Page 1

РЎЗИ МОДАР МУБОРАК, ГУЛИСТОНИЁН!

²àôòàíîìà àç 21-óìè ìàðòè ñîëè 1998 èíòèøîð ìåøàâàä

№10 марти соли 2018 №1(934) (876)7-уми 2 январи соли 2017

Маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон

Тањти раёсати Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Раиси Њукумати кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон маљлиси навбатии Њукумати Љумњурии Тољикистон баргузор шуд. Дар кори маљлис нахуст аз рўи масъала “Оид ба Њисобот дар бораи заминњои мављуда, таќсимоти онњо аз рўи гурўњњо, намудњои замин ва заминистифодабарандагони љумњурї ба њолати 1-уми январи соли 2018” гузориши Раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї шунида шуд. Таъкид гардид, ки марзи маъмурии Љумњурии Тољикистон ба њолати 1 январи соли 2018 нисбат ба њолати 1 январи соли 2017 бетағйир мондааст. Дар истифодаи корхонаю ташкилотњои кишоварзї 6 миллиону 960 њазору 741 гектар, аз он 681 њазору 413 гектар замини обї ќарор дорад. Дар соли 2017 майдони 1 њазору 720 гектар заминњои партови обї ба гардиши кишоварзї ворид гардида, ба заминњои корами обї дохил карда шудааст. Аъзои Њукумати кишвар 8 лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон ва 1 хулосаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз љумла Дар бораи пешнињоди хулосаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ба лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї”” - ро муњокима карда, барои баррасї ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон

пешнињод намуданд. Дар кори маљлиси навбатии Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи пешнињоди Маљлиси вакилони халќи вилояти Суғд оид ба номивазкунии баъзе мањалњои ањолинишини шањрњои Истаравшан, Конибодом ва ноњияи Бобољон Ғафуров” ќарори дахлдор ќабул карда шуд. Инчунин зимни баррасии масъалањои рўзномаи маљлиси Њукумат лоињањои як ќатор ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии шањри Душанбе барои давраи солњои 2018-2020”, “Дар бораи Барномаи давлатии тарбияи ватандўстї ва тањкими њувияти миллии љавонони Тољикистон барои солњои 2018-2022”, Дар бораи Барномаи рушди сайёњї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020” ва “Дар бораи Тартиби гузаронидани имтињонњои марказонидаи дохилшавї ба муассисањои таълимии тањсилоти миёна ва олии касбии Љумњурии Тољикистон” баррасї шуд. Лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии шањри Душанбе барои давраи солњои 20182020” њамчун њуљљати асосї самтњои

афзалиятнок ва сиёсати ояндаи рушди иљтимоию иќтисодии шањри Душанбе барои давраи то соли 2025 - ро муайян намуда, љињати ноил шудан ба рушди устувори иќтисодї, дастрасии ањолї ба хизматрасонии заминавии иљтимої, инфрасохтори мутобиќ, коњиш додани сатњи камбизоатї ва инчунин зиёд шудани табаќаи миёнаи ањолии шањр заминаи мусоид хоњад гузошт. Мавриди зикр аст, ки лоињаи ин ќарор бо маќсади иљрои банди 1 наќшаи чорабинињо оид ба иљрои дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ки дар вохўрї бо масъулону фаъолони шањри Душанбе 15-уми феврали соли 2017 баён доштанд, тањия гардидааст. Маќсади тањияи лоињаи ќарор “Дар бораи Барномаи рушди сайёњї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020” такмил додани заминањои меъёрию њуќуќї ва тањлилу банаќша-

гирии фаъолона љињати таъмини рушди соњаи сайёњии Љумњурии Тољикистон, ба талаботи низоми воридшавї ва мутобиќ сохтани соњаи мазкур ба бозори љањонии хизматрасонињои сайёњї мебошад. Њадаф аз тањияи лоињаи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Барномаи давлатии тарбияи ватандўстї ва тањкими њувияти миллии љавонони Тољикистон барои солњои 2018-2022” ин тарбияи маънавию љисмонии љавонон, инкишофи њисси ватандўстї ва муњаббати онњо нисбат ба Ватан, њифзи амният, тањкими истиќлолият ва ободии Ватан, эмин нигоњ доштани насли љавон аз тањдидњои замони муосир мебошад. Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти кишвар, Раиси Њукумати Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба аъзои Њукумат ва роњбарони њамаи сохторњои давлатї оид ба татбиќи лоињањои ќарорњои Њукумат ва Ќонунњои љумњурї, инчунин иљрои дигар масъалањои маљлиси навбатии Њукумати Љумњурии Тољикистон, дастурњои мушаххас доданд. Супоришњои дигар ба Њукумати мамлакат, Раиси шањри Душанбе ва роњбарони маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо оид ба корњои ободонию созандагї дар саросари кишвар, бахусус дар пойтахти мамлакат, омодагии њамаљониба ва арзанда ба љашну идњои умумимиллї, аз љумла Наврўзи байналмилалї, чорабинињои сатњи минтаќавию љањонї, ки соли 2018 дар пойтахти кишвар шањри Душанбе баргузор мегарданд, вусъати корњои сањрої, дар сатњи зарурї доир кардани кишту кори бањорї, ташкили намоиш-фурўши мањсулоти кишоварзї, ба роњ мондани њашарњои умумї бањри таъмини тозагии муњити зист, дода шуд.

