Τεύχος Μαρτίου 2007 - Χρήμα & Τουρισμός

Page 1

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

MHNIAIO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO KAI EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ 125 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 - 6,00 €

ITB ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΠΡΟΣΩΠΟ» ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΝΑ COSPICO AEBE IPK INTERNATIONAL +5% ΤΟ 2006, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ 2007

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ


™ÙË JohnsonDiversey, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ï‡ÛÂȘ fiˆ˜ ÙÔ Jonmaster, ¤Ó· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Jonmaster Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi (ηÚfiÙÛÈ) Ì ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÌÔÓ·‰È΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ·ÓÈÒÓ ÌÈÎÚÔ˚ÓÒÓ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ηı·ÚÈÛÌfi. ∆Ô Jonmaster ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ̤ıÔ‰Ô Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡. ∆Ô Jonmaster ·Ú¤¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‚·ÎÙËÚȉ›ˆÓ Î·È ÌÂȈ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∆Ô Jonmaster ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ªÂ ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎfiÛÙË. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› ˆ˜ ÙÔ ÚÔÙÈÌËÙ¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ (NHS) Ù˘ ª. µÚÂÙ·Ó›·˜.

∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

ÕÚÈÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ‚·ÎÙËÚȉ›ˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÈÌÔχÓÛÂˆÓ ∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ªÂȈ̤ÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ∞˘ÍË̤ÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂ÚÁÔÓÔÌÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â˘ÎÔÏ›· Î·È ¿ÓÂÛË ¯Ú‹Û˘ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi ‰·¤‰ˆÓ, ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¯ÒÚˆÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜:

JohnsonDiversey ∂§§∞™ ∞.∂. Aı‹Ó·: XÂÈÌ¿ÚÚ·˜ 5, T.K. 151 25 - ∆ËÏ.: 210 6385900 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: °Ú·‚È¿˜ 5, T.K. 546 45 - ∆ËÏ.: 2310 811901 e-mail: customerservice@johnsondiversey.com www.johnsondiversey.com






KX Asset RealEstate 210x290

3/26/07

A l p h a

3:42 PM

Page 1

Α µ ο ι β α ί α

Κ ε φ ά λ α ι α

Tα ακίνητα όλου του κόσµου

στα χέρια σας

Επενδύστε έξυπνα στην παγκόσµια αγορά ακινήτων

ΓΑΙΑ Real Estate

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Mικτό Εξωτερικού

Τα αστέρια όλου του κόσµου στα χέρια σας.

Τα ακίνητα αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία για αποδοτικές επενδύσεις. Το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars ΓΑΙΑ Real Estate Μικτό Εξωτερικού (Αρ. Εγκρ. Ε.Κ 53/1.2.2007 Φ.Ε.Κ. 143/Β/5.2.2007) σας παρέχει εύκολη και άµεση πρόσβαση στις αποδόσεις της παγκόσµιας αγοράς ακινήτων. Επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που σας προσφέρονται από όλο τον κόσµο και επενδύστε ταυτόχρονα σε γραφεία, βιοµηχανικά κτήρια και κατοικίες, αλλά και στις µεγαλύτερες εταιρίες εκµετάλλευσης ακινήτων. Το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars ΓΑΙΑ Real Estate Μικτό Εξωτερικού επιλέγει για εσάς κορυφαία αµοιβαία κεφάλαια Real Estate από 21, παγκοσµίως αναγνωρισµένους, διαχειριστικούς οίκους, ακολουθώντας τα αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια επιλογής της σειράς Alpha Cosmos Stars Funds of Funds. Ελάτε σήµερα στο δίκτυο της Alpha Bank, για να χτίσουµε µαζί το χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στις δικές σας επενδυτικές ανάγκες.

www.alphamutual.gr,

210 326 6564-69

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ


90

74 108

36. COSPICO AEBE: «Ηγέτιδα δύναμη» στο χώρο των διαφώτιστων καλύψεων Μία σταθερά ανοδική εξαγωγική δραστηριότητα, σε διάφορες χώρες του κόσμου, και ένα σταθερά διευρυνόμενο μερίδιο αγοράς στον ξενοδοχειακό τομέα, παρουσιάζει η COSPICO AEBE, κορυφαία εταιρία στο χώρο των διαφώτιστων καλύψεων.

74. ITB: Ναι μεν αλλά για την Ελλάδα Συγκρατημένα αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα εφέτος, καθώς από τη μία η ΤUI, ο

Mηνιαίο Tουριστικό Eπιχειρηματικό και Oικονομικό Περιοδικό Tεύχος 125 - Μάρτιος 2007 Iδιοκτήτης: KAΠA ΣIΓMA ΔEΛTA A.E. Eκδότης-Διευθυντής: Kωνσταντίνος Στ. Δεριζιώτης Νομικός Σύμβουλος: Kωνσταντίνος Μηναιόπουλος Χρυσούλα Καρατζή Διευθυντής Σύνταξης: Kώστας Τσαχάκης Διεύθυνση Μarketing: Nικόλαος Δεριζιώτης Οικονομική Διεύθυνση: Ιωάννα Κυραννού Creative Art: Στέλιος Σαββανίδης Art Director: Mαρία Παπαμαυρουδή Υπεύθυνος Παραγωγής: Έκτορας Γερολυμάτος Υπεύθυνη Web: Ιωάννα Καρίμαλη Eκτύπωση: ΑΦΟΙ ΣΤΑΝΤΖΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Γραφεία Aθηνών: Ισοκράτους 10, 111 44 Aθήνα Tηλ. Κέντρο: 210 211 76 76, Fax: 210 211 76 77, http://www.money-tourism.gr, www.ksd.gr e-mail: sec@ksd.gr, info@ksd.gr Γραφεία Θεσσαλονίκης Yπεύθυνη: Eλένη Mακρίδου Aλεξάνδρου Φλέμινγκ 36, 546 42 Tηλ-Fax.: 2310 83 35 18 ΣYNΔPOMEΣ Eσωτερικού: ........................................... 80,00€ Φοιτητές-Σπουδαστές: ...................... 40,00€ Eταιριών: ...............................................100,00€ Kύπρου: ................................................100,00€ Eξωτερικού*: ........................................ 90,00€ ·Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδρομικά τέλη είναι € 6 ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισμούς κατά περίπτωση.

μεγαλύτερος Τουριστικός Οργανισμός στον κόσμο εμφανίζει αύξηση κρατήσεων της τάξης του 10% για τον ελληνικό προορισμό, ενώ άνοδο εμφανίζει και ο FTI, ενώ από την άλλη πλευρά κάμψη στις κρατήσεις εμφανίζει ο Τhomas Cook.

90. Θετικά, αλλά συγκρατημένα τα μηνύματα από τη γερμανική αγορά Αμείωτο εξακολουθεί να παραμένει το ενδιαφέρον των Γερμανών για την τουριστική προσφορά του ελληνικού προορισμού, ωστόσο, οι «κερδισμένοι» του 2007 από τη γερμανική αγορά, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν μέχρι σήμερα για τις κρατήσεις, είναι η Ισπανία, το Ντουμπάι και οι προορισμοί της Ασίας.

96. +5% το 2006, καλύτερα το 2007 Σε ποσοστό 5% αυξήθηκε ο εξερχόμενος τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο το 2006, με τους Ευρωπαίους να πραγματοποιούν 388 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό, να επιλέγουν την Ισπανία σαν πρώτη επιλογή και να ξοδεύουν € 351 δισ., σύμφωνα με κάποια από τα συμπεράσματα της IPK International για την εξέλιξη του παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και γερμανικού τουρισμού.

98. 60 εκατ. ταξίδια το 2007 Περισσότερα από 60 εκατ. ταξίδια άνω των πέντε ημερών θα πραγματοποιήσουν οι Γερμανοί μέσα στο 2007, σύμφωνα με στοιχεία της 37ης Έρευνας Reiseanalyse RA 2007, που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της ITB.

108. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ TUI HELLAS: Η Ελλάδα είναι προορισμός Σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί, ο Νίκος Παπαθανάσης, διευθύνων σύμβουλος της TUI Hellas, δίνει το «στίγμα» του για τη νέα τουριστική περίοδο, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και ευρωπαϊκό, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να αποτελεί προορισμό διακοπών.

114. ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καθαριότητα 142. SYBIL HOFMANN: Σύγχρονα προγράμματα σπουδών στο Alpine Center Ένα από τα πλέον αξιόπιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας που λειτουργούν στη χώρα, το Alpine Center, βασίζει τα προγράμματά του στην παραδοσιακή ελβετική φιλοσοφία, σύμφωνα με την πρόεδρο της σχολής κα. Sybil Hofmann.

Mόνιμες Στήλες

148. Η ΕΞΑΑ προτείνει τη δημιουργία εταιριών προβολής

Eίπαν-έγραψαν, Τουριστικός Πράκτωρ, Κοσμικά, Οικονομικά Νέα, Διεθνή Νέα, Eιδήσεις, Συμβουλές Αγορών, Επιχειρηματικά

Ως λύση για τη βελτίωση του δείκτη revpar των ξενοδοχείων, η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής προτείνει τη δημιουργία εταιριών προβολής και διαφήμισης σε τοπικό επίπεδο.




EDITORIAL

Ένα ωραίο παραμύθι, που έχει και δράκο… ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ Εκδότης e-mail: kder@ksd.gr

Μια φορά κι ένα καιρό, στο βασίλειο της Δανιμαρκίας, ο Μεγάλος Πρίγκιπας είχε διορίσει ένα θησαυροφύλακα. Ο θησαυροφύλακας ανέλαβε τα καθήκοντά του με δόξα και τιμή και όλοι περίμεναν σπουδαία πράγματα από αυτόν, καθώς αφενός η θέση του ήταν πολύ σημαντική και αφετέρου συνεργαζόταν με υψηλούς κυβερνητικούς αξιωματούχους, για την επίτευξη των στόχων. Ο θησαυροφύλακας αυτός, είχε διαδεχθεί άλλους θησαυροφύλακες, οι οποίοι άλλοι ήταν επιτυχημένοι και άλλοι όχι. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, έκανε μεγάλες εξαγγελίες και υποσχέθηκε πράματα και θάματα. Μάλιστα προσέλαβε και ικανούς συνεργάτες, με πολύ καλές αμοιβές και όλα κυλούσαν εξαιρετικά, ενώ οι προϊστάμενοί του, υπουργοί, ήταν πολύ ευχαριστημένοι.

editorial

Περνούσε όμως ο καιρός και δεν γινόταν τίποτα, και άρχισαν οι γκρίνιες. Ο θησαυροφύλακας συνεχώς εξήγγελλε, έδινε ημερομηνίες και ξανά από την αρχή. Κάποια στιγμή οι προϊστάμενοί του άρχισαν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στο Μεγάλο Πρίγκιπα, αλλά και στον περίγυρό τους και ζητούσαν να φύγει ο θησαυροφύλακας και οι συνεργάτες του. Έγινε σούσουρο στη Δανιμαρκία, άρχισαν να γράφουν οι εφημερίδες, αλλά ω του θαύματος κάποιοι μολυβοσπρώχτες έγραφαν τα καλύτερα για τον θησαυροφύλακα. Μάλιστα, τόνιζαν ότι του άρμοζε μια υψηλότερη θέση. Ο καιρός συνέχιζε να κυλά, οι προϊστάμενοι έφθασαν να λένε ότι ο θησαυροφύλακας είναι άχρηστος, έλεγαν ότι σε δυο τρεις ημέρες θα τον διώξουν, έδιωξαν τους συνεργάτες του, τον προσέβαλλαν μπροστά στους υφισταμένους του, αλλά ο θησαυροφύλακας και οι μολυβοσπρώστες, που διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους ότι δεν έχουν καμία σχέση μαζί του, ακάθεκτοι… Ώσπου βγήκαν και κάτι συμβάσεις στη φόρα και εκεί ζόρισαν τα πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή, όπως λέει ο λαός μας «ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται», τον διώξανε. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα…

ΥΓ1: Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας ΥΓ2: Κάθε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα δεν είναι τυχαία ΥΓ3: Στο επόμενο παραμύθι υπάρχει και εισαγγελέας ΥΓ4: Ο ευρών κερδίζει μάρκα καζίνου

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 11


Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ

…Περιμένοντας τους Ρώσους Ο αγωγός και το ρωσικό πετρέλαιο έρχονται. Οι Ρώσοι τουρίστες είναι ακόμη στο περίμενε.

του Κώστα Τσαχάκη

Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, η οποία έφερε στο προσκήνιο τις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού.

η τελευταια λεξη

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, την Τουρκία επισκέφθηκαν το 2006 πάνω από 2 εκατ. Ρώσοι τουρίστες.

12 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το νούμερο είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Στο ίδιο διάστημα, στην Ελλάδα ήλθαν 200 χιλιάδες Ρώσοι. Η σύγκριση προκαλεί …μελαγχολία, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη πως πρόκειται για τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Βέβαια, η Ελλάδα ως χώρα της συνθήκης Σέγκεν εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες στις πύλες εισόδου. Όμως τους ίδιους κανόνες ακολουθεί για παράδειγμα η Αυστρία, η οποία τους χειμερινούς μήνες κατακλύζεται από Ρώσους τουρίστες. Το πρόβλημα είναι ότι χρόνια τώρα τα συναρμόδια υπουργεία δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και δεν έχουν βρει λύση ώστε να επιταχυνθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης βίζας. Τα πράγματα είναι απλά. Η επιλογή της Τουρκίας δεν γίνεται με κριτήρια την τουριστική υποδομή ή τις φυσικές ομορφιές. Τα πακέτα κλείνονται εύκολα, οι διαδικασίες ολοκληρώνονται σε χρόνο ρεκόρ και οι τουρίστες το μόνο που σκέφτονται είναι το …ταξίδι. Αντίθετα, αν επιλέξουν την Ελλάδα, πριν από τις διακοπές τους είναι υποχρεωμένοι να …απολαύσουν την γραφειοκρατία. Το ποιος βγαίνει χαμένος είναι ηλίου φαεινότερο.


∞ÓÒÓ˘ÌÔ-4 1

29-03-06 15:48:03


καρτολόγος

Φάνη Πάλλη Πετραλιά Yπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Γιατί κατάφερε τελικά να πετύχει αυτό στο οποίο απέτυχε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος: Να διώξει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ε.Τ.Α. Κ. Ζαχαρόπουλο. Με πολύ προσπάθεια, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ…

Χάρης Κοκκώσης Nέος διευθύνων σύμβουλος Ε.Τ.Α. Γιατί χρειάζεται πολύ δύναμη, θάρρος και υπομονή στην «ηλεκτρική καρέκλα» της Ε.Τ.Α.. Και βέβαια θα βρει ένα ναρκοπέδιο, που φρόντισε να αφήσει ο απερχόμενος. Μακάρι να πετύχει γιατί ο ρόλος της εταιρίας αυτής είναι πολύ σημαντικός στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Νίκος Ζαμπουνίδης νομάρχης Έβρου Γιατί σε πείσμα πολλών, με πολύ κόπο και μεράκι, όργωσε τη Ρωσία και κατάφερε ο Έβρος να έχει ένα σημαντικό μερίδιο Τουρισμού από την φίλη χώρα. Πάντα τέτοια…

• Την ύπαρξη θετικών μηνυμάτων από την αγορά • Έντονη κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, αφού για τη χώρα μας. ο τρέχων μήνας είναι ο μήνας των μεγάλων διε- • Πολύ καλά φαίνονται τα νέα και από την αμερι- της Αμερικής επιβεβαίωσε πριν λίγες ημέρες και ο διευθυντής του Γραφείου Ε.Ο.Τ. στην Αμερική, θνών εκθέσεων, από τις οποίες όλοι «οσμιζόμα- κανική αγορά. • Μπορεί παλιότερα οι τουρίστες από την Αμε- κ. Γιώργος Ταμπάκης, στο πλαίσιο της ταξιδιωστε» τι θα γίνει το Καλοκαίρι και όχι μόνο. • Στα αξιοσημείωτα η απίστευτη κινητικότητα ρική να φάνταζαν «θεόσταλτοι» για κάποιες τικής έκθεσης New York Times, κάνοντας λόγο της υπουργού, η οποία πάει να καταρρίψει και τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά πολύ για αυξημένες κατά 35 με 37% προκρατήσεις το ρεκόρ Αβραμόπουλου. Βερολίνο, Μόσχα και σύντομα οι τουριστικές αφίξεις από την εν λόγω για την Ελλάδα, συγκριτικά με την αντίστοιχη μετά Πετρούπολη, έφθασε η χάρη της, σε βαθ- χώρα αναμένεται να εκτοξευτούν στα ύψη, χάρη περσινή περίοδο. Μάλιστα, όπως εύστοχα επεμό που έχει εξαντλήσει τους συνεργάτες της. στις νέες αεροπορικές συνδέσεις που προγραμ- σήμανε, πέρα από το θετικό κλίμα που διαμορματίζονται για το 2007 μεταξύ των δύο χωρών. φώνεται για τη χώρα μας με τη δραστηριοποίΜπράβο της. • Και όχι μόνο τα πρόλαβε όλα, αλλά φρόντισε να Εκτός από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και την ηση τεσσάρων εταιριών στη γραμμή Ελλάδας τιμήσει και την ημέρα της γυναίκας. Ξανά μπρά- Delta Air Lines, που σήμερα προσφέρουν απευ- – Η.Π.Α., εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως θείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α., δύο οι εταιρίες αυτές φέρουν μαζί τους και το δικό βο της… • Η ελληνική παρουσία στις εκθέσεις ήταν πάρα ακόμη αεροπορικές εταιρίες, η US Airways και τους δίκτυο διανομής, δηλαδή τους δικούς τους πολύ καλή και οι συνεκθέτες του Ε.Ο.Τ., ήταν οι Continental Airlines θα εκτελούν καθημερινά απευθείας δρομολόγια από τις 25 Μαΐου και ευχαριστημένοι. • Το κλίμα για την Ελλάδα είναι καλό, αφού όπως τις 8 Ιουνίου 2007 αντίστοιχα. Σημειώνεται πως λένε οι ξένοι, η Ελλαδίτσα μας είναι trendy. Και οι δύο πρώτες εταιρίες προσφέρουν συνδέσεις σε αυτό βοηθάει και η καμπάνια που «παίζει» μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης, γραμμή στην Σε κάποιο από τα γραφεία Εξωοποία θα δραστηριοποιηθούν σύντομα και οι γενικώς… τερικού του Ε.Ο.Τ., έγιναν κάποιες • Ως προς τις ενστάσεις σε ότι έχει να κάνει με το Continental Airlines, ενώ πιο κοντά στην Αθήνα ελάχιστες προσλήψεις. Μία εξ αυδημιουργικό, από σχετικούς και άσχετους, ας φέρνει τη Φιλαδέλφια η US Airways. τών, αποδεικνύεται «θησαυρός» το κρίνει η ιστορία. Γενικά μιλώντας πάντως, ότι • Ενδεικτικό των προσδοκιών που γεννιούνται για από πλευράς τεστοστερόνης. Μά«πετάει», «περπατάει» και «κολυμπάει» το «χτυ- την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας είναι το λιστα, έχει βγει και «παρατσούγεγονός πως οι πτήσεις της αμερικανικής αεροπάει» η KARAMELLA. Σχόλιο ουδέν… κλι» από τις γυναίκες του γραφείου. • Η Ρωσία λοιπόν θα μας στείλει φέτος σημαντι- πορικής εταιρίας Delta το 2006, είχαν ως αποτέΠρώτα πάει το…….., και μετά ο υπάλληκά υψηλότερο αριθμό τουριστών, όπως και οι λεσμα την αύξηση κατά 400% των Αμερικανών, λος. Προσοχή γιατί ο νόμος για τη σελοιπές χώρες της περιοχής, ενώ τα νέα από τη που επέλεξαν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, ξουαλική παρενόχληση είναι πολύ γερμανική αγορά δείχνουν ότι οι κρατήσεις είναι όπως ανέφερε από το βήμα του 3ου Διεθνούς αυστηρός. «λίγο παγωμένες», αλλά είναι κάτι πρόσκαιρο Συνεδρίου IMIC 2007, ο υπεύθυνος επικοινωνίας Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές; και συγκυριακό. Συνολικά το 2007 για τη γερμα- και μάρκετινγκ του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών – νική αγορά θα είναι στα ίδια επίπεδα με το 2006, «Ελευθέριος Βενιζέλος», κ. Γιώργος Καραμάνος.

Κουίζ

14 / ΧΡΗΜΑ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Γιάννης Παράσχης Νέος γενικός διευθυντής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Γεώργιος Αλογοσκούφης Yπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Γιατί είναι ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει τη θέση αυτή και πραγματικά του αξίζει, αφού είναι η «ψυχή» του αεροδρομίου. Καλορίζικος και καλή δύναμη…

Γιατί είναι κρίμα να εκτίθεται για θέματα που δεν τον αφορούν, στο όνομα κάποιας κακώς νοούμενης αλληλεγγύης. Πάλι καλά που το κατάλαβε. Και όχι τίποτε άλλο, αλλά είναι από τους ελάχιστους υπουργούς που παράγουν έργο.

ταξιδιωτικούς πράκτορες που θα προβάλουν Οι παράγοντες αυτοί ενισχύονται από τη θετική στάση των Ελλήνων έναντι των τουριστών την Ελλάδα. • Αξίζει να αναφερθεί επίσης πως, σύμφωνα με (23η θέση), καθώς και από την προτεραιότητα στοιχεία του ΔΑΑ, το 2006 η επιβατική κίνηση που έχει ο τομέας του τουρισμού στην κυβερπρος και από Η.Π.Α., όσον αφορά στις απευθεί- νητική δράση (22η θέση). Όμως, από την άλλη ας πτήσεις, παρουσίασε αύξηση της τάξης του μεριά, υστερούμε σε μια σειρά από άλλους ση20,8% (319.500 το 2006 έναντι 264.365 το 2005) μαντικούς παράγοντες, όπως το γενικό θεσμικό και αύξηση της τάξης του 69%, όσον αφορά στις πλαίσιο, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57η πτήσεις προς και από Η.Π.Α. μέσω ενδιάμεσων θέση, λόγω της αυστηρής, μη ευνοϊκής νομοθεπροορισμών (κύριοι ενδιάμεσοι προορισμοί: σίας για τις ξένες επενδύσεις, τους περιορισμούς Γερμανία, Μεγ. Βρετανία και Γαλλία). Οι περισ- στην ιδιοκτησία από αλλοδαπούς καθώς και τη σότεροι διακινούμενοι επιβάτες μεταξύ Ελλάδας δυσκολία χορήγησης visa. Άλλη μια περιοχή, και Η.Π.Α. έχουν σε ποσοστό 13% κύρια κατοικία όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση είναι στην Ελλάδα και 87% στις Η.Π.Α.. Βασικότερος οι υποδομές των αεροπορικών και οδικών μελόγος ταξιδίου τους είναι η αναψυχή (78%), ενώ ταφορών, όπου η χώρα μας χαρακτηρίζεται σαν ακολουθούν με ποσοστό 18% οι επισκέψεις σε ελάχιστα αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες συγγενείς/φίλους και με 14% οι επαγγελματικές ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, σημαντικό μειονέκτημα παρατηρείται και στον τομέα των ανθρώπιυποχρεώσεις. • Την 24η θέση μεταξύ 124 χωρών καταλαμβάνει νων πόρων, όπου η έλλειψη ειδικευμένου προη Ελλάδα στην κατάταξη με βάση τον Δείκτη σωπικού μας κατατάσσει στην 55η θέση. Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότη- • Αξιολογώντας σε πρώτη ανάγνωση την έκθεση τας (ΔΤΤΑ), που παρουσίασε το World Economic του World Economic Forum, επιβεβαιώνεται καForum. Η Ελλάδα σε σχέση με τους άμεσους τά τον ΣΕΤΕ και τον ΣΕΒ, όπως αναφέρεται σε ανταγωνιστές της υστερεί έναντι της Ισπανί- κοινή ανακοίνωσή τους, η επανειλημμένα διατυας (15η θέση), της Κύπρου (20η θέση) και της πωθείσα άποψη ότι η ανταγωνιστικότητα στον Πορτογαλίας (22η θέση), ενώ υπερτερεί έναντι τουρισμό δεν εξαρτάται μόνο ή κατά κύριο λόγο της Κροατίας (38η), της Τουρκίας (52η) και της από τις τιμές. Όλες οι χώρες που προηγούνται Αιγύπτου (58η). Τα «δυνατά σημεία» της Ελλά- της Ελλάδας στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριδας, σύμφωνα με το World Economic Forum, εί- στικής Ανταγωνιστικότητας έχουν γενικά υψηναι οι εξαιρετικές γενικές συνθήκες υγιεινής (3η λότερα επίπεδα τιμών. Όμως, προσφέρουν υψηθέση), η ασφάλεια που προσφέρει η χώρα μας λότερο επίπεδο υπηρεσιών, συνεπώς καλύτερο (18η θέση) και οι πολιτιστικοί πόροι (23η θέση). value for money, που είναι και το σημαντικότε-

Ηλίας Γαλανός Διευθυντής ΔΙΤΕΞ Ε.Ο.Τ. Γερμανίας Γιατί για να διαδεχθείς τον Πλάτωνα Δαβάκη, ακόμη και το «νέο» Παναγιώτη Σκορδά, χρειάζεται να έχεις πολλά προσόντα, όρεξη για δουλειά και ταπεινότητα. Καλό το διδακτορικό εντομολογίας και η θέση στον κομματικό μηχανισμό, αλλά χρειάζονται κι άλλα. Ας ελπίσουμε ότι επειδή ακόμη είναι αρχή, θα βελτιωθεί, προς όφελος του ελληνικού τουρισμού, του Ε.Ο.Τ., και των συνεργατών του…

ρο κριτήριο. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η βελτίωση των γενικών και ειδικών συντελεστών της τουριστικής προσφοράς, ουσιαστικά ωφελεί άμεσα και κατά το μέγιστο τους μόνιμους κατοίκους κάθε χώρας - τουριστικού προορισμού, γεγονός το οποίο πρέπει να έχουν υπόψη τους κατά προτεραιότητα οι κυβερνήσεις όταν σχεδιάζουν τις πολιτικές τους. Με βάση τα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης, οι κατευθύνσεις της τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον: βελτίωση του επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, βελτίωση των γενικών υποδομών με έμ-

Κουίζ Με αυτή την κυβέρνηση είναι πολύ στα «πάνω» τους οι κουμπάροι. Όταν όμως αποκαθηλώνεται το αφεντικό, αποκαθηλώνονται και οι κουμπάροι. Πρόσφατα, λοιπόν, σε εταιρία του Δημοσίου, εξωθήθηκε σε παραίτηση ο διευθύνων σύμβουλος και μαζί έφυγε και η κουμπάρα του… ΥΓ: Αυτή δυστυχώς δεν πήρε αποζημίωση. Ο άλλος το παζάρεψε μέχρι τελευταίας στιγμής. Του έδιναν 5ψήφιο νούμερο και ζητούσε εξαψήφιο. Τώρα τι πήρε…

Ποιοι είναι;

ΧΡΗΜΑ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / 15


φαση στις αερομεταφορές, άρση των εμποδίων προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, διευκόλυνση στη χορήγηση visa και συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. • Μιας και λέμε για ΣΕΤΕ και ΣΕΒ, σε ιδιαίτερα καλό σημείο βρίσκεται η συνεργασία των δύο φορέων και σύντομα θα υπάρξουν νέα όσον αφορά στη «χριστουγεννιάτικη» πρόταση του Σταύρου Ανδρεάδη. • Tις δραστηριότητές της στην παροχή ταξιδιών αναψυχής επεκτείνει ακόμα περισσότερο στην ελληνική αγορά η TUI Hellas. Το πλαίσιο σχεδίου ανάπτυξης περιλαμβάνει τη συνένωση των τμημάτων Corporate Services και Leisure Travel, που απευθύνονται στους Έλληνες πελάτες. Παράλληλα, η TUI Hellas είναι πλέον επίσημος αντιπρόσωπος της Disneyland Resort Paris για την Ελλάδα. Το νέο αυτό προϊόν θα επικοινωνηθεί δυναμικά και βέβαια θα εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο το φάσμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σημαντικά νέα υπάρχουν και στον τομέα των επαγγελματικών ταξιδιών. Το τμήμα Business Travel του Corporate Services είναι πλέον μέρος του παγκόσμιου δικτύου BCD Travel και προσφέρει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επιχειρηματίες και στελέχη εταιριών. • Αύξηση της τάξης του 43,2 εκατ. ευρώ (+16%) σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Louis plc το 2006, αγγίζοντας τα 316,2 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με τα 272,9 εκατ. ευρώ του 2005. Κατά τομέα, η αύξηση αναλύεται σε 35,1 εκατ. ευρώ από τον τομέα των κρουαζιέρων και σε 8,1 εκατ. ευρώ από τον τομέα των ξενοδοχείων. Ως αποτέλεσμα του αυξημένου κύκλου εργασιών αυξήθηκε και το κέρδος προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων ξενοδοχείων (EBITDAR) κατά 12 εκατ. ευρώ (+19%), και ανήλθε στα 76,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 64,6 εκατ. ευρώ το 2005, και αυτό παρά την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Ο κύριος λόγος για αυτή τη σημαντική αύξηση ήταν τα καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα των κρουαζιέρων και των ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Στον τομέα των κρουαζιέρων, η αρνητική επίδραση από τα γεγονότα στο Λίβανο αντισταθμίστηκε από τα έσοδα των ναυλώσεων που έγιναν για την εκκένωση των αμάχων από τη χώρα αυτή. Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε στα 23,6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 8 εκατ. ευρώ κατά το 2005, παρουσιάζοντας βελτίωση ύψους 15,6 εκατ. ευρώ (+195%). • Με βάση τα σημερινά δεδομένα και προβλέψεις, τα λειτουργικά κέρδη για το 2007 αναμένεται να παρουσιάσουν άνοδο σε σχέση με εκείνα του 2006. Τα καθαρά κέρδη αναμένεται να σημει-

16 / ΧΡΗΜΑ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ώσουν κατακόρυφη αύξηση, κυρίως λόγω της για τουρισμό δραστηριοτήτων (κυρίως χιονοπώλησης μέρους της επένδυσης (57%) που κα- δρομικά κέντρα), 190.000 για αγροτουρισμό τέχει η Louis plc στην Κυπριακή Δημόσια Εται- και γενικότερα «πράσινο» τουρισμό, 178.000 ρεία Τουριστικής Αναπτύξεως Λτδ, (ιδιοκτήτριας για ιαματικό και περίπου 1.900 για επιχειρηματιτου ξενοδοχείου Hilton Cyprus στη Λευκωσία), κούς - επαγγελματικούς λόγους. Ανοδική πορεία από την οποία υπολογίζεται να προκύψει κέρ- εκτιμάται πως θα σημειώσει και ο εσωτερικός τουρισμός της χώρας, με τους Βούλγαρους να δος άνω των 15,6 εκατ. ευρώ. • Μεγάλη κινητικότητα υπάρχει και στην Ακτο- πραγματοποιούν περίπου 15 εκατ. ταξίδια μέσα πλοΐα. Η ΑΝΕΚ προχωρά σε αύξηση κεφαλαίου, στη χώρα τους (τα 2/3 για επαγγελματικούς σκοη οικογένεια Παναγόπουλου διευρύνει τη συμ- πούς). Από την άλλη, λόγω της ένταξης της χώμετοχή της στις Μινωϊκές, ενώ η Hellenic ετοι- ρας από 1η Ιανουαρίου στην Ε.Ε., πολλοί είναι οι μάζεται πυρετωδώς για να βγάλει στο Αιγαίο τα νεαροί Βούλγαροι (περίπου 3,5 εκατ.) που σχεδιάζουν για φέτος κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό δύο νέα της πλοία, ΑΡΙΑΔΝΗ και Νήσος Χίος. • Στο μεταξύ την υπογραφή προσυμφώνου για και κυρίως στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Τέλος, αξίζει την πώληση στο εξωτερικό των πλοίων «Αίολος να αναφερθεί πως την τελευταία δεκαετία τα έΚεντέρης» Ν.Π. 39 και «Παναγιά Πάρου» Ν.Π. σοδα της Βουλγαρίας από το διεθνή τουρισμό 11405, τα οποία σήμερα δραστηριοποιούνται ξεπέρασαν τα 12,8 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία στην Ερυθρά Θάλασσα, έναντι συνολικού τιμή- χρόνια η χώρα έχει καταστεί πόλος έλξης πολματος 85.000.000 ευρώ ανακοίνωσε η διοίκηση λών επενδυτών για δραστηριοποίηση στον τοτης NEL Lines. Οι ανωτέρω πωλήσεις αναμένεται μέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, γεγονός να ολοκληρωθούν εντός του Μαρτίου και θα που συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του ενισχύσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της. θέση του ομίλου. Το εκτιμώμενο λογιστικό κέρ- • Τη συγχώνευση του τμήματος ταξιδίων της TUI δος από την πώληση αυτή σε επίπεδο ομίλου AG με την First Choice ανακοίνωσαν στελέχη θα ανέλθει σε 3,9 εκατ. ευρώ περίπου. Επιπλέ- των δύο κορυφαίων ταξιδιωτικών εταιριών. Αον, από τις 11 Μαΐου και 1 Ιουνίου θα δραστη- ποτέλεσμα της συγχώνευσης είναι η ίδρυση της ριοποιούνται εντός Ελλάδος και συγκεκριμένα νέας εταιρίας TUI Travel PLC, με έδρα το Λονδίστις γραμμές Πειραιάς – Ρέθυμνο – Πειραιάς, νο, που θα επιχειρήσει την είσοδό της και στο και Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Πειραιάς δυο Χρηματιστήριο της πόλης. Σημειώνεται πως η επιπλέον ταχύπλοα της εταιρίας, τα οποία δεν συμφωνία αφορά μόνο το τμήμα ταξιδιών της δραστηριοποιήθηκαν εντός του 2006. Τα δυο TUI και όχι το ναυτιλιακό και το ξενοδοχειακό αυτά ταχύπλοα, της σειράς «Αίολος Κεντέρης» τμήμα. Η πλειοψηφία των μετοχών της νέας εέχουν δυνατότητα συνολικής μεταφοράς 1.777 ταιρίας θα ανήκει στην TUI AG (51% στην TUI και 49% στην First Choice), ενώ οι διαδικασίες της ατόμων και 400 Ι.Χ. • Τώρα, τα λεφτά αυτά που θα πάνε είναι ένα θέ- συγχώνευσης εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν στο τρίτο τετράμηνο του 2007. μα. Γιατί κάπου θα πάνε… • Αισιόδοξες για την τουριστική κίνηση του 2007 • Επικεφαλής της νέας εταιρίας θα είναι ο τωρινός εμφανίζονται οι αρχές της γείτονας χώρας Βουλ- διευθύνων σύμβουλος της First Choice, κ. Peter γαρίας, βασιζόμενες σε ανάλυση του Ινστιτού- Long, ενώ καθήκοντα προέδρου χωρίς εκτετου Προβλέψεων για τον Τουρισμό, που κάνει λεστικές αρμοδιότητες θα αναλάβει ο τωρινός λόγο για αφίξεις, αυξημένες κατά 8,2% συγκρι- διευθύνων σύμβουλος της TUI AG, Dr. Michael τικά με πέρσι. Όπως ανακοίνωσε πριν λίγες ημέ- Frenzel. Το διοικητικό συμβούλιο της TUI Travel ρες εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Του- PLC θα περιλαμβάνει 17 μέλη, μεταξύ των οποίρισμού, ο αριθμός των επισκεπτών αναμένεται ων οι Sir Mike Hodgkinson (Deputy Chairman), να αγγίξει τα 5,6 εκατομμύρια. Πιο συγκεκριμέ- Peter Rothwell (Deputy Chief Executive να, περίπου 1,6 εκατ. άτομα αναμένεται να επι- Officer), Paul Bowtell (Chief Financial Officer), σκεφτούν τη Βουλγαρία για διακοπές, ενώ αρκε- Will Waggott (Group Commercial Director), τοί είναι και οι τουρίστες που θα προτιμήσουν τη Christoph R. Mueller (Aviation Director) and χώρα για μονοήμερες εκδρομές και shopping. Dr. Volker Bottcher (Managing Director Central Φίλους και συγγενείς θα επισκεφτούν περισσό- Europe). τερα από 400.000 άτομα το 2007. • Μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν όμως και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που προσφέρει η Βουλγαρία, καθώς αναμένονται 220.000 άτοΜε τιμή μα για τουρισμό υγείας ή θρησκευτικό, 212.000 Μάσκα


• 38, Pallinis str., 145 64, Ν. Kifisia, tel.: 210 8076523, fax: 2106208683 • 4, Naxos str., PO BOX 21048, 1500 Nicosia-Cyprus tel.:+357 22452777, fax: +357 223522 • 195, Main str., St Julians, SLM 05, Malta tel.: +356 21331817, fax: +35621337370 E-mail: info@suitel.gr, website: www.groupegm.com


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

κατοικίες». ι δη με τουριστικές κα ές τικ ρισ οία έσπευσε να θε ρα χώρα μας με πα λλη - Πετραλιά, η οπ τη Πά ς με νη ου Φά μίσ ς. γε κα να ς άπτυξη καταλύμα• «Δεν πρόκειται ργού Τουριστική Αν ιακές μονάδες και τα ου χε υπ δο ς νο τη ξε ις σε τις λώ ος δη πρ τό τες ά ως άλλον. Άλλωστε, αυ γούν ανταγωνιστικ Μία από τις πρόσφα τοικίες δεν λειτουρ θα σέβονται το περιβ κα ς ς οίε ικέ οπ ιστ οι ρα υρ ες χώ το η ικί οι α ι το ώτ ς κα προσθέσει ότ το της χώρας μας. Πρ ιλάμε για τουριστικέ μπληρωματικά. «Μ και πολιτισμικό πλού συ ικό α ντ ετ λο τίθ αλ αν ριβ λά πε αλ , ον τα βασμός στ επενδύσεις». α ιδιαίτερα είναι ο σε και μετά οι μεγάλες ξη τυ που απασχολεί εμέν άπ αν ος όρ ιφ άλλον, πρώτα η αε μας, πρώτα το περιβ ις; ραμείνουν δηλώσε Δηλώσεις που θα πα ι… ο κομμάτι Ο χρόνος θα δείξε αγνωρίσουμε, ότι στ αν το ς τη να ει έπ πρ φατα, και με αφορμή αλήθεια είναι, και θα την κα. υπουργό, η αι πράγματα». Πρόσ ντ με ε ίνο «γ αμ ήσ ού κιν ισμ ξε ι υρ το α θα πραγματοποιελληνικού • Πάντως, μιας κα σίων σχέσεων του το επόμενο διάστημ ι μο ότ δη ε ι ηκ κα ώθ ής οιν ολ ακ οβ σία, αν 0 εκπροσώπων των ενεργειών πρ έκθεση ΜΙΤΤ, στη Ρω α τέλη Απριλίου 27 στ ική ιστ νία ξε υρ το λο φι ην τη στ ία με ει υσ την ελληνική παρο άφων. Η αρχή θα γίν ρων και δημοσιογρ τό ακ πρ ν σω ο. Ρώ ησ νία νν πό ηθεί φιλοξε ν, στη Δυτική Πελο ρων και οργανισμώ τουριστικών πρακτό νέχεια… ρι να υπάρξει και συ Καλή αρχή και μακά τα εγκαίνια του αγματοποιήθηκαν πρ ίας οξ ιοδ αισ ρα κλίμα ή αγορά προς τη χώ έπει να πούμε ότι σε νύματα από τη ρωσικ ν έκθεση MITT, θα πρ μη τη τα ι για κα ε αμ αν ήσ ηκ ώθ μιλ ι ρφ • Και μιας κα ος κύματος» διαμο υριστών. υ, ενώ στο ίδιο «μήκ 00 αφίξεις Ρώσων το 0.0 25 τις ική και την ρί πε με ελληνικού περιπτέρο ου ου αναμέν υς, μετά τη βρεταν όπ , θο γέ δο με ρίο ς πε εω ική όψ ιστ απ από μας για τη νέα τουρ σική αγορά σε τρίτη ιχθεί εν τέλει η ρω ελ εξ θα ε, ύμ δο Άντε και να ; ελληνικό τουρισμό γερμανική για τον ά στα της ITB. κάνουμε μία αναφορ να ρίς χω ις, ρον των Γερσε θέ «κεφάλαιο» εκ ραμένει το ενδιαφέ το πα με να ί ου θε είσ ου κλ ολ να ακ ό το εξ των • Δεν θα ήταν σωστ όνα για την εξέλιξη ού από τη μία αμείω για την Ελλάδα, αφ δίνεται μία μικτή εικ ικά λη ατ άλ ν τιφ ση τη αν ό ξη αι απ αύ είν ύ, ει εμφανίζ οορισμο Τα μηνύματα παράδειγμα ο TUI ρά του ελληνικού πρ Για . φο ύς οσ μο πρ νισ ική γα ιστ ορ om υρ ύς ουν ο Th as υριστικο μανών για την το την Ελλάδα αναφέρ ά τους μεγάλους το για ορ εις αφ ι ήσ ότ ατ κρ σε ις ον στ ιστ ίωση κρατήσεων, τουλάχ FTI. Από την άλλη με οδο εμφανίζει και ο άν ώ εν %, 10 υ το ς της τάξη ιστικοί οργανισμοί. τιμές». Cook και άλλοι τουρ erators: «Μειώστε τις op ur to υς το ό απ ι τα Το μήνυμα που έρχε ύ Κ αι ίδωμεν… στοιχεία του γαλλικο , όπου σύμφωνα με 06 20 το για ο σμ . ον κό σε σχέση με το 2005 ικός προορισμός στ ντας αύξηση 2,7% δημοφιλής τουριστ νο ιώ πιο με ο ση αν , ήτ ρα ία χώ λλ τη Γα • Η ισκέφθηκαν ού, 78 εκατ. ξένοι επ τά 2,5%. υπουργείου Τουρισμ ίους πολίτες, με . ευρώ, αυξημένο κα σχεδόν για Ευρωπα , ανήλθε σε 34,8 δισ υς δε το μα λό αγ νο λλ σύ νά ο στ συ αι Το τουριστικό ν της πόλης, πρόκειτ oup των επισκεπτώ gr et rg ta το με ά ν τη «χώρα του ανούς. Αναφορικ Κινέζοι επισκέφθηκα ύτερους τους Γερμ δε 00 ι 0.0 κα ς 60 , ού 06 αν 20 ετ ο Βρ στ ς μέσα πρώτους τους ος τη Γαλλία, καθώ και από την Κίνα πρ ξε ήρ υπ α ύμ ρε ο Μεγάλ φωτός». νούμερα… στην Ελλάδα τέτοια Άντε να δούμε και υργεί ο όμιλος αβικά Εμιράτα, δημιο Αρ α έν ωμ Ην α στ ι προορισμό. ική, αλλά κα Αθήνα ως παγκόσμιο ία, Ρουμανία, Αμερ ν αν τη ρμ ι Γε σε ία, ρώ γλ θιε Αγ κα , πα να σία τα μεγαλύτερα έντυ δα, με κύριο στόχο • Νέα γραφεία σε Ρω , σε συνεργασία με οωθώντας την Ελλά πρ ικό , ερ rts ωτ so εξ Re ο d στ an ια ls άν Helios Hote διαφημιστική καμπ nissi. η ξεκινήσει μεγάλη Grand Resort Lago φημιστικών το αφιέρωμα για το Ταυτόχρονα, έχει ήδ θε έν ι τα με νέ με σύνολο 1.200 δια δια , ες θα έρ ν ημ οίω 56 οπ ν για τω ld θηC Wor επικοινωνίας, μέσω ακολουθεί τα προω συνεργασία με το BB μπάνια πρόκειται να κα υ είναι η επικείμενη ή ίλο τικ ομ μισ υ το φη α δια άν η πλ έν Στα άμεσα ς χώρες. Η συγκεκριμ ουν τις περισσότερε spot, που θα καλύπτ

18 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


σε όλο τον κόσμο. οβολή της Ελλάδας πρ ν τη ας ντ οιώ οπ όλες οι αγορές BBC, ισχυρ ει να είναι ανοιχτές, μού Τουρισμού στο έπ νισ πρ γα ές Ορ ορ ού αγ νικ οι ς λη λε ιμήσης «ό στοχεύοντας τικά spot του Ελ από τον τουρισμό, ομίλου, κ. Αλέξης Κο υ ων το άτ ς ημ τή οδ υν υθ εισ διε γή ή πη νικός μια χώρα με βασικ Όπως δηλώνει ο γε ». εμάς που ζούμε σε για ο όχ στ ν τά τη διαμονή τους ού κα ς ελ οτ νία πρέπει να απ ραφές φιλοξε ιαγ οδ πρ ές ηλ υψ ν υ αναζητού στους επισκέπτες πο and Resorts. ιλος Helios Hotels όμ ο ος όρ οπ ωτ ανοδική Πάντα πρ σι, επανέρχεται σε υ κατέγραψε πέρυ πο ς ειε ώλ απ τις τά Seasons, η οποία με ο έδαφος» η Four ατ. ευρώ, αυ• Ανακτά το «χαμέν ς τάξης των 69,7 εκ τη α οδ έσ σε ίω με υσίδα ση τροχιά. νου του 2006, η αλ υ τελευταίου τριμή το εια ρκ διά η α. στ , ημ στ Ειδικότερα τοιχο περυσινό διά σε σχέση με το αντίσ νοξημένα κατά 19%, οφάσισε η Ιονική Ξε ία, θυγατρική της, απ αιρ ετ τή ρισ χω ξε υ σε υ και την ένταξή το ηνών και Ρόδου. νοδοχείου της Ρόδο ξε υ ικά το η ξενοδοχεία Hilton Αθ χισ όσ τα ς απ τη ην σία • Τ τη οκ στην εταιρία Τουριστ ιδι ην στ Α.Ε., που έχει δου περνάει, πλέον, ις Ρό ς σε τη ιρή ίο ιχε χε Επ δο ές νο ξε το δοχειακ νομάρχη Αθηνών, α με απόφαση του . ου, ήτοι των ής ιακ Ειδικότερα, σύμφων χε ντος τμήματος κλάδ Ιονικής Ξενοδο θέ ς τη χισ οσ ική απ τρ υ γα το θυ ν ί του γασιώ Θέρετρα ΑΕ, 100% η, ποσοστό 16%, επ αιρίας, ο κύκλος ερ ανακοίνωση της ετ αία οικονομική χρήσ υτ ική λε ετ τε σχ ν τη σε τά αι ετ κα ι έρ ύε Όπως αναφ Ρόδου, αντιπροσωπε ιρήσεων της νήσου ξενοδοχειακών επιχε ίας. Ρόδου. εργασιών της εταιρ υ ξενοδοχείου της συνολικού κύκλου μενο αντίτιμο να λογική πώλησης το η στ ι ίτα οιε τόσο, το προσφερό οπ υλ ωσ , ίου ρίς χε χω δο υ, νο το ξε υ σή απόκτη Η απόσχιση το ενδιαφέρον για την ίες, έχει εκδηλωθεί ορ οφ ηρ πλ με . να ής Σύμφω ικής Ξενοδοχειακ προσδοκίες της Ιον ανταποκρίνεται στις τε… Παιδιά μην πτοείσ ες της easyCruise ήσουν οι κρουαζιέρ κιν ξε θα , ΐου Μα μέσα εκριμένα γύρω στα ακοινωθεί, και συγκ αν ε είχ ι ότ ό απ ό την πορεία των • Πιο νωρίς υ call center, ενώ απ το σω μέ ι κα ίας . αιρ της ετ στην Ελλάδα η ξεκινήσει στο site ουαζιέρες έχουν ήδ κρ τις για προϊόν. ο εις νέ ήσ ατ το Οι κρ για αυτό άρχει ανταπόκριση υπ να ι τα ίνε φα ν, κρατήσεω Καλή αρχή… Hotels, στον οποίο μα του ομίλου Yes! τη όκ απ αίο υτ λε τε και cope στο Κολωνάκι. πέμπτο κατά σειρά Palace αποτελεί το ην Κηφισιά και Peris στ pic s, ym ite Ol Su έρίο ari χε fal δο Ke , νο • Το ξε τις απαραίτητες εν Twentyone ιτουργίας του, μετά δοχεία Semiramis, λε νο ξε ξη τα αρ ν έν έο η ι ιπλ κα επ ς ματο ανήκουν της πλατείας Συντάγ εται στην περιοχή ίσκ βρ ίο χε . δο 08 νο 20 υ ξε Το πωρο το ποθετείται το Φθινό το ύ, μο νισ ρο γχ συ γειες εκ ικού Και εις άλλα… ικές πτήσεις εξωτερ ρουσιάζουν οι τακτ πα 7) 0.0 7.1 -2 .07 (25.03 καιρινής περιόδου δο του 2006. διάστημα της καλο το τά ύν κα % ν αντίστοιχη περίο 11 τη η με ησ η έσ • Αύξ σχ σε ές εταιρίες θα εκτελο , ών ην ρίοδο, 66 αεροπορικ Αερολιμένα Αθ πε νή νή εθ ιρι Δι κα το λο ος κα πρ ν ι τά τη από κα 50 χώρες. οίνωση του ΔΑΑ, κα εται σε σχετική ανακ (88 αεροδρόμια), σε έρ ύς αφ μο 3, σε αν ρισ ως οο όπ πρ ι, τσ είς Έ 82 διεθν ς θα ανέλθουν σε 90 την εβδομάδα προς εσωτερικού, οι οποίε εις εις ήσ ήσ πτ πτ ς εταις ν ικέ ικέ τω κτ κτ ία τα τα 1.045 και στις , η παρουσ λοκαιρινή περίοδο υ 6% παρουσιάζεται κα το ς ινή ξη ετ τά εφ ς ν τη τη ση αι σι. ξη πέρυ ς θα είν Σημαντική αύ 23,1% σε σχέση με υμένη εκτιμάται πω ιθμού πτήσεων κατά , ενώ ακόμη πιο ενισχ αρ υ ση το βά ία ση ξη δια αύ μα με δο εβ ιο της Αθήνας, ους στο αεροδρόμ ριών χαμηλού κόστ Άντε και καλύτερα

Ο... αθέατος

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

19


ΚΟΣΜΙΚΑ

1

2

3

4

5

6

Το Pentelikon Catering πέρα από τους υπέροχους χώρους που διαθέτει, τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στο Κτήμα Πεντελικόν στη Βαρυμπόμπη, επεκτάθηκε και στα Νότια προάστια. Το GALAZIO, ένας νέος χώρος που βρίσκεται στην παραλία του Αγίου Κοσμά και αποτελεί μία διαφορετική πρόταση για αυτούς που αναζητούν έναν εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης, άνοιξε τις πόρτες του σε φίλους και συνεργάτες, το Σάββατο 24 Φεβρουάριου 2007, σε μια ξεχωριστή βραδιά με λαμπερές προσωπικότητες και πολύ κέφι. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Russian Night» και ο χώρος είχε διαμορφωθεί και διακοσμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλα θύμιζαν σκηνικό βραδιάς στην Ρωσία. Τη διακόσμηση του χώρου είχε αναλάβει η κα. Γκιούλ Λούβαρη. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστά εδέσματα καθώς και μουσική από την καλύτερη Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, που ήρθε στην Ελλάδα αποκλειστικά για την συγκεκριμένη εκδήλωση. 1 Η οικογένεια Βάρδη (ο κύριος και η κυρία Βάρδη και ο κ. Χάρης Βάρδης). 2 Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν το ζεύγος Βαρβιτσιώτη. 2 Οι κυρίες Δωροθέα Μερκούρη και Αννίτα Ναθαναήλ, έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση. 4 Η κα. Γκιουλ Λούβαρη, υπεύθυνη για τη διακόσμηση του χώρου (αριστερά) με τα αδέλφια Γιώργο και Ιωάννα Βάρδη. 5-6 Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

Η Ελληνική Vista Events ήταν η μεγάλη νικήτρια στα διεθνή βραβεία που διοργανώνει κάθε χρόνο το περιοδικό Meetings and Incentive Travel, κερδίζοντας το Χρυσό βραβείο του «καλύτερου πρακτορείου συνεδριακού τουρισμού» (Best Destination Management Company). Η εκδήλωση της βράβευσης έγινε στο ξενοδοχείο Novotel Hammersmith του Λονδίνου, παρουσία πλήθους προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Jeremy Vine, BBC Radio (συντονιστής της βραδιάς). Με την ευκαιρία της βράβευσης η Δ/ντρια Πωλήσεων και Μαρκετινγκ της εταιρίας Vista Events, Άντζη Ζόμπολα δήλωσε «η διάκριση αυτή είναι η επιβράβευση των μέχρι τώρα προσπαθειών μας και παράλληλα η δέσμευσή μας για μία διαρκή βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες μας». Στη φωτογραφία ο γενικός διευθυντής της εταιρίας Vista Events κ. Πάνος Φραγκάκης και η αντιπρόσωπος του ξενοδοχείου Novotel Hammersmith κα. Madinat Jumeirah.

20 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Στον Εκθεσιακό χώρο του Μετρό στο Σύνταγμα, όπως φαίνεται, βρήκε μόνιμη «στέγη» για τις επόμενες διοργανώσεις, η Μπιενάλε των φοιτητών των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι η Μπιενάλε των φοιτητών των δύο Σχολών, διοργανώνεται από τα Maris Hotels και την εφημερίδα «Τα Νέα της Τέχνης» και τελεί υπό την αιγίδα της ΑΣΚΤ και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται εδώ και 10 χρόνια στην Κρήτη, αλλά έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. 1 Ο διευθυντής του Τμήματος Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ κ. Μάριος Σπηλιόπουλος παρουσιάζει τα έργα της έκθεσης στον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά. Διακρίνονται, επίσης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Δημοσθένης Κατσιγιάννης και ο πρόεδρος Δ.Σ. της Αττικό Μετρό Α.Ε. κ. Γιώργος Γιαννής. 2 Ο διευθύνων σύμβουλος των Maris Hotels Ανδρέας Μεταξάς απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια της 4ης Μπιενάλε των φοιτητών των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας. Διακρίνονται από αριστερά ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων Δημοσθένης Κατσιγιάννης και ο πρόεδρος Δ.Σ. της Αττικό Μετρό Α.Ε. Γιώργος Γιαννής.

1

1

1

2

1 Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα εγκαίνια του πρώτου Cooking Theatre στην Ελλάδα, στον Άλιμο, στα γραφεία της Ελεκτρολούξ Ελλάς, παρουσία του Προέδρου της Electrolux Professional, Δρ. Detlef Münchow και του Αντιπροέδρου Jan Rosvall, υψηλών προσκεκλημένων από τον χώρο της Μαζικής Εστίασης και της Γαστρονομίας, συνεργατών της εταιρίας από όλη την χώρα καθώς και εκπροσώπων του Τύπου και της Ενημέρωσης. 2 Άποψη από το χώρο του Cooking Theatre. Την Goldair Handling, επέλεξε το διοικητικό συμβούλιο της Lufthansa ως τον καλύτερο φορέα επίγειας εξυπηρέτησης στο παγκόσμιο δίκτυό της, για την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των επιβατών της. Το βραβείο παρέλαβε κατά την διάρκεια ειδικής τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία η κα. Αικατερίνη Ξανθάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της Goldair Handling, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lufthansa κ. Mayrhuber. Στη φωτογραφία η κα. Ξανθάκη και αριστερά ο κ. Dirk Lorenzen, Manager Airport Services της Lufthansa για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία και δεξιά δίπλα στην κα. Ξανθάκη, ο κ. Γιώργος Ρομπόλης, Station Manager της Lufthansa για την Αθήνα, και από την Goldair, ο κ. Στέλιος Αυγουστής, Station Manager, Ιωάννης Ζαφειράκης και Βασιλική Λαγού.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / 21


OIKONOMIKA NEA

Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα • Προκηρύσσονται διαγωνισμοί για έργα 700 εκατ. ευρώ του Κώστα Τσαχάκη Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση έργων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς προκηρύσσονται οι πρώτοι διαγωνισμοί για την αναδοχή δημοσίων έργων που θα κατασκευαστούν από ιδιωτικά κεφάλαια. Μέχρι στιγμής, ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή της κυβέρνησης ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ. Εκτιμάται πως εντός του έτους θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί για έργα ύψους 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες των πρώτων έργων εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν μέσα στους πρώτους μήνες του 2008. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί έργα κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στην κατασκευή σχολείων, δικαστηρίων, νοσοκομείων, φυλακών, πυροσβεστικών σταθμών, πανεπιστημιακών τμημάτων και είναι μη ανταποδοτικά. Αυτό σημαίνει ότι η αποπληρωμή τους δεν θα γίνει με χρέωση των τελικών χρηστών, αλλά σταδιακά από το δημόσιο, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου και για όσο διάστημα προβλέπει η κάθε σύμβαση. Μετά τη λήξη της τα κτίρια θα περνούν στην ιδιοκτησία του δημοσίου. Πάντως, από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση του αναδόχου εκτιμάται ότι μεσολαβεί, στην καλύτερη περίπτωση, διάστημα τουλάχιστον εννέα μηνών. Aπό το σημείο αυτό και ύστερα η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα συγκεκριμένα έργα κατασκευάζονται ταχύτατα. Κι αυτό γιατί ο ανάδοχος αρχίζει να πληρώνεται από τη στιγμή που η υποδομή θα είναι διαθέσιμη προς χρήση. Το μεγαλύτερο όφελος για την κυβέρνηση από τη χρησιμοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ είναι ότι με ιδιωτικά κεφάλαια κατασκευάζονται περισσότερα δημόσια έργα και συντομότερα σε σύγκριση με το αν αυτά θα χρηματοδοτούνταν από τον προϋπολογισμό. Πιο αναλυτικά, μεταξύ των άλλων, στο θεσμικό πλαίσιο ΣΔΙΤ έχουν υπαχθεί τα ακόλουθα έργα: -Η κατασκευή, συντήρηση, φύλαξη και καθαριότητα 27 σχολικών μονάδων στο Λεκανοπέδιο Αττικής, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. -H ανακατασκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου για τη δημιουργία διεθνούς συνεδριακού κέντρου, προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ. -Η κατασκευή και συντήρηση επτά κτιρίων πυροσβεστικών σταθμών σε Αλεξανδρούπολη, Βέροια Λευκάδα Γιαννιτσά, Μεσολόγγι Γαργαλιάνους και Θεσσαλονίκη, προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ. -Η κατασκευή και συντήρηση νέων κτιριακών υποδομών του Πα-

22 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

νεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, την Καλαμάτα, την Κόρινθο, το Ναύπλιο και τη Σπάρτη. Οι υποδομές αφορούν σε τέσσερα κτίρια σχολών, ενός κτιρίου διοίκησης και ενός κτιρίου αμφιθεάτρων και σεμιναρίων με προϋπολογισμό 84 εκατ. ευρώ. -Η ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό που θα ανέρχεται τουλάχιστον στα 324 εκατ. ευρώ. -Η κατασκευή του Ογκολογικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό 330 εκατ. ευρώ. -Η κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, με προϋπολογισμό 109 εκατ. ευρώ. -Η τεχνική διαχείριση τεσσάρων κτιριακών συγκροτημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας με ενδεικτικό προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ. -Η κατασκευή και συντήρηση δύο νέων δικαστικών μεγάρων στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η εταιρία ειδικού σκοπού που θα αναλάβει το έργο, εκτός από τη μελέτη, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή θα αναλάβει για διάστημα 25 ετών τη συντήρηση των χώρων καθώς και την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων και των χώρων στάθμευσης στα δικαστικά μέγαρα. -Η κατασκευή και συντήρηση τριών νέων φυλακών, συνολικής δυναμικής 2.400 κρατουμένων, στη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Κόρινθο, με συνολικό προϋπολογισμό 198 εκατ. ευρώ. -Η κατασκευή και συντήρηση 31 σχολικών υποδομών στην Κεντρική Μακεδονία, προϋπολογισμού 116 εκατ. ευρώ. Οι συμβάσεις θα είναι 25ετείς, ενώ το έργο θα προκηρυχθεί σε δύο διαγωνισμούς. Οι ιδιωτικοί φορείς που θα το αναλάβουν θα είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή και συντήρηση των σχολείων, ενώ η πληρωμή θα γίνεται από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων με ετήσιες πληρωμές μετά την έναρξη λειτουργίας των σχολείων.



ΔΙΕΘΝΗ NEA Νέα δρομολόγια για την easyJet Στα πλαίσια των νέων δρομολογίων της, η easyJet, πετάει πλέον από το Εδιμβούργο για το Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Η εταιρία αναμένει πως το δρομολόγιο αυτό θα της αποφέρει 55.000 νέους επιβάτες τους πρώτους δώδεκα μήνες, που μεταφράζεται σε 2,5 εκατ. επιβάτες οι οποίοι θα πετάξουν φέτος από το Εδιμβούργο με την easyJet. Η Σκωτία αντιπροσωπεύει το 8% του συνολικού δικτύου της easyJet, ενώ σχεδόν 5 εκατ. επιβάτες αναμένονται να ταξιδέψουν με τα δρομολόγια της εταιρίας από και προς τη Σκωτία το ερχόμενο έτος. Το νέο δρομολόγιο της easyJet από το Εδιμβούργο στο Ντόρτμουντ είναι αποτέλεσμα επένδυσης της Εκτελεστικής Αρχής της Σκωτίας, με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ανάπτυξης δρομολογίων, με στόχο την υποστήριξη των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων που θα αποφέρουν στη Σκωτία οικονομικά οφέλη. Η easyJet θα ωφεληθεί από τη χρηματοδότηση αυτή, μέσω διαφημιστικής προώθησης από τον οργανισμό τουρισμού της Σκωτίας, VisitScotland, στην προσπάθειά του να προωθήσει τη Σκωτία σαν προορισμό στη Γερμανική αγορά. Ο VisitScotland συνεργάζεται με την easyJet για την προώθηση των απευθείας πτήσεων της εταιρίας από τις διεθνείς αγορές προς τη Σκωτία. Σύμφωνα με τη Διευθύνοντα Σύμβουλο της VisitScotland για τη Γερμανία, Annabel Kohler, η Γερμανία είναι η πιο σημαντική πηγή Ευρωπαίων τουριστών για τη Σκωτία, και ο οργανισμός είναι πολύ ικανοποιημένος που η easyJet προσέθεσε ένα τρίτο δρομολόγιο από τη Γερμανία προς τη Σκωτία μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Με πτήσεις από και προς το Βερολίνο, το Μόναχο και τώρα το Ντόρτμουντ, η easyJet πλέον εξυπηρετεί τρεις περιοχές-κλειδιά της Γερμανίας, προσφέροντας πρόσβαση χαμηλού κόστους, τόσο στο Εδιμβούργο, όσο και τη Γλασκόβη. Δεν μοιάζει τυχαία η προτίμηση της easyJet στη Γερμανική αγορά, αφού παρουσιάζει συνεχή θετική πορεία. Στοιχεία από το 2005 μιλούν για 5.9 Γερμανούς τουρίστες που πραγματοποίησαν city break εκείνο το έτος,

24 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ξοδεύοντας περίπου €4 δισ. Το Ντόρτμουντ από την άλλη πλευρά, έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, έχοντας μετατραπεί σε μία σύγχρονη μητρόπολη με πολυάριθμους πολιτιστικούς πόλους έλξης όπως θέατρα, μουσεία και γκαλερί, ενώ η πολιτιστική της ζωή απολαμβάνει μία εξαιρετική φήμη και η τοπική νυχτερινή ζωή έχει ξεπεράσει τα σύνορα της πόλης. Τα νέα δρομολόγια της easyJet από το Εδιμβούργο περιλαμβάνουν και μία καθημερινή πτήση από το Εδιμβούργο στη Μαδρίτη, για το οποίο η εταιρία αναμένει 95.000 νέους επιβάτες τους πρώτους δώδεκα μήνες της λειτουργίας του. Με αυτά τα δύο δρομολόγια, οι προορισμοί που θα μπορεί κανείς να επισκεφθεί πετώντας από το Εδιμβούργο με την easyJet θα ανεβούν στους δεκατρείς. Η easyJet αποκάλυψε επίσης τα σχέδιά της να ξεκινήσει ένα νέο δρομολόγιο από το Ντόρτμουντ για τη Θεσσαλονίκη.

«Ανθίζει» η τουριστική αγορά της Ινδίας Ετήσια αύξηση 10% του εξερχόμενου τουρισμού προς την Ασία και τον Ειρηνικό θα παρουσιάσει η Ινδία μέχρι το 2009. Το 2006, ο εξερχόμενος τουρισμός της χώρας άγγιξε τα 8,3 εκατ. τουρίστες συνολικά, ενώ σχεδόν 3 εκατ. από αυτούς επέλεξαν προορισμούς στην Ασία και τον Ειρηνικό, φέρνοντας την Ινδία στην τέταρτη θέση των μεγαλύτερων πηγών τουρισμού στην περιοχή μετά την Κίνα, την Ιαπωνία και την

Κορέα. Το νούμερο αυτό αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,6 εκατ. μέσα στο 2007. Οι Ινδοί, ως διεθνείς ταξιδιώτες, τείνουν να κάνουν ταξίδια μεγάλης διάρκειας και συχνά σε μεγάλες -οικογενειακέςομάδες, ενώ έχουν μεγάλο ποσοστό επαναλαμβανόμενων επισκέψεων σε αγαπημένους προορισμούς. Συγκαταλέγονται ανάμεσα στους τουρίστες με τις μεγαλύτερες δαπάνες σε προορισμούς «κλειδιά» της γύρω περιοχής, όπως η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ ενώ, κάθε χρόνο, εκατομμύρια Ινδοί περνούν σε μία κλίμακα εισοδήματος που τους επιτρέπει τα ταξίδια στο εξωτερικό. Με τα χαρακτηριστικά αυτά, η αγορά της Ινδίας παρουσιάζεται ως εξαιρετικά ελκυστική με άπειρες ευκαιρίες. Η ισχυρή, καταναλωτική οικονομία της χώρας δίνει ώθηση στα επαγγελματικά ταξίδια, τα οποία αναμένονται να παρουσιάσουν μεγάλη αύξηση. Τα ταξίδια αναψυχής θα διατηρήσουν τα υψηλά τους ποσοστά, ενώ οι προτιμήσεις των τουριστών γίνονται πιο απαιτητικές με έμφαση στα πιο εκλεπτυσμένα τουριστικά προϊόντα. Το 2006, ο διεθνής εισερχόμενος τουρισμός της Ινδίας σημείωσε ρεκόρ, αγγίζοντας τις 4,4 εκατ. αφίξεις. Τα νούμερα αυτά ήταν αποτέλεσμα κυρίως της επιτυχούς διαφημιστικής καμπάνιας «Incredible India». Αύξηση παρουσιάζει και ο εσωτερικός τουρισμός της χώρας, καταγράφοντας σταθερές ανοδικές τάσεις τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ μέσα στο 2006, τα εσωτερικά ταξίδια άγγιξαν τα 430 εκατ., σημειώνοντας 13% αύξηση συγκριτικά με το 2005. Στη θετική πορεία της τουριστικής αγοράς της Ινδίας, έχουν συμβάλει σημαντικά οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, που κάνουν τον τουρισμό προσιτό σε εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη την Ινδία. Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από την 280 σελίδων έκθεση με τίτλο Total Tourism India, που συνέταξε η Pacific Asia Travel Association (PATA), σε συνεργασία με τη Visa International, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική θέση που κατέχει πλέον η Ινδία στη διεθνή τουριστική αγορά, αλλά και τις χρυσοφόρες ευκαιρίες που παρουσιάζει πλέον για τους φορείς του τουρισμού διεθνώς.



