Page 1

1


2


3


4


5


ตัวคุณ Excuse me; I have seen you many times. Would you mind if I would like to know with you? I am a Thai and my name is Tim. อิกซคิวซฺ มี; ไอ แฮฟ ซีน ยู แมนนิ ไทมฺซ วูด ยู ไมนฺด อิฟ ไอ วูด ไลคฺ ทู โนวฺ วิดฬฺ ยู? ไอ แอม อะ ไท แอน มาย เนม อิซ ทิม (ขอโทษนะครับ ผมเห็นคุณหลายครั้งแล้ว ผมอยากรู้จักกับคุณ คุณจะสะดวกไหมครับ? ผมชื่อทิมเป็นคนไทยครับ) คู่สนทนา Oh! No, not at all. I am John. Nice to meet you. โอ! โน, น็อท แอ็ท ออล ไอ แอม จอหฺน ไนซฺ ทู มีท ยู (โอ ไม่เลยครับ ผมจอห์นครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคุณ) ตัวคุณ Nice to meet you too. ไนซฺ ทู มีท ยู ทู (ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับ)

6


คู่สนทนา Where do you live? แวรฺ ดู ยู ลิฟวฺ? (คุณอาศัยอยู่ที่ไหนครับ?) ตัวคุณ I live in Bangkok-near The Mall Bangkapi with my familymy wife and two children. ไอ ลิฟวฺ อิน แบงค็อก-เนียรฺ เดอะ มอล บางกะปิ วิดฬฺ มาย แฟมเม็อลิ-มาย ไวฟฺ แอน ทู ชิลเดร็น (ผมอยู่ในกรุงเทพฯใกล้กับเดอะมอลบางกะปิ อยูก่ ับครอบครัว มีภรรยา และลูกสองคนครับ) คู่สนทนา How long have you lived here? ฮาว ลอง แฮฟ ยู ลิฟดฺ เฮียรฺ? (คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วครับ?) ตัวคุณ About 15 years. อะเบาทฺ ฟิฟทีน เยียรฺซ (ประมาณ 15 ปีได้แล้วครับ) 7


คู่สนทนา Isn't Bangkok your hometown? อิซซึนทฺ แบงค็อก ยัวรฺ โฮมทาวนฺ? (กรุงเทพฯ ไม่ใช่บา้ นเกิดของคุณหรอกหรือครับ?) ตัวคุณ No, it’s not. My hometown is in the upcountry. โน, อิทซ น็อท มาย โฮมทาวนฺ อิซ อิน ดิ อัพคันทริ (ไม่ใช่ครับ ผมเป็นคนต่างจังหวัดครับ) คู่สนทนา What about you, John? What is your nationality? ว็อท อะเบาทฺ ยู, จอหฺน? ว็อท อิซ ยัวรฺ เนชึนแนลเล็อทิ? (แล้วคุณล่ะจอห์น? คุณมีสัญชาติอะไรครับ?) I am American. I have lived in Thailand for 10 years. ไอ แอม อเมริกัน ไอ แฮฟ ลิฟดฺ อิน ไทแลนดฺ ฟอรฺ เท็น เยียรซฺ (ผมเป็นชาวอเมริกัน มาอาศัยอยูใ่ นเมืองไทยสิบปีแล้วครับ) ตัวคุณ Do you do for living in Thailand? ดู ยู ดู ฟอรฺ ลิฟวิง อิน ไทแลนดฺ? (คุณทางานอยู่ในเมืองไทยหรือครับ?) 8


คู่สนทนา Yes, my wife has a language school and I am a teacher there. เย็ส, มาย ไวฟฺ แฮซ อะ แล็งเกว็จชฺ สคูล แอน ไอ แอม อะ ทีช เชอ แดรฺ (ใช่ครับ ภรรยาผมเปิดโรงเรียนสอนภาษาและผมก็สอนอยู่ที่ นั่น) ตัวคุณ What about you? ว็อท อะเบาทฺ ยู? (แล้วคุณล่ะครับ?) คู่สนทนา I am a building contractor. I usually travel to see the clients throughout Thailand. ไอ แอม อะ บิวดิง คอนแทรคเทอ ไอ ยูซชวลลิ แทรฟเวิล ทู ซี เดอะ ไคลอึนทฺซ ธรูเอาทฺ ไทแลนดฺ (ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับ ปกติผมจะเดินทางไปพบลูกค้า ทั่วประเทศ)