www.Prezident.tj


2

E-mail: sohil.tj@inbox.ru; sohil.tj@mail.ru №29 (348)

7-óìè ìàðòè соли ñîëè 2018 16 ноябри 2016

Òàáðèêîòè

Раиси шањри Гулистон Сатториён Матлубахон Амонзода ба муносибати иди Рўзи Модар

Модарон ва хоњарони арљманд! Бо оѓози эҳёи табиат – фасли рўидани сабза, шукуфтани гулҳо ва љомаи сабзи баҳорї ба тан кардани дашту саҳрои сарзамини зебоямон рост омадани Рўзи модар

рамзи басо неку хуљаста мебошад. Чунки агар баҳор оѓози эҳёи табиат ва зиндагї, ибтидои наќшаву ниятҳо ва ташаббусу иќдомоти тоза, омодагї ба кишту кор ва оѓози нави корҳои ободониву созандагї бошад, модар худ сарчашмаи зиндагї ва бах-

шандаи ҳаёт мебошад. Модар арзандаи ҳама гуна эҳтиром, ќадршиносї ва дўстдорї мебошад, зеро ў меҳрубонтарин, азизтарин инсон барои ҳар як шахс буда, фарзанди худро бузургворона ва бо дилсўзиву бахшоиш ҳамеша дастгиру пуштибон аст, ба хотири роҳату осоиши фарзандаш шабу рўз заҳмат мекашад ва намегузорад, ки нури чашмони ў ба ранљу озоре гирифтор гардад, бардаму солим ба камол расад, соҳиби одобу маърифат шавад, илму дониш ва касбу ҳунар омўзад ва дар оянда барои љомеа хизмати сазовору шоиста анљом диҳад. Тавассути сиёсати некбинона ва оќилонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон ва бо шарофати Истиќлолияти давлатї дар кишварамон дар бобати баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа ва таъмини њуќуќу имкониятњои баробари мардону занон модели сиёсати давлатии Тољикистон эљод карда шуд. Истиќлолияти давлатї

ÒÀÚÇÈÌ ÌÅÊÓÍÀÌ ÄÀÐ ÏÅØÈ ÏÎÈ ÌÎÄÀÐ

Модар… воќеан вожаи ширину дилангез аст. Ваќте, ки модар мегўем, тамоми њастиро як эњсоси гуворое фаро мегирад, ки мо аз он рўњ бар худ меболад. Модар ба мисли замин якто аст ва муњаббати ў барои мо фарзандон беканору љовидона аст. Наметавон бо ин њарфњои парешон азамат ва бузургиву самимияти модарро тасвир намуд. Модар ва ранљу азияте, ки бањри ба камол расидани як тифл паси сар мекунад наметавон ба риштаи тасвир кашид. Ин њаќиќати бе бањс аст: Як шаба он ранљ, ки модар кашид, Бо ду љањонаш натавон баркашид. Бале, Модар ќиматтарин неъмати дунё, сарчашмаи муњаббати беканор, њимматбаландтарин шахси башар аст. Бузургии зан-модар, пеш аз њама, дар он таљассум меёбад, ки ў чароѓи хонадон, идомадињандаи насл, тарбиякунанда ва ба камолрасонандаи фарзанд, инчунин, нигоњдорандаи забон, таърих ва фарњанги миллї мебошад. Модар дар њама њолат, чї њозиру чї ѓоиб пайваста дар ёди фарзанд аст. Давлати фарзандон модар аст. Зиндагї худ шеър аст, ки бо аллаи Модар ибтидо гирифта, бо номи он хотима меёбад. Њар фарзанде, ки ќимати Модарро медонад, бо

