Page 1


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ J¯ÉÆèà PÁqÀĺÀ½îAiÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è DqÀÄPÀÄj ªÉÄìĸÀÄvÁÛ PÁqÀÄwgÀÄUÀÄwÛzÀÝ PÁ®zÀ°è C¤jQëvÀªÁV £ÀªÀÄä PÉÊUÉ ¹PÀÌ PÉ. ¦. ¥ÀÇtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, PÁr£À §UÉÎ £ÀªÀÄVzÀÝ vÁvÀìgÀ zÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£Éßà ¥Àj¸ÀgÀ ¦æÃwAiÀiÁV¹, fë ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ ºÉƸÀ zÀȶ×AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr ¨É¼ÀPÁV¹zÉ. PÀ¼ÉzÀªÁgÀ £ÀªÀÄä vÀAqÀ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ vÉÆÃl ¤gÀÄvÀÛgÀPÉÌ ¨sÉÃnPÉÆlÖ C¥ÀǪÀð PÀëtUÀ¼À£ÀÄß F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è ¤ªÉÆäA¢UÉ ºÀAaPÉƼÀÄîwÛzÉݪÉ. ±ÀAvÀ£ï gÀªÀgÀ GqÀĦ §½AiÀÄ ¥ÉæÃPÀëtÂAiÀÄ ¸ÀܼÀ PɪÀÄätÄÚ«£À £À¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¸ÀªÀiÁUÀªÀĪÁUÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ËAzÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß UÀAUÁ ¸ÁUÀgÀ zÀ°è awæ¹zÁÝgÉ. ºÁUÀÄ F ¨ÁjAiÀÄ ºÀQ̯ÉÆÃPÀzÀ°è ºÀ½î ºÉÊPÀ¼À ¨Á®QæÃqÉUÉ §°AiÀiÁzÀ UÉÆêÀQÌAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÉÆAzÀ ºÀQÌ AiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À vÀÄAmÁl ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅ ¥ÀæPÀÈw MqÀÄتÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß MAzÉÆAzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ PÀ°AiÀÄĪÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÁV w½¹PÉÆnÖzÁÝgÉ. PÉêÀ® ºÉ¸ÀjUÀ¸ÉÖà ¥Àj¸ÀgÀ ¢£ÀªÀ£ÁßZÀj¹, EgÀĪÀ C®à ¸Àé®à PÁr£À¯Éèà UÀtÂUÁjPÉ, PÀ¼Àî¨ÉÃmÉ, ¨ÉøÁAiÀÄPÉÌ ¨sÀÆ«Ä, «zÀÄåvïUÁV qÁåªÀÄÄ, UÁ½VgÀVmÉèà d£ÀgÉÃlgï ºÁPÀ®Ä JAzÀÄ PÁqɯÁè PÀrzÀÄ gÉÆÃqÀÄ ªÀiÁr, ªÀÄgÀUÀ¼À£É߯Áè ¨ÉÆý¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, “ Dr£À ªÀiÁA¸À w£ÀÄߪÀªÀjVAvÀ PÉÆý w£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ºÉZÀÄÑ CgÀtåªÀ£ÀÄß G½¸ÀÄvÁÛgÉ” JAzÀÄ CªÉÊeÁÕ¤PÀ SMS PÀ½¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃPÀĪÀiÁr £ÀPÀÄÌ PÀÄtÂzÀÄ, ªÀ£ÀåfëUÀ¼À£ÀÄß GqÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ £ÁAiÀÄPï gÀªÀgÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ ¢£À zÀ°è zÀé¤AiÀiÁV¸ÀzÁÝgÉ.

PÁ£À£ÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ §gɬÄj ªÀ£Àåfë ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, «eÁÕ£ÀzÀ §UÉÎ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÇ PÁ£À£ÀPÉÌ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À: kaanana.mag@gmail.com Wildlife Conservation Group


¤gÀÄvÀÛgÀPÉÌ. zÁjAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ C®è°è ¨É¼ÉzÀ §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ £ÉgÀ¼À°è gÉA¨É gÉA¨ÉUÀÆ PÉA¥À£ÉAiÀÄ PÁ¦üºÀtÄÚ vÀÄA©, CzÀgÀ ¨ÁgÀPÉÌ §¼ÀÄQgÀĪÀ PÁ¦üVqÀUÀ¼À £ÀqÀĪÀ°è DUÁUÀ C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ ¥ÀQëUÀ¼À gÉPȨ́rvÀzÀ ¸ÀzÀÄÝ PÉý¹ ªÀiÁAiÀĪÀiÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ PÀa¦a PɸÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è £ÀqɪÁUÀ fUÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÉÄ®èUÉ, vÀtÚUÉ PÀZÀÑ vÉÆqÀVzÀݪÀÅ. CAzÀÄ §ºÀÄ¢£ÀzÀ £ÀªÀÄä PÀ£À¸ÉÆAzÀÄ §ºÀ¼À PÁ® PÀ¼ÉzÀ ªÉÄÃ¯É £À£À¸ÁVvÀÄÛ. CzÀĪÉà „¤gÀÄvÀÛgÀ‟PÉÌ £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ¨sÉÃn. ªÀÄÆqÀÄUÉgÉAiÀÄ PÁr£ÀAvÀºÀ PÁ¦üvÉÆÃlzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä §gÀªÀtÂUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ §zÀÄQzÀ jÃw¬ÄAzÀ¯Éà £Ár£À ºÀ®ªÀÅ AiÀÄĪÀ d£ÀjUÉ DPÀ¶ðvÀUÉÆArgÀĪÀ PÉ.¦.¥ÀÇtðZÀAzÀævÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ ¨sÉÃnPÉÆmÉÖªÀÅ. PÉ®PÁ® ªÀiË£ÀªÁzɪÀÅ. ¥ÀæPÀÈwAiÉÆA¢UÉ §zÀÄPÀĪÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ fëUÀ½UÀÆ §zÀÄPÀ©qÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ «±ÀégÀÆ¥ÀzÀAwzÀÝ D GzÁå£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zsÀ£ÀåvɬÄAzÀ ¸À«zɪÀÅ. gÁeÉñÀéj ªÉÄÃqÀAgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£Éß®è ¦æÃw¬ÄAzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, J®ègÀ£ÀÆß ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉUÀ¼À PÁ¯ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ CzsÀðPÉÌ ¤AwgÀĪÀ PÉ®ªÀÅ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ, vÉÆÃlzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÀzÁ zsÁ夸ÀÄvÁÛ PÀÆgÀĪÀ ¤ÃgÀÄPÁUɬÄAzÀ »rzÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è AiÀÄĪÀPÀgÀ ¥ÁvÀæzÀªÀgÉUÀÆ £ÀªÉÆäA¢UÉ DwäÃAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.


