Page 1

2000 YILI F A A L İ Y E T

R A P O RU

1


Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak. Vizyonumuz Toplam Kalite Yönetimi‟nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluĢ olmak.

2


İçindekiler

Misyon ve Vizyon

1

Ġçindekiler

2

KalDer 10 YaĢında

3

Yönetim Kurulu Üyeleri

4

Ġcra Kurulu Üyeleri / KalDer Organizasyon ġeması

5

Ulusal Kalite Hareketi (UKH)

6

Ulusal Kalite Kongresi

7

Ulusal Kalite Ödülü

8

TKY Makale YarıĢması-Kalite Yönetim Sistemleri Fuarı

9

Eğitimler

10

Yerel Kalite Günleri

11

Uzmanlık Grupları

12

Kıyaslama Grup ÇalıĢmaları

13

Yeni Ürünler

14

Kütüphanemiz

15

Yayınlarımız

16

Süreli Yayınlarımız

17

Ġnternet Sitemiz

17

Aylık Sohbet Toplantıları

18

Medya Yansımaları

19

Diğer Faaliyetlerimiz

20

ġubelerden - Ankara

21

ġubelerden - Bursa

22

ġubelerden - EskiĢehir

22

ġubelerden -Ġzmir

23

Aramıza Yeni Katılan Kalite Dostları

24-28

3


4


Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

Yedek Üyeler

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ARGE DanıĢmanlık A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı

Ertuğrul Akalın Değirmendere Belediye BaĢkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Uzer Beksa A.ġ. Genel Müdürü

Ömer Çetin Nuhoğlu Tırsan A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Yenel Alcatel-TeletaĢ A.ġ. Genel Müdürü

Baki Gökçümen Ġpek Kağıt A.ġ. Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan Erdal Tunca Boğaziçi Üniversitesi Atim A.ġ. Anadolu Grubu Bilgi Sistem ve ATĠM Gr.BĢk. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket YetiĢ Prof. Dr. Gündüz Ulusoy Türkiye Sanayi Sevk ve Ġdare Enstitüsü BaĢkanı Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Öğretim Üyesi Aclan Acar DoğuĢ Holding A.ġ. Ġcra Komitesi Üyesi

Mehmet Tanju Ula Sakosa A.ġ. Genel Müdürü

Doç. Dr. Nilsen Altıntaş EczacıbaĢı Holding A.ġ. Ġnsan Kaynakları Koordinatörü

Dr. Zafer Ġncecik Siemens A.ġ. Genel Müdürü

Bener Cordan Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı

Yalçın İpbüken Ġ.d.e.a. A.ġ. Genel Müdürü

Ender Çakıroğlu Ömer Kaymakçalan Arçelik A.ġ. Tübitak MAM Genel Müdürü Dayanıklı Tüketim Grubu BaĢkan Yardımcısı Alev Yaraman Türkiye ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Düzcam Grup BaĢkanı

Tekin Akın Aydın Ġl Emniyet Müdürü

Agah Uğur Borusan Holding A.ġ. Genel Müdürü

Akil Yağcı DentaĢ A.ġ. Genel Müdürü

5


İcra Kurulu Üyeleri / Organizasyon Şeması

Ġcra Kurulu Üyesi Hakan Kilitçioğlu Ġ.d.e.a. A.ġ. - DanıĢman

Genel Sekreter Azmi Yarımkaya Genel Sekreter Yardımcısı Ali Esen

Ġcra Kurulu Üyesi Tuncer Köklü Ata Yatırım A.ġ. Toplam Kalite Direktörü

Genel Sekreter Yardımcısı Tuğrul Çelebi

Ġcra Kurulu Üyesi Dr. Ender Önöz

Genel Sekreter Yardımcısı Samih Yedievli

Ġcra Kurulu Üyesi Dr. Engin Sağdıç Arge DanıĢmanlık A.ġ. DanıĢman-Ortak

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Aydın Kosova Ġcra Kurulu Üyesi Bahadır Akın Arçelik A.ġ. Kalite Sistemleri Yöneticisi

Ġcra Kurulu Üyesi Serdar Uzel

KalDer Organizasyon ġeması Yönetim Kurulu Ġcra Kurulu Genel Sekreter Asistanı

Sahiplenmenin Yönetimi

Kaynak Yönetimi

ĠĢbirlikleri Yönetimi

Azmi Yarımkaya Tuncer Köklü Pınar Yurdakul Sanem Sümer

Ali Esen Azmi Yarımkaya Samih Yedievli

Ali Esen Azmi Yarımkaya Aydın Kosova Tuna Atalay

Mali ĠĢler Zafer Yaman Yılmaz BaĢ

Bilgi Sistemleri Bülent BektaĢ

Tanıtım ĠletiĢim ve Yayın Yönetimi Samih Yedievli Tuğrul Çelebi Pınar Yurdakul A.Esra Çetin Neslihan Gök Bülent BektaĢ

Ġnsan Kaynakları Azmi Yarımkaya Can RaĢit Ergün Orhan Argon Tanzer Yıldırım Sabriye Ersin

Yeni Ürün Yönetimi Aydın Kosova Tuğrul Çelebi Ali Esen Can RaĢit Ergun Orhan Argon Tuna Atalay

Eğitim Yönetimi Can RaĢit Ergün Aylin Yücel Orhan Argon

Ġç Süreçlerin Yönetimi

Katılımın Yönetimi

Aydın Kosova Azmi Yarımkaya Tuna Atalay

Azmi Yarımkaya Sanem Sümer

6


Ulusal Kalite Hareketi

Türkiye'de Ulusal Kalite Hareketinin de katkısıyla Özdeğerlendirme uygulayan kuruluĢların sayısı 2000 yılı sonunda yaklaĢık 450 seviyelerine ulaĢtı. 2000 yılı sonunda Ulusal Kalite Hareketi‟ne katılmak üzere Ġyiniyet Bildirgesi imzalayan kuruluĢ sayısı 138 olmuĢtur. İletişim Ulusal Kalite Hareketi 1 yaĢında toplantısı 18.01.2000 tarihinde 500 davetlinin katılımıyla Ulusal Kalite Hareketi‟nin birinci yılını doldurması nedeniyle bir toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantıda UKH sürecine katılan kuruluĢların yöneticilerinin yanısıra, Bülent EczacıbaĢı, Nuri Çolakoğlu, Bener Cordan ve Ġbrahim Betil gibi kendi alanlarında önde gelen isimler kalite anlayıĢını ve Ulusal Kalite arayıĢını dile getirmiĢtir. Ulusal Kalite Hareketi Paylaşım Konferansı UKH sürecine katılan tarafların deneyim ve bilgi birikimlerini aktarmaları, iyi uygulama örneklerini paylaĢmaları ve UKH programında bundan sonra atılacak adımları belirlemek amacıyla 16.06.2000 tarihinde PaylaĢım konferansı gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıya UKH Proje Yöneticileri, Rehberler, Yerel Kalite Odakları ve UKH Eğitimcilerinden oluĢan 120 kiĢilik geniĢ bir kitle katıldı. Ulusal Kalite Hareketi Bilgi Notu Ulusal Kalite Hareketi içinde yer alan tarafları bilgilendirmek amacıyla her üç ayda bir Ulusal Kalite Hareketi Bilgi Notu gönderilmiĢtir. Bilgi Notları vasıtasıyla UKH katılımcısı kuruluĢlar süreç kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetlerden ve geliĢmelerden haberdar edilmektedir. UKH Rehberleri İletişim Toplantısı 07.09.2000 tarihinde KalDer‟de 10 rehberin katıldığı bir iletiĢim toplantısı düzenlenerek karĢılaĢılan sorunlar ve bunların üzerinde tartıĢılmıĢtır. Projeler UKH‟nin yaygınlaĢtırılması amacıyla sektörel örgütlerle iĢbirliği kurma stratejisi doğrultusunda çeĢitli kuruluĢlara (TUSĠD, Türkiye Hazır Beton Birliği, Beysad, ĠTO, TTGV, UND gibi) proje önerileri sunulmuĢtur. Anketler 1999 yılı sonunda Toplam Kalite Yönetiminde ulusal perspektifin belirlenmesi amacıyla düzenlenen TKY Profil Anketi‟nin değerlendirme sonuçlarının özeti Önce Kalite Dergisi‟nin Mayıs-Haziran 2000 sayısında yayınlanmıĢtır. Yılın ikinci yarısında UKH katılımcılarına yönelik uygulanan UKH Süreç Değerlendirme Anketi‟ni yanıtlayan 36 kuruluĢun cevapları değerlendirilerek anket analizi 01.02.01 tarihi itibariyle web sitemize konarak ilgilenenlerin ulaĢımına açılmıĢtır. UKH Kuruluş ziyareti

