Page 1

1

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


2

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ಿತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ುಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಿದ ಉತ್ಾಾಹದಿಿಂದ ನಲ್ಲಯುತ್ಾಾ ಆಚರಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳುತ್್ಾೇವ್, ಹಾಗ್ಯೇ ನಮ್ಮ ಭೊಮಿಗೊ ಬ್ರ್ತ್ ಡ್ೇ ಇದ್ೇ ಎಿಂಬ್ುದು ಗ್ೊತ್್ಾೇನು? ಹೌದು. ಇದ್ೇ ತಿಿಂಗಳ್ 22ನ್ೇ ತ್ಾರಿೇಕು "ವಿಶ್ವ ಭೂದಿನ". ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಿಂಗಳ್ಳ ಬ್ಿಂತ್್ಿಂದರ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಿದ ಉತ್ಾಾಹ ತುಿಂಬ್ುತಾದ್. ಮ್ರಗಳ್ಲ್ಿ ಚಿಗುರ್ೊಡ್ದು ಅರಣ್ಯದ್ೇವಿ ಹಸಿರು ಸಿೇರ್ಯನುಟ್ಿಿಂತ್್ ಕಾಣ್ುತಿಾರುತ್ಾಾಳ ್. ವನಯಮ್ೃಗಗಳ್ಳ, ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಿಗ್ೊೇ ಹಬ್ಬದ ಸಿಂಭಿಮ್, ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ುವ ವನದ್ೇವಿಗ್ ನಾವ್ಲ್ಿ ನಮಿಸಲ್ೇಬ್ೇಕು. ಆದರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಾಾರ್್ತ್್ಯಿಂದ ಪ್ಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ್ಿಂಬ್ುದದನುು ಮ್ರ್ಯುತಿಾದ್ದೇವ್. ಪ್ಿಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಿ ಜೇವಿಗಳ್ಿಂತ್್ ಒಿಂದು ಜೇವಿ. ಆದರ್ ಸಾಲ್ಪ ಬ್ುದಿಿವಿಂತ ಅಷ್್ಿ. ಆದರ್ ನಾವು ಎಲ್ಿ ಜೇವಿಗಳ್ಿಂತ್್ ಬ್ದುಕದ್ ನಮ್ಮ ಐಶಾರಾಮಿ ಬ್ದುಕಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮಿಂತ್್ ಇರುವ ಇನ್ನುತರ ಪ್ಾಿಣಿ-ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ್ ಪ್ಾಿಣ್ಕ್ೆ ಸಿಂಚಕಾರ ತಿಂದ್ೊಡಿಿದ್ದೇವ್. ಭೊತ್ಾಯಯ ಒಡಲಾಳ್ವನುು ಬ್ಗ್ದು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಯ ಒಡಲ್ು ಬ್ರಿದಾಗಿಸುತಿಾದ್ದೇವ್. "ಭೊದಿನ" ಎಿಂದು ಒಿಂದು ದಿನ ಮಾತಿ ನಾಲ್ುೆ ಗಿಡ ನ್ಟ್ುಿ, ಹತುಾ ಪೇಟ್ೊೇ ತ್್ಗ್ದು. ಏನ್ೊೇ ದ್ೇಶ್ ೇದಾಿರ

ಕ್ಲ್ಸ

ಮಾಡಿರುವಿಂತ್್

ನಾವು

ನಮ್ಮ

ಫೇಟ್ೊೇಗಳ್ನುು

ಪ್್ೇಸುಬಕ್

ನಲ್ಲಿ

ಅಿಂಟ್ಟಸಿ,

ಕ್ೈತ್್ೊಳ್ದುಕ್ೊಳ್ಳುತಿಾದ್ದೇವ್. ಆದರ್ ಇಿಂತಹ ಪಳ್ಳು ಕಾಯ್ಕಿಮ್ಗಳಿಿಂದಲ್ೇ ಪ್ರಿಸರ ಮ್ಲ್ಲನಗ್ೊಳ್ಳುತಿಾರುವುದು ವಿಷ್ಾದಕರ ಸಿಂಗತಿ. ಹ್ಚ್ಾಾಗುತಿಾರುವ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಸತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಷ್್ೊಿೇ ಕ್ರ್ಗಳ್ಳ ಇಿಂದು ಬ್ಡಾವಣ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಪ್್ಟ್ಟಿವ್. ಅಳಿದುಳಿದ ಕ್ರ್ಗಳ್ನುು ಕಲ್ುಷಿತ ನ್ನೇರಿನ ಹಾಗೊ ಕಸದಗುಿಂಡಿಗಳ್ನಾುಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾರೊಪ್ವನುು ನಾವು ಬ್ದಲ್ಲಸಿದ್ದೇವ್. ಇದರಿಿಂದ ಕ್ರ್ಯಲ್ಲಿನ ಎಷ್್ೊಿೇ ಜಲ್ಚರಗಳ್ ಮಾರಣ್ಹ್ೊೇಮ್ಕ್ೆ ಮಾನವರಾದ ನಾವ್ೇ ನ್ೇರ ಹ್ೊಣ್ಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವ್. ಕ್ೇವಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಿಂದು ಮಾತಿ "ಭೂ ದಿನ" ಎಿಂದು ನಾಲ್ುೆ ಸಸಿ ನ್ಟ್ುಿ ಬಿಂದಿಗ್ ನ್ನೇರು ಸುರಿಯುವುದಲ್ಿ, ನಾಗ್ೇಶ್ ಹ್ಗಡ್ ಯವರು ಹ್ೇಳ್ಳವಿಂತ್್ ಪ್ಿತಿೇ ದಿನ ಪ್ರಿಸರದಿನವಾಗಬ್ೇಕು, ಇಿಂತಹ ದಿನಗಳ್ಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೊಮಿ ಮ್ತುಾ ಮಾನವರ ಜ್ೊತ್್ಗಿನ ಸಿಂಬ್ಿಂಧದ ಬ್ಗ್ೆ ಅರಿವನುು ಮ್ೊಡಿಸುವ, ಮಾನವ ಭೊಮಿಯ ಮೇಲ್ ನಡಿಸುತಿಾರುವ ದಬ್ಬಳಿಕ್ಯ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳ್ ಬ್ಗ್ೆ ಅರಿವನುು ಮ್ೊಡಿಸಿದರ್ "ಭೊ ದಿನ" ಕ್ೆ ಒಿಂದು ಪ್ರಿಪ್ೂಣ್್ ಅರ್್ಸಿಗಬ್ಹುದು. ಅರಣ್ಯ, ವನಯಜೀವಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವನಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಕವನ, ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆೀಖನಗಳನನು ತಾವೂ ಕಾನನಕೆೆ ಬರೆಯಬಹನದನ.