NEA Στα περυσινά επίπεδα η τουριστική κίνηση στην Αθήνα

Αυξημένη η συνεδριακή «κίνηση» στη Θεσσαλονίκη

Στα περυσινά επίπεδα διαμορφώθηκε η τουριστική κίνηση στην Αθήνα, μετά από σχεδόν εννέα μήνες σημαντικών αυξητικών τάσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ξενοδοχείων Αθηνών-Αττικής, οριακή αύξηση, σε ποσοστό 0,3%, παρουσίασαν οι πληρότητες κατά τον μήνα Ιανουάριο, ενώ οι συνολικές διανυκτερεύσεις παρέμειναν σχεδόν οι ίδιες. Μάλιστα, τμήμα τις πελατείας μετακινήθηκε από τις χαμηλότερες κατηγορίες (2* και 3*) στις υψηλότερες (4* και 5*).

Πληρότητες ξενοδοχείων Αττικής (Ιανουάριος 2007) Κατηγορία

Πληρ. 2006

Πληρ. 2007

Διαφορά

5*

38,30%

40,30%

5,3 %

4*

35,20%

36,10%

2,5 %

3*

34,30%

33,30%

-3,1 %

2*

25,40%

24,50%

-3,4 %

Παράλληλα, η μέση τιμή δωματίου του προορισμού παρουσιάζει μικρή αύξηση, αναλογικά, γεγονός που, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΞΑΑ, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αναδιανέμουμε τα ίδια έσοδα, προσφέροντας στους πελάτες μας καταλύματα υψηλότερων κατηγοριών με τα ίδια χρήματα. «Αποτέλεσμα αυτής της δυσλειτουργίας είναι να ευημερούν οι πληρότητες κάποιων ξενοδοχείων, υψηλών κατηγοριών, ενώ παράλληλα «δυστυχούν» τα οικονομικά αποτελέσματα της πλειοψηφίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων», υπογραμμίζει η ΕΞΑΑ. Βεβαίως, όπως αποδεικνύει και το Ευρωπαϊκό «Benchmark», αυξημένα παρουσιάζονται τα μεγέθη της αθηναϊκής ξενοδοχίας (πληρότητες, έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, μέση τιμή δωματίου) το 2006, σε σύγκριση με το 2005, εξακολουθούν ωστόσο, να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ευρωπαϊκό «Benchmark» Ιανουάριος – Νοέμβριος 2006 Πληρότητα Πόλη

2006

2005

Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο %chg

2006

2005

%chg

Μέση τιμή δωματίου 2006

2005

%chg

Αθήνα

70,5

64,1

10,0

109,51

107,59

1,8

77,23

68,95

12,0

Βιέννη

75,1

73,1

2,7

128,20

115,61

10,9

96,28

84,51

13,9

Λονδίνο

82,1

75,6

8,6

194,40

175,46

10,8

159,60

132,65

20,3

Παρίσι

74,8

71,3

4,9

192,68

183,55

5,0

144,12

130,87

10,1

Βερολίνο

69,1

65,7

5,2

119,19

102,96

15,8

82,36

67,64

21,8

Μόναχο

70,7

70,0

1,0

138,12

122,26

13,0

97,65

85,58

14,1

Ρώμη

76,9

73,8

4,2

201,52

189,95

6,1

154,97

140,18

10,5

Άμστερνταμ

80,7

76,5

5,5

161,39

145,43

11,0

130,24

111,25

17,1

Βαρκελώνη

72,3

72,4

-0,1

161,45

150,63

7,2

116,73

109,06

7,0

Μαδρίτη

70,3

69,4

1,3

139,87

129,61

7,9

98,33

89,95

9,3

Κωνσταντινούπολη

71,2

75,6

-5,8

161,57

139,36

15,9

115,04

105,36

9,2

26 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σημαντική αύξηση Συνέδρια στη Θεσ/κη (2001-2006) παρουσίασε η συνεΈτος Συνέδρια δριακή «κίνηση» της 2001 39 Θεσσαλονίκης κατά 2002 77 τη διάρκεια του 2006. 2003 157 115 (μείωση λόγω Ολυμπιάδας) Πιο συγκεκριμένα, 2004 2005 131 σύμφωνα με στοιχεία 2006 179 του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Convention & Visitors BureauTCVB), ο αριθμός των συνεδρίων τα οποία διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη το 2006 ανέρχεται σε 179, έναντι 131 συνεδρίων, που διεξήχθησαν το 2005, παρατηρείται, δηλαδή, μία αύξηση της τάξης του 37%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ICCA, η Θεσσαλονίκη ανήκει από το 2004 στους 100 πιο δημοφιλείς συνεδριακούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, το 2004 κατέλαβε την 97η θέση και το 2005 την 81η θέση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του TCVB, αν και συνέδρια διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη όλο το χρόνο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σημειώνεται μία σημαντική διεύρυνση της παραδοσιακής «υψηλής συνεδριακής περιόδου», η οποία επεκτείνεται και σε μήνες, που παλαιότερα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη συνεδριακή «κίνηση», όπως είναι ο Φεβρουάριος (17 συνέδρια το 2006) και ο Ιούνιος (20 συνέδρια το 2006). Το 2006, λοιπόν, παρατηρείται μία έντονη συνεδριακή δραστηριότητα επί οκτώ μήνες και συγκεκριμένα: Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Όσον αφορά στη θεματολογία των συνεδρίων που διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη, το 35% αφορά κλάδους της Ιατρικής και Φαρμακευτικής, ακολουθούν η Οικονομία-Επιχειρήσεις με 10,6%, η Τεχνολογία-Πληροφορική με 9,5%, η Εκπαίδευση με 6,7%, τα Κοινωνικά Θέματα με 5,6%, η Πολιτική-Δημόσια διοίκηση με 3,3%, το Περιβάλλον με 3,3%, οι Τέχνες-Πολιτισμός με 2,8%, κ.ο.κ..


«Συμμαχία» TUI-First Choice Mε μία κίνηση «ματ» οι δύο κορυφαίοι tour operators, TUI και First Choice, συγχωνεύονται και δημιουργούν μία υπερδύναμη στην τουριστική-ταξιδιωτική βιομηχανία, με ετήσιο τζίρο της τάξης των 12 δισ. στερλινών και 27 εκατομμύρια πελάτες σε 20 χώρες. Ο «γάμος» της TUI με την First Choice ανακοινώθηκε λίγες, μόλις, εβδομάδες μετά την ανακοίνωση για τη συνένωση της Thomas Cook με την My Travel. Ο νέος τουριστικός «γίγαντας» θα ονομάζεται TUI Travel, θα έχει έδρα το Λονδίνο, ενώ επιδιώκει σύντομα η μετοχή του να διαπραγματεύεται στο βρετανικό Χρηματιστήριο. Η TUI AG θα κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών με ποσοστό 51% και η First Choice, το υπόλοιπο 49%, ενώ το «τιμόνι» της νέας εταιρίας θα αναλάβει ο διευθύνων σύμβουλος της First Choice κ. Πίτερ Λονγκ. Εκτιμάται ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία θα προκύψουν ετησίως 146 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, όπου και θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μία νέα τάξη πραγμάτων δημιουργεί η «επανάσταση» στο Internet, με αποτέλεσμα οι μεγάλοι tour operators να αναγκάζονται να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που δημιουργεί αυτή η «επανάσταση».

Θετικά τα μηνύματα από την BIT για τα Ιόνια νησιά «Fun» των Ιονίων νήσων δηλώνουν στο σύνολό τους οι Ιταλοί. Αυτό, τουλάχιστον, προέκυψε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της BIT, στην οποία συμμετείχε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με δικό της περίπτερο, και με την υποστήριξη της ΕΤΙΝ. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 800.000 Ιταλοί επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας, ενώ ένας σημαντικός αριθμός επιλέγει για τις διακοπές του στην Ελλάδα κάποιο από τα νησιά του Ιονίου. Όσον αφορά στον τρόπο κράτησης, στο σύνολό τους σχεδόν οι Ιταλοί προχωρούν στις κρατήσεις τους μέσω Internet. Την εφετινή έκθεση BIT, η οποία διεξήχθη το διάστημα 22 - 25 Φεβρουαρίου, στο Μιλάνο, επισκέφθηκαν περισσότεροι από 5.000 εκθέτες, από όλο τον κόσμο, και πάνω από 150.000 επισκέπτες, εκ των οποίων οι 108.000 επιχειρηματίες.


NEA Συνεργασία Ξ.Ε.Ε.-ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. Κοινές δράσεις και συνεργασία για την περαιτέρω αξιοποίηση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν στον τομέα του τουρισμού η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά και την επίλυση βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά προϊόντα των δύο χωρών, αποφάσισαν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και του Παγκύπριου Σύνδεσμου Ξενοδόχων (ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.) σε κοινή συνεδρίασή τους, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κύπρο, παρουσία του υπουργού Εμπορίου, Τουρισμού και Βιομηχανίας κ. Α. Μιχαηλίδη. Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. κ. Γ. Λ. Φωκάς και από κυπριακής πλευράς ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. κ. Χάρης Λοϊζίδης και ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ κ. Α. Βαβλίτης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του διοικητικού συμβουλίου του Ξ.Ε.Ε. στο πλαίσιο μιας σειράς ενεργειών που έχει προγραμματίσει η διοίκηση του Επιμελητηρίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής ξενοδοχίας και κατ’ επέκταση του ελληνικού τουρισμού. Κύριος στόχος είναι η υποστήριξη του κλάδου της ελληνικής ξενοδοχίας στην μετάβασή της σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σε κοινά προβλήματα και κυρίως, στο μέτρο που θα καταστεί δυνατό, η από κοινού δραστηριοποίηση των δύο πλευρών σε μείζονος σημασίας θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης και επενδύσεων. Κοινή διαπίστωση των εκπροσώπων των δύο φορέων ήταν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν δύο τουριστικούς προορισμούς με σημαντικές προοπτικές, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πέραν των ζητημάτων θεσμικού περιεχομένου στα οποία και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μόνιμου διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, τα βασικά συμπεράσματα από την κοινή συνεδρίαση των δύο διοικητικών συμβουλίων ήταν: • Η διαπίστωση ότι παρά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, τη δομή και τη λειτουργία των δύο τουριστικών προορισμών, μια σειρά από προβλήματα εμφανίζονται με ιδιαίτερες διαστάσεις και στους δύο προορισμούς. Για παράδειγμα το θέμα των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων στις ξενοδοχειακές μονάδες, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, τα ασαφή πλαίσια λειτουργίας με σημείο αναφοράς τις βοηθητικές τουριστικές εγκαταστάσεις, η ύπαρξη και στις δύο χώρες τουριστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς άδεια, κ.ο.κ. απαιτούν την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας ώστε να επιτευχθεί το ανάλογο αποτέλεσμα. • Παράλληλα, αντικείμενο έντονου προβληματισμού στην κοινή συνεδρίαση Ξ.Ε.Ε. και ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. ήταν οι ραγδαίες εξελίξεις που εμφανίζονται στην παγκόσμια τουριστική σκηνή και σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, δημιουργίας, διανομής και διάθεσης του τουριστικού προϊόντος. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη νέων πρωτοβουλιών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αλλά και στην αυξημένη ευθύνη που

28 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1

2

1 Ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. κ. Γ. Λ. Φωκάς απονέμει αναμνηστική πλακέτα στον υπουργό Βιομηχανίας Εμπορίου και Τουρισμού της Κύπρου κ. Α. Μιχαηλίδη 2 Γενική άποψη της κοινής συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων του Ξ.Ε.Ε. και του ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ. στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία.

επωμίζονται στο σύνολό τους οι φορείς και οι επιχειρήσεις της τουριστικής οικονομίας να εφεύρουν τρόπους και διαδικασίες για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος. • Στο επίκεντρο των συζητήσεων αλλά και των επισκέψεων που πραγματοποίησε η ελληνική αποστολή ήταν το θέμα της παραθεριστικής κατοικίας και της οργανωμένης τουριστικής δόμησης. Οι εκπρόσωποι της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας κατέθεσαν τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους σχετικά με την ανάπτυξη ανάλογων συγκροτημάτων στην Κύπρο, τα θετικά και τα αρνητικά σημεία, αλλά και το μέλλον των νέων αυτών μοντέλων τουριστικών εγκαταστάσεων και παραθεριστικών κατοικιών σε συνδυασμό με ειδικές εγκαταστάσεις (π.χ. γκολφ). Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του Ξ.Ε.Ε. μετέφεραν την πάγια θέση του Επιμελητηρίου στο θέμα της παραθεριστικής κατοικίας και η οποία συνίσταται στην καταρχήν θετική άποψη του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη νέων μορφών τουριστικών προϊόντων και εγκαταστάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία και θα προστατευθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού, όπως το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Βασικός, όμως, παράγοντας για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού προς νέες κατευθύνσεις εξακολουθεί να αποτελεί ο γενικός και ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός.



NEA Μεταβάλλεται ο ρόλος των τουριστικών γραφείων • Απειλή για τα τουριστικά γραφεία το Internet Η προστιθέμενη αξία, που δίνουν τα τουριστικά γραφεία στο τελικό τουριστικό προϊόν που απευθύνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών και η ανάγκη προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα, με όρους ποιότητας και εξειδίκευσης ήταν το συμπέρασμα της εκδήλωσης «Τουριστικά γραφεία: Εξελίξεις, Βιωσιμότητα και Προοπτικές Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, από τον HATTA. Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Equal «Allways Tourism» και χαρακτηρίστηκε από μεγάλη προσέλευση κόσμου - τουριστικών γραφείων, εργαζόμενων, φορέων και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέπτυξαν θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των τουριστικών γραφείων και παρουσίασαν τα δεδομένα της διεθνούς και ελληνικής τουριστικής αγοράς, αναδεικνύοντας το νέο προφίλ των ελληνικών τουριστικών γραφείων και των εργαζόμενων στον κλάδο. Κοινή διαπίστωση είναι η επιτακτική ανάγκη, το σύγχρονο Τουριστικό Γραφείο να προσαρμοστεί στις παγκόσμιες τάσεις και τις ανάγκες των ταξιδιωτών, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για ποιοτική και εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών προς τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς καταναλωτές. Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε η γενική γραμματέας του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, κα. Μαρία Γιαννίρη, η οποία ανακοίνωσε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των τουριστικών γραφείων, που κύριο αντικείμενο θα έχει την αναπροσαρμογή των ορισμών και του κύκλου δραστηριοτήτων των τουριστικών γραφείων, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του προσωπικού τους, νεοεισαχθείσες έννοιες όπως τα «ευέλικτα πακέτα», τον τρόπο διασφάλισης ελάχιστων απαιτήσεων, το e-booking, κ.ά..

ΗΑΤΤΑ ανακοίνωσε ότι ο Σύνδεσμος έχει προετοιμάσει, με την υποστήριξη μελετητικών φορέων και των αδελφών Συνδέσμων της Ευρώπης, μελών της ECTAA, σύστημα ποιότητας για τα τουριστικά γραφεία της Ελλάδας - μέλη του και προδιαγραφές για την προστασία του καταναλωτή. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ECTAA (Ένωση Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων των χωρών της Ε.Ε.), κ. Jan Van Steen, ανέλυσε τις τάσεις της τουριστικής αγοράς και τις εξελίξεις του κλάδου των τουριστικών γραφείων διεθνώς. Η αλλαγή στο καθεστώς των αερομεταφορών, τα νέα κανάλια διανομής των προϊόντων και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχουν μεταβάλει τον τρόπο ζήτησης. Τα τουριστικά γραφεία, προσαρμόζοντας τη λειτουργία τους σε αυτές τις αλλαγές, πρέπει να αλλάξουν φυσιογνωμία και να διαφοροποιήσουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους, δίνοντας προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν με την προσφορά ευέλικτων και ποιοτικών προϊόντων. Ο Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, κ. Πάρις Τσάρτας, παρουσίασε τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των ελληνικών τουριστικών γραφείων, καταλήγοντας στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα τουριστικά γραφεία ώστε να μετεξελιχθούν σε ταξιδιωτικούς συμβούλους. Ακολούθως, αναλύθηκε το θέμα της ποιότητας στη λειτουργία των τουριστικών γραφείων και στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και το θέμα της προστασίας του καταναλωτή. Ο κ. Walter Schut, εκπρόσωπος της ANVR (του Ολλανδικού Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων) μίλησε για τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης στα τουριστικά γραφεία της Ολλανδίας, και η Νομική Σύμβουλος της ΑΒΤΑ (Του Αγγλικού Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων), κα. Paula MacFarland, αναφέρθηκε στις σύγχρονες μεθόδους ρύθμισης των σχέσεων των τουριστικών γραφείων της Αγγλίας με τους καταναλωτές ταξιδιώτες.

Το νέο δ.σ. της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδοχείων Λακωνίας, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες,

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο γενικός γραμματέας Απασχόλησης, κ. Δημήτρης Κοντός, ο οποίος εστίασε στη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας και στις τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές της εποχής μας που επιβάλλουν προσαρμογές για τις επιχειρήσεις και απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, κ. Γιάννης Ευαγγέλου, αναφέρθηκε, κατ’ αρχήν, στη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλεται από τον ΗΑΤΤΑ, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, τον ΠΑΣΕΝΤ, το Πανεπιστήμιο και λοιπούς φορείς, να υποστηρίξουν τα τουριστικά γραφεία για τη μετάβασή τους στα νέα, μεταβαλλόμενα δεδομένα της αγοράς. Ακόμη, ο πρόεδρος του

30 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Δημήτριος Πολλάλης, Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Μουρκάκος, Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Σταθόπουλος, Έφορος: Γεώργιος Δημητρόπουλος, Ταμίας: Κων/ νος Γερακουλάκος, Αναπλ. Γραμματέας: Παντελής Κουρουνάκος, Αναπλ. Ταμίας: Κυριάκος Κλάψης.



NEA Θέμα ανταγωνιστικότητας για τον ελληνικό τουρισμό από ΣΕΒ και ΣΕΤΕ

Κατάταξη Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών με βάση τον Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum (2005) Κατάταξη

Αφίξεις Αλλοδαπών (000)

Έσοδα (εκατ. USD)

15

Ισπανία

Χώρες

55.916

47.891

856

20

Κύπρος

2.470

2.318

938

22

Πορτογαλία

24

Ελλάδα

ΜΚΔ

11.617 1

7.931

683

14.2762 (12.798)3

13.731

962 (1.073)

38

Κροατία 4

8.467

7.463

881

52

Τουρκία

20.273

18.152

895

58

Αίγυπτος

8.244

6.851

831

1: Αφίξεις 2004 2: Αφίξεις Αλλοδαπών συμπεριλαμβάνοντας τις αφίξεις από την Αλβανία 3: Αφίξεις Αλλοδαπών χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι αφίξεις από την Αλβανία 4: Αφίξεις σε τουριστικά καταλύματα ΜΚΔ: Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη

Την 24η θέση μεταξύ 124 χωρών καταλαμβάνει η Ελλάδα στην κατάταξη με βάση τον Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (ΔΤΤΑ), που παρουσίασε πρόσφατα το World Economic Forum. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν για πρώτη φορά από κοινού ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), αναφέρεται ότι η Ελλάδα σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές της υστερεί έναντι της Ισπανίας (15η θέση), της Κύπρου (20η θέση) και της Πορτογαλίας (22η θέση), ενώ υπερτερεί έναντι της Κροατίας (38η), της Τουρκίας (52η) και της Αιγύπτου (58η). Τα «δυνατά» σημεία της Ελλάδας, σύμφωνα με το World Economic Forum, είναι οι εξαιρετικές γενικές συνθήκες υγιεινής (3η θέση), η ασφάλεια που προσφέρει η χώρα μας (18η θέση) και οι πολιτιστικοί πόροι (23η θέση). Οι παράγοντες αυτοί ενισχύονται από την θετική στάση των Ελλήνων, έναντι των τουριστών (23η θέση), καθώς και από την προτεραιότητα που έχει ο τομέας του τουρισμού στην κυβερνητική δράση (22η θέση). Από την άλλη πλευρά, υστερούμε σε μια σειρά από άλλους σημαντικούς παράγοντες, όπως το γενικό θεσμικό πλαίσιο, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 57η θέση, λόγω της αυστηρής, μη ευνοϊκής νομοθεσίας για τις ξένες επενδύσεις, τους περιορισμούς στην ιδιοκτησία από αλλοδαπούς καθώς και την δυσκολία χορήγησης visa. Άλλος ένας τομέας όπου παρατηρείται σημαντική υστέρηση είναι οι υποδομές των αεροπορικών και οδικών μεταφορών, όπου η χώρα μας χαρακτηρίζεται σαν ελάχιστα αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, σημαντικό μειονέκτημα παρατηρείται και στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων, όπου η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού κατατάσσει την χώρα στην 55η θέση. «Αξιολογώντας σε πρώτη ανάγνωση την έκθεση του World Economic Forum, παρατηρούμε ότι επιβεβαιώνεται η επανειλημμένα διατυπωθείσα άποψη ότι η ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό δεν εξαρτάται μόνο ή κατά κύριο λόγο από τις τιμές», υπογραμμίζουν ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ στην ανακοίνωσή τους.

32 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πηγές: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007 UNWTO, World tourism Barometer January 2007 UNWTO: Tourism Market Trends 2005 Edition, Europe

Συγκριτικές επιδόσεις Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών με βάση τον Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum Δείκτες Κανονιστικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Ισπανία

Κύπρος

Πορτογαλία

Ελλάδα

Κροατία

Τουρκία

Αίγυπτος

45

49

28

57

72

51

69

Περιβαλλοντικοί Κανονισμοί

40

53

26

45

52

61

75

Ασφάλεια

46

34

11

18

63

56

64

Υγεία & Υγιεινή

21

36

17

3

66

54

69

Προτεραιότητα τουριστικού τομέα

3

4

26

22

57

54

12

Υποδομές Αερομεταφορών

7

34

35

37

80

51

49

Υποδομές Οδικών Μεταφορών

18

51

23

34

46

59

58

Τουριστικές Υποδομές

2

5

9

7

11

55

85

Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας

32

31

33

38

34

54

74

Ανταγωνιστικότητα τιμών

105

72

102

103

96

86

5

Ανθρώπινοι Πόροι

45

49

40

55

54

65

69

Στάση έναντι τουριστών

55

5

54

23

4

43

85

Φυσικοί & Πολιτιστικοί Πόροι

17

31

25

23

36

47

55

Πηγή: World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007

Όλες οι χώρες που προηγούνται της Ελλάδας στο Δείκτη Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας έχουν γενικά υψηλότερα επίπεδα τιμών. Όμως, προσφέρουν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, συνεπώς καλύτερο value for money, που είναι και το σημαντικότερο κριτήριο. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η βελτίωση των γενικών και ειδικών συντελεστών της τουριστικής προσφοράς ουσιαστικά ωφελεί άμεσα και κατά το μέγιστο τους μόνιμους κατοίκους κάθε χώρας - τουριστικού προορισμού, γεγονός το οποίο πρέπει να έχουν υπόψη τους κατά προτεραιότητα οι κυβερνήσεις όταν σχεδιάζουν τις πολιτικές τους. Με βάση τα γενικά συμπεράσματα της έκθεσης, οι κατευθύνσεις της τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα πρέπει να περιλαμβάνουν: βελτίωση του επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, βελτίωση των γενικών υποδομών με έμφαση στις αερομεταφορές, άρση των εμποδίων προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, διευκόλυνση στη χορήγηση visa και συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.



NEA Νέος γενικός διευθυντής στον ΔΑΑ Μετά από επιτυχημένη πενταετή θητεία στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο κ. Alfred van der Meer αποχωρεί από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας. Υπό τη διοίκηση του κ. van der Meer, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέρριψε ιστορικά ρεκόρ κίνησης, σημείωσε ανοδική κερδοφορία και αναγνωρίσθηκε για την επιΟ νέος γενικός διευθυντής κ. Γιάννης Παράσχης χειρησιακή του αριστεία, με κορυφαία στιγμή την υποδειγματική λειτουργία του αεροδρομίου κατά την ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή πρόκειται να αναλάβει ο μέχρι σήμερα Αναπληρωτής γενικός διευθυντής της εταιρίας, κ. Γιάννης Παράσχης. Έχοντας προηγουμένως διαγράψει επιτυχημένη πορεία στο χώρο του international management consulting, ο κ. Παράσχης είναι στέλεχος της εταιρίας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. από το 1996, έτος σύστασης της εταιρίας. Υπήρξε κύριος συντελεστής στην ανάπτυξη της εταιρίας ήδη από τα πρώτα της βήματα, με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής και στην επιχειρηματική επιτυχία του αεροδρομίου στα 11 χρόνια της εταιρίας. Είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI World) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΑΚΑΑ). Ο κ. Παράσχης διαθέτει πτυχίο M.Sc. Industrial Engineering και διδακτορικό Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου.

Ενδιαφέρον για τα Ιόνια νησιά από τη βελγική αγορά Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για δυο προορισμούς του Ιονίου, την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, από τη βελγική αγορά, σύμφωνα με τον διευθυντή του Ε.Ο.Τ. Βελγίου κ. Θ. Χαρτοματσίδη. Αντίθετα, ύφεση παρουσιάζουν η Κρήτη και η Ρόδος που παραδοσιακά κρατούσαν τα σκήπτρα στις προτιμήσεις των Βέλγων. Οι Βέλγοι είναι υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και ξοδεύουν πολλά χρήματα στις διακοπές τους. Το 78% επιλέγει για τη διαμονή του ακριβά ξενοδοχεία και, σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ξοδεύουν 1.500 ευρώ ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

34 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κατά τη χειμερινή περίοδο συνηθίζουν να ταξιδεύουν τα weekends. Για την προσέγγιση της συγκεκριμένης αγοράς, το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ξεκίνησε διαφημιστική καμπάνια από τον Νοέμβρη του 2006 με καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, στα τραμ, στους σταθμούς του metro και σε όλη την πόλη των Βρυξελλών. Η καμπάνια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο. Το ενδιαφέρον των Βέλγων για τα Ιόνια νησιά ήταν ιδιαίτερα εμφανές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης των Βρυξελλών, την οποία τις τρεις πρώτες ημέρες που ήταν ανοικτή για το κοινό, επισκέφθηκαν 80.000 άτομα. Το ενδιαφέρον για τα Ιόνια νησιά όπως προαναφέρθηκε είναι σε υψηλά επίπεδα, αλλά ένα από τα προβλήματα είναι και ο τρόπος της απ’ ευθείας μετάβασης σε αυτά αεροπορικώς (πέρα των charter flights). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση από την Ελλάδα, πέρα των Ιονίων Νησιών, παρέστησαν οι τέσσερις νομοί της Κρήτης (η οποία είναι ψηλά στις προτιμήσεις των Βέλγων), η Ρόδος και η Καβάλα.

Στην CONFEX ο HAPCO Στην έκθεση International Confex, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Φεβρουαρίου 2007 στο Earls Court του Λονδίνου, έλαβε μέρος ο HAPCO, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η έκθεση αυτή αφορά Η γενική του διευθύντρια του HAPCO κυρίως στον επαγγελμα- κα. Λύντια Μαστρονικολή τικό τουρισμό και ειδικότερα στα ταξίδια κινήτρων, σημειώνοντας φέτος τη μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών για τα τελευταία επτά χρόνια. Ο HAPCO εκπροσωπήθηκε από τη γενική του διευθύντρια κα. Λύντια Μαστρονικολή τόσο στην έκθεση, όσο και στην τελετή Απονομής Βραβείων του περιοδικού Μ & ΙΤ (Meetings & Incentive Travel), κατά την οποία η Ελληνική παρουσία και συμμετοχή ήταν φέτος ιδιαίτερα σημαντική.



NEA Προχωράει το σχέδιο αξιοποίησης της τουριστικής περιουσίας Σε εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο αποκρατικοποίησης των καζίνο Πάρνηθας, Κέρκυρας και η αξιH υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης O υπουργός Οικονομίας κ. οποίησης κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά Γιώργος Αλογοσκούφης των εκτάσεων στην Ανάβυσσο και την Αφάντου Ρόδου της ΕΤΑ Α.Ε., ενώ θα ακολουθήσει η αξιοποίηση της μαρίνας του ΣΕΦ.

ματισμού και παραγωγής ταξιδιών αναψυχής την κα. Σοφία Κωνσταντιδέλη. Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της TUI Hellas κ. Νίκου Παπαθανάση, «με την αλλαγή αυτή ενοποιούμε το πελατολόγιο, που αποτελείται από εταιρικούς πελάτες και ταξιδιώτες αναψυχής. Μεγιστοποιούμε την αγοραστική μας δύναμη στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών από τους προμηθευτές μας σε όλο τον κόσμο. Αναπτύσσουμε νέες συνέργιες και μειώνουμε το λειτουργικό κόστος, αφού καταργούμε το υποκατάστημα στο Σύνταγμα, αξιοποιώντας τα ιδιόκτητα γραφεία μας». Σημείο πώλησης ταξιδιών της TUI στο κέντρο της Αθήνας παραμένει το υποκατάστημα στο notos galleries home. Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι η TUI Hellas είναι πλέον επίσημος αντιπρόσωπος της Disneyland Resort Paris για την Ελλάδα.

Αυτά σε συνδυασμό με το θέμα της αξιοποίηση της τουριστικής περιουσίας την οποία διαχειρίζεται η ΕΤΑ Α.Ε., συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του υπουργού Οικονομίας κ. Γιώργου Αλογοσκούφη και της υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά.

Σημαντικά νέα υπάρχουν και στον τομέα των επαγγελματικών ταξιδιών. Το τμήμα Business Travel του Corporate Services είναι πλέον μέρος του παγκόσμιου δικτύου BCD Travel και προσφέρει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επιχειρηματίες και στελέχη εταιριών.

Σε ότι αφορά στο καζίνο της Κέρκυρας, εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός μπορεί να προκηρυχθεί μέσα στον Απρίλιο. Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι η εκχώρηση της αποκλειστικότητας της λειτουργίας του καζίνο στην περιοχή για ένα διάστημα πέντε ετών. Η προκήρυξη θα δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προτείνουν τον χώρο εγκατάστασης του καζίνο.

Βάσει αυτών των εξελίξεων η TUI Hellas επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για επενδυτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά, διατηρώντας πάντα τη θέση του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού της χώρας.

Αναφορικά με την Ανάβυσσο και την Αφάντου, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να προχωρήσει το σχέδιο για τη δημιουργία Θεματικού Πάρκου στην Ανάβυσσο, καθώς και στη δημιουργία γηπέδου γκολφ στην περιοχή της Αφάντου στη Ρόδο.

Σύστημα σήμανσης για τα ξενοδοχεία Ξυλοκάστρου - Τρικάλων

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε το θέμα των κινήτρων που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος για τη δημιουργία νέων, πεντάστερων ξενοδοχείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Νέες επενδυτικές κινήσεις από την TUI Hellas Η TUI Hellas, πρωτοπόρος εταιρία σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού και στρατηγικής, επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητές της στην παροχή ταξιδιών αναψυχής στην ελληνική αγορά.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα σήμανσης για τα ξενοδοχεία Ξυλοκάστρου - Τρικάλων, στις τέσσερις εισόδους της πόλης και στις κομβικές της διασταυρώσεις με τη χιλιομετρική απόσταση της κάθε μονάδας δημιούργησε και εφαρμόζει ο Σύλλογος Ξενοδόχων των δήμου Ξυλοκάστρου σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή.

Το πλαίσιο σχεδίου ανάπτυξης περιλαμβάνει τη συνένωση των τμημάτων Corporate Services και Leisure Travel, που απευθύνονται στους Έλληνες πελάτες. Τα τμήματα συστεγάζονται πλέον στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου (Λεωφ. Θησέως 330, Καλλιθέα) και θα διευθύνονται από τον κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη, με υπεύθυνη τμήματος προγραμ-

Σημειώνεται ότι, τα ξενοδοχεία τα οποία εντάσσονται στο συγκεκριμένο σύστημα φέρουν το σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ..

36 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τα περισσότερα από τα 20 ξενοδοχεία του δήμου Ξυλοκάστρου, δυναμικότητας άνω των 1.600 κλινών, παρέχουν υψηλού επιπέδου ανέσεις και υπηρεσίες.


Syros Sunny Hotels: Το πρώτο δίκτυο μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις Κυκλάδες Ένας χρόνος δραστηριότητας ολοκληρώνεται για το Syros Sunny Hotels, το πρώτο ολοκληρωμένο δίκτυο μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις Κυκλάδες.

διάρκεια του έτους. Παράλληλα με τα ανωτέρω, δημιουργήθηκε και λειτουργεί η ειδική ιστοσελίδα του δικτύου στο Internet, όπου ο επισκέπτης μπορεί να έχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο πληροφόρησης για την Σύρο, για τα ξενοδοχεία-μέλη του δικτύου.

Πετραλιά: Στοίχημα η τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά

Το δίκτυο, το οποίο στηρίζει την φιλοσοφία του στην έννοια «η ισχύς εν τη ενώσει», ήρθε να καλύψει την ανάγκη για οργανωμένη και συστηματική προώθηση και προβολή των ξενοδοχείων της περιοχής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα δε, διατηρεί και διασφαλίζει την ιδιαιτερότητα, αυτονομία και την μοναδικότητα του κάθε ξενοδοχείουμέλους. Το δίκτυο αριθμεί σήμερα 17 ξενοδοχεία-μέλη, στα οποία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει: • Ενιαίο κεντρικό όνομα-σήμα, που προσδίδει ενιαία ταυτότητα και εικόνα και εμπνέει οργάνωση, σοβαρότητα, συνέπεια και αξιοπιστία. • Ενιαίο σύστημα marketing για την προβολή και προώθηση στην τουριστική αγορά, με σκοπό την αύξηση των κρατήσεων και την ισχυροποίηση του μεριδίου αγοράς. • Ενιαίο σύστημα οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης σε θέματα παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια των καινοτόμων ενεργειών που εφαρμόζει το δίκτυο, καθιέρωσε το Club μελών Syros Sunny Hotels & Restaurant, τα μέλη του οποίου απολαμβάνουν προνομιακές τιμές σε θέμα διαμονής, εστίασης και αγορών, όπως: - 15% έκπτωση επί των τιμών όλων των τύπων δωματίων, - 10% έκπτωση στα εστιατόρια, bar και καφέ των ξενοδοχείων, - 10% έκπτωση στα συνεργαζόμενα με το δίκτυο εστιατόρια της Σύρου, - μεγάλες εκπτώσεις σε επιλεγμένα εμπορικά καταστήματα του νησιού, - συμμετοχή σε ειδικά πακέτα ή προσφορές καθ’ όλη τη

«Ο Πειραιάς πρέπει να πάψει να είναι πέρασμα. Ο Πειραιάς πρέπει να γίνει προορισμός. Η τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά είναι ένα στοίχημα για όλους μας, για τον τουρισμό στον 21ο αιώνα». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τον δήμαρχο της πόλης του Πειραιά, κ. Παναγιώτη Φασούλα. Μάλιστα, για την επίτευξη του στόχου αυτού, το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια προγραμματική σύμβαση για θέματα τουρισμού με τον δήμο του Πειραιά. Για τη δημιουργία παραθαλάσσιας διαδρομής περιπάτου και ποδηλάτου από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως τη Βάρκιζα, ο δήμαρχος του Πειραιά πρότεινε ο ποδηλατόδρομος και ο πεζόδρομος να ξεκινήσουν από το Μικρολίμανο, από τα «Βοτσαλάκια», κάτι που βρήκε απολύτως σύμφωνη την υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης. Αναφερόμενη στην Εταιρία Τουριστικής Αξιοποίησης, η κα. Πετραλιά σημείωσε ότι ήρθε ο καιρός να τεθεί σε ενέργεια η σύμβαση που είχε υπογραφεί ανάμεσα στον Δήμο Πειραιά και στην Εταιρία Τουριστικής Αξιοποίησης πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σημειώνεται πως η συνάντηση της κας Πετραλιά με τον κ. Φασούλα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών που υλοποιεί η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / 37


NEA Cavo Sidero: Ένα θέρετρο-σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό • Ξεκινάει η μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στην Ελλάδα Δόθηκε, επιτέλους, μετά από μακρόχρονη καθυστέρηση, το «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η δημιουργία του Cavo Sidero, της μεγαλύτερης ήπιας αειφορικής τουριστικής επένδυσης, ύψους 1,2 δισ. ευρώ που θα υλοποιηθεί στο Λασίθι Κρήτης από την Minoan Group, σε έκταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Παναγία η Ακρωτηριανή». Με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους έξι συναρμόδιους υπουργούς και την υπογραφή συνεργασίας μεταξύ της Minoan Group Plc και της ΜΚΟ Forum For The Future, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η επένδυση. Η επίσημη παρουσίαση του έργου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στην Αίγλη Ζαππείου, παρουσία της υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, του Βρετανού πρέσβη κ. Simon Gass και του CEΟ της MKO Forum For The Future κ. Peter Madden, οι οποίοι απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς. Η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, υπενθύμισε τη σημασία του τουρισμού υψηλής ποιότητας για τη χώρα και επεσήμανε την εξέχουσα θέση που κατέχει μεταξύ των βασικών αναπτυξιακών στόχων της κυβέρνησης. «Το θέμα των επενδύσεων και ιδίως το ζήτημα της υποδοχής και προώθησης μεγάλων επενδυτικών προτάσεων αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Από την πλευρά μας αυτό που επιθυμούμε και επιδιώκουμε είναι να εδραιωθεί ένα φιλικό, ευέλικτο και σταθερό πλαίσιο για το επενδύειν και για το επιχειρείν, με ξεκάθαρους κανόνες και όρους για όλους και με αδιαφιλονίκητο γνώμονα, την ανάπτυξη, την εύρυθμη και δημιουργική λειτουργία της αγοράς, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία. Με τις ρυθμίσεις που προωθήσαμε το τελευταίο διάστημα απλοποιούνται βασικές διαδικασίες που αφορούν στις επενδύσεις και στις επιχειρήσεις και μειώνονται δραστικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά. Δημιουργούμε το αμέσως επόμενο διάστημα το Γραφείο Υποδοχής Επενδύσεων στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης που θα αναλάβει τον ρόλο της υποδοχής, ταχείας αξιολόγησης και στη συνέχεια προώθησης των επενδυτικών προτάσεων. Προωθούμε σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, το θεσμικό πλαίσιο της τουριστικής κατοικίας. Μία αγορά που ανθεί διεθνώς και κυρίως σε ανταγωνιστικούς προορισμούς και που ανοίγει εντελώς νέα πεδία ανάπτυξης για την Ελλάδα». Για την αγορά κατοικίας, η κα. Πετραλιά είπε ότι, στόχος είναι να υιοθετήσουμε τα θετικότερα στοιχεία από τα μοντέλα που ακολουθούν με επιτυχία άλλες χώρες και να τα

38 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

προσαρμόσουμε στις συνθήκες και ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Και υπογράμμισε ότι η τουριστική κατοικία δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τα ξενοδοχεία και τα άλλα τουριστικά καταλύματα, αλλά συμπληρωματικά. Πρόκειται για ένα προϊόν που θα συνδυάζει ξενοδοχειακές, αθλητικές υποδομές -όπως γήπεδα γκολφ- και άλλες υποδομές, θα προσελκύσει νέες επενδύσεις, θα ενισχύσει σημαντικά την τουριστική μας κίνηση και θα συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής μας περιόδου». Ο κ. Christopher Egleton, πρόεδρος της Minoan Group Plc, και ο κ. Geoffrey Brown, διευθυντής Έργου, παρουσίασαν για πρώτη φορά στους δημοσιογράφους και τους εμπλεκόμενους φορείς το έργο Cavo Sidero, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεγάλης αυτής επένδυσης, δηλαδή τον αειφορικό και περιβαλλοντικά φιλικό σχεδιασμό, τα οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία και το σεβασμό προς τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Ο Βρετανός πρέσβης κ. Simon Gass επικρότησε το έργο και τόνισε τη σημασία του για την προώθηση και εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού. Ο κ. Peter Madden, CEΟ της MKO Forum for the Future, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον άρτιο τρόπο σχεδιασμού του Cavo Sidero, αλλά και την ευθυγράμμισή του έργου με τα πρότυπα μίας πολιτικής φιλικής προς το περιβάλλον.

Νέα γενική διευθύντρια στην Amadeus Ελλάδος

H νέα γενική διευθύντρια της Amadeus Ελλάς, κα. Εύα Καραμάνου

Νέα γενική διευθύντρια στην Amadeus Ελλάς, κορυφαία εταιρία τεχνολογικών λύσεων για την τουριστική βιομηχανία, ανέλαβε από την 1η Φεβρουαρίου 2007 η κα. Εύα Καραμάνου. Τα καθήκοντα της κας Καραμάνου θα είναι διευρυμένα, καθώς εκτός των γραφείων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, θα είναι υπεύθυνη και για το γραφείο αντιπροσώπευσης της Κύπρου.

Η κα. Καραμάνου, η οποία έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην ταξιδιωτική βιομηχανία, εντάχθηκε στο δυναμικό της Amadeus Ελλάς το 2003 αναλαμβάνοντας καθήκοντα εμπορικού διευθυντή. Τη θέση της γενικής διευθύντριας αναλαμβάνει, καθώς ο μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής κ. Roberto Copello ανέλαβε καθήκοντα Senior Manager Human Resources για τις αγορές της Κεντρικής, Ανατολικής Νότιας Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής. Ο κ. Copello κατείχε την θέση του γενικού διευθυντή της Amadeus Hellas από το 1998 έως τον Ιανουάριο 2007.



NEA 3ο Διεθνές Συνέδριο IMIC: Σε άνοδο η αμερικανική αγορά Σημαντική αύξηση στην προσέλευση τουριστών από τις Η.Π.Α. αναμένεται και τη φετινή περίοδο στη χώρα μας, μια εκτίμηση η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι δύο νέες αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες -η Continental και η US Airways- θα προσθέσουν δρομολόγια από και προς την Αθήνα. «Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, πέρυσι, οι νέες πτήσεις της αμερικανικής αεροπορικής εταιρίας Delta, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 400% των Αμερικανών που επέλεξαν την Ελλάδα για τις διακοπές τους», δήλωσε κατά τη δεύτερη ημέρα του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου IMIC 2007, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με θέμα «Μάρκετινγκ Προορισμών - Ταξίδια Κινήτρων, Εταιρικές Συναντήσεις και Εκδηλώσεις», ο υπεύθυνος επικοινωνίας και μάρκετινγκ του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Ελευθέριος Βενιζέλος, κ. Γιώργος Καραμάνος. Στην ομιλία του, ο κ. Γιώργος Δρακόπουλος, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) αναφέρθηκε στο πρόβλημα της εποχικότητας του τουρισμού στη χώρα μας, αλλά και στη δυσκολία της δημιουργίας των υποδομών για τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο επεσήμανε, ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 11η θέση σε επίπεδο εσόδων και στη 16η θέση σε επίπεδο αφίξεων στον κόσμο. Αναφερόμενος στο θέμα του γκολφ υπογράμμισε ότι αυτή η μορφή τουρισμού θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική «τονωτική ένεση», αν ξεπεραστούν τα θεσμικά προβλήματα που εμποδίζουν τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων που αποτελούν ένα σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης. Με τη σειρά της, η κα. Deborah Luhrman, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και ειδική σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, παρουσίασε στοιχεία του Οργανισμού που αποδεικνύουν την ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2006. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Αλέξανδρο Κουρή της PRC Group, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε, αφού πλέον το ελληνικό τουριστικό προϊόν που τα τελευταία χρόνια στηρίζεται στο «sea and sun» έχει και νέους ισχυρούς ανταγωνιστές, όπως είναι η Κροατία και η Τουρκία. Επίσης, ο κ. Κουρής αναφέρθηκε στην περιορισμένη διαδικτυακή παρουσία της Ελλάδας, τη στιγμή που νέα έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (με τη συμμετοχή 5.000 ατόμων) κατέδειξε ότι η δεύτερη σημαντικότερη πηγή της διαφήμισης για τον τουρισμό μιας χώρας είναι το Internet με ποσοστό 14,1%. Η ίδια έρευνα κατατάσσει τα διαφημιστικά σποτ, αφίσες και δημοσιεύσεις στα έντυπα στην τελευταία θέση, με ποσοστό 1%. Στην πρώτη θέση βρίσκονται, οι γνώμες φίλων

40 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

και γνωστών που έχουν επισκεφθεί ένα προορισμό, με ποσοστό 42%. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου IMIC 2007 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα: «Εξασφαλίστε την ποιοτική απόδοση για τα ταξίδια κινήτρων: Τι θέλει ο πελάτης», με ομιλητή τον Bruce Tepper (Η.Π.Α., Director of SITE Intl Board). Επίσης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Δημιουργικότητα και ποιότητα και όχι μόνο ήλιος και παράδοση», με συντονιστή τον κ. Αλέξανδρο Κουρή, (PRC Group) και ομιλητές τους: Παναγιώτη Αρκουμανέα από το Δήμο Αθηναίων, Βασίλη Θεοχαράκη του Alba Graduate School, Γιώργο Καραμάνο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», Δημήτρη Κούτουλα, σύμβουλο σε θέματα τουρισμού και μάρκετινγκ, Γιώργο Μπαρμπούτη του Ξενοδοχείου Ρόδος Παλάς και τη Μαίρη Τριανταφύλλου της Ένωσης «Ελληνίδες του Κρασιού». Το 3ο Διεθνές Συνέδριου IMIC 2007, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και καθ’ όλη τη διάρκειά του οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε θέματα σχετικά με τα ταξίδια κινήτρων, τις εταιρικές συναντήσεις και εκδηλώσεις.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Συναλλαγές με ασφάλεια στην Ευρώπη Πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές περιέχει ο οδηγός «Ταξιδεύεις στην Ευρώπη; Κάνε συναλλαγές με ασφάλεια», σκοπός της έκδοσης του οποίου είναι να συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης του καταναλωτή προς την Ευρωπαϊκή αγορά. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή που σε συνεργασία με τα Κέντρα του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή 25 Ευρωπαϊκών χωρών, συνέλεξε μία σειρά χρήσιμων πληροφοριών για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (εκτός Σλοβακίας) και τη Νορβηγία και δημιούργησε έτσι ένα βασικό εργαλείο για κάθε ταξιδιώτη-καταναλωτή. Συγκεκριμένα καλύπτει θέματα: • Αγοράς προϊόντων, όπως ενδείξεις τιμών, εγγυήσεις, συνήθεις τρόπους πληρωμής, • Διαμονής, όπως προκαταβολές, ακυρώσεις, κρατήσεις ξενοδοχείων, • Μετακίνησης, όπως ακυρώσεις κρατήσεων αεροπορικών ταξιδιών, βασικές προϋποθέσεις για την ενοικίαση αυτοκινήτων, • Περιπτώσεις ασθένειας: Ισχύ της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΚΑ). Επιπλέον, ενημερώνει για την ιδανική περίοδο επισκεψιμότητας σε κάθε χώρα, για τα σημαντικότερα αξιοθέατα, τους εμπορικούς δρόμους και τις κεντρικές αγορές της κάθε πρωτεύουσας, τα παραδοσιακά προϊόντα, καθώς και τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης. Τέλος, αναφέρονται τα ωράρια καταστημάτων, τραπεζών και ταχυδρομείων.



ΘΕΜΑ

HATTA

Η ποιοτική Ακτοπλοΐα, μοχλός ανάπτυξης για τον Τουρισμό Ο ελλιπής μέχρι σήμερα συντονισμός και η καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών, είναι και το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική ακτοπλοΐα. Εφόσον αυτό επιτευχθεί και σε συνδυασμό με μία σειρά κινήσεων, η ακτοπλοΐα μπορεί να αναδειχθεί σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για

1

2

τον τουρισμό. Αυτό ήταν το βασικότερο από τα συμπεράσματα του Forum Ακτοπλοΐας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον ΟΛΠ, τη Δευτέρα 5 Μαρτίου, και τα οποία παρουσιάστηκαν σε Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 13 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Esperia Palace.

O πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Γιάννης Ευαγγέλου επεσήμανε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα της Ακτοπλοΐας εντοπίζεται στον ελλιπή μέχρι σήμερα συντονισμό και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών. Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε τη σύσταση ενός φορέα ο οποίος θα αναλάβει το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων. Παράλληλα, θα αναλάβει τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων για την βελτίωση της εικόνας που παρουσιάζει σήμερα η ακτοπλοΐα και γενικά ο θαλάσσιος τουρισμός. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΗΑΤΤΑ, ο φορέας αυτός θα διακρίνεται για την ταχύτητα των δράσεων και την ευελιξία του. Επιπλέον, με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν σε σχέση με τη διαχείριση της διαθεσιμότητας των εισιτηρίων ακτοπλοΐας και την προστασία του καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα θέματα που αφορούν την αντικειμενική και διαφανή πληροφόρηση του επιβάτη ως προς την διάθεση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μπορούν να αντιμετωπισθούν με την καθιέρωση Κώδικα Δεοντολογίας για τα ΗΣΚΘΕΕΑ, θέμα για το οποίο ο ΗΑΤΤΑ έχει υποβάλλει ολοκληρωμένη πρόταση στο ΥΕΝ. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Α-

42 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3

1. Ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ κ. Γιάννης Ευαγγέλου υποδέχεται τη υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά 2 Στιγμιότυπο από το Forum 3 Από το βήμα η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά

κτοπλοΐας, κ. Μ. Σακέλλης, υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου και ελεύθερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την έγκαιρη ανακοίνωση των δρομολογίων, ο πρόεδρος της ΕΕΑ είπε ότι η Ένωση έχει κάνει πρόταση στις ακτοπλοϊκές εταιρίες να καταθέτουν τα δρομολόγια από τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους έτσι ώστε αυτά να εγκρίνονται από το ΥΕΝ μέχρι τον Μάιο και να είναι διαθέσιμα στα συστήματα κρατήσεων από τον Οκτώβριο για όλη την επόμενη χρονιά. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα του forum, κατέδειξαν την ανάγκη: • Δημιουργίας ενός κεντρικού φορέα που θα αναλάβει τον συντονισμό όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών και θα αναδείξει


τις βέλτιστες λύσεις και πρακτικές. • Να υπάρξει επιτάχυνση της εκτέλεσης μεγάλων λιμενικών έργων εκσυγχρονισμού παράλληλα με την εξεύρεση λύσεων που μπορούν να λειτουργήσουν με τις υπάρχουσες υποδομές. • Να θεσμοθετηθούν ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, ιδιαίτερα όσον αφορά έργα και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας. • Να υπάρξει συντονισμένος σχεδιασμός για την βελτίωση των χερσαίων υποδομών πρόσβασης στα λιμάνια, οι οποίες πρέπει να αναπτύσσονται παράλληλα με την κίνηση κάθε λιμανιού. • Ριζικού ανασχεδιασμού του ακτοπλοϊκού δικτύου με βάση τα νέα δεδομένα της αγοράς και τις πραγματικές μεταφορικές ανάγκες των νησιών. • Εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου όσο και μέσω της βελτίωσης των τεχνικών μέσων και υποδομών ώστε να μην υπάρχουν άστοχα απαγορευτικά απόπλου. Ακόμη, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του forum: • Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες να αναπτυχθεί δημόσιος διάλογος και διαβούλευση για μια σειρά από θεσμικά αιτήματα τόσο των Ακτοπλοϊκών Εταιριών όσων και της Αυτοδιοίκησης των νησιών, ώστε για να επιτευχθεί η απαιτούμενη συνεργασία όλων των πλευρών και να εξευρεθούν κοινά αποδεκτές λύσεις και προτάσεις. • Το επίπεδο των παρεχόμενων ακτοπλοϊκών υπηρεσιών έχει βελτιωθεί και πλέον είναι εφάμιλλο αντίστοιχων ευρωπαϊκών. • Ο τουρισμός των νησιών στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ακτοπλοΐα και παράλληλα μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερα έσοδα σε αυτή εφόσον τηρηθούν οι βασικές αρχές της τουριστικής αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι στο forum, το οποίο προηγήθηκε, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, κα. Φάνη Πάλη Πετραλιά, στην ομιλία της, τόνισε ότι η ποιότητα είναι το στοίχημα που πρέπει να βάλουμε για να κερδίσουμε στον Ελληνικό Τουρισμό και σε μεγάλο βαθμό, το μέλλον της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης στηρίζεται σε ένα σύγχρονο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Το Forum τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος επισήμων και εκπροσώπων φορέων, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Πέτρος Μαντούβαλος, βουλευτής Πειραιά, ο υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, κ. Οικονομίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, κ. Γιάννης Ρούσσος, και εκπρόσωποι του εφοπλιστικού και τουριστικού κόσμου. ◊


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αλέξανδρος

Diva


Slice

Slice Tribu

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Π. ΡΑΛΛΗ 37Α ΤΑΥΡΟΣ 177-78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-3424651, 210-3421549 FAX: 210-3450657 e-mail: dinos@ath.forthnet.gr www.silas-koutsochristou.com

Satellite P

Tip Set

Tubo

Phant

Tip 2

Glove

Egon

Vega

Cono

Tip 1

Tribu

Boogie


ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΝΑ

COSPICO AEBE

«Ηγέτιδα δύναμη» στο χώρο των διαφώτιστων καλύψεων • Έντονη εξαγωγική δραστηριότητα • Ισχυρό μερίδιο αγοράς στον ξενοδοχειακό τομέα Τριάντα χρόνια εμπειρίας στο χώρο των διαφώτιστων καλύψεων διαθέτει η COSPICO A.E.B.E., έχοντας εδραιώσει τη θέση της στο χώρο μέσω ενός ισχυρού δικτύου αντιπροσωπειών ανά την Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρία, έχει να παρουσιάσει μία σταθερά ανοδική εξαγωγική δραστηριότητα, σε διάφορες χώρες του κόσμου, και ένα σταθερά διευρυνόμενο μερίδιο αγοράς στον ξενοδοχειακό τομέα. Αυτά σε συνδυασμό με μία σειρά από νέες επενδυτικές και επιχειρηματικές κινήσεις, με πρόσφατη τη δημιουργία και λειτουργία υποκαταστήματος στο Ελληνικό, καθώς και την αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων της, αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο ότι η COSPICO A.E.B.E. αποτελεί, δίχως αμφιβολία, μία από τις πλέον δυναμικές εταιρίες του χώρου της. Η πολύχρονη πείρα και εμπειρία της COSPICO A.E.B.E. στο χώρο των καλύψεων και των διαφώτιστων κατασκευών, προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στη μεγαλύτερη δυνατή γκάμα της αγοράς, προκειμένου να προχωρήσει στην κάλυψη του ιδιωτικού ή του επαγγελματικού του χώρου. Η γκάμα των προϊόντων της COSPICO περιλαμβάνει την Ανοιγοκλειόμενη Pergola, το σύστημα διαφώτιστης κάλυψης Danpalon, την Ανοιγόμενη Οροφή, την Κάλυψη Πισίνας Σταθερή ή Ανοιγόμενη, το Σύστημα Κάλυψης Γκαράζ, το Περσιδωτό Παράθυρο, Στέγαστρα Εισόδων και Παραθύρων, Κουπόλες, Θόλους, Πυραμίδες, το σύστημα εξωτερικής σκίασης κτιρίων DUCO, το πτυσσόμενο σύστημα πλαγιοκάλυψης με τζάμια CFS, και το στέγαστρο - μάρκιζα CANOPY. Οι κατασκευαστικές προτάσεις και λύσεις της εταιρίας έχουν μεγάλη απήχηση στην ξενοδοχειακή αγορά, βρίσκοντας εφαρμογή ιδιαίτερα στις ανακαινίσεις μικρών και μεγάλων μονάδων, ενώ το 20% των συνολικών πωλήσεων της εταιρίας προέρχεται από τον ξενοδοχειακό χώρο, γεγονός που αποδεικνύει πως τα προϊόντα της COSPICO A.E.B.E. είναι τα πλέον κατάλληλα για την ξενοδο-

46 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

χειακή αγορά. Παρέχουν, άλλωστε, θερμομόνωση, ηχομόνωση, προστασία U.V. και δεκαετή εγγύηση χρήσης. Κάποιες, λοιπόν, από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν ανακαινίσει, επεκτείνει και «εκμεταλλευτεί» τους χώρους τους με κατασκευές της COSPICO A.E.B.E.. Η εταιρία είναι γνωστή και για την αξιοπιστία των μοναδικών κατασκευών που διαθέτει. Είναι άλλωστε, η μοναδική εταιρία



ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΝΑ στο χώρο της που διαθέτει ISO 9001, το οποίο εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα όλων των υπηρεσιών και κατασκευών της. Η COSPICO A.E.B.E. είναι επίσης κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τις κατασκευές της με Νο 00600013.7- 2303. Για την παροχή νέων προϊόντων και λύσεων κάλυψης, αλλά και για την εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων, το τμήμα σχεδιασμού της εταιρίας, σε συνεργασία με το τμήμα ερευνών, είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Η πιο πρόσφατη κίνηση ήταν η ολοκλήρωση και διανομή του νέου Στεγάστρου-Μαρκίζας CANOPY, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί και διανεμηθεί στην αγορά. Αναφορικά με την εξαγωγική δραστηριότητα της COSPICO A.E.B.E., ξεκίνησε δυναμικά πριν από πέντε χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών, έχουν υπογραφεί σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας και αντιπροσώπευσης των προϊόντων της εταιρίας, όπως η Ανοιγοκλειόμενη Pergola και το CANOPY, με μεγάλες εταιρίες του κλάδου σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Υεμένη, οι Φιλιππίνες, ενώ σύντομα αναμένεται η υπογραφή συμφωνιών με εταιρίες σε Αμερική και Αυστραλία. Η παρουσία των προϊόντων της COSPICO A.E.B.E. είναι πολύ ισχυρή και στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις, με σημαντικότερες τη SAIE, τη SAIE DUE, τη BATIMAT, την EQUIP’BAIE, την CONSTRUMAT, τη VETECO και τη BAU. Η φιλοσοφία που χαρακτηρίζει την COSPICO A.E.B.E. είναι η άμεση, γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη και βασίζεται στην επιθυμία του να ζει και να κινείται σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής και ποιότητας, όλες τις εποχές του χρόνου και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Στόχος δε της εταιρίας είναι η ικανοποίηση του πελάτη με κατασκευές που χαρίζουν απέριττη πολυτέλεια, καθιστώντας ταυτόχρονα την πολυτέλεια αυτή όσο το δυνατόν πιο προσιτή.

48 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στην κατεύθυνση υλοποίησης του στόχου αυτού, σημαντικό ρόλο έχει το προσωπικό της COSPICO A.E.B.E., το οποίο αριθμεί 60 άτομα, εκ των οποίων τα 15 άτομα είναι διοικητικό και τα υπόλοιπα τεχνικό προσωπικό. Επιπλέον, το επιτελείο εξειδικευμένων μηχανικών φροντίζει πάντα για την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, έχοντας σαν προτεραιότητα την ικανοποίηση οποιασδήποτε ανάγκης του. Για να επιτυγχάνει αυτό το στόχο σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, η εταιρία, προχώρησε στην αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων της, καθώς και του τεχνολογικού της εξοπλισμού με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η έδρα του ομίλου στεγάζεται στα έκτασης 3.500 τ.μ. κεντρικά γραφεία της στο Μαρούσι, ενώ οι χώροι των αποθηκών και του εργοστασίου έχουν συνολική έκταση 20.000 τ.μ.. Στα Νότια Προάστια, η εταιρία στεγάζεται στο νέο της υποκατάστημα επί της Λ. Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό, ενώ ο νέος ιδιόκτητος χώρος της εταιρίας, όπου θα στεγάζονται γραφεία, έκθεση και αποθήκες, στον κόμβο της Αττικής Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον έως τώρα προγραμματισμό, μέχρι το 2010 θα έχουν ολοκληρωθεί πέντε νέα υποκαταστήματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη την Πάτρα και την Κρήτη. Αναφορικά με το οικονομικό «πρόσωπο» της εταιρίας, το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.010.000€, το δε πάγιο ενεργητικό της σε τρέχουσες αξίες είναι 30.000.000 €, ενώ η ετήσια ανάπτυξη της εταιρίας εκτιμάται από την οικονομική διεύθυνση στο 15-20%. Η εταιρία συνεργάζεται με κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρίες, όπως η Tέρνα και η Άκτωρ, ενώ στο πελατολόγιό της ανήκουν οι μεγαλύτεροι ξενοδοχειακοί όμιλοι της χώρας, όπως οι Aldemar, Grecotel, Airotel, Yes Hotels, Candia Maris, καθώς και αλυσίδες καταστημάτων όπως τα Flocafe, Δωδώνη, Kαστελόριζο, Friday’s, και Goody’s, αλλά και τα Kτήματα Λαζαρίδη και Καρράσου. ◊ www.cospico.gr





ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

B.I. Hellas

Πρωτοποριακές εφαρμογές Τεχνολογικά προηγμένα συστήματα και εφαρμογές διαθέτει στην εγχώρια αγορά η εταιρία B.I. Hellas. Η εταιρία έχει να επιδείξει μία αξιόλογη δεκαετή πορεία, την οποία επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το πελατολόγιό της και οι συμφωνίες συνεργασία της με μεγάλες εταιρίες και πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Η B.I. Hellas συστήθηκε το 1997 ως προέκταση της εταιρίας Μορφή -η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Display house- και είναι κατά βάση εισαγωγική εταιρία. Στην δεκάχρονη παρουσία της στην ελληνική αγορά η Β.Ι. Hellas έχει προμηθεύσει πολυεθνικές εταιρίες, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και εταιρίες franchise με πρωτοποριακές συσκευές και συστήματα, τα οποία ξεχωρίζουν για τις ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας τους. Σήμερα, η εταιρία, έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της εταιρίας ad notam. Πρόκειται, κυρίως, για συσκευές με πρόσοψη καθρέπτη, στον οποίο προβάλλονται, μέσω έγχρωμης οθόνης προβολής LCD υψηλής ανάλυσης (τελευταίας τεχνολογίας), τηλεοπτικά και ενημερωτικά μηνύματα, TV spotscommercials, εικόνες-παραστάσεις, τροφοδοτούμενες από σήμα TV, SAT, DVD, VIDEO, PC. Η πρόσοψη του καθρέπτη, δηλαδή, έχει δύο ιδιότητες, αυτή του καθρέπτη και της αυτόνομης συσκευής τηλεόρασης τελευταίας τεχνολογίας. Τα συστήματα διαθέτουν αδιάβροχες οθόνες TV (ιδανικές για τοποθέτηση σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ. μπάνια, spa, κ.λπ.), που εφαρμόζονται σε καθρέπτες οποιαδήποτε διάστασης και απευθύνονται κυρίως σε ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας, καθώς και πολυτελείς κατοικίες. Η ιδέα βασίζεται στην ενημέρωση αλλά και την επικοινωνία μηνυμάτων από οθόνη TV, η οποία αποτελεί μέρος του καθρέπτη. Η πρόσοψη του καθρέπτη -πέρα από την χρησιμότητά του- τραβά την προσοχή του ατόμου, έχοντας παράλληλα και τη δύναμη της υποβολής: παρατηρητής και περιεχόμενο οθόνης εύκολα ταυτίζονται. Επιπλέον, ο καθρέπτης επιτρέπει για λόγους αισθητικής

52 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

την εύκολη τοποθέτηση οθονών σε χώρους που άλλοτε δεν ήταν δυνατό. Η προσαρμοστικότητα δε των προϊόντων στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου αγοραστή είναι απεριόριστες, μιας και ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μέσα από μία ποικιλία διαστάσεων, τόσο καθρέπτη, όσο και οθόνης. Ειδικότερα, μπορεί να επιλεγεί καθρέπτης διαφορετικού τύπου και πάχους, διαφορετικού χρώματος ή γυαλιού, διαφορετικοί τρόποι στήριξης, διαστάσεις οθονών με προδιαγραφές που καλύπτουν όλες τις πιθανές απαιτήσεις κάθε σύγχρονου δωματίου ξενοδοχείου ή αυτόνομης κατοικίας. Τα συστήματα διαθέτουν ηχεία προσαρμοσμένα εσωτερικά του καθρέπτη και αδιάβροχα τηλεκοντρόλ ειδικής κατασκευής. ◊



ΑΠΟΨΗ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο Κρητικός Τουρισμός στη Νέα Εποχή Για όλα εκείνα τα οποία μπορούν να αναδείξουν την Κρήτη σε «Φλόριντα της Ευρώπης», να την μετατρέψουν από έναν απλό τουριστικό προορισμό σε ένα ελκυστικό «brand», μιλάει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου κ. Νικηφόρος Λαμπρινός. Ο Τουρισμός και γενικότερα η βιομηχανία των διακοπών, των ταξιδιών και του ελεύθερου χρόνου, είναι ο πλέον υποσχόμενος κλάδος παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας, με σημαντική συμμετοχή στα μεγέθη της εθνικής οικονομίας, της απασχόλησης και της περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ έχει καταστεί η μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα του πλανήτη και μάλιστα χωρίς να δείχνει σημεία κορεσμού, παρά τους πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, τα τσουνάμι. Αλλά είναι και κατεξοχήν πεδίο άσκησης ανταγωνισμού, ανελέητου μεν, που προσφέρει, ωστόσο, παράλληλα μεγάλες προοπτικές. Η ανταγωνιστικότητα βεβαίως είναι μέγεθος σχετικό, όπου συγκρίνεσαι με τον καλύτερο τον οποίο πρέπει να φθάσεις και να ξεπεράσεις και μετριέται με την απόδοση των επενδύσεων και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Ο Κρητικός Τουρισμός δεν μπορεί να μπει σε μία λογική χαμηλών τιμών για να ανταγωνισθεί τις εκτός ζώνης ευρώ χώρες της ανατολικής Μεσογείου σε επίπεδο κόστους, που προσφέρουν το ίδιο βασικό προϊόν «ήλιο και θάλασσα», αλλά σε επίπεδο στοχευμένης ποιοτικής διαφοροποίησης προϊόντος και προσφορές εμπλουτισμένων τουριστικών εμπειριών, που προϋποθέτουν με τη σειρά τους ένα καλά ανθρώπινο δυναμικό, διαφυλάσσοντας και την έμφυτη φιλοξενία των κατοίκων του ως άδηλο πόρο. Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, οι διαφημιστικές καταχωρήσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερο αποτέλεσμα, εάν δεν είναι ενταγμένες σε ένα σχέδιο marketing, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την περιοχή, για τον προορισμό (destination) από τεχνοκράτες product managers. O σύγχρονος τουρίστας επιθυμεί πλέον τουρισμό «εμπειριών» και οι «εμπειρίες» που κάθε προορισμός μπορεί να προσφέρει είναι αναπόσπαστο μέρος του marketing του ενιαίου προορισμού που λέγεται Κρήτη, αλλά και ο εμπλουτισμός του τουριστικού της προϊόντος

54 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

με μορφές τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, σε εκείνους όμως τους τομείς που μπορεί να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως είναι ο θρησκευτικός, ο ιατρικός, ο συνεδριακός, ο αθλητικός, κ.λπ.. Ένα μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί στην Κρήτη είναι η δια σύνδεση των τομέων του Τουρισμού και της Γεωργίας (τριτογενούς και πρωτογενούς), ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται και να αλληλοτροφοδοτούνται και η γεωγραφική διάχυση του τουριστικού ρεύματος στην ενδοχώρα στα πλαίσια του μεγάλου στόχου της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Η Κρήτη έχει όλα τα προσόντα να αποτελέσει την «Φλόριντα της Ευρώπης» και τον διατροφικό της «τροφοδότη». Όσον αφορά το Γκολφ, η Κρήτη διαθέτει ένα γήπεδο και αυτό χάρη στον «ηρωισμό» Κρητών Ξενοδόχων. Για να θεωρηθούμε όμως ως προορισμός γκολφ (Golf destination) χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα τρία, ενώ η έννοια του γηπέδου γκολφ απουσιάζει από τον πολεοδομικό κανονισμό χρήσεως γης! Συναφές είναι το θέμα ανάπτυξης του τουριστικού real estate και δη τουριστικών κατοικιών γύρω από τα γήπεδα γκολφ και γύρω από τα ξενοδοχεία. Εδώ χρειάζονται σαφείς και διαφανείς κανόνες παιχνιδιού, προδιαγραφές, προστασία του περιβάλλοντος και της φέρουσας τουριστικής ικανότητας, αλλά και διδαχή από τα λάθη του ισπανικού μοντέλου, καθώς και τα δικά μας κατορθώματα, όταν πρώτα πολεοδομούμε και μετά κάνουμε χωροταξία. Η Κρήτη μπορεί να συνθέσει το «τέλειο» ταξιδιωτικό πακέτο, ενδυναμώνοντας την προώθησή του, σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, να επανατοποθετήσει το τουριστικό της προϊόν και να μετατραπεί από έναν απλό τουριστικό προορισμό σε ένα ελκυστικό «brand», γιατί δεν φθάνει να είναι ασφαλής προορισμός πρέπει να είναι και ελκυστικός. Γι’ αυτό χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο marketing (Destination marketing organisation) και δη e-marketing, αλλά με ένα επαγγελματικά στελεχωμένο οργανισμό διαχείρισης προορισμού (D.M.O.- Destination management Organisation), που θα εισηγείται και θα παρακολουθεί τις επενδυτικές τάσεις στα νέα τουριστικά προϊόντα, ως συστατικά στοιχεία της νέας εποχής που έχει ανάγκη να δημιουργήσει. Στον Τουρισμό όσο η προσφορά θα είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, θα έχουμε συνθήκες ολιγοψωνίου και το «πάνω χέρι» θα έχουν


ΑΠΟΨΗ οι tour operators. H διεθνής τάση ότι οδεύουμε προϊόντος του χρόνου σε δύο - τρεις μεγάλους παγκόσμιους παίκτες στον τουρισμό, επαληθεύεται και με τις τελευταίες συγχωνεύσεις των μεγαλύτερων tour operators της Ευρώπης, οπότε η διαπραγματευτική θέση των ξενοδοχειακών μονάδων καθίσταται ακόμη πιο αδύναμη. Έτσι, ο διαρκώς αυξανόμενος κατά γεωμετρική πρόοδο ρόλος του Internet στην επιλογή και κρατήσεις στα καταλύματα ενός προορισμού, είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικά ταξίδια, γίνεται όσο ποτέ πιο επίκαιρος, και εδώ αναδεικνύεται η έλλειψη μίας καλά σχεδιασμένης δικτυακής πύλης (portal) για τον ενιαίο προορισμό «Κρήτη», μαζί τις low cost/low fare αεροπορικές εταιρίες και την διασφάλιση κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού στις αερομεταφορές, για την μερική απεξάρτηση των ξενοδοχειακών μονάδων. Γιατί η πορεία του τουρισμού δεν είναι αυτόνομη, αλλά συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αερομεταφορές και στην ακτοπλοΐα. Η ευδοκίμηση λοιπόν και επιτυχία των προορισμών στο μέλλον, προσδιορίζεται και από την ικανότητα να χρησιμοποιούν ευρέως τα νέα τεχνολογικά εργαλεία για να έρθουν σε επαφή με τους καταναλωτές, και μάλιστα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τα συστήματα διαχείρισης προορισμών και στρατηγικής marketing. Όλες οι παραπάνω διαπιστώσεις - προτάσεις αποκτούν ξεχωριστή σημασία, με την εφετινή πτώση των κρατήσεων στην Κρήτη μέχρι τώρα, και μάλιστα σε διψήφιο αριθμό από τη γερμανική κυρίως αγορά και ακολούθως τη βρετανική. Τα μεγέθη των τουριστικών αγορών των χωρών αυτών (αποτελούν το 43% του εισερχόμενου τουρισμού) και τις απώλειές τους δεν μπορούν να αναπληρώσουν οι άλλες τουριστικές αγορές της Ευρώπης και της αναδυόμενης Ρωσίας, όσο καλά κι αν πηγαίνουν. Αποδεικνύεται πόσο δυσχερές είναι να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου οι αυξητικές τάσεις ώστε ο «ενάρετος» κύκλος της τελευταίας διετίας να αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά, για να μην επανέλθουμε στην αποσταθεροποίηση της τριετίας 2001-2004, με δεδομένο ότι η κεφαλαιοποίηση της αναγνωρισιμότητας της χώρας, λόγω των Ολυμπιακών αγώνων εξατμίζεται, η δε σχέση του ευρώ με το δολάριο γίνεται ανταγωνιστική. Θετικά στοιχεία είναι η πολυστοχευμένη διαφημιστική εκστρατεία του ΥΠΤΑΝ, οι αναμενόμενες προτάσεις του εθνικού στρατηγικού συμβούλου marketing και το «χτίσιμο» του εθνικού brand, ενώ ο ευέλικτος αναπτυξιακός νόμος βοηθά στις ανακαινίσεις των μονάδων, μειώνοντας το χάντικαπ του χαμηλού ποιοτικά κέντρου βάρους ηλικίας των μονάδων μας. Το φετινό καλοκαίρι θα ξεκινήσουν στα αεροδρόμια και λιμάνια της Κρήτης, μετά από πρόταση της Ένωσης Ξενοδόχων του Ηρακλείου και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, πρωτογενείς κυλιόμενες έρευνες, ώστε μέσα από αυτές και την επιστημονική ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, να εντοπιστούν τα στοιχεία για την επανατοποθέτηση (repositioning) και διαφοροποίηση του Κρητικού Τουριστικού προϊόντος και να προσδιορισθεί το Κρητικό «χαρτοφυλάκιο» έναντι των ανταγωνιστριών χωρών , γεωγραφικά και ανά προϊόν.

Πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, η μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ίδρυσης προπτυχιακού τμήματος Τουρισμού. Η Κρήτη θα διεκδικήσει την πρώτη ίδρυση του σχετικού τμήματος και για λόγους συμβολισμού, εκτός των αυταπόδεικτων προσόντων, προδιαγραφών και πλουσιότατου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων και απασχολουμένων, που διαθέτει, αποτελώντας τη Silicon Valley του Ελληνικού Τουρισμού. Αλλά θα διεκδικήσει και το project πίστας αγώνων αυτοκινήτων φόρμουλα1, έχοντας ιδρύσει την «Κρητικά Αυτοκινητοδρόμια Α.Ε.» και έχοντας ετοιμάσει πλήρη φάκελο. Ένας άλλος τομέας που έχουμε δώσει βάρος είναι οι συνέργιες με τους ΟΤΑ (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ως συνδιαμορφωτές του τουριστικού προϊόντος, αφού διαμορφώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να ζήσουν, να κινηθούν και να ψυχαγωγηθούν οι τουρίστες, έχοντας την αρμοδιότητα και ευθύνη για πολύ βασικές υποδομές όπως η καθαριότητα, η οδοσήμανση, η ασφάλεια, η ψυχαγωγία, οι οχλούσες δραστηριότητες, η αισθητική των δημοσίων χώρων, κ.λπ., ενώ εισπράττουν όχι ευκαταφρόνητα ποσά από τα λεγόμενα τέλη παρεπιδημούντων, των οποίων δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμη η ανταποδοτικότητα.

Απειλές που αντιμετωπίζει η «απογείωση» του Κρητικού Τουρισμού και των επενδύσεων Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος (καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, ανεξέλεγκτες απορρίψεις σκουπιδιών) και κυρίως οι δημόσιες υποδομές: αεροδρόμιο Ηρακλείου, λιμάνια και οδικοί άξονες. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το πρώτο σε αφίξεις τσάρτερ αλλά και τι ειρωνεία: το πρώτο σε αρνητικά σχόλια και παράπονα, όντας πλέον από αρκετών ετών κορεσμένο, ανεπαρκές, έχοντας εξαντλήσει την φέρουσα ικανότητά του, παρά τις όποιες βελτιώσεις και επεκτάσεις, αποτελεί κλασικό δείγμα ελληνικής παθογένειας. Όλοι διαπιστώνουν τα προβλήματά του και αναφέρονται σε αυτά σε συσκέψεις, τα υφίστανται, αλλά δεν κάνουν και τίποτε για την επίλυσή τους και κυρίως βεβαίως το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών και η ΥΠΑ. Από την άλλη πλευρά, εκτός από εξαγγελίες για την κατασκευή νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, δεν έχουμε ισχυρό «δείγμα γραφής» για την δέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης. Οι δημόσιες αναφορές για την Κρήτη ως «ναυαρχίδας του Ελληνικού Τουρισμού» ή ότι «στην Κρήτη χτυπάει η καρδιά του Ελληνικού Τουρισμού», θα παραμένουν σαν στερεότυπα άνευ ουσίας, αν δεν αποκτήσουν πολιτικό αντίκρισμα, που δεν μπορεί να είναι άλλο από την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στην Βουλή. Η έντονη εποχικότητα σε συνδυασμό με τις δυσλειτουργίες του αεροδρομίου Ηρακλείου, συνιστούν σαφέστατα κίνδυνο επενδυτικής και αναπτυξιακής ανάσχεσης στους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης. Ο Τουρισμός και οι αερομεταφορές είναι δύο έννοιες άρρηκτα δεμένες δεδομένου ότι άνω του 80% των τουριστών διακινείται μέσω των αεροδρομίων. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

55


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Elies Resorts

Φιλοξενία πέντε αστέρων Η κυκλαδική μινιμαλιστική απλότητα, η εξαιρετική μεσογειακή και ελληνική κουζίνα και οι σύγχρονες ανέσεις, συναντώνται ιδανικά και δημιουργούν έναν εμπνευσμένο χώρο: Elies Resorts, ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει αξέχαστες διακοπές στους πιο απαιτητικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το βραβευμένο ως «Ξενοδοχείο Διακοπών 2006» από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, Elies Resorts, είναι ιδανικά τοποθετημένο πάνω στην μεγάλη χρυσαφένια παραλία του κόλπου Βαθύ, δίπλα στην ομώνυμη γραφική κοινότητα, σε απόσταση 10 χλμ. από την πρωτεύουσα της Σίφνου, Απολλωνία, και 15 χλμ. από το λιμάνι Καμάρες και κοντά σε δημοφιλείς παραλίες, σπάνιας ομορφιάς, όπως η Χρυσοπηγή, ο Φάρος και ο Πλατύς Γιαλός. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα αναπτύσσεται μέσα σε μια καταπράσινη έκταση 50,000 m2, που κυριαρχούν ελιές, λουλούδια και φυτά σε μεγάλη ποικιλία ειδών και χρωμάτων. Το Elies Resorts διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία επιλογών στον τομέα της διαμονής, από superior δωμάτια, μέχρι deluxe σουίτες και βίλλες με ιδιωτική πισίνα. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις, όπως δορυφορική TV, DVD player, κλιματισμός, πρόσβαση στο διαδίκτυο, mini bar, θυρίδα, κ.ά.. Στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου λειτουργεί μία αίθουσα συνεδρίων πλήρως εξοπλισμένη με υψηλής τεχνολογίας οπτικοακουστικό εξοπλισμό, χωρητικότητας 40 ατόμων, κατάλληλη και για ιδιωτικές προβολές. Παράλληλα, το ξενοδοχείο παρέχει πολλές επιλογές για αυτούς που επιθυμούν διαφορετικούς τρόπους αναψυχής στις Δυτικές Κυκλάδες. Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει απλά να χαλαρώσει κάνοντας ηλιοθεραπεία κάτω από τον λαμπερό ελληνικό ήλιο, στην πισίνα του ξενοδοχείου ή στην ιδιωτική παραλία, να κολυμπήσει στα γαλάζια νερά του Αιγαίου, να ξεδιψάσει με ένα σπέσιαλ cocktail στο pool bar. Για όσους επιθυμούν να παρατείνουν τη νύχτα τους, απολαμβάνοντας εξαιρετική σαμπάνια ή κάποιο σπάνιο κονιάκ, συνοδευόμενο από κάποιο εκλεκτό κουβανέζικο πούρο, τότε ο δρόμος οδηγεί στο main bar & lounge του ξενοδοχείου. Ένα γαστριμαργικό «ταξίδι» περιμένει όσους επιλέξουν το gourmet εστιατόριο του ξενοδοχείου, στο οποίο μπορεί κανείς να απολαύσει εμπνευσμένο μεσογειακό μενού, κάποιο σπάνιο κρασί και εξαιρετικό service, σε ένα πολυτελές και παράλληλα διακριτικό περιβάλλον. Εάν κάποιος επιθυμεί να απολαύσει ένα μασάζ, αρωματοθεραπεία ή ακόμα ένα χαμάμ, το Κέντρο Health and Spa σε συνεργασία

56 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

με το Cocoon Spa προσφέρει πολλές επιλογές. Ο επισκέπτης μπορεί επίσης να ασκηθεί στο πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο γυμναστήριο του ξενοδοχείου. Για τους λάτρεις του τέννις, ένα σύγχρονο γήπεδο τέννις, το οποίο κατασκευάστηκε το 2006 με τις καλύτερες προδιαγραφές είναι στη διάθεσή τους. Επιπλέον, ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει το τοπίο και τις απομονωμένες παραλίες της Σίφνου ή ακόμα και των γειτονικών νησιών με ταχύπλοο σκάφος, να πάει για ψάρεμα στα μαγευτικά νερά του νησιού, να παρακολουθήσει μαθήματα μαγειρικής της τοπικής κουζίνας, να παρακολουθήσει μαθήματα χορού ή ακόμα και μαθήματα αγγειοπλαστικής, δημιουργώντας ο ίδιος μοναδικές δημιουργίες. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είναι πλήρως προσαρμόσιμες στις επιθυμίες κάθε επισκέπτη. Σε ειδικές περιστάσεις δε και κατόπιν επιθυμίας του επισκέπτη, το προσωπικό του ξενοδοχείου μπορεί να οργανώσει ένα ιδιωτικό δείπνο κάτω από την 200 χρόνων ελιά του Elies Resorts. ◊



ΑΡΘΡΟ

του Στέλιου Σταυρίδη*

Αριστερόστροφη πλύση εγκεφάλου «Η Ελλάδα το τελευταίο προπύργιο του κρατισμού», μας πληροφορούσε πριν λίγο καιρό με ακόμη έναν εύστοχο τίτλο, η ΕΣΤΙΑ. Διαβάζοντας κανείς τα στοιχεία, πραγματικά θλίβεται. Πως δηλαδή, εμείς οι Έλληνες με τόσα χαρίσματα και τέτοια δημιουργικότητα, καταντήσαμε ουραγοί της Ευρώπης των 27 και μετά βίας αναφερόμαστε ανάμεσα στις 100 χώρες του κόσμου. Τι ντροπή αλήθεια! Να έχουμε τέτοιες δυνατότητες και να μην μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα ηλεκτρονικά, δεν θέλουν να αφήσουν τον μέσο Έλληνα να ανοίξει τα μάτια του και το μυαλό του, να γίνει πολίτης του κόσμου όπως ιστορικά υπήρξε, να ασχοληθεί με τα σπουδαία. Μας θέλουν να ασχολούμαστε με τα ασήμαντα, με γελοιότητες που υποβαθμίζουν τον απλό άνθρωπο σε χάχολο και μας θέλουν έτσι, διότι αυτό βολεύει τους λίγους που ζουν εις βάρος των πολλών. Μια απερίγραπτη αριστερή «ιδεολογία», αλλά και τα μεγάλα συμφέροντα (που επωφελούνται από τις άκρως συντηρητικές θέσεις της), σε αγαστή συνεργασία, θέλουν τον κόσμο σε «βαθύ σκοτάδι», ώστε από έλλειψη πληροφόρησης να παρασύρεται από την ξεπερασμένη προ πολλού και ζημιογόνα για όλους μας «ιδεολογία του χθες». Ο απλός και ασφαλώς, όχι πλούσιος, πολίτης, είναι εκείνος που υφίσταται πρωτίστως τη ζημιά από το κλίμα απραξίας που συστηματικά καλλιεργείται, με συνέπεια να καθυστερούν οι τόσο επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που όταν συμβούν θα αλλάξει θεαματικά και προς το καλύτερο φυσικά, η οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο κρατισμός στην Ελλάδα σήμερα, σκοτώνει καθημερινά την έμφυτη δημιουργικότητα, την φαντασία και επιχειρηματικότητα του Έλληνα, ο οποίος σε πείσμα των απερίγραπτα κακών συνθηκών, επιμένει να προσπαθεί. Γι’ αυτό και στον τομέα της επιχειρηματικότητας είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη.

χάνει. Και αντί να του δοθεί «χείρα βοηθείας», του μένει το στίγμα του απατεώνα και γίνεται δακτυλοδεικτούμενος, από όλους αυτούς που θέλουν τους νέους άκριτους και μη σκεπτόμενους, επίδοξους δημοσίους υπαλλήλους (υπέρτατη φιλοδοξία!), ή τεμπέληδες στα (γεμάτα) μπαράκια και τις καφετέριες. Από όλους αυτούς που έχουν κάνει την αριστερή ιδεολογία τους επάγγελμα και μάλιστα προσοδοφόρο, καλλιεργείται και εκθειάζεται η κουλτούρα της ήσσονος προσπάθειας, του μηδενισμού, του φθόνου όλων όσων προοδεύουν. Και αντί να προβάλλονται παραδείγματα προς μίμηση, ώστε η κοινωνία μας να πάει μπροστά, προβάλλονται ασήμαντοι άνθρωποι και γεγονότα που μας κρατούν εν υπνώσει. Σε όλον τον κόσμο συζητούν για την τεράστια σημασία της προσαρμογής των εταιριών αλλά και των ανθρώπων στα νέα δεδομένα, που συντελούνται πλέον με καταιγιστικό ρυθμό. Όλοι λένε ότι αν μια εταιρία παραμείνει ίδια, σε δύο το πολύ τρία χρόνια θα καταρρεύσει. Όλοι τονίζουν ότι ο σημαντικότερος παράγων προσωπικής βελτίωσης είναι η ικανότητα αλλαγής και προσαρμογής, που μόνο με συνεχή επιμόρφωση (δια βίου μάθηση) μπορεί να επιτευχθεί. Και εμείς εδώ καθημερινά βιώνουμε τον καλοπληρωμένο θίασο όλων αυτών των απίθανων σκοταδιστών, να καλλιεργεί τη συντήρηση και να μάχεται «με νύχια και με δόντια» για τη διατήρηση του status quo (που μόνον αυτούς ωφελεί), αντί να καλλιεργούν το πάθος για την καινοτομία και την πρόοδο. Προσπαθούν, άλλοι με απίστευτους νοητικούς ακροβατισμούς, άλλοι με άναρθρες συχνά κραυγές και άλλοι με σοβαροφάνεια και «περισπούδαστες αρλούμπες» να μας πείσουν για την αυθεντικότητα των θέσεών τους. Όλοι αυτοί έχουν καταντήσει το αριστερό κίνημα, που κάποτε υπήρξε πράγματι προοδευτικό και συνετέλεσε στην δικαιότερη σημερινή κοινωνία που ζούμε, σε τραγικό εμπόδιο στην πρόοδο της κοινωνίας και τον Έλληνα από καπετάνιο και πρωτοπόρο, σε θλιβερό ουραγό. Είναι αυτοί που έχουν εγκλωβίσει μια ολόκληρη κοινωνία και συχνότατα δυστυχώς μια ολόκληρη κυβέρνηση, σε ατολμία, απραξία και βουβαμάρα. Εγώ προσωπικά, θλίβομαι για όλους εκείνους τους οραματιστές της αριστεράς, που βλέπουν να έχουν πάρει ποικιλότροπα τη σκυτάλη άνθρωποι που με τις πράξεις τους και τα λεγόμενα τους ενταφιάζουν καθημερινά όλο και βαθύτερα μια ιδεολογία, που υπό άλλες προϋποθέσεις, πολλά θα μπορούσε να προσφέρει στην κοινή προσπάθεια.

Το τίμημα του κρατισμού όμως είναι βαρύτατο, αφού στην Ελλάδα - όμηρο της αριστερής διανόησης, μια στις δύο νέες επιχειρηματικές προσπάθειες αποτυγχάνει στον ένα χρόνο, ενώ τέσσερις στις πέντε (δηλαδή το 80%) μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια!!! Δηλαδή, 4 στους 5 που ξεκινούν κάποια επιχειρηματική προσπάθεια βάζουν λουκέτο...

Αλλά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και μάλιστα ραγδαία. Αρκεί να πιστέψουμε πραγματικά ότι ο καθένας από εμάς έχει τεράστια ισχύ και βροντερή «φωνή». Εμείς οι απλοί πολίτες που διαθέτουμε στοιχειώδη κρίση μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Να συμβάλλουμε στην πρόοδο της Ελλάδος και να ενθαρρύνουμε τους πολιτικούς μας να τολμήσουν τις επείγουσες πλέον μεταρρυθμίσεις.

Επιπλέον, αντί να επιβραβεύεται το επιχειρείν και να ενθαρρύνεται η προσπάθεια, στιγματίζεται και καταδικάζεται οριστικά αυτός (συνήθως ο μικρός), που παρά τις θυσίες, τον κόπο και τον πόνο, αποτυγ-

Αξίζει να ενώσουμε τις φωνές μας. Είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία. Αρκετά πια. Ας μην μας διαφεντεύουν οι λίγοι, οι ασήμαντοι, οι οπισθοδρομικοί, οι γραφικοί, όλοι δηλαδή αυτοί που ζούνε εις βάρος μας. ◊

* Ο κ. Στέλιος Σταυρίδης είναι διευθύνων σύμβουλος της Piscines Ideales, Γ.Γ. της Λέσχης Επιχειρηματικότητας & Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ

58 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



ΘΕΜΑ

Εκδηλώσεις του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης Επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου Ξεναγών Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκαν μέσα στο Φεβρουάριο (τις Κυριακές 4, 11 και 25 Φεβρουαρίου), μια σειρά δωρεάν ξεναγήσεων από τα μέλη του Συνδέσμου, με σκοπό οι Θεσσαλονικείς να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία της πόλης τους και να επισκεφτούν πολλά από τα πιο αξιόλογα μνημεία της. Επίσης, στις 21 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τουριστικού Ξεναγού, πολλά σχολεία της πόλης, μεταξύ των οποίων και η Σχολή Τυφλών, ξεναγήθηκαν από τους επαγγελματίες ξεναγούς του Συνδέσμου, στους πολιτιστικούς θησαυρούς της συμπρωτεύουσας. Προηγήθηκε, στις 14 Δεκεμβρίου, μια δεξίωση στο ξενοδοχείο Mediterrannean Palace, με καλεσμένους του Συνδέσμου, εκπροσώπους των αρχών, του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, του Ε.Ο.Τ. και άλλων τουριστικών φορέων της περιοχής. Ο Σύνδεσμος Ξεναγών Θεσσαλονίκης, ο πρώτος Σύνδεσμος Ξεναγών στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1956 από τους πρώτους αποφοίτους της σχολής ξεναγών Θεσσαλονίκης. Σε συνέντευξη της Προέδρου του Συνδέσμου, κυρίας Αννίτας Τριβέλλα έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα του κλάδου που έχουν να κάνουν με την έλλειψη προώθησης και ενημέρωσης του κοινού, για το έργο και την αποστολή του επαγγελματία ξεναγού, που συχνά βάλλεται από παράνομες ενέργειες μη επαγγελματιών, κυρίως συνοδών πρακτορείων. «Σε μια εποχή διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η Πολιτεία οφείλει να εντείνει τους ελέγχους και να προστατεύσει τους τουρίστες από τους καιροσκόπους. Οι τουρίστες - καταναλωτές έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν έγκυρες και ποιοτικές υπηρεσίες στον τομέα της ξενάγησης, κάτι που εξασφαλίζεται μόνο από τους διπλωματούχους ξεναγούς, όπως άλλωστε, ρητά, ορίζει και ο νόμος. Πρόβλημα αποτελεί και ο μικρός αριθμός επαγγελματιών με γνώσεις βαλκανικών γλωσσών και ρωσικών, που λόγω του συνεχώς αυξανόμενου ρεύματος τουριστών από τις χώρες αυτές, γίνεται επιτακτική η ανάγκη ύπαρξής τους. Προτεινόμενη λύση είναι η ύπαρξη ιδιαιτέρων κινήτρων εισαγωγής ατόμων με επάρκεια στις γλώσσες αυτές, στη σχολή ξεναγών Θεσσαλονίκης. Σημειωτέον, ότι στη σχολή διδάσκονται εκτός από αρχαία και βυζαντινή ιστορία και αρχαιολογία, σύγχρονος πολιτισμός, λαογραφία, ιστορία

60 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

της τέχνης, γεωγραφία, κ.ά.», είπε η κα. Τριβέλλα. Οι ξεναγοί, «οι άνθρωποι που κάνουν τις πέτρες να μιλούνε», όπως χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί, είναι οι καλύτεροι πρέσβεις του ελληνικού πολιτισμού. Αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της χώρας μας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Με το εκπαιδευτικό τους έργο, κάνουν τους ξένους να την αγαπήσουν και ενισχύουν την περηφάνια των Ελλήνων, υπενθυμίζοντάς τους τη βαριά κληρονομιά τους και παρέχοντας επιπρόσθετες, έγκυρες πληροφορίες για την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι Έλληνες ξεναγοί θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο. Σε πρόσφατη έρευνά του το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), αποφάνθηκε πως το μοντέλο εκπαίδευσης των Ελλήνων ξεναγών αποτελεί πρότυπο και συνιστάται να ακολουθηθεί από όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ◊



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

PATRIARCA boutique hotel

Πέρα από κάθε προσδοκία

«Μποέμ» ατμόσφαιρα και υπηρεσίες πολλών αστέρων «παντρεύονται» αρμονικά στο ξενοδοχείο PATRIARCA, ένα boutique hotel, στην Απολλωνία της Σίφνου. Σε ένα διατηρητέο κτίσμα του 1650 όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο 6ος, χαρακτηρισμένο το 1982 και ως έργο τέχνης από την τότε υπουργό πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, λειτουργεί σήμερα το ξενοδοχείο PATRIARCA. To κτίριο αναστηλώθηκε και αναπαλαιώθηκε πλήρως το 2004 με την επιμέλεια του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κ. Δημητριάδη και του Πολιτικού Μηχανικού Λ. Παυλή, ενώ την εσωτερική διακόσμηση ανέλαβε ο Άγγελος Αγγελόπουλος. Το αποτέλεσμα δικαιώνει κάθε προσδοκία. Στα έξι δωμάτια του ξενοδοχείου, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 14 άτομα, κυριαρχούν τα έντονα χρώματα και η «μποέμ» διάθεση. Οι παροχές του ξενοδοχείου είναι αντίστοιχες ενός boutique hotel αφού όλα τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με a/c, tv, dvd, mini bar, mini hi-fi, safe box, amenities Korres, internet, laundry. Τα πλούσια σπιτικά πρωινά και τα ιδιαίτερα cocktails σερβίρονται στη βεράντα του ξενοδοχείου με θέα τη χώρα. Στο wine bar του PATRIARCA μία μεγάλη ποικιλία κρασιών ανταποκρίνεται σε κάθε γούστο, ενώ μία μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων είναι πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε γαστριμαργική «ανησυχία».◊

62 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


zaxarioudakis 21*29

4/26/06

9:07 AM

™ÂÏ›‰·1

EÍÂȉ›ÎÂ˘Û‹ Ì·˜ ■ MÂϤÙ˜ ηψ‰È·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ■ K·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ■ M¤Ûˆ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ TV ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ: MÔ˘ÛÈο ηӿÏÈ· ·fi ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ ñ MÔ˘ÛÈο ηӿÏÈ· ·fi ÙÔÈΤ˜ ËÁ¤˜ ‹¯Ô˘ ñ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤ۈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ (Information) ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì Pay TV ñ ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Video ̤ۈ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ■ AÙÔÌÈο ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ■ KÔÈÓ¿ ‰›ÎÙ˘· RF/Satellite ■ KÏÂÈÛÙ¿ ΢ÎÏÒÌ·Ù·

¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜: Grecotel ñ Rithymna ñ Kreta Palace ñ Porto Rethymno ñ El Greco ñ Corfu Imperial ñ Malia Park Pfi‰Ô˜ Beach ñ Creta Sun ñ Elounda Village ñ Agapi Beach ñ Elounda Beach ñ Elounda Bay Elounda Mare ñ Elounda Mare Porto ñ Kalimera Kriti ñ Creta Maris ñ Candia Maris ñ Bella Maris Silva Maris ñ Cretan Village ñ Royal Mare ñ Knossos Royal ñ Malia Beach ñ Sirens ñ Kreta Star Creta Panorama ñ Nana Beach ñ Kyknos Pilot Beach ñ Blue Sea ñ K‡ÎÓÔ˜ ñ Marina ñ Annabel Robinson ñ Lytos ñ Akti Zeus ñ Zorbas ñ Phodele Beach ñ Suny ñ Kaktos ñ Anisa ñ M‡ıÔ˜ ñ EÏ˘ÚÔ˜ Rodos Palace ñ HÏÈÔ˜ K¤Ú΢ڷ˜ ñ Pela X·ÏÎȉÈ΋ ñ Lyktos ñ AÙÏ·ÓÙ›˜ (Grecotel) King Saron (KfiÚÈÓıÔ˜) ñ Rodos Paradise ñ NËÛ¿ÎÈ K¤Ú΢ڷ ñ Rethymno Palace ñ Ariadni (M¿ÏÈ·) Olympian Village (Aldemar) ñ Heronisos Maris ñ Kastelo ñ ¢·Ó¿Ë (÷ÏÎȉÈ΋) ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜ (ª‡ÎÔÓÔ˜) ñ ∫Ô‡ÚÔ˜ & ¶ÔÛÂȉÒÓ (¶¿ÚÔ˜) ñ Olympic (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ) ñ Adele Mare (ƒ¤ı˘ÌÓÔ) Lasite (¶fiÚÙÔ Ã¤ÏÈ) ñ Pefana (ÃÂÚÛfiÓËÛÔ˜) ñ Tinos Beach ñ ¶ÔÏÏ¿ ‰›ÎÙ˘· Î·È È‰ÈÒÙ˜

N. A. Z∞Ã∞ƒπ√À¢∞∫∏ : ™ÙÚ˘ÌÒÓÔ˜ 11 & ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ ñ TËÏ.: 2810 372800-801, 2810 263381 ñ Fax: 2810 263381 ñ KÈÓËÙfi: 6932 638776




ΑΡΘΡΟ

του Γιώργου Τριανταφύλλου*

Αποκέντρωση στην… κουζίνα Το 2004 όταν δίδασκα το μάθημα της «Επαγγελματικής Αγωγής» στο τμήμα μαγείρων της Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου, άκουσα έναν νεαρό και φιλόδοξο μάγειρα να παραπονιέται, λέγοντας «πόσο αλάτι βάζουν στην ψαρόσουπα;». Αλήθεια πόσοι από εμάς δεν έχουν αισθανθεί (σαν νεοσσοί που ξεκινούσαμε την επαγγελματική μας καριέρα) πικρία, βρισκόμενοι αντιμέτωποι με αρχέγονες και προβληματικές νοοτροπίες στην προσπάθειά μας να μάθουμε στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που αποκομίσαμε στις σχολές μας; Θυμάμαι το 1998 που εργαζόμουνα στο ξενοδοχείο Santa Marina στην Μύκονο, τον Chef του οποίου ο μισθός τότε ήταν ίσος με αυτόν που λαμβάνουν διευθυντές ξενοδοχείων σήμερα. Διάσημοι πελάτες του εξωτερικού όταν έρχονταν στο ξενοδοχείο αναζητούσαν τον Chef από την πρώτη ώρα. Θυμάμαι λοιπόν τον Daniele, τον πρώτο μήνα να μην βγαίνει από την κουζίνα του «πρεσάροντας» στενά το προσωπικό του, και εκπαιδεύοντάς το στην παρασκευή νέων εδεσμάτων και γαστρονομικών πανδαισιών. Τους υπόλοιπους 6-7 μήνες ο ρόλος του ήταν κυρίως να επικοινωνεί με τους πελάτες, να δοκιμάζει μαζί τους διάφορα «πειραματικά» πιάτα, να τους ετοιμάζει γαστρονομικές εκπλήξεις και τέλος να δημιουργεί μια υποδειγματική σχέση μαζί τους. Από την άλλη πλευρά, όλοι μας έχουμε εμπειρίες συναδέλφων που «ιδρώνουν» μέσα στην δική τους αβεβαιότητα, συγκεντρώνοντας όλες τις αρμοδιότητες πάνω τους, με τη λογική πως έτσι θα διασφαλίσουν την παραμονή τους στην ίδια θέση. Έτσι έχουμε υπερσυγκεντρωτικούς προϊσταμένους, να δουλεύουν ατελείωτες ώρες, να μην εκπαιδεύουν τους συναδέλφους τους (μόνος μου θα το κάνω πιο γρήγορα και σωστά), να μαραζώνουν στην επαγγελματική τους μοναξιά, να μην συμπαθούν και να μην συμπαθιούνται για να καταλήξουν σε «παραγωγικές μηχανές» με μηδενική δημιουργικότητα και εφευρετικότητα1. Η εκπαίδευση ενηλίκων2 είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία όπου ο εκπαιδευτής/προϊστάμενος δεν παραθέτει απλώς την γνώση του, αλλά υποχρεούται να ενεργοποιήσει την ομάδα του χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες που έχει το κάθε μέλος της, σεβόμενος την πρότερη γνώση, και παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη του την διαφορετικότητα του καθένα και οικοδομώντας μ’ αυτόν τον τρόπο μια υγιή μορφή ομαδικότητας. Άλλωστε, η ομαδικότητα και η αλληλεγγύη σε μια επαγγελματική ομάδα είναι προϊόν αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα εξαναγκασμού των μελών μιας τυπικής ομάδας να συνφάγουν και να

συνευρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι μια συγκεκριμένη ώρα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μια κίβδηλη εικόνα «ομαδικότητας», η οποία εκμαυλίζει προοδευτικά κάθε φιλόδοξο σχέδιο αναβάθμισης της συνεργασίας και κατ’ επέκταση της εργασίας μας. Θυμάμαι όταν εργαζόμουνα σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, την αγαπημένη μου συνεργάτιδα να μου λέει, όταν εκπαίδευα στο γραφείο μου κάποιον μαθητή ή μαθήτρια: «Μα εσύ τους τα μαθαίνεις όλα, σε λίγο θα σου πάρουν τη δουλειά σου». Αργότερα συνειδητοποίησε πως αυτό ακριβώς επιδίωκα… Όταν κρατάμε τη γνώση μέσα μας δίχως να τη μεταδίδουμε, να τη συζητάμε και να προβληματιζόμαστε με τους καλούς μας φίλους, μοιάζουμε με τον μπόμπιρα που παίζει στην παραλία, κρατώντας την άμμο σφικτά στη χούφτα για πάντα! Σαν τα «λιμνάζοντα ύδατα» δίχως ενέργεια, ένταση και αλλαγή. Όλα είναι πλέον προβλέψιμα και η μόνη αλλαγή είναι απόρροια αντιγραφής του διπλανού μας, μειώνοντας έτσι το πιθανό ρίσκο αποτυχίας. Ο κύριος σκοπός της εκχώρησης αρμοδιοτήτων είναι να βοηθήσει ώστε να «δουλέψει» ο οργανισμός. Ο manager δεν δύναται να παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν από τους υφισταμένους του ή να πάρει όλες τις αποφάσεις που χρειάζονται να παρθούν για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης3. Σε περιπτώσεις υπερσυγκεντρωτικών προϊσταμένων έχουμε εικόνες διευθυντών να ελέγχουν τις τουαλέτες (αντί για την προϊσταμένη ορόφων), τους κήπους (αντί για τον υπεύθυνο των κήπων), ενώ την ίδια στιγμή πιθανόν να μην ασχολούνται με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό νέων υπηρεσιών με στόχο την βελτίωση του ξενοδοχειακού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως αυτή η αρμοδιότητα δεν έχει αφαιρεθεί από τον σύγχρονο ιδιοκτησιακό παρεμβατισμό. Έχουμε επίσης εικόνες Chef να ασχολούνται με διάφορες συμπληρωματικές εργασίες, (π.χ. κρεοκοπτική, πλύσιμο λαχανικών σε ώρες αιχμής, κ.ά.), ενώ πιθανόν δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε με την εποπτεία των κανονισμών υγιεινής, με την εδεσματολογική δημιουργία νέων γεύσεων και προτάσεων, προς έκπληξη πελατών και προϊσταμένων. «Η δουλειά είναι αγάπη που πρέπει να γίνεται φανερή. Και αν δεν μπορείτε να δουλέψετε με αγάπη αλλά μόνο με δυσαρέσκεια, είναι καλύτερα να αφήσετε τη δουλειά σας και να σταθείτε στην πύλη του ναού και να παίρνετε την ελεημοσύνη εκείνων που δουλεύουν με χαρά. Γιατί αν ψήνετε ψωμί με αδιαφορία, ψήνετε ένα ψωμί πικρό, που δεν τρέφει παρά τη μισή πείνα του ανθρώπου. Και αν απρόθυμα πατάτε τα σταφύλια, η απροθυμία σας διυλίζει δηλητήριο μέσα στο κρασί. Και αν τραγουδάτε ακόμα και σαν άγγελοι, αλλά δεν αγαπάτε το τραγούδι, φράζετε τα αυτιά των ανθρώπων στις φωνές της μέρας και τις φωνές της νύκτας4. ◊

Μαγνήσαλης. Δημόσιες Σχέσεις. Για την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Alan Rogers. Εκπαίδευση Ενηλίκων. Μεταίχμιο. 3 Καραχοντζίτης-Κομνηνάκης Το Μάνατζμεντ της Τουριστικής Επιχείρησης. Σελ. 52. 4 Χ.Γκιμπράν. Ο Προφήτης. Για την δουλειά. Σελ 45. 1 2

* Ο κ. Γιώργος Τριανταφύλλου είναι Σύμβουλος Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής & Φοιτητής στη ΣΕΛΕΤΕ & στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

66 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

TARGET POINT Art & Promotion

Η τέχνη της προβολής στον 21ο αιώνα Αν και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1994 στο νησί της Λέσβου ως μια διαφημιστική εταιρία, μέσα σε ένα μόλις χρόνο η TARGET POINT κατόρθωσε να μετεξελιχτεί θεαματικά, προχωρώντας σε σημαντική εξειδίκευση των υπηρεσιών της και δραστηριοποιούμενη στη συνέχεια σε ειδικές μορφές προβολής επιχειρήσεων, προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών, τόσο μέσω διαφόρων κλαδικών αλλά και γενικών εμπορικών εκθέσεων, όσο και μέσω ειδικών, ηλεκτρονικών και μη, παρουσιάσεων υψηλών προδιαγραφών. Ωστόσο, παρά αυτή τη γρήγορη μετεξέλιξη και την αύξηση του κύκλου εργασιών, τα στελέχη της εταιρίας δεν επαναπαύτηκαν, αντίθετα προχώρησαν στη δημιουργία ενός ειδικού τμήματος το οποίο ασχολείται με τη σχεδίαση και την κατασκευή διαφημιστικών – επαγγελματικών εντύπων κάθε είδους, καθώς και τη δημιουργία μηχανογραφικών εντύπων και ειδών συσκευασίας. Βεβαίως, χρονιά – σταθμός για την TARGET POINT ήταν το 1997, αφού τότε προχώρησε στη δημιουργία ειδικού τμήματος Internet και Multimedia, επεκτείνοντας παράλληλα τις εργασίες της σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και σιγά - σιγά σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρει η TARGET POINT σ’ αυτό τον τομέα, θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν ως εξής:

INTERNET & MULTIMEDIA Έχοντας κατακτήσει όλα τα «μυστικά» των νέων τεχνολογιών, η TARGET POINT προσφέρει πολύ προηγμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδων (web pages), ειδικές εφαρμογές Internet & Intranet, εικονική «ξενάγηση» (Virtual Tour) σε επιχειρήσεις, συστήματα κρατήσεων (για ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία), ηλεκτρονικά καταστήματα (e - shops), ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, προβολή και προώθηση ιστοσελίδων, φωτογράφηση χώρων και περιοχών, αλλά και δημιουργία ιστοσελίδων για κινητά τηλέφωνα (WAP), Intros, Logos, Banners, Link – Keys, κ.ά. Ειδικά σε ό,τι αφορά στον τομέα των ηλεκτρονικών καταστημάτων, η TARGET POINT έχει σχεδιάσει δυο τύπους τέτοιων καταστημάτων για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις με πολλές και σημαντικές διευκολύνσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρονική διαχείριση παραγγελιών, η ευελιξία στις παραδόσεις, η ηλεκτρονική έκδοση τιμοκαταλόγων, αλλά και ο υπολογισμός φόρων, όπως ο ΦΠΑ.

68 /

WEB DESIGN Στον τομέα του Web Design η TARGET POINT χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργία των ιστοσελίδων, έτσι ώστε αυτές να είναι «γρήγορες» στην εμφάνιση, συμβατές με την σύγχρονη τεχνολογία και «φιλικές» προς τους επισκέπτες. Για την αποτελεσματικότερη εμπορική προώθηση των ιστοσελίδων που κατασκευάζει, η TARGET POINT αναλαμβάνει και ενέργειες όπως οι εξής: • Εύρεση και τοποθέτηση των καταλληλότερων λέξεων - κλειδιών στις μηχανές αναζήτησης, φροντίζοντας να είναι αυτές ανάμεσα στις συνηθέστερες που αναζητούνται. • Βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων των πελατών της, ώστε να είναι αυτές όσο γίνεται πιο «φιλικές» προς τις μηχανές αναζήτησης. • Καταχώρηση των ίδιων ιστοσελίδων στις μεγαλύτερες ελληνικές και παγκόσμιες μηχανές αναζήτησης, αλλά και σε ειδικούς θεματικούς καταλόγους. • Τακτική επανακαταχώρηση των ιστοσελίδων, μετά από έλεγχο της θέσης τους και της επισκεψιμότητας που αυτές παρουσιάζουν. Εκτός από τις μηχανές αναζήτησης, η TARGET POINT μπορεί να

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

C


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ αναλάβει και την κατευθυνόμενη αλληλογραφία (Direct Mail) μίας επιχείρησης, ενώ φροντίζει και για δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η ομαδική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και επιστολών, ακόμη και η εύρεση στοιχείων υποψηφίων πελατών. Επίσης, η TARGET POINT μπορεί να κατασκευάσει οποιαδήποτε εξειδικευμένη εφαρμογή σε ιστοσελίδα, ενώ είναι σε θέση να σχεδιάζει και να εγκαθιστά εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου όπως Portals και Content Management Systems. Επιπλέον, η εταιρία αναλαμβάνει τη δημιουργία ιστοσελίδων δυναμικού περιεχομένου για εμπόρους και εισαγωγείς αυτοκινήτων (AUTO/MOTO)καθώς και για εργολάβους οικοδομών και μεσιτικά γραφεία.

ΕΝΤΥΠΑ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Παρόλα τα «ανοίγματα» στις νέες τεχνολογίες, η TARGET POINT εξακολουθεί να διαπρέπει σε τομείς όπως ο σχεδιασμός και η δημιουργία διαφημιστικών και επαγγελματικών εντύπων και συσκευασιών. Ειδικότερα, στη γκάμα των σχετικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται τα εξής: • Μακέτες για διαφημιστική καταχώρηση σε περιοδικά • Επαγγελματικές κάρτες • Φάκελοι και επιστολόχαρτα • Διαφημιστικά φυλλάδια • Κατάλογοι προϊόντων • Τιμοκατάλογοι για εστιατόρια και καφετέριες • Φάκελοι παρουσίασης (Folders) • Επιγραφές και πινακίδες

COSPICO AEBE

Αγ. Θωμά 21, 15124 Μαρούσι - Αθήνα

• Ετικέτες για προϊόντα • Συσκευασίες και «πολυσυσκευασίες»

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δραστηριότητα της TARGET POINT και στην ξενοδοχειακή αγορά, καθώς μάλιστα έχει σχεδιάσει ένα εξειδικευμένο σύστημα κρατήσεων βάσει των αναγκών των ίδιων των ξενοδόχων. Πρόκειται για το «Book 24 Hotel Reservation System», το οποίο προσφέρει πολύ σημαντικές δυνατότητες όπως είναι η διαχείριση άπειρων κατηγοριών ξενοδοχείων (για αλυσίδες και τουριστικά γραφεία), η αναλυτική ηλεκτρονική παρουσίαση των ξενοδοχειακών δωματίων, η παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με στοιχεία όπως η περίοδος κρατήσεων και ελευθέρωσης των δωματίων, η πολιτική ακυρώσεων του κάθε ξενοδοχείου, ο μέγιστος και ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, η ηλεκτρονική διαχείριση των κρατήσεων, η διαχείριση των εκπτώσεων, των προσφορών και των πληροφοριών για τις περιόδους μη διάθεσης, τα club πελατών και οι ομάδες ειδικών συνεργατών (π.χ. τουριστικά γραφεία). Όσον αφορά τέλος στα γενικότερα τεχνικά πλεονεκτήματα των συστημάτων της TARGET POINT, θα ξεχωρίζαμε μεταξύ άλλων τη δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησής τους, το γεγονός ότι υποστηρίζουν έως και έξι γλώσσες, τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών νομισμάτων μέσω μετατροπέα, τη διασφάλιση των συναλλαγών με SSL 128 + 128, τη διαδικασία back up των δεδομένων στο server, αλλά και τη δυνατότητα ενημέρωσης από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. ◊

Τηλ: 210 6195800 Fax: 210 6859133

www.cospico.gr info@cospico.gr


ΘΕΜΑ

Αυξημένα μεγέθη για την HO.RE.CA. 2007 Αδιαµφισβήτητη επιτυχία σηµείωσε η 2η ∆ιεθνής HO.RE.CA. 2007, η οποία πραγµατοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Ιανουαρίου, στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόµιο, στο Ελληνικό. ∆εκάδες χιλιάδες κόσµου κατέκλυσαν σε όλη τη διάρκεια της HO.RE.CA. τον εκθεσιακό χώρο, θέλοντας να ενηµερωθούν από «πρώτο χέρι» για όλες τις σύγχρονες τάσεις, τα νέα προϊόντα, τον σύγχρονο επαγγελµατικό εξοπλισµό, τη διακόσµηση, τις πρώτες ύλες, αλλά και τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι 220 και πλέον εκθέτες που συµµετείχαν σ’ αυτή την ξεχωριστή «γιορτή», αποκλειστικά για τον Εξοπλισµό και την Τροφοδοσία Ξενοδοχείων και χώρων Μαζικής Εστίασης.

Ο γ.γ. Εμπορίου κ. Γ. Μπενόπουλος κόβει την κορδέλα των εγκαινίων

Όπως σηµείωσε, άλλωστε, από την πλευρά της διοργανώτριας εταιρίας, ο πρόεδρος της FORUM, κ. Νίκος Χουδαλάκης, «η 2η HO.RE.CA. 2007 µε τον εντυπωσιακό αριθµό των 220 εκθετών, επιβεβαιώνει µε τον πλέον αδιαµφισβήτητο τρόπο ότι ο ευρύτερος επισιτιστικός κλάδος µπορεί να «µιλάει» για τη δική του µεγάλη κλαδική έκθεση. ∆υναµικότερη και σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε την περυσινή, αυτή η διοργάνωση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η αξιοπιστία, η επιµονή στις αρχικές εξαγγελίες και η βελτίωση που χαρακτηρίζει όλους όσοι δούλεψαν για αυτή την έκθεση, είναι στοιχεία που οι επαγγελµατίες της αγοράς εκτιµούν και επιβραβεύουν». Η καθιέρωση της HO.RE.CA. ως ο απόλυτος εκθεσιακός θεσµός της Μαζικής Εστίασης επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά από τον αριθµό των επαγγελµατιών που έδωσαν το παρών από την πρώτη κιόλας ηµέρα της διοργάνωσης µέχρι και τη στιγµή της λήξης. Περισσότεροι από 30.000 επαγγελµατίες επισκέπτες από όλο το φάσµα της µαζικής εστίασης (chefs, ξενοδόχοι, εστιάτορες, F&B managers ξενοδοχειακών µονάδων, ιδιοκτήτες cafe, κ.λπ.) ήταν συνεπείς στο ραντεβού τους µε τις σύγχρονες εξελίξεις σε όλους τους τοµείς του κλάδου, αναγορεύοντας µε αυτόν τον τρόπο τη HO.RE.CA. ως τη μοναδική αποκλειστικά δική τους έκθεση. Χαρακτηριστικό της μεγάλης ανταπόκρισης, ήταν πως τη ∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου, τελευταία ηµέρα διαξαγωγής της έκθεσης, ξεπέρασαν τους 4.000 οι επαγγελµατίες επισκέπτες.

70 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άποψη από την έκθεση


ΘΕΜΑ Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγµατοποίησε ο Γ. Γ. Εµπορίου, κ. Γιάννος Β. Μπενόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, και στο έργο του υπουργείου Εµπορίου για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Η ηγεσία της ΠOEΣΕ καθώς και της Λέσχης Αρχιµαγείρων Αθηνών, υπό την αιγίδα των οποίων πραγµατοποιήθηκε η έκθεση, απεύθυναν χαιρετισµό, υπογραµµίζοντας τη σηµασία της HO.RE.CA. για την εξέλιξη του κλάδου της µαζικής εστίασης.

Ζωντανές επιδείξεις Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης που φιλοξένησε τις εισηγήσεις και τις ζωντανές επιδείξεις, όλοι οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αναγνωρισμένους chefs, baristas, αλλά και barmen οι οποίοι παρουσίασαν ξεχωριστές προτάσεις στους επαγγελματίες εστιατορίων, cafe και bars. Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων άνοιξε την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου, με το σεμινάριο καφέ που παρουσίασε ο barista Βασίλης Μπάλας και συνεχίστηκε το Σάββατο με μία ενότητα για τη δημιουργική ελληνική κουζίνα που περιλάμβανε: συνταγές με αβγοτάραχο Μεσολογγίου της chef Νόης Ιωαννίδου και μια εισήγηση για το συγκεκριμένο Π.Ο.Π. προϊόν, του κ. Τρικαλινού, παραγωγού αβγοτάραχου. Επίσης, παρουσιάστηκαν συνταγές με όσπρια, από το Γάλλο executive chef, Αρνό Μπινιό, αλλά και γαστρονομικές εφαρμογές με κρόκο Κοζάνης, από τον chef Γιάννη Στανίτσα. Οι επιδείξεις αυτής της ενότητας έκλεισαν με συνταγές γλυκών με φρούτα του pastry chef Χρήστου Λάμπρου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το Σάββατο, 27 Ιανουαρίου, η ομιλία της διατροφολόγους κας Θεοδώρας Καλογεράκου, καθώς και του οινοχόου-μετρ Δημήτρη Σπυρόπουλου, ο οποίος έδωσε τις συμβουλές του για τη σωστή ποικιλία κρασιού που θα μπορούσε να συνοδεύσει τις δημιουργίες των chefs. Την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου, η πρώτη ενότητα των παράλληλων εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένη στη βιομηχανική και μοριακή γαστρονομία. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση του κ. Γιάννη Λούη, χημικού/γενικού διευθυντή της εταιρίας ΒΙΟΤΡΕΚ, για τη σωστή χρήση μπαχαρικών, αλατιού και ζάχαρης. Από την πλευρά του ο chef Νίκος Σάμεντραντ έδωσε τις δικές του πρακτικές συμβουλές για το θέμα. Η δεύτερη ενότητα των επιδείξεων ήταν αφιερωμένη στην τέχνη του σκαλίσματος λαχανικών/ φρούτων και τυριού, με τη συμμετοχή των chefs Αναστάσιου Κατσιλιέρη και Μανώλη Κατσάκου. Στην τρίτη ενότητα, στην οποία εξετάστηκε το θέμα της υγιεινής και κλινικής διατροφής, η διευθύντρια του Διαιτολογικού Σεισμανόγλειου, κα. Αγγελική Τσαρούχη μίλησε για τα «λειτουργικά» τρόφιμα, τα χαμηλά λιπαρά και την υγιεινή διατροφή, ενώ

ο chef του Σεισμανόγλειου Θωμάς Μπακοδήμος παρουσίασε κάποιες σχετικές προτάσεις του. Το απόγευμα, στην τρίτη και τελευταία ενότητα των επιδείξεων για την Κυριακή, τα μέλη της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος, Αχιλλέας Καραουλάνης, Κώστας Στεφανακίδης και Ιωάννης Ορφανός μίλησαν για τους τύπους και τις κατηγορίες των coctails, τις μεθόδους ανάμιξης και τη διακόσμηση, ενώ παράλληλα παρασκεύασαν ζωντανά τα πλέον δημοφιλή από τα coctails. Τη Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου, μεταξύ των εισηγητών ήταν ο marketing management των Evergreen, Μίνωας Κλειδής και ο executive chef των Evergeen, Κίμωνας Λιάκης. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

71


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

E COMMERCE LTD

Πρωταγωνιστεί στο χώρο της πληροφορικής Οι ειδικές απαιτήσεις οργάνωσης των ξενοδοχειακών αλλά και των επισιτιστικών μονάδων, η on-line επικοινωνία όλων των τμημάτων μεταξύ τους, η ακρίβεια, η πιστότητα και η αμεσότητα της ροής της πληροφορίας, προϋποθέτουν αξιόπιστα συστήματα και ταυτόχρονα βαθιά και πολύπλευρη γνώση τόσο του χώρου της πληροφορικής, όσο και του χώρου του τουρισμού. Η E Commerce ltd διαθέτοντας άρτια τεχνική οργάνωση και υποδομή, στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία προσφέρει και υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα προϊόντων και προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Η E Commerce ltd. Computer Applications - System Integration είναι μια νέα, δυναμική, αμιγώς ελληνική πελατοκεντρική εταιρία συστημάτων πληροφορικής. Η εταιρία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2000 και αντικείμενό της είναι η παροχή και υποστήριξη ολοκληρωμένων και τεχνολογικά άρτιων λύσεων/εργαλείων για τον σύγχρονο επιχειρηματία. Από τον Αυτοματισμό Γραφείου (Office Automation) και τα Υπολογιστικά συστήματα (Hardware), τη Δομημένη Καλωδίωση, το System και Application Software, ως τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Δικτύων (LAN – WAN) και λύσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce). «Στόχος μας είναι η συνολική κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής», υπογραμμίζουν οι επικεφαλής της E Commerce ltd. Και συμπληρώνουν πως στην επίτευξη αυτού του στόχου σημαντική είναι η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει την εταιρία, της άρτιας τεχνικής οργάνωσης και δομής της, αλλά και των επιλεκτικών συνεργασιών που αναπτύσσει και οι οποίες εξασφαλίζουν σύγχρονες και ανθεκτικές λύσεις, ικανές να καλύψουν τις στρατηγικές ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της. Η E Commerce ltd. προσφέρει και υποστηρίζει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και προηγμένων υπηρεσιών, ενώ αναπτύσσει την δραστηριότητά της μέσω δύο επιχειρηματικών τομέων που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Οι τομείς αυτοί αφορούν τις τεχνολογικές λύσεις (Solutions) και τις υπηρεσίες (Services).

Λύσεις - Προϊόντα Η εταιρία E Commerce ltd σε συνεργασία με την κυπριακή εταιρία Smartsoft Ltd., υιοθετώντας τεχνολογία αιχμής, τόσο στην ανάλυση, όσο και στην ανάπτυξη των εφαρμογών σε περιβάλλον

72 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Windows (GUI), δημιούργησαν την τεχνολογικά προηγμένη σουίτα ξενοδοχειακών εφαρμογών Smart Hospitality Suite. Ειδικότερα όλες οι εφαρμογές της σουίτας είναι multi-lingual per user, multi-property, έχουν δυνατότητες σύνδεσης τόσο με Hardware περιφερειακά συστήματα (key locks, pay-tv, τηλεφωνικά συστήματα, κ.λπ.), όσο και με άλλα Software συστήματα (CRS, GDS, λογιστικές εφαρμογές, κ.λπ.). Παράλληλα, η E Commerce δραστηριοποιείται στον τομέα του Internet, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το σχεδιασμό ιστοσελίδων, την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών, τη φιλοξενία ιστοσελίδων, την κατοχύρωση domain names στο όνομα των πελατών


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της, την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών που υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, on line σύστημα κρατήσεων για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κ.ά..

Hotel Reservation System Ένα από τα πλέον γνωστά και αξιόπιστα προϊόντα της E Commerce είναι το Hotel Reservation System. Το HRS είναι μία αμιγώς ελληνική διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης κρατήσεων. Λειτουργεί σαν συνέχεια του web site, όπου οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν διαθεσιμότητα, να ενημερωθούν για τις τιμές και να προχωρήσουν σε κράτηση, πληρώνοντας είτε με την πιστωτική τους κάρτα, είτε με εναλλακτικό τρόπο πληρωμής (π.χ. κατάθεση σε τράπεζα). Η χρήση της πλατφόρμας, προσφέρεται αυτόνομα (σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Web Site), με άπαξ κόστος εγκατάστασης €850,00 (setup fees) και μηνιαίο κόστος από €85,00 για ξενοδοχεία μέχρι 100 δωμάτια. Για ξενοδοχεία μεγαλύτερα των 100 δωματίων, το μηνιαίο κόστος επιβαρύνεται με €15,00 για κάθε 50 δωμάτια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εταιρικό Web Site, η Ε Comerce μπορεί να αναλάβει την υλοποίησή του με επιπλέον χρέωση, η οποία εξαρτάται από τις ανάγκες προβολής του πελάτη. Σαν επιπλέον παροχή, οι πελάτες του HRS θα ενταχθούν στον υπό κατασκευή τουριστικό κατάλογο www.hotelreservationsystem. gr, ο οποίος θα προωθηθεί εντατικά σε πλέον των 1.000 search engines και directories για αυξημένη επισκεψιμότητα. Το HRS είναι πλήρως παραμετρικό έτσι ώστε να προσαρμόζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Ειδικότερα, προσφέρει: • Ασφαλή και ταχύτατη διαχείριση κρατήσεων • Απεριόριστο αριθμό χρηστών με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης • Διαχείριση των facilities ανά τύπο δωματίου • Διαχείριση διαθεσιμότητας και allotments (ελεύθερες πωλήσεις και on request) • Δυνατότητα blocking διαθεσιμότητας και allotments για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για ομάδα πελατών ή ακόμα και για συγκεκριμένο πελάτη • Ελεύθερη παρουσίαση των προς διάθεση δωματίων με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με παραμετρικά κείμενα και δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφίας για κάθε τρόπο παρουσίασης • Πολλαπλούς αλλά και επικαλυπτόμενους τιμοκαταλόγους, ανά ομάδα πελατών ή ανά πελάτη, για διαφορετικές περιόδους ή ακόμα και για την ίδια περίοδο • Παρακολούθηση κρατήσεων και πελατών με πολλαπλά κριτήρια • Μορφοποίηση των ενημερωτικών μηνυμάτων για κάθε status της κράτησης (Confirmed, Waiting List, Pending, Amended, κ.λπ.) • Παραμετρικός τρόπος υπολογισμού των προκαταβολών • On Line πληρωμή με πιστωτικές κάρτες (επιβεβαίωση εγκυρότητας, δέσμευση χρημάτων ή και χρέωση) • Εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής είτε με release period, είτε χωρίς (π.χ. κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με πίστωση, κ.λπ.) • Ενημέρωση με email τόσο του πελάτη, όσο και του administrator.◊


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Αποστολή Κων/νος Στ. Δεριζιώτης

ΚΑΘΕ ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ITB

Ναι μεν αλλά για την Ελλάδα… … με έντονη αισιοδοξία στο «υποσυνείδητον» • Δυναμική η παρουσία της Ελλάδας • Πολύ καλό το ελληνικό περίπτερο, σημαντικές επαφές της Φάνης Πάλλη Πετραλιά • «Ηχηρή» η απουσία της TUI, η οποία πούλησε το 3,5% των μετοχών της • Στο +10% για την TUI η Ελλάδα ως προορισμός • Έντονη άνοδος για Τουρκία και Αίγυπτο

2

• Προβληματισμός για την πληθώρα νέων ξενοδοχείων στην Τουρκία • Αισιοδοξία για τον παγκόσμιο τουρισμό. Η θετική στροφή στην εξέλιξη της τουριστικής κίνησης από τη Γερμανία για Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με το αμείωτο ενδιαφέρον των Γερμανών για την τουριστική προσφορά του ελληνικού προορισμού, προοιωνίζουν την περαιτέρω βελτίω-

3

ση της θέσης της χώρας μας στη γερμανική τουριστική αγορά και τη φετινή περίοδο, παρά την αύξηση του Φ.Π.Α., που έπληξε το διαθέσιμο εισόδημα των Γερμανών.

4

1 Εμπορικοί επισκέπτες στην Νότια Είσοδο της Έκθεσης. 2 Από τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου στην διεθνή τουριστική έκθεση ITB που πραγματοποίησε η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλλη Πετραλιά. Διακρίνονται η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα. Αθ. Μερεντίνη, ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Μπαντουβάς, ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού κ. Μ. Σταύρου, ο γ.γ. της Π.Ι.Ν. κ. Σωτήρης Βόσδου, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Στ. Ανδρεάδης και ο πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Δ. Λαμπαδάριος. 3 Άποψη από το ελληνικό περίπτερο. 4 Στο περίπτερο της Ελλάδας, η κα. Φάνη Πάλλη Πετραλιά, με τον Γερμανό υπουργό Τουρισμού και Τεχνολογίας κ. Michael Glos και τη σύζυγό του Ilse Glos

1

74 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

1

2

3

2

1 Η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα.Φάνη Πάλλη Πετραλιά στην ομιλία της στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου 2 Στιγμιότυπο από την συνέντευξη τύπου σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους που έδωσε η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά στην διεθνή τουριστική έκθεση ITB

3 Η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά με τον πρόεδρο της Helexpo κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Helexpo κ. Θέμη Καρτσιώτη 4 Η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής με τον κ. Νεκτάριο Λαζαρίδη

Αυτό είναι ένα από τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγεται για την εξέλιξη των κρατήσεων από τη γερμανική αγορά προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της ΙΤΒ, στο Βερολίνο. Όσον αφορά στην εξέλιξη των κρατήσεων αυτή τη χρονική περίοδο αν και είναι πολύ νωρίς για την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων υπάρχει μία μικτή εικόνα. Η ΤUI ο μεγαλύτερος Τουριστικός Οργανισμός στον κόσμο εμφανίζει αύξηση κρατήσεων της τάξης του 10% για τον ελληνικό προορισμό, ενώ άνοδο εμφανίζει και ο FTI. Από την άλλη πλευρά κάμψη στις κρατήσεις εμφανίζει ο Τhomas Cook και άλλοι μικρότεροι τουριστικοί Οργανισμοί. Η εξήγηση που δίνεται για την κάμψη αυτή είναι ότι μερίδα Ελλήνων ξενοδόχων προχώρησε σε αυξήσεις στις τιμές. Από την πλευρά τους οι ξενοδόχοι επισημαίνουν ότι αυτή την περίοδο είναι σύνηθες το γεγονός από ορισμένους ξένους Τουριστικούς Οργανισμούς η προσπάθεια καλλιέργειας αρνητικών δεδομένων με στόχο την άσκηση πιέσεων για εκπτώσεις και συγκράτηση των τιμών, τόσο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, όσο και για την επόμενη. Η πρακτική αυτή η οποία πολλές φορές ενισχύεται από μερίδα ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης βγάζει κερδισμένους τους ξένους Τουριστικούς Οργανισμούς, καθώς όταν έχει ήδη διαμορφωθεί η τελική εικόνα για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης τον Ιούνιο, οι ξενοδόχοι έχουν υποκύψει στις πιέσεις των ξένων.

Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί το μέγεθος της αγοράς των ηλεκτρονικών κρατήσεων το οποίο δεν συνυπολογίζεται στις εκτιμήσεις αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά αποτελεί πλέον ένα σημαντικό μέρος επί του συνόλου των κρατήσεων, ενώ κυριολεκτικά είναι αυτό που κάνει την διαφορά (θετική ή αρνητική) στο σύνολο της κίνησης. Επιπροσθέτως, στην γενική εικόνα των κρατήσεων αυτή την περίοδο δεν συνεκτιμάται η μεταβολή που έχει επέλθει στα δίκτυα διανομής των τουριστικών πακέτων, καθώς μέρος των πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω άλλων εμπορικών σημείων, εκτός των τουριστικών πρακτορείων Οι κερδισμένοι προορισμοί του 2007 από την γερμανική αγορά, βάσει της εικόνας που υπάρχει μέχρι σήμερα για τις κρατήσεις είναι η Ισπανία (κυρίως η Μαγιόρκα), η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Ντουμπάι και οι προορισμοί της Ασίας. Πιο αναλυτικά για την περιοχή της Μεσογείου, ξεχωρίζει η περίπτωση της Τουρκίας η οποία μετά την περυσινή κάμψη της τουριστικής κίνησης, επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη και ακολουθεί μία εξαιρετικά επιθετική πολιτική, τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας και προβολής, όσο και σε επίπεδο τιμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η φετινή εκστρατεία της Τουρκίας είναι προϋπολογισμού άνω των 95 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 30 εκατ. Ευρώ

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

75


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Η άνοδος του Φ.Π.Α. δεν «βάζει φρένο» στους Γερμανούς τουρίστες

1

2

Οι Γερμανοί πολίτες αναμένονται να αυξήσουν τα χρήματα που ξοδεύουν για τουρισμό κατά 3% μέσα στο 2007, παρά την αύξηση από 16% σε 19% του Φ.Π.Α. που αποφάσισε η Γερμανική κυβέρνηση στην αρχή του χρόνου. Οι προβλέψεις αυτές εμφανίζονται στον Τουριστικό Δείκτη της ITB (ITB Tourism Indicator), μία έρευνα που διεξάγεται από το GFK Group και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη των Γερμανών καταναλωτών αυξάνεται, καθώς η οικονομία δείχνει να ανακάμπτει. Η έρευνα προβλέπει επίσης τους προορισμούς που θα επωφεληθούν περισσότερο από τις αυξημένες δαπάνες, που περιλαμβάνουν τους Κανάριους Νήσους, την Καραϊβική, τη Φλόριντα και την Νοτιοανατολική Ασία. Ωστόσο, οι καταναλωτές διατηρούν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά στα γεγονότα ανά τον πλανήτη που θα μπορούσαν να τους αποτρέψουν απ’ το να ταξιδέψουν. Αυτά περιλαμβάνουν το φόβο για περισσότερους τυφώνες στην Καραϊβική και τη Φλόριντα και τον πιθανό κίνδυνο για τρομοκρατικές ενέργειες, κυρίως στη Μέση Ανατολή.

3

4

1 Ο κος Michael Glos, υπουργός Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας στην τελετή έναρξης της ITB Berlin 2007. 2 Ο Francesco Frangialli, Γενικός Γραμματέας του UNWTO καλωσορίζει το κοινό στην Τελετή Έναρξης της ITB. 3 Στιγμιότυπο από την Τελετή Έναρξης της ITB Berlin 2007, με τους Klaus Wowereit, Δήμαρχο του Βερολίνου, Ambika Sohi, υπουργό Τουρισμού και Πολιτισμού της Ινδίας και Francesco Frangialli, Γενικό Γραμματέα του UNWTO. 4 Στιγμιότυπο από την Τελετή Έναρξης. Ο κος Michael Glos, υπουργός Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας, προσφέρει στον Franz Beckenbauer μία φωτογραφία το “Fanmeile” του Μουντιάλ 2006.

δαπανώνται μόνον στην αγορά της Γερμανίας. Αυτή η τακτική έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζει διψήφιο ποσοστό αύξησης των κρατήσεων από την αρχή του χρόνου, η οποία στην περίπτωση κάποιων τουριστικών οργανισμών, φθάνει έως και το 50%. Ωστόσο, μετά τις τελευταίες προειδοποιήσεις των Κούρδων στους

76 /

ξένους τουρίστες να μην επισκεφθούν φέτος τα θέρετρα της Τουρκίας γιατί θα κινδυνέψουν, καταγράφεται αυτές τις μέρες ένα «πάγωμα» του ρυθμού κρατήσεων. Κατά τα άλλα, πολύ δυνατά επίσης κινούνται η Αίγυπτος και η Πορτογαλία, σε αντίθεση με τους προορισμούς των Βαλκανίων, ενώ μεταξύ των μακρινών προορισμών, εκτός του Ντουμπάι, ξεχωρίζουν η Ινδία και προορισμοί της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της γερμανικής τουριστικής αγοράς τη φετινή τουριστική περίοδο όπως τα παρουσίασε κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων της έκθεσης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των Ταξιδιωτικών Γραφείων Γερμανίας κ. Κλάους Λίπλε είναι το γεγονός ότι το 71% των Γερμανών προγραμματίζει φέτος τουλάχιστον ένα ταξίδι διακοπών διαρκείας άνω των πέντε διανυκτερεύσεων, έναντι 68% που ήταν το 2006. Ο κ. Λίπλε δίνει άλλη εικόνα διαφοροποίησε εν μέρει τις εκτιμήσεις του σε σχέση με τους κερδισμένους προορισμούς φέτος αναφέροντας αυξητικές τάσεις για την Ιταλία, την Τυνησία και την Ισπανία και μεταξύ των μακρινών προορισμών, το Μεξικό και τις Μαλδίβες. Ειδική μνεία έκανε για την Τουρκία, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που επιχειρεί στον τομέα προβολής και δημοσίων σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι ο Σύνδεσμος θα πραγματοποήσει την ετήσια γενική του συνέλευση φέτος στο Μπελέκ της Τουρκίας. Επίσης, αναφέρθηκε στην αύξηση της ζήτησης που παρατηρείται για τουρισμό πόλεων για τουρισμό υγείας και ευεξίας ενώ διευρύνεται και η αγορά τουρισμού πολυτελείας. Ένα από τα ζητήματα που κυριάρχησε στο πλαίσιο της έκθεσης ήταν και το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών και οι ενδεχόμενες

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

C


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

3

1

1 Οι πολυάριθμοι καλεσμένοι στην τελετή έναρξης της ITB Berlin 2007 απολαμβάνουν το εντυπωσιακό σόου που προετοίμασε η Ινδία ως τιμώμενη χώρα. 2 Επίδειξη μόδας, όπου παρουσιάστηκαν δημιουργίες της Ritu Kumar, μία από της πλέον διακεκριμένες σχεδιάστριες της Ινδίας. 3 Ανάρπαστη έγινε για τρίτη συνεχόμενη φορά η γερμανορωσική έκδοση του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ στην έκθεση ΙΤΒ

1

επιπτώσεις του στον τομέα των ταξιδιών παγκοσμίως. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εκπομπή ρύπων, κυρίως από τα αεροπλάνα και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά στο μέλλον τις αερομεταφορές και κατά προέκταση στον τουριστικό κλάδο.

γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με την TUI, οι κρατήσεις για Τουρκία αυξήθηκαν κατά 50%, ανακάμπτοντας από την περσινή πτώση, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για την Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 40%, την Ελλάδα κατά 10%, και την Ιταλία κατά 8%. Η TUI αναφέρει πως οι κρατήσεις της Ισπανίας αυξήθηκαν κατά 1,5%, ενώ ο

Ένα βήμα μπροστά η TUI

μεγαλύτερος αριθμός κρατήσεων γίνονται για Κανάριους Νήσους

Η TUI Γερμανίας αποκάλυψε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης πριν τη διεξαγωγή της ITB, κυρίως χάρη σε μία αύξηση των κρατήσεων για Τουρκία, αλλά και σταθερές αυξήσεις για άλλους παραδοσιακούς προορισμούς. Η κορυφαία εταιρία της γερμανικής αγοράς, απολαμβάνει 5,5% αύξηση στις κρατήσεις και 6,6% αύξηση πελατών για το 2007 και δηλώνει πως προσπερνά τους ανταγωνιστές με

(+10%) και την Ηπειρωτική χώρα. Οι κρατήσεις για Μαγιόρκα έπεσαν κατά 5%, αλλά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, κ. Böttcher αναμένει αύξηση στη ζήτηση. Οι κρατήσεις για Βόρεια Αφρική ήταν ικανοποιητικές, ενώ των Βαλκανίων ήταν γενικά χαμηλότερες από τις αναμενόμενες. Τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων που εμφάνισαν ανοδικές τά-

PERGOLA

by COSPICO sa

COSPICO AEBE

Αγ. Θωμά 21, 15124 Μαρούσι - Αθήνα

Τηλ: 210 6195800 Fax: 210 6859133

www.cospico.gr info@cospico.gr


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Τουριστικές επενδύσεις-δίχως λόγο- στην Τουρκία Η Τουρκία θα προχωρήσει με τα αμφιλεγόμενα της σχέδια για περισσότερα ξενοδοχεία μέσα στην επόμενη δεκαετία, παρά τις εκτεταμένες προειδοποιήσεις των ειδικών για υπερδυναμικότητα. Ο υπουργός Τουρισμού της χώρας κ. Αττίλα Κοτς «χρησιμοποίησε» τη συνέντευξη τύπου που έδωσε στην ITB για να παρουσιάσει τη φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης. Αντί για μεμονωμένα resorts, θέλει να δημιουργήσει μία σειρά από «τουριστικά κέντρα» που θα καλύπτουν περιοχές όπως η Μούγλα, η Σμύρνη, το Αϊδίνιο και η Αττάλεια και όπως είπε, για τους τρεις πρώτους, η ανάπτυξη έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σχεδόν 294.000 κλίνες έχουν είτε προγραμματιστεί, είτε έχει αρχίσει η ανάπτυξή τους. Ωστόσο, η ανακοίνωση του υπουργού υπέστη σκληρή κριτική από κορυφαία στελέχη της διεθνούς τουριστικής αγοράς. «Αυτό απλά δεν μπορεί να γίνει», είπε ο επικεφαλής μεγάλου τουριστικού πρακτορείου. «Κανείς δεν χρειάζεται περισσότερες κλίνες. Ακόμη και οι επενδυτές δεν δείχνουν ενδιαφέρον για νέα project σε αυτή τη φάση», προσέθεσε ειδήμονας του χώρου. Τη διαφωνία του εξέφρασε και ο πρόεδρος του συνδέσμου ξενοδόχων της Τουρκίας, κ. Αχμέτ Μπαρούτ, ο οποίος δεν βλέπει το λόγο για την ανάπτυξη νέων resort, αφού πλέον δεν έχει μείνει ανεκμετάλλευτο παραλιακό σημείο στη χώρα. Ο Τούρκος υπουργός όμως, δεν παραδέχεται το επιχείρημα της υπερδυναμικότητας, ισχυριζόμενος πως η Αττάλεια εξακολουθεί να διαθέτει ανεκμετάλλευτους κλάδους, όπως η θαλασσοθεραπεία και ο συνεδριακός τουρισμός. «Με 8.000 χιλιόμετρα παραλία, εξακολουθούμε να έχουμε πολλές ακόμα ευκαιρίες», δήλωσε ο κ. Κοτς. Στη φιλόδοξη ατζέντα του υπουργού υπάρχει επίσης η «Τουριστική Στρατηγική της Τουρκίας 2023», βασικός στόχος της οποίας είναι να οδηγήσει τη χώρα στους πέντε κορυφαίους προορισμούς διεθνώς μέχρι εκείνη τη χρονιά. Το project περιλαμβάνει δέκα επιπλέον τουριστικά κέντρα, ένα master plan για τουρισμό spa και ευεξίας, και μία ιδέα για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού της χώρας. Η χώρα ελπίζει πως θα μετατραπεί σε προορισμό για όλο το χρόνο μέσω της τουριστικής κίνησης που θα προέλθει από τον συνεδριακό τομέα, αλλά και δραστηριότητες όπως τα χειμερινά σπορ και το γκολφ. Το σύνολο των γηπέδων γκολφ της χώρας, λόγου χάριν, αναμένεται να αγγίξει τα τριάντα. Τα σχέδια βρήκαν την υποστήριξη του Κλάους Λίπλε, προέδρου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Γραφείων της Γερμανίας. «Πρέπει να επιτύχουμε την μεσοπρόθεσμη εδραίωση της Τουρκίας ως χειμερινό προορισμό», όπως είπε. Ο κ. Κοτς εμφανίζεται αισιόδοξος για τις προοπτικές της χώρας το καλοκαίρι του 2007 και ελπίζει να «δρέψει τους καρπούς» μίας διαφημιστικής εκστρατείας €90 εκατ. Η τουριστική κίνηση προς την Τουρκία έπεσε το 2006 μετά τα κρούσματα της γρίπης των πτηνών στην αρχή του χρόνου, οπότε οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες επέλεξαν την Ελλάδα και την Ισπανία ως εναλλακτικούς προορισμούς. Οι περισσότεροι Γερμανοί tour operators συμμερίζονται τις θετικές του προβλέψεις για το τρέχον έτος. Η Alltours για παράδειγμα, ανέφερε 30% αύξηση στις κρατήσεις για Τουρκία, ενώ η ηγετική εταιρία της Τουρκικής αγοράς Öger Tours, ανέφερε αντίστοιχη αύξηση 40%. Οι Τούρκοι ξενοδόχοι, ωστόσο, δεν έχουν δει ακόμα σημάδια ανάκαμψης και προς το παρόν είναι πιο προσεκτικοί με τα σχόλιά τους. «Η ζήτηση δεν είναι ακόμα αρκετά έντονη», είπε ο Αχμέτ Μπαρούτ, που προβλέπει την αναμενόμενη ανάκαμψη για το 2008, αντί για φέτος.

σεις περιλαμβάνουν το Μεξικό, την Ταϊλάνδη, την Κίνα και τις Μαλδίβες. Στο μεταξύ περισσότεροι από 100.000 εμπορικοί επισκέπτες 15% περισσότεροι από πέρυσι- 43% εκ των οποίων επισκέφθηκαν την έκθεση από χώρες του εξωτερικού, 10.923 επιχειρήσεις από 184 χώρες και 177.154 επισκέπτες συνολικά, 25% περισσότεροι συμμετέχοντες από πέρυσι στο ITB Convention, φθάνοντας τους 9.000, είναι τα νούμερα ρεκόρ που κατέγραψε η διεθνής τουριστική έκθεση ITB Berlin. Η Ινδία, ως τιμώμενη χώρα, έδωσε λάμψη στα εγκαίνια της έκθεσης, φέρνοντας στο Βερολίνο μία «γεύση» από τον πολιτισμό της χώρας. Αναφερόμενος ο κ. Κλάους Λίπλε στις τάσεις της γερμανικής αγοράς τόνισε τις ανοδικές τάσεις, όσον αφορά στα city breaks, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας. Άνοδο στις προτιμήσεις έχουν και τα ταξίδια πολυτελείας και προορισμοί όπως οι Μαλδίβες, το Μεξικό, η Τυνησία, η Ιταλία και η Ισπανία. Όσον αφορά στις επιμέρους εκδηλώσεις της ITB, οι διοργανωτές

78 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

φέτος έδωσαν βάση στο real estate και τις εξοχικές κατοικίες, αναγνωρίζοντας την ανάπτυξη του κλάδου ακίνητης περιουσίας τα τελευταία χρόνια, διοργανώνοντας το ITB Holiday Real Estate. Ο UNWTO παρουσίασε το sos.travel ως domain name για το portal Συστήματος Διαχείρισης Επειγουσών Καταστάσεων, που έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο να καταστεί σε παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού και καταγραφής των κρίσεων, και όχι μόνο σε ότι αφορά στη γρίπη των πτηνών, όπως συμβαίνει τώρα. Το Hotel Investment Forum έλαβε χώρα από 5 έως 7 Μαρτίου, ενώ η παρουσίαση των ετήσιων ερευνών και προβλέψεων του World Travel & Tourism Council στις 8 Μαρτίου. Ο WTO διοργάνωσε μία σειρά ετήσιων εκδηλώσεων, ενώ για πρώτη φορά φέτος διοργανώθηκε το World Economic Forum’s Global Travel & Tourism Competitiveness Monitor, στις 8 Μαρτίου στα πλαίσια του ITB Convention. Το ITB Convention: Market Trends & Innovation, διοργανώθηκε και φέτος μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην


HOTEL Collection

Made in Holland

1

2

3

4

1 Η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα.Φάνη Πάλλη Πετραλιά με τον κ. Χαράλαμπο Παλογιαννίδη στο περίπτερο της Δωδεκανήσου 2 Η Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα.Φάνη Πάλλη Πετραλιά στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον γ.γ. Φ. Γκούπα 3 Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης με την κα. Μελ. Πίττα της Ολυμπιακής 4 Άποψη απο το περίπτερο της Πορτογαλίας

ITB. Φέτος, περιλάμβανε σεμινάριο σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και συνέδριο με θέμα τον Διαστημικό τουρισμό, ενώ τη δεύτερη μέρα κυριάρχησε ο ξενοδοχειακός τομέας, αφού η 8η Μαρτίου ήταν η Hospitality Day. Στις 9 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της Aviation Day, συζητήθηκαν οι αλλαγές που θα λάβουν χώρα στους τουριστικούς αιθέρες. Το κομμάτι της τεχνολογίας ανέλαβε ο όμιλος PhoCusWright Inc, διοργανώνοντας το συνέδριο PhoCusWright@ITB.

H GEESA ÃÒÀ ÖÑ 1930 ÃÒÑÖÇÎÇ¿ ½ÐÃÐ ÃÒÀ ÖÑÛÙ ÍÑÔÛÈÿÑÛÙ ÍÃÖÃÕÍÇÛÃÕÖ½Ù ÃÌÇÕÑÛ¢Ô µÒ¢ÐËÑÛ, ÒÑÛ ÃÐÖÃÒÑÍÔ¿ÐÇÖÃË ÕÖËÙ ÃÒÃËÖ¾ÕÇËÙ ÖØÐ ÕÂÉÚÔÑÐØÐ ÌÇÐÑÆÑÚÇ¿ØÐ. Tà ÃÌÇÕÑÛ¢Ô ÖÊÙ ÕÇËÔ¢Ù HOTEL COLLECTION K·Ù·ÛÎ Â ·fi Û˘˘¿˙ÔÓÙ·È • TÑÒÑ×ÇÖÑÂÐÖÃË ÇÂÍÑÎÃ Ì • E¿ÐÃË ÃÐÖËÍÎÇÒÖËÍ¢ ÔÚ›¯· ·Á‹ ÏÎÔ • KÃ×ÃÔ¿ÜÑÐÖÃË ÇÂÍÑÎà • AÐÖ½ÚÑÛÐ ÕÖÊÐ ÍÃÖÃÒÀÐÊÕÊ ËÇ×ÐÇ¿Ù ÃÎÛÕ¿ÆÇÙ ÌÇÐÑÆÑÚÇ¿ØÐ, ÀÒØÙ Intercontinental, Holiday Inn, Hyatt, Golden Tulip, Hilton, Sheraton, Park ÍÃË Radisson SAS, ÚÃÔÃÍÖÊÔ¿ÜÑÛÐ ÖÊÐ GEESA «ÒÔÑÖ˵ӵÇÐÑ ÒÔѵÊ×ÇÛÖ¾» ÖÑÛÙ. OIOTHTA GEESA KÃÖÃÕÍÇÛ¢ÜÑÐÖÃË ÃÒÀ ÉоÕËÑ ÕÛµÒÃɾ ÑÔÇ¿ÚÃÎÍÑ, CU ZN 38 Pb 1,5, ÍÃË Ç¿ÐÃË ÒÔÃɵÃÖËÍ¢ ÃÐÖËÕÍØÔËÃÍ¢. TÑ ÕÛÐÑÎËÍÀ Ò¢ÚÑÙ ÖÑÛ ÐËÍÇοÑÛ ÍÃË ÚÔص¿ÑÛ Ç¿ÐÃË 13 micron, ÃÐÓÖÇÔÑ ÖØÐ ÆËÇ×ÐÓÐ ÒÔÑÆËÃÉÔÃÈÓÐ.

ÇÐÖÔËÍ¢ ÉÔÃÈÇ¿Ã - Showroom: 14Ñ Úε. ÇÕ/пÍÊÙ - BÃÕËÎËÍÓÐ, T. . 60336, 570 01 ½ÔµÊ - ÇÕÕÃÎÑпÍÊ TÊÎ.: 2310 463 003, Fax: 2310 466 778 ÔÃÈÇ¿Ã - Showroom A×ÊÐÓÐ: 16Ñ Úε. E.O. ×ÊÐÓÐ - õ¿ÃÙ & ÐÑ¿ÌÇØÙ 74, 145 64 £. ÊÈËÕË¢ Æ¢µÇÙ ¨ÊÎ.: 210 62 02 003

www.baklatsidis.gr


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Τη στασιμότητα «φοβάται» η Ισπανία Η Ισπανία ίσως βαδίζει προς ένα έτος στασιμότητας μετά από μία θερινή σεζόν ρεκόρ το 2006. Ο αγαπημένος ευρωπαϊκός προορισμός αισθάνεται «υπό πίεση», καθώς η Τουρκία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης, κερδίζοντας ξανά τους τουρίστες που επέλεξαν την Μαγιόρκα και άλλους προορισμούς της Ισπανίας πέρυσι μετά τα κρούσματα γρίπης των πτηνών. Οι Γερμανοί tour operators επιβεβαίωσαν πως οι κρατήσεις για Μαγιόρκα έχουν ανέβει ελάχιστα για το 2007, ενώ για τους Κανάριους Νήσους έχουν πέσει ελαφρώς. Ωστόσο, η ζήτηση για την Ισπανική ηπειρωτική χώρα αυξάνεται σταθερά, καθώς όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι προγραμματίζουν city break ή ανεξάρτητες διακοπές σε προορισμούς όπως η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη και η Σεβίλλη. Ο Ισπανός υπουργός Τουρισμού κ. Joan Clos i Matheu παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της ITB πως η Ισπανία φέτος θα επιτύχει οριακά τα περσινά νούμερα. «Αναμένουμε μία καλή χρονιά φέτος, αλλά όχι μία εξαιρετικά καλή», όπως είπε. Το 2006, η Ισπανία υποδείχθηκε ένα σύνολο 58,5 εκατ. τουρίστες, μία αύξηση της τάξης του 4,5% από το προηγούμενο έτος. Η προτεραιότητα της χώρας τώρα είναι η εδραίωση αυτής της επιτυχίας, δήλωσε ο υπουργός. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους είναι η εύρεση νέων πηγών εισερχόμενου τουρισμού, ειδικά σε χώρες εκτός Ευρώπης. Οι Γερμανοί και οι Βρετανοί αποτελούν το 45% του συνόλου των επισκεπτών στην Ισπανία. Ένα άλλο μέτρο στο οποίο δίνει προτεραιότητα ο Ισπανός υπουργός είναι η επέκταση της διάρκειας της τουριστικής σεζόν. Η Ισπανία στοχεύει να μετατραπεί σε 12μηνο προορισμό, κάνοντας τα resort της χώρας πιο ελκυστικά. Αυτή η στρατηγική εμφανίζεται ήδη αποδοτική, κρίνοντας από το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών τους off season μήνες του Απριλίου και του Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, η αυξανόμενη ζήτηση για την Ανδαλουσία πιθανότατα θα λάβει περαιτέρω ώθηση από την είδηση ότι η Αλάμπρα της Γρανάδας βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων για να «Νέα Επτά Θαύματα του Κόσμου».

Ναι μεν, αλλά για την Ελλάδα Στην ένατη θέση των προτιμήσεων των Γερμανών, όσον αφορά στους τουριστικούς προορισμούς για το 2007 βρίσκεται η Ελλάδα, μετά την Τουρκία, ενώ μικρή μείωση παρατηρείται συνολικά αυτή τη στιγμή στο ρυθμό των κρατήσεων από την πλέον ισχυρή πηγή τουρισμού για τη χώρα μας. Όπως φάνηκε στην έκθεση ITB, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει τα περυσινά νούμερα ρεκόρ και να πάρει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς, ενώ εντείνει τις προσπάθειές της για διαφοροποίηση των του-

80 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1

2

3

4

1 Άποψη από το περίπτερο της Aegean Airlines 2 Ο κ. Μ. Ρασούλης του ομίλου Helios Hotels & Resort 3 Άποψη από τα περίπτερα των Maris Hotels και Capsis Resort 4 Οι κ.κ. Ηλίας Καλαθάς του Nana Beach, Στ. Γεωργόπουλος και Γ. Μαργαρίτης των Blue Gr Hotels

ριστικών προϊόντων αναψυχής και επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Έρευνα του εκδοτικού οργανισμού FVW που διεξήχθη πριν την ITB έδειξε ότι μετά από ένα «δυνατό» 2006, η Ελλάδα οδεύει προς ένα πιο «αδύναμο» 2007. Ο κύριος λόγος για αυτές τις ανησυχίες είναι οι αυξήσεις των τιμών από τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων. Πιέσεις δε έχουν ασκηθεί στους Έλληνες ξενοδόχους για μείωση των τιμών, χρησιμοποιώντας σαν επιχείρημα την παροχή υπηρεσιών χαμηλότερου κόστους από την Τουρκία και την Αίγυπτο. Οι tour operators άσκησαν κριτική στην υποδομή των ξενοδοχείων και την ποιότητά τους. «Η Ελλάδα έχει να παρουσιάσει ελάχιστες


Εξαιρετική συμμετοχή της Π.Ι.Ν.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Σωτ. Βόσδου με τους κ.κ. Σ. Γαλιατσάτο και Σωτ. Κουρή στο περίπτερο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Με ένα εξαιρετικό περίπτερο 46 τ.μ. συμμετείχε στη διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Σωτ. Βόσδου, παρέστη στα εγκαίνια της έκθεσης και του Ελληνικού περιπτέρου, πραγματοποίησε συνάντηση με την υπουργό Τουρισμό κα. Φάνη Πετραλιά και είχε επαφές με φορείς και παράγοντες της τουριστικής αγοράς. Παράλληλα είχε συναντήσεις με τον Δ/ντη Μονάχου κ. Σταθουλόπουλο και τον Γενικό Δ/ντή Γερμανίας κ. Γαλανό, με εκπροσώπους του ΕΟΤ Γερμανίας, καθώς και εκπροσώπους του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης . Στα πλαίσια της περαιτέρω προβολής των Ιονίων Νησιών Γερμανοί δημοσιογράφοι, με τη βοήθεια της ΠΙΝ θα επισκεφθούν τα Ιόνια νησιά τους επόμενους μήνες. Στην έκθεση παρέστησαν επιχειρηματίες και εκπρόσωποι φορέων των Ιονίων Νήσων, μεταξύ των οποίων και οι Χαρίτος (Πρόεδρος AOCTA), Χαρίτου, Δάφνης, Μάνεσης, Χαρλαύτης, Χρύσης, Σαράφης, Αθανασίου, Γεωργουσόπουλος, Γιαννιώτης, Θίγγανος, Ζερβός, Πανδής, Γλυκοφρίδης, Ζερβού, Φιλιπούσης, Βλασσερός, Σουέρεφ, Δούκας (Πρόεδρος ΠΟΕΤ), Μούτσος, Ράντζιας, από την Κέρκυρα, Σ. Γαλιατσάτος, Σωτ. Κουρής (Δ.Σ ΚΕΤΑ ΠΙΝ), Α. Λάντου (Προϊστ. Τμήματος Τουρισμού Νομαρχίας Κεφαλονιάς), από Κεφαλονιά, Χρ. Τετράδη (Αντιπρ. Ένωσης ξεν/χων Ζακύνθου), Λίβερης Σταμ., Γρηγοριάδης Ι., από Ζάκυνθο, Α. Θεοχάρης από Λευκάδα, ενώ από τα ΚΕΤΑ Ιονίων Νησιών η κα. Α.Χυτήρη, η κα. Γ. Κυριάκη, και η κα. Μ. Γιάκκα. Εκπρόσωπος της ΕΤΙΝ ήταν ο κ. Σ. Θύμης, ενώ την ευθύνη του περιπτέρου είχε η ΕΤΙΝ. πρωτοβουλίες. Θα έλεγα πως έχει πρόβλημα παρουσίας», είπε ο επικεφαλής της αλυσίδας ταξιδιωτικών γραφείων RTK, Thomas Bösl. Οι Έλληνες ξενοδόχοι από την πλευρά τους δεν μοιάζουν διατεθειμένοι να υποχωρήσουν, τουλάχιστον στο θέμα των τιμών, επιλέγοντας τους «λίγους και καλούς» πελάτες, από την πληρότη-


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Νέος επενδυτής για την TUI

1

2

3

4

Ηγετική μορφή της Αιγυπτιακής τουριστικής αγοράς εξαγόρασε το 3,12% της TUI, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας κατά τη διάρκεια της ITB. Ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείων και επιχειρηματίας κ. Hamed El Chiaty έχει συνεργάζεται με την TUI ως πρόεδρος της Travco Group από το 1996, οπότε η TUI εξαγόρασε το ήμισυ της Travco και οι δύο εταιρίες ανέλαβαν την από κοινού ανάπτυξη ξενοδοχείων όπως το Iberotel και το Soly Mar στο Makadi Bay. Μιλώντας στην ITB, ο CEO της TUI, Michael Frenzel, δήλωσε πως «η επένδυση αυτή αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της TUI». Οι αναλυτές περιγράφουν την προσθήκη ενός ακόμα μετόχου ως υποστήριξη της στρατηγικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της TUI, ο οποίος δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους επενδυτές για τη διάσπαση της εταιρίας σε δύο επιχειρήσεις, διαχωρίζοντας τις τουριστικές από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Ο Αιγύπτιος επενδυτής σκοπεύει να αυξήσει το ποσοστό του και να διατηρήσει τη συνεργασία του με τον μεγαλύτερο διεθνή ταξιδιωτικό οργανισμό αναψυχής. Ο Hamed El Chiaty δήλωσε πως αγόρασε το ποσοστό αυτό της TUI διότι είναι «πεπεισμένος για τις περαιτέρω υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρίας». Ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να αυξήσει το μερίδιό του σε περισσότερο από 5%, κάτι που θα τον έκανε έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους μαζί με την Ισπανική Riu Hotels. Ο El Chiaty είπε πως δεν σκοπεύει να ζητήσει μία θέση στο συμβούλιο και ούτε θα υπάρξουν αλλαγές στην 27ετή σχέση της Travco με την TUI. τα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοσή των ξενοδοχείων, και αποδίδουν την κακή εικόνα της Ελληνικής αγοράς που παρουσιάζουν οι operators σε σκοπιμότητες.

5

1 Άποψη από το περίπτερο των AKS HOTELS με τον κ. Στ. Στεφάνου 2 Ο κ. Γιάννης Ευαγγέλου 3 Ο κ. Mάκης Καλλίγερος 4 Ο κ. Ντ. Τορνιβούκας 5 Οι κ.κ. Σταύρος και Ανδρέας Ανδρεάδης στο περίπτερο του Sani Resort 6 Οι κυρίες Χριστίνα Τετράδη του Zante Park και Μελίνα Πίττα της Ολυμπιακής

6

82 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελληνική παρουσία φέτος H Ελλάδα προσήλθε φέτος στην ITB με μία αποστολή σαράντα ατόμων ενώ στο 2.200 τ.μ. περίπτερο της χώρας συμμετείχαν περί τους 70 συνεκθέτες. Στα εγκαίνια του περιπτέρου την υπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Λαμπαδάριος, ο βουλευτής της Νεας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μπαντουβάς, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα. Αθ. Μερεντίτη, και το μέλος του τμήματος τουριστικής πολιτικής του Συνασπισμού κ. Σεραφείμ Σταύρου. Επίσης στα εγκαίνια παραβρέθηκαν από ελληνικής πλευράς περιφερειάρχες, νομάρχες, δήμαρχοι, εκπρόσωποι τουριστικών φορέων και συνεκθέτες. Κατά τα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου, η κα. Πετραλιά υποδέχθηκε τον Γερμανό υπουργό Οικονομίας και Τεχνολογίας κ. Μίκαελ Γκλος, ο οποίος ξεναγήθηκε στο περίπτερο, απόλαυσε ελληνική κουζίνα και έλαβε από την υπουργό αναμνηστικά δώρα.


1

2

3

4

4

1 Στο περίπτερο του Ομίλου Γιαννικάκη, η κα. Κλειώ Γιαννικάκη, ο κ. Γιώργος Βροντάκης, ενώ πλάτη στο φακό έχει η κα. Μ. Δασκαλαντωνάκη. 2 Ο γενικό διευθυντής του ξενοδοχείου Kierion κ. Γαϊτάνος Δελαβίνιας 3 Ο βουλευτής της ΝΔ κ. Μπαντουβάς στο περίπτερο της Κρήτης 4 Άποψη από το περίπτερο της Ρόδου 5 Άποψη από το περίπτερο του ξενοδοχείου Neptume


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

ΠΟΕΤ: Επιβράδυνση από την γερμανική αγορά Από την Διεθνή έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου, στην οποία η χώρα μας είχε φέτος μία καλή και αναβαθμισμένη παρουσία, θα μπορούσαν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα και για τον ελληνικό τουρισμό, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΤ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εξερχόμενος τουρισμός από την Γερμανία αναμένεται να σημειώσει αύξηση το τρέχον έτος, λόγω της βελτίωσης των δεικτών της γερμανικής οικονομίας, όπως η αύξηση του ΑΕΠ και η μείωση της ανεργίας. Παρά το γεγονός ότι και στην Γερμανία αλλάζει ο τρόπος των κρατήσεων, με υποχώρηση των παραδοσιακών οργανωμένων ταξιδίων και ταυτόχρονη ενίσχυση των ‘δυναμικών πακέτων’ αλλά και των κρατήσεων της ‘τελευταίας στιγμής’, από την έως σήμερα εικόνα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πιθανόν θα υπάρξει ελαφρά επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης του τουρισμού προς την Ελλάδα το τρέχον έτος σε σχέση με την μεγάλη αύξηση των αφίξεων το 2006. Σ’ αυτό συντελεί και η σημαντική προτίμηση που εντοπίζεται σε μερικές ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες μετά τα περυσινά προβλήματα, μείωσαν τις τιμές τους βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον δείκτη της ανταγωνιστικότητάς τους. Ο ελληνικός τουρισμός, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε περίοδο διαρκούς ανάπτυξης, οφείλει σήμερα να στρέψει την προσοχή του στην θεραπεία σοβαρών διαθρωτικών αδυναμιών, όπως: 1. Στην βελτίωση των υπηρεσιών μας σ’ όλα τα επίπεδα, ως της μόνης ενδεδειγμένης πολιτικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και όχι της μείωσης των τιμών. 2. Στην επιμήκυνση της περιόδου με σχέδιο και συγκεκριμένες δράσεις, με την συνεργασία Πολιτείας/ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση του μεγάλου ποσοστού των τουριστών μας σε 3 μόνο μήνες το χρόνο αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα. 3. Στην βελτίωση των υποδομών κυρίως στην ελληνική περιφέρεια, όχι μόνο γιατί αυτή δέχεται τον μεγάλο όγκο των τουριστών αλλά και γιατί συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. 4. Στην βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς των, με την κατάργηση των μονοπωλίων (βλέπε παράταση μονοπωλίου ΚΤΕΛ) και την απελευθέρωση των αγορών. 5. Στην επίλυση προβλημάτων που λιμνάζουν για πολλά χρόνια, με κύριο άξονα την ευρεία αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την τουριστική μας βιομηχανία, για την οποία οι σχετικές ενέργειες πληροφορούμαστε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη. Και καταλήγει η ανακοίνωση: «Η ΠΟΕΤ, εκπρόσωπος των Τουριστικών Γραφείων της χώρας μας, γνωρίζοντας τις μεγάλες δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον, με την αναγκαία προϋπόθεση ότι μαζί με την δυναμική που εμφανίζεται στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης το τελευταίο διάστημα θα τεθούν και όλα τα ζητήματα συναρμοδιότητας με άλλα Υπουργεία, κάτω από το πρίσμα και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με βάση τον καίριο στόχο που είναι η στήριξη της βαριάς βιομηχανίας μας, δηλ. του τουρισμού». Κατά την ομιλία της στα εγκαίνια, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης τόνισε τη σημασία της διαφημιστικής καμπάνιας «Explore your senses» και την ισχυρή παρουσία της στη Γερμανία, κλείνοντας με τα σημαντικότερα σημεία της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης, την ποιότητα, τη 12μηνη σεζόν και την ομαλή συνεργασία των σχετικών φορέων.

Πετραλιά: «Τρίτο κύμα» τουριστικής ανάπτυξης το 2007 «Η Ελλάδα εισέρχεται σε μία νέα εποχή τουριστικής ανάπτυξης. Βρισκόμαστε στην αρχή του “τρίτου κύματος” τουριστικής ανάπτυξης». Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης, κα. Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου για Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της έκθεσης ITB 2007. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η κα. Πετραλιά δήλωσε πως αναμένει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από τις 15 εκατ. αφίξεις του 2006, συμπληρώνοντας πως η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει ένας από τους πέντε κορυφαίους προορισμούς διεθνώς.

84 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Τα στοιχεία από τους πρώτους δύο μήνες του 2007 δείχνουν ότι εφέτος θα ξεπεράσουμε και τα επίπεδα του 2006. Η νέα εποχή για τον ελληνικό τουρισμό ξεκίνησε το 2004 χάρη στη διοργάνωση των πιο επιτυχημένων Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη ιστορία. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες διαμορφώσαμε και στείλαμε σε όλο τον κόσμο την εικόνα και την πραγματικότητα μιας σύγχρονης, προηγμένης και ασφαλούς χώρας η οποία μπορεί και παρέχει υψηλότατης ποιότητας υπηρεσίες». Η κα. Πετραλιά προσέθεσε πως ο τουρισμός παίζει ζωτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία και αποτελεί έναν από τους πλέον υποσχόμενους τομείς ανάπτυξης. Το 2006, ο τουρισμός απέφερε στη χώρα €11,4 δισ., νούμερο που μεταφράζεται στο 18% του ΑΕΠ, ενώ ο κλάδος προσφέρει στη χώρα άμεσα και έμμεσα 800.000 θέσεις εργασίας. Μεταξύ άλλων, η κα. Πετραλιά τόνισε και τα εξής: • Πολλαπλασιάζουμε τις επενδύσεις στον τουρισμό. Βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου, μέχρι τις 14/12/2006, είχαν εγκριθεί 638 επενδύσεις τουριστικού ενδιαφέροντος ύψους άνω των € 1,2 δισ. και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων σε ποσοστό απορρόφησης 67,24%. • Προωθούμε μια σειρά από αποφάσεις και νομοθετικές πρωτο-


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ βουλίες, που μειώνουν την γραφειοκρατία και δημιουργούν ένα απλό και σταθερό θεσμικό περιβάλλον. • Δρομολογήσαμε την κατασκευή 39 καταφυγίων τουριστικών σκαφών, δυναμικότητας 3.000 θέσεων ενώ σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ, στην περίοδο 2005-06, εγκρίθηκαν αρχιτεκτονικά σχέδια τουριστικών εγκαταστάσεων για 22 συνεδριακά κέντρα, 2 γήπεδα γκολφ, 1 χιονοδρομικό κέντρο και 8 κέντρα θαλασσοθεραπείας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα ενδεικτικό παράδειγμα της νέας στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης η οποία επικεντρώνει στην διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. • Προωθούνται όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013 να ενδυναμώσουν και να προωθήσουν συνολικά την τουριστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζουμε την υλοποίηση ενός προγράμματος προβολής που θα στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και σημαντικών στοιχείων κάθε περιοχής, γιατί κάθε περιφέρεια και κάθε προορισμός πρέπει να προβάλλει και να ενισχύσει τη δική του ταυτότητα. Επιπλέον, με τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα, αλλά και με όλες εκείνες που προγραμματίζονται για τα επόμενα χρόνια επιδιώκουμε την διαρκή ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Ελλάδα ήδη σήμερα κερδίζει το στοίχημα της ποιότητας, ωστόσο η διπλή προσπάθεια για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών βρίσκεται στον

πυρήνα της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. • Αναβαθμίζουμε ολόπλευρα την παγκόσμια παρουσία της χώρας, μέσα από το μεγαλύτερο πρόγραμμα προβολής του ελληνικού τουρισμού που έχει ποτέ γίνει. Η καμπάνια «Explore Your Senses In Greece» στέλνει σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι η «Εμπειρία Ελλάδας» μένει ανεξίτηλη σε όλες τις αισθήσεις. Πιστεύουμε και υπογραμμίζουμε την άποψη ότι η καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα είναι η ίδια η Ελλάδα. Η νέα μας διαφημιστική εκστρατεία είναι προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. Ευρώ, ενώ παράλληλα υλοποιούμε και ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολής και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχών σε εκθέσεις και εκδηλώσεις διεθνούς ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες προβολής που μας δίνονται μέσω μεγάλων διοργανώσεων που φιλοξενεί φέτος η Ελλάδα, όπως το final four της Euroleage στο Μπάσκετ και ο τελικός ποδοσφαίρου του Champions League. Ειδικά για τη Γερμανία, η διαφημιστική εκστρατεία είναι προϋπολογισμού άνω των 3,5 εκατ. ευρώ ενώ αν συνυπολογίσουμε και άλλες ενέργειες προβολής και συμμετοχές σε εκθέσεις θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τα 5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η κα. Πετραλιά είπε πως το τελευταίο διάστημα έχουν αναληφθεί ορισμένες σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν στην καλύτερη οργάνωση του ελληνικού τουρισμού. Μεταξύ αυτών: • Προωθούμε τη ριζική αναθεώρηση του συστήματος κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων της χώρας μας, ούτως ώστε να


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

1

2

3

3

1 Άποψη από το περίπτερο της Πελοποννήσου 2 Άποψη από το περίπτερο της Μυκόνου, το οποίο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού

3 Άποψη από το περίπτερο της Χαλκιδικής 4 Άποψη από το περίπτερο της Νομαρχίας Πειραιά

ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς. Τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνονται οι σχετικοί διαγωνισμοί για την επιλογή συμβούλων που θα διαμορφώσουν τα νέα πρότυπα βάσει των οποίων θα καταταγούν τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το όλο έργο είναι προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ. • Η Ελλάδα πολύ σύντομα θα λειτουργεί Δορυφόρο Λογαριασμό για τον Τουρισμό καθώς και επιστημονικό Παρατηρητήριο του Τουρισμού. Μηχανισμοί απαραίτητοι για την καταμέτρηση των μεγεθών του τουρισμού και την παρακολούθηση όλων των επιμέρους δεικτών του. • Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδίου Marketing του Ελληνικού Τουρισμού, το οποίο θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη πολιτική προσέγγισης παραδοσιακών αγορών (όπως η Γερμανία), των ώριμων (όπως η Ρωσία) και των αναδυόμενων (όπως η Κίνα και η Ινδία) που μας ενδιαφέρουν για την επόμενη δεκαετία. • Αναβαθμίζουμε πλήρως την παρουσία μας στο internet και εντός του 2007 φιλοδοξούμε να θέσουμε σε λειτουργία το νέο μεγάλο portal του Τουρισμού. «Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω μπορείτε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας και να ενημερώνεστε και στα γερμανικά», υπογράμμισε η κα. Πετραλιά.. Τέλος, η κυρία Πετραλιά διαμήνυσε στους δημοσιογράφους τις στενές συνεργασίες που έχει αναπτύξει με άλλα υπουργεία της

ελληνικής κυβέρνησης το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται του τομέα τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, απαρίθμησε τις δράσεις που έχουν αποφασισθεί με τους συναρμόδιους υπουργούς και οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: • Για τις αερομεταφορές, 24ωρη λειτουργία και άλλων περιφερειακών αεροδρομίων (όπως έγινε πέρυσι με το αεροδρόμιο Χανίων στην Κρήτη), παρεμβάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών τους μήνες αιχμής σε αεροδρόμια με μεγάλη κίνηση όπως αυτά του Ηρακλείου Κρήτης και της Ρόδου, ενώ εξετάζουμε και μία πρόταση να μειωθούν τα τέλη χρήσης περιφερειακών αεροδρομίων τη χειμερινή περίοδο. • Για την ακτοπλοΐα και τα λιμάνια. Η κυβέρνηση υπέγραψε πρόσφατα πρωτόκολλο χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 3 δισ. ευρώ. Με βάση αυτή τη χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκαν έργα, αλλά και έχουν δρομολογηθεί άλλα, στα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, του Ηρακλείου. Στο λιμάνι του Πειραιά δημιουργήθηκε και νέος σταθμός κρουαζιερόπλοιων. Επίσης, πραγματοποιούνται από τώρα, αυστηρότατοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις στα πλοία της ακτοπλοΐας. • Ακόμη, προχωρούμε στη δημιουργία μιας ενιαίας διαδρομής, κατά μήκος της παραλίας της Αττικής, μιας διαδρομής περιπάτου και ποδηλάτου, συνολικού μήκους περίπου 35 χλμ. Η διαδρομή αυτή που θα συνδέει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Βάρκιζα, θα προβλέπει και καίριες συνδέσεις με όλες τις ολυμπιακές εγκα-

86 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

1

2

3

1 Στο περίπτερο της Τουρκίας (από αριστερά προς τα δεξιά): Michael Glos, υπουργός Οικονομία και Τεχνολογίας, ένας διερμηνέας και ο Αττίλα Κοτς, υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας. 2 Άποψη από το περίπτερο της Αιγύπτου 3 Άποψη από το περίπτερο του Μαρόκο 4 Άποψη από το περίπτερο της Ιταλίας

4

ταστάσεις. • Προωθούμε τον τουρισμό πόλεων. Τα city breaks αποτελούν μια διεθνή τάση, την οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Η Αθήνα κέρδισε τη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης τουρισμού City break Expo 2007, καθώς και τη διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου του Ευρωπαικού Δικτύου Τουριστικών Οργανισμών πόλεων, του European Cities Tourism, τον Ιούνιο 2007. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία, για μια ευκαιρία να αναδείξουμε την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες μεγάλες μας πόλεις.

Κορυφαίοι προορισμοί για το 2007 η Ισπανία, το Ντουμπάι και η Ασία Η Ισπανία, το Ντουμπάι και η Ασία είναι οι μεγάλοι νικητές των έως τώρα φετινών αποτελεσμάτων της εξερχόμενης αγοράς της Γερμανίας, σύμφωνα με μία έρευνα του εκδοτικού οργανισμού FVW, εστιασμένη στους tour operators. Η έρευνα αναφέρει πως η Τουρκία παρουσίασε ελαφριά ανάκαμψη από την περυσινή πτώση, αλλά η ζήτηση για την Ελλάδα έχει μειωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα, παρουσίασε γενικά πτωτικές τάσεις μετά την επιτυχημένη της περσινή πορεία. Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων «εξαργύρωσαν» την άνοδο του 2006 ανεβάζοντας τις τιμές, πληρώνοντας τώρα τις συνέπειες, αφού η τουριστική κίνηση κατευθύνθηκε προς άλλους προορισμούς, μεταξύ άλλων, και η Τουρκία. Μόνο η TUI και η FTI παρουσίασαν άνοδο στις κρατήσεις για την Ελλάδα. Μεταξύ των κορυφαίων operators ξεχώρισε η TUI, η Alltours, η FTI

και οι εξειδικευμένοι operators του ομίλου Rewe, που παρουσίασαν εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ η Neckermann παρουσίασε ελαφριά πτώση και η ITS μέτρια αποτελέσματα. Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους εξειδικευμένοι tour operators είχαν μία καλή χρονιά. «Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ρυθμοί ανάπτυξης των μεσαίου μεγέθους operators ήταν διψήφιοι», δήλωσε κορυφαίο στέλεχος της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Ωστόσο, η τάση για «δυναμικά πακέτα», όπου οι πελάτες δημιουργούν ξεχωριστά πακέτα διακοπών συνδυάζοντας μεμονωμένες δραστηριότητες έχει επιφέρει πλήγμα στους tour operators που δραστηριοποιούνται στα «παραδοσιακά» πακέτα διακοπών. Η Alltours, λόγου χάριν, αναφέρει μείωση μίας μονάδας στην αγορά της Μαγιόρκα, ενώ οι Κανάριοι Νήσοι, με εξαίρεση το Gran Canaria, επίσης παρουσίασαν πτώση φέτος. Η ανάκαμψη της Τουρκίας εν μέρει εξηγεί αυτή την πτώση, αν και βρίσκεται πολύ μακριά από τα νούμερα ρεκόρ που παρουσίασε το 2005. Ηγετικός operator της τουρκικής αγοράς, η Öger Tours, αναφέρει 42% αύξηση στις θερινές κρατήσεις, ενώ η διεύθυνση πωλήσεων της εταιρίας ανέφερε πως βρίσκεται τρεις μονάδες πριν την επίτευξη μίας θερινής σεζόν-ρεκόρ. Οι άλλοι μεγάλοι νικητές για το 2007 είναι τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων. Τα κορυφαία ονόματα της αγοράς, Dertour και Meier Weltreisen, του ομίλου Rewe, ανέφεραν συνολική αύξηση 12% στις πωλήσεις αυτές. Ανατολικά κινείται η ζήτηση για αυτούς τους προορισμούς. Το Ντουμπάι στοχεύει στους 300.000 Γερμανούς τουρίστες μέσα στο 2007, σε σχέση με τους 250.000 που υποδέχθηκε πέρυσι. Η Ινδία και η Νοτιοανατολική Ασία επίσης παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα, ενώ η ζήτηση για την Κίνα εμφανίζεται ανοδική, αλλά οι κρατήσεις για τη Σρι Λάνκα παραμένουν χαμηλές. Όσον αφορά στη δύση, η ζήτηση για τις Η.Π.Α. και την Καραϊβική ήταν σχετικά περιορισμένη, σύμφωνα με τους Γερμανούς operators, αν και η Detour εμφάνισε 5% αύξηση. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

87


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

1

5

2

6

3

7

4

4

1 Άποψη τα περίπτερα των Aegean Hotels & Amalia Hotels 2 Άποψη τα περίπτερα των Lindian Village, Saint George Lycabettus, Sbokos Travel 3 Άποψη από το περίπτερο του ξενοδοχείου Lindian Village με την κα. Μαρίζα Σβυριάνη 4 Άποψη από το περίπτερο του ομίλου Capsis Hotels Resort

88 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

5 Άποψη από το περίπτερο του ομίλου G Hotels 6 Άποψη από το περίπτερο του ξενοδοχείου Porto Carras με τον διευθυντή πωλήσεων κ. Καναρά 7 Άποψη από το περίπτερο της Νομαρχίας Καστοριάς 8 Άποψη από το περίπτερο της Louis στο βάθος διακρίνεται το περίπτερο της Κύπρου



ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙ.ΤΕ.Ξ. Ε.Ο.Τ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Θετικά, αλλά συγκρατημένα τα μηνύματα από τη γερμανική αγορά Η θετική στροφή στην εξέλιξη της τουριστικής κίνησης από τη Γερμανία για την Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με το αμείωτο ενδιαφέρον των Γερμανών για την τουριστική προσφορά του ελληνικού προορισμού, προοιωνίζει την περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας μας, στη γερμανική τουριστική αγορά και τη φετινή περίοδο. Αυτό, τουλάχιστον προκύπτει από την ετήσια έκθεση του προϊσταμένου του γραφείου του Ε.Ο.Τ. Γερμανίας, Δρ. Ηλία Γαλανού. Οι «κερδισμένοι», ωστόσο, προορισμοί του 2007 από την γερμανική αγορά, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν μέχρι σήμερα για τις κρατήσεις, είναι η Ισπανία, το Ντουμπάι και οι προορισμοί της Ασίας. Για την Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, υπάρχει ένα σημαντικό δυναμικό από δυνητικούς Γερμανούς επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνουν όλες οι έρευνες των ινστιτούτων της γερμανικής τουριστικής αγοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της λέσχης αυτοκινήτων ADAC, σχετικά με τις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών για το 2007, η μεγάλη «κερδισμένη» είναι η Ισπανία, η οποία καταλαμβάνει, με ποσοστό 12,2%, την πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση είναι η Ιταλία με ποσοστό 9,7% και ακολουθούν η Αυστρία με ποσοστό 7%, η Γαλλία με 4,6%, τα κράτη της ανατολικής Ευρώπης με ποσοστό 4,2% και η Ελλάδα με ποσοστό 4%. Το ενδιαφέρον αυτό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση του προϊσταμένου του Ε.Ο.Τ. Γερμανίας, και η βελτίωση της οικονομίας των γερμανικών νοικοκυριών αποτελούν μια σταθερή βάση για την αύξηση της τουριστικής κίνησης από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Βεβαίως, η αξιοποίηση και η κατάλληλη προβολή των πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό με τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και της ισορροπίας στη σχέση τιμή-υπηρεσία, θα ενισχύσουν τις πωλήσεις των ταξιδιών στην Ελλάδα όχι μόνο στο άμεσο μέλλον, αλλά και στη μακροχρόνια εξέλιξη της θέσης της χώρας μας στη Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση, οι δαπάνες των Γερμανών για ταξίδια στο εξωτερικό υπολογίζεται, ότι το 2007 θα

90 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

φθάσουν το ποσό περίπου των 62 δισ. ευρώ (+2,5%). Η αύξηση του Φ.Π.Α. από 16% σε 19%, αντλεί βέβαια αγοραστική δύναμη και περιορίζει το διαθέσιμο για ταξίδια-διακοπές εισόδημα, εντούτοις η αύξηση της τουριστικής κίνησης από τη Γερμανία στο εξωτερικό προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη αύξηση των δαπανών για καταναλωτικά είδη.

Ανασκόπηση της γερμανικής τουριστικής αγοράς Αναφορικά με τα οικονομικά και τουριστικά στοιχεία της γερμανικής αγοράς, οι δείκτες της γερμανικής οικονομίας εξελίχθηκαν θετικά το 2006, με το ΑΕΠ να σημειώνει αύξηση 2,9%. Πρόκειται για την καλύτερη εξέλιξη, που σημείωσε η γερμανική οικονομία από το έτος 2000. Αρκεί να αναφερθεί ότι η αντίστοιχη αύξηση το έτος 2005 ήταν 1,1%. Για το τρέχον έτος, οι οικονομολόγοι, με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, υπολογίζουν ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα κυμανθεί στο 1,8%. Η αναπτυξιακή τάση της γερμανικής οικονομίας δείχνει να συνεχίζεται και το 2007, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της αγοράς εργασίας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής κατάστασης είναι, χωρίς αμφιβολία, η πορεία της ανεργίας, η οποία τον Ιανουάριο μειώθηκε αισθητά. Στη βελτίωση της αγοράς εργασίας παράλληλα με τους θετικούς δείκτες της οικονομίας και τον ήπιο χειμώνα, συνέβαλε ουσιαστικά και η εντατική συνεργασία κράτους


και ανέργων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι τον Ιανουάριο του 2007 ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε σε 4.000.000 άτομα και είναι ο μικρότερος της τελευταίας πενταετίας. Ο τουρισμός, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, παρέμεινε και το 2006 ο τομέας με τη σημαντικότερη αύξηση και ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να τονίσουμε επίσης είναι, ότι την πρώτη θέση κατέλαβε ο τουρισμός όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και παγκοσμίως, γεγονός, που ενισχύει τη σπουδαιότητα του κλάδου στους οικονομικούς δείκτες γενικά. Το 2006, ο καθηγητής Δρ Horst Opaschowski, επιστημονικός διευθυντής του ινστιτούτου Β.Α.Τ., είχε δηλώσει, ότι «οι τουρίστες έχουν ασθενή μνήμη κυρίως όταν πρόκειται για μεμονωμένα φαινόμενα και φυσικές καταστροφές και παρά το γεγονός, ότι η γρίπη των πτηνών, οι τυφώνες, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, κ.λπ. επηρέασαν την τουριστική εξέλιξη ορισμένων τουριστικών προορισμών, δεν κατόρθωσαν όμως να βάλουν “φρένο” στην ταξιδιωτική διάθεση των Γερμανών. Ο τουριστικός κλάδος παρουσιάζει και πάλι αύξηση». Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Β.Α.Τ., ποσοστό 65% των Γερμανών πραγματοποίησαν το 2006 ένα ταξίδι διακοπών διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2005 ήταν 64%. Η θετική αυτή εξέλιξη της τουριστικής κίνησης την προηγούμενη χρονιά εμφανίζεται και στις προθέσεις των Γερμανών για ταξίδι διακοπών το 2007. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας του Β.Α.Τ., ποσοστό 71% των Γερμανών προγραμματίζει να πραγματοποιήσει ταξίδι διακοπών το τρέχον έτος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2006 ήταν 67,9%. Γενικά παρατηρείται μια μικρή αλλαγή στην ταξιδιωτική διάθεση των Γερμανών. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, το χρονικό διάστημα 2000 - 2005 μειώθηκε το ποσοστό των Γερμανών, που πραγματοποίησε τουλάχιστον ένα ταξίδι διακοπών διάρκειας μεγαλύτερης των πέντε ημερών, από 75,9% σε 73,6%. Ταυτόχρονα όμως, σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα ταξίδια μικρής διάρκειας. Από τη δυναμική αυτή της παγκόσμιας οικονομίας, ο τουρισμός ωφελήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο των υπολοίπων κλάδων της οικονομίας. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα ταξίδια σε μακρινούς προορισμούς παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμική, το ποσοστό αύξησης της τουριστικής κίνησης στα ταξίδια αυτά, ήταν υψηλότερο του αντίστοιχου ποσοστού αύξησης της τουριστικής κίνησης σε κοντινούς προορισμούς.

Δαπάνες διακοπών Η Γερμανία παρέμεινε παγκόσμια «πρωταθλήτρια» στον τουρισμό, αφήνοντας τις Η.Π.Α. στη δεύτερη θέση. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ύψος των ταξιδιωτικών δαπανών στο εξωτερικό, το 2006, που σημείωσαν αύξηση 5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Συνολικά οι δαπάνες των Γερμανών για ταξίδια διακοπών, το 2006, ανήλθαν στο ρεκόρ ποσό των 60,5 δισ. ευρώ και σημείωσαν αύξηση 3,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Januar Αλεξανδρούπολη

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

GESAMT

0

0

0

0

0

0

136

299

0

0

0

0

435

Αθήνα

37.002

32.549

45.561

61.911

67.525

65.095

72.479

62.327

67.259

57.244

38.846

44.931

652.729

Χανιά

0

0

0

0

8.800

8.941

10.104

9.684

10.823

5.286

0

0

53.638

Ηράκλειο

0

0

282

24.169

72.080

76.442

82.901

78.836

89.166

64.715

252

0

488.843

Καλαμάτα

0

0

0

142

0

0

0

0

0

0

0

0

142

Κάρπαθος

0

0

0

0

561

523

535

746

697

215

0

0

3.277

Καβάλα

1.214

1.046

1.317

2.016

3.643

4.844

4.808

4.741

3.450

1.444

528

818

29.869

Κέρκυρα

557

299

492

3.043

24.609

26.504

31.069

29.338

31.585

9.915

129

379

157.919

Κως

0

0

0

1.383

21.242

21.372

26.447

28.904

26.601

14.438

0

0

140.387

Μύκονος

0

0

0

0

3.431

2.815

2.003

2.697

3.126

495

0

0

14.567

Μυτιλήνη

0

0

0

0

1.323

1.102

1.077

1.505

1.164

150

0

0

6.321

Πάτρα/Άραξος

0

0

0

972

5.643

5.444

5.238

6.242

5.687

2.922

0

0

32.148

Πρέβεζα

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

110

2

114

Ρόδος

0

0

73

7.901

37.131

42.415

42.805

46.106

44.221

29.465

61

0

250.178

Σάμος

0

0

0

0

5.611

4.663

5.311

5.105

4.945

1.482

0

0

27.117

Θεσσαλονίκη

20.563

15.827

21.029

29.728

49.463

59.663

69.813

68.739

54.346

39.493

20.426

24.729

473.819

Σαντορίνη

0

0

0

0

5.285

4.206

4.095

4.289

3.971

1.097

0

0

22.943

Ζάκυνθος

0

0

0

0

2.293

2.465

2.122

3.023

2.302

375

0

0

12.580

Υπόλοιπη Ελλάδα

1

68

222

0

0

8

19

0

11

10

37

10

386

59.337

49.789

68.976

131.265

308.640

326.502

360.964

352.581

349.354

228.746

60.389

70.869

2.367.412

Σύνολο

Οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Γερμανών κάλυψαν ποσοστό 11% περίπου των δαπανών για ταξίδια παγκοσμίως. Η ανέλπιστη αυτή δυναμική οφείλεται βασικά στις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες της Γερμανίας. Τα στοιχεία της γερμανικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, όλοι οι δείκτες βρίσκονται σε ανοδική πορεία, σύμφωνα δε, με τις δηλώσεις των ειδικών αποδεικνύεται, ότι το 2006 ήταν ένα από τα πιο δυναμικά έτη της τελευταίας δεκαετίας.

Σκοπός ταξιδιού Από πρόσφατες έρευνες της τουριστικής αγοράς, διαπιστώνουμε ότι το 50% του συνόλου των διεθνών ταξιδιών που πραγματοποιούνται έχουν ιδιωτικά τουριστικά κριτήρια, το 16% είναι επαγγελματικά ταξίδια και το 26% από τα ταξίδια αυτά έχουν σκοπό την επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, είτε πραγματοποιούνται για λόγους υγείας ή έχουν θρησκευτικά ερείσματα.

Μέσα διακίνησης Από το συνολικό αριθμό ταξιδιών, που πραγματοποιήθηκαν το 2005, ποσοστό 53% χρησιμοποίησε ως μέσο μεταφοράς στον τόπο προορισμού το αυτοκίνητο. Το μεταφορικό αυτό μέσο, αν και έχασε μερίδιο της αγοράς (το έτος 1994, ποσοστό 60% των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε με αυτοκίνητο), εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο μέσο πραγματοποίησης ταξιδιού διακοπών. Παράλληλα, το αεροπλάνο τα τελευταία δέκα χρόνια, αύξησε το ποσοστό του, από 22% που κατείχε το 1994, σε 32% του συνόλου

92 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

των ταξιδιών το 2005. Τα ταξίδια με λεωφορείο και τρένο παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και παρουσίασαν μικρή μείωση 1% - 2%, αντίστοιχα.

Διάρκεια ταξιδιού Παράλληλα με τη θετική πορεία που παρατηρείται στην ταξιδιωτική διάθεση των Γερμανών, θετικά άρχισε να εξελίσσεται και η

Μεταφορικό Μέσο 2005

53

32

7

6

2004

54

30

8

6

2003

56

29

8

6

2002

56

29

7

6

2000

55

30

7

6

1998

55

30

7

6

1996

57

27

8

6

1994

60

22

0%

20%

40% Αυτοκίνητο

Πηγή: DVR

Αεροπλάνο

60% Λεωφορείο

8 80% Τραίνο

8 100%


μέση διάρκεια ταξιδιού, που από τη δεκαετία του ’80 παρουσίαζε συνεχή μείωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το 1980 το ταξίδι διακοπών διαρκούσε κατά μέσο όρο 18,2 ημέρες, ενώ χρόνο με το χρόνο σημειώναμε συνεχή μείωση, με αποτέλεσμα το 2004 η μέση διάρκεια ταξιδιού διακοπών να ανέρχεται σε 12,8 ημέρες. Η τάση αυτή δείχνει να ανακόπτεται τα δύο τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα το 2005 η μέση διάρκεια ταξιδιού διακοπών ανερχόταν σε 13,3 ημέρες.

Κυριότεροι προορισμοί των Γερμανών τουριστών Η Γερμανία εξακολουθεί να είναι ο πιο προσφιλής προορισμός διακοπών των Γερμανών, ενώ στους τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού, η Αυστρία και η Ισπανία μοιράζονται την πρώτη θέση. Η Ισπανία ωφελήθηκε τον προηγούμενο χρόνο από την τάση των Γερμανών να αποφύγουν τα ταξίδια σε ισλαμικές χώρες. Θετικά αποτελέσματα παρουσίασε και η Ιταλία, ενώ αντίθετα η Τουρκία και η Αίγυπτος, που είχαν παρουσιάσει σημαντικές αυξήσεις τα προηγούμενα χρόνια, υπέστησαν σημαντικές απώλειες.