дуояш хушбахту шуњратёр мегардад. Канори модар худ осудатарин љой дар зиндагист. Оѓўши модар бењтарин нусхаи бињишт аст. Наметавон љое чун онро пайдо кард. Модар бузург аст. Бузургии модар дар он аст, ки бузургтарин неъмати дунёфарзандро ба дунё меорад. Шабу рўз дар фикри он аст, ки фарзанд донишманд, њунарманд шавад ва барои пешрафти љомеа сањмгузор гардад. Наќши Модар, махсусан, дар тарбияи

ва вањдати миллї љињати таъмини мавќеи устувори занмодар дар љомеа њамаи имкониятњоро фароњам овард ва занони ќавииродаву бољасорати моро ба арсаи васеи сиёсат ворид намуд. Дар баробари ин, мавќеи занонро дар рушди иљтимоиёт ва иќтисоду фарњанги мамлакат тањким бахшида, барои истифодаи неруи ватанхоњиву бунёдкоронаи онњо заминаи устувор гузошт, яъне барояшон майдони матонату љасорат, далериву шуљоат ва ѓайрату некномиро муњайё сохт. Итминон дорам, ки модарону бонувони арљманди мо чунин суннатҳои деринаи миллиамонро дар оянда низ идомаи нек бахшида, дар амри ободии Ватани азизамон, оромии љомеаи кишварамон ва пешрафти давлати соњибистиќлол наќши пурарзиш мегузоранд. Тамоми модарону бонувони гулистониро ба ифтихори Рўзи Модар самимона табрик гуфта, бароятон як љањон шодиву сурур, тансињативу рўзгори хуш, комрониву саодатмандї ва комёбињои беназир дар фаъолияту зиндагї орзумандам. Идатон муборак бошад, модарон ва хоњарони азиз!

Эњдо фарзанд дар рўњияи худшиносиву худогоњї, омўхтани забон, таъриху фарњанг, донишњои муосир ва умуман, камолоти маънавї ва љисмонии фарзанд хеле барљаста мебошад. Модар барои њар як шахс азизу муќаддастар аз њама мављудоти рўи олам аст. Модар ќиматтарин неъмати дунё, сарчашмаи муњаббати беканор, њимматбаландтарин шахси башарият аст. Мањз мењри бепоён ва навозиши гарми модар моро ба оламу одам ошно сохтааст. Зањмати шабонарўзї, бедорхобї, пурбардории ў танњо ба худаш хос буда, касро ба њайрат меорад. Њама олимону шоирон, њунармандону косибон парвардаи боѓи муаттари дунёи њавасњои модаранд. Аз ин рў, њар кас бояд ќадри ин ганљи бебањоро донад. Байти зебои Лоиќ Шералї чароѓи равшани олами гуфтори мост: Аз сарвату зї шуњрат гар бар фалак занам сар, Таъзим мекунам боз дар пеши пои модар. Зињї модар, бо чунин ќудрату матонат, эњсосу љасорат ва мењру садоќати беканор, ки бузургони олам пешат сар фуруд меоранд! Ид муборак модарону хоњарон! Санавбар БОЙМАТОВА, омўзгори МТМУ №7-и шањраки Адрасмон

Òåððîðèñò – áåêàôàíó áåâàòàí àñò Истилоњи терроризм аз ду ќисмат - аз калимаи лотинии «террор» («террор», «тарс», «вањшоният») ва суфикси исмсози «изм», ки ба исмњои мардона сифати љараён, самт ва ба раванди њодисоти дар решаи онњо мављудбуда табдил ёфтанро зам менамояд, иборат аст. Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатї бо маќоми олии ќонунгузор дар ќатори инъикоси дастовардњои Љумњурии Тољикистон, аз зарурати ислоњоти иќтисодї, рушди рукни низоми давлатдорї ва баъзе мушкилоти олами

муосир, камбуду норасоињои њаёти иљтимої сухан ронда, бамаротиба аз тањдиди зуњуроти манфии терроризм ба њаёти осоиштаи мардум ёдрас шуданд. Имрўз бошад, терроризм ба масъалаи глобалии замони муо-сир, неруи манфии вайронкунандаи низомњо, тањдиди љиддї ба фарњангу тамаддунњо, воситаи махуфи тарсондани инсонњо, унсури нољавонмардонаи расидан ба маќсадњои нопок дар аќсои олам ва њар давлати демократї, аз љумла Тољикистони соњибистиќлол мубаддал гаштааст. Инро мо набояд лањзае фаромўш созем. Албатта, њељ манфиат, њељ ѓараз ва њељ як неруи сиёсї, ки дар њаёти инсон зуњур менамояд, аз назари

Тарона

МОДАР-ФАРИШТАИ РЎИ ЗАМИН!

