Page 1

(พุทธ​ทาส อินทปญ​โญ)

มนุ​สโสสิ ?... อามะ ภัณเต : พ​ระนวกะ มิถุนายน ๒๕๕๒ วัด​ชลประทาน​รังสฤษฏ

“พ​ระพุทธรูปบัง​พระพุทธเจา ใบลา​นบังพระ​ธรรม ลูกชาว​บานบังพระ​สงฆ”

มนุ​สโสสิ ?

พ​ระนวกะ มิถุนายน ๒๕๕๒ วัด​ชลประทาน​รังสฤษฏ


คณะผู้จัด​ทำ ฝ่ายรวบรวมข้อมูล :

ถ่ายภาพ :

ฝายพิมพ์ขอมูล :

พิสูจน์อักษร :

ฝ่ายศิลป์ :

จัด​รูป​เลม :

พระวิจักรพันธุ์ วิสุทฺธสีโล ( พระเอ็กซ์ ) พระต่อพงศ์ สุทนฺโต ( พระต่อ ) พระธนพล ธนวฑฺฒโน ( พระฮง ) เณรอานันท์ กุลวฒฺโณ ( เณรวิล ) พระธีรชัย ธีรชโย ( พระตี๋ ) พระ ร.ต.ท. สุรพล สุรพโล ( พระเอก ) พระจุลศักดิ์ จนฺทาโภ ( พระไอซ์ ) พระไกรเทพ มุมงฺคโล ( พระหนุ่ม )

​มนุ​สโสสิ ? : “คุณเปนมน​ุษยหรือ​เปลา ?

คุณสมบัตสิ​ ำคัญ​ของ​ผูอุปสมบท​นั้น จะ​ตอง​เปนผูที่มี​ความเปนมนุษยท​ ี่สมบูรณพรอมทั้ง​กายและ​จิ​ตใจ ใน​อันตรายิก​ธรรม (​ธรรม​ แทรกที่พระคูสวด ใชสอบ​ถาม​ผู​ขออุปสมบท) จึง​มีคำถามนี้ เ​พื่อให ​​ ​ผู​ขออุปสมบท​ยืน​ยัน​วา “เรา​เปนมนุษย​ที่สมบูรณ​ทั้ง​กาย​และ​ใจ”

พระกฤษณพงศ์ กตสาโร ( พระกิท ) พระ​ธานี ธมฺมธโร ( พระ​ไกอู ) พระปรุฬห์ ปุญฺญรโต ( พระปุณ ) พระธนะศักดิ์ ธนสกฺโก ( พระเอก ) เณรอานันท์ กุลวฒฺโณ ( เณรวิล )


ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา


ประวัติ​วัด​ชลประทา​นรังสฤษฏ เนื่องดวย พ.ศ. ๒๔๙๘ กรม​ชลประทาน​ที่​ตั้งอยู ถ.สามเสน​กรุงเทพฯ ได​ขยาย​แบงงาน​ออกมา​ตั้ง​ที่​กรม​ชลประทาน​ปากเกร็ด หมอมหลวงชู​ชาติ กำภู จึง​ได​มอบหมายให นาย​จรูญ แสงงำ​พาล เปน​นายชาง​ควบคุม​โครงงาน​กอสรางบานพัก​เจาหนาทีแ่​ ละ​อาคาร​อื่นๆ​ ซึ่งม​ ี​ความ​จำเปนจ​ ะ​ตอง​สราง​ทา​ เทียบเรือ​ติด​แมน้ำ​เจาพระยา เพื่อ​ขนยาย​วัสดุอ​ ุปกรณ ขึ้น​ลง แต​ที่ดิน​ดาน​ทิศตะวันตก​ของ​แมน้ำ​เจาพระยา มี​วัดโบสถแ​ ละ​วัด​เชิง​ทา​ตั้ง​ขวางทาง​อยู กรม​ชลประทาน​จึง​ได​ขออนุญาต​ผาน​กรมการ​ศาสนา ถึง​คณะ​สังฆมนตรี​เพื่อ​ขอ​แลกเปลี่ยน​ที่ดิน โดย​จะ​สราง​อุโบสถ กุฏิ​พระ เสนาสนะ​ตางๆ​ ชดเชย​ ให เมื่อ​คณะ​สังฆมนตรี​ตอบ​ไมขัดของ จึง​เริ่ม​กอสราง​วัด​ใหม ใน​ที่ดินข​ อง​กรม​ชลประทาน​ดาน​ทิศตะวันออก โดย​ นายจรูญ แสงงำ​พาล ​เปนน​ ายชาง​ควบคุม เมื่อ​สราง​เสร็จ ​จึง​ได​ทำพิธมี​ อบ​ถวาย​ คณะสงฆ มี​สมเด็จพระ​อริย​วงศาคต​ญาณ สมเด็จพ​ ระสังฆราช (อยู ​ญาทโย​) ขณะ​ดำรง​สมณศักดิ์ ทีส่​ มเด็จ​พระพุทธ​โฆษาจารย​และ​ดำรง​ตำแหนงส​ ังฆนายก​ วัด​สระ​เกศ กรุงเทพฯ​มา​เปน​ประธาน ได​ตั้งช​ ื่อวา “วัด​ชลประทาน​รังสฤษฏ” แปล​วา วัด​ทกี่​ รม​ชลประทาน​สราง แต​วัด​เชิง​ทา​มี​พระภิกษุ​รูป​เดียว และ​ได​ ลาสิกขา​ออกไป สวน​พระภิกษุว​ ัดโบสถ​ไมมา​อยู​วัด​สรางใหม​ ยาย​ไป​อยูว​ ัด​อื่น หมอมหลวง​ชู​ชาติ กำภู อธิบดีก​ รม​ชลประทาน จึงน​ ิมนต “พระ​ปญญา​นันท​ มุนี” จาก​วัด​อุโมงค (สวน​พุทธธรรม) อ.เมือง จ.เชียงใหม มา​เปนเ​จาอาวาส โดย​หมอมหลวง​ปน มาลา​กุล รัฐมนตรี​วาการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ เปน​ ประธาน​อาน​พระ​ราช​กฤษฎีกา​ ยุบว​ ัดโบสถ​และ​วัด​เชิง​ทา สมเด็จพระ​ พุฒาจารย​ (เสงี่ยม ​จนฺท​สิริ) ขณะ​ดำรง​สมณศักดิพ์​ ระธรรม​วิสุทธาจารย​ วัดสุ​ทัศน​เทพวรา​ราม กรุงเทพฯ เจาคณะ​จังหวัด​นนทบุรี เปนป​ ระธาน​ มอบ​ใบ​แตงตั้ง​เจาอาวาส เมื่อ​วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๓


พระพรหม​มังคลาจารย

พระพรหมมังคลาจารย (ปน ปญญานันโท) (๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐) หรือที่รูจักกันดีทั่วไป คือ หลวงพอปญญานันทภิกขุ ทานเปนที่รูจักในฐานะพระสงฆ ผูปฏิรูปแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนา ของพระสงฆไทย ผูเปนสหธรรมิกรวม อุดมการณคนสำคัญของ พระธรรมโกษาจารย (เงื่อม อินทปญโญ) และผูอุทิศชีวิตใหกับการเผยแผพระพุทธศาสนาจนวาระสุดทายของชีวิต พระพรหมมังคลาจารยกำเนิดที่ ตำบลคูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เดิมมีนามวา ปน เสนหเจริญ หลังใช ชีวิตฆราวาสจนมีอายุได ๑๘ ป ไดบรรพชาเปนสามเณร ที่วัดอุปนันทนาราม จังหวัดระนอง โดยมี พระรณังคมุนี เปนพระอุปชฌาย เมื่ออายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ จึงไดอุปสมบท เปนพระภิกษุที่วัดนางลาด อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมี พระจรูญกรณีย เปนอุปชฌายเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๔ ทานมรณภาพวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดวยอาการปอดอักเสบและไตวาย ที่โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุรวม ๙๖ ป


อุปชฌาโยวาท พระเทพ​ปริยัติ​เมธี พระนวกะ​ผู​บรรพชาอุปสมบท​ใน​เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ พวก​ เธอ​มี​ความ​ตั้งใจ​มาบ​วชเพื่อ​ตอ​บแทนพระคุณบิดา​มารดาและ​ศึกษา​ พระ​ธรรม​ตาม​หลัก​คำสอน​ของ​พร​ะพุทธศาสนาใน​ฐานะ​ที่​เปนชาว​ พุทธ การ​ได​มา​ฝก​ตน​ตาม​หลัก​ธรรม​คำสอน​ของ​พระพุทธเจาถือวา​ เปนโอกาส​ดี​ของ​พวก​เธอ​ทั้งหลาย​แลว แมวา​พวก​เธอ​จะมีเวลา บวช​เพียง ๑๕ - ๓๐ วัน ซึ่ง​ถือวา​นอย​ไป​หนอย​ก็ไมเปนไร ที่สำคัญ​ ขอ​ให​เธอ​ทั้งหลาย​จง​นำเอาหลัก​ธรรม​ ที่ได​ศึกษาและ​ฝกปฏิบัติ​แลว​ นั้น ​ไป​ปรับปรุง​ใชใน​ชีวิตประ​จำวัน ความ​สุข​อัน​เกิด​จาก​การปฏิบัติ ธรรมเพียง​กตัญู​กตเวที​อยาง​เดียว ก็​จะ​ทำใหรอด​พน​จากความ​ทุกข​  ไดแนนอน ขอ​ใหเ​ธอ​ทั้งหลาย​จง​ถึงความเจริญ​งอก​งาม​ใน​ชีวิตดวย​การ​ ปฏิบัตดิ​ ี​ตลอด​ไป ๔

พระเทพ​ปริยัติ​เมธี


โอวาท พระครูธรรมธร (สมชาย สีลธโร) ทำ ให้อดทน ทำ ในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยาก ให้ ในสิ่งที่คนอื่นให้ได้ยาก อด ในสิ่งที่คนอื่นอดได้ยาก นี่คือสิ่งที่ผู้บวชทั้งหลายควรนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

โอวาท พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) ของฝากนวกะ รุ่น มิถุนายน ๒๕๕๒ • รางวัลของคนดี คือได้ทำดีต่อไป • “บวช” คือการละเว้นจากสิ่งที่เป็นทุกข์ • ผู้ผ่านการบวชอย่างถูกต้อง ย่อมรู้ซึ้งถึงความสุขที่ได้รับจากการทำดีนั้น • แม้ลาสิกขาแล้ว จึง “บวช” ต่อไป ด้วยการละเว้นจากสิ่งที่เป็นทุกข์

ทุกชนิดเพื่อชีวิตที่เป็นสุขตลอดไป ๕


โอวาท พระมหาสมชาย ถาวโร แด่นวกะ มิ.ย. ๕๒ ให้ พ วกเธอทุ ก คนทุ ก ท่า นคิ ด อยู่ เ สมอว่ า การทำอะไรผิ ด พลาด นั้น ถือว่าเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเข้มแข็งต่ออุปสรรค ฉะนั้น จงเริ่มต้นใหม่ได้ เพราะว่าอดีตก็ผ่านไปแล้ว อนาคตก็ยังไม่มา ฉะนั้นจงทำปัจจุบันให้ดี อนาคตของพวกท่านก็จะพบแต่ความ สุขความเจริญฯ

โอวาท พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ “ความล้มเหลว คือ ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ”


โอวาท พระมหาสนธยา เขมาภิรโต “สุขทุกข์อยู่ที่เรามี ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ที่ไม่มีเรา”

โอวาท พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี ขออนุโมทนาบุญกุศลกับนวกะเดือนมิถุนายนทุกท่าน การเว้นจากสิ่งชั่วร้าย มุ่งหมายกระทำสิ่งประเสริฐ ทำจิตใจของตนให้ผ่องใส ถือว่าเป็นหลักสำคัญ สำหรับเราทุกคนผู้เป็นพุทธศาสนิกของพระศาสดา และอวยพรให้ทุกท่าน รักษาดีแบบนี้ตลอดไป มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิต ด้วยการ ประพฤติดี “ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข” ๗


ปฏิทิน​พระนวกะ พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๒ อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕

รับสมัคร​ผู​ขออุปสมบท ทดสอบ​ผูขออุปสมบท

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙

อบรม​พระ​ธรรม ๓๐ ๓๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ สิ้นสุดการ วินัย​และ​กรรมฐาน บรรพชา​สามเณร ๒ รูป ปลงผมเปน​เจานาค บรรพชา​อุปสมบท ออกบิณฑบาตครั้ง​แรก

อบรมกรรมฐาน

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ถายรูป​หมู

ตักบาตร​สาธิต ครั้ง​แรก และ​ลง อุโบสถ​ฟงปาฏิโมกข

กับ​พระอุปชฌาย

๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ลาสิกขา​พระ บวช ๑๕ วัน ​และ เดินทางไป​สวน​โมกข

๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ เดินทางกลับจาก ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ลาสิกขา​ พระบวช ๓๐ วัน

สวน​โมกขพลาราม


บทนำ ผมเชื่อวาคำที่ไพเราะที่สุดในโลก คำหนึ่งนั้น ก็คือคำวา “มนุษย” ลองสังเกตความรูสึกของตนเอง อยางตรงไปตรงมาดูสิวา เมื่อเราถูกใครสักคนเรียกวา “มนุษย” แลว สวนลึกในจิตใจของเรา มีความรูสึกเชนไร คำวา “มนุษย” แปลเปนภาษางายๆ ไดวา... เปนผูมีใจสูง มิติของความเปน “มนุษย” จึงไมไดถูกตีความเฉพาะเพียงแต มิติทางกายเทานั้น แตยังมีความหมายกวางออกไปถึงมิติในเชิงจิตและวิญญาณอีกดวย บนโลกใบนี้มี วิธีการอันหลากหลาย ที่จะสรางใหเรา เปนผูที่มีความสมบูรณทางดานจิตใจซึ่งพอจะสรุปหลัก สำคัญไดวา การตั้งมั่นอยูในหลักศีลธรรม ไมกระทำความชั่ว ชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่น และทำจิตใจของตนใหบริสุทธิ์นั้น คือหาทางที่จะนำไปสูผลลัพธที่พึงประสงคนั้น ผมเชื่อเหลือเกินวา พระนวกะทั้ง ๑๔๕ รูป รวมทั้งสามเณรอีก ๑ รูป ที่ไดเขามา “บวช” ในเดือนมิถุนายนนี้ เปนผูที่มีแรงปรารถนาที่จะมุงพัฒนาตนเอง ใหเปนผูถึงพรอมในความเปน “มนุษย” บททดสอบที่แตละรูปไดรับ เปนสวนตัวในระหวางบวช หากเมื่อเวลาผานไป และเราหวนกลับมาพิจารณาสิ่งเหลานี้ดวยสติอีกครั้ง สิ่งที่ทุกคนจะ มองเห็นไดชัดที่สุดคือ คุณคาของความเปน “มนุษย” ซึ่งไดงอกเงยและงดงามขึ้นภายในจิตวิญญาณของเราเอง


ทำเนียบพ​ระนวกะ รุนมิถุนายน ๒๕๕๒ ๑๐


ภัณเต ๑ ~ ๓๓​

๑๑


ภัณเต ๓๔ ~ ๗๒​

๑๒


ภัณเต ๗๓ ~ ๑๑๑​

๑๓


ภัณเต ๑๑๒ ~ ๑๔๖​

๑๔


ภันเต ๑ สาย ตลาดชลประทาน มือถือ ๐๘ ๑๗๑๑ ๘๒๑๒ กุฏิ ข้างกุฏิเจ้าอาวาส โทรบาน ๐ ๒๔๓๗ ๗๐๙๖ ชื่อ​พระ ดร.เจษฎา ที่ทำงาน บ.เคปเปลไทย พร็อพเพอร์ตี้ จก. (มหาชน) ​นามสกุล ตั้งบุญพันธ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน ชื่อเล่น เจษ E-mail jestsadat@yahoo.com ชื่อฉายา ธิตปุญโญ คติธรรม อัตตาหิ อัตตโน นาโถ คำแปล ผู้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศล การศึกษา ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิด ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๓ ที่อยู่ ๑๖๗ ถ.อิสรภาพ ซ.อิสรภาพ ๔ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ภันเต ๒ สาย ทานสัมฤทธิ์ มือถือ ๐๘ ๙๙๒๖ ๘๓๕๕ กุฏิ พระอาจารย์มหาบุญส่วน โทร​บาน ชื่อ​พระ เมธาวีร์ ที่ทำงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ​นามสกุล มีทรัพย์ ตำแหน่ง Cabin Attendants ชื่อเล่น เต๋ E-mail methawee.m@thaiairways.com ชื่อฉายา สุเมโธ คติธรรม คำแปล ผู้มีปัญญาดี การศึกษา ปริญญาตรี เกิด ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๔ ที่อยู่ ๑/๑๓๘ ม.๖ ซอยชินเขต ๑/๒๓ ถ.งามวงศ์วาน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐​

๑๕


ภันเต ๓ สาย ตลาดชลประทาน นนทบุรี มือถือ ๐๘ ๖๐๓๑ ๒๗๘๗ กุฏิ ข้างเจ้าอาวาส โทรบาน ๐ ๒๖๙๐ ๒๖๙๓ ชื่อ​พระ ภูรินทร์พัฒน์ ที่ทำงาน ​นามสกุล ศุภสินวงษ์ ตำแหน่ง ผจก.โครงการงานระบบเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น ชื่อเล่น พล คติธรรม มีสติ ใจสงบ ~ ใจสงบ เป็นสุขนิรันดร์ “พุทโธ พุทโธ” ชื่อฉายา ภูริวฑฺฒโน การศึกษา ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คำแปล ผู้เจริญในแผ่นดิน และมหา’ลัยเซนต์จอห์น วิศวกรเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ) เกิด ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ที่อยู่ ๒๒๘/๒ ซ.สุนทรศิริ แยก ๑๐ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ภันเต ๔ สาย ตลาดชลประทาน มือถือ กุฏิ รองเจ้าอาวาส โทรบ้าน ชื่อ​พระ สมศักดิ์ ที่ทำงาน ที่บ้าน นามสกุล เลิศวรฤทธิ์ ตำแหน่ง วิศวกรก่อสร้าง ชื่อเล่น ทิม E-mail ชื่อฉายา มหิธิโก คติธรรม สู้เข้าไปเพื่อธรรมที่ดีกว่า คำแปล ผู้มีอิทธิฤทธิ์ การศึกษา Civil.Eng Arizona University เกิด ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๙ ที่อยู่ ๕๒/๕ ถ.มหาจักร แขวงเทพศิรินทร์ฯ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖


ภันเต ๕ สาย ตลาดชลประทาน มือถือ ๐๘ ๑๘๔๔ ๘๗๘๘ กุฏิ ข้างเจ้าอาวาส โทรบ้าน ๐ ๒๙๓๘ ๘๐๐๕ ชื่อ​พระ โอภาส ที่ทำงาน AMCON CONMUNICATIONS .CO.,LTD นามสกุล จตุระบุล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ชื่อเล่น โอ E-mail opas_mass@hotmail.com ชื่อฉายา โอภาโส คติธรรม บุญคุณต้องทดแทน แค้นไม่ต้องชำระ คำแปล ผู้รุ่งเรือง, สว่าง การศึกษา ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี เกิด ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ ๑๑๐/๒๗ ซ. ลาดพร้าว ๑๘ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภันเต ๖ สาย ตลาดชลประทาน มือถือ ๐๘ ๕๖๓๕ ๙๒๒๙ กุฏิ ข้างกุฎิเจ้าอาวาส โทรบ้าน ๐ ๒๔๕๕ ๖๖๘๐ ชื่อ​พระ ไพศาล ที่ทำงาน ที่บ้าน นามสกุล องค์ประเสริฐผล ตำแหน่ง วิศวกร ชื่อเล่น ศาล E-mail paisan_org@yahoo.com ชื่อฉายา อคฺคผโล คติธรรม รู้จักพอ คำแปล ผู้มีผลอันเป็นเลิศ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม เกิด ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่อยู่ ๑๑/๖๕ หมู่ ๑ หลักสอง บางแค กรุงเทพ ๑๐๑๖๐

๑๗


ภันเต ๗ สาย ตลาดชลประทาน มือถือ ๐๘ ๒๕๘๐ ๙๕๒๖ กุฏิ ข้างกุฎิเจ้าอาวาส โทรบ้าน ๐ ๒๒๔๙ ๑๐๔๒ ชื่อ​พระ วิรัตน์ ที่ทำงาน สากลโฟโต้ นามสกุล พิทักษ์สิริพงศ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วย ชื่อเล่น หยก E-mail JENGKRUB@gmail.com ชื่อฉายา สิริวํโส คติธรรม มีสติ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มั่ว ไม่เหวอหวา คำแปล วงศ์ตระกูลกอปรด้วยความดี การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิด ๗ สิงหาคม ๒๕๑๐ ที่อยู่ ๒๘/๖ ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุง​เทพฯ ๑๐๑๑๐