9


ตัวคุณ Do you often come around here? ดู ยู อ็อฟฟึนทฺ คัม อะราวดฺ เฮียรฺ? (คุณมาย่านนี่บ่อยไหมครับ?) คู่สนทนา Yes, I usually am here every week. เย็ส, ไอ ยูซชวลลิ แอม เฮีย เอ็ฟริ วีค (บ่อยครับ ผมมาที่นี่ทุกอาทิตย์) ตัวคุณ Well, I am glad to talk to you today and hope to see you next time. For today, I have to say good bye now. See you. เวล, ไอ แอม แกลด ทู ทอลฺค ทู ยู ทูเดยฺ แอน โฮพ ทู ซี ยู เน็กซฺ ไทมฺ ฟอรฺ ทูเดยฺ ไอ แฮฟ ทู เซยฺ กุด บาย นาว ซี ยู (ผมดีใจที่ได้คยุ กับคุณวันนี้และหวังว่าจะได้พบคุณอีก สาหรับ วันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่) คู่สนทนา O.K. see you next time. โอ เค ซี ยู เน็กซฺ ไทมฺ

10


การตอบรับ ตัวคุณ Can you come to see me tomorrow? แคน ยู คัม ทู ซี มี ทูมอรฺโรวฺ? (พรุ่งนี้มาเจอผมหน่อยได้ไหมครับ?) คู่สนทนา Yes, I can. Do you have an important matter? เย็ส, ไอ แคน ดู ยู แฮฟ แอน อิมพอรฺทึน แมทเธอรฺ? (ได้ค่ะ คุณมีเรื่องสาคัญหรือเปล่าค่ะ?) ตัวคุณ Yes, I have something important to talk to you. เย็ส, ไอ แฮฟ ซัมธิง อิมพอรฺทึน ทู ทอลฺค ทู ยู (ครับ ผมมีเรื่องสาคัญจะคุยกับคุณ) คู่สนทนา What time would you like to see me? ว็อท ไทมฺ วูด ยู ไลคฺ ทู ซี มี? (คุณอยากพบฉันกี่โมงค่ะ?) 11


ตัวคุณ 10 o’clock in the morning. เท็น โอ คล็อก อิน เดอะ มอรฺนิง (สิบโมงเช้าครับ) คู่สนทนา It is a great time, O.k. see you. อิท อิซ อะ เกรท ไทมฺ, โอ เค ซี ยู (เวลานั้นสะดวกพอดีคะ่ ตกลงเจอกันค่ะ)

การตอบปฏิเสธ คู่สนทนา No, I can’t, because I have already had an appointment. I think it is O.K for me to see you on the day after tomorrow. โน, ไอ คานทฺ บีคอซ ไอ แฮฟ ออลเร็ดดิ แฮด แอน อะพ็อยทฺ มึนทฺ ไอ ธิง อิท อิซ โอ เค ฟอรฺ มี ทู ซี ยู ออน เดอะ เดยฺ อาฟ เธอรฺ ทูมอรฺโรวฺ (ไม่ได้ค่ะ เพราะว่าฉันมีนัดเสียแล้ว คิดว่าวันมะรืนจะสะดวก ค่ะ)

12


การตอบปฏิเสธอย่างสุภาพ คู่สนทนา I would love to but I am afraid I can’t. I have already had an appointment. ไอ วูด เลิฟ ทู บัท ไอ แอม อะเฟรด ไอ คานทฺ ไอ แฮฟ ออลเร็ดดิ แฮด แอน อพ็อยทฺมึนทฺ (ฉันอยากจะไปค่ะแต่เกรงว่าจะไม่สะดวก เพราะมีนดั เสียแล้ว)

13


3.1

ตัวคุณ What time is it? ว็อท ไทมฺ อิซ อิท? (เวลาเท่าไหร่แล้วครับ?) คู่สนทนา It is ten o’clock. อิท อิซ เท็น โอ คล็อก (สิบโมงแล้วครับ)

3.2

ตัวคุณ What day is today? ว็อท เดยฺ อิซ ทูเดยฺ? (วันนี้เป็นวันอะไรครับ?) คู่สนทนา It is Tuesday. อิท อิซ ทิวซฺเดยฺ (วันอังคารครับ)

14


3.3

ตัวคุณ When is your birthday? ฮเว็น อิซ ยัว เบิรฺดฬฺเดยฺ? (เมื่อไหร่วันเกิดของคุณครับ?) คู่สนทนา 5th July. ฟิฟฬฺ จูลาย (วันที่ 5 กรกฎาคมค่ะ)