Ταξιδιωτικοί Οργανισμοί Οι Γερμανοί διοργανωτές ταξιδιών, με βάσει τα στοιχεία έρευνας της Dresdner Bank, κατέγραψαν το τουριστικό έτος 2005/2006 αύξηση στον κύκλο εργασιών, που ανήλθε σε ποσοστό 1% περίπου (2004/2005 αύξηση 4% μέχρι 5%). Μετά την κρίση της χρονικής περιόδου 2001 και 2003, όπου παρατηρήθηκε μείωση μέχρι και -20% στον κύκλο εργασιών, η τουριστική βιομηχανία σημειώνει, για τρίτη χρονιά, έστω και μικρό, θετικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, ο στόχος του τουριστικού κλάδου να επιτύχει τα αποτελέσματα του 2001 δεν πραγματοποιήθηκε. Οι δυνατότητες χρήσης


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ Πωλήσεις Ταξιδιών & Ποσοστά Συμμετοχής των μεγαλύτερων Τ.Ο. της Γερμανίας (2005-2006)

Κύκλος Εργασιών & Ποσοστά Συμμετοχής των μεγαλύτερων Τ.Ο. της Γερμανίας (2005-2006)

FTI 3,95%

Oger 3,91%

Alltours 7,32%

Studiosus 1,28%

TUI Γερµανίας 35,89% Υπόλοιποι 16,52%

Υπόλοιποι 18,19% Rewe Touristik 18,04%

Thomas Cook 19,15%

Attika 0,12%

FTI Studiosus 3,44% 0,26%

του διαδυκτίου και η συνεχώς αυξανόμενη προσφορά των «φθηνών» αεροπορικών εταιριών αποσπά τμήμα της πελατείας των Τ.Ο. Μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετώπισαν τον προηγούμενο χρόνο τα γραφεία ταξιδίων, των οποίων ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε μόνο κατά 0,5%. Από το έτος 2000, έτος-ρεκόρ για τα γραφεία ταξιδίων, ο κύκλος εργασιών για τα παραδοσιακά γραφεία ταξιδίων μειώθηκε κατά 17%. Το τουριστικό έτος 2005/2006 δήλωσαν πτώχευση 800 γραφεία ταξιδίων και συνολικά τα δύο τελευταία χρόνια ο αριθμός των γραφείων, που σταμάτησαν να λειτουργούν ανέρχεται σε 2.000. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εντάθηκε στη γερμανική τουριστική αγορά η συγκέντρωση της τουριστικής προσφοράς στους «μεγάλους» Τ.Ο. Από τα στοιχεία που δημοσιεύει το επαγγελματικό τουριστικό περιοδικό FVW διαπιστώνουμε ότι: οι 67 διοργανωτές ταξιδιών (Τ.Ο.), με κύκλο εργασιών σχεδόν 16 δισ. ευρώ, καλύπτουν το 80% της συνολικής τουριστικής αγοράς. Ο δε αριθμός των τουριστών που διακίνησαν οι Τ.Ο. ανήλθε σε 34,4 εκατ. άτομα. Τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις εξακολουθούν να κατέχουν οι Τ.Ο.: TUI Deutschland (1η), Thomas Cook (2η), Rewe Touristik (3η) και Alltours (4η). Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών και τα ποσοστά συμμετοχής των μεγαλύτερων Τ.Ο. στη Γερμανία, τα δεδομένα έχουν ως εξής: • Ο Τ.Ο. TUI Deutschland με 4.465,6 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών (2005: 4.271,1) και μερίδιο αγοράς 27,99% (2005: 28,06%), έχασε -0,07% από το μερίδιο της αγοράς, διατηρεί όμως αδιαφιλονίκητα την πρώτη θέση. • O Thomas Cook με 3.054,6 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών (2005: 2.990,4) και μερίδιο αγοράς 19,15% (2005: 19,64%), που βρίσκεται στη 2η θέση, έχασε επίσης -0,49% από το μερίδιο της αγοράς. • Ο Τ.Ο. Rewe Touristik με 2.878,0 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών (2005: 2.841,0) και μερίδιο αγοράς 18,04% (2005: 18,66%), καταλαμβάνει την 3η θέση. • Ο Alltours με 1.137,0 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών (2005: 1.115,0) και 7,13% μερίδιο αγοράς (2005: 7,32%), διατηρεί την 4η θέση. • Ο Τ.Ο. FTI αύξησε τον κύκλο εργασιών του σε 629,0 εκατ. ευρώ,

94 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Rewe 17,43%

TUI Γερµανίας 27,99%

Πηγή: FVW International

Thomas Cook 18,24%

Oger 3,63%

Alltours 4,47%

Πηγή: FVW International

σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 17,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο (2005: 537,1). Σημειώνεται ότι ο FTI με μερίδιο αγοράς 3,95% (2005: 3,53%), εκτόπισε τον Τ.Ο. Öger-Gruppe από την 5η θέση. • Ο Τ.Ο. Studiosus, με 203,8 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών (2005: 202,8) και μερίδιο αγοράς 1,28 (2005: 1,33%), κατέχει την 13η θέση (2005: 11η) και • Ο Attika Reisen, με 27,9 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών (2005: 25,7) και μερίδιο αγοράς 0,17% (2005: 0,17%), κατέχει την 39η θέση. Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίοι Τ.Ο. αφορούν άμεσα την Ελλάδα. Όσον αφορά στον αριθμό των ταξιδίων που διέθεσαν στη γερμανική τουριστική αγορά και τα ποσοστά συμμετοχής τους, έχουν ως εξής: • Την πρώτη (1η) θέση και στις πωλήσεις ταξιδίων κατέχει ο Τ.Ο. TUI Deutschland με 12.346.700 ταξίδια. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε, ότι για πρώτη φορά στον αριθμό των τουριστών του Τ.Ο. συμπεριλαμβάνονται και οι επιβάτες των αεροπορικών των εταιριών Hapag fly και Hapag-Lloyd Express, που αγόρασαν μόνο αεροπορικό εισιτήριο. Αντίστοιχα έχουν διορθωθεί και οι αριθμοί του προηγούμενου χρόνου (2005: 11.736.000) • Ο Thomas Cook πραγματοποίησε 6.276.596 ταξίδια (2005: 6.038.889). Στον αριθμό των τουριστών συμπεριλαμβάνονται και οι τουρίστες που αγόρασαν από τον Τ.Ο. μόνο αεροπορικό εισιτήριο της εταιρίας Condor, δεν συμπεριλαμβάνονται όμως οι επιβάτες της αεροπορικής εταιρίας Condor, που προέρχονται από άλλους Τ.Ο. • Ο Τ.Ο. Rewe Touristik έκανε 5.998.000 ταξίδια (2005: 5.704.000 μετά την τελική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων). • Ο Τ.Ο. Alltours 1.538.000 ταξίδια (2005: 1.522.000). • Ο FTI παρουσιάζει 1.184.000 ταξίδια και θεαματική αύξηση +23,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο (2005: 962.000). Αναφορικά με τις πωλήσεις ταξιδιών των δύο Τ.Ο., που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, ο Studiosus πούλησε 91.415 ταξίδια (2005: 91.313), και ο Attika Reisen, 41.040 ταξίδια (2005: 39.538). ◊



ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Ο «ΠΑΛΜΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ IPK

+5% το 2006, καλύτερα το 2007 • Κατά 5% αυξήθηκε ο εξερχόμενος τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο • 388 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό πραγματοποίησαν οι Ευρωπαίοι, ξοδεύοντας € 351 δισ. • Πάλι πρώτη η Ισπανία με 13% μερίδιο στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων και 17% των Γερμανών • 287 εκατ. ταξίδια πραγματοποίησαν οι Γερμανοί, παραμένοντας ως επί το πλείστον εντός των συνόρων Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα της IPK International για την εξέλιξη του παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και γερμανικού τουρισμού, τα οποία παρουσίασε στα πλαίσια της ITB, αντλώντας δεδομένα από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του World Travel Monitor 2006. Πιο αναλυτικά, σε παγκόσμιο επίπεδο ο εξερχόμενος τουρισμός αυξήθηκε κατά 5% το 2006. Αυτή η αύξηση πήρε ώθηση από τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη, τις συνεχιζόμενες αυξήσεις σε προσφορές χαμηλού κόστους καθώς και το γεγονός ότι ολοένα αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων, κυρίως στην Ασία, αρχίζουν να ανακαλύπτουν τον πλανήτη, πέραν των συνόρων της χώρας όπου ζουν. Σε επίπεδο ηπείρων τώρα, όλες οι ήπειροι κατέγραψαν αύξηση στον εξερχόμενο τουρισμό μέσα στο 2006, με την Ασία και την Αφρική να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 8%, ενώ τόσο η Αμερική όσο και η Ευρώπη, κατέγραψαν 3% αύξηση. Όσον αφορά στις ευρωπαϊκές τάσεις, κατά τη διάρκεια του 2006, οι Ευρωπαίοι πραγματοποίησαν 388 εκατ. ταξίδια στο εξωτερικό (3% περισσότερα από το 2005), περνώντας 3,7 δισ. νύχτες έξω από τα σύνορά τους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5%. Ο εξερχόμενος αυτός τουρισμός δημιούργησε συνολικό όγκο

96 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

δαπανών €351 δισ., που ισοδυναμεί με 6% αύξηση σε τζίρο, σε σύγκριση με το 2005. Η Πολωνία απεδείχθη η πιο δυναμική πηγή τουρισμού για το 2006 με εξερχόμενο τουρισμό αυξημένο κατά 17%, και ακολουθείται από τη Ρωσία και την Ιρλανδία, με 10% αύξηση στον εξερχόμενο τουρισμό έκαστη. Η Ισπανία και η Ιταλία με + 8%, αλλά και η Τσεχία και η Ελβετία με +7% παρουσίασαν αύξηση άνω του μετρίου. Αναφορικά με τα αποτελέσματα των επιμέρους κλάδων, τη μεγαλύτερη αύξηση για το 2006 παρουσίασαν οι διακοπές με αφορμή κάποια γεγονότα, με αύξηση 14%. Οι διακοπές «Εξοχής» επίσης σημείωσαν αύξηση, της τάξης του 9%. Τα City break κατέγραψαν αύξηση 5%, ενώ οι διακοπές «Ήλιου και Θάλασσας», η κορυφαία μορφή διακοπών στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων παρουσίασε άνοδο 4%. Όσον αφορά στους αγαπημένους προορισμούς των Ευρωπαίων, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις και για το 2006, συγκεντρώνοντας το 13% της αγοράς, με δεύτερη τη Γαλλία, τρίτη τη Γερμανία και τέταρτη την Ιταλία. Γενικά, το μεγαλύτερο μέρος των Ευρωπαίων που ταξίδεψαν μέσα στο 2006, προτίμησαν προορισμούς της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστρίας και της Τουρκίας. Οι Γερμανοί πραγματοποίησαν περισσότερα από 287 εκατ. ταξίδια (εξερχόμενου και εσωτερικού τουρισμού), με 1,4 δισ. διανυκτερεύσεις και ξοδεύοντας €122 δισ., 1% μείωση από το 2005.


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Από τα ταξίδια αυτά, τα 212,5 δισ. ήταν στο εσωτερικό της χώρας, και τα 74,5 εκατ. στο εξωτερικό. Συγκριτικά με το 2005, τα ταξίδια εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 3%, σε αντίθεση με τα ταξίδια εξωτερικού, που μειώθηκαν κατά 2%. Το 46% του συνόλου των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν από τους Γερμανούς ήταν ταξίδια διακοπών, ποσοστό ίδιο με το περσινό.

Υπολογίζοντας πάντως την ανάπτυξη του Γερμανικού τουρισμού διακοπών σαν σύνολο, το τελικό νούμερο είναι ±0.

Τα λοιπά ταξίδια για προσωπικούς λόγους αυξήθηκαν κατά 2%, φθάνοντας το 40% της αγοράς, ενώ τα επαγγελματικά ταξίδια εντάθηκαν μέσα στο 2006, παρουσιάζοντας 6% αύξηση.

Η Ισπανία αποτέλεσε τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό και για τους Γερμανούς για το 2006, με 17%, ακολουθεί η Αυστρία με 15% και η Ιταλία με 13%, ενώ το «top-5» συμπληρώνουν η Γαλλία και η Τουρκία. Αναφορικά με τους τοπικούς προορισμούς, η Βαυαρία παραμένει ο αδιαφιλονίκητος «νικητής» της αγοράς και το 2006 με 20%, ενώ ακολουθούν η Κάτω Σαξονία και η ΒάδηΒυρτεμβέργη.

Μέσα στο 2006, οι Γερμανοί πραγματοποίησαν 80,6 εκατ. ταξίδια διακοπών στο εσωτερικό της χώρας, μία αύξηση 2% από το 2005. Αντιθέτως, ο όγκος του εξερχόμενου τουρισμού μειώθηκε κατά 3%, φθάνοντας συνολικά τα 52,5 εκατ. ταξίδια.

Το World Travel Monitor της IPK International αποτελεί την πιο αξιόπιστη έρευνα για την αγορά της διεθνούς τουριστικής αγοράς και αντλεί τα δεδομένα της από πληθυσμιακά αντιπροσωπευτικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις επιμέρους αγορές. ◊


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

ΤΟ «ΠΡΟΣΩΠΟ» ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007

60 εκατ. ταξίδια το 2007 Περισσότερα από 60 εκατ. ταξίδια άνω των πέντε ημερών θα πραγματοποιήσουν οι Γερμανοί μέσα στο 2007, με το 70% να έχει ήδη προγραμματίσει τις διακοπές του για φέτος από τον Ιανουάριο. Τα τουριστικά κίνητρα των Γερμανών έχουν αλλάξει σημαντικά, ενώ οι οικογενειακές διακοπές διατηρούν το μεγάλο ποσοστό τους. Γενικά, η γερμανική τουριστική αγορά αναμένει μία καλή χρονιά, σύμφωνα, άλλωστε και με στοιχεία της 37ης Έρευνας Reiseanalyse RA 2007, που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ITB. Σε 48,6 εκατ. ανέρχονται οι Γερμανοί που πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι διακοπών μέσα στο 2006, ενώ τα ταξίδια αναψυχής αυξήθηκαν από τα 64,1 εκατ. στα 64,4 εκατ. συγκριτικά με το 2005. Η σταθερή αυτή ζήτηση για ταξίδια αναψυχής εκ μέρους των Γερμανών αποδίδεται στο γεγονός ότι το 61% του πληθυσμού της Γερμανίας θεωρεί το ετήσιο ταξίδι αναψυχής αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Το ένα τρίτο των προορισμών όσον αφορά στα ταξίδια αναψυχής έγινε εντός των συνόρων, ένα τρίτο έγινε σε προορισμούς της Μεσογείου και τα υπόλοιπα σε άλλους προορισμούς του πλανήτη. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους «ζεστούς και φθηνούς» προορισμούς παραμένει ισχυρός, γεγονός που γίνεται εμφανές στο μερίδιο της αγοράς που «παραχώρησαν» οι εδραιωμένοι προορισμοί στην Τουρκία και τη Βόρεια Αφρική. Οι προορισμοί εντός Γερμανίας που κέρδισαν τις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών ήταν η Βαυαρία, το Μεκλεμβούργο-Προπομερανία, το Σλέσβιχ-Χολστάιν, η Κάτω Σαξονία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη. Η εικόνα αυτή είναι γνώριμη, αφού η Βαυαρία διατηρεί την πρώτη της θέση, και τα υπόλοιπα κρατίδια απλώς παρουσιάζουν οριακές αυξήσεις. Όλα μαζί όμως συγκεντρώνουν τα ¾ του συνόλου των ταξιδιών αναψυχής εντός των συνόρων. Και οι προορισμοί εξωτερικού παραμένουν σχετικά σταθεροί, με την Ισπανία να εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, την Ιταλία στη δεύτερη, ενώ ακολουθούν η Αυστρία και η Τουρκία, και αμέσως μετά η Ελλάδα. Τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασε η Τουρκία με 6,6% σε αντίθεση με το 5,7% του 2005. Η Γαλλία και

98 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

η Ολλανδία χάνουν σταθερά το μερίδιό τους, ενώ αυξάνεται η τάση για μακρινούς προορισμούς, αλλά και νέους «παίκτες» όπως η Κροατία. Η άνοδος του εσωτερικού τουρισμού έχει μεταφραστεί σε μικρή άνοδο στη χρήση αυτοκινήτου, καθώς και στο υψηλό ποσοστό διαμονής σε διαμερίσματα και σπίτια διακοπών. Εξηγεί επίσης και το 17% των ταξιδιών για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε καμία κράτηση. Η μικρή αύξηση στη μέση διάρκεια των διακοπών και τις ταξιδιωτικές δαπάνες εξηγείται από την άνοδο του ποσοστού των ταξιδιωτικών προορισμών. Η αύξηση στη χρήση του αεροπλάνου εξηγείται από την επιτυχία των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους. Τα city trips είναι πολύ δημοφιλή και από την αρχή της δεκαετίας, το ποσοστό τους έχει διπλασιαστεί και η τάση αυτή φαίνεται πως θα διατηρηθεί και μελλοντικά. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Βερολίνο, το Μόναχο, το Αμβούργο και η Δρέσδη, ενώ στις πόλεις του εξωτερικού, την πρωτιά στις προτιμήσεις έχουν το Παρίσι, η Ρώμη, η Βιέννη και το Λονδίνο. Όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου, στην αρχή του 2007, το 39% των Γερμανών είχαν ήδη χρησιμοποιήσει το Internet για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις διακοπές τους, ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με το 2001, ενώ σε ποσοστό 19% έχουν ήδη κάνει την κράτησή τους μέσω internet, ποσοστό πενταπλάσιο του 2001. Μέσα στο 2006, 12,5 εκατ. ταξίδια αναψυχής συμπεριελάμβαναν παιδιά κάτω των 14 ετών και, καθώς φαίνεται, οι οικογενειακές διακοπές θα διατηρήσουν το υψηλό τους ποσοστό, παρά τις δημογραφικές αλλαγές που έχουν γίνει στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Σημαντικές αλλαγές έχουν παρατηρηθεί και στα ταξιδιωτικά κίνητρα των Γερμανών. Οι σημαντικότερες έχουν παρατηρηθεί στις διακοπές εμπειριών και «καλής παρέας» με άνοδο 22%, οι διακοπές διασκέδασης με +19%, ενώ οι διακοπές του τύπου «δώρο στον εαυτό μου» έχουν παρουσιάσει άνοδο 18%, οι διακοπές με αγαπημένους +15%, όσο και οι διακοπές ανάπαυλας. Η έρευνα RA διεξάγεται κάθε χρόνο για περισσότερα από 35 χρόνια, εξετάζοντας τα ενδιαφέροντα, τις τάσεις και τα κίνητρα των Γερμανών, όσον αφορά στα ταξίδια αναψυχής. Εστιάζει κυρίως στην περιγραφή και την ανάλυση των ταξιδιών διάρκειας άνω των πέντε ημερών, αλλά εξετάζει και τα σύντομα ταξίδια 2-4 ημερών. ◊


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

W.T.T.C.

Σε σταθερά ανοδική πορεία ο διεθνής τουρισμός

Μία συνολική και παγιωμένη ανάπτυξη, αλλά και μία υγιή και σταθερή πορεία για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, για το 2007, εμφανίζουν τα στοιχεία έκθεσης του World Travel & Tourism Council (WTTC), με τίτλο Tourism Satellite Accounting (TSA), που προετοιμάστηκε από την Oxford Economics, με χορηγό την Accenture, και παρουσιάστηκε στην ITB. Η έρευνα καταγράφει και παρουσιάζει το μέλλον, ουσιαστικά, της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της: • $7.060,3 δισ. αναμένεται να συνεισφέρει η τουριστική αγορά στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα, φθάνοντας τα $13.231,6 δισ. μέχρι το 2017. • Κατά 3,6% θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ, ήτοι $1.851,2 δισ. μέσα στο 2007. • Κατά 4,3% ετησίως αναμένεται να αυξηθεί η διεθνής τουριστική δραστηριότητα την περίοδο 2008-2017. • 231,2 εκατ. θέσεις εργασίας (8,3%, ή αλλιώς, μία σε κάθε 12 θέσεις εργασίας διεθνώς) αναμένεται να προσφέρει η διεθνής τουριστική αγορά. Μέχρι το 2017, ο αριθμός αυτός θα αγγίξει τα 262,6 εκατ. • Στο ποσό των $1.155.427 εκατ. αναμένεται να ανέλθουν οι δαπάνες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τον τουρισμό μέσα στο 2007, φθάνοντας τα $2.392.765 εκατ. μέχρι το 2017. • Στα $334.426.2 εκατ. αναμένεται να ανέλθουν οι κυβερνητικές δαπάνες για τον τουρισμό διεθνώς, μέσα στο 2007.

Η αγορά του παγκόσμιου τουρισμού αναμένεται να ξεπεράσει τα $13 τρισ. την ερχόμενη δεκαετία, ενώ μέσα στο 2007 η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,9%. Οι προβλέψεις αυτές δείχνουν μία ώριμη αλλά σταθερή φάση ανάπτυξης για τον παγκόσμιο τουρισμό, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, με ρυθμούς ανάπτυξης κατά μέσο όρο 4,3% ετησίως από το 2008 έως το 2017. Όσο για τη λίστα με τις δέκα ισχυρότερες τουριστικές οικονομίες παγκοσμίως, οι συνήθεις παρουσίες διατηρούν τις θέσεις τους, με τις Η.Π.Α. να ξεπερνούν τα $1.689,3 δισ. φέτος, ενώ η Κίνα, που επί του παρόντος διατηρεί την τρίτη θέση πίσω από την Ιαπωνία, αναμένεται να βρεθεί στη δεύτερη θέση μέχρι το 2017. Το ίδιο έτος η Ρωσία αναμένεται να βρει τη θέση της ανάμεσα στις δέκα ισχυρότερες τουριστικές οικονομίες του κόσμου, παρουσιάζοντας τα μεγαλύτερα νούμερα όσον αφορά στη ζήτηση. Οι χώρες που αναμένονται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσα στο 2007 και την ερχόμενη δεκαετία, είναι το Μαυροβούνιο, με ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 10,1%, η Κίνα με 9,1% και η Ινδία με 7,9%. Οι χώρες αυτές εμφανίζονται στις τρεις πρώτες θέσεις σταθερά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, εδραιώνοντας τη θέση τους και επιβεβαιώνοντας το θετικό αποτέλεσμα που επέφεραν οι σωστά τοποθετημένες επενδύσεις τους και η στρατηγική ανάπτυξη που έχουν ακολουθήσει. Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως το Κονγκό και το Τσαντ επίσης φιγουράρουν στη λίστα με τις δέκα κορυφαίες τουριστικές οικονομίες του κόσμου, αλλά βρέθηκαν εκεί ως αποτέλεσμα της δυναμικής «στροφής» προς τις τουριστικές επενδύσεις και δραστηριότητες. Άλλες χώρες με υψηλές τουριστικές επιδόσεις περιλαμβάνουν την Κροατία, τη Ρουμανία και τη Ναμίμπια, χώρες που έχουν υιοθετήσει -όπως και η Ελλάδαέναν Δορυφόρο Λογαριασμό για τον Τουρισμό, γεγονός που τους προσφέρει ένα οικονομικό εργαλείο μέτρησης με τη δυνατότητα

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

99


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ να κατευθύνει σωστές λήψεις αποφάσεων.

Με μια ματιά Οι επτά άξονες γύρω από τους οποίους κινείται η έρευνα TSA του WTTC είναι η Συνολική Ζήτηση, η συνεισφορά στο ΑΕΠ, οι Θέσεις Εργασίας, οι Δαπάνες των Τουριστών, τα Ταξίδια Αναψυχής, τα Επαγγελματικά Ταξίδια, οι Ιδιωτικές Επενδύσεις και οι Κυβερνητικές Επενδύσεις.

- Τουριστική ζήτηση Όσον αφορά στην παγκόσμια τουριστική ζήτηση για το 2007 η έρευνα εκτιμά ότι θα αγγίξει τα $7.060.288 εκατ., ενώ κατά περιοχή, η πρώτη θέση ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με $2.486.881 εκατ., η δεύτερη στη Βόρεια Αμερική με $2.040.464 εκατ. και η τρίτη στη Βορειοανατολική Ασία με $1.184.810 εκατ.. Ακολουθούν η Νοτιοανατολική Ασία με $196.794,4 εκατ., η Λατινική Αμερική με $186.355,8 εκατ. και η Μέση Ανατολή με $172.242,4 εκατ., ενώ στις τελευταίες θέσεις συναντάμε τη Βόρεια Ασία με $82.037,2 εκατ., τη Βόρεια Αφρική με $61.985 εκατ. και την Καραϊβική με $56.077,4 εκατ..

Χώρες με τις μεγαλύτερες αναμενόμενες δαπάνες σε Επαγγελματικά Ταξίδια το 2007 ($ εκατ.) 1

Η.Π.Α.

178,879.8

2

Ιαπωνία

63,967.8

3

Γερμανία

53,444.1

4

Κίνα

46,798.9

5

Βρετανία

46,276.5

6

Γαλλία

38,002.1

7

Ιταλία

33,689.6

8

Ισπανία

17,865.5

9

Καναδάς

16,420.1

10

Κορέα

13,329.5

Χώρες με τα μεγαλύτερα αναμενόμενα κέρδη από την Τουριστική Ζήτηση για το 2007 ($ εκατ.) 1

Η.Π.Α.

1,689,309.0

2

Ιαπωνία

523,015.2

3

Γερμανία

483,598.6

4

Κίνα

439,772.4

5

Μεγ. Βρετανία

377,122.1

6

Γαλλία

366,927.9

7

Ισπανία

300,099.0

8

Ιταλία

271,972.6

9

Καναδάς

201,971.9

Οι ποσοστιαίες προβλέψεις για το 2007 όσον 10 Μεξικό 149,483.7 αφορά στην ετήσια τουριστική ανάπτυξη παγκοσμίως αναφέρουν αύξηση 3,9%, ενώ εξετάζοντας το ίδιο μέγεθος κατά περιοχή, η Νότια Ασία βρίσκεται στην κορυφή με 8,1%, η Λατινική Αμερική στη δεύτερη με 7,9% και στην τρίτη η Βόρεια Αφρική με 7,6%. Ακολουθούν η Βορειοανατολική Ασία (6,5%), η Μέση Ανατολή (5,9%), η Νοτιοανατολική Ασία (5,1%), η Καραϊβική και η Βόρεια Αμερική με 3%, και η Ευρωπαϊκή Ένωση με 2,2%. Αναφορικά με τις ίδιες προβλέψεις σε δεκαετές πλαίσιο, η ετήσια ανάπτυξη του τουρισμού μέχρι το 2017, θα αγγίξει παγκοσμίως το 4,4%, με την Νότια Ασία στην πρώτη θέση με 7,3%, την Νοτιοανατολική Ασία στη δεύτερη με 6,3% και η Βορειοανατολική Ασία στην τρίτη με 5,8%. Ακολουθούν η Βόρεια Αφρική (5%), η Λατινική Αμερική (4,7%), η Μέση Ανατολή (4,5%), η Βόρεια Αμερική (4%), η Καραϊβική (3,4%) και τελευταία η Ευρωπαϊκή Ένωση με 3,3%.

- Συνεισφορά στο ΑΕΠ Η συνεισφορά της Τουριστικής Αγοράς στο ΑΕΠ παγκοσμίως αναμένεται να φθάσει στο 3,6% μέσα στο 2007, ενώ της Τουριστικής Οικονομίας -σε ποσοστό επί του συνόλου- αναμένεται να αυξηθεί από το 10,4% στο 10,7% την ίδια περίοδο. Ποσοστιαία, η συνεισφορά της Τουριστικής Οικονομίας στο ΑΕΠ παγκοσμίως μέσα στο 2007 θα αγγίξει το 10,4%, ενώ κατά περιοχή η Καραϊβική θα είναι στην κορυφή με 16,5%, και ακολουθεί η Βόρεια Αφρική με 13,6%, και η Ευρωπαϊκή Ένωση με 10,9%. Ακολουθούν η Βορειοανατολική και η Νοτιοανατολική Ασία με 10,6% έκαστη, η Βόρεια Αμερική με 10,5%, η Μέση Ανατολή με 9,6%, η Λατινική Αμερική με 7,3% και η Βόρεια Ασία με 5,5%. Οι ίδιες προβλέψεις για την περίοδο 2008-2017 σε ετήσια βάση παρουσιάζουν τα ε-

100 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ ξής ποσοστά: Παγκόσμιο ποσοστό 3,9%, ενώ κατά περιοχή του κόσμου, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νότια Ασία με 6,8%, ακολουθεί η Νοτιοανατολική Ασία με 5,4% και η Βορειοανατολική Ασία με 5,1%. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται: Βόρεια Αφρική (4,5%), Μέση Ανατολή (4,5%), Λατινική Αμερική (4,1%), Βόρεια Αμερική (3,7%), Καραϊβική (3,5%) και Ευρωπαϊκή Ένωση με 2,8%).

- Θέσεις εργασίας Σε 231.222.000 ανέρχονται οι θέσεις εργασίας που θα συνεισφέρει η τουριστική οικονομία το 2007 στην παγκόσμια οικονομία και μέχρι το 2017, ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στα 262.634.000, ενώ οι θέσεις εργασίας στην τουριστική αγορά θα προσφέρουν το 2,7% του συνόλου θέσεων εργασίας μέσα στο 2007 και αναμένονται να φθάσουν τις 86.637.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως μέχρι το 2017. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι περιοχές στις οποίες ο τουρισμός θα προσφέρει τις περισσότερες θέσεις εργασίας μέσα στο 2007, θα είναι η Καραϊβική με ποσοστό 14,8%, η Βόρεια Αφρική με 12,8% και η Ευρωπαϊκή Ένωση με 11,8%. Ακολουθεί η Βόρεια Αμερική με 11,1%, η Μέση Ανατολή με 10%, η Βορειοανατολική Ασία με 9,5% και η Νοτιοανατολική Ασία με 8,4%, η Λατινική Αμερική με 6,9% και η Βόρεια Ασία 5,2%. Τα ίδια μεγέθη, σε δεκαετές πλαίσιο, θα διαμορφωθούν σε 3% για τη Μέση Ανατολή, 2,7% για τη Λατινική Αμερική, 2,4% για τη

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2007 Κόσμος Ταξίδια Αναψυχής

$ δισ.

2017

% του συν.

Ανάπτυξη

9.7

3.4

5,169

2,977

$ δισ.

% του συν.

Ανάπτυξη

9.8

3.6

Επαγγελματικά Ταξίδια

743

---

5.3

1,314

---

3.7

Κυβερνητικές Δαπάνες

334

3.8

2.5

546

3.9

3.0

Ιδιωτικές Επενδύσεις

1,155

9.5

5.1

2,393

9.9

5.0

Δαπάνες Τουριστών

968

6.4

3.8

1,805

5.1

4.6

Λοιπές Τουριστικές Δαπάνες

880

5.8

3.6

2,001

5.6

6.8

Τουριστική Ζήτηση

7,060

---

3.9

13,232

---

4.4

ΑΕΠ Τουριστικής Αγοράς

1,851

3.6

4.3

3,122

3.4

3.3

ΑΕΠ Τουριστικής Οικονομίας

5,391

10.4

4.5

9,781

10.7

3.9

76,083.6

2.7

2.1

86,637.4

2.8

1.3

231,222.2

8.3

2.8

262,634.4

8.3

1.3

Θέσεις Εργασίας στην Τουριστική Αγορά Θέσεις Εργασίας στην Τουριστική Οικονομία

Βόρεια Αφρική, 2,3% για την Καραϊβική, 1,9% για την Βορειοανατολική Ασία, 1,4% για τη Βόρεια Ασία, 1,3% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,2% για τη Βόρεια Αμερική και 0,7% για τη Βορειοανατολική Ασία.

- Τουριστικές δαπάνες Η παγκόσμια τουριστική αγορά αναμένεται να παράγει το 12,2% των συνολικών δαπανών μέσα στο 2007, φθάνοντας τα $3,806,4

ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ e-mail: markopouloath@antennastores.gr ΑΘΗΝΑ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ e-mail: neoskosmos@antennastores.gr ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ e-mail: petroupoliath@antennastores.gr ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ e-mail: holargosath@antennastores.gr ΑΙΤ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ e-mail: agrinio@antennastores.gr ΑΙΤ/ΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ e-mail: naupaktos@antennastores.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ e-mail: alexandreia@antennastores.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ e-mail: alexandroupoli@antennastores.gr ΒΕΡΟΙΑ e-mail: veroia@antennastores.gr ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ e-mail: giannitsa@antennastores.gr ΓΡΕΒΕΝΑ e-mail: grevena@antennastores.gr ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ e-mail: didimoteixo@antennastores.gr ΔΡΑΜΑ e-mail: drama@antennastores.gr ΕΥΒΟΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟ e-mail: vasilikoev@antennastores.gr ΕΥΒΟΙΑ ΚΟΝΙΣΤΡΑ e-mail: konistraev@antennastores.gr ΕΥΒΟΙΑ ΛΙΜΝΗ e-mail: limniev@antennastores.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ e-mail: analipsithess@antennastores.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ e-mail: kalamariathess@antennastores.gr

ΑΘΗΝΑ ΜΕΝΙΔΙ e-mail: ahamaiath@antennastores.gr ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ e-mail: peristeriath@antennastores.gr ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ e-mail: platiaviktorias@antennastores.gr ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΟΣ e-mail: kalamosath@antennastores.gr

www.antennastores.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ e-mail: lagkadasthess@antennastores.gr ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗ e-mail: neapolithess@antennastores.gr ΚΕΡΚΥΡΑ e-mail: kerkira@antennastores.gr ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ e-mail: polikastro@antennastores.gr ΚΟΖΑΝΗ e-mail: kozani@antennastores.gr ΚΟΜΟΤΗΝΗ e-mail: komotini@antennastores.gr ΚΟΡΥΤΣΑ e-mail: koritsa@antennastores.gr ΚΡΗΤΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ e-mail: ierapetrakriti@antennastores.gr ΛΕΥΚΑΔΑ e-mail: lefkada@antennastores.gr ΞΑΝΘΗ e-mail: ksanthi@antennastores.gr

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ e-mail: orestiada@antennastores.gr ΠΑΤΡΑ e-mail: patra@antennastores.gr ΠΙΕΡΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟ e-mail: litohoro@antennastores.gr ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙ e-mail: kanalakiprev@antennastores.gr ΡΟΔΟΣ e-mail: rodos@antennastores.gr ΡΟΔΟΣ ΛΑΡΔΟΣ e-mail: lardosrodos@antennastores.gr ΣΕΡΡΕΣ e-mail: serres@antennastores.gr ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΤΩ ΑΦΜΙΠΟΛΗ e-mail: serresamf@antennastores.gr ΣΕΡΡΕΣ ΝΙΓΡΙΤΑ e-mail: nigrita@antennastores.gr ΣΕΡΡΕΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ e-mail: sidirokastro@antennastores.gr ΦΕΡΡΑΙ e-mail: alexandroupoli@antennastores.gr ΦΛΩΡΙΝΑ e-mail: florina@antennastores.gr ΦΩΚΙΔΑ ΑΜΦΙΣΣΑ e-mail: fokidaamf@antennastores.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΑ e-mail: moudania@antennastores.gr

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙ ΕΩΣ ΜΙΑ ΠΟΛΗ

ΑΠΟ ΕΝΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 801-200-1000

(μόνο απο σταθερό τηλέφωνο)


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Θέσεις εργασίας στον τουρισμό παγκοσμίως

Παγκόσμια Τουριστική Ζήτηση 2007

(εκατ. θέσεις εργασίας) 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

2016

Με ανοιχτό µπλε εµφανίζονται οι θέσεις εργασίας στην τουριστική αγορά Με σκούρο µπλε εµφανίζονται οι θέσεις εργασίας στην τουριστική οικονοµία

Ταξίδια Αναψυχής

Κυβερνητικές Επενδύσεις

Δαπάνες Τουριστών

Επαγγελµατικά Ταξίδια

Ιδιωτικές Επενδύσεις

Λοιπές Δαπάνες Τουριστών

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2002

2003

2004

2005

2006E

2007E

2017P

Τουρισμός - $ δισ. Τουρισμός Αναψυχής

1,993.66

2,163.73

2,357.84

2,584.12

2,755.85

2,976.54

5,169.15

Επαγγελματικά Ταξίδια

486.22

495.23

559.27

615.23

673.61

743.42

1,314.49

Επιχειρήσεις

420.49

428.77

484.81

534.36

586.00

646.68

1,148.43

Κυβέρνηση

65.72

66.46

74.46

80.87

87.61

96.75

166.06

Κυβερνητικές Επενδύσεις – Μεμονωμένα Τουριστικές Δαπάνες Τουριστική Κατανάλωση

91.03

110.90

126.40

134.11

140.83

150.83

235.86

576.77

634.98

751.36

814.16

885.21

968.14

1,805.13

3,147.68

3,404.84

3,794.87

4,147.62

4,455.50

4,838.93

8,524.63

Κυβερνητικές Δαπάνες – Συλλογικά

127.25

137.33

149.10

160.65

171.93

183.42

309.99

Ιδιωτικές Επενδύσεις

631.42

697.39

843.56

946.26

1,049.31

1,155.43

2,392.77

Λοιπές Τουριστικές Δαπάνες

450.01

523.83

626.67

718.13

807.90

879.62

2,001.28

4,359.24

4,766.28

5,417.09

5,975.54

6,487.52

7,060.29

13,231.55

70,439.93

67,575.94

70,011.75

72,738.84

74,494.59

76,083.55

86,637.41

1,227.39

1,317.27

1,447.30

1,582.91

1,698.94

1,851.22

3,121.70

196,715.20

195,427.10

205,767.60

216,719.10

224,864.00

231,222.20

262,634.40

3,369.74

3,655.45

4,109.78

4,533.72

4,929.01

5,390.88

9,781.28

Ταξίδια Αναψυχής

9.83

9.60

9.42

9.65

9.66

9.68

9.85

Κυβερνητικές Δαπάνες

3.88

3.86

3.84

3.84

3.81

3.79

3.90

Τουριστική Ζήτηση Συγκεντρωτικά Μεγέθη Τουριστικής Αγοράς (Άμεση Επίδραση) Θέσεις εργασίας (εκατ.) ΑΕΠ Συγκεντρωτικά Μεγέθη Τουριστικής Αγοράς (Άμεση και Έμμεση Επίδραση) Θέσεις εργασίας (εκατ.) ΑΕΠ Λογαριασμοί Τουρισμού ως % ποσοστό των Εθνικών Λογαριασμών

Ιδιωτικές Επενδύσεις

9.33

9.12

9.57

9.64

9.61

9.54

9.91

Τουριστικές Δαπάνες

12.72

12.31

12.18

11.70

11.94

12.19

10.65

Τουριστική Κατανάλωση

12.23

11.84

11.61

11.28

11.42

11.39

9.80

Συγκεντρωτικά Μεγέθη Τουριστικής Αγοράς (Άμεση Επίδραση) Θέσεις Εργασίας

2.76

2.61

2.65

2.71

2.73

2.74

2.75

ΑΕΠ

3.74

3.58

3.50

3.56

3.55

3.57

3.43

7.71

7.54

7.80

8.08

8.24

8.34

8.35

10.26

9.93

9.94

10.19

10.29

10.40

10.73

Συγκεντρωτικά Μεγέθη Τουριστικής Αγοράς (Άμεση και Έμμεση Επίδραση) Θέσεις Εργασίας ΑΕΠ Τουριστική Ανάπτυξη (ετησίως, εκτός του 2017 όπου: δεκαετία/έτος)

102 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Ταξίδια Αναψυχής

-1.39

-0.73

Επαγγελματικά Ταξίδια

-3.99

-7.43

4.88

6.02

5.76

5.31

3.73

Κυβερνητικές Δαπάνες

5.02

4.21

3.13

3.49

2.98

2.53

2.95

Ιδιωτικές Επενδύσεις

-3.11

1.71

12.67

6.86

6.30

5.06

5.04

Τουριστικές Δαπάνες

0.22

-1.16

9.12

3.95

4.57

3.76

4.57

0.94

6.07

3.50

3.38

3.59

Λοιπές Τουριστικές Δαπάνες

1.69

4.52

9.69

9.58

8.21

3.60

6.81

Τουριστική Κατανάλωση

-1.40

-1.55

3.14

5.56

4.01

3.71

3.77

Τουριστική Ζήτηση

-1.12

-0.39

5.21

6.18

4.85

3.89

4.38

Συγκεντρωτικά Μεγέθη Τουριστικής Αγοράς (Άμεση Επίδραση) ΑΕΠ

-2.25

-1.92

1.87

5.80

4.20

4.25

3.29

Θέσεις Εργασίας

-0.65

-4.07

3.60

3.90

2.41

2.13

1.31

Συγκεντρωτικά Μεγέθη Τουριστικής Αγοράς (Άμεση και Έμμεση Επίδραση) ΑΕΠ

-1.66

-0.69

4.26

6.31

5.15

4.46

3.95

Θέσεις Εργασίας

0.45

-0.65

5.29

5.32

3.76

2.83

1.28

1,992.46

1,978.00

1,996.67

2,117.86

2,192.01

2,266.08

3,224.24

491.09

454.62

476.79

505.50

534.61

563.01

812.23

91.01

99.70

105.07

108.45

111.17

113.74

147.50

Τουρισμός –Σταθερά (δισ.) δολάρια του 2000 Ταξίδια Αναψυχής Επαγγελματικά Ταξίδια Κυβερνητικές Δαπάνες – Μεμονωμένα Τουριστικές Επενδύσεις

561.64

555.11

605.72

629.66

658.46

683.21

1,067.95

Τουριστική Κατανάλωση

3,136.22

3,087.49

3,184.29

3,361.47

3,496.25

3,626.05

5,251.92

Κυβερνητικές Δαπάνες – Συλλογικά

126.54

127.00

128.73

133.51

138.01

141.74

194.25

Ιδιωτικές Επενδύσεις

626.58

637.30

718.04

767.32

815.68

856.91

1,400.49

Λοιπές Τουριστικές Επενδύσεις

453.58

474.07

520.03

569.84

616.62

638.83

1,233.89

4,342.92

4,325.85

4,551.08

4,832.15

5,066.56

5,263.53

8,080.55

Τουριστική Ζήτηση ΑΕΠ Τουριστική Αγορά

1,227.09

1,203.54

1,226.06

1,297.22

1,351.70

1,409.20

1,948.37

Τουριστική Οικονομία

3,364.28

3,340.90

3,483.12

3,702.97

3,893.50

4,067.03

5,988.51

δισ. μέχρι το 2017. Οι περιοχές στις οποίες ο τουρισμός θα φέρει τα μεγαλύτερα έσοδα, όσον αφορά στις δαπάνες των επισκεπτών μέσα στο 2007 θα είναι η Καραϊβική με 17,9%, η Βόρεια Αφρική με 11,8%, η Ευρωπαϊκή Ένωση με 7,5%, και ακολουθούν η Βόρεια Αμερική με 7,2%, η Λατινική Αμερική με 5,4%, η Νοτιοανατολική Ασία με 5,3%, η Μέση Ανατολή με 4,3%, η Νότια Ασία 3,9% και η Βορειοανατολική Ασία με 3,2%.

- Ταξίδια αναψυχής και επαγγελματικά Τα ταξίδια αναψυχής αναμένονται να φθάσουν στο 9,7% της συνολικής προσωπικής κατανάλωσης μέσα στο 2007, αγγίζοντας τα $2.976,5 δισ., νούμερα που θα αγγίξουν το 9,8% και $5.169,1 δισ. αντίστοιχα μέχρι το 2017. Τα επαγγελματικά ταξίδια από την πλευρά τους, θα φθάσουν τα $743,4 δισ. μέσα στο 2007, νούμερο που θα φθάσει στα $1.341,5 δισ. μέχρι το 2017. Όσον αφορά στη λίστα των περιοχών με τις μεγαλύτερες δαπάνες για ταξίδια αναψυχής σε ποσοστό επί του συνόλου προσωπικής κατανάλωσης, αυτή διαμορφώνεται ως εξής: πρώτη η Ευρωπαϊκή Ένωση με 11,1%, δεύτερη η Βορειοανατολική Ασία με 10,2%, και τρίτη η Μέση Ανατολή με 9,5%, ενώ ακολουθούν η Βόρεια Αμερι-

κή με 9,4%, η Νοτιοανατολική Ασία με 7,5%, η Καραϊβική με 6,3% η Βόρεια Αφρική με 6,1%, η Λατινική Αμερική με 5,5% και η Νότια Ασία με 4%.

- Ιδιωτικές Επενδύσεις Αναφορικά με τις επενδύσεις στον τουρισμό, το 9,5% του συνόλου των επενδύσεων παγκοσμίως θα αγγίξουν οι ιδιωτικές επενδύσεις για τον τουρισμό μέσα στο 2007, ποσοστό που θα φθάσει το 9,9%, αλλά και τα $2.3921,8 δισ. μέχρι το 2017. Τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιωτικών επενδύσεων σε τουριστική υποδομή μέχρι το 2017 αναμένονται να έχουν η Βόρεια Αφρική με 6,9%, η Νότια Ασία με 6,6%, η Νοτιοανατολική Ασία με 6,2% και η Βορειοανατολική Ασία με 6,1%. Ακολουθούν η Λατινική Αμερική με 5,2%, η Βόρεια Αμερική με 5%, η Μέση Ανατολή με 6,5%, η Ευρωπαϊκή Ένωση με 3,2% και η Καραϊβική με 3%.

- Κυβερνητικές Δαπάνες Σε ποσοστό 3,8% θα ανέλθουν οι κυβερνητικές δαπάνες για τον τουρισμό παγκοσμίως μέσα στο 2007, ενώ μέχρι το 2017 αναμένονται να επενδυθούν από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως $545,9 δισ. για τον τουρισμό.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

103


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Λίγα λόγια για την έκθεση

Πιο αναλυτικά, μέσα στο 2007, οι περιοχές με τις μεγαλύτερες κυβερνητικές επενδύσεις για τον τουρισμό αναμένονται να είναι: η Βόρεια Αμερική με $334.249,2 δισ., η Ευρωπαϊκή Ένωση με $105.351,6 δισ., η Βορειοανατολική Ασία με $55.144,8 δισ., ενώ ακολουθούν η Λατινική Αμερική με $9.093,5 δισ., η Νοτιοανατολική Ασία με $6.508,8 δισ., η Μέση Ανατολή με $4.653,4 δισ., η Καραϊβική με $4.824,1 δισ., η Βόρεια Αφρική με $2.268,7 δισ. και η Νότια Ασία με $1.495,8 δισ..

100.0

3.6

10.4

76,084

3

231,222

5.1

6.4

3.8

9.7

Κυβερνητικές δαπάνες (% του συνόλου)

Δαπάνες τουριστών (% του συνόλου)

Δαπάνες τουριστών (% ανάπτυξη)

9.5

Ταξίδια αναψυχής (% του συνόλου προσωπικής κατανάλωσης)

8.3

Ιδιωτικές επενδύσεις (% επί ανάπτυξη)

Θέσεις εργασίας στην τουριστική οικονομία (εκατ.)

Θέσεις εργασίας στον τουρισμό (εκατ.)

ΑΕΠ της τουριστικής οικονομίας (% του συνολικού ΑΕΠ)

ΑΕΠ της τουριστικής αγοράς (% του συνολικού ΑΕΠ)

Μερίδιο της παγκόσμιας τουριστικής ζήτησης (% του συνόλου)

Τουριστική ζήτηση για το 2007 (% ανάπτυξη) 3.9

Ιδιωτικές επενδύσεις (% του συνόλου των επενδύσεων παγκοσμίως)

7,060,288

Θέσεις εργασίας στην τουριστική οικονομία (% του συνόλου)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Τουριστική ζήτηση για το 2007 ($ εκατ.)

Εμπιστοσύνη στην πηγή και προβλεπόμενο περιθώριο λάθους

Κατά την περίοδο 2008 - 2017, τα μεγαλύτερα ποσοστά των ετήσιων κυβερνητικών δαπανών επί του συνόλου θα έχουν οι παρακάτω περιοχές: Βόρεια Ασία (5,9%), Βορειοανατολική Ασία (4,8%), Μέση Ανατολή (4,5%), Βόρεια Αφρική (4,3%), Βορειοανατολική Ασία (3,5%), Βόρεια Αμερική (3,4%), Καραϊβική (3,2%), Λατινική Αμερική (2,9%) και Ευρωπαϊκή Ένωση (1,2%).

Θέσεις εργασίας στον τουρισμό (% του συνόλου)

Οι Δορυφόροι Λογαριασμοί για τον Τουρισμό (Tourism Satellite Accounts) είναι ο επίσημος τρόπος μέτρησης των Ηνωμένων Εθνών για την οικονομική επίδραση του τουρισμού στις εκάστοτε οικονομίες, όσον αφορά την προσωπική κατανάλωση, τις επαγγελματικές δαπάνες, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις κυβερνητικές επενδύσεις, το ΑΕΠ και τις θέσεις εργασίας. Πιθανότατα αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη στην παγκόσμια τουριστική αγορά, στην προσπάθεια να αναγνωριστούν, τόσο η συνεισφορά της στην οικονομία, όσο και οι δυνατότητές της μελλοντικά. Τα στοιχεία της έκθεσης απορρέουν από τη συνεργασία του WTTC με τις εκάστοτε κυβερνήσεις και αρμόδιους οργανισμούς, καταλήγοντας σε αμερόληπτα αποτελέσματα και προβλέψεις για τις 176 χώρες που προς το παρόν συμπεριλαμβάνει. . ◊

3.8

Κεντρική & Ανατ. Ευρώπ* Κροατία

Υψηλή

13,716

7.8

0.2

8.5

19.0

112

10

249

21.6

9.8

7.5

31.3

9.7

11.1

1.4

Μαυροβούνιο

Μέτρια

677

15.2

0.0

10.2

16.6

16

11

27

17.7

13.6

8.6

40.8

19.8

6.2

3.4

Σερβία

Μέτρια

2,401

3.6

0.0

1.1

4.8

21

1

91

4.3

9.8

8.2

3.0

4.9

4.2

0.8

Ρωσσία

Υψηλή

111,991

3.6

1.6

1.1

6.7

684

1

3,913

5.7

12.1

8.2

2.6

-7.1

7.5

2.7

Αυστρία

Υψηλή

81,995

2.5

1.2

6.1

16.7

300

7

807

19.3

12.8

3.0

14.0

2.1

17.6

4.7

Βέλγιο

Υψηλή

85,960

2.5

1.2

3.3

11.1

161

4

524

12.0

6.4

1.7

3.6

1.5

14.0

3.1

Βουλγαρία

Μέτρια

8,379

4.7

0.1

4.1

14.5

106

4

371

12.3

12.2

-4.3

17.0

4.8

6.1

3.2

Κύπρος

Μέτρια

5,956

2.6

0.1

9.8

21.5

55

14

110

27.4

19.3

1.3

34.6

1.9

10.1

9.1

Τσεχία

Υψηλή

29,588

4.3

0.4

2.0

12.7

105

2

569

11.7

11.3

1.6

5.9

1.1

7.0

3.6

Δανία

Υψηλή

41,093

1.6

0.6

3.9

10.0

110

4

285

10.3

8.0

-1.6

6.5

2.5

11.5

2.4

Εστονία

Μέτρια

4,688

5.5

0.1

3.0

17.6

17

3

95

15.2

27.9

5.1

11.3

5.7

4.9

8.0

Φιλανδία

Υψηλή

30,047

3.9

0.4

3.4

9.9

88

4

268

10.9

12.7

8.9

4.9

2.1

10.8

3.0

Γαλλία

Υψηλή

366,928

1.8

5.2

4.1

10.9

1,323

5

3,349

13.2

7.4

3.7

8.5

2.2

10.9

3.0

Γερμανία

Υψηλή

483,599

2.4

6.8

2.9

10.0

1,254

3

4,261

10.8

5.7

4.5

4.0

2.6

11.1

2.0

Ελλάδα

Υψηλή

51,763

4.0

0.7

7.4

16.5

461

10

896

20.0

14.4

4.5

26.7

4.6

11.8

8.1

Ουγγαρία

Υψηλή

17,163

2.4

0.2

3.3

8.3

199

5

310

7.8

7.6

0.1

6.0

2.3

7.4

5.1

Ιρλανδία

Υψηλή

35,037

4.2

0.5

2.6

8.4

57

3

164

7.8

12.9

2.5

4.1

5.6

8.8

3.4

Ιταλία

Υψηλή

271,973

1.4

3.9

4.2

10.2

1,068

5

2,652

11.5

8.3

-0.3

9.7

1.7

9.6

3.5

Λετονία

Μέτρια

2,595

4.8

0.0

1.3

6.1

12

1

55

5.2

9.4

-1.2

6.7

4.9

5.7

3.0

Λιθουανία

Μέτρια

5,107

5.8

0.1

1.3

7.9

18

1

103

6.7

11.4

5.2

6.0

3.9

4.6

3.0

Λουξεμβούργο

Μέτρια

8,249

3.4

0.1

3.3

9.7

8

4

25

12.4

5.8

14.6

2.8

-3.9

18.8

2.5

Μάλτα

Μέτρια

1,980

3.1

0.0

11.8

23.7

25

17

44

28.8

26.8

0.1

22.8

3.2

6.2

11.2

Ολλανδία

Υψηλή

103,737

1.3

1.5

3.3

8.9

234

3

621

8.7

7.9

5.2

4.6

2.3

11.8

2.2

Πολωνία

Υψηλή

43,461

4.3

0.6

1.9

8.3

277

2

1,144

7.8

8.6

7.4

5.9

2.6

5.9

2.7

Πορτογαλία

Υψηλή

42,447

1.9

0.6

6.5

15.4

403

8

959

18.4

10.8

-0.1

15.7

3.2

11.5

6.0

Ρουμανία

Υψηλή

10,913

9.5

0.2

2.1

5.5

295

3

575

6.6

7.2

9.0

2.3

19.9

3.8

4.4

Σλοβακία

Υψηλή

12,946

3.8

0.2

2.0

14.9

45

2

309

13.1

11.9

5.8

2.9

2.1

6.7

2.1

Ευρωπαϊκή Ένωση

104 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΒ

Σλοβενία

Υψηλή

7,534

1.1

0.1

3.3

14.2

37

4

137

16.4

9.7

-1.5

7.9

0.9

7.8

4.2

Ισπανία

Υψηλή

300,099

2.8

4.3

6.8

18.2

1,554

8

4,046

20.0

14.1

4.9

20.2

1.7

14.0

6.5

Σουηδία

Υψηλή

56,521

1.6

0.8

2.6

8.0

123

3

366

8.4

6.6

4.7

5.7

1.6

10.5

2.2

Μεγάλη Βρετανία

Υψηλή

377,122

1.6

5.3

3.4

9.1

988

3

2,669

8.5

8.5

3.9

8.3

2.5

11.9

2.7

Αίγυπτος

Μέτρια

21,385

7.9

0.3

8.7

16.3

1,505

7

2,816

13.7

16.3

10.6

23.0

8.3

5.8

6.6

Μαρόκο

Μέτρια

13,768

4.0

0.2

10.0

17.9

942

9

1,658

15.5

13.0

4.9

30.3

2.9

5.8

3.6

Τυνησία

Μέτρια

7,753

3.8

0.1

9.3

18.1

282

9

524

17.0

16.9

1.7

20.1

2.7

5.2

7.3

Καναδάς

Υψηλή

201,972

3.3

2.9

3.4

11.0

671

4

1,927

11.6

7.9

4.0

3.4

-1.3

12.8

4.1

Μεξικό

Υψηλή

149,484

6.0

2.1

4.9

14.3

1,278

5

4,148

15.1

13.4

12.8

5.6

4.2

11.9

4.7

ΗΠΑ

Υψηλή 1,689,309

2.7

23.9

3.8

10.2

5,701

4

15,040

10.3

10.7

0.1

8.5

2.8

9.0

5.1

16.1

2.9

2.1

10.1

3.8

Βόρεια Αφρική*

Βόρεια Αμερική*

Βορειανατολική Ασία* Κίνα

Υψηλή

439,772

13.3

6.2

2.5

12.2

16,585

2

72,488

9.4

9.8

Ιαπωνία

Υψηλή

523,015

3.2

7.4

3.8

10.1

2,920

5

7,554

11.8

5.6

7.0

2.7

16.2

11.2

4.1

Κορέα

Υψηλή

104,056

3.7

1.5

1.5

6.7

500

2

1,739

7.4

7.9

-1.8

2.4

7.6

7.0

2.5

Υψηλή

62,625

1.1

0.9

4.9

11.9

644

3

1,566

6.9

13.0

-5.2

15.6

1.4

7.6

0.7

Ινδία

Υψηλή

61,031

8.7

0.9

2.0

5.4

11,003

2

25,607

5.5

7.5

7.4

3.6

11.6

4.0

1.0

Μαλδίβες

Μέτρια

731

4.7

0.0

31.1

61.2

29

27

57

52.9

28.3

1.8

66.0

8.1

30.4

14.8

Υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη* Τουρκία Νότια Ασία

*Οι χώρες είναι ενδεικτικές Υψηλή | Μεγάλη εμπιστοσύνη στις πηγές των δεδομένων Μέτρια | Μέτρια εμπιστοσύνη στις πηγές των δεδομένων


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

AKRATHOS BEACH HOTEL

Πολυτέλεια και

µυστικιστική «διάθεση» Επιβλητικό στα σύνορα της «κοσμικής» Χαλκιδικής και του «Περιβολιού της Παναγιάς» στέκει το ξενοδοχειακό συγκρότημα AKRATHOS. Αμφιθεατρικά χτισμένο, σε παραδοσιακό χαλκιδιώτικο ύφος, το ξενοδοχειακό συγκρότημα αποπνέει αρχοντιά και πολυτέλεια. Απέναντι από το όμορφο νησάκι της Αμμουλιανής, σε μια λοφώδη έκταση πολλών στρεμμάτων, πάνω από μία από τις καθαρότερες παραλίες της Ευρώπης, απλώνεται το Akrathos Beach Hotel. Τα κτίρια του συγκροτήματος που φιλοξενούν 850 κλίνες, είναι αμφιθεατρικά χτισμένα και διατηρούν το παραδοσιακό Χαλκιδικιώτικο αρχιτεκτονικό στυλ, με διάκοσμο πέτρας και κόκκινα κεραμίδια, ενώ ένας μεγάλος αριθμός από καταστήματα, αθλοπαιδιές, πισίνες, ταβέρνες και μπαρ, συμπληρώνει το Resort. Τόσο τα δωμάτια όσο και οι κοινόχρηστοι χώροι αποπνέουν αρχοντιά και πολυτέλεια και εξασφαλίζουν στους φιλοξενούμενούς τους όλες τις σύγχρονες ανέσεις και πολυτελείς υπηρεσίες για ευχάριστες και ξένοιαστες διακοπές. Προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστικής σημασίας είναι οι τελευταίες ανακαινίσεις και τα εκσυγχρονιστικά προγράμματα, τα οποία ολοκληρώθηκαν στο Akrathos Beach Hotel. ◊

106 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


900 SERIES

ΗΕΙΝΑΜΙ HELLAS ΑΕΤΕ Λεωφ. Αλίµου 87, 174 55 Αλιµος • Τηλ.: 210 9966040 • Fax: 210 9936762 Λεωφ. Κ. Καραµανλή 169, 542 49 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 321217 • Fax: 2310 315265 Equip: Ηρούς & Υακίνθων 25, 174 56 Αλιµος • Τηλ.: 210 9920201 • Fax: 210 9920696 Service - Ανταλλακτικά: Κωνσταντινουπόλεως 4, 164 52 Αργυρούπολη Τηλ.: 210 9616071 • Fax: 210 9621759 www.heinami.gr • e-mail: info@heinami.gr


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ

Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ TUI HELLAS

Η Ελλάδα είναι προορισμός από τη μητρική εταιρία, ενώ παράλληλα διαθέτει μακρά εμπειρία στο χώρο του Τουρισμού. Ο Νίκος Παπαθανάσης, μίλησε στο «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» με τη «γλώσσα» που γνωρίζει: Τη γλώσσα της αλήθειας: • Χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό, ωστόσο υπογραμμίζει ότι έχει να αντιμετωπίσει μία σειρά προβλημάτων, τα οποία εντοπίζονται κυρίως σε θέματα υποδομής, ενώ σημειώνει πως έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο θέμα των αερομεταφορών. • Αναφερόμενος στα θετικά νούμερα που εμφανίζει η TUI για την Ελλάδα, σχολιάζει τις απώλειες των υπολοίπων tour operators της Γερμανίας. • Για τη «γειτονιά» μας εκφράζει τον προβληματισμό του, σημειώνοντας πως η Τουρκία στο μέλλον θα έχει προβλήματα, τα οποία θα προκύψουν από τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλου αριθμού κλινών. Αξιόλογη «πηγή» πληροφόρησης, ο Νίκος Παπαθανάσης,

• Για την Κύπρο σημειώνει ότι αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ως προορισμός, υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι έχει

ο άνθρωπος της TUI στην Ελλάδα, κάνει τα «προγνωστι-

προσανατολιστεί στον λεγόμενο «ποιοτικό τουρισμό».

κά» του για τη νέα τουριστική περίοδο. Και η άποψή του

• Για το θέμα της «γιγάντωσης» των tour operators, ση-

έχει εξαιρετικά βαρύνουσα σημασία, καθώς βρίσκεται

μειώνει ότι τέλος της ιστορίας δεν υπάρχει και μένει να

στην πλεονεκτική θέση να έχει απευθείας ενημέρωση

παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις.

108 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ • Κύριε Παπαθανάση, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, τόσο στην Ευρωπαϊκή αγορά, όσο και στην Ελληνική; Υπάρχει ενδιαφέρον για ταξίδια από τους Ευρωπαίους και πόσοι από αυτούς εκτιμάτε ότι θα επιλέξουν την Ελλάδα σαν προορισμό; Πρόκειται για μία κλασσική ερώτηση, στην οποία αποφεύγω να απαντώ, κυρίως το τελευταίο διάστημα που, λόγω της χρήσης του διαδικτύου, οι προγνώσεις είναι εξαιρετικά επισφαλείς. Γενικά όμως, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η γερμανική αγορά παρουσιάζει κάποια υστέρηση, η αγγλική ακόμα μεγαλύτερη, ενώ οι αγορές της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας εμφανίζουν κινητικότητα και προοιωνίζονται θετικών εξελίξεων. Για την Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, αν εξετάσει κανείς τα νούμερα τα οποία αφορούν στον τουρισμό «πακέτου», θα δει ότι παρατηρείται στασιμότητα, ενώ από την άλλη τα λεγόμενα «δυναμικά» πακέτα, δηλαδή τα πακέτα διακοπών, τα οποία διαμορφώνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, πραγματοποιώντας π.χ. τις κρατήσεις για το ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια και οτιδήποτε αφορά τις διακοπές του, μέσω διαδικτύου, αυξάνονται και είναι αυτά που κάνουν τη «διαφορά». Το «ιντερνετικό» κομμάτι λοιπόν, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τις ανοδικές τάσεις, οι οποίες παρατηρούνται και είναι αυτό που καθιστά τις προβλέψεις πλέον αδύνατες, σε αντίθεση με το παρελθόν. Σύμφωνα, ωστόσο με τις πρώτες τάσεις, η Ελλάδα θα αποτελέσει κεντρικό προορισμό, όπως αποτέλεσε και πέρυσι, για τελικά συμπεράσματα όμως, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε. • Η ερώτησή μου είχε ως βάση τη δημοσιοποίηση αρκετών μελετών, οι οποίες παρουσιάζουν μία αισιόδοξη εικόνα για τις προθέσεις των Ευρωπαίων να ταξιδέψουν, και ειδικά των Γερμανών, παρά την αύξηση του Φ.Π.Α., αλλά και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, περιγράφοντας την πορεία της αγοράς αυτής ως εξαιρετικά θετική.

πέρυσι, ενώ φέτος δείχνει να ανακάμπτει, γεγονός που ισχύει και για την αγορά της Αιγύπτου. Πόσο διατηρήσιμη πιστεύετε πως είναι η θετική αυτή πορεία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις εξαγγελίες από την πλευρά της Τουρκίας για τη δημιουργία των -αμφιβόλου χρησιμότητας– mega resort, στα παράλια του Αιγαίου, ποια θα είναι η μεσομακροπρόθεσμη επίπτωση στη δική μας αγορά, αλλά και ποια επίπτωση θα έχει ένα ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα; Ξεκινώντας από το τελευταίο ερώτημά σας για την πιθανότητα ενός τρομοκρατικού χτυπήματος, η εμπειρία έχει δείξει πως οι επιπτώσεις των μεμονωμένων τρομοκρατικών χτυπημάτων αποσβένονται γρήγορα, και το πρόβλημα αρχίζει να δημιουργείται όταν τα χτυπήματα αυτά είναι επαναλαμβανόμενα. Όσο για τις επιδόσεις της Τουρκικής αγοράς, όντως είναι ανοδικές, αλλά τελικά πρόκειται για άλλο είδος τουρισμού. Η Τουρκία προσελκύει τουρισμό χαμηλότερης οικονομικής κλίμακας. Και πιστεύω πως μελλοντικά θα αντιμετωπίσει προβλήματα, τα οποία θα προκύψουν και από τη δημιουργία υπερβολικά μεγάλου αριθμού κλινών. Και θεωρώ πως είναι κάτι που και οι ίδιοι γνωρίζουν. Φυσικά, η Τουρκία έχει «προβάδισμα» στον μεγάλο αριθμό αεροπορικών εταιριών που τη συμπεριλαμβάνουν στα δρομολόγιά τους, αλλά και τρία διαφορετικά αεροδρόμια για να τις υποδεχθεί, γεγονός που ισοδυναμεί με μεγάλη συγκέντρωση τουριστών και ευκολία στη διαχείρισή τους, ενώ εμείς από την πλευρά μας έχουμε μεγάλη διασπορά. Στην ουσία πάντως, οι πελάτες της Ελλάδας δεν είναι πελάτες της Τουρκίας και αντίστροφα, με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό. Οι πελάτες της Τουρκίας είναι περισσότερο πελάτες της Ισπανίας, και οι αυξομειώσεις παρατηρούνται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο προορισμούς. • Και για το λόγο αυτό ίσως στην Ισπανία φοβούνται μία στασιμότητα φέτος... Οι κρατήσεις μέσω διαδικτύου για προορισμούς της Ισπανίας εμφανίζουν πολύ μεγάλα νούμερα, ενώ τα αντίστοιχα νούμερα της TUI Ισπανίας είναι υψηλά μεν, στάσιμα δε σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η κίνηση στην Ισπανία βαίνει αυξανόμενη, κυρίως λόγω των low cost carriers.

Είναι σαφές πως οι Ευρωπαίοι θα ταξιδέψουν, όπως ταξιδεύουν κάθε χρόνο, και κάθε χρονιά θα ταξιδεύουν όλο και περισσότερο, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, γεγονός που αναφέρεΟι άνθρωποι της TUI Γερμανίας ται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουριαπό την πλευρά τους έχουν κάθε λόσμού και καταγράφεται σε όλες τις τάσεις. Το θέγο να είναι ευχαριστημένοι, αφού τα μα λοιπόν δεν είναι εάν θα ταξιδέψουν, αλλά σε ποιους νούμερα που εμφανίζει για την Ελλάπροορισμούς, με ποιο μέσο, με ποιο τρόπο θα κάνουν δα είναι θετικά, τη στιγμή που όλοι τις κρατήσεις τους και πόσα χρήματα θα ξοδέψουν. οι υπόλοιποι operators της Γερμανί• Αναφορικά με τις γειτονικές μας αγορές, η Τουρκία παρουσίασε μεγάλη πτώση

ας παρουσιάζουν απώλειες.

