Page 1

Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak

Vizyonumuz Toplam Kalite Yönetimi‟nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluş olmak

1


Ġçindekiler

Misyon ve Vizyon

1

İçindekiler

2

KalDer İle Kaliteli Gelecek

3-4

Yönetim Kurulu Üyeleri

5

Denetim ve İcra Kurulu Üyeleri

6

KalDer Organizasyon Yapısı

7

Ulusal Kalite Hareketi (UKH)

8-11

Ulusal Kalite Ödülü

12

Ulusal Kalite Kongresi

13

TKY Makale Yarışması

14

Kalite Yönetim Sistemleri Fuarı

15

Diğer Etkinlikler

16

Eğitim Faaliyetlerimiz

17-18

Uzmanlık Grupları

19-20

Kıyaslama

21

Kütüphane - Yayınlar

22-23

Web Sitesi

24

Şubelerden - Ankara

25-27

Şubelerden - Bursa

28-29

Şubelerden - Eskişehir

30-31

Şubelerden -İzmir

32

Medya Yansımaları

33

Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları

34-38

2


KalDer İle Kaliteli Gelecek Dr. Yılmaz Argüden

KalDer on yıldır, sadece ülkemizdeki “yönetim kalitesinin artırılması” misyonuna değil, aynı zamanda “katılımcı demokrasinin gelişmesi” misyonuna da hizmet ediyor. Bunu bir yandan Toplam Kalite Yönetimi anlayışının toplumun her kesiminde benimsenmesi için uğraş vererek, diğer yandan da bir sivil toplum kuruluşu olarak kendi içinde uyguladığı yönetim ilkeleri ile “örnek” olarak sağlıyor. Öncelikle, KalDer‟in misyon ve vizyonunu katılımcı bir anlayışla belirlenmiştir. KalDer‟in başarısında yapılan tüm faaliyetlerin belirlenen ortak hedefe odaklı olarak seçilmesi önemli bir yer tutuyor. Şirketleri Avrupa‟da en çok ödül kazanan ülkelerden biri olmak; en büyük şirketlerinden bir balıkçı restoranına kadar farklı boyutlarda ve ülkenin dört bir köşesinde TKY‟ni uygulayan örnekler yaratabilmiş olmak; bir sivil insiyatif olarak başlatılan Ulusal Kalite Hareketi‟ne (UKH) Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Savunma Müsteşarlığı gibi önemli kamu kurumlarının katılımını sağlamak; dünyada ilk kez sivil toplum kuruluşları (STK) için ayrı bir kalite ödülü koyarak ve bu konuda eğitimler oluşturarak ülkemizin önde gelen sivil toplum örgütlerinin TKY‟ni uygulamaya başlamasını sağlamak hep bu odaklanma sayesinde gerçekleştiriliyor. KalDer organizasyon yapısını misyon ve vizyonu doğrultusunda yapılandırmıştır. Yönetim Kurulu adayları TKY‟ni uygulama deneyimine sahip kurumların, bu felsefenin yaygınlaştırılması için kaynakları harekete geçirebilecek liderleri arasından, toplumun değişik kesimlerine ulaşabilme ve iletişim kurma konum ve yetkinliği özellikleri dikkate alınarak belirlenmektedir. KalDer misyon ve vizyonunu etkin olarak gerçekleştirebilmek için gerekli olan istikrarlı bir yönetim kadrosunu “ödünç yönetici” uygulamasıyla sağlamıştır. Bu uygulamaya göre KalDer‟i yönetim kuruluna üye verme düzeyinde destekleyen kuruluşlar toplam kalite uygulamaları konusunda deneyimli birer yöneticilerini iki yıllığına KalDer‟de çalışmak üzere ödünç veriyorlar. Böylelikle dernek güçlü bir yönetim kadrosunun desteği ile gönüllü katkıda üyelerinin zamanını da daha verimli kullanabiliyor. Öte yandan bu şekilde dernekte tam zamanlı olarak çalışanlar da gerek ücret, gerekse kariyer kaygısı duymadan önemli bir toplumsal konuda etkin olarak çalışabiliyorlar. Bu desteği sağlayan şirketler de misyonuna inandıkları bir konuda sınırlı kaynakla önemli bir farklılık yaratılmasını desteklemiş oluyorlar. KalDer, kurumsal iletişime öncelik veriyor. İnsanların ve kurumların davranışlarını değiştirmek için öncelikle değişimin gerekliliği ve faydasına inandırmak gerekiyor. Dolayısıyla, KalDer sınırlı kaynaklarının kullanımında gerek kurumsal kimlik oluşturma, gerekse kamuoyu ile iletişim kurma konularına profesyonel destek alarak öncelik verdi. Kurumsal markanın yaratılması ve yönetimi ancak planlı ve disiplinli bir yaklaşımla başarıya ulaşabiliyor. KalDer‟de bu görev bizzat üst yönetim tarafından üstleniliyor. Çünkü başarılı bir kurumsal marka oluşturmak sadece pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini değil, kurumun tüm fonksiyonlarını bu hedefle yönetmekten geçiyor. En iyi iletişimin “başarılı örnekler” ile yaratılacağının bilincinde olarak UKH‟nin hedefi de çeşitli kesimlerden iyi örnekler oluşturmak ve bunları toplumda tanıtmak olarak belirlendi.

3


KalDer İle Kaliteli Gelecek Dr. Yılmaz Argüden

KalDer, sadece TKY kavramının tanıtımına değil, aynı zamanda özgün içerik geliştirilmesine de önemli kaynak ayırıyor. KalDer sadece dünyada TKY konusundaki gelişmelerin ülkemizde daha iyi takip edilmesi için yapılan tercümelerle ve uyarlamalarla yetinmiyor. Aynı zamanda ülkemizdeki iyi uygulamalardan ve ihtiyaçlardan esinlenerek okullarda, belediyelerde, sivil toplum kuruluşlarında TKY uygulamalarını somutlaştıran makaleler, kitaplar, vaka çalışmaları hazırlanmasını destekliyor, çalıştaylar yapıyor ve eğitimler geliştiriyor. Bu bilgilerin yaygınlaştırılması için çaba gösteriyor. KalDer, işbirliklerine büyük önem veriyor. Öncelikli hedef kitle olarak belirlenen büyük şirketlerin en tepe yöneticilerinin de bulunduğu TÜSİAD ile kuruluştan bu yana sürdürülen işbirliği, Avrupa‟daki gelişmeleri yakından takip etmek ve ülkemize yansıtmak üzere EFQM‟in Ulusal İşbirliği Ortağı olunması, Kocaeli ve Gaziantep Sanayi Odaları ile yapılan Kalite Odağı işbirliği protokolleri, TTGV ile yapılan UKH‟ne destek anlaşması, bakanlık düzeyindeki kamu kuruluşları ile yapılan eğiticilerin eğitimi anlaşmaları, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte geliştirilen “sivil toplum kuruluşları yönetici yetiştirme programı” ve çeşitli şirketlerin katılımıyla gerçekleştirilen kıyaslama çalışmaları bu işbirliği anlayışının birer ürünüdür. KalDer, “iyi yönetişim” kavramının yaygınlaşmasını teşvik ederken, kendisi de bu anlayışa uygun davranıyor. Bu anlayış doğrultusunda, açıklık, şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, verimlilik ve etkinlik konularında her zaman kendini sorguluyor ve sürekli geliştirmeye çalışıyor. Hem kendi içinde, hem de üyelerine ve destekleyenlere karşı kaynaklarını nasıl kullandığı konusunda aktif bir açıklık sergiliyor. Yönetim Kurulu toplantıları asil ve yedek üyelerle birlikte, şube yöneticilerinin de katılımı ile yapılıyor. Hesaplar iç deneticilerin yanısıra bir uluslararası denetim kurulu tarafından da denetleniyor. Gerek önemli destekleyicilerle birebir görüşmelerle, gerekse faaliyet raporlarıyla paydaşlara hesap veriliyor. Düzenlenen üye toplantıları, Danışma Kurulu toplantıları, olağan genel kurullar, anket çalışmaları, uzmanlık grupları, komiteler gibi araçlarla geniş bir katılımcılık sağlanıyor. Son olarak, KalDer‟de kurumsallaşmaya özel önem veriliyor. Sürdürülebilir gelişme ve yaratıcılık için düzenli yenilenmenin gerçekleştirilmesine çalışılıyor. Kurumsal kültür olarak benimsenen bu anlayışa göre her dönem yönetim kurulunun %30-40‟ı yenileniyor. Böylelikle, bir yandan devamlılık sağlanırken, diğer yandan yönetim kurulunun yeni fikir ve enerji ile desteklenmesi de sağlanıyor. Yönetim kurulu üyeliği ortalama iki, en çok üç dönem sürdürülüyor. Dolayısıyla, yönetim kurumsal bir yapı kazanıyor ve kişilere bağımlı olmuyor. Her dönem yeni yönetim için adaylar, yukarıda belirtilen şeffaf kriterlere uyan ve katılımcı bir anlayışla gösterilen kişiler arasından belirleniyor. KalDer‟de uygulanan bu yönetim ilkeleri ve “ilk”‟leri sadece KalDer‟in geleceğine değil, demokrasimizin gelişmesi için gerekli olan sivil toplum kuruluşlarının etkinliğine de ışık tutacaktır. Bugün toplum olarak acısını yaşadığımız hemen bütün sorunların, yolsuzlukların, verimsizliklerin, savurganlıkların panzehiri KalDer‟in uyguladığı bu iyi yönetim ilkelerini yalnızca sözde değil, özde de benimsemek ve yaşama geçirmektir.

4


Yönetim Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ARGE Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Akil Yağcı Dentaş A.Ş. Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Yenel Alcatel-Teletaş A.Ş. Genel Müdürü

Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Uzer Beksa A.Ş. Genel Müdürü

Baki Gökçümen İpek Kağıt A.Ş. Genel Müdürü

Aclan Acar Doğuş Holding A.Ş. İcra Komitesi Üyesi

Ertuğrul Akalın Değirmendere Belediye Başkanı

Agah Uğur Borusan Holding A.Ş. Genel Müdürü

Mehmet Tanju Ula Sakosa A.Ş. Genel Müdürü

Alev Yaraman Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Düzcam Grup Başkanı

Prof. Dr. Nüket YetiĢ Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Başkanı

Bener Cordan YÖK Başkan Vekili

Ömer Çetin Nuhoğlu Tırsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ender Çakıroğlu Arçelik A.Ş. DTG Başkan Yardımcısı

Ömer Kaymakçalan TÜYAP A.Ş. Murahhas Üye ve Genel Müdürü

Erdal Tunca Atim A.Ş. Anadolu Grubu Bilgi Sistem ve ATİM Gr.Bşk.

