Page 1

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ     

ΤΖΑΜΙΟΥ – ΤΟΙΧΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ


domestic range

εîáåñéóôÞñåò οéêéáêïý τýðïõ ΗV-HVE

174 - 175

EB - ΕΒΒ-Ν

176 - 177

SWF

178

Νέο προϊόν

HCM

179

SILENTUBE - TDM

180 - 181

FUTURE - EDM

182-183

DÅCOR

184

SILENT - EIΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

185-186

SILENT DESIGN

187-188

ECOAIR DESIGN

189

CK - CKB

190 - 191

AΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΕΣΤΙΩΝ

192-196

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΦΟΦΗΣ

197-203

HUMI 3 - METEOR

204

domestic range Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

173


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÆÁÌÉÏÕ - ÔÏÉ×ÏÕ

WALL OR WINDOW FANS

ÓÅÉÑÁ HV 230V - 50Hz. ÕøçëÞò áéóèçôéêÞò, ìïíôÝñíïò ó÷åäéáóìüò. Áèüñõâçò ëåéôïõñãßáò. Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò êéíçôÞñá IP:44, ÊëÜóç Â. Èåñìïêñáóßá áÝñïò Ýùò +50ïC. Åýêïëç ôïðïèÝôçóç. Ðïëëáðëþí äõíáôïôÞôùí ON-OFF, 2 ôá÷õôÞôùí êáé áíαóôñïöÞò, ìå áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï, åíôïé÷éæüìåíá. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ÷þñïõò ãñáöåßùí, óðéôéþí, ó÷ïëéêþí áéèïõóþí, ôñáðåæþí ê.Ü. • • • • • • •

TYÐÏÓ ÁÅ • Ìéáò ôá÷ýôçôáò. Συνεργάζονται με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA Áðüëõôá óõìâáôÜ ìå áéóèçôÞñéï ðïéüôçôáò áÝñá SQA ãéá åîïéêïíüìçóç áÝñá êáé õãñïóôÜôç HIG.

225 - 1.100 m3/h

REB - 1R ΡΥΘΜΙΣΗ : Óýíäåóç ìå äéáêüðôç ON-OFF (δεν περιλαμβάνεται) Aναστροφή με σύνδεση με REB-1R (εξαιρείται ο τύπος ΗV-150 AE o oποίος δεν ρυθμίζεται).

ÔÕÐÏÓ HV-150 AE ìéá ôá÷ýôçôá HV-230 AE ìéá ôá÷ýôçôá HV-300 AE ìéá ôá÷ýôçôá REB - 1R

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

WATT

m3/h

1800

32

225

1250

34

600

1150

68

1.100

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÅÎ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ

mm

dB(A)

BÁÑÏÓ (Kg)

• Äýï ôá÷õôÞôùí êáé áíáóôñïöÞò.

Max

39

187

190

230 x 251

2

89,00

43

259

262

300 x 325

3,5

182,00

46

327

330

368 x 403

5,1

mm

213,00 160,00

Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη, κατάλληλος μόνο για ΗV-230AE & HV-300AE

TYÐÏÓ Á

TIMÇ

Min

Άνοιγμα περσίδας χωρίς λειτουργία μοτέρ.

Äõíáôüôçôá áíïéêôÞò ðåñóßäáò ÷ùñßò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ ãéá åëåýèåñç êõêëïöïñßá áÝñá. ΡΥΘΜΙΣH: Ëåéôïõñãßá ìüíï ìå ôï åíóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï CR-30 (ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ).Ç óýíäåóç åîáåñéóôÞñá - ÷åéñéóôçñßïõ ãßíåôáé ìå 7êëùíï êáëþäéï. (äåí ðåñéëáìâÜíåôáé)

ÔÕÐÏÓ HV-230 A åíóýñì. 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï CR - 300 HV-300 A åíóýñì. 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï CR - 300 CR-300

ÓÔÑÏÖÅÓ ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

WATT

m3/h

1250

34

600-450

1150

68

1.100-750

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

dB(A)

ÅÎ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ BÁÑÏÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ (Kg) mm

TIMÇ €

Min

Max

43-37

257

262

300 x 325

3,5

290,00

46-38

327

330

368 x 403

5,1

335,00 63,00

Åíóýñìáôïò äéáêüðôçò 2 ôá÷õôÞôùí & áíáóôñïöÞò

TYÐÏÓ RC • Äýï ôá÷õôÞôùí êáé áíáóôñïöÞò ìå áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï. Äõíáôüôçôá áíïéêôÞò ðåñóßäáò ÷ùñßò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ ãéá åëåýèåñç êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá. ΡΥΘΜΙΣH: Ëåéôïõñãßá ìüíï ìå ôï áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï (ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ). Óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç åéäéêÞ ðñïóôáôåõôéêÞ èÞêç ôïõ ÷åéñéóôçñßïõ ãéá åðßôïé÷ç ôïðïèåôçóÞ ôïõ.

ÔÕÐÏÓ HV-230 RC áóõñì. 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï HV-300 RC áóõñì. 2 ôá÷ & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï HV-TORNILLERIA 174

ÓÔÑÏÖÅÓ ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

rpm

WATT

m3/h

1250

34

600-450

1150

68

1.100-750

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

dB(A)

ÅÎ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ BÁÑÏÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ (Kg) mm

TIMÇ €

Min

Ìá÷

4337

257

262

300 x 325

3,5

357,00

4638

327

330

368 x 403

5,1

403,00

Óåô ðñïÝêôáóçò (íôßæåò) ãéá ôïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï (ìÞêïò 28 cm) Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

13,00


domestic range

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÅÍÔÏÉ×ÉÆÏÌÅÍÏÉ

FLUSH MOUNTED FANS

ÓÅÉÑÁ HVÅ ÐëÞñùò åíôïé÷éæüìåíïς êáèþò ìðáßíåé ïëüêëçñïò ìÝóá óôïí ôïß÷ï êáé ðñïåîÝ÷åé ìüíï ç ðñüóïøÞ ôïõ.

ÅÎÇÃÇÓÇ ÔÕÐÙÍ

TYÐÏÓ ÁÅ • Ìéáò ôá÷ýôçôáò. ΡΥΘΜΙΣΗ : Óýíäåóç ìå äéáêüðôç ON-OFF (äåí ðåñéëáìâÜíεôáé) ή με ροοστάτη REB-1R και αναστροφή.

TYÐÏÓ Á • Äýï ôá÷õôÞôùí êáé áíáóôñïöÞò. Äõíáôüôçôá áíïéêôÞò ðåñóßäáò ÷ùñßò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ ãéá åëåýèåñç êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá. ΡΥΘΜΙΣH: Ëåéôïõñãßá ìüíï ìå ôï åíóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï CR-300 (ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ). Ç óýíäåóç åîáåñéóôÞñá ÷åéñéóôçñßïõ ãßíåôáé ìå 7êëùíï êáëþäéï (äåí ðåñéëáìâÜíåôáé).

TYÐÏÓ RC • Äýï ôá÷õôÞôùí êáé áíáóôñïöÞò áóýñìáôï. Äõíáôüôçôá áíïéêôÞò ðåñóßäáò ÷ùñßò ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ìïôÝñ ãéá åëåýèåñç êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá. ΡΥΘΜΙΣH: Ëåéôïõñãßá ìüíï ìå ôï áóýñìáôï ÷åéñéóôÞñéï ðåñéëáìâÜíåôáé óôçí ôéìÞ). Óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé êáé ç åéäéêÞ ðñïóôáôåõôéêÞ èÞêç ôïõ ÷åéñéóôçñßïõ ãéá åðßôïé÷ç ôïðïèåôçóÞ ôïõ.

