanan och det värmländska näringslivet som bidrar starkt till Sveriges positiva handelsnetto. Det tycker vi är oacceptabelt. Störningarna till följd av de hårt belastade enkelspåren ställer inte bara till bekymmer för värmlänningarna, utan leder även till stora förseningar i trafiken på sträckan Oslo-Stockholm. Vi är många som tjänar på att flaskhalsarna för både gods- och persontrafik, på den 202 kilometer långa Värmlandsbanan, byggs bort. Det är en förutsättning för att vi ska ha ett stabilt järnvägssystem i Värmland och Sverige.

Trafik på Karlstad C

400 1av4 resenärer är försenade varje dygn

godståg håller inte tidtabellen

Källa: Trafikverket, 2012.

Tåg i tid – en pålitligare tågtrafik för framtiden 3

Hallsberg


Fram till år 2025 vill vi utveckla tågtrafiken i fyra steg

4 Tåg i tid – en pålitligare tågtrafik för framtiden


1

Mötesspår byggs i Väse, Pråmkanalen och Brunsberg Planerad byggstart: Väse, Pråmkanalen år 2014-2016, Brunsberg år 2020-2025 Charlottenberg

Arvika Kil Brunsberg

Karlstad

Pråmkanalen

Väse

Vänern Laxå

Effekter:

Tidsvinst

Med mötesspår behöver tågen inte längre stanna för att släppa fram mötande trafik, vilket förbättrar punktligheten mellan Stockholm-Karlstad-Oslo. Mötesspår möjliggör för fler tåg att trafikera sträckan Kristinehamn-Karlstad-Arvika. Ett mötesspår vid Pråmkanalen är en förutsättning för att godstrafiken ska fungera på ett bra sätt. Mellan Kristinehamn och Karlstad blir tidsvinsten 3,5 minuter, mellan Kil och Arvika 1 minut. Samhället tjänar på en utbyggnad. För varje satsad miljon på mötesspår i Väse och Pråmkanalen får samhället 1,3 miljoner kronor tillbaka. För Brunsberg är motsvarande siffra 1,2 miljoner kronor.

4,5

minuter mellan Kristinehamn och Arvika För varje satsad miljon får samhället

1,3

miljoner kronor tillbaka Källa: Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan, utgiven av Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun.

Fotnot: Vår förhoppning är att alla tre spåren ska byggas ut redan i etapp ett.

Tåg i tid – en pålitligare tågtrafik för framtiden 5


2

Järnvägsstationen i Karlstad förvandlas till ett attraktivt resecentrum Charlottenberg

Planerad byggstart: år 2020-2025

Kil Karlstad Nya resecentrum i centrala Karlstad

Vänern

Nya resecentrum

60 000 kvadratmeter

Källa: Fördjupad nyttoanalys Karlstad C, utgiven av Vectura.

Läns- och stadsbussarna binds ihop med järnvägsstationen och en passage från Västra torggatan leder direkt ut på plattformarna. En yta på 60 000 kvadratmeter öppnar upp för till exempel handel, kontor, boende, vårdcentral och skola. Nya resecentrum i Karlstad, som beräknas ge runt 300 nya jobb, ska vara ett nav för kommunikationer, handel och möten. Enklare och snabbare

Utbyggnaden av Värmlandsbanan och byggandet av ett resecentrum möjliggör för fler att enkelt transportera sig inom länet och resa vidare till Oslo, Stockholm och Göteborg. Den nya perrongen öppnar upp för sex tågplatser samtidigt inne på stationen, mot dagens fyra. Restiderna kortas, byten förenklas och i direkt anslutning till tågen finns den nya moderna bussterminalen som ersätter busstationen på Drottninggatan. Förhoppningen är att människors vardag ska förbättras när fler får möjligheten att välja kollektivt framför bilen och snabbt kan byta mellan olika trafikslag.

