Page 1

16-уми майи соли 2018 ²àôòàíîìà àç 21-óìè ìàðòè ñîëè 1998 èíòèøîð ìåøàâàä №20-21 №1(944-945) (876) 2 январи соли 2017

МУЛОЌОТИ АСОСГУЗОРИ СУЛЊУ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МУЊТАРАМ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН БО НАМОЯНДАГОНИ ЉОМЕАИ КИШВАР Дар Кохи Борбад Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар арафаи моњи шарифи Рамазон бо масъулини маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, намояндагони фаъоли соњањои иљтимої, олимон, зиёиёни эљодкор ва ходимони дин мулоќот карданд. Нахуст Сарвари давлат њамаи иштирокчиёни мулоќот ва кулли мардуми кишварро бо фарорасиии айёми рањмату маѓфират шодбош гуфта, дар бораи фазилатњои накуи моњи шарифи Рамазон андешаронї карданд. Таъкид гардид, ки моњи Рамазон ба сифати яке аз рукнњои дини мубини ислом имтињони нафсу љисми саркаши инсонї буда, одамонро ба сабру тањаммул, эњтироми якдигар, рањму шафќат ва кумак намудан ба эњтиёљмандону камбизоатон њидоят месозад. Дар љараёни мулоќот Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон диќќати иштирокчиёнро ба вазъи зудтаѓйирёбандаи љомеаи љањонї, вазъи мураккаби сиёсї дар баъзе кишварњои олам, њолати дастрасии ањолии сайёра ба неъматњои моддию сарватњои табиї, таъсири таѓйирёбии иќлим ва низоъњои солњои охир ба ташаккули дунёи маънавии инсоният, инчунин дигар масъалањои мубрами рўз љалб кар-

данд. Аз љумла, оид ба талошњову тадбирњои Љумњурии Тољикистон дар арсаи байналмилалї дар самти њалли мушкилоти оби ошомиданї сухан ронда, Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид доштанд, ки “њар сол танњо бо сабаби норасоии оби тозаи ошомиданї як миллиону 400 њазор кўдак азият кашида, њар даќиќа як кўдаки навзод аз беморињои сироятии вобаста ба норасоии оби тоза ва муњити пок ба њалокат мерасад. Њамасола аз шумораи умумии ањолии сайёра бо сабаби норасоии об 3 миллиону 400 њазор нафар вафот карда, 31 фоизи муассисањои тањсилоти умумии љањон ба оби тоза дастрасї надоранд. Ѓайр аз ин, ќариб 800 миллион нафар ањолии сайёра аз норасоии ѓизо азият кашида, як миллиард нафар кўдакон дар шароити ќашшоќї зиндагї мекунанд ва бо њамин иллат њар сол 22 њазор нафар кўдак вафот мекунад.

Вобаста ба вазъи ноороми сиёсї дар кишварњои љангзадаи олам Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид доштанд, ки вазъияти нињоят њассосу ноороми љањон мову шуморо водор мекунад, ки нисбат ба њар ваќти дигар зираку њушёр бошем, дар ѓафлат намонем, манфиату зарари худро дар гуфтору амали хеш дуруст дарк кунем, ба ќадри бузургтарин неъмату дастовардњои зиндагиамон - истиќлолияту озодї, соњибватаниву соњибдавлатї, сулњу оромї ва вањдати миллї расем. Дар љамъомади имрўза бо масъулини маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, намояндагони фаъоли соњањои иљтимої, олимон, зиёиёни эљодкор ва ходимони дин Пешвои миллат бори дигар оид ба зарурати ќабули ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ва “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон” андешаронї карда, аз ањли љомеаи кишвар риояи муќаррароти ќонунњоро талаб намуданд. Баъди суханронии пурмуњтавои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон Рањмон Юсуф оид ба таъмини волоияти ќонун, Вазири корњои дохилї Рањимзода Рамазон дар бораи вазъи пешгирии љинояту љинояткорї, Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллї Саймумин Ятимов оид ба таъмини амнияти давлату миллат, Вазири тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон Олимзода Насим оид ба њифзи солимии љомеа гузориш доданд. Сарвари давлат ба Њукумати Љумњурии Тољикистон, Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Прокуратураи генералї, Вазорати корњои дохилї, Кумитаи давлатии амнияти миллї ва Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дастур доданд, ки барои иљрои супоришњои дар мулоќот зикргардида, бањри таъмини волоияти ќонун, пешгирии њамагуна љинояткорию ќонуншиканињо, њифзи муќаддасоти миллї, боло гузоштани манфиати давлат, дуруст ба роњ мондани ташхису табобат, таъмиру тармим ва бунёди муассисањои тандурустї, махсусан марказњои саломатї, бунгоњњои тиббї, дар байни ањолї корњои тарѓиботию ташвиќотї баранд ва тадбирњои мушаххасу сариваќтї андешанд. Супоришњои дигар ба масъулини маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї оид ба таълиму тарбияи насли наврас дар роњи хештаншиносию ватанпарастї, бунёди муассисањои муосири таълимї, китобхонаву њаммомњо бо сартарошхонаву кошонаи њусн, боѓу гулгаштњо ва љойњои сайру истироњати оммавї, корхонањои истењсолї, аз љумла коргоњњои дўзандагї, истењсоли маснуоти њунарњои мардумї дар њар як љамоату дењоти кишвар, бо оби босифати ошомиданї таъмин намудани ањолии дењањо, таъмири роњи байни дењањо, риояи ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ва “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон”, дода шуданд. Дар мулоќот њамчунун чанд тан аз олимон, зиёиён, ходимони дин, соњибкорон аз Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, вилоятњои Хатлону Суѓд, шањри Дашанбе ва ноњияи Рашт, аз љумла Усмоналї Нуров - сархатиби масљиди љомеи марказии шањри Бохтари вилояти Хатлон, Њољињусайн

Мусозода - сархатиби масљиди љомеи марказии шањри Хуљанди вилояти Суѓд, Садрї Файзиев - соњибкор аз ноњияи деваштиљ, Сурайё Уроќова Директори Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Гурўњи самимии сохтмон”, Наргис Шерматова - директори Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Шерматова Наргис”, Абдусамад Саидов - соњибкор аз шањри Истаравшан, Абдулањад Муминов - роњбари Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Элегант”-и шањри Бўстон, Шафоат Ватаншоева соњибкор аз шањри Хоруѓ, Бахтиёр Ибодуллозода - директори Љамъияти дорои масъулияти мањдуди “Шањри зебои ман”-и шањри Душанбе ва дигарон баромад карда, нисбат ба њадафњои арзишманди Роњбарияти давлату њукумати кишвар, ташаббусњои љањонии Пешвои миллат дар сатњи байналмилалї оид ба њалли мушкилоти оби ошомиданї, дастгирии њукумати кишвар оид ба рушди соњибкорї дар мамлакат, иљрои њатмии ќонуну ќарорњои давлатї, инчунин дигар масъалањои мубрами љомеа андешаронї карданд. Зимни баромади худ соњибкорони ватандўсти љумњурї асосан ташаббус пеш гирифтанд, ки бо љонибдорї аз сиёсати неку ояндадори роњбарияти давлату њукумат дар корњои созандагию бунёдкорї тавассути таъмиру тармим ва сохтмони роњњо, мактабњо, марказњои тандурустї, бунгоњњои тиббї ва дигар иншооти зарурї, фаъолона иштирок мекунанд. Баъди муњокимаи пурраи масъалањои мулоќот Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон аз ањли љомеаи кишвар даъват ба амал оварданд, ки бо риояи анъанањои накуи аљдодї ба масъалаи анљоми тадбирњои созандагию бунёдкорї, дуруст ташкил ва ба роњ мондани маросими адои њаљ, иљрои тадбирњои хайру савоб, дароз кардани дасти сахо ба эњтиёљмандон, ятимону камбизоатон, ѓамхорї нисбат ба падару модар, хоњару бародарони хеш, таваљљуњи махсус дињанд. Дар охир Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон бо итминон иброз доштанд, ки њар фарди бонангу номуси миллат минбаъд низ ба хотири ободиву пешрафти Ватани азизамон, њаёти осоиштаи мардум, тањкими сулњу субот, вањдати миллї ва истиќболи арзандаи љашни сисолагии истиќлолияти давлатии Тољикистони мањбубамон саъю талош хоњад кард. »»» 2


2

E-mail: sohil.tj@inbox.ru; sohil.tj@mail.ru №29 (348)

16-óìè ìàéèсоли ñîëè 2018 16 ноябри 2016

СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР МУЛОЌОТ БО НАМОЯНДАГОНИ ЉОМЕАИ КИШВАР БА МУНОСИБАТИ ФАРОРАСИИ МОЊИ ШАРИФИ РАМАЗОН

Њамватанони азиз! Њозирини гиромї! Имрўзњо мардуми мусулмони олам, аз љумла сокинони кишвари мо дар арафаи моњи шарифи Рамазон ќарор доранд, ки њамчун айёми рањмату маѓфират, бахшиши гуноњњо, поксозии ќалбњо ва иљрои амалњои хайру савоб рўзи 17-уми май фаро мерасад. Ба ин муносибат кулли мардуми шарифи Тољикистон, њамватанони бурунмарзї ва њамаи шумо, њозирини арљмандро самимона табрик гуфта, ба њар фарди Ватан саломативу саодатмандї, сабру тањаммул ва дар хонадонашон фазои орому осуда ва файзу баракат орзу менамоям. Барои мусулмонони Ватани мо, ки пайравони мазњаби муътадилу тањаммулгарои њанафї мебошанд, ислом нишонаи имондорї, тањким бахшидани љањони маънавї ва такмили одобу ахлоќ ба њисоб меравад. Мардуми мо дар доираи ањкоми шариат фаризаву вољиботи диниро озодона адо мекунанд ва арзишњои инсондўстонаву хайрхоњонаи онро гиромї медоранд. Бахусус, дар моњи шарифи Рамазон, ки Офаридгор дар каломи осмонии худ онро айёми иљобати дуо, ќабули тавба ва амалњои хайру савоб донистааст, мардуми мо кўшиш мекунанд, ки фазилатњои парњезу накўкориро бештар риоя кунанд, аз аъмоли зишт худдорї намоянд, ба аёдати падарону модарони худ ва беморону ранљурон раванд ва шахсоне, ки тавону имконашон бештар аст, ба ятимону маъюбон ва камбизоатону дармондагон дасти мададу ёрмандї мерасонанд. Дар баробари ин, моњи шарифи Рамазон ба сифати яке аз рукнњои дини мубини ислом имтињони нафсу љисми саркаши инсонї буда, одамонро ба сабру тањаммул, эњтироми якдигар, рањму шафќат ва кумак намудан ба эњтиёљмандону камбизоатон њидоят месозад. Мањз бо њамин сабаб ин моњи муборак, ки асоси њикмати маънавии онро ѓолибияти аќл бар нафс ташкил медињад, савобу подоши бузург дорад. Бояд гуфт, ки њамаи динњои љањонї ва фарњангу тамаддунњои башарият њанўз аз ањди бостон то ба замони нав дар роњи ташаккули љањони маънавии афроди љомеа хизмат кардаанд ва њадафи аслии њамаи онњо тарбияи инсони комил ва солењ будааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки љањони бо суръати кайњонї таѓйирёбанда ва муборизаи абарќудратњо барои таќсими неъматњои моддї ва сарватњои табиї