Ìîäàð -òó ÿãîíà õóð øåäè çèíäàãèè ìàí ³àñò=!- òó ÿãîíà õóð øåäå ³àñò=, êè áîðå ³àì >óðóá íàìåêóíàä. Âó¿óäè òó ñàðøîð àç ìó³àááàò âà íåêè³îñò. Òó ïîêñè ðèøòè ìîäàð, ìèñëè ôà ðèøòà.

Ваќте, ки ман ин калимаро ба забон мегирам, дигар калимањоро фаромўш месозам, зеро дар дунё модарљонам њељ номе њамрадифи номи зебои ту шуда метавонад - магар? Мењр, муњаббат, сафо, садоќат ва боќї фазлњои илоњї, ин неъматњои Худованд аз туву хислатњои ту дарак медињад. Ќалби ту саршори мењру муњаббат аст, нисбати фарзанди худ. Дастонат пур аз навозиш, чашмонат пур аз мењр, нигоњњоят пур аз мазмун, оѓўшат аз нури хуршед гармтар, симоят мисли фаришта, бўят аз гули садбарг хушбўйтар, рўят аз моњ зеботар, канорат бињишт бињишти бењамто!... Фарзанди бе Модар мисли паррандаи бе болу пар будааст. Чи ќадар рўзњои сахт аст, њаёти бемодарї! Дар зиндагї туро доштаму зиндагї бароям дигаргун буд. Модарљон боѓу хонањои бињиштосоятро њусни тоза мебахшидї. Оњ модари аз њаёт бо орзую њавас пурармон рафтаам, орзуњои ширинатро дар ќалби бузургат ба хоки сард бурдї. Чї ќадар пазмонат шудам, пазмони мењрубонию суханњои ширин, пазмони нигоњи дилошўб, махсусан пазмони хандањои зебоят-Модарљон! Имрўз худ модар њастам, аммо ташнаи дидори модар ташнаи оѓўши гармат, ташнаи насињатњои нармат, ташнаи нигоњњои маънидорат, Модарљон! Модарљон! Чанд солест ман аз мењрат људоям ва то имрўз аз Яздони пок муъљиза офариданашро илтиљо мекардаму баргаштани туро интизор будам, вале афсўс, сад афсўс… Офаридгори олам бароят аз бињишти анбаринаш љой дода бошаду, охиратат ободу ќабрат пур аз нури илоњї бошад! Халичахон БЕКМАТОВА , омўзгори МТМУ№14, шањри Гулистон

Мавќеъ ахлоќи башарї ва ќонуни умумии адл ин зуњуротро њодисаи мусбат ва сазовори рафтори инсонї дониста наметавонад. Вобаста ба ин, Президенти мамлакат њаќиќатнигорона таъкид намудаанд: «Мо бояд њамеша дар назар дошта бошем, ки терроризм ва террористро ба худї ва бегона, ашадї ва ислоњгаро ё хубу бад људо кардан мумкин нест. Баръакс, тавре ки ман борњо таъкид намуда будам, террорист ватан, дин, мазњаб ва миллат надорад». Мо тољикон, ки аз роњи пуршебу фарози таърихї бо паси сар кардани љанги тањмилии шањрвандї ба эъмори давлати озоду обод расидаем, бояд аз њарваќта дида њушёру зирак бошем ва Ватани азизи худро аз дасти нохалафон пок дорем. Њифз намудани Ватан, ояндаи давлат ва фарзандон аз ин зуњуроти манфии љањонишуда вазифаи муќаддаси њар яки мо мебошад. Фирўза ЉЎРАЕВА «Соњил»


E-mail: sohil.tj@inbox.ru; sohil.tj@mail.ru №29 (348)

ìàðòèсоли ñîëè 2016 2018 167-óìè ноябри

С ПРАЗДНИКОМ,

ДОРОГИЕ МАТЕРИ ГУЛИСТОНА!

День почитания женщин существовал ещё в Древнем Риме. Праздник этот отмечали «матроны» - женщины, родившиеся свободными и состоявшие в браке. Им мужья дарили в этот день подарки и окружали их заботой и вниманием (время идёт, а традиции остаются!). Даже рабыни освобождались в этот день от своих работ. Но ещё в течение многих веков во всех странах мира женщины не имели право голоса, права занимать государственные должности, были ограничены в трудовых правах и всячески притеснялись властвующим патриархатом. Прародителем современного праздника женщин стал день 8 марта 1857 года, когда в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10часовой рабочий день, светлые и сухие

рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. В этот день во многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им избирательного права. В 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем

женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами "Хлеба и мира". Этот исторический день выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по григорианскому календарю. Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось

Женщины “Шифо” С

НЕЗАПАМЯТНЫХ веков поэты и писатели, певцы и музыканты восхваляли женщин во все времена, дарили им песни и стихи, восхищались грацией и красотой.