ภันเต ๘ สาย ตลาดชลประทาน มือถือ ๐๘ ๙๑๒๓ ๓๐๖๙ กุฏิ ข้างเจ้าอาวาส ที่ทำงาน บ.การบินไทย (มหาชน) จำกัด ชื่อ​พระ น.ต. อานุภาพ ตำแหน่ง นักบิน Boeing-๗๔๗/๔๐๐ นามสกุล มิสรัตน์ E-mail phap29@gmail.com ชื่อเล่น ภาพ คติธรรม ทำตัวเองให้พร้อมกับโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิต ชื่อฉายา อนามโย เพราะโอกาสนั้นอาจเข้ามาเพียงครั้งเดียวในชีวิต คำแปล ผู้มีแต่ความสุข การศึกษา ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิด ๓ มีนาคม ๒๕๑๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่อยู่ ๒๙๙/๑๒๒ สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๑๘


ภันเต ๙ สาย ตลาดชลประทาน มือถือ ๐๘๐-๕๕๕-๓๔๓๖ กุฏิ ข้างเจ้าอาวาส โทรบ้าน ๐๒-๕๘๓-๓๙๐๘ ชื่อพระ ยุทธพงศ์ ที่ทำงาน นามสกุล โกจิราพันธ์ E-mail manow_36@hotmail.com ชื่อเล่น ตุ่ย คติธรรม คิดดี ทำดี ตั้งใจดี ชื่อฉายา ยตินฺธโร การศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา คำแปล ผู้มีความเพียร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เกิด ๒๓ มกราคม ๒๕๑๔ ที่อยู่ ๔๙/๑๓๐๔ ม.๒ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

ภันเต ๑๐ สาย วัฒนพฤกษา มือถือ ๐๘ ๓๙๙๓ ๓๒๒๗ กุฏิ พระมหาไชยณรงค์ โทรบ้าน ๐ ๒๙๕๐ ๒๗๒๕ ชื่อ​พระ ไกรเทพ ที่ทำงาน Bluewave E-Trade Co.,Ltd. นามสกุล มงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชื่อเล่น หนุ่ม E-mail kraithep@yahoo.com ชื่อฉายา มุมงฺคโล คติธรรม อย่าทำบาตรหล่นจนข้าวกระจายหน้าบ้านโยม คำแปล ผู้มีความเจริญอันดี เพราะโยมจะไม่ออกมาตักบาตรอีก เกิด ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๔ การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of San Francisco ที่อยู่ ๑๑๙/๓๘๐ หมู่ ๘ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙


ภันเต ๑๑ สาย วัฒนพฤกษา มือถือ ๐๘ ๙๑๖๑ ๑๕๙๕ กุฏิ ศิลาพิชิต (พระมหาไชยณรงค์) โทรบ้าน ๐ ๒๓๗๙ ๓๘๘๓ ชื่อ​พระ วรชาติ ที่ทำงาน บ.จ. พรีมัส (ประเทศไทย) นามสกุล ผดุงผาติกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุธโส ชื่อเล่น ต๋อง E-mail worachart_๒๐๐๔@hotmail.com ชื่อฉายา วรชาโต คติธรรม จงมีสติและ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด คำแปล ผู้มีการเกิดอันประเสริฐ การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกิด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่อยู่ ๒๐ ซ.รามคำแหง ๕๘/๓ ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ภันเต ๑๒ สาย วัฒนพฤกษา มือถือ ๐๘ ๕๙๖๖ ๑๕๗๓ กุฏิ พระมหาไชยณรงค์ ที่ทำงาน อาชีพอิสระ ชื่อ​พระ ศิวดล ตำแหน่ง นามสกุล โภคสวัสดิ์ E-mail gmail50@yahoo.com ชื่อเล่น หรั่ง คติธรรม จงพิจารณาก่อน แล้วจะมีสติ เผื่อจะได้คิด ชื่อฉายา สุธมฺโม นำทางสู่ทางไม่ประมาท คำแปล ผู้มีธรรมอันดี การศึกษา ปวส. อิเล็คทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เกิด ๑๕ กันยายน ๒๕๑๔ ที่อยู่ ๓/๗๐ ม.๑ ซ. แจ้งวัฒนะ ๑๔ ถ. แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๐


ภันเต ๑๓ สาย วัฒนพฤกษา มือถือ ๐๘ ๑๘๓๖ ๒๒๐๔ กุฏิ พระมหาไชยณรงค์ โทรบ้าน ๐ ๒๗๒๒ ๙๗๖๗ ชื่อ​พระ ภิญโญ ที่ทำงาน บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย ซี.เอ. จำกัด นามสกุล สีหมอก ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ชื่อเล่น โย E-mail pinyo.sem@ca-office.com ​ชื่อฉายา ภูริปญฺโญ คติธรรม จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด คำแปล ผู้มีปัญญาประดุจแผ่นดิน การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิด ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ที่อยู่ ๘๕ พัฒนาการ ๕๐ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐

ภันเต ๑๔ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๙๗๘๓ ๖๓๑๓ กุฏิ พระอาจารย์มหาเผียน โทรบ้าน ๐ ๒๕๑๐ ๓๐๖๗ ชื่อ​พระ ธานี ที่ทำงาน www.jitdrathanee.com นามสกุล ชินชูศักดิ์ ตำแหน่ง จิตรกรอิสระ ชื่อเล่น ไก่อู E-mail webmaster@jitdrathanee.com ​ชื่อฉายา ธมฺมธโร คติธรรม “สพฺพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น คำแปล ผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม การศึกษา ปริญญาตรี คณะ ศิลปกรรม เกิด ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง๖) ที่อยู่ ๑/๑๑๑ หมู่ ๗ ถ.รามอินทรา (กม.๔) ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

๒๑


ภันเต ๑๕ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๑๔๑๔ ๐๖๙๙ กุฏิ พระอาจารย์มหาเผียน โทรบ้าน ๐ ๒๙๗๓ ๑๗๔๒ ชื่อ​พระ วรเดช ที่ทำงาน บ.กฎหมายสุรชัย จำกัด นามสกุล จิยะอมรเดช ตำแหน่ง ทนายความ ชื่อเล่น อู๊ด E-mail woradej@windowslive.com ชื่อฉายา วรเตโช คติธรรม เกิดมาครั้งเดียว ตายครั้งเดียว ทำให้ดีที่สุด คำแปล ผู้มีอำนาจอันประเสริฐ การศึกษา ป.ตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เกิด ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ป.ตรี บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยเซนตจอห์น ที่อยู่ ๒๒/๑๖๓ ซ.รามอินทรา ๓๙ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุง​เทพ​ฯ ๑๐๒๒๐

ภันเต ๑๖ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๙๔๘๕ ๖๑๕๓ กุฏิ พระอาจารย์มหาเผียน โทรบ้าน ๐ ๒๙๑๒ ๓๑๕๓ ชื่อพระ พงศธร ที่ทำงาน บ. เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด นามสกุล นันธิกานนท์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ชื่อเล่น บ๊อบ E-mail ชื่อฉายา วํสธโร คติธรรม ธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต คำแปล ผู้ทรงไว้ซึ่งวงศ์ตระกูล การศึกษา ปวส. วิทยาเขต เพาะช่าง เกิด ๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๖ ที่อยู่ ๑๓๘/๔ ซ.ประชาราษฎร์ ๑๔ ถ.ประชาราษฎร์ ๑ บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

๒๒


ภันเต ๑๗ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๑๕๕๔ ๒๕๐๕ กุฏิ พระอาจารย์มหาเผียน โทรบ้าน ชื่อพระ วรณัฏฐ์ ที่ทำงาน บริษัท วอลรัส จำกัด นามสกุล อนันตศิลป์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ชื่อเล่น เต๋ E-mail tay_aqua43@yahoo.com ​ชื่อฉายา วรธมฺโม คติธรรม ทำดีและไม่เดือดร้อนใคร คำแปล ผู้มีธรรมอันประเสริฐ การศึกษา ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิด ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ที่อยู่ ๓๐๔/๒ ซ.ศรีภูมิ ถ.อินทรพิทักษ์ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ภันเต ๑๘ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๕๑๑๘ ๓๗๐๐ กุฏิ พระอาจารย์มหาเผียน ที่ทำงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ชื่อ​พระ ศิริศักดิ์ ตำแหน่ง วิศวกร นามสกุล ตระกูลรุ่งจรัส E-mail sirisaktr@gmail.com ชื่อเล่น ไก่ คติธรรม ทำวันนี้ให้ดี ชื่อฉายา สิริสกฺโก การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คำแปล ผู้มีความองอาจอันงดงาม เกิด ๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ ที่อยู่ ๑๒/๔๔ ซ.ปิยะวัชร ถ.สุขุมวิท ๔๘ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๒๓


ภันเต ๑๙ สาย ตลาดชลประทาน มือถือ ๐๘ ๙๑๓๑ ๑๒๓๐ กุฏิ พระอาจารย์มหาบุญเลี้ยง โทรบ้าน ๐ ๒๕๑๐ ๒๑๕๖ ชื่อ​พระ ภูวนัย ที่ทำงาน บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขา เกษตรนวมินทร์ นามสกุล เปี่ยมนิเวศ ตำแหน่ง DIY-MGR ชื่อเล่น หนึ่ง E-mail uthen58@hotmail.com ชื่อฉายา ภูมิจิตฺโต คติธรรม เรื่องโลกหน้ารอไว้ก่อน ทำดีลูกเดียว คำแปล ผู้มีจิตใจหนักแน่นดุจแผ่นดิน โลกหน้ามีหรือไม่มี ดีทั้งนั้น เกิด ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗ การศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏพระนคร ที่อยู่ ๕๔/๗๐ หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ ซอย ๗.๒ ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ภันเต ๒๐ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๓๗๘๙ ๕๑๑๘ กุฏิ เบอร์ ๘ ที่ทำงาน บริษัท นาโนเทคซัพพลาย แอนด์ เซอวิส จำกัด ชื่อพระ อรรถพล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย นามสกุล พรนิภัทรา E-mail nipatra_2517@hotmail.com ชื่อเล่น เอ คติธรรม ทำดีได้ดีมีจุดมุ่งหมายเป็นหนึ่ง ชื่อฉายา อตฺถพโล การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการจัดการทั่วไป คำแปล พละกำลังสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เกิด ๑ กันยายน ๒๕๑๗ ที่อยู่ ๒๙/๗ หมู่ ๓ ต. ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ. นนทบุรี

๒๔


ภันเต ๒๑ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๙๑๑๙ ๐๒๖๑ กุฏิ เบอร ๘ โทรบ้าน ๐ ๒๒๒๓ ๘๕๓๒ ชื่อพระ วรวิทย์ ที่ทำงาน KSP อินดรัสตรี้ ซัพพลายส์ นามสกุล รุ่งลักษมีศรี ตำแหน่ง พนักงานจัดซื้อ ชื่อเล่น ไก่ E-mail worrawitp@hotmail.com ชื่อฉายา วรวิชฺโช คติธรรม ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คำแปล ผู้มีความรู้แจ้งอันประเสริฐ การศึกษา ม.๖ โรงเรียนวัดสระเกศ เกิด ๔ พฤษจิกายน ๒๕๑๗ ที่อยู่ ๔๒๕ ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุง​เทพ​ฯ ๑๐๑๐๐

ภันเต ๒๒ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๕๒๕๔ ๖๐๐๗ กุฏิ เบอร์ ๘ ที่ทำงาน บริษัท อิเล็คทรอนิค ซอร์ส จำกัด ชื่อ​พระ ธนุศักดิ์ ตำแหน่ง Web Programmer นามสกุล ธีระเกตุ E-mail thanusakt@yahoo.com ชื่อเล่น กระปุก คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ชื่อฉายา ธีรธมฺโม การศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คำแปล ผู้มีธรรมเป็นเครื่องทรงจำไว้ซึ่งปั สถาบั ญญา นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกิด ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๗ ที่อยู่ ๙๙/๘๘ หมู่ ๗ ถนนพหลโยธิน ๕๔ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

๒๕


ภันเต ๒๓ สาย หมู​บานเกศ​ลดา มือถือ ๐๘ ๑๑๐๐ ๕๓๗๖ กุฏิ เบอร์ ๘​ โทรบ้าน ๐ ๒๔๑๒ ๘๖๔๙ ชื่อพระ สิทธิพร ที่ทำงาน Honda พระราม ๓ นามสกุล ศาสตร์พงษ์ ตำแหน่ง Service Advisor ชื่อเล่น ป๊อบ E-mail sittiporn@rama3group.com ชื่อฉายา สิทฺธิวโร คติธรรม เลิกหลงงมงายแบบเก่าๆ คำสอนของพระพุทธเจ้า คำแปล ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐ คือความจริงที่ยั่งยืนตลอดไปในทุกยุคทุกสมัย เกิด ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ การศึกษา ปวส.ช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่อยู่ ๑๔ ซ.พาณิชยการธนบุรี ๓ ถ.จรัญฯ ๑๓ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ภันเต ๒๔ สาย ตลาดกรมชลประทาน โทรบ้าน ๐ ๒๕๖๖ ๓๑๘๐ กุฏิ พระมหาอารยะนันท์ ที่ทำงาน บ้าน ชื่อพระ วิชญ์ ตำแหน่ง นามสกุล พิมพ์กาญจนพงศ์ E-mail ชื่อเล่น วิชญ์ คติธรรม ธรรมดาๆ ชื่อฉายา วิชชานนฺโท การศึกษา ปริญญาโท Kent Institute of Art & Design, England คำแปล ผู้เพลิดเพลิน, เจริญในสติปัญญา เกิด ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๙ ที่อยู่ ๒๐ สรงประภา ๒๔ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๖


ภันเต ๒๕ สาย ตลาดกรมชลประทาน มือถือ ๐๘ ๑๒๗๘ ๓๑๘๓ กุฏิ พระมหาอารยนันท์ โทรบ้าน ชื่อพระ พงษ์ขจร ที่ทำงาน บริษัท เมเจอร์ซีซีนีเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) นามสกุล บุญมีพิพิธ ตำแหน่ง ชื่อเล่น อ้น E-mail ชื่อฉายา กตปุญฺโญ คติธรรม หาหัวใจให้เจอเป็นสุข คำแปล การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา เกิด ๑๓ กันยายน ๒๕๑๙ ที่อยู่ ๑๐๖/๖ ซ.เชื่อมสัมพันธ์ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐​

ภันเต ๒๖ ส​ าย ตลาดกรมชลประทาน มือถือ ๐๘ ๖๘๘๐ ๓๐๑๒ กุฏิ พระมหาบุญเลี้ยง ที่ทำงาน Chrissorn Crop.Co.,Ltd ชื่อพระ กริชสรณ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ นามสกุล พรหมจรรย์ E-mail Chrissorn@hotmail.com ชื่อเล่น กริช คติธรรม เกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม ชื่อฉายา กตนาโถ การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ คำแปล ผู้ที่พึงกระทำดีแล้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เกิด ๒ ธันวาคม ๒๕๑๙ ที่อยู่ ๒๐๗/๕๙-๖๐ พหลโยธิน ๔๕ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๒๗


ภันเต ๒๗ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๑๙๑๙ ๒๑๗๙ กุฏิ เบอร ๘ โทรบ้าน ๐ ๒๖๗๒ ๒๐๒๐ ชื่อพระ นริศร ที่ทำงาน บริษัท ไทยอินเตอร์โมลาส จำกัด นามสกุล จารุภวงศ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ ชื่อเล่น จิม E-mail narisorn.tmc@Gmail.com ชื่อฉายา จารุธมฺโม คติธรรม จงหยุดอบายมุขทั้งปวงเพื่อชีวิตที่ดี คำแปล ผู้ที่มีธรรมอันงดงาม การศึกษา ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิด ๖ ธันวาคม ๒๕๑๙ ที่อยู่ ๒๘๙/๖๕๕ คอนโดบางกอกการ์เด้นท์ นราธิวาสฯ ๒๔ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. ๑๐๑๒๐

ภันเต ๒๘ สาย หมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ มือถือ ๐๘ ๑๘๔๙ ๕๗๓๙ กุฏิ เบอร์ ๘ โทรบ้าน ๐ ๒๙๖๒ ๒๐๒๔ ชื่อพระ ต่อพงศ์ ที่ทำงาน สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี นามสกุล สุตันติกร ตำแหน่ง นักบริหารโรงพยาบาล, ช่างภาพอิสระ ชื่อเล่น ต่อ E-mail house7839@hotmail.com ชื่อฉายา สุทนฺโต คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด คำแปล ผู้ที่ฝึกตนดีแล้ว การศึกษา การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัญฑิต NIDA เกิด ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๙ ที่อยู่ ๒๕/๕๗๓ หมู่บ้านสี่ไชยทอง ๓ ซอย ๒๙ ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๒๘


ภันเต ๒๙ สาย ซอยต้นสน มือถือ ๐๘ ๔๗๓๓ ๐๔๒๖ กุฏิ ลิ้นจี่ โทรบ้าน ๐ ๒๙๙๔ ๘๙๗๙ ชื่อพระ ณภัทร ตำแหน่ง อาจารย์สอนเทนนิส นามสกุล จงอยู่สุข E-mail wow_otto@hotmail.com ชื่อเล่น โอ๊ค คติธรรม อย่าพอใจความก้าวหน้าเล็กน้อย ชื่อฉายา สุขวาโส ยังมีความก้าวหน้าอีกมากในลำดับต่อไป คำแปล ผู้มีความสุขถึงพร้อม อย่าละความเพียรเมื่อยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย เกิด ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๐ การศึกษา ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่อยู่ ๔๕/๓๖๓ หมู่ ๖ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

ภันเต ๓๐ ส​ าย ซอยต้นสน มือถื ๐๘ ๙๒๓๔ ๗๘๗๗ กุฏิ ลิ้นจี่ โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๕ ๘๕๕๙ ชื่อพระ ศิริพงษ์ ที่ทำงาน บริษัท บ้านแพน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด นามสกุล แก้วรัตนะอัมพร (เครือสหพัฒน์) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน ชื่อเล่น เมล E-mail caramel427@hotmail.com ชื่อฉายา สนฺตมโน คติธรรม จงก้าวย่างไปอย่างมีสติ ธรรมจุติความสุขก็เริ่มขึ้น คำแปล ผู้มีใจอันสงบ จงคิดดี พูดดี ทำดี มีสัมมาทิฐิ เกิด ๒๗ เมษายน ๒๕๒๐ การศึกษา ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ ๔๔๑/๔๓ ซ.ประชาชื่น ๑๔ ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุง​เทพ​ฯ

๒๙


ภันเต ๓๑ สาย ซอยต้นสน มือถือ ๐๘ ๖๓๓๘ ๐๐๖๔ กุฏิ ลิ้นจี่ โทรบ้าน ๐ ๒๒๑๕ ๗๘๓๗ ชื่อพระ สุรยศ ที่ทำงาน บ้าน นามสกุล ธัญญธนาพร ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ ชื่อเล่น ต้น E-mail pleple101@hotmail.com ชื่อฉายา สุธญาโณ คติธรรม จงมีสติอยู่เสมอ คำแปล เป็นผู้กล้าในความรู้ การศึกษา ปริญญาตรี บริหารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เกิด ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ที่อยู่ ๔๗/๕-๖ ซ.เพชรบุรี ๕ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

ภันเต ๓๒ สาย ซอยต้นสน มือถือ ๐๘ ๑๔๔๗ ๖๒๑๙ กุฏิ ลิ้นจี่ โทรบ้าน ๐๘ ๑๔๔๗ ๖๒๑๙ ชื่อพระ คณิศร ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นามสกุล หงส์วัชรสกุล ตำแหน่ง อาจารย์ ชื่อเล่น Benz E-mail mr_kanisorn@hotmail.com ชื่อฉายา คณิสฺสโร คติธรรม คำแปล ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน การศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เกิด ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ที่อยู่ ๗๒ ถ.สามัคคี อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐


ภันเต ๓๓ สาย ซอยต้นสน มือถือ ๐๘ ๗๔๙๔ ๓๒๓๔ กุฏ ลิ้นจี่ โทรบ้าน ๐ ๒๒๗๖ ๒๖๘๒ ชื่อพระ ธงอุทัย ที่ทำงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี นามสกุล ผดุงชัยภูมิไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชื่อเล่น โอ๊ต E-mail s-flag@hotmail.com ชื่อฉายา อุทโย คติธรรม จงทำวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวาน คำแปล ผู้มีธรรมผุดขึ้นในใจ การศึกษา เกิด ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๐ ที่อยู่ ๕๓๕/๒๙ ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๑๕ ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

ภันเต ๓๔ สาย นวนิช มือถือ ๐๘ ๑๔๕๔ ๓๓๘๙ กุฏิ ญี่ปุ่น โทรบ้าน ๐ ๒๒๔๖ ๔๒๔๕ ชื่อพระ ดนัย ที่ทำงาน บริษัท แกรนิตสยาม จำกัด นามสกุล แสงภัทราชัย ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ ชื่อเล่น พ้ง E-mail poongpaang@hotmail.com ชื่อฉายา ภัทรชโย คติธรรม ไม่ต้องรู้ไปหมดทั้งป่าหรอก รู้แค่ใบไม้ในกำมือให้ดีก็พอ คำแปล ผู้เจริญไปด้วยชัยชนะ การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, เกิด ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ ปริญญาโท University of Newcastle, England. ที่อยู่ ๑๓๘/๒ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐

๓๑


ภันเต ๓๕ สาย หมูบานนวนิช มือถือ ๐๘ ๑๘๐๑ ๖๒๑๑ กุฏ ญี่ปุ่น โทรบ้าน ๐ ๒๒๒๔ ๖๙๐๔ ชื่อพระ ศักดิ์ชัย ที่ทำงาน MSD Thailand Co.,Ltd. นามสกุล พงษ์นราวรรณ ตำแหน่ง Sales Representative ชื่อเล่น ป๊อป E-mail bankboy2004@yahoo.com ชื่อฉายา ชยวุฑฺโฒ คติธรรม แสงสว่างทำลายความมืด ปัญญาทำลายความโง่ คำแปล ผู้เจริญไปด้วยชัยชนะ การศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิด ๑๘ มกราคม ๒๕๒๑ ที่อยู่ ๒๓/๑ ถ.เจ้าคำรพ ป้อมปราบฯ กทม. ๑๐๑๐๐

ภันเต ๓๖ สาย ซอยต้นสน มือถือ ๐๘ ๗๖๘๓ ๑๓๓๑ กุฏิ ลิ้นจี่ โทรบ้าน ๐ ๒๘๑๕ ๘๙๕๙ ชื่อพระ ธนะศักดิ์ ที่ทำงาน บริษัท Black & Veatch นามสกุล มานนท์ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ชื่อเล่น เอก Email manontt@bv.com ชื่อฉายา ธนสกฺโก คติธรรม ทุกๆ ปัญหามีทางแก้เสมอ คำแปล ผู้ที่มีความสามารถทางทรัพย์สินเงิ นทอง การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เกิด ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ลาดกระบัง ที่อยู่ ๓๐๖/๒๕ หมู่ ๕ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

๓๒


ภันเต ๓๗ สาย ซอยทานสัมฤทธิ์ มือถือ ๐๘ ๖๙๘๖ ๖๕๓๘ กุฏิ พิรุฬห์ ทองเวส โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๐ ๔๓๕๙ ชื่อพระ วชิรวิชญ์ ที่ทำงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นามสกุล ธนาศิริฤทธิวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อ ชื่อเล่น แจ๊ค Email wachipawit_th@ibank.co.th ชื่อฉายา วชิรญาโณ คติธรรม ทำงานให้ดีที่สุด คำแปล ผู้มีความคิดเฉียบแหลม การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เกิด ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ ที่อยู่ ๑๙๑ ซอยติวานนท์ ๓๘ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ภันเต ๓๘ สาย หมู่บ้านนวนิช มือถือ ๐๘ ๙๖๘๘ ๒๔๘๔ กุฏิ แม่อาบ ที่ทำงาน Precise Green Products Co.,Ltd. ชื่อพระ กิรทัต ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย นามสกุล จีรจิตต์ Email kiratat@hotmail.com ชื่อเล่น นอต คติธรรม เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข ชื่อฉายา วีรจิตฺโต “พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมัน” คำแปล ผู้มีจิตใจแห่งความเพียร การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิด ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๑ ที่อยู่ ๑/๕ หมู่ ๙ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๓๓


ภันเต ๓๙ สาย หมู่บ้านนวนิช มือถือ ๐๘ ๙๗๙๙ ๙๘๙๙ กุฏิ แม่อาบ โทรบ้าน ๐ ๒๔๒๑ ๗๖๔๓ ชื่อพระ นิเวศน์ ตำแหน่ง วิศวกรรมโยธา นามสกุล ภูวไพโรจน์ Email the_job1978@hotmail.com ชื่อเล่น จ๊อบ คติธรรม ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทสํ ลภเต ผลํ ชื่อฉายา นิปโก “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น” คำแปล ผู้แก้ปัญหาด้วยปัญญา การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยสยาม เกิด ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๑ ที่อยู่ ๔๖/๑๒ หมู่ ๔ ถนนนครลุง ซอยนครลุง ๘ บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

ภันเต ๔๐ สาย ซอยต้นสน มือถือ ๐๘ ๔๐๑๘ ๙๙๐๑ กุฏิ ลิ้นจี่ ที่ทำงาน บริษัท ทีจีโฟน จำกัด ชื่อพระ ศิริศักดิ์ ตำแหน่ง Product Training นามสกุล พงศ์วุฒิศักดิ์ Email empererm@hotmail.com ชื่อเล่น มด คติธรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ชื่อฉายา สิริวณฺโณ การศึกษา ปริญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะสื่อสารมวลชน คำแปล ผู้มีผิวพรรณงดงาม เกิด ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ ที่อยู่ ๔/๑๔๓ หมู่บ้านบัวขาว ซอย ๔๒ ถนนรามคำแหง มีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

๓๔


ภันเต ๔๑ สาย นวนิช มือถือ ๐๘ ๙๗๗๗ ๒๖๒๖ กุฏิ พิรุฬห์ ทองเวส โทรบ้าน ๐ ๒๒๑๕ ๘๐๖๘ ชื่อพระ อรรถกฤต ที่ทำงาน บ. นำศิลป์ ไทยอายแวร์ นามสกุล งอกศิลป์ ตำแหน่ง พนง. ขาย ก.ท.ม. ชื่อเล่น โอ๊ต E-mail oat_online_again@hotmail.com ชื่อฉายา อตฺถสาโร คติธรรม เช้าเอน เพลนอน บ่ายพักผ่อน เย็นจำวัด ดึกซัดม่าม่า (อย่าทำ) คำแปล ผู้มีประโยชน์เป็นแก่นสาร การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มศว. เกิด ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ที่อยู่ ๕๕/๓๑๖ ม.๕ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ภันเต ๔๒ สาย ต้นสน มือถือ ๐๘ ๖๖๒๑ ๓๐๒๑ กุฏิ ลิ้นจี่ โทรบ้าน ๐ ๒๕๗๑ ๓๘๒๒ ชื่อพระ จารุวัตร ที่ทำงาน กองการกีฬา อาคารกีฬาเวสน์ ๓ นามสกุล ทองนวล ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ชื่อเล่น เจมส์ E-mail jaruwat_thongnual@hotmail.com ชื่อฉายา จารุวตฺโต คติธรรม คนดี มีธรรมะ ขึ้นอยู่กับความประพฤติดี คำแปล ผู้มีความประพฤติดี การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต เกิด ๒๕ เมษายน ๒๕๒๒ สาขาการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่อยู่ ๑๐๐/๖๑ ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๓๕


ภันเต ๔๓ สาย ม. นวนิช มือถือ ๐๘ ๑๗๕๔ ๓๓๓๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๑ โทรบ้าน ๐ ๒๙๕๐ ๑๐๒๐ ชื่อพระ อภิศร ที่ทำงาน แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) นามสกุล รัตนสุต ตำแหน่ง Engineer ชื่อเล่น ศร E-mail commu_ar91@yahoo.com ชื่อฉายา อภิธมฺโม คติธรรม อโรคยา ปรมา ลาภา คำแปล ธรรมะอันยิ่งใหญ่ การศึกษา วศ.ว อิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ที่อยู่ ๔๐ ซ.กาหลง ๗ ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ภันเต ๔๔ สาย ม.นวนิช มือถือ ๐๘ ๑๑๗๓ ๒๗๑๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๑ โทรบ้าน ชื่อพระ เทพ ที่ทำงาน บ.เบสเท็กซ์ ประเทศไทย จำกัด นามสกุล แข็งเขตรการณ์ ตำแหน่ง พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) ชื่อเล่น เทพ E-Mail ชื่อฉายา เทวธมฺโม คติธรรม อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ คำแปล ธรรมะของเทวดา การศึกษา ม. ๖ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เกิด ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ ที่อยู่ ๒/๕ ม.๕ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ๖๑๑๒๐

๓๖


ภันเต ๔๕ สาย ซ. ต้นสน มือถือ ๐๘ ๑๓๔๕ ๖๗๐๔ กุฏิ พระมหาสนธยา โทรบ้าน ๐ ๒๒๗๒ ๖๐๒๔ ชื่อพระ วันชัย ที่ทำงาน นามสกุล เลาหสุวรรณพานิช ตำแหน่ง ชื่อเล่น เล้ง E-mail leng_1979@hotmail.com ชื่อฉายา ชยรโต คติธรรม อดีตแก้ไขไม่ได้ แต่อนาคตกำหนดได้ คำแปล ผู้ยินดีในชัยชนะ จงสนใจและอยู่กับปัจจุบัน เกิด ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๒ การศึกษา ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อยู่ ตู้ ปณ. ๑๑ บางซื่อ กรุง​เทพฯ ๑๐๘๐๐

ภันเต ๔๖ สาย ซ. ต้นสน โทรบ้าน ๐ ๒๖๕๙ ๓๐๖๙ กุฏิ พระมหาสนธยา E-mail ouilied@hotmail.com ชื่อพระ ธนิต คติธรรม ทำอะไรอย่าเห็นแก่ตัว นามสกุล ธนธรรมานนท์ ทุกสิ่งที่เราทำมันอาจทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ชื่อเล่น ป้อม ช่วยกันระวังแล้วสังคมของเราจะน่าอยู่ ชื่อฉายา ธมฺมานนฺโท การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คำแปล ผู้เพลิดเพลินในธรรม เกิด ตุลาคม ๒๕๒๒ ที่อยู่ ๗๔๐ ถ.ทนุรัตน์ ต.ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

๓๗


ภันเต ๔๗ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๑๙๐๐ ๕๔๕๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๙ ๖๕๓๔ ชื่อพระ ภูมิธัช ที่ทำงาน บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นามสกุล ศรีมาลานนท์ ตำแหน่ง Senior Engineer ชื่อเล่น ต๊ะ E-mail phoomits@ais.co.th ชื่อฉายา ภูมิธโช คติธรรม คำแปล ธงของแผ่นดินและความเพียร การศึกษา ปริญญาโท วิศวอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิด ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๒ ที่อยู่ ๑๒๙๑/๑ อาคารชินวัตร ๒ ชั้น ๒๑ ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กร​ุงเทพ​ฯ ๑๐๔๐๐

ภันเต ๔๘ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๑๗๕๒ ๑๙๐๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้องเบอร์ ๔ โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๘ ๐๓๖๕ ชื่อพระ นฤดม ที่ทำงาน บ.อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (นมตรามะลิ) นามสกุล ธรรมานนท์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิต ชื่อเล่น ดม E-Mail naruedom@thaidairy.co.th ชื่อฉายา ธมฺมาทโร คติธรรม ดีชั่ว รู้หมด แต่อดใจไม่ไหว คำแปล ผู้มีความเคารพในธรรม การศึกษา ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตรศาสตร์ เกิด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ ๕๐ ม.๒ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๘


ภันเต ๔๙ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๖๓๙๕ ๐๒๙๘ โทรบ้าน ๐ ๒๙๖๐ ๗๗๘๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๘ ที่ทำงาน บ. เวิร์คฟิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชื่อพระ อิทธิ์ชัย ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ นามสกุล คงดำ E-mail workfield@hotmail.com ชื่อเล่น เจมส์ คติธรรม การทำงานจะต้องมีแผน และปฎิบัติตามแผนงาน ชื่อฉายา อิทฺธิธมฺโม จะได้ลุล่วงไปด้วยดีและมีอุปสรรคน้อย...ชีวิตก็เช่นเดียวกัน คำแปล ผู้มีธรรมให้สำเร็จประโยชน์ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เกิด ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ ๑๒๓/๕๒ หมู่บ้านริเวอร์โฮม ม.๓ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

ภันเต ๕๐ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ กุฏิ สี่เหลี่ยม ชื่อพระ รังสี นามสกุล กาญจนวิทย์ ชื่อเล่น เบิ้ม ชื่อฉายา ธมฺมรังสี คำแปล แสงแห่งธรรม เกิด ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ที่อยู่ จ.นนทบุรี

มือถือ โทรบ้าน ที่ทำงาน ตำแหน่ง E-mail คติธรรม การศึกษา

๐๘ ๑๓๐๔ ๙๗๓๒ ๐ ๒๕๒๖ ๙๓๕๕ Larva.creative@gmail.com ทำวันนี้ให้ดีที่สุด วิทยาการณคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๓๙


ภันเต ๕๑ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๑๑๔๙ ๐๑๒๓ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๑ โทรบ้าน ๐ ๒๖๕๔ ๕๘๗๒ ชื่อพระ โพลาลิต ที่ทำงาน บ. นิสเซ่น เคมิเทค จำกัด นามสกุล สุขจิตธรรม ตำแหน่ง Design Engineer ชื่อเล่น เบียร์ E-Mail polalits@hotmail.com ชื่อฉายา จิตฺตธมฺโม คติธรรม เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป คำแปล ผู้มีจิตตั้งมั่นในธรรม การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ เกิด ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่อยู่ ๒๓๓๕/๗๑ แฟลตเทพประทาน ถ.พระราม ๔ กรุง​เทพฯ ๑๐๑๑๐

ภันเต ๕๒ สาย ม.นวนิช มือถือ ๐๘ ๐๕๘๐ ๑๕๑๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๑ โทรบ้าน ๐ ๒๕๓๘ ๐๔๙๘ ชื่อพระ เอกรัตน์ ที่ทำงาน บ. ตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด นามสกุล โภคาวัฒนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ชื่อเล่น โป่ง E-Mail p_ekarat@hotmail.com ชื่อฉายา รตนนนฺโท คติธรรม ทำดีไม่มีอาย คำแปล ผู้ยินดีในรัตนะ การศึกษา ปริญญาโท San Diego State University, MBA เกิด ๒๖ เมษายน ๒๕๒๓ ที่อยู่ ๓๓/๖๑๘ ถ.โชคชัย ๔ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

๔๐


ภันเต ๕๓ สาย ม.นวนิช มือถือ ๐๘ ๐๖๒๕ ๐๘๘๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๑ โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๔ ๑๓๒๗ ชื่อพระ อรรคนนท์ ที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว นามสกุล วิจารณ์อักษรสิทธิ์ E-mail guoja@hotmail.com ชื่อเล่น โอ คติธรรม ชีวิตคือการลงทุน ชื่อฉายา อคคฺธมฺโม การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ คำแปล ผู้มีความเป็นเลิศในธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เกิด ๙ มิถุนายน ๒๕๒๓ ที่อยู่ ๓/๒๕ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

ภันเต ๕๔ สาย ม.นวนิช มือถือ ๐๘ ๑๖๔๘ ๙๙๑๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๑ โทรบ้าน ๐ ๒๕๗๓ ๖๗๓๙ ชื่อพระ พัทธนันท์ ที่ทำงาน บ. อีซูซุคิงส์ยนต์ กรุงเทพ จำกัด นามสกุล บุญทับ ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย ชื่อเล่น ตรี E-mail pattananb@yahoo.com ชื่อฉายา อธิปฺญโญ คติธรรม ร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำ คำแปล ผู้มีบุญอันประเสริฐ การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกิด ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่อยู่ ๕๙/๑๒๓ ซ.๗ หมู่บ้านเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๔๑


ภันเต ๕๕ สาย ม.ถวิลฤดี มือถือ ๐๘ ๖๓๒๑ ๐๖๖๗ กุฏิ สี่เหลี่ยม ที่ทำงาน นิตยสาร Military Magazine ชื่อพระ ปานพิชิต ตำแหน่ง บรรณาธิการ นามสกุล ศิริพิบูลย์ E-Mail panpichitbay@gmail.com ชื่อเล่น ปาน คติธรรม May The Dhamma Be With You. ชื่อฉายา ชิตาลโย การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาลัยวัฒนธรรมสังคม คำแปล ผู้ชนะซึ่งความกังวล เกิด ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ที่อยู่ ๑๕๕/๓ กม. ๒๕ พหลโยธิน ๕๔/๔ กรุง​เทพฯ ๑๐๒๒๐

ภันเต ๕๖ สาย ม.สมถวิล มือถือ ๐๘ ๙๙๒๖ ๖๘๓๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔ โทรบ้าน ๐ ๒๕๓๖ ๑๕๐๒ ชื่อพระ พัทธีร์ ที่ทำงาน บ. ดูเม็กซ์ จำกัด นามสกุล ทยาธรรม ตำแหน่ง Assistant Scientific and Regulatory Affairs Mng. ชื่อเล่น ก้อง E-Mail patteelew@hotmail.com ชื่อฉายา ทยาลุโก คติธรรม คนเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุด ขอแค่อย่าเป็น “ปทปรม (คนซ่งติง)” คำแปล ผู้มีความเอ็นดู การศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยการจัการ, ม.มหิดล เกิด ๒๔ กันยายน ๒๕๒๓ (จัดการและวางแผนกลยุทธ) ที่อยู่ ๑๕/๒๖ ม.ธนินทร ภ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๔๒


ภันเต ๕๗ สาย วัฒนพฤกษา มือถือ ๐๘ ๑๙๖๘ ๐๐๗๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๔ ที่ทำงาน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ชื่อพระ สาธิน ตำแหน่ง ผช. ผู้จัดการ แผนกประกันต่างประเทศ นามสกุล สุนทรพจนา E-mail sathin_07@hotmail.com ชื่อเล่น นุ คติธรรม ถังขยะ...มองดีๆ ก็เป็นศิลปะ / A friend in need, is a friend indeed. ชื่อฉายา สุนฺทรธมฺโม การศึกษา ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คำแปล ผู้มีธรรมอันดีงาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิด ๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ที่อยู่ ๑๓๓ สุขุมวิท ๔๙ คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ภันเต ๕๘ สาย ม.สมถวิล มือถือ ๐๘ ๗๙๗๗ ๘๘๒๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๔ โทรบ้าน ๐ ๒๕๒๙ ๓๐๖๐ ชื่อพระ ปิยะวัฒณ์ ที่ทำงาน DTAC นามสกุล สุอังคณารัตน์ ตำแหน่ง Application Specialist (DWH) ชื่อเล่น ยะ E-mail Dead_dream@hotmail.com ชื่อฉายา ปิยวฒฺฑโน คติธรรม เบ๋อๆ บ๋าๆ มั่ว ไม่ได้เรื่อง คำแปล ผู้เจริญด้วยความเป็นที่รัก การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เกิด ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๓ ที่อยู่ ๖๘ ม. ๑๒ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

๔๓


ภันเต ๕๙ สาย สรานนท์ มือถือ ๐๘ ๕๑๑๑ ๘๖๖๖ , ๐๘ ๑๕๑๖ ๓๐๐๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ที่ทำงาน BBTEC ในเครือเบญจจินดากรุ๊ป ชื่อพระ สมภพ ตำแหน่ง Technical Support นามสกุล ศรีทอง E-Mail Golf166@gmail.com ชื่อเล่น กอล์ฟ คติธรรม ทุกอย่างเกิดที่ใจก่อน ใจเป็นผู้นำสรรพสิ่ง ใจประเสริฐสุด ชื่อฉายา สมตฺโถ ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ เราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยจิตใจ คำแปล ผู้มีความสามารถ ระดับเดียวกับที่พาเราเข้าไปสู่ปัญหาได้ เกิด ๒๙ มกราคม ๒๕๒๔ การศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัทรสวนสุนันทา ที่อยู่ ๑๑๑/๖ มังกร ป้อมปราบ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ภันเต ๖๐ สาย วัฒนะพฤกษา กุฏิ สี่เหลี่ยม ชื่อพระ ธนรัตน์ นามสกุล ฉายเปล่ง ชื่อเล่น เบิร์ด ชื่อฉายา ปภัสสโร คำแปล ผู้มีความรุ่งเรือง เกิด ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ที่อยู่ -

มือถือ ๐๘๙-๖๓๓๖๘๖๖ E-Mail Birdd_t@hotmail.com ที่ทำงาน ตำแหน่ง คติธรรม เมื่อมีเกิด ย่อมมีดับไป เป็นธรรมดา การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๔๔


ภันเต ๖๑ สาย วัฒนพฤกษา มือถือ ๐๘ ๕๘๒๙ ๓๑๐๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ที่ทำงาน บ. เอ เอน เอ จำกัด ชื่อพระ โสภณ ตำแหน่ง พนักงานขาย นามสกุล วังกังวาน E-mail Sopon512@hotmail.com ชื่อเล่น พล คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด “หมากรุกเดินยังต้องคิด ชื่อฉายา โสภโณ หมากชีวิตเดินไม่คิดได้อย่างไร” คำแปล ผู้มีธรรมอันงดงาม การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิด ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๔ ที่อยู่ ๖๗ ม.๒ ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

ภันเต ๖๒ สาย ม.สมถวิล มือถือ ๐๘ ๑๔๒๒ ๖๕๖๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๓ โทรบ้าน ๐ ๒๙๔๔ ๒๕๒๕ ชื่อพระ ก้องเกียรติ ที่ทำงาน บ. เอเชียนเคมีคัลแอนดีเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด นามสกุล วุฒิไกรเกรียร ตำแหน่ง Sale Manager ชื่อเล่น ก้อง E-mail kongkait@aceco.th.com ชื่อฉายา โฆสธมฺโม คติธรรม คิด พูด ทำ ก่อน ทำ พูด คิด คำแปล ผู้ป่าวประกาศซึ่งพระธรรม การศึกษา ปริญญาโท สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เกิด ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๔ ที่อยู่ ๑๘๒ หมู่บ้านปรัชญากรีนวิลล์ ซ.รามอินทรา ๔๖ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

