Issuu on Google+

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

จดหมายข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการในสังกัด

นายจานงค์ ยอดขา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ ได้เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นี้ มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในสังกัด เกษียณอายุราชการปกติ และเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด จานวน ๗๕ ราย จากการที่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็น แบบอย่างที่ดีของสังคมมาตลอดชีวิตราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้พิจารณา เห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ดังกล่าว จึงได้จัดงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจาปี ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี โดยมีรายชื่อผู้เกษียณ ดังนี้ -

เกษียณอายุราชการปกติ ๑๒. นายสุรชิยงค์ันต์ชานาญกิ เชาว์วัฒจนารองผอ.ร.ร.บ้ านทับศิลา ๑. นายภุ ผอ.สพป.กจ.๑ ๑๓. นายประชา ผอ.ร.ร.บ้ านถ้า ๒. นายไพศั กดิ์ แพรไพศาล ดีประเสริฐ รอง ผอ.สพป.กจ.๑

๑๘. นางอัมพร จันทร์ศิริ ครู ร.ร.วัดศรีสุวรรณาราม

๑๔. นายพชร ฐ ผอ.ร.ร.บ้ นโกรกตารอด ๓. นายยุ ทธชัยบุบุญณประเสริ ยปรรณานนท์ ศึกาษานิ เทศก์ สพป.กจ.๑ ๑๕. ผอ..ร.ร.วั ดลาดหญ้ ๔. นายประเสริฐ ประเสริฐผล ผอ.ร.ร.วั ดลาดหญ้ า า

๒๐. นางอัมพร สาสุข ครู ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

๑๖.นายจั รวัฏ คุพื้นชเคย ๕. นายสการวย พันธุรอง ์ รองผอ.ร.ร.ตลาดส ผอ.ร.ร.วัดบ้าารอง นเก่า ๑๗. นายสารวย พันลธุ์ รอง ผอ.ร.ร.วัดบ้หนองเสื านเก่า อ ๖. นายไพฑู รย์ พืวีรชะกุ

๒๒. นางสมจิต มังคละไชยา ครู ร.ร.อนุบาลท่าม่วง

๗. นางจารุนันท์ จริยธาราสิทธิ์

ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี

๑๙. นางสุภัทร บุนนาค ครู ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ๒๑. นางสมใจ ศิลาวราเวทย์ ครู ร.ร. วัดกร่างทองราษฎร์ฯ ๒๓. นางสุนันทา เย็นสรง

ครู ร.ร.วัดท่าล้อ

๒๔. นายปัญญา ทิมน้อย ครู ร.ร.บ้านหนองสะแก

๘. นางสาวนิ จันทรขั นตี ผู้เสีครูยร.ร.อนุ แด่ราญ....คุ ณครู สละ บาลกาญจนบุรี

๒๕. นายนุกูล ดีเสมอ ครู ร.ร.บ้านหนองตาบ่ง

๙. นางสุมล

๒๖. นายมณู สุขเกษม ครู ร.ร.บ้านวังสารภี

จงเจริญ ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี

๑๐. นางผาณิต ภิรมณ์รัก ครู ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี

จากวั นั้นถึตงตาวันกาเนิ นี้หด ลายปี ว ดไชยชุมพลฯ ๑๑.นนางขนิ ครู ร.ร.อนุแบล้าลวั เคยแน่ แน่วตระหนั ๑๒. นายธงชั ย จุลทรักษ์กรัก ครูหน้ ร.ร.าวัดทีท่่ าน้าตื้น เคยตั ใจให้คจิตวามรู ดี ดศรีอุปลาราม ๑๓.้งนางอารี อมะรักเ้ ป็ ษ์ นครู ครู ร.ร.วั เคยมากมี ความมุ่งมั่นทุกวันวาร ๑๔. นางแน่งน้อย พฤฑฒิกุล ครู ร.ร.วัดอินทาราม จากวันนั้นถึง ๑๕. นางรัตนา ยาทิพย์ ครู ร.ร.วัดอินทาราม วันนี้หลายปีแล้ว ๑๖. นางอุบล อานวย ครู ร.ร.วัดอินทาราม ยังจ้้าแจวเรือ ๑๗. นางสุกฤติตา สุญาณวนิชกุล ครู ร.ร.วัดวังศาลา น้อยลอยล้าผ่าน เฝ้ากล่อมเกลีย้ ง