дар баробари дастовардњои бесобиќа бисёр осебпазир гардида, зарари он ба ташаккули дунёи маънавии инсон рў ба афзоиш мебошад. Ин њолат вазъи зиндагии олитарин љавњари офариниш, яъне инсонро дар гањвораи ў - сайёраи Замин рўз ба рўз мушкил гардонида истодааст. Вобаста ба ин, мехоњам шуморо бо баъзе тањлилу арзёбињои созмонњои бонуфузи байналмилалї доир ба таъсири таѓйирёбии иќлим ва низоъњои солњои охир ба њаёти инсоният шинос намоям. Њар сол танњо бо сабаби норасоии оби тозаи ошомиданї як миллиону 400 њазор кўдак азият кашида, њар даќиќа як кўдаки навзод аз беморињои сироятии вобаста ба норасоии оби тоза ва муњити пок ба њалокат мерасад. Њамасола аз шумораи умумии ањолии сайёра бо сабаби норасоии об 3 миллиону 400 њазор нафар вафот карда, 31 фоизи муассисањои тањсилоти умумии љањон ба оби тоза дастрасї надоранд. Ѓайр аз ин, ќариб 800 миллион нафар ањолии сайёра аз норасоии ѓизо азият кашида, як миллиард нафар кўдакон дар шароити ќашшоќї зиндагї мекунанд ва бо њамин иллат њар сол 22 њазор нафар кўдак вафот мекунад. Танњо дар давраи љанги Сурия 12 њазор нафар кўдак ба њалокат расида, шумораи муњољирони дохилї ба 7 миллиону 600 њазор нафар расидааст. Дар маљмўъ, дар љанги Сурия то имрўз 460 њазор нафар кушта шудааст. Имрўзњо дар 40 нуќтаи олам муноќишањои мусаллањона идома доранд, ки дар онњо таќрибан 30 давлати дунё бевосита ё бавосита ширкат мекунанд. Ѓайр аз ин, дар беш аз сад давлати дунё таќрибан 70 миллион нафар одамон бинобар нооромии вазъият ва амалњои террористї манзили зист ва Ватани худро тарк кардаанд. Дар баробари ин, инсоният ба гирдоби нафсу манфиатљўйї мубтало гардида, худро тадриљан аз олами табиат људо менамояд ва бо муносибати ѓайриоќилонаву нодуруст ба сарватњои табиї, аз љумла обу хок ва олами наботот ба гањвораи њастии худ - Замин он ќадар зарар ворид менамояд, ки оќибатњои он пешгўинашаванда ва фалокатборанд. Инсон дар 70 - 80 соли охир оламро ба дараљае таѓйир додааст, ки табиат тайи тањаввули чандинмиллионсолааш ва тамаддуни инсонї дар зарфи мављудияти беш аз дањњазорсолааш чунин дигаргуниро надидааст. Илова бар ин, башарият имрўз аз офатњои табиии вобаста ба гармшавии

иќлим - хушксолї, камобї, селу обхезињо, офатњои техногенї, пањншавии беморињои сироятї, аз љумла вируси норасоии масъунияти одам, инчунин, маводи мухаддир зарари зиёд мебинад. Масалан, танњо дар кишвари мо аз бемории вируси норасоии масъунияти одам, ки ду – се дањсола пеш дар байни мардумамон умуман вуљуд надошт, дар бист соли охир ќариб 2500 нафар ва дар дањ соли охир аз бемории нашъамандї зиёда аз 500 нафар фавтидаст. Агар дар асри 17 дар Аврупо дар љангу низоъњои гуногун таќрибан се миллион нафар кушта шуда бошад, дар асри 18 панљ миллион, садсолаи 19 таќрибан 10 миллион ва дар асри ХХ беш аз 100 миллион нафар одамон ба њалокат расидаанд. Ин раќамњо ба ќитъае дахл доранд, ки дар се садсолаи охир намунаи пешрафт мањсуб меёфт. Дар 13 соли асри 21 шумораи онњое, ки дар љангу низоъњо ќурбон шудаанд, миллионњо нафарро ташкил додааст. Ибтидои њазораи сеюм ба сари инсоният мољароњои вазнини сиёсї, љангу хунрезињои зиёди мазњабї, инќилобу муноќишањои бешумори сиёсї ва иќтисодиву фарњангиро овард, ки харобињои онњо аз зарари ду љанги љањонии ќаблї камтар нестанд. Имрўзњо кишварњои бузурги олам дар њолати вазнинтарини љанги сард ќарор гирифта, илм, иттилоот, иќтисодиёт, техникаву технология ва њатто динро ба василаи тарѓибу ташвиќу манфиатњои сиёсї ва гурўњиву минтаќавї табдил додаанд. Чунин њолат низому тартиботи љањониро заиф, адли умумро ноустувор намуда, ба тањмил ва содироти иљбории арзишњои бегона мусоидат мекунад ва вазъи њуќуќу озодињои инсонро торафт мураккаб мегардонад. Имрўзњо дар чандин кишвари мусулмоннишин бар асари дахолати доирањои манфиатдори хориљї манзилњои зисти ањолї, шањрњо ва ёдгорињои чандинњазорсола сўхтаву валангор шуда, њазорон нафар одамони бегуноњ ќурбон мешаванд. Яъне аксари мутлаќи ќурбониёни чунин дахолату муноќишањо њамоно мусулмонон мебошанд. Саволе ба миён меояд, ки магар инсон дар рўи замин барои эљоди њамин мушкилоту харобкорињо офарида шудааст? Албатта, чунин нест ва чунин набояд бошад. Зеро на табиат, ки инсон љузъи људонашавандаи он аст ва на Офаридгор, ки барои инсон сабукї, оромї, саодат ва адлу инсофро мехоњад, љонибдори ин њолат нестанд. Пас, ин њама амалњо натиљаи кирдори одамон мебошанд, яъне дар саргањи ин њама беназмињо бесаводї, сатњи пасти маърифат ва њатто љањолати худи инсон ќарор дорад. Тавре мегўянд: - “Ислом ба зоти худ надорад айбе, њар айб, ки њаст, дар мусулмонии мост”. Бинобар ин, инсоният бояд дар сари ин масъалањо бисёр амиќ андеша намояд, љињати пешгирї кардани ин њама харобкорињо дастљамъона чораљўї кунад ва талоши ќуввањои солимро ба паст намудани шиддати низоъњои сиёсиву иќтисодї равона созад. Ин њаќиќатро барои он бояд гуфт, ки мо набояд ба ин равандњо бетарафона ва хунсардона назар кунем. Чунки агар ќурбониёни љангњо ва фирориёни нооромињои чанд дањсолаи охирро аз мизони ќиёси таърихї гузаронем, њељ вабо ва

муноќишаи хунини таърихиеро тайи мављудияти тамаддуни инсонї пайдо намекунем, ки чунин шумораи бузурги насли башарро туъмаи худ карда бошад. Чунин вазъияти нињоят њассосу ноороми љањон мову шуморо водор мекунад, ки нисбат ба њар ваќти дигар зираку њушёр бошем, дар ѓафлат намонем, манфиату зарари худро дар гуфтору амали хеш дуруст дарк кунем, ба ќадри бузургтарин неъмату дастовардњои зиндагиамон – истиќлолияту озодї, соњибватаниву соњибдавлатї, сулњу оромї ва вањдати миллї расем. Зеро мањз истиќлолияти давлатї ба мову шумо имкони зиндагии озод, ором ва осударо дар ин олами ноором додааст. Њар як шањрванди кишвар бояд як масъалаи нињоят муњимро амиќ дарк намояд: вазъи имрўзаи љањон танњо ба халќу миллатњое имкони вуљуд доштану рушд карданро медињад, ки онњо дар баробари донишманд, аз назари технологї пешрафта ва созандаву эљодкор буданашон, инчунин, бояд сарљамъу муттањид бошанд, њадафњои стратегии давлат, њастии миллати худро дар њама њолат њифз карда тавонанд ва бозичаи дасти доирањои ѓаразноки сиёсї нашаванд. Яъне мардум бояд њувияти миллї ва њисси баланди ватандўстиву ватанпарастї дошта бошанд, бо сабру тањаммул ва иттифоќу сарљамъї бо роњи таърихии дар Конститутсия интихобкардаи худ устуворона пеш раванд. Бояд гуфт, ки ташаккулёбии миллати аз назари њувият баркамолу худшинос ва худогоњу соњибмаърифат кори сањлу осон нест, балки раванди бардавому тўлонии пешбурди корњои тарбиявї дар оила, боѓчаи кўдакон, мактабу донишгоњњо, вазифаи доимии хизматчиёни давлатї, зиёиёну олимон, њизбњои сиёсї, њаракатњои љамъиятї, нависандагону шоирон ва ходимони дин мебошад, ки аз ормонњои њазорсолаи халќи озодихоњи мо, нияти неки мардуми ватандўстамон ва хазинаи бузурги маънавии ниёгони некномамон сарчашма мегирад. Бори дигар таъкид месозам: дар шароите, ки арзишњо тањти таъсири равандњои љањонишавї босуръат таѓйир ёфта, муборизаи ќудратњои љањонї барои аз нав таќсим кардани дунё ва неъматњои моддї торафт шиддат гирифта истодааст, тавассути корњои тарбиявию маърифатї њифз ва тарѓиб намудани арзишњои мењварие, ки тафаккур ва амали насли имрўзу фардои миллатро ташаккул ва рушд медињанд, ногузир ва њатмї мебошад. Зеро тавре ки таърихи башарият нишон медињад, танњо давлат ва халќњое умри нисбатан дарозтар дидаанд, ки онњо аз имкониятњои дар ихтиёр доштаашон пурра ва дурусту оќилона истифода карда, наслњои нави донишманду эљодкор, худшиносу худогоњ, ба шароити нави таърихї тобовар ва содиќ ба ормону њадафњои давлати соњибистиќлолро тарбия кардаанд. Ќобили зикр аст, ки то имрўз дар ин самт корњои зиёди сиёсиву њуќуќї ва маънавию тарбиявї ба анљом расонида шудаанд, вале тањлилњо нишон медињанд, ки дар самти худшиносии милливу динии мардуми мо мушкилоту камбудињо њанўз хеле зиёданд. Ин норасоињо на бо суханони хушку холї, тарѓиботи мавсимї ва њатто ифтихороти зоњирї, балки танњо тавассути тарбияи муназзами маънавї ва њуќуќии њар фарди љомеа - аз оила то коргоњ бартараф карда мешаванд. »»» 3


E-mail: sohil.tj@inbox.ru; sohil.tj@mail.ru №29 (348)

ìàéèсоли ñîëè2016 2018 1616-óìè ноябри

3

СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР МУЛОЌОТ БО НАМОЯНДАГОНИ ЉОМЕАИ КИШВАР БА МУНОСИБАТИ ФАРОРАСИИ МОЊИ ШАРИФИ РАМАЗОН (Давом аз сањфаи 2) Танњо иттињоду сарљамъии халќи Тољикистон ва наслњои имрўзу ояндаи он дар атрофи арзишњои бунёдии давлатдории миллї ва ѓояњои созандаи давлат на танњо халќи моро аз таъсири манфии офату иллатњои маънавию сиёсии замона барои садсолањо њифз менамояд, балки инчунин, тољиконро ба љањониён њамчун миллати воќеан бостонї ва соњибмаърифату тамаддунсоз муаррифї мекунад. Мањз бо њамин маќсад дар арафаи моњи шарифи Рамазон хостам бо шумо, намояндагони табаќањои гуногуни љомеа мулоќот доир карда, љињати ислоњи баъзе мушкилоту камбудињое, ки дар кишварамон то њанўз вуљуд доранд, изњори назар намоям. Таъкид мекунам, ки њадафи асосии роњбарияти давлату Њукумати мамлакат боз њам баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардумамон, рушди устувори минбаъдаи давлатдории миллиамон, таъмин намудани саодати њар хонадони Тољикистон ва тањкими нуфузу обрўи он дар арсаи байналмилалї мебошад. Хотирнишон бояд кард, ки ислоњи вазъи маънавї ва иљтимоие, ки бо сабру тањаммул, хайру саховат, эњтирому ќадршиносии якдигар ва саодату оромии рўњ вобастагии бевосита дорад, танњо дар як моњи рамазон мањдуд нашуда, дар њаёти мо бояд њамеша вуљуд дошта бошад. Зеро караму рањмати Худованд бењадду њамарўз аст ва муъмин бояд аз он пайваста ѓизо гирад. Муносибати дуруст бо арзишњои маънавї ва эътиќодї дар пањнои манфиатњои умумимидавлатї гарави тањкими вањдати миллї ва суботу оромии љомеа мебошад. Чунки яке аз воситањои муњимтарини њифзи истиќлолияти давлатї рушди маънавї ва озодињои эътиќодии халќ аст, ки аз решањои таърихии афкори инсондўстонаи ниёгон ва љањонбинии пешрафтаи башарї ѓизо гирифта, истиќлолияти фикрї ва эътиќодиро таъмин менамояд. Мо бояд хуб дар хотир дошта бошем, ки гузаштагони мо бо дастовардњои арзишманди илмиву ахлоќии худ дар тўли садсолањо ба рушди маънавии башарият сањми беназир гузоштаанд. Дар ин самт, омўзиши таълимоти асосгузори мазњаби њанафї Абўњанифа Нўъмон ибни Собит, яъне Имоми Аъзам ва дигар фарзандони фарзонаи халќи тољик - Муњаммад ал-Бухорї, Абўњафси Кабири Бухорої, Абўнасри Форобї, Абўалї ибни Сино, Носири Хусрави Ќубодиёнї, Муњаммади Хуљандї, Абўњакими Самарќандї, Шайх Саъдии Шерозї, Мавлоно Љалолиддини Балхї, Бањоваддини Наќшбанд, Абдурањмони Љомї, Мотуридии Самарќандї ва дигарон, ки дар рушди илму ирфон ва донишу фалсафаи башарї њиссаи арзишманду бебањс гузоштаанд, бисёр муњим мебошад. Махсусан, таълимоти пири мазњаби мо - Имоми Аъзам ва шогирдони ў, ки намунаи олии тарѓиби исломи муътадил ба њисоб меравад, барои мардуми мусулмони мо басо зарур мебошад. Вобаста ба моњи шарифи Рамазон дар таълимоти пешвои мазњаби њанафия Имоми Аъзам таъкидњои зиёд љой дошта, аз љумла ў худдорї намудан аз суханњои ношоиста ва рафтори нописандида, яъне нигоњ доштани покии

