Page 1

1 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


2 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


3 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ತಡ ೋಬ ರಹಷ್ಟ್ರೋಯ ಈದಹಾನ಴ನ, ಮಸಹರಹಶರ.

© ಄ಂಕಿತ್ ಚಂತ಩ಲ್ಲಿ

ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳು ಸ ೋಳು಴ಂತ 2010 ರ ಩ರಕಹರ ಎರಡು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ವಿವಿಧ ಜಹತಿಯ ಷಹಖರಜೋವಿಖಳು ಆ಴ ಎನುೂತಹಾರ . ಷಧಾ ಆಲ್ಲಿಯ಴ರಿಗ , ಷಹಖರಜೋವಿಖಳ ಖಣತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿೋನುಖಳ ಜಹತಿಯ ಩ಹಲು 15,304 ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ . ಷಂಯುಔಾ ರಹಶರಖಳ ಴ರದಿಯ ಩ರಕಹರ ಮ ರನ ೋ ಑ಂದು ಭಹಖದಶುು ಮಿೋನುಗಹರಿಕ ಯು ಔಡಿಮೆಯಹಖುತಹಾ ಬರಲು ಷಹಖರಖಳ ಮಹಲ್ಲನಾ ಮತುಾ ಜಹಖತಿೋಔ ತಹ಩ಹಮಹನ ಕಹರಣಖಳಹಗಿ಴ . ಸ ರತಹಗಿ ನಖರಿೋಔರಣದ ಩ರಭಹ಴ದಿಂದ ಈತೃಶುಮಟ್ುದ ಮಹಲ್ಲನಾ ದ ಸಲ್ಲ, ಕ ೋಲಕತಹ, ಮುಂಬ ೈ, ಅಗಹರ, ಚ ೈನ ೈ ಮತುಾ ಬ ಂಖಳೄರುನಂತಸ ಮಸಹನಖರಖಳಲ್ಲಿನ ಕ ರ -ಔುಂಟ , ನದಿಖಳು ಕ ಳಚ ಸ ತ ಾಯು಴ ಸಳಳಖಳಹಗಿ ಷಮುದರ ಷ ೋರುತಿಾ಴ . ಆಂತಸ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ನಹ಴ು-ನಿೋ಴ು ಎಲಿ ವಿವವ ಮಿೋನುಗಹರಿಕ ಯ ದಿನ಴ನುೂ ನ ನಪಿಸಿಕ ಳಳಲ ೋಬ ೋಔು. . .!

4 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಬಹಲಾದ ಅ ದಿನಖಳಲ್ಲಿ ಕಹಣದಂತ ಮನ ಗ ದೀ ಜೋವಿಯಂದರ ಕಹ ಕಹ ಕಹಗ . ಄ದರ ಔ ಗಿನನುಷಹರ಴ಹಗಿ ಸ ಷರಿಟ್ು ಏಕ ೈಔ ಩ಕ್ಷಿ ಆರಬಸುದು

. ಮನ ಯ ಏರಿಯಹದ ಷುತಾಮುತಾ ಷಹಬರು ಸ ಚಿದೀರು. ಄ನ ೋಔ ಬಹರಿ

ಬುಕಹಾ ದಹರಿ ಮಹಿಳ ಯರನುೂ ಔಂಡು, ಩ರ಩ಂಚ ಄ರಿಯದ ಮನಸಿಿಗ ನಹನಹ ಅಲ ೋಚನ ಖಳು ಬರುತಿಾದೀ಴ು. ಆ಴ರ ೋನು ತ಩ುೃ ಮಹಡಿರು಴ರ , ಸ ರಗಿನ ಩ರ಩ಂಚಕ ಕ ಕಹಣಿಷದಂತ ತಟ್ಟುದ ವಹ಩಴ ೋ, ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಔಣುು ಬಿಟ್ುರ ಬ ೋರ ೋನ

ತಿಳಿಯದು. ಮ ಗಿಗಿರು಴ ಫಿಲುರ್ ನಿಂದ ಩ರಿವುದು ಗಹಳಿಯ ಷ ೋ಴ನ ಑ಂದು ಩ಿಸ್ ಩ಹಿಂಂ್..

಄ದ ಲಿ

ಆರಲ್ಲ

ಅದರ

ಔಣಿುಗ

ಔುಔುಕ಴ುದು

ಔ಩ುೃ

ಬಣು.

ಎಲಹಿ

ಕಹಲದಲ ಿ

ಆದನ ೂೋ

ಧರಿಷು಴ರು...ಷ ಕ ....ಆನ ೂೋನ ೋನ ೋ ಈಸಹಪೋಸಖಳು. ಅದರ ಇ ಅಲ ೋಚನ ಯ ಕ ಂಡಿ ಲಹಕ್ ಅಗಿದುೀ ಕಹಗ ಗ

. ಬ ಂಖಳೄರಿನಲ್ಲಿ ಅ ಕಹಲದಲ್ಲಿ ಄ಶ ುೋನ

಩ರಿಸಿಿತಿ ಸದಗ ಡದಿದೀರ

ಬ ೋಸಿಗ ಯಲ್ಲಿ ವಹಕ, ಷ ಕ

ಆರುತಿತುಾ. 25 ಴ಶಾಖಳ ಹಿಂದಿನ ಮಹತು. ಷಮತ ೋಲನ ಷಹಔಶುು ಩ಹರಔಿತಿಔ಴ಹಗಿತುಾ. ಅಖತಹನ ೋ ವಿಜ್ಞಹನದ ಩ಹಠವಂದರಲ್ಲಿ ಔ಩ುೃ ಬಣು ಸ ಚುಿ ವಹಕ ಹಿೋರುತಾ಴ ಅದೀರಿಂದಲ ೋ ಮರುಭ ಮಿ ಩ರದ ೋವದ಴ರು ತಂ಩ಹಗಿರಲು ಬಿಳಿ ಬಟ ು ಧರಿಷುತಹಾರ ಂಬ ಩ರಿಔಲೃನ ಮ ಡಿಬಂದಿತುಾ. ಅದರ ಇ ಕಹಗ , ಸ ೋಗ ಉಷರ಴ಳಿಳಯಂತ ಬಣು ಬದಲಹಿಂಷದ ಷ಴ಾ ಊತುಖಳಲ ಿ ಔ಩ುೃತನ಴ನುೂ ಕಹಯುೀಕ ಳುಳತಾದ . ಇ ಩ಕ್ಷಿಖಳಿಖ

ಅ ಮಹಿಳ ಯರಿಖ

ಔ಩ುೃ ಸ ದಿಕ ಯ ಷಹಮಾ ಆದ ೋ ಎಂದ ೋ ಬಸಳ ಴ಶಾದ ಬಹಲಾದ ನಂಬಿಕ . ಑ಮೆೆ

ಬಿೋದಿಯ

ಕಹಗ ಯಂದನುೂ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ಸಕಿಕರು಴ುದು ಮಔಕಳಿಗ ನಂಬಿಕ

5 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016

ಸುಡುಖನ ಬಬ

ಷಹಕಿದೀ. ಮಹತರ

಄಴ರ

ಇ ಷಹಔು಴

ನಂತರ

ತಮೆ

ಸಷಹಾಂತರಿಷುತಹಾರ

ಎಂಬ

ಬ ೋರ

ಮ ಡಿತುಾ. ಮನ ಯಲ್ಲಿ

಄ತಿವಿರಳ಴ಹಗಿ

ಅಸಹರಮಿಔುಕತಿತುಾ.


ಮಿಔಕ ಅಸಹರ ಩ದಹಥಾ಴ನುೂ ಕಹಗ ಖಳು ಖಹಲ್ಲ ಮಹಡು಴ುದರಲ್ಲಿ ಎತಿಾದ ಕ ೈ. ಎಂದ ೋ ಑ಮೆೆ ಖ ೋ ಖ ೋ ಅಟ್಴ಹಡಿ ನಂತರ ವಹಲ ಔಡ ಗ ಸ ರಟ .

ಬ ಴ರು ಸನಿಸನಿಯಹಗಿ ಮುತಿಾನಂತ ಮುಕ಴ನುೂ ಮುತುಾತಿಾತುಾ.

ಆದೀಕಿಕದೀಂತ ತ ಩ೃನ ಮಹಂಷದ ಮುದ ಯ ೀ ಂದು ತಲ ಯ

ಮೆೋಲ ಬಿದುೀ ಬ ಚಿನ ಯ ಄ನುಭ಴಴ಹಿಂತು.

ನ ೋಡಿದರ ಸಕಿಕ ಮರಿ... ಚಔಕ಴ನಿದಹೀಖ ಚಔನ್ ಄ಂಖಡಿಗ ನನೂನ ೋ ಔಳುಹಿಷಲಹಖುತಿತುಾ. ಑ಳ ಳಯ ಮಹಂಷ

ತರುತ ಾೋನ ಂಬ ನಂಬಿಕ . ಕ ೋಳಿಖಳ ಬಬಾರ ಸತಹಾಕಹಂಡ, ರಔಾದ ೋಔುಳಿ, ಅಔರಂದನ ಖರಹಿಸಿದುೀ ಬಿಟ್ುರ ಯಹ಴ ಩ಕ್ಷಿಯನುೂ ಮುಟ್ಟುದ ಄ನುಭ಴ ಆರಲ್ಲಲಿ. ಮನ ಯ

ಬಳಿ ಷಹಕಿದೀ ಕ ೋಳಿಖಳು ಄ಶ ುೋನ ಸಹರು಴ ಷಹಸಷ

ಕ ೈಗ ಳುಳತಿಾರಲ್ಲಲಿ಴ಹದೀರಿಂದ ಩ಹರಣಿಖಳ ಂದ ೋ ಭಹವಿಸಿದ ೀ. ಆನುೂ ಜೋ಴ವಿದೀ ಅ ಜೋವಿ ನ ೋಡಿದಹಕ್ಷಣ ಕ ೋಳಿ ಄ಂಖಡಿಯ ಄ಶ ು ಚತರಣ ಮಿಂಚನ ಴ ೋಖದಲ್ಲಿ ಔಣುೆಂದ ಚತಿರೋಔರಣಗ ಂಡಂತಹಿಂತು. ಯಹರ ೋ ದುರುಳರು ಆದನುೂ ಄ಂಖಡಿಿಂಂದ ಎಷ ದಿರಬ ೋಔು ಎಂದು ಷುತಾಮುತಾ ಔಣ್ಹುಡಿಸಿದ . ವಹಲ ಯ

ಸಹಖ

಴ಷತಿ

಩ರದ ೋವ಴ಹದೀರಿಂದ

಄ಂತಸ ಄ಂಖಡಿಖಳು ಕಹಣಸಿಖಲ್ಲಲಿ. ಕಿರ್ರ ಕಿರ್ರ ಖುಟ್ುುತಿಾದೀ

ಸಕಿಕ

ತ ಗ ದುಕ ಳುಳ಴

ಮರಿಯನುೂ ಅಲ ೋಚನ

ಕ ೈಯಲ್ಲಿ

ಸರಿದು

ನಡ

ಬಗಿಿಷು಴ಷ್ಟ್ುಿಗ ಷ ೂೋಹಿತ “ ಸ ೋ ನ ೋಡ ೋ ತಲ ಯ ಮೆೋಲ

ಎಂದು ತಲ ಯನ ೂೋ ಕಿತುಾ ಸಹಔು಴ಂತ

ಮೆೋಲ

ಮಹಡಿಸಿ

ಖ ಡ ಂದನುೂ

ತ ೋರಿಸಿದ. ಄ದು ಕಹಗ ಯ ಖ ಡ ಂದು ಕಚತ ಩ಡಿಸಿದ. ಒಸ ೋ... ಄ದನುೂ ಮರಳಿ ಖ ಡಿಗ ಷ ೋರಿಷಬ ೋಕ ಂದು

ನಿಧಾರಿಸಿದ ಴ು.