¨ÁV®¯Éèà ¨É¼É¹zÀ §ÈºÀvï næà ¥À£ïð, ºÀ®ªÀÅ eÁwAiÀÄ DQðqïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉUÉÆAzÀÄ PÉgÉAiÀÄAvÉ ªÀģɪÀÄÄAzÉ PÉgÉ, D PÉgÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ¯Éà vÉUÉzÀ ºÀ®ªÀÅ ºÀQÌ-¥ÀQëUÀ¼À ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr PÀtÄÛA©PÉÆAqɪÀÅ.

£ÀªÀÄä PÉ®ªÀÅ ¥ÀQëbÁAiÀiÁavÀæ UÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ gÁeÉñÀéjAiÀĪÀgÀÄ „PÉêÀ® ¥ÀQëUÀ¼À ¥sÉÇÃmÉÆà vÉUÉzÀgÉ ¸Á®zÀÄ. CzÀgÀ°è D ¥ÀQëAiÀÄ ªÀåQÛvÀé ºÁUÀÆ ºÁªÀ ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß, CzÀgÀ fêÀ£À ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß C¨sÁå¹¹ D PÀëtUÀ¼À£Àß ¸ÉgɬÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀµÀÖzÀ PÉ®¸À‟ªÉAzÀÄ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ.

£ÀªÀÄä PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ vÉÃd¹é AiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ¥ÀæzÀ²ð¹zÀÝ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀ£Àåfë ¥ÉÇÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ §ºÀ¼À »AzÉAiÉÄà ¸ÀtÚ PÁåªÀÄgÀ §¼À¹ vÉUÀzÀ ¤gÀÄvÀÛgÀzÀ ªÉÊqï CAUÀ¯ï ¥sÉÇÃmÉÆà MAzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ EzÉà jÃw »ªÀiÁ®AiÀÄzÀ ¨ÉlÖUÀ¼À£ÀÄß awæ¸À¨ÉÃPÉA§ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ PÀ£À¸ÀÄ £À£À¸ÁUÀ°®è JA§ÄzÀ£ÀÄß £É£ÉzÀgÀÄ. AiÀÄĪÀd£ÀvÉUÉ ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉÎ ¦æÃw ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÀºÀ ¥Àj¸ÀgÀ ²PÀët, «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀçeÁÕ£ÀUÀ¼À §UÉÎ PÀ£ÀßqÀzÀ°è E£ÀÆß §ºÀ¼À GvÀÛªÀĪÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ JAzÀgÀÄ.


vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ „ªÀiÁAiÉÄAiÀĪÀÄÄR‟ UÀ¼À°è£À ºÀ®ªÀÅ ¥sÉÇÃmÉÆÃUÀ¼À PÀ¯ÁvÀäPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ bÁAiÀiÁavÀæzÀ ªÉʨsÀªÀ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À «©ü£ÀßvÉAiÀÄÄ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¸ÀAvÉÆõÀ PÉÆlÖªÀÅ. CzÀgÀ®Æè JgÀqÀÄ PÁqÀÄE°UÀ¼ÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀA¨sÁ¶¸ÀÄwÛgÀĪÀ bÁAiÀÄavÀæªÀ£ÀßAvÀÆ £É®ªÀÄlÖ zÀ°è ¸ÉgɬÄr¢zÀÝgÀÄ. D MAzÀÄ avÀæzÀ°è “Cwà ¸ÀAPÉÆÃZÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ E°AiÀÄAvÀ fëUÀ¼À£Àß®èzÉà EvÀgÉ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À fêÀ£ÀzÀ §UÉÎ vÉÃd¹éAiÀĪÀjVzÀÝ C£ÀĨsÀªÀ JzÀÄÝ PÁtÄwÛvÀÄÛ. EzÀ£ÀÄß PÀAqÀ £ÀªÀÄUÉ “¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¸ÀPÀ® fëUÀ¼À£Àß C¨sÀå¹¹, CªÀÅUÀ¼À §zÀÄQUÉ, DªÁ¸ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ, D C¥ÀǪÀð fëUÀ¼À£Àß UÀªÀĤ¹, ªÀÄ£ÀzÀ¯Éèà zÁR°¹, D ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀjUÀÆ CAaPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÉà ªÉʯïØ ¯ÉÊ¥sï ¥sÉÇÃmÉÆUÀæ¦ü” JAzɤ¹vÀÄ. ¥Àæ±À¹ÛUÉÆøÀÌgÀ, ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀPÉÆÌøÀÌgÀ, ¥ÀæZÁgÀPÉÆÌøÀÌgÀ ªÀ£ÀåfëUÀ¼À£Àß awæ¸ÀzÉ, F C¥ÀǪÀð ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£Àß ¥Àj¸ÀgÀzÀ ºÀwÛgÀPÉÌ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁV §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÆAqɪÀÅ. vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ¼Éà PÀA¥ÀÇålgï, «Ää£À UÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ¥sÉÇÃmÉÆà J£Áèdðgï ºÁUÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀ ¨sÀAqÁgÀzÀ°èzÀÝ „¸É°àµï fãï‟, „±ÉÆÃrAgÀhÄgï PÁåmï‟ £ÀAvÀºÀ «eÁÕ£À ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ mÁ¯Áì÷ÖAiÀiï, PÁgÀAvÀ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqɪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉUÉ „Motor cycle repair guide‟ PÀÆqÀ EvÀÄÛ!. PÉgÉ, PÁ¦üvÉÆÃl ¸ÀÄvÀÄÛªÀµÀÖgÀ°è PÀvÀÛ¯ÁzÀÝjAzÀ UɼÉAiÀÄ C±ÀéxïUÉ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀ ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß PÉÆ£ÉUÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀ°®èªÀ¯Áè JA§ ªÀåxÉAiÀiÁzÀgÉ, ¥ÁPÀPÁæAwAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀÄPÀÌgï PÁt°®è JA§ UÀÄ®Äè ²æà ªÀÄÄgÀ½gÀªÀjUÉ. vÉÃd¹é ªÀÄ£ÉAiÀÄ §½AiÉÄà EzÀÝ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ qË-DQðqï VqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EzÀÝ JgÀqÀÄ næÃ-¥sÁæUï UÀ¼À£ÀÄß ¥sÉÇÃmÉÆ vÉUÀzÀ RĶ «ÄvÀæ gÁeïUÉ. CªÀgÀÄ §zÀÄQzÀ fêÀ£ÀªÉà CªÀgÀ §gÀºÀ! ªÀÄvÀÄÛ §gÀºÀªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼Éà fêÀ£À JA§AvÉ §zÀÄQzÀ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ ©r¹gÀĪÀ ®A¨ÁtÂAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀtðavÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁAiÀiÁ¯ÉÆÃPÀzÀ ¨ÁAiÀĪÀÄä eÁÕ¥ÀPÀPÉÌ §AzÀ¼ÀÄ.


“¥ÀQë CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ PÀÆvÀAvÉ. . . D PÀëtzÀ¯Éèà ºÁj ºÉÆÃzÀAvÉ” JA§AvÉ C¤jÃQëvÀªÁV E®èªÁzÀ vÉÃd¹éAiÀĪÀgÀÄ, C¯Éèà J¯ÉÆèà ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ E£ÉßãÀÆ §AzÀÄ ©qÀĪÀgÀÄ J¤¸ÀĪÀAwvÀÄÛ D PÀëtUÀ¼ÀÄ. “JµÀÄÖ ¸ÁzsÀåªÉÇà CµÀÄÖ D ªÀ£Àå ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß DUÀ滹 JzÉAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝÃªÉ E£ÉßäzÀÝgÀÄ D ZÉÊvÀ£ÀåzÀ PÉ®¸ÀªÉÃ......... ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄ° £ÀªÀÄä£ÀÄß „£ÀªÀÄä d£ÀgÉqÉUÉ‟. D vÉÃeÉÆà ¥ÀÇtð ªÀ£Àå §zÀÄQ£ÉqÉUÉ. . £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÉÄqÉUÉ. . . . ¤¸ÀUÀðzÉqÉUÉ. . . PÁ£À£ÀzÉqÉUÉ. . . PÉÆ£ÉUÉ..... ¨É¼ÀQ£ÉqÉUÉ.