๔๕


ภันเต ๖๓ สาย วัฒนพฤกษา กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๓ ชื่อพระ การณ์ฉัตร นามสกุล โยธินภัทรนันท์ ชื่อเล่น เป้ ชื่อฉายา ภทรนนฺโท คำแปล เกิด ๑๙ เมษายน ๒๕๒๔ ที่อยู่ -

มือถือ โทรบ้าน ที่ทำงาน ตำแหน่ง E-mail คติธรรม การศึกษา

๐๘ ๙๒๒๔ ๙๖๖๕ Pea_mg@hotmail.com ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภันเต ๖๔ สาย วัฒนพฤกษา มือถือ ๐๘ ๗๐๔๓ ๔๖๔๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๓ ที่ทำงาน ชื่อพระ ขจรเดช ตำแหน่ง System Co-ordinator นามสกุล ตันตโยทัย E-mail khajornd@moltha.infonet.com ชื่อเล่น เต้ คติธรรม สติ ชื่อฉายา เตชปญฺโญ การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ คำแปล ผู้มีอำนาจทางปัญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกิด ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ที่อยู่ ๑๐๐/๓๓๕ ม. ๑๑ หมู่บ้านอมรพันธ์ ๙ พหลโยธิน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

๔๖


ภันเต ๖๕ สาย ม.สมถวิลย์ มือถือ ๐๘ ๒๔๕๕ ๙๑๙๑ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๓ ที่ทำงาน บ. เอ็กซ่อนพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ชื่อพระ วัชระ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า นามสกุล จ้อยทองมูล E-mail galonsa@hotmail.com ชื่อเล่น ตูน คติธรรม รู้จักตน คบคนดี มีกตัญญู รู้คุณ บิดา มารดา ชื่อฉายา วชิรปัญโญ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวะกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คำแปล ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เกิด ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๔ ที่อยู่ ๙/๑๘ ม.๖ ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ๗๓๑๙๐

ภันเต ๖๖ สาย วัฒนพฤกษา มือถือ ๐๘ ๑๙๑๖ ๕๔๐๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๗ โทรบ้าน ๐ ๒๕๖๖ ๕๘๐๒ ชื่อพระ วีรพันธ์ ที่ทำงาน บ. NCR (Thailand) Co.,LTD นามสกุล จิตรานุวัฒน์กุล ตำแหน่ง Application Services Consultant ชื่อเล่น วี E-mail v_veerapan@hotmail.com ชื่อฉายา วีรธมฺโม คติธรรม การสวดมนต์ที่แท้ต้องแปลเท่านั้น คำแปล ผู้มีธรรมอันกล้า การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกิด ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ที่อยู่ ๗๙/๒๔๐ ม. ๔ หมู่บ้านกฤษติกา สีกัน ดอนมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๔๗


ภันเต ๖๗ สาย ม.สมถวิลย์ มือถือ ๐๘ ๒๕๙๙ ๘๕๖๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๗ โทรบ้าน ๐ ๒๕๙๕ ๔๒๑๖ ชื่อพระ ศุภสิน ที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว นามสกุล สุวรรณกูล E-Mail ชื่อเล่น Duck คติธรรม ถ้าคิดว่าทำได้ต้องได้ ชื่อฉายา สุภสีโล การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดบวร คำแปล ผู้มีศีลอันงดงาม เกิด ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔ ที่อยู่ ๘๓/๓๑ ม. ๑๐ ต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ภันเต ๖๘ สาย ม.สุดถวิลย์ มือถือ ๐๘ ๔๐๐๐ ๒๒๐๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม โทรบ้าน ๐ ๒๘๘๕ ๐๒๕๒ ชื่อพระ อธิปพัฒน์ ที่ทำงาน เดอะมอลล ท่าพระ บางแค และงามวงค์วาน นามสกุล กิตติยวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าของร้านจิลเวลรี่ ชื่อเล่น Top E-Mail atipat@live.com ชื่อฉายา อธิวฑฺฒโน คติธรรม ฝันให้ไกลไปให้ถึง คำแปล มีความเจริญอันยิ่ง การศึกษา ปริญญาโท Management Info System (MIS) เกิด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔ Deakin Univercity, Melbourne ที่อยู่ ๙๙/๑๙ ม. ๑๘ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

๔๘


ภันเต ๖๙ สาย ม.สมถวิลย์ มือถือ ๐๘ ๖๖๑๙ ๖๐๓๐ กุฏิ ๑๖ โทรบ้าน ๐ ๒๙๘๑ ๒๕๗๐ ชื่อพระ ณัฐพล ที่ทำงาน บ. ไทยน้ำทิพย์ จำกัด นามสกุล รุจิรกาล ตำแหน่ง วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อเล่น นภ E-mail Xman2000_@hotmail.com ชื่อฉายา ณธฺฎพโล คติธรรม ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คำแปล ผู้มีพลังทรงไว้ซึ่งปัญญา การศึกษา ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิด ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ ที่อยู่ ห้อง ๑๐/๕๗ ตึก T5 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

ภันเต ๗๐ สาย ม.สมถวิลย์ มือถือ ๐๘ ๖๖๒๑ ๐๕๑๗ กุฏิ ๔๕ โทรบ้าน ๐ ๒๘๐๕ ๕๑๗๔ ชื่อพระ ประดิษฐ์ ที่ทำงาน ๑๓๙/๒๔ ซ.ชินเขต ๑ งามวงค์วาน ทุ่งสองห้อง นามสกุล คงสิทธิ์ หลักสี่ นนทบุรี ชื่อเล่น ป๊อป ตำแหน่ง เสมียน ทนายความ ชื่อฉายา ฐิตสาโร E-mail Eternal_popz@hotmail.com คำแปล ผู้มีแก่นสารอันมั่นคง คติธรรม ร้อยความคิด ไม่สู้หนึ่งลงมือทำ และกระทำอย่างมีสติ เกิด ๑ กันยายน ๒๕๒๔ การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่อยู่ ๖๐๕/๔๗ ม. ๑ ซ.เพชรเกษม ๙๒/๒ บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๔๙


ภันเต ๗๑ สาย สรานนนท์ มือถือ ๐๘ ๕๘๐๗ ๓๐๔๔ กุฏิ ๓๕ โทรบ้าน ๐ ๒๙๖๕ ๒๙๖๖ ชื่อพระ ณัฐศร ที่ทำงาน นามสกุล พรหมเพ็ชร E-mail Nine_bank@hotmail.com ชื่อเล่น แบ๊งค์ คติธรรม ปัจจุบันกำหนด ชื่อฉายา พํรหํมสโร การศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คำแปล ผู้มีเสียงดังกังวาน เกิด ๑๔ กันยายน ๒๕๒๔ ที่อยู่ ๑๖/๑๐๘ ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

ภันเต ๗๒ สาย ม.สมถวิล มือถือ ๐๘ ๙๙๒๘ ๐๘๔๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ​หอง ๕ โทรบ้าน ๐ ๒๘๘๓ ๙๓๒๕ ชื่อพระ พรชัย ที่ทำงาน Nikon Thailand Corporation นามสกุล อัศวพรเจริญชัย ตำแหน่ง Supervisor ชื่อเล่น บอม E-Mail gunhazards@hotmail.com ชื่อฉายา วรชโย คติธรรม ทำวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า คำแปล ชัยชนะอันประเสริฐ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากลัง เกิด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่อยู่ ๖๔/๒๖ ม. ๓ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ. นนทบุรี ๑๑๑๓๐

๕๐


ภันเต ๗๓ สาย ม.ปากเกร็ดวิลเลจ มือถือ ๐๘ ๙๗๘๖ ๔๗๒๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ที่ทำงาน บ.สารสู่อนาคต ซ.ไทยโพสต์ คลองเตย ชื่อพระ วิจักรพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวสายการเมือง นามสกุล หาญลำยวง E-mail neverminddc@hotmail.com ชื่อเล่น เอ็กซ์ คติธรรม ความงามสะดุดตา ความดีชนะใจ ชื่อฉายา วิสุทฺธสีโล การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน คำแปล ผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิด ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๔ ที่อยู่ ๒๘๔/๒ ม. ๑๓ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๖๐

ภันเต ๗๔ สาย ม.ปากเกร็ดวิลเลจ มือถือ ๐๘ ๔๑๔๕ ๖๘๗๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม โทรบ้าน ๐๔๔ ๖๒๔ ๒๐๗ ชื่อพระ พจเวช ที่ทำงาน Paulaner Garden Restaurant นามสกุล ทรงบรรพต ตำแหน่ง Restaurant Manager ชื่อเล่น เจษฎ์ E-mail trisakosol@hotmail.com ชื่อฉายา สุวโจ คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด คำแปล บุคคลซึ่งเป็นผู้ว่าง่าย การศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิด ๑๑ เมษายน ๒๕๒๕ ที่อยู่ ๑๒ ถ.ศรีกัลยา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐

๕๑


ภันเต ๗๕ สาย ม.ปากเกร็ดวิลเลจ มือถือ ๐๘ ๕๙๙๙ ๓๘๙๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๑ โทรบ้าน ๐ ๒๒๓๗ ๘๐๐๙ ชื่อพระ ธนพล ที่ทำงาน The International Institute for Trade and Development นามสกุล ธนาวัฒนวิภาค ตำแหน่ง Project Coordinator ชื่อเล่น ฮง E-Mail hong_thana@yahoo.com ชื่อฉายา ธนวฑฺฒโน คติธรรม คนดีที่รู้กตัญญู สำคัญกว่าทุกสิ่ง คำแปล ผู้ที่เจริญด้วยทรัพย์ การศึกษา ปริญญาโท การบริหารจัดการเทคโนโลยี เกิด ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ ๓๖/๔ ถ.นเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ภันเต ๗๖ สาย ม.ปากเกร็ดวิลเลจ มือถือ ๐๘ ๖๓๑๗ ๑๕๒๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ที่ทำงาน ร้าน Healthy Breakfast ชื่อพระ เชาวลิต ตำแหน่ง นามสกุล ฉวีอินทร์ E-Mail ch2_man@hotmail.com ชื่อเล่น แมน คติธรรม คนไม่มีธรรมะ เหมือนรถไม่มีเบรค ชื่อฉายา ชุตินฺธโร การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คำแปล ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เกิด ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๕ ที่อยู่ ๗๐ อุไรอพาร์ทเม้นท์ (ห้อง ๑๐๒) ซ.กรุงธนฯ ๔ เขตคลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐

๕๒


ภันเต ๗๗ สาย ม.ปากเกร็ดวิลเลจ มือถือ ๐๘ ๑๙๒๐ ๐๘๓๓ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๙ โทรบ้าน ๐ ๒๔๓๘ ๒๐๓๘ ชื่อพระ วรัญญู ที่ทำงาน บริษัท ตะละภัฎทนายความและที่ปรึกษาสากล จำกัด นามสกุล ฉลองสัพพัญญู ตำแหน่ง ทนายความ ชื่อเล่น เหมียว E-mail jomyutmeaw@hotmail.com, ชื่อฉายา วรปญฺโญ warunyoo_lawyer@hotmail.com คำแปล ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ คติธรรม อย่ายึดติดกับอดีต ปัจจุบันนั่นแหละสำคัญที่สุด เกิด ๒๒ กันยายน ๒๕๒๕ การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ ๔๘ ซ.เจริญนคร ๕๓ บางลำภูล่าง คลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐

ภันเต ๗๘ สาย ม.ปากเกร็ดวิลเลจ มือถือ ๐๘ ๑๕๕๔ ๔๙๙๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๙ โทรบ้าน ๐ ๒๘๐๔ ๐๕๔๑ ชื่อพระ พรชาคริต ที่ทำงาน Siam poly coat (โรงชุบ) นามสกุล ศิวะโมกข์ลัคณา ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ชื่อเล่น อ้น E-mail aontwin@hotmail.com ชื่อฉายา วรจิตโต คติธรรม ชีวิตต้องก้าวไปข้างหน้า คำแปล ผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐ การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เกิด ๒๖ กันยายน ๒๕๒๕ ที่อยู่ ๑๓/๒๐๐ หมู่ที่ ๑๐ บางไผ่ บางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๕๓


ภันเต ๗๙ สาย ม.ปากเกร็ดวิลเลจ มือถือ ๐๘ ๙๗๗๑ ๖๔๗๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๒ โทรบ้าน ๐ ๒๒๒๑ ๙๓๐๗ ชื่อพระ ธีรชัย E-Mail tee_sk119@hotmail.com นามสกุล แต้มศิริชัย คติธรรม ทำให้ดีที่สุด และไม่เสียใจในภายหลัง ชื่อเล่น ตี๋ การศึกษา กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อฉายา ธีรชโย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คำแปล ผู้มีชัยชนะด้วยปัญญา เกิด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ที่อยู่ ๑๖๐/๖ ถ.เจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ภันเต ๘๐ สาย ม.ปากเกร็ดวิลเลจ มือถือ ๐๘ ๙๘๐๐ ๖๖๐๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ที่ทำงาน ชื่อพระ ปิติพงศ์ ตำแหน่ง นามสกุล รอยเรืองพานิช E-Mail kokus26@hotmail.com ชื่อเล่น โก้ คติธรรม ชื่อฉายา ปีติโก การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเครื่องกล คำแปล ผู้มีความยินดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิด ๓ ธันวาคม ๒๕๒๕ ที่อยู่ ๑ ซ.๑๑ ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

๕๔


ภันเต ๘๑ สาย หมู่บ้านพบสุข มือถือ ๐๘ ๙๑๔๖ ๔๗๔๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๙ ที่ทำงาน ชื่อพระ ปรัชญา ตำแหน่ง นามสกุล ผ่องอักษร Email prachya_tum@hotmail.com ชื่อเล่น ตั้ม คติธรรม ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคิดจะทำ ชื่อฉายา ปญฺญาปสุโต การศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คำแปล ผู้ขวนขวายในปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิด ๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๕ ที่อยู่ ๑๑๕๐/๔ สุขุมวิท ๕๐ พระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐

ภันเต ๘๒ สาย หมู่บ้านพบสุข มือถือ ๐๘ ๖๖๒๖ ๖๙๘๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม โทรบ้าน ๐ ๒๖๖๒ ๐๙๓๒ ชื่อพระ ธัญกมล ที่ทำงาน Embassy of New Zealand (Immigration) นามสกุล เฉลียวจิตติกุล ตำแหน่ง Administrative Officer ชื่อเล่น ตั้ม Email tankamon_c@hotmail.com ชื่อฉายา จิตฺตทนฺโต คติธรรม Save the world. No plastic bags. คำแปล ผู้ฝึกแล้วซึ่งจิต การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิด ๑ มกราคม ๒๕๒๖ ที่อยู่ ๕๙๓/๑๗-๑๘ ซอย สุขุมวิท ๓๓/๑ คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๕๕


ภันเต ๘๓ สาย หมู่บ้านพบสุข มือถือ ๐๘ ๒๓๔๔ ๘๗๒๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๖ โทรบ้าน ๐ ๒๒๗๔ ๘๙๒๘ ชื่อพระ ปกป้อง ที่ทำงาน กำลังศึกษาปริญญาโท Master of Science นามสกุล เลาวัณย์ศิริ (International Public Policy), University College London, UK ชื่อเล่น ป้อง Email pokpong999@hotmail.com ชื่อฉายา ปรกกฺโม คติธรรม “ปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไหม, อะไรไปเกิด, เกิดอย่างไร คำแปล ผู้มีความพากเพียร ไม่เป็นพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา” พุทธทาสภิกขุ เกิด ๒ มกราคม ๒๕๒๖ การศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่อยู่ ๑๑ ซอย ๒๐ มิถุนา แยก ๑๑ ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

ภันเต ๘๔ สาย หมู่บ้านพบสุข มือถือ ๐๘ ๖๕๐๕ ๕๐๖๗ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๙ โทรบ้าน ๐ ๒๖๒๙ ๑๗๕๙ ชื่อพระ สุขุม Email gengyao14@hotmail.com นามสกุล โลหะวรรณรัตน์ คติธรรม ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ชื่อเล่น เอี๋ยว การศึกษา ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชื่อฉายา สุขุโม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คำแปล ผู้มีความสุขุมละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เกิด ๑๔ มกราคม ๒๕๒๖ ที่อยู่ ๖๑๑ ซอยจรัญฯ ๔๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๕๖


ภันเต ๘๕ สาย หมู่บ้านพบสุข มือถือ ๐๘ ๙๔๔๔ ๙๙๔๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ที่ทำงาน Freelance ชื่อพระ ณัฐชัย ตำแหน่ง Graphic Designer นามสกุล ปัญญาพินิจนุกูร Email nlpsingpow@yahoo.com ชื่อเล่น นัท คติธรรม การที่จะกระโดดขึ้นให้สูงที่สุด ชื่อฉายา สิริปัญโญ จำต้องย่อลงให้ต่ำที่สุดก่อนเสมอ คำแปล ผู้มีปัญญาอันงดงาม การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกิด ๒๗ มกราคม ๒๕๒๖ ที่อยู่ ๑๖ อ่อนนุช ๒๖ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐

ภันเต ๘๖ สาย หมู่บ้านเกศลดา มือถือ ๐๘ ๑๑๗๐ ๓๗๘๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๐ โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๓ ๒๓๓๔ ชื่อพระ ครศร ที่ทำงาน ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นามสกุล ศรีกุลนาถ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการ ชื่อเล่น กั้ง Email kman_ks@yahoo.com ชื่อฉายา สิริกุโล คติธรรม บุกไปข้างหน้า ฆ่ามันให้เรียบ เพียรทำความดีให้ตลอด คำแปล ผู้มีตระกูลอันงดงาม การศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ ๑) วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกิด: ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ ๕๒/๓ หมู่บ้านเกศลดา หมู่ ๕ ถนนภูมิเวท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๕๗


ภันเต ๘๗ สาย หมู่บ้านพบสุข มือถือ ๐๘ ๖๓๓๕ ๕๔๐๑ , ๐๘ ๙๑๘๘ ๔๒๒๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๒ โทรบ้าน ๐ ๒๙๐๑ ๗๗๙๖ ชื่อพระ ปรัชญา ที่ทำงาน ตลาดหน้า U-Park มหาวิทยาลัยรังสิต นามสกุล โพธิ์พันธ์ ตำแหน่ง ค้าขายเสื้อผ้า ชื่อเล่น อ้น Email oarsman_p@hotmail.com ชื่อฉายา ปญฺญาธโร คติธรรม ช่วงเวลาที่แย่ที่สุดคือช่วงเวลาที่ดีที่สุด คำแปล ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา การศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการจัดการทั่วไป เกิด ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่อยู่ ๕๒ หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศ ๓ ผัง ๒ ซอยสายไหม ๗๙ เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

ภันเต ๘๘ สาย ทรายทอง เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๑๙๐๒ ๑๐๙๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๔ โทรบ้าน ๐ ๒๙๕๑ ๒๐๐๑ ชื่อพระ พรเทพ ที่ทำงาน บริษัท เด็นโซ (ประเทศไทย) จำกัด นามสกุล เทียบทอง ตำแหน่ง Officer ชื่อเล่น บี Email bmix_19@hotmail.com, pornthep.t@denso.co.th ชื่อฉายา วรเทโว คติธรรม แม้เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกทางเดินชีวิตได้ คำแปล ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) เกิด ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ ๑๖๕ ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕๘


ภันเต ๘๙ สาย สรานนท์ มือถือ ๐๘ ๔๔๖๑ ๑๐๑๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕ โทรบ้าน ๐ ๒๔๔๘ ๐๐๙๙ ชื่อพระ ณัฐ Email nhuty@hotmail.com นามสกุล ยงวานิชากร คติธรรม เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ชื่อเล่น ณัฐ สิ่งแรกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือตัวเอง ชื่อฉายา ณฎฐธมฺโม การศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรบุคคล (Inter) คำแปล ผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทรงไว้ จุ ซึ่งปัญญา ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิด ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๖ ที่อยู่ ๔๒/๔๗ หมู่บ้านภาณุการ์เด้นท์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

ภันเต ๙๐ สาย สรานนท์ มือถือ ๐๘ ๖๕๓๔ ๑๕๓๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๑ โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๐ ๓๑๓๔ ชื่อพระ ดนุพล Email swensens_jaa@hotmail.com นามสกุล หันสังข์ คติธรรม ชื่อเล่น การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อฉายา พลญาโณ คำแปล ผู้มีความรู้เป็นกำลัง เกิด ๔ กันยายน ๒๕๒๖ ที่อยู่ ๑/๔๘ หมู่ ๑ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕๙


ภันเต ๙๑ สาย สรานนท์ มือถือ ๐๘ ๓๙๒๒ ๕๒๗๓ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๗ โทรบ้าน ชื่อพระ นัท ที่ทำงาน ซอยอารีย์ นามสกุล มานะกุล ตำแหน่ง ค้าขายส่วนตัว ชื่อเล่น นัท Email nut_manakul@hotmail.com ชื่อฉายา ธมฺมสทฺโธ คติธรรม ท้อได้แต่อย่าถอย คำแปล ผู้มีความเลื่อมใสในธรรม การศึกษา เกิด ๒๗ กันยายน ๒๕๒๖ ที่อยู่ ๗๖/๗๔ ซอยประดิพัทธ์ ๑๙ ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพฯ

ภันเต ๙๒ สาย สรานนท์ มือถือ ๐๘ ๓๒๙๔ ๙๐๒๗ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๕ โทรบ้าน ๐ ๒๔๕๗ ๔๑๐๗ ชื่อพระ กมล ที่ทำงาน ESRI Thailand นามสกุล พงษ์ศิริสุนทร ตำแหน่ง Programmer ชื่อเล่น ไมค์ Email kamon.p@cdg.co.th, kamon_1@hotmail.com ชื่อฉายา กมโล คติธรรม ดูตนเอง ก่อนดูคนอื่น คำแปล ผู้ปราศจากมลทิน การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เกิด ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่อยู่ ๔๘ หมู่ ๑ ซอยเพชรเกษม ๔๔ บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๖๐


ภันเต ๙๓ สาย สรานนท์ มือถือ ๐๘ ๑๘๐๑ ๙๗๗๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๗ โทรบ้าน ๐ ๒๕๗๓ ๙๕๓๐ ชื่อพระ ร.ต.ท. สุรพล ที่ทำงาน สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ นามสกุล จันทร์สมศักดิ์ ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ๑) ฯ ชื่อเล่น เอก Email therock4460@hotmail.com ชื่อฉายา สุรพโล คติธรรม โลกนี้ไม่ให้อะไรฟรีๆ คำแปล ผู้มีกำลังกล้าหาญ การศึกษา ปริญญาตรี รัฐประสาสนศาสตร์ เกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๒๗ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ ๖๐ ที่อยู่ ๖๐/๒๓ ซอยแจ้งวัฒนะ ๒๕ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

ภันเต ๙๔ สาย หลังโรงพยาบาล มือถือ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๖ โทรบ้าน ๐ ๒๒๓๖ ๖๙๔๘ ชื่อพระ อภิชัย ที่ทำงาน กำลังศึกษา Master of Engineering Management นามสกุล ฉัตรชุติมากร ที่ McNeese State University, USA ชื่อเล่น ปอม Email pomperaian@hotmail.com ชื่อฉายา อภิชโย คติธรรม Tame your mind, win yourself, beat the world คำแปล ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Telecommunication) เกิด ๑ มีนาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ที่อยู่ ๔/๑๕ ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖๑


ภันเต ๙๕ สาย หลังโรงพยาบาล มือถือ ๐๘ ๖๕๖๓ ๗๐๗๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๒ ที่ทำงาน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อพระ สุริยา ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ นามสกุล ตันติเสรีพัฒนา Email fvetst@gmail.com ชื่อเล่น อุ้ย คติธรรม กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว, อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ชื่อฉายา ตนฺติปาโล ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด คำแปล ผู้รักษาระเบียบแบบแผน การศึกษา ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต เกิด ๗ มีนาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่อยู่ ๒๐๐๕/๑๘ แฟลต ๕ ดินแดง ถนนประชาสงเคราะห์ จังหวัดกรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

ภันเต ๙๖ สาย สวนกุหลาบ มือถือ ๐๘ ๙๔๔๕ ๐๖๕๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๒ ที่ทำงาน ธนาคาร CIMB THAI ชื่อพระ พศวัต ตำแหน่ง หน่วยหักบัญชีระหว่างธนาคารและตั๋วเรียกเก็บ นามสกุล ยมกนิษฐ์ Email potsawat_pot22@hotmail.com ชื่อเล่น พศ คติธรรม รักแท้มิใช่การปรนเปรอด้วยสิ่งที่ถูกใจ ชื่อฉายา พลธมฺโม แต่ต้องเสนอแนะในสิ่งที่ถูกต้อง คำแปล ผู้มีธรรมเป็นกำลัง การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกิด ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๗ วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ที่อยู่ ๑๒๐/๒๑ ซอย ๙ หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค แอนด์ ปาร์ค อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๖๒


ภันเต ๙๗ สาย สวนกุหลาบ มือถือ ๐๘ ๙๐๒๒ ๒๙๑๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๘ ที่ทำงาน ชื่อพระ ศุภชัย ตำแหน่ง นามสกุล ภูมิ Email pumi27@hotmail.com ชื่อเล่น โอ๊ต คติธรรม ทำทุกๆ วันให้เป็นวันของเรา ชื่อฉายา สุภธัมโม การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) คำแปล ผู้มีธรรมอันงดงาม เทคนิคพณิชยการจรัญสนิทวงศ์ เกิด ๑๒ เมษายน ๒๕๒๗ ที่อยู่ ๘/๑๘๖ หมู่ ๑๒ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐

ภันเต ๙๘ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๖๗๐๙ ๔๔๕๗ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๔ โทรบ้าน ๐ ๒๙๗๔ ๘๒๓๒ ชื่อพระ จ่าอากาศโท ชานนท์ ที่ทำงาน ฝ่ายช่างอากาศยาน บริษัทการบินไทย นามสกุล แย้มมาก ตำแหน่ง Airplane & Powerplant Mechanic Trainee ชื่อเล่น หนุ่ม Email manjidani_numjo@hotmail.com ชื่อฉายา ชวนนนฺโท คติธรรม ปญฺญา นรานํ รตนํ คำแปล ผู้ยินดีในธรรมที่แล่นไป ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน เกิด ๑๖ เมษายน ๒๕๒๗ การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างอากาศยาน โรงเรียนจ่าอากาศ ที่อยู่ ๑๗๑/๒๕๑๕ หมู่ ๒ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

๖๓


ภันเต ๙๙ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๔๐๑๙ ๕๒๔๗ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๕ ที่ทำงาน Nexentel Ltd. ชื่อพระ ธนดร ตำแหน่ง Pre-sale Engineer นามสกุล พร้อมมูล Email poll_ratthawut@hotmail.com ชื่อเล่น ปอล คติธรรม ทุกคราวที่เราคิดว่าปัญหาเกิดจาก ชื่อฉายา ธนปาโล “ปัจจัยภายนอก” ความคิดนั้นเองที่เป็นปัญหา คำแปล ผู้คงไว้ซึ่งทรัพย์ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกิด ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อยู่ ๗๘ เสรีไทย ๖๓ คันนายาว จังหวัดกรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

ภันเต ๑๐๐ สาย สวนกุหลาบ มือถือ ๐๘ ๙๑๘๐ ๕๓๔๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๙ โทรบ้าน ๐ ๒๒๙๔ ๙๗๑๓ ชื่อพระ ชนะกานต์ ที่ทำงาน Unemployed (เตรียมศึกษาต่อ) นามสกุล เหล่าธรรมานนท์ Email wazabat@hotmail.com ชื่อเล่น แบท (มินตัน) คติธรรม Be whatever you want to be, ชื่อฉายา ชยานนฺโท but be the best you can be. คำแปล ผู้มีความยินดียิ่งในชัยชนะ การศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เอกบัญชี เกิด ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๗ (International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อยู่ ๙๙/๔๔๗ ถนนนนทรี อำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

๖๔


ภันเต ๑๐๑ สาย สวนกุหลาบ มือถือ ๐๘ ๔๖๖๔ ๕๒๗๓ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๐ ที่ทำงาน บริษัท แอนดี้ไฟร์ อินดัสตรี ชื่อพระ อภิวัฒน์ ตำแหน่ง ฝ่ายเทคนิค อบรม นามสกุล เมืองลาม Email tarn-tai@hotmail.com ชื่อเล่น ตาล คติธรรม ชื่อฉายา อภิวฑฺฒโน การศึกษา ปริญญาตรี อสบ (เครื่องกล) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล คำแปล ผู้มีความเจริญยิ่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เกิด ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๗ ที่อยู่ ๑๗๐/๑๕ ซอยนาคสุวรรณ ถนนช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ภันเต ๑๐๒ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๑๖๒๕ ๘๘๗๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๓ โทรบ้าน ๐ ๒๓๗๓ ๙๙๕๙ ชื่อพระ ก่อเกียรติ ที่ทำงาน บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิค จำกัด (DBALP) นามสกุล จิรฉัตรางกูร ตำแหน่ง Interior Designer ชื่อเล่น แจ๊ก Email intcu01@hotmail.com ชื่อฉายา จิรธมฺโม คติธรรม คำแปล ผู้มีธรรมะยั่งยืน การศึกษา ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เกิด ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๗ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อยู่ ๒๕๔/๘๕ ซอยหมู่บ้านสัมมากร ๔๘ ถนนรามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

๖๕


ภันเต ๑๐๓ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๑๔๓๓ ๙๒๒๓ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๒ โทรบ้าน ๐๓๔ ๗๑๕ ๗๗๙ ชื่อพระ ศักดิภัทร์ ที่ทำงาน ขับรถตู้โดยสาร แม่กลอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นามสกุล เดชกำเหนิด Email ชื่อเล่น พจน์ คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ชื่อฉายา เตชสีโล การศึกษา ปวช. เทคนิคสมุทรสงคราม คำแปล ผู้อยู่ในศีล เกิด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๗ ที่อยู่ ๑๒๒/๖๖ ถนนเจริญชมปรีดา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

ภันเต ๑๐๔ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๙๒๓๑ ๘๓๕๙ โทรบ้าน ๐ ๒๘๑๔ ๖๐๐๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๒ ที่ทำงาน B.colours and Chemical (ธุรกิจส่วนตัว), ชื่อพระ กฤษณพงศ์ Photo Hut Group Co., Ltd นามสกุล ครองสมบูรณ์ ตำแหน่ง Sales Manager, Sales Shop ชื่อเล่น กิท Email kitsk121@gmail.com ชื่อฉายา กตสาโร คติธรรม จิตใจทุกคนไม่เหมือนกัน พึงระวังในอารมณ์ คำแปล ผู้กระทำสาระ ทุกสิ่งเป็นสิ่งไม่แน่นอน อย่าคิดมาก เกิด ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่อยู่ หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ๘๑ ๔/๕๙ ซอยเพชรเกษม ๘๑ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๖๖


ภันเต ๑๐๕ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๙๖๖๓ ๑๗๗๖, ๐๘ ๓๔๙๐ ๒๐๙๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๗ ที่ทำงาน บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด ชื่อพระ ชัชวาลย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ นามสกุล แซ่ลิ้ม Email dekwat@hotmail.com ชื่อเล่น ตี้ คติธรรม จงเตือนตนด้วยตนเอง ชื่อฉายา โชติธมฺโม การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารการตลาด คำแปล ผู้มีธรรมอันรุ่งเรือง ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เกิด ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๗ ที่อยู่ ๔๓๒/๕๕๐ หมู่ ๑ ถนนประชาอุทิศ เขต/แขวงทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

ภันเต ๑๐๖ สาย สวนกุหลาบ มือถือ ๐๘ ๓๘๘๓ ๓๐๑๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๘ ที่ทำงาน ชื่อพระ จิโรตถ์ ตำแหน่ง นามสกุล จักรมานนท์ Email tedjung84@hotmail.com ชื่อเล่น บอม คติธรรม ชื่อฉายา จิรสุโธ การศึกษา ปริญญาตรี สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คำแปล ผู้มีศรัทธาอันตั้งมั่นไม่หวั่นไหว เกิด ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ ที่อยู่ ๑๔ ซอยสามัคคี ๕๔ ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๗


ภันเต ๑๐๗ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๙๐๒๙ ๕๐๑๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๖ โทรบ้าน ๐ ๒๘๘๐ ๓๔๖๓ ชื่อพระ ณัฐพล ที่ทำงาน บริษัท AISOFT นามสกุล ธรรมศรี ตำแหน่ง Technical Leader ชื่อเล่น Email pom054@yahoo.com ชื่อฉายา สิริธมฺโม คติธรรม อย่าเห็นแก่ตัว คำแปล ผู้มีธรรมอันงดงาม การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกิด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๗ ที่อยู่ ๔๘๕ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๗๑ บางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

ภันเต ๑๐๘ สาย สวนกุหลาบ มือถือ ๐๘ ๓๗๐๗ ๐๔๗๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๖ โทรบ้าน ชื่อพระ คณพัชช ที่ทำงาน นามสกุล ไหลงาม ตำแหน่ง ชื่อเล่น โอ Email orio_34@hotmail.com ชื่อฉายา คเวสโก คติธรรม follow your heart คำแปล ผู้แสวงหาทางดับทุกข์ การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกิด ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๗ ที่อยู่ ๑๙ หมู่ ๑ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐

๖๘


ภันเต ๑๐๙ สาย สวนกุหลาบ มือถือ ๐๘ ๕๘๑๑ ๒๑๔๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๗ โทรบ้าน ๐ ๒๕๑๒ ๕๗๕๗ ชื่อพระ สาส์น ที่ทำงาน บริษัท มิกซ์เอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด นามสกุล สาสนกุล ตำแหน่ง Mechanical Engineer, R&D Department ชื่อเล่น Ice Email ice_ier_ice@hotmail.com ชื่อฉายา สาสนกุโล คติธรรม จงอยู่ในความไม่ประมาท คำแปล ผู้ดำรงวงศ์ตระกูลแห่งคำสอน การศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิด ๑๐ มกราคม ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๓๐ แยก ๖-๑-๖ ซอยพหลโยธิน ๒๔ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภันเต ๑๑๐ สาย สวนกุหลาบ มือถือ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๗ โทรบ้าน ๐ ๒๕๒๗ ๖๐๑๘ ชื่อพระ ดุลย์กิติ ที่ทำงาน ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้น ๑๙ สำนักงานสุทธิธรรมกรุ๊ป นามสกุล เกรียงชัยพฤกษ์ ตำแหน่ง ด้านตรวจสอบบัญชี ชื่อเล่น โอ๋ Email migatakub@hotmail.com ชื่อฉายา กิตติปญฺโญ คติธรรม ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คำแปล ผู้มีปัญญาน่าสรรเสริญ การศึกษา ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกิด ๒๗ มกราคม ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๔๗/๑๖๓ ซอยศิริชัย อำเภอเมือง ตำบลบางเขน จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๙


ภันเต ๑๑๑ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๙๗๗๗ ๑๔๓๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓ โทรบ้าน ๐ ๒๖๙๑ ๒๓๔๔ ชื่อพระ ปรุฬห์ ที่ทำงาน นามสกุล บุญปสาท Email paroon_kmitl@hotmail.com ชื่อเล่น ปุน คติธรรม ๑๐๐ รู้ไม่สู้ ๑ ทำ ชื่อฉายา ปุญฺญรโต การศึกษา ปริญญาโท MBA, Computer Information System, คำแปล ผู้ยินดีในบุญ West Texas A&M University เกิด ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๗๗๗/๑๒ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

ภันเต ๑๑๒ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๖๕๗๐ ๙๙๙๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓ โทรบ้าน ๐ ๒๙๒๕ ๑๘๒๗ ชื่อพระ ชาญชัย ที่ทำงาน นามสกุล นอนนอก Email mr.rootbeer69@hotmail.com ชื่อเล่น เบียร์ คติธรรม เต็มที่กับชีวิต เพราะชีวิตมันสั้นนัก ชื่อฉายา ชยาราโม การศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คำแปล ผู้ยินดีในชัยชนะ เกิด ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๑๑๙/๑๕๔ ม.บ้านบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐

๗๐


ภันเต ๑๑๓ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๙๘๙๐ ๖๔๑๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๙ โทรบ้าน ๐ ๒๗๑๒ ๕๙๑๙ ชื่อพระ พาวิชช์ ที่ทำงาน นามสกุล ศุภพิพัฒน์ Email pavichs@hotmail.com ชื่อเล่น เป๋า คติธรรม seize the day ชื่อฉายา สุภปญฺโญ การศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ เอกอังกฤษและอเมริกันศึกษา คำแปล ผู้มีปัญญาอันงดงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิด ๒๑ เมษายน ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๔๓/๘ ซอยทองหล่อ ๒๕ (แสงทอง) กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ภันเต ๑๑๔ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๑๙๔๕ ๔๙๙๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๐ โทรบ้าน ๐๓๘ ๙๘๑ ๒๘๒ ชื่อพระ เอกวุฒิ ที่ทำงาน บริษัท ไฮโดรอะกริเฟรช จำกัด นามสกุล ด่านอรุณ ตำแหน่ง ผู้จัดการ ชื่อเล่น เอก Email eak_68@msn.com ชื่อฉายา อรุโณ คติธรรม ผู้ใดรู้จักปรับตนจากบัวใต้น้ำ คำแปล ผู้มีแสงสว่างประดุจแสงแห่งดวงอาทิ สู ตย์ ่บัวเหนือน้ำได้นั้น เป็นผู้ประเสริฐยิ่ง เกิด ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘ การศึกษา ปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อยู่ ๓๓/๒/๑ หมู่ ๔ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๗๑


ภันเต ๑๑๕ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๑๖๐๕ ๘๖๑๗ กุฏ สี่เหลี่ยม ห้อง ๘ โทรบ้าน ๐๕๕ ๓๐๔ ๗๒๐ ชื่อพระ วรวุฒิ ที่ทำงาน โครงการในพระราชดำริ เขื่อนแควน้อย นามสกุล เกิดวงศ์หงส์ ตำแหน่ง วิศวกร ชื่อเล่น เอ็ม Email m_kung_za@hotmail.com ชื่อฉายา วรวุฑฺโฒ คติธรรม เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป คำแปล ผู้มีความเจริญ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยนเรศวร เกิด ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๒๙๘/๘๓ ถนนพญาเสือ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ภันเต ๑๑๖ สาย โรงพยาบาลแม่น้ำ มือถือ ๐๘ ๓๘๙๒ ๙๑๔๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ที่ทำงาน The Tennis Academy of Asia ตำแหน่ง Instructor ชื่อพระ ณรงค์กร Email ballthai32@hotmail.com นามสกุล แก้วสนธิ คติธรรม จงดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท จะทำอะไรขอให้มีสติ ชื่อเล่น บอล คิดก่อนพูด คิดจะทำอะไรก็ขอให้มีความตั้งใจ มีความเพียร ชื่อฉายา สนฺติกโร พยายาม มีความอดทน ทุกอย่างก็จะสำเร็จดั่งที่เราตั้งใจเอาไว้ คำแปล ผู้กระทำซึ่งความสงบ การศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกิด ๙ กันยายน ๒๕๒๘ เอกวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่อยู่ ๑๗/๔ หมู่ ๒ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๗๒


ภันเต ๑๑๗ สาย เปรมฤทัย - ทรายทอง มือถือ ๐๘ ๖๕๖๕ ๗๕๗๑ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๗ โทรบ้าน ๐ ๒๒๑๑ ๙๓๙๙ ชื่อพระ เวสารัช ที่ทำงาน The Mall ท่าพระ นามสกุล นันทวิชาวุธสาร Email vesarat@msn.com ชื่อเล่น บอล คติธรรม มีธรรมส่องใจ เหมือนมีไฟส่องทาง ชื่อฉายา ปญฺญาสาโร การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คำแปล ผู้มีปัญญาเป็นแก่นสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เกิด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๒/๑ ซอยสาทร ๑๕ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ภันเต ๑๑๘ สาย เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๖๕๐๗๘๓๘๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๙ โทรบ้าน ชื่อพระ ณัฐพงศ์ ที่ทำงาน นามสกุล คมสันติสุข ตำแหน่ง ชื่อเล่น เพียว Email qzwxecasd2004@hotmail.com ชื่อฉายา สันติสุโข คติธรรม คำแปล การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๑๗๙ ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๗๓


ภันเต ๑๑๙ สาย เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๕๕๕๕ ๑๗๐๗ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๒ โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๕ ๑๓๒๐ ชื่อพระ กรรภิรมย์ ที่ทำงาน นามสกุล ไพบูลย์ Email oat_10800@hotmail.com ชื่อเล่น โอ๊ต คติธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ชื่อฉายา กันตธมฺโม การศึกษา ปริญญาตรี สาขา Logistic & Supply คำแปล ผู้มีสุขในธรรม Chain Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ที่อยู่ ๑๘๑/๑๕๔ ถนนประชาราษฎร์ ๒ บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

ภันเต ๑๒๐ สาย เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๕๒๒๖ ๖๑๕๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๒ โทรบ้าน ชื่อพระ จักรพันธ์ ที่ทำงาน นามสกุล รัตนจารุจินดา Email q_tee05@hotmail.com ชื่อเล่น คิว คติธรรม พรอันประเสริฐ คือ การกระทำ ชื่อฉายา รตนรโต การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ คำแปล ผู้ยินดีในรัตนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เกิด ๕ มกราคม ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๓๕๕/๒๖๐๖ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

๗๔


ภันเต ๑๒๑ สาย เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๗๖๗๘ ๘๗๐๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๕ โทรบ้าน ๐ ๒๔๕๗ ๔๑๐๗ ชื่อพระ ประภัทร ที่ทำงาน นามสกุล พงษ์ศิริสุนทร Email m_2_6@hotmail.com ชื่อเล่น มิลค์ คติธรรม จงใช้เงินให้เป็น ชื่อฉายา ปวฑฺฒโน การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี คำแปล ผู้มีความเจริญทั่ว มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เกิด ๑๐ มกราคม ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๔๘ หมู่ ๑ ซอยเพชรเกษม ๔๔ ตำบลบางหว้า อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

ภันเต ๑๒๒ สาย เปรมฤทัย - ทรายทอง มือถือ ๐๘ ๙๑๘๒ ๐๗๙๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๕ โทรบ้าน ๐ ๒๙๕๐ ๐๖๓๐ ชื่อพระ ธัชชัย ที่ทำงาน กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นามสกุล ชัยชัชวาลประทีป Email tor_inferno75@hotmail.com ชื่อเล่น ต๋อ คติธรรม “วะยะธัมมา สังขารา” ชื่อฉายา โชติโก สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา คำแปล ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม เกิด ๑๑ มกราคม ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่อยู่ ๒๘ ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗๕


ภันเต ๑๒๓ สาย เปรมฤทัย - ทรายทอง มือถือ ๐๘ ๕๘๔๙ ๙๔๗๑ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๘ โทรบ้าน ๐ ๒๘๘๘ ๗๙๕๔ ชื่อพระ คุณพจน์ ที่ทำงาน นามสกุล บุญประทีป Email gu_boat@hotmail.com ชื่อเล่น โบ๊ท คติธรรม ที่ๆ อันตรายที่สุด คือ ที่ๆ ปลอดภัยที่สุด ชื่อฉายา คุณยุตฺโต การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ คำแปล ผู้เปี่ยมไปด้วยคุณความดี ภาควิชาโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกิด ๑๗ มกราคม ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๖๘/๕ หมู่ ๑๒ ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

ภันเต ๑๒๔ สาย เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๖๗๗๖ ๒๔๐๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๘ ที่ทำงาน ชื่อพระ ภูมินทร์ ตำแหน่ง นามสกุล ขุนเณร Email pumin_puma21@hotmail.com ชื่อเล่น ภูมิ คติธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู ชื่อฉายา ภูมินฺโท การศึกษา ปริญญาตรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง คำแปล ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน เกิด ๒๓ มกราคม ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๙๕/๑ หมู่บ้านปาริชาติ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๗๖


ภันเต ๑๒๕ สาย เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๒๖๔๑ ๗๑๕๓ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๘ โทรบ้าน ๐๕๕ ๒๕๒ ๕๕๖ ชื่อพระ สุภฤกษ์ ที่ทำงาน นามสกุล อุบลเจริญ Email t_blaze5@hotmail.com ชื่อเล่น โตโต้ คติธรรม มันเป็นเช่นนั้นเอง ชื่อฉายา สุภจิตฺโต การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คำแปล ผู้มีจิตใจอันดีงาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิด: ๔ เมษายน ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๕๐/๓๖-๓๗ ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ภันเต ๑๒๖ สาย เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๙๙๒๐ ๗๓๒๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๑ ที่ทำงาน ชื่อพระ ประจักษ์ Email sud_pop@hotmail.com นามสกุล สุขสองห้อง คติธรรม เงินทองเป็นของนอกกาย ไม่ตายก็หากันไปจนตาย ชื่อเล่น ป๊อป การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อฉายา ปริธมฺโม คำแปล ผู้ประกอบด้วยธรรมอันยิ่ง เกิด ๑๐ เมษายน ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๑๘๖/๓๓ ม. ๑๑ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๗๗


ภันเต ๑๒๗ สาย บางกอก บูเลอวาร์ด มือถือ ๐๘ ๖๖๐๘ ๕๕๓๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๑ โทรบ้าน ชื่อพระ ชยพัทธ์ ที่ทำงาน นามสกุล เฉลิมเมธีวงศ์ ตำแหน่ง ชื่อเล่น บอย Email talaizing_voi@hotmail.com ชื่อฉายา วรเมธี คติธรรม คำแปล ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เกิด ๒๗ เมษายน ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๔๐ ซ.จันทน์ ๓๙ ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

ภันเต ๑๒๘ สาย บางกอก บูเลอวาร์ด มือถือ ๐๘ ๖๘๘๕ ๕๐๖๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๐ โทรบ้าน ๐ ๒๙๖๔ ๖๙๖๐ ชื่อพระ รัฐภูมิ ที่ทำงาน นามสกุล พิพัฒน์ภูมิ ตำแหน่ง ชื่อเล่น กอล์ฟ Email guity_ono@hotmail.com ชื่อฉายา รฎฺฐปาโล คติธรรม รับฉัน รีบนอน (รีบกิน รีบนอน เวลามีค่า) คำแปล ผู้รักษาไว้ซึ่งแว่นแคว้น การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกิด ๓๐ เมษายน ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๑๐๐/๓๖๓ ม .๘ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๗๘


ภันเต ๑๒๙ สาย บางกอก บูเลอวาร์ด มือถือ ๐๘ ๗๖๘๗ ๘๑๓๒ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๐ โทรบ้าน ๐ ๒๓๓๒ ๐๔๐๒ ชื่อพระ วิบูลย์ ที่ทำงาน นามสกุล กุลสิริวลี Email paeja29@hotmail.com ชื่อเล่น เป้ คติธรรม เป็นตัวของตัวเองนะดีที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ชื่อฉายา วิปุโล ก็ต้องเป็นคนดี ของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ คำแปล เป็นผู้มีความกว้างขวางไพฑูรย์ และสังคมด้วยนะครับ เกิด: ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ การศึกษา ปวส. โรงเรียนสหะพาณิชย์พาณิชยการ ที่อยู่ ๒๓๕/๓ ซ.ปุณณวิถี ๗ ถ.สุขุมวิท ๑๐๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

ภันเต ๑๓๐ สาย บางกอก บูเลอวาร์ด มือถือ ๐๘ ๙๐๐๙ ๐๖๓๐ , ๐๘ ๙๐๐๘ ๑๖๖๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๖ โทรบ้าน ๐ ๒๒๕๑ ๙๖๙๘ ชื่อพระ สุทธิเกียรติ ที่ทำงาน ฟาร์มเห็ดโคนญี่ปุ่น บางกรวย นามสกุล วงศ์สิทธิภัทร์ ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ ชื่อเล่น บูม Email superboomjoey@hotmail.com ชื่อฉายา สุทฺธิปญฺโญ คติธรรม ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน คำแปล ผู้มีปัญญาอันหมดจด การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและโรงแรม เกิด ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่อยู่ ๘๖๙/๒๓ ถ.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗๙


ภันเต ๑๓๑ สาย บางกอก บูเลอวาร์ด มือถือ ๐๘ ๙๘๒๑ ๙๑๖๙ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๔ โทรบ้าน ๐ ๒๔๖๘ ๔๘๐๘ ชื่อพระ ภาณุ ที่ทำงาน นามสกุล โอวาททัศนีย์ Email nu_earth152@hotmail.com ชื่อเล่น เอิร์ธ คติธรรม ตนเรามีทุนชีวิตที่เท่ากัน คือ ๒ มือ กับ๑ สมอง ชื่อฉายา ภูริสีโล การศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ คำแปล ผู้หนักแน่นด้วยศีลดุจแผ่นดิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เกิด ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๗๑/๗๐ ซ.จอมทอง ๑๓ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

ภันเต ๑๓๒ สาย บางกอก บูเลอวาร์ด มือถือ ๐๘ ๕๙๘๘ ๙๙๓๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๒๖ โทรบ้าน ๐ ๒๙๖๑ ๘๖๓๔ ชื่อพระ จุลศักดิ์ ที่ทำงาน นามสกุล แก้วกาญจน์ Email youngbarrister@gmail.com ชื่อเล่น ไอซ์ คติธรรม Do not hurry enjoy the moment ชื่อฉายา จนฺทาโภ การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต คำแปล ผู้มีแสงสว่างดุจจันทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกิด ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๕๓/๔๓๙ ม. ๓ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๘๐


ภันเต ๑๓๓ สาย บางกอก บูเลอวาร์ด มือถือ ๐๘ ๖๕๒๒ ๘๗๗๕ กุฏิ สี่เหลี่ยม โทรบ้าน ๐ ๒๘๐๖ ๐๓๐๙ ชื่อพระ ตะวัน ที่ทำงาน นามสกุล กฤษกรทรัพย์ Email wan_one@hotmail.com ชื่อเล่น วัน คติธรรม อย่าไปกลัวดิ /ท้อไปทำไม อายหมามัน ชื่อฉายา ตปสีโล การศึกษา ปริญญาตรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คำแปล ผู้มีศีลเป็นเครื่องเผากิเสส มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกิด ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙ ที่อยู่ ๗๙๔ ซ.เพชรเกษม ๙๔ หมู่บ้านเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

ภันเต ๑๓๔ สาย ทานสัมฤทธิ์ มือถือ ๐๘ ๙๗๘๙ ๕๑๖๗ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๘ โทรบ้าน ชื่อพระ ธนพล ที่ทำงาน นามสกุล กำศร Email little_thethird@hotmail.com ชื่อเล่น อาร์ต คติธรรม กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ชื่อฉายา ธนพโล การศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ วิชาการระหว่างประเทศ คำแปล ผู้มีทรัพย์เป็นกำลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิด ๑๗ มกราคม ๒๕๓๐ ที่อยู่ ๑๓๕/๓ ม.เมืองประชา ต.บางคูรัด อ.เมือง ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๘๑


ภันเต ๑๓๕ สาย ทานสัมฤทธิ์ มือถือ ๐๘ ๖๗๘๔ ๘๑๙๖ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๓ โทรบ้าน ชื่อพระ ยุทธนา ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นามสกุล รักษาทรัพย์ ตำแหน่ง ชื่อเล่น มด Email ชื่อฉายา ธมฺมโยโธ คติธรรม ธรรมะคือการดับทุกข์ คำแปล ผู้มีนักรบของพระธรรม การศึกษา เกิด ๒๕ มกราคม ๒๕๓๐ ที่อยู่ ๓๑๙/๓๐ ซ.จรัญ ๓๑/๑ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

ภันเต ๑๓๖ สาย ทานสัมฤทธิ์ มือถือ ๐๘ ๗๐๗๐ ๑๒๗๗ , ๐๘ ๙๑๗๐ ๙๒๘๑ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๔ โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๓ ๒๗๔๖ ชื่อพระ ทรงพล ที่ทำงาน นามสกุล ทองตระการ Email hybrid_user777@hotmail.com ชื่อเล่น แบ๊งค์ คติธรรม ชีวิตคือรถที่กำลังแล่น ส่วนธรรมะคือเบรค ชื่อฉายา สีลพโล ทำหน้าที่คอยหยุดจิตใจที่รุนแรงของเรา คำแปล ผู้มีกำลังแห่งศีล การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียง เกิด ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๐ และวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ ๑๘ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่อยู่ ๖๓/๓๙๖ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๘๒


ภันเต ๑๓๗ สาย ทานสัมฤทธิ์ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๕๔ ชื่อพระ ธีรวัฒน์ นามสกุล ทัศรัตน์ ชื่อเล่น เอ้ ชื่อฉายา ธีรวฑฺฒโน คำแปล - เกิด ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ที่อยู่ -

มือถือ ๐๘ ๗๖๗๐ ๓๐๑๐ โทรบ้าน ที่ทำงาน ตำแหน่ง Email tou_jeed_os@hotmail.com คติธรรม ๑ สมอง กับ ๒ มือ การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภันเต ๑๓๘ สาย ทานสัมฤทธิ์ มือถือ ๐๘ ๙๖๙๔ ๙๒๔๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๒ โทรบ้าน ๐ ๒๔๖๖ ๗๒๔๙ ชื่อพระ ภวัต ที่ทำงาน นามสกุล พงษ์ดนตรี Email pawatkub@hotmail.com ชื่อเล่น วัต คติธรรม จงอยู่ในความไม่ประมาทเถิด = มีสติอยู่ตลอด ชื่อฉายา สุภโร การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า คำแปล เป็นผู้ที่เลี้ยงง่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เกิด ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ที่อยู่ ๒๔๑ ซ.หลังสุเหร่าแขก ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๘๓


ภันเต ๑๓๙ สาย ทานสัมฤทธิ์ มือถือ ๐๘ ๔๙๗๕ ๙๗๖๔ , ๐๘ ๖๔๑๐ ๖๒๐๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๔ โทรบ้าน ๐ ๒๕๓๙ ๕๐๐๑ ชื่อพระ ภัควัฒน์ ที่ทำงาน นามสกุล คุณวัฒน์ Email gossip_i_job@hotmail.com ชื่อเล่น จ๊อบ คติธรรม ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ชื่อฉายา คุณวฑฺฒโน การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คำแปล ผู้เจริญไปด้วยคุณความดี เกิด ๒๙ กันยายน ๒๕๓๐ ที่อยู่ ๕๘๙ ซ.ลาดพร้าว ๘๐ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ภันเต ๑๔๐ สาย ทานสัมฤทธิ์ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๒ ชื่อพระ กฤชฐา นามสกุล โกศินานนท์ ชื่อเล่น เซี๊ยะ ชื่อฉายา กตกิจฺโจ คำแปล ผู้เสร็จแล้ว เกิด ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ที่อยู่ -

มือถือ โทรบ้าน ที่ทำงาน ตำแหน่ง Email คติธรรม การศึกษา

๐๘ ๐๗๗๗ ๖๒๒๒ scias12@hotmail.com ขาดสติเมื่อไร ก็โง่เมื่อนั้น กำลังศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๘๔


ภันเต ๑๔๑ สาย เปรมฤทัย มือถือ ๐๘ ๔๐๙๐ ๖๒๔๘ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๑๐ โทรบ้าน ชื่อพระ นฤดล ที่ทำงาน นามสกุล วิเทหะโยธิน Email happy_newss@hotmail.com ชื่อเล่น ดล คติธรรม ใจเค้าใจเรา, ความสุขที่ทุกคนดื่มได้ ชื่อฉายา นาถกโร การศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คำแปล ผู้กระทำที่พึ่ง เกิด ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ที่อยู่ ๑๐๐/๑๓๕ ซ.ลาดปลาเค้า ๖๓ แขวงบางเขน เขตอนุสาวรีย์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

ภันเต ๑๔๒ สาย ทานสัมฤทธิ์ มือถือ กุฏ พระมหาบุญส่วน โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๙ ๒๗๗๘ ชื่อพระ Ryan ที่ทำงาน นามสกุล Cullen Email liongate87@gmail.com ชื่อเล่น เฟี๊ยว คติธรรม ชื่อฉายา ธมฺมรโต การศึกษา Mount Allison University คำแปล เกิด ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๐ ที่อยู่ ๑/๒๓ ถ.งามวงศ์วาน ๑/๑๓๘ ซอยชินเขต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๘๕


ภันเต ๑๔๓ สาย หมู​บานสี่ไชยทอง มือถือ ๐๘ ๖๕๓๕ ๗๕๖๔ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๓ โทรบ้าน ๐ ๒๓๙๓ ๖๑๒๓ ชื่อพระ อรัญ ที่ทำงาน นามสกุล ตรีเกษม Email aran_hxh@hotmail.com ชื่อเล่น เกมส์ คติธรรม ไม่มีชัยชนะครั้งใด ยิ่งใหญ่เท่าครั้งที่ชนะใจตนเอง ชื่อฉายา อนาลโย การศึกษา ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิคส์ - ไฟฟ้า คำแปล ผู้ไม่มีความกังวล สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เกิด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ที่อยู่ ๑๙ ซ.เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐

ภันเต ๑๔๔ ส​ าย หมู่บ้านสี่ไชยทอง มือถือ ๐๘ ๒๕๙๒ ๕๘๐๐ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๓๔ โทรบ้าน ๐ ๒๔๑๘ ๑๖๒๕ ชื่อพระ พิริยะ ที่ทำงาน นามสกุล ชีวะนานนท์ ตำแหน่ง นักศึกษา ชื่อเล่น บอล Email ba_llza@hotmail.com ชื่อฉายา ฐิตวิริโย คติธรรม จริงใจต่อผู้อื่นทุกครั้ง แล้วท่านจะได้รัยความจริงใจตอบ คำแปล ผู้ตั้งมั่นในความเพียร การศึกษา ม.๖ โรงเรียนทวีธาภิเศก เกิด ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๑ ที่อยู่ ๑๑๖/๒ ซ.จรัญฯ ๑๒ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๘๖


ภันเต ๑๔๕ สาย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๐๘ ๔๖๘๑ ๑๘๑๑ กุฏิ สี่เหลี่ยม ห้อง ๔๘ โทรบ้าน ๐ ๒๙๒๑ ๘๓๕๗ ชื่อพระ ปรัชญา ที่ทำงาน นามสกุล กิตติธนารักษ์ ตำแหน่ง network engineer ชื่อเล่น โอ้ Email ohhmann@gmail.com ชื่อฉายา กิตติโก คติธรรม จิตที่เป็นปรกติ เป็นสุขที่นิรันดร์ คำแปล ผู้ที่มีชื่อเสียง การศึกษา ปริญญาโท สาขา network เกิด ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ หาวิทยาลัย Swinburne University ที่อยู่ ๑๐๒/๑๖ ซ.ไทรม้า ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

เณร ส​ าย โรงพยาบาลชลประทาน มือถือ ๔๐๔ ๒๗๔ ๑๕๐๗ กุฏิ ญี่ปุ่น โทรบ้าน ๐ ๒๕๘๔ ๓๕๓๒ ชื่อเณร อานันท์ Email anantl_9@yahoo.com นามสกุล ลี้กุลเจริญ คติธรรม เวลาทุกนาทีมีค่า ชื่อเล่น วิล การศึกษา Darlington School ชื่อฉายา กุลวฒฺโณ ปริญญาตรี Pratt Institute, Brooklyn, New York คำแปล ผู้เจริญด้วยจิตใจ เกิด ๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ ที่อยู่ ๓๔/๑๖ ม.๓ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๘๗


๘๘


เรื่องเล่าจากสายบิณฑบาต

ญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบ... ญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบ... ขณะนี้เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายทราบว่า สายบิณฑบาตพระนวกะ มิ.ย. ๕๒ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ มีเส้นทางแห่งความสุขดังนี้....


สายบิณฑบาต หมูบานวัฒนพฤกษา

​เลาโดย หลวงพี่หนุ่ม ภัณเต ๑๐ ^_^

ขอตอนรับสูสายการบิณฑ วัดชลประทาน แอรเวย

เสนทางไป - กลับ “วัฒนพฤกษา - วัดชลประทาน” สายนี้ ประกอบดวย พระอาจารยไชยณรงค (ผูนำฝูงบิณฑ) หลวงพี่ ๕ รูป และ หลวงนองอีก ๖ รูป พวกเรามักจะออกบิณฑบาตกันสาย เนื่องจากหลวงนองจากกุฏิสี่เหลี่ยม มักจะติดปญหาเรื่องการจราจรในหองน้ำติดขัด ในชั่วโมงเรวดวนหลังทำวัตรเชา เกือบทุกเชาจะตองมีหลวงนอง กึ่งเดินกึ่งวิ่งมาหาพระอาจารย หลังจากเสร็จจากการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดของกุฏิดังกลาว “สวมเต็มครับพระอาจารย” คือศัพทที่หลวงนองใช เสนทางสายนี้ก็คงจะเหมือนกับ เสนทางบิณฑบาตของสายอื่นๆ คือประกอบไปดวยอุปสรรคมากมาย ที่ทาทายความสามารถของพระนักบิณฑทุกรูป ไมวาจะเปนกับระเบิดชนิดแหง ชนิดเปยก ชนิดกึ่งแหงกึ่งเปยก ชนิดดาวกระจาย ฝาทอระบายน้ำคอนกรีต (เสริมขอบเหล็ก) กรวด หิน เศษแกว และความเสี่ยงจากการขามถนนโดยไมใชทางมาลาย (แนนอนละ....วาพระอาจารยเปนผูนำ) บอยครั้ง ที่พระอาจารยไมไดใหสัญญาณเลย ทำใหพวกเราตองผจญกับอุปสรรคไปตามๆ กัน แตก็โทษพระอาจารยไมได เพราะครั้งนึงก็เปนพระอาจารยเอง ที่เหยียบกับระเบิด ชนิดกึ่งแหงกึ่งเปยกเหมือนกัน ผมยังจำถึงวันแรกของการบิณฑบาตไดดี เนื่องจากพวกเราไดรับการอบรมหลักสูตรการบิณฑอยางสั้นๆ ทำใหมีพระตองมือโยมนักศึกษาสาวเปนครั้ง แรกเนื่องมาจาก การเปดฝาบาตรที่แคบเกินไป (เพราะสมาธิหลุดไปนิดหนอย) วันตอๆ มาเทคนิคการบิณฑเริ่มดีขึ้นเพราะชั่วโมงการบิณฑมากขึ้น พวกเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของ หลวงพอสมชาย (ใหญ) ในการจับฝาบาตรอยางเครงครัด ไมมีฝาบาตรของใครหลนใหเห็น มีแตบาตรรวงจนขาวกระจายเต็มหนาบานโยม เพียงแคเสี้ยววินาทีกอนที่ทัพพีของโยมจะมา ถึงบาตร จนเปนที่มาของคำวา “คว่ำบาตร” บางรุนก็ถุงแกงรวงลงบนพื้นถนน เนื่องจากคำนวณการหยอนถุงอาหารใสยามผิดไปนิดเดียว แตเราก็ประทับใจกับโยมขาประจำ ที่มีจิตอัน เปนกุศลในการตักบาตรพระทุกวัน โยมคุณยายและหลานกองที่ทะเลาะกันทุกวัน ตามดวยถุงแกงที่รวง และไมไดใสบาตร อาหารที่โยมทำมาใสบางประเภทก็เปนอาหารที่ไมไดพบเห็น มานานแลว โยมที่ฐานะคอนขางขัดสน แตก็ไมไดทำใหศรัทธาในการสะสมทานบารมีลดนอยลง ขอใหโยมทุกทานจงมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวทุกทานเทอญ ขอบพระคุณ สายการบิณฑ วัดชลประทาน แอรเวย ที่ใหการสนับสนุนการบิณฑในครั้งนี้ดวยดี, พระอาจารยไชยณรงค เปนผูบังคับการบิณฑ และฝกฝนการบิณฑใหแกพวกเรา สุดทายนี้พึ่งไดประจักษวา การบวชทำใหเราสามารถ บินได....! (บิณฑบาต)