3.4

ตัวคุณ What is date today? ว็อท อิซ เดท ทูเดย์? (วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ?) คู่สนทนา 27th. ทเว็นติเซเวนฬฺ (วันที่ 27 ครับ)

15


3.5

16

ตัวคุณ When did you arrive here? ฮเว็น ดิด ยู อะไรฟวฺ เฮียรฺ? (คุณมาถึงที่นี่เมื่อไหร่ครับ?) คู่สนทนา Last week. ลาสทฺ วีค (อาทิตย์ที่แล้วครับ)


ตัวคุณ Good morning, Miss Elizabeth Frank. กูด มอร์นิ่ง, มิส อลิซาเบธ แฟรงค์ (สวัสดีตอนเช้าครับ คุณอลิซาเบธ แฟรงค์) คู่สนทนา Good morning, sir. กูด มอร์นิ่ง, เซอร์ (สวัสดีค่ะ) ตัวคุณ Have a seat, please. แฮฟว อะ ซีท, ฟลีซ (เชิญนัง่ ครับ) คู่สนทนา Thank you. แธงคิว (ขอบคุณค่ะ)

17


ตัวคุณ You have applied to be an English teacher. What did you graduate in? ยู แฮฟว แอพพลายด์ ทู บี แอน อิงลิช ทีชเชอะ. วอท ดิด ยู แกรดจุเอท อิน? (คุณสมัครตาแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คุณจบอะไรมาครับ) คู่สนทนา I graduated with a bachelor's degree in Education. ไอ แกรดจุเอททิด วิธ อะ แบชเชเลอะซ์ ดีกรี อิน เอดจุเคเชิน (ดิฉันจบปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ค่ะ) ตัวคุณ Where did you graduate from? แวร์ ดิด ยู แกรดจุเอท ฟรอม? (คุณจบการศึกษาจากที่ไหนครับ) คู่สนทนา I graduated from Thammasat University. ไอ แกรดจุเอททิด ฟรอม ธรรมศาสตร์ ยูนิเวอร์ซิที (ดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ)

18


ตัวคุณ What was your major? วอท วอซ ยัวร์ เมเจอะ (วิชาเอกของคุณคืออะไรครับ) คู่สนทนา My major was English Teaching. มาย เมเจอะ วอซ อิงลิช ทิชชิง วิชาเอกของดิฉันคือการสอนภาษาอังกฤษค่ะ ตัวคุณ What was your minor subject? วอท วอซ ยัวร์ ไมเนอะ ซับเจคท์ (วิชาโทของคุณคืออะไรครับ) คู่สนทนา My minor subject was Education Technology. มาย ไมเนอะ ซับเจคท์ วอซ เอดจุเคเชิน เทคโนโลจี (วิชาโทของดิฉันคือเทคโนโลยีการศึกษาค่ะ)

19


ตัวคุณ You graduated with honor. Did you do any activities while studying at the university? ยู แกรดจุเอททิด วิธ ออนเนอะ. ดิด ยู ดู เอนี แอคทิวิทิซ ไวล์ สตัดดีอิง แอท เดอะ ยูนิเวอร์ซิที (คุณจบด้วยเกียรตินิยม คุณได้ทากิจกรรมในช่วงที่เรียน มหาวิทยาลัยบ้างหรือเปล่าครับ) คู่สนทนา Yes, I was a volunteer for rural development camping. เยส, ไอ วอซ อะ โวลันเทียร์ ฟอร์ รูรอล เดเวลอพเมนท์ แคมพิง (ทาค่ะ ดินฉันเป็นอาสาสมัครออกค่ายอาสาสมัครพัฒนาชนบท ค่ะ) ตัวคุณ That sounds interesting. Thank you for today. I will contact you later. แดท ซาวน์ดส อินเทอเรสทิง. แธงคิว ฟอร์ ทูเดย์. ไอ วิล คอน แทคท์ ยู เลเทอะ (ฟังดูนา่ สนใจดี ขอบคุณสาหรับวันนี้ แล้วผมจะติดต่อไปครับ)

20


คู่สนทนา Thank you. แธงคิว (ขอบคุณค่ะ)

21


ตัวคุณ Have you ever tried this food yet? It‘s very delicious. แฮฟ ยู เอฟเวอ ไทรดฺ ดิซ ฟูด เย็ท? อิทซ เวริ ดิลีชึซ (คุณเคยทานอาหารนี้หรือยัง? อร่อยมากเลย) คู่สนทนา No, not yet. What is it called? โน, น็อท เย็ท ว็อท อิซ อิท คอลดฺ? (ยังเลยครับ อะไรหรือครับ?) ตัวคุณ It is Phat Thai. อิท อิซ ผัด ไท (ผัดไทยครับ) คู่สนทนา What ingredient does it has? ว็อท อินกรีเดียนทฺ ดาซ อิท แฮซ? (มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ?)

