Hotel Design Magazine 2015

Page 1

www.HotelDesign.gr www.HotelDesign.gr

Hotel Design Design Magazine Magazine and and Guide Guide 2015 2015 Hotel

17 ELENA KARAGOUNI MEDIA GROUP No. 17

Hotel Design Magazine and Guide 2015Ready.gr Εξοπλισμός Ξενοδοχείων & Καταστημάτων Μαζικής Εστίασης

Πολύ απλή και γρήγορη πλοήγηση. On line διαθεσιμότητα προϊόντων On-line προϊόντων. Εύκολη δημιουργία παραγγελιών. Σε λιγότερο από 2 λεπτά !! Χωρίς ανάγκη εγγραφής. Αγορά και χωρίς πιστωτική κάρτα. Συνεχής ενημέρωση προϊόντων.

HOTEL DESIGN MAGAZINE.indd 1

6000 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεση παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Πετυχαίνουμε τις καλύτερες τιμές γιατί αγοράζουμε απευθείας από εργοστάσια. Δωρεάν παράδοση στην Αθήνα. Έως 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

www.ready.gr το 1ο ηλεκτρονικό κατάστημα ξενοδοχειακού εξοπλισμού TELEIMPEX ΑΕ Αττική οδός Έξοδος 4, Θέση Σούρεζι, Ασπρόπυργος, τκ 193 00 Τηλ.: 210 5584180 - Fax : 210 5584181 - Email : info@ready.gr

20/11/2014 11:41:40 πμ


μ ωϙόςμ ωμχ ϋξπτσκςϛζχ

Ϋ΢έ΢ήΞίΰ΢ ΰΦί έήάίΡάΧΦ΢ί ΰάαί ϔωζς τξ κυξψοϙυωκχ ψζχ ζυτπζρηϘςτϊς ϙςζς υφζθρζωξοϘ σκοτϠφζψωτ οζξ υτξτωξοϞ Ϡυςτ ψωτ όϢφτ ψζχ ωϞωκ ωτϊχ ϙόκωκ οκφιϛψκξ ϐόκξ πτξυϞς ωκφϘψωξζ ψμρζψϛζ ςζ οϘςκωκ ωμ ψώψωϚ κυξπτθϚ υφτϜϞςωώς Ϡυςτϊ υτϊ νζ σκυκφϘψτϊς ωξχ υφτψιτοϛκχ ωτϊχ αυϘφόκξ οϘυτξτχ υτϊ ρυτφκϛ ςζ ψζχ κθθϊμνκϛ Ϟόξ ρϞςτ ωμ ψώψωϚ κυξπτθϚ ζππϘ υτππϘ υκφξψψϞωκφζ Τ GRECO STROM

νζ θϛςτϊρκ ωτ υξτ ιϊςζωϞ ζςωζθώςξψωξοϞ ψζχ υπκτςϙοωμρζ Ɉɹʌʅɲ ʉɷʉʑ ɀɲʃʌʐɶɿɳʆʆɻ ͮ ɀɳʆɷʌɲ Ȱʏʏɿʃɼʎ ϭϵϲϬϬ ͮ Ɉ͘ ϮϭϬ ϱϱϱ ϮϬϬϬ ͮ &͘ ϮϭϬ ϱϱϱ ϬϴϳϬ ͮ ͘ ƐĂůĞƐΛŐƌĞĐŽƐƚƌŽŵ͘Őƌ

KAT GRECOSTROM final indd All Pages


50

΢Ωέ΢ΦήΦΞ έήάΤΠΩ΢ΪΤ ΰ΢γΪάΨάΠΦΞ *5(&2 67520 ίωμς GRECO STROM ρξζ ζρξθϢχ κππμςξοϚ κωζξφϛζ ρκ όφϞςξζ υζφτϊψϛζχ ψωτ όϢφτ υζφζθώθϚχ ψωφώρϘωώς οφκηζωξϢς υφτμθρϙςώς υφτϜϞςωώς Ϡυςτϊ ϙότϊρκ ωμς κρυκξφϛζ οζξ ωμς ωκόςτθςώψϛζ θξζ ςζ ψόκιξϘψτϊρκ υφτϜϞςωζ ϊύμπϢς ζυζξωϚψκώς υτϊ ωζξφξϘλτϊς ζυϞπϊωζ ψωξχ ζςϘθοκχ ωτϊ όϢφτϊ ψζχ ΰζ υφτϜϞςωζ ρζχ υζφϘθτςωζξ ηϘψκξ ωώς υξτ ζϊψωμφϢς κϊφώυζϜοϢς υφτιξζθφζϋϢς οζξ Rξ υξψωτυτξϚψκξχ ρζχ ,62 ,62 οζξ ,62 ϙότϊς ιτνκϛ ζυϞ ωτϊχ Ρξκνςκϛχ βτφκϛχ έξψωτυτϛμψμχ %XUHDX 9HULWDV οζξ /54$ %XVLQHVV $VVXUDQFH

ΞςζοζπϠύωκ υκφξψψϞωκφζ ψωτ

20/11/2014 1:29:42 μμ


hd.gr_article 09-Dec-14 3:21 PM Page 1

Hotel Design News

www.HotelDesign.gr Το Hotel Design Magazine εκδ δεται απ το 2005 – το πρ το που εκδ θηκε στο το α του στην Ευρ πη και δε τερο στον κ σ ο – προσφ ροντα στην ποιοτικ αναβ θ ιση των ελληνικ ν ξενοδοχε ων.

Το Web Site του Hotel Design Magazine and Guide. χει τα περιεχ ενα λων των τευχ ν που χουν εκδοθε , τε χη τα οπο α πορε τε να κατεβ σετε ελε θερα, ολ κληρα, σε PDF (χρ νο νο 50 δευτερ λεπτα το καθ να) και να τα διαβ σετε ε το Acrobat Reader και φυσικ , αν το επιθυ ε τε, να τα αποθηκε σετε.

Επ ση υπ ρχει οδηγ Προ ηθευτ ν Ξενοδοχε ων, που κατ κατηγορ α, πορε τε να βρε τε αξι πιστε επιχειρ#σει , συνεργ τε σε υπηρεσ ε # προ #θεια προϊ ντων. Απ Ολοκληρω νε Προτ σει ργων χρι % ηση, %ιακ σ ηση, Εστ αση, Καθαρι τητα, /θληση, Ψυχαγωγ α, Θ ρ ανση, Κλι ατισ , ∑υστ# ατα Ασφ λεια , Τηλεπικοινων ε , Software και Προβολ#.

Επ ση πορε τε να τα ξεφυλλ σετε ε Flash Player.

Το Hotel Design εκδ δεται απ το 2005 – το πρ το που εκδ θηκε στο το α του στην Ευρ πη και τσι πορε τε να δη ιουργ#σετε βιβλιοθ#κη εν δε τερο στον κ σ ο – προσφ ροντα στην ποιοτικ# αναβ θ ιση των ελληνικ ν ξενοδοχε ων. περιοδικο που θα σα δ σει “Ιδ ε και Λ σει ” στην Αρχιτεκτονικ#, %ιακ σ ηση και Εξοπλισ Tαυτ χρονα, το 2005, δη ιουργ#θηκε και το ξενοδοχε ων, ε σχετικ ρθρα και παρουσ αση portal www.HotelDesign.gr ση αντικ ν ελληνικ ν και ξ νων ξενοδοχειακ ν ον δων. www.HotelDesign.gr 06


30/10/09

15:34

Page 1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ • ΚΙΟΣΚΙΑ • ΜΑΚΟΥΤΙ• THATCH • ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ

Τ.Κ.: 62 400 - Σέρρες, Τηλ.: 23250 25018 - 22619, Fax: 23250 28182, Kιν.: 6944 475799 e-mail: kalamop@otenet.gr, www.kalamop.gr - www.kalamoplektiki.com.gr

áßÞåÙç×ëßàÝ

001.qxp:Layout 1


CONTENTS 17_CONTENTS.qxd 10-Dec-14 12:24 PM Page 1

Contents

Hotel Design Magazine and Guide

2015 Ôåý÷ïò No. 17

Εξ>φυλλο: Fabric Hotel, Paris

FREE PRESS Ετ;σιο Ðåñéïäéêü / Οδηγ ! Åëåã÷üìåíçò Êõêëïöïñßáò

10 Editorial

ÓÕÍÄÑÏÌÇÔÅÓ ÉäéïêôÞôåò êáé ÓôåëÝ÷ç Îåíïäï÷åßùí, Áñ÷éôÝêôïíåò êáé ÄéáêïóìçôÝò

14 Wythe Hotel, New York

12 Design ε ρω α Νοσταλγικ , τη! "λενα! Καραγκο$νη

20 Fabric Hotel. Paris 28 Jupiter Hotel, Oregon 34 Ace Hotels, Portland 40 Ace Hotels, London 46 Ace Hotels, New York 54 Andel’s Hotel, Lodz 58 Michelberger Hotel, Berlin 64 Longman & Eagle Hotel, Chicago

Copyright 2015 by Karagounis Publications. All rights reserved, including the title “Hotel Design”. Reprinting and/or copying in whole or part is forbidden except by written permission of the Publisher.

66 Montage Hotel, Beverly Hills 70 Retrome Hotel, Barcelona 78 1888 Hotel,Sydney 86 Ξενοδοχε)ο Α$γουστο!, Θεσσαλον)κη 110 Εν Τ+λει, του Κωνσταντ)νου Καραγκο$νη

ΙΕΥΘΥΝ∑Η ÅÊÄÏ∑Η∑: ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

112 Index - Επιλ+ξτε ∑υνεργ9τε! 114 Index - Επιλ+ξτε ∑υνεργ9τε!

KARAGOUNIS P U B L I C AT I O N S

ΠΑΝ. Τ∑ΑΛ ΑΡΗ 27, 145 61 ΚΗΦΙ∑ΙΑ Ôçë. 210 - 61 47 877

Στην Κατασκευή, Ανακαίνιση

Fax: 210 - 61 47 847

και Λειτουργία του Ξενοδοχείου

e-mail:

σκεφτείτε και το Περιβάλλον.

info@hoteldesign.gr www.hoteldesign.gr

(σ; α του αδελφο$ περιοδικο$ νθρωπο! και Χ>ρο!)

www.HotelDesign.gr 08


$/25( www.alore.gr

Ύπνος πολλών αστέρων Ú,INEAÚ3TROM ÚÈÀÚÏÃÉÚ˼ͼÂÑÂÄÆ·ÚÏÃÒÚ˼ÍÊÔθ¼ÚÎϼÚËÍÊÖ¹ÉϼڻËÉÊÔÚÚ Ë ÉÑÚ¼Ë¹Ú ÚÓ͹Éļ ڽ͸ÎÆÀϼÄÚÎÏÊÚ¸¿ÄÊÚÈ·ÆÊÒÚƻȼÏÊÒÚÈÀÚÀÎ Ò ÚÚ ÏÊÔÒÚÅÀÉÊ¿¹ÓÊÔÒ ÚËÊÔÚÀÆÁÍ ÕÀÏÀÚÏÃÉÚ¼ÄÓÈ·ÚÏÊÔÚ¿¹Í¼ÏÊÒÚÚ ÏÃÒÚÏÊÔÍÄÎÏÄÆ·ÒÚ¼É ËÏÔÅÃÒÚÏÃÒÚÓÌͼÒ

ËÌÕ Ëп ¾ ¼ × Ì Î Ã Ð¿ PN S U 4 B F £ -JO ÏÄ¿Ê»ÖÃÇ ÕÅÇÃÇËÍË ÔÃǿɺ Ì È¿ Ã Ï¿Ó ÐÆ ÌǼÐÆп «Ñà ÈÃËÌÂ É Ï Ç ¿ Ç Î Å q ² «ÐÒË ÃÓ ÏÐÎÒ ÐÕ ¹Ë Ë Ó Ã ¿ Ë Â ÌË« ÏÔÃÂÇ¿Ï ¹ Ç¿ É«Ñà ÇÂÇÉ« É« ¿ÎÃÓ Å ÌÔº q ¡ ËÌÕ ÐÌ Ã Ã ÉÎÃÀ¿ Ì ÅÇ¿ É«Ñ ÃÏÌÕ«Î ¾ ¿Ç È ÐÇ É ÂÒ « ÌÇÉÇÊ»¿ ¿ ÏÐÎÍ ¿Ð¿ Æ Ç Ê « à Šà ÎÇ¿ q ¦ ¿ÈÇÊ« ¿ ¼ ¿Ð¿ ɿʾ

ÎÃËÏÐ ÏÅË 5VQEM *QWUG ¾¹ÏÇËÕ #Ô½Îʽ¹ q 6ÄÈ q (CZ q YYY NKPGCUVTQO IT

KTX_linea_21x29.indd 1

11/11/14 3:26:57 PM


edito elena_Hotel 10-Dec-14 12:20 PM Page 1

Editorial Design ε ρω α Νοσταλγικ . Τα τελευτα α χρ νια βλ που ε το design να ενσω ατ νει λο και περισσ τερα στοιχε α απ το παρελθ ν. Τα vintage πιπλα και το βιο ηχανικ στυλ απαντ νται λο και πιο συχν σε εσωτερικο χ ρου σπιτι ν, καφ , παρ και εστιατορ ων. Αυτ η τ ση δεν ργησε να φανε και στα ξενοδοχε α. Πρ κειται για τη ν α γενι ξενοδοχε ων, που τι ει ε το δικ τη ιδια τερο τρ πο το παρελθ ν. ∑ε αυτ το τε χο θα παρουσι σου ε 13 ξενοδοχε α, τα οπο α χουν υιοθετ σει αυτ τη ν α αισθητικ . %πω θα δο ε, αυτ τα ξενοδοχε α δεν σχεδι στηκαν και διακοσ θηκαν τυχα α ε αυτ ν τον τρ πο. ∑υγκεκρι να, πρ κειται για ξενοδοχε α, που στεγ ζονται σε κτ ρια ε ιδια τερο ιστορικ παρελθ ν, πω παλι εργοστ σια και ξενοδοχε α.Το ση εριν του design αποτ ει κατ κ ποιο τρ πο φ ρο τι σε αυτ ακριβ το παρελθ ν. ∑ε κ θε χ ρο του ο επισκ πτη γ νεται ρτυρα ια ιδια τερη αισθητικ συν ντηση . Το παρελθ ν συναντ το παρ ν και η α γλη και η κο ψ τητα των vintage επ πλων δ νει αρ ονικ ε οντ ρνα αλλ και βιο ηχανικ στοιχε α. Κ θε να απ αυτ τα ξενοδοχε α αποτελε να κολλ ζ απ

φθαρ να πιπλα και ανακυκλω να αντικε ενα, γε τα ανα ν σει , προσδ δοντα τσι φαντασ α, πρωτοτυπ α και ια γλυκι νοσταλγ α στο χ ρο. Αυτ , ω , που πρ πει να τονιστε , ε ναι τι δεν πρ κειται απλ για ια αισθητικ επιλογ αλλ και για ια ιδεολογ α. Αυτ η ν α τ ση στο design πορε να χαρακτηριστε οικολογικ , καθ και εξιδανικευτικ προ το παρελθ ν, γιατ λατρε ει το αυθεντικ , ακ η και αν χει υποστε φθορ . ∑η αντικ ε ναι, επ ση , και η συνεισφορ των ξενοδοχε ων αυτ ν στην αν πτυξη τη περιοχ που βρ σκονται, επιδι κοντα τη σ ναψη συνεργασι ν ε επιχειρη ατ ε τη περιοχ , την κθεση ργων τ χνη ανερχ ενων καλλιτεχν ν και την αγορ τοπικ ν προϊ ντων για τα εστιατ ρια και τα παρ του . Κλε νοντα , να αναφ ρου ε, τι αυτ τα ξενοδοχε α παρ το «παλιο οδ τικο» decor του , προσφ ρουν στον επισκ πτη σ γχρονε αν σει , εν χρησι οποιο ν κυρ ω το διαδικτυακ χ ρο για τη προβολ του , χοντα ντονη παρουσ α στα Social Media, ακ η και δικ του blog. λενα Καραγκο νη

www.HotelDesign.gr 10


www.durostick.gr

ΠΑΤΗΤΗ TΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ Πρόταση αισθητικής μοναδικότητας για κάθε λύση διακόσμησης, παραδοσιακή ή μοντέρνα

Ένα υλικό από τα παλιά, γνωστό και αγαπητό σε όλη την Ελλάδα

Η Πατητή Τσιμεντοκονία της DUROSTICK, με την εγγύηση και την αξιοπιστία του ονόματος DUROSTICK, δίνει λύσεις διακόσμησης, κατασκευής και ανακαίνισης για ένα άριστο αποτέλεσμα με άπειρες δυνατότητες εφαρμογών, που ικανοποιούν κάθε διακοσμητική ανάγκη και άποψη. Αγκαλιάζει την αισθητική των χώρων που εφαρμόζεται δίνοντας άλλο χρώμα και αισθητική διάσταση με μοναδικό και εντυπωσιακό τρόπο.

Ενημερωθείτε σε βάθος και ταξιδέψτε στον κόσμο της Πατητής Τσιμεντοκονίας

Επισκευθείτε τις ιστοσελίδες www.patiti.gr και www.durostick.gr για να ενημερωθείτε για το προϊόν, για να δείτε βίντεο εφαρμογών και πλούσιο φωτογραφικο υλικό. Ξεφυλλίστε ηλεκτρονικά ή ζητήστε να σας στείλουμε το έντυπο της Πατητής Τσιμεντοκονίας που δημιουργήΕπισκευθείτε ιστοσελίδες www.patiti.gr και www.durostick.gr για με νατην ενημερωθείτε σαμε με πολλή τις αγάπη και ενθουσιασμό για ένα υλικό που το ερωτευθήκαμε πρώτη ματιά.για το προϊόν, για να δείτε βίντεο εφαρμογών και www.patiti.gr

έντυπο ΠΑΤΗΤΗΣ

πλούσιο φωτογραφικο υλικό. Ξεφυλλίστε ηλεκτρονικά ή ζητήστε να σας στείλουμε το έντυπο της Πατητής Τσιμεντοκονίας που δημιουργήσαμε με πολλή αγάπη και ενθουσιασμό για ένα υλικό που το ερωτευθήκαμε με την πρώτη ματιά.


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 1

Hotel Design World

Design με άρωμα Νοσταλγικό της Έλενας Καραγκούνη

Κ

%θε %λλο παρ% καινο ργιε ε ναι οι τελευτα ε τ%σει στη διακ'σ ηση. Τα αντικε ενα που νοσταλγικ% ανακαλο ε απ' το παρελθ'ν γιναν η ν α ε ον . Με του hipsters και του vintage lovers να πληθα νουν, 'λο και περισσ'τερα καφ , παρ και εστιατ'ρια χουν υιοθετ σει να old fashioned look, %ψογα συνδυασ νο ε οντ ρνε πινελι και βιο ηχανικ' στυλ. Αυτ η τ%ση δεν %ργησε να φανε και στα ξενοδοχε α, φ ρνοντα ναν α ρα νοσταλγ α στο χ"ρο τη φιλοξεν α .