ಇ-ಅಂಚೆ :

3

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014

kaanana.mag@gmail.com


ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೇ ಕ್್ೇತಿದಲ್ಲಿಯಾದರೊ ಸಹ ಯಶಸಿಾಯಾಗಬ್ೇಕಾದರ್ ನಾವು ಏಕಾಗಿತ್್ಯನುು ಪ್ಡ್ದಿರಬ್ೇಕಾಗುತಾದ್. ಈ ಏಕಾಗಿತ್್ ಎಿಂದರ್ೇನು? ಯಾರಿಗೊ ಸಹ ತಿಳಿಯದು ಇದನುು ಶ್ಿೇರಾಮ್ಕೃಷ್ಣರು ಈ ದೃಷ್ಾಿಿಂತದ ಮ್ುಖ್ಾಿಂತರ ಎಲ್ಿರಿಗೊ ಸಹ ಅರ್್ವಾಗುವಿಂತ್್ ತಿಳಿಸುತ್ಾಾರ್. ನ್ೊೇಡಿ ! ಒಿಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರ್, ಆ ಕ್ರ್ಯಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಕ

ಮಿೇನುಗಳ್ಳ,

ಹಡಿಯಲ್ು

ಅನ್ೇಕ

ಅಲ್ಿದ್ ಮಿೇನು ಬ್ಗ್ಯ

ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ್ಳ

ಬ್ರುತಿಾದದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಕಪ್ಕ್ಷಿ ಸಹ ಒಿಂದು. ಬ್ಕಪ್ಕ್ಷಿ

ನ್ನೇರಿನಲ್ಲಿ

ಕಲ್ುಿಬ್ಿಂಡ್ಯಿಂತ್್ ಬ್ರುವುದನ್ುೇ

ಒಿಂದು

ಕಡ್

ಸುಮ್ಮನ್

ಮಿೇನು

ತದ್ೇಕಚಿತಾ

ದಿಿಂದ

ನ್ೊೇಡುತಿಾರುತಾದ್, ಅದರಿಿಂದ ಹಿಂದಿನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬ್ೇಡನು ಬ್ಿಂದು ಅದಕ್ೆ ಗುರಿಯಟ್ುಿ ಹ್ೊಡ್ದರೊ ಸಹ ಅದಕ್ೆ ಆ ಬ್ೇಡ ಬ್ಿಂದಿರುವುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಿ. ಅದು ತದ್ೇಕಚಿತಾದಿಿಂದ ಮಿೇನು ಬ್ರುವಿಕ್ಯಲ್ಿೇ ತ್ಾನು ತನು ಸುತ್ಾಾ ಏನು ನಡ್ಯುತಾದ್ ಎಿಂಬ್ುದನ್ುೇ ಮ್ರ್ತುಬಡುತಾದ್! ಅದ್ೇರಿೇತಿ ನಾವು ಭಗವಿಂತನ ಧ್ಾಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಿವನುು ಮ್ರ್ತು ಭಗವಿಂತನ ಚಿಿಂತ್್ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಗುರಾಗಬ್ೇಕು ಅರ್ವಾ ಯಾವ ಕ್ಲ್ಸವನುು ಮಾಡುತಿಾರುತ್್ಾೇವ್ಯೊೇ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿೇನರಾಗಬ್ೇಕು ಅದಕ್ೆ ಏಕಾಗಿತ್್ ಎನುುವುದು; “ಅದಕ್ೆ ಹ್ೇಳ್ಳ ಬ್ಕ್ೊೇಧ್ಾಯನ೦” “ ಬ್ಕಪ್ಕಿೆಯ೦ತ್್ ಧ್ಾಯನ ಮಾಡಬ್ೇಕು” ಎ೦ದು.

- ಸ್ಾವಮಿ ಸ್ೌಖ್ಾಯನಂದಜೀ ಮಹಾರಾಜ್

4

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


* ಕಪಿಲ Tawny Coster Acraea terpsicore ಪ್ರಿೇಕ್್ ಮ್ುಗಿಸಿ ಬ್ೇಸಿಗ್ಯ ರಜ್ ನಾವ್ಲಾಿ ಪ್ಿವಾಸ ಹ್ೊರಟ್ವು. ಅದ್ೊಿಂದು ಸುಿಂದರ ಪ್ಿದ್ೇಶ, ಊರಪ್ಕೆದಲ್ಿ ಹರಿಯುತಿಾದದ ನದಿ ಸುತಾಲ್ೊ ಉತಾಮ್ ಪ್ರಿಸರ. ನಾನು ಮ್ತುಾ ಗ್ಳ್ಯರು ದಿನನ್ನತಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಿಂದು ಬ್ಟ್ಿ ಒಗ್ದು, ಆಟ್ ಆಡುವುದ್ೇ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತುಾ. ಒಮಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ್ವಾಡಿ ಬ್ರುತಿಾರಬ್ೇಕಾದರ್ ಡಾಯನ್ನಯು “ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ೊುೇಡು ಈ ಹುಳ್ ಹ್ಿಂಗದ್” ಎಿಂದು, ಒಿಂದು ಕ್ಿಂಪ್ನ್ಯ ಕಿಂಬ್ಳಿ ಹುಳ್ಳವಿನಿಂತ್ಾ ಹುಳ್ಳವನು ತ್್ೊೇರಿಸಿದ. ಅದನುು ಗಮ್ನ್ನಸಿದಾಗ ಅದರ ಮೈಮೇಲ್ಲಾಿ ಉದದನ್ಯ ಮ್ುಳ್ಳುಗಳ್ೂ ಇದದವು. ಈ ಹುಳ್ಳವ್ೇ ಮ್ುಿಂದ್ ಚಿಟ್ಿಯಾಗುತಾದ್ ಎಿಂದು ವಿವರಿಸುತ್ಾಾ ಮ್ನ್ಯತಾ ನಡ್ದ್ವು. ಎರಡು ಮ್ೊರು ದಿನದ ಬ್ಳಿಕ ಆ ಹುಳ್ಳವನು ಗಮ್ನ್ನಸಿದಾಗ ಆ ಹುಳ್ಳ ಫೂಪ್ಾವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ನ್ಗ್ೊಿಂಡಿತುಾ. ಇದು ಯಾವ ಚಿಟ್ಿಯಾಗುತಾದ್ ನ್ೊೇಡ್ೊೇಣ್ ಎಿಂದು. ಕಡಿಿಯ ಸಮೇತ ಕಿತುಾತಿಂದು ಮ್ನ್ಯ ಬ್ಳಿ ಇಟ್ುಿ ಸುತಾಲ್ು ಪ್ರದ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವು. ಕ್ಲ್ ದಿನದ ನಿಂತರ ಆ ಪ್ೂಪ್ಾದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಸುಿಂದರ ಚಿಟ್ಿ ಹ್ೊರ ಬ್ಿಂದಿತುಾ, ಅದ್ೇ “ಕಪಿಲ” (TAWNY COSTER). ಈ ಚಿಟ್ಿ ತಿಿಕ್ೊೇನ ಆಕರ, ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ವಷ್್ವಿಡಿ ಉದಾಯನ, ಕಾಡುಗಳ್ಲ್ಲಿ ನ್ೊೇಡಬ್ಹುದು. ಭಾರತ, ಪ್ಾಕಿಸ್ಾಾನ, ನ್ೇಪ್ಾಳ್ ಹಾಗೊ ಹಮಾಲ್ಯದ 1500 ಅಡಿ ಎತಾರದಲ್ೊಿ ನ್ೊೇಡಬ್ಹುದು. ನ್ಲ್ದ ಮ್ಟ್ಿದಲ್ಿೇ ಹಾರಾಡುವ ಇವುಗಳ್ ರ್ಕ್ೆಗಳ್ಳ