ÔÕÐÏÓ

REB - 1R

ÓÔÑÏÖÅÓ ÉÓ×ÕÓ ÐÁÑÏ×Ç

HVE-230 AE åíôïé÷éæüìåíï ìéá ôá÷. HVÅ-230 A åíôïé÷. åíóýñì. 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï CR-300 HVE-230 RC åíôïé÷. áóýñì 2 ôá÷. & áíáóôñ. óôçí ôéìÞ ðåñéëáìâÜíåôáé ôï ÷åéñéóôÞñéï REB - 1R

rpm

WATT

m3/h

1250

34

600

1250

34

600-450

1250

34

dB(A)

ÅÓ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ

ÅÎ. ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÐËÁÔÏÓ x ÕØÏÓ

mm

mm

BÁÑÏÓ

TIMÇ €

(Kg)

x

326

367 x 337

3,5

293,00

43-37

357 x

326

367 x 337

5,1

315,00

600-450 43-37

357 x

326

367 x 337

5,1

390,00

43

357

Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη για σειρά ΑΕ ÇV-TORNILLERIA Íôßæåò ðñïÝêôáóçò ãéá ôïðïèÝôçóç óôïí ôïß÷ï

158,00

ÔïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï ðÜ÷ïõò Ýùò 300 mm

ÅãêáôÜóôáóç åíôïé÷éæüìåíïõ ôýðïõ HVE-230

ÔïðïèÝôçóç óå ôæÜìé ðÜ÷ïõò Ýùò 25 mm

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A Type HV-150

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

B

C

E

D

F

Min Max. Min. Max. 230 251 109 187

190

3

25

G

H

Min. Max. 22

160

150

HV-230

300 325 142 259

262

3

25

22

200

185

HV-300

368 403 150 327

330

3

25

22

230

220

175


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÏÉ×ÏÕ

CENTRIFUGAL WALL FANS

ÓÅÉÑÁ EB • 230V - 50Hz. • ÕøçëÞò ôå÷íïëïãßáò - Üñéóôçò ðïéüôçôïò, åìöÜíéóçò. • ÅíóùìáôùìÝíï ôÜìðåñ êáé ïé äýï ôýðïé óôïí áãùãü åîüäïõ öÝñïõí ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò. • Ï ôýðïò 250 öÝñåé ìåôáëëéêü ðëÝãìá (ößëôñï) åìðñüò ìå åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ëåéôïõñãßáò. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ôïðïèåôïýíôáé óå ôïß÷ï, ïñïöÞ êáé óôáèåñü ðëáßóéï. ÊáôÜëëçëïé ãéá ãñáöåßï, óáëüíé, êáèéóôéêü, ÷þñïõò åñãáóßáò WC ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå REB - 2,5 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ: Ìïýöåò, åýêáìðôïò áåñáãùãüò, óöéãêôÞñåò êáé êëéð óýóöéîçò, ãñßëéá áëïõìéíßïõ.

110 - 225 m3/h

Με τάμπερ αντεπιστροφής

ÔÕÐÏÓ

Ειδική φυγοκεντρική φτερωτή

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

m3/h

2250

30

110

98

2200

87

225

98

EB-100 S EB-250 S

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

dB(A)

45

1,1

69,00

52

2,6

90,00

EB-100

EB-250 173

235

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (mm)

176

ΙNSTALLATION (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

TIMÇ

Kg

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

204

ÂÁÑÏÓ


domestic range

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÏÉ×ÏÕ ÓÅÉÑÁ EBB-N

ENERGY EFFICIENT

• 230V - 50Hz. • ÅîáéñåôéêÞò áéóèçôéêÞò.

CENTRIFUGAL WALL FANS

 VENTILATION SYSTEM

• Ðïëý ÷áìçëÞ óôÜèìç èïñýâïõ. • 2 ôá÷õôÞôùí. IP:44, κλάση ΙΙ.

ÉÑ: 44 KËÁÓÇ ÉÉ

• ÔïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï, Þ óôáèåñü ðëáßóéï. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ÷þñïõò üðïõ áðáéôåßôáé õøçëÞ áéóèçôéêÞ. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå ñïïóôÜôç REB - 2,5 Þ μå äéáêüðôç 2 ôá÷õôÞôùí REGUL-2 Þ COM-2. ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ: Ìïýöåò, åýêáìðôïò áåñáãùãüò, óöéãêôÞñåò êáé êëéð óýóöéîçò, ãñßëéá áëïõìéíßïõ. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Äéáôßèåíôáé ôýðïé ìå ñõèìéæüìåíï ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30’ και υγροστάτη 60-90% RH.

ÔÕÐÏÓ EBB-170 NS

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

m3/h

1010

48

220

EBB-170 NÔ EBB-170 NÇÔ ÅÂÂ-250 ÍS ÅÂÂ-250 ÍÔ ÅÂÂ-250 ÍÇÔ

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

1225

ÐÁÑÏ×Ç

220 - 270 m3/h

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm 98

dB(A) 43

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

Kg

3

132,00

Ìå ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30’

168,00

Ìå ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30 êáé õãñïóôÜôç 60-90%RH

186,00

48

270

98

46

3

125,00

Ìå ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30’

178,00

Ìå ÷ñïíïäéáêüðôç 1-30 êáé õãñïóôÜôç 60-90%RH

193,00

EÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

177


åîáåñéóôçñåò οικιακου τυπου

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÏÉ×ÏÕ AΓΩΓΟΥ ÓÅÉÑÁ SWF

CENTRIFUGAL SIDEWALL FANS Νέο προϊόν

• 230V - 50Hz. • Minimal σχεδιασμού. • Συνδυάζει υψηλή απόδοση σε υψηλή στατική πίεση με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου. • Με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα με πτερύγια oπίσθιας κλίσεως. • IP:44, κλάση Β για τα μοντέλα 100, 100Χ και 150. Κλάση F για τα μοντέλα 150Χ και 200 • Θερμοκρασία λειτουργίας -40ïC/ +40ïC για όλα εκτός των 150Χ και 200 που είναι -40ïC/ +60ïC ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá ÷þñïõò õøçëÞς áéóèçôéêÞς που απαιτείται ικανοποιητική παροχή αέρα με υψηλή στατική πίεση δικτύου και χαμηλή στάθμη θορύβου. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå ñïïóôÜôç REB - 2,5 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ: Ìïýöåò, åýêáìðôïò áåñáãùãüò, óöéãêôÞñåò êáé êëéðς σύνδεσης, γρίλλια, περσίδα.

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ rpm

MAX AΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ

MAX AΠΟΡ.

ÐÁÑÏ×Ç

A

m3/h

W

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

dB(A)

TIMÇ

mm

SWF-100

2100

48

0,22

165

100

51

279,00

SWF-100X

2600

72

0,35

325

100

55

287,00

SWF-150

2540

80

0,34

485

150

58

301,00

SWF-150X

2700

130

0,53

625

150

59

319,00

SWF-200

2700

130

0,53

770

200

56

330,00

Φτερωτή οπισθοκλινής και πλέγμα προστασίας

Κατάλληλοι και για εξωτερικό χώρο

Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ και στη πτερωτή

DIMENSIONS (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

178

Ντάμπερ αντεπιστροφής που ανοίγει μόνο σε κατάσταση λειτουργίας

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

WALL OR WINDOW EXTRACT FANS

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÔÆÁÌÉÏÕ - ÔÏÉ×ÏÕ ÓÅÉÑÁ HCM - N • 230V - 50Çz. • Ìå ðñïóôáôåõôéêü ìåôáëëéêü ðëÝãìá êáé ðåñóßäá âáñýôçôïò åîùôåñéêÜ. • Ôïðïèåôïýíôáé åýêïëá óå ôæÜìé 3 - 6 mm. Ç ôïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï ãßíåôáé ìå íôßæåò ðñïÝêôáóçò HV - TORNILLERIA.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: ÊáôÜëëçëïé ãéá åîáåñéóìü ìéêñþí ÷þñùí üðùò ãñáöåßá, áßèïõóåò äéäáóêáëßáò, êïõæßíåò ê.Ü. ÑÕÈÌÉÓÇ : Ìå REB - 2,5 μόνο το ΗCM-225

400 - 900 m3/h REB - 2,5

ÔÕÐÏÓ HCM-150 N HCM-180 N HCM-225 N HV-TORNILLERIA

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

1900

25

400

1800

36

600

1700

40

900

BÁÑÏÓ

TIMÇ

(Kg)

43

0,9

75,00

43

1,7

86,00

49

1,8

dB(A)

94,00 13,00

Óåô ðñïÝêôáóçò (íôßæåò) ãéá ôïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï (ìÞêïò 28 cm)

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A

B

C

D

E

F

HCM - 150 N

214

174

60

88

35

98

HCM - 180 N

255

205

85

112

35

122

HCM - 225 N

298

248

81

109

35

119

ÔÕÐÏÓ

ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÅ ÔÆÁÌÉ

GLASS MOUNTING

ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÅ ÔÏÉ×Ï

WALL MOUNTING

Διάμετρος οπής (mm): HCM - 150N: 183 - 188 HCM - 180N: 220 - 225 HCM - 225N: 262 - 267

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

179


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

IN LINE DUCT FANS FLUSH MOUNTED

EΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ÓÅÉÑÁ SILENTUB • 230V - 50Hz • IP: 44, κλάση ΙΙ. • Αξονικός εξαεριστήρας αθόρυβης λειτουργίας σχεδιασμένος για τοποθέτηση χωνευτά στον τοίχο.