Tekin Akın Samsun Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürü

Prof. Dr. Gündüz Ulusoy Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Öğretim Üyesi

Yalçın Ġpbüken İpbüken Danışmanlık Genel Müdürü

Doç. Dr. Nilsen AltıntaĢ Eczacıbaşı Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Koordinatörü

Dr. Zafer Ġncecik Siemens A.Ş. Genel Müdürü

5


Denetim Kurulu Üyeleri / Ġcra Kurulu Üyeleri

Denetim Kurulu Üyeleri

Ġcra Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler

Genel Sekreter Azmi Yarımkaya İpek Kağıt A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü

Ali Kamil Uzun Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı BeĢir Özmen Oyakbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuarları Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Esen Beksa A.Ş. Teknoloji ve Kalite Direktörü Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Aydın Kosova Genel Sekreter Yardımcısı Samih Yedievli Genel Sekreter Yardımcısı Tuğrul Çelebi

Yedek Üyeler Dr. Aydın Kosova Kordsa A.Ş. Kalite Sistemleri Müdürü Ayten Sürmeli Sürmeli Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı H. ġükrü AktaĢ Beko Elektronik A.Ş. İnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Yöneticisi

İcra Kurulu Üyesi Bahadır Akın Arçelik A.Ş. Kalite Sistemleri Yöneticisi İcra Kurulu Üyesi Dr. Ender Önöz Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Genel Koordinatör İcra Kurulu Üyesi Dr. Engin Sağdıç Kalite İyileştirme Merkezi (KİM) Ltd.Şti. Yöneten / Ortak İcra Kurulu Üyesi Hakan Kilitçioğlu İcra Kurulu Üyesi Serdar Uzel B.S. Yönetim Destek ve Eğitim Hizm. Ltd.Şti. Genel Müdür İcra Kurulu Üyesi Tuncer Köklü Ata Holding Toplam Kalite ve İ.K. Koordinatörü

6


KalDer Organizasyon Yapısı

KalDer Organizasyonu

Genel Kurul Danışma Kurulu

Denetleme Kurulu YönetimKurulu

İcra Kurulu

Ankara Şube

Bursa Şube

KÖYK

Eskişehir Şube

Uzmanlık Grupları

Komiteler

İzmir Şube

Yerel Kalite Odakları

KalDer Merkez Organizasyonu Yönetim Kurulu Hukuk Müşaviri

Dış Denetleme Kurulu İcra Kurulu

Mali Müşavir

Sahiplenmenin Yönetimi

Finans Yönetimi

Kaynak Yönetimi

İşbirlikleri Yönetimi

Bilgi Sistemleri Yönetimi

İç Denetleme Kurulu

Tanıtım İletişim ve Yayın Yönetimi

Yeni Ürün Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim Yönetimi

Katılımın Yönetimi

İç Süreçlerin Yönetimi

7


Ulusal Kalite Hareketi

ĠġBĠRLĠKLERĠ

KalDer, işbirliği arayışlarında karşılıklı kazan-kazan ortaklığını yaratan, misyon, vizyon ve ana stratejilerinin hayata geçirilmesi doğrultusunda beliren ihtiyaçları karşılayan, katma değer yaratan, karşılıklı güven, kararlılık ve bütünlük arzeden işbirliklerini oluşturmaya özen ve içinde yeralmayı amaçlamaktadır. Ana ilkelerini ve çerçevesini tanımlayarak 2000 faaliyet yılı içinde yapılanmasını tamamlayan süreç vasıtasıyla gerek yurt içinde gerekse yurtdışında değişik stratejilerle desteklenen, kısa orta ve uzun vadeli ortaya çıkabilecek stratejik işbirliklerinde KalDer yönetimi yapılması gerekenleri özenle tespit ederek süreci yönetmeye başlamıştır.

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) 2001 yılı itibariyle çeşitli işbirliği arayışları içine giren yönetim,hedef kitleleri içinde yeralan yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlara süreci tanıtmış ve işbirliği arayışlarına girmiştir. Somut olarak bakıldığında 2001 faaliyet yılı içinde EFQM ile uzun tartışma ve görüşmeler sonucunda EFQM / NPO (Ulusal İşbirliği Ortağı) anlaşmasını imzalayarak hayata geçirmiştir. Bu anlaşmada, ülkemiz için önemli olan „Türkçe‟nin de EFQM Ortak lisanları arasında yeralması sağlanmıştır.

Avusturya Kalite Derneği Avusturya Kalite Derneği‟nin davetlisi olarak Viyana‟ya davet edilen KalDer, Avusturya Kalite Derneği Yönetim Kurulu Toplantısında yaptığı sunumla kendisini ve süreci tanıtmış ve ürün bazında ilişkiler geliştirmiştir. Yurtdışında yapılan çeşitli EFQM-NPO toplantılarında da gerek kendisini gerekse ürün ve etkinliklerini Avrupalı Kalite Derneklerine tanıtarak, işbirliği arayışları içinde yeralmıştır. Başlatılan bu ilişkilerin önümüzdeki dönemlerde KalDer‟e katma değerler oluşturacaktır. Kaliteyi önemseyen kurum ve kuruluşlarla uzun soluklu projeler hazırlanmış ve uygulama aşamasına 2002 yılı içinde geçilmesi planlanmıştır.

Kamu TKY, Devlet Bütçesinde TKY‟nin devlet politikası olması yolunda sembolik de olsa ilk adım TKY‟nin devlet bütçesine girmesidir. TKY anlayışıyla ilgili madde 2001 yılı Bütçe Kanunu'nda şöyle yer aldı: “Günümüzde öncelikle özel sektörde başlayan TKY anlayışına artık kamu kesiminde de yaygın bir şekilde yer verildiği görülmektedir . Bütçelerin özellikle hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçlarının kontrol ve denetim aşamalarında kalite yönetiminin etkin bir şekilde sürece dahil edilmesi, verimliliği artıracaktır. TKY esaslarından yararlanmak, özellikle mevcut personelin verimliliğinin artırılması, ek istihdam talebinin azaltılmasını sağlayacaktır.”

8


Ulusal Kalite Hareketi

DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı KalDer‟in önemli işbirliklerinden biri Avrupa Birliği ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile yürüttüğü “Ulusal Kalite Altyapısına Destek Projesi” olmuştur. Avrupa Birliği (AB), Dış Ticaret Müsteşarlığı Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve KalDer işbirliğiyle yaşama geçirilecek “Kalite Altyapısına Destek” başlıklı projeye ilişkin anlaşma 17 Nisan 2001 tarihinde Ankara‟da imzalanmıştır. Avrupa Birliği MEDA fonu kapsamında onaylanmış olan “Türkiye‟nin Ulusal Kalite Altyapısına Destek” projesi ile bir teknik yardım fonu ülkemize tahsis edilmiştir. Avrupa Komisyonu‟nun 13.6 milyon Euro‟luk bir fon tahsis ettiği proje, Türkiye‟de üretilen ürünlerin AB normlarına uygun olarak test edilmesi, belgelendirilmesi, piyasa denetimi için gerekli mekanizmaların kurulması, böylece ticaretteki engellerin kaldırılması konularında Türkiye‟nin çabalarına destek olmayı amaçlamaktadır. Projenin gerçekleşmesiyle, ticaretteki teknik engellerin kaldırılması konusunda önemli bir katkıda bulunulacak, ayrıca Türkiye‟nin kendi iç piyasasındaki ürün kalitesini artırmanın yanı sıra, ihracat performansını da geliştirmesi amaçlanmaktadır. Beş yıla yayılacak projede Türkiye‟de üretilen ürünlerin, AB normlarına uygunluk işareti olan CE harflerini taşıması da hedefleniyor. CE işareti, ürünlerin AB şartlarına uygunluğunu ve bu nedenle AB iç piyasasında serbestçe dolaşımı hedeflemektedir.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) TSE, kuruluşu sırasında KalDer‟e Başkan seviyesinde kurucu üye olarak destek vermiştir. Son olarak ISO 9000:2000‟in devreye alınması sırasında, standardın Türkiye‟de ortak bir yoruma kavuşması açısından TSE ile KalDer arasında işbirliği yapılmıştır.

Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı (TTGV) Başta KOBİ'ler olmak üzere sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek ürün ve proses geliştirme projelerine mali destek sağlama amacıyla faaliyetler yürüten Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı-TTGV, Dünya Bankası'ndan kendisine sağlanan finansman olanağının bir bölümünü KalDer ile işbirliği içinde KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi'nin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesine tahsis etmeye karar vermiştir. .

Ulusal Kalite Hareketi’nde Diğer GeliĢmeler KalDer'in 2001 yılında UKH programı kapsamında odaklandığı alanlar kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları olmuştur. Kamu kurumlarına yönelik faaliyetler KalDer Ankara Şubesi'nin koordinasyonunda sürdürülmüş, bu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı UKH'ye katılmışlardır. Öte yandan 1999 yılında UKH programı içine giren Milli Eğitim Bakanlığı ile okullara yayılım konusunda ortak projeler yürütülmüştür.

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 Kasım 2001 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden tarafından imzalanan İyi Niyet Bildirgesi ile

9


Ulusal Kalite Hareketi

Çalışma Bakanlığı, Ulusal Kalite Hareketi‟ne katılmıştır. İmzalanan protokole göre KalDer ve Bakanlık üç aşamalı bir proje yürütmektedir. 1. Aşama: ISO-9000:2000 standardına yönelik eğitimler, 2. Aşama: TKY-EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme eğitimleri 3. Aşama: TKY Uygulama Süreci Rehberliği KalDer projenin ilk adımı olarak Bakanlık üst düzey bürokratlarının katıldığı bir seri değişim çalıştayı ile kurumda durum analizi yapmış, sonuçları Bakan ile paylaşmıştır. Bakanlık Merkez Teşkilatı, SSK, Bağkur ve İşkur birimlerini kapsayan proje halen eğitim faaliyetleri ile devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Taşra Teşkilatında Toplam Kalite Yönetimi anlayışını sisteme taşıyacak olan il formatörlerinin (eğiticilerinin) eğitimini ve bu vesile ile EFQM Mükemmellik Modelinin MEB‟de yaygın kullanılmasını sağlamak üzere MEB ile protokol imzalanmış, altı grupta ikişer gün süren formatör eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Aksaray ve Mersin hizmet içi eğitim merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde 162 MEB formatörüne Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme konularında bilgi aktarılmıştır. TKY çalışmalarının başarılı örnekler yoluyla okullara yayılımını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi bünyesindeki 10 Müfredat Laboratuar Okulunun müdür ve öğretmenlerine 2 grup halinde UKH eğitimleri verilmiştir.

TTGV - UKH Projesi TTGV, Dünya Bankası‟ndan kendisine sağlanan finansman olanağının bir bölümünü KOBİ‟lerde Toplam Kalite Yönetimi‟nin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesine tahsis etmiştir. Proje, en çok 200 çalışanı olan üretim ve yazılım şirketlerini kapsamaktadır. TTGV ile KalDer işbirliği çerçevesinde Toplam Kalite Yönetimi‟nin uygulamaya geçirilmesi için tahsis edilmiş fon, projeye dahil olmak isteyen KOBİ‟lere verilecek UKH eğitim ve rehberlik hizmetleri bedellerinin %75‟ini karşılamak üzere kullanılmaktadır. Söz konusu hizmetler için ödenmesi gereken bedelin %25‟ini ise UKH katılımcısı kuruluşun kendisi karşılamaktadır. Fonun tanıtımı amacıyla yaklaşık 1000 kuruluşa mektup gönderilmiş, konu Yerel Kalite Günlerinde ele alınmıştır. Ancak 2001 yılı koşullarının KOBİ'ler üzerinde yarattığı olumsuz hava nedeniyle yalnız üç kuruluş fondan yararlanarak UKH'ye katılmıştır.

Savunma Sanayi MüsteĢarlığı 17 Ocak 2001 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı, KalDer ile protokol imzalayarak Ulusal Kalite Hareketi‟ne katılmıştır. Hedef, NATO ülkeleri nezdinde Türk Savunma Sanayii‟ni tercih edilebilir bir marka haline getirmektir.

10


Ulusal Kalite Hareketi

Sivil Toplum Kuruluşlarında Mükemmellik Modeli Çalışmaları KalDer EFQM Mükemmellik Modeli‟nin Sivil Toplum Kuruluşları tarafından da uygulanabilmesini sağlamak üzere Mükemmellik Modeli‟nin STK'lar açısından yorumlanması, bir örnek vaka hazırlanması ve STK'lar için Mükemmellik Modeli eğitimi verilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Çeşitli STK'larda faaliyetlerini sürdüren 8 kişiden oluşan bir komite EFQM Mükemmellik Modeli‟ni yorumlamak üzere bir dizi toplantı yapmış, sonuçta STK'lar tarafından kolay anlaşılabilecek bir yorum rehberi oluşturulmuştur. Rehber, "müşteri", "pazar", "rakip", "teknoloji" vb. kavramların STK'lar tarafından nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda açıklamalar içermektedir. Komite'de KalDer'in yanı sıra TÜSEV, ÇYDD, TİDE, KASDAV temsilcileri yer almıştır. Öte yandan STK'lar için Mükemmellik Modeli‟nin kriterleri esas alınarak örnek bir vaka hazırlanmış, bu vaka için model değerlendirme oluşturulmuştur. KalDer'in hazırladığı vaka esas alınarak verilen ilk STK Mükemmellik Modeli eğitimine ise altı STK (TİDE, ÇYDD, Arı Hareketi, UND, TÜSEV, TEGV) katılmıştır.

