Page 1


Me Traveling

เรื่อง : สุทธิพงษ์ สุริยะ ภาพ : KARB STUDIO โทรศัพท์ : 081-612-8853 Email : karb@karbstyle.com FB : KARB STUDIO

142

ME STYLE HOME AND LIVING

พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ (ตอนจบ)


มาต่อฉบับที่ 2 กันนะครับ อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ว่าจะมาเล่าประสบการณ์ จากการที่ได้ท�างานเป็นอาสาสมัครมู ลนิธิโครงการหลวงมายาวนานกว่า 11 ปี ประทับใจอะไรบ้าง จึงได้น้อมน�าแนวทางของพระองค์ท่านมาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู ้ ของครอบครัวเพื่อชุ มชนในชื่ อว่า “พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ” ผมได้ก้าวมาเป็นอาสาสมัคร มูลนิธิโครงการหลวง โดยได้รับ

โอกาสจาก หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายตลาด ซึง่ เป็นธิดาของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง ให้ ผ มได้ เ ข้ า มาท� า หน้ า ที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในที ม เชฟสาธิ ต ที่ ใ ช้ ผ ลผลิ ต ของ โครงการหลวง พั ฒ นาสู ต รปรุ ง เป็ น เมนู อ าหารเพื่ อ ขึ้ น สาธิ ต การ ประกอบอาหารในงานโครงการหลวงประจ�าปี ทีจ่ ดั ขึน้ ณ บริเวณศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ต่อมาได้รับโอกาสอีกครั้งจากผู้ใหญ่ โดยให้ท�าหน้าที่ เป็นหนึง่ ในคณะอนุกรรมการฝ่ายสาธิตการประกอบอาหารงานโครงการหลวง โดยหน้าทีห่ ลักๆ คือฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาด ท�าการสาธิตอาหาร แนะน�าผลผลิตของโครงการหลวง ผ่านการสาธิตการประกอบอาหาร รวมไปถึงการจัดท�าต�าราอาหารทีป่ รุงจากวัตถุดบิ ดี อร่อย โครงการหลวง และทุกครัง้ ก็จะมีเหล่าบรรดาจิตอาสาที่หมุนเวียนมาช่วยงาน อาทิ พิธีกร ดารา นักแสดง ช่างภาพ เชฟ ฯลฯ มาสร้างสีสนั บนเวทีในกิจกรรมแห่งนี้

โดยทุ ก ครั้ ง ที่ ผ มสั ม ผั ส ได้ คื อ ทุ ก ท่ า นที่ ม าร่ ว มงานต่ า งรู ้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ ที่ ไ ด้ มี ส ่ ว นสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง แม้ เ พี ย งสั ก เล็ ก น้ อ ยก็ ยั ง ดี ผมเห็ น “การให้ ” ของพระเจ้ า อยู ่ หั ว มาอย่างยาวนาน เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นัก ซึ่งการท�าหน้าที่ตามรอยพ่อ ของผมก็เริ่มต้น จากจานอาหารย้อนกลับไปฟาร์มตามดอยต่างๆ โดยผมได้มโี อกาส ขึ้นไปท�างานในแต่ละดอยของโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สัมผัส วิถีธรรมชาติ ความงามที่เรียบง่ายและความเป็นมิตรของเกษตรกร รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต ่ า งๆ โดยเฉพาะชาวเขาที่ ผ มได้ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ ง ตามแหล่งแปลงเกษตรที่โครงการหลวงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก และมีการประกันราคาให้ ช่วยท�าให้เกษตรกรมั่นใจ และศรัทธาใน แนวทางของพระเจ้าอยูห่ วั ต่างหันมาท�าการเกษตรกันมากยิง่ ขึน้ และนีเ่ อง ที่ท�าให้ชาวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามล�าดับ

