Page 1

(q'%&&

96HB6<6O>C;zGL6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

A:7:CHFJ6A>ItI

bjhhc^X]ik^Za`dhiZcÄhdhZc`Zc H^Z>]gZc:cZg\^ZkZgWgVjX]

A>8=I 6ibdhe]~gZ hX]V[[Zcb^i `aj\ZgIZX]c^` L6HH:G @dhiWVgZh GZ\ZclVhhZg cjioZc AJ;I Ld]a[“]aZc b^iZYaZc GVjbY“[iZc

8A:K:GHE6G:C

Wohlfühlen

JC9


• :9>IDG>6A

LD=A;z=A:C>B6AAI6< A^ZWZ@jcY^c!a^ZWZg@jcYZ! :cZg\^ZheVgZcÄbŽ\ZcH^ZY^ZhZhWZa^ZWiZHX]aV\ldgiVjX]c^X]ibZ]g ]ŽgZc4KZghi~cYa^X]!`a^c\iZhYdX]ojc~X]hicVX]Z^cZb6WhX]^ZYkdc YZg7ZfjZba^X]`Z^ijcYYZbKZgo^X]iVj[a^ZWZ<Zld]c]Z^iZc!cVX]`VaiZc ;“›ZcjcYhe~ga^X]WZaZjX]iZiZcO^bbZgc#Ojb<a“X`^hiYVhZ^c>ggijb 9Vc`XaZkZgZgiZX]c^hX]ZgAŽhjc\ZcjcYZ[Òo^ZciZg=Z^ohnhiZbZ`ŽccZc H^ZHigdb"jcY=Z^o`dhiZcheVgZc!d]cZVj[>]gZc@db[dgikZgo^X]iZcoj b“hhZcÄ^b<Z\ZciZ^a:^c\jiZh7Z^he^Za^hiY^ZHe“abVhX]^cZ/LZg^]g YZc6WlVhX]“WZga~hhi!bVX]ih^X]YVhi~\a^X]ZAZWZcaZ^X]iZgjcYheVgi cZWZcWZ^VjX]cdX]:cZg\^Z# L^Zk^ZaYZg:cZg\^ZkZgWgVjX]^b=Vjh]Vail^g`a^X]`dhiZijcYldH^Z Z[[Z`i^kheVgZc`ŽccZc!d]cZh^X]Z^chX]g~c`Zcojb“hhZc!oZ^\Zcl^g >]cZc^cY^ZhZb=Z[iÄjcYYVojcVi“ga^X]cZjZ>YZZcjcYEgdYj`iZgjcY jbLVhhZg!L~gbZjcYLd]aWZÒcYZc#

•XZahZd<bW=q7a^c`Z*.q'+,-.AZZg I%).&#.,+..-..>;%).&#.,+..-.-q^c[d5XZahZd#YZ>lll#XZahZd#YZ

2

8:AH:Dq(#'%&&


• >C=6AI

- &'+ (%

) :^c[VX]hX]Žc%FTJHO EBTVOTFSFO"MMUBHCFSFJDIFSU &, :^cZ@jcY^cZgo~]ai/FVMJDIWPSN,JOEFS[JNNFS '* HegZX]hijcYZ,VOEFOGSBHFO 1FUFS$FMTFPBOUXPSUFU

)