• Προβλήματα δείχνει να αντιμετωπίζει και η Κύπρος, κάτι που φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει, τόσο οι Κύπριοι επιχειρηματίες, όσο και η κυπριακή τουριστική ηγεσία, αλλά ακόμα δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια λύση. Πόσο συμφωνείτε με αυτό και τι πιστεύετε πως θα συμβεί στην αγορά της Κύπρου; Είμαι της γνώμης πως η Κύπρος, ναι μεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, αλλά ως προορισμός έχει προσανατολιστεί σε υ-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

109


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ ψηλότερες κατηγορίες τουρισμού, έχει προχωρήσει για παράδειγμα στην κατασκευή γηπέδων γκολφ και θεωρώ ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην κατασκευή ακόμη περισσότερων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δώσει έμφαση στις μαρίνες, να συνεχίσει δηλαδή να εστιάζει στον τουρισμό υψηλής κατηγορίας. Η αγορά της Κύπρου προσφέρει ένα προϊόν παρεμφερές με το δικό μας, αν και πιο ακριβό, και σε αυτό θα πρέπει να παραμείνει. • Ως όμιλος πριν από κάποια χρόνια προχωρήσατε σε μαζικές επενδύσεις στις Βαλκανικές χώρες, αναλαμβάνοντας για παράδειγμα τη διαχείριση ξενοδοχείων, και σε κάποιες περιπτώσεις προχωρώντας στην αγορά τους. Κατά πόσον πιστεύετε πως αυτή η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται; Η αγορά της Βουλγαρίας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, θα πρέπει όμως να βελτιώσει το προϊόν της, το ίδιο ισχύει και για τη Δαλματία, η οποία έχει το «προβάδισμα» της πρόσβασης με αυτοκίνητο και με τρένο. Θεωρώ όμως πως πλέον, οι προορισμοί ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και όλοι παίζουν στο ίδιο «παιχνίδι» και άρα, η πορεία της αγοράς των γειτόνων και ανταγωνιστών δεν παίζει πλέον ρόλο, αφού σήμερα ο ανταγωνιστής μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον πλανήτη. • Κατά καιρούς ακούγονται αναφορές σχετικά με το ελληνικό προϊόν, για κατά πόσον χρειάζεται ανανέωση ή όχι. Εσείς, από την πλεονεκτική σας θέση λόγω της απευθείας πληροφόρησης που έχετε από τη Γερμανία, τι πιστεύετε για το ελληνικό τουριστικό προϊόν; Πιστεύω πως σε επίπεδο ξενοδοχειακής υποδομής, η Ελλάδα έχει ακολουθήσει μία εξαιρετική πορεία και άρα το πρόβλημα δεν έγκειται εκεί. Όσο για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προχωρούν μεν καλά, και είναι θετικό ότι υφίστανται, πρόκειται όμως για «συμπληρωματικές» μορφές τουρισμού, από τις οποίες δεν πρέπει να περιμένουμε πως θα επιλύσουμε τα προβλήματά μας ως προορισμός. Το χρόνιο πρόβλημα του τουριστικού προϊόντος της χώρας είναι οι ελλιπείς βασικές υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και θέματα όπως η καθαριότητα και η εξυπηρέτηση. • Ο τουρισμός είναι μία αγορά που παίζει σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό έχει διαδραματιστεί σε περιοχές όπως η Κρήτη λόγου χάριν, παρ’ όλο που δεν είχε μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης… Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Όσον αφορά στην Κρήτη, έχουν αναπτυχθεί ορισμένες περιοχές, αλλά το εσωτερικό κομμάτι του νησιού και η Νότια Κρήτη παραμένουν πλήρως ανεκμετάλλευτες. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία λόγου χάρη γηπέδων γκολφ. Όσο για την ανατολική πλευρά του, που είναι μία πανέμορφη περιοχή, αναμένει ακόμα την ολοκλήρωση του αεροδρομίου της Σητείας, για να αναδειχθεί. Ανάλογο είναι και το παράδειγμα της Ρόδου. Έχει αναπτυχθεί η πό-

110 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

λη, το Φαληράκι και κάποια μεμονωμένα σημεία, αφήνοντας όμως το υπόλοιπο του νησιού χωρίς την υποδομή που του αξίζει, όπως περιπατητικά μονοπάτια, μαρίνες, κ.ά.. Το θέμα της παραθεριστικής κατοικίας επίσης παραμένει στα λόγια εδώ και χρόνια, το οποίο, σε συνδυασμό με τις μαρίνες, έχει εφαρμοστεί κατά κόρον στην Ισπανία, με μεγάλη επιτυχία. • Ξεκίνησα την ερώτησή μου κατά κύριο λόγο ορμώμενος από τη μεγάλη επένδυση στο Κάβο Σίδερο, καθώς και από τις επενδύσεις που, επιτέλους, ξεκίνησαν στη Μεσσηνία, επενδύσεις για τις οποίες υπάρχει ένας σκεπτικισμός, όσον αφορά στο μέγεθός τους. Καθώς φαίνεται, λοιπόν, η Πελοπόννησος ξεκινά μία διαδικασία δυναμικής ανάπτυξης. Πόσο πιστεύετε σε καινούργιους εν δυνάμει προορισμούς;

Η Αθήνα μετατρέπεται σε πόλο έλξης, τόσο για city breaks, όσο και επιχειρηματικά ταξίδια, αλλά και ενδιάμεσος σταθμός από και προς προορισμούς όπως η Μέση Ανατολή, αποτελώντας σημείο συνάντησης. Πιστεύω πολύ σε αυτό. Η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για τους ξένους και η δημιουργία νέων προορισμών αποτελεί μία καινούργια προοπτική μέσα στο ίδιο προϊόν. Ειδικά η Πελοπόννησος έχει τεράστιες προοπτικές, αφού διαθέτει παραλίες, μνημεία, πράσινο, όλα σχεδόν τα απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία της ως προορισμός, και πιστεύω πολύ στο τουριστικό της μέλλον. Τι πιστεύετε για το θέμα του αεροδρομίου της Πελοποννήσου; Ισχύει για αυτό, ό,τι και για τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως για παράδειγμα του Ηρακλείου. Προσπάθειες δηλαδή που ξεκινούν και μένουν στη μέση. • Ποια είναι η γνώμη σας για όλα όσα λέγονται για την Αθήνα ως city break προορισμό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι βρισκόμαστε μακριά από την κεντρική Ευρώπη; Το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε επί του θέματος είναι το αεροπορικό. Εάν οι εταιρίες χαμηλού κόστους συμπεριλάβουν την Ελλάδα στα δρομολόγιά τους, τότε η Αθήνα θα μπορούσε να γίνει city break προορισμός. Η πόλη παρουσιάζει ενδιαφέρον,


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ είναι ελκυστική για τους τουρίστες, κι έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια, εκπλήσσοντας θετικά όσους την είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν. • Πώς κρίνετε τη φετινή διαφημιστική εκστρατεία προβολής της χώρας στο εξωτερικό, τόσο από πλευράς ποιότητας, όσο και ποσότητας; Από πλευράς ποιότητας θεωρώ πως είναι ικανοποιητική. Από πλευράς ποσότητας, χωρίς να έχω προσωπική εμπειρία, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, η καμπάνια έχει αποτέλεσμα και «ακούγεται». • Πώς βλέπετε το μέλλον των tour operators, σε συνδυασμό με την επίδραση του διαδικτύου, αλλά και με τις τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει όπως, η συγχώνευση με την First Choice, κ.λπ., αλλά και με τα «παράπονα» σχετικά με τον «γιγαντισμό» των tour operators, ο οποίος, όπως λέγεται, δεν επιτρέπει την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Ποια είναι η δική σας άποψη, ως κάποιος που βιώνει το χώρο των tour operators εκ των έσω, εδώ και δεκαετίες; Κατ’ αρχάς, όλοι οι μεγάλοι tour operators δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένα πακέτα, όπως η First Choice που αναφέρατε, η οποία διαθέτει έξι μικρούς σπεσιαλίστες operators που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο VIP travel. H TUI από την πλευρά της, αναλαμβάνει εξειδικευμένα πακέτα, μέσω θυγατρικής της εταιρίας. Οι operators λοιπόν δραστηριοποιούνται στα πιο εξειδικευμένα segments της αγοράς και έχουν τη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης εξυπηρέτησης. Όσο για το ποιο θα είναι το τέλος της ιστορίας, δεν υπάρχει, αφού πρόκειται για κάτι που παρακολουθούμε χρόνια να εξελίσεται και θα υπάρχει και συνέχεια. Σημειώστε και την τελευταία εξαγορά της LTU από την RBERLIN. • Κυκλοφορεί μία «φιλολογία» όσον αφορά στα νούμερα που δίνει η TUI για την Ελλάδα, και αναφέρομαι στο +10% όσον αφορά στις κρατήσεις, νούμερο που αναφέρθηκε επίσημα στην έκθεση ITB Berlin, ενώ οι Έλληνες ξενοδόχοι σημειώνουν πως τα νούμερα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αναφέροντας εδώ την πώληση μεριδίου της TUI σε συνεταίρο που εδρεύει στην Αίγυπτο, μήπως τελικά θα πρέπει να αποδώσουμε τις διαφορές αυτές στα νούμερα σε χρηματιστηριακές σκοπιμότητες; Κατ’ αρχάς, όσον αφορά στην πώληση του μεριδίου όπου αναφέρεστε, πρόκειται μόνο για ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης του 3,12%. Οι άνθρωποι της TUI Γερμανίας από την πλευρά τους έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι, αφού τα νούμερα που εμφανίζει για την Ελλάδα είναι θετικά, τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι operators της Γερμανίας παρουσιάζουν απώλειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η TUI Γερμανίας έχει πολύ καλή πορεία, το ίδιο και η TUI Ελλάς, οπότε θεωρώ πως τα νούμερα είναι σε γενικές γραμμές σωστά. • Η TUI Ελλάς «πειραματίζεται» σε διάφορα πεδία, άλλες φορές με ε-

πιτυχία, άλλες φορές λιγότερο επιτυχημένα, όπως για παράδειγμα οι δραστηριότητές της στις αθλητικές εκδηλώσεις και τα επαγγελματικά ταξίδια. Ποια είναι τελικά η πορεία που θέλετε να ακολουθήσετε; Οι δραστηριότητες της TUI Ελλάς στα επαγγελματικά ταξίδια έχουν εξαιρετική πορεία, το ίδιο ισχύει για το τμήμα meetings, incentives και conferences, το οποίο κινείται πολύ θετικά. Αυτό που μας «λένε» τα νούμερα, είναι να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε τις επενδύσεις. Η επιδίωξή μας είναι τα κέρδη που θα παρουσιάσουν οι δραστηριότητες αυτές να είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη των παραδοσιακών μας δραστηριοτήτων. Σκοπεύουμε επίσης να κινηθούμε σε αντικείμενα τα οποία είναι έμμεσα συνδεδεμένα με τον εισερχόμενο τουρισμό, όπως τα «venues», οπουδήποτε δηλαδή έχει πρόθεση ο επισκέπτης να ξοδέψει χρήματα εκτός ξενοδοχείου. • Σε χώρους φαγητού, συναυλιών ή αγορών για παράδειγμα; Βεβαίως, εάν κρίνουμε πως επενδυτικά οι χώροι αυτοί έχουν μέλλον, και τα νούμερα προμηνύουν κέρδη. • Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρουσιάζει πολύ αισιόδοξα νούμερα, όσον αφορά στις πτήσεις, τους επιβάτες, τις νέες εταιρίες, κ.λπ., τα οποία συνάδουν με την εικόνα μίας Αθήνας που γίνεται «μό-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

111


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ δα», προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους επισκέπτες. Μέχρι ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις διαπιστώσεις αυτές και πώς βλέπετε την αεροπορική αγορά γενικά, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, με την ανάπτυξη της Aegean, κ.λπ.; Σίγουρα η Αθήνα μετατρέπεται σε πόλο έλξης, τόσο για city breaks, όσο και επιχειρηματικά ταξίδια, αλλά και ενδιάμεσος σταθμός από και προς προορισμούς όπως η Μέση Ανατολή, αποτελώντας σημείο συνάντησης. Μπορώ, λοιπόν, να καταλάβω τους λόγους για τις αυξήσεις στα νούμερα, χωρίς όμως να αφορούν άμεσα στον κλασσικό εισερχόμενο τουρισμό. Όσο για τις αεροπορικές εταιρίες, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Aegean αναπτύσσεται και βελτιώνεται συνεχώς, κι εμείς από την πλευρά μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι’αυτό. • Είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που οι κρουαζιέρες στο Αιγαίο εμφανίζουν καλή πορεία. Το γεγονός αυτό γίνεται εμφανές στους δικούς σας πελάτες; Έως ένα βαθμό ναι. Μόλις επιλυθούν και τα τελευταία προβλήματα (καμποτάζ), θεωρώ πως η κρουαζιέρα στο Αιγαίο θα παρουσιάσει μεγάλη άνθηση. • Ποια είναι τα τρία σοβαρότερα «παράπονα» που φθάνουν μέχρι τη μητρική εταιρία στη Γερμανία από τους Γερμανούς τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα; Σύμφωνα με στοιχεία της TUI Γερμανίας, οι Γερμανοί εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και της διαμονής, ενώ περισσότερο ευχαριστημένοι δείχνουν να είναι από τη διασκέδαση και τη σχέση ποιότητας-τιμής. Ωστόσο, εξαιρετικά ευχαριστημένοι εμφανίζονται από το επίπεδο ασφάλειας, το οποίο προσφέρει η χώρα, καθώς και από την ποιότητα της κουζίνας. • Ποια επίδραση θα έχει στον ελληνικό τουρισμό τα προσεχή χρόνια η κινητικότητα από την πλευρά αγορών όπως η Ρωσία και οι υπόλοιπες ανατολικές χώρες, και σε «δεύτερο χρόνο», αγορές όπως της

Σημαντικότερα μεγέθη

Ινδίας, τις Κίνας, κ.λπ.; Όσον αφορά στην Ινδία και την Κίνα, οι χώρες αυτές «παράγουν» τουρίστες στο μοντέλο των Γιαπωνέζων τουριστών. Ξεκινώντας από τόσο μακριά, δεν θα φθάσουν στην Ελλάδα για να κάνουν διακοπές στα νησιά μας, αλλά θα επιλέξουν να επισκεφθούν τα μνημεία και να συμπεριλάβουν την Αθήνα σε ένα ταξίδι τύπου city hopping. Αυτό προβλέπω πως θα γίνει, και η αγορά δεν θα πρέπει να περιμένει κάτι διαφορετικό. Αναφορικά με τη Ρωσία, πρόκειται για μία ιδιαίτερη αγορά, η οποία θεωρώ ότι αποτελεί πηγή τουριστών για την Ελλάδα, ειδικά σε μία περιορισμένη εύπορη οικονομική τάξη, αλλά θέλει προσοχή. • Θεωρείτε πως η δημιουργία του υπουργείου Τουρισμού έχει βοηθήσει τον κλάδο; Πιστεύω πως καλώς δημιουργήθηκε το υπουργείο Τουρισμού, λόγω του ισχυρού ρόλου που παίζει στην οικονομία της Ελλάδας, ρόλος που σταδιακά γίνεται αποδεκτός από όλους, ενώ η παρουσία ενός τέτοιου υπουργείου θα τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Τουρισμός άλλωστε, δεν είναι μόνο ο εισερχόμενος, αλλά και τα ταξίδια που κάνουν οι Έλληνες εντός της χώρας. Κάθε φορά που ο Έλληνας μετακινείται, κάνει επίσης χρήση των μέσων μεταφοράς, του αεροδρομίου, των ναυτιλιακών γραμμών, κ.λπ.. Για το λόγο αυτό, στην Ισπανία, το αντίστοιχο υπουργείο είναι Τουρισμού και Συγκοινωνιών. Δεν με ρωτήσατε για το θέμα της εξέλιξης του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει τον κλάδο του Τουρισμού. Σημειώστε ότι πρόσφατη μελέτη στη Γερμανία, έδειξε πως το 35% των Γερμανών είναι διατεθειμένοι να μειώσουν τις μετακινήσεις τους με αεροπλάνο και αυτοκίνητο για να μειωθούν οι ρύποι στην ατμόσφαιρα σε CO2. Καταλαβαίνεται λοιπόν πόσο ευαίσθητος είναι ο κλάδος μας και η εξάρτησή του με το θέμα του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει η ευαισθητοποίηση που απαιτείται και ελπίζω να ασχοληθούμε άμεσα με αυτό το θέμα σε όλα τα επίπεδα.

ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ TUI HELLAS 2004

2005

2006

€74.349.860

€78.955.255

€78.981.341

62.262.146

66.330.938

65.578.222

€8.307.629

€6.342.547

€6.296.717

Πακέτα Διακοπών

€3.058.578

€5.293.838

€6.116.652

Λοιπές Υπηρεσίες

€721.507

€987.932

€1.510.540

€16.203.564

€17.970.025

€18.288.394

€3.276.654

€3.525.211

€3.600.844

20

20

20

Μόνιμο προσωπικό

191

195

203

Μέσος αριθμός υπαλλήλων

376

360

367

Τζίρος: TUI Hellas Τζίρος ανά Επιχ. Κλάδο: Εισερχόμενος + Μεταφορές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κέρδη προ φόρων Αριθμός προορισμών

112 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

YALCO-Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Market leader στην αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού Ισχυρό μερίδιο αγοράς και συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της χαρακτηρίζουν την εταιρία YALCO-Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., μία από τις 100 μεγαλύτερες εμπορικές εταιρίες στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ICAP/DUNN & BRUDSTREET. Η εταιρία «πρωταγωνιστεί» στον τομέα του οικιακού, επιτραπέζιου και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αυτό, βέβαια, είναι αποτέλεσμα μίας σειράς αξιόλογων επιχειρηματικών κινήσεων και σημαντικών συνεργασιών, στις οποίες η YALCO-Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. προχώρησε επιλεκτικά από την αρχή της έναρξης των δραστηριοτήτων της.

εμπορίας υαλικών, ειδών οικιακής χρήσης και ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού (Horeca) η YALCO συνεργάζεται με τους ακόλουθους οίκους: ARC, ARCOS, BAUSCHER, CAMBRO, BLACK&DECKER, COSMOPLAST, REVOL PORCELAINE, BOURGEAT, MATFER, De BUYER, GIES, GIOSTYLE, GLOBAL, LAGOSTINA, LEIFHEIT, 3M, MARINEX, PASABAHCE, PEUGEOT, PINTINOX, PUJADAS, RAYEN, SCHOTT ZWIESEL, SIMON JERSEY, SOEHNLE, SSS, SUNNEX, THERMOS, TIGER, VIDRIO, WALTHER GLAS, των οποίων τα προϊόντα διακινεί στην Ελλάδα. Επίσης, η εταιρία έχει δημιουργήσει και εμπορεύεται τα ακόλουθα δικά της εμπορικά σήματα: FULTON, FEST, DYNAMIX, VELLINOX.

Πελάτες

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1920, ενώ μετά από πέντε και πλέον δεκαεΣτο πελατολόγιο της YALCO ανήκουν τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία, τίες δραστηριότητας, και συγκεκριμένα το 1972, μετατράπηκε σε What’s new about MAITRE are the plates with their unusual proportions of the broad rim, both for dinner and αλυσίδες εστιατορίων και catering της χώρας. Ειδικότερα στον Ανώνυμη (Α.Ε.), και από το 1974 στο «τιμόνι» της εταιρίας βρίσκεται soup plates. This, of course makes them seem much larger and it creates ideal conditions for an elegant χώρο μερικές απόdecorations. τις εταιρίες που έχουν προτιμήσει presentation of dishesτης or the εστίασης, opportunity for colourful and widely spread Your creativity will ο κ. Δημήτρης Σ. Κωνσταντίνου. know no bounds. την YALCO για τον εξοπλισμό τους είναι: τα ξενοδοχεία Astir Palace, Σήμερα, η YALCO συγκαταλέγεται μεταξύ των 100 μεγαλυτέρων Grande Bretagne, Inter-Continental, Hilton, Hyatt Regency, Divani, εμπορικών εταιριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της ICAP/ Electra Hotels, τα ξενοδοχεία Grecotel, τα ξενοδοχεία Μαμιδάκης, DUNN & BRUDSTREET. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο το Hotel Kempinski, το Sofitel, τα catering Eurest Platis, Άρια Γεύέπαιξε η απορρόφηση το 2002 της VELLIFEST, που ήταν και ο κύσεων, La Fourchette, Κομπατσιάρης καθώς και οι αλυσίδες μαζικής ριος ανταγωνιστής της YALCO στην ελληνική αγορά. Η κίνηση-ματ, εστίασης Goody’s και Pizza Hut. ◊ αυτή της YALCO, έφερε την εταιρία στην κορυφαία θέση στον τομέα του οικιακού, επιτραπέζιου και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Η YALCO ειδικεύεται στην • εισαγωγή και εμπορία επιτραπέζιων ειδών, υαλικών ειδών οικιακής χρήσης, μικρών ηλεκτρικών συσκευών, ειδών μαζικής εστίασης, • παραγωγή και εμπορία αντικολλητικών σκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσης με το σήμα FEST. Παράλληλα, σε συνεργασία με θυγατρικές εταιρίες ειδικεύεται στην • παροχή αποθηκευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διακίνησης (ROTA κέντρο logistics),

Showplate GOMERA in combination with the Dark Olive pattern

Showplate JAMAICA in combination with the Sweet Kiwi and Flamingo Red patterns

• εμπορία κλιματιστικών μηχανημάτων (EXCEL A.E.), • αλυσίδα καταστημάτων λιανικήςON (OMNISHOP A.E.). VARIATIONS A MASTERPIECE. Από το 2004, η εταιρία εμπορεύεται τα παραπάνω προϊόντα και στην αγορά της Ουγγαρίας μέσω της θυγατρικής της YALCO HUNGARY.

Η εταιρία αντιπροσωπεύει τους μεγαλύτερους και πιο επώνυμους οίκους του εξωτερικού. Ειδικότερα, στο χώρο της εισαγωγής και

114 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

TUV HELLAS

Υπογραφή ποιότητας και αξιοπιστίας Ηγετική θέση στο χώρο των Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων διαθέτει η TÜV Hellas, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group, παρέχοντας πάνω από 5.000 Πιστοποιητικά Διαχείρισης Συστημάτων και παράλληλα έχοντας συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας. Η TÜV Hellas είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης και μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στους τομείς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Προϊόντων, Εξοπλισμού, Κατασκευών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων, έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη Διαχείριση Ποιότητας, Λειτουργικότητας των Εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του προσωπικού, συμβάλλοντας έτσι στην ανταγωνιστικότητά τους. H TÜV Hellas έχει κατορθώσει στα 20 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, να αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο των Επιθεωρήσεων - Πιστοποιήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία. Μέχρι σή-

μερα, έχει πιστοποιήσει τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Η εταιρία έχει αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο των Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων με πάνω από 5.000 Πιστοποιητικά Διαχείρισης Συστημάτων και συμμετοχή στα μεγαλύτερα Έργα Υποδομής της χώρας μας, μεταξύ των οποίων: το Δίκτυο Φυσικού Αερίου, το Τραμ της Αθήνας, το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα σημαντικότερα Ολυμπιακά Έργα (Ολυμπιακό Χωριό, ΟΑΚΑ – Calatrava I και II, Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, Κλειστό Γυμναστήριο Πάλης, Σπίτι Άρσης Βαρών Νίκαιας, το Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (I.B.C), Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Baseball, Hockey Basketball στο Ελληνικό). Προκειμένου να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών, η TÜV Hellas εκτός από την Αθήνα, διατηρεί γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και στο Ηράκλειο Κρήτης και έχει αναπτύξει δίκτυο εκπροσώπων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Επίσης, έχει την ευθύνη συντονισμού και χάραξης στρατηγικής στα Βαλκάνια-Μεσόγειο (Ιταλία, Κροατία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Κύπρο, Λίβανο, Β. Αφρική). ◊


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στο μικροσκόπιο η καθαριότητα

Η καθαριότητα βασικό κριτήριο επιλογής ξενοδοχείου Ποιότητα-ποιότητα-ποιότητα είναι το σύνθημα του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Ένα σύνθημα το οποίο έχει άμεση σχέση και συνάρτηση με το θέμα της καθαριότητας και της υγιεινής στις ξενοδοχειακές μονάδες, σε χώρους αναψυχής και σίτισης, στις παραλίες, στους δρόμους και γενικά σε όλα όσα συνθέτουν την εικόνα της χώρας ως «προορισμός». Το επίπεδο ποιότητας της καθαριότητας αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα μίας ξενοδοχειακής μονάδας, επηρεάζοντας καθοριστικά την εικόνα και το τελικό «πακέτο», το οποίο προσφέρεται στον πελάτη και κατ’ επέκταση τον πελάτη στην απόφασή του ως προς την επιλογή του ξενοδοχείου. Η καθαριότητα, λοιπόν, παρουσιάζεται ως σημαντικό κριτήριο επιλογής ενός ξενοδοχείου. Οστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που εκπόνησε η Marc A.E. για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ., και η οποία αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στη χώρα μας και στην εικόνα που έχουν οι Έλληνες για την Ελλάδα, το θέμα της καθαριότητας παρουσιάζεται ως ένα από τα σημεία εκείνα στα οποία υστερεί η χώρα ως τουριστικός προορισμός. Παράλληλα, κάθε χρόνο εκατοντάδες δεκάδες είναι οι καταγγελίες και τα παράπονα τα οποία δέχεται το ΙΝΚΑ από δυσαρεστημένους τουρίστες για το επίπεδο της καθαριότητας σε χώρους εστίασης. Βεβαίως, από την άλλη, τα τελευταία χρόνια δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στην καθαριότητα και στην υγιεινή, τόσο από την πλευρά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όσο και των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του καθαρισμού, αναζητώντας νέες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα. Από την πλευρά τους οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εφαρμόζουν ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία περιλαμβάνουν ανακύκλωση απορριμμάτων, βιολογικό καθαρισμό, χρήση χημικών καθαριστικών τα οποία είναι περισσότερο φιλικά απέναντι στον άνθρωπο, αλλά και στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η δημιουργία των λεγόμενων «πράσινων» ξενοδοχείων, ξενοδοχεία, δηλαδή, τα οποία λειτουργούν με περιβαλλοντικά πρότυπα. Επιπλέον, με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation, of Chemicals – Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση Χημικών), «ανοίγει ο δρόμος» για την παραγωγή και χρήση οικολογικών καθαριστικών

116 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

και χημικών, τα οποία είναι πιο ασφαλή για τον άνθρωπο και φιλικά για το περιβάλλον. Η εικόνα της αγοράς Στην εγχώρια αγορά στον κλάδο του επαγγελματικού καθαρισμού, δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός εταιριών, είτε πρόκειται για πολυεθνικές εταιρίες με διεθνή κύρος και παρουσία, είτε για αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εξίσου αξιόπιστες. Στο σύνολό τους οι εταιρίες παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας συστημάτων, μηχανημάτων και προϊόντων καθαρισμού, προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις σε προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας που θέτουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ISO και HACCP. Παράλληλα, παρέχουν ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, με έμφαση: • στον επιτόπου έλεγχο του χώρου • στην καταγραφή των προβλημάτων, και • στην επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, προϊόντων και χημικών. Επιπλέον, παρέχουν στους πελάτες τους τεχνική κάλυψη, ανταλλακτικά και εγγυήσεις καλής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων/συστημάτων. Ο παράγοντας που καθορίζει και διασφαλίζει το επίπεδο ποιότητας της καθαριότητας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν καλά οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του καθαρισμού, γι’ αυτό και οι περισσότερες μαζί με τα συστήματα και προϊόντα τα οποία διαθέτουν σε μία ξενοδοχειακή μονάδα, παρέχουν και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του αντίστοιχου προσωπικού, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική εκπαίδευση, όσο και πρακτική επάνω στα προϊόντα και τα μηχανήματα. Σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών μηχανημάτων καθαρισμού, ξεχωρίζουν για την ισχύ, την απορροφητική δύναμη, τον εργονομικό σχεδιασμό, τη χωρητικότητα και τις διαστάσεις τους. Παράλληλα, τελευταία δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ανθεκτικότητας των μηχανημάτων και εξοικονόμησης χρόνου και ενέργειας. Από την άλλη, οι βιομηχανίες προϊόντων καθαρισμού και χημικών, δείχνουν να αρχίζουν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, τα οποία δημιουργεί η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας REACH, με αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτά να έχουν πιο οικολογικό «χαρακτήρα».


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

JOHNSON DIVERSEY

Jonmaster: Η επανάσταση στον επαγγελματικό καθαρισμό Ολοκληρωμένες λύσεις και συστήματα καθαρισμού, τα οποία βρίσκουν άριστη εφαρμογή σε χώρους εστίασης διαθέτει στην ελληνική αγορά η εταιρία JohnsonDiversey. Μεταξύ αυτών είναι και το Jonmaster, ένα εργονομικά σχεδιασμένο σύστημα καθημερινού καθαρισμού το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία μικροϊνών.

Το Jonmaster αποτελείται από μοναδικά πανιά και προ πανιά μικροϊνών, καθώς και από κοντάρια και πέλματα διαφόρων μεγεθών. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα υγρού καθαρισμού, που χρειάζονται κουβάδες με νερό και διάλυμα, το σύστημα Jonmaster χρησιμοποιεί πανιά που προϋγραίνονται. Η μοναδική τεχνολογία ύφανσης των πανιών μικροϊνών είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να εντείνει την αποτελεσματικότητά τους, ενώ η μορφή και η λεπτότητα της ίνας παρέχουν την κατάλληλη πρόσφυση για την προσκόλληση των μορίων της βρωμιάς. Τα πανιά Jonmaster είναι πιο εύκολα και άνετα στη χρήση, απλοποιούν τη διαδικασία καθαρισμού, ενώ διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους και μετά από 500 πλύσεις. Χάρη στο σύστημα, ο χρόνος καθαρισμού μειώνεται περισσότερο από 25%, η παραγωγικότητα αυξάνεται, ενώ ο εργονομικός του σχεδιασμός ελαττώνει τις απουσίες του προσωπικού λόγω ασθενειών ή ατυχημάτων από λανθασμένη χρήση του προϊόντος. Το σύστημα Jonmaster βελτιώνει και τα επίπεδα υγιεινής, αφού ο υγρός καθαρισμός με τα πανιά μικροϊνών μειώνουν τα βακτήρια μέχρι και 99,9%, καθώς και τον κίνδυνο επιμολύνσεων. Το σύστημα Jonmaster είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δαπέδων, εσωτερικών χώρων, καθώς και χώρων υγιεινής, ενώ με το συνδυασμό των κατάλληλων προϊόντων της JohnsonDiversey, επιτυγχάνεται άριστη καθαριστική απόδοση. Με τη σωστή χρήση του, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονα μειώνει τα λειτουργικά κόστη. Γι’ αυτό και έχει επιλεγεί ως το προτιμητέο σύστημα καθαρισμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας, αλλά και από ένα σημαντικό αριθμό νοσοκομείων και αλυσίδων καταστημάτων, όπως η Marks & Spencer.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

117


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

MIELE PROFESSIONAL

Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός Με περισσότερο από έναν αιώνα «ζωής» και θυγατρικές εταιρίες σε 38 κράτη, η MIELE αποτελεί ηγέτιδα-δύναμη στον χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού. Στην Ελλάδα, η εταιρία έχει παρουσία εδώ και 35 χρόνια με τη ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ. Μία μεγάλη ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν όλες τις καθημερινές ανάγκες του καταναλωτή προσφέρει εδώ και 108 χρόνια η MIELE. Ξεκινώντας οι ιδρυτές Carl Miele και Reinhard Zinkann το 1899 στη Γερμανία με την πρώτη κατασκευή πλυντηρίου ρούχων με ξύλινο κάδο, έχει καταφέρει σήμερα με την παρουσία των θυγατρικών της εταιριών σε 38 κράτη της υφηλίου να παραμένει η μοναδική 100% οικογενειακή εταιρία, αφού οι δύο οικογένειες Miele και Zinkann συνεχίζουν να κατέχουν το σύνολο των μετοχών. Η ιστορία της MIELE στην Ελλάδα αρχίζει το 1971, με το όραμα να προσφέρει στον Έλληνα καταναλωτή την ευκαιρία να γνωρίσει την κορυφαία έκφραση της γερμανικής ποιότητας και τεχνολογίας στις ηλεκτρικές συσκευές. Εκείνη τη χρονιά η ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ξεκινά τη λειτουργία της σε δύο εμπορικούς τομείς: οικιακές και επαγγελματικές συσκευές. Πέντε χρόνια μετά ξεκινά και η λειτουργία του τμήματος επίπλων κουζίνας, που ανοίγει στην αγορά νέους δρόμους. Έχοντας την φιλοσοφία των ιδρυτών της «Immer besser» (Πάντα καλύτερα), έτσι και στον επαγγελματικό τομέα η MIELE δίνει τον καλύτερό της «εαυτό». Με προτεραιότητα την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, παρέχει συσκευές που δίνουν λύση στη φροντίδα επαγγελματικού ιματισμού σε ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, catering και camping. Άλλωστε, «η φιλοσοφία της εταιρίας ταυτίζεται με τις προσπάθειες των ανθρώπων του τουρισμού που διέπονται από υψηλές επιδιώξεις, ανωτάτου επιπέδου, απαιτήσεις και ανάγκης εύρεσης συνοδοιπόρων στην αέναη επίτευξη της τελειότητας», υπογραμμίζουν οι επικεφαλής της MIELE. Η MIELE PROFESSIONAL προσφέρει πλυντηριακές εφαρμογές πλύσης από 55 έως 1.200 κιλά ιματισμού το οκτάωρο, σιδερωτήρια, όπως επίσης και πλυντήρια πιάτων με δυνατότητες οι οποίες μπορούν να καλύψουν και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες. Η εταιρία MIELE καινοτομεί στην τεχνολογία πλύσης με την παγκόσμια πατέντα του κυψελωτού κάδου, ο οποίος εξασφαλίζει μεγάλη φροντίδα του ιματισμού, «αγκαλιάζοντας» τα ρούχα κατά τη διάρ-

118 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

κεια της πλύσης και δημιουργώντας ένα μόνιμο, προστατευτικό στρώμα νερού ανάμεσα στα ρούχα και στον κάδο. Ο ιματισμός δεν έρχεται άμεσα σε επαφή με τον κάδο, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι φθορές των ινών και να παραμένουν πάντα σαν καινούρια. Η ευκολία στη χρήση είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα βοηθήσει στην παραγωγικότητα του χρόνου. Αρκούν τρεις κινήσεις για την έναρξη των προγραμμάτων, ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης τεσσάρων προγραμμάτων σε πλήκτρα, προσφέρει ανεξαρτησία προγραμματισμού ανάλογα με τις ανάγκες του τελικού χρήστη. Παράλληλα, ο ελεύθερος προγραμματισμός καλύπτει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Επιλέγοντας ανάμεσα σε 13 γλώσσες (και Ελληνικά), ο χρήστης διευκολύνεται στην κατανόηση των προγραμμάτων και τη σωστή επιλογή αυτών μέσω της οθόνης


ΑΦΙΕΡΩΜΑ περιορισμένους χώρους. Η επιλογή MIELE είναι επένδυση για το παρόν και το μέλλον. Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας MIELE γίνονται εμφανή και στο θέμα της μακροζωίας των συσκευών: πάνω από 30.000 προγράμματα πλύσης! Επιπλέον, η εταιρία παρέχει δύο χρόνια εγγύηση στη συσκευή και άλλα δύο σε όποιο εξάρτημα τυχόν αλλαχτεί. Όλα τα ανταλλακτικά συσκευής είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 15 χρόνια και η άμεση επίλυση του εκάστοτε τεχνικού προβλήματος είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα της εταιρίας. Το SERVICE MIELE επιπλέον με 50 εξουσιοδοτημένους τεχνικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως επίσης και δύο δωρεάν περιοδικούς ελέγχους, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση, προσφέρει 24ωρη υποστήριξη.

γραφικών. Ένας ακόμη εξίσου σημαντικός λόγος είναι η οικονομική λειτουργία των συσκευών. Συνδέοντας τα πλυντήρια με παροχές ζεστού και κρύου νερού επιτυγχάνεται γρήγορος χρόνος πλυσίματος – στεγνώματος, εξοικονομώντας πόρους. Επιπλέον, η τοποθέτηση του στεγνωτηρίου πάνω στο πλυντήριο σε σχήμα κολώνας βοηθάει στην εγκατάστασή τους σε ιδιαίτερα

Όσον αφορά στα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων, οι επικεφαλής της MIELE υπογραμμίζουν ότι, ο πελάτης δεν πρέπει να απολαμβάνει μόνο τα εδέσματά του, αλλά να είναι και πεπεισμένος για την καθαριότητα και την απόλυτη τελειότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων MIELE, εξασφαλίζουν πάντα άψογα αποτελέσματα κατά την πλύση και πληρούν τις απαιτήσεις στον τομέα της υγιεινής. Επίσης, αποτελούν την ιδανική λύση σε ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται απολύμανση και είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της επαγγελματικής καθημερινότητας με το ελάχιστο κόστος, χρόνο και προσωπικό, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω εργασίες.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Η μακρόχρονη πείρα στην υπηρεσία του πελάτη Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρίες μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών πλυντηρίων καθαριστηρίων, και άλλων επαγγελματικών χώρων παροχής υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, έχει 26 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο, έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες της χώρας στο συγκεκριμένο κλάδο. Η ίδρυση της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έγινε μεν το 1980, αποτελεί όμως συνέχεια της εταιρίας Κ. Ζαγκώνης, η οποία έκανε την εμφάνισή της στην εγχώρια αγορά το 1965, έχοντας πάντα ως αντικείμενο την εμπορία επαγγελματικού μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, νοσοκομειακών μονάδων, ξενοδοχείων, κ.λπ.. Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, δεν διστάζουν να τονίσουν πως, το σημαντικότερο εχέγγυο της βαθιάς και ουσιαστικής τεχνογνωσίας που διαθέτει η εταιρία στον τομέα των δραστηριοτήτων της, είναι η συνεχής και ακατάπαυστη παρουσία του ιδρυτή της εταιρία κ. Κωνσταντίνου Ζαγκώνη. Ο γιος του ιδρυτή κ. Γεώργιος Ζαγκώνης και σημερινός γενικός διευθυντής της εταιρίας, διακρίνεται για το δυναμισμό και τη διάθεση που χαρακτηρίζει τους νέους ανθρώπους, και βρίσκεται πλαισιωμένος από ένα άριστα εξειδικευμένο επιτελείο συνεργατών, τόσο στον τομέα του marketing, όσο και στον τομέα της τεχνικής υποστή-

120 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ριξης, ενώ παίρνει μαζί του στη «δεύτερη γενιά» της εταιρίας την εταιρική φιλοσοφία, η οποία βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με βάση το τρίπτυχο «αξιοπιστία, υπευθυνότητα, προοπτική». Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στους πελάτες της χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: Τεχνική υποστήριξη Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας, εκτός του ό, τι διαθέτει μία πλήρη γκάμα ετοιμοπαράδοτων ανταλλακτικών, έχει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένου service, ενώ είναι στελεχωμένο από τεχνικούς με πολυετή εμπειρία. Για την αρτιότερη και αμεσότερη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών, το τμήμα τεχνικής υποστήριξης έχει διαχωριστεί σε τρία επιμέρους τμήματα: το τμήμα ανταλλακτικών, το τμήμα Service και το τμήμα αντιμετώπισης προβλημάτων.


Ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις

Κρίσσης 93, Άνω Κυψέλη, 113 64 Αθήνα Τηλ.: 210 8647555 Fax: 2108642037 www.laundry.gr email:info@laundry.gr

ιμα

Το πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνει κάποιες από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, αλλά και βιομηχανικά πλυντήρια, στεγνοκαθαριστήρια, ναυτιλιακές εταιρίες, εστιατόρια, νοσοκομεία, κομμωτήρια, ιδρύματα, κ.λπ., χαρακτηριστικό της συνεχούς ανοδικής πορείας της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

Απόδοση Αξιοπιστία Ποιότητα

σ λώ

Η πολυετής παρουσία της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο χώρο, της έχει προσφέρει σημαντικές συνεργασίες, αλλά και αντιπροσωπεύσεις των μεγαλύτερων αμερικανικών και ευρωπαϊκών οίκων κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, στεγνωτηρίων, πλυντηρίων και κυλίνδρων σιδερώματος. Εισάγει επίσης στην εγχώρια αγορά τα καλύτερα προϊόντα παγκοσμίως, όσον αφορά στις εφαρμογές πρεσσών, διπλωτικών και τροφοδοτικών μηχανών ιματισμού, εξοπλισμού στεγνοκαθαριστηρίων, κ.λπ..

α Αν

• Πλυντοστυπτήρια από 7,5kg έως 300kg • Στεγνωτήρια απο 8,5kg έως 300kg • Σιδερωτήρια απο 1,00m έως 4,00m • Τροφοδοτικές • Διπλωτικές • Αναλώσιμα υλικά • Ανταλλακτικά • Service

e

η

Διαθέτουμε:

vic

υσ

Το τμήμα μελέτης και οργάνωσης ρίχνει το βάρος στους επιχειρηματίες που εισέρχονται για πρώτη φορά στο χώρο, παρέχοντας τους τις απαραίτητες συμβουλές και μελέτες, σχετικά με την εγκατάσταση των μηχανημάτων τους, και φυσικά υποστήριξη για κάθε τεχνικό ζήτημα που αφορά στον τομέα των πλυντηρίων – στεγνοκαθαριστηρίων. Βεβαίως, κάθε ενδιαφερόμενος πελάτης θα βρει στο τμήμα μελέτης και οργάνωσης όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία σχετικών μονάδων, όπως είναι οι βιομηχανίες πλυντηρίων, τα στεγνοκαθαριστήρια και οι μονάδες Self Service – πλυντηρίων.

Ser

ίδ ε πα Εκ

ατα

τη

λέ Με

Πρόκειται για το τμήμα το οποίο αναλαμβάνει τη μελέτη του χώρου που έχει στη διάθεσή του ο εκάστοτε πελάτης, προκειμένου να επιλέξει τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα, και φυσικά να τα τοποθετήσει στις κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα πάντα και με τις απαιτήσεις του πελάτη. Άλλωστε, κατά τη διαδικασία της επιλογής των κατάλληλων μηχανημάτων, οι ειδικοί της εταιρίας λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ειδικές προδιαγραφές και τις δυνατότητες των εκάστοτε κτιριακών εγκαταστάσεων.

ήμ χαν Μη

Τμήμα μελέτης & οργάνωσης


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ALFA CLEANERS

Ο χώρος του laundry & dry cleaning από το Α ως το Ω Τις ανάγκες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, πλοίων, καθαριστηρίων, στρατιωτικών μονάδων και νοσοκομείων σε ότι αφορά τον εξοπλισμό τους με είδη laundry & dry cleaning καλύπτει η ALFA CLEANERS, προσφέροντας πάντα ολοκληρωμένες λύσεις.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία της στο χώρο και τη μεγάλη γκάμα συσκευών πλυντηρίων – σιδερωτήριων και στεγνωτήριων, η εταιρία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες εξοπλισμού μονάδων όλων τον μεγεθών, από τους μικρούς επαγγελματικούς χώρους μέχρι τα μεγάλα βιομηχανικά πλυντήρια, ευελιξία που την έχει βοηθήσει στην ταχύτατη και δυναμική ανάπτυξή της. Η ALFA CLEANERS αντιπροσωπεύει τους ακόλουθους οίκους του εξωτερικού: • TRAΝSFERON (μηχανήματα βιομηχανικών πλυντηρίων) • IMESA (πλυντήρια, στεγνωτήρια, σιδερωτήρια) • UNION (μηχανές στεγνού καθαρισμού)

Πέρα από τη διάθεση των μηχανημάτων , η εταιρία πραγματοποιεί τη

• ILM (διπλωτικές μηχανές σεντονιών και πετσέτας, σιδερωτήρια)

μελέτη, το σχεδιασμό και την εκπόνηση χωροταξικής μελέτης και διά-

• SANΚOSHA (ειδικά σιδερωτικά πουκαμίσων, στολών για μεγάλη παραγωγικότητα και άριστη ποιότητα)

ταξης των μηχανημάτων, με στόχο τη σωστή λειτουργία στο χώρο, για

• TREVIL (πρέσες, σιδερωτικά κάθε τύπου)

πάντα τις επιλογές που θα προσφέρουν στον πελάτη τις πιο συμφέ-

• THERMIDUS (ατμογεννήτριες, λέβητες από 50kg-5000kg/h)

ρουσες και αποδοτικές λύσεις.

• ZUCCHETTI (υπεραυτόματα συστήματα διαχείρισης ρούχων)

Το Μάιο του 2004, η εταιρία μεταφέρθηκε στις έκτασης 2.000 τ.μ. νέες

• BIAR (χημικά προϊόντα)

σύγχρονες εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Κορωπίου (έξοδος 20

122 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

τις ανάγκες της κάθε ξενοδοχειακής, ή άλλης επιχείρησης, κάνοντας


Αττικής Οδού), ακριβώς δίπλα από το σταθμό «Κορωπί» του προαστιακού. Η κίνηση αυτή της έδωσε τη δυνατότητα να συγκεντρώσει όλα της τα τμήματα (γραφεία – έκθεση – εργαστήριο – αποθήκη – εμπορικό τμήμα – τμήμα εκπαίδευσης – άρτια εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα) σε ένα μόνο χώρο, αλλά και να υποδέχεται τους υποψήφιους πελάτες της σε έναν χώρο με εύκολη πρόσβαση, όπου μπορούν να δουν τα πλυντήρια της εταιρίας σε λειτουργία. Όσον αφορά στην τεχνική υποστήριξη, η εταιρία διαθέτει άρτια οργανωμένο και απόλυτα εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής κάλυψης και ανταλλακτικών, το ανθρώπινο δυναμικό του οποίου παρακολουθεί συνεχή σεμινάρια στα εργοστάσια των οίκων με τα οποία η εταιρία συνεργάζεται, ή αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά. Η εταιρία έχει επίσης τη δυνατότητα εξοπλισμού και οργάνωσης του κάθε πλυντηρίου με μοναδικά κριτήρια την οικονομία και την παραγωγικότητα της μονάδας, ενώ αποτελεί τη μόνη εταιρία εξοπλισμού πλυντηρίων στη ελληνική αγορά που διαθέτει το δικό της πλυντήριο, το οποίο εξυπηρετεί και αυτό τις ανάγκες καθαρισμού της Αττικής, το οποίο μάλιστα είχε αναλάβει την καθαριότητα της σίτισης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του «ΑΘΗΝΑ 2004». Γίνεται λοιπόν φανερό, πως η ALFA CLEANERS κατέχει τις γνώσεις του χώρου από τα θεμέλιά του και έχει τη δυνατότητα να τις μεταδώσει, εξοπλίζοντας τα laundry άλλων επιχειρήσεων και εκπαιδεύοντας το προσωπικό είτε στο laundry του πελάτη, είτε στο δικό της, ιδιόκτητο laundry. Δεν ανταποκρίνεται μόνο στις προσδοκίες των πελατών της λοιπόν, μετά από 24 χρόνια λειτουργίας, αλλά έχει καταφέρει με επιτυχία να τις ξεπεράσει.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

NILFISK-ADVANCΕ AE

Νέα γενιά μηχανημάτων καθαρισμού δαπέδων Μία νέα γενιά μηχανημάτων καθαρισμού δαπέδων με βελτιωμένη απόδοση, εξασφάλιση οικονομίας και ακόμη πιο εύκολη στην χρήση και συντήρηση, παρουσιάζει η ΝilfiskAdvance, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μηχανημάτων καθαρισμού στον κόσμο. Ειδικότερα, η εταιρία Νilfisk-Advance παρουσιάζει: • Μηχανές πλύσης-στέγνωσης δαπέδων • Σάρωθρα • Περιστροφικές μηχανές συντήρησης δαπέδων Τι σημαίνει καθαρό δάπεδο; Το δάπεδο ενός χώρου είναι αυτό που δημιουργεί την πρώτη και βασική εικόνα στον επισκέπτη, τον πελάτη και τον εργαζόμενο του χώρου αυτού. Σήμερα στα δάπεδα όλων των χώρων χρησιμοποιούνται νέα υλικά τα οποία συνδυάζουν την ποιότητα κατασκευής, την αντοχή και την σωστή εικόνα του κάθε χώρου. Όμως τα νέα δάπεδα απαιτούν και αυξημένη φροντίδα ώστε να παραμένουν και να δείχνουν σε πολύ καλή κατάσταση. Τα μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων είναι πλέον πιο απαραίτητα από ποτέ διότι προσφέρουν: Καθαριότητα με ένα πέρασμα: Με τις σωστές βούρτσες και δίσκους τσόχας το αποτέλεσμα καθαρισμού είναι ασύγκριτα καλύτερο από τον χειρωνακτικό καθαρισμό.

Μείωση μελλοντικού χρόνου καθαρισμού: Eνα καθαρό και συντηρημένο δάπεδο απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο την επόμενη φορά. Συντήρηση: Η τέλεια αφαίρεση των ρύπων από το δάπεδο έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της φθοράς του. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής δαπέδων: Σαν αποτέλεσμα της συντήρησης. Ασφάλεια: Tο καθαρό και συντηρημένο δάπεδο είναι ασφαλές για τους ανθρώπους που κινούνται στο χώρο. Υγιεινή: Η καθαριότητα είναι βασική για την υγιεινή ιδιαίτερα σε χώρους κουζίνας, εστίασης, τροφίμων, κ.λπ. όπου πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένοι κανονισμοί. Βελτιωμένη εικόνα χώρου: Για όλους που κινούνται στον χώρο αυτό. Σωστό μηχάνημα καθαρισμού = Οικονομία Μην ξεχνάτε ποτέ το παρακάτω :

Έξοδα µηχανηµάτων 4%

Έξοδα υλικών καθαρισµού 4%

Διοικητικά 15% Εργατικά 77%

Το κόστος καθαρισμού αποτελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το κόστος εργασίας. Όλες οι προσπάθειες σήμερα για εξοικονόμηση πόρων και μείωση του κόστους γίνονται σε όλους τους τομείς λειτουργίας μιας επιχείρησης. Η επιλογή του κατάλληλου μηχανή-

124 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΑΦΙΕΡΩΜΑ ματος καθαρισμού είναι κρίσιμη για την μείωση του κόστους εργασίας. Το σωστό μηχάνημα μπορεί να μειώσει έως και 70% το κόστος εργασίας. Ποιο είναι το σωστό μηχάνημα: • Κατάλληλο μέγεθος για τον χώρο που θα καθαρίζει • Αποτελεσματικό στο καθαρισμό • Εύκολο και απλό στο χειρισμό • Με χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης • Με άμεσο service και υποστήριξη Προσεκτική επιλογή λοιπόν, ως προς το πλέον κατάλληλο μηχάνημα καθαρισμού, ώστε να επιτευχθεί τόσο μία σημαντική μείωση κόστους, όσο και το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Μηχάνημα Πλύσης-Στέγνωσης δαπέδων με σύστημα EDS-EC Dosage Solution Οι μηχανές πλύσης/στέγνωσης Nilfisk BA/CA 451/531/551/611, αντιπροσωπεύουν ό,τι πιο σύγχρονο στην σχεδίαση μηχανημάτων καθαρισμού δαπέδων. Με επίπεδο θορύβου 65,8dB, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας, ακόμα και σε πολυσύχναστους χώρους. Επιπλέον, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία διαφορετικά μεγέθη βουρτσών: 45, 53 και 61cm και επιλογή ρύθμισης της πίεσης της βούρτσας, είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους δαπέδων. Οι μηχανές πλύσης/ στέγνωσης Nilfisk BA/CA 451/531/551/611 ξεχωρίζουν για τη στιβαρή κατασκευή, την εύκολη χρήση, τα κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, ενώ είναι εξαιρετικά ευέλικτες για χρήση σε εμπορικούς χώρους. Με το επαναστατικό σύστημα EDS-ΕCO Dosage Solution (ενσωματωμένο ηλεκτρονικό δοσομετρητή) επιτυγχάνεται μείωση στο ελάχιστο της σπατάλης χημικού και εξασφαλίζεται η ακριβή μέτρηση του χημικού, εφόσον η μίξη γίνεται κατευθείαν στην επιφάνεια της βούρτσας και όχι στην δεξαμενή. Επίσης, η δεξαμενή δεν χρειάζεται ποτέ καθάρισμα, εφόσον περιέχει μόνο καθαρό νερό και η κατανάλωση του νερού μειώνεται κατά 50%.

SW 750 Το μηχανικό σάρωθρο NILFISK SW 750, του εργοστασίου Nilfisk- Advance, του μεγαλύτερου κατασκευαστή μηχανικών σαρώθρων στην Ευρώπη, είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, οικονομικό, εύκολο στον χειρισμό, πολύ αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χειριστή. Το μηχάνημα είναι εξαιρετικά εύχρηστο και έχει πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας. Καθαρίζει με ένα πέρασμα, έχοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενώ η πλαϊνή και η κύρια βούρτσα, είναι πλήρως ρυθμιζόμενες. Η αυτονομία του μηχανήματος είναι αρκετά υψηλή και φτάνει στις δύο ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Μέγιστη απόδοση: 2900 m�/h Πλάτος καθαρισμού με πλευρική βούρτσα: 700 mm Σκούπισμα μεγάλων αντικειμένων: Κλαπέτο Tαχύτητα κίνησης: 4 Km/h Χωρητικότητα κάδου: 60 lt. Επιφάνεια φίλτρου: 1,0 m� Βάρος(χωρίς μπαταρίες): 68 kg Διαστάσεις (ΥΧΠΧΜ): 99x80x62 mm

SD 43-165: Περιστροφική μηχανή για όλες τις εργασίες Η Nilfisk SD 43-165 είναι μια περιστροφική μηχανή βασικών εργασιών. Με ταχύτητα 165 rpm και βούρτσα/δίσκου τσόχας διαμέτρου 430 mm, είναι σχεδιασμένη για ελαφρύτερες εργασίες καθαρισμού, όπως πλύση, καθάρισμα με ψεκασμό και γυάλισμα π.χ. σκληρών δαπέδων και καθάρισμα μοκετών. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ιδανικό για εταιρίες καθαρισμού, καθώς και το καθημερινό καθάρισμα σε ξενοδοχεία, διοικητικά κτίρια και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά:

• Καθαρίζουν έως 2400 m� την ώρα. • Διατίθενται σε μπαταριοκίνητη και ηλεκτροκίνητη έκδοση. • Απλός χειρισμός (λειτουργίες μονής αφής). • Η εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματά τους τις καθιστούν εξαιρετικά εύχρηστες. • Διατίθεται με βούρτσες δίσκου ή κυλινδρικές.

• Μικρό βάρος για να μεταφέρεται εύκολα από τον ένα χώρο εργασίας στον άλλο. • Εργονομική λαβή χειρισμού με μεγάλη γωνία για αυξημένη ασφάλεια του χειριστή. • Διατίθεται και επιπρόσθετο βάρος για ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες καθαρισμού.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

125


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

GLASS CLEANING

Το HACCP στην «υπηρεσία» των ξενοδόχων Ως μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στην παροχή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Καθαρισμού, με 46 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Glass Cleaning®, συμβάλλει καθοριστικά στην υποστήριξη των εταιριών παρασκευής τροφίμων ως προς την εναρμόνισή τους με τους Γενικούς Κανόνες Υγιεινής.

Η Glass Cleaning® παρέχει: επιτόπια μελέτη σε θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, την απολύμανση, κ.λπ., σύνταξη προτάσεων εφαρμογής των Γενικών Κανόνων Υγιεινής, σύνταξη φακέλου με το πλάνο και ημερολόγιο καθαριότητας/απολύμανσης, τη μεθοδολογία και τις οδηγίες καθαρισμού, δελτία δεδομένων ασφαλείας των απορρυπαντικών, τεχνικά φυλλάδια και αρχείο ελέγχου καθαριότητας προσωπικού την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της επιχείρησης με όλα τα απαιτούμενα επαγγελματικά προϊόντα, εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές (Γ.Χ.Κ. – Ε.Ο.Φ.) καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη του συστήματος HACCP (εκπαίδευση προσωπικού, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη με τακτικές επισκέψεις για τον έλεγχο του κόστους και την εφαρμογή των τεχνικών καθαρισμού, κ.λπ.).έχει τις κεντρικές εγκαταστάσεις της λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη και στο πελατολόγιό της, εκτός των μικρών και μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν επισιτιστικά τμήματα, όπως: αρτοζαχαροπλαστεία, delicatessen, catering, εστιατόρια, ταβέρνες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, εταιρίες διανομής τροφίμων, παιδικοί σταθμοί, δημόσια ιδρύματα, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία, εργολάβοι καθαρισμού, κ.ά.. Τα προϊόντα δε της εταιρίας βρίσκουν άριστη εφαρμογή σε κουζίνες, πλυντήρια, πάγκους, δάπεδα, τοίχους, τουαλέτες, δωμάτια και εξωτερικούς χώρους. Τα βασικά σημεία, στα οποία πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της καθαριότητας και της υγιεινής των εταιριών αυτών, σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρίας, συνίστανται: στην καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, με την τοποθέτηση σε ειδικό χώρο και σε απόσταση από την είσοδο του κτιρίου, κάδων απορριμμάτων, με καπάκι, και στην τακτική καθαριότητα του χώρου. στην καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την τοποθέτηση ποδομάκτρων για μείωση της μεταφοράς ρίπων στο εσωτερικό του κτιρίου. στην καθαριότητα του χώρου της κουζίνας, καθημερινά με απολύμανση των πάγκων εργασίας και των εργαλείων και σκευών παρασκευής τροφίμων, με ειδικά απορρυπαντικά, και στην ανάρτηση οδηγι-

126 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ών ορθής εφαρμογής μεθόδου καθαριότητας και απολύμανσης. στην καθαριότητα των χώρων υγιεινής. Οι τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτουν προθάλαμο και να είναι μακριά από την παραγωγή, και φυσικά, θα πρέπει να έχουν όλες τις προβλεπόμενες συσκευές υγιεινής (σαπουνοθήκη, χαρτοθήκη, χαρτοδοχείο απορριμμάτων με πεντάλ, κ.λπ.). στη φύλαξη των απορρυπαντικών σε κλειδωμένο χώρο όπου μόνο το εκπαιδευμένο προσωπικό καθαριότητας θα έχει πρόσβαση. Να μη χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά χωρίς ετικέτα, να πετιούνται τα κενά δοχεία, να δοσομετρούνται τα μικτά απορρυπαντικά για οικονομική χρήση, να μην αναμιγνύονται με χλώριο και να απαγορεύεται στο χώρο στον οποίο αυτό, το κάπνισμα και το φαγητό.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

STEP

Ταπέτα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, εξαγωγική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκές και μη χώρες και δεκαετή παρουσία, η STEP LOGOMATS, είναι μία από τις πλέον πρωτοπόρες εταιρίες στην αγορά των επαγγελματικών ταπέτων. Η παρουσία της STEP LOGOMATS στον κλάδο των επαγγελματικών ταπέτων ξεκίνησε το 1997 με τη δημιουργία της πρώτης παραγωγικής μονάδας κοπής λογοτύπου σε ταπέτα εξωτερικού χώρου pvc (spaggheti). Στη συνέχεια, με την προσθήκη μίας δεύτερης μονάδας με ειδίκευση στην εκτύπωση σε μοκέτα υγρασίας εσωτερικού χώρου, η εταιρία κατάφερε να προσφέρει στους πελάτες της εύρος υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους και του χρόνου παράδοσης των προϊόντων. Σήμερα, η STEP LOGOMATS με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, παραμένει η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα στην παραγωγή επαγγελματικών ταπέτων υγρασίας, για εσωτερικούς χώρους, με εκτύπωση, ανεξίτηλα και με πέντε χρόνια εγγύηση, ενώ ταυτόχρονα, εμφανίζει εξαγωγική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκές και μη χώρες. Σύμφωνα με τους επικεφαλής της εταιρίας, το κύριο χαρακτηριστικό των επαγγελματικών ταπέτων είναι ότι διατηρούν το πάτωμα καθαρό, συλλέγοντας το 75% της βρωμιάς που εισέρχεται στο χώρο. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μείωση του κόστους συντήρησης των πατωμάτων, προσφέρουν ασφάλεια, μειώνοντας τις πιθανότητες ατυχημάτων από γλίστρημα, ενώ ανακουφίζουν την πίεση που δέχονται στη μέση και στα πόδια, άτομα που εργάζονται όρθια. Η STEP LOGOMATS προσφέρει λύσεις σε συγκροτήματα γραφείων, καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια, με σκοπό να δημιουργήσει το καλύτερο αποτέλεσμα βασισμένο στις ανάγκες των πελατών της, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

127


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ECOLAB

Υψηλή τεχνογνωσία Με διεθνή παρουσία και μία ολοκληρωμένη γκάμα καινοτόμων προϊόντων για τον καθαρισμό και την υγιεινή, στους τομείς της βιομηχανίας, των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, αλλά και της υγείας, η ECOLAB δίνει δυναμικά το παρόν. Με παρουσία -μέσω ενός δικτύου διανομέων και αντιπροσώπωνσε περισσότερες από 165 χώρες και πόλεις του κόσμου, από το Σίδνεϋ μέχρι το Σάο Πάολο και από το Άμστερνταμ μέχρι το Άνκορατζ, και παράλληλα διαθέτοντας ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων (περισσότερα από 10.000 άτομα), η εταιρία ECOLAB κατέχει κορυφαία θέση στην αγορά καθαρισμού, παγκοσμίως. Οι κορυφαίες, πολυποίκιλες και αξιόπιστες λύσεις υγιεινής -πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη- πηγάζουν από το συνδυασμό της διεθνούς επιχειρηματικής φιλοσοφίας της εταιρίας με το άψογο σε τοπικό επίπεδο service. Οι ερευνητές και επιστήμονες της ECOLAB, μέσα από τις πιστοποιημένες με ISO εγκαταστάσεις έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής της εταιρίας, συνεχώς αναζητούν ολοένα αποτελεσματικότερες λύσεις, βελτιώνοντας στο έπακρο, τόσο τα προϊόντα, όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πελάτη. Η εταιρία κινείται γύρω από το άξονα του κορυφαίου service, θεωρώντας πως αποτελεί την «κινητήρια δύναμη» κάθε προϊόντος που παράγεται και προσφέρεται. Από την αρχή κάθε συνεργασίας, παρέχει στον πελάτη συμβουλές, συγκεκριμένες εφαρμογές, εργασίες συντήρησης και φυσικά φροντίζει να καταγράψει όλες τις ενδεικνυόμενες λύσεις υγιεινής. Τα υψηλότερα standard παγκοσμίως διέπουν τα συστήματα διοίκησης της εταιρίας, διασφαλίζοντας την επιθυμητή υψηλή ποιότητα στην προσφορά, ενώ μία από τις προτεραιότητές της είναι η προστασία του περιβάλλοντος, και για το λόγο αυτό, τα προϊόντα και οι διαδικασίες της ECOLAB, συμβάλλουν στην προστασία του, αλλά και εγγυώνται την ασφάλεια του προσωπικού, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις επιλεγόμενες λύσεις, στο σχεδιασμό τους, αλλά και στην εφαρμογή και την υποστήριξή τους. Βιομηχανία Τροφίμων Ποτών Ηγετικό προμηθευτή σημαντικών περιβαλλοντικών απολυμαντικών προϊόντων και συστημάτων υγιεινής για την γαλακτοβιομηχανία, την γραμμή παραγωγής της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και τις κτηνοτροφικές μονάδες αποτελεί το τμήμα Food & Beverage της ECOLAB. Ολοένα αυξανόμενο μερίδιο της αγοράς κερδίζει η εταιρία, μέσω των υψηλών standard για την υγιεινή και το service. Το μερίδιο αυτό αποτελείται από μεγάλο όγκο εταιρικών και περιφερειακών πελατών παγκοσμίως.

128 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πλυντήρια Προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις σύνθετες ανάγκες των βιομηχανικών πλυντηρίων και των μεγάλων OPL (Ξενοδοχεία – Νοσοκομεία) προσφέρει το τμήμα Textile Care. Η διαμόρφωση του τμήματος Textile έχει πραγματοποιηθεί βασισμένη στη γνώση ότι οι πελάτες διαφέρουν σε μέγεθος, τεχνολογία και απαιτήσεις. Προσφέρει συστήματα δοσομέτρησης για τα βιομηχανικά πλυντήρια, συμπληρώνοντας έτσι το τμήμα Institutional, το οποίο εξυπηρετεί τα μικρότερα σε χωρητικότητα πλυντήρια. Επιφάνειες Στον καθαρισμό ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων (νοσοκομεία, σχολεία, σούπερ μάρκετ, κ.ά.) ειδικεύονται τα τμήματα Professional Products & Health Care, έχοντας τη δυνατότητα να καθαρίσουν και να απολυμάνουν, από τις δύσκολες επιφάνειες του πατώματος ενός κυλικείου, μέχρι τα χέρια ενός χειρουργού πριν το χειρουργείο. Στη γκάμα των προϊόντων της ECOLAB συμπεριλαμβάνονται απολυμαντικά, καθαριστικά γενικής χρήσης, φροντίδα ταπήτων, γυαλιστικά επίπλων, καθαριστικά προϊόντα φροντίδας δαπέδων, σαπούνια χεριών, αρωματικά, αλλά και μια πλήρη γκάμα από εξοπλισμό και μηχανήματα καθαρισμού όπως καρότσια, μηχανές πλύσεως/ στεγνώματος δαπέδων, περιστροφικές μηχανές, πανάκια καθαρισμού, κ.λπ.. Όλα τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν στους πελάτες, υψηλή ποιότητα, άριστα αποτελέσματα, αλλά και τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κόστους χρήσης. Κουζίνα Ένα από τα μεγαλύτερα και βασικότερα τμήματα της εταιρίας είναι το τμήμα Institutional, το οποίο απευθύνεται στις ανάγκες καθαρισμού και απολύμανσης της αγοράς ξενοδοχείων και μαζικής εστίασης. Τα καινοτόμα του προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης σε ότι αφορά τον καθαρισμό πιάτων, ποτηριών και σκευών. Τα προϊόντα και τα συστήματα συμπεριλαμβάνουν: υπερσυμπυκνωμένα απορρυπαντικά, πρόσθετα ξεβγάλματος -που μειώνουν τον χρόνο στεγνώματος και ελαχιστοποιούν τα στίγματα- καθαριστικά για τα σκεύη τα οποία απομακρύνουν τα λίπη, προγράμματα πλυντηρίων πιάτων/ποτηριών και μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ

Αναπτυξιακή πορεία Διαρκής ανάπτυξη που μεταφράζεται σε: Βελτίωση της ποιότητας των εισαγόμενων μηχανημάτων, χημικών προϊόντων αναλωσίμων, καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών Εξέλιξη της τεχνογνωσίας και Έμφαση στην εκπαίδευση των πελατών της, χαρακτηρίζει τη Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ, μία δυναμική εταιρία, με έντονη παρουσία στην ξενοδοχειακή αγορά. Πιστοποιημένη με ISO 9001 από την World Certificate Services και τoν οργανισμό UKAS (Μεγάλης Βρετανίας) για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, και βασιζόμενη στο τρίπτυχο τεχνογνωσία - οργάνωση – εκπαίδευση, η Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στο χώρο του καθαρισμού από το 1973. Η εταιρία αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του Γεωργίου Γιαννούλη, μιας δραστηριότητας που ξεκίνησε το 1957 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθαριστηρίων. Σε μικρό χρονικό διάστημα, η εταιρία καθιερώθηκε στην ελληνική αγορά και άλλαξε νομική μορφή. Το 1979 μια νέα σελίδα ανοίγει για την Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΕΒΕ με την δραστηριοποίηση της κόρης του ιδρυτού, της Ευαγγελίας Γιαννούλη και δύο χρόνια αργότερα του συζύγου της, Νίκου Χαρτοματσίδη, ο οποίος με την επιστημονική του κατάρτιση προσδίδει νέες προοπτικές στην οργάνωση και δομή της εταιρίας. Από το 1989 η έδρα της εταιρίας μεταφέρεται στην Αθήνα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο κατάστημα στην Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση των πελατών της Β. Ελλάδος. Η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ πελατολόγιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας, ενώ παρουσιάζει έναν αξιόλογο κύκλο εργασιών. Η εταιρία λειτουργεί σε σύγχρονα πρότυπα και το μεγάλο της «ατού» είναι το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της. Ειδικότερα, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του τμήματος μελετών προτείνει τη σωστή λύση από κάθε άποψη: τεχνική, εργονομική και οικονομική, ενώ το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του τμήματος επιμόρφωσης πελατών παρέχει τις γνώσεις του όταν και όπου χρειάζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην εταιρία λειτουργεί ένα σύγχρονο εργαστήριο έρευνας και εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα, διοργα-

νώνονται σεμινάρια επιμόρφωσης σε θέματα τεχνικής του στεγνού καθαρισμού με ειδικούς Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Επιπλέον, οι έμπειροι τεχνικοί, εκπαιδευμένοι σε εργοστάσια του εξωτερικού, ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε ανάγκη, ενώ στις αρμοδιότητές τους είναι η εκπαίδευση των πελατών στη χρήση και τη βασική συντήρηση των μηχανημάτων. Σημειώνεται ότι, η εταιρία διαθέτει μεγάλο stock ανταλλακτικών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1982 στην εταιρία λειτουργεί τμήμα χημικών, το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του οποίου είναι πάντα στη διάθεση των πελατών της εταιρίας.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.