UKH katılımcılarına örnek uygulamaların yerinde gösterilmesi amacaıyla 01.11.2000 tarihinde Çerkezköy‟deki Özen Mensucat ve Volkswagen Elektrik Sistemleri kuruluĢlarına bir gezi düzenlenmiĢtir. Her iki kuruluĢun üst düzey yönetici ve mensuplarının içten ev sahipliği eĢliğinde TKY uygulamaları ve elde edilen sonuçlar

7


Ulusal Kalite Hareketi paylaĢılmıĢtır. Günün özeti Önce Kalite Dergisi Kasım-Aralık 2000 sayısında da yayınlanmıĢtır.

Yerel Kalite Odakları UKH'nin kılcal damarları olarak nitelendirdiğimiz Yerel Kalite Odaklarımızın önemli bir bölümü kendilerinden beklediğimiz gönüllü yaygınlaĢtırma çalıĢmalarını baĢarıyla sürdürmüĢtür. Internet‟teki web sitemiz ve UKH Bilgi Notları kanalıyla kuruluĢlara Yerel Kalite Odağı olmaları yönünde davetlerimiz sürmektedir. Bunun neticesinde toplam Yerel Kalite Odağı sayımız 37‟yi bulmuĢ durumdadır. Yerel Kalite Odaklarımız 2000 yılı içinde ağırlıklı olarak aĢağıda yer alan çalıĢmalarda bulunmuĢtur. -Yerel Kalite Günleri'nin organize edilmesi. -Bire bir kuruluĢ ziyaretleri ile UKH'nin tanıtılması, UKH'ne katılımın teĢvik edilmesi. -Yöredeki eğitim kurumları, kamu yöneticileri, basın mensupları, sivil toplum kuruluĢları için bilgilendirme toplantıları. -Kurumsal Yerel Kalite odaklarımızın kendi kuruluĢlarına yapılan ziyaretlere evsahipliği yaparak baĢarılı TKY uygulamalarını ilgili kesimlerle paylaĢmaları. -Yerel basında konuyla ilgili sayfa, köĢe hazırlama, yazı yazma. -Kendi kuruluĢlarını UKH programına dahil etme. -Etki alanları içindeki sektör dernek ve birliklerinde tanıtımlar organize etme.

UKH KATILIM GRAFĠĞĠ 1999-2001

138

160 120

144

86 UKH KATILIMCISI KURULUġ SAYISI

80 40

UKH KATILIM GRAFĠĞĠ 1999-2001

0 1999

2000

2001

YILLAR

8


Ulusal Kalite Ödülü

Bu yıl Kalite Ödülleri‟nin dokuzuncusu verildi.

Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü‟nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiĢtirilmiĢ değerlendiricilerden oluĢan ekipler tarafından gerçekleĢtiriliyor. 10 aylık bir süreye yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları KalDer web sayfasında yer almaktadır. KalDer Ulusal Kalite Ödülleri kapsamına bu yıl Kamu Kategorisini dahil etti. 31 Ekim 2000 tarihinde baĢlayan kamu sektörüne yönelik Ulusal Kalite Ödülü süreci 10 Mayıs 2001 tarihinde Ankara‟da yapılacak Kamu Sempozyumunda ödül töreni ile tamamlanmıĢ olacaktır. 2000 yılında Ulusal Kalite Ödüllerine Büyük Ölçekli KuruluĢlar Kategorisinde 5 kuruluĢ, KOBĠ kategorisinde de 6 kuruluĢ, Kamu Kategorisi ise 4 kuruluĢ olmak üzere toplam 15 kuruluĢ baĢvurdu. BAġVURUDA BULUNANLAR KURULUġLAR Büyük Ölçekli KuruluĢlar: EczacıbaĢı Artema Armatür Grubu Koç Sistem Bilgi ve ĠletiĢim Hiz. A.ġ. ġahinler Mensucat Sanayi ve Ticaret A.ġ. Volkswagen Elektrik Sistemleri A.ġ. Pınar Süt Mamülleri A.ġ. KOBĠ kuruluĢları: Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. Capitol AlıĢveriĢ ve Eğlence Merkezi A.ġ. EBS EczacıbaĢı Banyo Küvetleri A.ġ. Emar SatıĢ Sonrası MüĢteri Hizmetleri A.ġ. Hipokrat Tıbbi Malzemeler Ġmalat ve Pazarlama A.ġ. Özen Mensucat Boya Terbiye ĠĢletmeleri A.ġ. Kamu kuruluĢları: T.C. Kocaeli Sanayi Odası T.C. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ÖDÜL KAZANAN KURULUġLAR Büyük Ölçekli KuruluĢlarda BaĢarı Ödülü: EczacıbaĢı Artema Armatür Grubu KOBĠ Kategorisinde BaĢarı Ödülü:

9


Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ.

9. Ulusal Kalite Kongresi

Ana tema, “Kamu sektörü ve Toplam Kalite Yönetimi” 

Türkiye‟nin ve Avrupa‟nın en büyük, dünyanın ikinci büyük kalite kongresi olan Ulusal Kalite Kongresi, 9. kez, 21 –22 Kasım 2000 tarihlerinde, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı‟nda toplandı.

Ġki günde 2 özel oturum (Alvin Toffler ve Kevin Kelly), 10‟u ana tema ve 15‟i teknik oturum olmak üzere 25 paralel oturum ile “YaĢam Biçimi Olarak Kalite” oturumları gerçekleĢtirildi. 2208 katılımcı 105 yerli ve yabancı konuĢmacıyı dinledi.

AçılıĢ konuĢmalarını KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Dr. Yılmaz Argüden ile TÜSĠAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Dr. Erkut Yücaoğlu yaptılar.

2 özel konuĢmacı kongreye ilgiyi artırdı: Alvin Toffler ve Kevin Kelly. Alvin Toffler, geleceğin toplumunun nasıl Ģekilleneceği üzerine görüĢlerini iletirken Kevin Kelly “Yeni Ekonomi” kavramının iĢ yapma tarzımızı nasıl etkileyeceği ve değiĢtireceği konusunda bilgiler aktardı.

Ana tema oturumları “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma”, “Sosyal Güvenlik Sisteminde Kalite”, “DıĢ ĠliĢkilerin Yönetimine Stratejik Bir BakıĢ“ gibi güncel konu baĢlıklarından oluĢuyordu.

Ana tema oturumlarına paralel olarak düzenlenen teknik oturumlarda “Kıyaslama”, “MüĢteri Memnuniyeti ve Ötesi”, “Performans Yönetimi”,vb. konular yerli ve yabancı uzmanlarca tartıĢıldı; Toplam Kalite Yönetimi‟ni baĢarı ile uygulayan firmaların deneyimleri paylaĢıldı, akademisyenlerin konu ile ilgili çalıĢmaları duyuruldu.

Yabancı konuĢmacılar: Active Management, Yönetim DanıĢmanı Henrik V. Andersen, Oracle EMEA Bölgesi Stratejik Yönetim Direktörü Brian Gregory, OECD Kamu Yönetim Direktörü Anthony Hutton, AB Türkiye Büyükelçisi Karen Fogg, Stockholm School of Economics Öğretim Görevlisi Dr. Jan A. Eklöf, Daimler Chrysler AG Kalite Yönetim Direktörü Dr. Manfred Mayer.