Με σύστημα SILENT BLOCK για αποτροπή των κραδασμών

• Διάμετρος

100mm.

• Ìå ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

ÔÕÐÏÓ SILENTUB-100

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

2540

12

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm 100

ÐÁÑÏ×Ç m3/h 100

Bάση στήριξης τοίχου PIE-100/120

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

180

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

dB(A) 37,5

BÁÑÏÓ

TIMÇ

(Kg)

0,5

44,00


domestic range

AÎÏÍÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÊÕÊËÉÊÇÓ ÄÉÁÔÏÌÇÓ ×ÙÍÅÕÔÏÉ

AXIAL DUCT FANS

ÓÅÉÑÁ ÔDM • 230V - 50Hz. • Áîïíéêοί åîáåñéóôÞñεò áðü PVC ìéêñïý ìÞêïõò. • Κλάση ΙΙ, ΙP x 4.

ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá áðïèÞêåò, ðáôÜñéá, íôïõëÜðåò, ìéêñÜ ìðÜíéá ê.Ü. ÊáôÜëëçëïé ãéá Üìåóç åãêáôÜóôáóç óôïí ôïß÷ï, üðïõ õðÜñ÷åé Ýëëåéøç ÷þñïõ.

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ: ÅóùôåñéêÜ êáé åîùôåñéêÜ ôïðïèåôåßôáé ðåñóßäá Þ ãñßëëéá.

110 - 300 m3/h

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

TDM-100

2500

13

100

110

40

32,00

TDM-200

2600

25

125

200

44

42,00

TDM-300

2200

35

150

300

45

51,00

ÔÕÐÏÓ

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

TIMÇ €

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

TDM-100 TDM-200

ÔÕPE

D

L

TDM-100

99

67.5

TDM-200

118

78

Káìðýëåò Áðüäïóçò

TDM-300

EÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

INSTALLATION

181


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

EÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ËÏÕÔÑÏÕ

BATHROOM FANS

ÓÅÉÑÁ FUTURE • 230V - 50Hz • Προστασία μοτέρ IP:44 • Διάμετρος

100 και 120

• Με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • Τοποθέτηση σε τοίχο ή ταβάνι

80 - 180 m3/h Οικονομική επιλογή

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

TIMÇ

WATT

m3/h

FUTURE-100

13

90

100

26,00

FUTURE-120

20

180

120

36,00

mm

FUTURE-100

182

FUTURE-120

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ËÏÕÔÑÏÕ

AXIAL BATHROOM FANS

ÓÅÉÑÁ EDM • 230V - 50Hz • Ìéá êáèéåñùìÝíç óåéñÜ áðïäåäåéãìÝíçò áîéïðéóôßáò • Óå 3 äéáìÝôñïõò 90 mm 100 mm êáé 125 mm.

ÅDM-80

ÅDM-100C

ÅDM-100VM(ôæáìéïý)

ÅDM-200C

80 - 180 m3/h ÉÓ×ÕÓ

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

WATT

m3/h

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

TIMÇ €

EDM- 80

93,6 mm, áðëü (NÅÁ ÐÑÏÓÏØÇ)

13

80

4 - Üäåò

26,00

EDM- 100C

100 mm, ìå áõôüìáôåò çëåêôñïíéêÝò ðåñóßäåò

13

100

6 - Üäåò

50,50

13

100

6 - Üäåò

83,00

25

180

4 - Üäåò

58,50

100

6 - Üäåò

36,00

EDM- 100VM

100 mm, ìå áõôüìáôåò çëåêôñïíéêÝò ðåñóßäåò, ãéá êÜèå ôæÜìé ìïíü Þ äéðëü. Ìå êïñäüíé.

EDM- 200C

125mm, ìå áõôüìáôåò çëåêôñïíéêåò ðåñóßäåò

TEF- 100

100 mm, ÅíäéÜìåóïò åîáåñéóôÞñáò (in-line)

ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ

INSTALLATION EDÌ-100VM

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ(mm) ÅDÌ-100

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ(mm) ÅDÌ-200

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

183


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ËÏÕÔÑÏÕ ËÅÐÔÏÕ ÐÑÏÖÉË

SLIM LINE AXIAL BATHROOMS FANS

ÓÅÉÑÁ DECOR 230V - 50Hz, κλάση ΙΙ ΙPX4 ÌïíôÝñíïò ó÷åäéáóìüò ëåðôïý ðñïößë õøçëÞò áéóèçôéêÞò. Åýêïëç åãêáôÜóôáóç. ¼ëïé ïé ôýðïé äéáèÝôïõí åíäåéêôéêü ëáìðÜêé ëåéôïõñãßáò. ÔïðïèÝôçóç êÜèåôá (óå ôïß÷ï) Þ ïñéæüíôéá (óå ôáâÜíé). Óå 3 äéáìÝôñïõò 100, 125 êáé 152 mm. • Ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò ðïõ ðñïóôáôåýåé áðü õðåñèÝñìáíóç.

• • • • •

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Óå 12 Þ óå 24 Volt ìå ìåôáó÷çìáôéóôÞ. Äéáôßèåτáé και ΚΙΤ τοποθέτηση σε τζάμι. H σειρά διατίθεται και σε ECOWATT χαμηλής κατανάλωσης

ÔÕÐÏÓ

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

100 - 325 m3/h ÉÓ×ÕÓ

ÐÁÑÏ×Ç

WATT

m3/h

ÓÕÓÊÅÕÁÓÉÁ

TIMÇ €

DECOR-100 C

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

13

100

6-Üäá

33,00

DECOR-100 CR

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´ - 30´

13

100

6-Üäá

46,00

DECOR-100 CH

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH, êáé ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-20´

13

100

6-Üäá

94,00

DECOR-100 CD

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ñõèìéæüìåíï ÷ñïíïäéáêüðôç êáé áéóèçôÞñéï ðáñïõóßáò (4m åìâÝëåéá).

13

100

6-Üäá

98,00

DECOR-200 C

125 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

20

185

4-Üäá

43,00

DECOR-200 CR

125 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, êáé ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-20´.

20

185

4-Üäá

59,00

20

185

4-Üäá

105,00

DECOR-200 CH

125 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, êáé ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH, êáé ñõèì. ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-20´.

DECOR-300 C

152 mm, íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ìåìâñÜíç).

35

280

4-Üäá

64,00

DECOR-300 CR

152 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç 2´-30´

35

280

4-Üäá

118,00

35

280

4-Üäá

125,00

DECOR-300 CH

152 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ìå ñõèìéæüìåíç ÷ñïíïêáèõóôÝñçóç, ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH.

DECOR-100 CD

DECOR-200 CH

DECOR-300 CH

Nτάμπερ, αντεπιστροφής

Λεπτού προφίλ

ΚΙΤ τζαμιού

184

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

ULTRA SILENT BATHROOMS FANS

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ËÏÕÔÑÏÕ ÁÈÏÑÕÂÏÉ ÓÅÉÑÁ SILENT • • • •

230V - 50Hz, ΙP: 45, κλάση ΙΙ. ÅîáéñåôéêÜ ÷áìçëÞ óôÜèìç èïñýâïõ. Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. Ðñùôüôõðïò ó÷åäéáóìüò.

• Ìå ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá). Με σύστημα “Silent Block” για αποτροπή των κραδασμών. 100, 120 και 150mm. • ÄéÜìåôñïò • Ìå åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá. • Σε 2 χρώματα λευκό και ασημί.

95 - 320 m3/h

• ÔïðïèÝôçóç óå ôïß÷ï Þ ôáâÜíé.