6 Tåg i tid – en pålitligare tågtrafik för framtiden

Laxå


Östra torggatan

Fredsgatan

Järnvägsgatan

Drottninggatan

NUVARANDE BUSSTATIONEN

Västra torggatan

Drottninggatan

Hållplatser för stadsbussarna Passage

Cykelbana

Hamngatan parkering p ring i

p k i

Taxi och angöring

NUVARANDE PERRONG

Cyklar

Cykelbana

NY BUSSTERMINAL

Cyklar

NY BUSSTERMINAL

TÅGSTATIONEN

NY PERRONG Tåguppställning

p

Cyklar

Parkering

Cyklar

kll Cyklar Cykelbana

Cykelbana

Ursprungsskiss upprättad av Sweco

300 nya jobb

Ett resecentrum beräknas skapa 300 nya jobb, enligt en rapport från Banverket1. Utöver det uppstår runt 200 årsarbeten under själva byggprocessen. Det gör att kommuner i hela regionen för lättare att attrahera kompetent arbetskraft som vill bosätta sig i Karlstad och Värmland. Resecentrum kommer även att bli en länk i staden som binder samman centrum med kvarteren söder om järnvägen och den otrygga, mörka Vikentunneln kortas, får bättre belysning och kläs med ljusare material. En vinst för hela Sverige

Oslo och Värmland har redan i dag en stark gemensam arbetsmarknad där Värmlandsbanan spelar en stor roll. Även resenärerna till Stockholm och Göteborg är beroende av Värmlandsbanan. Allt pekar därför på att ett nytt resecentrum i Karlstad kommer att få allt större betydelse i framtiden både för person- och godstrafiken. Enligt en rapport från Vectura2 så beräknas tillväxtnyttorna med ett resecentrum uppgå till omkring en miljard kronor. 1. Samlad effektbedömning Karlstad C, 2007-03-16. 2. Fördjupad nyttoanalys Karlstad C, 2012-12-11.

Tåg i tid – en pålitligare tågtrafik för framtiden 7


För varje satsad miljon får samhället

1,25 miljoner kronor tillbaka

Källa: Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan, utgiven av Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun.

Illustrationer: Sweco och AQ Arkitekter.

För varje miljon som satsas, får samhället i snitt 1,25 miljoner tillbaka. Det handlar bland annat om ökade miljövinster, tidsvinster för resenärerna, fler jobb som skapas och fler som vill bosätta sig i regionen vilket ger ökade skatteintäkter. Effekter:

Tågtrafiken binds ihop med läns- och stadsbussarna. Restiderna kortas med förenklade byten mellan tåg, buss, bil och cykel. Miljövinsterna blir stora när fler väljer tåget framför bilen. Järnvägsstationen är i dag en barriär mellan Karlstads centrum och området söder om järnvägen. Ett nytt resecentrum öppnar upp för en helt ny stadsutveckling där Karlstads centrum binds ihop med Inre hamn. Den regionala arbetsmarknaden utvidgas – fler kan enkelt ta sig till och från Värmland. Resecentrum skapar 300 nya jobb. Förbättringar för resenärerna gör att det blir attraktivare att bo, studera och besöka Värmland.

8 Tåg i tid – en pålitligare tågtrafik för framtiden


3

Mötesspår byggs i Välsviken

Charlottenberg

Planerad byggstart: år 2020-2025

Kil Karlstad Välsviken

Vänern Laxå

Tidsvinst

Effekter:

Med mötesspår behöver tågen inte längre stanna för att släppa fram mötande trafik. Förbättrad framkomlighet mellan Kristinehamn och Karlstad med fler tåg i tidtabellen. Mötesspår i Välsviken får stor inverkan på persontågstrafiken längs hela Värmlandsbanan. Utbyggnaden där gör att fler tåg per timme kan passera på Karlstad C. Restiden för alla tåg på Värmlandsbanan kortas med 1,5 minut. För varje satsad miljon på mötesspår i Välsviken får samhället tillbaka 1,2 miljoner kronor.

1,5

minuter för alla tåg på Värmlandsbanan För varje satsad miljon får samhället

1,2

miljoner kronor tillbaka Källa: Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan, utgiven av Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun.

Tåg i tid – en pålitligare tågtrafik för framtiden 9


4

Ny bangård för godståg byggs i Välsviken (med förbindelsespår till Välsviken-Hamnen) Charlottenberg

Önskad byggstart: år 2020-2025

Kil Karlstad Välsviken

Vänern Laxå

Effekter:

Rangerbangården på Herrhagen, som i dag upplevs som störande av de boende, försvinner. En helt ny bangård byggs i Välsviken med förbindelsespår till Inre hamn. Även godstågen på Karlstad Östra flyttas till Välsviken. Skogsindustrin, som är stor i Värmland, är Sveriges största exportnäring. Att flytta godshanteringen till Karlstad Östra är avgörande för den svenska skogsoch pappersindustrin. Flytten av godshanteringen från Karlstad C är en förutsättning för den planerade stadsutvecklingen i och med byggandet av resecentrum. Den nya bangården frigör två tågspår från godstrafiken, vilket bidrar till en tidsvinst på en minut för persontrafiken.