Κορυφαία ποιότητα και συνεχής καινοτομία Για περισσότερα από είκοσι χρόνια, η εταιρία Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. είναι κυρίαρχος της ελληνικής αγοράς επαγγελματικού καθαρισμού, έχοντας συνάψει κορυφαίες συμφωνίες αντιπροσώπευσης με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Κατά την πολυετή πορεία της, έχει θέσει νέα πρότυπα, αλλά και δημιουργήσει νέα δεδομένα στο χώρο όπου δραστηριοποιείται. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας το 1984, η Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. διακρίθηκε ταχύτατα σε κορυφαία δύναμη της ελληνικής αγοράς στο χώρο του επαγγελματικού καθαρισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένα συστήματα καθαρισμού και μία πλήρη σειρά προϊόντων επώνυμων οίκων. Οι επικεφαλής της εταιρίας δηλώνουν άλλωστε πως, για την Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε., οδηγό επιλογής των συνεργασιών της με διεθνείς, πιστοποιημένους και αναγνωρισμένους οίκους, αποτελεί η ανάγκη της εγχώριας αγοράς για επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα. Βασικό κριτήριο επιλογής των εταιριών με τις οποίες συνάπτονται οι συνεργασίες της, αποτελεί πάντα η πιστοποίησή τους με DIN EN ISO 9001 και DIN EN ISO 14001. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η έκδοση αδειών από το Γενικό Χημείο του Κράτους για όλα ανεξαιρέτως τα χημικά απορρυπαντικά που διανέμονται μέσω της Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε., ενώ το ίδιο ισχύει και για την ειδική έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τα ειδικά απολυμαντικά προϊόντα της εταιρίας. Η κεντρική φιλοσοφία της Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. κινείται γύρω από τον άξονα της συνεχούς έρευνας, αλλά και της κάλυψης των αναγκών της αγοράς σε υλικά, συσκευές και μηχανήματα καθαρισμού με τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους. Οι στόχοι της από την άλλη πλευρά είναι τρεις: ποιότητα, σωστή τιμολογιακή πολιτική και ολοκληρωμένες υπηρεσίες after sales. Όπως άλλωστε υπογραμμίζουν οι επικεφαλής της εταιρίας «Αποστολή μας είναι να παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, απαντώντας στις ανάγκες των πελατών μας για συνεχή βελτίωση και καινοτομία. Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων μας και όραμά μας να πρωταγωνιστήσουμε στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού στην ελληνική αγορά». Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. έκτασης 2.000 τ.μ. στη Λυκόβρυση, στεγάζουν τους σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρίας, ενώ ο αξιόλογος στόλος των φορτηγών της, δίνει τη δυνατότητα στο δίκτυο διανομής να λειτουργεί άμεσα για την παράδοση των προϊόντων στους εμπορικούς της συνεργά-

130 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

τες. Η εταιρία έχει προχωρήσει στην κατασκευή ενός ακόμα κτιρίου 5.000 τ.μ., λόγω της συνεχούς αύξησης του κύκλου εργασιών της, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα μελλοντικά να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της εταιρίας σε χώρους αποθήκευσης, διανομής, καθώς και να στεγάζει τις διοικητικές της υπηρεσίες. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η αξιόλογη γκάμα των προϊόντων της Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Ο γερμανικός οίκος DR. Schnell βρίσκεται στην κορυφή των ολοκληρωμένων προτάσεων καθαρισμού της εταιρίας, καθώς τα προϊόντα του καλύπτουν απόλυτα όλων των ειδών τις ανάγκες καθαρισμού μίας ξενοδοχειακής μονάδας. Τα προϊόντα ενός ακόμα γερμανικού οίκου, της AZETT, που εξειδικεύονται στο laundry, έρχονται να προστεθούν στην προϊοντική γκάμα της εταιρίας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα Azil και Azol, προϊόντα οικονομικά που προσφέρουν τέλεια αποτελέσματα, αλλά


και τα Unalit G ή Unalit S, για χρήση σε πλυντήρια πιάτων και ποτηριών, ιδανικά για το «σκληρό» νερό των ελληνικών νησιών. Για τις ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων, η εταιρία διαθέτει τα προϊόντα του ιταλικού οίκου TTS, που προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά από tailor made καρότσια καμαριέρας, αλλά και εργαλεία καθαρισμού. Η σειρά εργαλειών καθαρισμού της εταιρίας ολοκληρώνεται με τα προϊόντα των εταιριών ETTORE, των Ηνωμένων Πολιτειών και CISNE Ισπανίας. Για την αξιόλογη γκάμα προϊόντων της εταιρίας, αξίζει επίσης να αναφερθούν τα ποδόμακτρα και ταπέτα κατακράτησης ρύπων της BONAR FLOORS, ιδανικά για εισόδους, αλλά και εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, τα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών του ισπανικού οίκου LINEA BLANCA, σε πλήρη γκάμα σχεδίων για όλες τις ανάγκες, αλλά και τα μηχανήματα καθαρισμού των εταιριών TRUVOX Αγγλίας, SANTOEMMA Ιταλίας, NILCO Γερμανίας και SEBO Γερμανίας. Ας σημειώσουμε, τέλος, πως η εταιρία είναι ο επίσημος διανομέας των εταιριών Nilfisk Advance και Nilfisk-Alto, εταιρίες του ίδιου ομίλου, με ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά καθαρισμού. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Η εταιρία διακινεί τα προϊόντα της στην εγχώρια αγορά μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών, οι οποίοι πραγματοποιούν επισκέψεις στο χώρο του πελάτη, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Το τμήμα service της ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. αποτελεί ένα από τα πιο «δυνατά σημεία» της εταιρίας. Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρίας, καλύπτουν τις ανάγκες τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας πανελλαδικά, έχοντας τη δυνατότητα να τοποθετήσουν και δοσομετρικές αντλίες δωρεάν για τα πλυντήρια που χρησιμοποιούν προϊόντα της εταιρίας.

Για το ξενοδοχείο σας μη συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο από το τέλειο ... • καμπίνες μπάνιου - ντουζ • υδρομασάζ σάουνες • εξοπλισμός ξενοδοχειακού μπάνιου Διαθέτουμε τη μεγαλύτερη γκάμα καμπινών της ελληνικής αγοράς. Καλέστε μας για να μελετήσουμε μαζί την ιδανική λύση για τους χώρους σας, πάντα σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές γιατί είμαστε οι ίδιοι εισαγωγείς και κατασκευαστές .

Ειδικές παραγγελίες Εξαιρετικές τιμές Υποστήριξη After Sales με ανταλλακτικά και service

3ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.: 23210 54113, e-mail: eleni-k@otenet.gr


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

KÄRCHER Α.Ε.Ε.

Γερμανική τεχνολογία Θυγατρική εταιρία του ομώνυμου Γερμανικού Ομίλου, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων καθαρισμού στον κόσμο, η KÄRCHER Α.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και σε μικρό διάστημα κατέκτησε την πρώτη θέση στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων που διαθέτει στην ελληνική αγορά. Χάρη στην ποιότητα και το σχεδιασμό των προϊόντων της, η εταιρία κέρδισε σύντομα την εκτίμηση, τόσο του επαγγελματία, όσο και του ιδιώτη. Η KÄRCHER εφάρμοσε πρώτη στον κλάδο της το σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 9001, ενώ κατέχει επίσης από το 1996 πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, βάσει του πρότυπου ISO 14001. Το δίκτυο επίσημων εμπόρων και πιστοποιημένων τεχνικών κέντρων της KÄRCHER αποτελείται σήμερα από 39 σύγχρονες μονάδες που καλύπτουν όλο τον Ελλαδικό χώρο και προσφέρουν στους πελάτες την ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης KÄRCHER. Η KÄRCHER Ελλάς εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων ανταλλακτικών, ενώ στον τομέα της Μηχανογράφησης έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων (π.χ. SAP/R3) και την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης, η εταιρία λειτουργεί δικό της εκπαιδευτικό κέντρο με σκοπό την συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων αλλά και των συνεργατών μας. Στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος χορηγιών της εταιρίας, η KÄRCHER Ελλάς διεξήγαγε εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμού σε πολλά μνημεία της Αθήνας και του Πειραιά. Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε στα μέσα Αυγούστου του 2004. Για τα κατά πολύ διαφορετικά προβλήματα καθαρισμού χρησιμοποιήθηκαν διάφορες μέθοδοι καθαρισμού. Τα πρώτα αντικείμενα ήταν ο «Δρομέας», του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, ο οποίος βρίσκεται στην πλατεία απέναντι από το ξενοδοχείο Hilton και τα Αρχαία Τείχη στην πόλη και το λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της παραλίας, από τα οποία απομακρύνθηκαν τα γκράφιτι. Τελευταίο έργο αυτής της επιτυχημένης προσπάθειας ήταν ο καθαρισμός της πρόσοψης της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών. Ακόμη, η εταιρία, στήριξε ενεργά τις προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων για τον καθαρισμό του Λόφου του Στρέφη, το Μάιο του

132 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

2005. Η δεκαμελής ομάδα της Kärcher, αποτελούμενη από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και ανάλογο βοηθητικό προσωπικό, ασχολήθηκε στο Λόφο του Στρέφη, επί τρεις ημέρες, με την επίλυση προβλημάτων καθαρισμού διαφορετικών ειδών: γκράφιτι, επιστρώσεις βαφής, λοιπές ακαθαρσίες. Το κοινωνικό έργο της εταιρίας δεν τελειώνει εδώ. Τον Σεπτέμβριο του 2006 μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος δράσεων, που στόχο είχε την ενεργοποίηση των πολιτών για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, η KÄRCHER πραγματοποίησε μία σειρά εκδηλώσεων στο Δημαρχείο της Ερμούπολης στη Σύρο. H ομάδα της KÄRCHER ασχολήθηκε με την επίδειξη καθαρισμού στα οποία ειδικεύεται: όπως: γκράφιτι, επιστρώσεις βαφής και λοιπές ακαθαρσίες. Παράλληλα, 300 μαθητές σχολείων και κάτοικοι της περιοχής παρακολούθησαν τις εργασίες και συμμετείχαν στον καθαρισμό δοκιμάζοντας, με τη βοήθεια των ανθρώπων της KÄRCHER, μηχανήματα και μεθόδους καθαρισμού.


Ν. ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – 3Μ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ταπέτα εισόδου με «ονοματεπώνυμο» Αντιπροσωπεύοντας επώνυμα προϊόντα καθαρισμού και είδη της γνωστής και καταξιωμένης στο χώρο φίρμας 3Μ, η εταιρία Ν. ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – 3Μ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, δραστηριοποιείται από το 1989, στο χώρο του επαγγελματικού εξοπλισμού. Κορυφαία σε ποιότητα και ποικιλία καινοτόμων προϊόντων, η 3Μ εφοδιάζει, επί σειρά ετών, ξενοδοχεία, Δημόσιους Οργανισμούς, Ιδρύματα, κ.λπ., με ότι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στο χώρο. Τα μοναδικά ταπέτα NOMAD είναι η «επαναστατική» πρόταση της εταιρίας προς τους πολυάριθμους πελάτες της (επαγγελματίες, ξενοδόχους, εστιάτορες, καταστηματάρχες, κ.λπ.). Πρόκειται για ένα προϊόν με μοναδική αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής, το οποίο είναι κατασκευασμένο από καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου ανοιχτής δομής, δε λερώνεται εύκολα και απορροφά σε βάθος σκόνη, άμμο, χώμα, λάσπη και νερό. Είναι αντιολισθητικό, αντιστατικό, άφλεκτο και ευχάριστο στο περπάτημα. Διατίθεται σε πολλά, μοντέρνα χρώματα και σε οποιαδήποτε διάσταση. Τα ταπέτα NOMAD διατίθενται, κατόπιν παραγγελίας, με το σχεδιασμό και το τύπωμα οποιουδήποτε λογοτύπου επιθυμεί ο πελάτης. Έτσι, τα ταπέτα αυτά, συνδυάζουν καθαριότητα και αισθητική, ανθεκτικότητα και οικονομία, ενισχύοντας παράλληλα το προφίλ της εταιρίας που τα χρησιμοποιεί, λειτουργώντας και διαφημιστικά. Προτάσεις αρχιτεκτόνων και διακοσμητών μπορούν, επίσης, να εφαρμοστούν απόλυτα, ενώ η υποστήριξη της εταιρίας ΤΣΟΛΟΓΙΑΝΝΗ προς τους πελάτες της είναι συνεχής, για κάθε θέμα που τυγχόν προκύψει. Το τυπωμένο ταπέτο NOMAD καθιερώθηκε ως το πιο δημοφιλές της αγοράς γιατί αποτελεί την ιδανική λύση για καθαρό περιβάλλον και αποτελεσματική διαφημιστική προβολή.


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

BIOSMON

Οσμές αερίων ρύπων και η αντιμετωπισή τους Tα προϊόντα ελέγχου οσμών BIOSMON (www.Biosmon.gr) εισάγει και διακινεί στην Ελληνική αγορά η εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Ο.Ε.. Η τεχνολογία των προϊόντων BIOSMON βασίζεται στα αιθέρια έλαια. Με τεχνολογία αιχμής στην κοκκοποίηση μεγάλων, πορωδών πετρωμάτων και ο εμπλουτισμός τους με αιθέρια έλαια, κάθε φορά, ανάλογα με τον τύπο του ρύπου, μπορεί να εξουδετερώσει μια πλειάδα δύσοσμων ρύπων. Η εφαρμογή τους είναι εξαιρετικά εύκολη και απαιτούνται οι κατάλληλες υποδείξεις των τεχνικών της εταιρίας.

τους: μονοξείδιο του άνθρακα, όζον, διοξείδιο του θείου, κ.λπ..

Η σύνθεση των υλικών από πετρώματα και αιθέρια έλαια τα καθιστά ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το οικοσύστημα, ενώ η πολύχρονη εμπειρία της εταιρίας παραγωγής εγγυάται την αποτελεσματικότητα στην επίλυση χρόνιων προβλημάτων δυσοσμίας σε διάφορους χώρους.

2. Δύσοσμους και επικίνδυνους με κυριότερους τους διοξείδιο του αζώτου, μόλυβδο. 3. Τοξικούς με κυριότερους τους: αμίαντο, βενζόλιο, αρσενικό.

Η βελτίωση των συνθηκών στους χώρους διαβίωσης, η μηδαμινή εξωτερική όχληση και η αύξηση της αξίας της γης σ’ αυτούς τους χώρους, καθιστά τα προϊόντα BIOSMON συμφέρουσα επιλογή.

Η δημιουργία των παραπάνω γίνεται από εκπομπές καυσίμων, καύση απορριμμάτων, βιομηχανικές δραστηριότητες, πυρκαγιές, σκόνη από απογυμνωμένο έδαφος, αγροτικές δραστηριότητες. Το μεθάνιο προέρχεται από τις χωματερές, τους βιολογικούς καθαρισμούς, τα μηρυκαστικά ζώα, τα ανθρακωρυχεία, τους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, τους ορυζώνες. Τα οξείδια του αζώτου προέρχονται, από βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως η παραγωγή πλαστικών. Η διαδικασία δημιουργίας ενός δύσοσμου ρύπου είναι η χημική ένωση δύο ή και περισσοτέρων στοιχείων που θα βρεθούν ελεύθερα στην ατμόσφαιρα, π.χ. από την έκλυση του θείου, από έναν βιολογικό καθαρισμό, και την ένωσή του με το υδρογόνο παράγεται το υδρόθειο.

Η βελτίωση των συνθηκών με απόσμηση των χώρων ελαχιστοποιεί τις μολύνσεις από προσβολές εντόμων, ώστε να παραδοθεί λιγότερο επιβαρημένο το περιβάλλον στις μελλοντικές γενιές. Ο κ. Χάρης Παπανίκος, ένας εκ των ιδιοκτητών της εταιρίας, αναλύοντας τη φύση του προβλήματος των δυσάρεστων οσμών σημειώνει: «Οι δυσάρεστες οσμές συναντούνται κυρίως στους αέριους ρύπους. Με τον όρο αέρια ρύπανση εννοούμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ατμοσφαιρικού αέρα, η οποία είναι ή μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να γίνει ζημιογόνος για τον άνθρωπο, τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, αλλά και τις βιομηχανικές διαδικασίες, τις συνθήκες ζωής και τους πολιτιστικούς θησαυρούς. Οι αέριοι ρύποι χωρίζονται σε: 1. Άοσμους, επικίνδυνους, αέριους ρύπους με κυριότερους

134 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

4. Αέρια του θερμοκηπίου με κυριότερους τους: διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρόθειο και ενώσεις αζώτου.

Παρατηρήθηκε ότι η ύπαρξη δασών με κωνοφόρα (πεύκα, έλατα, ευκαλύπτους, κ.λπ.), δίπλα σε χωματερές ή βιολογικούς καθαρισμούς, εξουδετερώνουν τη δυσοσμία των ρύπων, χωρίς αυτή να μεταφέρεται με τον αέρα σε ένα διπλανό οικισμό. Η παρουσία επίσης, μεγάλων, πορωδών πετρωμάτων (π.χ. ζεόλιθος), έχει την ιδιότητα να απορροφά τη δυσοσμία. Σε αυτά τα δύο στοιχεία στηρίχθηκε η ιδέα της δημιουργίας των προϊόντων της εταιρίας BIOSMON, τα οποία, όσο περισσότερο γίνονται γνωστά, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία γνωρίζουν».


GATE HOLDINGS SA & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στην κορυφή του χώρου της καθαριότητας Στην πώληση εξειδικευμένων προϊόντων και μηχανημάτων καθαρισμού πατώματος και ίνας υψηλής ποιότητας, πρωτοποριακής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας, δραστηριοποιείται από το 2004, η GATE HOLDINGS SA & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η εταιρία επιλέγει να διαθέτει στην ελληνική και κυπριακή αγορά, αποκλειστικά και μόνο προϊόντα επώνυμων οίκων του εξωτερικού, πάντα με εργοστασιακή εγγύηση. Απόλυτα εξειδικευμένη πλέον στην πώληση προϊόντων και μηχανημάτων καθαρισμού, η GATE HOLDINGS SA & ΣΙΑ Ο.Ε. διανέμει από την έδρα της στην Αθήνα μία ευρεία γκάμα καθαριστικών μηχανημάτων και προϊόντων, με την υπογραφή ηχηρών ονομάτων του εξωτερικού (CFR, One Step, Pioneer Eclipse και άλλες), εταιρίες τις οποίες αντιπροσωπεύει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Μέσω των προϊόντων αυτών, η εταιρία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις σε όλων των ειδών τα προβλήματα που αφορούν στον καθαρισμό και την προστασία υλικών όπως: ίνα, μάρμαρο, πλαστικό δάπεδο, βιομηχανικό μπετόν, πωρόλιθο και άλλα. Δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της GATE HOLDINGS SA & ΣΙΑ Ο.Ε., είναι η σύνθεσή τους -απόλυτα φιλική, τόσο προς τον χρήστη, όσο και απέναντι στο προς καθαρισμό προϊόν- και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Επίσης, έχουν ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογής και είναι εξαιρετικά φιλικά προς το περιβάλλον. Τα προϊόντα των εταιριών Pioneer Eclipse και One Step ειδικά, όχι μόνο πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων HACCP, αλλά έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί αποκλειστικά για χρήση σε κουζίνες και χώρους προετοιμασίας ή επεξεργασίας τροφίμων γενικότερα. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα καθιστούν ιδανικά για εφαρμογή σε επιφάνειες inox, grill, φούρνους, δάπεδα, κ.λπ., καθώς και η μέγιστη ασφάλεια και η υγιεινή που προσφέρει η αντιβακτηριδιακή και απολυμαντική τους δράση. Η υποστήριξη και ο σεβασμός προς τον πελάτη παραμένουν αμετάβλητα, ανεξαρτήτως του ύψους της παραγγελίας του, ακολουθώντας πάντα την ίδια προσέγγιση: Πλήρη παροχή υποστήριξης και τεχνολογίας εφ’ όρου ζωής με εγγύηση για άμεση εξυπηρέτηση, έγκαιρη παράδοση και ιδανική σχέση ποιότητας και τιμής. Η εργοστασιακή εγγύηση των μηχανημάτων που εμπορεύεται η GATE HOLDINGS SA & ΣΙΑ Ο.Ε. ποικίλει από 1 έως 10 έτη, ενώ η ποιότητα της κατασκευής τους και η πρωτοποριακή τεχνολογία τους, τα τοποθετούν στην κορυφή της αγοράς.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«Π. ΜΑΡΙΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»- ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Βιολογικοί καθαρισμοί για μικρά και μεγάλα ξενοδοχεία Ένα ολοκληρωμένο «πακέτο» υπηρεσιών στον τομέα του βιολογικού καθαρισμού, αναλαμβάνει η εταιρία ΜΑΡΙΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία αναλαμβάνει τη μελέτη, τη σχεδίαση, την επίβλεψη, την κατασκευή και το service έργων επεξεργασίας λυμάτων, σε ξενοδοχειακές μονάδες, οικισμούς, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κ.ο.κ.

Η εταιρία είναι εγγεγραμένη στο μητρώο κατασκευαστών του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. μητρώου 24337. Τα έργα της βασίζονται στην προσεγμένη επιλογή εξοπλισμού από παγκοσμίου φήμης εταιρίες, εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό επεξεργασίας και παντελή έλλειψη οσμών, καθώς και τη δυνατότητα πλήρους αυτοματισμού των εγκαταστάσεων. Η κατασκευαστική εταιρία ΜΑΡΙΤΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, για τον επιστημονικά άρτιο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων και συνεργάζεται με εξειδικευμένα συνεργεία και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα εξειδικευμένα στελέχη της είναι πάντα στην διάθεση του πελάτη, αντιμετωπίζοντας οποιοδήποτε πρόβλημα λειτουργίας ή συντήρησης, σ’ όλη την διάρκεια «ζωής» μιας εγκατάστασης και προτείνει λύσεις με γνώμονα τη συνέπεια και το σεβασμό προς τον πελάτη, καθώς και την υποστήριξη μετά την πώληση. Επίσης, αναλαμβάνει την ένταξη των έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα, καθώς και την τεχνική κάλυψη, σε πανελλαδικό επίπεδο. Το σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού ενεργού ιλύος, που εφαρμόζει η εταιρία, ανήκει στην κατηγορία παρατεταμένου αερισμού (Extended Aeration), με δευτεροβάθμια έως και τεταρτοβάθμια επεξεργασία, το οποίο είναι το πλέον κατάλληλο για την επεξεργασία λυμάτων ξενοδοχείων. Η διαστασιολόγηση των μονάδων γίνεται έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή απόδοση με το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

136 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εξάλλου, η Compact Μονάδα (επιτυχημένο πρωτοποριακό προϊόν της επιχείρησης), είναι μια μεταφερόμενη συμπαγή μονάδα βιολογικού καθαρισμού, κατασκευασμένη εξολοκλήρου από πολυαιθυλαίνιο. Είναι η ιδανική λύση για ξενοδοχειακές μονάδες μικρής δυναμικότητας (15 έως 500 ατόμων). Ως πλεονεκτήματα αναφέρονται ο μικρός όγκος εργασιών, καθώς η εγκατάσταση γίνεται γρήγορα και απλά, ενώ τα ξενοδοχεία εξακολουθούν να λειτουργούν και η τοποθέτησή της σε κάθε είδους έδαφος, με ασφάλεια και εγγυημένο αποτέλεσμα με μεγάλη διάρκεια ζωής. ◊


www.twoyellowfeet.gr

Kαθαρές δουλειές. Για τους πελάτες του ξενοδοχείου σας, η ουσιαστική εντύπωση που θα αποκομίσουν κρίνεται σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες, όπως η φρεσκάδα και η όψη των υφασμάτων υγιεινής. Για την επιχείρησή σας, όμως, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί απλά μια λεπτομέρεια: είναι άριστη στρατηγική κίνηση με χαμηλό κόστος και υψηλές επιδόσεις.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ Με την ποιότητα των μηχανημάτων

Πιστοποιημένοι με ISO 9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών μας

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΑ: Ψαρών 63, Τηλ.: 210 82.51.100, Fax: 210 88.21.082 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Π. Συνδίκα 3, Τηλ.: 2310 869.683, Fax: 2310 869.889

www.giannoulis.com.gr


ΘΕΜΑ

HAPCO

Μεγαλύτερο κομμάτι συνεδριακής «πίττας» για την Ελλάδα H Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο έως και 2,5% της διεθνούς συνεδριακής αγοράς, αρκεί να βρει τρόπους να διεισδύσει στα διεθνή κέντρα αποφάσεων του συνεδριακού τουρισμού. Αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για το Συνεδριακό και Επαγγελματικό Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με θέμα «Ανθρώπινοι Πόροι, Τεχνολογία και Marketing: Συντελεστές Επιτυχίας του Συνεδριακού Τουρισμού». Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον HAPCO και συνέπεσε με τα δέκα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας του Συνδέσμου.

Σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του συνεδριακού τουρισμού ανέπτυξαν τις απόψεις τους και παρουσίασαν το συνεδριακό «προφίλ» της Ελλάδας. Κατά την πρώτη ημέρα εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του HAPCO και πρόεδρος της Amphitrion - C&C International S.A. κ. Δημήτρης Μάντζιος, στην ομιλία του ανέφερε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας ως συνεδριακός προορισμός, υπογράμμισε ωστόσο πως η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης δεν υλοποίησε την υπόσχεσή της για την προβολή του συνεδριακού τουρισμού στην τρέχουσα διαφημιστική εκστρατεία, όπως και στην προηγούμενη. Από την πλευρά του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου κ. Χάρης Κοκκώσης, αναφέρθηκε στις ενέργειες του υπουργείου για την ανάπτυξη του κλάδου, είτε σε επίπεδο επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, είτε σε επίπεδο προβολής και διαφήμισης. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Σταύρος Ανδρεάδης, εστίασε την ομιλία

διευθυντής του εξειδικευμένου στον συνεδριακό τουρισμό γραφείο C&C International, είπε μεταξύ άλλων ότι, η πλειοψηφία των ελληνικών ταξιδιωτικών γραφείων λειτουργούν σε κλίμακα σχεδόν οικογενειακή, ενώ υπάρχουν ελάχιστες εταιρίες στο χώρο οι οποίες κινούνται σε μεγαλύτερα μεγέθη και απασχολούν 30 και πλέον άτομα. Γι’ αυτό δεν θεωρείται απαραίτητη η ίδρυση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σχολών, οι οποίες, όπως χαρακτηριστικά είπε, θα «παράγουν» ανέργους. Από την πλευρά του ο κ. Πάρις Τσάρτας, καθηγητής Τουριστικής

του στο πολύ μικρό μερίδιο της αγοράς (0,7%) που κατέχει η χώρα

Ανάπτυξης και διευθυντής στο Πρόγραμμα «Σχεδιασμός, Διοίκηση

μας στον παγκόσμιο συνεδριακό τουρισμό, υπογραμμίζοντας πως

και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μίλησε

«είναι πραγματικά ντροπή μας να μην έχουμε συνεδριακό κέντρο

για την ανάγκη της δια βίου εκπαίδευσης των στελεχών στον του-

στην Αθήνα». Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να δώσει ιδιαί-

ρισμό, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές στη λειτουργία του τουρι-

τερη έμφαση στην ανάπτυξη των αερομεταφορών, έτσι ώστε να

στικού τομέα, στην αγορά εργασίας του τουρισμού, απαιτούν νέες

αναπτυχθούν οι μικροί συνεδριακοί προορισμοί.

πρακτικές στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών τουρι-

Από τις υπόλοιπες εισηγήσεις, ο Δημήτρης Αρβανίτης, γενικός

στικών φορέων και οργανισμών.

138 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Από τις πιο αξιόλογες ήταν η ομιλία του κ. Δημήτρη Κούτουλα, Σύμβουλου Τουριστικής Ανάπτυξης και Marketing, Διδάσκοντος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, για τη δημιουργία του Greek Convention Bureau, η οποία, όπως είπε, θα επιφέρει σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη στο χώρο των συνεδρίων. Σε αυτό το σημείο ο κ. Μάντζιος παρενέβη λέγοντας ότι ανεστάλη η λειτουργία του Athens Convention and Visitors Bureau, λόγω μηδενικής υποστήριξης, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι ο σημερινός δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, έχει εκφράσει την προθυμία του για βοήθεια. Στη συνέχεια ο κ. Ζαχαρίας Καπλανίδης, αντιπρόεδρος δ.σ. του HAPCO, γενικός γραμματέας της EFAPCO και διευθύνων σύμβουλος της Zita Congress & Travel S.A., υπογράμμισε τη σημασία του Lobbying, στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να βρει τρόπους να διεισδύσει στις διεθνείς επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις για να προσελκύσει μεγάλα συνέδρια. Στο τέλος της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες του HAPCO, που απευθύνονταν μόνο στα μέλη και ακολούθησε επίσημο δείπνο για τον εορτασμό των δέκα χρόνων λειτουργίας του Συνδέσμου. Οι εργασίες του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του HPACO ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 16 Μαρτίου, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τα workshops, τα οποία παρουσιάστηκαν. Μεταξύ αυτών, ο κ. Ντίνος Αστράς, μέλος δ.σ. του HAPCO και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Triaena Tours & Congress S.A., ανέλυσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οργανωτές συνεδρίων, υπογραμμίζοντας πως «πηγή» προβλημάτων είναι τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με συνεδριακούς χώρους. Από την πλευρά του ο κ. Καπλανίδης αναφέρθηκε στην πολιτική τιμών που ακολουθεί μεγάλο μέρος ξενοδόχων, με αποτέλεσμα την πολύ άσχημη εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Στη συνέχεια κ. Γεράσιμος Κουλουμπής, διευθυντής Congress Department της Zita Congress & Travel S.A., μίλησε για τα δέκα βασικά logistics που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανωτής συνεδρίων. Στο τελευταίο workshop, ο κ. Terry Waller, Managing Director της CoverEx International, μίλησε για τη σημασία της ασφάλισης των συνεδρίων. Τέλος, ο κ. Μάντζιος ανακοίνωσε το νέο δ.σ. του HAPCO, στο οποίο εκλέχτηκαν αυτή τη φορά και νέα μέλη, τα οποία αλφαβητικά είναι: ο κ. Αρβανίτης, ο κ. Αστράς, ο κ. Καπλανίδης, η κα. Καρακατσάνη, η κα. Λιγνού, ο κ. Μάντζιος, ο κ. Ποδηματάς, η κα Σμπόκου και η κα. Τσάτσου.


ΘΕΜΑ

12o ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Εικόνες και γεύσεις από όλο τον κόσμο Με σημαντικές καινοτομίες, πλήθος εκδηλώσεων και ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες θα διεξαχθεί η 12η Έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα 2007», η οποία συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση 50 χρόνων προσφοράς του Ομίλου ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά στην τουριστική ενημέρωση. Εικόνες, γεύσεις και ακούσματα από διάφορες χώρες, από όλο τον κόσμο και φυσικά από το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας, θα συνεπάρουν τον επισκέπτη σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι το διάστημα 19-22 Απριλίου. Την πλέον κατάλληλη περίοδο, τη χρονική στιγμή που όλοι αποφασίζουν για τις διακοπές τους διεξάγεται η έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα», η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς του τουριστικού κόσμου, ενώ παράλληλα απευθύνεται σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό. Η έκθεση-θεσμός, που από το πρώτο έτος διοργάνωσής της, το 1996, τυγχάνει της καθολικής αναγνώρισης της Πολιτείας και του Κλάδου του Τουρισμού, αφού αναδεικνύει τη δυναμική του εσωτερικού τουρισμού, προβάλλει την Ελληνική Περιφέρεια και τις ειδικές μορφές τουρισμού, θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 22 Απριλίου 2007. Για δεύτερη χρονιά εφέτος, η έκθεση θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο ExpoAthens, στην Ανθούσα, το νέο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της Αθήνας, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την αρχή και με κάθε λεπτομέρεια για εκθεσιακή χρήση. Το ExpoAthens διαθέτει εκθεσιακούς χώρους 32.500 τ.μ., και όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, καινοτόμες για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, αφορούν στην πλήρη τεχνική υποστήριξη, τις μόνιμες υποδομές, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, τους μεγάλους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (άνω των 3.000 θέσεων) και την εύκολη πρόσβαση με αυτοκίνητο, με Μετρό, με τον Προαστιακό αλλά και με τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Από πλευράς του Ομίλου ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά, θα διευκολυνθεί, όπως κάθε χρόνο, η μεταφορά των επισκεπτών στον εκθεσιακό χώρο, με πούλμαν που θα έχουν ανταπόκριση από τον Σταθμό του Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» και από τον Σταθμό του Προαστιακού «Παλλήνη», ανά 20 λεπτά. Παρόμοια υπηρεσία θα προβλεφθεί και για τους εκθέτες με ανταπόκριση από τα κοντινά ξενοδοχεία διαμονής τους. Ειδικότερα για τους Εκθέτες, από το

140 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

2007, η υπηρεσία μεταφοράς θα λειτουργεί και δύο ημέρες κατά την διάρκεια προετοιμασίας της έκθεσης. Με αφετηρία την 12η διοργάνωση του 2007 και για το μέλλον, σχεδιάζονται καινοτομίες που θα αναδείξουν τη διαχρονικότητα της συμμετοχής των εκθετών, τη στενή συνεργασία με τους Φορείς του Ελληνικού Τουρισμού και πρωτοτυπίες που θα απευθύνονται στον τελικό επισκέπτη - καταναλωτή και θα εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της έκθεσης. Τα εγκαίνια του 12ου Τουριστικού Πανοράματος θα πραγματοποιήσει η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κα. Φάνη Πάλλη Πετραλιά στις 19 Απριλίου 2007. Έμφαση δίνεται και στην εφετινή διοργάνωση, όπως πάντα, στον Εσωτερικό Τουρισμό, ενώ παράλληλα, το Τουριστικό Πανόραμα συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2000, θα φιλοξενήσει και εφέτος σημαντικές παρουσίες φορέων και επιχειρήσεων εκτός Ελλάδος, όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, οι Τουριστικοί Οργανισμοί Τυνησίας, Τσεχίας και Πολωνίας, το Επιμελητήριο Σλοβενίας, το Ελληνοαραβικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, οι Mid East Travel, Mayrovo Ski Centre & Casino/Hotel Epinal Bitola, Mazurkas Travel/Polish Tour Operator, Uzbekistan Airways, κ.ά.. Τιμώμενες Περιοχές στην εφετινή διοργάνωση θα είναι η Πίνδος, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την Βόρεια και Κεντρική Πίνδο, στο οποίο συμμετέχουν τρεις Περιφέρειες και επτά Νομαρχίες και η Εύβοια, μία από τις περιοχές που τιμούν την Έκθεση, συμμετέχοντας αδιαλείπτως από το 1996.


Παράλληλες εκδηλώσεις Η έκθεση περιλαμβάνει ένα σημαντικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, όπως: •

Συνδιοργάνωση Forum του Ομίλου ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά και του HATTA, με θέμα «Αερομεταφορές και Ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού», στις 18 Απριλίου, στο Classical Athens Imperial Hotel, υπό την αιγίδα των υπουργείων Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Ημερίδα με θέμα «Η μέγιστη αξιοποίηση του Internet είναι το μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού» σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα διοργανωθεί στις 20 Απριλίου, σε μία από τις Αίθουσες εκδηλώσεων του Εκθεσιακού Κέντρου ExpoAthens.

Στον επισκέπτη – καταναλωτή, οι διοργανωτές προσφέρουν εφέτος τη δυνατότητα να συμμετέχει σε παιχνίδι, σχεδιασμένο από εξειδικευμένη εταιρία, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει προσφορές για Ταξίδια.

Ετήσιες διακρίσεις Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εφέτος, οι διοργανωτές της έκθεσης θα απονείμουν ειδικές διακρίσεις, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, στις κατηγορίες: Πολιτισμού, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επαγγελματικής Τουριστικής Ένωσης, Επιτυχημένης Τουριστικής Επένδυσης, Εταιρικής, Κοινωνικής Ευθύνης, Επικοινωνίας και Ξένης Συμμετοχής. Οι δύο τελευταίες είναι νέες κατηγορίες, οι οποίες προστέθηκαν εφέτος. Υπενθυμίζεται ότι, πέρυσι, στην πρώτη κατηγορία διακρίθηκε το ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στη δεύτερη η Χαλκιδική, που για το 2006 ήταν και η Τιμώμενη Περιοχή στην έκθεση, στην τρίτη κατηγορία η Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, στην τέταρτη το ξενοδοχειακό συγκρότημα Sani Resort και στην πέμπτη και τελευταία για πέρυσι κατηγορία, η Ζάκυνθος.

Συστήματα Υδρονέφωσης Συστήματα ψύξης και ομίχλης με ψεκασμό νερού Λύσεις δροσιάς για... εστιατόρια μπαρ, ξενοδοχεία, club, catering, εκδηλώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κινηματογράφοι, πάρκα, πισίνες πλατείες, πάρκα ψυχαγωγίας

θαλάσσια πάρκα, βιομηχανίες, για κήπους, συντριβάνια, υπαιθροι

Δροσιά και... φρεσκάδα στο χώρο χωρίς έντομα, σκόνη και οσμές

Η έκθεση σε αριθμούς Σημείο αναφοράς του τουριστικού κόσμου αποτελεί η έκθεση «Τουριστικό Πανόραμα» από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, το 1996. Στην έκθεση συμμετέχουν ετησίως περισσότεροι από 400 εκθέτες και συνεκθέτες, με στόχο να παρουσιάσουν στον επισκέπτη τις επιλογές και δυνατότητες που έχει για διακοπές, όλο το χρόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, περισσότεροι από 3.000 επαγγελματίες του τουρισμού και των συναφών κλάδων επισκέπτονται την έκθεση κάθε χρόνο. Ειδικότερα, στο «Τουριστικό Πανόραμα 2006» συμμετείχαν 431 εκθέτες, και επισκέφθηκαν την έκθεση 34.523 άτομα, από τα οποία οι 6.132 ήταν εππαγελματίες ◊

σπέσιαλ εφέ... για δροσιά σε εξωτερικούς χώρους και δημιουργία σκηνογραφίας χρησιμοποιώντας την υδρονέφωση

ΛΕΝΟΡΜΑΝ & ΠΥΛΟΥ 24, ΤΗΛ.: 210 51 39 755, 210 51 26 465 FAX: 210 51 37 004 mail: diakouma@internet.gr


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

SYBIL HOFMANN FHCIMA-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ALPINE CENTER

Σύγχρονα προγράμματα σπουδών στο Alpine Center Στην παραδοσιακή ελβετική φιλοσοφία, που συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση και την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων βασίζει τα προγράμματά του το Alpine Center, ένα από τα πλέον αξιόπιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας που λειτουργούν στη χώρα. Για τα προγράμματα σπουδών και τις εκπαιδευτικές μεθόδους οι οποίες ακολουθούνται στο Alpine Center, μίλησε στο «Χ&Τ» η πρόεδρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, κα. Sybil Hofmann, από τους πλέον άριστους γνώστες του χώρου.

• Κυρία Hofmann, αρχικά θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το Alpine Center. Το Alpine Center, the Swiss Business School for Hotel & Tourism Management Education, ιδρύθηκε το 1987 για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, μιας χώρας που η φιλοξενία αποτελεί τρόπο ζωής. Από την έναρξη του Alpine έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 1.200 φοιτητές, οι οποίοι εργάζονται σε πολλές χώρες, σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης φιλοξενίας. Το Alpine Center βασίζει τα προγράμματά του στην παραδοσιακή ελβετική φιλοσοφία, που συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση και την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων.

Learning Certificates and Diplomas. • Θεωρείτε πως είναι επαρκής η εκπαίδευση που παρέχεται στους φοιτητές από τις διάφορες σχολές προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς; Ξεκινώντας πρωταρχικά από την Ελλάδα, θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν αρκετές σχολές τουριστικών επαγγελμάτων: αυτές που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, αλλά και ιδιωτικές σχολές που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, καλύπτοντας όλα τα επίπεδα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ορισμένες σχολές προσφέρουν πράγματι ποιοτική εκπαίδευση. Υπάρχει όμως και ένας αριθμός σχολών που δυστυχώς προσφέρουν μετρίου επιπέδου εκπαίδευση γιατί αδυνατούν να απορροφήσουν και να εφαρμόσουν τις γρήγορες εξελίξεις που συντελούνται στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην επικεντρώνονται στην κατάρτιση επαγγελματιών. Μόνο εάν ανανεώσουν και αναβαθμίσουν τα προγράμματά τους αυτές οι σχολές και συνεπώς εφοδιάσουν τους φοιτητές τους με περισσότερα προσόντα, θα τους δώσουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν στη συγκεκριμένη αγορά. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο βαθύ, εάν αναλογιστούμε ότι δεν έχει δοθεί η σημασία που πρέπει στην τουριστική εκπαίδευση. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο τουρισμός είναι η «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας. Αυτό λοιπόν που θα αναμέναμε, είναι ότι το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού όλων των λυκείων να ενθαρρύνουν τους νέους να επιλέξουν μια καριέρα στον τουρισμό και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε αυτό τον τομέα, καθώς η νέα γενιά πρέπει να «οδηγήσει» την τουριστική βιομηχανία στο αποκορύφωμά της.

• Μιλήστε μας λίγο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από το Alpine Center, τους στόχους τους και τα οφέλη για τους σπουδαστές.

Ο καλύτερος τρόπος για να βελτιωθεί ποιοτικά το τουριστικό προϊόν είναι αναμφισβήτητα η εκπαίδευση, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα και οι πρωτοποριακές κινήσεις από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το Alpine Center προσφέρει προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων: σχεδιασμένα ώστε να προετοιμάσουν τους φοιτητές τόσο για τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, ενώ παράλληλα απευθύνονται σε εργαζόμενους σε μεσαίες και υψηλόβαθμες θέσεις διοίκησης.

Η τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από πολλά ινστιτούτα.

Ειδικότερα, τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Alpine είναι Hotel Management, Events & Conventions Management, Travel & Tourism, Culinary Arts, International Hospitality & Tourism Leadership και οδηγούν στην απόκτηση Swiss Diploma, Higher National Diploma, Bachelor BA (Hons), Master of Arts & Distance

142 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διεθνώς οι Σχολές Τουριστικών Σπουδών και τα πανεπιστήμια είναι σε μια συνεχή αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών τους προκειμένου να ανταποκρίνονται σε κάθε αλλαγή. Η καινοτομία στην τουριστική βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνει κάποιος ανταγωνιστικός. Η τεχνολογία των πολυμέσων θεωρείται ως το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της παραγωγικότητας και των επιχειρηματικών ευκαιριών. Πληροφοριακά και επικοινωνιακά


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ συστήματα συμβάλλουν σημαντικά στην ικανότητα της τουριστικής βιομηχανίας για αύξηση της μελλοντικής της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας. Μελλοντικοί διευθυντές, σημερινοί φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος για κάθε εκπαιδευτικό κέντρο, να επιτυγχάνει την ανάπτυξη των μελλοντικών στελεχών που θα μπορούν να εργαστούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. • Πόσο εύκολο είναι να αποκατασταθεί επαγγελματικά κάποιος που έχει κάνει σπουδές σε σχολή τουριστικών επαγγελμάτων; Υπάρχουν διαφορετικές Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, κάθε μία από τις οποίες βασίζεται σε διαφορετικού τύπου φιλοσοφία. Συνεπώς, υπάρχουν και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Η επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων των οποίων η σχολή τους δεν εστιάζει στην πρακτική άσκηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εκ φύσεως, οι εταιρίες που ασχολούνται με τον τουρισμό και τη φιλοξενία στοχεύουν στο να προσλαμβάνουν απόφοιτους με κατάρτιση σε τρεις διακριτούς τομείς: Να έχουν τεχνικές δεξιότητες, να είναι επικοινωνιακοί και ευέλικτοι. Το Ελβετικό σύστημα εκπαίδευσης που προσφέρει το Alpine Center είναι γνωστό για τα ειδικά μαθήματα που επικεντρώνονται σε λειτουργικές απαιτήσεις, δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική συμπεριφορά. Οι τεχνικές δεξιότητες εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα: τροφοδοσίας, οροφοκομίας και ρεσεψιόν. Το Βρετανικό και Αμερικάνικο ανώτατο σύστημα εκπαίδευσης επικεντρώνεται περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις και σε διοικητικές δεξιότητες. Απόφοιτοι οι οποίοι διαθέτουν, πέρα από τεχνικά προσόντα και διοικητικές ικανότητες, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Ένα άλλο σημείο το οποίο πρέπει να λάβουν υπόψη οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι ότι δεν θα ξεκινήσουν την καριέρα τους σε υψηλόβαθμη διοικητική θέση. Σ’ αυτό τον τομέα, ακόμα και αν είσαι κάτοχος διδακτορικού δεν διαθέτεις την εμπειρία να προσληφθείς αμέσως σε διευθυντική θέση. Τα υψηλόβαθμα στελέχη πρέπει να κατανοήσουν ότι πρέπει να διαθέτουν ευελιξία. Θα δώσω ένα παράδειγμα σερβιτόρας που δούλευε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Αθήνας και ήταν κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από Βρετανικά πανεπιστήμια. Την ρώτησα γιατί εργαζόταν ως σερβιτόρα και μου απάντησε ότι θέλει να ξεκινήσει από κάπου έτσι ώστε όταν προκύψει η κατάλληλη ευκαιρία να μπορέσει να αποδείξει τις διοικητικές της ικανότητες. Μια άλλη συμβουλή για εγγυημένη σταδιοδρομία είναι να ενθαρρύνουμε τους νέους να εργαστούν στο εξωτερικό, καθώς αυτό θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία. Εάν ένας εργοδότης πρέπει να αποφασίσει μεταξύ δύο υποψηφίων, έναν που έχει εργαστεί σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έναν που έχει εργαστεί μόνο εντός Ελλάδας, πιστεύω πως αυτός που διαθέτει διεθνή εμπειρία θα πάρει τη θέση. Πάντα ενεθάρρυνα τους σπουδαστές μας να εργαστούν στο εξωτερικό. Και είναι αυτοί, οι οποίοι τώρα έχουν ηγετικές θέσεις στην Ελλάδα. • Πιστεύετε πως είναι ικανοποιητικό το επίπεδο της πρακτικής εξάσκησης, καθώς και της επαγγελματικής συμπεριφοράς των

αποφοίτων; Εξαρτάται για ποιούς απόφοιτους μιλάτε. Εάν εννοείτε τους απόφοιτους τους Alpine Center, θα έλεγα, ναι! Οι απόφοιτοί μας εξασκούνται πρακτικά τόσο κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, όσο και κατά τη διάρκεια της έμμισθης πρακτικής τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή η εμπειρία ενισχύεται με την εξαιρετική επαγγελματική συμπεριφορά που μαθαίνουν να αποκτούν, κι αυτό είναι κάτι που τους κάνει πολύ ανταγωνιστικούς. • Ο Τουρισμός αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό το λόγο αρκετοί σπουδαστές επιλέγουν να σπουδάσουν σε σχολές τουριστικών επαγγελμάτων χωρίς όμως να είναι αφοσιωμένοι και να αγαπούν αυτό που κάνουν. Τι πιστεύετε ότι επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος; Το καλό επίπεδο εκπαίδευσης και η αγάπη γι’ αυτό με το οποίο ασχολούνται. Εάν οι σπουδαστές δεν αντλούν ικανοποίηση προσφέροντας υπηρεσίες σε άλλους, ή δεν συμβάλλουν στο να αποκτήσει ο πελάτης μια αξέχαστη εμπειρία, τότε σίγουρα θα αποτύχουν σε αυτόν τον τομέα. Η βιομηχανία του τουρισμού είναι μια «ιδιαίτερα επικοινωνιακή» βιομηχανία. Εάν δεν κατανοείς ποια στοιχεία συντελούν στην ικανοποίηση του πελάτη δεν μπορείς να του την προσφέρεις, ούτε και να ξεπεράσεις τις προσδοκίες του. Πρέπει να αγαπάς τον τουρισμό για να είσαι καλός επαγγελματίας. Στο Alpine Center κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής διαδικασίας παρέχουμε τεστ προσωπικότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών μας. Το τεστ είναι απαραίτητο κομμάτι της εισαγωγής τους, γιατί μας δίνει την δυνατότητα να καθορίσουμε εάν ο σπουδαστής επιλέγει το κατάλληλο επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά του. Εάν αντιληφθούμε ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κατευθυνόμενος από τους γονείς του, τότε δεν τον δεχόμαστε. Έχουμε πολύ μικρό ποσοστό αποτυχίας γιατί επιλέγουμε να είμαστε πολύ αυστηροί με τα κριτήρια εισαγωγής στη σχολή μας. • Τέλος, θα θέλαμε να μας πείτε πως κρίνετε την υπάρχουσα κατάσταση στον κλάδο του τουρισμού γενικότερα, πως βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και τι προοπτικές πιστεύετε ότι έχει ένας νέος αν ακολουθήσει καριέρα σε αυτόν τον χώρο; Η βιομηχανία του Τουρισμού είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία στον κόσμο, η οποία σύμφωνα με το παγκόσμιο συμβούλιο τουρισμού, απασχολεί το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Στο Alpine δεχόμαστε πάρα πολλές προτάσεις από την αγορά, για καλά εκπαιδευμένα στελέχη που θα καλύψουν τις μεσαίες και τις υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας καθώς και σπουδαστές για πρακτική εξάσκηση. Η ζήτηση για επαγγελματίες με προσόντα αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτό βέβαια δεν μας ξαφνιάζει, καθώς βλέπουμε ότι ο χώρος μας μεγαλώνει περισσότερο από ποτέ. Το 2010 προβλέπεται ότι θα ταξιδέψουν περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι και θα ξοδέψουν περισσότερα από 1,5 τρισ. δολάρια. Παγκοσμίως, η συγκεκριμένη βιομηχανία δίνει τις πιο πολλές επιλογές για επαγγελματική σταδιοδρομία στους νέους που έχουν αποκτήσει ποιοτική εκπαίδευση σ’ αυτό τον τομέα.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

143


ΘΕΜΑ

Ανάγκη για εξειδίκευση στους τομείς marketing και πωλήσεων • Μεγάλη η συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΔΡΑΤΤΕ Ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός δεν αφήνει περιθώρια για ερασιτεχνισμούς στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται πλέον, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες, να απασχολούν στελέχη υψηλής ειδίκευσης σε θέματα marketing και έρευνας της αγοράς. Παράλληλα, απαραίτητη κρίνεται η διαρκής εκπαίδευση των στελεχών του τμήματος πωλήσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι υπάρχουν δομημένες μέθοδοι αποτελεσματικής διαχείρισής τους και σημαντικές θεωρητικές προσεγγίσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία υποστήριξης του έργου των salesmanagers. Αυτά είναι τα βασικότερα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πανελληνίου Συνεδρίου Ξενοδοχειακής Διοίκησης, που διοργάνωσε το ΔΡΑΤΤΕ. Η μεγάλη συμμετοχή από επαγγελματίες του κλάδου και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ήταν το βασικό χαρακτηριστικό του Πανελληνίου Συνεδρίου Ξενοδοχειακής Διοίκησης, με θέμα «Μεγιστοποίηση Ξενοδοχειακών Πωλήσεων», που διοργάνωσε το ΔΡΑΤΤΕ, για τέταρτη συνεχόμενη φορά, στις 17 και 18 Μαρτίου 2007. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ε.Ο.Τ., της υπηρεσίας mail marketing των ΕΛΤΑ, του γνωστού τουριστικού περιοδικού GTP, του εκδοτικού οίκου τουριστικών βιβλίων ΙΩΝ και της εταιρίας υποστήριξης εκδηλώσεων Master Sound. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η ηλεκτρονική τουριστική εφημερίδα Travel Daily News, τα περιοδικά Τουριστική Αγορά, Tourism Report, Χρήμα και Τουρισμός και η τουριστική εφημερίδα

144 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εξοπλισμός και Υπηρεσίες. Το συνέδριο προλόγισαν ο τέως υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Λιάσκος, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα. Σοφία Βούλτεψη, ο τέως γενικός γραμματέας Τουρισμού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Δημήτρης Γεωργαράκης, ο εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. σε θέματα Τουρισμού κ. Νίκος Καραθανασόπουλος και ο γενικός διευθυντής του ΟΤΕΚ κ. Κωνσταντίνος Κραβαρίτης. Στις συνεδριάσεις προήδρευσαν ο κ. Σπύρος Ζούγρης σύμβουλος έκδοσης των Tourism Report και Ε&Υ, η κα. Φλώρα Γιούπη, υπεύθυνη σύνταξης του περιοδικού Χρήμα και Τουρισμός, η κα. Λία Φαληρέα, συντάκτρια του περιοδικού Τουρισμός και Οικονομία και ο κ. Γιώργος Παπαδογούλας, γενικός γραμματέας του ΔΡΑΤΤΕ. Την πρώτη ημέρα των εργασιών του συνεδρίου, πρώτος ομιλητής ήταν ο κ. Δημήτρης Σπίνος (Business Development Manager Tourist Guide of Greece), ο οποίος μίλησε για τις παγκόσμιες τάσεις του Τουρισμού (Η.Π.Α., Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη). Στη συνέχεια ο Δρ Χριστόδουλος Ακρίβος, (ΣΕΠ Ανοικτού Πανεπιστημίου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων), αναφέρθηκε στην ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς της ξενοδοχειακής πελατείας. Ο Δρ. Γρηγόρης Παπανίκος (Πρόεδρος Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης), έθεσε τους παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ικανοποίησης των αλλοδαπών πελατών και το πώς μπορούν αυτοί οι παράγοντες να λειτουργήσουν προς όφελος του τουρι-


ΘΕΜΑ

σμού της χώρας μας, ενώ η κα. Ελένη Τσιτσιρίγγου (BA, MA, PhD researcher, I.S.T. University of Hertfordshire Head of Tourism Management Program), μίλησε για το ρόλο της libido ως κύριο καταναλωτικό κίνητρο.

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Ξενοφών Χατζηθανάσης (Διευθυντής Διεθνούς Ταχυδρομείου ΕΛΤΑ), παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα εισήγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Ξενοδοχειακού Mail Μarketing.

Ο Mr. John Pihl (Director of Business Development, Hospitality Marketing Concepts), έκανε μία ενδιαφέρουσα εισήγηση με θέμα: CRM Marketing to Build Customer Loyalty. Ο κ. Γιώργος Σαΐνης (ΜA Επιχειρησιακός Ερευνητής – Οικονομολόγος, Καθηγητής Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας), ανέλυσε το θέμα της διαχείρισης κρίσεων της αγοράς και κατόπιν ο κ. Κώστας Σεργόπουλος (Υπεύθυνος Υποδοχής Ξενοδοχείου Ledra Marriot, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας), μίλησε για τη διαχείριση του overbooking, ενώ η παρουσίασή του οδήγησε σε εκτεταμένη συζήτηση επί του θέματος.

Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Μοιραλιώτης (MSc Σύμβουλος Ξ.Ε.Ε.), ανέπτυξε τη θεωρία των κωδικών επικοινωνίας και τη σημασία τους στην ανάπτυξη της ξενοδοχίας.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας το λόγο πήρε ο Δρ. Δημήτρης Λαλούμης (Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ, Διευθυντής Ξενοδοχείων, Πρόεδρος ΔΡΑΤΤΕ), ο οποίος ανέπτυξε την τεχνική της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στα ξενοδοχεία και τους tour operators και στο πόσο σημαντική και ωφέλιμη είναι μια σωστή διαπραγμάτευση. Την δεύτερη ημέρα, τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν η Dr. Sofia Daskou (PhD, MSc, BSc, Assistant Professor in Marketing Hellenic American University) και η κα. Despina Gavrili (MSc, Deree College), με μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία για την χρησιμότητα τoυ μάρκετινγκ σχέσεων στην ξενοδοχειακή πραγματικότητα. Στη συνέχεια, ο κ. Μιχάλης Βασταρδής (Γενικός Διευθυντής Athens Park Hotel, Εισηγητής MBA Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά), έκανε μία εμπεριστατωμένη εισήγηση σχετικά με τη θεωρία και τις εφαρμογές του Yield management Η κα. Ιωάννα Σαραντοπούλου (Διευθυντικό στέλεχος F&B, Εργαστηριακή Συνεργάτης Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Αθήνας), μίλησε για το ρόλο των δημοσίων σχέσεων στα ξενοδοχεία, ενώ ο κ. Χρήστος Ρίγγας (MSc, καθηγητής, ερευνητής) παρουσίασε μία μελέτη σχετικά με την ξενοδοχειακή διαφήμιση στην Κρήτη.

Ο κ. Philip Nielsen (Managing Director Creative Marketing S.A.), παρουσίασε το θέμα «Στρατηγική σχεδιασμού ενός Internet site για ξενοδοχεία (12 σημαντικά tips σε 12 λεπτά)» και στη συνέχεια η κα. Βίκυ Κατσώνη (MSc, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας) μίλησε για Ebusiness στον τουρισμό: Από τα CRSs στα GDSs. Ο κ. Θανάσης Λαλούμης (MSc, Chef, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Αθήνας), παρουσίασε αναλυτικά το θέμα σχεδιασμού και διαχείρισης του μενού (Menu Planning & Engineering) και τέλος ο κ. Ανδρέας Κοσσένας (MSc, Conventions Events Service Managerτου στο Hilton), αναφέρθηκε στο Upselling και τη σημασία του στη μεγιστοποίηση εσόδων του F&B. Τα κυριότερα συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν ότι ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός δεν αφήνει περιθώρια για ερασιτεχνισμούς στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται πλέον να απασχολήσουν στελέχη υψηλής ειδίκευσης σε θέματα marketing και έρευνας της αγοράς. Επίσης, ότι οι πωλήσεις των ξενοδοχείων μέσω διαδικτύου αυξάνουν εντυπωσιακά κάθε έτος και απαιτείται ειδική τεχνογνωσία για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Πέραν τούτων, είναι απαραίτητη η διαρκής εκπαίδευση των στελεχών του τμήματος πωλήσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι υπάρχουν δομημένες μέθοδοι αποτελεσματικής διαχείρισής τους και σημαντικές θεωρητικές προσεγγίσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία υποστήριξης του έργου των sales managers. Το συνέδριο έληξε με εκτενή συζήτηση των συνέδρων σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι στην αγορά του ξενοδοχειακού κλάδου. Μετά το γεύμα παραδόθηκαν στους συνέδρους οι βεβαιώσεις συμμετοχής και τα πρακτικά του συνεδρίου. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

145


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ANTENNA STORES

Η απόλυτη εξειδίκευση στα τηλεοπτικά συστήματα Η αλυσίδα καταστημάτων ANTENNA STORES είναι η μόνη εξειδικευμένη «πηγή» πώλησης, τοποθέτησης και service, τηλεοπτικών συστημάτων, πάσης φύσεως, στην Ελλάδα. Πάνω από πενήντα καταστήματα - μέλη της, διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια, με ενιαίο πανελλαδικό αριθμό κλήσης το 801-200-1000, εξυπηρετούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τα πλέον εξελιγμένα συστήματα τηλεοπτικών λήψεων. Και ο αριθμός των καταστημάτων, αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η ANTENNA STORES παρέχει στους πελάτες της την απαραίτητη τεχνογνωσία πάνω σε θέματα ηλεκτρονικής φύσεως, που αφορούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία, παγκοσμίως, σε ό,τι έχει να κάνει με τηλεοπτικές κεραίες και λήψη σήματος δορυφορικών και επίγειων, ψηφιακών και αναλογικών τηλεοπτικών συστημάτων. Η πολυετής πείρα των μελών της ANTENNA STORES πάνω σε θέματα επιλογής και τοποθέτησης των κατάλληλων συστημάτων, ανά περιοχή και κτίριο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης, έχει ως αρχή της την ενημέρωση των πελατών της πάνω στις βασικές αρχές λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων. Για τους επαγγελματίες ξενοδόχους που βρίσκονται σε περίοδο αναζήτησης ανάλογων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και έμπιστων συνεργατών, οι τεχνικοί της αλυσίδας καταστημάτων φιλοδοξούν, με τις συμβουλές-προτάσεις τους οι οποίες ακολουθούν, να δώσουν μία πρώτη ιδέα για τη σωστή επιλογή τους. «Η ψηφιακή τηλεόραση έχει εισχωρήσει πλέον, για τα καλά, στην καθημερινότητα μας, αφού μετά τη λήψη των δορυφορικών ψηφιακών σημάτων, μπήκε στην ζωή μας και η επίγεια μετάδοση των καναλιών, σε ψηφιακή μορφή. Κάτι καινούριο και «νεωτερίστικο» για τη χώρα μας, που σαφώς, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό. Εύκολα καταλαβαίνει ο καθένας, τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των εφαρμογών δορυφορικής ψηφιακής λήψης. Στην περίπτωση της επίγειας εκπομπής, τα πράγματα είναι σαφώς, πιο εύκολα, λόγω της διαφοράς τρόπου λήψης, καθώς οι αποστάσεις κάλυψης μεταξύ αναμεταδότη και σημείου λήψης είναι πολύ μικρότερες, με αποτέλεσμα η απολαβή του επιθυμητού σήματος να είναι πιο σταθερή και σίγουρη. Τι είναι όμως τελικά η ψηφιακή τηλεόραση; Και γιατί τόσο ενδιαφέρον; Ας πάρουμε την περίπτωση του τηλεοπτικού σήματος και ειδικότερα την αλλαγή ενός αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Για να γίνει αυτό απαιτείται μια σειρά διαδικασιών, η οποία ξεκινάει από την λήψη ενός σημείου αναφοράς ή δείγματος του αναλο-

146 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

γικού σήματος, μια χρονική στιγμή και η τελική μετατροπή του, με την διαδικασία της κβαντοποίησης και ψηφιοποίησης, σε ένα κωδικοποιημένο, πλέον, σήμα, το οποίο μεταφράζεται και αποκωδικοποιείται μέσω του δέκτη, σε συνδυασμούς των ψηφίων του 0 και 1. Η διαφορά είναι, ότι τελικά, αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας, είναι ουσιαστικά, μια σειρά από δειγματοληπτικές ομάδες πληροφοριών του αναλογικού σήματος, οι οποίες υφίστανται την όλη διαδικασία της ψηφιοποίησης και αυτό χωρίς να χρειάζεται η εκπομπή όλων των πληροφοριών μιας εικόνας, αφού σε μια χρονική περίοδο εκπομπής μιας πληροφορίας υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πληροφοριών σε μια εικόνα, που ουσιαστικά δεν αλλάζουν ή αλλοιώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο και με την τελική διαδικασία της συμπίεσης του σήματος, δίδεται η δυνατότητα να γίνει εκπομπή ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών μίας ή περισσοτέρων υπηρεσιών, σε πολύ μικρότερο εύρος από αυτό που θα χρειαζόταν σε μια αντίστοιχη αναλογική εκπομπή. Εύκολα λοιπόν, μπορεί να καταλάβει κανείς, τις δυνατότητες του όγκου παροχής υπηρεσιών, που μπορεί να δώσει ένας provider, μέσω ενός ψηφιακού σήματος, όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet, κ.ά.. Εξάλλου, το μεγάλο πλεονέκτημα της interactive επαφής με τον χρήστη, του δίνει την ικανότητα να είναι ενεργό μέλος, σε απευθείας σύνδεση με την αντίστοιχη υπηρεσία παροχής του. Φυσικά, για να είναι όλα αυτά εφικτά, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα υλικά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη των ψηφιακών σημάτων, θα πρέπει να έχουν και τις ανάλογες προδιαγραφές, ακολουθώντας πιστά τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές καταλληλότητας ISO 9001. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι καλής ποιότητας, ώστε να υπάρχει σταθερότητα λήψης στις διάφορες περιβαλλοντολογικές αλλαγές και γενικότερα στις διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών, αλλά παράλληλα πρέπει να υπάρχει και η απόλυτη θωράκιση των στοιχείων λήψης και διανομής μιας εγκατάστασης, ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα, χωρίς προβλήματα στην εικόνα ή στον ήχο ή ακόμα και σε μελλοντικές παροχές υπηρεσιών». ◊


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ

Dometic miniSafes: Όνομα ασφάλειας και ποιότητας Με ό,τι πιο σύγχρονο από τεχνικής άποψης, λειτουργικό και κομψό εξοπλίζει, εδώ και χρόνια, τα ξενοδοχεία και στον τομέα των χρηματοκιβωτίων δωματίων, η εταιρία ΣΑΜΑΡΑΣ. Αντιπρόσωπος της κορυφαίας, παγκοσμίως, πολυεθνικής, Dometic, η εταιρία ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ βρίσκεται συνεχώς, κοντά στον ξενοδόχο με ένα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων αλλά και ένα άρτια επανδρωμένο τμήμα service και after sales υπηρεσιών. Τα τελευταίας τεχνολογίας miniSafe Dometic είναι η απόλυτη πρόταση προς τους ξενοδόχους. Η νέα σειρά proSafe των Dometic miniSafes, είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια σε κάθε δωμάτιο ξενοδοχείου. Τα διαφόρων διαστάσεων, σχεδίων και χωρητικότητας χρηματοκιβώτιά της κατασκευάζονται στο νέο εργοστάσιο της Dometic στην Ισπανία, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Είναι φτιαγμένα από ιδιαίτερα ανθεκτικό ατσάλι βαμμένο με υγρή βαφή. Η πόρτα κόβεται με τεχνολογία laser και είναι κολλημένη με τους μεντεσέδες (burglar proof). Διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας με δύο πύρους 18 mm

και αυτόματο μηχανικό ανοιγο-κλείσιμο, εξαιρετικά αξιόπιστο πληκτρολόγιο με οθόνη LED, master κωδικό και master κλειδί για άνοιγμα σε περίπτωση ανάγκης, το οποίο δεν αντιγράφεται και η ηλεκτρονική κάρτα έχει επιχρυσωμένες επαφές για να αποφεύγονται προβλήματα διάβρωσης και υγρασίας. Είναι πολύ φιλικά απέναντι στο χρήστη και εξυπηρετικά απέναντι στον ξενοδόχο, γιατί διατίθενται (κατά παραγγελία) με σύστημα επείγοντος ανοίγματος από απόσταση (Remote Emergency Opening System). Έχουν, επίσης, σύστημα ελέγχου και εκτύπωσης των τελευταίων 64 ανοιγμάτων (audit trail). Οι διαστάσεις τους ποικίλουν, από μικρά έως τόσο μεγάλα ώστε να χωρούν ένα laptop και υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου του ξενοδοχείου. Κάνουν ένα τέλειο συνδυασμό με τα Dometic miniBars, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο σύνολο ◊


ΘΕΜΑ

ENΩΣΗ ΞΕNΟΔΟΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΕΞΑΑ προτείνει τη δημιουργία εταιριών προβολής • Λύση για τη βελτίωση του δείκτη revpar των ξενοδοχείων Τη δημιουργία εταιριών προβολής και διαφήμισης σε τοπικό επίπεδο, με θεσμικά κατοχυρωμένους πόρους και συμμετοχή του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προτείνει η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής, ως λύση για τη βελτίωση του δείκτη revpar των ξενοδοχείων, και «εργαλείο» ισχυροποίησης του τουριστικού «brand» της Αττικής.