ಮುದ ೀಯನುೂ

ಕ ೈಯಲ್ಲಿ

ಮೆಲಿನ

ಚೋರಹಡುತಾ

ಬಹಿಂ

ತ ಗ ದದೀನುೂ

ಮೊದಲ

ಬಹರಿಗ

ಔಂಡ .

ಮಹಂಷದ ಎತುಾಕ ಂಡ . ಄ದ ೋ ಯಹ಴ುದ ೋ

ಸಲುಿಖಳಿರಲ್ಲಲಿ. ನಷುಗ ಂ಩ು ಬಣುದ ಮಿದು಴ಹದ ಚಮಾ.... ಅಸಹರಕಹಕಗಿ ಸಂಬಲ್ಲಸಿತ ೋ ಄ಥ಴ಹ ನ ೋವಿನ ಅಔರಂದನವೋ ನಹ ಸ ೋಳದಹದ . ಩ುಔಕ ಮ ಡದ ದ ೋಸದಲ್ಲಿ ರ ಕ ಕ ಮ ಡಿದೀನುೂ ನ ೋಡಿ ಕ ಂಚ ಖಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯಹದ . ಷಣು ಷಣು ಕಹಲುಖಳು, ಄ದರಲ್ಲಿ ಮಿದು಴ಹದ 6 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಈಖುರುಖಳು...ಆ಴ ಲಿ ಮನನಹಟ್ಟತು. ಆನೂ ಖ ಡಿಗ ಷ ೋರಿಷು಴ ಮುನೂ಴ ೋ, ಅಸಹ! ಮರಿಯಂದನುೂ ಕಹ಩ಹಡಿದ ಎಂದು ಖ಴ಾದ ಭಹ಴ನ ಮ ಡಿತುಾ.

“ಎಲ ೈ ಮ ಢ, ಄ಸಂಕಹರಿ ಮಹನ಴ ಎಂದು ನ ನಪಿಷಲ ಂದ ೋ

ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಹಕ್ಷಣ ಅಸಹರ ಄ರಸಿ ಸ ರಟ್ಟದೀ ತಹಿಂ ಕಹಗ ತನೂ ಎಲಿ ವಕಿಾಯನ ೂೋಖ ಿಡಿಸಿ ನ ೋರ 90 ಡಿಗಿರ ಕ ನದಲ್ಲಿ ನನೂ ಷುಳಿಯಮೆೋಲ ತನೂ ಭಜಾಿಂಂದ ಮಿೋಟ್ಟತು. ಸ ಮೆೆಯ ಷುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೀ ಭರಮೆಿಂಂದ ಸ ರ ಬಂದಹಖ ಴ಹಷಾ಴ ಄ರಿ಴ಹಿಂತು. ಄ದು ಕಹಗ ಮರಿ, ಔುಟ್ಟಕಿದುೀ ತಹಿಂ ಕಹಗ ಯಂದು ಄ರಿ಴ಹಿಂತು. ತನೂ ಮರಿಗ ೋಷಕರ ನನೂನ ೂೋ ಸಹರಿಷು಴ ವಕಿಾ ಸ ಂದಿದುೀ ತಡ ಮಹಡಿದರ ಈಳಿಗಹಲವಿಲಿ಴ ಂದು ಖ ಡಿಗ ಮರಳಿ ಷ ೋರಿಷಬ ೋಕ ನುೂ಴ ಮನ ೋಭಹ಴ ಸಹರಿಸ ೋಗಿ ಮರಿಯನುೂ ಩ಔಕಕ ಕ ಎಷ ದು ಕಹಲ್ಲಕತ ಾ. ಕಹಿಸ್ ರ ಮಿನ ಑ಳಸ ೋಗಿ ಷುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ ೈಯಹಡಿಸಿದಹಖ ಬ ಚಿನ ಯ ಄ನುಭ಴಴ಹಿಂತು, ಬ ರಳು ಕ ಂ಩ಗಹಗಿತುಾ. ಮನ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶಯ ಩ರಷಹಾಪಿಷಲ್ಲಲಿ಴ಹದೀರಿಂದ ವಹಷ ರೋಕಿಾಖಳ ೋನು ನಡ ಯಲ್ಲಲಿ. ಸತಹಾರು ಴ಶಾಖಳ ನಂತರ ಯಹ಴ುದ ೋ ಩ರಚ ೋದನ ಆಲಿದ ಮತ ಾಮೆೆ ಕಹಗ ಿಂಂದಲ ೋ ಔುಟ್ುಕಿಸಿಕ ಂಡ ೋ. ಅ ನ ೋ಴ು ಸಲ಴ಹರು ಴ಶಾ ಮಹನಸಿಔ಴ಹಗಿ ಈಳಿದಿತುಾ. ಮೊದಲ ೋ ಮನ ಯ ಅರ್ಥಾಔ ಸಿಿತಿ ದುಬಾಲ಴ಹಗಿದೀರಿಂದ ಆಲಿದ ಩ಹರರಬುಖಳು ಎಂದು ಮನ ಮಂದಿ ಗ ಣಗಹಡಿದರು. “ನಿೋನ ೋಕ ಕೋ ಸ ೋಗಿದ ೀ ಄ದರ ಸತಿಾರ ಔಡಿಿ ಆಡ ೋಕ ” ಎಂಬ ಩ರವ ೂಗ ನನೂ ಄ಮಹಯಔ ಮೌನ಴ ೋ ಈತಾರ಴ಹಗಿತುಾ. ಸಲ್ಲಿಯ ಩ಹದಷಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿ಴ಹಾತ ಏರು಩ ೋರಹಗಿ ಬಿದೀರ ವಿಮುಕಿಾಗ , ಔಂಚಗ ಸ ೋಗಿ ಚನೂದ ಸಲ್ಲಿ

ಮುಟ್ುಬ ೋಕ ಂಬ ಅಲ ೋಚನ ಮಿಂಚನ ಴ ೋಖದಲ್ಲಿ ಸರಿದು

ಬರುತಾದ . ಅದರ ಕಹಗ ಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮನ ಮಂದಿಗ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೋಗ ಩ರತಿ ಜೋವಿಗ ಑ಂದ ಂದು ದ ೋ಴ರಿದಿೀದೀರ ಇ ನ ಩ದಲ್ಲಿ ಆಡಿೋ ಭಹರತ಴ನುೂ ಷುತಾಬಸುದಹಗಿತುಾ ಎಂದು ಹಿಗಿಿದ

. ಄ನ ೋಔ ಬಹರಿ ಯಹರು

ನ ೋಡದ ಸಹಗಿ ಸಲ್ಲಿಯ ಅಯ ತಪಿೃಸಿ ಮೆೈಮೆೋಲ ಬಿೋಳಿಸಿಕ ಂಡಿದ .ೀ ಷಂಷಹರ ನ ಡ ಷು಴ುದ ೋ ಔಶುವಿದಹೀಖ ಔಂಚಗ

ಸ ೋಖು಴ುದನುೂ

ಮೊಟ್ಔುಗ ಳಿಸಿ

ಲ ೋಔಲ್

ಖುಡಿಗ

ಸ ೋಗಿ

಩ೂಜ

ವತಕ ೋ಩಴ುಂಟಹಗಿತುಾ. ಩ರ಴ಹಷ ಕ ೈ ತಪಿೃ ಸ ೋದೀರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಯ ದ ೋ಴ರನುೂ ವಪಿಸಿದ ೀ ಈಂಟ್ು. ಹಿೋಗ ಯೋ ಕಹಗ ಗ ಸತಿಾರದ ವನಿ ದ ೋ಴ರ ಖುಡಿಗ ಸ ೋದರ ಷಹಔು ಎಂದು ಸ ೋಳಿದಹಖ ಮತ ಾಮೆೆ ಸಿಟಹುಿಂತು. ಆದು಴ರ ಖ

಄ಂತ

ಇ ಕಹರಣಖಳಿಂದ

಩ರ಴ಹಷದ ಄಴ಕಹವ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಬ ಳಗಿನ ಜಹ಴ದಲ್ಲಿ ಸುಂಜಕ ಕ ಬದಲಹಗಿ

ಕಹಗ ಔ ಗಿದರ ನ ಂಟ್ರ ಅಖಮನ ನಿಶ್ಚಿತ. ಄ನ ೋಔ ಬಹರಿ ಇ ರಿೋತಿಯಹಗಿದೀರ ನ ಂಟ್ರಿಶುರು ಅಖಮಿಷಲ್ಲಲಿ.

