Page 1

FOOD GRADE

PAPER

FANCY PAPER 1


2 FANCY PAPER


FANCY PAPER 3


4 FANCY PAPER


ประวัติบริษัท แฟนซีเปเปอร์ จ�ำกัด และผลิตภัณฑ์บรรจุอำหำร กระดาษมีเรื่องเล่า จะว่าไปแล้วกระดาษที่เรารู้จักกันนั้น มีมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ โดยใช้วัตถุดิบจาก. เยื่อต้นไม้ธรรมชาติ ซึ่งประโยชน์ของกระดาษ ที่ผลิตขึ้นมานี้ก็เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล ทั้ง กระดาษปรู๊ฟ ส�าหรับงานพิมพ์ที่ไม่ต้องการ คุณภาพมาก และกระดาษอาร์ตส�าหรับงานพิมพ์ ที่เน้นความสวยงามเป็นพิเศษ นอกจากนี้ กระดาษยังใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องกระดาษส�าหรับใส่สินค้า ใช้ท�าสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ

FANCY PAPER 5


PAPER FOR LIFE 6 FANCY PAPER


FANCY PAPER 7


8 FANCY PAPER


ส�าหรับธุรกิจกระดาษ ในประเทศไทยนั้น ได้มีการ ริเริ่มร่วมกันในกลุ่มเพื่อนๆ ตั้งโรงงานผลิตกระดาษเป็น กลุ่มแรกๆ ในประเทศไทย ในเวลาต่อมาก็ได้ตั้งบริษัท ขายกระดาษที่ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นับได้ว่า เป็นย่านที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีหลายตระกูลเก่าแก่ที่ท�า การค้าขายกระดาษ หนึ่งในนั้น คือตระกูลแซ่เล้า ซึ่งเป็นที่มา ของ “เล่าฮั่วเชียง” ในเวลาต่อมา

FANCY PAPER 9


COFFEE IN STYLE

10 FANCY PAPER


YOUR CREATIVITY YOUR FOOD

FANCY PAPER 11


โดยญาติพี่น้องได้สืบทอดขยายธุรกิจตลาด กระดาษตามความช�านาญและถนัดของ แต่ละบุคคล และนั่นจึงเป็นที่มาของการ ก่อตั้ง บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จ�ากัด โดย คุณวโรดม ปัญวณิช ซึ่งมองเห็นโอกาส และศักยภาพของธุรกิจกระดาษที่สามารถ น�ามาต่อยอดได้หลากหลายประเภท ทั้งงานพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์อาหาร

12 FANCY PAPER


FANCY PAPER 13


PAPER WRAP IT UP

14 FANCY PAPER


FANCY PAPER 15


16 FANCY PAPER


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ในแวดวงของกระดาษที่มากกว่า 35 ปี จึงได้คัดสรรกระดาษที่มีคุณภาพสูงเข้า มาจ�าหน่าย สินค้าของบริษัทประกอบ ด้วยกระดาษสิ่งพิมพ์เกรดพรีเมี่ยม ซึ่งน�าเข้าจากต่างประเทศ ท่านจึงมั่นใจ ได้ว่าสินค้าของที่นี่ทุกชิ้นเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับทั่วกัน ในวงการกระดาษโลก ซึ่งได้รับรางวัล มาแล้วมากมาย อาทิเช่น WestRock, Kapstone, Storaenso, Iggesund, Metsaboard ฯลฯ เป็นต้น องค์กรรับรองมาตรฐานการ

FANCY PAPER 17


DESSERT OF THE DAY

18 FANCY PAPER


FANCY PAPER 19


จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนอย่าง FSC™ (The Forest Stewardship Council) ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก หนึ่งในมาตรฐานส�าคัญนั่นก็คือ การก�าหนดให้ปลูกไม้ เชิงพาณิชย์เพื่อน�ามาท�าเยื่อกระดาษ โดยไม่ต้องไป รบกวนป่าไม้ตามธรรมชาติ และยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ สีเขียวให้กับโลก ผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้รับมาตรฐาน FSC™ (BV-COC-122567) และมาตรฐาน PEFC™ (BV/CdC/2037405) บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จ�ากัด เป็นรายแรกที่ได้รับรองในธุรกิจผู้ค้ากระดาษของไทย คือบทพิสูจน์แรงบันดาลใจ และเป็นพลังอันมุ่งมั่น ที่มี ต่อการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