• l~gbZ

• lVhhZg

• aj[i

• a^X]i

-J?J;BJ>;C7L^Z

&-JchZg`dhiWVgZh

'+9Zgg^X]i^\Z

(%<jiZhA^X]iojb

8BISIFJUFOVOE*SSUNFSCFS VOTFSFO&OFSHJFWFSCSBVDI

4JFFT[VN(JF‡FOPEFS4QMFO

GS*IS;VIBVTF

AZWZc7FSTDIJFEFOF 4UJNNVOHFOBVG,OPQGESVDL

'%JgaVjW[“gY^Z

'-HiZ^[Z7g^hZ

('9^ZL~gbZYZg

k^Za`dhiZi@db[dgi4

GZ\ZclVhhZg4POVU[FO

G^ZX]Zg5PMMF3BVNEGUF

-GUVOHTTZTUFNFTPSHFOGSFJO BOHFOFINFT,MJNB

CVijg\Zcjioi8jSNF QVNQFJN&JOGBNJMJFOIBVT

''HX]lZaaZcadhZh

'.7VX`\gdjcY

()7VX`\gdjcY

HdccZZ^c4PMBSBOMBHF VOE(BTIFJ[VOHJN1BLFU

%VTDILBCJOFOPIOF(SFO[FO

JOUFSFTTBOUF.FMEVOHFO

&+7VX`\gdjcY

LVhhZg"LUVFMMF1SPEVLUF JOUFSFTTBOUF.FMEVOHFO

&'9^ZhZh=Vjh`Vcc H^ccZ"SNBUVSFOVOE bZ]g1MVT&OFSHJFIjVTFS "DDFTTPJSFTGSEBT4QB&SMFCOJT FS[FVHFO4USPNVOE8jSNF

&);Vc\ZcH^ZY^Z

L~gbZ"LUVFMMF1SPEVLUF JOUFSFTTBOUF.FMEVOHFO

9jhX]kZg\c“\Zc

Aj[i"LUVFMMF1SPEVLUF 

A^X]i"LUVFMMF1SPEVLUF JOUFSFTTBOUF.FMEVOHFO

')7VX`\gdjcY

L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

3


ย• B6<6O>C

=ยŽaoZgcZhb^i9jgX]Wa^X` ;^cc^hX]Z7^g`Zca^Z[ZgcYVhBViZg^Va[ย“gY^ZhZร’a^\gVcZcAVbeZchX]^gbZ# 9^ZaVb^c^ZgiZcAZ^hiZch^cYb^i;aj\oZj\heZgg]daokZgWjcYZc#9^Z ร—DXid)')%ร†"AZjX]iZkdc9Zh^\cZgHZeed@d]d\^WiZh^cYgZ^;VgWZc/ CVijg!LZ^ย›dYZgHX]lVgo#7Z^7ZhiZaajc\ZcVW(%Hiย“X`lZgYZc Y^ZAZjX]iZcVjX]^cVcYZgZcLjchX][VgWZcegdYjo^Zgi# ;DID/H:8ID9:H><C

:>C;68=

schรถn

DWZaZ\VciZAZjX]iZc!bdYZgcZ7VYZo^bbZgbยŽWZadYZgl^io^\Z 6XXZhhd^gZhร„YVhg^X]i^\Z9Zh^\cWZgZ^X]ZgijchZgZc6aaiV\#

EgZ^h\Z`gยŽciZgCVijg"Add` :^cZ\ZhX]ljc\ZcZ@ZgVb^`!Y^ZVj[Z^cZb@VhiZc" ZaZbZciVjhaZWZcY^\\ZbVhZgiZb@VhiVc^Zc]daogj]i ร„Y^ZhlVgY^Z<gjcY^YZZ[ย“gY^Z7VYhZg^Zร—BnCVijgZร† kdcK^aaZgdn7dX]#9^Z@dbW^cVi^dcVjhLZ^ย›jcY=dao

4

8:AH:Dq(#'%&&

l^ZYZg]daih^X]WZ^YZcHX]g~c`ZcjcY6XXZhhd^gZh#9^Z BยŽWZa[gdciZc\^WiZhVjX]^cYZc;VgWZcHVcY!6fjV jcY<gZn#ร—BnCVijgZร†ljgYZb^iYZbGZY9di9Zh^\c 6lVgYVjh\ZoZ^X]cZi#;DID/K>AA:GDN7D8=


@Vb^cgdbVci^` VcYZgLVcY

• B6<6O>C

:^cZX]iZg@Vb^c^hik^ZaZcoj Vj[lZcY^\!ojYZb[Z]aibZ^hiYZg cŽi^\Z6Woj\#×GdcYdÆWg^c\iYVh ]Z^bZa^\Z;ZjZgVWhd[dgi^c_ZYZ Ld]cjc\jcYVj[_ZYZIZggVhhZ# 9ZgLVcY`Vb^cVjh:YZahiV]a ]ViZ^cZc9jgX]bZhhZgkdc -%OZci^bZiZgcjcYVgWZ^iZid]cZ =daohX]Z^iZjcY6hX]Z#HZ^cZ ;aVbbZcadYZgcjblZai"jcY \ZgjX]h[gZjcYa^X]ÄYVc`:i]Vcda 7^dVa`d]da#;DID/G:9L>IO