22


ตัวคุณ Its basic ingredients are noodle, shrimp and egg. They are fried together in the frying pan with cooking oil and seasonings. อิทซ เบสิค อินกรีเดียนทฺซ อารฺ นูดเดิล ชริมพฺ แอน เอ็ก เดยฺ อารฺ ฟรายดฺ ทูเก็ทเธอ อิน เดอะ ฟรายอิง แพน วิดฬฺ คุกกิง ออยลฺ แอน ซีซันนิงซฺ (มีเส้นหมี่ กุ้งและไข่เป็นส่วนผสมเบื้องต้น วิธีทาก็จะผัด ส่วนผสมดังกล่าวรวมกันในกะทะด้วยน้ามันและใส่เครื่องปรุง รสต่างๆ) คู่สนทนา Umm. That sounds good. อืม แด็ด ซาวดฺซ กุด (อืม ฟังดูน่าจะอร่อย) ตัวคุณ Would you like to try? วูด ยู ไลคฺ ทู ไทรยฺ? (ลองดูหน่อยไหมครับ?)

23


คู่สนทนา Yes, why not? เย็ส, วาย น็อท? (ไม่พลาดอยู่แล้วครับ)

24


ตัวคุณ I would like you to try one kind of Thai desserts. ไอ วูด ไลคฺ ยู ทู ไทร วัน ไคนดฺ อ็อฟ ไท ดิเซิรฺทสฺ (ผมอยากให้คุณลองทานขนมหวานของไทยหน่อยครับ) คู่สนทนา What is its name? ว็อท อิซ อิทซ เนม? (อะไรหรือครับ?) ตัวคุณ Sticky rice with mango. But it is better known as ‚Khao Gneaw Mamuang‛ among Thai people. สติคกี ไรซฺ วิดฬฺ แมงโก บัท อิท อิซ เบทเทอะ โนวฺน แอ็ซ "ข้าว เหนียวมะม่วง" อมัง ไท พีเพิล (ข้าวเหนียวกับมะม่วง แต่คนไทยเรียกกันว่า "ข้าวเหนียว มะม่วง")

25


คู่สนทนา That sounds delicious. How do you make it? แด็ท ซาวดฺซ ดิลีชึซ ฮาว ดู ยู เมค อิท? (ฟังดูน่าจะอร่อย ไม่ทราบว่ามีวิธที าอย่างไรครับ?) ตัวคุณ We use steamed sticky rice and ripe mango to make it. วี ยูซ สตีมดฺ สติคกี ไรซฺ แอน ไรพฺ แมงโก ทู เมค อิท (เราใช้ขา้ วเหนียวนึ่งกับมะม่วงสุกมาทาครับ) คู่สนทนา I think I cannot help trying it right now. ไอ ธิง ไอ แคนน็อท เฮลพฺ ไทรอิง อิท ไรทฺ นาว (ผมคิดว่าต้องลองทานดูแล้วล่ะครับ) ตัวคุณ Lets’ go. I have already prepared it for you. เลทสฺ' โก ไอ แฮฟ ออลเร็ดดิ พรีแพรฺด อิท ฟอรฺ ยู (ได้เลยครับ ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว)

26


คู่สนทนา It is very tasty. Thank you for your kindness. อิท อิซ เวริ เทสทิ แธงคฺ กิว ฟอรฺ ยัวรฺ ไคนดฺเนซ (อร่อยมากครับ ขอบคุณสาหรับความกรุณาของคุณครับ) ตัวคุณ It is my pleasure. อิท อิซ มาย เพลเชอรฺ (ด้วยความยินดีครับ)

27


ตัวคุณ What some kinds of food do you love? ว็อท ซัม ไคดฺส อ็อฟ ฟูด ดู ยู เลิฟ? (คุณชอบอาหารประเภทไหนบ้างครับ?) คู่สนทนา I love many kinds of food because I enjoy eating. But I love sea food most. ไอ เลิฟ แมนนี ไคดฺส อ็อฟ ฟูด บีคอซ ไอ เอ็นจอย อีททิง บัท ไอ เลิฟ ซี ฟูด โมสทฺ (ผมชอบอาหารหลายชนิด ผมเป็นคนชอบรับประทานอาหาร แต่ผมชอบอาหารทะเลมากที่สุดครับ) ตัวคุณ Do you like steamed crabs? ดู ยู ไลคฺ สตีมดฺ คราบสฺ? (คุณ ชอบทานปูนึ่งไหมครับ?)

