Page 1


ನಹ಴ು ಬೆೇಸಿಗೆಯನನು ಷಮೇಪಿಸಿದ್ೆೆ಴ೆ, ಈಗಲೆೇ ಕೆರೆ ಕನ೦ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರನ ಖಹಲ್ಲಯಹಗಿ಴ೆ. ಬೆ ೇ಴ೆೆಲ್ ಗಳು ಬತ್ತಿ ತಳನೆ ೇಡನತ್ತಿ಴ೆ. ಕೆಳೆದ ಴ಶೆ಴ೆ ಮಳೆಯಹಗದ್ೆೇ ಬರಗಹಲ ಅನನಭವಿಸಿದ್ೆೆೇ಴ೆ. ಮೊದಲೆೇ ಬೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವಿಲಹಿ. ಇನನು ನೇರಿನ ಅಭಹ಴ ಉ೦ಟಹದರೆ ಭಹಣಲೆಯಿ೦ದ ಬೆ೦ಕಿಗೆ ಎ೦ದ್ಹಗನತಿದ್ೆ ಴ನಯಜೇವಿಗಳ ಸಿಿತ್ತ. ನಹ಴ು ಕೆೈಕಟ್ಟಿ ಕನಳಿತನ ಮ ಕ ವಿೇಕ್ಷಕರಂತೆ ನೆ ೇಡಬೆೇಕಹಗಿದ್ೆ. ಑ಮೊೊಮೊ ನಹ಴ು ಬಸಳ ಴ೆೇಗ಴ಹಗಿ ವಿನಹವದ್ೆಡೆಗೆ ಷಹಗನತ್ತಿದ್ೆೆ಴ೆ ಎ೦ದನ ಅನಷನತಿದ್ೆ . ಈ ಷಂಚಿಕೆಯ ಕಹನನದಲ್ಲಿ ಅವವಥ.ಕೆ.ಎನ್ ರ಴ರನ ಕಬಿನಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಴ನಯಪ್ಹಾಣಿಗಳು ಅನನಭವಿಷನತ್ತಿರನ಴ ಬೆೇಸಿಗೆಯ ಬ಴ಣಿಯನನು ಮತನಿ ಮಹನ಴-಴ನಯಜೇವಿ ಷಂಘಶೆ಴ನನು ಕನರಿತನ ತಮೊ ಅನನಭ಴಴ನನು ಅಂಚಿಕೆ ಂಡಿದ್ಹೆರೆ.

ಶ್ಾೇ ನಹಗೆೇವ ಑.ಎಸ್ ರ಴ರನ ಗೆಳೆಯರೆ ಂದಿಗೆ ಕಹಡಿಗೆ ಭೆೇಟ್ಟಯಿಟಹಿಗ ಸಿಕಕ ಮಂಡಲಸಹವಿನ ಬಗೆೆ ಬಸಳ ಷಹವರಷಯಕರ಴ಹಗಿ ನರ ಪಿಸಿದ್ಹೆರೆ. ಸಕಿಕಲೆ ೇಕದಲ್ಲಿ ಸಹ಴ು ಮೇನನ ಸದನೆಗಳಿದೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಷಹಬಿ, ಮರಿಗ, ರಹಮಹಚಹರಿಯರನ ಸೆೇಗೆ ಸೆ ಂದಿಕೆ ಂಡನ ಬದನಕನತ್ತಿದೆರನ ಎಂದನ ಕೆರೆ ಮತನಿ ಗರುಡ ಩ಕ್ಷಿಯ ನಡನ಴ೆ ಇರನ಴ ಷಂಬಂಧ಴ನನು ಅವವಥ.ಕೆ.ಎನ್ ರ಴ರನ ಚಿತ್ತಾಸಿದ್ಹೆರೆ. ಮಡಗಹಷಕರ್ ದಿವೇ಩ದಲ್ಲಿ ಸಿಕಿಕರನ಴ ದ್ೆೈತಯ ರ಺ಕ್ಷಸ ಕಪ್ಪೆಯ ಩ಳಯನಳಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ವಂಕರ಩ಪಕೆ.ಪಿ ರ಴ರನ ವಿ ವಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿದ್ಹೆರೆ .ಕೆ ನೆಗೆ ಮಹ಺಩ರಳಯ ಎಂಬ ಕ಴ನದಲ್ಲಿ ಕೃಶಣನಹಯಕ ರ಴ರನ ಮ ಡಲ್ಲ ಸೆ ಷ ಜಹಗೃತ್ತ ಎಂದನ ಆವಹ ಭಹ಴ನೆಯನನು ಴ಯಕಿ಩ಡಿಸಿದ್ಹೆರೆ. ಈ ಷಂಚಿಕೆಯನನು ನರ ಪಿಸಿದ ಶ್ಾೇ ಩ಾತಹಪ್ ರ಴ರಿಗೆ ಕಹನನ ತಂಡದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು .

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳ಺ಸ :

kaanana.mag@gmail.com


ಕಬಿನಯ ಹಿನುೇರನ ನನಗೆ ತನಂಬ ಮಚ್ನುಗೆಯ ಜಹಗ, ಴ಶೆದಲ್ಲಿ ಑ಂದ್ೆರಡನ ಬಹರಿ ಸೆ ೇಗಿ ಬರನತೆಿೇನೆ. ನಮಗೆಲಿ ಗೆ ತ್ತಿರಬಸನದನ ಕಬಿನ. ಇದನ ಬಂಡಿ಩ುರ ಮತನಿ ನಹಗರಸೆ ಳೆ ಅಭಯಹರಣಯಗಳನನು ಬೆೇ಩ೆಡಿಸಿದ್ೆ, ಮತನಿ ಅಭಯಹರಣಯಗಳ ಷವಲಪ ಭಹಗ಴ನನು ಸಹ಴ರಿಸಿಕೆ ಂಡಿದ್ೆ. 1974 ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ನದಿಗೆ ಅಡಡಲಹಗಿ ಕಬಿನ ಅಣೆಕಟೆಿಯನನು ನಮೆಸಿದ್ಹಗ ಅರಣಯ ಇಲಹಖೆಯ ವಿರೆ ೇಧವಿದೆರ

ಕ ಡ ಅದನ ಇಂದನ ಴ನಯಪ್ಹಾಣಿಗಳಿಗೆ ಴ರದ್ಹನ಴ಹಗಿದ್ೆ.

ಬೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಹಗನ಴ ಹಿನುೇರನ, ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತಹ಩ಕೆಕ ಇಂಗಿಸೆ ೇಗಿ ಬಿರನಕನಗಳು ಬಿಟ್ನಿ, ಬಿರನಕನಗಳ ಷಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲನಷಹದ ಗರಿಕೆಯ ಸನಲನಿ ಸನಟ್ನಿತಿದ್ೆ. ಷವಲಪ