υλικ"ν και η ασυ ετρ α των σχη %των. Πρ'κειται, λοιπ'ν, για να κολλ%ζ υλικ"ν, υφασ %των και χρω %των, να συνδυασ ' πρωτογεν"ν υλικ"ν, φθαρ νων επ πλων και οντ ρνων υλικ"ν, που ανα υγνε ουν ε τολ ηρο συνδυασ ο το χθε και το σ ερα, συνθ τοντα να ετα- οντ ρνο και ιδια τερα ενδιαφ ρον αποτ λεσ α.

Βασικ συστατικ

του ν ου αισθητικο πειρ ατο

Πολλο ισχυρ ζονται 'τι δεν πρ'κειται 'νο για α ν α αισθητικ αλλ% και για α ν α φιλοσοφ α. Τα αντικε ενα του παρελθ'ντο , παρ% τι φθορ , χουν α ιδια τερη αισθητικ και συναισθη ατικ αξ α, γι’αυτ' και πρ πει να διατηρηθο ν και να επαναχρησι οποιηθο ν.

∑την αρχιτεκτονικ , βλ που ε να κυριαρχε το βιο ηχανικ' - αστικ' στυλ ε κ ρια οικοδο ικ% υλικ% το το βλο, το σ δερο και το γυαλ . Ορατο σωλ νε σε τολ ηρ% χρ" ατα και γυ ν λ% πε συνθ τουν να φαινο ενικ% ατη λητο σκηνικ' που ολοκληρ"νεται ε α ιδι'τυπη διακ'σ ηση, η οπο α ουσιαστικ% αποτελε α εκ οντερνισ νη απ'δοση τη vintage αισθητικ . ∑ γουρα 'λοι α χου ε βρεθε αρκετ φορ σε τ τοιου χ"ρου . Ξ λινε επιφ%νειε ε ε φανε φθορ και ακατ ργαστα υλικ%. πιπλα που χρι πρ"τινω βλ πα ε 'νο στο σαλ'νι τη γιαγι% α , συνδυ%ζονται ε - διαφορετικ% εταξ του - ε πρι υφ%σ ατα. Το χοι διακοσ η νοι ε ασπρ' αυρε φωτογραφ ε και πορτρ τα προσωπικοτ των του ουσικο και κινη ατογραφικο στερε" ατο των προηγο ενων δεκαετι"ν. Eπιπλα εποχ και ρετρ' υφ%σ ατα. Παρ%ξενα αξεσου%ρ στα οπο α κυριαρχο ν τα ψυχρ% χρ" ατα, καθ" και οι σκο ροι και ανοιχτο τ'νοι του ξ λου. ντονε αποχρ"σει στου το χου , που γ νονται κα β% για την αν%δειξη διαφ'ρων vintage αντικει νων.

Αισθητικ στ ση ζω ;

Αυτ ακριβ" η φιλοσοφ α χει οικολογικ αλλ% και ιδεολογικ - εξιδανικευτικ προ το παρελθ'ν προεκτ%σει . / νοντα α δε τερη ευκαιρ α σε να παλι' κο %τι, αποκλε εται η χρ ση φτην"ν επιπλ"σεων που προ ρχονται απ' τη αζικ βιο ηχανικ παραγωγ του σ ερα. Ανεξ%ρτητα απ' το αν πρ'κειται για φιλοσοφ α α ν α αισθητικ , η ανο οιογ νεια ε ναι το ση ε ο κλειδ αυτο του ρε ατο . Πρ'κειται για την τ%ση, σω και την αν%γκη, να δη ιουργηθο ν χ"ροι οναδικο , ξεχωριστο , διαποτισ νοι ε ανα ν σει και προσωπικ ιστορ ε .

Το παρ%δοξο, ωστ'σο, ε αυτ' το design ε ναι 'τι ο συνδυασ ' 'λων αυτ"ν των ανο οιογεν"ν στοιχε ων, προσδ σει τελικ% α α σθηση συνοχ . Ανα φ βολα, πρ'κειται για να επιτυχη νο εγχε ρη α ετατροπ εν' κρ ου και σχετικ% απ' ακρου - βιο ηχανικο στυλ - χ"ρου σε να πιο ζεστ' και φιλ'ξενο περιβ%λλον, 'που ο χρ'νο %φησε ε φαν" τα ση %δια του. /εν επιδι"κεται το τ λειο, το αψεγ%διαστο. Αντιθ τω , ωραιοποιε ται η φθορ% του χρ'νου, η ατ λεια του ακατ ργαστου υλικο , η ανο οιογ νεια των

λενα Καραγκο νη: Πτυχιο χο τη ∑χολ Επικοινων α και Μ σων Μαζικ Ενη ρωση του Πανεπιστη ου Αθην"ν. Μεταπτυχιακ φοιτ τρια στα “Ψηφιακ% Μ σα Επικοινων α ” του Πανεπιστη ου Αθην"ν. Εκδ δει τα περιοδικ% Hotel Design και SYNEDRIO+EVENT και διαχειρ ζεται τα Sites: www.HotelDesign.gr, www.SYNEDRIO.gr, www.MedicalCongress.gr, www.MICE.gr, www.akx.gr και www.CABARE.gr

www.HotelDesign.gr 12


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 2

Τη γοητε α τη ν α αισθητικ θα εξευρεν σου ε σα απ ξενοδοχε α σε λο τον κ σ ο, που υιοθ τησαν στοιχε α τη . ∑υγκεκρι να, θα παρουσι σου ε 13 ξενοδοχε α που χουν υιοθετ σει αυτ τη ν α αισθητικ , συνδυ ζοντα εκπληκτικ το βιο ηχανικ ε το vintage στυλ. πω θα δο" ε, ω , αυτ τα ξενοδοχε α δεν σχεδι στηκαν και διακοσ θηκαν τυχα α ε αυτ ν τον τρ πο. λα αυτ τα ξενοδοχε α στεγ ζονται σε κτ ρια ε ιδια τερο ιστορικ παρελθ ν, πω παλι εργοστ σια και ξενοδοχε α. Ω εκ το"του, το ση εριν του design αποτ ει κατ κ ποιο τρ πο φ ρο τι σε αυτ ακριβ%

το παρελθ ν. Αξ ζει να ση ειωθε τι τα ξενοδοχε α αυτ στην πλειοψηφ α του ενδιαφ ρονται για την ευη ερ α τη περιοχ του , επιλ γοντα συνεργασ ε ε επιχειρη ατ ε τη περιοχ ,αγορ ζοντα κυρ ω τοπικ προϊ ντα και στηρ ζοντα του ν ου καλλιτ χνε , ε το να στεγ ζουν περιοδικ

εκθ σει . Προκειται για α γν σια προσπ θεια ε ξη τη αισθητικ του χθε , ε το λιτ βιο ηχανικ στυλ και οντ ρνα νι αλ στοιχε α, που δη ιουργε να φρ σκο και αρκετ ενδιαφ ρον αποτ λεσ α.


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 3

Wythe Hotel, New York

Τ

ο Wythe Hotel δη ιουργ θηκε σε ια πρ ην βαρελοποι α, που κατασκευ στηκε το 1901, στο Μπρο κλιν. Το κτ ριο διαθ τει βιο ηχανικ στυλ, ε πνευσ νο απ το εργοστασιακ παρελθ ν του. Ε ναι χτισ νο ε βασικ υλικ το ξ λο, το γυαλ και το σ δερο και ορφα διατηρη νο. Η διακ σ ησ του ε ναι λιτ ε αρκετ πιπλα αντ κε$ και τολ ηρ $ λεπτο ρειε$ που ταιρι ζουν σε ναν χ ρο εργαστασ ου. Επηρεασ νο απ την αισθητικ τη$ γ ρω περιοχ $, συγχωνε ει το ιστορικ ε το οντ ρνο, δη ιουργ ντα$ κ τι εντελ $ οναδικ και αυθεντικ .Το Wythe Hotel βρ σκεται στην πιο δυνα ικ γειτονι του Μπρο κλιν, περιτριγυρισ νο απ γκαλερ , πουτ κ, παρ, εστιατ ρια και α θουσε$ συναυλι ν, λι$ α στ ση του ετρ απ το Μανχ ταν. Η ιστορ α, η τ χνη και η γαστρονο α συναντιο νται σε ναν ιδια τερο χ ρο φιλοξεν α$.

www.HotelDesign.gr 14vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 4

Design με άρωμα Νοσταλγικό Wythe Hotel, New York 1 2 3

∑του αρχικο 5 ορ φου του κτιρ ου προστ θηκαν λλοι 3.Το ξενοδοχε ο διαθ τει συνολικ 70 δω τια. Τα δω τια χουν ξ λινα ταβ νια, αψιδωτ παρ θυρα, διακ σ ηση ε αυθεντικ δοκ ρια πε κου, σιδερ νιου στ λου , mini-bar εποχιακ!ν προϊ ντων, εν! χουν εγ λα βιο ηχανικ παρ θυρα ε θ α του ουρανοξ στε του Μανχ ταν. Οι το χοι ε ναι ω επ το πλε στον απ το βλο, εν! ε ναι διακοσ η νοι ε ργα ντ πιων καλλιτεχν!ν. &ι φορε α θουσε διατ θενται για εκδηλ!σει , πω η κ ρια α θουσα, α ιδιωτικ' τραπεζαρ α, εγ λε σοφ τε και η α θουσα προβολ!ν 60 θ σεων. Η απλ τητα των υλικ!ν και των χρω των, απογυ ν!νει το χ!ρο απ υπερβολ , χαρ ζοντα να φιλ ξενο και χαλαρωτικ αποτ λεσ α.

www.HotelDesign.gr 16


You build. We [GUARD]. Βασιστείτε σε μια νέα λύση εξωτερικών τοιχοποιιών. KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ Εμπορική & Τεχνική Υποστήριξη: Ευριπίδου 10, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ.: +30 210 9310567,9 Fax: +30 210 9310568 www.knauf.gr, knauf@knauf.gr


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 5

Design με άρωμα Νοσταλγικό Wythe Hotel, Brooklyn 1 2 3

Το Reynard, το εστιατ ριο και παρ του ισογε ου, δη ιουργ θηκε απ τον δι ση ο εστι τορα Andrew Tarlow των Marlow & Sons, Diner, and Roman’s. Γυ ν λ πε , ορατο σωλ νε , απλ και παλιο οδ τικα πιπλα σε συνδυασ ε φθαρ νε επιφ νειε απ το βλο και ξ λο δη ιουργο ν α ντονα νοσταλγικ ατ σφαιρα. Το εστιατ ριο προσφ ρει να ενο απ τον Chef Sean Rembold ε τοπικ προϊ ντα, εποχιακ κοκτ ιλ και ποικιλ α απ π ρε και κρασι . Το Ides, το παρ στον 6ο ροφο διαθ τει roof garden ε εκπληκτικ θε του Μανχ ταν και του Μπρο κλιν.

photos: Courtesy of Wythe Hotel

www.HotelDesign.gr 18vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 6

Fabric Hotel, Paris

Τ

ο κτ ριο του ξενοδοχε ου Fabric ταν κ ποτε εργοστ σιο κλωστοϋφαντουργ α . Βρ σκεται στο 11ο δια ρισ α του Παρισιο . Η περιοχ - κατ τη δι ρκεια του 19ου αι!να - εταβλ θηκε σε ν α συνοικ α τη εργατικ τ ξη , α βιο ηχανικ κυψ λη που την η ρα απασχολο σε τα εργοστ σι τη και τη ν χτα τα κα παρ τη . ∑ ερα, στο κτ ριο στεγ ζεται το ξενοδοχε ο Fabric, ργο του αρχιτ κτονα Vincent Bastie. Το ξενοδοχε ο ονο στηκε Fabric ( φασ α) και διακοσ θηκε ε δι φορα υφ σ ατα, υπενθυ ζοντα το βιο ηχανικ* του παρελθ*ν. Μεταλλικ κατασκευ , εγ λα παρ θυρα και το χοι απ* το βλα συνδυασ να ε οντ ρνε πινελι δη ιουργο ν να ιδια τερο αισθητικ* αποτ λεσ α, που κερδ ζει τον επισκ πτη.

www.HotelDesign.gr 20vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 7

Design με άρωμα Νοσταλγικό Fabric Hotel, Paris 1 2 3

∑το λ πι υπ ρχει να εγ λο, κοιν χρηστο τραπ ζι καθ επ ση και ια βιβλιοθ κη. Τα πιπλα του χ ρου προ ρχονται απ παλι καταστ ατα τη περιοχ . Το βιο ηχανικ στυλ, ε κυρ αρχο χρ α το γκρι και βασικ υλικ το ξ λο, το το βλο και το ταλλο, δ νει αρ ονικ ε τα ντονα κ τρινα και πρ σινα στοιχε α του χ ρου, δη ιουργ ντα να κο ψ αλλ και ζεστ αποτ λεσ α.Το ξενοδοχε ο διαθ τει 33 δω τια, καθ και γυ ναστ ριο και SPA.

www.HotelDesign.gr 22


ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Εγκεκριμένα με ISO & από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδος. ‘ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΗΤΣΗ’

ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ν.Δ. ΚΑΚΛΙΟΣ Α.Ε. Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 198, 136 78 ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΗΛ: 210 2405444, ΦΑΞ: 210 2405442 E-MAIL: kolossos@kolossos.gr WEB: www.kolossos.gr - www.kls.kolossos.gr Facebook: Κολοσσός Kolossos Είδη Υγιεινής


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 8

Design με άρωμα Νοσταλγικό Fabric Hotel, Paris 1 2 3

Οι δι δρο οι που οδηγο ν στα υπνοδω τια προσκαλο ν του επισκ πτε να περπατ σουν στου δρ ου του Παρισιο τη ν χτα ε τι ν ον πινακ δε των κα παρ και των θε τρων. λα τα δω τια του ξενοδοχε ου ε ναι τ σο κο ψ , σο και νετα. Τα βιο ηχανικ πιπλα απ πρ$ην εργοστ σια και ο χαλαρωτικ φωτισ ε LED, δ νουν ε πολυτελ χρω ατιστ υφ σ ατα, που υπενθυ ζουν στον επισκ πτη το παρελθ ν του κτιρ ου.Τα ψηλ ταβ νια δ νουν α α σθηση πολυτ λεια και διαφυγ . Οι αντιθ σει στα υφ σ ατα και στι υφ δη ιουργο ν α ανο οιογ νεια που στην ολ τητ τη , αφ νει α α σθηση συ ετρικ , σαν να ε ναι το κ θε αντικε ενο, ακριβ$ στη θ ση που θα πρεπε να βρ σκεται.

www.HotelDesign.gr 24avantgarde_Layout 1 03-Dec-14 7:15 PM Page 1

“Åîïðëßæïõìå” ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá ôçí åðéôõ÷ßá ôùí åêäçëþóåùí óáò ìå ïëïêëçñùìÝíåò ëýóåéò åíïéêßáóçò êáé ðþëçóçò åîïðëéóìïý. ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÁÓ 10, Á×ÁÑÍÁÉ 13677 ÁÈÇÍÁ ÔÇË.:210 2465784,210 2477339 FAX: 210 2477342 e-mail: info@e-diana.gr site: www.e-diana.gr


avantgarde_Layout 1 03-Dec-14 7:11 PM Page 1

Åðáããåëìáôéêüò Eîïðëéóìüò ìå ôéò êáëýôåñåò ðñïäéáãñáöÝò!!!

Collection 2015

Avant Garde Design SA ÅéóáãùãÝò åðßðëùí/Ó÷åäéáóìüò & ÄéáêüóìçóçÅóùôåñéêþí & Åîùôåñéêþí ×þñùí.

¸êèåóç/ãñáöåßá: Ë.ÊáñáìáíëÞ 76 Á÷áñíáß Ô.Ê. 13672 Ôçë. 2102401944, 2102445127-9 Fax. 2102445133, 2102447113 ÁðïèÞêç: Í.×áôæçðÝôñïõ 50 Á÷áñíáß Ô.Ê. 13672 Ôçë.2102445132 e-mail: info@avantgarde.com.gr website: www.avantgarde.com.gr


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 9

Jupiter Hotel, Oregon

Τ

ο Jupiter Hotel ιδρ θηκε το 2004 και ε ναι το πνευ ατικ τ κνο των Tod Breslau και Kelsey Bunker. Το κτιρι του πι νει να ολ κληρο οικοδο ικ τετρ γωνο και πριν γ νει ξενοδοχε ο ταν εγκατειλη νο. Βρ σκεται κοντ στο κ ντρο τη π λη και στον ποτα Willamette. Χ ρη στη δη ιουργικ δ να η των Jeff Kovel και του Skylab Design, οι συν ταιροι του Jupiter Hotel δη ιο ργησαν α ιδιοκτησ α γε τη φω , ετ τρεψαν του εξωτερικο χ#ρου σε αυλ ε πα πο και δωσαν α βραδιν λ ψη τοποθετ#ντα να εγ λο τζ κι στον α θριο χ#ρο. Το ξενοδοχε ο χαρακτηρ ζεται γενικ τερα απ οντ ρνο και λιτ σχεδιασ , ε ιδια τερο χαρακτηριστικ του τα πρωτ τυπα υπνοδω τι του.

www.HotelDesign.gr 28vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 10

Design με άρωμα Νοσταλγικό Jupiter Hotel, Oregon 1 2 3

Τα 81 οντ ρνα υπνοδω τια προσελκ ουν απ διεθνε επισκ πτε χρι αστο νο δε και αποτελο ν ιδανικ προορισ για του ταξιδι τε που αναζητο ν οναδικ ε πειρ ε αστικ φιλοξεν α . Κ θε δω τιο ε ναι διακοσ η νο ε φωτορεαλιστικ απεικον σει ζωγραφισ νε στο χ ρι. Οι π ρτε των δω ατ ων ε ναι καλυ νε ε αυροπ νακα, δ νοντα τη δυνατ τητα σε κ θε επισκ πτη να αφ σει τη δη ιουργ α του. Τα ργα του ανεβα νουν, αργ τερα, στην ιστοσελ δα του ξενοδοχε ου. Το παγκοσ ου φ η εστιατ ριο και παρ Doug Fir, εξ ολοκλ ρου διακοσ ησ νο ε πραγ ατικ ξ λο και π τρα, ε ναι ανοιχτ καθη εριν χρι τι 2 το πρω . Προσφ ρει πρωτοποριακ ουσικ ε πειρ ε και προ ηθε εται τα προϊ ντα του απ τοπικο οινοπαραγωγο , αποστακτ ρια και φ ρ ε . Ανα φ βολα, πρ κειται για να χ ρο που επι νει στην πρωτοτυπ α και τη δη ιουργικ τητα.

www.HotelDesign.gr 30


R

Θερμομονωτικό και Προστατευτικό Υλικό

D & G Paints

Ενεργειακό - Οικοδομικό Χρώμα

Μοναδικό - Κερδίστε έως και 40% ενέργεια 4 σε 1: Προστατεύει - Μονώνει - Βάφει - Στεγανοποιεί Δεν Ξεφλουδίζει - Δεν Κιμωλιάζει - Δε Ρηγματώνεται - Διαπνέει Το καλύτερο προϊόν, στην καλύτερη τιμή (value for money)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για Ξενοδοχεία - Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

Το καλοκαίρι μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου, 4ο - 5οC περίπου (εξοικονόμηση ενέργειας 40%) Το χειμώνα αυξάνει τη θερμοκρασία του χώρου, 2ο - 3οC περίπου (εξοικονόμηση ενέργειας 20%)

Το

Έχετε πρόβλημα υγρασίας στην ταράτσα ή στους τοίχους; στεγανοποιεί και ταυτόχρονα θερμομονώνει.