7 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016

ಮಹಡಿಸಿದೀರಿಂದ


ಔ಩ೃನ ಯ ಬಣುದ ಄ಚಿರಿ ಮುಂದು಴ರ ಷು಴ುದಹದರ .... ಔ಩ೃನ ಯ ದ ೋಸದ ಕಹಗ ವಹಕವಿೋರಿ ಬಿಸಿ ದ ೋಹಿಖಳು ಎಂಬ ಔಲೃನ ಆನ ೂ ತ ರ ದಿರಲ್ಲಲಿ. ಸುಟ್ಟುದ ಮರಿ ಔ಩ೃಗಿಲಿ಴ಹದೀರಿಂದ ಄ದರ ತಹಿಂ ಄ದನುೂ ಷುಟ್ುು ಔರರಗ ಮಹಡಿಷುತಾದ , ಆದು ಄಴ುಖಳಿಗ ತಟ್ಟುರು಴ ವಹ಩ ಎಂದು ನಂಬಿದ ೀ. ಔ಩ುೃ ಕಹಗ ಖಂಡು, ಬ ದು ಔತಿಾನ ಕಹಗ ಸ ಣುು (ನ ೋಡಲು ಷವಲೃ ಷುಂದರ)

ಎಂಬ ಄಩ಭಹ಴ನ

ಎಲಹಿ ಒದು ಮುಗಿದು ಩ಕ್ಷಿವಿೋಕ್ಷಣ್ ಗ

ತ ಡಗಿಸಿಕ ಂಡಹಖಲ ೋ ಄ಳಿಸಿಸ ೋದದುೀ. ಅಂದಿನ ದಿನಗಳು ಷಹಹಿತಾದ ಈಲ ಿೋಕಖಳಲ್ಲಿ ಬಸಳ ಔಡಿಮೆ ಕಹಣಸಿಖು಴ ಇ ಸಕಿಕ, ಮಸಹಕಹ಴ಾಖಳಲ್ಲಿ, ಔವಿ ಔ಴ನಖಳಲ್ಲಿ, ಔಥ ಕಹದಂಬರಿಖಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚದುೀ ವಿರಳ. ಅದರ ಷಂಷೃತ ಷಹಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಕ ಲ಴ು ಔುತ ಸಲಕಹರಿ ಈಲ ಿೋಕಖಳಿ಴ . ಮಸಹಭಹರತದ ಕಹಲದಲ್ಲಿ ಮಿೋನು-ಮಹಂಷ, ಆನಿೂತರ ಔದೀರ ಄಴ನಿಗ ಜಂಖಲ್ ಕ ರೋ ಔಬಿಬಣ ಆನಿೂತರ ಷಹಮಹಗಿರಖಳನುೂ ಔದೀರ ಄಴ನು ಸೌಸ್ ಕ ರೋ ಅಖು಴ಂತ ವಪಿಷಲಹಖುತಿಾತುಾ. ಹಿಂದ

ಧಮಾದ ಐದು

಴ಗಿೋಾಔರಣ, ಕಹಗ ಯ ಬ ೋರ ಬ ೋರ ಜಹತಿಖಳನುೂ ಬಿಂಬಿಷುತಾದ ಎಂದರ ಅವಿಯಾ಴ ೋ ಷರಿ. ಬಹಲಾದ ಕೌತುಔದ ವಿಶಯ಴ಹದ, ಷುಟ್ುರ ಔ಩ಹೃದಿೋತು ಎಂಬ ಉಸ ಔ ಡ ಷ ಯಾನಿಂದ ಷುಟ್ುು ಔರಔಲಹದ ಷಂಖತಿ ಩ಹರಚೋನ ಷಹಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಩ರಷಹಾಪಿಸಿದ . ಴ಹಲ್ಲೀಕಿ ರಹಮಯಣದ ಄ಯೋಧಾಕಹಂಡದಲ್ಲಿ ಆಂದರನ ಮಖ ಜಯಂತನ ಂಬು಴ನು ಸಿೋತ ಗ ಄಴ಮಹನ ಮಹಡಿದನ ಂದು ರಹಮ ಑ಔಕಣುು ಕಹಗ ಯಹಖು ಎಂದು ವಪಿಸಿದೀನಂತ . ಩ೌರಹಣಿಔ ಄ಖಷಯ ಮುನಿಯು ಭ ಮಿಯ ಷಮತ ೋಲನ ಕಹಯುೀಕ ಳಳಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಹರತಕ ಕ ಬಂದಹಖ ಔಿಶುನನುೂ ತ಩ೃಷುಿ ಮಹಡಿ ಹಿಮ಴ದ್ ಗ ೋ಩ಹಲಷಹವಮಿ ಬ ಟ್ುದಲ್ಲಿ ಖುಡಿಯಂದನುೂ ಩ರತಿಶಹುಪಿಸಿದೀನು.

8 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಷುತಾಲ್ಲನ ಩ರವಹಂತತ ಕಹ಩ಹಡಲು ಮುನಿಯು ಸಂಷಖಳನುೂ ಬರಮಹಡಿಕ ಂಡು ಕಹಗ ಖಳು ಔಣೆರ ಯಹಖು಴ಂತ ವಪಿಸಿದೀನಂತ . ಷ ಯಾ಩ುತರ ವನಿ ದ ೋ಴ನಿಗ ಬ ಳಕ ೋ ವತುರ಴ಹಗಿ ಎಲಿ಴ೂ ಔತಾಲ ಬ ೋಕ ಂದು, ಄ದ ೋ ರಿೋತಿಯಹಗಿ ಕಹಗ ಯನ ೂೋ ತನೂ ಴ಹಸನ಴ನಹೂಗಿ ಅರಿಸಿಕ ಂಡಿದೀ. ಴ಷಂತರಹಜನ ನುಡಿಯಂತ ಭವಿಶಾ ನುಡಿಯಲ್ಲಕ ಕ ಕಹಗ ಯೋ ಈತಾಮ಴ಂತ . ಩ುರಹಣಖಳ ಩ರಕಹರ 35 ರಶುು ಷಮಹನಹಥಾಔ ಸ ಷರುಖಳು ಕಹಗ ಗ ಮಹತರ ಆ಴ . ಜ ಾೋತಿೋವವರನು ತನೂ “಴ಣಾ ರತಹೂಔರ” ಎಂಬ ಕಹ಴ಾಕಹಕಗಿ ಮಿೋಷಲ್ಲಟ್ು ಩ದ ಩ುಂಜದ ಩ುಷಾಔದಲ್ಲಿ ಔಳಳನಿಗಿರಬ ೋಕಹದ ಖುಣಖಳಲ್ಲಿ “ಕಹಗ ಯಂತ ಔಣುು” ಎಂದಿದಹೀನ . ಮುಂಜಹನ ಯ ಔ ಗಿನ ಄ಥ಴ಹ ಄ತಿಸ ಚುಿ ಔ ಖು಴ ಷಂಕ ೋತ ನ ಂಟ್ರ ಅಖಮನ, ಷತಹಾಖ ಪಿಂಡ ಸಿವೋಔರಿಸಿದರ ಷವಖಾ ಩ಹರಪಿಾ, ಆನಿೂತರ ನಂಬಿಕ ಖಳು ಇಖಲ ಩ರಚಲ್ಲತ಴ಹಗಿ಴ . ನನೂ ತಂಗಿಯ ಮರಣ಴ಹದಹಖ ಕಹಯಾ ಮುಗಿದಮೆೋಲ ಮಳ ಯ ಕಹರಣ ಕಹಗ ಖಳು ಪಿಂಡ ಷ ೋವಿಷಲು ಬರದ ೋ ಆದೀ ಕಹರಣ ವ ೃೋಔದ ಩ರಮಹ಴ಧಿಗ ಎಲಿರನುೂ ದ ಡಿದುೀಂಟ್ು. ಬರಸೆ ದ ೋ಴ನು ಕಹಗ ಯಂದಕ ಕ ಔರ್ಥಸಿದುೀ ಭುವುಂಡಿ ರಹಮಯಣ಴ ಂದ ೋ ಩ರಸಿದಿುಯಹಿಂತು. ರ ೋಮನ್, ಗಿರೋಕ್ ನಹಖರಿೋಔತ ಖಳಲ್ಲಿ ಆ಴ುಖಳನುೂ ಄಩ವಔುನದ

ಷ ಚನ ಖಳ ಂದ ೋ

಄಴ರಲ್ಲಿಯ

಄ನ ೋಔ ನಂಬಿಕ ಖಳು ನಮೆಂತ ಯೋ

ಮನ ಮಹಡಿದೀ಴ು. ಷಹವಿರ

ಔುತ ಸಲದ

಴ಶಾಖಳಶುು

ಗ ೋ಩ುರದಲ್ಲಿ ಕಹಯುೀಕ ಂಡು

ಭಹವಿಷಲಹಗಿದ .

6

ವಿಶಯ಴ ಂದರ

ಆತಿಸಹಷದ ಕಹಗ ಖಳ

ಬಂದಿದಹೀರ .

ಲಂಡನ್ ಴ಹಷ಴ನು

಄಴ುಖಳ

ಷಂಖ ಾ

ಕ್ಷಿೋಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ರಹಜಾದಲ್ಲಿ ಬರ ಈಂಟಹಗಿ ಜನಷಹಮಹನಾರಿಗ ಔಂಟ್ಔಖಳಹಖುತಾ಴ ಬಲ಴ಹದ ನಂಬಿಕ . ರಹಣಿಯು ಄ದಕಹಕಗಿ ಕಹಗ ಩ಡ ಯಂದನುೂ ನ ೋಮಿಸಿದೀಳು,

ಇಖಲ

ಆದ . ಹಿಂದ ಮೆೆ ಩ರಧಹನಿಯಹಗಿದೀ ಚಚಾಲ್,

ಕಹಔಖಳ ಷಂಖ ಾಯನುೂ 8ಕ ಕ ಸ ಚಿಸಿದನು. ಅಸಹ! ಄಴ುಖಳಿಗಿರು಴ ರಹಜ ಮಯಹಾದ ಸ ೋಳತಿೋರದು. ಩ಂಚತಂತರದ ಕಹಔ ಖುಬಬಔಕ ಔಥ , ನಿೋರಿನ ಸ ಜಗ ಔಲುಿ ತುಂಬಿ ನಿೋರಿನ ಮಟ್ು ಏರಿಸಿ, ಔುಡಿದು ಬುದಿು಴ಂತಿಕ ಮೆರ ದ ಔಥ ಿಂಂದ ಹಿಡಿದು “ಏನ಩ಹೃ ಕಹಗ ಸಹಸಿಾೋಾಯ ” ಎಂಬ ಷಹಮಹನಾ ಬಹಯುೂಡಿ ಆಂದಿಖ ಩ರಚಲ್ಲತ.