28


คู่สนทนา That is another dish I never miss. แดท อิส อนัทเธอ ดิช ไอ เน็ฟเวอ มิส (ปูนึ่งเป็นอาหารอีกจานที่ผมรับประทานไม่เคยขาดครับ) ตัวคุณ What kind of Thai food do you love most? ว็อท ไคนดฺ อ็อฟ ไท ฟูด ดู ยู เลิฟ โมสทฺ? (อาหารไทยที่คุณชอบมากที่สุดคืออะไรครับ?) คู่สนทนา For Thai food, I love chicken curry most. ฟอรฺ ไท ฟูด, ไอ เลิฟ ชิคเคิน เคอรี โมสทฺ (อาหารไทย ผมชอบแกงกะหรี่ไก่มากที่สุดครับ) ตัวคุณ What about Chinese food? ว็อท อะเบาทฺ ไชนีซ ฟูด? (แล้วอาหารจีนล่ะครับ?)

29


คู่สนทนา I love noodle. ไอ เลิฟ นูดเดิล (ผมชอบบะหมี่ครับ) ตัวคุณ Do you like shark’s fin soup? ดู ยู ไลคฺ ชารฺคสฺ ฟิน ซุพ? (คุณชอบหูฉลามไหมครับ?) คู่สนทนา Absolutely. แอบโซลูทลี (ชอบซีครับ)

30


ตัวคุณ Would you like to have a cup of coffee? วูด ยู ไลคฺ ทู แฮฟวฺ อะ คัพ อ็อฟ ค็อฟฟี? (ดื่มกาแฟสักแก้วไหมครับ?) คู่สนทนา Yes, please เย็ส, พลีซ (ครับ ก็ดคี รับ) ตัวคุณ What coffee would you like to have? ว็อท ค็อฟฟิ วูด ยู ไลคฺ ทู แฮฟวฺ? (อยากได้กาแฟแบบไหนดีครับ?) คู่สนทนา I prefer black coffee with little sugar ไอ พรีเฟอรฺ แบล็ค ค็อฟฟิ วิดฬฺ ลิตเติล ซูกะรฺ (ผมชอบการแฟดาใส่นาตาลนิ ้ ดเดียวครับ)

31


ตัวคุณ Moment please, I will make it for you. โมเมนทฺ พลีซ, ไอ วิล เมค อิท ฟอรฺ ยู (รอสักครู่ครับ, ผมจะไปชงมาให้) Would you like to have some cookie? วูด ยู ไลคฺ ทู แฮฟวฺ ซัม คุกกี? (คุกกี้ด้วยไหมครับ?) คู่สนทนา No, thanks. I try to avoid sugar and fat because I am getting much more weight. โน, แธงคฺส ไอ ไทรยฺ ทู อวอยดฺ ซูกะรฺ แอน แฟ็ท บีคอซ ไอ แอม เก็ทติง มัช มอรฺ เว็ท (ไม่ล่ะครับ ขอบคุณ ผมพยายามหลีกเลี่ยงน้าตาลและไขมัน เพราะนาหนักกาลังเพิม่ ขึ้นเยอะเลย)

32


ตัวคุณ What ‘s the matter ? วอทส เดอะ แมท เทอร์ เป็นอะไรครับ คู่สนทนา I have a terrible headache. ไอ แฮฟ อะ เทอริเบิล เฮดเอค ฉันปวดศีรษะมาก ตัวคุณ That’s too bad . When did you get sick ? ( ด็อค เทอ : แดทส ทู แบด เว็น ดิด ยู เกท ซิค ไม่ดีเลยนะ เริ่มป่วยเมื่อไหร่ คู่สนทนา I was sick all night . ไอ วอส ซิค ออล ไนท์ ) ฉันไม่สบายทั้งคืน 33


ตัวคุณ Let me take your temperature. เลท มี เทค ยัวร์ เทมเพรอะเช่อร์ ) ขอวัดอุณหภูมิร่างกายหน่อย คู่สนทนา Take two pills every four hours ( เทค ทู พิลส์ เอ็ฟวริ โฟเออะ เอ้าเออส์ ) รับประทานยาครัง้ ละ 2 เม็ดทุก ๆ 4 ชั่วโมง ตัวคุณ You’ll feel better in a while. ( ยูลึ ฟีล เบทเท่อร์ อิน อะ ไวล์ ) คุณจะรู้สึกสบายขึ้นในไม่ช้า คู่สนทนา I hope so. ไอ โฮพ โซ ) ผมก็หวังเช่นนั้น