9. Ulusal Kalite Kongresi‟nde ikinci kez Poster Sunumlar gerçekleĢtirildi. Sunuma, 8 kurum ve kuruluĢ, 7 Uzmanlık Grubu katıldı.

Kongreden bir gün önce 3 çalıĢtay gerçekleĢtirildi: “Kobi‟ler için Yönetimde Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme”, “Yenilikçi ve Katılımcı Yönetim AnlayıĢı için Teknikler Kullanımı”, “ISO 9000 Standartları 2000 Yılı DeğiĢiklikleri ve Ötesi”.

Kongre etkinlikleri çerçevesinde Beko Elektronik A.ġ. ile EczacıbaĢı Vitra Seramik Grubuna firma ziyaretleri yapılmıĢtır.

10


5.Kalite Yönetimi Makale Yarışması

GelenekselleĢen Toplam Kalite Yönetimi Makale YarıĢmamızın beĢincisi iki baĢlık altında düzenlendi: “Devlet Yönetiminde Kalite” ve “Kurumsal Öğrenme ve Toplam Kalite Yönetimi”. Katılımcı profili ağırlıklı olarak akademisyenler, yöneticiler, mavi yakalılar ve öğrencilerden oluĢuyordu. Toplam 86 yarıĢmacı katıldı. “Devlet Yönetiminde Kalite” konusunda Birincilik Ödülünü Ġsmail Özdemir ve Bilkent Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Devrim Dirik‟in birlikte yazdıkları “DeğiĢim Trendini Yakalamak: Devlet Yönetiminde Toplam Kalite Yönetimi” baĢlıklı makale kazandı. Aynı konuda, Muğla Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F.‟den Doç. Dr. Namık Kemal Öztürk ile aynı bölüm öğretim görevlisi Bayram ÇoĢkun‟un yazdıkları “Kamu Yönetiminde Kalite ; Sorunlar, Perspektifler” baĢlıklı makalesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesinden Prof. Dr. ġeminur Topal‟ın yazdığı “Evrensel Kalite Rüzgarlarının Beklenen Ulusal Esintileri” baĢlıklı makalesi Mansiyon almıĢtır. “Kurumsal Öğrenme ve Toplam Kalite Yönetimi” konusunda Birincilik Ödülünü Aydın Örme Sanayi Kalite Koordinatörü Ahmet Talat Us‟un “Sürekli GeliĢme ve Organizasyonel Öğrenme ĠliĢkisinden Hareketle Öğrenen bir TKY Organizasyonu OluĢturmak” baĢlıklı makalesi kazanmıĢtır. Aynı konuda, Çukurova Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. AraĢtırma Görevlileri Kemal Cankılıç ile Bahattin Karademir‟in “Öğrenmenin KurumsallaĢmasında Toplam Kalite Yönetimi YaklaĢımı” baĢlıklı makalesi ile Arçelik A.ġ. Kalibrasyon Sorumlusu Ali Tayfun Gür‟ün “Öğrenen Bir Organizasyon Olmanın Farkına Varma” baĢlıklı makalesi Mansiyon almıĢtır. Makale YarıĢmasının Ödül Töreni 9uncu Ulusal Kalite Kongresi Programı içinde yer almıĢ, 22 Kasım 2000 günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında yapılmıĢtır.

11


5.Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı

Toplam Kalite Yönetimi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluĢları aynı çatı altında buluĢturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaĢılmasını sağlamak amacı KalDer tarafından düzenlenen fuar, 20-22 Kasım 2000 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Fuar ve Sergi Salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Fuara Toplam Kalite, ISO 9000 – ISO 14000, Markalama, Metroloji-Kalibrasyon, Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve Kalite Kontrol alanlarında eğitim ve danıĢmanlık hizmeti veren toplam 26 kuruluĢ katıldı. Fuarda kongre resmi sponsoru kuruluĢlara ve geçtiğimiz yıllarda ödül kazanmıĢ kuruluĢlara da yer verilmiĢ, böylece fuarın kongreye destek verenler, ödül sürecinde yer almıĢ kuruluĢlar, kongre katılımcıları ile fuara katılan kuruluĢlar aynı alanda buluĢturulmuĢtur. Fuarda açılan KalDer standında faaliyetler hakkında bilgi verilmiĢ, Eğitim Lisans Yönetmeliği ve Avrupa Mükemmelliğe Yolculuk Programının ilk tanıtımı yapılmıĢ, yayınlarımız sergilenmiĢtir.

Aylık Kalite Sohbetleri ÇeĢitli konu ve alanlarda kalite uygulamaları ve bu alandaki kalite bilincinin öneminin aktarılması amacıyla 1993 yılının Haziran ayından 2000 yılının Aralık ayına kadar düzenlenen 81 sohbet toplantısında katılımcılar, kalite konusundaki düĢüncelerini, konusunda uzman konuĢmacılar ile paylaĢmaktadır. Toplam 4000 kiĢinin katıldığı sohbet toplantılarına bu yıl 485 kiĢi katılmıĢtır. 2000 yılı toplantılarının konu ve konuşmacıları şöyledir: AY

KONUŞMACI

KONU

ġubat

Ġlkay Bayram

Toplam Kalite Günaydınla BaĢlar

Mart

Doç.Dr. Deniz Gökçe

Kalite Üretimle BaĢlar

Nisan

Prof.Dr. Nükhet YetiĢ

Eğitimde EFQM Mükemmellik Modeli

Mayıs

Oktay Ekinci

KentleĢmede Kültür ve Kalite

Haziran

Prof.Dr. Haluk Erkut

Yönetimde Yalınlık

Ekim

Ergun Zoga

Gerçek Kalite Konsepti ve Sanal Kalite Uygulamaları

12


Yerel Kalite Günleri

2000 yılı içinde, Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmellik Modeli ve UKH‟nin tanıtımı için düzenlenen yerel etkinlikler devam etmiĢtir. Geçtiğimiz yıl bütünüyle KalDer tarafından organize edilen Yerel Kalite Günleri, 2000 yılında Yerel Kalite Odaklarımızın koordinasyonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. 10 bölgede gerçekleĢtirilen etkinliklere toplam 1500 ilgili katıldı. Katılımcı Sayısı

Tarih

Yer

381 100 401 100 120 130 150 131 50 40

08.04.2000 29.04.2000 16.05.2000 09.06.2000 04.07.2000 19.07.2000 23.09.2000 04.10.2000 06.10.2000 12.10.2000

Denizli Bodrum Trakya Malatya Kayseri Tunceli Konya Kocaeli Side Çanakkale

Düzenleyen KuruluĢ Kalite Odağı DentaĢ Ambalaj ve Kağıt San. A.ġ. Zeynep ÖzyemiĢçi Özen Mensucat Bekir Ali Demirel Yb.Yalçın Ayarcıoğlu Bekir Ali Demirel Selçuklu Belediyesi / Bilim Ġlaç Kocaeli Sanayi Odası Nilgün Akçay 18 Mart Üniversitesi