50-65ಮಿಮಿ ಇರುತಾದ್. ಕ್ಿಂಪ್ುಬ್ಣ್ಣದ

ರ್ಕ್ೆಗಳಿದುದ, ರ್ಕ್ೆಗಳ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಚುಕಿೆಗಳಿದದವು, ಅವು ಕಪ್ುಪಬ್ಣ್ಣದಿಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತಾದ್.

ಗಿಂಡು-ಹ್ಣ್ುಣ

ನ್ೊೇಡಲ್ು

ಯಾವುದ್ೇ

ವಯತ್ಾಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಿ. ವಿಶ್ೇಷ್ವ್ಿಂದರ್ ಇವು ವ್ೈರಿಗಳಿಿಂದ ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಳ್ುಲ್ು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ುಗಳಿಿಂದ ಕ್ಟ್ಿವಾಸನ್ಯನುು ಸೊಸುವ ದಿವವನು ಸಿವಿಸುತಾವ್ ಹಾಗೊ ವ್ೈರಿಗಳ್ಳ ಇವನು ತಿಿಂದರ್ೇ ಯಾವುದ್ೇ ರುಚಿಸಿಗಿವುದಿಲ್ಿ. ಇನ್ೊುಿಂದು ವಿಶ್ೇಷ್ತ್್ಯಿಂದರ್ ಗಿಂಡು ಹ್ಣಿಣನ ಮಿಲ್ನದ ನಿಂತರ ಹ್ಣಿಣನ

ಹ್ೊಟ್ಿಯ

ತುದಿಯಲ್ಲಿ

ಒಿಂದು

ಗಟ್ಟಿಯಾದ

ಪ್ರದ್ಯನು

ಬ್ಳ್ಸಿಕ್ೊಳ್ಳುತಾದ್ ಇದರಿಿಂದ ಮ್ತ್್ೊಾಿಂದು ಮಿಲ್ನಕ್ೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಿ. - ಮಹದೆೀವ ಕೆ.ಸಿ 5

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


* ಕಾಡನವ ಕಾಗೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಸರನ : House Crow ವೆೈಜ್ಾಾನಿಕ ಹೆಸರನ : Corvus splendens ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಿಂಗಳ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ್ಳ ಮ್ುಗಿಯುತ್ಾಾ ಬ್ಿಂದರೊ ಮ್ಳ್ಯ ಸುಳಿವ್ ಇಲ್ಿದ್ ಬ್ಳ್ಗ್ೆಯೇ ಉರಿಬಸಿಲ್ು ಶುರುವಾಗುತಿಾತುಾ. ರಾತಿಿ ಮ್ರದ ಎಲ್ಗಳ್ಳ ಕೊಡ ಅಲ್ುಗಾಡದ್ ಗಾಳಿ ತಟ್ಸಥವಾಗಿ ನ್ನಿಂತು ಹ್ೊೇಗುತಿಾತುಾ. ಅತಾ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಿದ್, ಸ್್ಕ್ಯೊ ಶುರುವಾಗಿ ನ್ತಿಾ, ಬ್ನ್ನುನಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಯ ನ್ನೇರು ಯಾವುದ್ೊೇ ಕಿೇಟ್ ಹರಿದಾಡುವಿಂತ್್