UÀAUÁ-¸ÁUÀgÀ ªÉÆ£Éß £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÀ gÁeï¥ÀªÀ£ï£ÉÆA¢UÉ PɪÀÄätÂÚUÉ ºÉÆÃVzÉÝ(GqÀĦAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥ÉæÃPÀëtÂÃAiÀÄ ¸ÀܼÀ), ¸ÀªÀÄÄzÀæ wÃgÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ Q¯ÉÆëÄÃlgï£À zÀÆgÀ, ªÉÄÊ ZÉ°è ªÀÄ®VzÀ d®gÁ²,¸ÀÄvÀÛ®Æ ºÀ¹gÀ ºÁ¸ÀÄ, vÉAV£À vÉÆÃl, PÉüÀÄUÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAvÀæ ªÀÄÄUÀÞUÉƽ¸ÀĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ §UÉAiÀÄ ºÀQÌUÀ¼À PÀ®gÀªÀ, ªÀÄgÀ½£À ªÉÄïÉà §zÀÄPÀÄPÀnÖPÉÆAqÀ fëUÀ¼ÀÄ, ¨É¸ÀÛgÀÄ, EªÀgÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß vÉð¸ÀĪÀ zÉÆÃtÂUÀ¼ÀÄ, ªÀiË£ÀªÀÇ ¤zÉݺÉÆÃzÀ C£ÀĨsÀªÀ vÀj¸ÀĪÀµÀÄÖ ªÀiË£À, ±ÀAPÀætÚ£À “VÃvÀ” avÀæzÀ ºÁqÀ£ÀÄß £É£À¦¸ÀĪÀ vÀÆUÀÄ ¸ÉÃvÀĪÉ. EªÉ®è D ¸ÀܼÀªÀ£Àß JµÀÄÖ £ÉÆÃrzÀgÀÆ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. GqÀĦUÉ §AzÀgÉ MªÉÄä E°èUÉ ºÉÆÃV§¤ß ¤ªÀÄUÉ F ¸ÀܼÀ «±ÉõÀ C£ÀĨsÀªÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ªÀiÁw®è. £ÁªÀÅ C°è ¥ÀQëUÀ¼À «ÃPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£Àß £ÀªÀÄä PÁåªÉÄgÁ PÀtÂÚ£À°è ¸ÉgÉ»rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. D d® gÁ², ¤Ãj£À°è ¸ÁUÀÄwÛzÀÝ zÉÆÃtÂUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß §ºÀ¼ÀªÁV DPÀ²ð¹zÀªÀÅ. zÉÆÃt «ºÁgÀPÉÌ CªÀPÁ±À DzÀ°è M¼ÉîAiÀÄzÁUÀÄvÉÛ JAzÀÄ Jt¹.C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝgÀ£Àß «ZÁj¹zɪÀÅ, 60 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ £ÁªÀÅ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ºÁgÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. “¤ªÀÄUÉ ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄà EzÀݺÁUÉ PÁuÉÆâ®è, C®é. . .?” D d®¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ CA©UÀ£À£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÉ. “E®è, ¨sÁj ¸ÀªÀĸÉå GAlÄ, ¨Á« vÉÆÃrzÀÆæ E°è §gÉÆÃzÀÄ G¥ÀÅöà ¤ÃgÉ. . . ”. “C®è, EµÉÆÖÃAzÀÄ ¤ÃjzÉ £À¢Ã°!?”. “EzÀÄ G¥ÀÅöà ¤ÃgÉ, ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀÄÝ, ¹Ã ¤ÃgÀ®è. . . !”. £Á£ÀÄ D ¤ÃgÀ°è MªÉÄä PÀAiÀiÁår¹zÉ, MtVzÀ PÀAiÀÄνUÉ »vÀPÀgÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀ°®è. CgÉ, EzÀÄ £À¢ ¤ÃgÀ®è!. ¸ÀªÀÄÄzÀæ EgÉÆÃzÀÄ §ºÀ¼À zÀÆgÀ, DzÉæ E°èêÀgÉUÀÆ CzÀgÀ ¤ÃgÀÄ §A¢zÉ!. zÉÆÃt ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉîÄwÛvÀÄÛ. ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ Q¯ÉÆëÄÃlgï M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ §A¢zÉ, D±ÀÑAiÀÄðªÉ! AiÀiÁgÁzÀgÉÆà CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀĪÀÄÄìªÉÄß »ÃUÉ £ÀÄVÎ §gÀĪÀªÀ£À®è, ¸ÀÄ£Á«ÄAiÉÄà DUÀ° CxÀªÁ ºÀÄtÂÚªÉÄAiÉÄà DUÀ° CªÀ£À£ÀÄß PÉgÀ½¸ÀĪÀªÀjgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. DzÀgÉ E°è CªÀAiÀiÁðgÀÆ E®è. DzÀgÀÆ . . . ?! EzÉà ¥Àæ±Éß ºÉÆvÀÄÛ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ.


£Á£ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ JµÉÖà zÉÆqÀØzÁzÀgÀÆ vÀ£Àß J¯Éè «ÄÃgÉÆâ®è CAvÀ PÉýzÉÝ. £À¢AiÀÄÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀvÀ£ÀPÀ ºÉÆÃV ¸ÉÃgÀÄvÉÛ CAvÀ ¨sÁ«¹zÉÝ. DzÉæ E°è. . . . EzÉà UÀÄAV£À°èzÀݪÀ¤UÉ £À£Àß PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ £Á£Á ¢Q̤AzÀ GvÀÛgÀ ºÀÄqÀÄQ vÀAzÀªÀÅ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£ÀßzÉà DzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÉ, D PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉQÌ vÀAzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£Àß ¥ÀzÀUÀ¼À°è ¥ÉÇÃt¹ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢nÖzÉÝãÉ. . . . .