1500

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1200

Toplam Katılan Sayısı

1999 Yılı

2000 Yılı

12 10 8 6 4 2 0

Toplam Etkinlik Sayısı

1999

2000

13


Eğitim Faaliyetlerimiz

KalDer'in, tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerinin 'dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları' amacı için yarattığı ortamlar içinde 'Eğitim Faaliyetleri‟ önemli bir rol oynamaktadır. KalDer Eğitim Faaliyetleri ile Toplam Kalite Yönetimi'nin toplumumuzun bütün katmanlarında benimsenmesini sağlamak sonucunda 'kaliteli bir yaĢam biçimi oluĢturarak fark yaratmayı' hedeflemektedir Bu hedefe ulaĢabilmek için EFQM - European Foundation for Quality Management (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) tarafından tasarlanan 'Mükemmellik Modeli Eğitimi' Ulusal Kalite Hareketi Ģemsiyesi altında yaygınlaĢtırılmaktadır. Bu eğitim, EFQM'in ulusal iĢbirliği ortağı olan KalDer'in Ulusal Kalite Ödülü sürecinde baĢarı ile yer almıĢ kuruluĢların deneyimli yöneticileri tarafından verilmektedir. KalDer tarafından verilen bu eğitimlerin yanı sıra Ulusal Kalite Hareketinin yaygınlaĢtırılması hedefimizi destekleyecek olan 'Eğitim Lisans Sistemi' 2000 yılında devreye alınmıĢtır. EFQM'in Mükemmellik Modeli Eğitimlerini Lisanslı olarak verme hakkını elinde tutan KalDer, bu sistemle Mükemmellik Modeli'ni öğrenen ve özdeğerlendirme yapan kuruluĢ sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bunların dıĢında Mükemmellik Modelindeki kavramları destekleyen eğitimler ve kalite teknikleri eğitimler ile oluĢan KalDer eğitim portföyü 2000 yılı içinde tasarlanan yeni eğitimler ile zenginleĢtirilmiĢtir. Ġlk bölümde ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Standardının 2000 yılında revize edilen yeni standardı, bu standardın dokümantasyon ve denetim sistemlerine yönelik revizyon eğitimleri ve 2000 standart eğitimleri, portföyümüze ilave edilmek üzere hazırlanmıĢtır. Ayrıca özellikle kalite dünyasının beklentilerine uygun bulunarak 2001 yılından itibaren verilmek üzere eğitim portföyümüze dahil edilen aĢağıdaki yeni eğitimler için tasarım çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje Yönetimi, Toplam Verimli Bakım, Değer Yönetim Sistemi, MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi, CE ĠĢareti Bilinçlendirme, Verimlilik Ġçin Tam Zamanında Üretim / Kanban Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA). Bu yeni eğitimler için ve talebi her geçen gün artmakta olan diğer eğitimler için 2000 yılında yeni eğiticiler kazanılarak eğitici portföyümüzde geniĢletilmiĢtir. Bu çalıĢmada her zaman olduğu gibi ilkemiz, Toplam Kalite Yolculuğunda yol kat etmiĢ organizasyonların uygulamalarında fiilen yer alarak pratik deneyimleri üst seviyedeki yöneticiler ve uzmanlar kullanılması ve bu sayede de eğitimlerimizin teorik bilgiler ile pratik çalıĢmaların bütünleĢmiĢ halde bulunması olmuĢtur. 2000 yılında Genel Katılıma Açık ve KuruluĢ Ġçi olarak uyguladığımız eğitimler, Merkezimiz, Ankara, Ġzmir ve Bursa ġubelerimizin yanı sıra EskiĢehir ġubemiz tarafından da verilmeye baĢlanmıĢtır. 2000 yılında organize edilen 218 eğitim programına 3513 kiĢi katılmıĢtır. Bu veriler sonucu 1992 yılından 2000 yılı sonuna kadar KalDer tarafından organize edilen 1618 eğitim programına toplam 28.247 kiĢinin katıldığı görülmektedir KalDer'in onuncu yılını kutlayacağımız 2001 yılında otuzbininci katılımcımız ile buluĢacak olmanın verdiği kıvanç ve sizlerde yaratacağımız artı değerlerin heyecanı ile eğitimlerimizdeki sürekli iyileĢtirme felsefesi devam edecektir.

14


Eğitim Faaliyetlerimiz

KalDer Eğitim Program Sayıları 300 250 200 150 100 50 0 1992

1993

1994

1995

1996

Genel Katılıma Açık

1997

1998

Kuruluş İçi

1999

2000

Toplam

KalDer Eğitim Katılımcı Sayıları 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

1992

1993

1994

1995

1996

Genel Katılıma Açık

1997

KuruluĢ Ġçi

1998

1999

2000

Toplam

15


Uzmanlık Grupları

KalDer

bilginin tek baĢına üretilemeyecek, ancak paylaĢılıp aktarılabildiği zaman değerlenecek bir zenginlik olduğu düĢüncesinden hareket eder. Bu nedenle, Kalite konusunda bilgi birikimini artırmak ve uzmanlığı geliĢtirmek amacını paylaĢan kiĢilerin tümüyle gönüllülük temelinde oluĢturduğu çalıĢma birimleri oluĢturmuĢtur. Eğitimden sağlığa, çevre sorunlarından yerel yönetimlere kadar çeĢitli alanlarda etkinlik gösteren Uzmanlık Grupları, gerek uygulamadan gelen gerekse akademik donanıma sahip üyeleriyle kendi alanında uzman bilgi üretir ve ürettiğini toplumun paylaĢımına sunar. Bu çalıĢma birimleri bir masa etrafında en yeni Toplam Kalite uygulamalarını ele alır, bu alanda edinilen deneyimleri inceler, uluslararası yayınları ve geliĢmeleri izler. Uzmanlık Grupları kendileri için belirledikleri yıllık hedefler doğrultusunda çalıĢırlar ve misyonlarını yerine getirme amacıyla etkinlikler (Konferans, seminer, panel, eğitim, konuĢmacı olarak katılım) ve basılı materyal çalıĢmaları (kitap, tanıtım kitapçığı, tebliğ, afiĢ, makale, eğitim dokümanı) gerçekleĢtirirler. 2000 yılında faaliyet gösteren Uzmanlık Gruplarımız : Çevre Uzmanlık Grubu Üniversitelerde tanıtım toplantıları 9.Ulusal Kalite Kongresi Poster Sunumu 21-22 Kasım 2000 Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu Eğitimde TKY ÇalıĢtayı 28-29 Nisan 2000 PaylaĢım Toplantısı 3 Haziran 2000 9.Ulusal Kalite Kongresi Poster Sunumu 21-22 Kasım 2000 Takım ÇalıĢması Uzmanlık Grubu 9. Ulusal Kalite Kongresi Poster Sunumu 21-22 Kasım 2000 Havacılıkta TKY Uzmanlık Grubu Toplam Kalite Yönetimi PaylaĢım Paneli 16 ġubat 2000 AIREX 2000 Fuarına katılım 25-28 Mayıs 2000 Ölçme ve Kalibrasyon Uzmanlık Grubu KalDer Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimleri 9.Ulusal Kalite Kongresi Poster Sunumu 21-22 Kasım 2000 Hizmette TKY Uzmanlık Grubu 9.Ulusal Kalite Kongresi “Hizmette TKY” Oturumuna katılım 21-22 Kasım 2000 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Uzmanlık Grubu OlağandıĢı Durumlarda ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Önlemleri Paneli 15 Haziran 2000 9.Ulusal Kalite Kongresi Poster Sunumu 21-22 Kasım 2000 Yerel Yönetimlerde TKY Uzmanlık Grubu 9.Ulusal Kalite Kongresi Poster Sunumu 21-22 Kasım 2000 MüĢteri Memnuniyeti Uzmanlık Grubu KalDer MüĢteri Memnuniyeti Eğitimi MüĢteri Memnuniyeti baĢlıklı kitabın hazırlanması Standartlar ve Markalamalar Uzmanlık Grubu Yazılımda TKY Uzmanlık Grubu