๒๗. นางสุจิตรา พันธุ์รัตน์ ครู ร.ร.บ้านท่าทุม่ ๒๘. นางอรพรรณ ชัยเกษม ครู ร.ร.วัดวังขนายทายิการาม ๒๙. นางระวีวรรณ ทีปรักรักษ์พันธุ์ ครู ร.ร.ดิศกุล ๓๐. นางมาลี ภิญโญ ครู ร.ร.บ้านหนองไผ่ ๓๑. นางวิลาวัณย์ ชุ่มชื่น ครู ร.ร.บ้านเจ้าเณร ๓๒. นายเสน่ห์ ขจรดี ช่างคุรุภณ ั ฑ์ 3 สพป.กจ. เขต ๑ ๓๓. นายสามารถ นุชวงศ์ ช่างคุรุภณ ั ฑ์ ร.ร.บ้านดอนคราม


จดหมายข่าว หน้า ๒ - เกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ๑. ว่าที่ พ.ต.สุธรรม เรืองพยุงศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กจ.๑ ๒. นายบุญประเสริฐ สังข์เงิน ศึกษานิเทศก์ ๓. นายทรงชัย อยู่นิวาสน์ ครู ร.ร.บ้านถ้า

๒๗. นายธนิศร เนตรพวง ครู ร.ร.ตลาดสารอง ๒๘. นางสมจิต เที่ยงธรรม ครู ร.ร.ตลาดสารอง ๒๙. นางวรรณี เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ครู ร.ร.ตลาดสารอง

๔. นางอาภรณ์ จันมา ครู ร.ร.บ้านหนองโสน

๓๐. นายธัชธรรม วันทอง ครู ร.ร.ดิศกุล

๕. น.ส.กาญจนา อินทแสน ครู ร.ร.บ้านมะกอกหมู่

๓๑. น.ส.นพวรรณ ประกิจ ครู ร.ร.วัดศรีโลหะฯ

๖. นายไพศักดิ์ ชมสวน ผ.อ.ร.ร.บ้านห้วยนาคราช

๓๒. น.ส.วิวรรณ ศรีกุศลานุกูล ครู ร.ร.วัดศรีโลหะฯ

๗. นางวรรณทิพย์ อาสน์สถิต ครู ร.ร.วัดศรีโลหะฯ

๓๓. นางลัดดา จันทร์เจือจุน

๘. นายจิรวัฒน์ แผ้วพรายงาม ครู ร.ร.วัดศรีโลหะฯ

๓๔. นางสุนิษา ไทยสถิตธาร ครู ร.ร.บ้านหนองแก

๙. นายประมวล เจริญสุข ครู ร.ร.บ้านปากนาสวน

๓๕. นางภัทรวรรณ คาเอี่ยม ครู ร.ร.บ้านท่าโป่ง

๑๐. น.ส. แสงทอง อารีกิจวัฒน์ ครู ร.ร.อาทรสังขะวัฒนะ

๓๖. นางอาภรณ์ จันทร์เพ็ญแข

๑๑. นางพวงผกา มนัสกุล นักจัดการงานทั่วไป สพป.กจ.๑

๓๗. นางวิมล ชมสวน ครู ร.ร.บ้านห้วยตลุง

๑๒. นายอภิชาติ แย้มละออ นักประชาสัมพันธ์ สพป.กจ.๑

๓๘. นายกลยุทธ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ครู ร.ร.วัดบ้านใหม่

๑๓. นายมาโนช ศรีประศาสน์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.กจ.๑ ๑๔. นายปรีชา วงษ์จันทร์ดี ครู ร.ร.วัดหนองตะโก