20 FANCY PAPER


FANCY PAPER 21


22 FANCY PAPER


PIZZA QUICK MEAL

FANCY PAPER 23


GOURMET

24 FANCY PAPER


FANCY PAPER 25


26 FANCY PAPER


เรื่องเล่ากระดาษกับอาหาร ในอดีตที่ผ่านมาคนเราล้วนใช้ วัสดุจากธรรมชาติกันทั้งนั้น เพื่อมาใช้ บรรจุอาหารรับประทานกัน โดยไม่ต้อง วิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัย แต่ เพราะด้วยเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตและ มีข้อจ�ากัดหลายอย่าง สิ่งเหล่านี้ท�าให้ มีการใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติเข้ามาใน ชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก โฟม และกระดาษ

FANCY PAPER 27


28 FANCY PAPER


YOUR HOME COOKING

FANCY PAPER 29


ซึ่งต่อมาเทรนด์ของการรักษ์โลกที่ได้รับความสนใจ ท�าให้กระดาษได้รับความนิยมในการน�ามาผลิตใช้เพื่อสนอง ต่อพฤติกรรมของชาวโลก จึงท�าให้เกิดบรรจุภัณฑ์กระดาษ ออกมาหลากหลายรูปแบบ ทั้งชามกระดาษ ถ้วยกระดาษ 30 FANCY PAPER


กล่องกระดาษ แก้วกระดาษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนปลอดภัยในชีวิต แถมยังช่วยลดมลพิษจากขยะและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระดาษท�ามาจากเยื่อไม้บริสุทธิ์นั่นเอง FANCY PAPER 31


KITCHEN PAPER PRODUCT

32 FANCY PAPER


FANCY PAPER 33


34 FANCY PAPER


ชีวิตเลือกสะดวกได้ แต่ต้องปลอดภัยด้วย ชีวิตคนเรามักเร่งรีบ เวลา จะกินจะใช้อะไรก็ดูจะเร่งรีบไปทั้งหมด โดยเฉพาะอาหารที่ต้องสั่งมาทานแบบ Take home หรือเดลิเวอรี่ที่เน้นการ ห่อกลับบ้าน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ กระดาษ นอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังไม่ท�าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามมา ซึ่งเป็นปัญหาที่หนักหน่วง ของโลกในเวลานี้ ถ้าทุกคนหันมาใช้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกให้มากขึ้น ก็ถือว่าได้ช่วยโลกให้ยั่งยืนไปด้วยกัน

FANCY PAPER 35


36 FANCY PAPER


FANCY PAPER 37


หลำกหลำยบรรจุภัณฑ์อำหำรจำกกระดำษ ที่ ได้กำรรับรองจำก FDA (US, EU) กระดาษรองอบ UNIBAKE / EZBAKE / COOK @ BAKE กระดาษที่เหมาะส�าหรับใช้รองหรือห่อเพื่อท�าขนมและอาหาร มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นกระดาษ FOOD GRADE ไม่มีกลิ่นและแบคทีเรีย

38 FANCY PAPER


สามารถใช้กับตู้นึ่ง เตาอบธรรมดา และเตาอบไมโครเวฟ ก่อนใช้ไม่ต้อง รองพื้นด้วยเนยหรือน�้ามัน เพราะขนมจะไม่ติดกับตัวกระดาษ จึงสามารถ น�ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายๆ ครั้ง

FANCY PAPER 39


ENJOY YOUR FOOD

40 FANCY PAPER

TAKE ME PLEASE


C H O C O L A T E

“BARK” SHARDS

FANCY PAPER 41


ประโยชน์ที่ ได้รับ 1. ใช้ได้ถึง 6 ครั้งที่อุณหภูมิ 100 ™C ส�าหรับตู้นึ่ง ใช้ได้ถึง 10 ครั้งที่อุณหภูมิ 200 ™C (400 ™F) หรือ 6-7 ครั้งที่อุณหภูม ิ 230 ™C (470 ™F) ส�าหรับเตาอบและไมโครเวฟ 2. ไม่ไหม้ ไม่ซึม ไม่ติดถาด เหมาะส�าหรับขนมอบทุกชนิด 42 FANCY PAPER


3. ไม่ต้องเสียเวลาทาถาด และช่วยประหยัดเวลาการท�างาน สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง 4. ลดค่าใช้จ่ายในการล้างท�าความสะอาดถาด และประหยัด เนยหรือน�้ามัน FANCY PAPER 43


44 FANCY PAPER


5. ผิวหน้ากระดาษเรียบ แข็งแรง และต้านทานรอยขูดขีดได้ดี จึงสามารถ น�ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง 6. สะอาดถูกหลักอนามัย ไม่มีขุยกระดาษ ติดออกมากับขนม ขนาดของกระดาษ 40 x 60 ซม.