34


ตัวคุณ I feel unhappy these days. I am too fat and could hardly walk. I need your advice. ไอ ฟีล อันแฮพพิ ดีซ เดยฺส ไอ แอม ทู แฟ็ท แอน คูด ฮารฺดลี วอลฺค ไอ นีด ยัวรฺ แอ็ดไวซฺ (ช่วงนี้ผมรู้สึกอึดอัดมาก เพราะอ้วนมากเกินจนเดินแทบไม่ไหว ผมควรจะทาอย่างไรดีครับ) คู่สนทนา You should control your diet. ยู ชูด คอนโทรล ยัวรฺ ไดเอ็ท (คุณควรจะควบคุมอาหารนะครับ) ตัวคุณ I think you are right. ไอ ธิง ยู อารฺ ไรทฺ (ใช่ครับ ผมก็วา่ อย่างนั้น)

35


คู่สนทนา You should exercise a lot. ยู ชูด เอ็กเซอรฺไซสฺ อะ ล็อท (คุณควรออกกาลังกายเยอะๆนะครับ) ตัวคุณ I am afraid I can’t. ไอ แอม อเฟรด ไอ คานทฺ (ผมเกรงว่าจะทาไม่ได้) คู่สนทนา If I were you, I would take some medicine. อิฟ ไอ เวอรฺ ยู, ไอ วูด เทค ซัม เมดดิซิน (ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะรับประทานยา) ตัวคุณ Yes, why not. เย็ส, วาย น็อท (ใช่ ถูกต้องครับ)

36


คู่สนทนา You had better take some exercise courses. ยู แฮด เบ็ทเทอ เทค ซัม เอ็กเซอรฺไซสฺ คอรฺสเซส (คุณควรจะเข้าคอร์สออกกาลังกายครับ) ตัวคุณ I wish I could, but I really don’t have time. ไอ วิช ไอ คูด, บัท ไอ เรียลลี โดนทฺ แฮฟ ไทมฺ (ผมก็อยากทาอย่างนั้น แต่ผมไม่มีเวลาเลย)

37


ตัวคุณ What do you usually do on holidays? ว็อท ดู ยู ยูซชวลลิ ดู ออน ฮอเล็อเดยฺซ? (ปกติคุณทาอะไรในวันหยุดครับ?) คู่สนทนา I usually spend my time at home on holidays. However, sometime I go shopping and swimming. What about you? What activity do you love to do most on your holidays? ไอ ยูซชวลลิ สเป็นดฺ มาย ไทมฺ แอ็ท โฮม ออน ฮอเล็อเดยฺซ ฮาวเอ็ฟเวอรฺ, ซัมไทมฺ ไอ โก ช็อปปิง แอน สวิมมิง ว็อท อเบาทฺ ยู? ว็อท แอ็คทิวติ ิ ดู ยู เลิฟ ทู ดู โมสทฺ ออน ยัวรฺ ฮอลเล็อเดยฺซ? (ปกติวันหยุดผมจะอยู่ที่บา้ น แต่บางครัง้ ก็ไปซื้อของและว่ายน้า แล้วคุณละครับชอบทาอะไรมากที่สุดในวันหยุด?)

38


ตัวคุณ I like to stay at home and go to the movies sometime. I also like to watch T.V news if I am at home on weekend. ไอ ไลคฺ ทู สเตยฺ แอ็ท โฮม แอน โก ทู เดอะ มูวซี ฺ ซัมไทมฺ ไอ ออลโซ ไลคฺ ทู ว็อทชฺ ที วี นิวสฺ อิฟ ไอ แอม แอ็ท โฮม ออน วีคเอ็นดฺ (ผมชอบอยู่บ้านและไปดูภาพยนตฺบ้างบางครั้ง ข่าวทีวีผมก็ ชอบดูถา้ ผมอยู่บา้ นวันหยุด) คู่สนทนา Do you like some sports? ดู ยู ไลคฺ ซัม สปอรฺตสฺ? (คุณชอบกีฬาอะไรบ้างไหมครับ?) ตัวคุณ Yes, I do. Apart from golf, I also love boxing, and soccer. เย็ส, ไอ ดู อพารฺท ฟรอม กอลฺฟ, ไอ ออลโซ เลิฟวฺ บ็อกซิง แอน ,ซ็อคเกอรฺ . (ชอบครับ นอกจากกอล์ฟแล้วผมยังชอบกีฬามวย และ ฟุตบอล)