В наше время женщины остались те же, красивые, прекрасные, но только е6ще более деловые. Сейчас женщины трудятся наравне с сильным полом, отдавая все свои силы и таланты родным и близким, своей Отчизне. Неважно какой национальности женщина, неважно на каком поприще она трудится, начальник или домохозяйка, она всегда остается в душе своей слабой и трепетной, и достойна уважения и почитания не только в праздник, посвященный ей. 8 марта все прогрессивное человечество отметит День матери, день женщины, без которой немыслимо существование самой земной цивилизации. У каждого человека на земле своя жизнь, но главным является все-таки здоровье. Женщины, о которых я хочу вам рассказать - медицинские работники, обе в течение многих лет трудятся в санатории «Шифо». Уроженка Армении Нина Суреновна, приехала в город Гулистон (Кайраккум) в 1982 году, выйдя замуж за Юрия Симонян, человека, чьи родители стояли у самых истоков зарождения нашего города, являлись первыми гидростроителями. Трудовая деятельность Нины Суреновны связана неотрывно с любимой профессией – профессией медицинской сестры. Трудилась она добросовестно и в Центре здоровья города старшей медсестрой, и с 2001 года в санатории «Шифо» вначале медицинской сестрой, затем за определенные заслуги в работе и проявленный опыт, была назначена старшей медицинской сестрой. Сейчас Нина Суреновна диетсестра и менеджер по размещению. Человек глубоко уважительный, внимательный к каждому приехавшему на лечение в пансионат, Нина Суреновна всецело отдается любимой работе, за

что снискала признательность и любовь всего коллектива. На мой вопрос: почему в свое время не уехала на Родину, Нина Суреновна с улыбкой ответила: «Здесь мой дом, здесь моя Родина. Конечно, было такое тяжелое время, когда все ринулись из страны, считайте, что мы единственная армянская семья в городе. Однако мой супруг родился здесь, здесь появились на свет наши дети (кстати их в семье Симонян четверо), и я считаю Таджикистан своей второй Родиной. Люблю людей, окружающих меня, природу Таджикистана, которая каким-то образом напоминает мне об Армении, свою работу, и не думаю, что когда-нибудь покину эти прекрасные места». Также ответила и Елена Цынгеевна Цыцыкова – врач санатория «Шифо». Елена приехала в наш город из северного Омска, где родилась в семье военнослужащего. Там же окончила и медицинский институт. Судьба забросила ее в Таджикистан в 1985 году. Трудилась врачом подросткового кабинета, затем заместителем главного врача по организационно-методической работе в ЦГБ города Гулистона. Являлась главным врачом Дома отдыха «Кайраккум». С 2006 года врач санатория «Шифо». Две женщины, две судьбы, неразрывно связанные с родными местами. Женщины, волею судьбы

заброшенные в далекую страну и сроднившиеся с ней. Говорят, на таких держится земля. На таких самоотверженных, глубоко почитающих свою профессию, отдающих ей все свое старание и умение. Ежегодно в санатории «Шифо» поправляют свое здоровье более 3000 человек. Это разные люди, со своими проблемами со здоровьем, характерами, и к каждому нужен свой особый подход, причем ежедневно получают лечение все отдыхающие. Коллектив сотрудников санатория отлично справляется со своими обязанностями, за 30 лет существования санатория только положительные отзывы и благодарности от отдыхающих. У большинства медицинских сотрудников санатория стаж исчисляется десятилетиями, здесь нет случайных людей, каждый из них вносит свою лепту, относясь к каждому пациенту индивидуально, с уважением и вниманием, возможно, поэтому часто в санатории не бывает свободных мест. Это большая заслуга персонала и, конечно, администрации санатория. В канун Дня матери, Дня женщины, весь медицинский персонал санатория «Шифо» хочется от всей души поздравить с этим праздником и сказать им слова благодарности за заботу. Лютфи НЕГМАТЗАДЕ , собкор «Сохила»

3

История праздника перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин. В 1977 году ООН приняла резолюцию, призвав все страны провозгласить 8 марта днём борьбы за женские права – Международным женским днём. В Таджикистане Международный женский день отмечаться как День Матери. Соответствующий Указ подписан 6 марта 2009 года Лидером нации, Президентом Таджикистана многоуважаемым Эмомали Рахмоном. Указ принят с целью воздания почтения женщине - матери, созидателю жизни, воспитателю поколений, наставнице молодежи на добрый путь, устойчивой опоре семьи. Нужно отметить, что этому празднику свыше 3 тысяч лет. По данным великого ученого Абурайхана Бируни, этот праздник на персидском языке называли «Муждагирон. Подготовил Илья Росс

Эссе

НАШ ШКОЛЬНЫЙ САД О чём я буду вспоминать, думая о школе спустя годы? Вот моя школа. Таких школ по области много, и что? Но всё же она любимая от того, что она моя, часть моей жизни.