9 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016

ಎಂದ ದಿಖ


ಇಂದಿನ ದಿನಗಳು ಭಹರತದಲ ಿೋ 5 ಜಹತಿಯ ಕಹಗ ಖಳು ಕಹಣಸಿಖುತಾ಴ . ಕಹವಿಾಡ ಔುಟ್ುಂಬಕ ಕ ಷ ೋರಿದ ಆ಴ು The jungle crow house

(Corvus

macrorhynchos)

crow (Corvus

ಮತುಾ

splendens)ಸ ಚುಿ

ಔಂಡುಬರುತಾ಴ . ಕಹಶ್ಚೀರದ ‘ಜಹಕಹಿ’ ಗಿಡುಖದ ಗಹತರಕ ಕ ಷಮನಹಗಿದ . ಕಖ಴ಖಾಖಳಲ್ಲಿ “ಜ ೋ” ಖುಂ಩ು ಷವಲೃ ಬುದಿು಴ಂತ ಆರುತಾ಴ . “ಕಖ” ಸ ೋಗ ಕಹಖುಣಿತದಲ್ಲಿ ಄ನುಔರಮಿಔ಴ಹಗಿ ವಿಶ್ಚಶುವೋ ಸಹಗ ಯೋ “ಕಹಗ ” ಴ಹಾಔರಣದಲ್ಲಿ “ಕಖ” ಩ದಕ ಕ ಬಸಳ ಸತಿಾರ. ಬ ೋರಹ಴ ಩ಕ್ಷಿಖ ಇ ಭಹಖಾ ಲಭಿಸಿದಿೀಲಿ. ತಲ ಿಂಂದ ಬಹಲದ಴ರ ಖ ಔಡು ಔ಩ುೃ ಩ುಔಕಖಳು. ದಿಟ್ಟುಸಿ ನ ೋಡಿದರ ಷೌರಮಂಡಲದ ಔ಩ ೃ ಕಹಣಿಸಿೋತು. ತಲ ಸಹಖ

ಔುತಿಾಗ ಭಹಖದಲ್ಲಿ ಷವಲೃ ನಿೋಲ್ಲಯ ಜಳ಩ು ಗ ೋಚರಿಷುತಾದ . ಆದಿೀಲ ಔ಩ೃನುೂ

ಮರ ಮಹಚು಴ಂತಹ ಔ಩ುೃ. ಔತಿಾನ ಷುತಹಾ ಬ ದು ಬಣುದ ಲ ೋ಩ನವಿದೀರ - ಸೌಸ್ ಕ ರೋ. ವಿರಳ಴ಹಗಿ ತ ನುೂ ತಖಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಕಹಗ ಯಹಗಿ ಬ ೋರ ಂದು ಸ ಷ ಜಹತಿ ಩ಕ್ಷಿ ಔಂಡುಹಿಡಿದ ಴ು ಎಂಬ ಭರಮೆ ಩ಕ್ಷಿ ವಿೋಕ್ಷಔರನುೂ ಅ಴ರಿಷುದುೀಂಟ್ು.

ಕ ೋಗಿಲ ಯ ಷ ೋಮಹರಿತನಕ ಕ ಬಲ್ಲಯಹದದುೀ ಇ ಕಹಗ ಖಳ ೋ, ಄ದರಲ್ಲಿಯ

ಉರು

ಕಹಗ ಖಳು ಸ ಚುಿ. ತನೂ ಮೊಟ ುಯಂದ ೋ ಕಹ಴ು ಕ ಟ್ುು ತನೂ ಮರಿಯಂದ ೋ ಷಹಕಿ ಷಲುಹಿ ಬ ಳ ಷು಴ ಩ರಿ, ಄ಚಿರಿ. ಇ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಹಗ ಷಂತತಿಗ ನಶುದ ಬದಲು ಲಹಭ಴ ೋ ಸ ಚ ಿಂದು 16 ಴ಶಾದ ಄ಧಾಯನ ಸ ೋಳುತಾದ . ಮೊಟ ುಿಂಟ್ು ಩ರಹ಴ಲಂಬಿ ಸಕಿಕಖಳು ಆತರ ಄಩ಹಯಖಳಿಂದ ಖ ಡನುೂ ರಕ್ಷಿಷುತಾ಴ . ಕ ೋಗಿಲ ಮರಿಖಳು ಸ ಚುಕ ಅಸಹರಕಹಕಗಿ ಬ ಬಿಬಡುತಾ಴ , ಆದರಿಂದ ಪೋಶಔರು ಸ ಚುಿ ಅಸಹರ ತರಲು ಑ತಾಡ ಸ ೋರುತಾದ . ಕಹಗ ಖಳು ಷವಲೃ ಮಟ್ಟುಗ ಷಹಮಹಜಔ ಜೋವಿಖಳು. ಖುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹರಕಹಕಗಿ, ಷಂಗಹತಿಗಹಗಿ, ತನೂ ಩ರದ ೋವಕಹಕಗಿ ಄ನ ೋಔ ಜಖಳಖಳು ಷಹಮಹನಾ. ಕಹಗ ಯಂದು ಷತಹಾಖ ಄಴ು ತ ೋ಩ಾಡು಴ ವ ೃೋಕಹಚರಣ್ ಗ ತ ಾೋ ಆದ . ಬಸುವಃ ಆದರಿಂದಲ ೋ ಯಹರಹದರು ಷತಹಾಖ ಔ಩ುೃ ಬಟ ುಯ ಷಂ಩ರದಹಯ ಮತುಾ ಅಂದ ೋಲನಖಳಲ್ಲಿ ಔ಩ುೃ ಩ಟ್ಟು ರ ಢಿಗ ಬಂದಿರಬಸುದು. ಄ದ ೋನ ೋ ಆರಲ್ಲ ಆನೂಶುು ಄ಧಾಯನಖಳು

ಬಸಳ ಔುತ ಸಲಕಹರಿ ವಿಶಯಖಳನುೂ ಬಿಚಿಡುತಾದ . ಕಹಔಖಳು

ಸ ಣುು-ಖಂಡು ಎಂದು ಮನುಶಾನ ಮುಕ಴ನುೂ ಩ರತ ಾೋಔ಴ಹಗಿ ಖುರುತಿಷಬಲಿದು. ಴ಷುಾವಿನ ಩ರಿಮಹಣ 10 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


಄ರಿಯಬಲಿದು. ಎಲ್ಲಿ ಸ ಚುಿ ಅಸಹರವಿದ ಯಂದು ಖುರುತಿಸಿ ಸ ಔಕಬಲಿದು. ಬಣುಖಳನುೂ ಔ ಡ ಖುರುತಿಷು಴ ಷಹಮಥಾಾ ಸ ಂದಿ಴ . ಜ್ಞಹ಩ಔ ವಕಿಾಯನುೂ ಔ ಡ ಩ರಿೋಕ್ಷಿಸಿ ಧಿೋಗಾ ಕಹಲ ಈಳಿಯುತಾದ ಂದು ಸ ೋಳಲಹಗಿದ . ಄ಟ ನ್ೂ ಬರ ೋ ಕ ಂ಩ು,

“ಲ ೈಫ್ ಅಫ್ ಬರ್ಡ್ಿಾ” ಷಹಕ್ಷಯಚತರದಲ್ಲಿ

ಸಸಿರು ಷಂಚಹರಿ ದಿೋ಩ಖಳ ಄ಥಾ಴ನುೂ ಮತುಾ ಄ದನುೂ ಮನುಶಾರಿಗ ಸ ೋಗ ಄ನವಿಂಷುತಾದ

ಎಂಬುದನುೂ ಔರಹರು಴ಹಕಹಕಗಿ ಄ಥ ೈಾಸಿಕ ಂಡಿದ ಎಂದು ತ ೋರಿಷುತಹಾರ . ಈಲಹಿಷಭರಿತ ಇ ಚತರಣದಲ್ಲಿ ಬಿೋಜವಂದನುೂ ಑ಡ ಯಲು ಜೋಬರ ಕಹರಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಬಿೋಳಿಸಿ ಕಹದುಔುಳಿತಿರುತಾದ . ಕ ಂ಩ು ದಿೋ಩

ಬಂದಹಖ

ಸ ೋಗಿ ಮೆಲುಿತಾದ . ಆನ ೂಂದು ಚತರಣದಲ್ಲಿ ಚಂ಩ಹಂಜ ಄ಥ಴ಹ ಷಷಾನಿಖಳಿಗ ಷ ಡುಿಸ ಡ ಯು಴ಂತ ನಿದವಾನ ಄ತಹಾವಿಯಾ ಈಂಟ್ು ಮಹಡುತಾದ . ಷತಾ ಮರದ ದಿಮಿೆಯಳಗ ಸುಳು

ಕ ರ ಯು಴ುದನುೂ ಅಲ್ಲಸಿ

ಔಡಿಿಯಂತಸ ಷಲಔರಣ್ ಈ಩ಯೋಗಿಸಿ ಸುಳುಖಳನುೂ ಆರುಷುಮುರುಷುಗ ಳಿಸಿ ಔಡಿಿಯನುೂ ಔಚುಿ಴ಂತ ಮಹಡಿ ಸುಳು ಹಿಡಿದಹಖ ಸ ರ ತ ಗ ಯುತಾದ . ಄ದುುತ಴ ೋ ಷರಿ! ಭ ತಹನ್ ದ ೋವದ ರಹಶರ ಩ಕ್ಷಿಯ ಷಹಿನ ಗಿಟ್ಟುಷು಴ುದರಲ್ಲಿ ಅವಿಯಾ಴ ೋನಿಲಿ. ಉಟ್ದ ನಂತರ ತಟ ುತ ಳ ಯು಴ಹಖ ಮಿಔಕ ತುಣುಔುಖಳನುೂ ಎಷ ದು ಗಹಳಿಯಲ ಿೋ ಕಹಾಚ್ ಹಿಡಿಯು಴ ಅಟ್, ಬಿದೀ ಔಷ಴ನುೂ ಸ ಕಿಕ ಬುಟ್ಟುಗ ಸಹಔು಴ ಷಂಖತಿ ಎಲಿ಴ೂ ಬುದಿು಴ಂತಿಕ ಯ ವಿಶಯ಴ನುೂ ಩ುಷ್ಟ್ುೋಔರಿಷುತಾ಴ . ನಹಖರಸ ಳ ಯಲ್ಲಿ ಑ಮೆೆ ಸುಲ್ಲ

ಖಣತಿ ಮಹಡು಴ ಴ ೋಳ ಆಂತಸ ಷನಿೂ಴ ೋವವಂದು ನಡ ದುಸ ೋಿಂತು.

ನಡಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಖಷುಾ ತಿರುಖು಴ ಴ ೋಳ ಸುಲ್ಲಯಂದು ಬ ೋಟ ಯಹಡಿರು಴ ಷಂಜ್ಞ ಕಹಗ ಖಳ ಷಸಹಯದಿಂದ ಄ಲ್ಲಿನ ಴ಹಚರ್ ಔಂಡುಹಿಡಿದ. ಬ ೋಟ ಯಹಡಿದ ನಂತರ ಮಿಔಕ ಅಸಹರ಴ನುೂ ತಿನೂಲು ಗಿರಕಿ ಸ ಡ ಯುತಿಾದೀ ಷನಿೂ಴ ೋವ಴ದು. ಩ರಿಶ್ಚೋಲ್ಲಸಿದಹಖ ರಔಾ ಸಿಔಾ ಸಂದಿಯ ದ ೋಸ ಔಂಡಿತು. ನಂತರ ಕ ಂಚ ಮುಂದ ಷಹಗಿದಹಖ ಸುಲ್ಲಯನುೂ

ಮುಖಹ ಮುಖಿ ಔಂಡ ಴ು. ಜೋ಴ನದಲ್ಲಿ ಩ರ಩ರಥಮ ಬಹರಿಗ ಷಹಲದ ಂಬಂತ ನಡಿಗ ಯಲ್ಲಿ

ಸುಲ್ಲಯನುೂ ತ ೋರಿಸಿದ ಕಹಗ ಗ ನಹನು ಚರಊಣಿ.