ಮಟ್ಟಿಗೆ

ಅರಣಯ

಩ಾದ್ೆೇವ

ಮನಳುಗಡೆಯಹದರ

ಅದನ

಴ನಯಜೇವಿಗಳಿಗೆ

ಷವಗೆ಴ಹಗಿ

ರ ಩ಗೆ ಂಡಿರನ಴ುದನ ಷಂತೆ ೇಶ಴ೆೇ!. ಕೆಷರನ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಕರೆಗಳು ಮೇನನ-ಏಡಿಗಳನನು ಹಿಡಿಯಲನ ಹಿಂಡನ ಹಿಂಡನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡನ ಬರನತಿ಴ೆ. ಕಹಟ್ಟ, ಷಹರಂಗ, ಸಂದಿ, ಕೆನಹುಯಿಗಳು, ನೇರಿಗಹಗಿ ನೆೇರ಴ಹಗಿ ಬೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಹಿನುೇರಿಗೆ ಬರಬೆೇಕನ. ಇನನು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಸಹರ ಸಿಗನ಴ುದನ ತನಂಬಹ ಕಶಿ!. ಑ಂದನ ಴ಯಷಕ ಆನೆಗೆ ದಿನಸೆ ಂದಕೆಕ ಷನಮಹರನ ಇನ ುರನ ಕೆಜಗಳಶನಿ ಆಸಹರ ಬೆೇಕನ, ಇಶೆ ಿಂದನ ಆಸಹರ ಬೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೆೇಕನ! ಕಹಡೆಲಿ ಑ಣಗಿಸೆ ೇಗಿ ಕಹಳಿೆಚಿುನಂದ ಕಹಡಿನಲ್ಲಿ ಸನಲನಿ ಸಿಗನ಴ುದನ ಕಶಿ. ಸಿಕಕರ

಑ಣಗಿದ ಸನಲನಿ ತ್ತೇರಹ ಑ರಟ್ನ, ಈ ಸನಲನಿ ಩ುಷ್ಟಿಕರ

ಆಸಹರ಴ಲಿ಴ೆೇ ಅಲಿ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಸಳ ಕಶಿ. ಑ಂದನ ಆನೆಗೆ ಆಸಹರ ಸನಡನಕನ಴ುದನ ಕಶಿವಿರಬೆೇಕಹದರೆ ಇತರ ಩ರಿ಴ಹರಗಳಿಗೆ ಆಸಹರ ಑ದಗಿಷನ಴ುದನ ಸೆೇಗೆ?. ಆಗ ಆನೆಗಳು ನೆೇರ಴ಹಗಿ ಕಬಿನಯ ಹಿನುೇರಿನಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗೆಯ ತಹ಩ಕೆಕ ಬಿರನಕನಗಳಿಂದ ಬಂದ ಉಲನಷಹದ ಗರಿಕೆಯ ಸನಲಿನನು ಮೇಯಲನ ಹಿಂಡನ-ಹಿಂಡಹಗಿ ಷಹವಿರರನ ಆನೆಗಳು ಬರನತಹಿ಴ೆ. ಇದನ ಇಡಿೇ ಏಶಹಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬರ್ ಑ನ್ ಬಿಡಿ. . .!.


ಕಹಡನಗಳಿಗೆ

ಮಹನ಴ನ

ಅತ್ತಕಾಮಣದಿಂದ್ಹಗಿ

ಆನೆಗಳ

಩ಾ಩ಂಚ್ ಚಿಕಕದ್ಹಗನತಹಿ ಬಂದಿದ್ೆ. ಕಹಡಿನ ಷಂ಩ನ ೊಲಗಳ ಬೆೇಡಿಕೆ ಸೆಚಹುಗನತಹಿ

ಕಹಡನಗಳಲ್ಲಿನ

ಉತಪನುಗಳ ಷಂಗಾಸಣೆಗಹಗಿ ಮನನಶಯ ಆನೆಗಳ ನೆಲೆಗೆ ಲಗೆೆಯಹಕಿದ್ಹೆನೆ.

ಈ ಕಬಿನ

ನದಿಯ ಹಿನುೇರಿನ ಕೆಲ ಭಹಗಗಳು ಅಭಯಹರಣಯದ ಗಡಿಯಿಂದ ಸೆ ರಗನಳಿದಿದನೆ ಜನರ ಅತ್ತಕಾಮಣಕೆಕ ಗನರಿಯಹಗಿರನ಴ುದನ ವೆೃೇಚ್ನಯ ಷಂಗತ್ತ. ಹಿೇಗಿರನ಴ಹಗ ಜಲಹವಯಕೆಕ ಬೆೇರೆಯೇ ಅಪ್ಹಯ ಉಂಟ್ನ. ಕಬಿನಯ ಷನತಿಮನತಿಲ್ಲಿನ ಜನಷಂಖೆಯ ಸೆಚಹುದಂತೆ, ಴ಯ಴ಷಹಯ, ಩ಾ಴ಹಷೆ ೇದಯಮ, ರೆಷಹಟ್ೆೆಳ ಸಹ಴ಳಿ, ಮತ್ತಿತಿರ ಕಹರಣಗಳಿಂದ ಷನತಿಮನತಿಲ್ಲನ ಅರಣಯಗಳನನು ಕಡಿದನ ಬಯಲನ ಮಹಡಿ. ಮಳೆಗಹಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಹರ ಩ಾಮಹಣದ ಮಣನಣ ಷಡಿಲಗೆ ಂಡನ ಜಲಹವಯ಴ನನು ಷೆೇರನತಿದ್ೆ. ಮನಂದ್ೆ ಂದನ ಕಹಲಕೆಕ ಜಲಹವಯ ಸ ಳಿನಂದ ತನಂಬಿಸೆ ೇಗನತಿದ್ೆ. ಆಗ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಸಹರ-ಆವಾಯ಴ನನು ಸಹಳುಮಹಡಿದಂತೆ ಆಗನತಿದ್ೆ. ಇದ್ೆೇ

ಅಲಿದ್ೆ

ಮತೆಿ

ಕೆಲ಴ು

ಅಪ್ಹಯಗಳಿ಴ೆ

಩ಾತ್ತದಿನ಴ು

ಇಲ್ಲಿನ

ಷನತಿಮನತಿಲ್ಲನ

ಗಹಾಮಗಳಲ್ಲಿ

ಜಹನನ಴ಹರನಗಳು ಸೆಚ್ನುತ್ತಿರನ಴ುದರಿಂದ ಅಭಯಹರಣಯದ ಆಜನ ಭಹಜನಗಳಲಿದ್ೆ ಑ಳಗಡೆಯೇ ಮೇಯಬಿೇಡನ಴ುದರಿಂದ ಆನೆ, ಕಹಟ್ಟ, ಜಂಕೆಗಳಂತಸ ಪ್ಹಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜಹನನ಴ಹರನಗಳಿಂದ ಸರಡನ಴ ಕಹಲನಬಹಯಿ ಜವರದಂತಸ ಭಿೇಕರ ರೆ ೇಗಗಳಿಗೆ ಷನಲಭ಴ಹಗಿ ತನತಹಿಗನತಿ಴ೆ. ಮೊನೆುಯಶೆಿೇ ಗಂಡೆತ ಿರನ ಬಳಿಯ ಕಬಿನಯ ಹಿನುೇರಿಗೆ ಸೆ ೇಗಿದ್ಹೆಗ ಴ನಯಜೇವಿಗಳ ಜೆ ತೆಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಯನತ್ತಿದೆ ಜಹನನ಴ಹರನಗಳನನು ನೆ ೇಡಿ ತನಂಬ ಬೆೇಷರ಴ೆೇ ಆಯಿತನ. ಅದ್ೆೇಲಿದೆಕ ಕ ಅರಣಯ ಅಧಿಕಹರಿಗಳ ನಲೆಕ್ಷ, ಸಳಿಿಗರಿಗೆ ತ್ತಳು಴ಳಿಕೆ ಇಲಿದಿರನ಴ುದ್ೆೇ ಕಹರಣ!. ಛಹಯಚಿತಾದಲ್ಲಿರನ಴ ಆನೆಯನನು ನೆ ೇಡಿ. ಴ನಯಜೇವಿಗಳ ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯನ಴ ಜಹನನ಴ಹರನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರನ಴ ಷಹಂಕಹಾಮಕ ರೆ ೇಗದಂತಸ ಯಹ಴ುದ್ೆ ೇ ರೆ ೇಗಕೆಕ ತನತಿಗಿರಬಸನದನ ಅದಕೆಕ ಈ ಆನೆ ಬಡಕಲಹಗಿ ಅನಹರೆ ೇಗಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರಬಸನದನ .


ಬೆೇಸಿಗೆ ಮನಗಿದನ, ಮಳೆ ಬಿದೆ ಕೆಲ಴ೆೇ ಴ಹರಕೆಕ ಕಹಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆ ೇಳಹಗಿ ತಟ್ಷಿ಴ಹಗಿ ನಂತ್ತದೆ ಷಕಲ ಗಿಡಮರಗಳಿಗ

ಜೇ಴ ಬಂದಂತಹಗಿ ತನು ಮೈ ತನಂಬಿಕೆ ಳುಿ಴ಂತೆ ಎಲೆ ಚಿಗನರಿಸಿಕೆ ಳುಿತಿ಴ೆ. ಕಹಡಿನ ಕಡೆ ಕಣನಣ

ಸಹಯಿಸಿದ್ಹಗ ಗಹಳಿಗೆ ಒಲಹಡನತ್ತಿರನ಴ ಆ ಮರಗಳು ನಮೊನೆುೇ ಕರೆಯನತ್ತಿರನ಴ಂತೆ ಭಹಷ಴ಹಗನತಿದ್ೆ. ಮನದಲ್ಲಿರನ಴ ಕಹಡಿನ ಪಿಾೇತ್ತ ಇಮೊಡಿಯಹಗನತಿದ್ೆ. ಈ ಕಹಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದನಸೆ ೇಗಿ ಇದರ ಮಡಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಕನಣಿದನ ಕನ಩ಪಳಿಷಬೆೇಕೆಂಬ ಸನಚ್ನುಆಷೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಸನಟ್ನಿತಿದ್ೆ. ಕಹಡಿನ ಷ ಂಧಯೆಕೆಕ ಷೆ ೇತನಸೆ ೇಗಿದೆ ನಹನನ ಮತನಿ ನನು ಗೆಳೆಯರಹದ ವಂಕರ್ ಅವವಥ್ ಮನಂದಿನ ಭಹನನ಴ಹರ ನಮೊ ಕಹಡಿನ ಧಕ್ಷಿಣ ಭಹಗಕೆಕ ಬರನ಴ ದ್ೆ ಡಿಡ ಬೆಟ್ಿಕೆಕ ಸೆ ೇಗಿ ಬೆಟ್ಿದಿಂದ ಕೆಳಕೆಕ ಇಳಿದನ ಜೇಪ್ ಒಡಹಡನ಴ ಕಹಡಿನ ರಷೆಿಯ ಅಂಟ್ಟಕೆ ಂಡಿರನ಴ಂತೆ

ಮನಖಹಂತರ ಸೆ ೇಗಿ ಷನಮಹರನ 3 ಕಿ. ಮೇ ಬೆಟ್ಿದ ಉತಿರದಲ್ಲಿ

ಕಹಡಿಗೆ

ಇರನ಴ ಸಳಿಿಗೆ ಬಂದನ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮೊ ಷಹಿಟ್ಟೆಂಗ್ ಪ್ಹಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರನ಴ುದ್ೆಂದನ

ನರ್ಹೆರ಴ಹಯಿತನ. ಸೆ ರಡನ಴ ದಿನ ಬೆಂಗಳೄರಿನಂದ „ವಿೇಕ್ ಎಂಡ್‟ ಕಳೆಯಲನ ಬಂದಿದೆ ರಹಜ್ ಷಸ ನಮೊ ಜೆ ತೆಗ ಡಿದೆ. ಎಲಿರ

ಷೆೇರಿ ನೇರನ ,ಬೆೈನಹಕನಲರ್ , ಎರಡನ ಕಹಯಮರಹ, ಛತ್ತಾ, „Field Guide To Indian

Birds‟ ಩ುಷಿಕ ತೆಗೆದನಕೆ ಂಡನ

ಕಹಡಿನ ಕಡೆ

ಸೆಜೆೆಯಹಕಿದ್ೆ಴ು. ಩ಕ್ಷಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ನಮೊ ಮನಖಯ ಸ಴ಹಯಷ಴ಹದೆರಿಂದ

ಷನತಿಲ ಕಹಣ ಸಿಗನ಴ ಸಕಿಕಗಳನನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಫೇಟೆ ೇ ತೆಗೆದನ Field Guide ಬನಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೆ ೇಡಿ ಅದರ ಸೆಷರನನು ನಮೊ ನೆ ೇಟ್ ಬನಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದನಕೆ ಳುಿ಴ುದನ ನಮೊ ಟ್ಾಕಿಕಂಗಿನ ಮನಖಯ ಕಹಯೆ಴ೆೇ ಆಗಿದ್ೆ. ನಮೊ ನೆ ೇಟ್ ಬನಕಿಕಗೆ ಸೆ ಷ ಸೆಷರೆೇನಹದರ ಷೆೇ಩ೆಡೆಯಹದರಂತ ಕ ಡಿದಶೆಿೇ

ನಮಗೆ

ಸಹಲನ

ಷಂತೆ ೇಶ಴ಹಗನತಿದ್ೆ. ನಮೊ ಈ

಩ಕ್ಷಿವಿೇಕ್ಷಣೆಯಿಂದ

ದ್ಹರಿಯನನು

ಗಮನಷನ಴ುದಕಿಕಂತ ಸಿಗಬಸನದ್ೆಂದನ

ಯಹ಴ುದ್ಹದರ

ಮರದ

ರೆ ಂಬೆ,

಩ಕ್ಷಿ ಕೆ ಂಬೆ,

ಪೊಟ್ರೆ , ಷಣಣ ಷಣಣ ಗಿಡಗಳ ಕಡೆಗೆಲಹಿ ಕಣನಣ ಆಯಿಷನ಴ುದ್ೆೇ ಸೆಚ್ನು.


ಈಗೆ ನರ್ಹನಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಷಹಗಿದ ನಮೊ ಩ಯಣ ಬೆಟ್ಿ ಷೆೇರನ಴ಶಿರಲ್ಲಿ ಷ ಯೆ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಉರನಯನತ್ತಿದೆ. ಬೆಟ್ಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ನಮಗೆ ತಂಪ್ಹದ ಗಹಳಿಯನನು ಷವಿದನ ಷನತಿಲ ಬಿಸಿಲ್ಲನ ವಹಖ ಮರೆತೆೇ ಸೆ ೇಯಿತನ. ಊಟ್಴ನನು