забон ва амалњои шоистаро амри њатмї дониста, одоби баланди муошират ва бо муњаббату самимият муомила кардан ба наздикону атрофиёнро шарти муњимми таќводорї медонист ва риояи онро аз тарафи пайравонаш вољиб мешуморид. Умуман, пок нигоњ доштани забон ва риояи маданияти муошират бењтарин нишонаи миллати соњибтамаддун мебошад. Имом Абўњанифа сафои ќалб ва одоби неку њамидаро њусни ботин ва зинати зоњири мусулмонон дониста, таъкид кардааст, ки агар шахс барои ризои Худо дар моњи Рамазон як амали хайрро анљом дињад, ба шахсе баробар аст, ки њафтод амали фарзиро дар ѓайри моњи Рамазон анљом медињад. Тавре бузургони мо мефармоянд, њикмати ин фармудањо на танњо дар шумораи рањмат, балки дар одат кардан ба амалњои хайр аст, ки инсон дар тўли умри худ онњоро анљом медињад. Бо ќаноатмандї зикр менамоям, ки хусусан, солњои охир дар кишварамон дасти кумак дароз кардан ба ятимону маъюбон ва ниёзмандону камбизоатњо аз љониби соњибкорону ашхоси њимматбаланд торафт ба анъанаи нек табдил

Дар љаласаи Њукумати мамлакат рўзи 27 апрели соли љорї ба роњбарони њамаи вазорату идорањо, сохтору маќомоти давлатї, раисони вилоятњо, шањру ноњияњо, шањраку дењот ва ташкилоту муассисањо, сарфи назар аз шакли моликияти онњо, супориши ќатъї додам, ки ба ифтихори сисолагии истиќлолияти кишварамон, яъне то 9-уми сентябри соли 2021 ва дар сатњи баланди омодагї пешвоз гирифтани ин љашни бузурги миллї корњои созандагиву ободониро дар тамоми ќаламрави кишвар њамаљониба густариш бахшанд. Дар давоми се соли дарпешистода зарур аст, ки дар њар як мањалли ањолинишин, шањраку дењот ва дењањои калон бунёд ва таъмиру азнавсозии муассисањои томактабї, мактабњои тањсилоти умумї, марказњои саломатї бо таваллудхонањо барои на камтар аз 1015 кат ва њуљрањои махсус барои анљом додани хатна, бунгоњњои тиббї, майдончањои варзишї вусъат дода шавад. Инчунин, бунёди китобхонаву њаммомњо бо сартарошхонаву кошонаи њусн, боѓу гулгаштњо ва љойњои сайру истироњати оммавї, корхонањои истењсолї, аз љумла коргоњњои дўзандагї, истењсоли маснуоти њунарњои мардумї,

ёфта истодааст. Чунин рафтори саховатмандона, бешубња, ањаммияти бузурги маънавию ахлоќї ва тарбиявї дошта, дар айни замон ба густариши рањму шафќат дар байни аъзои љомеа, тањкими муносибатњои нек миёни одамон ва то андозае ба њалли мушкилоти иљтимої мусоидат мекунад. Дар баробари ин, бо итминони комил изњор медорам, ки дар ин моњи муборак хизматчиёни давлатї, соњибкорону тољирон, ходимони дин ва умуман, њамаи шахсоне, ки имкони мусоиди моддї ё ба гуфтаи халќамон “дасти хайр” доранд, дар анљом додани амалњои нек, аз љумла ба ягон мањалли ањолинишин об овардан, мактаб, маркази саломатї ё бунгоњи тиббиеро бунёд ё таъмир кардан, пуле сохтан ё ќитъаи роњеро обод намудан низ кўшиши бештар карда, соњиби савоби љория мешаванд ва бо ин амалњои некашон дар ободии Ватани мањбубамон сањми арзишманди худро мегузоранд. Дар замонњои гузашта дар байни мардуми мо, алалхусус, шахсони доро таомули савобе буд, ки дар биёбон ва роњњои корвонгузар чоњи об меканданд, корвонсаройњо месохтанд ва бо чунин амали худ мушкили роњгузару мусофиронро осон мекарданд.

бо оби босифати ошомиданї таъмин намудани ањолии дењањо, таъмири роњи байни дењањо ва умуман, њамаи мањалњои ањолинишин, шинонидани нињолњо ва бунёди боѓњои нав аз љумлаи корњои ободоние мебошанд, ки ба истиќболи ин љашни бузурги миллї анљом дода шаванд. Дар ин раванди ба ояндаи неки Ватанамон ва зиндагии боз њам бењтари сокинони мамлакатамон нигаронидашуда бояд њама, аз аъзои Њукумат ва хизматчиёни давлатї сар карда, то соњибкорону тољирон, ходимони дин ва њар як шањрванди кишвар сањми ватандўстонаи худро гузоранд. Дар хотир бояд дошт, ки тибќи таълимоти ислом барои ободии Ватан анљом додани чунин амалњои хайр низ ибодат буда, аљру савоби онњо барои шахсоне, ки ба корњои неку савоб иќдом мекунанд, бардавом ва љория аст. Мехоњам таъкид намоям, ки анљом додани корњои зикршуда, аз як тараф ба рафъи бисёр мушкилоти иљтимої, боз њам ободу зебо гардидани њамаи гўшањои Ватани азизамон мусоидат мекунад ва аз сўи дигар, бо њамин роњ барои наврасону љавонон, яъне наслњои ояндасози халќи тољик шароити бењтарини таълиму тарбия ва ба мар-

думи кишвар имкониятњои замонавии хизматрасонии тиббиву иљтимої муњайё карда мешаванд. Тавре мебинед, барои инсоне, ки њисси баланди милливу ватандўстї дорад ва савобљўй мебошад, имконият барои анљом додани корњои хайр ва соњиби савоб шудан хеле зиёд аст. Вобаста ба ин, хотирнишон месозам, ки њар фарди муъмину мусулмон ва боимон амали хайру савобро бояд бо дасти худ ва њангоми зинда ва дар ќайди њаёт буданаш анљом дињад. Такрор шавад њам, боз мегўям, ки мо бояд дар зиндагї ба ќадри падару модар, бародару хоњар, калонсолон ва ба ќадри якдигар расем ва барои онњое, ки масъулияти нигоњубинашонро ба дўш дорем, шароити зарурии зиндагиро муњайё созем. Мањз њамин амалњои мо дар ќатори дуову фотиња боиси шод шудани арвоњи гузаштагонамон мегардад. Њамчунин, дар хотир бояд дошт, ки Рамазон фаќат маънии рўза гирифтану аз кору фаъолият даст кашида, дар кунљи хона нишастанро надорад. Маънї ва асли хикмати рамазон ба ќадри неъмат расидан, эњтироми якдигарро ба љо овардан мебошад ва тавре ки поягузори силсилаи наќшбандия Хоља Бањоваддини Наќшбанд шиори зиндагиашро ”даст ба кору дил ба ёр” эълон намуда буд, мо низ дар офаридани неъматњои моддї бояд зањмат кашем ва аз сахтињо нањаросем. Яъне бо гирифтани рўза ќонеъ шуда, фардоро андеша накардан сифати муъмини комил нест. Муъмини комил дурбин ва фарќкунандаи неку бад буда, тибќи фармудањои дини мубини ислом саодати зиндагии ин дунё ва охиратро талаб менамояд. Агар мо дар ин моњ, ки ба мавсими киштукор ва љамъоварии мањсулоти кишоварзї, яъне маводи ѓизої рост меояд, зањмат накашем, фурсат аз даст меравад, њосил талаф мешавад ва табиист, ки дар зимистон ањли хонадони мо ба сахтиву мушкилот дучор мешаванд. Илова бар ин, хотирнишон менамоям, ки саъю кўшиш барои ризќу рўзї нисбат ба диёнату таќводорї бартарият дорад, зеро коњиш ёфтани ризќ, пеш аз њама, бовару эътиќодро заиф мегардонад. Аз ин рў, дар моњи шарифи Рамазон талоши бештар кардан барои зиндагии бењтар низ ибодат аст. Тибќи маълумоти сарчашмањои муътабари исломї пайѓамбари Худо дар моњи Рамазон љањди худро дучанд ва мењрубониро ба атрофиён зиёдтар мекардаанд. Садаќаи фитр, ки яке аз рукнњои муњимми моњи шарифи Рамазон аст, тибќи манбаъњои муътабари исломї аз василањои муњимми дастгирии шахсони ниёзманд мебошад ва он набояд ба шахсони тавонманду доро, уламову ходимони дин, балки ба хешу табори наздики эњтиёљманд, ятимону маъюбон ва мусофирону камбизоатњо дода шавад. Зеро тибќи ояти 60-уми сураи Тавбаи Ќуръони маљид танњо чунин одамон ба ќабули њар гуна хайрот, аз љумла садаќаи фитр њаќ доранд. Вобаста ба ин, зарур аст, ки садаќаи фитр ва њар гуна хайротро љамъ карда, барои кумаки моддї ба ниёзмандон, таъмири хонаи шахсони камбизоату бесаробон ё харидории асбобу ашёи хона барои онњо равона карда шавад. »»» 4


4

E-mail: sohil.tj@inbox.ru; №29 (348) sohil.tj@mail.ru

16-óìè ìàéè ñîëè 2018

СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР МУЛОЌОТ БО НАМОЯНДАГОНИ ЉОМЕАИ КИШВАР БА МУНОСИБАТИ ФАРОРАСИИ МОЊИ ШАРИФИ РАМАЗОН