11 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಇನ್ಮಂದಿನ ದಿನಗಳು ಷದಹ ಬದಲಹಖು಴ ಩ರಿಷರಕ ಕ ಸ ಂದಿಕ ಳುಳ಴ುದರಲ್ಲಿ ಕಹಗ ಖಳದ ೋ ಮೆೋಲುಗ ೈ. ತಹನ ಬಬನ ೋ ಬುದಿು಴ಂತ, ಜಖತಿಾನ ಑ಡ ಯ ಎಂಬ ಮನುಶಾನ ಄ಟ್ುಸಹಷಕ ಕ ಕಹಗ ಖಳಲಿದ ಎಲಹಿ ಜೋವಿಖಳು ನಿವಾಬು಴ಹಗಿ ಷಹಿಸಿಕ ಂಡು, ತಹ಴ು

ಮಹಡದ

ಔಮಾ಴ನುೂ

಄಴ಕಹವ಴ಹದಿಖಳು,

಄ನುಭವಿಷುತಹಾ

ಮಿವರಸಹರಿಖಳು.

಩ರಔಿತಿಯ

ಸಜೆ

ಸಹಕಿ಴ .

ಜಹಡಮಹಲ್ಲ

ಕಹಗ ಖಳು

಴ಖಾಕ ಕ

ಅಸಹರ

ಷ ೋರಿ಴ .

಩ದೀತಿಯಲ್ಲಿ

಄ತಿವಿವ ೋಶ಴ಹಗಿ

ಮನುಶಾನಿಗ ಬಲು ಈ಩ಕಹರಿ. ಮನುಶಾ ಬಿಷಹಡಿದ ಎಲಹಿ ಴ಷುಾಖಳ ಄ದರ ಜಠರ ಷ ೋರುತಾ಴ . ಮನುಶಾ ಔಷ ಬಿಷಹಡು಴ುದು, ಕಹಗ ಖಳು ಷವಚಛತಹ ಕಹಯಾಔರಮ ಕ ೈಖುಳುಳ಴ುದು....ನಡ ಯುತಾಲ ೋ ಬಂದಿದ . ಸ ಷರಿಗ ತಔಕಂತ ಜಂಖಲ್ ಕ ರೋ ಖಳು ಄ರಣಾಕಿಕಂತ ಮನುಶಾನ ಴ಷಹಸತುಖಳಲ ಿೋ ನ ಲ ಯ ರಿ಴ . ಸ ಷರು ಔ ಡ “ಲಹರ್ಜಾ ಬಿಲ್ಿ ಕ ರೋ” ಎಂದು ಬದಲ್ಲಸಿ ರ ಢಿಸಿಕ ಂಡಿದಹೀಿಂತು. ಅದರ ಸೌಸ್ ಕ ರೋ ಖಳು ಄ರಣಾ ಩ರದ ೋವಖಳಲ್ಲಿ ಕಹಣಸಿಖು಴ುದಿಲಿ. ಄ನ ೋಔ ಬಹರಿ ಎರಡು ಜಹತಿಖಳು ಑ಟ ುಟ್ಟುಗ ಅಸಹರ ಄ರಷುತಾ಴ . ಜಂಖಲ್ ಕ ರೋಖಳು ಸ ಚುಿ ಅಔರಮಣಕಹರಿ. ಅದರ ಎರಡ ಜಹತಿಯ ಸ ಣುು ಖಂಡುಖಳ ಮಿಲನದ ಈದಹಸರಣ್ ಖಳಿಲಿ. ಕಹಲ

ಬದಲಹದಂತ

಩ರಿಷರ

ಕ್ಷಿೋಣಿಷುತಿಾದ .

ಕಹಗ ಖಳ

ಜೋ಴ನವ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಸಲ಴ಹರು ಮಹರಔ ಬದಲಹ಴ಣ್ ಖಳಹಗಿ಴ . ಩ರಯೋಖಖಳಲ್ಲಿ ಗ ೋಚರಿಸಿದ ೀೋನ ಂದರ ಄಴ು ಆಟ್ು ಹಿಕ ಕಖಳಲ್ಲಿ ಄ಲುಮಿೋನಿಯಂ, ಸಿೋಷ, ಩ಹಿಸಿುಕ್, ಆನಿೂತರ

ಮಹರಔಖಳು.

ಖ ಡುಖಳನುೂ ಷಹಮಹನಾ಴ಹಗಿ ಬ ೋಸಿಗ -ಮಳ ಗಹಲದ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಑ಣ ಔಡಿಿಖಳನುೂ ವ ೋಕರಿಸಿ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಮೆತಾನ ಯ ಜಹಖ ಮಹಡಿ ಖ ಡು

ಔಟ್ಟು

3-4

ಮೊಟ ುಖಳಿಡು಴

಩ರಿ಩ಹಠ.

ಅದರಿೋಖ

ಖ ಡುಖಳು ಮರದ ಮೆೋಲ ಬದಲಹಗಿ ಮೊಬ ೈಲ್ ಟ್಴ರ್ ಖಳು, ತಹರಸಿಖಳು, ಮೆೋಲ ಿೋತು಴ ಖಳು, ಬಿೋದಿ ದಿೋ಩ ಔಂಬಖಳು, ಔಡಿಿ, ಸತಿಾಯ ಬದಲಹಗಿ ಔಬಿಬಣ,ತಂತಿ,ಔ ದಲು, ಩ಹಿಸಿುಕ್ ಖಳನುೂ ಬಳಷುತಿಾ಴ . ನಖರದ ಩ರಿಷರ, ಮರಖಳ ಷಂಖ ಾ ಕ್ಷಿೋಣಿಕ , ಮಲ್ಲನ, ಮಹಲ್ಲನಾಖಳಿಗ ಆದಕಿಕಂತ ನಿದವಾನ ಬ ೋಕ ?? ಩ರಿಣ್ಹಮಖಳು ಆನ ೂ ಷೃಶು಴ಹಗಿ ತಿಳಿದಿಲಿ಴ಹದರ

಴ಹಯುಮಹಲ್ಲನಾ, ಜಲಮಹಲ್ಲನಾದ

ರಣಸದುೀಖಳಲಹಿದಂತ

ಡ ೈಕ ಿೋಫಿನಹಕ್ ನಂತಸ

ಮಹರಔಖಳಿಂದ ಷಂತತಿ ಄ಳಿವಿನಂಚಕ ಬರು಴ ಕಹಲ ಸತಿಾರದಲ್ಲಿದ . ವಬುಮಹಲ್ಲನಾದಿಂದ ಸ ಚುಿ ದ ರ ಮಿಲನದ 12 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಔರ ಖಳು ಕ ೋಳಿಷದಿರು಴ುದರಿಂದ ಖುಂ಩ುಖಳಲ ಿೋ ಔ ಡಿಕ ಯಹಗಿ ಄ನು಴ಂಶ್ಚಔ ಖುಣಖಳು ಸರಡು಴ ಷಹಧಾತ ಸ ಚಹಿಗಿ ಴ ೈವಿಧಾತ ಔಡಿಮೆಯಹಖಬಸುದು. ಪ್ರವಹಾರ್ಥಕಗಳು? ಕಹಗ ಖಳು ಷವಚಛಂದ಴ಹಗಿ ಜೋವಿಸಿ ಜೋ಴ನ ನಡ ಷು಴ ಸಔುಕ ಔಳ ದುಕ ಂಡಿ಴ . ಮನುಶಾನ ಮಿತಿಮಿೋರಿದ ಄ಟ್ುಸಹಷಕ ಕ ಷಹಥ್ ಕ ಟ್ಟು಴ ಯಹದರ ಇ ಮುಖು ಷುಂದರ ಕಖಖಳು ನ ಲ ಔಚಿದ ಖುಬಬಚಿಖಳಹಖಬ ೋಕ ? ಆಡಿೋ ಭ ಮಿಗ ಴ರ಴ಹಗಿ ಸುಟ್ಟು ವಹ಩಴ಹಗಿ ಩ರಿಣಮಿಸಿ, ಅವರಯ ಕ ಟ್ು ಜೋ಴ಕ ಕ ಕಹಾನಿರ್ ಅಗಿ ಩ರಿಣಮಿಸಿ ತಹನ ಷತುಾ ಆಡಿೋ ಜೋವಿಯನ ೂೋ ಕ ಲುಿ಴

ಮನುಜನ ಩ರ಴ಿತಿಾ ಬದಲಹಗಿ, ಇ ವಿಶ಴ತುಾಲದಿಂದ ಸ ರಬರು಴

ಊತುಚಔರ ವುರು಴ಹಖಲ್ಲದ ಯೋ? ಄ಥ಴ಹ ಄ಂತಾದ಴ರ ಖ

ಯಕ್ಷ ಩ರವ ೂಯಹಗ ೋ ಈಳಿಯಲ್ಲದ ಯೋ? ಷಮಷ ಾಯ

ಬುಡ಴ನೂರಿತು ಷೃಂಧಿಷು಴ ಜನಷ ೂೋಹಿ ರಹಜಔರಣ ಜೋ಴ರಹಶ್ಚಯ ಈಳಿವಿಗ ರಹಜ ಕಹರಣ಴ಹಖಲ್ಲದ ಯೋ? ಩ರಿಷರದ ಈಳಿವಿನಲ ಿೋ ದ ೋವದ ಩ರಖತಿಯಂಬ ಷಹಮಹನಾಜ್ಞಹನ ಷಹಮಹನಾ ಜನರಿಗ ಮುಟ್ುುತಾದ ಯೋ? ‚ಕಹಗ ಯಂದು ತಹನು ನಿೋರುಕಹಗ ಎಂದು ಬಿೋಗಿ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿತು....ಮುಳುಗಿತು.” ಸ ೋ ಮನುಜ, ನಿೋನು ಯಹಕ ಸಹಗ , ಩ರಶ್ಚೂಸಿತು ಕಹಗ ಮನುಜನುತಾರಿಸಿದ, ಸ ೋ ಕಹಗ ನಹ ಸಹಗ ಸಹಗ ನಿೋ ಸ ೋಗ ೋ.....