Διατίθεται και η σειρά ΕCOWATT για ακόμα πιο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Ο πλέον αθόρυβος εξαεριστήρας λουτρού της παγκόσμιας αγοράς.

ÔÕÐÏÓ

KATANAΛΩΣΗ

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

8W !

ÉÓ×ÕÓ ÐÁÑÏ×Ç

ÓÕÓÊ/ÓÉÁ

TIMÇ

WATT

m3/h

8

95

4-Üäá

36,00

SILENT-100CÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

SILENT-100CRÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé ñõèìéæüìåío ÷ñïíïäéáêüðôç 1´ - 30´

8

95

4-Üäá

61,00

SILENT-100CHÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò, ρυθμ. χρονοδιακόπτη 1’-30’ êáé ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH

8

95

4-Üäá

90,00

SILENT-100CDÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò êáé áéóèçôÞñéï ðáñïõóßáò (4m åìâÝëåéá).

8

95

4-Üäá

98,00

SILENT-200CZ

120 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

16

180

4-Üäá

56,00

SILENT-300CZ

150 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

17

280

4-Üäá

77,00

SILENT-300CZ PLUS

150 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá) éó÷õñüôåñï ìïôÝñ

29

320

4-Üäá

87,00

SILENT SILVER-100CÆ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá). Χρώμα ασημί

8

95

4-Üäá

44,00

SILENT SILVER-200CÆ

120 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá) Χρώμα ασημί

16

180

4-Üäá

73,00

SILENT SILVER-300CÆ

150 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá) Χρώμα ασημί

17

280

4-Üäá

100,00

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) SILENT - 100

SILVER

ΣET TOΠΟΘΕΤΗΣHΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

CHAMPAGNE

GOLD

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

185


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

BATHROOM FANS SPECIAL FUNCTIONS

SILENT-100 CZ 12V Mε σύστημα SELV: Safety Extra Low Voltage. Σχεδιασμένοι για τοποθέτηση μέσα στο χώρο της ντουσιέρας 12V-50Hz, IP:57, κλάση ΙΙΙ

Απαραίτητη η σύνδεση με τον μετασχηματιστή CT-12/14 TIMÇ: 47,00 €

SILENT-100 CDZ Mε αισθητήρα παρουσίας PIR (Passive Infra-Red detector). O ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης σε απόσταση maximum 4 μέτρα από τον ανεμιστήρα. Επιπλέον, διαθέτει ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 1-30’ που επιτρέπει στον ανεμιστήρα να λειτουργεί προκαθορισμένο χρόνο μετά τη λήξη της κίνησης. TIMÇ: 97,00 €

SILENT-100 CΗZ VISUAL Mε ηλεκτρονικό υγροστάτη ρυθμιζόμενο σε 60,70,80 ή 90% RH με ένα κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη. Φωτεινές ενδείξεις δείχνουν το επιλεγμένο επίπεδο. Ο εξαεριστήρας ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το επίπεδο υγρασίας υπερβεί το επιλεγμένο επίπεδο. Ο εξαεριστήρας σταματά αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη στάθμη υγρασίας και εφόσον έχει παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος που έχει επιλεγεί με τον ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη (από 1-30’)

186

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

TIMÇ: 89,00 €


domestic range

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΘΟΡΥΒΟΙ

SILENT DESIGN FANS

ÓÅÉÑÁ SILENT DESIGN • 230V-50Hz, IP:45, κλάση ΙΙ • Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου • Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση. • Διακριτικός σχεδιασμός υψηλής αισθητικής με τεχνολογία αιχμής. • Ένας εξαεριστήρας που επενδύει στην ευεξία ικανοποιώντας όλες τις αισθήσεις. • Ìå ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

Με σύστημα “Silent Block” για αποτροπή των κραδασμών. • ÄéÜìåôñïò 100, και 120mm. • Με φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. • Σε 2 χρώματα: λευκό και ασημί. • Με 4 διάφανες διακοσμητικές ταινίες (γαλάζια, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη).

KATANAΛΩΣΗ

8W !

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Διατίθενται προσόψεις σε χρώματα: κόκκινο, σαμπανί, μαύρο, μαύρο μάρμαρο, άσπρο μάρμαρο.

W

m3/h

(A)

ΛΕΥΚΟ

TIMÇ € ΑΣΗΜΙ

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá).

8

80

26,5

47,00

51,00

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò

8

80

26,5

56,00

65,00

8

80

26,5

89,00

105,00

120 mm ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò (ðåôáëïýäá)

16

175

35

61,00

77,00

120 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò

16

175

35

79,00

96,00

16

175

35

136,00

149,00

ÉÓ×ÕÓ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ÔÕÐÏÓ SILENT DESIGN - 100CZ SILENT DESIGN - 100CRZ

êáé ñõèìéæüìåío ÷ñïíïäéáêüðôç 1´ - 30´

ÐÁÑÏ×Ç

dB

100 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò,

SILENT DESIGN - 100CHZ

ñõèìéæüìåío ÷ñïíïäéáêüðôç 1´ - 30´ êáé ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH

SILENT DESIGN - 200CZ SILENT DESIGN - 200CRZ

êáé ñõèìéæüìåíï ÷ñïíïäéáêüðôç 1´ - 30´ 120 mm, ìå íôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò,

SILENT DESIGN - 200CHZ

ñõèìéæüìåío ÷ñïíïäéáêüðôç 1´ - 30´ êáé ñõèìéæüìåíï õãñïóôÜôç 60-90% RH

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

DIMENSIONS (mm) P s t (Pa) SILENT 24 DESIGN 200 21

129,5

188

84,6

210

ø 98,9

S IL E NT -100 DE S IG N

145

50

89

18

79

188

210

Pst (Pa) 60

80

15

40

12

30

ø116

SILENT DESIGN 100

9

20

6 10

3 0

0

20

0.00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

40 0.01

60

80 0.02

0

Q (m3 /h) Q (m3 /s )

0

0.00

187


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΣ SILENT DESIGN DECO

SILENT DESIGN DECO FANS

Νέο προϊόν

• • • • • •

O διακριτικός σχεδιασμός της σειράς συναντά τα χρώματα, την πολυτέλεια των κρυστάλλων SWAROVSKI και τον εκρηκτικό συνδυασμο χρωμάτων και μοτίβων Με ενδεικτική λυχνία Με τάμπερ αντεπιστροφής Με 4 διαφανές διακοσμητικές ταινίες (γαλάζια, κόκκινη, κίτρινη, πράσινη) Για διάμετρο αεραγωγού 100mm Διατίθενται μοντέλα με ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη (CRZ) και με ρυθμιζόμενο υγροστάτη.

Mόνο κατόπιν παραγγελίας SWAROVSKI versions Barcelona

White

Black

Ivory

188

Silver

Champagne

Grey

Red

Champagne

Marble White

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Gold

Marble Black


domestic range

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

CONSTANT VOLUME EXTRACT FANS

ΤΥΠΟΣ ΕcoAIR DESIGN ECOWATT • Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας κατάλληλος για συνεχή λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση

ENERGY EFFICIENT

 VENTILATION SYSTEM

• Εγκατάσταση σε τοίχο ή σε ταβάνι • Μοτέρ DC-230V/50Hz, IP:45, κλάση ΙΙ • Εξαιρετική απόδοση με εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση • Αθόρυβη λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ÔÕÐÏÓ

EcoAIR DESIGN

ΣΥΝΕΧΗ ÐÁÑÏ×Ç m3/h

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)*

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ÉÓ×ÕÓ W min

max

min

1,5

4,5

<20

<20

22

1,8

4,7

<20

22

30

2,2

5,1

<20

25

36

2,7

5,5

21

27

45

3,5

6,0

25

30

54

4,3

6,8

30

32

Maximum ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (ΒΟΟST)

* Μέτρηση με σωλήνα

4,3

7,2

35

100mm μήκους 2,5 m,

Kg

MONTEΛΑ

TIMÇ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

max

15

65

BAΡΟΣ

S

0,57

T H

35

M

Μέγιστη ταχύτητα με χρήση εξωτερικού διακόπτη Μέγιστη ταχύτητα με χρονοδιακόπτη ρυθμιζόμενο από 1-30’ Μέγιστη ταχύτητα με υγροστάτη και χρονοδιακόπτη 1-30’ Μέγιστη ταχύτητα με κορδόνι, υγροστάτη και χρονοδιακόπτη 1-30’

142,00

145,00

152,00

161,00

2 καμπύλες 90ο και γρίλλια GR-100 (max. 20Pa).

