Issuu on Google+

BREAKING URBANISM darukhana,mumbai images archive

M AT E R I A L / P R O D U C T


USED ANCHOR

c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, factory

U S E D _ M AT E R I A L W A R E H O U S E


USED CHAIN

c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E T A L _ P E L L E T F A C T O R Y


U S E D M E TA L R O D S

c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E T A L _ P I P E / R O D _ R E C Y C L I N G


M E TA L F R O M S H I P S C R A P P I N G l a kd i b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E TA L _ WA R E H O U S E


M E TA L P E L L E T

l a kd i b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E T A L _ P E L L E T F A C T O R Y


L A R G E F O R M AT M E TA L S H E E T c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E TA L _ WA R E H O U S E M E TA L _ W O K _ FA C T O R Y


TIMBER

l a kd i l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

T I M B E R _ WA R E H O U S E


M E TA L WA S T E

l a kd i l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

E V E R Y W H E R E


WA S T E O F M AT E L W E L D I N G c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

E V E R Y W H E R E


U S E D M U G / LU N C H B OX c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

L U N C H _ B O X F A C T O R Y


M E TA L F R O M S H I P S C R A P P I N G l a kd i b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E TA L _ WA R E H O U S E


M E TA L R O D F R O M S H I P E N G I N E quay street, darukhana tooling 01, material 01

M E TA L _ WA R E H O U S E


CO P P E R W I R E F R O M E N G I N E c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

ENGINE_BREAKING F A C Y O R Y


F O OT O F S H I P P I L L A R c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E TA L _ WA R E H O U S E


M E TA L B A S E R I N G S

c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E TA L _ WA R E H O U S E


SUPERSIZE SCREW & NUTS l a k r i b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

M E TA L _ WA R E H O U S E


OLD TRUCK

c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

S O M E W H E R E


U S E D E Q U I PM E N T / TO O L c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

USEDEQUIPMENT_SHOP


USED ENGINE SHELL c o a l b u n d e r, d a r u k h a n a tooling 01, material 01

ENGINE_BREAKING F A C T O R Y


Ia materialbb