Yerel Kalite Odakları KalDer 2001 yılında kurumsal yerel kalite odakları ile işbirliği geliştirme ilkesini benimsemiş, bu çerçevede Antalya Kalite Derneği ve Gaziantep Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Odak kurumda bir kalite kitaplığının oluşturulması, ortak kalite günleri ve kalite ödülleri düzenleme, KalDer eğitim ve yayınlarının bölgesel tanıtımının yapılması gibi esaslar içeren işbirliklerinin 2002 yılında etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

11


Ulusal Kalite Ödülü

Bu yılki Kalite Kongresi‟nde Kalite Ödülleri‟nin dokuzuncusu verildi. Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü‟nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiştirilmiş değerlendiricilerden oluşan ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. 10 aylık bir süreye yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları KalDer‟den ya da KalDer web sayfasından elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Kamu Kategorisinde süreç tamamlandı ve ödül sahibini buldu. 2002 yılında ise Sivil Toplum kuruluşları kategorisi de Ulusal Kalite Ödülleri kapsamına alındı. 2001 yılında Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisinde 4 kuruluş, KOBİ kategorisinde 4 kuruluş, Kamu Kategorisinde de 4 kuruluş olmak üzere toplam 12 kuruluş başvuruda bulundu.

BAġVURUDA BULUNAN KURULUġLAR Büyük Ölçekli Kuruluşlar: Aygaz A.Ş. Borçelik Çelik Sanayi A.Ş. Erdemir T.A.Ş. Teklas Kauçuk San. A.Ş. KOBİ Kuruluşları: EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri A.Ş. Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri A.Ş. Genpar Otomotiv San. A.Ş. SKF Türk Ltd. Şti. Kamu Kuruluşları: T.C. Kocaeli Sanayi Odası T.C. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖDÜL KAZANAN KURULUġLAR Büyük Ölçekli Kuruluşlarda Başarı Ödülü: Aygaz A.Ş. Borçelik Çelik Sanayi A.Ş. KOBİ Kategorisinde Büyük Ödül: EBS Eczacıbaşı Banyo Küvetleri A.Ş. Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri A.Ş. Kamu Kategorisinde Başarı Ödülü: T.C. Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

12


10. Ulusal Kalite Kongresi

Ana tema, “Sivil Toplum KuruluĢları ve Ġyi YönetiĢim”

Türkiye‟nin ve Avrupa‟nın en büyük, dünyanın ikinci büyük kalite kongresi olan Ulusal Kalite Kongresi, 10. kez, 13 –15 Kasım 2001 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı‟nda toplandı. Açılış konuşmalarını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan‟ın yaptığı kongrede; iki günde 2 özel oturum (Jeremy Rifkin ve Claude Smadja), 10‟u ana tema ve 15‟i teknik oturum olmak üzere 25 paralel oturum ile “Yaşam Biçimi Olarak Kalite” oturumları gerçekleştirildi. 2517 katılımcı, 105 yerli ve yabancı konuşmacıyı dinledi. Ana tema oturumları “Türkiye‟nin AB‟ye Uyumu Sürecinde STK‟ların Rolü, Sorumlulukları”, “Gönüllülerin Yönetimi”, “Türkiye‟de ve Dünya‟da STK‟ların Yapılanması“ gibi güncel konu başlıklarından oluşuyordu. Ana tema oturumlarına paralel olarak düzenlenen teknik oturumlarda “Web Tabanlı Yönetim Uygulamaları”, “Satınalma ve Birleşmelerde Kurum Kültürü ve Yönetimi”, “ISO 9000:2000 Revizyonu” vb. konular yerli ve yabancı uzmanlarca tartışıldı; Toplam Kalite Yönetimi‟ni başarı ile uygulayan firmaların deneyimleri paylaşıldı, akademisyenlerin konu ile ilgili çalışmaları duyuruldu. Yabancı konuşmacılar: EurActive.Com Genel Direktörü Christophe Leclercq; UNICEF Cenevre Bölge Direktörü Philip O‟Brien; Ulusal Demokrasi Vakfı Büyükelçi Nelson Ledsky; Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Alfredo Witschi Cestari; Liverpool John Moores Üniversitesi Yönetişim Direktörü Paul Evans; Dünya Bankası Bölgesel İletişim Koordinatörü Nick Van Praag; Dünya Bankası STK Grup Genel Sekreteri Liliana Proskuryakova; Dünya Bankası temsilcisi Olga Shumylo. 10. Ulusal Kalite Kongresi‟nde üçüncü kez Poster Sunumlar gerçekleştirildi. Sunuma, 5 Uzmanlık Grubu katıldı. Kongreden bir gün önce 8 çalıştay gerçekleştirildi: “Özdeğerlendirme”, “Değer Yönetimi”, “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, “ISO 9000:2000 Revizyonu”, “İyi Yönetişim”, “Gıda Güvenilirliği ve Hijyen”, “Kurum Kültürü”, “Kurumiçi İletişim”. Kongre etkinlikleri çerçevesinde Ata Yatırım ile Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Grubuna firma ziyaretleri yapılmıştır.

RAKAMLARLA KATILIM 20 ayrı ülkeden 23 kişi Ulusal Kalite Kongresi‟nde konuşmacı ve katılımcı olarak yer almıştır. KĠġĠ BAZINDA KATILIM KURULUġ BAZINDA KATILIM Özel Sektör: 1230 Özel Sektör: 274 Kamu: 778 Kamu: 181 STK: 509 STK: 132 Toplam: 2517 kişi Toplam: 587 kuruluş

13


6. Kalite Yönetimi Makale YarıĢması

Gelenekselleşen Toplam Kalite Yönetimi Makale Yarışmamızın altıncısı “Sivil Toplum Kuruluşları‟nda Etkin Yönetimin Anahtarları” başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Katılımcı profili ağırlıklı olarak akademisyenler, yöneticiler, mavi yakalılar ve öğrencilerden oluşan Makale Yarışması, bu sene ana temanın ışığında ilk defa Sivil Toplum Kuruluşu yönetici ve profesyonellerinden de katılımcılarla buluşmuştur. Her yıl konusunda uzman, değerli çalışmaları bulunan kişiler arasından oluşturduğumuz seçici kurul ise yarışmaya katılan makalelerin değerlendirilmesi konusunda KalDer‟e bu sene de destek vermişlerdir. Bu yıl “Sivil Toplum Kuruluşları‟nda Etkin Yönetimin Anahtarları” konulu yarışmanın seçici kurulu: İbrahim Betil

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Fikret Toksöz

Marmara Belediyeler Birliği

Melih Arat

Milliyet İş Yaşamı

Prof.Dr.Necla Arat

İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merk.

Tınaz Titiz

Beyaz Nokta Vakfı

Dr.Yılmaz Argüden

Türkiye Kalite Derneği

Yarışmada büyük ödülü “Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları Tanım ve Özellikleri” başlıklı makalesi ile Ahmet Talat Us alırken; “Sivil Toplum Kuruluşları‟nda Etkin Yönetim” başlıklı makalesi ile Memet Özkan ve “Stratejik Planlama Sivil Toplum Örgütlerinde Etkin Yönetimin Anahtarlarından Biri Olmaya Aday mı?” başlıklı makalesi ile Sevgi Ayşe Öztürk mansiyon ödülünü almaya hak kazanmıştır. Makale Yarışmasının Ödül Töreni 10. Ulusal Kalite Kongresi Açılış Kokteyli içinde yer almış, 13 Kasım 2001 akşamı Kuruçeşme Divan‟da yapılmıştır.

14


6.Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı

Toplam Kalite Yönetimi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluşları aynı çatı altında buluşturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılmasını sağlamak amacı KalDer tarafından düzenlenen fuar, 13 - 15 Kasım 2001 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı‟nda 10.Ulusal Kalite Kongresi‟ne paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Fuara Toplam Kalite, ISO 9000 – ISO 14000, Markalama, Metroloji-Kalibrasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kalite Kontrol alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren 10 „u basın olmak üzere 39 kuruluş katıldı. Fuar, Avrupa normlarında kalite yönetim sistemlerinde Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri izlemek, hizmet sunan firmaları somut verilerle değerlendirmek, yüz yüze görüşmelerde bulunmak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak isteyen, ziyaretçi ve kuruluşları, bu hizmetleri sunan firmalarla yüz yüze getirmeyi hedeflemiştir. Bu yıl fuarda gerçekleştirilen yenilikler arasında, firmalara stand alanı dışında da tanıtım imkanı veren, modern, ilgi çekici ve fonksiyonel Fairboardlar, Fuar Sunuşları ve Kalitevizyon yeralmıştır. Fuarda açılan KalDer standında dernek faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, Eğitim Lisans Yönetmeliği ve Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk Programının tanıtımı yapılmış, yayınlarımız sergilenmiştir.

15


Diğer Etkinlikler KalDer BuluĢmaları

KalDer, Toplam Kalite Yönetimi‟ni kendi kuruluşlarında başlatmayı planlayan, başlatılan uygulamalarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen, nasıl ilerleyecekleri, hangi güçlüklerle karşılaşabilecekleri konusunda soruları olan şirket sahipleri ve üst yöneticilerini bilgilendirmek amacıyla KalDer Buluşmaları‟nı başlattı. KalDer Buluşmaları katılımcıların deneyimlerini paylaşacakları ve KalDer uzmanlarının ve TKY uygulamalarında başarı kazanmış kuruluşların bilgi birikimlerinden yararlanacakları bir bilgi paylaşım platformu olarak tasarlandı. KalDer Buluşmaları‟nda Toplam Kalite Yönetimi uygulamak isteyen kuruluşlar için taslak bir yol haritası verilmekte, Toplam Kalite Yönetimindeki başarı faktörleri tartışılmaktadır. KalDer Buluşmaları Türkiye Kalite Derneği'nin Suadiye'deki merkezinde gerçekleştirilmektedir. 2001 yılında düzenlenen KalDer Buluşmaları‟nın tarihleri ve konuk konuşmacıları şöyledir. 15 Mayıs 2001 13 Haziran 2001

Yunus Pıtırlı (İpek Kağıt Deneyimi)

11 Temmuz 2001

Emin Şahin (Vitra Deneyimi)

7 Eylül 2001

Dr. Barbaros Kon (Dentaş Deneyimi)

5 Aralık 2001

Neslihan Yeşilyurt (EMAR Deneyimi)

Yerel Kalite Günleri 2001 yılı içinde, Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmellik Modeli ve UKH‟ nin tanıtımı için düzenlenen yerel etkinlikler devam etmiştir. Geçtiğimiz yıllarda bütünüyle KalDer tarafından organize edilen Yerel Kalite Günleri, 2000 yılından itibaren Yerel Kalite Odaklarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. 7 bölgede gerçekleştirilen etkinliklere yaklaşık 1500 kişi katılmıştır. Katı.Sayısı

Tarih

Yer

Düzenleyen Kuruluş / Kalite Odağı

900

15.02.2001

Elazığ

Fırat Üniversitesi, Elazığ Kalite Odağı

55

06.07.2001

Trabzon

Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği

15

25.07.2001

Gaziantep

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kalite Odağı

110

01.11.2001

Gebze

Kocaeli Sanayi Odası (Kocaeli Kalite Odağı)