DIMENSIONS (mm)

KΑΜΠΥΛΕΣ (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

189


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ×ÑÇÓÇÓ ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÔÕÐÏÕ

ÊÉÔCHEN EXTRACTORS

ÓÅÉÑÁ CK • ÌïôÝñ ìïíïöáóéêü 230V - 50Hz • Åýêïëïé óôçí ôïðïèÝôçóç - óõíôÞñçóç. • Åýêïëïò êáèáñéóìüò áêüìá êáé óå ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

CK-25Í

CK-35

CK-50

CK-60F

EÖÁÑÌÏÃÅÓ: êõñßùò óå ïéêéáêÝò êïõæßíåò êáé üðïõ ÷ñåéÜæåôáé ìéêñÞ ðáñï÷Þ åîáåñéóìïý. ÑÕÈÌÉÓÇ: Ìå ñïïóôÜôç REB - 2,5 Ãéá ôïõò åîáåñéóôÞñåò 2 ôá÷õôÞôùí ìå äéáêüðôç COM - 2. CK-40F

230 - 625 m3/h

ÄÉÁMÅÔÑÏÓ

TIMÇ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

CK-25 N

2250

40

98

230

50

76,00

CK-35 N

2400

70

110

350

56

161,00

CK-40 F ößëôñï

2350

70

98

360

55

173,00

90

115

160 96

117

480 300 625 415

52 44 59 54

ÔÕÐÏÓ

CK-50 2 ôá÷õôÞôùí CK-60 F ößëôñï 2 ôá÷õôÞôùí

1300 900 2475 1740

mm

ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ

190

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

152,00 240,00

INSTALLATION

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


domestic range

DIRECT DRIVE CENTRIFUGAL FANS (with squared frame)

ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÎÁÅÑÉÓÔÇÑÅÓ ÌÏÍÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ CK • ÌïôÝñ ìïíïöáóéêü 200V - 50Hz. • Ðñïóôáóßá ìïôÝñ IP: 40. ÊëÜóç  Ïé ôýðïé CKB - 1200 êáé 2000 ðñïóôáóßá IP: 44 • Èåñìïêñáóßá áÝñïò +40ïC • Må ôÜìðåñ áíôåðéóôñïöÞò óôçí Ýîïäï. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: Ãéá ðïëëáðëÝò ÷ñÞóåéò êåíôñéêïý åîáåñéóìïý êáé óáí âïçèçôéêü óå áðïññïöçôÞñåò åóôéþí. ÑÕÈÌÉÓÇ: Ìå ñïïóôÜôç REB - 5000W

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÑÏÖÅÓ

ÉÓ×ÕÓ

rpm

WATT

mm

1300

140

128

1300

175

1300

300

1300

560

CKB-600 N CKB-800 CKB-1200 CKB-2000

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç m3/h

dB(A)

TIMÇ €

600

54

261,00

148

800

60

341,00

148

1.200

60

436,00

200

2.000

65

525,00

600 - 2.000 m3/h

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm) A

B

C

CKB-600 Í

408

163

182

CKB-800

408

163

CKB-1200

423

CKB-2000

470

TYÐOÓ

D

E

F

148

340

265

182

148

340

265

163

182

148

366

295

192

215

200

420

345

PLENUM CKB Mε προσαρμογή PLENUM ο εξαεριστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κεντρικό σύστημα εξαερισμού

INSTALLATION ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÌÅ PLENUM

ÔÏÐÏÈÅÔÇÓÇ

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

191


απορροφητήρες κουζίνας

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑΕÓ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

NEEΣ

ΤΙΜΕΣ!!!

ÔÕÐÏÓ ΟLYMPIA • • • •

FREESTANDING HOOD

MEIΩΜΕΝΕΣ

Με συρόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων Φωτισμός 2x40W Xρώμα: Λευκό / Καφέ Φίλτρα ακρυλικά

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Φίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία Τύποι 1Μ φίλτρο D211x1 Tύποι 2M φίλτρο D211x2

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΑ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

dB(A)

OLYMPIA - 60 1M Λευκό ή Καφέ

1x130

450

120

67

75,00

OLYMPIA - 60 2M Λευκό ή Καφέ

2x130

580

120

69

105,00

ÔÕÐÏÓ

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

MEÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç

OLYMPIA - 70 2M Λευκό ή Καφέ

2x130

580

120

69

114,00

OLYMPIA - 90 2M Λευκό ή Καφέ

2x130

580

150

69

136,00

........................................................................................................................................................................................

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑΕÓ THΛΕΣΚΟΠΙΚΟΙ ÔÕÐÏÓ TELE • Mε μεταλλικά φίλτρα (2 τεμάχια) • Oι απλοί τύποι διαθέτουν 2 λάμπες x 25W • O τύπος LUX διαθέτει 2 λάμπες αλογόνου 50W, πίνακα ελέγχου αφής και οθόνη ενδείξεων. ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Φίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (P1619x2).

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΣΩΛΗΝΑ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

dB(A)

TELE - 60 Λευκό ή Καφέ

2x125

650

120

61

114,00

TELE - 60 GRΙ-INOX

2x125

650

120

61

120,00

TELE - 60 INOX

2x125

650

120

61

147,00

TURBO 140W

750

150

57

222,00

ÔÕÐÏÓ

TELE - 60 LUX INOX

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

MEÃÉÓÔÇ ÐÁÑÏ×Ç

........................................................................................................................................................................................

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑΕÓ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ÔÕÐÏÓ ΙΝΤΕR • Φωτισμός 2x40W • Mεταλλικά φίλτρα (2 τεμάχια). • Xρώμα: Λευκό / Καφέ ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Φίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (F00366x1).

ÔÕÐÏÓ INTER - 60 Λευκό ή Καφέ

192

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

W

m3/h

2x120

510

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

100

59

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

dB(A)

TIMÇ €

163,00


kitchen hoods

CHIMNEY HOOD

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑΕÓ TYΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ÔÕÐÏÓ ΑΙRLINE

NEEΣ

MEIΩΜΕΝΕΣ • • • •

Με πιεζόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων Με μεταλλικά φίλτρα Φωτισμός 2x40W Xρώμα: INOX

ΤΙΜΕΣ!!!

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Φίλτρο ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (D211)

ÔÕÐÏÓ

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

AIRLINE - 60 ΙΝΟΧ

140

650

120

62

222,00

AIRLINE -90 ΙΝΟΧ

140

650

120

62

244,00

dB(A)

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ ROTONDO • • • •

Με συρόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων Με μεταλλικά φίλτρα Φωτισμός 2x25W Xρώμα: INOX

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Φίλτρα ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (D211)

ÔÕÐÏÓ

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

ROTONDO - 60 ΙΝΟΧ

125

650

120

63

264,00

ROTONDO -90 ΙΝΟΧ

125

650

120

63

313,00

dB(A)

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ ΤΑU • • • •

Με πιεζόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων Με μεταλλικά φίλτρα Φωτισμός 2x50W Αλογόνου Xρώμα: INOX

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Φίλτρα ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (D230x2)

ÔÕÐÏÓ

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

ΤΑU - 60 ΙΝΟΧ

220

850

120

64

349,00

ΤΑU - 90 ΙΝΟΧ

220

850

120

64

412,00

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

dB(A)

193


απορροφητηρες κουζινας

CHIMNEY HOOD

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑΕÓ TYΠΟΥ ΚΑΜΙΝΑΔΑ ÔÕÐÏÓ TORNADO

NEEΣ

MEIΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ!!!