๓๙. น.ส.มาลัย ศรีวงศ์รัตน์ ครู ร.ร.บ้านวังเย็น

๑๕. นางนวลเพ็ญ เกิดสินธุ์ ครู ร.ร.บ้านหนองสองตอน

๔๑. นางสุขสมาน คาดี ครู ร.ร.บ้านห้วน้าขาว

๑๖.นางประวร ทองสีสังข์ ผอ.ร.ร.วัดจระเข้เผือก

๔๒. นายจักรวัฏ คุ้นเคย รอง ผอ.ร.ร.ตลาดสารอง

๔๐. นางสุวเพ็ญ ภาคภูมิ

ครู ร.ร.วัดยางเกาะ

ครู ร.ร.บ้านวังปลาหมู

ครู ร.ร.บ้านมะกอกหมู่

๑๗. นางราพึง ประเสริฐสุข นักจัดการงานทั่วไป สพป.กจ. ๑ ๑๘. นางวินิดา รัตนชัย ครู ร.ร.บ้านวังสารภี ๑๙. นายสุริยันต์ เชาว์วัฒนา ผอ. ร.ร.บ้านทับศิลา ๒๐. นางศิริ พิณพาทย์

ครู ร.ร.บ้านแก่งหลวง

๒๑. นายดารง แก้วประพาฬ ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราม ๒๒. นายสมบัติ ทับทิมสี ครู ร.ร.บ้านหนองสะแก ๒๓. น.ส.ปิยะนาถ ใจสมบูรณ์ ครู ร.ร.บ้านทุ่งนาคราช ๒๔. นายประชา แพรไพศาล ผอ.ร.ร.บ้านถ้า ๒๕. นายพชร บุญประเสริฐ ผอ.ร.ร.บ้านโกรกตารอด ๒๖. นายขวัญแก้ว ฟักแก้ว ครู ร.ร.วัดขุนไทยธาราม

ปชส.กาญจนบุรี ๑


ปี ที่ ๒ ฉบับที่ ๘ หน้า ๓

“คากลอนมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ” แด่ ....คุณครูผ้เู สียสละ จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปี แล้ว เคยแน่แน่วตระหนักรักหน้าที่ เคยตั้งใจให้ความรู ้เป็ นครู ดี เคยมากมีความมุ่งมัน่ ทุกวันวาร จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปี แล้ว ยังจ้ าแจวเรื อน้อยลอยลาผ่าน เฝ้ ากล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอยูเ่ นิ่นนาน ให้ศิษย์กร้านแกร่ งกล้าน่านิยม จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปี แล้ว ไม่เคยแผ่วในพลังการสั่งสม สร้างเด็กไทยที่ไร้รากจากโคลนตม ไม่เลิกล้มปณิ ธานงานทั้งปวง จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปี ผ่าน แม้ดกั ดานต่อชีวติ เลิกคิดห่วง ปั้นลูกศิษย์หญิงชายได้เด็ดดวง อนาคตโชติช่วงชัชวาล จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปี แล้ว ต้องหยุดแจวพายจ้ านาเรื อผ่าน จากเพื่อนพ้องน้องพี่ไปไกลวงการ ในดวงมาลย์ยงั ซึ้งค่า คาว่า “ครู ” ประพันธ์โดย...จันโททัย กลีบเมฆ ปชส.กาญจนบุรี ๑


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ หน้า ๔

กาหนดการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจาปี ๒๕๕๕ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมราชศุภมิตร ชั้น ๕ โรงแรมราชศุภมิตร อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ———————————————————————เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. - แขกผู้มีเกียรติ/ผู้บริหาร/ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านลงทะเบียน/ ติดช่อด���กไม้ บริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. - ชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. - ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี, และการแสดงของโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - อ่านคากลอนมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โดยรองฯ จันโททัย กลีบเมฆ อดีตข้าราชการบานาญ - ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มอบประกาศเกียรติคุณบัตร และของที่ระลึกพร้อมกล่าว ความรู้สึก - ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ (รองฯไพศักดิ์ ดีประเสริฐ) กล่าวแสดงความรู้สึก - แขกผู้มีเกียรติ/ผู้บริหาร/มอบดอกไม้ให้แด่ผู้เกษียณ (ดนตรีบรรเลง) - ปิดงาน เชิญทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ********************** หมายเหตุ: กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การแต่งกาย ชาย-หญิง แต่งกายผ้าไทย พักย่อย เช้า เวลา 10.30 น. – 10.45 น. ปชส.กาญจนบุรี ๑


ข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