Το ακριβό πετρέλαιο, έχει μειώσει σημαντικά τη δαπάνη θέρμανσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της υγρασίας στα σπίτια.

Δώστε λύση μια για πάντα! Βάψτε με

και διώξτε την υγρασία.

Το είναι ένα ισχυρότατο υλικό ακρυλικής βάσης, ελαστομερές, το οποίο περιέχει σφαιρίδια κενά αέρος. Έτσι, επιτυγχάνεται η ανάκλαση των ακτίνων του ηλίου σε ποσοστό 85 έως 90% (ΛΕΥΚΟ χρώμα) και ο εσωτερικός χώρος παραμένει δροσερός. Το χειμώνα το κτίριο θωρακίζεται από υγρασίες και θερμογέφυρες και λόγω Εξωτερικά:Τακτίριαβάφονταικαθ’όλητηδιάρκειατουχρόνου,εφ’όσονοι της χαμηλής αγωγιμότητας του υλικού, μειώνεται η διαφυγή θερμότητας από μέσα προς καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (δε βρέχει, δε χιονίζει, δεν έχει καύσωνα). τα έξω. Εσωτερικά: Δε σπατουλάρετε, δε βάφετε, αν δεν περάσουν τουλάχιστον Αν βάλετε φωτοβολταϊκά συστήματα ή ηλιακούς συλλέκτες στην ταράτσα δύο μήνες από το βάψιμο των εξωτερικών τοίχων (καινούργιες οικοδομές). σας, το WHITEBEAR αυξάνει την απόδοση τους κατά 30% τουλάχιστον. Διαφορετικά, η υγρασία που τυχόν υπάρχει στον τοίχο, θα εγκλωβιστεί. Αν κάνετε εξωτερική θερμομόνωση, δε χρειάζεται να σοβατίσετε τα panels, απλώς Χρήσιμες πληροφορίες: Το WHITEBEAR διατίθεται σε δοχεία των βάψτε με WHITEBEAR χωρίς αστάρι πάνω στην κόλλα πλακιδίων. Έτσι εξοικονομείτε 15ltrs, σε ΛΕΥΚΟ και σε έγχρωμο σε 5 βασικούς κωδικούς (άμεσα χρήματα και ταυτόχρονα αυξάνετε τη θερμομόνωση του κτιρίου σας. διαθέσιμοι). Ή ζητήστε μας το χρώμα της αρεσκείας σας και εμείς θα το φτιάξουμε για εσάς (ελάχιστη παραγγελία για χρώμα πέραν των ΕΦΑΡΜΟΓΗ κωδικών, 6 δοχεία). Μπορείτε επίσης, να προμηθευτείτε χρώμα: Για τους τοίχους, χρειάζονται 2 στρώσεις, προσθέτοντας βασικών ΛΕΥΚΟ και να φτιάξετε το χρώμα που επιθυμείτε προσθέτοντας 10% νερό σε κάθε δοχείο, ενώ για τις ταράτσες χρειάζονται 3 στρώσεις (σταυρωτά) και 5% νερό. οποιαδήποτε χρωστική ουσία για ακρυλικό χρώμα και 1,5ltr νερό ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ: Κάθε δοχείο (15ltrs) καλύπτει περίπου 100m2 επιφάνεια σε μία στρώση. σε κάθε δοχείο. αστάρι: Χρειάζεται 1 στρώση και μόνο για τις καινούργιες οικοδομές. 104 105 106 102 103 Για τις παλιές βαμμένες οικοδομές δε χρειάζεται αστάρι, εκτός εάν υπάρχει αποκόλληση του ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 101 υφιστάμενου χρώματος.

Χρήσιμες Συμβουλές

Κάν’ το μόνος σου. Μπορείς!

Αν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε επαγγελματία για την εφαρμογή του WHITEBEAR, ώστε να μειώσετε το συνολικό κόστος, να θυμάστε ότι υπάρχει πάντα δίπλα μβ σας ένας σύμβουλος της WHITEBEAR να σας καθοδηγήσει. Εργαστηριακά Ελεγμένο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ερ Αν χρησιμοποιήσετε το μαζί με το τιμολόγιο η εταιρεία μας θα σας εκδώσει βεβαίωση, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον ενεργειακό επιθεωρητή όταν τον χρειαστείτε στο μέλλον. εν

ΤΤηλεφωνήστε μας: 210 98 52 910

ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ!!!

WHITE (ΛΕΥΚΟ)

GREY (ΓΚΡΙ)

SOMON (ΣΟΜΟΝ)

BLUE (ΓΑΛΑΖΙΟ)

BEIGE (ΜΠΕΖ - ΩΧΡΑ) YELLOW (ΚΙΤΡΙΝΟ)

ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ (DIRECT SALE) Παράδοση του προϊόντος σε όλη την Ελλάδα. Αθήνα: Παράδοση από την εταιρεία. Επαρχία: Παράδοση στα αντίστοιχα πρακτορεία Αθηνών.

Θυμηθείτε ότι κάθε 1οC αντιστοιχεί σε 9% περίπου εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο μέλλον έτσι θα βάφονται τα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Βάψτε με την τεχνολογία του αύριο χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ D&G TRADE S.A. Αγίου Αλεξάνδρου 7, Π. Φάληρο, Αθήνα 175 61, τηλ.: 210 98 52910, fax: 210 98 52968, e-mail: info@dgtrade.gr, www.dgtrade.gr

σήμερα SCAN IT! Επισκεφθείτε το site


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 11

Design με άρωμα Νοσταλγικό Jupiter Hotel, Oregon 1 2 3

Το ξενοδοχε ο διαθ τει 4 χ ρου εκδηλ σεων και gallery, η οπο α λο το χρ νο φιλοξενε ργα ανερχ ενων καλλιτεχν ν. Απ του χ ρου των εκδηλ σεων ξεχωρ ζουν το ThinkTANK, που διαθ τει εγ λο αυροπ νακα ε κι ωλ ε , καλ!πτοντα τι αν γκε εν meeting ε ναν old fashioned τρ πο και το Lab, που ε ναι επενδεδυ νο ε καθρ φτε , δ νοντα να δη ιουργικ αποτ λεσ α αντανακλ σεων.

photos: Doug Fir Lounge,Mosca Photo, Powers Studio

www.HotelDesign.gr 32


kamarinos_Layout 1 27/11/2013 7:03 kk Page 1

KAMARINOS DESIGN established in 1900

curtains - upholstery fabrics - wall papers - shadow systems HOTELS - RESIDENCIES - VILLAS - YACHTS - RESTAURANTS

ιπ Ď„Îż 1900 ÎĽÎŚÎ‘âˆ‘ÎœÎ‘ΤΑ ΕΠΙΠΛΊâˆ‘ΕΊÎ? - ΚÎ&#x;μΥΤΙÎ?Ε∑ - âˆ‘ÎĽâˆ‘ΤΗΜΑΤΑ ∑ΚΙΑ∑Η∑ - ΛΕμΚΑ ΕΙ Η Î•ÎĄÎ“Î‘âˆ‘ΤΗΥΙÎ&#x; ÎĄÎ‘ÎŚÎ—âˆ‘ & ΤΑΠΕΤâˆ‘Î‘ÎĄÎ™Î‘âˆ‘ KAMARINOS DESIGN Αγγ. ∑ΚκξΝΚινο 11, 15451, Î? Îż ΨυχΚκ Ď„ΡΝ.: 210 6770092, 210 6770093, fax: 210 6770094 www.kamarinos-design.gr kamarinos.design@gmail.com


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 12

Ace Hotels, Portland

Τ

α Ace Hotels αποτελο ν α ε ξη διαφορετικ ν στοιχε ων. ταν νοιξαν ο Alex Calderwood, ο Wade Weigel και ο Doug Herrick το πρ το Ace Hotel στο Seattle, το 1999, ονειρε τηκαν να ξενοδοχε ο που να συνδ εται

ε την τοπικ κουλτο ρα, τη τ χνη και τη φιλοσοφ α. βλεπαν το ξενοδοχε ο σαν να ζωνταν κο

τι τη! κοινων α!, που θα δη ιουργε γν σιε! ε πειρ ε! στον επισκ πτη.

Το Ace Hotel στο Portland βρ σκεται σε ια αναδυ ενη περιοχ στο κ ντρο του Portland. Το κτ ριο του ξενοδοχε ου χτ στηκε το 1912 και παλαι τερα στ γαζε το Clyde Hotel, το νο α του οπο ου π ρε το εστιατ ριο του τωρινο ξενοδοχε ου.

www.HotelDesign.gr 34


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 13

Πολλ πρωτ τυπε λεπτο ρειε στη διακ σ ηση χουν διατηρηθε απ την προηγο ενη ορφ του κτιρ ου. Το ξενοδοχε ο των 79 δω ατ ων χαρακτηρ ζεται απ εγ!λε διαστ!σει , φωτινο χ"ρου και την αισθητικ των αρχ"ν του εικοστο αι"να. #ιαθ τει εγ!λα παρ!θυρα και ψηλ! ταβ!νια που αντανακλο ν την α γλη α !λλη εποχ .

“#ιατηρ σα ε σα περισσ τερα ιστορικ! στοιχε α πορο σα ε και τα παντρ ψα ε ε καθαρ γρα , δη ιουργ"ντα να ζεστ ινι αλισ ”, επιση α νει η συνιδρυτ του ξενοδοχε ου Alex Calderwood. Καλλιτ χνε και προ ηθευτ τη περιοχ συνεργ!στηκαν για να δη ιουργ σουν α ε ξη οντ ρνων και vintage στοιχε ων, ταιριαστ ε το περιβ!λλον του ξενοδοχε ου.


vintage 1-4_Hotel 09-Dec-14 1:06 PM Page 14

Design με άρωμα Νοσταλγικό Ace Hotels, Portland 1 2 3

Αντανακλ ντα την ισχυρ καλλιτεχνικ κουλτο ρα τη περιοχ , το ξενοδοχε ο συνεργ στηκε ε τοπικο και διεθνε καλλιτ χνε για να δη ιουργ σει τοιχογραφ ε στα δω τια και στου κοιν χρηστου χ ρου εντ του ξενοδοχε ου.!λα τα δω τια ε ναι κο ψ ανακαινισ να, ε εγ λα παρ θυρα για φυσικ πλετο φυσικ φω και διαφορετικ διακοσ η να, ε vintage στοιχε α πω στο βε εταχειρισ νων βιβλ ων, παλι κο οδ να, ταχυδρο ικο σ κοι ε τυπω να γραφικ και πανι ρε (ανακαινισ νε ) του προηγο ενου ξενοδοχε ου. Το Portland αποτελε να ρετρ - παρ δεισο ε vintage ρο χα, αντικε ενα και βιν λια. %εν ε ναι τυχα ο, λοιπ ν, που λα τα δω τια διαθ τουν πικ π για να πορο ν οι επισκ πτε να ακο σουν τα βιν λι του . Το παρ, ζεστ και ευρ χωρο, διαθ τει εγ λα κοιν χρηστα τραπ ζια. Το lobby ε ναι απ ανακαινισ νο ξ λο και διαθ τει ψηφιδωτ δ πεδο και θολωτ οροφ . 'να παλι κτ ριο, ια εναλλακτικ περιοχ , ο βιο ηχανικ σχεδιασ , η λιτ διακ σ ηση και η πο ατ σφαιρα δη ιο ργησαν ναν χ ρο αντιθ σεων που προκαλε τον επισκ πτη να τον ανακαλ ψει.

photos: Lauren Coleman, Jeremy Pelley

www.HotelDesign.gr 36


ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | ΔΑΠΕΔΑ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

... όταν το design συναντάει την ποιότητα!

Αγ. Κωνσταντίνου 51 – 15124 Μαρούσι | T. 210 6148841 F. 210 6148843 | www.diataksis.gr E-mail: info@diataksis.gr


019-020:Layout 1

saloni update.indd 1

5/12/13

09:05

Page 2


019-020:Layout 1

5/12/13

09:06

Page 3

η πλέον οικολογική λύση

Καλαμωτές - Είδη Σκίασης

Αμιγώς ελληνικό προϊόν

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Μανωλάδα Ηλείας, 270 52 τηλ.: 26230 73 093, 26230 71 153 fax: 26230 72 470 www.caneplex.com info@caneplex.com

11/26/13 4:58 PM


vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 1

Ace Hotels, London

Τ

ο Ace Hotel του Λονδ νου βρ σκεται στη γειτονι Shoreditch, δ πλα στην ανοιχτ αγορ στη Brick Lane. Η γειτονι διαθ τει ιστορ α στην τ χνη και στη βιο ηχαν α, καθ εκε πα χτηκαν για πρ τη φορ θεατρικ ργα του Sheakspeer και ιδρ θηκαν βιο ηχαν ε υφασ των και επ πλων. Και σ ερα το Shoreditch αποτελε κο βικ" ση ε ο για τι τ χνε , τη αγειρικ , το design και τη τεχνολογ α. Το ξενοδοχε ο χει ενσω ατ σει να ευρ φ σ α σχεδιαστικ ν στοιχε ων, απ" καθαρ" οντερνισ " και Bauhaus αισθητικ , χρι το βρετανικ" punk στυλ. Το εξωτερικ" και το εσωτερικ" design του ξενοδοχε ου αποτελε ταξ δι στο χρ"νο, α ηχ του καλλιτεχνικο και βιο ηχανικο παρελθ"ντο τη περιοχ . ∑ γχρονα στοιχε α δ νουν αριστοτεχνικ ε παραδοσιακ υλικ , δη ιουργ ντα να οναδικ" αποτ λεσ α.

Τα δω τια θυ ζουν περισσ"τερο ε το δια ρισ α εν" φ λου απ" το Shoreditch. Ε ναι διακοσ η να ε αντικε ενα και πιπλα που αποκτ θηκαν ε τη π ροδο του χρ"νου, κουβαλ ντα τη δικ του ιστορ α. ∑τα π νια, χουν τοποθετηθε ξεχωριστ ταπετσαρ ε , πανι ρε στρα νε σε καθρ φτε και ιδια τεροι φωτισ ο , που συ πληρ νουν τη ον"χρω η παλ ττα του χ ρου.

www.HotelDesign.gr 40vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 2

Design με άρωμα Νοσταλγικό Ace Hotels, London 1 2 3

Ευρ χωροι χ ροι, λιτ διακοσ η νοι ε τολ ηρ χρω ατικ πινελι π νω σε ασπρ αυρο κα β , δη ιουργο ν να οντ ρνο και αν λαφρο αποτ λεσ α.

www.HotelDesign.gr 42vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 3

Design με άρωμα Νοσταλγικό Ace Hotels, London 1 2 3

Το lobby αποτελε χ ρο κοινωνικ ν συναναστροφ ν και προσωπικ ν ενασχολ σεων, χ ρη στη διαρρ θ ιση, που το χωρ ζει σε ικρ τερου χ ρου και στι επιλογ επ πλωση , ε τα εγ λα κοιν χρηστα τραπ ζια για ο αδικ αλλ και πολλ ικρ συγκεντρ σει . Οι κοιν χρηστοι χ ροι ολοκληρ νονται ε τι α θουσε εκδηλ σεων και τη gallery, που φιλοξενε ργα καλλιτεχν ν τη περιοχ . Οι κοιν χρηστοι χ ροι ε ναι διακοσ η νοι απ το βλο ανοιχτο χρ ατο , φυσικ και τοπικ προ λευση υλικ , εν διαθ τουν εγ λα παρ θυρα για πλετο φω .

photos: Andrew Meredith

www.HotelDesign.gr 44vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 4

Ace Hotels, New York

Τ

ο Ace Hotel τη Ν α Υ ρκη δη ιουργ θηκε, και αυτ ε τη σειρ του, σ φωνα ε τα πρ τυπα τη αλυσ δα . Χτ στηκε το 1904 στο Μανχ ταν και αναπτ χθηκε σε να περιβ λλον κρω καλλιτεχνικ ε ντονη νυχτεριν ζω . ∑ε συνεργασ α ε του Roman & Williams, σχεδι στηκε η ν α εικ να του ξενοδοχε ου. Αντικε ενα απ

διαφορετικ εποχ δη ιο ργησαν α σ νθεση απ

διαφορετικ στυλ. Μ α ε ξη απ vintage πιπλα και οντ ρνα στοιχε α, αν δειξαν την ιστορ α του κτιρ ου, δη ιουργ(ντα ταυτ χρονα ενα φρ σκο και οναδικ

αποτ λεσ α.

www.HotelDesign.gr 46vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 5

Design με άρωμα Νοσταλγικό Ace Hotels, New York 1 2 3

Οι επιλογ στην επ πλωση και ο φωτισ στου

κοιν χρηστου χ ρου αποπν ουν α α σθηση ελευθερ α και αντισυ βατικ τητα . λα τα πιπλα διαφ ρουν εταξ του , εν προ ρχονται απ τελε ω

διαφορετικο χ ρου . Οι καρ κλε ε ναι κλασικ!