16


Kıyaslama

Kıyaslama Projesi Amaç/Yöntem Kıyaslama Projeleri, aynı konuya ilgi duyan kuruluĢların biraraya gelerek, iyi uygulamaları birlikte ortaya çıkarmalarını, incelemelerini, öğrendiklerini kendi organizasyonlarına uyarlamalarını amaçlayan bir ekip çalıĢmasıdır ÇalıĢmada kıyas ortakları (iyi uygulamaları olduğu tespit edilen örnek kuruluĢlar) belirlenmekte, bu kuruluĢlara yapılan ziyaretler ile iyi uygulamalar öğrenilmektedir. ÇalıĢmanın bir ürünü olan sonuç raporu saha ziyareti yapılan kuruluĢların uygulamalarının da aktarıldığı bir etkinlik ile paylaĢılmaktadır. MüĢteri Memnuniyetinin Yönetimi 1999 yılında Performans Yönetimi konulu Kıyaslama Projesini gerçekleĢtiren KalDer, 2000 yılında “MüĢteri Memnuniyetinin KalDer Kıyaslama Projeleri Yönetimi” konulu ikinci Kıyaslama 1999 2000 Projesi‟ni gerçekleĢtirdi. Projeye Performans Yönetimi MüĢteri Memnuniyetinin Rota Yönetim danıĢmanlık Yönetimi yapmıĢtır. Katılan KuruluĢlar

Katılan KuruluĢlar

Kıyaslama Grubu, uyguladığı bir ABB Elektrik BSH Profilo anket ile altı kuruluĢu Kıyas Ortağı Beko Elektronik Flokser Demirbank Ġpek Kağıt olarak belirlemiĢ, bu Flokser Koleksiyon Mobilya kuruluĢlarımızın olumlu yanıt Volkswagen Elektrik Sist. Marshall vermeleri ile, kıyaslama YaĢar Holding ziyaretlerini gerçekleĢtirmiĢtir. 5 Kıyas Ortağına ziyaret 6 Kıyas ortağına ziyaret Kıyaslama ziyaretlerinde baĢarılı uygulamaların kaynakları ve yöntemleri araĢtırılmıĢ, ardından halen KalDer yayınları arasında bulunan sonuç raporu oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma süresince proje ekibi yedi toplantı yaparak; anket, anket sonuçları, kıyaslama ziyareti, ara ve sonuç raporu gibi konuları ele almıĢtır. “MüĢteri Memnuniyetinin Yönetimi” Kıyaslama Grup Projesi 04 Ekim 2000 tarihinde yapılan PaylaĢım Toplantısı ile sona erdi. Yayınlar SONUÇ RAPORLARI Kıyaslama Projesi sonuç raporları 2000 yılında KalDer yayınları arasındaki yerini aldı. 2000 yılında Performans Yönetimi Proje Sonuç Raporu yayınlandı. Kıyaslama Projesi sürecinde toplanan bilginin derlendiği sonuç raporunda konu danıĢmanının hazırladığı kaynak araĢtırması, iyi uygulamaları belirlemek amacıyla uygulanan anket, anket sonuçları, kıyas ortaklarına yapılan ziyaretlerin bulguları kapsamlı bir biçimde yeralmaktadır. Kıyaslama Veri Tabanı Kıyaslama Veri Tabanı 9 Ocak 2001 tarihinde devreye girdi. 2000 yılının ikinci yarısında yazılım altyapısı geliĢtirilmiĢ, bilgi toplama hazırlıkları gerçekleĢtirilmiĢtir. Kıyaslama veri tabanında ilk aĢamada Ulusal ve Avrupa Kalite Ödüllerinde Büyük Ödül ve BaĢarı Ödülü kazanan, 1997 yılından itibaren Türkiye'de ve Avrupa'da adı geçen ödül süreçlerinde saha ziyaretine kalan Türk kuruluĢlarının iyi uygulamalarına yer verilmektedir

17


Kütüphane / Yayınlar

YaklaĢık 1580 kitap ile 10 farklı süreli yayının yer aldığı Kalite Kütüphanesi‟nde Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri ve benzeri konuların yanı sıra yönetim bilimlerine yönelik değiĢik yayınlar yer almaktadır. Kitap ve dergilerin katalogları basılı ve elektronik ortamda elde edilebilmektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için hazırlanmıĢ özel bir katalog programı yardımıyla konu, kitap adı, yazar gibi anahtar sözcükler aracılığıyla aranarak incelenebiliyor. Dileyen okuyucularımız kütüphanemizin sunduğu fotokopi hizmetinden yararlanabildiği gibi, kütüphane üyeliği koĢulu ile kitap ödünç alabilmektedir. Ayrıca KalDer yayınlarının satıĢı da kütüphanemiz de gerçekleĢmektedir. Kütüphanemizdeki Süreli Yayınlar: Dünyanın en saygın süreli yayınlarına aboneliklerimiz, kalite konusundaki güncel geliĢmelerin takip edilebilmesi ve üyelerimizin bilgilerine sunulabilmesi amacıyla devam etmektedir. Süreli yayınların geçmiĢ sayılarından oluĢan bir arĢiv de kütüphanemizde mevcuttur. Aboneliklerimiz: Journal of Quality Technology QZ-Quality und Zuverlassigkeit Harward Business Review ISO 9000 News ISO Bulletin BusinessWeek Newsweek The Economist Human Resources Training &Development Magazine Executive Excellence YAYINLARIMIZ : Kalite konusundaki birçok uzmanlık eserini ve rehber çalıĢmayı kapsayan yayınlarımız üyelerimizin ve konuyla ilgili diğer kiĢi ve kurumların taleplerini baĢarıyla karĢılıyor. 2000 yılında KalDer yayınlarına üç tanesi yeniden güncellenmiĢ hali ile toplam sekiz yeni kitap eklendi. Bunlar; yeniden güncellenenler - EFQM Mükemmellik Modeli 2000, Kıyaslama, Öğrenen Organizasyonlar II; yeni kitaplar ise Mükemmelliği Ölçme Soru Listesi YaklaĢımı, MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi, Özdeğerlendirme Yöntemleri ve Uygulama Rehberi, Türkiye'de Kalite Olgusunun GeliĢimi ve EFQM Mükemmellik Modeli (Kamu Sektörü). Mükemmelliği Ölçme Soru Listesi YaklaĢımı ( KalDer Yayınları)  Ġçinde Büyük Ölçekli ĠĢletmeler için 50 soru bulunan bir soru listesi kitapçığından oluĢur. Sorular, Mükemmellik Modeli ile doğrudan bağlantılıdır. Puanlama rehberi ise, kuruluĢun kendini Mükemmellik skalasında konumlandırmasına yardımcı olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi (KalDer Yayınları No: 31)  KalDer MüĢteri Memnuniyeti Uzmanlık Grubu'nun kaleme aldığı