• • • •

Με 3 πιεζόμενους διακόπτες 3 ταχυτήτων Με μεταλλικά φίλτρα Φωτισμός 2x50W Xρώμα: INOX

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Φίλτρα ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (D230x2)

ÔÕÐÏÓ

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

TORNADO - 60 INOX

220

850

120

64

415,00

TORNADO - 90 INOX

220

850

120

64

438,00

dB(A)

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ SALVO • • • • •

Με 5 ταχύτητες και πιεζόμενο διακόπτη ελέγχου (push-pull) Με μεταλλικά φίλτρα 2-3 Φωτισμός 2x50W Aλογόνου Με χρονοδιακόπτη και ένδειξη καθαρισμού Xρώμα: INOX

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Φίλτρα ενεργού άνθρακα για ανακυκλοφορία (CF100x2)

ÔÕÐÏÓ

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

SALVO - 90 INOX

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

W

m3/h

250

750

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

120/150

57

dB(A)

TIMÇ €

335,00

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ ADRIA • Νησίδα για κεντρική τοποθέτηση • Με 5 ταχύτητες και πίνακα ελέγχου με χειρισμό αφής διπλής όψης • Οθόνη ενδείξεων • Φωτισμός 2x50W Aλογόνου • Φίλτρα άνθρακα 2xCF100 • Mε χρονοδιακόπτη και ένδειξη καθαρισμού • Xρώμα: INOX

ÔÕÐÏÓ ADRIA - 90 INOX

194

ÉÓ×ÕÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

W

m3/h

250

750

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

120/150

57

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

dB(A)

TIMÇ €

612,00


kitchen hoods

NEEΣ

ÔÕÐÏÓ DAISY • • • •

ΚΙTCHEN HOODS

Νέο προϊόν

ÁÐÏÑÑÏÖÇÔÇÑΕÓ KOYZINAΣ MEIΩΜΕΝΕΣ

Καμίνι βαμμένο εκρού & μετώπη από άβαφο δεσποτάκι. Φωτισμός 2x28W Aλογόνου, Μεταλλικά φίλτρα λίπους GFA Με συρόμενο διακόπτη

ΤΙΜΕΣ!!!

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Φίλτρα ενεργού άνθρακα (F00169)

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

ÔÕÐÏÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

DAISY-60

36

500

120

48-65

430,00

DAISY-60

36

500

120

48-65

480,00

dB(A)

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ CORALINE

Νέο προϊόν

• Καμίνι βαμμένο εκρού & μετώπη από άβαφο δεσποτάκι. • Φωτισμός 2x28W Aλογόνου, • Μεταλλικά φίλτρα λίπους GFA • Με συρόμενο διακόπτη

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ : Φίλτρα ενεργού άνθρακα (F00169)

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

ÔÕÐÏÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

CORALINE-60

236

500

120

48-65

480,00

CORALINE-960

236

500

120

48-65

519,00

dB(A)

........................................................................................................................................................................................

ÔÕÐÏÓ PORTOFINO • Mοτέρ 5 ταχυτήτων • Φωτισμός 2x35W Aλογόνου • Μεταλλικά φίλτρα casette • Φίλτρα άνθρακα (D230x2) • Πίνακας χειρισμού με πλήκτρα αφής • Οθόνη πληροφοριών • Mε χρονοδιακόπτη και ένδειξη καθαρισμού φίλτρων • Xρώμα: Inox και Ιnox με μαύρο τζάμι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Τηλεχειριστήριο

ÔÕÐÏÓ

MOTER - ÉÓ×ÕÓ

ΜΕΓΙΣΤΗ ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ ÁÐÁÃÙÃÇÓ mm

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

TIMÇ

W

m3/h

PORTOFINO - 90 INOX

210

800

120

65

784,00

PORTOFINO - 90 INOX/MAYΡΟ ΤΖΑΜΙ

210

800

120

65

784,00

REMOTE CONTROL για PORTOFINO

dB(A)

25,20

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

195


åîáåñéóôçñåò ïéêéáêïõ ôõðïõ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

COOKER HOODS AND KITCHEN FITTINGS

ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ • Όταν η απόδοση του υπάρχοντα απορροφητήρα δεν κρίνεται επαρκής, υπάρχουν λύσεις που διορθώνουν αυτό το πρόβλημα.

• Χρήση του υπάρχοντα απορροφητήρα, αλλά χωρίς μοτέρ. • Τοποθετώντας εξαεριστήρα εκτός του χώρου της κουζίνας επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη απορρόφηση και εκμηδενισμό του θορύβου.

CTHB/T ή CTVB/T

196

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


ceiling fans

ANEMIÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ

CEILING FANS

ÓÅÉÑÁ HTB • Σε 3 διαμέτρους : 900mm 1400mm και 150mm. • Πλήθος πτερυγίων: 3 μεταλλικά αεροδυναμικού σχεδιασμού. • Με διακόπτη 3 ταχυτήτων επίτοιχο (περιλαμβάνεται).

HTS-Standard

• Ο τύπος ΗΤΒ-150Ν είναι ΙP:55 κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους. Διαθέτει αντισκοριακή προστασία (rust proof) και προστασία από ψέκασμα νερού. • Χρώμα: λευκό.

×åéñéóôÞñéï 3 ôá÷õôÞôùí.

ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

HTS-CR

ÐåñéÝ÷åôáé óôç Ôype HTS - 90 HTS - 140

A

B

C

D

Ε

905

175

375

230

144

1387

175

375

230

144

W

MAXIMUM ΣΤΡΟΦΕΣ

HTB - 90 N

45

240

HTB - 140 N

50

226

HTB - 150N IP:55

72

240

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

óõóêåõáóßá. HTB -150N MAXIMUM ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ mm

m3/h

rpm

dB(A)

ÂÁÑÏÓ

TIMÇ

Kg

905

45

5,2

96,00

10.000

1387

46

5,5

105,00

13.000

1420

47

9,2

168,00

8.650

........................................................................................................................................................................................

ANEMIÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ

CEILING FANS

ÓÅÉÑÁ HTD • • • •

Ανεμιστήρες oροφής διακοσμητικού τύπου. Με πτερύγια 2 όψεων Xειμερινή λειτουργία με αναστροφή της κατεύθυνσης του αέρα. Στα μοντέλα HTL αλυσίδα επιλογής ταχυτήτων και δεύτερο αλυσιδάκι για άναμμα φωτός

HTD -130MR TIMÇ

ÌÁ×

W

rpm

Kg

ΗΤD - 130 MR

55

200

6.100/4.270/2.745

1303

46

5,5

127,00

ΗΤL - 130 1G

55

200

6.100/4.270/2.745

1320

46

7,5

166,00

HTL - 130 4F

60

200

6.100/4.270/2.745

1320

46

7,0

182,00

ÔÕÐÏÓ

ÐÁÑÏ×Ç

ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÉÓ×ÕÓ

m3/h

mm

dB(A)

ÂÁÑÏÓ

ÅðéëïãÝò Öôåñþí (mm)

HTL -130 1G

HTD - 130MR ÖôåñÜ 2 üøåùí σêïýñï / áíïé÷ôü îýëï

HTD - 130 4F ÖôåñÜ 2 üøåùí λåõêü / áíïé÷ôü îýëï

HTD - 130 1G ÖôåñÜ 2 üøåùí λåõêü / σêïýñï îýëï

Kορδόνι για ενεργοποίηση ταχυτήτων και δεύτερο κορδόνι για άναμα φωτός

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

HTL -130 4F 197


ανεμιστηρες οροφης

ANEMIÓÔÇÑÅÓ ÏÑÏÖÇÓ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CLASSIC ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 107 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Nickel με ξύλινα πτερύγια 2 όψεων Σκελετός White με ξύλινα πτερύγια 2 όψεων • Δέχεται φωτιστικό, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δέχεται λάμπα 60W με βάση Ε14 (δεν περιλαμβάνεται) • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία • Διαθέτει δύο αλυσιδάκια ρύθμισης ταχύτητας και φωτισμού (ON/OFF) X Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη ή τηλεχειρισμό X Ακατάλληλο για εξωτερικούς χώρους ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ LOFT ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Nickel με πλαστικά πτερύγια 2 όψεων Σκελετός White με πλαστικά πτερύγια 2 όψεων • Δέχεται φωτιστικό, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δέχεται λάμπα 40W με βάση G9 (δεν περιλαμβάνεται) • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. • Περιλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο 3 ταχυτήτων και dimmer φωτισμού X Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη X Ακατάλληλο για εξωτερικούς χώρους ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ FRESCO ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Nickel με ξύλινα πτερύγια 2 όψεων Σκελετός White με ξύλινα πτερύγια 2 όψεων • Δέχεται φωτιστικό, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία. • Δέχεται λάμπα 40W με βάση Ε14 (δεν περιλαμβάνεται) • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. • Διαθέτει ασύρματο τηλεχειριστήριο. X Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη X Ακατάλληλο για εξωτερικούς χώρους

198

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


ceiling fans

Νέο προϊόν

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ FACTORY ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 ή 132 mm (κατόπιν παραγγελίας) ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός: Brushed Nickel, White, Black • • • • • Χ

Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 6 ταχύτητες. Φωτιστικό δεν περιλαμβάνεται. Διατίθεται άλλος τύπος FACTORY with LIGHT που περιλαμβάνει φωτιστικό. Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Ακατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη

Factory with light ........................................................................................................................................................................................