ಗಲ್ಲ-

ಬಲ್ಲಯಾಗುತಿಾತುಾ. ಅಿಂತಹದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಬ್ಳಿ ಮೈಮೇಲ್ ಹಾಕಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದಿರಲ್ಲ, ಮೈಮೇಲ್ ಇರುವ ಬ್ಟ್ಿಗಳ್ನುು ಬಚಿಾಬಸ್ಾಡುವ ಕ್ೊೇಪ್ಬ್ರುತಾದ್. ಕಿಂಬ್ಳಿ ಹಾಕಿಕ್ೊಿಂಡರ್ೇ ವಿಪ್ರಿೇತ ಶ್ಕ್!, ಕಿಂಬ್ಳಿ ತ್್ಗ್ದರ್ ವಿಪ್ರಿೇತ ಸ್್ೊಳ್ುಗಳ್ ಕಾಟ್!. ಕಿವಿಯ ಬ್ಳಿಯೇ ಗುಯ್ ಗುಡುತ್ಾಾ ಬ್ೇಡವಾದ ಪ್ದಗಳ್ನುು ಹಾಡುತಾವ್. ಅಿಂತಹ ಯಾತನ್ಯನುು ಅನುಭವಿಸಲಾಗದ್ ಮೇಲ್ದುದ ಮ್ನ್ಯ ಸೊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕಿೆಸಿಟ್ಟಿದದ ಮಿೇನ್ನನ ಬ್ಲ್ಯನುು ಹ್ಗಲ್ಲಗ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ನ್ೇರ ಮ್ನ್ಯ ಕಡ್ಗ್ಬ್ಿಂದು ಬಾಗಿಲ್ನುು ತಟ್ಟಿದ. . . ಸ್್ಕ್, ಸ್್ೊಳ್ುಗಳ್ ಕಾಟ್ಕ್ೆ ನ್ನದ್ದ ಬಾರದ್ ಹಾಗ್ ರಾತಿಿಯ ಕತಾಲ್ಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ುಡಿಿಯ ದಿೇಪ್ದ ಬ್ಳ್ಕಿಗ್ ಬ್ರುವ ಕಿೇಟ್ಗಳ್ನುು ನ್ೊೇಡುತ್ಾಾ ಮ್ಲ್ಗಿಕ್ೊಿಂಡು, ಯಾರದು? ಎಿಂದ್. ಹ್ೊರಗಡ್ಯಿಂದ ’ನಾನು ಸುಬ್ಬನ್’ ಎಿಂಬ್ ಶಬ್ಿ ವಾಪ್ಸ್ ಬ್ಿಂದು ನನು ಕಿವಿಮ್ುಟ್ಟಿತು. ಹ್ೊೇಗಿ ಬಾಗಿಲ್ು ತ್್ಗ್ದ್ ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬ ಕಿಂಕುಳ್ಲ್ಲಿ ಮಿೇನು ಹಡಿಯುವ ಬ್ಲ್ ಇತುಾ. “ಏನ್ ಸುಬ್ಬನ್ ಇಷ್್ೊಿೇತಲ್ಲಿ " ಎಿಂದ್. “ಏ. . . ತುಿಂಬ್ ಸ್್ಕ್!, ಅದಿಲ್ಲ ಇವ್ ಪ್ಡ್ಕಿತ್್ೊೇಗ ಈ ಮ್ಗ್ೊುೇವ್ ಸ್್ೊಳ್ು ಕಾಟ್ ಬ್ೇರ್!. ಬಾ ಮಾರಾಯ ಕ್ರ್ ಕಡ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಈ ಬ್ಲ್ನಾದುಿ ಬಟ್ ಬ್ರಾನ. . .” ಎಿಂದ. ಏನ್ ಈ ಕತಾಲ್ಿಲ್ಲಿ ಹ್ೊೇಗ್ೊೇದು ಅನ್ನಸಿದುಿ, ಈ ಸ್್ಕ್, ಸ್್ೊಳ್ು ಕಾಟ್ಕ್ೆ ತಡ್ಯಲಾಗದ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ರ್ೊೇಣ್ ಅನ್ನಸಿತು. “ಹ್ೊೇ ನ್ಡಿ ಸುಬ್ಬನ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ರ್ೊೇಣ್ ಎಿಂದು ಕಗೆತಾಲ್ಿಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯ ಕಡ್ ಹ್ೊರಟ್ವು. ಕ್ರ್ಯಲ್ಲಿ ಅಷ್್ಿೇನು ನ್ನೇರು ಇಲ್ಿದಿದದರು ಸಾಲ್ಪ ಮ್ಟ್ಟಿಗ್ ಇತುಾ. ಆ ಇದದ ನ್ನೇರಲ್ಿ ಎದ್ ಮ್ಟ್ಿಕ್ೆ ಇಳಿದು ಬ್ಲ್ಯನುು ಬಟ್ುಿ ನ್ೇರಾ ಮ್ನ್ಯ ಕಡ್ ಬ್ಿಂದ್ವು. ನನುನುು ಮ್ನ್ಗ್ ಬಟ್ುಿ ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬ ಹ್ೊರಟ್ು ಹ್ೊೇದ. ನನಗ್ ನ್ನದ್ದ ಬಾರದ್ ಹಾಗ್-ಹೇಗ್ ಒದಾದಡುತಾ ಬಾರದ

ನ್ನದ್ದಯನುು

ಬ್ರಸಿಕ್ೊಳ್ುಲ್ು

ಪ್ಿಯತುಗಳ್ಳ

ನಡ್ಯುತಾಲ್ೇ ಇದುದ, ನನಗ್ ತಿಳಿಯದ್ಯೇ ಯಾವಗಲ್ೊೇ ನ್ನದ್ದಗ್ ಜಾರಿದ್ದ. ಬ್ಳ್ಗ್ೆ ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬ ಬ್ಿಂದು ಎಬ್ಬರಿಸಿದಾಗಲ್ ನನಗ್ ಎಚಾರಿಕ್ಯಾಗಿದುದ, "ಬಾ ಮಾರಾಯ ಇನ್ೊುೇ ನ್ನದ್ದ ಬಟ್ಟಿಲ್ಿ ನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಗ್ ಮಿೇನ್-ಗಿೇನ್ 6