(Давом аз сањифиа 3) Њамчунин, хотиррасон мекунам, ки шахсони серфарзанду камбизоат, ятимону маъюбон ва онњое, ки нигоњубину парастории чандин нафари ѓайри ќобили мењнатро ба зимма доранд, набояд садаќаву хайрот дињанд. Дар робита ба моњи шарифи Рамазон як масъалаи дигарро зикр менамоям, ки баъди ин моњ омодагї ба маросими њаљ оѓоз мегардад. Ба назар чунин мерасад, ки иддае аз мардуми мусулмони мо то њанўз ба њикматњои аслии ислом ва рукнњои он дуруст сарфањм нарафтаанд. Чунонки борњо гуфтаам, баъзе њамватанони мо зиёратро ба тиљорат табдил дода, чандин бор ба њаљ мераванд. Дар њоле ки метавонанд маблаѓи њаљљи такрориро барои кумак ба хешу табори муњтољашон, таъмири роњи дењаи худ ё бунёди мактабе, ки фарзандону наберањояшон дар он бо шароити бењтар тањсил хоњанд кард, сарф кунанд. Баъзе шахсони олињиммату дурандеш то имрўз, аллакай, чунин карданд, мактабњо сохтанд, роњи дењаашонро таъмир карданд, маркази саломатї ва бунгоњхои тиббї бунёд намуданд ва тасаввур кунед, ки чї ќадар савоби бузург гирифтанд. Дуои хайри ин амалашон садсолањо ба худашон њам дар зиндагї ва њам баъди сарашон, инчунин, ба арвоњи падару модарашон мерасад. Худованд дар ояти 25 сураи Њадид мефармояд: «Ба дурустї, ки мо пайѓамбарони худро бо нишонањои равшан фиристодем ва њамроњи онњо Китоб ва тарозуро фуруд овардем, то мардум ба инсоф амал кунанд… ». Бо инсоф амал кардан, адлро риоя намудан ва ба њар гуна кору амал аз рўи виљдон, на бо таќлиди кўркўрона муносибат кардан дар айни замон муносибати оќилона бо рукнњои ислом аст. Баъзе шањрвандони мо рўзаро нишонаи аслии имон дониста, шахсони бемор ва дигар одамонеро, ки имкон надоранд, ба рўза гирифтан маљбур мекунанд. Ин гуноњи азим њам бар тани худ ва њам бар љони дигарон аст. Муъмин набояд худро барои рўза ба њалокат расонад. Зеро Худованд дар ояти 286 сураи Баќара мизони адлро чунин муќаррар кардааст: «Худо бар њељ кас љуз ба андозаи тавоноиаш вољиб намекунад.” Яъне ба бемору бемадору нотавон, зани њомила ё тифли ширхорадошта ва

шахсоне, ки шароит надоранд ё бо кори вазнини љисмонї машѓуланд, гирифтани рўзаро њатмї кардан, ба онњо таъна задан ё онњоро номусулмон гуфтан, њаргиз нишонаи аќл ва адл нест. Ва ё барои адои њаљ рафтани касе, ки имкони молї ва шароити дурусти зиндагї надорад, аз њикмати адои маносики њаљ берун аст. Ин амалњо низ љабр бар љон ва имони мардуми мусулмонанд. Дар тазкирањо ривоят шудааст ва Мавлонои Балхї низ дар “Маснавии маънавї” овардааст, ки чун султони орифони олам Боязиди Бастомї озими хонаи Худо шуд, пас аз фурсате аз роњ баргашт. Дўстон пурсиданд, ки њељ аз роњ намегаштї, чї пеш омад? Гуфт: Марде дар роњ дидам, ки пурсид: Куљо меравї? Гуфтам: Ба њаљ. Гуфт: Чї дорї? Гуфтам: Дусад дирњам. Гуфт: Биё, ба ман дењ, ки соњибаёлам ва њафт маротиба гирди ман даргард, ки њаљљи ту ин аст. Гуфт: Чунон кардам. Мард гуфт: Эй султони орифон, њељ донї, ки Парвардигори оламро ду хона аст? Гуфтам: На. Гуфт: Бидон, ки яке хонаи гилин аст (ишора ба њарам дар Макка), ки аз лањзаи бунёдаш то њанўз вориди он нашуда ва дигаре хонаи дил, ки аз лањзаи офариданаш то ба имрўз аз ў берун нашуда. Ва њам бидон, ки Худованд дар китобаш як бор «хонаи ман» ва њафтод мартаба «бандаи ман» гуфтааст. Ин шунидам ва аз роњ бозгаштам. Ба ин маънї Хоља Абдуллоњи Ансорї низ мефармояд: Дар роњи Худо ду каъба омад њосил, Як каъбаи сурату як каъбаи дил. То битвонї, зиёрати дилњо кун, К-афзун зи њазор каъба омад як дил. Асл ва њикмати ислом аз иљрои ин рукнњо, ќабл аз њама, ташаккули инсони солењ ва хирадманд аст, ки ба ќадри неъматњо расида, дасти мададашро ба эњтиёљмандон њамеша дароз менамояд. Тавре Мавлонои Балхї дар ин бобат гуфтааст: Тавофи каъбаи дил кун, агар диле дорї, Дил аст каъбаи маънї, ту гил чї пиндорї? Њазор бор пиёда тавофи каъба кунї, Ќабули Њаќ нашавад, гар диле биёзорї. Иморати дили бечораи дусадпора, Зи њаљљу умра бењ ояд ба њазрати борї. Њозирини гиромї! Дар љомеаи муосир терроризму ифротгарої дар минтаќаву кишварњои гуногуни олам торафт доман густурда, боиси њар рўз ба њалокат расидани садњо нафар ањолии осоишта ва сарсону овора

шудани њазорњо одамони бегуноњ гардида, зуњуроти мазкур бар асари сиёсї намудани ислом њоло ба тањдиди бузурги љањонї табдил ёфтааст. Мову шумо тавассути расонањои хабарї ќариб њар рўз мебинем, ки чї гуна њазорњо нафар мардуми мусулмон бинобар ноамнии диёрашон хонаву ватани худро тарк карда, дар орзуи як гўшаи ором љони худро дар роњњо, сарњади давлатњои дигар ва бањрњо аз даст медињанд. Дидани чунин манзарањои мудњиш, хусусан, барои мо бисёр дардовар аст. Чунки замоне кишвари моро низ чун нуќтаи љангзада ба маърази тамошои ањли љањон мегузоштанд. Шукр, ки ба шарофати аќлу хирад ва азму иродаи халќи фарњангпарварамон мо тавонистем аз ин вартаи њалокатбор халос шавем.Вале дар шароити нињоят ноороми дунё ба хотири боз њам њушёру зирак буданамон ба ёд овардани он лањзањо њикмати худро дорад. Моро њам доирањои муайяни манфиатдор дар ваќташ бо сўйистифодаи дину эътиќод ва бо маќсади бунёди давлати исломї гирифтори љанги тањмилии шањрвандї карда буданд. Мардуми мо он рўзњои дањшатборро њаргиз фаромўш накардаанд ва фикр мекунам, ки њељ гоњ фаромўш намекунанд. Бадхоњони миллати мо њанўз њам бо дасти гумоштагону зархаридонашон, яъне хоинони миллат, ки дар хориља ќарор доранд, бар зидди давлатамон фаъолият карда истодаанд. Зархаридону хоинони миллат, ки имону мазњаби худро фурўхтаанд ва тавассути расонањои хабарии ташкилкардаи хољагони хориљии солњои навадумашон бар зидди мардум ва таъриху фарњанги халќи бостонии худ туњмат мебофанд, бехабаранд, ки теша ба решаи хеш мезананд. Мардуми тољик инро бояд донанд. Мањз барои њамин ман доим таъкид мекунам, ки мо бояд њељ гоњ зиракии сиёсиро аз даст надињем ва њамеша њушёр бошем. Ба номи дини мубини ислом анљом додани амалњои террористиву ифротгарої имрўз ба як зуњуроти бисёр нангин ва ташвишовар мубаддал гардидааст. Назари ќотеъонаи мо ин аст, ки ислом набояд бо ѓаразњои сиёсї омехта карда шавад. Ислом дини мо, эътиќоди мо ва манбаи покизагии њаёти мо мебошад. Ислом бояд барои ташаккули рўњи инсон ва покизагии рўзгори ў хизмат намояд. Чанд рўз пеш дар суханронии худ дар конфронси байналмилалии сатњи баланд дар мавзўи «Муќовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез», ки дар пойтахти кишварамон - шањри Душанбе баргузор гардид, мавќеи Тољикистонро дар масъалаи њамкорї бо кишварњои олам ва созмонњои бонуфузи љањонї дар самти муќовимат бо тањдиду хатарњои муосир, аз љумла терроризму ифротгарої равшану возењ баён намудам. Яке аз омилњои торафт густариш пайдо кардани зуњуроти терроризм ва ифротгарої васеъ истифода гардидани технологияњои муосири иттилоотї мебошад. Имрўзњо шабакаи интернет, мутаассифона, аз љониби гурўњњои террористиву ифротгаро бо маќсади таблиѓи ѓояњои экстремистї, ба сафи худ љалб намудани аъзои нав, омода ва роњбарї кардани онњо ба аъмоли харобкорона ба таври густурда истифода мешавад. Онњое, ки исломро ба василаи мубориза барои ќудрат табдил медињанд ва

даъвои њукумати ба ном исломї доранд, бехабаранд, ки дар ин роњ имон, эътиќод ва виљдонашонро бо ѓаразњои нопок омехта мегардонанд ва манбаи тарбияи инсони комилро аз даст медињанд. Њол он ки дањњо ояту њадисњое њастанд, ки њаќќоният ва бартарии адлро аз ибодат таъкид дошта, одил буданро сифати аслии мусулмонї медонанд. Њарчанд ки дар дањњо оятњои каломи раббониву њадисњо саодат, хушбахтї ва адлу оромии њаёти инсонї таъкид шудааст, баъзе гурўњњо аз мусулмонони олам ба љойи њалли масъалаву мушкилоти зиндагиашон ва кўшиш ба сўйи пешрафту тараќќиёт бо дастони хеш њаёташонро вазнинтар мекунанд ва кишварњояшонро ба майдони љангу нооромињо ва ихтилофњои мазњабї табдил дода, худро бозичаи дасти душманони хориљї мегардонанд ва ба афзоиши рўњияи исломситезї ва бадбинии мусулмонон мусоидат мекунанд. Вазъият, алалхусус, дар кишвари њамсояи мо – Афѓонистон рўз ба рўз мураккабу нигаронкунанда шуда истодааст. Барои чунин вазъи нињоят сангин мардуми Афѓонистон гуноњ надоранд. Зеро ќариб чил сол аст, ки бар асари раќобат ва мудохилаи ќудратњои љањонї сарзамини онњо ба майдони љанги харобиовар табдил ёфтааст. Тавре ки мебинем, нерўњои муштараки чандин кишвари пешрафтаи олам вазъиятро ба эътидол оварда наметавонанд. Мо чунин мешуморем, ки халќи Афѓонистон таќдирашро худаш бояд њал намояд ва дар ин амр бояд љомеаи љањонї ба мардуми ин кишвар њамаљониба кумак расонад. Бо дарназардошти он ки таъмини амнияти минтаќаи Осиёи Марказї, аз љумла Тољикистон бо вазъи Афѓонистон робитаи бевосита дорад, мо ба ин масъала бетараф буда наметавонем ва талош мекунем, ки ба њамсояњои худ – мардуми дўсту бародари Афѓонистон дар њама њолат дасти мадад дароз намоем. Тавре ки чандин бор таъкид карда будам, баъзе љавонони гумроњшудаи мо низ ба сафи љангиёни гурўњу њаракатњои террористиву ифротгаро пайваста, дар муњорибањои хунини давлатњои хориљї ширкат доранд. Њолатњое низ љой доштанд, ки баъзе шањрвандони мо тамоми оилаашонро ба он љойњо интиќол дода буданд. Ќисми зиёди онњое, ки дар њудуди давлатњои љангзада ќарор доштанд, дар натиљаи гузаронидани амалиётњои зиддитеррористї кушта шуда, фарзандони ноболиѓи онњо бесаробон монданд. Тибќи маълумоти оморї то имрўз аз њисоби шањрвандони Тољикистон, ки дар задухўрдњои мусаллањонаи давлатњои хориљї иштирок кардаанд, 675 нафар дастгир гардида, ба љавобгарии љиноятї кашида шудаанд. Шумораи кушташудагон, тибќи маълумот, беш аз 500 нафарро ташкил менамояд. Баъди дар њудуди давлатњои Ироќу Сурия саркўб шудани созмони террористии ба ном “Давлати исломї” ќисме аз шањрвандони Тољикистон, ки ба он шомил буданд, барои идома додани аъмоли љинояткоронаи худ, мисли солњои 90-уми гузашта бо саркардагии собиќ њизби террористиву экстремистии нањзат, дар ќаламрави Афѓонистон љамъ омадаанд. »»» 5


E-mail: sohil.tj@inbox.ru;

ìàéè ñîëè2016 2018 1616-óìè ноябри соли

sohil.tj@mail.ru №29 (348)