αισθητικ! , επενδεδυ νε ε βιο ηχανικα υφ"σ ατα και πολυτελ βελο δο. Τα φωτιστικ" ε ναι φτιαγ να απ φυσητ γυαλ , εν βιο ηχανικο σωλ!νε ε ναι αισθητο στου κοιν χρηστου χ ρου . ∑το lobby βρ σκεται να τραπ ζι εργαστηρ ου για meetings και στη reception το τραπ ζι εν παλιο εργοστασ ου. Τελο , στη βιβλιοθ!κη βρ σκεται να τραπ ζι απ παλι φο ρνο και καρ κλε

απ σχολικ! τ"ξη. Τα δω "τια, διακοσ η να ε vintage custom - designed πιπλα, χαρακτηρ ζονται απ απλ! κο ψ τητα. Η κουζ να ε ναι πλ!ρω εξοπλισ νη - ε ιδια τερο στοιχε ο τη το κλασικο τ που ψυγε ο τη . λοι οι χ ροι εκδηλ σεων διαθ τουν λεπτο ρειε απ φυσικ" υλικ" και χαρακτηρ ζονται απ ντονα καλλιτεχνικ σχεδιασ . Με σεβασ στην ιστορ α του κτιρ ου και τη περιοχ! , το Ace Hotel τη Ν α Υ ρκη αποτελε α εναλλακτικ! ε πειρ α ξενοδοχε ου π λη .

www.HotelDesign.gr 48vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 6

Design με άρωμα Νοσταλγικό Ace Hotels, New York 1 2 3

Η νοσταλγικ αισθητικ χαρακτηρ ζει λα τα Ace Hotels. πω ε δα ε, τα ξενοδοχε α αυτ δη ιουργ θηκαν σε κτ ρια ε ιστορ α και σε περιοχ ε καλλιτεχνικ και βιο ηχανικ παρελθ ν. Αποτελο"ν γν σια προσπ θεια ε ξη τη αισθητικ του χθε και του σ ερα, ε τα παλαι αντικε ενα και πιπλα, το λιτ και ον ρνο σχεδιασ του και τα φυσικ και ακατ ργαστα υλικ που χρησι οποιο"ν. Αξιοση ε ωτο ε ναι ο τρ πο που στηρ ζουν την τοπικ οικονο α, δη ιουργ$ντα συνεργασ ε ε επιχειρη ατ ε τη περιοχ και αγορ ζοντα κυρ ω τοπικ προϊ ντα.

photos: Douglas Lyle Thompson, Jon Johnson, Eric Laignel, Jeremy Pelley

www.HotelDesign.gr 50

vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 7

andel’s Hotel, Lodz

Τ

ο πρ ην εργοστ σιο κλωστοϋφαντουργ α χει ετατραπε σε να λα πρ παρ δειγ α του π πορε η ιστορικ βιο ηχανικ αρχιτεκτονικ να συνδυαστε

ψογα ε το οντ ρνο σχεδιασ . Το andel’s Hotel

νοιξε, στη βιο ηχανικ π λη του Lodz, στην Πολων α, τον Ιο$νιο του 2009. Το andel’s Hotel βρ σκεται στο ε πορικ , καλλιτεχνικ και πολιτιστικ κ ντρο Manufaktura.

www.HotelDesign.gr 54


vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 8

Το πολωνικ - αυστριακ αρχιτεκτονικ γραφε ο OP Architekten Ziviltechniker GmbH, ε επικεφαλ τον Wojciech Poplawski, ανακα νισε το κτ ριο απ κ κκινο το βλο, σ φωνα ε τι κατευθυντ ριε γρα που δι πουν την αποκατ σταση ιστορικ ν κατασκευ ν και επ βλεψε προσεκτικ τη ετατροπ του σε να σ γχρονο, 278 δω ατ ων, ξενοδοχε ο και συνεδριακ

κ ντρο, ετα-βιο ηχανικο χαρακτ ρα. Οι εργασ ε ανακα νιση δι ρκησαν 2,5 χρ νια. Η εσωτερικ διακ σ ηση βασ ζεται στου σχεδιαστ Jestico + Whiles, οι οπο οι κατ ρθωσαν να δη ιουργ σουν ια εξαιρετικ ατ οσφαιρικ ε πειρ α, διατηρ ντα παρ λληλα το βιο ηχανικ χαρακτ ρα του κτιρ ου. ∑το λ πι του ξενοδοχε ου, πιπλα τη δεκαετ α του 50, συνδυ ζονται ε δοκο και υποστυλ ατα 100 χρ νων, δη ιουργ ντα να γοητευτικ αποτ λεσ α. Παλι κολ νε και δοκο χουν διατηρηθε , εν οι σκ λε 100 χρον ν και η σιδερ νια π λη επαναφ ρθηκαν στην αρχικ του εγαλοπρ πεια. Η ν α γυ λινη οροφ και οι φεγγ τε φωτ ζουν του δη σιου χ ρου . Αυτ

το γ α των στοιχε ων απ το παρελθ ν και το παρ ν δη ιουργε να αρ ονικ δι λογο αν εσα στην ιστορικ α ρα εν πολιτιστικο νη ε ου και τη γλ σσα τη σ γχρονη αρχιτεκτονικ .


vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 9

Design με άρωμα Νοσταλγικό andel’s Hotel, Lodz 123

∑τη δυ ροφη προεδρικ σου τα ξεχωρ ζει η ιστορικ γυριστ σκ λα που βρ θηκε σε να απ τα κτ ρια του συγκροτ ατο Manufaktura.Τα δια ερ σ ατα εγαλ"τερη δια ον ε ναι εξοπλισ να ε τερ στιε βιβλιοθ κε ε ργα πολων#ν και ξ νων συγγραφ ων. Αξιοση ε ωτη ε ναι η επιλογ επ πλωση του Delight Restaurant ε διαφορετικ - εταξ" του - καρ κλε του 20ου αι#να. Η σ"γχρονη τ χνη βρ κε τη θ ση τη στο εσωτερικ του ξενοδοχε ου. ∑του το χου υπ ρχουν φωτογραφ ε , τοιχογραφ ε , β ντεο και γραφικ σ"γχρονων καλλιτεχν#ν. Πολ"χρω α υφ σ ατα ντ"νουν το χ#ρο, τι #ντα το πρ#ην υφαντουργε ο, εν# παλι ηχαν ατα και εξαρτ ατα του εργαστασ ου κ νουν την παρουσ α του στο χ#ρο. Η πισ να βρ σκεται στην κορυφ του ξενοδοχε ου, προσφ ροντα πανορα ικ θ α τη π λη . Η πισ να αποτελε κατ λοιπο ια λλη εποχ , καθ# δη ιουργ θηκε απ ια δεξα εν αποθ κευση νερο" του 19ου αι#να, που ανακαλ"φθηκε κατ τη δι ρκεια τη ανακα νιση του κτιρ ου. Το π τω α γ"ρω απ την πισ να ε ναι φτιαγ νο απ διαφαν γυαλ . Το andel’s Hotel αποτελ ι ε πειρ α στο χ#ρο τη φιλοξεν α , δικαιολογ#ντα απ λυτα τα βραβε α που χει κερδ σει για την αρχιτεκτονικ , το σχεδιασ και την εξ λιξ του.

www.HotelDesign.gr 56vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 10

Michelberger Hotel, Berlin

Μ

α παρ α φ λων ανο γει το Michelberger Hotel στο Ανατολικ Βερολ νο, ετατρ ποντα ε δη ιουργικ τρ πο να πρ ην εργοστ σιο σε ξενοδοχε ο 119 δω ατ ων. “Θ λα ε να δη ιουργ σου ε να χ ρο δη ιουργικ , ειλικριν , αν λαφρο και οικονο ικ ”, αναφ ρει ο ιδιοκτ τη του ξενοδοχε ου Tom Michelberger. Ο Βερολιν ζο σχεδιαστ Werner Aisslinger αν λαβε να δη ιουργ σει να ξενοδοχε ο στο οπο ο ο επισκ πτη θα αισθ νεται σαν να νει σε να σπ τι φ λων. Με χειροπο ητα πιπλα, κατασκευασ να αποκλειστικ για το ξενοδοχε ο, φιλικ ατ σφαιρα και πρωτ τυπη διακ σ ηση, χει υιοθετ σει επιτυχη να το βερολιν ζικο στυλ.

www.HotelDesign.gr 58vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 11

Design με άρωμα Νοσταλγικό Michelberger Hotel, Berlin 123

Το Michelberger Hotel διαθ τει πρ σοψη απ το βλο, ψηλ ταβ νια και εγ λα παρ θυρα. Αντ να φτι ξει να επιβλητικ χ ρο υποδοχ!", η ο δα του Michelberger δη ιο ργησε να φιλ ξενο καλωσ ρισ α στο χ ρο του λ πυ. Το ξενοδοχε ο αποτελε να κολλ ζ ανακυκλω νων αντικει νων απ υπα θριε" αγορ ". Πολλ " φορ " ω" τα αντικε ενα αυτ χρησι οποιο νται εντελ " διαφορετικ απ την αρχικ! του" χρ!ση, προσδ δοντα" φαντασ α και πρωτοτυπ α στο χ ρο. Ιδια τερη α σθηση προκαλο ν οι εγ λου εγ θου" λ πε" στο λ πυ που ε ναι φτιαγ νε" απ σελ δε" τουριστικ ν οδηγ ν τη" Γερ αν α" τη" δεκαετ α" του 60’.

www.HotelDesign.gr 60vintage 5-8_Hotel 09-Dec-14 1:14 PM Page 12

Design με άρωμα Νοσταλγικό Michelberger Hotel, Berlin 123

Με κυρ αρχο χρ α το λευκ και βασικ υλικ το ξ λο, οι εσωτερικο χ ροι αποπν ουν φρεσκ δα και σε συνδυασ ε τολ ηρ χρω ατικ λεπτο ρειε (κ κκινε , κ τρινε , πλε), φ ρνουν να παιχνιδι ρικο αποτ λεσ α. λα τα δω τια ε ναι ευρ χωρα και νετα και η επ πλωσ του , ε γωνιακ κρεβ τια και κρεβ τια κουκ τε , ε ναι κατ λληλα δια ορφω νη ε στ χο την πλ ρη αξιοπο ηση του χ ρου. Η αν λαφρη δι θεση που θυ ζει περισσ τερο εξοχικ κατοικ α, δ νει ε τα τολ ηρ χρ ατα τη π λη . %πλετο φω πα νει στου χ ρου απ τα εγ λα παρ θυρα, και ε φανε καλωδι σει φωτιστικ ν, σε τολ ηρ αποχρ σει , οριοθετο ν το χ ρο. Κ θε δω τιο χει α οναδικ τοιχογραφ α - σχεδιασ νη απ τον Azar Kazimir -, που περι χει σ βολα ε κ ποια ση ασ α για το ξενοδοχε ο. 'ιατ θενται τρ α εγ θη δω ατ ων, που συνδυ ζουν διαφορετικ στοιχε α ε στ χο να προσελκ σουν επισκ πτε λων των τ πων και να δη ιουργ σουν ν ε ε πειρ ε . Η do-it-yourself φιλοσοφ α του ξενοδοχε ου απαντ ται και στην παρα ικρ λεπτο ρεια, καθ ακ η και οι ετικ τε των πουκαλι ν του αφρ λουτρου ε ναι γρα

νε στο χ ρι. ∑τ χο δεν ε ναι η τελει τητα αλλ η δη ιουργ α προσωπικ ν ε πειρι ν ε το επισκ πτη.

photos: James Pfaff, Dan Zoubek

www.HotelDesign.gr 62


ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ฦ ศ ฤฐศ ศ ศ ฤฒศ ศ ฤฐศกศ ฤฑฤฒศ ศกศ วนศ ศ ศ ฤฎ ศ ศ ศ )D[ VDOHV#YDUDQDNLV FRP www.varanakis.com

Mฮตฮณฮฑฮปฯ ฯ ฮตฯ ฮท ฮณฮบฮฌฮผฮฑ ฯ ฮฟฯ ฯ ฮฝฯ ฮฝ!

ฮคฮฟ ฮฑฯ ฮธฮตฮฝฯ ฮนฮบฯ ฮณฮบฯ ฮนฮป ฮผฮต ฯ ฯ ฯ ฯ ฮฌฯ ฮน ฮฝฮตฯ ฮฟฯ

ร รชรฑรฉรซรฉร รฑรฅรฒ, รงรซรฅรชรดรฑรฉรชร รฒ ร รกรฅรฑร รฏรต รฅรฐรฉรครกรฐร รครฉรฅรฒ ร รฅรฐรฉรดรฑรกรฐร รฆรฉรฅรฒ, รฌรฏรญร รฒ-รครฉรฐรซร รฒ-รดรฑรฉรฐรซร รฒ.

ร รฏรฝรฑรญรฏรฉ convection รฃรกรณรดรฑรฏรญรฏรฌร รกรฒรกรฑรดรฏรฐรฏรฉร รกรฒ-รฆรกรทรกรฑรฏรฐรซรกรณรดรฉรชร รฒ. ร รฅรฃร รซรง รฃรชร รฌรก รถรฏรฝรฑรญรนรญ, รงรซรฅรชรดรฑรฉรชรฏร ร รกรฅรฑร รฏรต รฌรฅ รทรฅรฉรฑรฏรชร รญรงรดรฏ, รงรซรฅรชรดรฑรฏรญรฉรชรผ ร รกรถร รฒ รทรฅรฉรฑรฉรณรดร รฑรฉรฏ.

ร รงรทรกรญร รฐรกรฑรกรฃรนรฃร รฒ รฐรกรฃรนรดรฏรฝ sorbet รกรฅรฑรผรธรตรชรดรง รฅรฐรฉรดรฑรกรฐร รฆรฉรก รฃรฉรก รฌรฉรชรฑร รฐรกรฑรกรฃรนรฃร .

PA

T TEN

รกรญรดรฉรฃร ร - รกรถรฑรผ รฃ ร รงรทรกรญร รฃรฉรก รณรกรญรดรฉรฃร รกรถรฑรผรฃรกรซรฏ รฅรฐรฉรดรฑรกรฐร รฆรฉรก, รธรตรทรผรฌรฅรญรง, 2 ร 5 Lt.

ร รฐรฏรทรตรฌรนรดร รฒ รฅรณรฐรฅรฑรฉรครฏรฅรฉรครพรญ. ร รฅรฃร รซรง รฃรชร รฌรก รฌรฏรญรดร รซรนรญ รกรฐรผ 10 ร รนรฒ 20 รถรฑรฏรฝรดรก / รซรฅรฐรดรผ.

ฮ ฮดฮฑฮฝฮนฮบฮฌ ฮณฮนฮฑ ฮพฮตฮฝฮฟฮดฮฟฯ ฮตฮฏฮฑ ฮตฯ ฯ ฮนฮฑฯ ฯ ฯ ฮนฮฑ

1.000 รณรตรญรดรกรฃร รฒ = 1 รฌรงรทร รญรงรฌรก

Ribot: รดรฏ รกรฐรผรซรตรดรฏ รฅรฑรฃรกรซรฅร รฏ รฃรฉรก รชร รจรฅ รทรพรฑรฏ (รฎรฅรญรฏรครฏรทรฅร รก, catering, รชรกรดรกรณรชรงรญรพรณรฅรฉรฒ รช.รก.) รฐรฏรต รทรฑรฅรฉร รฆรฅรดรกรฉ รฌรฅรฃร รซรง, รฐรฏรฉรฏรดรฉรชร รชรกรฉ รฃรฑร รฃรฏรฑรง รฐรกรฑรกรฃรนรฃร .

ร รฐรฏรตรถร - Salad Bar รธรตรทรผรฌรฅรญรก, รจรฅรฑรฌรกรฉรญรผรฌรฅรญรก & รฏรตรคร รดรฅรฑรก, รชร รญรดรฑรฏรต ร รดรฏร รทรฏรต, รกรญรฅรฎร รฑรดรงรดรก ร รณรฅ รณรตรฃรชรฑรผรดรงรฌรก.


vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:22 PM Page 1

Longman & Eagle Hotel, Chicago

Τ

ο Longman & Eagle Inn σχεδι στηκε απ του Robert McAdams και Cody Hudson. Το π ντρε α των απλ ν, λιτ ν γρα ν ε κλασικ σχ δια και χρ ατα, δη ιουργο ν να φιλ ξενο και χαλαρωτικ περιβ λλον. Βασικ δο ικ υλικ του ε ναι το το βλο και το ξ λο. Το ξ λο που χρησι οποι!θηκε προ ρχεται απ την προηγο ενη ορφ! του κτιρ ου και αναδια ορφ θηκε τσι στε να εξυπηρετε τη δη ιουργικ! και εφευρετικ! φαντασ α των ορα ατιστ ν του ξενοδοχε ου. Ε ναι ε φαν τι το ξ λο κυριαρχε στο χ ρο, απ τα ταβ νια και τα πατ ατα, χρι τι ικρ διακοσ ητικ λεπτο ρειε πω τα κεφαλ ρια των κρεβατι ν και τα πιπλα. Η δη ιουργικ! χρ!ση των υλικ ν ε ναι ε φαν! σε κ θε πτυχ! του κτιρ ου, εν η Τ χνη χει περ οπτη θ ση, ε ργα διαφ ρων καλλιτεχν ν να κοσ ο ν κοιν χρηστου και ιδιωτικο χ ρου .