18


Kütüphane / Yayınlar

MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi isimli kitap, müĢteri memnuniyetini nasıl geliĢtireceğimiz konusunda kavramlar ve teknikler sunuyor. Türkiye'de Kalite Olgusunun GeliĢimi (KalDer Yayınları No: 30)  Zehra Muluk, Esra Burcu ve Nazan Danacıoğlu'nun hazırladığı Türkiye'de Kalite Olgusunun GeliĢimi isimli eser, Osmanlı'nın kuruluĢundan bu yana ülkemizdeki sanayileĢme hareketlerini göz önüne alarak kalite konusundaki geliĢmeleri incelemektedir. Özdeğerlendirme Yöntemleri ve Uygulama Rehberi (KalDer Yayınları)  Özdeğerlendirmenin kuruluĢların sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarında ne denli önemli ve değerli olduğunu anlatmak için hazırlanmıĢ bir dokümandır. Özdeğerlendirmenin tanımını, sürekli yapılmasının yararlarını, kullanılabilecek yöntemleri ve bu yöntemlerin avantaj ile dezavantajlarını içermektedir. ( EFQM Mükemmellik Modeli Kitabı ile birlikte satılmaktadır.) EFQM Mükemmellik Modeli (Kamu Sektörü) (KalDer Yayınları)  Kamu Sektörü için EFQM Mükemmellik Modeli'ni açıklayan, bunun yanı sıra tüm alt kriter açıklamalarını ve RADAR Puanlama Matrisi'ni içeren bir rehber dokümandır. Mükemmelliğin 8 temel kavramının ayrıntılı açıklamalarını ve bir kuruluĢun bu kavramları benimsemekle elde edeceği üstünlüklere dair çeĢitli örnekleri kapsamaktadır. Ayrıca 2000 yılında KalDer Yayınlarına Kıyaslama Sonuç Raporları da eklendi: Bunlar Performans Yönetimi ve MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi Sonuç Raporlarıdır. Kıyaslama Grup Projeleri sürecinde toplanan bilginin derlendiği rapordur. Sonuç raporunda konu danıĢmanının hazırladığı kaynak araĢtırması, iyi uygulamaları belirlemek amacı ile uygulanan anket ve anket sonuçları, kıyas ortaklarına yapılan ziyaretlerin bulguları kapsamlı bir biçimde yer almaktadır. Eğitim Filmleri KalDer'in çoğaltarak satıĢa sunduğu Video Kasetler arasına ( Vitra Bizim Takım Eğitim Filmi, Ġpek Kağıt 5 Adım "5S" Eğitim Filmi ) birde Toplam Kalite Yolculuğu Eğitim Filmi de eklendi. Bütün bunların yanı sıra Lisanslı eğitim Dokümanları da KalDer Yayınları arasında yerini almıĢtır. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli eğitimlerinde kullanılacak vaka çalıĢması, puan kitabı, eğitim el kitabı ve vaka çalıĢması model puan kitabından oluĢan eğitim setleri farklı sektör ve kategorilerdeki vakalar için düzenlenmiĢtir. SÜRELİ YAYINLARIMIZ: KalDer, kuruluĢundan bu yana Önce Kalite Dergisi ve Aylık Bülten olmak üzere 2 süreli yayını düzenli olarak yayımlamaktadır. Önce Kalite Dergisi: 1992 yılı Kasım ayında yayın hayatına baĢlayan Önce Kalite Dergisi baĢlangıçta 3 ayda bir yayımlanmıĢ, Ağustos-Eylül 1997 tarihli 21. Sayısından itibaren de 2 ayda bir yayımlanmaya baĢlanmıĢtır. Dergi, konusunda uzman bir Yayın Komitesi tarafından hazırlanıyor.  Dergi; kalite, yönetim ve çevre konularında Türkiye'de bilgi üretilmesini ve üretilen bilgilerin paylaĢılmasına katkıda bulunuyor.

19


Kütüphane / Yayınlar    

Dergide yer alan makaleler, hakemlerin değerlendirme ve onayından geçtikten sonra yayınlanıyor. Yerli ve yabancı yönetim ve kalite otoriteleriyle yapılan söyleĢilerin de yer aldığı dergide, ayrıca "çevre" ve "üniversite" kalite kuĢakları da bulunuyor. Dergi'nin, "Ben Böyle DüĢünüyorum" köĢesi serbest kürsü niteliğinde. Dergimizin 22. Sayısından itibaren yayınlanmaya baĢlayan Yeni Ufuklar sayfasında ise yönetim ve kalite alanındaki yeni buluĢ, kavram ve yaklaĢımlar ele alınıyor. Dergimiz, kalite ve yönetim konularında ki çalıĢmalarını yayınladığı yazarlara destek ve teĢvik sağlayabilmek amacı ile telif ücreti de ödüyor. Önce Kalite Dergisi, üst düzey iĢletme yöneticileri, kalite, insan kaynakları ve üretim bölümleri yöneticileri, kamu kurum ve kuruluĢları, akademisyen ve uzmanlar tarafından düzenli olarak izleniyor. Böylece dergimiz bu kitleye ulaĢabilmek amacı ile verilen reklamlar açısından son derece uygun bir yayın niteliğini kazandı. 2000 yılı sonu itibari ile süreli yayınlarda yeniden bir yapılanma oldu. Önce Kalite Dergisi 2000 yılı sonu itibarıyla her ay yayınlanmaya ve tümüyle makalelerden oluĢan KalDer Forum adlı yeni bir süreli yayın çıkartmaya baĢlandı.

Aylık Bülten: Aylık Bültenimiz, gerek üyelerimiz arasında, gerekse Derneğimiz dıĢından faaliyetlerimizi izlemek isteyenler için bir haberleĢme aracıdır. Aylık Bülten ile KalDer çalıĢmaları ve kalite dünyasından son haberler üyelerimize ve okuyucularımıza düzenli olarak iletilmektedir. Aylık Bültenle okuyucularımıza iletilenler arasında; Haberler, ĠletiĢim KöĢesi, Aylık Eğitim Programı, ISO 9000 Belgeli KuruluĢlar Listesi, Aramıza katılan yeni üyelerimiz, Yayınlarımız ve Kütüphane baĢlıklı sayfalar bulunmaktadır. Ayrıca 2000 yılı sonu ile Aylık Bülten 2001 yılında elektronik ortamda gönderilmeyi hedeflendi.

20


WEB Sitesi

Özenle hazırlanan ,sürekli yenilenmeye çalıĢılan ve istenilen bilgiye kolay ve kısa bir Ģekilde ulaĢılabilen KalDer web sayfaları yardımıyla daha çok kiĢi “Toplam Kalite” felsefesi ile tanıĢabiliyor. KalDer üyeleri ise KalDer Internet Sitesi yardımıyla hem tüm geliĢmelerden haberdar olabiliyorlar, hem de daha çabuk bir Ģekilde istedikleri hizmeti alabiliyorlar. Internet kanalıyla bizlere ulaĢan kiĢiler, “ana sayfamız” aracılığıyla istedikleri konuya çok kolay bir Ģekilde geçiĢ yaparak, baĢka koĢullarda çok zahmetli bir Ģekilde elde edecekleri bilgilere sahip olabiliyorlar. Sayfalarımızda KalDer eğitimleri, yayınları, abonelik, üyelik ve çalıĢma gruplarına üyelik baĢvuru formları bulunuyor.

KalDer Internet Sitesi‟nde gezinen herkes, hem derneğimizi destekleyen kuruluĢların, hem de dünyanın çeĢitli yerlerindeki kalite organizasyonlarının internet sayfalarına girebiliyorlar. KalDer Internet Sitesin‟nden kendi kuruluĢlarının web sayfalarına kısa yolla geçiĢ yapmak isteyenler, derneğimize baĢvurdukları takdirde bağlantılar hazırlanacak ve tek bir hareketle geçiĢ sağlanacaktır. Sürekli yenilenen ve zengin web sayfalarımızda aĢağıdaki konular hakkında istediğiniz bilgilere çok kolay bir Ģekilde ulaĢabilirsiniz; Ulusal Kalite Hareketi, Ulusal Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü, Eğtim Programlarımız, Toplam Kalite Makale YarıĢması, Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı, Kütüphanemiz, Yayınlarımız, Süreli Yayınlarımız, GerçekleĢtirdiğimiz Faaliyetler.