- ಮ್ರಳಿ .ಎಸ್ 13 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಮಹನ಴ ಇ ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲ ಄಴ತರಿಸಿ ಮಿಲ್ಲಯಹಂತರ ಴ಶಾಖಳ ೋ ಅಗಿ಴ . ಄ಶ ುೋ ಷಮಯ಴ನುೂ ಄಴ನು ಸ ಷ ಅವಿಶಹಕರಖಳಿಗ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಹೀನ . ಬ ಂಕಿಯ ಈ಩ಯೋಖ಴ನುೂ ಄ರಿತಿದಹೀಖಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಗಹಲ್ಲಯನುೂ ತಯಹರಿಸಿದಹೀಖಲ್ಲ ಮಹನ಴ನ ಈಖಮದ ಕಹಲ಴ನುೂ ನ ೋಡಿದರ ತಿೋರ ಆತಿಾೋಚನದು ಎನೂಬಸುದು. ಄ಶ ುೋ ಏಕ , ಹಿಂದಿನ ಕ ಲ಴ು ವತಮಹನದ ಴ರ ಖ

ಯುದುಖಳಲ್ಲಿ ಔತಿಾ-ಖುರಹಣಿ, ಬಿಲುಿ-ಬಹಣ, ಔುದುರ , ಅನ ಖಳನ ೂೋ

ಬಳಷಲಹಖುತಿಾತುಾ. ಈಡಲು ಸತಿಾ, ಈಣ್ ು, ಸ ಚ ಿಂದರ ರ ೋಶ ೆ, ಚಮಾದ ಴ಷರಖಳನುೂ ಬಿಟ್ುರ ಬ ೋರ ಆರಲ್ಲಲಿ. ಮನ ಖಳನುೂ, ಕ ೋಟ -ಕ ತಾಲಖಳನುೂ ಔಟ್ುಲು, ಔಲುಿ, ಮಣುು, ಮರ ಆತಹಾದಿ ಷಿಳಿೋಯ಴ಹಗಿ ಲಭಾವಿರು಴ ಴ಷುಿಖಳನ ೂೋ ಬಳಷಲಹಖುತಿಾತುಾ. ಅಸಹರ ಩ದೀತಿಯ ಷಿಳಿೋಯ಴ಹಗಿ ಸಿಖು಴ ದ಴ಷ-ಧಹನಾಖಳಿಂದಹಗಿರುತಿಾದೀ಴ು. ಆ಴ು ಯಹ಴ು಴ು ರಹತಿರ ಬ ಳಗಹಖು಴ುದರಲ್ಲಿ ಔಂಡುಹಿಡಿದ಴ಲಿ, ವತಮಹನಖಳ, ಷಸಷಹರರು ಴ಶಾಖಳ ಄ನುಭ಴ದಿಂದ ಔ ಡಿದ ಅವಿಶಹಕರಖಳಹಗಿದೀ಴ು. ಩ರಔಿತಿಯಂದಿಗಿನ ಄ನುಷಂಧಹನ಴ಹಗಿದೀ಴ು. ಬದಲಹ಴ಣೆಯ ಪ್಴ಥಕಹಲ ಎರಡನ ೋ ಮಸಹಯುದು ವಿವವದ ದಿಔುಕ-ದ ಷ ಖಳನ ೂೋ ಷಂ಩ೂಣಾ಴ಹಗಿ ಬದಲ್ಲಸಿತು. ಯುದುದ ನಂತರದ ದಿನಖಳು ತಿೋ಴ರ

ಕ ೈಗಹರಿಕಿೋಔರಣಕ ಕ

14 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016

಄಴ಕಹವಖಳನುೂ

ಔಲ್ಲೃಸಿ

ಓದ ಾೋಗಿೋಔರಣಕ ಕ

ಸ ಷ

ಭಹಶಾ

ಬರ ಿಂತು.


ಮಸಹಯುದುದ ನಂತರ ಸಲ಴ು ರಹಶರಖಳು ದಹಷಾದಿಂದ ಮುಕಿಾ಩ಡ ದು ಷವತಂತರ಴ಹದ಴ು. ಅಖತಹನ ಜನಿಸಿದ ಮಖುವಿನಂತಿದೀ ಇ ರಹಶರಖಳಿಗ ಆದೀ ಬಸುದ ಡಿ ಷ಴ಹಲ ಂದರ , ತಮೆ ಷುತಾ ಆರು಴ ಬಲ್ಲಶಠ ರಹಶರಖಳ ಷರಿಷಮಕ ಕ ಎದುೀ ನಿಲುಿ಴ುದು. ಆಲಿ಴ಹದಲ್ಲಿ ಩ರಬಲ ರಹಶರಖಳ ಹಿಡಿತಕ ಕ ಮತ ಾ ಸಿಲುಔು಴ ಭಯ ಄಴ುಖಳನುೂ ಕಹಡಿತುಾ. ಅದೀರಿಂದ ಄ನ ೋಔ ರಹಶರಖಳು ತಮೆ ನ ಲ-ಜಲ ಎಲಿ಴ನುೂ ಄ಭಿ಴ಿದಿುಯ ಸರಿಕಹರನಂತ ಔಂಡು ಕ ೈಗಹರಿಕಿೋಔರಣಕ ಕ ಮುಔಾಗ ಳಿಸಿದ಴ು. ಭಹರತ಴ೂ ಆದಕ ಕ ಸ ರತಹಗಿ ನಿಲಿಲ್ಲಲಿ. ದ ೋವದಲ್ಲಿನ ಄಩ಹರ಴ಹದ ನ ೈಷಗಿಾಔ ಷಂ಩ತುಾ ಆದಕ ಕ ಩ೂರಔ಴ಹಿಂತು. ಖುಡಿ, ಬ ಟ್ು, ಕಹಡು, ಬಯಲು, ನಿೋರು ಹಿೋಗ ಎಲಿ಴ೂ ಬ ೋಡಿಕ ಖಳ ಩ೂರ ೈಷು಴ ಷಹಧನಖಳಹದ಴ು.

ಷಹವತಂತಹರಯ ನಂತರದ ಕ್ಷಿ಩ರ ಕ ೈಗಹರಿಕಿೋಔರಣ, ಸಸಿರು ಕಹರಂತಿ ಮತುಾ ಕ್ಷಿೋರ ಕಹರಂತಿ ದ ೋವದ ಅರ್ಥಾಔಷಹಮಹಜಔ ಬದಲಹ಴ಣ್ ಯ ಜ ತ ಜ ತ ಗ ನ ೈಷಗಿಾಔ ಬದಲಹ಴ಣ್ ಯನ ೂ ಈಂಟ್ುಮಹಡಿತು. ಔಿಷ್ಟ್ ಸಹಖ ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳ ನಿೋರಿನ ಄಴ವಾಔತ ಯನುೂ ಩ೂರ ೈಷಲು ನ ರಹರು ಄ಣ್ ಔಟ ುಖಳನುೂ ನಿಮಿಾಷಲಹಿಂತು, ಷುಖಮ ಷಂಚಹರಕ ಕ ಷಹವಿರಹರು ಕಿಮಿೋ ಸ ದಹೀರಿಖಳು ನಿಮಹಾಣಗ ಂಡ಴ು, ಲಕ್ಹಂತರ ಸ ಕ ುೋರು ಭ ಮಿಯನುೂ ಔಿಷ್ಟ್ ಸಹಖ

ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳಿಗ ಬಿಟ್ುುಕ ಡಲಹಿಂತು. ಆ಴ ಲಿ಴ೂ ಷಂ಩ನ ೆಲಖಳ ಭಂಡಹರದಂತಿದೀ ಄ರಣಾ಴ನುೂ

ಅಪೋವನ ತ ಗ ದುಕ ಂಡ಴ು. ಩ರಿಣ್ಹಮ಴ಹಗಿ, ಩ರಔಿತಿಯು ತನೂ ಲಯ಴ನುೂ ಔಳ ದುಕ ಂಡಿತು. ನ ೈಷಗಿಾಔ ವಿಕ ೋ಩ಖಳು, ನ ರ -ಬರ, ತಹ಩ಮಹನದಲ್ಲಿನ ಄ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಏರಿಳಿತಖಳು ಄ಭಿ಴ಿದಿುಯ ಔನಷು ಩ರಔಿತಿಯ ಷಸಯೋಖವಿಲಿದ ನನಷಹಖದು ಎಂಬುದನುೂ ಷಹರಿದು಴ು. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್್ು಴಴ರಹರ್? ಸ಴ಹಮಹನ ಴ ೈ಩ರಿತಾಖಳು ಕ ೋ಴ಲ ಭಹರತ ಮಹತರ಴ಲಿದ ಆಡಿೋ ವಿವವ಴ನ ೂೋ ಕಹಡುತಿಾದ . ಩ರಿಷರದ ನಹವಕ ಕ 15 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಜಖತಿಾನ ಎಲಿ ರಹಶರಖಳು ಄ರಣಾ ಷಂ಩ತಿಾನಮೆೋಲ ನಿರಂತರ಴ಹಗಿ ಅಔರಮಿಷುತಾ ಄಴ುಖಳ ನಹವಮಹಡಿರು಴ುದ ೋ ಅಗಿದ . ವಿವವದ ಹಿರಿಯಣುನ ನಿಸಿಕ ಂಡ ಄ಮೆರಿಔದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಫಿರಕಹದ ಔಡು ಬಡ ರಹಶರದ ತನಔ ಎಲಿ಴ು ಸ಴ಹಮಹನ ಴ ೈ಩ರಿತಾದ ಸ ಡ ತಕ ಕ ನಲುಗಿ಴ . ಷನಿೂ಴ ೋವದ ತಿೋ಴ರತ ಯನುೂ ಄ರಿತು ಷಂಯುಔಾ ರಹಶರದ ಄ಂಖ ಷಂಷ ಿಯಹದ UNFCCC ಯು ಩ರತಿ ಴ಶಾ ಷದಷಾ ರಹಶರಖಳ ಷಭ ನಡ ಸಿ, ಸ಴ಹಮಹನ ಴ ೈ಩ರಿತಾಖಳನುೂ ಮುಂಬರು಴ ಴ಶಾಖಳಲ್ಲಿ, ದವಔಖಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತಿರಷು಴ ಔುರಿತು ಕಹಯಾಷ ಚಯನುೂ ನಿಖದಿ ಩ಡಿಷುತಿಾದ . ಇ ಕಹಯಾಷ ಚಖನುಖುಣ಴ಹಗಿ ಷದಷಾ ರಹಶರಖಳು ತಮೆ ಕಹಯಾಯೋಜನ ಯನುೂ ರ ಪಿಸಿ INDCಗ ಩ರಷಹಿ಴ನ ಷಲ್ಲಿಷಬ ೋಔು. ಩ರಷಹಿಪಿಷಲೃಟ್ು ಯೋಜನ ಖಳು ಄ಶುು ಷುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಹಯಾ ರ ಩ಕ ಕ ತರಲಹಖು಴ುದಿಲಿ. ಄ದಕ ಕ ಷಕಹಾರಖಳು ತಮೆ ಕಹಯೀ-ಕಹನ ನುಖಳಲ್ಲಿ ಷುಧಹರಣ್ ಯನುೂ ಮಹಡಬ ೋಕಹಖುತಾದ . ಷಕಹಾರಿ, ಖಹಷಗಿ ಈದಾಮಖಳು-ಕ ೈಗಹರಿಕ ಖಳು

ತಮೆ

ಈತಹೃದನಹ

಴ಾ಴ಷ ಿಯಲ್ಲಿ

ಮಸತಾರ

ಬದಲಹ಴ಣ್ ಖಳನುೂ

ತರಬ ೋಕಹಖುತಾದ . ಜ ತ ಗ ಜನರ ಜೋ಴ನ ವ ೈಲ್ಲ, ಬ ೋಡಿಕ ಖಳು, ನಖರಿೋಔರಣ ಆತಹಾದಿಖಳೄ ಬದಲಹ಴ಣ್ ಕಹಣಬ ೋಕಿದ . ಆ಴ ಲಿ಴ು ಖುರಿಷಹಧನ ಯ ಸಹದಿಯಲ್ಲಿ ಄ಡಿಲಹಗಿ ನಿಲುಿತಾ಴ .