ಕಹಣಿಷನ಴ ಷನಂದರ ಷವಚ್ಛ ಕಹಡನನು ನೆ ೇಡಿ

ಅಲೆಿೇ ಮನಗಿಸಿದ ನಹ಴ು ಈ ಜಟ್ಟಲ ಜಗತಿನನು ಑ಂದನ ಕ್ಷಣ

ಮರೆತನ ಈ ಕಹನನದ ಷೆ ಬಗನನು ಆಷಹವಧಿಷನತಹಿ ಅದರ ಆ಴ಣೆನೇಯ ಷ ಂದಯೆ಴ನನು ಮನದಲೆಿೇ ಸೆ ಗಳುತಿ ಕನಳಿತೆ಴ು. ಹಿೇಗೆ ಕನಳಿತರೆ ಮತೆಿ ನಹ಴ು ಊರಿಗೆ ಸೆ ೇಗನ಴ುದಕೆಕ ಕತಿಲಹಗನ಴ುದನ ಎಂದನ ಎದನೆ ನಮೊ ಪ್ಹಿನ್ ಩ಾಕಹರ ಬೆಟ್ಿ ಇಳಿದನ ಸನಲನಿ ಮಶ್ಾತ ಫೆೈರ್ ಲೆೈನ್ ದ್ಹರಿ ಹಿಡಿದನ ಮಲಿಗೆ ನಡೆಯ ತೆ ಡಗಿದ್ೆ಴ು, ನಹ಴ು ಮಹತನಹಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಩ಕಕದಲ್ಲಿರನ಴ ಩ಕ್ಷಿಗಳು ಸಹರಿಸೆ ೇಗನ಴ು಴ೆಂದನ ಸಹಗ

ಆನೆ ಬಂದರೆ ಕೆೇಳು಴ುದಿಲಿ಴ೆಂದನ ಕಹಡಿನ ಮ ನದಲ್ಲಿ

ನಮೊ ಮ ನ಴ೂ ಲ್ಲೇನ಴ಹಗನ಴ಂತೆ ನರ್ಹನ಴ಹಗಿ ಚ್ಲ್ಲಸಿದ್ೆ಴ು. ನಮೊ ಈ ಮ ನಕೆಕ ಧಕೆಕ ತರನ಴ಂತೆ ನನು ಜೆ ತೆಯಿದೆ ಎಲಿರ ಑ಮೊಲೆ „ಏ ಸಹ಴ು. . . . ಸಹ಴ು. . . . . „ ಎಂದನ ಕಿರನಚಿಕೆ ಳುಿ಴ಶಿರಲ್ಲಿಯೇ ನನು ಕಹಲನನು ಏನೆ ೇ ಷ಴ರಿಕೆ ಂಡನ ಸೆ ೇದನದರಿಂದ ಇ಴ರ ಮಹತನನು ಖಚಿತ ಩ಡಿಸಿಕೆ ಂಡ ನಹನನ ಭಯದಿಂದ ತಕ ತೆೈ ತಕ ತೆೈ ಎಂದನ ನಂತಲೆಿೇ ಕನಣಿದ್ೆ ಈ ನನು ಭರತ ನಹಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನನು ಕಹಲನ ಸಹ಴ನನು ತನಳಿಯದಿದನೆದನ ನನು ಅದೃಶಿವಿರಬೆೇಕನ. ಈ ಆಕಸಿೊಕ ಘಟ್ನೆಯಿಂದ ನನು ಮೈ ಬೆ಴ರಿತನ, ಕಹಲನ ನಡನಗಿತನ, ಎದ್ೆಯ ಬಡಿತ ಇದೆಕಿಕದೆಂತೆೇ ದಿವಗನಣ಴ಹಯಿತನ. ಅಶಿರಲ್ಲಿಯೇ ನಮೊ ತಂಡದ ಷೆುೇಕ್ ಎಕ್ಷಪಟ್ೆ ರಹಜ್ „ಲೆ ೇ ಸಹ಴ು ಕಚಿುದ್ಹಯ ನೆ ೇಡೆ ಕೇಳೆೄ ೇ ಅದನ ಕೆ ಳಕ


ಮಂಡಲ ತನಂಬಹ ವಿಶ‟ ಎಂದ್ಹಗ ಇದೆ ಅಲಪ ಜೇ಴಴ೂ ಸೆ ೇದಂತಹಗಿ ಕಚಿುದ್ೆಯೇ ಇಲಿವೇ ಷಸ ಩ರಿೇಕ್ಷಿಷದ್ೆೇ ಅಲೆಿೇ ಕನಸಿದನ ಕನಳಿತೆ. ಮತೆಿೇ ನಹನನ ಴ಹಷಿ಴ಕೆಕ ಬರಲನ ಆದ್ೆಶನಿ ಷಮಯ ಹಿಡಿಯಿತೆ ೇ ಗೆ ತ್ತಿಲಿ ಎದನೆ ರಹಜ್ ಸೆೇಳಿದಂತೆ ಕಹಲ್ಲನ ಬಳಿ ಯಹ಴ುದ್ಹದರ

ಕಚಿುರನ಴ ಮಚೆುಯಿದ್ೆಯೇ ಎಂದನ ಩ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಹ಴ು ಕಚಿುದೆನನು

ಖಹತ್ತಾ಩ಡಿಸಿಕೆ ಂಡನ ಎದನೆ ನಲನಿ಴ಶಿರಲ್ಲಿ ಸಹ಴ನನು ಹಿಡಿಯಲನ ಸೆ ೇಗಿದೆ ನನು ಗೆಳೆಯರನ ಸಹ಴ನನು ಹಿಡಿಯದ್ೆ ನನು ಬಳಿ ಬಂದರನ.

ನಹನನ ಅ಴ರನನು ಷೆೇರಿ ಮತೆಿೇ ನಮೊ ದ್ಹರಿಯನನು ಹಿಡಿದ್ೆ಴ು. ನನಗೆ ಸಹ಴ು ಕಚಿುದೆರೆ ನಹನನ

ನಮ ೊರಿನ ಮಂಡಲಸಹವಿನ ಕೆೈಲ್ಲ ಕಚಿುಸಿಕೆ ಂಡ ಕನಂಟ್ನಂತೆ ಆಗಬಸನದ್ೆಂದನ ಮತೆಿ ಮತೆಿ ಕಹಲನನು ಩ರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕೆ ಂಡೆ. ಸಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಷಹಮಹನಯ಴ಹಗಿ ಎಲಿರ

ಮಂಡಲದ ಸಹ಴ು ಮನಟ್ಟಿದರೆ ಅಥ಴ಹ ಅದರ ಎಂಜಲನ

ತಹಗಿದರೆ ಷಹಕನ ಅದನ ತಗನಲ್ಲದ ಭಹಗದಿಂದ ಹಿಡಿದನ ದ್ೆೇಸ಴ೆಲಹಿ ಕೆ ಳೆತನ ಸೆ ೇಗನತಿದ್ೆ ಎಂದನ ಷಂ಩ೂಣೆ಴ಹಗಿ ನಂಬಿದ್ಹೆರೆ.

ಅದಕೆಕ ಅ಴ರನ ಸಹ಴ನನು ಸೆ ಡೆದನ ಷಂತೃ಩ಿರಹಗದ್ೆೇ ಷನಟ್ನಿಸಹಕನತಹಿರೆ.