FANCY PAPER 45


UTRAY (Dual Ovenable Cardboard Trays) ผลิตจากกระดาษฟู้ดเกรด ซึ่งสัมผัสอาหารได้ โดยตรง ทนต่อความเปียกชื้นและไขมันได้เป็นอย่างดี ไม่รั่วซึม ไร้รอยต่อ มีความแข็งแรง สามารถพิมพ์งาน กราฟฟิกโฆษณาใส่ลงในตัวชามและถาดอาหารด้านนอกได้ ตามดีไซน์ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร น�าเข้าอบในเตาอบ และอุ่นในไมโครเวฟได้

46 FANCY PAPER


FANCY PAPER 47


48 FANCY PAPER


คุณสมบัติของถาดกระดาษ 1. ผลิตจากกระดาษที่ผลิตจากเยื่อสนใยยาว 100% จึงมีความเหนียว เป็นพิเศษ สามารถเข้าได้ทั้งตู้อบไมโครเวฟ (microwave) และเตาอบ (oven) ซึ่งถาดบรรจุอาหารนี้จะไม่รบกวนการท�างานของคลื่นไมโครเวฟ ที่จะผ่านทะลุไปท�าให้อาหารนั้นได้รับความร้อนในปริมาณที่เหมาะสม และไม่มีผลกระทบเมื่ออาหารภายในมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2. เก็บรักษาอาหารได้ที่อุณหภูมิความเย็น -40 ™C และความร้อนได้ ที่อุณหภูมิสูงถึง 204 ™C 3. ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม (ย่อยสลายได้ง่าย) 4. ใช้งานสะดวก สะอาด และปลอดภัย 5. เหมาะส�าหรับใส่อาหารพร้อมรับประทาน 6. ป้องกันการรั่วซึมของอาหารได้ 100% 7. ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการลดขั้นตอนในการบรรจุภัณฑ์ 8. ไม่ต้องล้างจาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการล้างจาน FANCY PAPER 49


รูปแบบและขนาด ของผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร UTRAY 561 - 173 x 124 x 44 mm. ทรงสี่เหลี่ยม UTRAY 114 - 124 x 92 x 35 mm. ทรงสี่เหลี่ยม UBOWL 133 - 6.5” ทรงกลม หลุมลึก UPLATE 135 - 7” ทรงกลม หลุมตื้น UPLATE 134 - 9” ทรงกลม หลุมตื้น

50 FANCY PAPER


FANCY PAPER 51


52 FANCY PAPER


CHEF FOOD STYLIST FOOD BRANDING

FANCY PAPER 53


กระดาษคราฟท์ขาว-น�้าตาล กระดาษคราฟท์น�้าตาล ชนิดหนา ใช้ท�ากล่อง บรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุอาหาร, เครื่องส�าอาง, สินค้า แฟชั่น, ปก-ขาตั้งปฏิทิน ฯลฯ ผลิตจากเยื่อใยยาวบริสุทธิ์ 100% แลดูเป็นธรรมชาติ เหนียวมาก ไม่ขาดง่าย กระดาษคราฟท์ขาว-น�้าตาล ชนิดบาง ส�าหรับใช้ท�าถุง บรรจุอาหารเพื่อเคลื่อนย้ายสะดวก ซึ่งถุงสามารถน�ามา ออกแบบ เพื่อโฆษณาโปรโมทสินค้าไปในตัวอีกด้วย

54 FANCY PAPER


ซึ่งถุงกระดาษที่น�ามาใช้ ถูกออกแบบให้ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม มากขึ้น เน้นวัสดุที่เป็นมิตรกับ ธรรมชาติ ถุงกระดาษประเภทนี้ เหมาะส�าหรับใส่อาหารหรือขนม ที่ค่อนข้างแห้ง ไม่เปียกชื้น และ มีความมันน้อย อาทิ แซนด์วิช คัพเค้ก บราวนี่ ขนมปังต่างๆ FANCY PAPER 55


กระดาษห่อแฮมเบอร์เกอร์ กระดาษประเภทนี้เหมาะส�าหรับใช้ห่ออาหารประเภท สะดวกรับประทานอย่างเช่น แฮมเบอเกอร์ แซนด์วิช ขนมปัง เป็นต้น และยังใช้เป็นกระดาษซับมันใช้รองของทอด ซึ่งลายที่ เห็นบนกระดาษประเภทนี้จะเกิดจากการพิมพ์ด้วยน�้าหมึก Food Grade จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค

56 FANCY PAPER


FANCY PAPER 57


กระดาษรองอบรองนึ่ง (BAKING PAPER) กระดาษใช้ประกอบท�าอาหารว่างใช้ในการรองนึ่งติ่มซ�า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลากหลายตามลักษณะของเข่งนึ่ง (เล็ก กลาง ใหญ่) ซึ่งลักษณะจะเป็นแผ่นกระดาษทรงกลม

58 FANCY PAPER


มาพร้อมรูระบายไอน�้า ใช้ส�าหรับ รองนึ่งติ่มซ�า ขนมจีบ ซาลาเปา ช่วยให้เนื้อซาลาเปาไม่ติดแน่น กับผิวกระดาษ FANCY PAPER 59


กระดาษไร้สารเรืองแสง (Non O.B.A.) เป็นกระดาษ Food Grade สามารถสัมผัสกับอาหารได้ โดยตรง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์บรรจุ อาหาร, เครื่องส�าอาง, ยารักษาโรค ฯลฯ

60 FANCY PAPER


กระดาษ CARRY BOARD กระดาษคราฟท์หน้าขาวหลังน�้าตาล เป็นกระดาษ ที่ใช้ท�าบรรจุภัณฑ์ส�าหรับหิ้วขวดน�้า กระป๋องน�้า ปลอก แก้วน�้า ส�าหรับแช่ในตู้เย็น มีความเหนียว ทนต่อความชื้น ไม่ฉีกขาดง่าย

FANCY PAPER 61


นานาทัศนะ ผู้ชื่นชอบ บรรจุภัณฑ์กระดาษ

62 FANCY PAPER


FANCY PAPER 63


64 FANCY PAPER


ทีฆทัศน์ ธัญญวิบูลย์

Dusit Thani College (Le Cordon Bleu) ปี 4 สาขา Kitchen & Restaurant Management จานกระดาษส�าหรับผมมองว่า มันเป็นสิ่งที่ใช้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และประโยชน์ของมันคือ ย่อยสลายได้ง่าย และไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม เท่ากับพลาสติก และเหมาะกับวัตถุดิบที่ดีๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเรา

FANCY PAPER 65


สวิมล เพียรสมผล

Chef de cuisine You&Mee restaurant, Grand Hyatt Erawan Bangkok Sustainable หรือ ความยั่งยืน ค�านี้ เริ่มปรับเข้ามาใช้กับชีวิตประจ�าวัน ได้ง่ายที่สุดคือ การเลือกของกินของใช้

ผักโครงการหลวง คือ สิ่งที่สร้างความยั่งยืน ให้กับวงการเกษตรในตอนนี้ ด้วยเป็นผักที่ ปลอดสารพิษและราคาที่เหมาะสม คุณภาพ ที่ดี ท�าให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได้ง่ายกับ การบริโภคของเราและอีกช่องทางที่เรา เลือกใช้ได้ คือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ FOOD GRADE ของ Fancy paper ก็เป็นการตอบโจทย์ของความยั่งยืน เพราะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่ย่อยสลายได้ง่าย และที่ส�าคัญคือ ปลอดภัยต่อชีวิตและไม่ท�าลายโลก ความยั่งยืนเกิดขึ้นจาก...ตัวเรา

66 FANCY PAPER


FANCY PAPER 67


68 FANCY PAPER


ธนพงษ์ พิสิฐสิฬษ์

ฟู้ดสไตลิสต์ GREYHOUND CAFE นอกจากศิลปะกับอาหารจะท�าให้เกิดสุนทรีย์ ทางความงามและความทรงจ�าอันน่าประทับใจ ในแต่ละมื้ออาหารแล้ว การใส่ใจในรสชาติและคุณภาพของวัตถุดิบ ที่ดีนั้น ย่อมเพิ่มระดับของอาหารให้พัฒนา เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น และภาชนะที่เลือกใช้ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ นอกจากความ สวยงามแล้ว ยังต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษและเกิดเป็นขยะที่ไม่มีประโยชน์ นอกจากอาหารที่ดีแล้ว ก็ต้องสร้างขยะที่ดีด้วยเช่นกันครับ