Κ θε δω τιο ε ναι διαφορετικ σχεδιασ νο και επιπλω νο, ε αισθητικ λεπτο ρειε του χθε και του σ! ερα, προσφ ροντα νεση και πολυτ λεια. Η καθαρ! minimal αισθητικ! ρχεται σε αντ θεση ε εκλεκτ vintage κο τια που βρ θηκαν στην περιοχ!. Τα δω τια αντανακλο ν την δια προσοχ! στη δη ιουργικ τητα και τη λεπτο ρεια, ε το παρ και το εστιατ ριο. Ιδια τερο ενδιαφ ρον χει η επιλογ! τη δη ιουργ α τοιχογραφ α δω ατ ου, απ φυλλ δια συναυλι ν τη περιοχ! . Τ λο , η ση ασ α που δ νει το ξενοδοχε ο στο να δη ιουργ!σει ε πειρ ε στον επισκ πτη, φα νεται και στην παρα ικρ! λεπτο ρεια. Πρωτ τυπε ιδ ε πω η επαναχρησι οπο ηση υλικ ν και αντικει νων για εντελ ν α χρ!ση και η δη ιουργ α κασετ ν για τα δω τια ε διαφορετικ ε δη ουσικ! , ξυπνο ν ν! ε στον επισκ πτη, εν δη ιουργο ν τι ελλοντικ του ανα ν!σει .

www.HotelDesign.gr 64vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 2

Montage Hotel, Beverly Hills

Τ

ο Montage Hotel βρ σκεται στην καρδι του Beverly Hills και διαθ τει 201 δω τια και 55 σου τε , που αποπν ουν τη λ ψη του παλιο Hollywood και τη σ γχρονη πολυτ λεια . Η αρχιτεκτονικ του κτιρ ου διαθ τει στοιχε α τη αποικιακ Ισπανικ αρχιτεκτονικ και τη Μεσογειακ αισθητικ , εν! η εσωτερικ διακ"σ ηση, αιχ αλωτ ζει την α γλη τη Ν.Καλιφ"ρνια τη περι"δου 1920-1930, συγκεντρ!νοντα στοιχε α τη ισπανικ , τη ιταλικ και τη αροκιν αισθητικ . Ιδια τερη εντ πωση κ νει α οτοσυκλ τα τη δεκαετ α του 1940, που βρ σκεται στην ταρ τσα του ξενοδοχε ου, τραβ!ντα την προσοχ των περαστικ!ν. (λλο να vintage στοιχε ο του χ!ρου ε ναι η αθ"ρυβη, Underwood γραφο ηχαν . Η συγκεκρι νη ρκα ταν απ" τι αγαπη νε του Ernest Hemingway και του George Bernard Shaw. Αυτ" " ω που ξεχωρ ζει ιδια τερω στο Montage Hotel ε ναι η “Film Noir” Suite 100, ργο τη σχεδι στρια εσωτερικ!ν χ!ρων Nina Petronzio. Ε νευσ νη απ" την α γλη και το υστ ριο των Film Noir, των ντεντ κτιβ, των οιρα ων γυναικ!ν και των jazz club, η σου τα αποτ ει φ"ρο τι στο κινη ατογραφικ" ρε α τη δεκαετ α του 1940.

www.HotelDesign.gr 66vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 3

Design με άρωμα Νοσταλγικό Montage Hotel, Beverly Hills 12

Μοναδικ ργα τ χνη , ρετρ πιπλα, φων γραφοι, βιν λια, γεω ετρικ σχ ατα και καθρ πτε , συνθ τουν ια vintage ατ σφαιρα. Η ε ξη διαφορετικ"ν στυλ ε ναι αρκετ αισθητ στο σαλ νι τη σου τα . Οι καρ κλε

χουν ντυθε ε κιν ζικα σχ δια, το χαλ ε ναι αιγυπτιακ , εν" λα τα πιπλα χουν σχεδιαστε κατ τα πρ τυπα τη % ση του 1940. Το Honor Bar τη σου τα προσφ ρει αγαπη να ποτ εγ λων συγγραφ ων, τα οπο α π ραν και το νο αυτ"ν των προσωπικοτ των, πω το Ernest Hemingway’s rum. Επ ση , το παρ διαθ τει αγαπη να ζαχαρωτ του 1940, και σαν να ην φταναν λα αυτ , ο επισκ πτη πορε να χει τη σα π νια του, απλ" ε το π τη α εν κουδουνιο .

photos: Laura Hull

www.HotelDesign.gr 68


ÅðáããåëìáôéêÝò ëýóåéò

ãéá ôéò ðéóßíåò & ôá äùìÜôéá ôùí îåíïäï÷åßùí ÅðáããåëìáôéêÜ Ñïìðïô êáèáñéóìïý êïëõìâçôéêþí äåîáìåíþí

ÅðáããåëìáôéêÝò ëýóåéò åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò óå õðÜñ÷ïõóåò åãêáôáóôÜóåéò

Óýóôçìá Áíôéìåôþðéóçò ËåãåùíÝëëáò Íåñïý ×ñÞóçò

ÓõóôÞìáôá Áðïëýìáíóçò Íåñïý Êïëõìâçôéêþí äåîáìåíþí

Áíáâáôüñéá ãéá ÁÌÅÁ

Pure Rooms ÏéêïëïãéêÞ Áðïëýìáíóç

Äùìáôßùí & ×þñùí öéëïîåíßáò

Pool Managers ÓõóôÞìáôá áõôïìáôïðïßçóçò åðéôÞñçóçò& äïóéìÝôñçóçò

ÓõóôÞìáôá ÁóöÜëåéáò Êïëõìâçôþí Downing Detection Technology

H Balkan General Services, Ý÷åé êåñäßóåé ôçí åìðéóôïóýíç 5* îåíïäï÷åßùí/resort êáé êïëõìâçôçñßùí óå üëç ôçí ÅëëÜäá, ðñïóöÝñïíôáò: -ÅñãïóôáóéáêÞ åããýçóç óå üëá ôá ðñïúüíôá ðïõ ðñïìçèåýåé -Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç áðü åîåéäéêåõìÝíï ôå÷íéêü ðñïóùðéêü -Ïéêïíïìéêü êüóôïò óõíôÞñçóçò êáé service Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá áðåõèõíèåßôå óôï Ýìðåéñï ðñïóùðéêü ôçò Balkan General Services ãéá ðëÞñç åíçìÝñùóç ó÷åôéêÜ ìå ôéò åðáããåëìáôéêÝò ëýóåéò ðïõ ðñïóöÝñåé êáèþò êáé ãéá ðáñïõóßáóç ðñïúüíôùí óôéò åãêáôáóôÜóåéò óáò.

Balkan General Services - Áãßáò Áéêáôåñßíçò 30 ÌÜíäñá ÁôôéêÞò 19600 Ô. 210 5561467 - Öáî 210 5541764 - Email: info@bgservices.gr - www.bgservices.gr


vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 4

Retrome Hotel, Barcelona

Τ

ο Retrome Hotel βρ σκεται στο κ ντρο τη Βαρκελ νη , ε ναι λι τρι ν χρον ν και χει ξεχωρ σει για το εκλεκτικ στυλ του. Το design του ξενοδοχε ου συνδ ει το παρελθ ν ε το παρ ν και χει εσα επηρεαστε απ το ιστορικ παρελθ ν και την ιδια τερη παραδοσιακ αρχιτεκτονικ τη π λη . Το κτ ριο που στεγ ζει το ξενοδοχε ο ανακαιν στηκε ε στ χο να αναγεννηθε το ιστορικ παρελθ ν του. Επαναχρησι οπο ηση, #ιατ ρηση και ∑υνδυασ ε ναι τα τρ α βασικ στοιχε α του ξενοδοχε ου. %γιναν εγ λε προσπ θειε για να διατηρηθε το ωσαϊκ δ πεδο και να συναρ ολογηθε α αψ δα 120 χρ νων, στε να ην αλλοιωθε κατ το δυνατ ν η αρχιτεκτονικ ιστορ α του κτιρ ου.

www.HotelDesign.gr 70vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 5

Design με άρωμα Νοσταλγικό Retrome Hotel, Barcelona 1234

∑τ χο ε ναι να δη ιουργηθο ν χρω ατιστ νησ κια νι αλ αισθητικ που θα επικοινωνο ν την ατ σφαιρα του 1900 και θα δ νουν στον επισκ πτη την ισθηση τι ε ναι στο σπ τι του, ακ η και αν αυτ το σπιτι βρ σκεται σε λλο τ πο και σε λλη δεκαετ α.

www.HotelDesign.gr 72


avantgarde_Layout 1 03-Dec-14 7:40 PM Page 1


vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 6

Design με άρωμα Νοσταλγικό Retrome Hotel, Barcelona 1234

Π ρα ω απ τα κλασικ στοιχε α των χ ρων - τα vintage πιπλα και τι παλι ηλεκτρονικ συσκευ -, ο επισκ πτη πορε να εκ εταλλευτε και σ γχρονε αν σει , που ε ναι απαρα τητε για τον ταξιδι τη του σ ερα. Αυτ η ε ξη του κλασικο ε το οντ ρνο ε ναι εσα επηρεασ νη και απ το φο τη π λη .

www.HotelDesign.gr 74vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 7

Design με άρωμα Νοσταλγικό Retrome Hotel, Barcelona 1234

Η φιλοσοφ α του ξενοδοχε ου δ νει α δε τερη ζω σε παλι αντικε ενα, και τα κ νει να ξεχωρ σουν τοποθετ ντα τα σε να ν ο οντ ρνο πλα σιο. Τα vintage κο τια !χι !νο υποστηρ ζουν α οικονο ικ βι σι η φιλοσοφ α αλλ δ νουν αξ α και σε παλι τεχνοτροπ ε . Μ νι αλ αισθητικ , ε λ γα διακοσ ητικ στοιχε α, δη ιουργο ν χ ρου χαλ ρωση . Τα πιπλα αγορ στηκαν απ! αγορ και καταστ ατα ε επαναχρησι οποιη να αντικε ενα τη Ισπαν α , τη Ιταλ α και τη Ολλανδ α και πειτα καθαρ στηκαν και β φτηκαν. Οι το χοι και οι δι δρο οι, φιλοξενο ν ργα τ χνη καλλιτεχν ν τη περιοχ .

www.HotelDesign.gr 76


Πάντα δίπλα σας με Πρωτότυπες προτάσεις - Επώνυμες επιλογές

Μ ώρροο ττοουυ εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ εεξξοοππλλιισσμμοούύ,, εείίμμαασσττεε ωνν σσττοο χχώ Μεε εεμμππεειιρρίίαα χχρρόόννω σσεε θθέέσσηη νναα σσααςς ππρροοσσφ φέέρροουυμμεε ττηηνν ιιδδααννιικκόόττεερρηη λλύύσσηη μμέέσσαα ααππόό μμίίαα ππλλοούύσσιιαα γγκκάάμμαα εειιδδώ ωνν οοίίκκω ώννυυμμω ώνν,, εεππώ ωνν ττοουυ εεξξω ωττεερριικκοούύ ττόόσσοο σσεε εελλααφ φρρύύ εεξξοοππλλιισσμμόό όόσσοο κκααιι σσεε μμηηχχααννήήμμαατταα..

EQUIP HOTEL ΕΠΕ Ηρούς & Υακινθών 25 174 56 Άλιμος Τηλ.: 210 9920201 – 210 9920112 Fax: 210 9920696 Email: info@equiphotel.gr www.equiphotel.gr


vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 8

1888 Hotel, Sydney

Τ

ο 1888 Hotel στο Sydney, ε ναι το τελευτα ο Boutique Hotel τη αλυσ δα 8Hotels. Το1888 ταν η χρονι που βγ κε η πρ τη Kodak φωτογραφικ ηχαν -κουτ και τσι σ ερα το ξενοδοχε ο, θ λοντα να τι σει αυτ την τεχνολογικ εξ λιξη στη φωτογραφ α, δραστηριοποιε ται ντονα στο Instagram, δη οσιε οντα χ ρτε τι περιοχ , φωτογραφ ε του ξενοδοχε ου και selfie των επισκεπτ ν. Το κτ ριο του ξενοδοχε ου ταν παλι χ ρο αποθ κευση αλλιο . Η ανακα νισ του κρ τησε δ ο χρ"νια και κ"στισε 30 εκατο ρια δολλ ρια για να ετα ορφωθε σε χ ρο πολυτ λεια και φιλοξεν α , προσφ ροντα 90 δω τια.Το ξενοδοχε ο βρ σκεται "λι λ γα β ατα απ" το κ ντρο, τη διασκ δαση και τον επιχειρη ατικ" κ"σ ο.

www.HotelDesign.gr 78vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 9

Design με άρωμα Νοσταλγικό 1888 Hotel, Sydney 1234

www.HotelDesign.gr 80vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 10

Design με άρωμα Νοσταλγικό 1888 Hotel, Sydney 1234

Το εστιατ ριο προσφ ρει πι τα απ φρ σκα και τοπικ προϊ ντα, καθ και ποτ απ παραγωγο τη Αυστραλ α . Προσφ ρονται ιδιωτικο χ ροι για εκδηλ σει και γε !ατα. Η αισθητικ# του ξενοδοχε ου ε ναι ευδι κριτα Αυστραλιαν#. Πρ κειται για ! α !ε ξη φυσικ ν στοιχε ων και υλικ ν που διατηρ#θηκαν απ την προηγο !ενη !ορφ# του κτιρ ου, πω σ δερο, π τρινα και !προ τζινα αντικε !ενα και το βλινοι το χοι. ∑το πλα σιο τη ανακα νιση αναδια!ορφ θηκε το φωτιν , εσωτερικ α θριο. Ψηλ ταβ νια και !εγ λα παρ θυρα αντικατοπτρ ζουν την ιστορ α και την αισθητικ# του κτιρ ου, εν η φθορ του χρ νου ε ναι ε!φαν# σε κ θε χ ρο. Ο Paul Fischmann, CEO των 8Hotels δ#λωσε τι “το 1888 Hotel διαθ τει !οναδικ# ο!ορφι και χρει στηκε πολλ# δουλει για να δη!ιουργηθε να εξαιρετικ boutique hotel σε αυτ#ν την καταπληκτικ# τοποθεσ α”.

www.HotelDesign.gr 82vintage 9-12_Hotel 09-Dec-14 1:23 PM Page 11

Design Οξ ÎŹĎ Ď‰Οι Î?ÎżĎƒĎ„ιΝγΚκĎŒ 1888 Hotel, Sydney 1234

âˆ‘Ď…νξχ ΜξΚ, Îť γονĎ„Îą Ď„Κâ€œĎ„Îż 1888 Hotel, Ď„Îż Ď€Ď Ď„Îż Instagram hotel, ιποτξΝξ Îą ιΞ Ď‡ÎąĎƒĎ„Ρ Îľ Ď€ÎľÎšĎ Îą γΚι Ď„ον ξπΚĎƒÎş πτΡ, Ď„Ρν οπο Îą θι Ď€ Ď ÎľÎš ΜΚ Ď„ÎżĎ… ĎƒĎ‰ του smartphone του κιΚ θι ÎżÎšĎ ÎąĎƒĎ„Îľ Îľ του φ ΝοĎ… τουâ€?.

www.HotelDesign.gr 84vintage 13_Hotel 09-Dec-14 12:48 PM Page 1

Ξενοδοχείο Αύγουστος, Θεσσαλονίκη

Η εταιρ α "γρα

ικ α" παρουσι ζει το ν ο τη ργο, την

ετα ρφωση εν παλαιο ξενοδοχε ο σε να σ γχρονο, νετο και εκλεπτυσ νο boutique Hotel. Το Ξενοδοχε ο Α γουστο ε ναι να διατηρητ ο ξενοδοχε ο στην καρδι τη Θεσσαλον κη ε το κατασκευ το 1920.Η κατασκευ του γινε ε σχ δια του γνωστο αρχιτ κτονα Ξενοφ$ντα Παιον δη, δη ιουργο πολλ$ν ση αντικ$ν δη σιων κτιρ ων τη εποχ . Πρ κειται για κτ ριο ε ξεχωριστ αρχιτεκτονικ

και ενταγ νο σε ια ο δα παλι$ν ξενοδοχε ων τη πρ$τη 30ετ α του προηγο ενου αι$να.

www.HotelDesign.gr 86vintage 13_Hotel 09-Dec-14 12:48 PM Page 2

Design με άρωμα Νοσταλγικό Ξενοδοχείο Αύγουστος, Θεσσαλονίκη 1 2 3

Το ξενοδοχε ο απ την ρα κτ ση του χρι και σ ερα, δηλ. κ τι λιγ τερο απ εκατ χρ νια, υπ στη αρκετ αλλαγ και αλλοι σει στην φυσιογνω α και στην εικ να του, ευτυχ ωστ σο οι αλλαγ αυτ δεν στ θηκαν η αναστρ ψι ε . ∑ ερα ε του ν ου ιδιοκτ τε την οικογ νεια Αρ δα το Ξενοδοχε ο ρα ε την ρα κερδ ζει ξαν την παλαι του α γλη και ταυτ χρονα γ νεται να ισχυρ

Ξενοδοχειακ Brand στην Θεσσαλον κη. ∑τ χο τη ανακα νιση ταν να αναδειχθο&ν τα υπ ρχοντα αρχιτεκτονικ στοιχε α και ταυτ χρονα να δη ιουργηθε να εκλεπτυσ νο χ ρο ε ιδια τερο &φο διακ σ ηση αντ ξιο τη ιστορικ τητα του κτιρ ου.

www.HotelDesign.gr 88vintage 13_Hotel 09-Dec-14 12:48 PM Page 3

Design με άρωμα Νοσταλγικό Ξενοδοχείο Αύγουστος, Θεσσαλονίκη 1 2 3

Προϋπ θεση λων φυσικ ταν το “χτ σι ο” εν δυνατο Brand name ε στ χο την διε ρυνση του πελατολογ ου, καθ επ ση τη δη ιουργ α ριστων συνθηκ ν δια ον των επισκεπτ ν οι οπο οι θα απολα β νουν λε τι σ γχρονε αν!σει . Μελετ θηκαν και σχεδι στηκαν ε κ θε λεπτο !ρεια χι νο οι χ ροι του ξενοδοχε ου, αλλ και πολλ χρηστικ αντικε ενα και !ργα τ!χνη που πλαισι νουν την διακ σ ηση του χ ρου. $ θηκε η πρ!πουσα ση ασ α στη ελ!τη φωτισ ο για την σωστ αν δειξη κ θε χ ρου χωριστ δη ιουργ ντα πολλαπλ σεν ρια φωτισ ο . ∑τη διακ σ ηση και ανακα νιση του Ξενοδοχε ου χρησι οποι θηκαν παραδοσιακ υλικ πω πατητ τσι εντοκον α (δυαδικ τσι !ντο), χειροπο ητα το βλα, τσι ετοπλακ κια, καθ και ν!α τεχνολογ α υλικ πω Led, γυαλ , !ταλλο ε κοπ Laser κ. . Η επιλογ αυτ ν των υλικ ν !γινε επιτηδευ !να ε στ χο την γεφ ρωση του παρελθ ντο ε την σ γχρονη εποχ . Μεγ λη ! φαση δ θηκε και στι εικαστικ! κατασκευ! , καθ σχεδι στηκαν πρ τυπα εικαστικ !ργα πω τοιχογραφ ε , ειδικ! εταλλικ! κατασκευ! , γλυπτ , που υλοποι θηκαν απ ειδικο . *ταν !να δ σκολο και κουραστικ εγχε ρη α, λ γω τη παλαι τητα του κτιρ ου, καθ και των σ νθετων κατασκευ ν.

www.HotelDesign.gr 90


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

www.grammiki.gr

Έργα σε όλη την Ελλάδα & το εξωτερικό Επικοινωνία: ჯ 2310 577070 ᅒ grammiki@gmail.com Φράγκων 13 T.K. 546 26 Θεσσαλονίκη


syn.gr_article 09-Dec-14 3:24 PM Page 1

Hotel Design News

www.SYNEDRIO.gr Απ το 1996, πρωτοπ ρο web site για τα ελληνικ δεδο να, ενη ερ νει και συ βουλε ει απ τον επαγγελ ατ α οργανωτ συνεδρ ων και τον διοργανωτ / φορ α / σ λλογο, χρι ποιον θ λει να παρακολουθ σει να συν δριο εκδ λωση.

Με την ποι τητα του εξα ηνια ου SYNEDRIO + EVENT Magazine and Guide που κυκλοφορε απ το 1994, το www.SYNEDRIO.gr, απ το 1996, ε ναι το Portal για τα ∑υν δρια, τα Meetings, τα Incentives, τα Events. Ε ναι το On Line Περιοδικ / Οδηγ . Ο ∑ βουλο του Οργανωτ !