ಈ ಘಟ್ನೆ ನಡೆಯನ಴

ತನಕ ನಹನನ ಅ಴ರ ನಂಬಿಕೆ ಷನಳುಿ ಎಂದನ ಭಹವಿಸಿದ್ೆೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ರಹಜ್ ಸೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತ್ತಳಿದಿದನೆ ಇ಴ುಗಳಲಹಿ ಷತಯ಴ೆಂದನ . ಕೆ ಳಕ ಮಂಡಲಗಳು ನೆ ೇಡನ಴ುದಕೆಕ ಸೆಬಹಾವಿನಂನೆ ಕಂಡರ ಷ ಕ್ಷ಴ಹಗಿ ಗಮನಸಿದ್ಹಗ ತನಂಬಹ ಴ಯತಹಯಷ ಕಹಣಿಷನತಿ಴ೆ. ಸಹಗನ ವಿಶಕಹರಿ. ಇದರ ವಿಶ಴ು ಮಹಂಷ಴ನನು ಕೆ ಳೆಯನ಴ಂತೆ ಮಹಡನ಴ುದರಿಂದ ಈ ಸಹ಴ು ಕಚಿುದರೆ ಷರಿಯಹದ ಚಿಕಿತೆೆ ಕೆ ಡದಿದೆರೆ ನರಳಿ ನರಳಿ ಷಹಯನತಹಿರೆ. ನನು ಉರಗ ನಹಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನಹನನ ಸಹ಴ನನು ತನಳಿದಿದೆರೆ ಸೆೇಗೆ ನನುನನು ಆಷಪತೆಾಗೆ ಷಹಗಿಷಬಸನದ್ೆಂದನ. . 108 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರನತ್ತಿತೆಿೇ? ನಮೊ ಮೊಬೆೈಲ್ ಗೆ ಟ್಴ರ್ ಸಿಗನತ್ತಿತೆಿೇ? ಎಂದ್ೆಲಹಿ ಡಿಷಕಸ್ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡನ ನಡೆಯನತ್ತಿರನ಴ಹಗ ಮನಂದ್ೆ ನಮೊ ಕಹಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ವಿರಳ಴ಹಗಿರನ಴ ಚಿರತೆ ಸೆಜೆೆಯನನು ಕಂಡನ ನಹ಴ು ಚಿರತೆಯನನು ಮನಂದ್ೆ ಑ಮೊ ನೆ ೇಡಬಸನದ್ೆಂದನ ತ್ತಳಿದನ „಑ಮೊಯಹದರ

ನನು ದರನಶನ಴ನನು ನೇಡನ‟ ಎಂದನ ಪ್ಹಾರ್ಥೆಸಿ ಅದರ ಸೆಜೆೆಗಳಿಗೆ ಎಲಿರ

ಮನಂದ್ೆ ನಡೆದನ ನಮೊ ಊರನ ತಲನ಩ು಴ುದರಲ್ಲಿ ಕತಿಲೆಯೇ ಆಗಿತನಿ.

ನಮಷಕರಿಸಿ


಴ಪೈಜ್ಞ಺ನಿಕ ಹಪಸರು: Haliastur indus ಇಂಗ್ಿೇಷ್ ಹಪಸರು: Brahminy Kite ಮಹರ್ಚೆ

ಮಧಯಭಹಗದಿಂದಲೆೇ

ಷ ಯೆನ ಕಿರಣಗಳು ಕಕಹೆಟ್ಕ ಷಂಕಹಾಂತ್ತ ಴ೃತಿದ ಕಡೆಗೆ ಚ್ಲ್ಲಷನತಹಿ, ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತಹ಩ ನೆತ್ತಿಗೆೇರಿ ಬೆ಴ರನ ಬೆನುನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯನತ್ತಿದಂತೆ, ಬೆೇಸಿಗೆಯ

ಕಹಲ

ಆರಂಭ಴ಹದಂತೆಯೇ.

ಚ್ಳಿಗಹಲದಲ್ಲಿಯೇ

ಮ ಕಹಕಲನ

ಭಹಗ

ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ

ಖಹಲ್ಲಯಹಗಿ

ದನ-

ನೇರನ

ಕರನಗಳಿಗೆ ಕನಡಿಯಲ

ನೇರಿಲಿದ್ೆ ಇದೆಬದೆ

ಗೆ ಜನೆ ನೇರಿನಲೆಿೇ ಕಹಲ ತಳುಿತ್ತಿರನತಿ಴ೆ. ಇನ ು

ಬೆೇಸಿಗೆ

ಬಂದಿತೆಂದರೆೇ ಮನಗಿದ

ಸಹಗೆಯೇ. . .!. ಆದರೆ ಴ಹಜರಗನಡಿಷಲ ಹಿಂದ್ೆ ಷವಲಪ ದ ರದಲ್ಲಿರನ಴ ಴ಡೆೇಯನಕೆರೆಯನ ಎಂತಸ ಬೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯ ಷವಲಪಮಟ್ಟಿಗದರನ ನೇರನನು ತನು ಑ಡಲ್ಲನಲ್ಲಿಟ್ನಿಕೆ ಂಡನ ಕಹಡನಪ್ಹಾಣಿ-ದನಕರನಗಳ ಬಹಯಹರಿಕೆಯನನು ನೇಗಿಷಲನ ಷದ್ಹ ತೆರೆದಿರನತಿದ್ೆ. ದ್ೆ ಡಡ ದ್ೆ ಡಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರನ ಖಹಲ್ಲಯಹದರ

ಷಸ ಈ ಷಣಣ ಴ಡೆೇಯನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ

ಯಹ಴ಹಗಲನ ನೇರಿರನ಴ುದನ ಆವಛಯೆ಴ೆೇ ಷರಿ. ಅಜೆ-ಮನತಿಜೆ, ಅ಴ರ ಅಜೆನ ಎರಡನ-ಮ ರನ ತಲೆಮಹರನಗಳಿಂದ ಕಂಡಿರನ಴ ಕಹಡಹನೆಗಳ ಹಿಂಢನ

಩ಾತ್ತ ಬೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇರಿಗಹಗಿ ಅರಷನತಹಿ ಬರನತಿ಴ೆ. ಜೆ ತೆಗೆ ಷನತಿಮನತಿಲ್ಲನ

ಸಳಿಿಯ ದನಕರನಗಳು ಮರ್ಹಯನಹದ ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತಹ಩ಕೆಕ ತಲೆ ತಗಿೆಸಿ ನೆೇರ಴ಹಗಿ ಕೆರೆಯ ಕಡೆ ಮನಖಮಹಡನತಿ಴ೆ. ಮಳೆಯನ ಷನದೆಳಿದ ನ಴ುರನ ಮಣಣನನು ಕೆ ಚಿುಕೆ ಂಡನ ಬಂದನ, ಕೆರೆಯ ನೇರೆಲಿ ಕಹಫಿಯ ಬಣಣ ತ್ತರನಗಿ ನೆ ೇಡಲನ ತೆೇಟ್ ಕಹಫಿಯಂತೆಯೇ ಕಹಣನತಿದ್ೆ. ಆ ಕಹಫಿ ಬಣಣದ ನೇರಿನಲೆಿೇ ಴ಹಜರಗನಡಿಷಲ ಆಚಹರಿ ಪ್ೆೈಕಿಯ ಸೆಂಗಷನ ಬಟೆಿ ಸೆ ಗೆಯನತ್ತಿದಳು, ಕೆಷರಿನ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಗನ ಎಮೊಗಳು ಑ರಳಹಡನತ್ತಿದೆ಴ು, ಎಮೊಗಳನನು ನೇರಿಗೆ ಬಿಟ್ನಿ ಕಟೆಿಯ ಮೇಲ್ಲರನ಴ ಅತ್ತಿಮರದ ಬನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಷೆೇದನತಿ ಕನಳಿತ್ತಿದೆ, ಗನಡಿಷಲನ ಮನೆಯ ರಹಮಚಹರಿ ಕನರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಹಲನನನು ಹಿಡಿದನ ದರದರನೆೇ ಎಳೆದನಕೆ ಂಡನ ಮೊಣಕಹಲನದೆದ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದಿೆ ಬನಷನಬನಷನ ಎಂದನ


ಬನಷನಗನಡನತಹಿ ಕನರಿಗಳನನು ತೆ ಳೆಯನತ್ತಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಗಡೆಡಯ ಮೇಲೆ ಕನಳಿತನ ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿಯನ ಮೇನಗಹಗಿ

ಗಹಳಸಹಕಿಕೆ ಂಡನ

ಕನಳಿತ್ತಿದೆ.