21


Şubelerden / Ankara

Üyeler 2000 yılı içerisinde Ģubemize 20 Asil ve 2 Fahri Üye olmak üzere toplam 22 üye katılmıĢtır. Toplam üye sayımız 128 Asil, 49 Fahri olmak üzere 177‟ye yükselmiĢtir. . Eğitimler 13‟ü genel katılıma açık, 9‟u kurum içi olmak üzere düzenlenen eğitimlere toplam 281 kiĢi katılmıĢtır. Toplam Kalite Yönetimi Tedarikçi Ve TaĢeron ĠliĢkilerinde Kalite. Kalite iyileĢtirme Ve Problem Çözme Teknikleri, bilinçlendirme. ISO 9000:1994 Ġstatistiksel Proses Kontrol Süreç Yönetimi Ve ĠyileĢtirilmesi. ISO 9000:2000 Revizyonu. KuruluĢ Ġçi Kalite Denetçisi Konfigarasyon Yönetimi Firma Gezileri 22 ġubat‟ta Beko‟ya 18 kiĢinin katılımıyla, 24 Mayıs‟da Aselsan‟a 17 kiĢinin katılımıyla iki firma ziyareti gerçekleĢtirildi. Sohbet Toplantıları Merkez Vali‟si Recep Yazıcıoğlu‟nun katılımıyla “YaĢam Kalitesi” 21 Nsan‟da, Türk Hukuk Kurumu BaĢkanı Yekta Güngör Özden‟in katılımıyla “Hukuk Devleti Çerçevesinde GeliĢen Cumhuriyet‟imizde Kalite” baĢlıklı sohbet toplantıları düzenlendi. Organizasyonlar Yıl içinde 15 Haziran‟da “Ġnsan Ve Kalite ” ve 6 Temmuzda “ISO 9000. 2000 Yılı DeğiĢikleri” baĢlıklı bilgilendirme toplantıları 9 Kasım‟da “ Kalite Çemberleri PaylaĢım Toplantısı” düzenlendi. Toplam 762 kiĢi katıldı. Uzmanlık Grupları 2000 yılında derneğimiz çatısı altında; Benchmarking Uzmanlık Grubu, Eğitimde Kalite Uzmanlık Grubu, Ġnsan Kaynakları Uzmanlık Grubu, Gıda ve Hijyen Uzmanlık Grubu, Ġstatistiksel Teknikler Uzmanlık Grubu, Muhasebe Hizmetlerinde TKY Uzmanlık Grubu, BiliĢimde Kalite Uzmanlık Grubu, Yazılımda Kalite Uzmanlık Grubu, Kamuda Kalite Uzmanlık Grubu, baĢarılı faaliyetlerini sürdürmüĢlerdir. Tanıtım SunuĢları 2000 Yılı Ġçerisinde KalDer Ankara ġubesi‟ 18 farklı kuruluĢta KalDer faaliyetlerini tanıtmak amacıyla sunum gerçekleĢtirmiĢlerdir.

22


Şubelerden / Ankara

Bilkent Üniversitesi Ekonomi-ĠĢletme Kulübü, A.Ü. Fen Fakültesi , Maliye Bakanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı , CumhurbaĢkanlığı Muhafız Alayı , Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi, G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi , M.E.B. Talim Terbiye Kurulu , Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü , Tepe Kapı Doğrama , Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği , 3. Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı , Devlet Planlama TeĢkilatı , Devlet Su ĠĢleri , Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği , ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği , ĠçiĢleri Bakanlığı Stratejik Planlama Dairesi BaĢkanlığı (01.02.2001), TCK Planlama Dairesi BaĢkanlığı , Teknak A.ġ., TÜGĠAD Ankara ġubesi. KonuĢmacı Olarak Yer Alınan Organizasyonlar Ankara ġube Yöneticileri 12 ayrı organizasyonda koĢmacı olarak yer alarak farklı alanlarda TKY yaklaĢımı ve Mükemmelik Modeli konularında görüĢlerini dile getirmiĢlerdir. ODTÜ Radyo , H.Ü. Ġstatistik Bölümü , ASO , Ankara Radyosu , H.Ü. Merkez Kampüsü , Modern Hastane Yönetimi Dergisi Sempozyumu , TRT Günü YaĢarken , Sağlıkta Kalite Paneli , OSTĠM Ana Sanayi Satın Alma Brifingleri , Ġzmir MASS Oturum BaĢkanlığı , MEB Milo Okulları Yöneticileri Semineri Kastamonu , MPM Ġnsan Kaynakları Sempozyumu.

Şubelerden / Bursa Üyeler 2000 yılı Ġçerisinde Ģubemize 10 Asil ve 1 Fahri Üye olmak üzere toplam 11 üye katılmıĢtır. Toplam üye sayımız 63 Asil, 13 Fahri olmak üzere 76‟ya yükselmiĢtir. Eğitimler Altı adet gerçekleĢen genel katılıma açık, eğitimlere toplam 65 kiĢi katılmıĢtır. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi. Tedarikçi Ve TaĢeron ĠliĢkilerinde Kalite. Kalite iyileĢtirme Ve Problem Çözme Teknikleri, bilinçlendirme. ISO 9000:2000 Revizyonu. Ġstatistiksel Proses Kontrol Süreç Yönetimi Ve ĠyileĢtirilmesi. Sohbet Toplantıları Uludağ Üniversitesi Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Bilçin TAK tarafından 120 kiĢinin katılımı ile “ Toplam Kalitenin ĠĢletmeler Açısından Önemi Ve Üst Yönetimin Rolü” konulu Konferans gerçekleĢtirilmiĢtir.

23


Şubelerden / Bursa

Organizasyonlar Avrupa‟da ve Ülkemizde Ulusal Kalite Ödülü ya da baĢarı ödülü almıĢ kuruluĢların temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen 560 kiĢinin katılımı ile “Winners Conference” PaylaĢım Toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Uzmanlık Grupları - Çevre Uzmanlık Grubu “ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi” konulu panel. - BUSĠAD Göstergelerle Kurum Yönetimi Uzmanlık Grubunun etkinliği : Göstergelerle Kurum Yönetiminde Bir Örnek Uygulama Semineri, KonuĢmacı : Ulusal Meteoroloji Enstütüsü BaĢkanı Doç. Dr. Hüseyin Uğur. - Mükemmellik Modeli yaygınlaĢtırma komitesi, Bursa Kalite Ödülü sürecini yürütmektedir. - ĠletiĢim Komitesi, her 15 günde bir Olay Gazetesinde “ Kaliteye Yolculuk “adlı köĢesinde yayın yapmaktadır. Tanıtım SunuĢları - Özen Mensucat Genel Müdürü Ahmet Temiroğlu tarafından 90 kiĢinin katılımı ile “ Tekstil KuruluĢlarında BaĢarılı Toplam Kalite Uygulamaları” konulu toplantı. - Kalite gönüllüleri kokteyli.

Şubelerden/Eskişehir Üyelik 2000 yılı içerisinde Ģubemize 17 Asil üye katılmıĢtır. Toplam üye sayımız 43 Asil, 3 Fahri olmak üzere 46‟ya yükselmiĢtir. Eğitimler 19 kiĢinin katılımıyla genel katılıma açık „ISO 9000:2000 Revizyonu ve Getirdiği Yenilikler‟ eğitimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Firma Gezileri 3 Kıyaslama Ziyareti (Eyap Vitra, TusaĢ, Eyap Artema) düzenlenmiĢ, 145 kiĢi katılmıĢtır. Organizasyonlar ġube AçılıĢ Etkinliği ve Ulusal Kalite Hareketi ve Beklentiler konulu panel düzenlenmiĢ, yaklaĢık 250 kiĢi katılmıĢtır.