ΑΠΟΨΕΙ∑: ?ρθρα σχετικ' ε τον κλ'δο των συνεδρ ων ∑ΥΜΒΟΥΛΕ∑ ΟΡΓΑΝΩ∑Η∑: Tips, do and dos και 'ρθρα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Ειδ σει του χ+ρου

Το Web site χωρ ζεται σε 7 εν τητε : ∑ΥΝΕ$ΡΙΑ: Η εγαλ τερη β'ση συνεδρ ων στην Ελλ'δα, απ το 1999. Μ χρι και το 2013 λα τα Επιστη ονικ' και Ιατρικ' συν δρια ε ναι αζ . Απ 1-1-2014, ε ν α πληρ στερη ορφ , λα τα Επιστη ονικ' ∑υν δρια θα τα βρε τε εδ+ στο www.SYNEDRIO.gr, εκτ απ τα Ιατρικ' ∑υν δρια που θα τα βρε τε στο αδελφ (υπ'ρχει Link) site www.MedicalCongress.gr (βλ πε σελ δα 74). Φυσικ' αντ στοιχε ε ναι και οι Καταχωρ σει ∑υνεδρ ων. ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ$Ο∑Η: Ολ κληρο το ντυπο SYNEDRIO. Μπορε τε να το κατεβ'σετε (σε 50 δευτερ λεπτα) >ωρε'ν σε PDF να το ξεφυλλ σετε ε Flash Player.

EDITORIAL: του Κωνσταντ νου Καραγκο νη ΒΡΕΙΤΕ ∑ΥΝΕΡΓΑΤΕ∑: ∑α προωθε στο site www.MICE.gr (βλ πε σελ δα 76). Το site αυτ ε τον διεθν+ καθιερω νο ρο MICE απ τα αρχικ' των λ ξεων Meeting, Incentive, Congress, Event, ε ναι ο Planner’s Guide to Greece! Το MICE.gr λειτουργε και αυτ νο α για του buyers απ την διεθν αγορ'. Εκε θα βρε τε ,τι χρει'ζεστε για να οργαν+σετε να ∑υν δριο, α Εκδ λωση. Βασικ πληροφορ ε και στοιχε α για: Οργανωτ ∑υνεδρ ων και Εκδηλ+σεων, ∑υνεδριακ' Κ ντρα και Ξενοδοχε α, Catering, Οπτικοακουστικ', >ιερ ηνε , Stands, Printing, >+ρα >η οσ ων ∑χ σεων, Limousines - Coaches...

www.HotelDesign.gr 92


HD d.t. 4_Hotel 26/11/2012 3:31 HH Page 1


mc.gr_article 09-Dec-14 3:26 PM Page 1

Hotel Design News

www.MedicalCongress.gr Το πληρ στερο Ελληνικ site για Ιατρικ ∑υν δρια

εδο νου τι απ τα ∑υν δρια τα περισσ τερα ε ναι Ιατρικ , αλλ και για να διευκολ νου ε του πολυπληθε γιατρο που επιθυ ο σαν σχετικ ενη ρωση, δη ιουργ σα ε να ξεχωριστ site, το www.MedicalCongress.gr Το Web site χωρ ζεται σε 6 εν τητε : ΕΥΡΕ∑Η ΙΑΤΡΙΚΩΝ ∑ΥΝΕ ΡΙΩΝ: Απ 1-1-2014, Το πληρ στερο Ελληνικ site για Ιατρικ ∑υν δρια. ΚΑΤΑΧΩΡΗ∑Η ΙΑΤΡΙΚΩΝ ∑ΥΝΕ ΡΙΩΝ ωρε ν Καταχωρ σει Ιατρικ&ν ∑υνεδρ ων ε δυνατ τητα καταχ&ρηση Εικ να πχ. Αφ σα, ∑τοιχε α Τ που ∑υνεδρ ου για να δη ιουργηθε Χ ρτη , Link, ... Επ ση η οσιε ονται ωρε ν (στην εν τητα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ) Ενη ερ&σει για ∑υν δρια που γιναν θα γ νουν. ΑΡΧΕΙΟ ∑ΥΝΕ ΡΙΩΝ Απ το 1999 χρι και το 2013, η εγαλ τερη β ση συνεδρ ων στην Ελλ δα, ε λα τα Ιατρικ ∑υν δρια αλλ και τα λλα Επιστη ονικ ∑υν δρια. Link προ σχετικ εν τητα του www.SYNEDRIO.gr ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Ειδ σει σχετικ ε Ιατρικ ∑υν δρια. ∑ΥΜΒΟΥΛΕ∑ ΟΡΓΑΝΩ∑Η∑: Tips, do and dos και ρθρα. Link προ σχετικ εν τητα του www.SYNEDRIO.gr

ΒΡΕΙΤΕ ∑ΥΝΕΡΓΑΤΕ∑: ∑α προωθε στο site www.MICE.gr (βλ πε σελ δα 76). Το site αυτ ε τον διεθν& καθιερω νο ρο MICE απ τα αρχικ των λ ξεων Meeting, Incentive, Congress, Event, ε ναι ο Planner’s Guide to Greece! Το MICE.gr λειτουργε και αυτ νο α για του buyers απ την διεθν αγορ . Εκε θα βρε τε ,τι χρει ζεστε για να οργαν&σετε να ∑υν δριο, α Εκδ λωση. Βασικ πληροφορ ε και στοιχε α για: Οργανωτ ∑υνεδρ ων και Εκδηλ&σεων, ∑υνεδριακ Κ ντρα και Ξενοδοχε α, Catering, Οπτικοακουστικ , ιερ ηνε , Stands, Printing, &ρα η οσ ων ∑χ σεων, Limousines - Coaches...

www.HotelDesign.gr 94


geze_Layout 1 04-Dec-14 1:40 PM Page 1

GEZE GmbH || www.geze.com GEZE Austria GmbH | Wiener Bundesstrasse 85 | 5300 Hallwang www.geze.com

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ AΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι εξειδικευμένες λύσεις της GEZE για Ξενοδοχεία Τα ξενοδοχεία είναι μέρη για ηρεμία και ανάπαυση, εμπειριών και συναντήσεων. Ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας τους είναι αποφασιστικής σημασίας για τις εορταστικές και άλλες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται ειδικός σχεδιασμός του χώρου της εισόδου και του λόμπι, των εστιατορίων, των αιθουσών εκδηλώσεων και των δωματίων, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού ασφαλείας του ξενοδοχείου. Με τις αυτόματες θύρες GEZE προσφέρουμε στους επισκέπτες τη μέγιστη δυνατή άνεση και στη Διαχείριση του ξενοδοχείου την καλύτερη αναλογία τιμής / απόδοσης κατά την αρχική επένδυση, και το χαμηλότερο μακροπρόθεσμο κόστος με άριστη συντήρηση καθόλη τη μεγάλη διάρκεια λειτουργία τους.

Τεχνολογία θυρών | Συστήματα αυτομάτων θυρών | Συστήματα απαγωγής καπνού και | θερμότητας και | εξαερισμού | Συστήματα γυαλιού

BEWEGUNG MIT SYSTEM geze Hotel anzeige GR 210x290 indd 1

12 11 2013 15:57:43


newmice.gr_article 09-Dec-14 3:23 PM Page 1

Hotel Design News

www.MICE.gr The Planner’s Guide to Greece!

Το site ε τον διεθν καθιερω νο ρο MICE απ τα αρχικ των λ ξεων Meeting, Incentive, Congress (Conference / Convention), Event (Exhibition), ε ναι ο Planner’s Guide to Greece!

Επισκ πτε του www.MICE.gr Buyers απ την διεθν αγορ .

Το MICE.gr λειτουργε αυτ νο α για του buyers απ την Ελληνικ και την ιεθν αγορ , αλλ και, εταφ ρεστε σε αυτ πατ ντα ΒΡΕΙΤΕ ∑ΥΝΕΡΓΑΤΕ∑ τ σο στο www.SYNEDRIO.gr σο και στο www.MedicalCongress.gr Θα βρε τε ,τι χρει ζεστε για να οργαν σετε να ∑υν δριο, α Εκδ λωση. Βασικ πληροφορ ε και στοιχε α για: Οργανωτ ∑υνεδρ ων και Εκδηλ σεων, ∑υνεδριακ Κ ντρα και Ξενοδοχε α, Catering, Οπτικοακουστικ , ιερ ηνε , Stands, Printing, ρα η οσ ων ∑χ σεων, Limousines - Coaches...

Buyers απ την Ελλ δα. Το site αυτ ε τον διεθν καθιερω νο ρο MICE, απ τα αρχικ των λ ξεων, Meeting, Incentive, Congress, Event. Ε ναι ο Planner’s Guide to Greece! Γ νεται εγ λη προσπ θεια να καθιερωθε , το ανανεω νο site MICE.gr, ω ο πι αξι πιστο συνεργ τη , των διοργανωτ ν ∑υνεδρ ων και Εκδηλ σεων. Τ σο απ το εξωτερικ , Ευρ πη, Α ερικ , Ασ α, Αφρικ , Αυστραλ α σο και απ την Ελλ δα. απ το

απ το

www.SYNEDRIO.gr

www.MedicalCongress.gr

πατ ντα στο

πατ ντα στο

ΒΡΕΙΤΕ ∑ΥΝΕΡΓΑΤΕ∑

ΒΡΕΙΤΕ ∑ΥΝΕΡΓΑΤΕ∑

www.MICE.gr The Planner’s Guide to Greece! Εκε θα βρε τε ,τι χρει ζεστε για να οργαν σετε να ∑υν δριο, α Εκδ λωση. Βασικ πληροφορ ε και στοιχε α για: Οργανωτ ∑υνεδρ ων και Εκδηλ σεων, ∑υνεδριακ Κ ντρα και Ξενοδοχε α, Catering, Οπτικοακουστικ , ιερ ηνε , Stands, Printing, ρα η οσ ων ∑χ σεων, Limousines - Coaches...

www.HotelDesign.gr 96cbr.gr_article 09-Dec-14 3:18 PM Page 1

Hotel Design News

www.CABARE.gr πω CAFE - BAR - RESTAURANT

να ν ο Web Site / Portal λι ξεκ νησε απ την Elena Karagouni Media Group (που εκδ δει και το περιοδικ Hotel Design).

DESIGN: Καλοσχεδιασ να Cafe, Bars, Restaurants απ λο τον κ σ ο.

Το www.CABARE.gr (απ τα δ ο πρ τα γρ ατα των λ ξεων CAFE, BAR, RESTAURANT).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ν α προϊ ντα που διευκολ νουν '/και ο ορφα νουν

Ε ναι το On Line Cafe - Bar - Restaurant Περιοδικ / Οδηγ .

ΝΟΜΟΘΕ∑ΙΑ: Για την λειτουργ α των καταστη των

Ο ∑ βουλο του Επαγγελ ατ α τη καφεστ αση !

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ∑χετικ' ε τον κλ δο

Το Web site χωρ ζεται σε 7 εν τητε : ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Ειδ'σει του χ ρου

MARKETING: Για την προ θηση, α ξηση πωλ'σεων, δη ιουργ α πιστ ν πελατ ν, κα.

ΑΠΟΨΕΙ∑: *ρθρα σχετικ ε τον κλ δο τη καφεστ αση

FRANCHISE: ∑υ βουλ αλλ και προτ σει συνεργασ α

∑ΥΝΤΑΓΕ∑: Καφ , Cocktails, Φαγητ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕ∑: ∑υνεργ τε που θα χρειαστε τε για την δη ιουργ α καθ και την λειτουργ α τη επιχε ρηση

www.HotelDesign.gr 98Market 5_Hotel 09-Dec-14 2:56 PM Page 1

Hotel Design Market

στε να νυ α καλωσορ σ ατο στου πελ τε σα , στη ν α τουριστικ σεζ ν 2015, ε να διαφη ιστικ δ ρο USB,

ε πληροφορ ε και χ ρτε , του αρχαιολογικο χ ρου , τα ουσε α και την ιστορ α τη περιοχ . ∑τα USB τη κολεξι ν α πορο ε να παρουσι σου ε β ντεο, φωτογραφ ε και χρ σι ε πληροφορ ε . Το επιλεγ νο απ εσ οντ λο, σε κρ σταλλο, ταλλο, ξ λο pvc, αζ ε την κατ λληλη συσκευασ α προβ λλει εντυπωσιακ το Εταιρικ σα Λογ τυπο. www.annakaris.com

∑την Tarkett παρ χου ε λ σει για το δ πεδο κ θε χ ρου βασιζ ενοι στη γν ση και την ε πειρ α των ανθρ πων α σε λο τον κ σ ο, καθ και στι συ πρ ξει ε λλε βιο ηχαν ε και ε πειρογν ονε τη ρευνα . Χρ νια κατανοο ε και προβλ που ε τι προτεραι τητε των πελατ ν α στα διαφορετικ επιχειρη ατικ περιβ λλοντ του , πω τουριστικ εγκαταστ σει , υγειονο ικ περ θαλψη, εκπα δευση, κατοικ α, εταφορ και βιο ηχαν α. Η Tarkett προσφ ρει λ σει ολοκληρω νη επιφ νεια δαπ δου και αθλητικ ν εγκαταστ σεων που στοχε ουν το συγκεκρι νο σχ διο και τι λειτουργικ απαιτ σει σε κ θε διαφορετικ τ πο εσωτερικο χ ρου. Οι ο δε α χουν σε β θο ε πειρ α για να καθοδηγ σουν του πελ τε σχετικ ε το δ πεδο, προσαρ οσ νο στι αν γκε του , αζ ε συ βουλ για την εγκατ σταση και την συντ ρηση, στε να εξασφαλιστε η β λτιστη απ δοση και δι ρκεια ζω . Η Tarkett συνεργ ζεται ε πολλο απ του κορυφα ου αρχιτ κτονε του κ σ ου και επαγγελ ατ ε τη οικοδο . Ω αποτ λεσ α, τα δ πεδα

α χουν δ σει λ σει σε ργα στην Ελλ δα και σε λον τον κ σ ο. www.tarkett.gr

Η ΚΑΥΚΑ∑ ακολουθ ντα τι διεθνε εξελ ξει και τι ν ε τεχνολογικ τ σει , φ ρνει την επαν σταση στου λα πτ ρε και διαθ τει κατ’ αποκλειστικ τητα το ν ο λα πτ ρα LIFX στην Ελλ δα, ε στ χο να καλ ψει τι συνεχ αυξαν ενε αν γκε των πελατ ν τη . Η εταιρε α ΚΑΥΚΑ∑, πιστ στο ρα τη για υποστ ριξη καινοτ ων προϊ ντων και λ σεων φ ρνει πρ τη στην Ελλ δα το ν ο λα πτ ρα LIFX, ο οπο ο αποτελε την επαν σταση στου ηλεκτρικο λα πτ ρε που γνωρ ζα ε

χρι σ ερα. Ο λα πτ ρα LIFX ε ναι ο εξυπν τερο λα πτ ρα στον κ σ ο και χει βραβευθε για τι καινοτ ε λειτουργ ε του. Ο λα πτ ρα LIFX αποτελε την εξ λιξη στου ηλεκτρικο λα πτ ρε , καθ διαθ τει ενσω ατω νο wi-fi, προσφ ροντα σε κ θε χρ στη τη δυνατ τητα απο ακρυσ νου ελ γχου τη λειτουργ α του σω smartphone, ε ναι τεχνολογ α LED, συντελ ντα στην εξοικον ηση εν ργεια και πορε να αλλ ζει χρ ατα σ φωνα ε τι προτι σει του κ θε χρ στη. Β σει των παραπ νω λειτουργι ν, ο λα πτ ρα LIFX ε ναι πολ ε κολο στην εγκατ στασ του, καθ αρκε η τοποθ τησ του στη θ ση εν κοινο λα πτ ρα, εν ταυτ χρονα ε ναι πιο αποδοτικ απ οποιονδ ποτε λλο λα πτ ρα LED και χει δι ρκεια ζω 25 χρ νων, εξοικονο ντα εν ργεια και χρ ατα για το νοικοκυρι κ θε χρ νο. Επ ση , σω τη δυνατ τητα dimming, ελ γχου φωτειν τητα και επιλογ απ ια παλ τα 16 εκ. χρω των, ο συγκεκρι νο λα πτ ρα πορε να δια ορφ σει τον χρω ατισ εν χ ρου αν λογα ε τι διαθ σει του κ θε χρ στη ξεχωριστ , εν παρ λληλα προσφ ρει ασφ λεια σω των λειτουργι ν που διαθ τει. Με γν ονα την καλ τερη εξυπηρ τηση των πελατ ν τη , η ΚΑΥΚΑ∑ οδηγε ται σε προσφορ ν ων καινοτ ων προϊ ντων και λ σεων, θ τοντα υψηλ πρ τυπα και ικανοποι ντα τι πιο απαιτητικ αν γκε . Το κτυο καταστη των τη εταιρε α , ε το ριστα τεχνικ καταρτισ νο προσωπικ του και ε την πολυετ ε πειρ α του, πορε να προσφ ρει τι πιο αξι πιστε λ σει στην καλ τερη σχ ση ποι τητα – τι σε λο το ε ρο των λ σεων και ηλεκτρολογικ ν εφαρ ογ ν. www.kafkas.gr

www.HotelDesign.gr 100


Ï nÚ ô ß Û ô Í n ô Ýn ô Ú Ê¹¸½¡ÌÂËo¹Ó¹ºµÄo»¯ÉÓ»½µÓƼ ¶¹ÀƱÈżÓƼÉÓ Û ô yÝ ¿¡Ç¹Ó¾¹Á¸Âʹ½µ¿°ÉÓoÂÁ¡¸µÉ

1 !"# #$ % & $!' (## (### F $!' (## ($)( *+,-*./+0/+* 23

$!' (## (((( 45*678-34+3-./+0/+* 23 999 /+0/+* 23

Ñ ~Ñ·¯À³»ÑºÑ½ÁÄ˸³¯³Ñ·¾¾ºÀ»½®Ñ·Æ³»Ä·¯³ÑÅÆÁÑÊÃÄÁÑÆÁËÑ º¾·½ÆÄÁ¾Á¹»½Á²Ñ˾»½Á² ѸÈƻſÁ²Ñ½³»Ñ·À·Ä¹·»³½ÃÀѾ²Å·ÈÀ Ñ ³Ñ ·¼·»¶»½·Ë¿­À³ÑÆ¿®¿³Æ³Ñ ÈƻſÁ² Ñ ³Æ³Å½·Ë®ÉÑ ¾·½ÆÄ»½ÃÀÑ ~»À ½ÈÀѽ³»Ñ À·Ä¹·»³½ÃÀÑ|²Å·ÈÀÑƺÉѷƳ»Ä·¯³ÉÑÅ·ÑÅËÀ·Ä¹³Å¯³Ñ¿·Ñ ÆÁѳÀ·¾¾³¶»½°Ñ¶¯½ÆËÁѽ³Æ³Åƺ¿ ÆÈÀ ÑËÂÁÅƺįÌÁËÀѽ³Çº¿·Ä»À Ñ ÆºÀѷ»ʷ¯ÄºÅºÑ½³»ÑÆÁÀѷ³¹¹·¾¿³Æ¯³