39


ตัวคุณ May I speak to MR. Tim please? เมยฺ ไอ สปีค ทู มิสเตอรฺ ทิม พลีซ? (ผมขอพูดสายกับคุณทิมครับ?) คู่สนทนา Yes, I am Tim speaking. Who is this? เย็ส, ไอ แอม ทิม สปีคกิง ฮู อิซ ดิซ? (ครับ ผมทิมพูดสายอยูค่ รับ ใครครับ?) ตัวคุณ I am John. Can you remember me? ไอ แอม จอหฺน แคน ยู รีเมมเบอ มี? (ผมจอห์นครับ คุณจาผมได้ไหมครับ?)

40


คู่สนทนา Oh! John absolutely, how have you been these days? I haven’t seen you for a long time. โอ! จอหฺน แอบโซลูทลิ, ฮาว แฮฟวฺ ยู บีน ดีซ เดยฺซ? ไอ แฮฟวึนทฺ ซีน ยู ฟอรฺ อะ ลอง ไทมฺ (โอ้! จอห์นนั่นเอง จาได้ซิครับ คุณเป็นอย่างไรบ้างไปอยู่ไหน มา? ผมไม่พบคุณนานมากแล้ว) ตัวคุณ I am very well. What about you? ไอ แอม เวริ เวล ว็อท อเบาทฺ ยู? (ผมสบายดีครับ แล้วคุณล่ะครับ?) คู่สนทนา I am very busy these days so I have no time to go out and see some old friends. Where are you now, in Bangkok? ไอ แอม เวริ บีซิ ดีซ เดยฺซ โซ ไอ แฮฟวฺ โน ไทมฺ ทู โก เอาทฺ แอน ซี ซัม โอลดฺ เฟรนดฺซ แวรฺ อารฺ ยู นาว, อิน แบงค็อค? (ผมยุ่งมากเลยช่วงนี้ ไม่มีเวลาไปพบเพื่อนเก่าๆเลย คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ อยู่ในกรุงเทพฯหรือเปล่า?) 41


ตัวคุณ I still live in Bangkok. If you have a free time, come and drink coffee at my home ไอ สติล ลิฟวิง อิน แบงค็อก อิฟ ยู แฮฟวฺ อะ ฟรี ไทมฺ, คัม แอน ดริงคฺ ค็อฟฟี แอ็ท มาย โฮม (ผมยังอยู่ในกรุงเทพฯ ถ้าคุณว่างๆก็แวะมาดืม่ กาแฟที่บา้ นผมซี) คู่สนทนา That sounds great. I hope so. If I have an enough time, I will. แด็ท ซาวดฺซ เกรท ไอ โฮพ โซ อิฟ ไอ แฮฟวฺ แอน อินัฟ ไทมฺ, ไอ วิล (เข้าท่าดี ผมหวังว่าจะได้ไป ถ้าผมมีเวลาพอผมจะแวะไปครับ) ตัวคุณ O.K. Take your time. Bye. โอ เค เทค ยัวรฺ ไทมฺ บาย (ได้เลยครับ ตามสบายครับ แค่นี้ก่อนนะ)

42


คู่สนทนา Bye. บาย (สวัสดีครับ)

43


ตัวคุณ Hello. Could I speak to Mr.John, please? เฮลโล คูด ไอ สปีค ทู มิสเตอรฺ จอหฺน พลีซ? (สวัสดีครับ ผมต้องการพูดกับคุณจอห์นครับ?) คู่สนทนา I’m sorry; he was out few minutes ago. อาม ซอรฺริ ฮี ว็อซ เอาทฺ ฟิว มินิทสฺ อโก (ขอโทษครับ เขาเพิง่ ออกไปเมื่อตะกี้นี้) ตัวคุณ Do you know when he’ll be back? ดู ยู โนวฺ ฮเว็น ฮี อึล บี แบ็ค? (ทราบไหมครับว่าเขาจะกลับมาตอนไหน?)