Когда я пришла в первый класс в 2009 году – в школе был густой тенистый сад из урючины. С годами ряды урючин стали редкими, а кое-где вообще всё высохло. Это всё из-за того, что воды не было. Трубы, по которым шла вода – живительная влага для деревьев, были засорены. Три года назад, в 2014 году в годы действия Десятилетия «Вода для жизни, 2005-2015г», директор школы №2 Набиева С.Н., решила, восстановит сад. Её инициативу поддержали генеральный директор ЛКРМ Халиков М.Т., и председатель джамоата Чорукдаррон Бакиев М.Т. При поддержке родительского комитета школы и родителей – бизнесменов купили трубы, а мы, школьники, принесли саженцы вишни, черешни, урюка, миндаля. Сейчас саженцы принялись, весной некоторые деревца зацвели. Ещё год – два у нас будет сад. Как тот старый – густой тенистый и наш. И урожай тоже будет наш. Мы будем, есть урюк, вишню, черешню, миндаль. Пройдут годы и я, проходя мимо школы, буду знать, есть сад в котором растут деревья, посаженные нами, и мною тоже. Наш сад был восстановлен в годы Десятилетия «Вода для жизни, 2005-2015годы» . Лидер нации, Президент нашей республики Эмомали Рахмон в Корее в ходе седьмого всемирного водного форума выступил с новой инициативой. Генеральная ассамблея ООН поддержала её и приняла декларацию о Международном Десятилетии действии «Вода для устойчивого развития, 2018-2028годы». Новое Десятилетие призвано продолжить незавершённое дело Международного десятилетия действий «Вода для жизни, 2005-2015», обогащая его новыми мерами и условиями по достижению целей устойчивого развития. Я глубоко убеждена, что наш сад будет расширяться – будет приносить доходы школе: для награждения победителей олимпиады, конкурсов, Малой академии, соревнований, весёлых стартов; для оборудования спортзала, предметных кабинетов, для награждения учителей, которые, словно Данко, освещают наш путь, ведя к вершинам знаний. Вот о чём я буду вспоминать, думая о школе, через много-много лет. Умеда КАРИМОВА, КАРИМОВА, ученица 9 «в» класса СОУ №2, поселоек Чорухдаррон


4

E-mail: sohil.tj@inbox.ru; №29 (348) sohil.tj@mail.ru

7-óìè ìàðòè ñîëè 2018

Рўйдодњои муњими соли 2018

Мирзо ТУРСУНЗОДА

АГРЕГАТИ ЯКУМИ НБО-И РОFУН МАВРИДИ ИСТИФОДА ЌАРОР ДОДА МЕШАВАД

Бањор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт, Тамоми зиндагї оњиста аз пеши назар бигзашт. Ба мисли гушту нохун њамеша бо Ватан будам, Агарчи нисфи умри бењтаринам дар сафар бигзашт.

Тибқи нақша, дар навбати аввал агрегати якуми неругоҳи Роғун охири соли 2018 ва агрегати дуюми он моҳи апрели соли 2019 ба истифода дода шуда, неруи барқи истеҳсолшуда ба низоми энергетикии мамлакат интиқол дода мешавад. Яъне моҳи декабри соли 2018 неругоҳи Роғун ба истеҳсоли неруи барқ оғоз мекунад ва

нури Роғун дастраси ҳар як хонадони мардуми Тоҷикистон гашта, барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ қадами ниҳоӣ гузошта мешавад. Неругоҳи барқи обии Роғун ҳам ба манфиати Тоҷикистон ва ҳам ба манфиати кишварҳои минтақа мебошад. Тоҷикистон баъди бунёди ин иншооти муҳими энергетикӣ метавонад барои ҳалли

Арзи сипос

Îì¢çãîð – ìóðàááèÿè íàñëè íàâðàñ

Ватан, дар њар куљo омад ба сар форам њавои ту, Ман аз он сўи уќёнус бишнидам садои ту, Агарчи дар миёни тўфону мављи бањрњо будам, Вале омад ба гўши ман садои рўдњои ту. Ба ваќти бозгаштан чун расидам бар њудудат ман, Зи сар то по шудам мафтуну шайдои намудат ман. Нишастам дар замини ту, паридам дар њавои ту, Ба овози дурудат ман, ба оњанги сурудат ман. Агарчи борњо афтодам аз ёру диёрам дур, Ба сайёњї маро карданд гарчи дўстон машњур, Вале ман дар њама љо, дар њама кунљу канори дањр, Њамеша бо Ватан будам, њамеша бо Ватан масрур.