ಗನಡಿಯ

ಕಡೆಯಿಂದ

ಆಂಜನಯಯನ

ಜಂಗಹಲ್ ಪ್ಹಳಯದ ಜಂಗಿಿ ದನಗಳು ನೇರಿಗಹಗಿ ಒಡೆ ಡಿ

ಬರನತ್ತಿದೆ

ದೃವಯಗಳು

ಈಗಲ

ಕಣನೊಂದ್ೆ ಮ ಡನತಿ಴ೆ. ಕೆರೆಯ ಴ಂಡನ,

ನೇರಿನಲ್ಲಿ

ನೇರಿನ

ಮವಾಣ಴ಹಗಿರನ಴

ತಳಭಹಗದಲ್ಲಿ

ಗಟ್ಟಿಯಹಗಿ

ಕ ತನ, ನೇರನ ಹಿಂಗಿದಂತೆ ಆ ನವಿರಹದ ಮಣನಣ ‟಴ಹಟ್ರ್

಩ುಾಫ್‟

ಸಿಮಂಟ್ಟನಂತೆ

ತಳದಲ್ಲಿ

ಕನಳಿತನ ಗಟ್ಟಿಯಹಗಿದ್ೆ. ಅದಕೆಕ ಏನೆ ೇ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗೆಗೆ ನೇರನ ಖಹಲ್ಲಯಹಗದನ. ಈ ಕೆರೆಯ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಗಹಳ ಸಹಕಿ ಕನಳಿತ್ತರನ಴ ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿಗೆ ಬೆಳಗೆೆಯಿಂದ ಷಹಯಂಕಹಲದ಴ರಿಗೆ ಑ಂದತನಿ ಷಣಣ಩ಣಣ ಮೇನನಗಳು ಸಿಗಬೆೇಕನ. ಅ಴ುಗಳನೆುೇ ಷಂಜೆ ಸೆಂಡತ್ತಗೆ ಕೆ ಟ್ನಿ ಗೆ ಜನೆಮಹಡಿಸಿ ತ್ತನನುತ್ತಿದೆ. ಑ಮೊ ಕಹಡನಸಂದಿಯ ಜಹಡನಹಿಡಿದನ ಬಂದಿದೆ ದನಗೆನನ ಕೆರೆಯ ಕೆಷರನ ನೇರಿನ ಮೇಲೆ ದ಩ಪದ಩ಪ ಮೇನನಗಳು ತೆೇಲನತ್ತಿದೆನನು ನೆ ೇಡಿ, “ಏ. . . ನಹನೊಗೆ ು಴ು. . .ಬೆ ಲ ಅ಴ವಪೊಪೇ. . .! ಕೆ ದ್ೆ ೆೇೆಳು . . .!‟ ಎಂದನ ಪ್ೆೇಚಹಡನತಹಿ ಷನತಿಮನತಿ ನೆ ೇಡಿದ ಯಹರನ ಇಲಿ ಑ಂದನ ಕೆೈ ನೆ ೇಡೆೇ ಬಿಡೆ ೇಣ ಎಂದನ ಅಂಗಿ-಩ಂಚೆಯನನು ಬಿಚಿು ಅತ್ತಿ ಮರದ ಬನಡದ ಕೆ ಂಬೆಗೆ ತಗನಲ್ಲಸಹಕಿ, ನೇರಿಗೆ ಇಳಿದನ ಮೊಣಕಹಲನದೆ ಕೆಷರನ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕನಳಿತನ ಕೆೈಯಹಡಿಷನತ್ತಿದೆ. ನೇರಿನ ತಳದ ಬನದನರೆಯಲ್ಲಿ ನೇರನ ಕನಡಿಯಲನ ಬಂದ ದನಕರನ ಪ್ಹಾಣಿಗಳ ಸೆಜೆೆಯ ಗನರನತನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತನಕೆ ಂಡನ ಕನಳಿತ್ತರನ಴ ಕೆ ರದ(ಮೇನನ)ಗಳನನು ಕೆೈಯಿಂದ ಸನಡನಕಿ ಹಿಡಿದನ ದಡಕೆಕ ಎಷೆಯನತ್ತಿದ.ೆ ಇಶನಿ ಕಡಿಮ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಷನಲಭ಴ಹಗಿ ಸಿಗನ಴ ಮೇನನಗಳನನು ಯಹರನ ತಹನೆ ಬಿಡನತಹಿರೆ! ದನಗೆನಗಿಂತ ಮನಂಚೆಯೇ ಬಂದನ ಶ್ಕಹರಿಯಲ್ಲಿ ನರತ಴ಹಗಿರನ಴ ಗರಡ(ಸದನೆ)ಗಳು ಆಕಹವದಲ್ಲಿ ಸೆ ಂಚ್ನ ಸಹಕನತಿ ಸಹರಹಡನತ್ತಿದೆ಴ು.

ದನಗೆನನ

ಕಶಿ಩ಟ್ನಿ

ಸಹರಹಡಿಕೆ ಂಡಿದ

ಗರನಡಗಳು

ದನಗೆನ

ಏಟ್ಟಗೆ

ಎಷೆತದ

ಮೇನನಗಳನು

ಕೆಷರನ

ಬಂದನ

಴ದೆಡನತ್ತಿರನ಴

ಷನಲಭ಴ಹಗಿ

ತನು

ಬಲ್ಲಶಿ

ಕಹಲನಗಳಿಂದ ಚ್ಂಗನೆೇ ಎತನಿಕೆ ಂಡನ ಸಹರಿ ಅತ್ತಿಮರದ ಮೇಲೆ ಕನಳಿತನ ಭಕ್ಷಿಷನತ್ತಿದೆ಴ು. ದನಗೆನಗೆ

ಕೆ ಩

ಮನಂಡೆ಴ು!

ಕೆೈಗೆ

ಗರನಡಗಳನನು

ಬಂದನ ಸಿಗಿಷನತ್ತಿಲಿ”

ತನು ಸಲಕ

‟ಬೆ ಷನಡಿ ಎಂದನ

ಮಹತನಗಳಿಂದ

ನೇರಿನಲ್ಲಿ

ಸನಡನಕಹಡಿ

ದಡಕೆಕ

ಎಷೆದರೆ!