Vj-U˺ÀgÉUÀ¼À°, zÀlÖ PÁ£À£ÀUÀ¼À°è ºÀÄnÖzÀ UÀAUÉUÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀªÀgÁgÀÄ?! CªÀ£À ¸ÉÃgÀ®Ä EzÉà zÁj JAzÀÄ vÉÆÃjzÀªÀgÁgÀÄ?! CA¢¤AzÀ MAzÉà G¹gÀ° ºÉÆgÀlªÀ¼ÀÄ PÀ®Äè-ªÀÄļÀÄîUÀ¼À ¯ÉQ̸ÀzÉ, §AqÉ-¢uÉÚUÀ¼À PÉÆgÉzÀÄ, PÀtªÉUÀ½A¢½zÀÄ, PÀÄtÂzÀÄ-PÀÄ¥Àཹ §AzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀgÀ£À PÀAqÀÄ GQÌzÀ ¨sÁªÀPÉÌ ¤dªÀzsÀÄ«£ÀAvÉ ªÀiË£ÀªÁzÀ¼ÀÄ. £ÉÆÃqÀÄUÀgÀ PÀtä£À ¸ÀÆgÉUÉƼÀÄîªÀ ZɮĪÀÅ, PÀ¯ÉèzÉAiÀÄ£ÀÆß PÀgÀV¸ÀĪÀ ±ÀQÛ, ¸ÀPÀ® ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ½zÀÝgÀÆ, WÀ£À UÁA©üÃAiÀÄð¢AzÀ ¸ÀAAiÀÄ«ÄAiÀÄAvÉ vÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ£ÀÄ ¦æÃwUÁV ºÀA§°¸ÀĪÀªÀ£ÀAvÉ, vÀ£Àß ¸ÉÃgÀ®Ä Nr§gÀĪÀ UÀAUÉAiÀÄ §gÀªÀiÁrPÉƼÀî¯ÉãÉÆà JA§AvÉ ¸ÁUÀgÀ£ÀÆ vÀ£Àß J¯Éè«ÄÃj ªÉÄÊ®ÄUÀ¼À zÀÆgÀ ¸ÁV §A¢gÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄzÀ vÀªÀPÀ PÉêÀ® UÀAUÉAiÀÄÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¸ÁUÀgÀ£ÀÆ vÉÆÃgÀĪÀ£ÀÄ. ±ÀAvÀ£ï.PÉ.©


ºÀQ̯ÉÆÃPÀ * £ÁªÀÅ PÉÆAzÀ ºÀQÌ. ªÉÊeÁÕ¤PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ: Bubulcus ibis EAVèÃµï ºÉ¸ÀgÀÄ: Cattle Egret £ÀªÀÄäzÀÄ CAvÀºÀ zÉÆqÀØ HgÉãÀ®è. LzÀvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÀtÚ ºÀ½î . ºÀ½î aPÀÌzÁzÀgÉãÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è ºÀÄqÀÄUÀgÀ ¨ÉmÁ°AiÀÄ£Éßà EzÉ. F wÃmÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ Erà ±Á¯ÉUÉ ¥sÉêÀĸÀÄì. EªÀgÀÄ ªÀiÁqÀzÀ wÃmÉUÀ½®è, EªÀgÀÄ DqÀzÀ DlUÀ½®è. DzÀgÉ N¢£À°è ªÀiÁvÀæ ¸Àé®à »AzÉãÉÃ. J¯ÁèªÀÅzÀgÀ®Æè £ÁªÉà ªÀÄÄAzÁzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ CªÀPÁ±À ¨ÉÃqÀªÉÃ? JA§ÄzÀÄ EªÀgÀ ªÁzÀ!. F wÃmÉ ¨Á®gÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ QvÁ¥ÀwUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉAiÀiÁ J®è ²PÀëPÀjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ.F wÃmÉ ¨ÉÃmÁ°AiÀÄ£ï£À°èzÀÝ „§qÀØ¥Àà‟£À ªÀÄUÀ ²ªÀªÀiÁzÀ£ÀÄ, ªÉÄõÀÄÖçUÀ½VAvÀ MAzÀÄ EAZÀÄ ªÀiÁvÀæ GzÀÝ«zÀÝ. G½zÀªÀgÀ°èè ºÉ¸Àj£ÀAvÉ PÀ¥ÀàUÉ PÀļÀîVzÀÝ „PÀjAiÀÄ‟. FUÀ®Æ J®èjVAvÀ PÀļÀîVgÀĪÀ PÉAZÀ£ÉAiÀÄ „PÀļÀîAiÀÄå‟, ªÀiË£ÀªÁVAiÉÄà wÃmɪÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸Àé®à zÀ¥ÀàVgÀĪÀ „UÉÆAiÀÄå‟ JAzÀÄ PÀgɹPÉƼÀÄîªÀ „ªÀiÁzÉñÀ‟, ºÁUÀÆ ºÉzÀgÀÄ¥ÀÅPÀÌ®£ÁzÀgÀÆ vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀzÀ wÃmÉUÀ½UÉ ªÉÄõÀÄÖçUÀ½AzÀ KlÄ wAzÀÆ-wAzÀÆ EªÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀ¯ÁUÀzÉ EªÀgÀ£Éßà »A¨Á°¸ÀĪÀ „£ÀAd‟. DlUÀ¼À°è EªÀgÀ£ÀÄß «ÄÃj¸ÀĪÀªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀįÉèà AiÀiÁgÀÄ EgÀ°®è, CzÀgÀ®Æè PÀ§rØ, ªÁ°¨Á¯ïUÀ¼À°è EªÀgÀzÀÄÝ JwÛzÀ PÉÊ NqÀĪÀÅzÀgÀ°è EªÀgÀÄ fAPÉ ªÀÄjUÀ¼É!. DzÀgÉ ºÁUÁUÀ wÃmÉ ªÀiÁr PÉlÖ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ½¹zÀÝgÀÄ CµÉÖ. ¥Àæw ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÁå£Àí gÁV ªÀÄÄzÉÝAiÀÄÆlªÀ£ÀÄß G½zÀ ¢£À C£ÀßzÀÆlªÀ£ÀÄß GavÀªÁV ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÁrPÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀÆ vÀ¥ÀàzÉà J¯Áè ¢£ÀªÀÇ ±Á¯ÉAiÀįÉèà HlªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.£ÀªÀÄä ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï£ÀªÀgÀÄ C£ÀßzÀÆlzÀ ¢£À ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀ̼ÀAvÉ vÀ¥ÀàzÉà ±Á¯ÉAiÀįÉèà HlªÀiÁqÀĪÀgÀÄ, DzÀgÉ ªÀÄÄzÉÝ Hl«gÀĪÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀAvÉ J¯ÉÆèà ªÀiÁAiÀĪÁV©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÀ F ZÁtPÀë AiÉÆÃd£ÉAiÀÄÄ ¨É¼ÀQUÉ §AzÀzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ QvÁ¥Àw¬ÄAzÀ. CAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝHl JAzÀÄ w½¢zÀÝ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CªÀgÀ DlzÀ ªÀiÁªÀÄÆ° eÁUÀUÀ¼À°è MAzÁzÀ ±Á¯ÉAiÀi ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉUÉ ºÉÆgÀlgÀÄ. “EªÀvÀÄÛ FdÄ ºÉÆqÉÆåÃuÉéÃ?” JAzÀÄ UÀÄA¦£À°èzÀÝ£ÁågÉÆà M§â ¥Àæ²ß¹zÀ. CzÀPÉÌ £ÀAd£ÀÄ “¨ÁåqÀPÁuÉÆæà ªÉÆ£Éß AiÀiÁgÉÆà ºÀÄqÀÎ »AUÉ FdÄ ªÀqÁåPÉ ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ¸ÀvÉÆÛzÀßAvÉ” JAzÀ DUÀ ²ªÀªÀiÁzÀ£ÀÄ „¯Éà C¯ÉÆßÃqÉÆæÃ!‟ JAzÀzÀÄÝ J®èjUÀÆ PÉý¹zÀgÀÆ C°è CªÀjUÉ K£ÀÄ PÁt°®è!. DUÀ ªÀÄvÉÛ CªÀ£Éà ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÀÛ „K vÀÆ ¤ªÀÄä PÀtÂÚUÉ! C°è PÉÆPÀÌgÉ PÁtÂÛ¯ÉèãÉÆæ?‟ JAzÀ. DUÀ C°è J®èjUÀÆ ©½ ºÀQÌ AiÀÄ zÀ±Àð£ÀªÁV „H PÁtÛzÉ, CzÉÌäÃUÀ?‟ JAzÀgÀÄ.