5

СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР МУЛОЌОТ БО НАМОЯНДАГОНИ ЉОМЕАИ КИШВАР БА МУНОСИБАТИ ФАРОРАСИИ МОЊИ ШАРИФИ РАМАЗОН (Давом аз сањифиа 4) Тибќи маълумот дар байни љангиёни созмони зикршуда шањрвандони љумњурињои собиќ шўравї низ њастанд. Бояд гуфт, ки аксари шањрвандони Тољикистон њангоми ќарор доштан дар муњољирати мењнатї, як ќисми онњо дар љараёни адо намудани маросими њаљ, инчунин, дар муддати тањсилоти ѓайриќонунии динї дар хориљи кишвар ба гурўњњои ифротгаро љалб ва шомил шудаанд. Маълум аст, ки наќши рўњониён, алалхусус, имомхатибон дар тарбия ва роњнамоии мардум, хусусан, наврасону љавонон барои анљом додани амалњои хайр, бедор намудани њисси худшиносї ва мењнатдўстї, њурмату эњтироми калонсолон ва шинохти исломи воќеї калон аст. Вале мутаассифона, дар байни онњо шахсоне пайдо шудаанд, ки вазифаи муќаддаси худро иљро накарда, баръакс, њамчун узви равия ва нињодњои террористї ба тарѓибу ташвиќи аќидањои ифротгарої машѓул гардидаанд. Дар давоми чанд соли охир 23 нафар хатибон ва ноибони хатибон, ки аъзои нињодњои террористиву ифротгарої буданд, дастгир карда шудаанд. То имрўз зиёда аз 3400 нафар шањрвандони Тољикистон, ки бо тањсили ѓайриќонунии динї дар хориљи кишвар машѓул буданд, ба Ватан баргардонида шудаанд. Вале њанўз ќариб 400 нафари дигар дар муассисањои тањсилоти ба ном динии кишварњои хориљї ќарор доранд, ки бояд ба Тољикистон баргардонида шаванд. Дар ин кори бисёр муњим падару модарон ва хешу табори чунин љавонон низ бояд фаъолона иштирок карда, нагузоранд, ки фарзандони онњо ба ќуввањои харобкори радикалї ва террористону ифротгароён пайваста, падару модар ва хешу табори худро шармсор ва давлату миллатро бадном созанд. Мо худамон донишкадаи исломї дорем, ки метавонад мутахассисони сатњи баланд омода намояд. Аз љониби падару модарон эљод намудани монеа барои ба мактаб рафтани фарзандон яке аз сабабњои асосии љой доштани падидаи мазкур мебошад. Барои содир намудани чунин кирдор дар соли 2017 ва се моњи соли равон нисбат ба волидайн 175 парвандаи љиноятї оѓоз гардида, онњо ба љавобгарии љиноятї кашида шудаанд, ки чунин њолат боиси нигаронии љиддист. Бо вуљуди пурзўр намудани назорат аз болои иљрои ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ва “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон” риояи муќаррароти онњо бењбудиро талаб менамояд. Масалан, дар соли 2017 ва се моњи соли љорї барои ќонуншиканињо дар самти таълиму тарбияи фарзанд зиёда аз 23 њазор нафар падару модарон ба љавобгарии маъмурї кашида шудаанд. Дар њамин давра, танњо аз марказњои дилхушї ќариб се њазор нафар ноболиѓон аз тарафи маќомоти дахлдор боздошт шудаанд, ки аз бемасъулиятии баъзе падару модарон дар таълиму тарбияи фарзандон шањодат медињад. Њоло шањрвандони мамлакатамон ба шарофати истиќлолият ва бо истифода аз муњити сулњу суботи комил њамаи фаризањои динии худро озодона анљом медињанд ва хуб медонанд, ки ар-

зишњои инсонпарваронаву сулњхоњонаи исломї љузъи људоинопазири фарњанги миллии мо – тољикон мебошанд. Бинобар ин, фарзандони бонангу номуси миллат ва кулли шањрвандони кишвар вазифадоранд, ки бо шукргузорї аз давлати соњибистиќлол ва Ватани соњибихтиёрамон ба хотири њимояи истиќлолияту озодї, тањкими суботи сиёсї, вањдати миллї ва њифзи манфиатњои миллату давлатамон саъю талош намоянд. Њар яки мо бояд шукрона кунем, ки соњибватану соњибдавлат њастем. Мо бояд Ватанамонро баробари модари худ ва мисли љонамон дўст дорем ва онро њимоя кунем. Мо вазифадорем, ки мушкилоти кишварамонро худамон бо зањмати дастљамъона бартараф созем, Ватанамонро обод ва давлатамонро пешрафтаву нерўманд гардонем. Мо бояд тамоми кўшишу имкониятњоямонро ба он равона созем, ки фарзандонамон дар рўњияи ватандўстиву худшиносї, омўхтани илму донишњои муосир ва касбу њунарњои замонавї ба камол расанд. Яъне ба сатњи меъёрњои байналмилалї расонидани соњањои илму маориф, тарбия кардани насли ояндасоз ва кадрњои замонаи нав вазифаи имониву виљдонии њар яки мо мебошад. Фаромўш набояд кард, ки танњо миллати босаводу соњибмаърифат ва кадрњои донишманду баландихтисос метавонанд дар оянда давлати соњибистиќлоли тољиконро ба љомеаи башарї ба таври шоиста муаррифї кунанд ва обрўю мартабаи Тољикистони мо дар байни кишварњои пешрафтаи олам боз њам баландтар гардад. Таъкид месозам, ки миллат њар ќадар босавод бошад, давлат низ ба њамон андоза тараќќї мекунад. Дар ин кори хайр, ки ояндаи осудаву ободи Ватани мањбубамон аз он вобаста аст, њар як фарди баору номуси миллат, зиёиён, падару модарон, ањли маориф, фаъолони шањру ноњияњо ва шањраку дењот, хулоса, кулли љомеа бояд сањмгузор бошанд. Хусусан, Шўрои уламо, Маркази исломшиносї, Кумитаи оид ба корњои дин ва танзими анъана ва љашну маросимњои миллї ва њамаи ходимони дин дар моњи шарифи Рамазон ва моњу рўзњои дигар низ ба мардум талќин намоянд, ки

дар баробари пос доштани арзишњои динї озодї ва сулњу оромї неъмати бебањои зиндагист, муњаббат ба Ватан шарти имондорист ва ба љо овардани шукронаи соњибдавлатї низ аз љумлаи вољибот мебошад. Њамчунин, ба соњибкорону тољирон такроран хотирнишон месозам, ки дар моњи Рамазон нарху навои мањсулотро беасос баланд бардошта, њамватанони худро ба азият гирифтор накунанд. Дар аксари кишварњои исломї ва мусулмоннишин тољирон нархро, баръакс, дар ин моњ арзон мекунанд, то ки бо њамин роњ низ соњиби савоб шаванд. Тавре мушоњида мекунем, дар арафаи иду айём, алалхусус, идњои Рамазону Ќурбон баъзе њамватанони мо барои оростани дастурхони намоишкоронаи идона аз бозору маѓозањо мањсулотро чунон зиёд мехаранд, ки гўё фардо дунё ба охир мерасида бошад. Такроран таъкид месозам, ки чунин рафтор ѓайр аз зоњирпарастї, зиёдаравї ва исроф чизи дигаре нест. Чунин шахсон бояд донанд, ки ба андозаи зарурат муњайё кардани маводи ѓизої, худдорї кардан аз исрофкорї ва оростани дастурхони камхарљи маънавї барои ањли хонаводаву хешу табору њамсояву дўстон савобу манфиати зиёд дорад. Мехоњам бо истифода аз фурсати муносиб ба њамватанони азизамон боз як масъалаи муњимро бори дигар хотиррасон намоям. Камбориш омадани тирамоњу зимистони гузашта ва боду њавои гарми бањори имсола, яъне хушксолї ба њосили зироатњои кишоварзї ва соњаи чорводорї, хусусан, дар вилояти Хатлон, яъне вилояти калонтарини истењсолкунандаи маводи ѓизої ва ноњияву минтаќањои дигар бетаъсир намемонад. Тибќи тањлилњо њаљми захирањои оби дарёњои кишвар нисбат ба меъёри њарсола чор-панљ баробар кам мебошад. Чунин вазъ моро водор месозад, ки ба истифодаи самараноки обу замин, баланд бардоштани њосилнокии зироатњо, њарчи бештар истењсол кардани мањсулоти кишоварзї, махсусан, дар заминњои обї ва омодагии њамаљониба ба тирамоњу зимистони солњои 2018-2019 эътибори аввалиндараља дињем. Дар чунин шароити буњронии олам мардуми шарифи мо бояд ањкоми шариатро доир ба зарари исрофкорї фаро-

мўш накунанд, боз њам сарфаю сариштакор бошанд, њангоми доир намудани тўю маърака ва дигар маросиму ойинњо, аз љумла дар моњи шарифи Рамазон ба таќлиду намоишкорї ва зоњирпарастиву зиёдаравї роњ надода, муќаррароти Ќонуни миллї “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим”-ро ќатъиян риоя намоянд. Њамватанони азизи мо њамеша дар хотир бояд дошта бошанд, ки риояи муќаррароти ќонуни мазкур танњо ба манфиати њар як оила, зиндагии боз њам осудаи њар хонавода, яъне бењбуди сатњу сифати зиндагї ва шароити бењтар барои таълиму тарбияи фарзандон мебошад. Њадафи ќабули таѓйиру иловањо ба ќонуни зикршуда низ, ки ќариб як сол пеш сурат гирифт, мањз аз њамин иборат мебошад. Мардуми шарифи Тољикистонро бори дигар огоњ мекунам, ки тибќи тањлилњо тирамоњу зимистони дарпешистода хеле барваќт, тўлонї ва сард меояд. Аз ин лињоз, њар як оила, њамаи сохтору маќомот ва ташкилоту муассисањо ва дар навбати аввал муассисањои иљтимої бояд аз њоло ба зимистон омодагї бинанд. Илова бар ин, зарур аст, ки њар оила захираи дусолаи мањсулоти озуќа ва маводи сўхтро дошта бошад. Итминони комил дорам, ки њар фарди бонангу номуси миллат минбаъд низ ба хотири ободиву пешрафти Ватани азизамон, њаёти осоиштаи мардум, тањкими сулњу субот, вањдати миллї ва истиќболи арзандаи љашни сисолагии истиќлолияти давлатии Тољикистони мањбубамон саъю талош хоњад кард. Дар охир Дастгоњи иљроияи Президентро вазифадор месозам, ки иљрои дастуру супоришњои додашуда ва риояи њатмии интизоми давлатиро тањти назорати ќатъї ќарор дињад. Фарорасии моњи шарифи Рамазонро ба кулли мардуми кишвар, њамватанони бурунмарзї ва њамаи шумо, њозирини арљманд, табрик гуфта, аз даргоњи Худованди мутаол ба њар хонавода саодату хушрўзї, ризќу рўзии фаровон, рўзгори осуда, ба Тољикистони азизамон сулњу суботи љовидонї ва ободиву пешрафти рўзафзун орзумандам. Саломату сарбаланд бошед! www. www. Prezident. Prezident. tj


6

E-mail: sohil.tj@inbox.ru; №29 (348) sohil.tj@mail.ru

16-óìè ìàéè ñîëè 2018

ÎÌÎÄÀÃD ÁÀ ÌÀÂÑÈÌÈ ÎÁÁÎÇD

À¸äàò äàð èäè Çàôàð

Дар арафаи ид ба муносибати 73юмин солгарди Рўзи Ѓалаба собиќадори мењнат, зањматкаши аќибгоњи солњои Љанги Бузурги Ватанї Петрова Анастасия Ивановна аз тарафи Раиси шањр Матлубахон Амонзода аёдат карда шуда, ба мавсуф њадяпулии Раиси вилоят ва Раиси шањр супорида шуд. Њамзамон ба 6 нафар зањматкашони аќибгоњ аз номи Раиси вилояти Суѓд Раљаббой Ањмадзода бо маблаѓи 1200 сомонї ва аз номи Раиси шањри Гулистон ба маблаѓи 800 сомонї ку-

макпулии якваќта супорида шуд. Ба муносибати Рўзи Ѓалаба аёдати собиќадорон, зањматкашони аќибгоњ, шахсони ба онњо баробаркардашуда, љанговарони байналмилал, муњофизони сохти конститутсионї, бартарафкунандагони садамаи Чернобил ва аъзои оилаи шахсоне, ки дар љангњо њалок гардидаанд, ба роњ монда шуда аз тарафи масъулини маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр ва љамоати шањракњо ба онњо ёрии якваќтинаи моддї расонида шуданд.