Охир ман мањз дар вуљуди ту майли њастї намуда, рўзи нахустини ба дунё омадан низ пањлуи ту мехуфтам. Нахустин шуда садои ширину гуворои ту бо замзамаи суруди «Алла» ба гўшам мерасид. Љисми кўчакам болои дастони ту роњат меёфт. Пас метавонам лањзае фориѓ аз ёди туву муњаббати ту бошам? Њаргиз не. Ту моњтоберо мемонї, ки шабњои торамро рав-

шанї медињї. Бо њастии хеш зиндагиро бароям рангину гуворо месозї. Аз сардињои њаёт њифзам менамоиву чун хуршеди оламоро гармиям мебахшї. Тасаввури зиндагї бидуни ту ѓайриимкон аст. Агарчи зиндагї идома меёбад якрангу бемаънї пур аз дард, пур аз ѓам ва саросар яъсу ноумедї. Туї, ки бо ин њама бегонаам месозї. Агарчи майли куфтани дари ќалбамро мекунанд,

Нагардад тира шому рўзи Модар, Набинад ѓам дили дилсўзи Модар. Барои модарони рўи дунё, Муборак бод љашни Рўзи Модар! Абдурашид РАЊИМЇ

аммо ту бо буданат ширинашон мегардонї. Ман танњо бо туи бароям чун љон азиз метавонам, лањзае њам бошад, аз рангинињои зиндагї дидан кунам, аз манзарањои нотакрори њаёт бањрае бардорам ва ширинии воќеиро дар нињодам эњсос намоям. Охир ту њамоне њастї, ки бањри ба дунё овардани ман бо марг мубориза бурдї, чї ќадар дардњоро пазируфта, шаб то ба сањар нахуфтї, вале боре љонибам даст набардоштї. Боз навозишам кардї, ба оѓўшам гирифтї, шири сафедам додї ва бахту иќболи сафед таманноям намудї. Аз ин рў, њељ

ÇÀÍ-ÌÎÄÀÐ òî¿è îôàðèíèø Ривоят мекунанд, ки Худованд накњат аз гул, нўш аз ангубин, гармї аз офтоб, тароват аз борон, шукўњ аз осмон, борондагї аз абр, равшанї аз субњ, зебої аз бањору хушилњонї аз андалебро ќатра - ќатра љамъ оварду занро офарид, то љањонро равшану инсониятро хушбахт гардонад. Зан-Модар шахси муќаддас аст. Ваќте ки симои ў пеши назар меояд, аз чашмони ў, аз тамоми њастии вай нур меборад. Ин нур роњи ояндаи њаётамонро равшан месозад. Зан-Модар офарандаи њаёту буда, аз њама ќиматтарину азизтарин шахс дар олами њастї мебошад. Мењри бењамтои Модар ба мисли хуршеди олам аст, ки ба тамоми олам сахо-

ватмандона нур мепошад, ишќи поки Модар ба мисоли чашмањои пурљўшест, ки дашту биёбонро гулистоне мекунад. Ширинтарину гуворотарин ва азизтарин сухан ин Модар мебошад. Модар! Зимни ин панљ њарф чи ќадар мењру муњаббат, хушгуфторию хушрафторї, бузургиву муљассамаи хоксорї нињон аст. Дар олам муќаддастар аз

Арзи дил мењре чун мењри ту дар нињодам ќавї љой гирифта ва њељ касе чун ту бароям азиз буда наметавонад. Њатто табиати сабзу махмалини зебои бањорро наметавонам ба чењраи зебои ту шабоњат дињам. Ту зеботари Модар. Садбарги тар низ ќудрати ба машом овардани бўи туро надорад. Ту бењамто ва ягонаї. Аз ин рў, чизе ё касе наметавонад ба бузургиат наздик бошад. Бизї Модар, бо ин њама матонату љасорат. Бизї то лањзае, ки њаёт асту ќисмат! Фирўза ЉЎРАЕВА, «Соњил»