„EªÀvÀÄÛ £ÀªÀiÁäl J£À¥Àà CAzÉæ D PÉÆPÀÌgÉÃUÉ ¸ÀjAiÀiÁV AiÀiÁgï PÀ®Äè ºÉÆrvÁgÉÆà £ÉÆqÉÆÃzÀÄ‟ JAzÀ. CzÀPÉÌ ªÀiÁzÉñÀ£ÀÄ „ºÀ ºÀ ºÀ ...... EªÀ£ÀÄ ºÉýâlÖ PÉüÀæ¥Àà D ºÀQÌ M§â PÀ®Äè ºÉÆqÉzÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧ⠺ÉÆrð CAvÀ C¯Éèà PÁAiÉÆÌAqÀÄ PÀÆwvÀðzÉ‟ JAzÀÄ £ÀPÀÌ. CzÀPÉÌ PÀjAiÀÄ£ÀÄ ¥À¯Á£ï ªÀiÁr „¸Àj J®ègÀÆ D ¥ÉÇzÉAiÀÄ ªÀÄgÉð PÀÄvÉÆÌüÉÆît, J®Ææ MnÖUÉ PÀ®Äè MqÉAiÉÆÃt‟ JAzÀ. PÀjAiÀÄ£À ¥À¯Á£ïUÉ J®ègÀÆ vÀ¯ÉAiÀįÁèr¹ M¦àUÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. J®ègÀÆ MAzÉÆAzÀÄ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ D ¥ÉÇzÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÉÄ®è£É ºÉeÉÓAiÀiÁQzÀgÀÄ. C°è PÀĽvÁUÀ PÀļÀîAiÀÄå£ÀÄ „£Á£ÀÄ M£ï lÆ wæ Kuï¹Ûä PÀuÉÆæÃ. £Á£ÀÄ wæà JAzÁUÀ J®ègÀÆ MnÖUÉ MqÉAiÉÆÃt‟ JAzÀÄ gÉr. . . M£ï. . . . lÆ…. .. . wæÃ. . . . . JAzÀÄzÉÝà vÀqÀ J®ègÀÆ MnÖUÉ C¯Éèà «ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä ªÀAZÀĺÁQ PÉgÉAiÀÄ zÀqÀzÀ°è CzsÀðPÁ®£ÀÄß ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄUÀĪÀAvÉ ¤AwzÀÝ PÉÆPÀÌgÉAiÀÄ PÀqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄAiÀÄå£É ¨ÁtzÀAvÉ ©zÀݪÀÅ. ºÀQÌ ºÁgÀ¢zÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀ EªÀgÀÄ, ºÀQÌUÉ £ÁªÀÅ ºÉÆqÉzÀ PÀ®Äè ©¢ÝzÉAiÉÄÃ? JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä CzÀgÀ §½UÉ NrzÀgÀÄ. C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀgÉ F LzÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À°è AiÀiÁgÀzÉÆà MAzÀÄ PÀ®Äè CzÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ CzÀÄ ºÁgÀ¯ÁgÀzÉ CzsÀðfêÀªÁV «®«® MzÁÝqÀÄvÁÛ ©¢ÝvÀÄÛ!. DlzÀ°è ªÀÄUÀߪÁVzÀÄÝ ¨ÉÃmÉAiÀiÁrzÀÄÝ «£ÉÆÃzÀPÁÌV, DzÀgÉ FUÀ PÉÆPÀÌgÉ ¸ÁAiÀÄĪÀ ¹Üw vÀ®Ä¦zÀÝjAzÀ «£ÉÆÃzÀªÀÅ ªÀiÁAiÀĪÁV ¸ÁªÀÅ JA§ ¨sÀAiÀÄ D ¨Á®gÀ£ÀÄß ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ ¹Q̹vÀÄÛ. “vÀÆ ¤ªÀÄä CzÀÄ ¸ÁAiÀÄéAUÉ ºÉÆqïÝ©læ¯ÉÆèà CzÀÄ ¸ÀvÉÆÛÃzÉæ?.‟ JAzÀÄ £ÀAd£ÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ªÀiÁzÉñÀ£ÀÄ „¤Ã£ÀÄ EzÀPÉÌ ºÉÆqÉÝvÁ£É? FUÀ K£ÀÆ UÉÆwÛ®èzÀªÀ£ÀAvÉ £ÁlÌ DqÁÛAiÀiÁ?.‟ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. J®ègÀÆ D ºÀQÌUÉ MqÉ¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀjUÉ CzÀÄ CzsÀðfêÀªÁV £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Àé®à PÀ¤PÀgÀ§AvÀÄ. J®ègÀÆ D ºÀQÌAiÀÄ£Éßà £ÉÆÃqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀlÖ£É K£ÉÆà ºÉÆüÉzÀªÀ£ÀAvÉ ²ªÀªÀiÁzÀ£ÀÄ ºÀQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ JvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀqÀzÀ°è PÀĽvÀÄ CzÀgÀ vÀ¯É ¸ÀªÀgÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄĹgɼɬÄvÀÄ. £ÀAd£ÀÄ „¯ÉÆà ¥Á¥À ¸ÀvÉÆÛAiÀÄÛ¯ÉÆæà K£ï ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ, ¥Á¥À §vÀÛzÉ Ejæ £ÀªÉÄÎ‟ JAzÀÄ ºÉýzÀ EzÀPÉÌ PÀļÀîAiÀÄå£ÀÄß „K£ï ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ EªÁUÀ ¸ÀÆ̯ïUÉ mÉʪÀiï DAiÀÄÄÛ C£ï¸ÀÛzÉ £ÀrÃj EzÀ£Àß E¯Éèà ©¸ÁQ ©£Àð ºÉÆÃV ¸ÀÆÌ¯ï ¸ÉÃPÉÆð¼ÉÆît E¯Áè CAzÉæ ªÉÄõÀÄÖç ¸ÀgïAiÀiÁV ©qÀÛgÉ CµÉÖ!‟ JAzÀªÀ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀl. J¯Áè ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÉÄõÀÄÖçUÀ¼À Kn£À gÀÄaPÀArzÀÝjAzÀ E£ÀÄß ¯ÉÃmÁzÀgÉ UÁågÀAn ºÉÆrvÁgÉ JAzÀÄ ºÉzÀj PÀļÀîAiÀÄå£À ªÀiÁw£ÀAvÉ ºÉÆgÀqÀ®Ä ¹zÀݪÁzÀgÀÄ. DzÀgÉ ²ªÀªÀiÁzÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀĽvÀ°èAzÀ PÀzÀ®°®è .