ME STYLE HOME AND LIVING

143


144

ME STYLE HOME AND LIVING


พื้นที่บนดอยของโครงการหลวง มีสภาพเป็นพื้นที่สีเขียว มีพืชผัก เมืองหนาวนานาพันธุ์ และบางแห่งก็มีแหล่งเลี้ยงสัตว์ เรียกได้ว่าเป็น ศูนย์กลางของวัตถุดิบอาหารจากดอยสูงที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในเมือง รวมทัง้ การทีผ่ มได้ไปเยีย่ มชมโรงเรือนรวบรวมพันธุผ์ กั เมืองหนาวมากมาย ท�าให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของภาคการเกษตรโครงการหลวง ทุ ก ครั้ ง ที่ ผ มได้ ไ ปสั ม ผั ส กั บ กิ จ กรรมด้ า นการเกษตรของ โครงการหลวง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจรากเหง้าของประเทศชาติที่พึ่งพา การเกษตรและธรรมชาติ ซึง่ การจะท�าให้เกษตรกรรมมีความยัง่ ยืนได้นนั้ ผมได้แนวทางจากพระองค์ท่าน โดยเฉพาะเรื่องการสร้างชุมชนเกษตร เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งจากเกษตรกร ผู้สัญจรและนักท่องเที่ยวได้มาเจอกันในพื้นที่การเกษตร โดยมีระบบ การจั ด การในรู ป แบบของชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ว ่ า จะเป็ น

วิถีการด�าเนินชีวิต ประเพณี กิ จ กรรมต่ า งๆ เหล่ า นี้ จะน� า พาให้ นักท่องเที่ยวอยากจะแวะเวียนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์โดยตรงกับ ชุมชนแหล่งนั้นๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ที่ทางครอบครัวของผม ได้ ส ร้ า งขึ้ น มาในช่ ว งจั ง หวะที่ เ หมาะสม และผมเองซึ่ ง ท� า งานเป็ น อาสาสมั ค รมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง อยากจะร่ ว มสานต่ อ ปณิ ธ านของ พระองค์ท่าน ขยายผลมาสู่ชุมชนเล็กๆ ในภาคอีสาน จังหวัดบึงกาฬ บ้านเกิด โดยศูนย์เรียนรู้ชุมชนภายในบ้านโบราณหลังนี้จะประดับ ฝาผนังบ้านด้วยรูปภาพพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาได้ร�าลึกถึง พระองค์ ท ่ า น ที่ ท รงงานหนั ก เพื่ อ คนไทย โดยเสด็ จ ไปทุ ก ๆ ที่ ที่มีคนไทยต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้สัมผัส และน้อมน�าแนวคิดของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ME STYLE HOME AND LIVING

145


146

ME STYLE HOME AND LIVING


ความสุขทีแ่ ท้จริงคือการให้ พระองค์ทา่ นเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะ ค�าสอน และลงมือกระท�าด้วยตัวของพระองค์เอง จนเป็นทีป่ ระจักษ์สายตา ไปทั่วโลก โดยที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ แห่งนี้ ก็ล้วน เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร วิถีชีวิตชุมชน เปิดให้ผู้คนได้มาศึกษาดูงาน และขยายผลเป็นวงกว้าง เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นโดยการสร้าง กิจกรรมที่ล้วนช่วยให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพต่างๆ เปิดตลาด สินค้าเกษตรทางเลือก การท�าอาหารและขนมท้องถิ่น หรือการสร้าง แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และทุกอย่างจะผ่านการวางคอนเซ็ปต์ ดีไซน์ด้วยตัวผมเองที่ท�างานด้านออกแบบ เพื่อให้งานของชุมชนมีคุณค่า งามอย่างพอดีพองาม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด�าเนินการไปได้กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และ คาดว่าจะเปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมและสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ได้ ต้นปี พ.ศ.2561 ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

จากจุดเริม่ ต้นทีไ่ ม่มที สี่ นิ้ สุด แม้วนั นีใ้ นหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทา่ น จะจากไปแล้ว แต่ส�าหรับผมในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่งที่ได้ มีโอกาสท�างานเป็นอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการของ พระองค์ทา่ น ก็นบั ว่าเป็นเกียรติอย่างสูงแก่วงศ์ตระกูล ถือเป็นความทรงจ�า ที่ ง ดงาม ที่ ผ มจะไม่ มี วั น ลื ม ในชาติ นี้ นั บ เป็ น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อันใหญ่หลวงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านมีพระราชกรณียกิจ ด้านการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชาวไทย ซึง่ ภาคการเกษตรนัน้ ถือได้วา่ เป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับประเทศชาติ เพราะคนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม คนไทยโชคดีที่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านสถิตอยู่ในใจ ไทยทั่วหล้า และพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ จะร่วมสืบสาน พระราชปณิธานของในหลวงต่อไป ด้วยหัวใจของอาสาสมัครมูลนิธิ โครงการหลวง ผู ้ ส ร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยแรงศรั ท ธาที่ มี พ ระองค์ ท ่ า น ผู้ทรงเป็นต้นแบบที่ดีงาม

ME STYLE HOME AND LIVING

147

me style home and living  

me style home and living, Thailand October 2017

me style home and living  

me style home and living, Thailand October 2017

Advertisement