Ниёиш Модар мављудоте нест. Оре, тамоми њастии вуљуди мо аз Модар аст, мањз бо туфайли љонкоњонии Модар мо ба дунё омада, одам ном гирифтем. Аз ин љост, ки мо ўро муќаддас мешуморему дар лањзањои душвортарин номашро ба забон мегирему мегуем: Модар! Модарљон! Мењру муњаббати самимии Модар ва шабзиндадорињои Модар - ин њамаро бо њељ чиз баробар натавон кард. Модар! Ту чашмаи њаёти инсон њастї ва њаёти инсон ба ту вобаста аст. Модар! Бе ту њељ бањоре зебо ва њељ тирамоње пурфайз нахоњад буд. Файзи зиндагонии мо аз туст. Ту ситораи дурахшоне њастї, ки роњи фарзандатро равшан месозї. Мунираи РАВШАН

Ñàðìó³àððèð Àáäóìàííîí ÎÄÈÍÀÅ (Бо забони тољикї ва русї) Муассиси њафтанома: Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè øà³ðè Ãóëèñòîí

Мо кулли волидони хонандагони синфи 10в-и муассисаи таълимии №1 аз зањмату мењру муњаббати роњбари синф, зан-модар, Махсудахон Рањмонова нисбати тарбияи фарзандонамон, ки дар дилу дидаи њар яки онњо мењру муњаббат, иззату эњтиром, ѓамхориву ватанпарастиро бедор намудаанд, сипосгузорем. Имрўз мо волидон сари таъзим фуруд меорем ба зањмату мењнатњои фидокоронаи ин омўзгори мењнатдўсту ѓамхор, ки дар таълиму тарбияи фарзанди мардум кўшишу ѓайрат менамоянд. Бо боварии комил гуфтанием, ки фарзандони мо дар оянда шахсони ботарбияву ќавиирода, номбардори валидайн ва Ватан-модар мешаванд. Волидони хонандагони синфи 10в-и МТМУ№1

ЭЊДО БА МОДАР

Ìîäàð ôàðèøòàåñò... Модар, мењри бепайдоканорат тамоми вуљудамро фаро гирифта, њар лањза водорам месозад, ки ќоѓазу ќалам ба даст гирифта, васфи љуръату матонат, бузургї ва чењраи гарму нурониатро намоям.

масъалаҳои обу энергетикӣ на танҳо миёни давлатҳои ҳамсоя, балки дар минтақа низ нақши арзишманд дошта бошад. Оби захирашудаи обанборҳои ин неругоҳ имкон фароҳам меорад, ки дар давраҳои хушксолӣ ва камобӣ кишварҳои поёноби минтақа бо об таъмин гарданд. Тањияи Мењрдоди Фозил

Нишонии идора: 735750, шањри Гулистон, кўчаи Истиќлол 61 “а” Телефон: 2-42-34 (92) 732-06-02 (92) 888-45-24 E-mail: sohil.tj@inbox.ru; sohil.tj@mail.ru

Зодрўз муборак!

Øàðèô¿îí Øàðèôîâè ãèðîìè¥àäð! Шуморо бо муносибати рўзи мавлудатон тањният намуда, бароятон аз даргоњи Яздони пок давлати пирї, тану рўњи солим, умри бобаракот ва тамоми хушињои зиндагиро орзумандем. Бигзор сояи давлати Шумо бар сари фарзандон љовидона бошед. Бо эњтиром оилаи Шарифовњо ва ёру дўстон

Óñòîäè àçèçó ãèðîìO Áà³ðîì¿îí Àáäóëëîåâ! Ањли љомеаи омўзгорон ва толибилмон Шуморо бо зодрўзатон самимона муборакбод мегўем. Бароятон саломатї, дарозумрї ва њамаи хушињои зиндагиро таманно мекунем. Доимо сарбаланд бошед! Њарчи маќсуди дилат хоњад дињад Парвардигор, Гар ту як хоњї, Худо дињад њазору сад њазор. Ањли љомеаи омўзгорони МТМУ №7 шањраки Адрасмон Эътибор надорад

Шартномаи њадякунии гумшудаи хонаи истиќоматии кўчаи Лоњутї, хонаи №31, ки он ба сокини шањраки Консойи шањри Гулистон Болтуев Ањмад Азимович мансуб буд, аз эътибор соќит карда шавад.

Раќами ќайди давлатї 21-Р-6 Њафтанома њар рўзи сешанбе нашр мегардад. Њафтанома дар маркази копютерии “Соњил” омода ва дар ЉДММ “Ношир” чоп шудааст. Ñà³èôàáàíä Навбатдори шумора: Ìàúðóô¿îí ²ÎÌÈÄΠБузургмењри РАЊИМ

Супориш №___

нусха 910

10 2018  
10 2018  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

Advertisement