ಸ಴ಹಮಹನ ಬದಲಹ಴ಣ್ ಯ ಬರ ಬಿದೀರ , ಆನ ೂ ಄ಭಿ಴ಿದಿುಯ ಬಿಸಿಲು ಔುದುರ ಯನ ೂೋರಿ ಸ ರಟ್ಟರು಴ ಷಕಹಾರಖಳು ಄ಂತರಹಷ್ಟ್ರೋಯ ಑ತಾಡದಿಂದ ತಪಿೃಸಿಕ ಳಳಲು ಮತುಾ ವಿವವ ಮಟ್ುದಲ್ಲಿ ಆತರ ಲಹಭಖಳಿಷಲು ಕಹಯಾ ಷಹದನ ಯ ನಿಜ ಄ಂಕಿ-಄ಂವಖಳನೂ ಮರ ಮಹಚುತಾ಴ . ಭಹರತ಴ು ಸ಴ಹಮಹನ ಷುಧಹರಣ್ ಯಲ್ಲಿ ತ ಗ ದುಕ ಂಡ ಔರಮಖಳು ತಿಪಿಾದಹಯಔ಴ಲಿದಿದೀರ 16 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016

ಔಳ಩ ಿಂಲಿ ಎಂದು ಑ಂದು ಴ರದಿ ಸ ೋಳುತಾದ . INDCಗ


ಷಲ್ಲಿಸಿದ ದಹಕಲ ಖಳ ಩ರಕಹರ ಭಹರತ಴ು 2015ರಿಂದ 2030ರ ಴ರ ಗ ಄ಂದಹಜು 2.5 ಟ್ಟರಲ್ಲಯ ಄ಮೆರಿಔನ್ ಡಹಲರನುೂ

ಸ಴ಹಮಹನ

ಷುಧಹರಣ್ ಗ

ವಿನಿಯೋಗಿಷಬ ೋಕಹಖುತಾದ .

ಇಖತಹನ

಄ಭಿ಴ಿದಿುಯ

ಔನಷು

ಕಹಣುತಿಾರು಴ ರಹಶರಖಳೄ ಴ಶಾಕ ಕ ಄ಂದಹಜು USD 93 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಸಣ಴ನುೂ ವಿನಿಯೋಗಿಷಬ ೋಕಹಗಿದ . ಄ಭಿ಴ಿದಿುಯನುೂ ಕ ೋ಴ಲ ಸಣದ ಮ ಲಔ ಄ಳ ಯು಴ ಮನಷುಿಖಳು ಸ಴ಹಮಹನ ಷುಧಹರಣ್ ಯನ ೂ ಕ ೋ಴ಲ ಸಣದ ಲ ಕಹಕಚಹರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರ ದುರಂತ ಆನುೂ ಸ ಚುಿ ದ ರ ಆಲಿ. ಹಿರಿಯರ ಩ೆೈಪೋಟಿ: ಚೋನ-಄ಮೆೋರಿಔ ಸ ಚುಿ ಮಹಲ್ಲನಾ ಈಂಟ್ುಮಹಡು಴ ದ ೋವಖಳ ಩ಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಄ಖರಷಹಿನ ಩ಡ ದುಕ ಂಡಿ಴ . ಭಹರತ 4ನ ೋ ಷಹಿನಖಳಲ್ಲಿದ . ಯಹ಴ುದ ೋ

ಷಕಹಾರ

಄ಭಿ಴ಿದಿುಯ ಇ ಩ ೈಪೋಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ದ ೋವಖಳು ಴ಹಷಾ಴಴ನುೂ ಄ರಿಯು಴ಲ್ಲಿ ಎಡ಴ುತಿಾ಴ . ಬರಲ್ಲ

ಎಲಿ಴ು

಄ಭಿ಴ಿದಿು,

ಈದ ಾೋಖ

ಷಿಷ್ಟ್ು,

GDP

ಸ ಚಿಷು಴

ಬಗ ಗ

ತಲ ಕ ಡಿಸಿಕ ಳುಳ಴ಶುು ಩ರಿಷರ ಷಮತ ೋಲನ, ಜೋ಴ ಴ ೈವಿದಾ ಷಂರಕ್ಷಣ್ ಯ ಜ ತ ಷಹವಭಹವಿಔ-ಷುಸಿಿರ ಄ಭಿ಴ಿದಿುಯ ಄಴ವಾಔತ ಔುರಿತಹಗಿ ನಿಜ಴ಹದ ಕಹಳಜ ತ ೋರುತಿಾಲಿ. ಮುಂದು಴ರಿದ ದ ೋವ಴ಹದ ಄ಮೆೋರಿಔ ಔ ಡ, 'ಹಿರಿಯಣು'ನ ಂಬ ಸಣ್ ಩ಟ್ಟು ಔಳ ದುಕ ಳುಳ಴ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇಖಲ ಄ಭಿ಴ಿದಿುಯ ಮಹಯಹಜಂಕ ಯ ಬ ನೂಹಿಂದ ಬಿದಿೀದ . ಄ಮೆೋರಿಔದ ಚುನಹಿಂತ ಄ಧಾಕ್ಷರಹದ ಡ ನಹಲ್ಿ ಟ್ರಂಪ್ ಔ ಡ ಄ಭಿ಴ಿದಿು, ಈದ ಾೋಖ ಷಿಷ್ಟ್ುಯ ಮಂತರ಴ನ ೂೋ ಜಪಿಷುತಾ ಄ಧಿಕಹರಕ ಕ ಬಂದಿದಹೀರ . ಄ಶ ುೋ ಅಗಿದೀರ ಚಂತಿಷಬ ೋಕಿರಲ್ಲಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಑ಂದು ಸ ಜ ೆ ಮುಂದ ಸ ೋಗಿ ಭ

ತಹ಩ಮಹನ ಏರಿಕ , ಸ಴ಹಮಹನ ಴ ೈ಩ರಿತಾ

ಎಲಿ಴ು ಔಟ್ುು ಔಥ , ಷುಳುಳ, ಚೋನಹದ ಔುತಂತರ ಎಂದು ಴ಹದಿಸಿದಹೀರ . ಄ಧಾಕ್ಷನಹದರ ಩ಹಾರಿಸ್ ಑಩ೃಂದದಿಂದ ಹಿಂದ ಷರಿಯು಴ ಆಂಗಿತ಴ನುೂ ಴ಾಔಾ಩ಡಿಸಿದೀರು. ಟ್ರಂಪ್ ನ ಇ ನಿಲು಴ು ಈಳಿದ ಷದಷಾ ರಹಶರಖಳು ಸ಴ಹಮಹನ ಴ ೈ಩ರಿತಾ ತಡ ಗಹಗಿ ತ ಗ ದುಕ ಂಡಿರು಴ ನಿಧಹಾರಖಳ ಮೆೋಲ ಩ರಿಣ್ಹಮ಴ನುೂ ಬಿೋರು಴ ಷಹಧಾತ ಆದ .

ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳು, ಩ರಿಷರ಴ಹದಿಖಳು ಄಴ರ ಇ ನಿಲು಴ನುೂ ಕಂಡಿಸಿದೀರ , ಭವಿಶಾದ ಩ರಿಣ್ಹಮಖಳ

ಔುರಿತಹಗಿ ಅತಂಔದಲ್ಲಿದಹೀರ .

17 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಶ್ರೋ ಸಹಮಹನಯನಿಗೆ: ಔಳ ದ ವತಮಹನದಲ್ಲಿ ಭ ಮಿಯ ಷರಹಷರಿ ಈಶಹುಂವ 0.8˙C ಄ಶುು ಸ ಚಹಿದ ಮಹತರಕ ಕ ಆಶ ುಲಿ ನ ೈಷಗಿಾಔ ವಿಕ ೋ಩ಖಳನೂ ಕಹಣುತಿಾದ ೀೋ಴ . ಇ ವತಮಹನ಴ು ಈಶಹುಂವದಲ್ಲಿ ಷರಹಷರಿ 2.5˙C ಄ಶುು ಸ ಚುಿ಴ ಄ಂದಹಜನುೂ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳು ಮಹಡಿದಹೀರ . ಈಶಹುಂವದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕ ಯನುೂ ತಡ ಯಲು UNFCCC ಸಲ಴ು ಕಹಯಾಔರಮಖಳನುೂ ಸಹಕಿಕ ಂಡಿದ . ಄ದರಂತ 2.5˙C ಆಂದ 2.0˙C, ಄ಂದರ 0.5˙C ಄ಶುು ತಹ಩ಮಹನ಴ನುೂ ಔಡಿಮೆಗ ಳಿಸಿದರ ಄ದು ಬಸುದ ಡಿ ಷಹಧನ ಯಹದಿೋತು ಎಂದಿದ . ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ, ಷಹವಿರಹರು ಴ಶಾಖಳ ಹಿಂದ ತಹ಩ಮಹನ ಷರಹಷರಿ 4-5˙C ಄ಶುು ಆಳಿದಹಖ ಭ ಮಿ ಶ್ಚೋತಯುಖ಴ನೂ ಔಂಡಿದ . ಄ದ ಸ ಚಹಿದರ ? ಧರ ಯೋ ಸತಿಾ ಈರಿಯಬಸುದ ೋನ .