Μπορεί τα οικονομικά μεγέθη των ξενοδοχείων της Αττικής να παρουσιάζουν βελτίωση, ωστόσο η μέση τιμή δωματίου παραμένει η χαμηλότερη, σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός της μη «ανταπόδοσης» του τέλους παρεπιδημούντων από την πλευρά των δήμων -για το 2006 το τέλος παρεπιδημούντων ξεπέρασε τα 15 εκατ. ευρώ, έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το 2005- οδήγησαν την ΕΞΑΑ, στο συμπέρασμα ότι μόνο με τη δημιουργία εταιριών προβολής θα υπάρξει βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, συστηματική οργάνωση των υπηρεσιών και προβολή της Αττικής.

Εταιριών και οι μετοχές του θα είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες.

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΞΑΑ, κ. Γιώργος Τσακίρης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Ένωσης Ξενοδόχων ΑθηνώνΑττικής, όπου παρουσιάστηκε και ο απολογισμός για το 2006, κάθε εταιρία θα ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές του δημοσίου και θα διοικείται από τεχνοκράτες, ενώ η λειτουργία τους θα διέπεται από τους κανόνες και τη νομοθεσία περί Ανωνύμων

Στον απολογισμό για το 2006, σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε η ηγεσία της ΕΞΑΑ, οι διανυκτερεύσεις σημείωσαν αύξηση 9,8% και οι τιμές 2,6%. Τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (revpar) παρουσίασαν αύξηση 12,6%, ποσοστό που αντανακλά τη συνολική αύξηση τιμής και του δείκτη της πληρότητας. Παρά το γεγονός όμως ότι το επίπεδο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών της

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόταση της ΕΞΑΑ για τις εταιρίες Προβολής και Διαφήμισης, ως ιδρυτικά μέλη, και όχι μόνο, θα μπορούν να συμμετέχουν τουριστικοί φορείς και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αναφορικά με τα έσοδα των εταιριών, θα προκύπτουν από τις τακτικές εισφορές των ξενοδοχείων και των λοιπών εταίρων, καθώς και από χρηματοδοτικά προγράμματα. Την εποπτεία των Ανωνύμων Εταιριών θα έχει το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (%) 2006

2005

Δ%

5 αστέρων

66,2

62,6

5,8%

4 αστέρων

70,7

60,8

16,3%

3 αστέρων

74,4

64,9

14,6%

Μέσος Όρος

68,6

62,5

9,8%

Πηγή: μηνιαία έρευνα benchmarking της JBR Hellas για την ΕΞΑ

148 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


high_astoria_greek.qxp

2/12/2007

1:04 PM

Page 1

ÔÏÐÏÈÅÓÉÁ Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 11, ÇñÜêëåéï ÊñÞôçò, äßðëá óôï Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï, 3 ÷ëì. áðü ôï áåñïäñüìéï ôïõ Çñáêëåßïõ, 1 ÷ëì áðü ôï ëéìÜíé ÄÉÁÌÏÍÇ Ôåëåõôáßá áíáêáßíéóç 2006-2007 131 äùìÜôéá - 115 standard rooms - 9 junior suites - 6 superior suites (3 åéäéêùí áíáãêþí) - 1 presidential suite Ï åîïðëéóìüò ôùí áíáêáéíéóìÝíùí äùìáôßùí ðåñéëáìâÜíåé: -

áõôüíïìï êëéìáôéóìü ôçëåüñáóç 20'' TFT screen óýã÷ñïíï óýóôçìá ðõñüóâåóçò áõôüìáôï ôçëåöùíéêü êÝíôñï çëåêôñïíéêÝò êëåéäáñéÝò óôåãíùôÞñá ìáëëéþí êáé óåô êáëëõíôéêþí ðïëõôåëåßáò - ÷ñçìáôïêéâþôéï - mini bar - õðçñåóßá óéäåñùôÞñéïõ & êáèáñéóôÞñéïõ

HIGHLIGHTS: (1) Ç èÝóç ôïõ Capsis Astoria óôo êÝíôñï ôïõ Çñáêëåßïõ óå óçìåßïêëåéäß ãéá åðéóêÝøåéò óôï ÐáëÜôé ôçò Êíùóïý, ôïí Aquarium Èáëáóóüêïóìï êáé Üëëá áîéïèÝáôá ôçò ðüëçò. (2) Ôá íÝá äùìÜôéá ìå éäéáßôåñç äéáêüóìçóç ðïõ äßíïõí Ýìöáóç óôçí Üíåóç & ôç ëåéôïõñãéêüôçôá ôïõ ÷þñïõ. (3) Ôï ðñùéíü ôïõ îåíïäï÷åßïõ ìå èÝá ôçí ðüëç. Ðëïýóéá ðïéêéëßá (óôõë ìðïõöÝ) ãéá êÜèå ãïýóôï. Åßíáé Ýíá áðü ôá êáëýôåñá ðñùéíÜ óôï ÇñÜêëåéï.

EXTRA ÐÁÑÏ×ÅÓ - 24ùñï room service - áóýñìáôï internet óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ îåíïäï÷åßïõ - lobby business & internet station ÅÓÔÉÁÔÏÑÉÏ-BAR: 1. Erofili Main Restaurant

BUSINESS SERVICES EVENT FACILITIES:

2. Cafe Capsis Snack Bar

1. 2. 3. 4. 5.

3. Zefyros Pool & Snack Bar (ìå åîùôåñéêÞ ðéóßíá) êáé èÝá óôç èÜëáóóá êáé óôçí ðüëç

CAPSIS HOTEL THESSALONIKI ���� 18, Monastiriou str. 546 29 Thessaloniki Tel: +30 2310 596800 Toll-free phone: 800 11 521321 Fax: +30 2310 510555 capsishotel@capsishotel.gr

ÁñéÜäíç 170 ôì. Cellar 55 ôì. ÁñéÜäíç & Cellar 225 ôì. Ìïýóåò 95 ôì. Äáßäáëïò 35 ôì.

CAPSIS BRISTOL HOTEL ����� 2, Oplopiou & Katouni str 546 25 Thessaloniki Tel: +30 2310 506500 Fax: +30 2310 515777 bristol@the.forthnet.gr

CAPSIS ASTORIA HOTEL ���� 11, Eleftherias sq, 712 01 Heraklion, Crete Ôel: +30 2810 343080-2 Fax: +30 2810 229078 info@astoriacapsis.gr

Corporate Website: www.capsishotels.gr ATHENS OFFICE 1, Papadiamanti str. , 145 62 Kifisia - Athens Tel: +30 210 8080115 , Fax: +30 210 8014129 - lcapsis@otenet.gr


ΘΕΜΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 2006

2005

Δ%

5 αστέρων

137,56

133,31

3,2%

4 αστέρων

79,12

81,02

- 2,3%

3 αστέρων

50,26

48,91

2,8%

108,90

106,19

2,6%

Μέσος Όρος

Πηγή: μηνιαία έρευνα benchmarking της JBR Hellas για την ΕΞΑ Αττικής είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, η Αθήνα εξακολουθεί να έχει το χαμηλότερο revpar, συγκριτικά με τους δέκα σημαντικότερους ανταγωνιστικούς της Ευρωπαϊκούς μητροπολιτικούς προορισμούς, υπολειπόμενο κατά 10% του Βερολίνου, που είναι η αμέσως επόμενη υψηλότερη πόλη και κατά 120% της Ρώμης, η οποία είναι η αποδοτικότερη ξενοδοχειακά πόλη της Ευρώπης για το 2006. Για μία ακόμη φορά, ο πρόεδρος της ΕΞΑΑ, κ. Γιώργος Τσακίρης σε ερώτημα σχετικά με την πρόσφατη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου, όπου για πρώτη φορά στην Αττική και Θεσσαλονίκη χορηγούνται κίνητρα και επιδοτείται το κόστος

νας, θα προέλθει από την καθιέρωσή της ως city break προορισμού. Αυτό, όμως, μπορεί να επιτευχθεί μέσα μόνο από μία σειρά δράσεων που θα περιλαμβάνουν συγκροτημένη και στοχευμένη προβολή, προσέλκυση αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, δημιουργία του συνεδριακού-εκθεσιακού κέντρου και βελτίωση της προσβασιμότητας. Όσον αφορά στο τελευταίο, έρευνα της ΕΞΑΑ στην αγορά των ΑΜΕΑ και των ατόμων της τρίτης ηλικίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κατέδειξε ότι οι συγκεκριμένες αγορές αποτελούν «παρθένους» στόχους για την περιοχή της Αττικής, αριθμώντας με βάση στοιχεία του 2005, περισσότερους από 125 εκατ. δυνη-

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ REVPAR (ετήσια απόδοση /δωμάτιο)

2006

2005

Δ%

5 αστέρων

91,00

83,45

9%

4 αστέρων

55,94

49,25

13,6%

3 αστέρων

37,40

32,76

14,1%

Μέσος Όρος

74,71

66,34

12,6%

Πηγή: μηνιαία έρευνα benchmarking της JBR Hellas για την ΕΞΑ

δημιουργίας νέων ξενοδοχείων με ποσοστό 15-45%, δήλωσε ότι οι ξενοδόχοι αντιτίθενται σε κάθε παρέμβαση στην αγορά που ανατρέπει και νοθεύει τους όρους του ανταγωνισμού, προκαλώντας ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Θύμισε δε, επιχειρώντας να αποκρούσει και διάφορες αιτιάσεις που τελευταία προβλήθηκαν, ότι η ΕΞΑΑ ήταν από αυτούς που πρωτοστάτησαν στην άρση του κορεσμού στην περιοχή πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία της ΕΞΑΑ, προσδοκά στη θεσμική παρέμβαση της κας υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης για την εκ νέου τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου και την μη ενεργοποίηση αυτής της διάταξης. Σύμφωνα με την ΕΞΑΑ, η αναβάθμιση του τουρισμού της Αθή-

150 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

τικούς πελάτες μόνο εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιθανό ετήσιο τουριστικό εισόδημα μεταξύ 83 και 166 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι το βασικό ζητούμενο της αγοράς αυτής πέρα από τις ξενοδοχειακές υποδομές είναι και μία πόλη προσβάσιμη, η ΕΞΑΑ προτείνει τη θεσμοθέτηση ελεύθερων ζωνών μπροστά από τις εισόδους των ξενοδοχείων για την ελεύθερη από/επιβίβαση των πελατών-τουριστών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, στην οποία παρέστη, μεταξύ άλλων, και ο πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. κ. Δημήτριος Λαμπαδάριος, έγινε και η παρουσίαση της νέας έκδοσης του οδηγού Athens citybreak στη γερμανική γλώσσα. Ο οδηγός αυτός έχει ήδη εκδοθεί στην αγγλική και ακολουθεί τους προσεχείς μήνες η έκδοση του ίδιου οδηγού στη ρωσική και κινεζική γλώσσα.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΦΟΙ ΓΙΒΑΝΗ

Με την εμπειρία και τη γνώση του κατασκευαστή Τις κατάλληλες λύσεις για κάθε χώρο και επιχείρηση προσφέρει η εταιρία GIVANI BROS. Ως κατασκευαστές οι αδελφοί Γιβάνη μπορούν να προβλέψουν τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου και να ανταποκριθούν σε αυτές. Η GIVANI BROS ενισχύει τις έννοιες «άνεση» και «ασφάλεια» στο χώρο των ξενοδοχειακών μονάδων, εξοπλίζοντας με χρηματοκιβώτια και θυρίδες ασφαλείας, τόσο τα δωμάτια πελατών, όσο και το χώρο υποδοχής και φύλαξης μεγάλων αντικειμένων. Οι δείκτες της εταιρίας σημειώνουν ολοένα και μεγαλύτερη ανοδική πορεία και η επιτυχία των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι μεγάλα ονόματα ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως το SANI, το HYATT, το MARE NOSTRUM, το MEDITERRANEAN PALACE και πολλών άλλων, εμπιστεύονται την εταιρία για την παροχή άριστων υπηρεσιών ασφάλειας προς τους πελάτες τους, αλλά και τη σιγουριά της τεχνικής υποστήριξης και των after sales υπηρεσιών που προσφέρει. Δεκαπέντε συναπτά έτη, η εταιρία κατασκευάζει χρηματοκιβώτια, θυρίδες ασφαλείας και πόρτες θησαυροφυλακίων και φημίζεται για την υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού της και

την ποιότητα των προϊόντων της, που πιστοποιούν εγγυήσεις και πιστοποιητικά κατά ISO. Εκτός των χρηματοκιβωτίων που η ίδια κατασκευάζει, εισάγει και προωθεί χρηματοκιβώτια γνωστών και επώνυμων οίκων του εξωτερικού. Η Hotel Line Collection 2006 που παρουσιάζει στην ελληνική αγορά η παγκοσμίου φήμης TECHNOMAX, μέσω της εταιρίας GIVANI BROS, διαθέτει μια σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά τελευταίας τεχνολογίας, άριστης ποιότητας και απόλυτα εγγυημένης ασφάλειας. Μεταξύ αυτών: • Εύκολη τοποθέτηση και χρήση. • Κλειδαριές με προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και ενισχυμένα ατσάλινα τοιχώματα και πόρτες. • Μοντέλα διαφόρων διαστάσεων και μεγεθών, ώστε να χωρούν από μικροσκοπικά τιμαλφή έως υπολογιστές lap top. • Μοντέρνο design. • Ποικιλία χρωμάτων για να «δένουν» με την όλη επίπλωση. ◊


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Με νέες σειρές ειδών υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου, από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους που αντιπροσωπεύει, καλωσορίζει την άνοιξη η εταιρία ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗ. Κάποια από τα επώνυμα προϊόντα της εταιρίας, ειδικά για ξενοδοχειακό εξοπλισμό είναι: Στήλη ντους - υδρομασάζ Sfera. Ιταλικής προέλευσης, κατασκευασμένη από αλουμίνιο και εξοπλισμένη με μίκτη με εκτροπέα 3 εξόδων, η Sfera διαθέτει περιστρεφόμενη κεφαλή ντους, τηλέφωνο και 3 jet «anticalcare», με πρόσθετο αξεσουάρ

μια πρακτική σαπουνοσπογγοθήκη. Τοποθετείται σε επίπεδο τοίχο ή γωνία. Μπανιέρα υδρομασάζ Omega (170x100 cm) της αγγλικής εταιρίας Carron. Πλούσια γωνιακή μπανιέρα, με ξεχωριστό στυλ και σύγχρονο minimal design, εφοδιασμένη με 8 jet αυξομειούμενης ροής, προσεκτικά κατανεμημένα, με δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης της ευεργετικής τους δράσης στα καίρια σημεία του σώματος. Η Omega διατίθεται και σαν απλή μπανιέρα. Μπαταρίες λουτρού σειρά KIDO, από τη Kludi Γερμανίας, που συνδυάζουν την ποιότητα κατασκευής και το μοντέρνο minimal design. Μελετημένες σχεδιαστικά και λειτουργικά μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗ Κεντρικά: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Βασιλικών, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 46 30 03.Αθηνών: 16ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Ανοίξεως 74, Ν. Κηφισιά – Αδάμες, τηλ.: 210 62 02 003, www. baklatsidis.gr, e-mail: info@baklatsidis.gr

ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ Στεγνωτήρας μαλλιών ODYSSEE από την JVD

SANITEC: Καμπίνες υδρομασάζ για απόλυτη χαλάρωση

Ο Γαλλικός οίκος JVD, με εκατομμύρια πωλήσεις κάθε χρόνο, στην παγκόσμια αγορά, διαθέτει επαγγελματικά προϊόντα κατασκευασμένα με άριστες τεχνικές προδιαγραφές, που εξασφαλίζουν ευκολία στη χρήση, σεβασμό στο περιβάλλον, απόλυτη ασφάλεια για το χρήστη, οικονομία και αντοχή, ενώ παράλληλα ξεχωρίζουν για τη γαλλική φινέτσα τους και τις άπειρες έξυπνες λύσεις που δίνουν σε όποιον τα χρησιμοποιεί. Μια από τις πιο έξυπνες και εύχρηστες συσκευές JVD είναι ο στεγνωτήρας μαλλιών Odyssee, ο οποίος διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη βάση για εύκολη τοποθέτησή του στον τοίχο και προστασία από τις σταγόνες του νερού. Ο Odyssee είναι εξαιρετικά ευέλικτος στη χρήση, γιατί έχει ρυθμιζόμενη παροχή αέρα (60 m3/h ή 90m3/h) και μέγιστη ισχύ 1.400 W, με τρεις θέσεις ρύθμισης (θερμοκρασία αέρα 42, 50 και 65 βαθμούς Κελσίου). Άλλη μια καινοτομία του είναι η πρίζα για ξυριστική μηχανή, μάρκας Legrand, (115/230 V). Είναι μια συσκευή απόλυτα ασφαλής αφού κατασκευάζεται σύμφωνα με τα γαλλικά και τα γενικότερα ευρωπαϊκά πρότυπα (CE, ηλεκτρική μόνωση II, δείκτης προστασίας IP21). Για περισσότερες πληροφορίες: ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ Αναξιμάνδρου 73, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 10 90-1, fax: 2310 32 10 90.

Η SANITEC ΑΒΕΕ, βιομηχανική και εισαγωγική εταιρία σε είδη υγιεινής και υδροθεραπείας, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, όπου στα 4.000 τ.μ. των ιδιόκτητων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και προσεγμένων εκθεσιακών χώρων της, παρουσιάζει στην εκλεκτή πελατεία της, μια μεγάλη γκάμα προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, η εταιρία διαθέτει ολοκληρωμένες σειρές από mini-spa, καμπίνες, σάουνες και πλήρη συγκροτήματα μπανιέρας/ντουζιέρας σε διάφορες διαστάσεις, καλύπτοντας έτσι και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες επαγγελματικών κέντρων spa και θαλασσοθεραπείας. Τα πιο εξελιγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα υδρομασάζ και αερομασάζ διαφόρων τύπων (χαλαρωτικό, τονωτικό, θεραπευτικό, αισθητικό), ενώ κάποια από αυτά διαθέτουν επίσης, πιο «σοφιστικέ» λειτουργίες δεύτερης γενιάς, βασισμένες στην κοσμετολογική ρεφλεξολογία (αρωματοθεραπεία, ρεφλεξολογία, χρωματοθεραπεία, μασάζ βελονισμού, κ.λπ.) Η εταιρία φροντίζει για την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της και καλύπτει άμεσα όλες τις ειδικές και έκτακτες ανάγκες συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες: SANITEC ΑΒΕΕ, Οδός Ιωνίας, Τ.Θ. 172, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 574900, fax.2310 574800, e-mail: sanitec@sanitec.gr

ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗ Φίνα και λειτουργικά είδη μπάνιου

152 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ Γυάλινα επιτραπέζια αντικείμενα Μία νέα συλλογή από γυάλινα πιάτα και αξεσουάρ εισάγει και διακινεί στην ελληνική αγορά η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ. Μοντέρνα και κλασικά σχέδια, διάφανα ή χρωματιστά δίνουν νέα νότα στο τραπέζι ή στον μπουφέ. Η εταιρία παρουσιάζει στην εγχώρια αγορά τις νέες του συλλογές του εργοστασίου PORVASAL. Σειρές λευκές ή χρωματιστές, μοντέρνες ή κλασσικές, κατάλληλα σχεδιασμένες για επαγγελματικούς χώρους. Αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ξεχωρίζουν για τον εργονομικό σχεδιασμό τους, και το ιδιαίτερο στυλ, καθώς φέρουν την υπογραφή διάσημων σχεδιαστών μόδας. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ, Θεσσαλονίκης 100 (πλησίον ηλεκτρ. σταθμού Καλλιθέας), τηλ.: 210 95 77 180.

ALFI θερμομονωτικές κανάτες Θερμομονωτικές κανάτες και πληθώρα ακόμη ειδών άλλα αντικείμενα για επαγγελματική χρήση διακινεί η ALFI, κορυφαία, γερμανική εταιρία με διεθνή αναγνώριση, και ηγετική θέση. Οι υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και το «καθαρό», απλό design «ενώνονται» μοναδικά δίνοντας ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Το Μοντέλο Hotello χωρητικότητας από 0,30 lt έως 1,50 lt, είναι ανοξείδωτο εσωτερικά-εξωτερικά και διαθέτει θήκες κρασιού. Αποκλειστική διάθεση: Παρουσίαση – Τμήμα Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού: τηλ.: 210 94 78 104, 210 94 78 128.


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ SALVINI HOTEL SUPPLIES Πλούσια ποικιλία amenities, από όλο τον κόσμο

Η SALVINI HOTEL SUPPLIES είναι μια μεγάλη εταιρία στο χώρο των ειδών προσωπικής υγιεινής, με τεράστιο πελατολόγιο από τον ξενοδοχειακό κόσμο. Με έδρα της τα Ιωάννινα, προσφέρει στους επαγγελματίες μια πολύ πλούσια γκάμα προϊόντων, αποτελούμενη από: σαμπουάν, αφρόλουτρα, λοσιόν σώματος, conditioner, σαπούνια, μπατονέτες, σκουφάκια ντους, παντό-

Φραπιέρα SANTOS – Drink Mixer No 54 H EMKO KOUTELAS S.A. παρουσιάζει τη Φραπιέρα-Drink Mixer No 54 του Γαλλικού εργοστασίου SANTOS. Με πρωτοποριακό και εργονομικό design, ιδανική για cafés και bars που προσφέρουν καφέ φραπέ, milk shakes, cappuccino και espresso freddo, smoothies και cocktails, η φραπιέρα της SANTOS αποτελεί την πλέον αξιόπιστη πρόταση που εγγυάται λειτουργικότητα και ασφάλεια στον τελικό χρήστη. Στα χαρακτηριστικά της είναι: • Αθόρυβο μοτέρ με αεριζόμενο μηχανισμό και προστασία από ενδεχόμενη υπερθέρμανση (ηλεκτρική και θερμική ασφάλεια). • Αυτόματη ενεργοποίηση του μοτέρ με δυνατότητα επιλογής στη λειτουργία του: διακόπτης ή χρήση hands free. • Ροοστάτης για επιλογή ταχυτήτων από 8.000 έως και 16.000 στροφές ανά λεπτό. • Δύο κύπελλα, inox και πλαστικό (0.675 l = 24 fl oz). • Δύο αποσπώμενοι αναδευτήρες (ένας σφαιρικός και ένας με ραβδώσεις για extra αφρόγαλα στον καφέ). Μία μοναδική πατέντα της SANTOS για να μην χαράσσονται τα ποτήρια κατά τη χρήση, όπως με τους παραδοσιακούς αναδευτήρες. • Σταθερή κατασκευή με τέλεια ισορροπία κατά τη χρήση. • Διεθνής πατέντα, βάσει διεθνών κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής (CE, GS, NSF, UL). • Επιλογή πέντε διαφορετικών χρωμάτων (μαύρο, γκρι, μπλε, κόκκινο, κίτρινο). Για περισσότερες πληροφορίες: EMKO KOUTELAS S.A.-Εισαγωγές - Eξοπλισμός Eστίασης, Λυσικράτους 25, Καλλιθέα, τηλ.: 210 94 01 702, fax: 210 94 03 306, e-mail: info@emko.gr, www. emko.gr

154 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

φλες, λούφες, σετ οδοντικής φροντίδας και ξυρίσματος, είδη φροντίδας παπουτσιών, χτένες, σετ ραπτικής, κ.λπ.. Όλα, προσεκτικά ελεγμένα σε κάθε κομμάτι παραγωγής τους, με συνοδευτικά πιστοποιητικά γνησιότητας και ποιότητας σε συσκευασίες υψηλής αισθητικής και σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Με κορυφαίους προμηθευτές, γνωστούς οίκους κοσμετολογίας από Γαλλία και Ιταλία (L’ Occitane en provence, La Bottega del’ Albergo, Fragonard, Etro, Laura Tonatto, Rance’, Comfort Zone, Babor, Salvatore Ferragamo) αλλά και από όλο τον κόσμο, η εταιρία εισήγαγε την αισθαντικότητα των αυθεντικών αιθέριων ελαίων στα ελληνικά ξενοδοχεία. Τα μεγαλύτερο όμως, «όπλο» της SALVINI εναντίον του ανταγωνισμού, είναι η ευελιξία που διαθέτει στο σχεδιασμό των ειδικών αναγκών του κάθε πελάτη ξεχωριστά, άμεσα και απλά. Αυτό σημαίνει επιλεγμένα προϊόντα, χρώματα, αρώματα, λογότυπα, κ.ά.. Δηλαδή, κάθε ξενοδόχος μπορεί να επιλέξει το άρωμα, το σχήμα και τη συσκευασία που τον αντιπροσωπεύει, να τυπώσει το λογότυπό του και να προσδώσει στα επώνυμα καλλυντικά, που θα βρίσκονται στα μπάνια του ξενοδοχείου του, τη δική του σφραγίδα. Για περισσότερες πληροφορίες: SALVINI HOTEL SUPPLIES, Μιτσικελίου 4, Ιωάννινα, τηλ.: 26510 83 480-1, fax: 26510 83 482, www.salnini.gr, e-mail: info@salvini.gr

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Καμπίνες Hotel – 70, εύχρηστες και οικονομικές Η εταιρία ΑΦΟΙ N.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ A.E., κορυφαία στον χώρο εξοπλισμού μπάνιου ξενοδοχείου, παρουσιάζει το νέο μοντέλο καμπίνας Hotel70. Το μοντέλο αυτό φέρει 3 κρύσταλλα σε κάθε πλευρά (ένα σταθερό και δύο συρόμενα) και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η άνεση πρόσβασης που προσφέρει στον λουόμενο. Συγκεκριμένα, το άνοιγμα εισόδου της καμπίνας είναι 63 cm αντί για 50 cm μίας κλασσικής δίφυλλης. Είναι ιδανική για εξοπλισμό μπάνιων ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, κ.λπ.. Διατίθεται με κρύσταλλο tempered 3 mm σε πλαίσιο λευκό αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής, και έχει 5ετή εγγύηση. Επίσης, η επιχείρηση διαθέτει μία πλήρη γκάμα καμπινών μπάνιου εξυπηρετώντας παράλληλα και ειδικές παραγγελίες καμπινών για ντουζιέρες, στις οποίες π.χ. υπάρχει παράθυρο σε παράγωνους τοίχους, κ.λπ.. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε., 3ο χλμ. Σερρών – Δράμας, τηλ.: 23210 54 113, fax: 23210 54 113.


ΑΡΤΙΟΣ: Επιλεγμένα προϊόντα Αποκλειστικός αντιπρόσωπος επιλεγμένων προϊόντων ποιότητος για τον εξοπλισμό των ξενοδοχειακών μονάδων, η εταιρία ΑΡΤΙΟΣ διαθέτει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τον εξοπλισμό ξενοδοχείων. Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ Ο ισπανικός οίκος DORLET, του οποίου το όνομα είναι ταυτόσημο με την τεχνολογική εξέλιξη, σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπό του στην ελληνική αγορά, την εταιρία ΑΡΤΙΟΣ, προτείνουν διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικής κλειδαριάς για την πόρτα εισόδου των δωματίων μιας ξενοδοχειακής μονάδας, υποστηρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Τα μοντέλα αυτά χαρακτηρίζονται από ευελιξία, επεκτασιμότητα και ασφάλεια σε πολλαπλά επίπεδα. Έχουν δυνατότητα επιλογής μεταξύ αυτονομίας ή διασύνδεσης με τον υπολογιστή του ξενοδοχείου. Επιλέγεται η τεχνολογία ανάγνωσης της κάρτας μεταξύ μαγνητικής ταινίας, smart κάρτας – chip και κάρτας ραδιοσυχνοτήτων – wave – ανάγνωση εξ΄ αποστάσεως. Επίσης, διατίθενται με ειδικές προδιαγραφές, μοντέλο all-weather, για χρήση σε εξωτερικό χώρο, παραθαλάσσια εγκατάσταση, κ.λπ.. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση της ίδιας κάρτας για την ηλεκτρονική είσοδο σε διάφορα σημεία μιας ξενοδοχειακής μονάδας (όπως η κεντρική είσοδος, η είσοδος σε χώρο γυμναστηρίου, η είσοδος σε χώρο πισίνας, η είσοδος σε χώρο parking, κ.ά.) υποστηρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της, όπως την χρέωση της πρόσβασης σε συγκεκριμένα σημεία (Paytron Facility), την χρονικά ελεγχόμενη πρόσβαση του προσωπικού με δυνατότητα ενημέρωσης μισθο-

δοσίας (Presence Control), κ.ά.. Η ίδια κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί και για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο τμήμα ηλεκτρονικών και ασφάλειας της εταιρείας ΑΡΤΙΟΣ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ Η εταιρία ΑΡΤΙΟΣ ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος επιλεγμένων προϊόντων για τον εξοπλισμό παιδότοπων, προμηθεύει αθλητικές εγκαταστάσεις, διαμορφώνει χώρους με πισίνα, καθώς και εσωτερικούς χώρους με κατασκευές οι οποίες φέρουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας και πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τα προϊόντα-παιχνίδια είναι ποικίλων σχεδίων, διαστάσεων και δραστηριοτήτων. Η εταιρία διαθέτει ξύλινες κατασκευές όπως τσουλήθρα-καγκουρό, πολυσύνθετο-καραβάκι, τελεφερίκ, κ.ά., πλαστικές κατασκευές όπως τούνελ-σαλιγκάρι ή τραινάκι, τραμπάλα-κροκόδειλο, τραμπάλα-τραπεζαρία, σπιτάκι-μανιτάρι, κ.ά., καθώς και φουσκωτές κατασκευές όπως φουσκωτό νερού-δελφίνι, φουσκωτό σπιτάκι, φουσκωτή μπασκέτα, φουσκωτό παλάτι, κ.ά.. Επίσης, προμηθεύει παιδικά ηλεκτροκίνητα οχήματα όπως αστυνομικές μοτοσικλέτες, διθέσια αυτοκίνητα, καθώς και ποδοκίνητα οχήματα και ποδήλατα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας μας για παιδότοπους. ΑΡΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε., Παλλάδος 21, 105 54 Αθήνα, τηλ.: 210 32 10 321, 210 32 17 782, fax: 210 32 19 728, e-mail: artios@hol.gr, http://www.artios.gr

" ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Ναι, επιθυμώ να εγγραφώ συνδρομητής στο περιοδικό «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Α.Φ.Μ. ................................................................................................................................................... ΔΟΥ ....................................................................................................................................................... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ΠΟΛΗ .................................................................................................................................................... Τ.Κ. ......................................................................................................................................................... ΤΗΛ.:....................................................................................................................................................... FAX: ....................................................................................................................................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ................................................................................................................................... ΥΠΟΓΡΑΦΗ .........................................................................................................................................

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

☐ Εσωκλείεται επιταγή: αρ. ................................................................................................................................................................. ☐ Απεστάλη επιταγή: αρ. ..................................................................................................................................................................... ☐ Ετήσια 80,00 € ☐ Ετήσια* 40,00 € ☐ Αποστολή εμβάσματος (αρ. λογ/σμού ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 101002320002823) ☐ Eταιριών 100,00 € ☐ Kύπρου 100,00 € (αρ. λογ/σμού ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 073/001/000000033840-7) ☐ Eξωτερικού** 90,00 € (αρ. λογ/σμού ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 068/470006-65) * Φοιτητές - Σπουδαστές (αρ. λογ/σμού ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 01200184793043 ** Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδρομικά τέλη είναι 6 € ανά ☐ Αποστείλατε εισπράκτορα (μόνο περιοχή Δήμου Αθηναίων) τεύχος. Για λοιπούς προορισμούς κατά περίπτωση. ☐ Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: .................................................................................................................................................. • Αποστείλατε το δελτίο εγγραφής στο Fax: 210 211 76 77, στο e-mail: sec@ksd.gr. ή στη διεύθυνση: «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Ισοκράτους 10, 111 44 Αθήνα


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Pro-ceed Ltd: Μηχανήματα καθαρισμού γερμανικής τεχνολογίας Tην αποκλειστική αντιπροσώπευση, διανομή και υποστήριξη των γνωστών Γερμανικών μηχανικών σάρωθρων του οίκου Stolzenberg Reinigungsgerate GmbH & Co. KG, ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2007 η εταιρία Pro-ceed Ltd. H ιστορία του συγκεκριμένου οίκου ξεκινάει από το 1889 με την κατασκευή σκουπών και βουρτσών και φθάνει μέχρι σήμερα με την κατασκευή διαφόρων μηχανικών μοντέλων για τον καθαρισμό από 750m2 έως 12000m2 και με δυνατότητα χρήσης σε εδαφικές αποκλίσεις μέχρι 20% (για τα επικα-

θίμενα μηχανήματα). Με το πρωτοποριακό σύστημα TandemRoller-System (TRS), το οποίο αποτελεί πατέντα του Γερμανικού εργοστασίου, ο καθαρισμός γίνεται πιο γρήγορα και χωρίς την ανάγκη να περνάει το μηχάνημα πολλές φορές από το ίδιο σημείο, εξοικονομώντας χρόνο και βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα καθαρισμού. Τα συγκεκριμένα σάρωθρα βρίσκουν τέλεια εφαρμογή σε χώρους όπως ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανικούς χώρους, parking, βενζινάδικα, super market, ενώ παράλληλα είναι ιδανικά για χρήση από εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, αεροδρόμια, κ.λπ.. Τα προϊόντα της Stolzenberg GmbH κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου στην Γερμανία από όπου και εισάγονται από την εταιρία Pro-ceed Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες: PRO-CEED LTD, Νηρέως 46-48, Παλαιό Φάληρο, 175 61 Αθήνα, τηλ.: 210 98 10 276, 210 98 46 276, fax: 210 98 15 379, www.proceed.gr, www.gemcar.gr

Together, Tonic, Aqua: Νέες, μπανιέρες υδρομασάζ

Λύσεις Ασύρματου Internet από την Olive Wireless

Η Ideal Standard, σταθερά προσανατολισμένη στην φιλοσοφία Wellness, συμπληρώνει την ήδη πλούσια γκάμα της από μπανιέρες υδρομασάζ, με τρεις νέες, καινοτόμες αλλά και προσιτές προτάσεις, που αναζωογονούν το σώμα και το νου. Οι μπανιέρες υδρομασάζ Together, Tonic και Aqua είναι σχεδιασμένες με τεχνολογικές καινοτομίες και υψηλή εργονομία για να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Με το χειριστήριο αφής (Touch Pad) ένα άγγιγμα είναι αρκετό για να κάνει πραγματικότητα κάθε σας επιθυμία, ενώ οι φωτιζόμενες ενδείξεις σας βοηθούν να ρυθμίζετε άμεσα κάθε λειτουργία, ανάλογα με τη διάθεσή σας: Υδρομασάζ ή συνδυασμό υδρομασάζ με αερομασάζ, ακόμα και οζονοθεραπεία. Και οι τρεις σειρές, είναι εξοπλισμένες με τους μοναδικούς επίπεδους εκτοξευτήρες νερού -Flat Jetsμία παγκόσμια αποκλειστικότητα της Ideal Standard. Οι μπανιέρες υδρομασάζ Together, Tonic και Aqua διατίθενται σε δύο συστήματα: Twin Plus και Hygiene Plus, ώστε να επιλέξετε ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν σύστημα ελέγχου της στάθμης του νερού, καθώς και μηχανισμό απολύμανσης, ώστε να είναι απόλυτα ασφαλής η χρήση τους. Οι νέες σειρές Together, Tonic και Aqua είναι κατασκευασμένες από ειδικό ακρυλικό υλικό άριστης ποιότητας, ιδιαίτερα ανθεκτικό στις φθορές του χρόνου. Επιπλέον, η λεία επιφάνειά τους και το άψογο φινίρισμα, διευκολύνουν τον καθαρισμό από κατάλοιπα σαπουνιού και αλάτων, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής και απόλυτη υγιεινή. Για περισσότερες πληροφορίες: Λ. Μεσογείων 265, Ν. Ψυχικό, 154 51, τηλ.: 210 67 90 880- 2, www.idealstandard.com

H Olive Wireless, εταιρία που ειδικεύεται σε καινοτόμες τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης, παρουσιάζει νέες λύσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση φιλοξενίας και εστίασης. Οι λύσεις παροχής ασύρματου Internet, βασίζονται σε προσεγμένη σχεδίαση και άρτια υλοποίηση με εξοπλισμό επαγγελματικών προδιαγραφών. Προσφέρονται συστήματα αιχμής με κορυφαίες δυνατότητες, ασφάλεια και αξιοπιστία και βέλτιστη σχέση τιμής προς απόδοση. Με τις λύσεις της Olive Wireless μπορεί η επιχείρηση να προσφέρει ασύρματο Internet στους χώρους που επιθυμεί και με χρέωση που μπορεί να διαμορφώσει η ίδια. Οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι, καθώς απολαμβάνουν γρήγορο ασύρματο Internet, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν ποιοτικό τουρισμό και επιπλέον να έχουν μία νέα πηγή εσόδων. Για τη λειτουργία των λύσεων δεν απαιτούνται, ούτε γνώσεις υπολογιστών, ούτε υπολογιστής, ενώ παράλληλα δε χρειάζονται και ρυθμίσεις στους φορητούς υπολογιστές των πελατών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διασύνδεσή των πελατών και απαλλάσσεται η επιχείρηση από κάθε είδους τεχνικά προβλήματα. Οι λύσεις της Olive Wireless δουλεύουν… απροβλημάτιστα και από την στιγμή της εγκατάστασής τους προσφέρουν χωρίς να απαιτούν. Η Olive Wireless τον Φεβρουάριο παρέδωσε με επιτυχία -με το κλειδί στο χέρι- το έργο του ασύρματου Internet με χρέωση, στο ξενοδοχείο 7 ορόφων Lion Hotel Apartments, προσφέροντας κάλυψη στο 100% των χώρων του. Για περισσότερες πληροφορίες: OLIVE WIRELESS, Λ. Βουλιαγμένης 141 & Γ. Καφαντάρη 1, 116 31, Αθήνα, τηλ.: 210 38 15 151, fax: 210 38 15 966, e-mail: info@olivewireless.com, www. olivewireless.com

156 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ALUMIL: Συρόμενο σύστημα Μ 300 Μία μοναδική πρόταση, η οποία ενδείκνυται, κυρίως, για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών, το συρόμενο σύστημα Μ 300, λανσάρει στην αγορά η εταιρία ALUMIL, η κορυφαία εταιρία διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες του κλάδου στην Ευρώπη. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος Μ 300 είναι: - διπλή κίνησης (ανυψούμενο-συρόμενο), με το φύλλο να ανασηκώνεται προκειμένου να ανοίξει και να συρθεί, και βασίζεται σε ειδικό γερμανικό μηχανισμό - άψογη κύλιση σε ανοξείδωτους οδηγούς - υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης - άριστη στεγάνωση, η οποία επιτυγχάνεται με ειδικά περιμετρικά ελαστικά (ΕPDM), αντί για βουρτσάκια, ιδιαίτερα στη θέσηόπου το φύλλο είναι ερμητικά κλεισμένο - πολλαπλό κλείδωμα υψηλής ασφάλειας - φύλλο πλάτους (62,5 mm), το οποίο του προσδίδει στιβαρότητα - δυνατότητα διαφορετικού χρώματος της εξωτερικής από την εσωτερική όψη της κατασκευής Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε., Εργοστάσιο: ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, τηλ.: 23410 79 300, fax: 23410 71 988, http://www.alumil.com

Delta Hotelia: Εξελιγμένα συστήματα Εικόνας & Ήχου Τα πλέον προηγμένα συστήματα Εικόνας και Ήχου των κορυφαίων εταιριών Loewe, LG, Philips, Samsung, Thomson, τα οποία εγγυώνται το καλύτερο οπτικοακουστικό αποτέλεσμα, διακινεί στην αγορά η Delta Hotelia. Παράλληλα, η εταιρία προσφέρει μία ακόμη μεγάλη ποικιλία από συστήματα εικόνας και ήχου, τα οποία φέρουν την υπογραφή των μεγαλύτερων και πλέον αξιόπιστων οίκων, όπως: Τηλεοράσεις (14΄΄- 60΄΄) (συμβατικές - με hotel menu Interactive) LCD – Plasma Home Cinema Εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων Για περισσότερες πληροφορίες: DELTA HOTELIA, Πειραιώς 180 και Λαμίας, 177 78 Ταύρος, τηλ.: 210 34 10 306-8, fax: 210 34 10 290, www.delta-hotelia.gr.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ SECURESHOP: Συνεργασίες 5 αστέρων Η SecureShop, γνωστή στον ξενοδοχειακό κόσμο από τα ολοκληρωμένα προγράμματα επιχειρηματικής διαχείρισης και κρατήσεων, τους δύο πρώτους μήνες του 2007, επέκτεινε τις συνεργασίες της στο χώρο των πολυτελών ξενοδοχείων, σε όλη την Ελλάδα, με το σύστημα ασφαλών κρατήσεων Hotel Edition, για κρατήσεις μέσω internet και ihotel και για κρατήσεις μέσω κινητής τηλεφωνίας, στο i-mode της COSMOTE. Μεταξύ των πολλών αναγνωρίσιμων ξενοδοχείων - πελατών της, που χρησιμοποιούν εκτεταμένα, την υψηλή τεχνολογία, για την οργάνωση των κρατήσεών τους και έχουν εξοπλιστεί με τα ασφαλή συστήματα της SecureShop (Verified by VISA και SecureCode της MasterCard), ώστε να δέχονται με απόλυτη ασφάλεια, κρατήσεις, μέσω του internet και της κινητής τηλεφωνίας, είναι: Hotel Poseidon Resort (Λουτράκι) To παραθαλάσσιο, 5άστερο deluxe ξενοδοχείο Hotel Poseidon Resort στο Λουτράκι Κορινθίας, 80 χλμ. από την πρωτεύουσα, ιδανικό για την οργάνωση συνεδρίων, incentives ή χαλαρωτικών διακοπών, έχοντας οργανώσει σημαντικό αριθμό ελληνικών και διεθνών συνεδρίων συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στο συνεδριακό τουρισμό και εγγυάται ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Τα 320 δωμάτια του ξενοδοχείου (bungalows, Residence και Suites) διαθέτουν μοντέρνα διακόσμηση και μοναδική θέα στον Κορινθιακό Κόλπο, στο Armonia Wellness Spa προσφέρεται χαλάρωση και ευεξία, ενώ τo συνεδριακό του κέντρο «Apollo», χωρητικότητας 450 συνέδρων, έχει όλο τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, light installation system και είναι πλήρως ηχομονωμένο και με φυσικό φως. Rodos Palladium (Ρόδος) Στα τέλη Ιουλίου 1998, ένα νέο ξενοδοχείο πολυτελείας, το Rodos Palladium, προστέθηκε στο δυναμικό των ξενο-

Αποκλειστική συνεργασία GOLDAIR - PANALPINA Μία σημαντική συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας παγκοσμίως, στον τομέα των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών με την πολυεθνική εταιρία Panalpina, ολοκλήρωσε πρόσφατα ο όμιλος Goldair μέσω της εταιρίας του Hellas Logistics. H εταιρία Panalpina, με έτος ίδρυσης το 1895, θεωρείται μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο, στον τομέα των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών. Έχει 500 υποκαταστήματα σε 80 χώρες και το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται σε 14.000 εργαζόμενους. Διαθέτει προηγμένο σύστημα παρακολούθησης φορτίων, logistics park σε όλες τις ηπείρους (Αμερική, Ασία, Αφρική, Ευρώπη και Αυστραλία) και διαχειρίζεται τα φορτία των μεγαλύτε-

158 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

δοχείων της Ρόδου. Κτισμένο σε μια παραθαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, το Rodos Palladium έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, όχι μόνο του νησιού, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Από το 1999 κερδίζει κάθε χρόνο κορυφαίες διακρίσεις από τον Αγγλικό Οργανισμό Τhomson Holidays, μεταξύ των οποίων το Χρυσό Μετάλλιο του καλύτερου διεθνούς ξενοδοχείου 5 αστέρων (overall winner), στο υψηλών προδιαγραφών πρόγραμμα Thomson Platinum, του ίδιου τουριστικού οργανισμού. Μεταξύ των βραβείων συγκαταλέγονται επίσης, το TUI Holy (τα 100 κορυφαία ξενοδοχεία διεθνώς) και το Neckermann Primo. Το ξενοδοχείο μπορεί να φιλοξενήσει 800 άτομα σε 355 πολυτελή δωμάτια, με θέα στη θάλασσα. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί, εκτός από τις σύγχρονες ανέσεις, στον τομέα της ασφάλειας των φιλοξενούμενων και οι ποιοτικές υπηρεσίες του υποστηρίζονται και πιστοποιούνται με τα πρότυπα HACCP και ISO 9001. Η συνεδριακή υποδομή του αποτελείται από μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 400 ατόμων (Academia Hall), καθώς και δύο meeting rooms 100 ατόμων το καθένα (Plato και Socrates), όλες εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας και Wi Fi διασύνδεση με τοπικά και διεθνή δίκτυα (Internet). Possidi Holidays (Χαλκιδική) Το Possidi Holidays, από το 1992, που λειτουργεί, έχει ως μοναδικό του στόχο και φιλοσοφία, ο καλεσμένος να νιώσει σαν στο σπίτι του, προσφέροντας service υψηλού επιπέδου. Ο απόλυτος σεβασμός στη φύση και στο περιβάλλον, με χρήση οικολογικών υλικών και διαδικασιών, είχε ως αποτέλεσμα να διακριθεί δικαίως, από διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς με τον τίτλο του «Οικολογικού Ξενοδοχείου». ρων πολυεθνικών σε όλο τον κόσμο. Στον χώρο των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών κατατάσσεται παγκοσμίως στην 3η θέση, με 830.000 τόνους μεταφερόμενου φορτίου ετησίως και στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με containers, κατατάσσεται 4η με 980.000 containers ετησίως. Η εταιρία Hellas Logistics, ιδρύθηκε το 2004 από τον Όμιλο Goldair. H κύρια δραστηριότητά της, είναι οι αεροπορικές εξαγωγές ειδικών προϊόντων, όπως ψάρια, γιαούρτια, λουλούδια, φάρμακα, καθώς και φρέσκα φρούτα. Διαθέτει τμήμα αεροπορικών εισαγωγών γενικού φορτίου, καθώς και τμήματα ναυτιλιακών και οδικών μεταφορών. Ο κύκλος εργασιών της για το 2005 ήταν 1,91 εκατομμύρια ευρώ και το 2006 ήταν 3,35 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 85%.


CANE PLEX - MIX Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε. Στο Stratos Vassilikosστα η Faye Danaway Στην Κέρκυρα και πάλι οι Πανελλήνιοι Φαντασία είδη σκίασης Αγώνες Φουσκωτών Σκαφών Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει για πάνω από 40 χρόνια η εταιρία CANE PLEX-MIX. Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΟΕ, διακινυόντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων σκίασης και σκαφών ειδών, που ξεχωρίζουν, κυρίως για την ανθεκτικότητά τους. Παράλληλα, η εταιρία έχει αναπτύξει μια σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, αλλά και στις ΗΠΑ. Στο πεντάστερο Stratos Vassilikos, του ομίλου Airotel διέμεινε κατά την παραμονή της στην ελληνική Η συγκεκριμένη εταιρία ιδρύθηκε το 1963 από πρωτεύουσα τον κ. Μιη διάσημη ηθοποιός Faye Danaway. χάλη Μιχαλάκη με έδρα τη Μανολάδα Ηλείας, μια περιοχή που Faye Danaway στην Αθήνα λόγω επαγγελματιασφαλώςΗπροσφέρεται γιαβρέθηκε την καλλιέργεια καλαμιών. Εξάλλου, υποχρεώσεων, και σύμφωνα με πληροφορίες, αναμέη εταιρίακών αποτελεί και τη μοναδική καθετοποιημένη μονάδα να ακολουθήσουν άλλες επισκέψεις ηθοποιού αυτού τουνεται είδους στη χώρα μας,και αφού διαθέτει 100 της στρέμματα στην πόλη, προκειμένου συμμετάσχει σε γυρίσματα καλλιεργήσιμης έκτασης καλαμιώννακαι 20 στρέμματα χώρων κινηματογραφικής ταινίας. φύλαξης και επεξεργασίας των καλαμωτών. Όπως μάλιστα υΗ κα. Danaway επιβεβαίωσε τον διευθυντή του ξενοδοχείπογραμμίζουν τα στελέχη της εταιρίας, τα καλάμια παραμέου, κ. Ευγένιο Βασιλικό, για την επανάφιξή της προσενουν στις φυτείες για δύο χρόνια έτσι ώστε να γίνουνστο σκληρά χές μέλλον. σαν ξύλο, αφού έχουν πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής Το ηStratos Vassilikos, ανακαινίστηκε ριζικά με απώτερο τους. Αυτή διαδικασία καθιστά εξαιρετικά ανθεκτικές τις δισκοπό να προτείνει μια διαφορετική οπτική στους χώρους άφορες κατασκευές στις οποίες χρησιμοποιούνται τα καλάμια. φιλοξενίας και ανάπαυσης. Φυσικά, η εταιρία διαθέτει και καλαμωτές, πέργκολες, αλλά και

Η Κέρκυρα θα φιλοξενήσει και φέτος τους Πανελλήνιους Αγώνες Φουσκωσυναφείς κατασκευές από καλάμι καλλιέργειας, οι τών μονοετούς Σκαφών, ΚΕΡΚΥΡΑ οποίες είναι βεβαίως μικρότερης αντοχής, ωστόσο 2007, το Σάββατο 16 αποτελούν Ιμια περισσότερο οικονομική επιλογή. ουνίου. Ο Οιδιαχωρισμός αγώνες οργα-που κάνει η εταιρία σε μονοετές και διετές καλάμι,από αποτελεί μια καινοτονώνονται τον Όμιλο μία για τα ελληνικά δεδομένα.Φουσκωτών Πρέπει να σημειώσουμε Σκαφών πως τα Κέρκυρας, με την υποστήριξη της Γενικής ένα Γραμματείας καλάμια καθαρίζονται και διαλέγονται προς έναΑκαι πλέκοθλητισμού, του Ε.Ο.Τ., της Π.Ι.Ν.,ενώ της οι Νομαρχίας Κέρκυρας, νται με σύρμα «γαλβανιζέ», καλαμωτές παράγονται σε του Δήμου Κερκυραίων και της καλάμι ΑΝ.Ε.Δ.Κ.και σε πολλές διατομές και ολόκληρο αλλά και σχιστό Ηδιαστάσεις. συμμετοχή των σκαφών που θα αγωνιστούν προβλέπεταιΣτο να είναι υπερδιπλάσια από τηνσυγκαταλέγεται περυσινή, με την πελατολόγιο της εταιρίας ένας μεγάδυναμική παρουσία των πρωταθλητών Ελλάδας Θοδωρή λος αριθμός ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, campings και εΚριτικού και Γιώργου Κατσαρού, αλλάPLEX-MIX και του δημοφιλούς στιατορίων. Παράλληλα, η CANE Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΟΕ Κερκυραίου τραγουδιστή Σάκη Ρουβά, ως αγωνιζόμενου. συνεργάζεται με αρχιτέκτονες και τεχνικές εταιρίες σε όλη τη Τα σκάφη πουεκτός θα αγωνιστούν θα είναι φουσκωτάτης σε στην κατη- ελληνική χώρα, ενώ από τη δραστηριοποίησή γορία αγωνιστικήsport, τα οποία αναπτύσσουν ταχύτητες αγορά, αναπτύσσει μια σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα που ξεπερνούν τα 80 μίλια και κατηγορία τουρισμού, τα στην αγορά της Κύπρου και των ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι κατά οποία συνδυάζουν άνεση, κομψότητα και ταχύτητα. τα τελευταία χρόνια, η εταιρία έχει εμπλουτίσει την γκάμα των Παράλληλα με τους Αγώνες Φουσκωτών, για πρώτη φορά, προϊόντων της με διάφορα είδη σκίασης δικής της παραγωθα πραγματοποιηθούν και Αγώνες Τζετ Σκι, Πανελληνίου γής, όπως παραδοσιακή ψάθα και ψάθα για ομπρέλες, ενώ Πρωταθλήματος. Επίσης, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία παράλληλα έχει δημιουργήσει και ένα δικό της συνεργείο κανα απολαύσουν ιδιαίτερα θεαματικές επιδείξεις θαλάσσιου τασκευών, κάτι που της επιτρέπει να αναλαμβάνει διάφορες σκι, υδροπλάνου, εναέριες βόλτες με το ιπτάμενο φουσκωπέργολες, τόξυλοκατασκευές, του Γιάννη Χειμαριού, κ.ά... με καλαμωτές ή και πλήρη αδια-

βροχοποίηση.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ Νέα αποκλειστική συνεργασία Suitel-Αzzaro H εταιρία Suitel Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος του μεγαλύτερου παγκοσμίως οίκου Guest Supplies -GroupeGM, συνεχίζει τη δυναμική της πορεία στο χώρο των ξενοδοχειακών καλλυντικών, ανανεώνοντας συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων της. H Suitel Α.Ε. δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Τουρκία, Σκόπια και Λιβύη, ενώ έχει προχωρήσει σε αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαία brands απ’ όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων Carven, Pascal Morabito, Bienvenue, Occean, Get Fresh, Keiji, Damana, Michael John, Anne Semonin, Blaise Mautin. Μία ανάλογη επιτυχημένη συνεργασία, είναι και αυτή με

SILVER - ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ: Νέα καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής επίπλων Η εταιρία Silver – ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια, στο χώρο του επαγγελματικού εξοπλισμού, προμηθεύοντας ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια με μοντέρνα και εύχρηστα πολυκουζινάκια και άλλα είδη επίπλωσης. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, θα προστεθεί, σύντομα, μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα, εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, τα οποία θα χειρίζεται έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η επέκταση της επιχείρησης αποσκοπεί στην πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής της, σε όλα τα είδη επίπλων, που τοποθετούνται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Προσδοκώντας να καλύψει και τις πιο δύσκολες ανάγκες των πολυάριθμων πελατών της, εμπλουτίζει τη γκάμα των ήδη υπαρχόντων προϊόντων της με ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις, που περιλαμβάνουν: κρεβατοκάμαρες, ντουλάπες, κουζίνες, σαλόνια, καναπέδες, μικροέπιπλα, πολυκουζινάκια, έπιπλα minibar, κ.λπ.. Ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων είναι έτοιμο να μεταφέρει σε όλη τη χώρα, με συνέπεια και ασφάλεια, τα νέα προϊόντα της εταιρίας, τα οποία εξάλλου, εκτίθενται σε όλες τις εκθέσεις επαγγελματικού εξοπλισμού (XENIA, EXPRO, PHILOXENIA, ALFA, ΔΕΘ, INFACOMA, FURNIDEC), καθώς και σε διάφορες μικρότερες, τοπικού χαρακτήρα.

160 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

την Azzaro Chrome. Το Νο1 άρωμα σε πωλήσεις στην Αμερική και Ευρώπη, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τους πελάτες του GroupeGM, σε μία πλήρη ξενοδοχειακή σειρά, την οποία η Suitel παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα. Τα ξενοδοχειακά προϊόντα της Αzzaro Chrome, αποτελούν μία ολοκληρωμένη φρέσκια και μοντέρνα σειρά με το εντυπωσιακό άρωμά της να προσδίδει έντονες νότες ευχαρίστησης, απαλότητας και αγνότητας. Η γκάμα προϊόντων της εταιρίας διατίθεται σε μορφή σαμπουάν, αφροντούς, μαλακτικό, λοσιόν σώματος, ενώ διαθέτει και τρία μεγέθη σαπουνιών τα οποία φέρουν την θαλάσσια αύρα της γραμμής Chrome. Συμπληρωματικά αξεσουάρ με μεταλλικά φινιρίσματα, τα οποία ταιριάζουν απόλυτα στο δυναμικό στυλ της Chrome, ολοκληρώνουν τέλεια την περίφημη, αυτή, σειρά. Παράλληλα, η εταιρία Suitel Α.Ε. διατηρεί την αποκλειστικότητα συνεργασίας με παγκόσμιες ξενοδοχειακές αλυσίδες όπως: Hilton International, Accor, Starwood, επιβεβαιώνοντας στα τόσα χρόνια λειτουργίας της, τη διαρκή προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Νέα διάκριση για το Royal Mare Thalasso

Μία νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί στη λίστα με τις διακρίσεις του Royal Mare Thalasso, λίγους μόλις μήνες μετά από τηβράβευσή του ως καλύτερη μονάδα με κέντρο θαλασσοθεραπείας στον κόσμο, από τους επαγγελματίες του τουρισμού. Αυτή τη φορά μία νέα παγκόσμια διάκριση έρχεται από τους ίδιους τους επισκέπτες. Πιο συγκεκριμένα, ως ένα από τα πέντε καλύτερα Spa Retreats στον κόσμο ανέδειξαν οι αναγνώστες του Conde Nast Traveller, το Royal Mare Thalasso. Αξίζει να σημειωθεί ότι ,το Royal Mare Thalasso είναι το μοναδικό κέντρο Θαλασσοθεραπείας στην Ελλάδα το οποίο οι αναγνώστες συμπεριέλαβαν στις προτιμήσεις τους. Σύμφωνα με τη διαδικασία, το ερωτηματολόγιο για τα Readers' Spa Awards 2007 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του περιοδικού τον Σεπτέμβριο του 2006. Αναγνώστες από όλο τον κόσμο πρότειναν ως υποψήφιο, το spa της επιλογής τους, στην κατηγορία της επιλογής τους, το οποίο καλούνταν να αξιολογήσουν σύμφωνα με 10 κριτήρια: Διαμονή, Ατμόσφαιρα/διακόσμηση, Προϊόντα/έξτρα παροχές, Φροντίδες σώματος, Προγράμματα άσκησης, Φροντίδες αισθητικής, Κουζίνα, Εγκαταστάσεις, Προσωπικό/υπηρεσίες, Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.


Εκπλήξεις για τους μικρούς ταξιδιώτες από την Emirates

Μια έκπληξη περιμένει όλα τα παιδιά που θα ταξιδεύουν από εδώ και στο εξής με την Emirates στις πτήσεις μεγάλης διάρκειας. Από τις αρχές Ιανουαρίου, πέρα από τις πλούσιες ψυχαγωγικές δυνατότητες κάθε πτήσης, τα περιμένει και μια τσάντα γεμάτη από «καλούδια», που θα μετατρέπουν την πτήση σε παιχνίδι. Τα νέα παιχνίδια έρχονται σε δύο φανταστικές τσάντες με πέντε διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς: σε ένα πολύχρωμο εκδρομικό σακίδιο (στις πτήσεις από Ντουμπάι) ή σε μια ισοθερμική τσάντα (στις πτήσεις προς Ντουμπάι). Μεταξύ των εκπλήξεων που θα «κρύβουν» οι τσάντες αυτές, είναι ένα νέο λούτρινο παιχνίδι, το Querk, το οποίο, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την Emirates, δε θα αργήσει να «κλέψει» τις καρδιές όλων των παιδιών. Το Querk περιέχεται σε μια μαλακή υφασμάτινη θήκη μαζί με ένα από τα πέντε κουστούμια του: Salaam το Λιοντάρι, Yorkie ο Αετός, Sydney το Κοάλα, Paris o Λαγός ή Delhi ο Ελέφαντας. Για τα βρέφη και τα νήπια το Querk υπάρχει σε μορφή μαριονέτας-γάντι, ντυμένης με ένα από τα πέντε μοναδικά κουστούμια ζώων. Πέρα από το Querk, τα παιδιά θα μπορούν να διασκεδάσουν και με τις κλασσικές ιστορίες του Dr. Seuss. Συνολικά θα κυκλοφορήσουν 10 διαφορετικές παιδικές ιστορίες. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα αστείο και πολύχρωμο περιοδικό, το e-kids, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τους νεαρούς πελάτες της Emirates. Εκτός όμως από τα νέα παιχνίδια, μια ακόμα έκπληξη θα αποτελεί και η ώρα του γεύματος, με ένα παιδικό μενού ειδικά σχεδιασμένο ως μέρος του νέου προϊόντος. Όσον αφορά την ψυχαγωγία, μέσω των οθονών τηλεόρασης που υπάρχουν στο πίσω μέρος των καθισμάτων, τα παιδιά στην Emirates έχουν το δικό τους CTV&Skysurfers κανάλι με κωμωδίες και κινούμενα σχέδια, ταινίες και μουσική, καθώς και ένα διαδραστικό κανάλι με 50 παιχνίδια. Επιπρόσθετα, όλα τα σκάφη A3400-500 της Emirates, τα Βoeing 777-300ER και σχεδόν όλα τα Boeing 777-200 προσφέρουν ψυχαγωγία εν ώρα πτήσης μέσω του ICE, ενός πρωτοποριακού συστήματος μοναδικό σύστημα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ Το ξενοδοχείο Mystique στη Σαντορίνη, νέο της «απόκτημα» της Starwood

Το ξενοδοχείο Mystique προστέθηκε στη Luxury Collection® της Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.® Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην Οία της Σαντορίνης, ανήκει στην ΚΑΝΑΒΑ ΑΕ και αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το Μάιο του 2007. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνδέσουμε την αλυσίδα “The Luxury Collection” με ένα ξενοδοχείο σαν το Mystique, με σκοπό να συνδυάσουμε τις “αρετές” ενός ξεχωριστού ξενοδοχείου με την πιστοποίηση ποιότητας που προσφέρει μια παγκόσμια εταιρία», είπε ο Roeland Vos, πρόεδρος, της Starwood Hotels & Resorts, Eυρώπης, Αμερικής και Μέσης Ανατολής. Και πρόσθεσε: «Η Σαντορίνη είναι εξάλλου ένας συναρπαστικός και εξωτικός προορισμός και αυτό το ξενοδοχείο έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε

Ένα ακόμη διεθνές βραβείο για το Chateau Porto Carras 2001 Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη διαχρονική του αξία, το Chateau του Κτήματος Πόρτο Καρράς συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στο στίβο των παγκόσμιων διακρίσεων, αποσπώντας το Χρυσό Μετάλλιο στον διεθνή διαγωνισμό Berliner Weintrophy 2007, έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς κρασιού. Ο διαγωνισμός, που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin), ανταποκρίνεται στα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα, καθώς οι γευστικές δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με τους αυστηρότερους διεθνείς κανόνες. Από τις 4 έως τις 8 Ιανουαρίου 2007, η κριτική επιτροπή του Berliner Weintrophy που απαρτίζεται από 53 μέλη, επαγγελματίες δοκιμαστές από 14 χώρες, είχε την ευκαιρία να

162 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης». «Η Luxury Collection είναι η ιδανική εταιρία για το Mystique και ο τέλειος συμπορευτής, με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και αποδεδειγμένη επιτυχία», δήλωσε με τη σειρά του ο Αντώνης Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ΚΑΝΑΒΑ ΑΕ. Για να καταλήξει: «Το Mystique θα επωφεληθεί από τη μακρόχρονη πείρα της Luxury Collection σε αντίστοιχα πολυτελή ξενοδοχεία, όπως ήδη επωφελείται το ομοθυγατρικό Vedema Resort». Το Mystique αποτελείται από 18 σουίτες και βίλες χτισμένες μέσα στο βράχο με πανοραμικά ιδιωτικά μπαλκόνια και αυλές που ατενίζουν το Αιγαίο. Tα δωμάτια συνδυάζουν την παράδοση με όλες τις σύγχρονες ανέσεις: έπιπλα που είναι φτιαγμένα από ακατέργαστο ξύλο, τοπική πέτρα, γυαλί και πολύτιμα υφάσματα, τηλεοράσεις Plasma, ασύρματο internet και MP3 players με τετρακαναλικό ήχο. Μεταξύ αυτών υπάρχουν σουίτες με ιδιωτικό spa που προσφέρουν την υπέρτατη αίσθηση χαλάρωσης και ηρεμίας. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στα ιδιωτικά Jacuzzi κάθε σουίτας και να απολαύσουν προσωπικές υπηρεσίες όπως, αρωματοθεραπεία και εξειδικευμένα massages. Οι υπηρεσίες του Mystique περιλαμβάνουν εξωτερική πισίνα χτισμένη στην άκρη του βράχου, το bar Aura και το κελάρι Secret, μία εντυπωσιακή υπόσκαφη σπηλιά που προσφέρει σπάνιες σοδειές ελληνικών και ξένων κρασιών. Στο Charisma, το Gourmet εστιατόριο του Mystique, η chef δημιουργεί απολαυστικά πιάτα με τα πιο φρέσκα τοπικά υλικά. Εκτός από το Mystique και το Vedema Resort στη Σαντορίνη, υπάρχουν τέσσερα ακόμη ξενοδοχεία της Luxury Collection στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών η Μεγάλη Βρεταννία και ο Αρίων στην Αθήνα, το Santa Marina στη Μύκονο και το Blue Palace στην Κρήτη. δοκιμάσει 1.540 διαφορετικά κρασιά εξαιρετικής ποιότητας που είχαν θέσει υποψηφιότητα στις διάφορες κατηγορίες του διαγωνισμού. Σε μια πραγματικά εντυπωσιακή «αναμέτρηση», οι κριτές απέδωσαν στο Chateau Porto Carras 2001, το χρυσό μετάλλιο, σε αναγνώριση της ποιοτικής του υπεροχής και της πλούσιας και γεμάτης γεύσης του. Τόσο το έντονο βαθύ κόκκινο με μωβ ανταύγειες χρώμα του Chateau Porto Carras 2001, όσο και τα αρώματα φρούτων που κυριαρχούν στη σύνθετη αρωματική του υπόσταση, οδήγησαν την κριτική επιτροπή να του απονείμει το σημαντικό αυτό χρυσό βραβείο, που έρχεται να συμπληρώσει τη μακρά λίστα διακρίσεων, η οποία συνοδεύει την ιστορία του Chateau Porto Carras.



P. 101

P. 102

P. 103

P. 104

P. 105 P. 107

P. 108

P. 109

P. 110

P. 115

P. 106 P. 111

P. 116

P. 112

P. 117

P. 113

P. 114

P. 118

• Κατασκευάζουμε σκυροδετημένα παρεκκλήσια σε όποιο σχέδιο και μέγεθος επιθυμείτε και τα μεταφέρουμε στο χώρο σας • Αποκτήστε τα με 0% προκαταβολή, έως 60 δόσεις & με πολλούς άλλους ευννοϊκούς όρους χρηματοδότησης και αποπληρωμής • Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή για να σας επισκεφθεί πωλητής στο χώρο σας 16ο ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΤΚ 57001, ΤΘ 72008, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ/ΦΑΞ: 23920 21500 • ΚΙΝ: 6972 900 900 • email: info@naodomiki.gr • www.naodomiki.gr


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.