Νέο προϊόν

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ COSMOS ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Satin Nickel με πτερύγια ασημί.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 9.000 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 60 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • Λειτουργεί μόνο με τηλεχειρισμό. • Το τηλεχειριστήριο διαθέτει 6 ταχύτητες και dimmer για το φως • Φωτιστικό περιλαμβάνεται, (δυο λαμπτήρες 60W με βάση Ε27 δεν περιλαμβάνονται). • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία × Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη × Ακατάλληλος για εξωτερικούς χώρους. ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

Νέο προϊόν

ΣΕΙΡΑ SΑΤURN

CEILING FANS

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 ή 132 cm ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια Gray ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 9.000 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 60 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο 3 ταχυτήτων και dimmer για το φως. • Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται δυο λαμπτήρες των 40W, με σπείρωμα Ε27 (δεν περιλαμβάνονται). • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Χ Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη. X Ακατάλληλος για εξωτερικούς χώρους.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

199


ανεμιστηρες οροφης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CABO FRIO ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια Coffee beech Σκελετός White με πτερύγια White ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 15.000 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 165 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 100 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης. • Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. • Πλαστικά πτερύγια μιας όψης. X Δεν δέχεται φωτιστικό. Kατάλληλο για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους .........................................................................................................................................................................................

CEILING FANS

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ SOHO ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων chocolate / maple Σκελετός white με πτερύγια 2 όψεων white/maple ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 15.500 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 215 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 100 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης. • Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, που δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Χ Χωρίς αλυσιδάκια.

........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ MERCED ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Gray / Maple Σκελετός Chalk White με πτερύγια 2 όψεων White / Beech ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 11.560 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 230 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 60 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • • • • • • •

2 τρόποι στήριξης (με λαιμό σε επίπεδη ή κεκλιμένη οροφή). Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται έναν λαμπτήρα αλογόνου 100W, τύπου R7S. Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF). Διαθέτει δεύτερο αλυσιδάκι για το φως (ON / OFF). Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

200

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


ceiling fans

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ TRIBECA ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 152 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Gray / Maple Σκελετός White με πτερύγια 2 όψεων White / Maple ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 16.500 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 146 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 100 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης. • Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. • Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Χ Χωρίς αλυσιδάκια. ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ INDUSTRY ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Chrome με πτερύγια 2 όψεων Gray / Teak Σκελετός Chalk White με πτερύγια 2 όψεων White / Maple Σκελετός Graphite με πτερύγια 2 όψεων Graphite / Chestnut ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 13.600 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 80 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • • • • Χ

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης. Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Χωρίς αλυσιδάκια. ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ CARERA ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Maple / Dark walnut Σκελετός Graphite με πτερύγια 2 όψεων Graphite / Chestnut Σκελετός White με πτερύγια 2 όψεων Maple / White ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 13.600 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 85 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • • • • • •

3 τρόποι στήριξης (με λαιμό σε επίπεδη / κεκλιμένη οροφή, χωρίς λαιμό σε επίπεδη οροφή). Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Διαθέτει αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF). Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

201


ανεμιστηρες οροφης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SAVOY ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Amper Bronze με πτερύγια 2 όψεων Distressed Cherry / Mahogany Σκελετός Antique Brass με πτερύγια 2 όψεων Rosewood / Medium oak Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Maple / Cherry Σκελετός White με πτερύγια 2 όψεων White / Light oak ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 14.300 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 170 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 100 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • • • • •

Με αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF). Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ SEVILLE ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Antique με πτερύγια 2 όψεων Walnut / Medium oak Σκελετός Bright με πτερύγια 2 όψεων Walnut / Oak Σκελετός Brushed Nickel με πτερύγια 2 όψεων Gray / Maple Σκελετός New Bronze με πτερύγια 2 όψεων Dark cherry / Medium oak Σκελετός Satin Brass με πτερύγια 2 όψεων Walnut / Cherry Σκελετός Satin Metal με πτερύγια 2 όψεων Dark walnut / Light oak Σκελετός White με πτερύγια 2 όψεων White / Light oak ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 13.600 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 200 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 80 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • • • • •

Με αλυσιδάκι ρύθμισης ταχύτητας (αργή, μεσαία, γρήγορη και θέση OFF). Δέχεται προαιρετικά επίτοιχο διακόπτη, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. Δέχεται προαιρετικά τηλεχειρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ VEGA

Νέο προϊόν

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 112 &132 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: White, Brushed Nickel, Black • Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό 3 ταχυτήτων και dimmer φωτιστικού. • Περιλαμβάνει φωτιστικό που δέχεται 2 λάμπες 40W με βάση Ε27 (δεν περιλαμβάνονται) • Περιλαμβάνονται 2 σετ πτερυγίων διαμέτρου 112 και 132 cm • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία X Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη X Ακατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

202

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

CEILING FANS


aircurtains

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ AVALON ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φ 158 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Σκελετός Brushed Chrome με πτερύγια Gray sail cloth Σκελετός White με πτερύγια White sail cloth ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 10.800 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 125 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 80 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • • • • • ×

3 τρόποι στήριξης (με λαιμό σε επίπεδη / κεκλιμένη οροφή και χωρίς λαιμό σε επίπεδη οροφή). Περιλαμβάνει τηλεχειρισμό με 3 ταχύτητες για τον ανεμιστήρα και dimmer για το φως (αν υπάρχει). Δέχεται προαιρετικά φωτιστικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη, λόγω του ότι περιλαμβάνει τηλεχειρισμό. Χωρίς αλυσιδάκι. Δεν διαθέτει χειμερινή λειτουργία. ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ OUTDOOR ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 132 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 5 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Διάφοροι τύποι πτερυγίων ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 18000 m³/h (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 275 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 85 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο μέταλλο, συνεπώς κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. • Στη συσκευασία περιλαμβάνεται επίτοιχος διακόπτης. • Χωρίς αλυσιδάκια. × Δεν δέχεται τηλεχειρισμό, λόγω της ιδιόμορφης βάσης που διαθέτει. × Δεν διαθέτει χειμερινή λειτουργία. × Δεν δέχεται φωτιστικό. ........................................................................................................................................................................................

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

CEILING FANS

ΣΕΙΡΑ VALHALLA ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 142 cm ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Μονής όψης Blonde beech ή Coffe beech ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ: 14.500 m³/h(Στη μέγιστη ταχύτητα) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 174 rpm (Στη μέγιστη ταχύτητα) ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 81 W (Στη μέγιστη ταχύτητα) • Mε τηλεχειριστήριο 3 ταχυτήτων και dimmer για το φως (περιλαμβάνεται) • Περιλαμβάνει φωτιστικό, το οποίο δέχεται έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως των 100W, ή λαμπτήρα εξοικονόμησησης ενέργειας. Ο λαμπτήρας πρέπει να διαθέτει βάση Ε27. • Μπορεί να τοποθετηθεί και χωρίς το φωτιστικό. • Διαθέτει χειμερινή λειτουργία. × Δεν δέχεται επίτοιχο διακόπτη.