~ÄÁŸ­ÄÁË¿·ÑÁ¾Á½¾ºÄÈ¿­À·ÉÑ·¸³Ä¿Á¹­ÉѾ¯À¯µÄµªÅÍ ¶º³¹ÂÀ·¹ªÅͳ¼©Àµ³·¯Åѳ°ѳÀ³À·ÃÅ»¿·ÉѺ¹­É Ñ·¼³Å¸³¾¯ÌÁÀƳÉÑ ÆºÀѳËÆÁÀÁ¿¯³ÑƺÉÑ·¹½³Æ ÅÆ³ÅºÉ Ñ Ë¼ ÀÁË¿·ÑƺÀÑ·À·Ä¹·»³½®Ñ ³Â°¶ÁźÑÆÈÀÑÁÇÁ¶» ÂļÍéÀ»¯¼Á¶Å ͱ®¸¶Å ͹º·»¯Â·Á»½®Í Í ´Ä·Á»½® Ñ·¼Á»½ÁÀÁ¿Á²¿·Ñ·À­Ä¹·»³Ñ½³»ÑƳËÆ°ÊÄÁÀ³Ñ¿·»ÃÀÁË¿·ÑÆ»ÉÑ ·½ÂÁ¿Â­ÉÑÆÁËѶ»Á¼·»¶¯ÁËÑÆÁËÑ ÀÇij½³ ÑÂÄÁÅƳƷ²ÁÀƳÉÑÆÁѸËÅ»½°Ñ ·Ļ´ ¾¾ÁÀ

ËÀÇ­ÆÁË¿·Ñ³¼»°Â»ÅÆ·ÉѾ²Å·»ÉÑ¿·ÑÂÄÁÍ°ÀƳѳ°ÑÆÁËÉÑ¿·¹³¾²Æ·ÄÁËÉÑ ½³Æ³Å½·Ë³ÅÆ­Éѳ¹½ÁÅ¿¯ÈÉ Ñ³Ë¼ ÀÁÀƳÉÑƺÀѯÁ´ º³·¯Í½³»Ñ ´·¾Æ»ÃÀÁÀƳÉÑÆ»ÉÑÁǼê¹³ÅÍ ¼³Á¶ÅÑŷѽ ǷѼ·ÀÁ¶ÁÊ·»³½®Ñ ·¹½³Æ ÅƳź


Market 1_Hotel 09-Dec-14 2:49 PM Page 1

Hotel Design Market

Ε αστε η εταιρε α MIKOS και καταγρ φου ε ε πειρ α 40 και πλ ον χρ νων στην κ λυψη των πιο ιδια τερων αναγκ/ν και απαιτ σεων σ'γχρονων επαγγελ ατικ/ν χ/ρων CONTRACT υλοποι/ντα συνολικ διακοσ ητικ προτ σει σε 3 απλ β ατα. Αρχικ , σε συνεργασ α ε του καταρτισ νου συ βο'λου διακ σ ηση επιλ γετε τα ε δη εκε να που θα καλ'ψουν τι δικ σα αν γκε σα απ ια πλ ρη συλλογ ποικ λων επιπ δων τι /ν. ∑τη συν χεια, ετοι ζου ε και σα παρουσι ζου ε την ακ τα τη συνολικ διακοσ ητικ πρ ταση ε το συνδυασ των επιλεγ νων υλικ/ν.Τ λο , αναλα β νου ε να υλοποι σου ε και να σα παραδ/σου ε το τελικ αποτ λεσ α χοντα εξασφαλισ νη την αξιοπιστ α στην ποι τητα και στου χρ νου παρ δοση του ργου. www.mikos.gr

Πλοηγηθε τε στην ανανεω νη ιστοσελ δα α www.sanco.gr Με ξεχωριστ εν τητα για ξενοδοχειακ εξοπλισ π νιου, που περιλα β νει: • ∑ειρ κατ λληλε για ξενοδοχε ο(βλ πε Galaxy, Valanio) • Χαρτοδοχε α, πιγκ λ • Ραφι ρε • Μεγεθυντικο καθρ πτε • Λαβ • Θ κε για πετσ τα κ.α.

Αθ ρυβα ΜINI BAR (*absolute silence) απ την ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑ∑ ΑΕ. Εξοπλ στε τα δω τια του ξενοδοχε ου σα ε τα MINIBAR KLEO α ων α . Ε ναι ιδανικ για τα υπνοδω τια καθ/ λειτουργο'ν αθ ρυβα και χωρ κραδασ ο' χ ρι το absorption cooling system που επιτυγχ νει θερ οκρασ α απ +4 and +14°C. >ιατ θενται σε α'ρο χρ/ α. Χωρητικ τητα : 35 45 λ τρα Ενεργειακ Καταν λωση kwh / 24h : 0,95 www.emko.gr

&λα αυτ ε τη γνωστ εγγ'ηση τη SANCO, που λα τα προϊ ντα τη κατασκευ ζονται 100% στην παραγωγ τη . Μπορε τε να συζητ σετε ε εκπροσ/που τη εταιρ α α (κατ πιν ραντεβο') στην ειδικ δια ορφω νη κθεση α , θα α βρε τε στην κθεση HORECA 2015. www.sanco.gr

www.HotelDesign.gr 102


Αξεσουάρ Μπάνιου // Σχεδιασμός & Κατασκευή

MADE IN HELLAS

NEW IDEAS 210 2112043

Η SANCO S.A. από το 1980 με άριστα υλικά και τεχνολογικά καινοτόμες διαδικασίες δημιουργεί αξεσουάρ μπάνιου υψηλής αισθητικής με σύγχρονο σχεδιασμό και άψογο φινίρισμα. Σήμερα η SANCO είναι η μοναδική βιομηχανία σχεδιασμού και κατασκευής ειδών μπάνιου στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΕΡΗ ΑΕΒΕ: Βιομηχανική Περιοχή Κορωπίου Τ: 210 66 27 500 • E: info@sanco.gr • W: www.sanco.gr


Market 2_Hotel 09-Dec-14 2:54 PM Page 1

Hotel Design Market

∑τη εγ λη παιδικ λ νη του Waterpark AQUATICA του Atlantica Porto Bello Beach Hotel στη Κω, κεντρικ θ ση καταλα β νει το παιδικ συγκρ τη α AQUA PLAYGROUND ε τρε νεροτσουλ θρε , ανακλιν ενο βαρ λι, π δακε , κουρτ νε νερο# και πολλ λλα, απ την Notos Idroparks. Τηλ. 210-3810851

Η Exotiq collection ε ναι κατασκευ στικ , ε πορικ , εισαγωγικ και εξαγωγικ εταιρε α ε αντικε ενο την ελ τη, δια ρφωση και κατασκευ εξωτερικ ν χ ρων αζικ εστ αση πω beach bars, καφετ ριε , εστιατ ρια κ.λ.π. Οι κατασκευ και τα προϊ ντα α ε ναι απ οναδικ

φυσικ υλικ που θα διακοσ σουν τον χ ρο, δ νοντα την α σθηση εξωτικο# παραδε σου. Η εταιρε α ειδικε#εται στην κατασκευ πολ# εγ λων σκεπ στρων απ εξωτικ υλικ , 100% αδι βροχα ε φυσικ τρ πο. Η παρ δοση των ργων γ νεται στι συ φωνη νε προθεσ ε και δ δεται γραπτ εγγ#ηση για την ριστη ποι τητα και ανθεκτικ τητα των προϊ ντων και κατασκευ ν. Η εταιρε α εκτ απ τι εγκαταστ σει τη στην Αθ να και την Θεσσαλον κη, χει στην ιδιοκτησ α τη και τ σσερι ον δε παραγωγ επ πλων και υλικ ν σκ αση στην Ι βα και το Μπαλ τη Ινδονησ α . www.exotiq.gr

‘H εταιρε α ΚΟΛΟ∑∑Ο∑ Α.Ε. ε 25ετ παρουσ α στην αγορ

ειδ ν υγιειν , ακολουθ ντα π ντα τι συνεχ εταβαλλ ενε τ σει τη αγορ , στι ιδι κτητε αποθ κε τη , εκτ σεω 10.000 τ ., διαθ τει α πλ ρη συλλογ εσα διαθ σι ων, ποιοτικ ν και επ νυ ων ειδ ν υγιειν . Παρ λληλα, η εταιρε α χει τη δυνατ τητα και ετ την π ληση να παρ χει ολοκληρω νη τεχνικ κ λυψη, και ανταλλακτικ για τρ χοντα αλλ και παλαι τερα κατηργη να προϊ ντα. www.kolossos.gr

H εταιρ α Ι.Ε.Ν Α.Ε. ε παρουσ α στην Ελλ δα π νω απο 14 χρ νια, δραστηριοποιε ται στον ευρ#τερο χ ρο τη υψηλ τεχνολογ α , παρ χοντα υπηρεσ ε τηλεπικοινωνι ν σε α πελατειακ β ση υψηλ ν απαιτ σεων, που περιλα β νει Ξενοδοχε α,Παρ χου Κινητ και ∑ταθερ Τηλεφων α , 6η σιε Υπηρεσ ε , CallCenters, ΜΜΕ, Ο λου Πολυεθνικ ν εταιρει ν, Τρ πεζε , Νοσοκο ε α και εγ λε Επιχειρ σει . Οι ξενοδοχιακ λ#σει του ο κου MITEL που παρ χονται απ την Ι.Ε.Ν Α.Ε, προσφ ρουν σε ξενοδοχε α ανεξαρτ του εγ θου λ#σει , για την επ τευξη παροχ υπηρεσι ν υψηλο# επιπ δου στου πελ τε , την ε ωση των λειτουργικ ν εξ δων, την γιστη απ δοση του προσωπικο# αν ειδικ τητα και την α#ξηση τη κερδοφορ α . www.ien.gr

www.HotelDesign.gr 104


2014

in the

ATLANTICA PORTO BELLO HOTELS -


Market 3_Hotel 09-Dec-14 2:52 PM Page 1

Hotel Design Market

Η Prima Optis, η ταχ τερα αναπτυσσ" ενη ελληνικ εταιρε α προ θεια$ και εγκατ σταση$ επαγγελ ατικ ν πλυντηρ ων ι ατισ ο , εγκαινι ζει τη ν α αποκλειστικ τη$ συνεργασ α ε την α ερικανικ εταιρε α Unimac-Alliance, που αποτελε τη εγαλ τερη εταιρε α κατασκευ $ πλυντικ ν συστη των ι ατισ ο για ξενοδοχε α στι$ Η.Π.Α. Η ν α συνεργασ α ρχεται αφεν"$ εν ω$ συν χεια τη$ διαρκο $ ανοδικ $ πορε α$ τη$ Prima Optis και αφετ ρου δε ω$ επιβρ βευση για τα εξαιρετικ τη$ αποτελ σ ατα, απ" το Group τη$ Alliance Laundry Systems, ε το οπο ο η Prima Optis εγκαιν ασε τη συνεργασ α τη$ το 2012. Μ σω τη$ Unimac, η Prima Optis ευελπιστε να προσφ ρει στου$ 4λληνε$ ξενοδ"χου$ α ακ" η πολ τι η λ ση σε "τι αφορ στην προ θεια, εγκατ σταση και διαχε ριση των πλυντικ ν ον δων των ξενοδοχε ων του$, π ντα ε γν ονα τη β λτιστη παραγωγικ διαδικασ α και τη γιστη εξοικον" ηση σε εν ργεια, νερ", απορρυπαντικ και ανθρ πινο δυνα ικ". www.primaoptis.gr

Η κορυφα α κατασκευ στρια στεγνωτ ρων αλλι ν στην Ευρ πη, η Ελβετικ VALERA προσφ ρει εγ λη ποικιλ α ελε θερων και επιτο χιων στεγνωτ ρων αλλι ν για τα δω τια των ξενοδοχε ων. Για περισσ"τερο απ" ισ" αι να, η VALERA εξοπλ ζει επαγγελ ατικο $ χ ρου$ και ξενοδοχε α, φτ νοντα$ σ ερα να αριθ ε 100.000 ξενοδοχε α, στο πελατολ"γι" τη$. Τα πολυτελ στερα εξ αυτ ν και οι εγαλ τερε$ αλυσ δε$ του κ"σ ου, "πω$: Burj Al Arab, Kempinski, Marriott, Swissotel, Intercontinental, Radisson, Peninsula, Hilton, Renaissance, Movenpick, Jolly, Taj Mahal, Le Meridien, Sheraton, Novotel, Holiday Inn, κ.λ.π., γνωρ ζουν και ε πιστε ονται, χρ"νια τ ρα, την ελβετικ συν πεια, αισθητικ και τεχνολογ α τη$ VALERA. Η σειρ HOSPITALITY τη$ VALERA ε ναι ειδικ σχεδιασ νη για ξενοδοχειακ χρ ση. Οι στεγνωτ ρε$ διαθ τουν push button για να λειτουργο ν "νο "σο ο χρ στη$ το $ κρατ στο χ ρι. Ε ναι ε χρηστοι, κο ψο , αθ"ρυβοι, δυνατο , εξαιρετικ αξι"πιστοι και ασφαλε $, καθ $ και πολ οικονο ικο στην καταν λωση ρε ατο$. (ιατ θενται σε εγ λη ποικιλ α σχεδ ων, εγεθ ν και ηλεκτρικ $ ισχ ο$ απ" την εταιρ α ∑ΑΜΑΡΑ, η οπο α βασιζ" ενη στην υψηλ ποι"τητα, στην αξιοπιστ α και στη λειτουργικ"τητα των προϊ"ντων τη$ καθ $ και στη συνεχ επαφ ε του$ πελ τε$ και στη διαρκ τεχνικ υποστ ριξη ετ την π ληση, χει αναπτ ξει ακροχρ"νιε$ συνεργασ ε$ ε τι$ εγαλ τερε$ ξενοδοχειακ $ αλυσ δε$ και ε π νω απ" 5.000 ξενοδοχε α σε "λη την Ελλ δα. www.afoisamara.gr Η Equip Hotel, παρουσι ζει την ν α σειρ chafing dishes SMART W τη TIGER. Με οντ ρνο σχεδιασ ", υψηλ αισθητικ και οναδικ ποι"τητα η ν α σειρ συνδυ ζει πολυτ λεια και ριστο αποτ λεσ α. Κατ λληλα για χρ ση σε επαγωγικ εστ α, ε ηλεκτρικ αντ σταση ε κα ιν το. Πλ ρω$ επισκευ σι α, ε κατοχυρω νου$ ε δ πλω α ευρεσιτεχν α$ εντεσ δε$ ενισχυ νου$ κατ 100.000 φορ $ στο νοιγ α-κλε σι ο, αποτελο ν επ νδυση ποι"τητα$ ε δι ρκεια στο χρ"νο. www.equiphotel.gr

www.HotelDesign.gr 106


DOMETIC 10-2011_Layout 1 3/11/2011 6:13 μμ Page 1

www.dometic.ae www.dometic.com

´s first d l r o W r

e Draw ar miniB

Unique minibar concept Pull-out drawer with top access Can be flexibly adapted to your minibar menu

Dometic DM 50 The first ever pull-out minibar A world first, the pull-out Dometic DM 50 minibar can be matched to the interior decor of your hotel. This innovative fitted appliance has two refrigerated drawers – one for miniature bottles and snacks, the other for bottles and cans. The unique pullout minibar is available in two versions: fully fitted with a decorative anthracite panel and handle, or prepared for fi tting the hotel’s own door decor. The minibar is specially designed so that the guest can see all the content at a glance. All products are easily and conveniently accessible. HiPro miniBars – (semi-) automatic miniBars – proSafes – wine cellars Dometic AB, Regional Office Middle East & North Africa, P.O. Box 74775, Dubai, United Arab Emirates

ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟ∑ ∑ΑΜΑΡΑ∑ - Αναξι νδρου Phone: +971 4321 2160, Fax: +971 4321 2170, info@dometic.ae 73 - 542 50 Θεσσαλον κη Τηλ.: 2310 321091 - Fax: 2310 321090 - e-mail: polief96@otenet.gr


Market 4_Hotel 09-Dec-14 2:58 PM Page 1

Hotel Design Market background as full system provider for project business - and has a strong international know-how in supporting the clients with a real 360° customer care experience, from pre-sales to installation and from after-sales to maintenance. Sustainable architecture, innovative design and luxury atmosphere are perfectly combined at The Chedi Andermatt, to project this sumptuous resort into the future. This was only possible by selecting technologies able to meet the highest customer’s expectations in terms of reliability, ease-of-use and efficiency. thermaline, the Electrolux premium horizontal cooking range for high productivity professional kitchens, is among them, together with a customized induction stove, pressure steamers, combi ovens and blast-chillers. The dishwashing system and the refrigeration were also provided by Electrolux Professional, as well as all the Electrolux Professional threw its multi-year experience in the appliances - including washers, dryers, ironers and finishing hospitality sector worldwide behind a new prestigious venture: equipment, supplied along with the local dealer Wasco - for the Company is the only supplier of the kitchen and laundry the top-performing in-house laundry. solutions at The Chedi Andermatt, the new five-star deluxe “We are delighted to offer our support by being a major hotel located in the heart of the Swiss Alps. partner of The Chedi Andermatt,” said Sebastian Hupe, Characterized by unforgettable environments where Marketing Manager Central Europe at Electrolux Professional. contemporary Asian elements blend with distinctive local “Having a single highly experienced supplier for both elements, The Chedi Andermatt is depicted as a flagship of the foodservice and laundry appliances, able to provide not only Gotthard region. targeted solutions and fully integrated systems, but also a Electrolux Professional was chosen for its uniqueness: it is the huge international know-how, is a great advantage for the only partner worldwide able to offer a complete range of high- client and gives us the possibility to ensure excellence performance appliances for professional kitchens and throughout the entire project, keeping the focus on the laundries under one global Brand - both with a strong customer’s needs with a 360° approach.” specialization by product categories and an indisputable www.electrolux.com/professional

LINEA STROM πνο πολλ ν αστ ρων! Και επειδ πνο πουλ τε γιατ να ην προσφ ρετε τον καλ τερο; Η Linea Strom ε π νω απ 50 χρ νια ε πειρ α στο χ ρο του πνου αποτελε εγγ ηση για την ποι τητα των προϊ ντων τη . Απευθ νεται για εξοπλισ εγ λων ξενοδοχειακ ν ον δων ε υψηλ απαιτ σει αλλ και ενοικιαζο νων δω ατ ων. Ανταποκρ νεται ριστα στι αν γκε των επισκεπτ ν για σωστ και ποιοτικ πνο αλλ και στι απαιτ σει του ξενοδ χου για οικονο ικ προτ σει σε καινοτ α προϊ ντα υψηλ αισθητικ και ποι τητα . Χαρ στε στου πελ τε σα την οναδικ ε πειρ α πνου Linea Strom και εξασφαλ στε την καλ τερη διαφ ιση για το ξενοδοχε ο σα . Θα την βρε τε και στη HO.RE.CA 2015 απ 6 ε 9/2/2015 ε ολ κληρη τη σειρ στρω των-κρεβατι ν και αξεσου ρ πνου "Linea Hotel". www.lineastrom.gr

www.HotelDesign.gr 108


Electrolux Professional

Imagine… Swiss hospitality with a Swedish heart. Five-star hotel The Chedi Andermatt is a popular choice of accommodation for skiers who love luxury. Its Swedish centrepiece plays no small part in this: all of the hotel’s service facilities, including the kitchen and laundry, were planned and powered by Electrolux Professional. Electrolux Professional is the world’s only single-source provider of both complete kitchen and laundry solutions.

ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Professional Θεσ/κη: Λήμνου 4, Τ.Κ. 546 27 Τηλ.: 2310 561880-889 Φαξ: 2310 552997 Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1 Άλιμος, Τ.Κ. 174 55 Τηλ.: 210 9859019 Φαξ: 210 9854884 EN ISO 9001:2008 Email: foodservice@electrolux.com.gr No. 01013174


en telei_Hotel 10-Dec-14 10:15 PM Page 1

Εν Τέλει...

Τουρισ στην Ελλ δα 2014.

3. Αυθα ρετε - συν θω - παρ γκε

Ν ο ρεκ ρ.

κοντ σε περιοχ , που συγκεντρ+νουν

Μετ απ το επ ση επιτυχη νο 2013.

κ σ ο. Γκρ ισ α.

Ενθαρρυντικ .

4. Ηχορ6πανση, απ πειραγ να

Ιδια τερα για την ελληνικ οικονο α, που

αυτοκ νητα και ηχαν κια, χρι

χει ζει.

παρ κια. Αστυν ευση.

Μπορε ω να συνεχ σει την ανοδικ

5. Πεντακ θαροι δη σιοι (δρ οι,

του πορε α;

πεζοδρ ια, πλατε ε ,...) και ιδιωτικο (ξενοδοχε α,

Φυσικ ναι.

εστιατ ρια, παρ,...) χ+ροι.

Και λιστα θεα ατικ .

Εκπα δευση δη ρχων και επιχειρη ατι+ν.

Το ελληνικ τουριστικ προϊ ν, χει απερι ριστε

6. Ανακ6κλωση. Ανακ6κλωση παντο6.

δυνατ τητε αν πτυξη .

Με πολλ ενη ρωση και κ νητρα.

Πρ πει να ξεκαθαρ σου ε, ω , τι ζητ ει ο

∑τ χο να γ νου ε πρ+τοι στην ανακ6κλωση.

τουρ στα .

Αποτ λεσ α; Χωρ πλαστικ στι ακτ α .

Τι θ λει να αγορ σει.

Κ στο ; Μηδ ν, αν γλυτ+νου ε τα πρ στι α για παρ νο ε χω ατερ .

ΟΜΟΡΦΟ ΦΥ∑ΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ∑' αυτ ε αστε τυχερο .

Aπω βλ πετε, δεν λησα για υποδο

Ευλογη νοι.

και επενδ6σει στον τουριστικ το α,

)χου ε την ο ορφ τερη χ+ρα στον κ σ ο.

πολλ+ν δι ευρ+.

Υπερβολ ; Μπορε .

Αυτ θα ρθουν νε του , σο αυξ νονται οι τουρ στε .

ΟΜΟΡΦΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Α προχωρ σου ε ε τα τρα χα ηλο6 κ στου .

Που πορε να βελτιωθε ε λ γε κιν σει :

Για ια πιο ορφη Ελλ δα.

1. Κατ ργηση των κεραι+ν τηλε ραση .

)να πιο ελκυστικ τουριστικ προϊ ν.

Η τεχνολογ α α το επιτρ πει, ε ελ χιστο κ στο

Ν α ρεκ ρ!

αν οικογ νεια.

Κωνσταντ νο Καραγκο νη

2. Επιγραφ σε ικρ τερε διαστ σει και σε τ ατα νο των κτιρ ων, που ε καν νε θα καθορ ζονται. Να στα ατ σει η οπτικ ρ6πανση. Κ στο ; Ελ χιστο. Πρ βλη α; Η βο6ληση των αρχ+ν.

www.HotelDesign.gr 110


πριν

μετά


HD 17 index_alfa_index_analitiko2.qxd 09-Dec-14 7:05 PM Page 1

Hotel Design Magazine and Guide

INDEX ÅðéëÝîôå ÓõíåñãÜôåò

ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ / ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ / ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ - BAR - RESTAURANT - CAFE ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ / ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ / ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ - BAR - RESTAURANT - CAFE

Óåëßäá ΑΙΓΑΙΟΝ.......................................................................................19 Λευκ ε δη, ∑εντ νια, Πετσ τε , Ε δη υγιειν κρεβατιο www.aigaioncollection.gr AMK .............................................................................................25 Architecture & Design www.amk.gr ANNA KARIS .......................................................................75, 100 Επιχειρη ατικ δ ρα, ρα δη οσ ων σχ σεων www.annakaris.com AVANT GARDE Design ...............................................................27 "ðιðëα/Ó÷åäéáóìüò & Äéáêüóìçóç Åóùôåñéêþí & Åîùôåñéêþí ×þñùí www.avantgarde.com.gr BAKLATSIDIS BROS ...........................Εσωτερικ Οπισθ φυλλου Ε δη υγιειν , "πιπλα π νιου, Πλακ δια www.baklatsidis.gr BALKAN GENERAL SERVICES ..................................................69 Επαγγελ ατικ λ σει για πισ νε και δω τια ξενοδοχε ων – ∑υστ ατα επεξεργασ α νερο και απολ ανση δω ατ ων (αυτ ατε ρο ποτικ σκο πε , δοσι ετρικ αντλ ε , αντι ετ πιση λεγεων λλα ), Αναβατ ρια για Α ΕΑ www.bgservices.gr ΒΑΡΑΝΑΚΗ∑ ...............................................................................63 Μηχαν ατα για ψ σι ο (γκριλι ρε , πλατ , κοτοπουλι ρε , τοστι ρε , φρυγανι ρε ), Εξοπλισ επαγγελ ατικ κουζ να (εστ ε , ηλ. κουζ νε , βραστ ρε , φριτ ζε ), Επαγγελ ατικο φο ρνοι (convection, χτιστο παραδοσιακο , εξειδικευ νη κουζ να , πιτσαρ α , αρτοποι α , ζαχαροπλαστικ ), Ψ ξη, Πλ σι ο και υγιειν , Παρουσ αση, Επεξεργασ α τροφ ων και ζ η , Μηχαν παραγωγ παγωτο www.varanakis.com CANE PLEX - ÌÉ×ÁËÁÊÇÓ ...........................38-39, Οπισθ φυλλο Καλα ωτ , Ε δη σκ αση www.caneplex.com COCOON ECO ENERGY.............................................................57 Θ ρ ανση, Ψ ξη, Κλι ατισ , Ηλιακο θερ οσ φωνε www.apolloteck.gr ΓΡΑΜΜΙΚΗ.a. ............................................................................91 Αρχιτεκτονικ και ιακ σ ηση ξενοδοχε ων - Μελ τη / Κατασκευ www.grammiki.gr CREATIVE SOLUTIONS ..............................................................21 Ελαστικ οροφ φωτοδιαπερατ και ε εκτ πωση, Φωτισ πισ να ε οπτικ νε , Τεχνητ βραχοσυνθ σει www.creativesolutions.gr DAIKIN .........................................................................................83 Θ ρ ανση, Ψ ξη www.daikin.gr ΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝ∑Η-ΚΛΙΜΑΤΙ∑ΜΟ∑...........................................41 Θ ρ ανση, Ψ ξη, Ζεστ νερ www.deltatechniki.gr D&G TRADE.........................................Υποσ#λιδο Εξωφ'λλου, 31 Θερ ο ονωτικ χρ ατα www.dgtrade.gr

ΙΑΝΑ ΕΞΟΠΛΙΖΕΙΝ ....................................................................26 Ενοικι σει - Πωλ σει επ πλων και εξοπλισ ο catering www.e-diana.gr DIATAKSIS INTERIORS ..............................................................37 "πιπλα εσωτερικο - εξωτερικο χ ρου, ∑υστ ατα σκ αση roller, πεδα βινυλικ , Επαγγελ ατικ φωτισ www.diataksis.gr DOMETIC - ÓÁÌÁÑÁÓ ......................................................106, 107 Mini bars, Mini safe, ∑τεγνωτ ρε αλλι ν - χερι ν, σκοι σερβιρ σ ατο , Βραστ ρε , Καθρ πτε δω ατ ου www.afoisamara.gr DUNLOPILLO.............................................Εσωτερικ Εξωφ'λλου Κρεβ τια, ∑τρ ατα, Μαξιλ ρια www.dunlopillo.gr DUROSTICK ................................................................................11 Βιο ηχαν α ∑υγκολλητικ ν, Χρω των & Κονια των www.durostick.gr ELECTROLUX....................................................................108, 109 Εξοπλισ αζικ εστ αση , Μηχαν ατα εξοπλισ ο προετοι ασ α φαγητο , Φο ρνοι, Μηχαν ατα αγειρικ , υνα ικ προετοι ασ α, Εξοπλισ σερβιρ σ ατο - πουφ , Πλυντ ρια ποτηρι ν - πι των - σκευ ν, Ψ ξη, Εξαερισ , Πλυντ ρια - ∑τεγνωτ ρια - ∑ιδερωτ ρια ι ατισ ο www.electrolux.com/professional ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑ∑ .............................................................102, 113 Καταψ κτε , Ανοξε δωτε κατασκευ , Ερ ρια, Βραστ ρε , Γκριλι ρε , Εκθετ ρια - Θ λα οι, Ζυ ωτ ρια, Θερ οθ λα οι, Κουζ νε , Μηχαν κοπ - παγωτο - π γου, Μηχαν ψησ ατο , Πλυντ ρια, Φο ρνοι, Ψυγε α, Αποχυ ωτ , Βιτρ νε , σκοι & stand σερβιρ σ ατο , Μηχαν καφ , Τα ειακ ηχαν , Ζυγαρι , Mini bars www.emko.gr EQUIP HOTEL .....................................................................77, 106 Μηχαν ατα χ ρων κουζ να , ε δη παρουσ αση buffet, επιτραπ ζιο εξοπλισ , διαχε ριση απορρι των, εξοπλισ ξενοδοχε ων και χ ρων αζικ εστ αση . www.equiphotel.gr EXOTIQ Collection..............................................................29, 104 "πιπλα και υλικ σκ αση , Εξοπλισ οργανω νη παραλ α , κατασκευ Beach bar www.exotiq.gr FARTEX........................................................................................79 Πλυντ ρια, ∑τεγνωτ ρια, ∑ιδερωτ ρια ρο χων, ιπλωτικ ηχαν www.fartex.gr FINEZZA.......................................................................................67 Hotel amenities, Χαρτοπετσ τε , ∑ουπλ , ∑υσκευ υγιειν π νιου, Dispenser hair & body, ∑απουνοθ κε αφρο , Χειροπετσ τε , ∑υσκευ χαρτιο υγε α ελεγχ ενη καταν λωση www.finezza.gr GEZE............................................................................................95 ∑υστ ατα αυτ ατων θυρ ν, Απαγωγ καπνο , Θερ τητα , Εξαερισ ο , Γυαλιο www.geze.com

www.HotelDesign.gr 112


EMKO_Layout 1 28-Nov-14 5:30 PM Page 1


HD 17 index_alfa_index_analitiko2.qxd 09-Dec-14 7:05 PM Page 2

Hotel Design Magazine and Guide

INDEX ÅðéëÝîôå ÓõíåñãÜôåò

ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ / ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ / ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ - BAR - RESTAURANT - CAFE ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ / ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇ / ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÙÍ - BAR - RESTAURANT - CAFE

Óåëßäá GRECO STROM .........................................................................4-5 Κρεβ τια, ∑τρ ατα, Μαξιλ ρια www.grecostrom.gr HOMEDECO ................................................................................49 πιπλα, Ντουλ πε , Ξ λινε επενδ σει www.epiplo-moshou.gr IEN .......................................................................................61, 104 Παροχ τηλεπικοινωνιακ ν λ σεων και εξοπλισ ο για ξενοδοχε#α www.ien.gr ΚΑΛΑΜΟΠΛΕΚΤΙΚΗ - ∑ΤΑΜΠΟΥΛΗ∑...........................................7 Ψ θινα ε#δη, Ο πρ'λε , Κι(σκια, Μακουτ#, Thatsh, Καλα ωτ' www.kalamoplektiki.com.gr ΚΑΛΛΕΡΓΗ∑ Ι. .............................................................................73 Προκατασκευασ 'να τουριστικ συγκροτ ατα www.kallergis.gr KAMARINOS DESIGN.................................................................33 Υφ σ ατα επιπλ σεων, Κουρτ#νε , Ταπετσαρ#ε , ∑υστ ατα σκ#αση , Λευκ ε#δη www.kamarinos-design.gr KAFKAS .............................................................................100, 101 Ηλεκτρολογικ( υλικ(, Φωτισ ( , Βιο ηχανικ( υλικ(, Λ σει εξοικον( ηση εν'ργεια και ενεργειακ αναβ θ ιση www.kafkas.gr KNAUF Γυψοποι α.......................................................................17 ∑υστ ατα Ξηρ 3( ηση ε γυψοσαν#δε , εταλλικ προφ#λ, υλικ αρ ολ(γηση και επεξεργασ#α επιφανει ν, Εργαλε#α εφαρ ογ , ∑υστ ατα Εξωτερικ τοιχοποι#α ε τσι εντοσαν#δε και υαλοσαν#δε , τοι οι ∑οβ δε , ∑υστ ατα Εξωτερικ Θερ ο (νωση , Επ'νδυση οροφ ν www.knauf.gr ΚΟΛΟ∑∑Ο∑ ..........................................................................23, 104 Ε#δη υγιειν , πιπλα π νιου, Πλακ#δια www.kolossos.gr KOSTOPOULOS ..........................................................................47 Ποτηρικ , Πιατικ , Μαχαιροπ#ρουνα, Ε#δη σερβιρ#σ ατο πουφ', Ε#δη παρ, Ελαφρ εξοπλισ ( κουζ#να ζαχαροπλαστικ www.kostopoulos.com LED-M ..........................................................................................45 Φωτισ ( LED www.ledm.gr LIFE STROM................................................................................93 Κρεβ τια, ∑τρ ατα, Μαξιλ ρια, Καλ

ατα www.lifestrom.gr LINEA STROM.......................................................................9, 108 Κρεβ τια, ∑τρ ατα, Μαξιλ ρια, Καλ

ατα www.lineastrom.gr MATT ROYAL .........................................................................52-53 Χειροπο#ητα στρ ατα και Προϊ(ντα πνου www.matt-royal.gr MIKOS .................................................................................15, 102 Κουρτ#νε , Υφ σ ατα επιπλ σεων, Ταπετσαρ#ε το#χου, Χαλι , Φωτιστικ , 3ιακοσ ητικ αντικε# ενα, Μελ'τη διακ(σ ηση www.mikos.gr

ΜΠΑΡΑΚΟ∑ ΓΙΩΡΓΟ∑ .................................................................99 Τ'ντε , Ο πρ'λε - Τοποθετ σει , Επισκευ' , Αλλαγ υφασ των σε Καρ'κλε - Ξαπλ στρε Τηλ. 210-2319984 NIVECO........................................................................................97 Ε#δη υγιειν και κρουνοποι#α www.niveco.gr NOTOS IDROPARKS - X. ΚΑΖΑΝΤΖΙ Η∑ ........................104, 105 Υδροπ ρκα, Πισ#νε κυ των, Νεροτσουλ θρε , Παιχν#δια νερο Τηλ. 210-3810851 PANDA SPORTS .......................................................................111 ∑υνθετικ( χλοοτ πητα (τοποθ'τηση-συντ ρηση), Παιδικ( αθλητικ( εξοπλισ ( www.panda.gr ΠΑΠΑΧΡΗ∑ΤΟΥ Ν. ......................................................................43 3ιακοπτικ( υλικ(, ∑τεγνωτ ρε αλλι ν - χερι ν, Φωτισ ( , Εξαερισ ( , Θερ αντικ σ ατα www.papachristou.com PRIMA OPTIS ......................................................................65, 106 Πλυντ ρια, ∑τεγνωτ ρια, ∑ιδερωτ ρια ρο χων www.primaoptis.gr READY.GR .....................................................................................3 Ηλεκτρονικ( κατ στη α Ξενοδοχειακο εξοπλισ ο www.ready.gr SALINOX......................................................................................71 Γυ λινε π(ρτε - πτυσσ( ενε , εσωτερικ' , αυτ( ατε συρ( ενε , αυτ( ατε περιστρεφ( ενε , Γυ λινα κ γκελα, ανε οφρ κτε , ντουζι'ρε , ανοιγ( ενε γυ λινε οροφ' , Ηλεκτρικ ανασυρ( ενα παρ θυρα, Γυ λινα στ'γαστρα www.salinox.gr SANCO ..............................................................................102, 103 Αξεσου ρ π νιου - σχεδιασ ( και κατασκευ www.sanco.gr SANITEC......................................................................................51 Βιο ηχαν#α ειδ ν υγιειν www.sanitec.gr SET. ...........................................................................................85 πιπλα, 3ιακοσ ητικ αντικε# ενα www.set.gr TARKETT .............................................................................89, 100 3 πεδα www.tarkett.gr TEMA ...........................................................................................81 Ε#δη υγιειν , πιπλα π νιου, Πλακ#δια www.tema.gr TEXNOLAND................................................................................87 3 πεδα διακοσ ητικ , ∑τα πωτ , Εποξειδικ , Βιο ηχανικ , Πατητ' τσι εντοκον#ε , Μον σει , Θερ ο ον σει , ∑τεγανοποι σει , Ρ πε www.texnoland.gr THE LED COMPANY ...................................................................59 ∑υστ ατα φωτισ ο LED www.theledcompany.gr

www.HotelDesign.gr 114
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.