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


ಬದಿದದಾವ ನ್ೊೇಡ್ೊೆ ಬ್ರಾನಾ" ಎಿಂದ. ಎದುದ ಕಣ್ುಣಜಿಕ್ೊಿಂಡು ಹ್ೊರಗ್ ಬ್ಿಂದ್. ಆಗ ತ್ಾನ್ ಮ್ೊಡಣ್ದಲ್ಲಿ ಸೊಯ್ ಬಾರಾದಿದದರೊ ಬ್ಳ್ಕು ಮಾತಿ ಹಾಗಿತುಾ. ಕ್ರ್ಯ ದಾರಿ ಹಡಿದು ಹ್ೊರಟ್ವು. ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬ ನ್ನೇರಿಗಿಳಿದು ಬ್ಲ್ಯನುು ಶ್ ೇಧಿಸುತಿಾದದ ದಪ್ಪನ್ಯ ಎರಡು-ಮ್ೊರು ಮಿೇನುಗಳ್ಳ ಬ್ಲ್ಗ್ ಸಿಕಿೆಬದಿದದದವು. ಕಷ್ಿಬದುದ ಬ್ಲ್ಯಿಂದ ಬಡಿಸಿ ದಡಕ್ೆ ಎಸ್್ಯುತಿಾದದ ನಾನು ದಡದಲ್ಲಿ ನ್ನಿಂತು ತ್್ವಳ್ಳತ್ಾಾ ಎಗರುತ್ಾಾ ಮ್ತ್್ಾ ನ್ನೇರಿನ್ಡ್ಗ್ ಹಾರುತಾ ಇದದ ಮಿೇನುಗಳ್ನುು ಹಡಿದು ಚಿೇಲ್ದ್ೊೇಳ್ಕ್ೆ ತುಿಂಬ್ುತಿಾದ್ದ. ಒಿಂದು ದಪ್ಪನ್ ಮಿೇನು ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಯ ಕ್ೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ನ್ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ುಳ್ಳಗಿ ತಪ್ರಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹ್ೊೇಯತು. ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಗ್ ತುಿಂಬ್ ಬ್ೇಜಾರಾಗಿ ತುರ್ತ ತ್್ೇರಿ ಇಸಿೆ ಮಾಕಿ ಎಿಂರ್ ದಪ್ಪ ಮಿೇನು ! ಕಮಿಮ ಅಿಂದರು ಎರಡು-ಮ್ೊರು ಕ್ಜ ಬ್ರುತಿಾತುಾ, ತಪ್ಸ್್ೊೆೇಬಡುಾ ಮಾರಾಯ! ಎಿಂದು ಕ್ೈ ಕ್ೈ ಇಸುಕಿಕ್ೊಳ್ಳುತಿಾದ.ದ ಅಷ್ಿರಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಿಂದ ಸಾಲ್ಪ ದೊರದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಕಪ್ುಪಬ್ಣ್ಣದ ಬ್ಸುಾ ಬ್ಿಂದು ನ್ನಿಂತಿತು. ನಾನು ಹಾಗ್ ದಿಟ್ಟಿಸಿದ್. "ಯಾವುದು ಇದು. . . ಗಾಡಿ!, ಕ್ರ್ಯ ಕಡ್ ಯಾಕ್ ಬ್ಿಂದಿದ್" ಎಿಂದು ಯೊೇಚಿಸುವುದರ್ೊಳ್ಗ್ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕ್ಳ್ಗಿಳಿದ, ಆಳ್ಳ ನ್ೊೇಡಲ್ು ಎತಾರಕ್ೆ, ತಲ್ಯ ಮೇಲ್ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಟ್ೊೇಪ್ರ, ಮೈಮೇಲ್ ಬಳಿಯ ಟ್ಟೇಷ್ಟ್್, ಕಾಕಿ ಬ್ಣ್ಣದ ಪ್ಾಯಿಂಟ್ುದಾರಿ. . . ಬ್ೊಟ್ುಗಳಾಕಿದದ. ದೊರಕ್ೆ ಪಲ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಿದಿದದರೊ ಅವನು ಪಲ್ಲೇಸಿನವನ್ ಎಿಂಬ್ ಗುಮ್ನ್ನ ಬ್ರುವಿಂತಿತುಾ. ಹಾಗ್ೇ ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬ ಮ್ತುಾ ನಾನು ನ್ೊೇಡುತ್ಾಾ ನ್ನಿಂತ್್ವು, ಗಾಡಿಯಿಂದ ಒಬ್ೊಬಬ್ಬರ್ ಹುಲ್ಲಗಳ್ಿಂತಹ ದಷ್ಿ-ಪ್ುಷ್ಿ ನಾಯಗಳ್ನುು ಹಡಿದುಕ್ೊಿಂಡು ಕ್ಳ್ಗಿಳಿಯುತಿಾದದರು. ಸುಮಾರು ಹತುಾ-ಹದಿನ್ೈದು ಜನರು. ಜ್ೊತ್್ಯಲ್ಲಿ ನಾಯಗಳ್ಳ. ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬ ಬ್ಲ್ಯನುು ಅಸಬ್ಸ ಮ್ಡಚಿಕ್ೊಿಂಡು ನಡಿ ಹ್ೊೇಗನಾ ಎಿಂದು ಮ್ನ್ಯ ದಾರಿಯನುು ಹಡಿದ್ವು, ಕ್ರ್ಯ ಮೇಲ್ಲನ ಬ್ಯಲ್ು ಪ್ಿದ್ೇಶ ಆ ಬ್ಯಲ್ಲನ ಕಾಲ್ುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಯುತ್ಾಾ ಹ್ೊೇಗುತಿಾದ್ದವು, “ಏ. . . ಡಾಿಂಕಿ. . . ಪ್ಾಿಂಕಿ. . . ಪ್ರಿಂಕಿ. . . ಸ್ಾಿಪ್. . .ಸ್ಾಿಪ್. . .ಸ್ಾಿಪ್. . .ಕಮ್. . . ಕಮ್. . . ಕಮ್ ಇಯರ್" ಎಿಂಬ್ ಶಬ್ಿ ಹಿಂದ್ಯಿಂದ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಕಿರುಚ್ಾಟ್ ಕ್ೇಳಿಸಿತು. ಒಮಮ

ಹಿಂದ್

ತಿರುಗಿ

ನ್ೊೇಡಿದ್ವು!

ಮ್ೊರು

ನಾಯಗಳ್ಳ

ಹಸಿದ

ಹ್ಬ್ುಬಲ್ಲಗಳ್ಿಂತ್್ ತ್ಾ ಮ್ುಿಂದು ನ್ನೇ ಮ್ುಿಂದು ಎಿಂದು ನಮ್ಮತಾಲ್ೇ ದಾವಿಸಿ ಬ್ರುವುದನುು ಕಿಂಡು ಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲಿ ತಲ್ಯ ಮೇಲ್ಲನ ಕೊದಲ್ುಗಳ್ಳ ನ್ನಮಿರಿ ನ್ನಿಂತು ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಗ್ ಚಳಿಗುಳ್ುಗಳ್ಳ ಮೈಯಲ್ಿ ಬ್ಿಂದು ಓಡಲಾಗದ್ ಓಡಲ್ು ಪ್ಾಿರಿಂಭಿಸಿದ. ನಾನು ದಿಕಾೆಪ್ಾಲಾಗಿ ರನ್ನುಿಂಗ್ ರ್ೇಸುಲ್ಲಿ ಓಡುವಿಂತ್್ ಜ್ೊೇರಾಗಿ ಓಡುತಿಾದ್. ಹಿಂದ್ ಆ ಪಲ್ಲೇಸ್ ನಾಯಗಳ್ಳ ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಯನ್ು ಅಟ್ಟಿಸಿಕ್ೊಿಂಡು ಹ್ೊರಟ್ವು. ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಗ್ ಕ್ೈಕಾಲ್ು ತ್್ೊೇಚದ್ ಪ್ಕೆದಲ್ೇ ಇದದ ಒಿಂಟ್ಟತ್ಾರ್ ಮ್ರಕ್ೆ ಸರಸರನ್ ಎಗರಿಕ್ೊಿಂಡ, ಮ್ರದ ಕ್ಳ್ಗ್ ಒಳ್ು ಅಸಿದ ಬ್ಕಸೊರರಿಂತ್್ ಬಾಯಯನುು ಬಟ್ುಿಕ್ೊಿಂಡು ಬೌ. . .ಬೌ. . . ಎಿಂದು ಬ್ೊೇಗಳ್ಳತಿಾದದವು. ಬಸ್್ೊೇ ದ್ೊಣ್ಣಗ್ ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಿಂಡ್ ಎಿಂದು ಎದ್ಯನುು ಹಡಿದುಕ್ೊಿಂಡು ನ್ನಟ್ುಿಸಿರು ಬಡುತಿಾದದ ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಗ್!, ಅದ್ ಮ್ರದ 7