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

203


ανεμιστηρες οροφης

AΞΟΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Νέο προϊόν

BOX FAN

TYΠΟΣ ΜΕΤΕΟR • Αξονικός ανεμιστήρας BOX FAN διαμέτρου 300mm • Με προστατευτικές γρίλλιες από PVC και στις 2 όψεις. • Με περιστρεφόμενο δίσκο κατεύθυνσης αέρα 360ο • Με 3 θέσεις επιλογής. • Με timer και θερμικό προστασίας. • Χρώμα: γκρι ανοιχτό. • Ο τύπος ΝΤ δύναται να τοποθετηθεί και στον τοίχο ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: METEOR-ES-N 380x170x460 METEOR-NT 405x200x520

METEOR NT

METEOR-ES-N

ÉÓ×ÕÓ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

W

m3/h

METEOR ES-N

35

2184/1550/1250

METEOR-NT

55

5195/4394/3905

ÔÕÐÏÓ

ΤΙΜER

ΒΑΡΟΣ

TIMÇ

min

kg

3

10-180

2,8

68,00

3

10-120

4,9

114,00

ÔÁ×ÕÔÇÔÅÓ

........................................................................................................................................................................................

ÕÃÑÁÍÔÇÑÁÓ

HUMIDIFIER

ÔÕÐÏÓ HUMI - 3

• 220V – 50Hz. • Κατάλληλο για δωμάτια, γραφεία και χώρους με ξηρή ατμόσφαιρα. • Ρυθμιζόμενο σε πολλές διαβαθμίσεις. • Με εσωτερικό αποσπώμενο τεπόζιτο νερού με ένδειξη στάθμης νερού.

Τιμή: 229,00

204

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


συστήματα κεντρικού εξαερισμού

ENERGY EFFICIENT

VENTURIA

152-153

Νέο προϊόν

OZEO

MINIFAN

whole house extract units

154-155

156

VENTILATION SYSTEM


συστηματα κεντρικου εξαερισμου

MONAÄÁ ÅÎÁÅÑÉÓÌÏÕ

ENERGY EFFICIENT

ÓÅÉÑÁ VENTURIA

WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

VENTILATION SYSTEM

• 230V - 50Hz ΙP: 44, κλάση Β. • Πλήρες σύστημα εξαερισμού με ένα μόνο μηχάνημα πολλαπλών αναρροφήσεων. Σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία. • Με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα 2 ταχυτήτων χαμηλής κατανάλωσης. EÖÁÑÌÏÃÅÓ: Êáôοικίες, γραφεία κ.ά

Διαρκής ανανέωση αέρα

Στάνταρ έκδοση

• 4 βαλβίδες αναρρόφησης διαμέτρου 80mm για μπάνια και wc 2x15 m3/h και 2x30 m3/h • Αναρρόφηση για κουζίνα διαμέτρου 125mm 45 m3/h - 135 m3/h

Το σύστημα εξαερισμού VENTURIA εξασφαλίζει διαρκή ανανέωση του αέρα σε όλους του χώρους (κουζίνες, τουαλέτες, μπάνια) και εισάγει φρέσκο αέρα από γρίλλιες εισαγωγής στους χώρους της κρεβατοκάμαρας και του σαλονιού.

• Η εξαγωγή γίνεται από βαλβίδα διαμέτρου 125mm

Εύκολη τοποθέτηση Eύκολη εγκατάσταση

Μπορεί να αναρτηθεί κάτω από τη στέγη ή σε κάποια ψευδοροφή

152

Η μονάδα αποσυναρμολογείται εύκολα με 3 κλιπς και δεν απαιτείται η αποσύνδεση των αεραγωγών από τις βαλβίδες απαγωγής

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


whole house extract units

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ VENTURIA (mm)

ÊÁÌÐÕËÇ ÁÐÏÄÏÓÇÓ VENTURIA (mm)

rpm

AÐÏÑÑÏÖÏÕÌÅÍÇ ÉÓ×ÕÓ

VENTURIA - SF

230

65/24

0,3/0,2

VENTURIA - SF KIT

230

65/24

0,3/0,2

ÔÕÐÏÓ

VOLTAGE

ÁMPER

W

KIT VENTURIA

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

153


συστηματα κεντρικου εξαερισμου åîáåñéóôçñåò áåñáãùãùí

WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

MONAÄÁ ÅÎÁÅÑÉÓÌÏÕ

Νέο προϊόν

ÓÅÉÑÁ 0ZEO-E

ENERGY EFFICIENT

 VENTILATION SYSTEM

• 230V - 50Hz. • Eξασφαλίζεται η ανανέωση του αέρα όλων των χώρων του σπιτιού με μόνο ένα μηχάνημα. • Η μονάδα συνεργάζεται με αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες απαγωγής που τοποθετούνται στους υγρούς χώρους (κουζίνα- μπάνιο) και αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες προσαγωγής στους χώρους διαβίωσης. (σαλόνι, κρεββατοκάμαρες). • Μοτέρ τριών ταχυτήτων (με 2 ρυθμίσεις για το μοντέλο ECOWATT). ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 125mm • 4 εισόδους προσαγωγής διαμέτρου • Δυνατότητα περιστροφής 90ï των εισόδων που οδηγούν στα μπάνια. • 1 είσοδο απαγωγής διαμέτρου 125mm που οδηγεί τον ρυπαρό εσωτερικό αέρα έξω. Αυτή η είσοδος έχει δυνατότητα περιστροφής 360ï • 1 τηλεχειριστήριο (μόνο για το μοντέλο ecowatt RF) • 3 καπάκια για φράξιμο των εισόδων που δεν χρησιμοποιούνται. • 1 σχέδιο που διευκολύνει την εγκατάσταση της μονάδας σε οροφή ή σε τοίχο.

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ÔÕÐÏÓ

ΙNSTALLATION POSITIONS

MOTOR TYPE

TAΣΗ V

MAXIMUM AΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ

MAXIMUM ENTAΣH

W

A

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

AC

230

20-39-56

0,19-0,24-0,23

33-35-38

ΟΖΕΟ-Ε ΕCOWATT

CC

230

15,5-25-48

0,15-0,23-0,4

30-35-38

154

dB(A)

ΟΖΕΟ-Ε

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

TIMÇ

270,00 

ΙNSTALLATION POSITIONS

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.


whole house extract units

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΖΕΟ

PERFORMANCE CURVES OZEO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

155


óõóôηìáôá êåíôñéêïυ åîáåñéóìïυ

ÌÏÍÁÄÁ ÅÎÁÅÑÉÓÌÏÕ

ENERGY EFFICIENT

ÓÅÉÑÁ ΜΙΝΙFAN

WHOLE HOUSE EXTRACT UNITS

 VENTILATION SYSTEM

• 230V - 50Hz ΙP: 44, κλάση Β. • Ìοτέρ εξωτερικού ρότορα, 3 ταχυτήτων. • Το σύστημα MINIFAN είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. • Τοποθετείται σε τοίχο, σε ψευδοροφή ή κάτω από τη στέγη. • Συνίσταται η χρήση ρυθμιζόμενων αεροβαλβίδων για ρύθμιση του αέρα απαγωγής. • Η προσαγωγή φρέσκου αέρα γίνεται με φυσικό τρόπο από στόμια προσαγωγής στα υπνοδωμάτια και τα καθιστικά. • Κάσωμα απο ενισχυμένο ABS αντοχή σε θερμοκρασία έως + 95OC που αποσυναρμολογείται εύκολα με κλιπς. • Το σύστημα ΜΙΝIFAN είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20OC έως +50OC.

Ámper

IÓ×ÕÓ

(A)

W

MINIFAN LO

0,29

65

55*

52*

43*

137,00

MINIFAN ST

0,37

80

61*

56*

45*

142,00

MINIFAN HI

0,45

95

62*

58*

56*

147,00

ÔÕÐÏÓ

ÓÔÁÈÌÇ ÈÏÑÕÂÏÕ dB(A) 1ç ôá÷. 2ç ôá÷. 3ç ôá÷.

TIMH €

• Η στάθμη θορύβου είναι μετρημένη περιμετρικά και με όλες τις βαλβίδες συνδεδεμένες με τους αεραγωγούς.

ÄIAÓÔÁÓÅÉÓ (mm)

KAMÐÕËÅÓ ÁÐÏÄÏÓÇÓ

156

Oι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Profile for KAFFE SA - Ventilation Center

Εξαεριστήρες οικιακού τύπου  

Εξαεριστήρες οικιακού τύπου  

Profile for kaffe_sa
Advertisement