FANCY PAPER 69


อมรมาส ศุภพันธุ์ภิญโญ

เจ้าของเพจ Anna Food Stylist กรรมการบริษัท Food Image (Thailand).Co.,Ltd เอ๋ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ ต่างประเทศ และชอบโครงการรณรงค์ งดใช้ถุงพลาสติกของที่โน่นมาก เราจะเห็นคนพกถุงส่วนตัวไปใช้ ใส่สินค้าเวลาซื้ิอของกันเองตลอด จนชินตา ถ้าจะมีแจกบ้างก็เป็นถุงกระดาษ ซึ่งเอ๋ยก็อยากให้ทุกคนตื่นตัวได้แล้ว เริ่มใช้อะไรที่มาจากธรรมชาติ ย่อยสลาย รวดเร็ว และเป็นประโยชน์กลับคืน ธรรมชาติอย่างบรรจุภัณฑ์กระดาษ FOOD GRADE ของ FANCY PAPER ใช้แทนโฟมหรือพลาสติก เพียงแค่นี้...ก็ช่วยลดการจัดการ กับขยะได้อย่างมากมายแล้วค่ะ

70 FANCY PAPER


FANCY PAPER 71


72 FANCY PAPER


ธีรวิทย์ พุทธฤดีสุข

หลักสูตรอาหารฝรั่งเศส โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร Le Cordon Bleu, DUSIT ผมเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้กับเพื่อนๆ และทุกครั้ง ก็จะมีอาหารการกิน ของว่าง เครื่องดื่มที่หลากหลาย และก็ต้องใช้ภาชนะมากตามไปด้วย การจะเลือกใช้พลาสติกก็คงไม่ใช่ ดีที่มีผลิตภัณฑ์จากกระดาษมาตอบโจทย์ ให้ความสะดวกสบายส�าหรับคนรุ่นใหม่ อย่างผม เมื่องานเริ่มและงานจบจนดึกดื่น ทุกอย่างก็หายวับไปกับตา ไม่ต้องเป็น ภาระของใครให้มาคอยเก็บและต้องล้าง ภาชนะให้ยุ่งยากอีกต่อไป

FANCY PAPER 73


พัสวี ภัทรพุทธากร

ทายาทรุ่นที่ 2 ร้านเจี๊ยบรสดีเด็ด สยามสแควร์ ซอย 2 ในมุมมองของผู้ประกอบการอาหาร การที่มีภาชนะซึ่งท�าจากกระดาษ ช่วยอะไรได้หลายอย่าง ทั้งสะดวก สบาย และสามารถตักอาหารข้าวแกง ราดแล้วทานได้ทันที อีกทั้งประโยชน์ในทางธรุกิจ ภาชนะจากกระดาษก็ยังน�ามาพิมพ์ เป็นลวดลายต่างๆ มากมาย ออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจของ ตัวเอง โฆษณาไปในตัวได้เช่นกัน

74 FANCY PAPER


FANCY PAPER 75


76 FANCY PAPER


สุทธิพงษ์ สุริยะ

นักออกแบบภาพลักษณ์อาหาร และสินค้าเกษตร เจ้าของ KARB STUDIO จากประสบการณ์ที่ผมได้ไปคว้ารางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศของโลก เวที Gourmand Awards ประเทศฝรั่งเศส หลายปีติดต่อกัน ซึ่งเป็น เวทีของทุกคนจากทั่วโลก ใครก็ได้ที่สนใจ ท�าต�าราอาหารและส่งไปประกวด และแต่ละปี ก็จะมีประเภทรางวัลที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในวงการของคนท�าอาหารจากทั่วโลกต่างก็ พูดถึงเรื่องนี้กัน ถึงเวลาที่คนไทยต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อแบ่งปันให้โลกนี้ยืนยาว

FANCY PAPER 77


FANCY PAPER

78 FANCY PAPER


ตัวแทนจ�าหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ ที่เป็น FOOD GRADE ส�าหรับธุรกิจอาหารแบบครบวงจร

FOOD BRANDING by KARB STUDIO FANCY PAPER 79


บริษัท แฟนซีเปเปอร์ จ�ำกัด

ที่อยู่ : 88 หมู่ 4 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร : 02 994 2879-82 Email : sales@fancypaper.co.th Facebook : FCPLive Website : www.fancypaper.co.th

80 FANCY PAPER

Profile for KARBSTYLE

FOOD GRADE PAPER  

Paperboard for Food container from Fancy Paper Co., Ltd Thailand.

FOOD GRADE PAPER  

Paperboard for Food container from Fancy Paper Co., Ltd Thailand.

Profile for karbstyle
Advertisement