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಡು ಮಾಡಿದ ಕಾಗ್ಗಳ್ಳ ತಲ್, ಕಿವಿ, ಮ್ೊಗು ಎನುದ್ ಹಗೆ-ಮ್ುಗೆ ಕುಕಿೆ ಬಾರಿಸುತಿಾದದವು. ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಯೊ "ಅಯೊಯಯೊಯೇ ಇವ್ ಮ್ನ್ ಹಾಳ್ಗ!, ಬ್ರೋ. . . ಈ ನಾಯಗಳ್ನುು ಇಡ್ೊೆೇಳ್ೂಿ" ಎಿಂದು ಬಾಯ ಬಾಯ ಬ್ಡಿದು ಕ್ೊಳ್ಳುತಿಾದ.ದ . .!, ನಾನು ತಿರುಗಿ ನ್ೊೇಡದ್ ಕಾಲ್ಲಗ್ ಬ್ುದಿಿ ಹ್ೇಳಿ ಮ್ನ್ಯ ಕಡ್ ಒಿಂದ್ ಓಟ್. . .!. ಅಧ್ ತ್ಾಸಿನ ನಿಂತರ ಮ್ನ್ಯ ಬ್ಳಿ ಬ್ಿಂದವನ್ ನನು ಮೇಲ್ ರ್ೇಗಾಡಿದ "ಏ. . . ಏನ್ೊೇ ಮಾರಾಯ ನಾನ್ೇನ್ ಮಾಡ್ದ ನ್ನಿಂಗ್, ನಾನು ನ್ನನುಿಂಗ್ ಓಡಿ ಬ್ಿಂದ್, ಮ್ನ್ ಸ್್ಕ್ೊ್ಿಂಡ್, ನ್ನೇನ್ ಯಾರ್ ಮ್ರ ಅತ್್ೊೆ ಅಿಂದುಿ" ಎಿಂದ್. “ಆ ಬ್ೊೇಳಿ ಮ್ಕುಗ್ ಬ್ೇರ್ ಎಲ್ೊಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ್ಲ್ಾ. . . ಆ ರಾಕ್ಷಸ ನಾಯಗಳ್ನು ಇಲ್ಿ ಇಡ್ೊೆೇ ಬ್ರಬ್ೇಕಿತ್ಾಾ ಟ್ಿಯುಿಂಗಿಂತ್್ ಟ್ಿಯುಿಂಗ್ . . .ಎಿಂದು ಬ್ೈಯುತ್ಾಾ. . . ಮ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ಗಳ್ಳ ಕಚಿಾದ ಮ್ುಖ, ಮ್ೊತಿ, ಕಿವಿ ಎಲಾಿವನುು ತ್್ೊೇರಿಸಿದ. "ಹ್ೊೇಗಿಿ ಬಡು ಸುಬ್ಬನ್ ಆ ನಾಯಗಳ್ನಾದುಿ ಕಚಿಾದ್ಿ ಒಕುುಸುತಾ ಹನ್ುರಡು ಸೊಜ ಹಾಕ್ೊಾೇಬ್ೇಕಿತುಾ. ನ್ನನು ಅದೃಷ್ಿ ಕಾಗ್ಗ್ ಹಾಗ್ನು ಹನ್ುರಡು ಇಿಂಜಷನ್ ಇಲ್ಿ!. ಒಳ್ುದ್ ಆಯುಾ" ಎಿಂದ್. ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಗ್ ಈ ಮಾತು ಕ್ೇಳಿ ಮ್ತಾಷ್ುಿ ಕ್ೊೇಪ್ ಬ್ಿಂತು. ಹಾಗಾದ್ಿ ನಿಂಗ್ ನಾಯ ಕಚಾಬ್ೇಕಿತ್ಾಾ. . .! ಅಿಂದ. “ಏ. . . ಹಾಗ್ನ್ನಲ್ಿ ಮಾರಾಯ ಅದ್ೆ ಯಾಕ್ ಕ್ೊೇಪ್ಮಾಡ್ೊೆೇತಿಯಾ" ಎಿಂದು ಸಮಾದಾನ ಮಾಡಿದ್. ಈ ಕಾಗ್ಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಒಿಂಟ್ಟಮ್ರಗಳ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಿಗಳಿಿಂದ ಕೊಡಿದ ವೃತ್ಾಾಕಾರದ ಗೊಡನುು ಕಟ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನ್ನಿಂದ ಜೊನ್ ತಿಿಂಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಾಲ್ುೆ ಅರ್ವಾ ಐದು ತಿಳಿ ನ್ನೇಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬ್ಣ್ಣದ ಮೊಟ್ಿಗಳಿಟ್ುಿ ಮ್ರಿಮಾಡುತಾವ್. ಕಾಗ್ಯ ಬ್ಗ್ೆ ಹ್ಚಿಾನ ಮಾಹತಿ ನ್ನಮ್ಗ್ ಬ್ೇಕಾಗಿಲ್ಿ ಅನ್ನಸುತ್್ಾ!. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜಾತಿಯ ಕಾಗ್ಗಳಿದರು, ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಗ್ಗಳ್ಳ ಮಾತಿ ಕಿಂಡುಬ್ರುತಾವ್. ಒಿಂದು ಕಪ್ುಪ ಕಾಗ್ (Jungle Crow) ಎರಡು ಬ್ೊದು ಕಾಗ್ ( House Crow) ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಗ್ ಕಚಿಾದುದ ಈ ಬ್ೊದು ಕಾಗ್ನ್. ನಾವು ಕಾಗ್ಗಳ್ ಸಾಭಾವ, ನಡತ್್, ಆವಾಸ, ಊಟ್, ಎಲ್ಿವು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಗಮ್ನ್ನಸಿರುತಿಾರಿ. . . ಇಲ್ಿವಾದಲ್ಲಿ ಇನೊು ಮ್ುಿಂದ್ಯಾದರು ಕಾಗ್ಗಳ್ ಬ್ದುಕನುು ಹಾಗ್ ಗಮ್ನ್ನಸಿ, ಸುಬ್ಬನ್ ಸ್ಾಬಯೊ ಕಾಗ್ಗಳ್ ಆವಾಸ ಇತ್ಾಯದಿಗಳ್ನುು ತಿಳಿಯದ್ಯೇ ಇರಬ್ೇಕು ಕಾಗ್ಗಳ್ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಕಚಿಾಸಿಕ್ೊಿಂಡಿದಿದರಬ್ೇಕು!.