Godstågen kan vara

100

meter längre i Välsviken För varje satsad miljon får samhället

1,1

miljoner kronor tillbaka Källa: Åtgärdsvalsstudie för Värmlandsbanan, utgiven av Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun.

Fotnot: Etappen finns inte med i förslaget till nationell plan, men vår förhoppning är att frågan kan lösas före år 2025.

10 Tåg i tid – en pålitligare tågtrafik för framtiden


Positiva effekter av utbyggnaden ✓ miljön ✓ resenärerna ✓ näringslivet ✓ ekonomin Det går snabbare och smidigare att ta sig till Stockholm, Göteborg och Oslo. Minskade restider gör arbetsmarknadsregionen större och leder till tillväxt och ökad attraktionskraft för regionen. Karlstad får ett resecentrum som knyter ihop tåg, regionbussar och stadsbussar. Miljön blir en stor vinnare när kapaciteten höjs och restiderna kortas. Fler tar tåget istället för bilen och mer gods flyttas från lastbil till tåg. Effektiv omlastning av gods mellan järnvägen, lastbil, fartyg kan göras i närheten av Karlstad som utgör tyngdpunkt för regionens näringsliv. Kapaciteten för järnvägstransporterna underlättas liksom framkomligheten för godset till och från hamnarna som har stor betydelse för att utveckla länets position som industriregion. Vad händer efter år 2025?

När vi har genomfört de här första fyra etapperna har Värmland kommit en bra bit på väg i arbetet med att skapa en pålitlig tågtrafik. Efter år 2025 siktar vi vidare mot våra mål med tågtrafiken i Värmland. Det här vill vi:

Det ska ta högst en timme att åka tåg från Karlstad till övriga stationsorter inom Värmland med turer minst en gång i timmen. Det ska ta högst 90 minuter att resa från Karlstad till de angränsande arbetsmarknadsregionerna Skövde, Örebro och Kongsvinger, med två timmars turtäthet. Det ska ta högst två timmar att resa med tåg från Karlstad till Stockholm, Göteborg och Oslo med två timmars turtäthet.

2

timmar från Karlstad till Stockholm, Göteborg och Oslo

1,5

timmar från Karlstad till angränsande arbetsmarknadsregioner


D  en ger kortare restider och en tillförlitlig tågtrafik från Värmland till Göteborg, Stockholm och Oslo. Värmland är världsledande inom papper, massa och förpackning och bidrar starkt till Sveriges positiva handelsnetto. För att behålla de goda exportsiffrorna krävs ett tillförlitligt transportsystem. Värmlandsbanan är den mest omfattande internationella järnvägsförbindelsen till och från Norge där Karlstad är en viktig knutpunkt i den Nordiska triangeln. Värmland har flest besökare i Sverige efter storstäderna med en omsättning på fem miljarder kronor. Majoriteten av besökarna är norrmän.  30 000 svenskar arbetspendlar till Norge varje vecka, var femte av dem är värmlänning. Det är fler än antalet pendlare över Öresundsbron. Norge blir allt viktigare för Sverige, där kommunikationerna spelar en avgörande roll.

Källa: Fördjupad nyttoanalys Karlstad C, Vectura.

Foton i broschyren Sidan 4: Øyvind Lund, Värmlandstrafik och Karlstads kommun. Sidan 5: Øyvind Lund. Sidan 6: Karlstads kommun. Sidan 7: Karlstads kommun och Stefan Nilsson, SJ. Sidan 8: Karlstads kommun, Sweco och AQ Arkitekter. Sidan 9: Øyvind Lund och Värmlandstrafik. Sidan 10: Per Stenerås, Trafikverket och Øyvind Lund.

September 2013

Utbyggnaden av Värmlandsbanan är viktig för Sverige

Tåg i tid  
Tåg i tid