ಆಕಹವದಲ್ಲಿ


ಬಯನಯತ್ತಿದೆನನ, ಯಹರೆ ೇ ಈ ಬಿಳಿ ತಲೆ ಗರನಡಗಳು ವಿಶನಣವಿನ ತೆೇರನ ಎಂದನ ಸೆೇಳಿದನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದನ ‟ಅಯಯ ಷಹಮ ಕಹಪ್ಹಡನ ತಪ್ಹಪಯಿತನ. . .!ಕ್ಷಮಸಿ ಬಿಡ಩ಪ‟ ಎಂದನ ದ್ೆೇ಴ರಿಗೆ ಕೆೈಮನಗಿದನ, ‟ಅಚ್ಅಚ್ ಏ. . ಏ. . .!ಸೆ ೇಗಿ ದ ರ!‟ ಎನನುತ್ತಿದೆ. ಕಶಿ಩ಟ್ನಿ ಹಿಡಿದ ಮೇನನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಕಹಕಲನ ಪ್ಹಲನ ಈ ಗರನಡಗಳದ್ೆೆ! ದನಗೆನಗೆ ರೆೇಗಿಸೆ ೇಗಿ! ಕೆೈಗೆ ಬಂದ ತನತನಿ ಬಹಯೆ ಬಂದಿಲಿಲಿ಩ಪ. . .! ಎನನುತಹಿ ಕಹಯೆನರತನಹಗನತ್ತಿದ.ೆ ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿ ಸೆಗಲ ಮೇಲೆ ಗಹಳದ ಗಳ಴ನನು ಸಹಕಿಕೆ ಂಡನ, ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಎರೆಸನಳಗಳ ಪ್ಹಿಸಿಿಕ್ ಕ಴ರ್ ಹಿಡಿದನ ಕಟೆಿಯ ಮೇಲೆ ನಂತನ ದನಗೆನನನು ನೆ ೇಡನತಹಿ ನಂತ. ‟ಏ ದನಗೆ. .ಏನ್ ಮಹಡಿಿ ನೇರಲ್ಲಿ?‟ ಎಂದನ ಕೆೇಳಿದ ‟ಸೆ ೇ ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿ ನೇನಹ. . .಑ಳೆಿ ಟೆೈಂಗೆೇ ಬಂದ್ೆ ಬಹ ಮಹರಹಯ!, ಬೆ ಲ ಮೇನನಗಿ಴ೆ! ಈ ಸಹಳದ್ೆ ೇ಴ು ಸದನೆಗನಿ ಮೇನ್ ದಡಕೆಕ ಎಸಿದ್ೆಾ ಷಹಕನ ಎತೆ ಕಂಡನ ಩ರಹರಿಯಹಯಿ಴ೆ! ಅಂತ್ತನ. ಑ಳೆಿ ಟೆೈಂಕ ಬಂದ್ೆ ಬಹ ಬಹ. . . ‟ ಎನನುತಹಿ. ಮೇನನಗಳನನು ಹಿಡಿದನ ಎಷೆಯಲನ ವನರನಮಹಡಿದ, ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿಗೆ ಆವಹುಯೆವೇ ಆವಹುಯೆ”. ನಂದ ಕೆ ಬೆಳಗೆೆಯಿಂದ ಷಂಜೆತನಕ ಇಡಿದನಾ ಈ ಪ್ಹಟ್ಟ ಮೇನನ ಸಿಕಿಿಲ್ಲೆಲಿ ಬನಡನ!, ಇದನ ಑ಳೆಿ ಉಪ್ಹಯ ಮಹರಹಯ‟, ಎಂದನ ಬಹಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟೆ ಕಂಡ. ಈ ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿ ಬಂದಿದ್ೆ ನಮೆ ಑ಂದ್ೆೇ ಑ಂದನ ಮೇನನ ಸಿಕಕಲ್ಲಿಲಿ಴ಲಿ ಎಂದನಕೆ ಂಡವೇ ಏನೆ ೇ ಗರನಡಗಳ, ಕಹಕಾ. . .ಕಹಕಾ. . .ಕಹಕಾ. . .ಎಂದನ ಕ ಗನತಹಿ ಆಗಷದಲ್ಲಿ ಸಹರಹಡನತ್ತಿದೆ಴ು. ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿಗೆ ಸೆ ಷ ರಿೇತ್ತ ಮೇನನ ಹಿಡಿಯನ಴ುದೆನನು ಕಲ್ಲತೆ ಎಂಬ ಖನಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ದನಗೆನನ ಎಷೆಯನ಴ ಮೇನನಗಳು ನೆಗೆದ್ಹಡನತಹಿ ತಪಿಪಸಿಕೆ ಂಡನ ಚ್ಂಗನೆೇ ನೇರಿಗೆ ಸೆ ೇದ ಮೇನನನು ‟ಸರೆೇ ಹಿಸಿಕ ತಪಿಪಷೆ ಕಂತನ‟ ಎಂದನ ಜೆ ರಹಗಿ ಕ ಗಿದ. ‟ಏ ಷಹಬಿ ಹಿಡಿ ಮಹರಹಯ ಷರಿಯಹಗಿ. . .!‟ ಎಂದನ ದನಗೆನನು ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿಯನನು ಬಯನೆದೆಕೆಕ, ಬೆೇಜರಹಗಿ ಮನಖ಴ನನು ಷ಩ಪಗೆ ಮಹಡಿಕೆ ಂಡ. ಈ ಗರನಡಗಳಿಗೆ ಕಿೇಟ್ಗಳು, ಕಪ್ೆಪಗಳು, ಸಹ಴ುಗಳು ದಿನನತಯದ ಆಸಹರ಴ಹದರ

ಕ ಡ ಮೇನನಗಳೆಂದರೆ

ತನಂಬ ಇಶಿ!, ಮೇನನ ಶ್ಕಹರಿಯಲ್ಲಿ ದನಗೆನಗಿಂತ ಬಲನ ತಲೆ!, ಎತಿರದಲ್ಲಿ ಸಹರಹಡನತಹಿ ಮೇಲ್ಲನಂದಲೆೇ ಬೆೇಟೆಯನನು ಗನರನತ್ತಷನ಴ ತ್ತೇಕ್ಷ್ಣ

ದೃಷ್ಟಿ ಇರನ಴ುದರಿಂದ ಷರಾನೆೇ ಬಂದನ ಚ್ಂಗನೆೇ ಬೆೇಟೆಯನನು ಸಹರಿಸಿಕೆ ಂಡನ

ಸೆ ೇಗನತಿ಴ೆ. ಗರನಡ ಩ಕ್ಷಿಯನ ಸದಿೆಗಿಂತ ಷವಲಪ ಚಿಕಕ ಕಂದನ ಬಣಣದ ಩ಕ್ಷಿ, ತಲೆ ಮತನಿ ಎದ್ೆ ಬಿಳಿ ಬಣಣದಿಂದ ಕ ಡಿರನತಿದ್ೆ, ಸಳದಿಯ ಮೊನಚಹದ ಬಲ್ಲಶಠ ಕೆ ಕನಕ ಮತನಿ ಕಹಲನಗಳು. ಕ಴ಲಹದ ಕಂದನ ಬಹಲವಿರನತಿದ್ೆ. ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಡಗಳಿಂದ ಅಗಲ಴ಹದ ಗ ಡನನನು ಕಟ್ಟಿ ಎರಡನ-ಮ ರನ ಮೊಟೆಿಗಳಿಟ್ನಿ ಮರಿಮಹಡನತಿ಴ೆ. ಗರನಡಗಳು ಷಹಮಹನಯ಴ಹಗಿ ಜನ಴ಷತ್ತಯ, ಕಹಲನ಴ೆ, ಜಲ಩ಾದ್ೆೇವ, ಕರ಴ಳಿ, ಕೆರೆ಩ಾದ್ೆೇವಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಣನತಿ಴ೆ. ಷನಬಾನ್ ಷಹಬಿಯಂತ಴ರಿಗೆ ನರತ಴ಹಗನತಿ಴ೆ.

ದನಗೆ ಮತನಿ

ಸೆದರದ್ೆ “ನಮನೆ. . .! ಈ ಕೆರೆ” ಎಂದನ ಬೆದರಿಷನತಹಿ ಬೆೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನರಂತರ಴ಹಗಿ


ವಿದ್಺ಾರ್ಥಿಗ಺ಗ್ ವಿಜ್ಞಹನ * ರ಺ಕ್ಷಸ ಕಪ್ಪೆ ವಿಜ್ಞಹನಗಳ ತ೦ಡವಂದನ ಮಡಗಹಷಕರ್ ದಿವೇ಩ದಲ್ಲಿ ವಿವವದ ಅತ್ತದ್ೆ ಡಡ ಕಪ್ೆಪಯ ಩ುರಹತನ

಩ಳಯನಳಿಕೆಯನನು

ಸಚಿುದ್ಹೆರೆ.