- ಅಶ್ವಥ ಕೆ.ಎನ್ 8

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


* ಡೊೀಡೊೀ ಹಾದಿಯಲ್ಲಲ ನಿೀಲ್ಲ ಕಾಲ್ಲನ ಬೂಬನ ದಿನದಿಿಂದ ದಿನಕ್ೆ ಗ್ಲ್ಪಗಸ್ ದಿಾೇಪ್ದ ನ್ನೇಲ್ಲ ಕಾಲ್ಲನ ಬ್ೊಬ್ು ಹಕಿೆಗಳ್ ಸಿಂಖ್್ಯ ಕುಸಿಯುತಿಾದ್. 1997ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಿರಾರು ಸಿಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿದದ ಈ ಹಕಿೆಗಳ್ ಸಿಂಖ್್ಯ ಕಳ್ದ ಕ್ೇವಲ್ 20 ವಷ್್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ್ ಸಿಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಶ್ೇ 50% ಕುಸಿತ ಉಿಂಟಾಗಿದ್ ಎಿಂದು ವ್ೇಕ್ ಪ್ಾರ್ಸ್ಿ ಯುನ್ನವಸಿ್ಟ್ಟಯ ಡ್ೇವ್ ಅಿಂಡರಾ್ನ್ ರವರು ಪ್ಿತಿಪ್ಾದಿಸಿದಾದರ್. ಕಳ್ದ ವಷ್್ ಕ್ಲ್ ಪ್ಕ್ಷಿಶಾಸರಜ್ಞರ ಗುಿಂಪ್ು ಈ ನ್ನೇಲ್ಲ ಕಾಲ್ಲನ ಬ್ೊಬ್ು ಹಕಿೆಗಳ್ಳ ಗೊಡು ಕಟ್ುಿವ ದಿಾೇಪ್ಕ್ೆ ಭ್ೇಟ್ಟ ನ್ನೇಡಿದಾಗ ಅವರಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಡದುದ ಕ್ೇವಲ್ 134 ಬ್ೊಬ್ುಗಳ್ ಮಾತಿ. ನ್ನೇಲ್ಲ ಕಾಲ್ಲನ ಬ್ೊಬ್ು ಹಕಿೆಗಳ್ ಮ್ುಖಯ ಆಹಾರ ಸಡಿೇ್ನ್ ಮಿೇನು. ಸ್ಾಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಡಿೇ್ನ್ ಮಿೇನ್ನನ ಸಿಂಖ್್ಯ ಗಣ್ನ್ನೇಯವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಿಂಡಿದುದ. ಈ ಮಿೇನ್ನನ ಸಿಂಖ್್ಯಯ ಕುಸಿತದ ದ್ಸ್್ಯಿಂದ ಬ್ೊಬ್ು ಹಕಿೆಗಳ್ಳ ಬ್ದುಕಲ್ು ಸ್ಾಕಾಗುವಷ್ುಿ ಮಾತಿ ದ್ೊರ್ಯುತಿದುದ, ಇವು ಸಿಂತ್ಾನ ಉತಪತಿಾ ಮಾಡಿ ಮ್ರಿಗಳ್ನುು ಸ್ಾಕಲ್ು ಸ್ಾಕಾಗುವಷ್ುಿ ಮಿೇನು ಸಿಗುತಿಾಲ್.ಿ ಸ್ಾಡಿೇ್ನ್ ಮಿೇನ್ನನ ಕ್ೊರತ್್ಗ್ ಕಾರಣ್ ಇನು ನ್ನಗೊಡವಾಗ್ೇ ಇದ್. ನಮ್ಗ್ ತಿಳಿದಿದದರೊ?!. ನಾವ್ೇ ಈ ಸ್ಾಡಿೇ್ನ್ ಮಿೇನುಗಳ್ನುು ಹಡಿದು ತಿಿಂದಿರಬ್ಹುದು. ಇಲ್ಿವ್ಿಂದರ್ ಜಾಗತಿಕ ತ್ಾಪ್ಮಾನದ ವ್ೈಪ್ರಿತಯದಿಿಂದಾಗಿ ಸ್ಾಡಿೇ್ನ್ ಮಿೇನುಗಳ್ಳ ಬ್ೇರ್ಲ್ೊಿೇ ದೊರದ ತಿೇರಕ್ೆ ವಲ್ಸ್್ ಹ್ೊೇಗಿರಬ್ೇಕು. ಕಳ್ದ ಕ್ಲ್ವು ವಷ್್ದಿಿಂದ ಈ ಬ್ೊಬ್ು ಹಕಿೆಗಳ್ಳ ಮೊಟ್ಿ ಇಟ್ುಿ ಮ್ರಿ ಮಾಡದ್ೇ ಇರುವುದರಿಿಂದ ಗುಿಂಪ್ರನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬ್ದುಕಿರುವ ಹಕಿೆಗಳ್ ಸರಾಸರಿ ಜೇವಿತ ಅವಧಿ ಮ್ುಗಿಯುತಾ ಬ್ಿಂದು ಮ್ುದಿಯಾಗುತಿಾವ್. ಹೇಗ್ ಮ್ುಿಂದುವರಿದರ್ೇ ಈ ಮ್ುದಿ ಬ್ೊಬ್ುಹಕಿೆಗಳಿಗ್ ಸಿಂತ್ಾನ ಪ್ಾಿಪ್ರಾಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಿಸ್ಾಧಯ. ಒಿಂದು ವ್ೇಳ್ ಬ್ದುಕಿರುವ ಮ್ುದಿ ಬ್ೊಬ್ು ಹಕಿೆಗಳ್ಳ ಮೊಟ್ಿಯಟ್ುಿ ಅದರಿಿಂದ ಮ್ರಿಗಳ್ಳ ಹ್ೊರ ಬ್ಿಂದರೊ ಮ್ರಿಗಳ್ ಉಳಿವು ತುಿಂಬ್ ಕಷ್ಿಕರ. ಆದದರಿಿಂದ ಆ ಮ್ರಿಗಳ್ನುು ಈ ಮ್ುದಿ ಹಕಿೆಗಳ್ಳ ಲಾಲ್ನ್ ಪೇಷ್ಣ್ಯಲ್ಲಿ ದ್ೊಡದದಾಗಿ ವಿಂಶ ಉಳಿಯುವುದು ಅನುಮಾನವ್ೇ? ಎನುುತ್ಾಾರ್ ಡ್ೇವ್ ಆಿಂಡಸ್ನ್. ಇದಕ್ೆಲಾಿ ಮಾನವರಾದ ನಮ್ಮನುು ನ್ೇರ ಹ್ೊಣ್ಗಾರನುನಾುಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಿವಾದರೊ ಗ್ಲ್ಪಗಸ್ ನ ನ್ನೇಲ್ಲ ಕಾಲ್ಲನ ಬ್ೊಬ್ುಹಕಿೆಯ ವಿಂಶನಾಶಕ್ೆ ಮಾನವನ ಕ್ೊಡುಗ್ ಇಲ್ಿ ಎಿಂದಲಾಿ!