80

07.11.2001

Adana

Adana Sanayi Odası

150

09.11.2001

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (Kocaeli Kalite Odağı)

80

05.12.2001

Düzce

Standart Profil, Erdemir

16


Eğitim Faaliyetlerimiz

KalDer‟in

misyonuna ulaşmak için yarattığı ortamlar içinde 'Eğitim Faaliyetleri' önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim Faaliyetleri ile “Toplam Kalite Yönetimi” nin bireylerden en geniş organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve 'kaliteli bir yaşam biçimi oluşturmak‟ hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için EFQM - European Foundation for Quality Management (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) tarafından tasarlanan 'Mükemmellik Modeli Eğitimi' Ulusal Kalite Hareketi şemsiyesi altında yaygınlaştırılmaktadır. Bu eğitim, KalDer'in Ulusal Kalite Ödülü sürecinde başarı ile yer almış kuruluşlarında bu modeli uygulamış deneyimli yöneticiler tarafından verilmektedir. KalDer tarafından verilen bu eğitimlerin yanı sıra Ulusal Kalite Hareketi‟nin yaygınlaştırılması hedefini destekleyen 'Eğitim Lisans Sistemi' sürdürülmektedir. Bu sistemle Mükemmellik Modeli'ni öğrenen ve özdeğerlendirme yapan kuruluş sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, Kalite ve Yönetim Seminerleri ile Çalıştaylar 2001 yılı içinde de yoğun olarak üye ve müşterilerimizle paylaşılmıştır. KalDer eğitim portföyüne 2001 yılı içerisinde 16 yeni seminer ve 4 çalıştay ilave edilmiştir. Bu eğitimler ve eğiticileri KalDer‟in gönüllü üyelerinden oluşan Eğitim Komitesi tarafından seçilmiş ve dokümantasyon onaylanarak devreye alınmıştır. KalDer‟de başlatılan “Kalite Profesyoneli Geliştirme Programı” adındaki gece okulu, 34 gün / ders‟ ten oluşan içeriği, 15 eğiticisi ve 12 katılımcısı ile sürdürülmektedir. Üyelerimize ve müşterilerimize, yeni teknolojik avantajlar ile zaman tasarrufu, mekan bağımsızlığı ve ekonomik çözüm sunduğumuz uzaktan eğitim konusunda 2001 yılında başlanan çalışmalar tamamlanmış ve “ e-kalite” programı devreye alınmıştır. Uygulama deneyimleri üst seviyedeki yöneticiler ve uzmanlarla, eğitimlerimizde teorik bilgilerin yanı sıra gerçek olaylar, aktiviteler ve vaka çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu sayede katılımcılara, her konuda gerçek hayattaki başarılı uygulamalar aktarılarak, öğrenmeyi eyleme dönüştürerek fark yaratmaları hedeflenmektedir. 2001 yılında Genel Katılıma Açık ve Kuruluş İçi olarak uyguladığımız eğitimler, Merkez ve Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir Şubelerimiz tarafından verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde yapılan Proje ile Ankara Şubemizin organize ettiği eğitimler sonucunda, katılımcı sayısı ve eğitim adedi açısından 2001 yılı rekor kırılan bir yıl olmuştur. Gerçekleştirilen 262 eğitim programına 4.605 kişi katılmıştır. Bu veriler sonucu 1992 yılından 2001 yılı sonuna kadar KalDer tarafından organize edilen 1.880 eğitim programına toplam 32.852 kişinin katıldığı görülmektedir.

17


Eğitim Faaliyetlerimiz

KalDer Eğitim Program Sayıları 300 250 200 150 100 50 0 1992

1993

1994

1995

1996

1997

Genel Katılıma Açık

1998

Kuruluş İçi

1999

2000

2001

2000

2001

Toplam

KalDer Eğitim Katılımcı Sayıları 5000 4000 3000 2000 1000 0 1992

1993

1994

1995

1996

Genel Katılıma Açık

1997

1998

Kuruluş İçi

1999

Toplam

KalDer Portföyünde Yer Alan Eğitim Sayıları

50

47

45

Eğitim Sayıları

40 35

20

17

27

26

24

25

15

30

28

30

17

10

10 5 0 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

18


Uzmanlık Grupları

KalDer

bilginin tek başına üretilemeyecek, ancak paylaşılıp aktarılabildiği zaman değerlenecek bir zenginlik olduğu düşüncesinden hareket eder. Bu nedenle, Kalite konusunda bilgi birikimini artırmak ve uzmanlığı geliştirmek amacını paylaşan kişilerin tümüyle gönüllülük temelinde oluşturduğu çalışma birimleri oluşturmuştur. Eğitimden sağlığa, çevre sorunlarından yerel yönetimlere kadar çeşitli alanlarda etkinlik gösteren Uzmanlık Grupları, gerek uygulamadan gelen gerekse akademik donanıma sahip üyeleriyle kendi alanında uzman bilgi üretir ve ürettiğini toplumun paylaşımına sunar. Bu çalışma birimleri bir masa etrafında en yeni Toplam Kalite uygulamalarını ele alır, bu alanda edinilen deneyimleri inceler, uluslararası yayınları ve gelişmeleri izler. Uzmanlık Grupları kendileri için belirledikleri yıllık hedefler doğrultusunda çalışırlar ve misyonlarını yerine getirme amacıyla etkinlikler (Konferans, seminer, panel, eğitim, konuşmacı olarak katılım) ve basılı materyal çalışmaları (kitap, tanıtım kitapçığı, tebliğ, afiş, makale, eğitim dokümanı) gerçekleştirirler.

2001 yılında faaliyet gösteren Uzmanlık Gruplarımız ve faaliyetleri Çevre Uzmanlık Grubu Üniversitelerde tanıtım toplantıları 10.Ulusal Kalite Kongresi Poster Sunumu (13-15 Kasım 2001) Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu Eğitimde Kalite ve Ergonomi Paneli (16 Haziran 2001) Eğitimde TKY Kitabı Takım Çalışması Uzmanlık Grubu Havacılıkta TKY Uzmanlık Grubu Toplam Kalite Yönetimi Liderlik Paneli (4 Nisan 2001) Sivil Toplum Kuruluşları ve TKY Uzmanlık Grubu Sivil Toplum Kuruluşları‟nda TKY Çalıştayı (27-28 Nisan 2001) Ölçme ve Kalibrasyon Uzmanlık Grubu KalDer Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimleri Eskişehir Ölçüm Bilim Kongresi‟nde web sitesinin tanıtımı yapıldı. Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu Çok sayıda makale yayınlandı. Bir kısmı KalDer web sayfasında yer almaktadır. Hizmette TKY Uzmanlık Grubu Beykoz Belediyesi‟ne Toplam Kalite Yönetimi Bilgilendirme Toplantıları

19


Uzmanlık Grupları İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanlık Grubu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarında Yönetim Sistemi Yaklaşımı Paneli (8 Haziran 2001) 10.Ulusal Kalite Kongresi‟nde AB Mevzuatı ve Kalite Standartlarının Gelişimi başlıklı oturumda sunuş yapıldı. (15 Kasım 2001) Yerel Yönetimlerde TKY Uzmanlık Grubu Kadıköy Belediyesi‟ne Toplam Kalite Yönetimi Bilgilendirme Toplantıları Müşteri Memnuniyeti Uzmanlık Grubu KalDer Müşteri Memnuniyeti Eğitimi Müşteri Memnuniyeti Kitabı 10.Ulusal Kalite Kongresi‟nde Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. (13 Kasım 2001) Yazılımda TKY Uzmanlık Grubu Anket 10.Ulusal Kalite Kongresi‟nde oturum düzenlediler. (13 Kasım 2001)

20


Kıyaslama

KalDer 2001 yılında "İnsan Kaynaklarında Teşvik Sistemleri" konulu kıyaslama projesini gerçekleştirmiştir. Kıyaslama Grubuna katılan 7 kuruluş, yaklaşık altı ay süren çalışmanın sonucunu Kıyaslama Sonuç Raporu olarak yayınlamıştır. Hürriyet İK çalışmanın sponsorluğunu üstlenmiş, AC Danışmanlık proje danışmanı olarak Kıyaslama Grubunu yönlendirmiştir. Kıyaslama ekibi uygulanan anketi yanıtlayan 36 kuruluş içinden 7 kuruluşa kıyaslama ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Kıyaslama ziyareti yapılan şirketlere ait iyi uygulama örneklerine sonuç raporunda yer verilmiş, bu kuruluşlardan dördünün katıldığı bir paylaşım toplantısı ile iyi uygulamalar tartışılmıştır. KalDer kıyaslama projelerinin bir özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. Yıl

1999

2000

2001

Konu

Performans Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Teşvik Sistemleri

Katılan Kuruluşlar

ABB Elektrik Beko Elektronik Demirbank Flokser Volkswagen Elektrik Sistemleri Yaşar Holding

Müşteri Memnuniyetinin Yönetimi BSH Profilo Flokser İpek Kağıt Koleksiyon Mobilya Marshall

Kıyaslama ziyareti sayısı (Seçilen iyi uygulama sayısı)

5 Kuruluş

6 Kuruluş

7 Kuruluş

AC Danışmanlık

Rota Yönetim

AC Danışmanlık

Yönlendiren Sponsor

Anadolu Honda Ata Yatırım Aygaz Beko Elektronik Birmot Coca Cola İçecek Üretim Volkswagen Elektrik Sistemleri

Hürriyet İK

KalDer 2002 yılında CRM-Müşteri İlişkilerinin Yönetimi konusunu seçmiş, çalışmasını sürdürmektedir.

Kıyaslama Veri Tabanı 9 Ocak 2001 tarihinde devreye giren Kıyaslama Veri Tabanı‟nda Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülünde Büyük ve Başarı Ödülü kazanan veya saha ziyaretine kalan kuruluşlarımızın iyi uygulamalarına yer verilmektedir. Veri tabanı EFQM Mükemmellik Modelinin kriterleri esas alınarak yapılandırılmıştır. İçerik zenginleştirme çalışmaları sürdürülen veri tabanında 2002 yılında sonuç kriterlerine yönelik bilginin oluşturulması konusunda proje geliştirilecektir.

21


Kütüphane / Yayınlar

Yaklaşık 1670 kitap ile 10 farklı süreli yayının yer aldığı Kalite Kütüphanesi‟nde Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri ve benzeri konuların yanı sıra yönetim bilimlerine yönelik değişik yayınlar da yer almaktadır. Kitap katalogları basılı ve elektronik ortamda elde edilebilmektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için hazırlanmış özel bir katalog programı yardımıyla konu, kitap adı, yazar gibi anahtar sözcükler aracılığıyla aranarak incelenebilmektedir. Dileyen okuyucularımız kütüphanemizin sunduğu fotokopi hizmetinden yararlanabildiği gibi, kütüphane üyeliği koşulu ile kitap ödünç alabilmektedir. Ayrıca KalDer yayınlarının satışı da kütüphanemizde gerçekleşmektedir.

Yeni Yayınlarımız Kalite konusundaki birçok uzmanlık eserini ve rehber çalışmayı kapsayan yayınlarımız üyelerimizin ve konuyla ilgili diğer kişi ve kurumların taleplerini başarıyla karşılıyor. 2001 yılında KalDer yayınlarına 10. Yılımıza yönelik Kalitenin Seyir Defteri kitabı eklendi. Ayrıca 3 adet de Kıyaslama Raporları hazırlandı. Bunlar Performans Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, en son olarak da İnsan Kaynaklarında Teşvik Sistemleri Kıyaslama Raporu‟dur.