Тањти раёсати Раиси шањри Гулистон Матлубахон Амонзода љаласаи гурўњи корї оид ба муайян, ташкил ва ташхис намудани љойњои шиноварии оммавї дар минтаќаи истироњатии шањр дар мавсими тобистони соли 2018 доир гардид.

ÌÀÐÎÑÈÌÈ ¨ÄÁÓÄÈ £À²ÐÀÌÎÍÎÍ

Дар Боѓи фароѓатї-фарњангии Темурмалик ба ифтихори 73-юмин солгарди Рўзи Ѓалаба бар фашизм дар Љанги Бузурги Ватанї чорабинии шањрї дар пояи муљассамаи «Ёдбуд» бо иштироки зањматкашони аќибгоњ, љанговарони интернатсионалист, муњофизони сохти конститутсионї, чернобилчиён, сокинони маркази шањр, намояндагони љамоати шањракњо, корхонаву муассисањо, ташкилотњо ва мењмонон ба вуќўъ пайваст.

Тантанањои идона аз гузориши комиссари њарбии шањр подполковник М. Шамсиддинов ва гузашти бонизоми сарбо-

зони ќисми њарбии 45005 ибтидо гирифт. Муовини Раиси шањри Гулистон Ѓайрат Оќилзода гули-

стониёнро аз номи Раиси шањр Матлубахон Амонзода ба ифтихори Рўзи Ѓалаба шодбош гуфт. Намояндаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят Бахтиёр Эњсонзода табрикоти Раиси вилояти Суѓд Раљаббой Ањмадзодаро ба ифтихори 73-солагии Рўзи Ѓалаба манзури сокинони шањри соњили «Бањри тољик» намуд. Сипас ба хотираи ќурбониён ва шањидони Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 лањзаи хомўшї эълон гардида, дар интињо маросими гулчанбаргузорї ба пояи муљассамаи “Ёдбуд” ба вуќўъ пайваст.

ÏÅØÃÈÐÈÈ ÑÎÄÈÐØÀÂÈÈ ¯ÈÍÎßÒ²ÎÈ ÊÎÐÐÓÏÑÈÎÍD

Дар толори хурди маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр тањти раёсати Раиси шањри Гулистон Матлубахон Амонзода бо иштироки мудирон ва сардорони шуъбаву бахшњо, роњбарони зерсохторњо, раисони љамоати шањракњо, ташкилоту идора ва муассисањо љаласа доир гардид. Зикр гашт, ки тибќи љадвали тасдиќгарди-

даи Раёсати Агентии давлатиии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд бо маќсади пешгирї намудани содиршавии љиноятњои коррупсионї ва иќтисодии хусусияти коррупсионї дошта, дар байни кормандони соњањои мухталиф баргузории мулоќоту вохўрињо доир мегарданд. Намояндаи Раёсати Агентии давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд, сардори шуъбаи пешгирии коррупсияи Раёсат Зарифї Дилшод Неъматзода доир ба

Њушдор

ÍÀÁÎßÄ ÀÇ ÏÀÉÈ ²ÀÂÎÞ ²ÀÂÀÑ ÐÀÔÒ… Вазъи печидаи љањони муосир њар яки моро водор менамояд, ки барои дар рўњияи ватандориву ватанпарастї ва худшиносиву худогоњии миллї тарбия намудани насли наврас масъулияти бештарро дар дўш гирем. Мањз насли худшиносу худогоњ, ватандўсту ватанпараст метавонад доир ба дилхоњ њодисаи ба давлату миллат рабтдошта хулосаи лозима барорад ва барои њифзи Ватану миллат камари њиммат бандад. Боиси таассуф аст, ки имрўз бархе аз љавонони гумроњшудаи тољик низ ба гурўњњои террористии ДИИШ, «Толибон» ва ѓайра шомиланд. Тавре аз воситањои ахбори омма огоњї дорем, љавононе, ки дар Сурия ва Ироќ мељангиданд, аксар барои кор ба Федератсияи Руссия рафта, аз он љо ба давлатњои гирифтори љанг рафта, ба гурўњњои террористї пайвастаанд. Тибќи муќаррароти ќонунгузории кишвар нафароне, ки дар он љангњо иштирок доранду бо хоњиши худ ба Ватан бармегарданд аз љавобгарии љиноятї озод мешаванд. Мутаассифона, баъзе аз љавонон худро сарсупурдаи роњи пешгирифта вонамуд мекунанду гўё аз рўйи фармудањои Худованд амал менамоянд, ки ин амали эшон умуман ба ягон ањкоми дини мубини ислом рабт надорад. Нафаре, ки пойбанди њуру-

фоту таассуб аст, њељ суханеро ќабул надорад, зеро њаќиќати тањрифшудаи дар зењнаш љойбуда имкон намедињад, ки ў воќеиятро дуруст дарк ва бањогузорї кунад. Њол он ки ислом њељ гоњ хунрезиву зулму ситамро ќабул надорад. Аз ин рў љиддї муносибат кардан ба таълиму тарбия, хусусан дар рўњияи мењанпарастиву инсондўстї ба воя расидан ва таълими дурусти динї додан метавонад ба инсони комил шудани шахс мусоидат кунад. Инсони солимаќлу солимфикр пайи љустуљўй мешавад, меомўзад, њаќиќатро дарк менамояд. Бинобар ин њар нафаре, ки хатоашро фањмиду ихтиёран ба Ватан баргашт, авф шуду зиндагии орому осуда дорад. Аз ин рў набояд аз пайи њавою њавас шуд… Сайёра ДАВЛАТЗОДА, ДАВЛАТЗОДА, донишљў

омилњои асосии коррупсия, бартарї доштани чорањои пешгирикунанда ва аз байн барандаи заминањо ва шароити зуњури коррупсия, сиёсати зиддикоррупсионии давлатї ва монанди ин баромад намуда, бо мисолу арќоми мушаххас њолатњои содиршавии ин амали нанговарро дар њаёти љомеаи имрўзаи мо шарњу тавзењ дод. Дар охир муколамаи озоди ањли толор бо намояндаи Раёсат доир гардид. Чунин мулоќот дар толори муассисаи КАТС-и шањр бо кормандони соњаи тандурустї ва дар толори шуъбаи маориф бо кормандони соњаи маорифи шањр баргузор гардиданд.

Роњбари гурўњи корї, муовини Раиси шањр Ѓайрат Оќилзода доир ба иљрои амри Раиси шањр аз 30-юми апрели соли 2018, № 33 гузориши муфассал дод. Зикр гардид, ки дар соњилњои обанбори «Бањри тољик» њафт мавзеъњо ва чанд кўлу њавзњои сунъї барои љойи оббозї ва шиноварї муайян карда шудаанд. Аз љумла, дар шафати мењмонхонаи “Наврўз-2”, тарабхонаи “Мављи дарё”, ду мавзеъ дар соњили “Бањри тољик”, кўли сунъї дар мавзеи Боѓи миллї, обутобгоњи Лангар, кўлњои сунъї дар маркази таълимии Бонки миллии Тољикистон ва дар ЉДММ “Осоишгоњи Бањористон” фаъолият доранд. Муљиби зикр аст, ки барои фаъолияти бонизоми ин мавзеъњо бояд тибќи талаботи ќарори Раиси шањри Гулистон № 404, аз 18-уми октябри соли 2010 “Оид ба таъмин намудани бехатарї дар љойњои оббозї, истифодабарии наќлиёти обї ва воситањои шиноварї дар обанбор” барои ташкил намудани обутобгоњњо ва бањри таъмин намудани бехатарии истироњаткунандагон як зумра таљњизоти наљотдињї, воњиди корї ва лавњаву овезањо бо навиштаљот лозим мебошанд. Дар охир Раиси шањр Матлубахон Амонзода ба масъулин доир ба омодагї ва баргузории мавсими нави оббозї дастуру супоришњои мушаххас дод. Дафтари матбуоти Раиси шањри Гулистон

Шањрамонро обод мекунем! Тибќи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон кормандони корхонањои саноатї, коммуналї, муассиса ва ташкилотњои шањр ва шањракњо корњои ободонї ва кабудизоркуниро вусъат бахшида, то ба имрўз дар худуди шањр ва шањракњо зиёда аз 9200 дарахтони њамешасабзи ороишї ва 6910 бех дарахтони мевадињанда шинониданд.

Аз љумла; 948 бех ардач, 4042 бех санавбар, 140 бех туя, 45 бех каштан, 615 бех сарв, 3500 бех сафедор, зардолу, нок, олуча, гелос, сиёњолу, шафтолу мебошад. Инчунин, 12250 дона гули лола, зиёда аз 67200 кўчати гули садбарг, зиёда аз 213 њазор ќаламчаи садбарг ва 157313 гулњои њархелаи мавсимї шинониданд. Даромади шањраки Сирдарё аз нав таљдид гардида, зиёда аз 120 бех дарахтони њамешасабзи калонњаљм бо иштироки бевоситаи Раиси вилояти Суѓд мухтарам Раљаббой Ањмадзода шинонида шуд. Њамчунин, дар шањраки номбурда 460 бех дарахтони мевадињанда, 670 бех дарахтони ороишї њамешасабз ва 5000 бех кўчати гули садбарг ва зиёда аз 3500 гулњои мавсимї шинонида

ВУСЪАТИ КОРЊОИ ХУРРАМГАРДОНЇ

шуд. Дар шањраки Консой 2230 бех дарахтони мевадињанда ва 2132 бех дарахтони ороишї, 1392 кўчати гули садбарг, 3000 гули лола, 3000 кўчати гулњои мавсимї, дар шањраки Чоруќдаррон 600 бех дарахтони мевадињанда ва 1100 бех дарахтони ороишї, 600 кўчати гули садбарг, 300 кўчати гулњои мавсимї, дар шањраки Адрасмон 2000 бех дарахтони њамешасабз ва 2080 бех дарахтони мевадињанда, 1150 кўчати гули садбарг, 2500 гулњои мавсимї шинонида шудааст. Дар шањраки Зарнисор 340 бех дарахтони мевадињанда ва 240 бех дарахтони ороишї, 500 кўчати гули садбарг шинонида шуд. Сифати роњњои автомобилгарди шањр ва шањракњо мавриди санљиш ќарор дода шуда, дар соли равон 44 км онњо мавриди таъмир ќарор дода мешавад. Аз љумла; 2 км таъмири асосї, 19 км таъмири љорї ва 22 км роњњо шаѓалпўш карда мешавад. Инчунин, дар соли љорї аз њисоби маблаѓњои буљети вилоят таъмири 3,5 км роњњои автомобилгарди шањр дар назар аст. Бояд ќайд намуд, ки дар соли равон сохтмони 11 майдончањои варзишї ва 16 майдончањои бачагона дар назди хонањои баландошёна аз љониби корхонањои саноатї, ташкилоту муассисањо ба наќша гирифта шудааст. Љињати иљрои дастуру супоришњои Роњбари Дастгоњи иљроияи Пре-

зиденти Љумњурии Тољикистон аз 27уми феврали соли 2018 бо маќсади омодагии њамаљониба сазовор пешвоз гирифтани 27-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањр ва шањракњои он то ба имрўз дањ маротиба њашарњои умумишањрї гузаронида шуд. Дар шанбегињои мазкур зиёда аз 31400 нафар иштирок намуда, дохил ва гирду атрофи корхона, ташкилоту, муассисањо, мањаллањои ањолинишин, ќабристонњои мављуда, боѓњои фарњангиву фароѓатї, варзишгоњњо ва сойњоро аз алафњои хушк ва партовњо тоза намуданд. Инчунин, 7580 метр љўйборњо тоза карда шуда, бордюрњо, пояи дарахтонро сафед намуда, аз њудуди шањр ва шањракњо ба миќдори зиёда аз 32 тонна партовњои гуногун бароварда шуд. Дар шанбегињои мазкур њамаи корхона, ташкилоту-муассисањо ва ањолї фаъолона иштирок намуда, аз љониби онњо дар маркази шањр ва шањракњо 8650 бех нињолњои ороишии њамешасабз ва сояафкан ба монанди санавбар, ардач, тавр, сарв, сафедор ва 6605 бех дарахтони мевадињанда зардолу, олуча, сиёњолу, шафтолу, гелос, себ ва гайра шинонида шуд. Корњои ободонї дар њудуди шањр бомаром идома дорад. Мањмудљон РАЊМАТОВ, мудири бахши наќлиёт ва коммуникатсияи МИЊД-и шањр