಩ತೆಿ

ಅಗಲ಴ಹದ ಬಹಯಿಯ ,

಑ಂದ ಴ರೆ ಅಡಿ ಉದೆದ , ಐದನ ಕೆೇಜ ತ ಕವಿದೆ

ಫಹಸಿಲ್ ಅನನು ವಿಜ್ಞಹನಗಳು

ದ್ೆೈತಯ

಩ುರಹತನಕಪ್ೆಪ

ಅರ್ಹಯಯನ ಮಹಡಿದ

ರ಺ಕ್ಷಸ

ಕಪ್ಪೆ

ಎ೦ದನ

ನಹಮಕರಣ ಮಹಡಿದ್ಹೆರೆ . ಈ ರಹಕ್ಷಷ ಕಪ್ೆಪ ದ್ೆ ಡಡದಶೆಿೇ ಅಲಹಿ ವಕಿಿವಹಲ್ಲಯ

ಕ ಡ ಆಗಿತನಿ , ದ್ೆ ಡಡ ಬಹಯಿಯನಳಿ ಇದನ ಷಣಣ ಷಣಣ

ಷರಿೇಷೃ಩ಗಳನನು ಸಹಗನ ಷಣಣ ಜೇವಿಗಳನನು ಷಸ ನನ೦ಗನ಴ ಷಹಮಥಯೆ ಸೆ ೦ದಿತನಿ ಎಂದಿದ್ಹೆರೆ. ಈಗ ನಮೊ ಭ ಮಯ ಮೇಲೆ ಬದನಕಿರನ಴ ಅತ್ತದ್ೆ ಡಡ ಕಪ್ೆಪ ಎ೦ದರೆ ಗಲಹಯತ್ ಕಪ್ೆಪ . ಇದನ ಩ಶ್ುಮ ಆಫಿಾಕಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡನಬರನತಿದ್ೆ.

ರಹಕ್ಷಷ ಕಪ್ೆಪಯ ನೆೇರ ಷಂಬಂಧಿ ಅಲಿ.

ಗಲಹಯತ್ ಕಪ್ೆಪ

ಆದರೆ ಇದನ


ಮತೆಿ ಷಧಯ ಮಡಹಗಹಷಕರ್ ದಿವೇ಩ದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬದನಕಿರನ಴ ಕಪ್ೆಪಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೆ ಡಡ ಕಪ್ೆಪ ಎಂದರೆ ಕೆೇ಴ಲ ೧೦ ಷೆ0. ಮೇ ದ್ೆ ಡಡದಿದ್ೆ ಅಶೆಿೇ. ಮತೆಿ ಈ ಅಗಲ಴ಹದ ಬಹಯಿಯನಳಿ ರಹಕ್ಷಷ ಕಪ್ೆಪಯ ಷ೦ಬ೦ಧಿಕರನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇರಿಕಹದಲ್ಲಿ ಕ೦ಡನ ಬರನತ್ತಿ಴ೆ ಎಂದನ ವಿಜ್ಞಹನಗಳು ಩ತೆಿ ಸಚಿುದ್ಹೆರೆ. ಇ಴ು ಮಡಹಗಹಷಕನೆ೦ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇರಿಕಹಗೆ ನಡನ಴ೆ ಇರನ಴ ಷಹಗರ಴ನನು ಸೆೇಗೆ ದ್ಹಟ್ಟದ಴ು ? ಎ೦ಬನದ್ೆೇ ವಿಷೊಯಕಹರಿಯಹಗಿದ್ೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಷಮನದಾದ ಉ಩ುಪ ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ೆಪಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಹಟ್ ತೆ ಂದರೆಯಹಗಿ ಬಸನಕಹಲ ಬದನಕಲಹರ಴ು. ಅದಕೆಕ ಷಮನದಾದಲ್ಲಿ ಕಪ್ೆಪಗಳಿಲಿ!. ಈ ನ ತನ ಆವಿಶಹಕರದಿಂದ ಜೇ಴ವಿಜ್ಞಹನಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇರಿಕಹಗ

ಮತನಿ

ಮಡಗಹಷಕರ್ ದಿವೇ಩ಗಳಿಗೆ

ಅನಹದಿ ಕಹಲದಲ್ಲಿ ಭ ಷ೦಩ಕೆ ಇತನಿ ಎ೦ದನ ತ್ತಳಿಯಬಸನದನ ಎಂದನ ಩ಾತ್ತಪ್ಹದಿಸಿದ್ಹೆರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇರಿಕಹ ಮತನಿ ಆಫಿಾಕಹ ಖಂಡ ಸಹಗನ ಮಡಗಹಷಕರ್ ದಿವೇ಩ಗಳು ಆನಹದಿಕಹಲದಲ್ಲಿ ಑ಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ಹೆಗಿನ ನಕ್ಷೆ


ಮಹ಺಩ರಳಯ ಅಂತ್ಾ಴ು ಇಂದ್ಪೇ. . . ಮಹ಺಩ರಳಯವಿಂದ್ಪೇ ಜೇ಴ರ಺ಶಿಯ ಅಂತ್ಾಕ಺ಲ ಕ಺ಲಜ್ಞ಺ನದಿ ಉಲಪಿೇಖಿ಩ ಅಂತ್ಾದಿ಴ಸವಿಂದ್ಪೇ

಩ರಕೃತಿಯ ವಿಕಪ ೇ಩ಗಳು ಘಟಿಸ಴ಂತಪ ಹಪ ಸಯುಗಕಪ ಸ಴ಿ಩ಠನ಴ಂತಪ ಸ಺ವಿರ ತ್ಕಿದ ಸ಺ರಕಪ ಸ಺ಕ್ಷಿಯಂದ ನಪೇಸರನ ಹಪ ಸ ರಶಿಿಗಪ ಹಪ ಸ ಉದಭ಴಴ಂತಪ ಅನಾಗರಹ ಜೇವಿಯ಺ ಅಗಮಕಪ ನ಴ಋತ್ುಮ಺ನದ ಅನುಸರಣ ಜೇ಴ ಸಂಕುಲದ ಴ಪೈಶಿಷ್ಟಕ಺ಾಗ್ ಕಲೆನ಺ ಲಪ ೇಕದ ಈ ಹಪ ಸ ಅಧ್಺ಾಯನ ಎಂದಿನಂತಪಯೇ ಆ ನಪೇಸರ ಧರಪಯೊಳಗಪ ಅದ್ಪೇ ಹರುಷ್ದಿಂದ ಸಪ ಗಸಿತ್ತ ಸ಴ಿ ಸಂಕುಲಕಪ ಮತಪತ ಮನುಕುಲಕಪ.

ಅಂತ್ಾವಿಹುದು ಇಲಪಿೇ! ಅರಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಸ ಕ್ಷಮತಪ ಮ ಡಲ್ಲ ಹಪ ಸ ಜ಺ಗೃತಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸಜೇ಴ ಜೇ಴ಸಂಸೃತಿ

ಕಾನನ Jan 2013  

Kabini, Snake, Forest, Bannerugatta, WCG, Viper, Brahmini kite

ಕಾನನ Jan 2013  

Kabini, Snake, Forest, Bannerugatta, WCG, Viper, Brahmini kite

Advertisement