44


คู่สนทนา I think he’ll be back tomorrow evening because he travels to the upcountry. ไอ ธิงคฺ ฮิ อึล บี แบ็ค ทูมอรฺโรวฺ อีฟวฺนิง บีคอซ ฮี แทรฟเวิล ทู ดิ อัพคันทริ (ผมคิดว่าเขาน่าจะกลับพรุ่งนี้ตอนเย็นเพราะเขาไปต่างจังหวัด ครับ) ตัวคุณ Well, could I leave some message for him? เวล, คูด ไอ ลีฟวฺ ซัม เมซเซจจฺ ฟอรฺ ฮิม? (ผมฝากข้อความไว้ให้เขาหน่อยได้ไหมครับ?) คู่สนทนา Yes, absolutely. เย็ส, แอ็บโซลูทลิ (ได้สิครับ)

45


ตัวคุณ Please ask him to call Tim when he is back. พลีซ อาสคฺ ฮิม ทู คอล ทิม ฮเว็น ฮี อิซ แบ็ค (เมื่อเขากลับมาบอกให้เขาโทรฯหาคนชื่อทิมนะครับ) คู่สนทนา O.K. What is your number please? โอ เค ว็อท อิซ ยัวรฺ นัมเบอรฺ พลีซ? (ได้ครับ ขอเบอร์โทรฯคุณด้วยครับ?) ตัวคุณ He has already known my number. ฮี แฮซ ออลเรดดิ โนวฺน มาย นับเบอรฺ (เขารู้เบอร์โทรฯแล้วครับ) คู่สนทนา O.K. I will tell him to call you as soon as he gets back. โอ เค ไอ วิล เทล ฮิม ทู คอล ยู แอ็ซ ซูน แอ็ซ ฮี เกทสฺ แบค (ผมจะบอกให้เขาโทรฯหาคุณทันทีเมื่อเขามาถึงครับ)

46


ตัวคุณ Thank you very much. แธงคฺ กิว เวริ มัช (ขอบคุณมากครับ) คู่สนทนา That’s O key. แดทสฺ โอ เค (ไม่เป็นไรครับ)

47


ตัวคุณ Hi, I’m a Buddhist. What about you ? ไฮ อาม อะ บุ้ดดิสท์ ว้อท อะเบ่า ยู (สวัสดีครับ ผมเป็นชาวพุทธ คุณล่ะครับ) คู่สนทนา Hi, I’m a Christian. In fact, I’m interested in studying about Other religion, too. ไฮ อาม อะ คริสท์เทียน อิน แฟ้ค อาม อินเตอร์เรสเตด อิน สต้าดดี่องิ อเบ้า อัทเธอร์ รีลิเจี่ยน ทู (สวัสดีครับ ผมเป็นชาวคริสตเตียน จริงๆ แล้วผมชอบศึกษา เกี่ยวกับศาสนาอื่นเหมือนกัน ) ตัวคุณ What are the precepts of your religion ? ว้อท อาร์ เธอะ พรีเซ็พส เอิฟ ยัว รีลิเจี่ยน (ศิล/คาสอน ในศาสนาคุณมีอะไรบ้างครับ)

48


คู่สนทนา For us, laymen, we keep five, usually. They are .. one, Not kill or destroy life. Two, not steal. Three, not commit adultery. Four not telling lie or decieve and the last, Not take intozicants. ฟอร์ อัส เลย์เมน วี คีพ ไฟว์ ยูชชัวล์ลี่ เธย์ อาร์ .. วัน น้อท คิลล์ ออ ดีสทรอย ไลฟ์ ทู น้อท สตีล ทรี น้อท คอมมิท อดัลเทอรี่ โฟร์ น้อท เทลลิ่ง ลาย ออร์ ดิซีพว์ แอนด์ เธอะ ลาสท์ น้อท เทค อินท๊อกสิคเค่นท์ (สาหรับเรา ฆราวาสหรือคนธรรมดา ถือศิลห้า ดังนี้ คือ ข้อหนึ่งไม่ฆ่าหรือทาร้ายสิง่ มีชวี ิต ข้อสองไม่ลักขโมย ข้อสามไม่ประพฤติผิดในกาม ข้อสี่ไม่พูดปด และข้อห้าไม่เสพสิง่ มึนเมา) ตัวคุณ Thanks for your explanation. See you next time. Bye. แธ้งคส์ ฟอร์ ยัว เอ๊คส์พละเน้ชั่น ซี ยู เนคสท์ ไทมม์ บาย (ขอบคุณที่ชว่ ยอธิบาย แล้วเจอกันคราวหน้านะครับ สวัสดี )

49


คู่สนทนา Bye. บาย (สวัสดีครับ)

ภาษาอังกฤษ ง่ายกว่าที่คิด...

50


51


52

Basic English Conversation  

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Basic English Conversation  

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Advertisement