Kalitenin Seyir Defteri KalDer'in 10. Yılı dolayısıyla hazırlanan Kalitenin Seyir Defteri, Türkiye'de kalite hareketinin gelişimine ışık tutuyor. KalDer'in kurucusu olan kişi ve kuruluşların öyküleriyle başlayan kitap, daha sonra KalDer'in çalışmalarını inceliyor. Melih Arat'ın editörlüğünü üstlendiği kitap, birçok öyküyle birlikte kalitenin hem şirketlerde nasıl geliştiğini, hem de özel sektörden kamuya ve sivil toplum kuruluşlarına nasıl yayıldığını anlatıyor. Ayrıca, kitapta Ulusal Kalite Ödülünü ya da Avrupa Kalite Ödülünü alan kuruluşların başarı öyküleri de yer alıyor. Kitabın bu bölümü, bir anlamda TKY Uygulayan ve kurumsal sonuçlarını iyileştirmek isteyen kuruluşlar için bir rehber niteliğinde. Türkiye'de kalite alanında katkısı bulunmuş olan herkese de aynı zamanda bir teşekkür.

Kıyaslama Sonuç Raporları Kıyaslama Grup Projelerinde, aynı konuya ilgi duyan kuruluşların, bir araya gelerek, seçilen konudaki iyi uygulamaları ortaya çıkarmaları, incelemeleri ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde uygulama imkanı bulmaları amaçlanır. Performans Yönetimi Performans Yönetimi konusunda iyi uygulamaları olan işletmelerin belirlenmesi amacı ile bir anket çalışmasına baz teşkil edecek kriterler ve buna bağlı hazırlanacak sorular üzerinde tartışılmıştır. Ayrıca üç kıyas ortağına ait iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir. Müşteri Memnuniyeti Yönetimi : Kıyaslama projesi iki temel öğe içeriyor : Anket uygulaması ve kıyaslama ziyaretleri. Sonuç raporunun bir bölümü altı kuruluşa yapılan iyi uygulama örneklerine ayrılmıştır. Bu bölüm: Müşterinin sesini duymak için kullanılan yöntemler, Müşteri sesinin süreçlere yayılması, Müşteri şikayetlerinin ele alınması ve kuruluş uygulamalarını kapsamaktadır.

22


Kütüphane / Yayınlar

İnsan Kaynaklarında Teşvik Sistemleri Sonuç Raporu : 2001 yılında KalDer "Kıyaslama Projesi" olarak seçilen Teşvik Sistemleri Projesi‟nin amacı, başarılı şirketlerde uygulanan örnek Teşvik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, farklı uygulamaları tespit edebilmek ve ilgilenen şirketlerin yararına sunmaktır. Raporda iyi örnekleri belirlemek amacıyla düzenlenen ankete ait değerlendirme, kıyas ortağı olarak seçilen altı kuruluşa ait iyi uygulamalar ve konuyla ilgili bir kaynak araştırması yer almaktadır. Eğitim Filmleri KalDer'in çoğaltarak satışa sunduğu Video Kasetler arasına (Vitra Bizim Takım Eğitim Filmi, İpek Kağıt 5 Adım "5S" Eğitim Filmi ) bir de Toplam Kalite Yolculuğu Eğitim Filmi eklendi.

Süreli Yayınlarımız KalDer, kuruluşundan bu yana Önce Kalite Dergisi ve Aylık Bülten olmak üzere 2 süreli yayını düzenli olarak yayımlamaktadır. Ancak 2001 yılı itibari ile süreli yayınlar arasında yer alan Bülten ve Önce Kalite Dergisinde yeniden yapılanma oluşturulmuştur. Önce Kalite Dergisi aylık olarak yayınlanmaya ve tümüyle makalelerden oluşan ve 3 ayda bir çıkan KalDer Forum Dergisi yayınlanmaya başlamıştır. KalDer Bülten ise elektronik ortama taşınmıştır. Önce Kalite Dergisi: 1992 yılı Kasım ayında yayın hayatına başlayan Önce Kalite Dergisi başlangıçta 3 ayda bir yayımlanmış, Ağustos-Eylül 1997 tarihli 21. Sayısından itibaren de 2 ayda bir yayımlanmaya devam etmiş,en son olarak da 2001 yılı 41. Sayı itibari ile de aylık olarak yayın hayatını sürdürmüştür. Dergi; kalite, yönetim ve çevre konularında Türkiye'de bilgi üretilmesini ve üretilen bilgilerin paylaşılmasına katkıda bulunuyor. İçerisinde KalDer faaliyetleri, Ödül ve UKH ile ilgili söyleşiler, Uzmanlık Grubu haberleri, Kitap tanıtımı, Yeni Ufuklar, Ben Böyle Düşünüyorum, Üyeler, Eğitim Sayfası ve Duyurulardan oluşmaktadır. Dergide ayrıca köşe yazarları değerli fikir ve düşüncelerini okuyucularla paylaşmaktadır. Böylece dergimiz bu kitleye ulaşabilmek amacı ile verilen reklamlar açısından son derece uygun bir yayın niteliğini kazanmıştır. KalDer Forum : 2001 yılı başı itibari ile 3 ayda bir çıkartılmaya başlanan KalDer Forum Dergisi, içerisinde seçkin makalelerin olduğu ve ödül kazanan makalelerden oluşan bir yayın olmakla beraber, Vizyoner açılımlar, Başkandan, Kitap tanıtımı ve yönetici özetleri gibi bölümleri de içermektedir. KalDer E-Bülten: Aylık Bültenimiz, gerek üyelerimiz , gerekse Derneğimiz dışından faaliyetlerimizi izlemek isteyenler için bir haberleşme aracıdır. KalDer süreli yayınlardaki yeniden yapılanmayla beraber, aylık bültenimiz 15 Mart 2001 tarihi ile elektronik ortama taşınmıştır. İçerisinde en güncel haberlerin bulunduğu e-bültenle, mevcut bülten içeriğini korurken, aynı zamanda web sayfası ile de her zaman güncel bilgilere ulaşılması arzu edilmektedir. 15 günde bir düzenli olarak KalDer faaliyetlerinin gönderildiği e-bültende, aynı şekilde Kongre Özel Bülteni ve Fuar Özel Bülteni hazırlanmış ve okuyucularla elektronik ortamda buluşmuştur.

23


Web Sitesi

Özenle hazırlanan, sürekli yenilenmeye çalışılan ve istenilen bilgiye kolay ve kısa bir şekilde ulaşılabilen KalDer web sayfası yardımıyla daha çok kişi “Toplam Kalite” felsefesi ile tanışabiliyor. KalDer üyeleri ise KalDer İnternet Sitesi yardımıyla hem tüm gelişmelerden haberdar olabiliyorlar, hem de daha çabuk bir şekilde istedikleri hizmeti alabiliyorlar. Web sitemize bu yıl eklenen E-Forum; Toplam Kalite Yönetimi alanında görüş ve düşüncelerini paylaşmak isteyen ilgililer için açılmış bir platformdur. İnternet kanalıyla bizlere ulaşan kişiler, “ana sayfamız” aracılığıyla istedikleri konuya çok kolay bir şekilde geçiş yaparak, başka koşullarda çok zahmetli bir şekilde elde edecekleri bilgilere sahip olabiliyorlar. Sayfalarımızda KalDer eğitimleri, yayınları, abonelik, üyelik ve çalışma grupları için başvuru formları bulunuyor. Yılda 40.000‟in üzerinde tıklanan KalDer İnternet Sitesi‟nde gezinen herkes, hem derneğimizi destekleyen kuruluşların, hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki kalite organizasyonlarının internet sayfalarına girebiliyorlar. KalDer İnternet Sitesi‟nden kendi kuruluşlarının web sayfalarına kısa yolla geçiş yapmak isteyenler, derneğimize başvurdukları takdirde bağlantılar hazırlanacak ve tek bir hareketle geçiş sağlanacaktır. Sürekli yenilenen zengin web sayfalamızda aşağıdaki konular hakkında istediğiniz bilgilere çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz; Ulusal Kalite Hareketi, Ulusal Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü, Eğtim Programlarımız, Toplam Kalite Makale Yarışması, Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı, Kütüphanemiz, Yayınlarımız, Süreli Yayınlarımız, KalDer Üyelik Formları, Gerçekleştirdiğimiz Faaliyetler. KalDer İnternet Sitesi‟nde gezinen herkes, hem derneğimizi destekleyen kuruluşların, hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki kalite organizasyonlarının internet sayfalarına girebiliyorlar.

24


ġubelerden / Ankara

ÜYELER

2001 yılı içerisinde şubemize 25 Asil, 2 Fahri Üye ve 1 Öğrenci olmak üzere toplam 28 üye katılmıştır. Toplam üye sayımız 135 Asil, 32 Fahri ve 2 Öğrenci olmak üzere 169‟a yükselmiştir.

EĞĠTĠMLER 7‟si genel katılıma açık, 5‟i kurum içi olmak üzere düzenlenen eğitimlere toplam 172 kişi katılmıştır.  ISO 9000:1994 Kalite Güvence Sistemi  ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi  ISO 9000:1994 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi  ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu  Eğiticinin Eğitimi  Kalite Çemberleri  İstatistiksel Proses Kontrol  EFQM Mükemmellik Modeli

KAMUYA YÖNELĠK ÇALIġMALAR Milli Eğitim Bakanlığı Projesi KalDer ile MEB arasında 1999 yılında başlatılan işbirliğine yönelik çalışmalar kapsamında iki önemli eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Mükemmellik Modeli uygulama örneklerini çoğaltmak amacıyla, MEB bünyesindeki 10 adet Müfredat Laboratuar Okulu‟na UKH eğitimi verildi ve özdeğerlendirme faaliyetleri başlatıldı. Mükemmellik Modeli‟nin MEB içerisinde kendi eğitmenleri tarafından yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla, 81 ilden katılan toplam 162 formatöre 6 grup halinde model eğitimi verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iyi niyet protokolü imzalandı. Bu bağlamda bakanlık teşkilatı ve bağlı kurumlar olan SSK, Bağ-Kur ve Türkiye İş Kurumunu kapsayan uzun dönemli bir çalışma başlatıldı. İlk olarak bakanlık teşkilatı ve bağlı kurumlarda ISO 9000: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasının hedeflendiği çalışmalarda 2000 kişinin üzerinde bir çalışan kitlesine süreç yönetimi, ISO 9000: 2000, eğitimcinin eğitimi ve TKY konularında 83 adet eğitim verildi. Belgelendirme çalışmaları sonrasında bakanlık teşkilatı ve bağlı kurumlarda Toplam Kalite Yönetimi anlayışının yerleştirilmesi ve mükemmellik modelinin kullanılması amacıyla eğitim ve rehberlik faaliyetlerine başlanması hedeflendi.

ORGANĠZASYONLAR Avrupa Kalite Yönetimi Konferansı 2001 yılının Kalite Ödülü sahipleri 9 Mayıs 2001 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde KalDer‟in düzenlediği konferansta deneyimlerini paylaşatılar. 750 kişinin katıldığı konferansta Avrupa Kalite Ödülü sahibi Nokia, İngiltere Vergi Dairesi, Norveç İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Türkiye‟den Eczacıbaşı Vitra yer aldılar.

25


ġubelerden / Ankara

2. Kamu Kalite Sempozyumu

KalDer‟in düzenlemekte olduğu Kamu Sempozyumları‟nın ikincisi 10 Mayıs 2001 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde düzenlenmiştir. Ana teması “Kamu Yönetimi‟nin İyileştirilmesinde Liderliğin Rolü” olarak belirlenen Sempozyum‟da, ilk kez Kamu sektöründe sistem ve yönetim kalitesinin artırılmasına yönelik anlayışın ulusal çapta yaygınlaştırılması amacı ile KalDer tarafından Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde "Kamu Sektörü Kalite Ödülü" kategorisi süreci başlatılmıştır. Bu kategoride ilk ödül 10 Mayıs 2001 tarihinde Kamu kategorisinde Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi‟ne verilmiştir. Açılış konuşması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden tarafından yapılan sempozyumda, üst düzey kamu yöneticilerinin yanısıra Yeni Zelanda‟da milletvekilliği yapan Kamu yönetiminde yeniden yapılanma alanında dünyaca ünlü Maurice McTigue de “Kamu Yönetiminde Değişim ve Liderlik” konusunda bir konuşma yapmıştır.

4. Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı 4. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 11 Ekim 2001 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 450 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan ve KalDer Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Azmi Kişnişci konferansın açılış konuşmasını yaptılar. Konferansa büyük ölçekli kuruluşlardan Arçelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, KOBİ kategorisinden Özen Mensucat ve kamu sektöründen DSİ 3. Bölge Müdürlüğü katıldı.

26


ġubelerden / Ankara

Uzmanlık Grupları ve Etkinlikleri 2001 yılında uzmanlık gruplarımız tarafından aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Benchmarking Uzmanlık Grubu Paneli (25 Ocak 2001 / 105 kişilik katılım) Eğitimde Kalite Uzmanlık Grubu Paneli (21 Şubat 2001 / 200 kişilik katılım) Yazılımda Kalite Uzmanlık Grubu Paneli (25 Mayıs 2001 / 250 kişilik katılım) İnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu

Tanıtım SunuĢları 2001 yılı içerisinde KalDer Ankara Şubesi, kuruluşlara KalDer faaliyetlerini tanıtmak amacıyla;. SSM Müsteşarlığı (2 kez), Ankara Valisi, MKE Hurdasan, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yiğit Akü, Dünya Gazetesi-Çorum Kosgeb İş Geliştirme Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK Ankara Fizik Tedavi Merkezi, Özel Bilim Koleji, Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı‟na sunum gerçekleştirmiştir.

Ulusal Kalite Hareketi (UKH) İyi Niyet Bildirgesi İmzalayan Kuruluş Sayısı: 3  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Aydın Yazılım  Savunma Sanayi Müsteşarlığı UKH Eğitimi Alan Kuruluş Sayısı: 4  Aydın Yazılım  Milli Eğitim Bakanlığı 10 Müfredat Lab. Geliştirme Okulu  Milli Eğitim Bakanlığı Formatörleri  SSK Ankara Göz Hastanesi

27


ġubelerden / Bursa

Üyeler

2001 yılı içerisinde şubemize 6 Asil ve 1 Fahri Üye olmak üzere toplam 7 üye katılmıştır. Toplam üye sayımız 71 Asil ve 14 Fahri olmak üzere 85‟e yükselmiştir.

Eğitimler 8‟i genel katılıma açık, 6‟sı kurum içi olmak üzere düzenlenen eğitimlere toplam 185 kişi katılmıştır. Gerçekleştirilen eğitimlerimiz şunlardır:

        

Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi Özdeğerlendirme ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi İstatistiksel Proses Kontrol ISO 9000:2000 KYS Revizyonu, Getirdiği Yenilikler Toplam Verimli Bakım ISO 9000:2000 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Revizyonu, Getirdiği Yenilikler Eğiticinin Eğitimi ISO 9000:1994 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi

Organizasyonlar 

Göstergelerle Kurum Yönetimi Semineri; Göstergelerle Yönetim Uzmanlık Grubunun organizasyonuyla 18.01.2001‟de TMMOB‟da gerçekleştirildi.

Eğitimde Mükemmellik Modeli Semineri : Prof. Dr. Nüket Yetiş‟in konuşmacı olarak katıldığı seminer, 15.03.2001‟de Uludağ Üniversitesi‟nde gerçekleştirildi.

Çevre Yönetim Sistemleri Semineri : Çevre Uzmanlık Grubunun düzenlediği seminer, 30.03.2001‟de Uludağ Üniversitesi‟nde gerçekleştirildi.

Göstergelerle Kurum Yönetimi Paneli, 31.03.2001‟de Tayyare Kültür Merkezi‟nde gerçekleştirildi.

Yalın Yönetim Semineri : Prof. Dr. Mina Özevren, Tayfun Utaş ve Doç. Dr. Münir Şakrak„ın konuşmacı olarak katıldığı seminer, 19.05.2001‟de BUSİAD‟da gerçekleştirildi.

Eğitimde TKY Uygulamaları Paneli : Lütfi Ensari, Prof. Dr. Hoşçan Ensari ve Ali Uçar‟ın konuşmacı olarak katıldıkları Panel, 26.05.2001 „de Necati Bey Kız Meslek Lisesi‟nde gerçekleştirildi.

28


ġubelerden / Bursa

Endüstriyel Çevre Yönetiminde Geri Kazanım Uygulamaları ve Enerji Tasarrufu Paneli, Çevre Uzmanlık Grubu tarafından 02.06.2001‟de BTSO‟da gerçekleştirildi.

Bursa Kalite Ödülü Gözden Geçirme Çalıştayı, 21.07.2001‟de İTÜ Vakfı Tesisleri‟nde yapıldı.

Bursa Kalite Ödülü Paylaşım Toplantısı, Model Komitesi tarafından 20.10.2001‟de BUSİAD‟da gerçekleştirildi.

06.10.2001‟de gerçekleştirilen Üye Paylaşım Toplantısına , Sn. Sinan Polater “Kızılderililerin Yaşam Biçimi ve Büyük Şefler” konulu sohbetle katkı sağladı

Veli Okul İşbirliğini Etkinleştirme Çalıştayı, 03.11.2001‟de Necati Bey Kız Meslek Lisesi‟nde yapıldı.

ISO 9000:2000 KYS Revizyonu Bilgilendirme Toplantısı, 24.12.2001‟de üyelerimize yönelik Holiday Inn‟de gerçekleştirildi.

Uzmanlık Grupları 2001 yılında faaliyette olan Uzmanlık ve Çalışma Gruplarımız aşağıda belirtilmiştir.  Göstergelerle Yönetim Uzmanlık Grubu  Çevre Uzmanlık Grubu  Eğitimde Kalite Çalışma Grubu

Tanıtım SunuĢları 2001 yılında toplam 4 tane tanıtım sunuşu gerçekleştirilmiştir.  29.01.2001‟de Milli Eğitim Müdürlüğü‟nde KalDer,  24.03.2001‟de Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi‟nde TKY,  26.02.2001‟de Uludağ Üniversitesi‟nde KalDer,  26.06.2001‟de Defterdarlık‟da EFQM tanıtım sunuşları gerçekleştirilmiştir.

Medyada Yer Alma Şube faaliyetleri yerel basında toplam 6 medya kuruluşunda 24 kez yer almıştır. Haberlerin yer aldığı medya kuruluşları; Olay Gazetesi, Bursa Hakimiyet Gazetesi, Dünya Gazetesi, Haber Gazetesi, Olay TV, ve AS TV‟dir.

Bursa Kalite Ödülü 2001 yılında gerçekleştirilen 2000 yılı Bursa Kalite Ödülü‟ne başvuran 4 kuruluştan 2‟si saha ziyaretine kalarak Başarı Ödülü almaya hak kazandılar. Bu kuruluşlar; AKA OTOMOTİV A.Ş ve ÇEMTAŞ‟tır.

29


ġubelerden / EskiĢehir

Üyeler

2001 yılı içerisinde şubemize 14 Asil ve 2 Öğrenci Üye olmak üzere toplam 16 üye katılmıştır. Toplam üye sayımız 57 Asil, 6 Bireysel olmak üzere 63‟e yükselmiştir.

Eğitimler 2 genel katılıma açık, 5 kurum içi, toplam 7 eğitim düzelenmiş, eğitimlere toplam 152 kişi katılmıştır. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz şunlardır:

      

Kalite Çemberleri ISO 9000:2000 Revizyonu, Getirdiği Yenilikler Kalite İyileştirme – Bilinçlendirme EFQM Mükemmellik Modeli : Kamu – BÖİ Özdeğerlendirme Eğiticinin Eğitimi ISO 9000:2000 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Revizyonu

Organizasyonlar Yıl içinde 21 organizasyon düzenlenmiş, toplam 1628 kişi katılmıştır.

Panel , Konferans, Sohbet Toplantısı Ay

Haziran Haziran Ekim

Konu

KonuĢmacı

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Prof. Dr. Nüket Yetiş Rekabet ve Yönetimde Sıradışı Olmak Melih Arat İnsan Kaynakları Yönetimi Paneli Arçelik,Artema,Vitra,TEI

Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Üye kuruluşlarımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda KalDer, Özdeğerlendirme, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve ilgili konularda bilgi verilmiş, ayrıca katılımcı kitlenin özelliğine göre farklı sektörlerden uygulamalara yer verilmiştir. 2001 yılında bu alanda 18 çalışma yapılmıştır. Konu KOBİ‟ lerde Mükemmellik Modeli ve EBS Uygulamaları KalDer, TKY ve Eyap Artema Uygulamaları KalDer, TKY ve Eyap Artema Uygulamaları KalDer, TKY, Özdeğerlendirme ve DSİ Uygulamaları KalDer, TKY, Özdeğerlendirme ve DSİ Uygulamaları KalDer, TKY ve DSİ Uygulamaları Toplam Kalite Yönetimi KalDer ve ISO 9000:2000 Eğitimleri KalDer, TKY, Özdeğerlendirme KalDer, Toplam Kalite Yönetimi KalDer, TKY, Özdeğerlendirme

Hedef Kitle KOBİ‟ ler Anadolu Üniversitesi Kütahya Tic.ve San.Odası Türk Telekom S.B. Doğumevi Hastanesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü S.B. Doğumevi Hastanesi CCS Sarar Anadolu Ü.-Sivil Havacılık Çağdaş Yaşamı Destek.Dern. Osmangazi Üniv.-İİBF

30


ġubelerden / EskiĢehir Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün Bakanlık talimatları doğrultusunda planladığı Özdeğerlendirme çalışmaları doğrultusunda çeşitli toplantılar ve rehberlik hizmetleri verilmiştir. Bu çalışma öncesinde çevre kuruluşların uygulamaları ve katkıları ile birlikte Toplam Kalite Yönetimi, Liderlik ve Deming‟ in 14 ilkesi, Sınıflarda Öğrenmenin İyileştirilmesi, Takım Çalışması ve Problem Çözme Teknikleri, Vizyon – Misyon – Strateji, Süreç Yönetimi konularında 1870 adam/saatlik bilinçlendirme toplantıları düzenlemiştir.

Diğer Etkinlikler 

23 kuruluş ziyaret edilmiş, çalışmalarımız hakkında bilgi verilmiş ve üyeliğe davet edilmiştir.

Eskişehir Sakarya Gazetesi‟nde her ayın 1. ve 15. günlerinde Kalite konusundaki makalelere ve şube çalışmalarına yer verilmektedir. 2001 yılında basında 12 makale, söyleşi ve 14 haber yer almıştır.

2001 yılında şube ziyaretçi sayımız 189 kişidir.

Kurum ve kuruluşların salon, misafirhane, araç – gereç, yayın, insan kaynağı vb. imkanlarından yararlanma yönünde işbirliği yapılmıştır. İşbirliği yapılan kuruluşlar; DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Arçelik A.Ş., TEI, Eti Gıda A.Ş., Eyap Artema, Eyap Vitra, Eston, Eskişehir Sanayi Odası.

31


ġubelerden / Ġzmir

Üyeler

2001 yılı içerisinde şubemize 11 Asil, 3 Fahri ve 2 Öğrenci Üye olmak üzere toplam 15 üye katılmıştır. Toplam üye sayımız 116 Asil, 50 Fahri ve 2 Öğrenci Üye olmak üzere 168‟e yükselmiştir.