E-mail: sohil.tj@inbox.ru; sohil.tj@mail.ru №29 (348)

ìàéè ñîëè2016 2018 1616-óìè ноябри соли

7

НОВОСТИ ГУЛИСТОНА

ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈËÈ ÏÀÌßÒÜ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ГУЛИСТОНЕ 9 мая в городе Гулистоне торжественно отметили день Великой Победы. Праздничное мероприятие, в котором приняли участие воиныинтернационалисты, защитники конституционного строя, ветераны тыла, чернобыльцы, вдовы и матери погибших, почетные граждане города Гулистона, представители организаций и ведомств, состоялось в парке имени Темурмалика у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, на берегу Таджикского моря. Замер почетный караул у монумента. Стройной шеренгой прошли военнослужащие гарнизона, базирующего на территории города. Загорелся Вечный Огонь в память тех, кто ценой своей жизни и здоровья защищал Родину от фашизма. Перед присутствующими выступил заместитель председателя города Гулистона Гайрат Окилзода, который поздравил всех с великим праздником, отмечаемым сегодня во всем прогрессивном мире. Представитель ИОГВ Согдийской области Бахтиёр Саидзода зачитал поздравительное обращение к гулистанцам от имени председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода. Минутой молчания почтили павших участники мероприятия. Затем состоялась церемония возложения венков к памятнику павшим. Для участников мероприятия были накрыты праздничные дастарханы, каждый мог отведать солдатской каши, приготовленной искусным знаменитым поваром города Мухаммаджоном. Праздник прошел на высоком уровне, ветераны делали фото на память, поздравляли друг друга.

В канун Дня Победы в микрорайоне имени Игамберды Ходжамбердыева по инициативе Совета ветеранов войны и тыла города Гулистона была установлена новая мемориальная доска с портретом кавалера Ордена Славы трех степеней И. Ходжамбердыева взамен старой. Первая мемориальная доска была установлена в честь 40-летия Великой Победы в 1985 году, в канун 73-годовщины Победы ее заменили. На церемонии присутствовало около 300 человек, - это председатель Совета ветеранов войны и тыла Каромат Касымова, члены Президиума Совета ветеранов, воины-интернационалисты, жители микрорайона, председатели мехаллинского комитета, учащиеся старших классов общеобразовательных школ города Гулистона. Каромат Касымова, выступив перед участниками мероприятия, подробно рассказала

автобиографию героя, ознакомив жителей микрорайона с его подвигами. – «Уроженец села Ашаба Аштского района на фронт был призван в самом начале войны, 25 июля 1941 года. Участвовал в боях на 2-ом Белорусском фронте, где был тяжело ранен. Однако подлечившись в госпитале, солдат Игамберды вновь отправился в самую гущу сражений, и в начале июля 1944 года был награжден медалью «За отвагу» за уничтожение танков и живой силы противника. Орден Славы 3-ей степени молодой боец получил в том же месяце за уничтожение самоходного орудия, за боевое отличие 14 февраля 1945 года был награжден Орденом Славы 2-ой степени, за отличные действия, мужество и самоотверженность, проявленные при боевых действиях в немецкой деревне 15

КОНКУРС СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ

2018 - Год развития туризма и народных ремесел

ÏÎÌÎÙÜ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ 2018 год – год развития туризма и народных ремесел. Население нашей республики издревле славилось народными умельцами, которые занимались рукоделием, шитьем, вышиванием. Мужчины делали гончарные изделия, занимались кузнечным ремеслом, делали колыбели для младенцев (говхора), занимались резьбой по дереву. Существовали целые кварталы, в которых жители занимались единым ремеслом. Это кварталы точильщиков ножей, мастеров по

изготовлению сабель, клинков, хлебопекарей, швей лоскутных одеял, мастеров по плетению корзин. Эти кварталы так и назывались – махалля пекарей, махалля швей и т.д. В годы Союза народные ремесла с большим объемом производства слегка позабылись. Все меньше и меньше люди занимались народными промыслами, трудясь на производстве. С приобретением нашей республикой независимости народные ремесла стали постепенно возрождаться. Еще много осталось, в основном,

в сельской местности, умелиц золотошвей, вышивальщиц и многих других. Однако не всегда такой специалист умелец может позволить себе начать большой объем производства своей продукции. Для этого обязательно необходимы вложения. Это и сырье, и время. Многие женщины, желающие открыть на дому небольшие артели, обращаются с вопросами о получении упрощенного кредита. По этом поводу заместитель управляющего филиалом № 31 ГСБ РТ «Амонатбанка» по городу Гулистону Амриддин Хасанзода пояснил: - «Несмотря на то, что в течение последних трех лет «Амонатбанк» прекратил выдачу кредитов, в год, объявленный Лидером нации, уважаемым Президентом Эмомали Рахмоном годом народных ремесел, руководство банка

Советы доктора

СНИЖАЕМ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

В связи с резкими колебаниями температуры воздуха, ее нестабильностью, и многими другими факторами, о которых речь пойдет ниже, нередко наряду с людьми старшего поколения, по поводу повышения артериального давления, к нам обращаются и совсем молодые пациенты. Постоянное, а в начальных стадиях периодическое повышение артериального давления признак гипертонической болезни. Однако не нужно паниковать, а просто необходимо выяснить причины заболевания, для того, чтобы успешно бороться с ним. Существует несколько причин, приводящих к высокому артериальному давлению, этонервное напряжение, душевные переживания. Вторым фактором является задержка в организме хло-

рида натрия, то есть поваренной соли, которая не в полной мере выводится почками. Третий фактор - избыточно усиленная насосная работа сердца при излишне большом объеме крови, участвующей в кровообращении. Таким образом, для предотвращения дальнейшего развития гипертонической болезни необходимо следовать некоторым рекомендациям. Это – снижение нервно-эмоционального напряжения, в основном, в процессе физической активности. Пешие прогулки, доступные виды спорта, но ни в коем случае, действия требующие умственного напряжения, такие как сидение, у телевизора, игра в шахматы, книги, что не всегда служит разрядкой напряжения центральной нервной системы. Важнейшая из

мая 1946 года был удостоен высокой награды – Ордена Славы 1-ой степени. Вся жизнь Игамберды Ходжамбердыева была посвящена служению народу, своей любимой Отчизне. Где бы он ни трудился, за добросовестное отношение к своим обязанностям, за безупречный труд неоднократно награждался почетными грамотами. На примере таких героев должно расти молодое поколение». Перед присутствующими также выступали ветеран труда Пулат Жадринов, сын Игамберды Ходжамбердыева – Анатолий, воин –афганец Абдурасул Кадыров. Ушел герой из жизни в 1985 году. Его память увековечили в граните. Страна должна помнить своих героев. Мероприятие послужило, прежде всего, примером для старшеклассников, принимавших участие в

В рамках месяца молодежи и в ознаменование Дня медицинской сестры, который отмечается ежегодно 12 мая, в санатории «Бахористон» прошел городской конкурс среди медицинских сестер города Гулистона и поселков. В конкурсе, состоявшем из пяти номинаций: приветствие, демонстрация профессиональных качеств, исполнение музыкального номера, сервировка праздничного стола и показ национальной одежды, все участницы показали отличные результаты. По итогам конкурса компетентным жюри, в состав которого входили: О.Султанов – представитель ЦГБ города Гулистона, Г.Гафурова - главный врач санатория «Бахористон», Н. Эргашева - заве-

решило пойти навстречу желающим возродить былые народные традиции и ремесла, дабы донести его до подрастающего поколения. В связи с этим, мы можем выдать кредит на 12 календарных месяцев в размере 5000 сомони для развития народного ремесла под самые низкие проценты. Все желающие могут придти в филиал «Амонатбанка» в городе Гулистоне. Здесь они получат подробную информацию». Отрадно, что стали возрождаться как Феникс из пепла, наши народные традиции и ремесла, ведь сколько красивых и нужных вещей могут изготовить наши умельцы. Но еще отрадней, что Правительство идет навстречу жителям своей страны, оказывая всевозможную поддержку и помощь. Л.НЕГМАТЗАДЕ, Л.НЕГМАТЗАДЕ, собкор «Сохила»

реальных и доступных мер противодействия повышению артериального давления ограничение или исключение острых и соленых блюд. Нередко больному назначают мочегонные препараты, способствующие выведению солей из почек. Итак, каждый человек может самостоятельно предупредить развитие гипертонической болезни или воспрепятствовать ее становлению, не прибегая к лекарствам. В настоящее время признано целесообразным начинать лечение не с назначения лекарств, а с устранения вредных привычек, резких отклонений в режиме труда и отдыха, в характере питания. Лишь безуспешность этих мер вынуждает перейти к лекарственному лечению. Все другие аспекты лечения являются целиком компетенцией врача и не допускают самодеятельности со стороны больного. Угулой ВОХИДОВА, заместитель главного врача ЦГБ города Гулистона по лечебной части, врач-терапевт 1 категории

установлении мемориальной доски, оно имело определенную цель- военно-патриотическое значение, воспитывать в молодежи чувство патриотизма, любви к своей Родине, и такие как Игамберды Ходжамбердыев должны вызывать чувство гордости в каждом гражданине, в каждом жителе нашего города, ведь именно в Гулистоне проживал в последние годы наш герой.

дующий Клинической лабораторией Центра здоровья города Гулистона, Т.Мирзовалиев – врач центра здоровья поселка Адрасман, М.Исобаева–врач Центра здоровья города Гулистона, были присуждены призовые места победителям. Первое место заняла медицинская сестра санатория «Бахористон» Парвинаи Саидзода, второе место заняла Бунафша Назирова, медработник санатория «Шифо», и третье место было присуждено двум медицинским сестрам – С.Исмоиловой ЦГБ города Гулистона и Мехрангез Узоковой – поселок Адрасман. Победители были награждены ценными подарками. Все участницы конкурса получили поощрительные призы.

Только факты

СКОЛЬКО ВЕТЕРАНОВ ВОВ? На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 345 ветеранов Великой Отечественной войны. Ветераны ВОВ на сегодняшний день живут во всех регионах Таджикистана. Меньше всего их осталось в ГБАО – 4 человека, в Согде - 102, в Хатлоне - 136, в Душанбе - 46 и в районах республиканского подчинения 66 человек. Около 300 тысяч выходцев из Таджикистана ушли на фронт в 1941-1945 годах. Тогда население республики составляло около 1,25 миллиона человек. Около 100 тысяч из них пали в боях. 55 тысяч бойцов были награждены орденами и медалями, 64 воина получили высшее звание — Героя Советского Союза. В настоящее время на территории Согдийской области проживают 101 участник ВОВ, 467 тружеников тыла и 4 семьи, чьи главы погибли на полях сражений. На сегодняшний день в городе Гулистон проживает 1 участник и ветеран ВОВ и 6 тружеников тыла. По материалам СМИ подготовил Илья Росс


8

E-mail: sohil.tj@inbox.ru; №29 (348) sohil.tj@mail.ru

16-óìè ìàéè ñîëè 2018

Маслињати мутахассис

БОТУЛИЗМ

Ѓолибони чемпионати вилоятї

Санаи 25-26 апрели соли 2018 дар Ќасри варзиши шањри Хуљанд Чемпионати вилояти Суѓд оид ба каратэ-до годзюрю бахшида ба «Соли 2018- Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» баргузор гардид. Дар Чемпионати мазкур зиёда аз 30 нафар варзишгарони шањри Гулистон тањти роњбарии сармураббї оид ба каратэ-до годзюрюи мактаби варзишии шањр Валиљон Ќамбаров иштирок намуданд. Варзишгарони мо Анушервони Ѓуфрон, Шамсиддинов Шарифљон, Абдуќодиров Эргашбой, Насибов Фурќатљон, Љалилов Манучењр, Урунов Мирзобањром, Њамралиев Фаромўз, Набиев Шералї, Худойбердиев Муњриддин, Њамралиев Абўбакр, Тозагулхонов Фирдавс, Камолов Муњаммадназар, Захриддинов Исломиддин хеле бомањорати баланд баромад карда сазовори љойи 1, варзишгарон Њалими Олим, Фаризљони Абдуѓиёс, Алиев Сорбон, Облоназаров Шерзод, Латипов Рустам, Зоидов Музаффар, Нодиров Умедљон, Захриддинов Имомиддин, Содиќова Нилуфар сазовори љойи 2 ва Шодимуродзода Каъба, Рустамов Фирдавс, Манучењри Абдуѓиёс, Захриддинов Муњаммадљон, Орзуќулова Мављуда дар вазнњои гуногун сазовори љойи сеюм гардиданд. Дафтари матбуоти Раиси шањр