24


Şubelerden / İzmir

Üyelik 2000 yılı içerisinde Ģubemize 11 Asil ve 2 Fahri Üye olmak üzere toplam 13 üye katılmıĢtır. Toplam üye sayımız 111 Asil, 49 Fahri olmak üzere 160‟a yükselmiĢtir. Eğitimler 10‟u genel katılıma açık, 9‟u kurum içi olmak üzere düzenlenen 19 eğitime toplam 320 kiĢi katılmıĢtır EFQM Mükemmellik Modeli bilgilendirme. Toplam Kalite Yönetimi. ISO 9000 1994 Yönetim Sistemi. KuruluĢ Ġçi Kalite Denetçisi. Tedarikçi Ve TaĢeron ĠliĢkilerinde Kalite. Kalite iyileĢtirme Ve Problem Çözme Teknikleri. ISO 9000:2000 Revizyonu. Süreç Yönetimi Ve ĠyileĢtirilmesi. Firma Gezileri Pınar Et‟e 26 kiĢinin katılımıyla, Schneider Elektrik‟e 26 kiĢinin katılımıyla, DentaĢ A.ġ.‟ye 35 kiĢinin katılımıyla üç firma ziyareti gerçekleĢtirilmiĢtir. Sohbet Toplantıları “Topluluk KarĢısında KonuĢmada Kalite” ġener Muter. Bu sohbet kokteyline katılan 35 katılımcımız, kalite konusundaki düĢüncelerini ve bilgilerini paylaĢabilecekleri bir ortamda buluĢmuĢlardır. Organizasyonlar 2. MÜKEMMELĠ ARAYIġ SEMPOZYUMU 2000 Günümüz rekabet ortamında, mükemmele eriĢme çabasında olan kuruluĢların, toplam kalite felsefesinde çıktıkları bu yolculuktaki çabalarını diğer kurum ve kuruluĢlarla paylaĢabilmeleri adına KalDer Ġzmir ġubesi, önemli bir organizasyona öncü olmuĢtur. GeniĢ bir kamuoyu desteğini arkasına alarak gelenekselleĢtirilecek olan Mükemmeli ArayıĢ Sempozyumu (MAS), toplam kalite yönetimi faaliyetlerinin Ġzmir ve çevresinde geliĢimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ġlkini 1999 yılında gerçekleĢtirdiğimiz MAS‟ın misyonu; “Ege Bölgesi 'nde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarda, toplam kalite yönetimi (TKY) çalışmalarının gelişimine katkıda bulunmak, bu kurum ve kuruluşlardaki ekip çalışmalarını özendirerek, gerçekleştirilen iyi uygulamaları Yılın Başarılı Ekibi ödülü ile değerlendirmek” tir. Bu yıl, 19-20 Ekim 2000 tarihlerinde, Ġzmir Valisi Sn.Alaattin Yüksel,KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Dr.Yılmaz Argüden ve KalDer Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn .ġener Muter‟in açılıĢ konuĢmaları ile baĢlayan MAS 2000‟de 2 gün boyunca, 37 bilimsel, toplumsal ve uygulamaya yönelik bildiri sunulmuĢtur.

25


Şubelerden / İzmir

MAS 2000 bünyesinde bu yıl, ilk sempozyumumuzdan farklı olarak; ekip çalıĢmalarının onurlandırılacağı bir ödül süreci de vardı. Geçtiğimiz yıl tanıtımı yapılan ve bu yıl ilk defa verilecek olan “Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü”; 2000 yılının BaĢarılı Ekibi Ödülü için Arçelik, Bak Ambalaj, Bayraklı Boya, Cevher Döküm, DentaĢ, DEÜ Hastanesi, Konak Mal Müdürlüğü, Mermertay, Schneider Elektrik, SöktaĢ Pamuk birer ekip ile, CMS Jant, Funiteks ve Pınar Süt ise ikiĢer ekip olmak üzere toplam 13 kuruluĢtan 16 ekip baĢvuruda bulunmuĢtur. 2000 yılının BaĢarılı Ekibi, Konak Mal Müdürlüğü‟nün ekibi olarak belirlenmiĢtir. Mükemmeli ArayıĢ Sempozyumu‟nun ikinci gününde 8 finalist ekip 2 ayrı salonda projelerinin tanıtımlarını yapmıĢlardır. Tüm katılımcılarımızın memnuniyeti ile sonuçlanan MAS 2000‟e, herbiri kendi konularında saygın kiĢiler olan 37 seçkin konuĢmacı katılmıĢ; 13 paralel oturum, 2 ana oturum ve 8 ekip sunuĢu ile MAS 2000, 550 kalite gönüllüsünü biraraya getirmiĢtir. Tanıtım SunuĢları Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulamaları ve AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM), Aydın Emniyet Müdürlüğü Kalite BuluĢmaları Toplantısı, Mükemmeli ArayıĢ Sempozyumu (MAS)‟nun basın tanıtımı, EBĠLTEM tarafından düzenlenen aylık ÇarĢamba toplantısında TKY, UKH, MAS 2000 ve Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü‟nün tanıtımını yapmıĢtır. Bostanlı Rotary Kulübü‟ne KalDer, MAS ve TKY tanıtım yapılmıĢtır. EBSO Meclis toplantısında Meclis üyelerine KalDer ve MAS tanıtımı yapılmıĢtır. Norm Civata, Üçüncü Gümrükleme ve Ġnelli Plastik firmalarına UKH ve TKY tanıtım sunuĢu yapılmıĢtır. Türk – Alman ĠĢ Konseyi‟ne KalDer ve MAS‟ı anlatan bir sunuĢ yapılmıĢtır. DıĢ Ticaret MüĢteĢarlığı‟nın düzenlediği Türk Malı Ġmajı ve Kalite konulu toplantda sunuĢ yapılmıĢtır.

26


KalDer 2000 YILI HABERLERĠ Gerek TKY ve Kurumsal Mükemmellik Modelinin yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar ve düzenlediği etkinlikler ile, gerekse yöneticilerinin bu alana iliĢkin görüĢleri ile medyada geniĢ bir Ģekilde yer alınmıĢtır. KalDer‟le ilgili 2000 yılında toplam 110 yayında 704 adet haber yayınlanmıĢtır (toplam 42.967 st/cm reklam büyüklüğü ve 5.812.815 USD eĢdeğerinde). Haberlerin yayınlandığı gazeteler: 2000‟de Yeni Gündem, 24 Saat Gazetesi, Activeline, Adana Expres, AkĢam, Aktüel Para, Antalya Expres, Arasta, Asabi, Ayrıntılı Haber, Ayyıldız, Barometre, Belde Gazetesi, Bizim Gazete, Borsacı, Bölge Gazetesi, BT Haber, Bursa 2000, Bursa Haber, Bursa Hakimiyet, Bursa Olay, Capital, Cumhuriyet, Dünya, Dünya Kalite Eki, Eko Haber, Ekonomi Gazetesi, Ekonomi ve Politikada Trend, Ekonomik Çözüm, Ekonomist, Ekovitrin, Ekovizyon, EskiĢehir Sakarya, Expo Turistik, Finans Dünyası, Finansal Forum, Gazete 34, Gaziantep Sabah, Gözcü, Gözlem, GüneĢ, Haber 2000, Hı-Tech, Human Resources, Hürdoğan, Hürriyet, Hürriyet ĠK, Hürses, 2 Eylül, Doruk, Ġstanbul, Ġstanbul Ticaret, Ġstikbal, Ġstiklal, ĠĢ Fikirleri, ĠĢ ve Ġnsan Kaynakları, IT Business, Karadeniz, Karar, Kargo Haber, Kayseri Akın Günlük, Kayseri Anadolu Haber, Kayseri Star, Kobi Efor, Kobi GiriĢim, Kocaeli BarıĢ, Konfeksiyon Teknik, Kongre, Macro, Medikal Trend, Mes‟uliyet Gazetesi, Milli Gazete, Milli Ġrade, Milliyet, Milliyet ĠĢ YaĢamı, Makina Magazin, Ofis Kırtasiye, Ortadoğu, Özgür Kocaeli, PC Week, Posta, Radikal, Sabah, Sabah ĠĢte Ġnsan, Sakarya, Sigortacı, Son Haber, Son Saat, Star, T.Daily News, Takvim, Tasvir, Tekstil&Teknik, Tempo, Tünaydın, Türkiye, Yapı Malzeme, Yeni Asır, Yeni Asya, Yeni Binyıl, Yeni Ekonomi, Yeni Ġleri, Yeni Kayseri, Yeni Malatya, Yeni Meram, Yeni Mesaj, Yeni Nesil, Yeni ġafak, Zaman. KalDer‟le ilgili 2000 yılında yayınlanan TV Haberlerini incelediğimizde toplam 14.930 saniye ve 2.241.250 USD reklam fiyatı eĢdeğerinde haber yayınlandığını görüyoruz.

TV

A KA R N AL 7 KA N AL 6

ST

FL AS H

8

BR T

TV

V ST

V AT

-E BC

NT V

CN E/ Ka na l

CN

N

Tü rk

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

YAYIN SÜRESI

27


Aram覺za Yeni Kat覺lan Kalite Dostlar覺

28

2000 Yıllık Faaliyet Raporu  
2000 Yıllık Faaliyet Raporu  

2000 Yıllık Faaliyet Raporu

Advertisement