- ಕಲ್ಬಿ ಬರದಸ್ಥ 18 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ನಹ಴ು ಚಔಕ಴ರಿದಹೀಖ ತುಂಬಹ ತಲ ತಿಂದ ಩ರವ ೂಖಳಲ್ಲಿ “ಸಹ಴ುಖಳಿಗ ಏಕ ಕಹಲು ಆಲಿ?‛ ಎಂಬುದು ಑ಂದು. ಯಹರನುೂ ಕ ೋಳಿದರ ಬರಿೋ ಔತ ಸ ೋಳ ೄೋರು. ಹಿಂದಿನ ಕಹಲದಲ್ಲಿ ಸಹವಿಖ ಕಹಲು ಆತುಾ! ಅದರ ಔಣುು ಆರಲ್ಲಲಿ. ಆನ ೂಂದು ಑ನಕ ಬಂಡಿ ಆತುಾ ಄ದಕ ಕ ಕಹಲು ಆರಲ್ಲಲಿ! ಔಣಿುತುಾ. ಆಬಬರು ಑ಂದು ದಿನ ಮಹತಹಡಿಕ ಂಡು ಸಹ಴ು, ಑ನಕ ಬಂಡಿಗ ಕಹಲು ಕ ಟ್ುುಬಿಟ್ುು, ಄ದರತಹವಿಂದ ಔಣುು ಩ಡಕ ಳುಾ. ಹಿೋಗ ವ ೋರ್ ಮಹಡಿಕ ಂಡು ಷುಕ಴ಹಗಿ ಆ಴ . ಎಂದು ಸ ೋಳಿ ಔತ ಮುಗಿಷುತಿಾದೀರು. ನಹ಴ು ಸ ೈಷ ಕಲ್ಲಗ ಬಂದ ಮೆೋಲ ನಹ಴ು ಮನುಶಾರ ೋ ಄ಲಿ! ಮರದ ಮೆೋಲ್ಲರು಴ ಮಂಖಖಳು ನಮೆ ಩ೂ಴ಾಜರು ಎಂದು ಸ ೋಳಿ ಡಹವಿಾನ್ ವಿಕಹಷ಴ಹದದ ಩ರಕಹರ ನಹ಴ು ಬಹಲ಴ನುೂ ಸ ೋಗ ಔಳ ದು ಕ ಂಡ ಴ು ಎಂಬುದನ ೂ ತಿಳಿಸಿಕ ಟ್ುರು. ಅದರ ಆದಕ ಲಹಿ ಮ ಲ ಕಹರಣ ಏನು? ಸ ೋಗ ಩ಹರಣಿಖಳ ದ ೋಸ ಬದಲಹಖುತಾದ ? ಎಂಬುದು ಆನ ೂ ಩ರವ ೂಯಹಗಿಯೋ ಈಳಿದಿತುಾ. ಇಖ ವಿಜ್ಞಹನಿಖಳು ಜೋವಿಖಳ ಜೋನ್ಿ ನಲ್ಲಿ ಷಣು ಬದಲಹ಴ಣ್ ಯಹದರ

಄ದು

಄಴ುಖಳ ದ ೋಸರಚನ ಯಲ್ಲಿ ದ ಡಿ ಮಹ಩ಹಾಡು ಈಂಟ್ುಮಹಡುತಾದ ಎಂದು ಔಂಡುಹಿಡಿದಿದಹೀರ . 150 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಴ಶಾಖಳ

ಹಿಂದ

ಸಹ಴ುಖಳ

ಜೋನ್ಿ

ನಲ್ಲಿ

ಈಂಟಹದ

ಷಣು

ಬದಲಹ಴ಣ್ ಿಂಂದ

ಕಹಲುಖಳನುೂ

ಔಳ ದುಕ ಂಡಿರಬ ೋಔು ಎಂದು ಴ಹದಿಷುತಿಾದಹೀರ . ಅ ಸಹವಿನ ಩ೂ಴ಾಜನ ಜೋನ್ಿ ನಲ್ಲಿ ಈಂಟಹದ ಷಣು ಮ ಾಟ ೋಶನ್, ಸಹ಴ುಖಳು ಕಹಲುಔಳ ದುಕ ಳಳಲು ಮಸತವದ ಩ಹತರ಴ಹಿಸಿದ ಎನುೂತಿಾದಹೀರ .

19 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ನ ಲದ ಮೆೋಲ ಴ಹಸಿಷು಴ ಔವ ೋರುಔಖಳಿಗ , ಚಲ್ಲಷಲು ಕಹಲು ಄ತಿೋ ಮುಕಾ. ಅದರ ಷರಿೋಷಿ಩ ಖುಂಪಿನ ಇ ಸಹ಴ುಖಳು ಚಲನ ಗ ಈ಩ಕಹರಿಯಹದ ಕಹಲುಖಳನುೂ ಎಂದ ೋ ಔಳ ದುಕ ಂಡು ಬಿಟ್ಟು಴ .! ಜೋ಴ವಿಕಹಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಹ ಸಳ ಯದಹದ ಸ ಬಹಬ಴ುಖಳ ದ ೋಸದ ಑ಳಗ ಕಹಲ್ಲನ ಮ ಳ ಯ ಔುರುಸುಖಳನುೂ ಇಖಲ ಕಹಣಬಸುದು. ಅದರ ನಹಖರ ಸಹಖ

ಮಂಡಲ ಸಹ಴ುಖಳ ದ ೋಸದಲ್ಲಿ ಕಹಲ್ಲನ ಇ ಔುರುಸುಖಳು ಆಲಿ಴ಹದೀರಿಂದ ಆ಴ು

ಜೋ಴ವಿಕಹಷದಲ್ಲಿ ಆತಿಾೋಚ ಗ ಬಂದ಴ು ಎನೂಬಸುದು. ಸಹ಴ುಖಳು ಕಹಲುಖಳನುೂ ಔಳ ದುಕ ಂಡ ರಸಷಾ಴ನುೂ ತಿಳಿಯಲು ವಿಜಹೂನಿಖಳು ಸಹವಿನ ಷಂ಩ೂಣಾ ಜೋನ್ಿ ಄ನುೂ ಸಿೋಕ ವನ್ಿ ಮಹಡಿದಹೀರ . ಄ದರಲ್ಲಿ ಕಹಲುಖಳ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಗ ಕಹರಣ಴ಹದ ಜೋನ್ ಄ನುೂ ಖುರುತಿಸಿ ಩ರತ ಾೋಕಿಷು಴ಲ್ಲಿ ಷ಩ಲ಴ಹಗಿದಹೀರ . ಸಹ಴ುಖಳ

ಭ ರಣದ

ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಯನುೂ

ಖಮನಿಸಿದರ

ಮೊದಲು

಄಴ುಖಳಿಗ

ಕಹಲ್ಲನಂತ

ರಚನ ಖಳು

ಔಂಡುಬರುತಾ಴ . ಅದ ರ ಄ದು ಔರಮೆೋಣ ಔುಂಟ್ಟತಗ ಳುಳತಾದ . ಮಹನ಴ನ ಕಹಲುಖಳ ಸುಟ್ಟುಗ ಕಹರಣ಴ಹದ ಜೋನ್ ಄ನುೂ ಩ರತ ಾೋಕಿಸಿ ಆಲ್ಲಯ ಮೆೋಲ ಩ರಯೋಗಿಸಿ ನ ೋಡಿದಹಖ ಆಲ್ಲಯ ಕಹಳುಖಳು ಷಹವಭಹವಿಔ಴ಹಗಿ ಮ ಡಿ಴ . ಄ದ ೋ ಸಹವಿನ ಕಹಲ್ಲಗ ರಚನ ಗ ಕಹರಣ಴ಹದ ಜೋನ್ ಄ನುೂ ಆಲ್ಲಯ ಮೆೋಲ ಩ರಯೋಗಿಸಿದಹಖ ಆಲ್ಲಯ ಕಹಲು ರಚನ ಔುಂಟ್ಟತಗ ಂಡಿರು಴ುದು ಗ ೋಚರಿಸಿದ . ಆದರಿಂದ ಜೋನ್ಿ ನಲ್ಲಿ ಈಂಟಹದ ಷಣು ಬದಲಹ಴ಣ್ ಿಂಂದ ಸಹವಿಗ ಕಹಲ್ಲಲಿದಂತ ಅಗಿದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಹೀರ . ಆಶ ುೋ ಄ಲಿದ ಄ದರ ಬ ನುೂ ಮ ಳ ಈದೀ಴ಹಗಿರು಴ುದು ಩ಕ ಕಲುಬುಖಳ ಷಂಖ ಾ ಸ ಚಹಿಗಿರು಴ುದು ಇ ಷಣು ಷಣು ಜೋನ್ ಮ ಾಟ ೋವನ್ ಕಹರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕ ಟ್ಟುದಹೀರ . ಑ಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಄಴ುತು ಔುಳಿತ ಆಲ್ಲಯನುೂ ಹಿಡಿಯಲು ಄ದರ ದ ೋಸರಚನ ಷಸಕಹರಿಯಹಗಿದ . ವಬಹಾರ್ಥ Genes: ಴ಂವ಴ಹಹಿ,. Reptile: ಷರಿೋಷಿ಩,. Vertebrates: ಬ ನುೂ ಮ ಳ ಿಂರು಴ ಜೋವಿಖಳ ಖುಂ಩ು,. Evolution : ಜೋ಴ವಿಕಹಷ,. Mutation: ವಿಔಿತಿ.

- ವಂಕರಪ್ಪ .ಕೆ .ಪಿ 20 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


ಕೆರೆಯ ಪ್ರಿಷರದೆೊಳಗೆ ಜೋ಴ ಴ೆೈವಿಧ್ಯ ವಿಲಲ ಸಹಲ್ ಮರಗಳ ಸಹಲೆೊಳಗೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಕಲರ಴ವಿಲಲ ಪ್ಕ್ಷಿಧಹಮದೆೊಳಗೆ ಴ೆೈವಿಧ್ಯ ಪ್ಕ್ಷಿ ಷಂಕ್ಲಗಳಿಲಲ ಸೊ ತೆೊೋಟ್ದೆೊಳಗೆ ದ್ಂಬಿ ಜೆೋನ್ ಸ್ಳುಗಳಿಲಲ ಸ್ಲ್ಲ ಗಹ಴ಲಿನೆೊಳಗೆ ಸಸಿರಿಲಲ, ಸಸಿರ ಉಸಿರಿಲಲ ಝರಿ ತೆೊರೆಗಳೆೊ ಳಗೆ ನಿೋರಿಲಲ, ನಿೋರ ಸೆೊಬಗಿಲಲ ಗ್ಡ್ಡಗಹಡೆೊಳಗೆ ಜೋ಴ ಜಂತ್ಗಳಿಲಲ ಕೆರೆ ಕೆೊಳಗಳೆೊ ಳಗೆ ಕಮಲ ನೆೈದಿಲೆಯಿಲಲ, ಸಂಷ ವಿಾಹರಗಳಿಲಲ ಕಳೆದ್ ಾೆೊೋದ ಕತತಲಳೆೊ ಳಗೆ ಜಹಗತೋಕ ತಹಪ್ಮಹನದ ಕಹವಿನೆೊಳಗೆ ಸ಴ಮಹನ ಴ೆೈಪ್ರಿೋತಯದೆೊಳಗೆ ಴ನಯಜೋ಴ಕೆಂದೊ ಆನಂದವಿಲಲ

- ಕೃಶಣನಹಯಕ್ 21 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


22 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016


23 ಕಹನನ- ನ಴ಂಬರ್ 2016

Kaanana Nov 2016  
Kaanana Nov 2016  

World Fisheries Day, Story of Crow, Human and Nature, Nothing in Nature, Wildlife Photography.

Advertisement