„J ¨ÁgÉÆà mÉʪÀiÁAiÀÄÄÛ ºÉÆÃUÀt‟. „ªÀiÁqÉÆÃzɯÁè ªÀiÁrâlÄÖ ¥Á¥À EzÀ£Àß E¯Éèà ©¸ÁQ ºÉÆìÄÛgÉãÉÆæ, ¥Á¥À UÀÄAr vÉÆÃr ªÀÄuÁÚzÀÆæ ªÀiÁqÉÆÃt §£ÉÆæÃ‟. £ÀAd : „¯Éà ªÀÄtÄÚVtÄÚ ªÀiÁqÉÆ ºÉÆvÉÎ mÉʪÀiÁUÉÆAiÀÄÛzÉ PÁuÉÆà E¯Éè ªÀÄrÎ ¸ÀÆÌ¯ï ©mÉäÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄtÄÚªÀiÁqÉÆÃt ¨ÁgÉÆÃ‟ JAzÀÄ ºÉzÀÄgÀÄvÁÛ ºÉýzÀ . ²ªÀªÀiÁzÀ : „C¸ÀÖç°è AiÀiÁªÁÝzÀÄæ ºÀzÀÄÝ §AzÀÄ JvÉÆÌ ºÉÆVârè,ºÉÆÃUÉÆÃæ¯ÉÃ, £Á£Éà EzÀ£Àß ªÀÄtÄÚ ªÀiÁr §wÃð¤‟ JAzÀªÀ£É AiÀiÁjUÀÆ PÁAiÀÄzÉ PÉÆPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ UÀzÉݧAiÀÄ°£À°è UÀÄAr vÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆgÀl. PÀjAiÀÄ : ²ªÀªÀiÁzÀ :

EªÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÀ J®ègÀÆ EªÀ£À£Éßà EA¨Á°¹ UÀÄAr vÉÆÃqÀ vÉÆqÀVzÀgÀÄ. C¯Éè UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀ¸ÀÄUÀ¼À §½ »AqÀÄ »AqÀÄ PÉÆPÀÌgÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV UÀzÉݧAiÀÄ°£À°è, PÉgÉUÀ¼À §½ PÁtĪÀ J¯Áè ©½ §tÚzÀ ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß PÉÆPÀÌgÉUÀ¼ÉAzÉà PÀgÉAiÀiÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ PÉÆPÀÌgÉUÀ¼À°è ºÀ®ªÁgÀÄ «zsÀUÀ½ªÉ EªÀÅUÀ¼À°è F ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ PÀȶªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀUÀ¼À°è, PÉgÉUÀ¼À §½ ºÁUÀÆ ºÀļÀÄ ºÀÄ¥ÀàmÉUÀ¼À£ÀÄß CgÀ¸ÀÄvÁÛ JªÉÄä-ºÀ¸ÀÄUÀ¼À §½ PÁt¹UÀĪÀ UÉÆêÀQÌ JA§ PÉÆPÀÌgÉ. EzÀÄ PÉÆýVAvÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ©½ §tÚzÀ ¥ÀQë, §°µÀ× ºÀ¼À¢ §tÚzÀ PÉÆPÀÄÌ,GzÀݪÁzÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ PÁ®Ä EzÀgÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ.UÀAqÀÄ ¥ÀQëUÀ½UÉ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ PÁ®zÀ°è vÀ¯É, PÀvÀÄÛ ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄðgÀĪÀ ¥ÀÅPÀÌUÀ¼ÀÄ ºÀ¼À¢AiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀªÉA§gï¤AzÀ ªÀiÁZïðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É §lÖ°£ÁPÁgÀzÀ PÀrØUÀ½AzÀ UÀÆqÀÄ ªÀiÁr LzÀjAzÀ MA§vÀÄÛ ªÉÆmÉÖUÀ¼À¤ßlÄÖ E¥ÀàvÁß®ÄÌUÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À vÀ£ÀPÀ ªÀÄjªÀiÁr¸ÀÄvÀÛªÉ. UÀzÉÝAiÀÄ°è vÉÆÃrzÀ UÀÄArAiÀÄ°è ¸ÀvÀÛ UÉÆêÀQÌ AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¨ÉðºÀÆUÀ¼À£ÀÄß D UÀÄArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ±Á¯É PÁè¸ÀÄ J¯Áè ªÀÄÄVzÀÄ, PÉÆ£É ¨É¯ï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß DlPÉÌ ©nÖzÀÝgÀÄ.DUÀ §AzÀ F §¼ÀUÀªÀÅ ªÉÄõÀÄÖç PÉÊ° ZÉ£ÁßV MzÉ wAzÀÄ ªÀÄvÉÛ DlPÉÌ ¸ÉÃjPÉÆAqÀªÀÅ.


¥Àj¸ÀgÀ ¢£À ºÀÄqÀÄPÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ £Á«AzÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ £Á«AzÀÄ £À«ÄäAzÀ §®ÄzÀÆgÀzÀ GzÁå£ÀªÀ£À¢ PÁt¹UÀzÀ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¥ÁætÂ¥ÀQëAiÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ d®zsÁgÉAiÀÄ F £ÀUÀjÃPÀgÀtzÀ PÁ£À£ÀzÉƼÀUÉ J°è vÁ£Éà EgÀĪÀÅzÀÄ D ¤£Àß §AiÀÄPÉAiÀÄ GzÁå£ÀªÀ£À, D ¸ÀÄAzÀgÀ Vj±ÀÈAUÀ. J®èªÀ£ÀÄ ¸ÀAºÀj¹ ºÀÄqÀÄPÀwgÀĪÉÃPÉ? eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄzÀ ¨É¼ÀPÀÄ EAzÀÄ ZÉ°èvÉ ¤£ÀUÉ PÉêÀ® MAzÉà ±ÀvÀªÀµÀðzÀ° dUÀªÁ¼ÉÆà zÉÆgÉAiÀiÁzÉ eÁUÀwÃPÀgÀt vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÉà £À£ÀUÉ ¸ÁPÉAzÉà EAzÉÃPÉ? ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ PÀÆUÀÄ DyðPÀvÉAiÀÄ M®«£ÉƼÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ JµÀÄÖ? QëÃt¸ÀÄwÛgÀĪÀ fêÀ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ¸Àæ-¸ÀºÀ¸Àæ E£ÁßzÀgÀÆ vÀl¸ÀÜ£ÁUÀÄ ¤£Àß ¥Áæ¨sÀ®åPÉ CAPÀıÀ«qÀÄ,ºÉƸÀ aUÀÄgÀÄ ºÀ¹gÀ ºÁ¸ÀÄ F zsÀgÉAiÀÄ ¤ªÀÄð®vÉAiÀÄ ¸ÀºÀdªÁV¸ÀÄ E£ÁßzÀgÀÆ ªÀ£À¥Á®£ÉAiÀÄ ªÀiÁqÉÆÃt ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄĤ¸À ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ ¸ÀqÀ°¸ÉÆÃt. - PÀȵÀÚ£ÁAiÀÄPï ªÀ£ÀåfëUÀ¼À §UÉÎ ¦æÃw¬ÄgÀĪÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÉñÀégÀ gÀQëvÀ CgÀtåzÀ §½ PÀȶ eÉÆvÉUÉ ¸Á»vÀå PÀȶAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ «eÁÕ£À ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ. -9611428901

ಕಾನನ Nov11  

ನಿರುತ್ತರಕ್ಕೆ, ಗಂಗಾ ಸಾಗರ, ಹಕ್ಕಿಲೋಕ, ಪರಿಸರ ದಿನ

ಕಾನನ Nov11  

ನಿರುತ್ತರಕ್ಕೆ, ಗಂಗಾ ಸಾಗರ, ಹಕ್ಕಿಲೋಕ, ಪರಿಸರ ದಿನ

Advertisement