๙๐


สายบิณฑบาต ซอย​ตนสน หลังจากทำวัตรเชา และไดรับฟงธรรมะรับอรุณในเชาของทุกวัน นับแตวันแรกที่อุปสมบทจนถึงวันลาสิกขา นานเทาไหรแลว ที่ไดตื่นเชาขนาดนี้ เมื่อพระนวกะใหม รุน มิ.ย. ๕๒ ไดเริ่มออกบิณฑบาต ทุกกาวที่ย่ำไปอยางสงบในเวลาเดินบิณฑบาต เราไดสัมผัสกับพื้นดิน พื้นปูน เศษหิน เศษแกวและใบหญา เปนความรูสึกที่รูวา “เจ็บ” ซึ่งตั้งอยูแลวก็ดับไปในทุกกาว กาวแรกที่นวกะทั้ง ๑๐ รูป ไดเดินออกจากหนาวัด และเลี้ยวซายเขาไปยัง ซอยตนสนนี้ เรามีทานอาจารยพระมหาสนธยาที่พวกเราเคารพเดินนำทาง ณ ซอยตนสนนี้มีระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตรกวา มีโยมรอตักบาตรทุกวันอยู ๖ สถานที่ ทั้งโยมลุง โยมปา โยมขับรถ Vios โยมรานขายอาหาร โยมตา ยาย และโยมทานอื่นๆ มารอกันอยูที่เดิมเปนประจำ...มารอ...รอ...และรอ...... เพื่อที่จะนำมือจับทัพพีตักขาว ใสกับขาวรอนๆ ลงบาตร ดังนั้นดวยภาพเหลานี้ ทำใหพวกเรานวกะทั้ง ๑๐ รูป นั้นมีพรอมใจกันที่จะเดินเปนแถว อยางเปนระเบียบอยูเสมอ ทิ้งชวงหางกันอยางเหมาะสม เพื่อไดพิจารณาทุกยางกาว กันอยางสำรวม (แตอาจมีเผลอชนปายบอกทางขางบนกันไปบาง) แตถึงจะเหนื่อยและหนักเพียงใด พวกเราก็รูวาญาติโยมที่ตื่นมาเตรียมอาหารใสบาตรเรานั้น “เหนื่อยกวา” เราจึงหายเหนื่อย ความประทับใจของนวกะทั้ง ๑๐ รูปอันประกอบไปดวยบุรุษ ๔ คู นับเรียงตัวกันได ๘ บุรุษ (๘ หลวงพี่) จากกุฏิลิ้นจี่และอีก ๒ บุรุษ (๒ หลวงพี่) จากกุฏิพระมหาสนธยา ทายที่สุดนี้ นวกะทั้ง ๑๐ รูป ขอขอบพระคุณพระอาจารยทุกทาน ที่เปน...ตนคิด ชวยจุดประกายความคิใหพวกเราไดคิดไดเรียนรูรวมถึง การมีสติมีจิตใจอันสงบ เปน...ตนเหตุ แหงธรรมทำความดับทุกขใหแจง ณ ซอย...ตนสน แหงนี้ที่พวกเราได “บิณฑบาต” กัน กุศลผลบุญใดๆ ที่นวกะทั้ง ๑๐ รูปไดทำ ขออนุโมทนาบุญเหลานี้ ถึงญาติโยมทุกทานที่ไดมาใสบาตร ขอใหมีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป “อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง” กุฏิลิ้นจี่ : หลวงพี่เจมส หลวงพี่เมล หลวงพี่โอด หลวงพี่เอก หลวงพี่โอต หลวงพี่เบนซ หลวงพี่ตน หลวงพี่มด กุฏิพระมหาสนธยา : หลวงพี่เลง หลวงพี่ปอป

๙๑


สายบิณฑบาต หมูบานนวนิช-วัฒนสุข คติประจำสาย : “ญาติโยมใจดี อาหารหลากหลาย ปจจัยมากมาย

เดินสบาย อีกตางหาก (มีรถรับสงถึงกุฏิ)” ภันเต ๓๔ : ขอบคุณศรัทธาที่ญาติโยมมีใหแกพระใหมครับ ภันเต ๓๕ : บาตรเต็ม ยามตุง ลุงปาใจบุญ ขอบคุณมากครับ ภันเต ๓๘ : ขอบคุณลุงยุย คนขับรถรับ - สง ที่มีน้ำใจรับ - สงทุกเชา โดย ไมคิดมูลคา ภันเต ๓๙ : การบิณฑบาต มันมีความหมายมากกวาการไปรับอาหาร โดยแท จริงแลว ที่ผูคนมากมายเต็มใจมอบอาหารใหเรานั้น ก็เพื่อวา...เราจะไดใชเวลา ที่เหลืออยูในแตละวัน ไปกับการปฏิบัติธรรมใหมีคุณคามากที่สุด ภันเต ๔๑ : รั้วเปดวันไหน ไดหาสิบบาท อนิจจา...หลวงพี่จง ภันเต ๔๓ : บิณฑบาตรถกระบะ ลุกนั่งลำบาก ของใสมากมาย ปจจัยถึง ณ หมูบานนวนิช ภันเต ๔๔ : วันแรกทุลักทุเลไมใชเลน บาตรหลน เหยียบกับระเบิด รูสึกขลุก ขลิกไปหมด แตนานไปก็ชินแลว และขอขอบคุณโยมยุยที่รับสงทุกวันเลย ภันเต ๕๒ : ขอขอบคุณโยม (บานบักกุดเต) ที่มอบสมตำกุงสดแยกน้ำอยางดี ไวใหเรา ฉันเพล อรอยมากครับ ภันเต ๕๓ : ขอบคุณบานเฮียในวัฒนสุขและคุณยายใสแวนที่ใหขาวผมเยอะ มาก (เปนขาวซอมมือดวยแหละ) ภันเต ๕๔ : โยมๆที่หมูบานนวนิชและซอยวัฒนสุข นารักมากๆ และขอบคุณ ที่ดูแลเราเปนอยางดีมาตลอด ๑๕ วันที่ผานมา

๙๒


สายบิณฑบาต หมูบานบาง​กอก บูเลอวารด ทุกๆ วันจะมีโยมเด็กมารวมใสบาตรกับครอบครัว ภาพที่เราเห็นจนชินตา คือ ภาพที่โยมเด็กเหลานั้นกระตือรือรนและมีควา มสุขที่จะใสบาตร มันเปนสิ่งที่โยมเด็กตัวเล็กๆ ตองการจะทำดวยตัวของพวกเขาเอง ไมปรากฏรองรอยของการกระทำดวยความจำนน ในแววตาของโยมเด็กเหลานั้นอยูเลย พวกเรามีความสุขทุกครั้งที่ไดรับบาตร โยมเด็กสอนใหพวกเรารับบาตรดวยความเคารพ เปนสิ่งที่ เราไดเรียนรูอยางลึกซึ้ง ในทุกครั้งที่เราทุกคนตองยอตัวหรือคุกเขาเพื่อรับบาตร “เรา” ตางเปนสะพานเชื่อมโยงความเปนมนุษยเขาห ากัน ดวยการกระทำเพียงเล็กๆ นอยๆ เหลานั้น ทวาความหมายที่อธิบายเหตุการณเหลานั้นมันละเอียดออนลึกซึ้งและมากคุณคา ใน ฐานะที่เรากำลังปฏิบัติกิจของสงฆ เราเองกำลังรดน้ำพรวนดิน เพื่อใหเมล็ดพันธแหงความเปนมนุษยในใจของเราเติบโตและยิ่งใหญขึ้น และในขณะเดียวกันนี้เอง เมล็ดพันธแหงมนุษยของโยมเด็กเหลานั้น ถูกบมเพาะอยางออนโยนและทรงพลังอยูเชนกัน เรากำลังจะกาวไปสู ความเปนมนุษยโดยพรอมกัน... ดวยการเกื้อกูลกันเชนนี้

๙๓


สายบิณฑบาต ตลาด​ชลประทาน เรื่องจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ ทุกๆ เช้าพระใหม่เราจะเจอ เริ่มจากห่มจีวรสะพายบาตร ครั้นพร้อมเสร็จพอดีโยมแขกมา หลวงพี่จ๊อบผู้นำหัวหน้าสาย แม้จีวรห่มผิดเมื่อท่านเจอ ก้าวเริ่มแรกออกเดินจากกุฏิ ช้ามิพลันแต่แล้วด้วยเผลอเรอ

เป็นสิ่งที่ดีที่ประสบพบเสมอ นึกแล้วเออน่าคิดสะกิดใจ อีกทั้งพาดย่ามใหญ่บนไหล่ขวา พวกเราพากันเดินออกบิณฯ ไป ท่านมิหน่ายช่วยเราอยู่เสมอ ช่วยเสมอจัดสนองตามต้องการ ตั้งสติไม่ขาดสม่ำเสมอ ฝาบาตรเผลอหล่นดังกังวานไกล

ครั้นมาถึงด้านหน้าตลาดใหญ่ ตื่นแต่เช้าทำบุญตักบาตรกัน นับหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองก้าว ทุกๆเช้าพระใหม่ทุกท่านเจอ บ้างเหยียบเศษชิ้นแก้วอันแววเล็ก บ้างชนป้ายโฆษณามิสมปอง บิณฑบาตตลาดชลมีเหนื่อย พอเสร็จกิจกลับวัดอย่างละมุน

๙๔

โยมใส่ใจใส่บาตรขมีขมัน ทุกๆ วันมิขาดสิ่งดีงาม เป็นย่างเท้าที่เราเดินกันเสมอ หากเผอเรอและประมาทอาจถึงภัย ทำให้เจ็บปวดขาน่าสยอง หากไม่มองดูให้ดีมีเจ็บตัว รับบาตรเรื่อยๆ ไปอย่างสุขุม ครบประชุมพร้อมสวดโมทนา


สายบิณฑบาต หมูบานสมถวิล จุดเด่น -

ไปหลัง กลับก่อน ได้รับของประเคนที่ลานหินโค้งมาก เพราะรอนาน ปลงได้ซึ่ง รูป รส ปัจจัย มีขาประจำแน่นอน

จุดด้อย

- ขาจรน้อย - พิจารณาฉันไดนอย

ขอขอบคุณ : พระอาจารย์สมัคร ที่ได้นำสายบิณฑบาตและแสดงปาติโมกข์ ได้อย่าน่าทึ่ง ขอขอบคุณ : โออิชิกรีนทีรสมะนาว มาม่า ที่ไม่เคยได้ต้ม ปลาทูตัวน้อยๆ แลคตาซอย กาแฟผง หนังสือพิมพ ฯลฯ ขอขอบคุณ : ลานหินโค้งที่มีส่วนเติมเต็มของในบาตร ขอขอบคุณ : เส้นทางและเสี้ยนหนาม ที่เป็นที่ฝึกฝน ขอคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองผู้เมตตา กรุณาทาน ขอให้โชคดี มีสุข ชั่วกาลนาน เทอญ

๙๕


สายบิณฑบาต หมู​บาน​สวน​กุหลาบ - ตื่นแต่เช้ามืดออกบิณฑบาต ระยะทางใกล้และไกลไม่เคยเหนื่อย เมื่อได้พบศรัทธาของญาติโยมตั้งแต่เด็กจนถึงแก่ชราไม่รู้สึกเสียดาย แต่รู้สึกประทับใจ แต่! หลวงพี่ป๊อปเดินเร็วไปนิด...นึง...ตามไม่ทัน (ภันเต ๙๖) - ได้รู้ถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของญาติโยมและฝึกการเดินเร็วจากหลวงพี่ป๊อป (ภันเต ๙๗) - ตื่นแต่เช้าออกเดินบิณฑบาต พบเจอญาติเจอโยมใจกุศล สวนกุหลาบหมู่บ้านนรชน ศาสนิกชนผู้สืบพุทธศาสตร์ (ภันเต ๑๐๐) - หลวงพี่ป๊อปครับ เดินช้าๆหน่อยครับเดินตามไม่ทัน ขาบวมหมดแล้วครับ โอ๊ย โอ๊ย (ภันเต ๑๐๑) - โยมคนไหนไม่นิมนต์หลวงพี่ป๊อปไม่มีหยุดนะโยม!!! (หน้านิ่ง...ออกตัวล้อฟรีเลยนะหลวงพี่ป๊อป) (ภันเต ๑๐๖) - ราตรีนานสำหรับคนนอนไม่หลับ ระยะทางหนึ่งโยชน์ ไกลสำหรับผู้ล้าแล้ว วัดชล-บ้านสวนกุหลาบ เหนื่อยสำหรับพระบิณฑบาต เพราะหลวงพี่ป๊อปรีบไป (ภันเต ๑๐๘) - บิณฑบาตเหนื่อยแทบตายแต่ไม่เคยได้ฉัน เพราะกลับถึงลานหินโค้ง ญาติโยมตรึม ถวายเพียบ พอถวายเสร็จชอบทิ้งท้ายกันด้วยนะว่า “ทำเองนะ” (ภันเต ๑๐๙) - โยมคนไหนนิมนต์หลวงพี่ป๊อป หลวงพี่ป๊อปเบรกเอี๋ยเลย! (ภันเต ๑๑๐)

๙๖


สายบิณฑบาต หมูบานเกศลดา การเลี้ยงชีพของเราเนื่องดวยผูอื่น โดย พระธานี ธมฺมธโร (หลวงพี่ไกอู) ภัณเต ๑๔ ครอง...แครง...กรอม...แกรม เสียงฝาบาตรกระทบกัน พวกเราพระนวกะบวชใหมมีทั้งหมด ๑๑ รูป ที่มุงหนาสูหมูบานเกศลดา ตั้งแต ตีหา สี่สิบ นำสายโดย พระอาจารยมหาพิพัฒน คุณวีโร สายบิณฑบาตของพวกเรา ไมไดหางไกลจากวัดนัก ประมาณทางเดินไปกลับ คงจะราวๆ ๑ กิโลเมตรเศษ เปนสายบิณฑบาตประจำของพระอาจารยมหาพิพัฒน โดยมีญาติโยมใจบุญพรอมใจใสบาตรรวมกันเปนประจำ ประมาณ ๖ - ๗ ครอบครัว ไมนับขาจร ซึ่งจะมาใสบาตรตามแตสะดวก แตที่ผมรูสึกประทับใจ (จนรูสึกเกรงใจ) ก็คือ คุณยายทานหนึ่ง ซึ่งทานชรามากแลว หลังก็โกงงุมงอ ใบหนาที่ผานมาหลาย ฤดูฝนจนเห็นริ้วรอยยับยนชัดเจน ฟนฟางก็ดูจะหักรวงเสียหมดปากแลว แตก็ยังมีน้ำใจเตรียมอาหารใสบาตรพระทุกวัน ตั้งแตเชาตรู ทุกครั้งที่คุณยาย ใชกำลังยกมืออันสั่นเทา ควาทัพพีบรรจงตักขาวกลองเม็ดสวยใสบาตร ผมตองยอตัวลงทุกครั้ง เพื่อใหคุณยายสามารถใสบาตรไดสะดวก โดยไมตองเอื้อมมือ ไกลมากนัก พอตองทำหนาที่ออกรับบิณฑบาตจริงๆ จนเปนกิจวัตร ทำใหผมรูสึกวา “ประเพณีการตักบาตรทำบุญ ของชาวพุทธนี้ ชางงดงามจริงๆ” คุณยา คุณยาย คุณลุง คุณปา ทุกทานลวนมีความสุข กรปรดวยความเต็มใจที่ไดนำอาหารอันประณีต ใสบาตรถวายพระพรอมกับ ประนมมือสวยๆ โคงไหวพวกเรา (เสียอีก) ซึ่งพวกเราลวนแตเปนพระใหม ใหมจริงๆ นะ...... เพราะความรูสึกของผม เราเปนเพียงสงฆโดยสมมุติ เทานั้น (หมายถึงปุถุชน ที่สวมชุดพระไมใชอริยสงฆสาวก ตามความหมายที่พระพุทธเจานิยามไว คือ ตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป) สิ่งที่ผมสามารถทำไดดีที่สุด เพื่อตอบ แทนน้ำใจจากขาวทุกเม็ดและอาหารทุกมื้อก็คือ “การปฏิบัติตัวใหดี รักษาศีลอยาใหพรอง ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ที่เราบวชนี้” เพื่ออยางนอยที่สุด ทุกๆ ทานที่กรุณาเลี้ยงใหพวกเราอิ่ม จะไดรวมรับบุญกุศลจากเราบาง แตถาวันใดมีญาติโยมใสบาตรกันมาก (ทั้งขาประจำและขาจร) สิ่งหนึ่งที่ผมรำ พึงอยูในใจเงียบๆ คือ “ขอบคุณมากครับ ไมตองใสอีกแลวครับ เพราะมันหนัก”.......จริงๆ นะ ^_^

๙๗


สายบิณฑบาต หมู​บาน​​เปรม​ฤทัย ​ วันแรกที่เราไดออกบิณฑบาต ก็ไดทราบขอมูลจากหลวงพี่ทานหนึ่งวา “สายของเรานั้น เปนสายที่ไกลที่สุด” แตเราก็ไมเคยคิดเลยวา... มันจะไกลขนาดนี้ ขณะที่เราออกเดินบิณฑบาตกันอยูนั้น ผมและทานโต (ภันเตที่เดินอยูขางหนา) ก็อดที่จะสงสัยวา ที่เรากำลังออกเดินบิณฑบาต อยูนี้มันเปน “สายทรายทอง” หรือ “สายเปรมฤทัย” กันแน เพราะกวาครึ่งชั่วโมงที่ออกเดินกันอยู มีแตปายชื่อซอยหมูบานทรายทองกันทั้งนั้น เลย ถาภันเตรูปไหน ที่รักในการปนจักรยานเสือภูเขา หรือขับรถโฟรวิลลแลวละก็ เราขอแนะนำสายของเราเพราะทานจะไดสัมผัสกับพื้นผิวทุกรู ปแบบในสนามแหงนี้ หากจะใหผมหาคำคำใดมานิยามสายผมนี้ ก็คงจะนึกคำนิยามรวมของทุกภันเตไมได แตสำหรับสวนตัวของผมแลว คงเปนคำไหนไมได นอกจาก คำวา....สามวันยางบวม.... เจ็ดวันยางแตก.... เขาอูอยูหาวัน.... ออกมาใหมนั้นยางก็ยังสึกอยูเลย....