- ಶ್ಂಕರಪಪ ಕೆ.ಪಿ 9

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


9. ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ್ ಮ್ೊಲ್ಭೊತ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ್ (3) 10. ಪ್ತ್್ಾೇದಾರರು ಹುಡುಕುವ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಿಷ್ಯ (3) 12. ಈ ದಶ್ಕಕ್ೆ ಅಪ್ಾರ ಬ್ಲ್ಯನೊ ಇಲ್ಿ ಬಡಿ (5) 14. ಇದು ಗಿಹಕ್ೆ ಸಿಂಬ್ಿಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯವಲ್ಿ ಆದರ್ ಊಹಸಬ್ಹುದು (3) 15. ವರನದು ಇದ್ಿಂರ್ ಅವತ್ಾರವಯಯ (3) 16. ಶಿವಣ್ಬ್ಳ್ಗ್ೊಳ್ದ ಬಾಹುಬ್ಲ್ಲಗ್ 12 ವಷ್್ಕ್ೊೆಮಮ ಮಾತಿ ಸಿಗುವ ಭಾಗಯ (3)

ಮೀಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಕೆೆ 1. ಈ ಮ್ುದಾದದ ಆನ್ಗ್ ಸ್್ೊಕ್ೆೇರಿದ್ (3) 3. ಪ್ರಿಮ್ಳ್ಯುಕಾ ಸ್ಾಿಂಬಾರ ಪ್ದಾರ್್ವಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಲ್ಕ್ಳ್ಗಾಗಿದ್ (3) 5.ವಾರಕೊೆ ಈತನ್ನಗೊ ಸಿಂಬ್ಿಂಧವಿಲ್ಿ ಆದರ್ ಈತ ನರನಲ್ಿ ಬಡಿ (3) 7. ನ್ನಗ್ಮ್ನ ಎನುುವ ಶಬ್ಿಕ್ೆ ಈ ಅರ್್ವೂ ಉಿಂಟ್ು (3) 8.ಮ್ಿಂಡಲ್ ಪ್ಿಂಚ್ಾಯತಿಗೊ ಈ ಹಾವಿಗೊ ಸಿಂಬ್ಿಂಧವಿಲ್ಿ ಬಡಿ (5) 11. ಅಿಂಚ್್ಗ್ ಇನ್ೊುಿಂದು ಹ್ಸರು ಆದರ್ ಪ್ಾಲ್ು ಮಾಡಲ್ು

ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆೆ 1. ಈ ಪ್ಕ್ಷಿಗ್ ಮ್ರ ಕುಟ್ುಿವುದ್ೊಿಂದ್ೇ ಕ್ಲ್ಸ (5) 2. ಈ ಊರಿನ ನ್ಲ್ದಲ್ಲಿ ವಾನರನ್ೊಬ್ಬನ್ನದಾದನ್ (5) 4. ಜೇವಿಯ ದ್ೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿಂತತಿಯ ಗುರುತನುು ಒಯುಯವ ರಾಸ್ಾಯನ್ನಕ (5) 6. ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಬ್ಳಿ ತುಿಂಬಾ ರ್ೊಕೆವಿದ್ (3)

ಆಗದು (3) 13.ಈತ ಗ್ೊೇಪ್ಾಲ್ಕರ ವೃತಿಾಗ್ ಸ್್ೇರಿದವ (4) 14. ಸೊಯ್ನ್ನಗೊ ತಪ್ರಪಸಿಕ್ೊಳ್ುಲಾಗದ ಸಿಂಕಷ್ಿ (3) 15. ಇದ್ೊಿಂದು ಪ್ುಟ್ಿ ಕಾಡು (2) 17. ಶ್ಿೇ ಕುವ್ಿಂಪ್ುರವರು ಬ್ರ್ದ ಗಿೇತ್್ಯಲ್ಲಿ ಶ್ವನ ವಾದಯವೂ ಇದ್ (3)

ಕಾನನ ಬಂಧ ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕೆೆ 1. ಉಭಯ ಜೇವಿ, 2. ಗತಸ್ಾಹಸ, 4.ಕಾಕನಕ್ೊೇಟ್, 6.ಪ್್ೇಚ್ಾಟ್, 8. ಗಜಪ್ಡ್, 9. ಭರಣಿ, 11.ಅಕಶ್ೇರುಕ, 12.ಹಸಿರುಹಾವು, 14.ನ್ನಧನ, 17.ಮ್ಡಿವಾಳ್ ಹಕಿೆ.

ಮೀಲ್ಲನಿಂದ ಕೆಳಕೆೆ 1.ಉರಗ, 3. ವಿಕಾಸ, 5.ನರಭಕ್ಷಕ, 6.ಪ್್ೇಟ್, 7.ಟ್ಗರು, 10.ಹರಿಣಿ, 13.ಕಬನ್ನ, 15. ರುಜನ, 16.ಹಾರುಹಕಿೆ, 18. ಹಕಿೆಲ್ೊೇಕ - ಸನಬನು ಬಾದಲ್

10

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


11

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


ಹನಡನಕಿ ಹೊರಟೆವು ನಾವಿಂದನ ಹನಡನಕಿ ಹೊರಟೆವು ನಾವಿಂದನ ನಮಿಮಂದ ಬಲನದೂರದ ಉದಾಯನವನವ ಕಾಣ್ಸಿಗದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ಾರಣೀಪಕ್ಷಿಗಳ ಸನಂದರ ಮನೊೀಹರ ಜಲಧಾರೆಯ ಈ ನಗರಿೀಕೃತ್ ಕಾನನದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಲ ತಾನೆೀ ಇರನವುದನ ನನು ಬಯಕೆ ಆ ಉದಾಯನವನ ಆ ಸನಂದರ ಗ್ರಿಶ್ೃಂಗ ಎಲಲವನನ ಸಂಹರಿಸಿ ಹನಡನಕನತಿರಬೆೀಕೆ? ಜ್ಞಾನೊೀದಯದ ಬೆಳಕನ ಇಂದನ ಚೆಲ್ಲಲದೆ ನಮಗೆ ಕೆೀವಲ ಒಂದೆೀ ಶ್ತ್ಮಾನದೊಳು ಜಗವಾಳೆ ೀ ದೊರೆ ಜ್ಾಗತಿೀಕರಣ್ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆೀ ನನಗೆ ಸ್ಾಕೆಂದೆೀ ಇಂದೆೀಕೆ? ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೂಗನ ಆರ್ಥ್ಕತೆಯ ಒಂದಿನೊಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ನು? ಕ್ಷಿೀಣಸನತಿತರನವ ಪರಭೆೀದಗಳು ಸಹಸರ ಸಹಸರ ಇನಾುದರೂ ತ್ಟಸಥನಾಗನ ನಿನು ಪ್ಾರಭಲಯಕೆ ಅಂಕನಶ್ವಿಡನ ಹೊಸ ಚಿಗನರನ ಹಸಿರ ಹಾಸನ ಈ ಧರೆಯ ನಿಮ್ಲತೆಯನನ ಸಹಜವಾಗ್ಸನ ಇಂದಿನಿಂದಾದರೂ ವನಪ್ಾಲನೆಯ ಮಾಡೊೀಣ್ ಪರಕೃತಿಯ ಮನನಿಸನು ಸವಲಪವಾದರೂ ಸಡಿಲ್ಲಸ್ೊೀಣ್.

- ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ್

12

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014


13

ಕಾನನ - ಏಪ್ರಿಲ್ 2014

ಕಾನನ Apr 2014  
ಕಾನನ Apr 2014  

Earth Day 2014, Stories of Sir Ramakrishna, Twany Coster butterfly, House crow, Blue-footed Booby, Puzzles, wildlife photograps

Advertisement