Nirekin jolastu nahi duzu Eusk-duro / Eric Carle

Page 1

Bazen behin sagutxo bat, egun batean etxetik atera zena jolasteko norbaiten bila.

«Aizu, lagun! Nirekin jolastu nahi duzu?»
«Orain ezin dut, larreko belarra bazkatzen ari naiz eta», irrintzi egin zuen zaldiak.
Eta sagutxoak bidean aurrera egin zuen…
«Aizu, lagun! Nirekin jolastu nahi duzu?»

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.