Eğitimler Şubemiz tarafından düzenlenen 12 eğitime toplam 227 kişi katılmıştır

Firma Gezileri Söktaş A.Ş.‟ye 32 kişinin katılımıyla ve Eczacıbaşı/Vitra A.Ş.‟ye ise 26 kişinin katılımıyla iki firma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Organizasyonlar 3. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu Günümüz rekabet ortamında, mükemmele erişme çabasında olan kuruluşların, toplam kalite felsefesinde çıktıkları bu yolculuktaki çabalarını diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşabilmeleri adına KalDer İzmir Şubesi, önemli bir organizasyona öncü olmuştur. Geniş bir kamuoyu desteğini arkasına alarak gelenekselleştirilecek olan Mükemmeli Arayış Sempozyumu (MAS), toplam kalite yönetimi faaliyetlerinin İzmir ve çevresinde gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 3. Mükemeliği Arayış Sempozyumu 21-22 Mart 2002 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Tanıtım SunuĢları 2001 yılında tanıtım sunuşu yapılan kuruluşlardan bazıları şunlardır:  Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi  Avni Akyol Lisesi  Dokuz Eylül Üniversitesi  Hasan Sağlam Öğretmenevi

Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü’ne BaĢvuran ve Ödül Alan Ekipler Yılın Başarılı Ekibi Ödülü‟ne 11 farklı kuruluş başvurmuştur, Bu kuruluşlar, CDS A.Ş. 1, CDS A.Ş. 2, CMS Jant A.Ş. 1, CMS Jant A.Ş. 2, Dönmez Debriyaj, Dentaş, Petrofer A.Ş., Pınar Süt A.Ş., Suntekstil 1, Suntekstil-2, Söktaş A.Ş. Söktaş Yılın Başarılı Ekibi Ödülü, CMS Jant Başarı Ödülü, Dentaş Teşvik Ödülü almışlardır.

Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne BaĢvuran Firmalar Ege Bölgesi Kalite Ödülü‟ne bölge kuruluşlarından dört kuruluş başvurmuş ve ödüller sahiplerini bulmuştur. CMS Jant Aş. (Başarı Ödülü) Dentaş (Teşvik Ödülü) Petrofer (KOBİ) (Jüri Özel Ödülü) Pınar Süt (Büyük Ödül)

32


Medya Yansımaları

KalDer 2001 Yılı Haberleri

KalDer, gerek TKY ve Kurumsal Mükemmellik Modeli‟ nin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve düzenlediği etkinlikler ile, gerekse yöneticilerinin bu alana ilişkin görüşleri ile medyada geniş bir şekilde yer almıştır. 2001 yılında yazılı basında yaklaşık 550 KalDer haberi yayınlanmıştır. Gazete ve Dergiler Dünya, Finansal Forum, Milliyet, Hürriyet İnsan Kaynakları, Cumhuriyet, Radikal, Sabah, Hürriyet, Akşam, Hürses, Zaman, Star,Gözcü Gazetesi, Active Line,Bt Haber, Bt Vizyon, Kobi Efor, Kobi Girişim, Ekonomist, Power, Kongre Dergisi,Capital, Aktüel Para, Ekonomi ve Politikada Trend,Ekovizyon, Barometre, Dünya Kalite Eki, Radikal Kalite Eki, IT Busines Dergisi. Görsel Basın; Yaklaşık 1000 dakikalık Röportaj, TV programı ve haber yayınlanmıştır. (KalDer, NTV işbirliği ile Ekim ve Kasım ayları boyunca NTV‟de “Sıra Sizde” adlı bir televizyon programı gerçekleştirilmiştir. 6 bölümden oluşan (yaklaşık 240 dk.) bu program, sivil toplum kuruluşlarının Türkiye‟deki durumunu daha etkin hale getirebilmek için üzerinde düşünülmesi gereken konular işlenmiştir. KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ve NTV temsilcisi tarafından sunulan programa kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen isimleri katılmıştır.) Televizyonlar

2001‟de Sesli Basında 240 kez KalDer tanıtımı yayınlanmıştır. Radyolar NTV Radyo, Radyo 92.3, Açık Radyo, Marmara FM, TRT FM

33


Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları Asil Üyelerimiz

Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları

Adı

Soyadı

Kuruluşu

Görevi

Hasan Salih

Acar

Asaş Ambalaj Baskı San.ve Tic. A.Ş.

Kalite Güvence Müdürü

Nuran İ.Hakan Bülent

Acaroğlu Akbaşaran Akgerman

Tedavi Hiz.Dairesi Bşk.Tabibi Teknik Müdür Genel Müdür

Özlem Kubilay Beyazıt Amber Tuygun Muzaffer Hüseyin Mahmut

Akkaş Akkuş Aksaylı Akyazıcı Akyol Alhan

Atilla Oktay Emel Sami Sevgür Pelin B.Nejat Füsun Adnan Cumhur Günhan Necat Ömer Reşat Tomrul Metin

Alp Aral Arayıcı Arıcan Arslanpay Aslan Ata Atayata Atılgan Ay Aydın Aydın Aytaç Aytemiz Bahtiyar

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Bürosit A.Ş. Çimstone Doğal Kompoze Taş İşletmeleri San.ve Tic. A.Ş. Tekel İstanbul İçki Fabrikası Carbone Lorraine Sanayi Ürünleri A.Ş. T. Garanti Bankası A.Ş. SSK Trabzon Bölge Hastanesi Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası Tekel Alkollü İçkiler Sanayi Müessesesi Müdürlüğü Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Polinas Plastik San. Ve Tic. A.Ş. Yünsa Yünlü Sanayi Ve Ticaret A.Ş Kale Oto Radyatör Sanayi Ve Ticaret A.Ş Sarkuysan A.Ş. Bak Ambalaj A.Ş. Zorlu Enerji Şirketler Grubu Parıltı Toplu Yemek Üretim Ve Hizmet A.Ş. UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği Tecasa Isı Kontrol A.Ş. Parıltı Toplu Yemek Üretim Ve Hizmet A.Ş. Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Tic.A.Ş. Finansbank Aytemizler Makina San.ve Tic.Ltd.Şti. Polinas Plastik San. Ve Tic. A.Ş.

Prof. Dr. Gürol Bilge Hilmi

Banger Barut Bektöre

Necip Kemal Müveddet Ömer İltan Sedat Esra

Berkman Beşde Işık Bilgin Birol Bozkurt

Alaattin Cumhur Büyükakıncı

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş. Eskişehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Aselsan A.Ş. STFA Savronik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş Pimsa Poliüretan San.A.Ş. Eczacıbaşı İlaç San. Ve Tic. A.Ş. DHL Worldwıde Express Taşımacılık Ve Ticaret A.Ş. Polinas Plastik San. Ve Tic. A.Ş. Ak Gıda Sanayi A.Ş. Marsa KJS A.Ş. Sümerbank A.Ş. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bosch Isıtma Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş

Özkan Necdet

Canat Çokgez Civil Çağlı Çelebi Çetinkaya Altaylar Dalbay Demir

Barbaros

Demirci

TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği

Seher

Demirci

Otoyol Sanayi A.Ş.

Serap Nazmi Gülden H.Tuğrul Keziban

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Contıtech Lastik San. Ve Tic.A.Ş.

Kalite Güvence Şefi Genel Müdür Birim Müdürü Baştabip Teknik Şef Kalite Kontrol Şubesi Mühendisi Grup Müdürü TKY Müdür Yardımcısı Kalite Sistem Sorumlusu Kalite Müdürü Teknik Gn.Md.Yrd. Kalite Güvence Uzmanı İnsan Kaynakları Müdürü Kalite Koordinatörü İcra Kurulu Başkanı Planlama – Kalite Sistem Genel Müdür TKY Müdür Yardımcısı Kalite Sistemi Sorumlusu Genel Müdür Yardımcısı Kalite Güvence Ve Hijyen Mühendisi Kurum Başkanı İnsan Kaynakları Yöneticisi Acil Hekimi Genel Müdür Kalite Güvence Müdürü Genel Müdür Genel Müdür İnsan Kaynakları Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Kalite Yönetim Sistemleri Yeni Ürünler Üretim Müdürü Genel Müdür Yardımcısı UKH Sorumlusu / İcra Kurulu Üyesi İş Güvenliği Ve Çevre Koruma Uzmanı APK Daire Başkanı Kalite Yönetim Bölüm Md./Bilgi İşlem Md. Genel Sekreter İnsan Kaynakları Müdürü

34


Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları Saadet Özlem

Demirkan Diken

Mesut

Doğan

Serdar İbrahim Şuayip Zerafet Yakup Seda

Mustafa Mustafa

Aramıza YeniAmbalaj Katılan Kalite Dostları Schmalbach-Lubeca San. A.Ş. Kalite Kontrol Güvence Müdürü İşletmeci

Dörtoluk Durmuş Düzenli Ekinciler Ersoy Ertan

Çimstone Doğal Kompoze Taş İşletmeleri San.ve Tic. A.Ş. Eskişehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Tekofaks Ofis Ürünleri Pazarlama A.Ş Hema Endüstri San. A.Ş. SSK Trabzon Bölge Hastanesi Dandy Sakız Ve Şekerleme San A.Ş. Marsa KJS A.Ş. Teknik Alüminyum San.A.Ş

Kökipek Kula

Mardin Çimento A.Ş. STFA Savronik Elektronik San. Ve Tic. A.Ş

Kalite Güvence Yönetim Temsilcisi Genel Müdür

Kalite Sorumlusu

Proje Sorumlusu Başkimyager Laborant Kalite Güvence Müdürü İşletmeler&Lojistik Müdürü Kalite Güvence Ve Planlama Sorumlusu Cüneyt Ertürk Bericap Kapak Sanayi Ltd.Şti. Kalite Yönetim Sistemi Müdürü Kadri Esentürk Evinoks Servis Elemanları A.Ş. Fabrika Müdürü Özer Gebeş Federal-Mogul Sapanca Segman Ve Gömlek Kalite Güvence Müdürü Üretim Tesis.A.Ş Elif Özlem Gezer Tekel Elazığ Şarap Fabrikası Müdürlüğü Gıda Mühendisi Mehmet Göç Marsa KJS A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Gülden Gökavdan Pınar Süt Mam. San. A.Ş. Toplam Kalite Müdürü Sibel Gökbulut Sofra Yemek Üretim Ve Hizmet A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sevim Gökçe Polisan Kimya San. A.Ş. Yönetim Danışmanı Levent Gülcan Yakupoğlu Ticaret Yön.Kur.Bşk.Yrd. Ahmet Güleren Korteks Mensucat A.Ş. Fabrika Müdürü Nazmi Güleyüpoğlu Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürü Münip Ergün Gümrükçüoğlu Esselte Leitz Büro Malzemeleri San. Ve Tic. Kalite Güvence Yönetmeni A.Ş Selcen Gündüz Gündüz Gümrük Müşavirliği Ve Tic. Ltd. Şti. Kalite Ve Güvence Sorumlusu Erkan Güngör Alsim Alarko San.Tes.ve Tic.A.Ş Kalite Güvence Ve İnsan Kaynakları Müdürü Murat Kemal Gürçay Sofra Yemek Üretim Ve Hizmet A.Ş. İstanbul Bölge Direktörü Gürkan Hekimoğlu Pınar Süt Mam. San. A.Ş. Genel Müdür Yrd. Esra Hoşgün Bilkent Hotel A.Doğan Hüner İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü H.Ersin İkier BİRMOT (Birleşik Motor Sanayi A.Ş.) Genel Müdür Pınar Ilgaz ARGE Danışmanlık A.Ş. Yönetim Danışmanı / Manager Nezihe Gülriz İltan Hugo Boss Tekstil Ltd. Şti. Teknik Organizasyon Müdürü Devrim Zafer İnkaya Bilin Bilgi İşlem Müşavirlik Ltd. Şti. Genel Müdür Kaan İşleyen Set Bilgi İşlem A.Ş. Kalite Güvence Yöneticisi Arslan Kabukçuoğlu Eskişehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabip Hastanesi Berrin Kahraman Türk Telekom Uydu Haberleşme Mrk. Md. Kalite Güvence Müdürü Ayla Kanaat TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi DKYM Müdür Vekili Larissa Karaca Karaca Dış Ticaret Ltd. Şti. Genel Koordinatör Oğuz Karadeniz Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Birol Karakuş Zorlu Enerji Şirketler Grubu Tedarik Ve Değerlendirme Müdürü Sezai Kaya Hugo Boss Tekstil Ltd. Şti. Genel Müdür Mehmet Levent Keçeciler Vimpi Viskoz Mayi Pompaları İmalatı San. Genel Müdür Tic. Ltd. Şti. Mahmut Kiper TÜBİTAK Alan Koordinatörü Yakup Kiraz Boytaş Mobilya San.ve Tic.A.Ş Kalite Güvence Müdürü Zeki Uğurata Kocabıyıkoğlu Aselsan A.Ş. Direktör İlhan Kocaman Sarkuysan A.Ş. Kalite Güvence Müdürü Canan Koç Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş. Kalite Güvence Akın Konyar İkra A.Ş. Genel Müdür Dr. Aydın Kosova Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ödül Sekreteri L. Tülay Kökçeli Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. Kalite Koordinasyon Şefi Büyükizgi