Ботулизм (њасибак) – ин беморї њангоми истеъмоли ѓизое, ки дар он зањри ботулинї вуљуд дорад, ба амал меояд. Зањролудшавї аз ѓизо, њангоми истеъмоли мањсулотњое, ки дар шароити хона (бонкањои консервагї) тайёр карда шудаанд ва дар таркиби онњо барангезандаи бемории њасибак вуљуд дорад,ба амал меояд. Дар замони њозира аз зарфњои консервагие, ки дар фабрикаю заводњо ин мањсулотњо тайёр карда мешаванд, ба ин беморї хеле ва хеле кам гирифтор мешаванд. Асосан ба ин беморї њангоми истеъмоли мањсулотњои замбурўѓї, сабзавотї, моњигї ва мањсулоти гўштї, ки дар шароити хона тайёр карда шудаанд, гирифтор мешаванд. Барангезандаи беморї – клостридия мебошад, ки танњо дар муњити беоксиен зиндагї ва инкишоф менамояд. Дар рафти фаъолияти њаётиаш клостридия аз худ зањр хориљ менамояд, ки 0,3 микрограмми он барои инсон марговар мебошад. Зањрњои онњо 7 намуд(типи А, В, С, D, E, F ва G ) мешаванд, ки зидди зањри (антитоксини) як намуди он ба намуди дигараш таъсир намерасонад. Дар навбати худ њамаи ин зањрњо ба тор-

Замира ВАЛИЕВА, духтури санитарии гигиенаи хўрокаи МНДСЭ-и шањри Гулистон

ÄÈ££ÀÒ, ÎÇÌÓÍ!

Навидњо

ОЗМУНИ «АКАДЕМИЯИ ХУРДИ ИЛМЊО»

МАЌОМОТИ ИЉРОИЯИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ ШАЊРИ ГУЛИСТОН барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї озмун эълон менамояд:

Дар муассиаси тањсилоти миёнаи умумии №14-и ноњияи Бобољон Ѓафуров даври сеюми озмуни «Академияи хурди илмњо» баргузор гардид, ки дар он 14 нафар намояндагони муассисањои таълимии шањри Гулистон иштирок намуданд. Дар даври вилоятї 5 нафар хонандагони болаёќати муассисањои таълимї Ситора Шарифова -хонандаи синфи 11-и МТМУ №2 аз бахши адабиёти русї дар мавзўи «Эљодиёти Лоиќ Шералї», Самандар Љамолиддинов – хонандаи синфи 9-и МТМУ №14 дар бахши забони англисї дар мавзўи «Соли 2018-Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї», Парвина Њаќназарова – хонандаи синфи 9-и МТМу №14 дар бахши таърих дар мавзўи «Пешвои миллат- ифтихори мост», Фаромўз Файзуллоев – хонандаи синфи 11-и МТМУ №14 дар бахши технологияи иттилоотї дар мавзўи «Поднимаем онлайн ТВ», Шањноза Халифаева – хонандаи синфи 10-и МТМУ №14 дар бахши экология дар мавзўи «Муњити зист ва муњофизати табиат» сазовори љойњои намоён гардида, барои иштирок ба даври љумњуриявии озмун роњхат гирифтанд.

ЧАНД НАФАР БА ДОНИШГОЊ МЕРАВАД?

ТАЛАБОТЊОИ ТАХАССУСЇ: БАРОИ МАНСАБИ САРМУТАХАССИС: -тањсилоти олии касбї, ихтисос ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самаранокии вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад, 2 сол собиќаи

хизмати давлатї ё 3 сол собиќаи умумии мењнатї. БАРОИ МАНСАБИ МУТАХАССИСИ ПЕШБАР: -тањсилоти олии касбї, ихтисос ба мансаби ишѓолшаванда мувофиќ, ки иљрои самаранокии вазифањои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад, 1 сол собиќаи хизмати давлатї ё 2 сол собиќаи умумии мењнатї дошта бошад. БАРОИ МАНСАБИ МУТАХАССИС: -тањсилоти олї, ё миёнаи касбї, ки иљрои мансабњои мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад. ЊУЉЉАТЊОИ ЗАРУРИИ ПЕШНИЊОДШАВАНДА: - ариза ба унвони роњбари маќомот; - вараќаи шахсии ба њисобгирии кадрњо бо 4 адад расми 3х4; - тарљумаи њол; - нусхаи њуљљатњо дар бораи тањсилот; - нусхаи дафтарчаи мењнатї; - маълумотнома оид ба вазъи саломатї (шакли 038 УЕ); - нусхаи шиноснома; - маълумотнома оид ба надоштани доѓи судї (ИТС); - нусхаи шањодатномаи дахлдори сабти асноди њолати шањрвандї; - нусхаи гувоњномаи раќами мушаххаси андозсупоранда (ИНН); - маълумотнома дар бораи даромад ва вазъи молу мулк; - нусхаи билети њарбї (барои шахсоне, ки хизмати њарбиро адо намудаанд). Муњлати ќабули њуљљатњо: то 21 рўз пас аз чопи эълон дар бораи гузаронидани озмун. Нишонї: шањри Гулистон, кўчаи Истиќлол 79, шуъбаи ташкилї ва кор бо кадрњои дастгоњи Раиси шањри Гулистон. Телефон барои маълумот: (83443) 2-46-11, E.mail: www.кadr5151@mail.ru бояд маблаѓи пешпардохтро дар њаљми панљ фоиз аз арзиши амвол то баргузории музояда ба суратњисоби депозитии иљрочиёни суд пардохт намоянд. Хоњишмандон метавонанд барои иштирок дар савдо ва гирифтани маълумоти иловагї ба иљрочиёни суди шањри Гулистон бевосита ва ё бо телефони (83443)2-27-77 мурољиат намоянд.

Музоядаи оммавї

30-юми апрели соли равон раванди баќайдгирии асосии довталабон дар Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон љамъбаст гардид. Мувофиќи њисоботи даврии Маркази миллии тестї 355 нафар (75,5%) хатмкунандагони муассисањои таълимии шањри Гулистон аз ќайд гузаштаанд, ки аз ин шумора 286 нафар (56,6%) хатмкунандагони соли тањсили 2017-2018 ва 69 нафар (13,7%) хатмкардагони солњои ќаблии муассисањои таълимии шањр мебошанд. Дафтари матбуоти Раиси шањр

Иљрочиёни суди шањри Гулистони вилояти Суѓд амволи ба гарав гузоштаи Абдусатторов Ѓулом Абдусатторович, манзили истиќоматии воќеъ дар шањри Гулистон, кўчаи Ленинабадская, хонаи 34, њуљраи 26-ро бо арзиши ибтидоии 105340 як саду панљ

њазору сесаду чил) сомонї дар музоядаи оммавї ба фурўш мебарорад. Музояда санаи 6-уми июни соли 2018, соати 10:00 даќиќа дар утоќи кории иљрочиёни суди шањри Гулистон баргузор мегардад. Шахсоне, ки хоњиши иштирок карданро доранд,

БА ДИЌЌАТИ ИШТИРОКЧИЁН, МУХЛИСОН ВА ХОЊИШМАНДОНИ МАЊФИЛИ “КОРВОНИ МАЪНАВИЁТ”

Ба малумоти Шумо мерасонем, ки бахшида ба муносибати 25-умин солгарди ташкилёбии мањфили “Корвони маънавиёт” њамоиши илмї-– бадеї бо иштироки зиёиёни шањри Гулистон ба ифтихори Рўзи Вањдати миллї 30-юми майи соли 2018 дар Кохи “Истиќлол” баргузор мегардад. Ба ќайдгирї: то соати 13-30; Оѓози чорабинї: соати 14-00. Телефон барои иртибот: роњбари мањфили “Корвони маънавиёт” А. Усмоналиев (918) 38-34-57, (84334) 2-49-80 Кумитаи тадорукот

Ñàðìó³àððèð Àáäóìàííîí ÎÄÈÍÀÅ (Бо забони тољикї ва русї) Муассиси њафтанома: Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè øà³ðè Ãóëèñòîí

њои асаб таъсир расонида, фалаљшавии мушакњоро ба амал меоранд. Давраи нињонии беморї – даврае, ки зањри микроб ба хун гузашта таъсири худро сар мекунад, аз якчанд соат то 5 рўз (асосан аз 12-24 соат) давом меёбад. Дар бемор нишонањои илтињоби шадиди меъда пайдо мешавад: дарди шикам, дилбењузурї, ќайкунї. Нишонаи дарунравї њангоми бемории ботулизм хеле кам дида мешавад. Шикояти бемор асосан аз бењолї, хушкшавии дањон, дарди сар мебошад. Нишонањои ба бемории ботулизм хос: ин норасоии биної (хирагии чашм ва монанди ин) мебошад. Њангоми муоинаи бемор гавњараки чашми ў васеъ шуда, њаракатњои бетартибонаи горизонтали гавњараки чашм (нистагм), нимпўш-

шудани чашмњо ба назар мерасад. Дар рафти ављгирии беморї нутќи бемор нофањмо, овозаш хафа ё ин ки умуман гум мешавад. Ваќте ки бемор об менўшад, оби нўшидаи ў аз бинї берун меояд. Аз сабаби фалаљшавии гулў, раванди фурўбарї вайрон мешавад, инчунин фалаљшавии мушакњои мимикї (рўй) дида мешавад. Баъдтар фалаљшавии дигар мушакњо ба амал меоянд: мушакњои дастон, гардан, мушакњои ќафаси сина, ки дар натиља нафаскашї душвор мешавад. Дар рўзи 35 беморї аз норасоии њаво бемор метавонад њалок шавад. Бояд ќайд кард, ки фалаљшавии мушакњо дида шавад њам, аммо њиссиёти торњои асаби бемор гум намешавад. Ёрии аввалин њангоми бемории ботулизм: дар аввал шустани меъда, њуќнаи сифонї, ќабули доруњои исњоловар (30 гр магнезиро дар 0,5 литр об њал мекунанд). Баъди ин амалиётњо беморро ба шуъбаи сироятї бистарї намудан лозим аст. Дар он љо муолиљаи махсус бо зардобњои зиддиботулинї (типи А, В ва Е) ва табобати зидди зањролудшавї таъин карда мешавад. Дар њолати фалаљ шудани мушакњои нафаскашї, ба бемор таљњизоти сунъии нафакашї пайваст мекунанд.

Нишонии идора: 735750, шањри Гулистон, кўчаи Истиќлол 61 “а” Телефон: 2-42-34 (92) 732-06-02 (92) 888-45-24 E-mail: sohil.tj@inbox.ru; sohil.tj@mail.ru

Бахши фарњанги шањри Гулистон бинобар вафоти нобањангоми корманди бахш Аълочии фарњанги Љумњурии Тољикистон Àáäó¥à³³îð ÍÀÇÈÐÁÎÅ таъзия баён намуда, ба ањли хонадон ва пайвандони марњум сабри љамил хоњон аст.

Раќами ќайди давлатї 21-Р-6 Њафтанома њар рўзи сешанбе нашр мегардад. Њафтанома дар маркази копютерии “Соњил” омода ва дар ЉДММ “Ношир” чоп шудааст. Навбатдори шумора: Бузургмењри РАЊИМ

Ñà³èôàáàíä Çîêèð¿îí ²ÎÌÈÄÎÂ

Супориш №___

нусха 910

20 2018  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

20 2018  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

Advertisement