De Karavaan april 2015

Page 1

an vzw sch rift van Kar ava 3-m aan del ijks tijd nr. 2 win tigs te jaa rga ng ent Een 5 201 ni apr il – mei – ju Gee rde gem vaa rt 96 v.u. Ger d Ver tom men pen X wer ifte kan too r 209 9 Ant 280 0 Mec hel en Afg

Vindingrijk

thema:

Duurzaam reizen

Reizen door de Surinaamse jungle

Wereldwaterdag

Wolkenmelkers en mistvangers

Reisverhaal in beeld

Tanzania & Zanzibar Roots


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.