35


Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları K.Kaya Elif Murat Yusuf Çakabey Sima Derviş Celalettin Hamdi Emel

Kurtoğlu Kuş Kutay Mengi Molho Oktay Onar O'neıll

Hakan

Onel

Prof. Dr. M. Kamil Prof.Dr.Cezmi Mehmet

Öcal

Gülay Hasan Emre Prof. Dr. Demir Fatih Tamer

Özağaç Özay Özbaşar Özboyabatlı Özdamar

Kenan Hami Mahmut

Özdemir Özer Özkulakoğlu

Ali İhsan Ali Orhan Erkin Mustafa Çınla Gürkan Faruk Bora Ulrıch Ertan Levent Emre Ümit Mustafa Akif R.Serdar Hasan Serkan İsmail Nevzat Selim Mustafa Dr. Mustafa Aslan Zeynep

Özönder Öztürk Paçacı Palamutçu Saran Sarıkaya Sarıoğlu Saruhan Saygı Schmıdt Serdar Sevgili Somer Sönmez Sözen Sözeri Subaşı Susan Sümer Şatıroğlu Şengün Tamer Tan Tanrıkulu

Osman H. Fatih Fatma Kemal

Tartanoğlu Taşcı Taşçı Taşçıoğlu

A.İlhan Zeynep Tijen

Taşkıran Teoman

Öncüer Önder

Sarten Ambalaj A,Ş Aydın Yazılım Ve Elektronik San. A.Ş Set Oto Ticaret Ve Turizm A.Ş İHTAŞ Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Tic.A.Ş. Retro Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Türker Uluslar Arası Nakliyat İth.İhr.ve Tur.Ltd.Şti. BİRMOT (Birleşik Motor Sanayi A.Ş.) Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş.

Kalite Koordinatörü Ürün Güvence Direktörü Genel Müdür İnsan Kaynakları Elemanı Turizmci Genel Müdür Genel Müdür Kalite Güvence Sorumlusu İns.Kay.,Eğitim,Reklam,Halk.İliş. ve Top.Kal. Koordinatörü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Rektör Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Eminiş Ambalaj San.A.Ş. Kalite Güvence Sorumlusu Hakkı Demirörs Kauçuk San. Ve Tic. Lrd. Şti. Kalite Güvence Müdürü Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürü Yakupoğlu Ticaret İşletme Müdür/Yön.Kur.Bşk.Yrd. Petrol Ofisi A.Ş. Madeni Yağ Üretim Ve Pazarlama Direktörü BSH Profilo Elektrikli Gereçler San.A.Ş Fırın Fabrikası Kalite Müdürü Ünsoy Tarım Ürünleri Tic. Ve San. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tıcket Restaurant Yemek Hiz. A.Ş. Kalite Güvence ve Güvenlik Süpervizörü Telmek A.Ş Satınalma Ve Ticaret Pimsa Poliüretan San.A.Ş. Kalite Müdürü Mesa Mesken San. A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş. Üretim Yöneticisi SSK Trabzon Bölge Hastanesi Hastane Müdür Yardımcısı Hugo Boss Tekstil Ltd. Şti. İnsan Kaynakları Müdürü Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş Kalite Yönetimi Direktörü Tekofaks Ofis Ürünleri Pazarlama A.Ş Proje Müdürü Zorlu Enerji Şirketler Grubu Tedarik Ve Değ. Müdür Yrd. Bosch Isıtma Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. Genel Müdür Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreter Sıla Teknik Kalite Sistem Ve Metod Sorumlusu Ulusal Bank T.A.Ş. Grup Başkanı & İnsan Kaynakları Sönmez Transformatör San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Camtaş Düzcam Pazarlama İnsan ve Finans Kay.Bşk.Yrd. Abdi İbrahim İlaç San. A.Ş. Genel Müdür Arçelik A.Ş. DTG Başkanı Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Kalite Güvence Mühendisi Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. Proje Şefi İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. Kalite Müdürü Türk Patent Enstitüsü Enstitü Başkanı Iğdır Valiliği Vali Dorak Turist Ve Sey. Org. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş. Artema İnsan Kaynakları Müdürü Armatür Grubu Petrol Ofisi A.Ş. Bilgi Sistemleri Müdürü Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş Arge Kalite Kordinatörü Petrol Ofisi A.Ş. Kalite Güvence Koordinatörü Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş. Artema Üretim Hizmetleri Müdürü Armatür Grubu Bamesa Çelik Servis Sanayi Ticaret A.Ş. Operasyonlar, Kalite Ve Çevre Md. Ulusal Bank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

36


Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları Hakan

Timur

Fikri Lale Oya Feyza Kaynak Tunç Okan Bülent Burhan

Tongal Topçu Turan Tümer Türker Ulaş Urgan Ünver

Tolga Samih Ahmet Aykut Alp R.Mert Gazi

Yazıcı Yedievli Yılmaz Yılmaz Yücesir Zorer

Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları Marsa KJS A.Ş.

Yönetim&Organizasyon Geliştirme Müdürü Asaş Ambalaj Baskı San.ve Tic. A.Ş. Genel Müdür Yrd. PPG Industrıes Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Kalite Müdürü Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. Ticari Koordinatör Aydın Yazılım Ve Elektronik San. A.Ş Genel Müdür Türkiye İş Bankası Organizasyon Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Yakupoğlu Ticaret Yön.Kur.Bşk.Yrd. Bosch Isıtma Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş Kalite Güvence Şefi Yataş A.Ş. Kalite Kontrol Ve Güvence Grup Müdürü Eda Grafik Amb. Basım San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Pazarlama Ve İletişim Koordinatörü Türk Telekom İstanbul Fabrika Müdürlüğü Fabrika Müdür Yardımcısı Kordsa A.Ş. Kalite Sistemleri Müdürü Tıcket Restaurant Yemek Hiz. A.Ş. Ticari Destek Direktörü Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Başhekim

Fahri Üyelerimiz Adı

Soyadı

Kuruluşu

Görevi

Mustafa Aytekin Hakan Reşit Tuğba Taner Müjde Fatih Mehmet Rüştü Serra R. Zihni Şeniz Tekin Seçkin Zafer Melek Nilüfer Tuncay Ercan Vedat Halime

Atıcı Aydın Bastem Baysal Çavdar Çelebi Çetinkaya Dayday Demir Erderen Fahralı Güldal İkiz İnanç İnce Kılıç Koçyiğit Konyalı Koşlu

Orion Gümrük Müşavirliği Meditera İth. İhr. Ltd. Şti. Modern Karton San.ve Tic. A.Ş. Havaalanı İşletme Ve Havacılık End. A.Ş. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Havaalanı İşletme Ve Havacılık End. A.Ş. BP Petrolleri A.Ş. Albiso Klima Soğutma San. Ve Tic. Ltd. Şti. Biobak Laboratuar Malz.

Genel Müdür & Ortak Lojistik Sorumlusu Kalite Güvence Şefi Kalite Uzman Yardımcısı Kalite Danışmanı Kalite Uzmanı Satış Müdürü TKY Danışmanı Kalite Sorumlusu Emekli Subay İç Ticaret Müdürü Fabrika Müdürü Müdür&Danışman

Yrd. Doç. Dr. İlknur Hakan Göksun Şevket Onur Selen Şeyma Yusuf Hüldan

Kumkale

Trakya Üniversitesi Malkara Meslek Yüksekokulu Çelikord A.Ş. 3T Tekstil Terbiye Teknolojileri A.Ş. Erak Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti. İşbir Sentetik A.Ş. Plaş Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

Oktay Gökmen Erdem

Meriç Özensoy Özkan Özsaygı Sanal Sanrı Saraç Sarıkaya Tangüler Pirtini Tarhan Uzun Ülkümen

Şentürk Ltd. Şti. Akbaş Tekstil A.Ş. Elite Müh.ve Yön.Dan.Tic.Ltd.Şti. Ekol Ofset Matbaacılık San. A.Ş. Er-Yiğit Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. Fruko Meşrubat Sanayi A.Ş Nuh Yapı Ürünleri Ve Mak. San. A.Ş.

Başkent Patent Tarhanlar Şirketler Grubu (Aria) Oltan Gıda Maddeleri Sanayi A.Ş. İpek Kağıt San. Ve Tic. A.Ş.

Radyo ve Televizyon Programcısı Kalite Müdürü Genel Müdür Kalite Güvence Sorumlusu Kalite Güv. Ve Sistem Uzmanı&Yönetim Temsilcisi Okul Müdürü Kalite Müdürü Genel Müdür Proje Şefi Bilişim Müdür Yardımcısı Pazarlama Satış Sorumlusu Kimya Yüksek Mühendisi / Eğitici Yönetici İşletmeci Ortak Kalite Sistem Sorumlusu Konverting Müdürü

37


Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları Yrd. Doç. Dr. Armağan E. Serra

Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları

Yıldırım

Yurtkoru

T.C. Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm MYO Ve Uygulama Oteli Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.

Yrd. Doç. Dr. Araştırma Görevlisi

Öğrenci Üyelerimiz Adı

Soyadı

Okulu

Bölümü

Bilal Levent Selçuk Muhammed Vefa Volkan

Aktürk Albayrak Alimdar Arıkan

Muhasebe Finansman Pmba İşletme Bölümü Üretim Yönetimi

Evren Mehmet Oğuz

Badur Baydar

Emrah Nilüfer

Deniz Erçakar

Turan Akman Murat Hasan Hüseyin Yasemin Aykut

Erkılıç Kaymak Kocatürk Kösen Gürleroğlu Mortaş

Vehbi Caner Mustafa Seda Gülen

Öcal Özkaynak Tunoğlu Utku

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yeditepe Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Atatürk Üniversitesi İktisat Ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Sabancı Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Enstitüsü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Aydın

İşletme Bölümü İktisat Endüstri Mühendisliği Mühendislik Ve Doğa Bilimleri İşletme Bölümü Eğitim Bilimleri Endüstri Mühendisliği Fransızca Öğretmenliği Pazarlama Bölümü Endüstri İlişkileri Mimarlık & Bina Bilgisi Mühendislik Yönetimi Mühendislik Yönetimi Yönetim Organizasyon

38

2001 Yılı Faaliyet Raporu  

2001 Yılı Faaliyet Raporu

2001 Yılı Faaliyet Raporu  

2001 Yılı Faaliyet Raporu

Advertisement