๙๘


สายบิณฑบาต ​โรง​พยาบาล​ชลประทาน -​ -

-

ย่างหนอ เหยียบหนอ ร้อนหนอ ... หนักหนอ : ภันเต ๙๔ (ปอม) ๗ โยม ๗ อย่าง ทุกวัน วันไหนจะวันพระซะทีน้า : ภันเต ๙๕ (อุ้ย) ข้าว แกง ขนม น้ำ ทำให้พระได้ความอดทน และ ทำให้โยมได้ทำทาน ช่างเป็นยามเช้าที่น่าจดจำไปอีกนาน : ภันเต ๙๘ (หนุ่ย) ย่างหินกรวดบนหนทางอันยาวไกล บ้างถูไถตามพื้นเพราะเหยียบขี้ ออกบิณฑ์ไปยามเช้าอากาศดี ความทรงจำนี้ตรึงตราไว้นานแสนนาน : ภันเต ๙๙ (ปอล) อาหารที่ญาติโยมถวาย ทำให้ร่างกายมีแรงปฏิบัติธรรมและทำให้จิตใจรู้จักนอบน้อมถ่อมตน : ภันเต ๑๐๒ (แจ๊ก) ในการที่โยมแถวโรงพยาบาลชลประทานและเคหะชลประทานให้ความเคารพในภิกษุอย่างมากผิดจากบ้านเกิดของกระผม : ภันเต ๑๐๓ (พจน์) ผ่านการเดินทางกับเศษหินและแก้ว จดความทรงจำกับรอยแผลที่ยากจะลืม ได้อนุโมทนาทานกับญาติโยมหลายวัย จบลงด้วยประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในชีวิต : ภันเต ๑๐๔ (กิท) ฝึกความอดทน ฝึกสมาธิ ฝึกวินัย เริ่มต้นจากการบิณฑบาต : ภันเต ๑๐๕ (ตี๊) มีสติทุกย่างก้าวที่เดิม มิฉะนั้นจะได้เลือดเหมือนที่เดินวันแรก : ภันเต ๑๐๗ (ป้อม) อันนี้เปลี่ยนทางแต่ก็ทำให้รู้ว่า “ทางใหม่มันก็มีเศษหิน” : ภันเต ๑๑๑ (ปรุฬห์) บิณฑบาตนี่แหละครับ คือ อีกหนึ่งรสชาติที่แท้จริงในชีวิตของลูกผู้ชาย : เณรวิล

๙๙


สายบิณฑบาต หมูบานส​รา​นนท ภันเต ๗๑ : ภันเต ๘๙ : ภันเต ๙๐ : ภันเต ๙๑ : ภันเต ๙๒ : ภันเต ๙๓ : ภันเต ๕๙ :

โยมใจดี เลี้ยงน้ำปานะทุกวันเลย! ออกทีหลัง แต่กลับก่อน (^๐^) ลองเดินนำแล้วจะรู้ ^-^ ภันเต ๙๓ เดินช้า (ว่ะ) เวลาเห็นโยมใส่บาตรแล้วสบายใจ การบิณฑบาตคือ การฝึกสติ สมาธิ ความอดทนและ...ฝีเท้า... อยากให้โยมใจดีทำความสะอาดถนนหน่อย (กรวดเยอะ)

๑๐๐


สายบิณฑบาต ​โรง​พยาบาล​ชลประทาน ในเสนทางการบิณฑบาตของหมูบานสี่ไชยทองแหงนี้ ซึ่งคงเปนครั้งแรกของเราพระนวกะทั้งสามรูป ที่จะไดเดินทางไปกับหลวงพี่ กอล ฟซึ่งเปนพระพี่เลี้ยงของพวกเรา ตลอดสายบิณฑบาตนี้จนกวาจะถึงวันสิกขา วันแรกๆ ของการเดินทางยังคงเปนไปดวยความยากลำบากอยูพอควร ไมวาจะเปนการนุงจีวร ที่ยังดูไมคอยชำนาญนัก หรือจะกังวลวา ฝาบาตรของเราจะรวงเมื่อไหร หรือจะเศษหินเศษดินตางๆ บนถนนที่เราตองเดินย่ำไป และตางๆ นาๆ สารพันปญหาที่ตองประสบ พบเจอดวยกันมา แตพอไดเจอกับญาติโยมที่มารวมกันตั้งหนาตั้งตารอ ใสบาตรใหเราตลอดเสนทางการเดินทางกลับทำใหเราลืมปญหาตางๆ ที่ผานมานั้นไดทันที และกลับกลายเปนความรูสึกดีๆ เขามาแทนจากการ ไดรับการตอนรับเปนอยางดี ถึงจะรอนจะเหนื่อยถึงจะหนักแตก็ได ทำใหเรามีความสุขอยางยิ่ง นับเปนความภาคภูมิใจของเราพระนวกะทั้งสามรูปเปนอยางมาก ที่ไดทำหนาที่ “พระ” และจะอยูในความทรงจำ ของพวกเราไปตลอดกาล พวกเราขอขอบคุณหลวงพี่กอลฟและญาติโยมตางๆทั้งหลาย ขอใหพวกทานมีแตความสุข ปราศจากโรคภัยไขเจ็บกัน ถวนหนาครับ เจริญพรนะโยม สาธุฯ

๑๐๑


สายบิณฑบาต หมู​บาน​​ทาน​สัมฤทธิ์ ๑๐๒


สายบิณฑบาต ​หมูบานพบ​สุข บิณฑบาต ทำไม ใคร่อยากทราบ พอได้รู้ เย็นชื่น ทั้งใจกาย สายพบสุข ขรุขระ ทางลำบาก แต่ศรัทธา พามา ฝ่าดงฝุ่น ระหว่างทาง ญาติโยม มาใส่บาตร ผ่านร้านบิ๊ก บะหมี่ เอ๊ะทำไม เดินไปเรื่อย เลี้ยวเข้าบ้านพบสุข ทั้งปู่ย่า ลุงป้า และยายตา ในที่สุด หลวงพี่ ก็มาถึง

คนไหว้กราบ เดินผ่าน ทางมุ่งหมาย คนทั้งหลาย มีโอกาส ได้ทำบุญ ต้องเดินจาก เท้าไกล ใจว้าวุ่น พอได้ครุ่น คิดแล้ว ก็อิ่มใจ เดินมีมาด พอดู น่าเลื่อมใส ไม่เคยได้ ปัจจัย ร้านนี้เลย แห้งแล้งทุกข์ ชุมชนนี้ดีหนักหนา ตื่นเช้ามา รอพระ มานะตน เอ้าติดตรึง จำได้ เจ้าหน้าขน

๑๐๓

รีบๆเดิน ให้ผ่าน เจ้าอย่าซน เป็นส่วนมาก ทำบุญ ก็วัยนี้ เราเปิดบาตร ญาติโยม ใส่ข้าวปลา ย่ามเริ่มตุง กับเริ่มแยะ และขนม ประสบการณ์ ของพระ เราไม่เคย สายพบสุข สุขจริง อยากจะกล่าว บิณฑบาต ประโยชน์ได้ คือฝึกตน อันที่จริง คำว่าสุข ที่ได้รู้ บอกตรงๆ บอกจริงๆ ไม่เขินอาย

เจ้าตัวขน อย่าแยกเขี้ยว มันเสียวใจ พอถึงที่ นิมนต์ ให้ไปหา ตักกันมา จนเต็มบาตร ไม่ขาดเลย อีกทั้งนม ไวตามิลค์ หิวแล้วเอ๋ย อยากเปิดเผย ความนัย ให้รู้กัน อันเรื่องราว ที่ได้ว่า มาข้างต้น และให้ชน ปรารถนา มาสร้างบุญ คือรถตู้ พากลับ ประจำสาย แสนสบาย นี่คือสาย พบสุขเอย


สายบิณฑบาต หมู​บานปากเกร็ด​วิลเลจ พวกเรามีความประทับใจ ๕ อย่าง ๑. ประทับใจโยม ที่มีน้ำใจ ขับรถกลับมาส่งพระที่วัด โดยจากการสอบถามทราบวา โยมได้ส่งพระมาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว (สาธุ) ๒. ประทับใจญาติโยม ที่ทำการรอคอยที่จะตักบาตรตามสถานที่ต่างๆ และหน้าบ้านของตนเอง เป็นที่เรียบร้อยและนาประทับใจมาก ๓. ประทับใจญาติโยม ระหว่างทางที่ได้เดินผ่าน เวลาเห็นพระบิณฑบาตก็ยกมือไหว้ ๔. ประทับใจญาติโยม ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ที่ตั้งใจตื่นแต่เช้ามาเตรียมของเพื่อใส่บาตร ๕. ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเคยได้ใช้ชีวิตในฐานะ “บรรพชิต” สาธุ.............

๑๐๔


สายบิณฑบาต โรงพยา​บาล​แมน้ำ - “ขอบคุณสำหรับอาหาร และเส้นทางที่ยาวไกล” : ภันเต ๔๙ - “​เป็นห่วงสุขภาพของโยมสีกาท่านหนึ่งที่ใส่บาตรทุกวัน ขอให้โยมสีกาคนนั้นมีสุข ภาพแข็งแรง รวมถึงโยมทุกท่านที่ตักบาตรทุกวันด้วย ขอบคุณครับ” : ภันเต ๔๘ - “เจ็บเท้า เท้าแตก แด๊กน้อย คอยนาน งานเยอะ” : ภันเต ๕๐ - “เป็นสายทางของความหฤโหด แต่ก็เต็มไปด้วยความศรัทธาในศาสนาพุทธที่เห็น ญาติโยมมา (ทนรอ) ใส่บาตรเรา” : ภันเต ๑๑๒ (ชาญชัย นวนนอก) - “คนที่มีร่างกายไม่ครบ ๓๒ ยังมีจิตใจที่งดงามกว่าคนปรกติ” : ภันเต ๑๑๓ (พาวิชน์ ศุภพิพัฒน์) - “เหมือนเป็นการบำเพ็ญเพียรให้กับตนเอง ด้วยระยะทางและโยมที่มีจิตใจดีๆ ทั้งหลาย ทำให้ตัวเราต้องระวังตน และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อสืบทอดความ น่าศรัทธานี้ให้ยืนยาวตลอดไป” : ภันเต ๑๑๔ (เอกวุฒิ ด่านอรุณ) - “ทุกวันกับการบิณฑบาตทำให้เราได้เห็นความศรัทธา ระหว่างโยมกับพระสงฆ์ ไม่ว่าจะรวยหรือจน จะมีกินหรือไม่มีกิน จะเป็นเด็กหรือคนแก่ แม้แต่ข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท ต่างจะยกมือไหว้เรา แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทำให้เราต้อง นึกอยู่เสมอว่า เราต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสม กับที่โยมได้กราบไหว้เรา” : ภันเต ๑๑๕ (วรวุฒิ เกิดวงศ์หงส์) - “เป็นประสบการที่ดี ทำให้เราได้รู้ว่าการเป็นผู้ให้ ให้ด้วยความเต็มใจ ให้ด้วย ความบริสุทธิ์ เป็นผู้ให้ที่ดี และเราก็เป็นผู้รับที่ดี เหมือนน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่าผู้ให้ก็ มีความสุข ผู้รับก็มีความสุขเฉกเช่นเดียวกัน” : ภันเต ๑๑๖ (ณรงค์กร แก้วสนธิ)

๑๐๕


เรื่องเลา...พระนวกะ มิถุนายน ๒๕๕๒ เพียง ๑๕ - ๓๐ วัน กับประสบการณ์ชุดใหม่ของชีวติ ...... ก่อให้เกิดความประทับใจกับพระนวกะอย่างมากมาย ถ้อยคำหลากหลายเหล่านี้ จะทำให้ประสบการณ์พิเศษในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ยังคงอัศจรรย์อยู่ในใจตราบนานเท่านาน.....

๑๐๖


วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ทั้งพ่อแม่ พระอาจารย์ช่วยคำนึง ก่อนเป็นพระ ก็ต้อง เป็นนาคก่อน ตัดปลงผม ตั้งแต่บ่าย จับราศี วันรวมญาติ มากัน ทั้งตายาย เป็นวันที่ ทุกคน ร่วมปรองดอง แต่แน่นอน สุดหล้า คือพ่อแม่ แค่มองตา ก็รู้ ถึงที่มา วันรุ่งขึ้น ตอนเช้า เราเป็นเณร ในที่สุด เป็นพระ อย่างตั้งใจ ต้องถือศีล บำเพ็ญเพียร เรียนธรรมะ อันดังเช่น เติมฟืน เป็นเชื้อเพลิง ถึงทุกท่าน นวกะ ที่มาบวช ขอให้ล้าง ให้ขัด อย่าได้อาย ธรรมสอน ให้เรา อย่ายึดติด ธรรมนั้นสอน นำเรา เป็นผู้รู้

คิดตริตรองก่อนบวชระยะหนึ่ง ถึงสุดซึ่ง ตัดสินใจ ได้ทันที เข้ามานอน หนี่งคืน กำลังดี รัศมี ความสว่าง กระจ่างกัน ร่วมขยาย ถึงลุงป้า และพี่น้อง ทุกท่านผอง ถูมิใจ ที่ได้มา ไม่ต้องแปล ความรู้สึก แสวงหา หยาดน้ำตา พาปิติ เพราะเหตุใด หลังฉันเพล บ่ายคล้อย เราคอยไหว ทิ้งเยื่อใย ความเป็นฆราวาส ขาดสิ้นเชิง ต้องคอยปะ ความผิดพลาด อย่าให้เหลิง คอยเถลิง กรรมดีไว้ อย่าให้คลาย เราดั่งขวด ใบเก่า ขุ่นข้องหมาย ธรรมล้างกาย ล้างใจ ใสฟ่องฟู อย่าไปคิด ว่าตัวกู เป็นของกู หยิ่งเชิดชู มีสติ มิพลาดเอย

๑๐๗

ณัฐชัย สิรปัญโญ (ภัณเต ๘๕)


Being a monk at this temple isn’t easy. If you think it will be all rest and relaxation , you are in for a surprise. The day begins with waking up at 3.30 am with morning prayers and chanting. This is followed by walking on the streets bare-foot and accepting food offerings from random strangers. After that you have a little time to relax, but not too long because you have to be in class by 9.00 am. The 9.00 am class is followed by lunch and another three-hour class in the afternoon. Group meetings are held in the afternoon- followed by 2 hours of chanting for the evening prayer. For monks staying only for 15 days to a month, the classes are intensive; the courses are designed to teach you the basics as much as possible before you leave. Classes range from basic facts on Buddhism to advanced meditation poses. Most of them are engaging and interesting. Some of them will test your endurance and patience. Being a good monk isn’t easy as well. There are a total of 227 rules you must follow. The life of a monk is dedicated to following the Buddha teaching and guiding other followers. It is a self-less life full of dedication and discipline. However, it is also a community of helpful and friendly people – ready to help any new people in their order. Like I said before – being a monk is not an easy task and shouldn’t be taking lightly. On the other hand, nobody is perfect. The first few days you will make mistakes. But at the end of the day, whether you stay 15 days or 100 days, you walk away with a better knowledge of your religion but most importantly, a better knowledge of yourself.

๑๐๘

Ryan ธมฺมรโต (ภัณเต ๑๔๒)


เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระตอนไหนครับ? ถ้าถามคำถามนี้กับเหล่าพระนวกะทั้งหลาย ก็อาจจะได้แตกต่างกันไป บ้างก็ว่า ตอนที่ได้ห่มจีวร บ้างก็ว่าตอนได้กล่าวคำขอ อุปัชฌาย์กับพระอุปัชฌาย์ สำหรับผมแล้วเป็นตอนบิณฑบาตครับ ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระก็ตอนที่ได้เปิดฝาบาตร (ที่ทำตกในอีก ๓ วันให้หลัง) รับข้าวทัพพีแรก ได้เห็นกิริยาท่าทางของญาติ โยมที่ใส่ใจตื่นแต่เช้าเตรียมกับเตรียมข้าวมาเพื่อถวายแก่พระ ได้เห็นแววตาที่สุขใจที่ได้ทำบุญกับพระใหม่ (โดยไม่สนกระทั่งว่าพระใหม่ ที่ญาติโยมกำลังใส่บาตรอยู่นั้น อย่าว่าแต่อาราธนาศีลเลยครับ จีวรที่กำลังห่มอยู่ยังนุ่งกันไม่คล่องเลย) ได้เห็นท่าทางกิริยาของญาติโยม ตอนเราเดินผ่าน (มีเสียงหมาเห่าเป็น background) เห็นรอยยิ้มที่อิ่มบุญยามที่เรากล่าววลีสั้นๆว่า “เจริญพรโยม” วินาทีนั้นแหละครับที่ผมรู้สึกตัวแล้วว่า “เราเป็นพระ” และผมก็สัญญากับตัวเองไว้ว่า แต่ละวันที่ผมเดิน แต่ละกิริยาที่ผมทำ ผมจะทำตัวให้เหมาะให้สมกับศรัทธาที่ญาติโยมใส่ไว้ในบาตรนี้

แล้วพวกท่านล่ะครับ วินาทีไหนที่รู้สึกตัวเองว่า “เราเป็นพระแล้ว”

๑๐๙

ดนัย ภัทรชโย (ภัณเต ๓๔)


ข้อควรระวังในการบิณฑบาต พอสังเขป ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

เริ่มจากการแต่งกาย ควรรัดสบงให้แน่น เนื่องจากเคยมีพระนวกะสบงหลุดระหว่างบิณฑบาต ทำให้ อับอายกันพอควร ฝาบาตร และบาตร ควรจับและรัดให้มั่น ห้ามหล่นต่อหน้าญาติโยม ถ้าหล่นจะเสียมาก ระหว่างเดินเท้า ต้องระวังของมีคมที่จะบาดเท้า และที่สำคัญ คือ ขี้หมา เพราะขี้หมา ถ้าเราเหยียบ นอกจากจะเลอะที่ผู้เหยียบ อาจจะทำให้จีวรของพระรูปอื่นเลอะไปด้วย เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังไม่ให้ เหยียบขี้หมา (เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่นกัน) เวลาเดินไม่ควรลากเท้าเพราะจะทำให้เท้าพองได้ ข้อสุดท้ายไม่ควรไว้ใจหมาทุกตัว เพราะหมาตัวที่จะกัด มักจะไม่มีวี่แววมาก่อนว่ามันจะกัดเลย ดั่งคำที่ว่า “หมาเห่ามักไม่กัด แต่ไอ้ตัวที่กัดน่ะมันไม่เห่า”

๑๑๐


ความรู้สึกในการบวชวันนี้ สำหรับผมแล้ว ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการบวชเป็นพระ ถือเป็นการเดินทางที่แสนวิเศษเส้นทางหนึ่ง ที่บุรุษคนหนึ่ง จะเดินทางตามมหาบุรุษ ซึ่งก็คือ ตถาคตเจ้า หรือ พระพุทธเจ้านั่นเอง แม้ว่าเส้นทางสายนี้ มีนานกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้ว ก็ตาม แต่ทางสายธรรมนี้ยังคงไว้ซึ่ง แสงที่สว่างและสงบ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากการที่ผมต้องการ แสวงหาตัวตนเพื่อเข้าถึงความสว่างและสงบนี้ ก็เป็นเหตุให้ผมมุ่งมั่นที่จะบรรพชาอุปสมบท ในวัดที่สอนจริงและปฏิบัติจริง ในการนี้จึงตั้งใจมาบวช ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ และไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ด้วย ทั้งนี้ เพราะทั้ง ๒ แห่ง เป็นสถานที่พระเถระที่ผมศรัทธาและเคารพมากก่อตั้งขึ้น คือ ท่านปัญญานันทะภิกขุ และท่านพุทธทาสภิกขุ โดยทั้งสองท่าน ต่างก็มีแนวทางการสอนธรรมะที่เน้นและเหตุที่พิสูจน์ได้จริง ปฏิบัติได้จริง และมุ่งถึงความลดไปหมดของอัตตา ไม่ใช่เน้นพิธีกรรมงมงายที่มีอยู่มากในสังคมปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดี เมื่อก้าวเข้ามาบวชเป็นพระในวัดชลประทานรังสฤษฏ์ แล้วความรู้สึกดีกับทั้งเพื่อนพระนวกะ ตลอดจน ตารางกิจกรรมการสอนและปฏิบัติธรรมของวัด และจากการบวชในครั้งนี้ ทำให้ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่า “จากนี้ไป ผมจะเป็นคนดีและหลีกเลี่ยงจากอบายทั้งปวง” ธนพล ธนวฑฺฒโน

๑๑๑

(ภันเต ๗๕)


กลอน​อำลา กุฏิ​แปด อันจะกล่าว บทกลอน ต่อนี้ เกี่ยวกับที่ อยู่ของ ภิกษุสงฆ์ ยกขึ้นมา ให้รู้ เพื่อได้ปลง คงอยู่ยง ซึ่งธรรม นำปัญญา เราจะขอ กล่าวถึง กุฏิแปด ที่กันแดด กันลม ปมทุกขา ที่ช่วยคลาย ปัญหา พักกายา เย็นอุรา บรรดาพระ ทุกกะไป สิ่งปลูกสร้าง เกิดขึ้น ระยะหนึ่ง ตอกติดขึง ตรึงไม้ ได้รูปสม จะร้อนเย็น ได้ผ่อน หย่อนอารมณ์ สิ่งทุกข์ตรม เบาบาง จางลงไป บัดนี้ กาลมา เวลาผ่าน เรื่องวันวาน ปล่อยไป ดังเทียนไข ที่ท่านจุด มันก็ละ ละลายไป เปรียบดวงไฟ บนฟ้า ก็เช่นกัน ข้อความจริง วัดต้อง พัฒนา วางแผนมา อย่างมาก ปราศหุนหัน ต้องรื้อถอน กุฏิแปด เข้าสักวัน เพื่อรังสรรค์ ให้วัด น่ายินดี แล้วสิ่งใหม่ ที่เข้า มาแทนที่ ประโยชน์มี ใช้สอย เต็มล้นปรี่ อนุสรณ์ หลวงปู่ ครบร้อยปี เหตุปรับที่ แถวนั้น อันเข้าใจ ศาลาใหญ่ จะตั้ง เป็นสง่า จักต้องตา งามหยด ดูสดใส ส่องสว่าง กระจ่างผ่อง พราวอำไพ ปนรำไร แดดสาดส่อง ป้องกันพอ สรุปว่า กุฏิเลข เป็นมงคล คงได้ยล โฉมฉาย เท่านี้หนอ ใช้ประโยชน์ คุ้มค่าแล้ว แค่นี้พอ อำลาขอ ส่งท้าย สายตนเอย สิริปัญโญ ๑๑๒


ยางกาว​​แหง​ความ​ทรง​จำ ๑๑๓


๑๑๔

พิธีอุปสมบท...


กิจวัตร​ของ​พระ...

๑๑๕


๑๑๖

สะสมบุญกุศล...


ครั้ง​หนึ่ง​ใน​ชีวิต...

๑๑๗


กิจกรรมพระนวกะ มิ.ย. ๕๒ ที่สวน​โมกขพลา​ราม ไชยา

กุฏิพระที่สวน​โมกข

๑๑๘

วัด​พระ​บรมธาตุ​ไชยา


เยี่ยมวัดที่ทาน​พุทธ​ทาส​บวช

โรง​มหรสพ​ทาง​วิญญาณ

ขนทรายเขาวัดที่​ตโปทาวัน

๑๑๙


ฉัน​แบบ​รถไฟ

เรียนธรรมะกับ​ทาน​พระครูจอย ๑๒๐

ลานหินโคง​ที่สวน​โมกข

HQ : Booklet of Phra Navaka' June 2009  

The booklet of Phra Navaka' June 2009 at Wat Cholapratan rangsarit. The memory of the friends of dhamma.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you