HdX`ZcjcY H]^gihW^iiZ ]^ZggZ^c Ld]^cWad›b^iYZg HX]bjiol~hX]Z46b WZhiZchX]cZaa^b ]VcYa^X]Zc×AVjcYgn" WVh`ZiÆkZghZc`Zc

6aaZh^b<g^[[

OV]chZ^YZcheZcYZg`ŽccZcg^X]i^\\jiVjhhZ]Zc# 9VhWZlZ^hi×DiidÆkdc6aZhh^#9Zg`aZ^cZBVcc ig~\iY^Z;VYZcgdaaZ^bG“X`ZcjcY]~aiYVh HX]cZ^YZbZhhZg[Zhi^cYZg=VcY#JcYa~hhih^X] ojYZb\VcoaZ^X]icVX][“aaZc#;DID/9:H><C(%%%

9Vh^hi`Z^c@dgW! hdcYZgcZ^c\ji

BdW^aZh=ŽgkZg" \c“\Zcb^iHi^a ;g“]ZglVgZcigV\WVgZGVY^dh

\Zhi“ioiZg!eÓZ\Z" aZ^X]iZgEdanZhiZg" hVX`#OlZ^IgV\Z"

]~hha^X]Z@~hiZc^cHX]lVgo

\g^[[ZZgaZ^X]iZgc

dYZg<gVjÄYdX]YVh^hiKZg"

YZcIgVchedgi!Z^c

\Vc\Zc]Z^i#×8jWd<dÆbVX]i

CZiob^i@dgYZaoj\

VbHigVcY!^b<VgiZcdYZg

kZgYZX`iYZc>c]Vai#

Vj[YZb8Vbe^c\eaVioZ^cZ

;DID/9:H><C(%%%

\jiZ;^\jg#9Vh<Z]~jhZ l^YZghiZ]iHeg^iolVhhZg! Y^Z6``jha^Z[Zgc:cZg" \^Z[“ggjcY'%HijcYZc Bjh^`#B^i6chX]ajhh [“gZmiZgcZ<Zg~iZl^Z

:^cC^ae[ZgY\Z]iWVYZc HX]ajhhb^iYZga~hi^\ZcHjX]ZcVX]YZbLVccZc" hiŽehZa#9Zg=^eed"@de[VcYZg@ZiiZhX]l^bbi

BE("EaVnZg!^EdYdYZg CdiZWdd`#KdcHdcdgd# ;DID/9:H><C(%%%

dWZcVj[jcYlZ^hiYZcLZ\ojbE[gde[Zc#EgV`i^hX]Ä c^X]icjg[“g6[g^`V[VchjcY@^cYZg#;DID/9:H><C(%%% L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

5


• B6<6O>C

<daYÒhX]WZX`Zc 9dgi!ldhdchiYjc`aZAŽX]Zg`aV[[ZcdYZg Z^cZVc\ZaVj[ZcZHX]Z^WZYVhLVhhZg^b7ZX`Zc]~ai! o^Z]i_ZioiWjciZhAZWZcZ^c/9Zg×EadeeÆkZghX]a^Z›iOj\hiVc\Zc" 6Wa~j[ZjcYoVjWZgicZWZcWZ^Z^cA~X]Zac^cYVh<Zh^X]iYZhBdg\Zc" bj[[Zah#6jh@jchihid[[jcY8]gdb#;DID/9:H><C(%%%

;G:J9: 6B

Design HVcY\ZhigV]aiZ9Z`dgZ/YVh \Zl^hhZ:ilVh[“gY^Z9jhX]" VWigZccjc\#;DID/=zEE:

@jchi^b7VY =dX]lZgi^\ZBViZg^Va^ZcjcYZ^cZ\gd›Z K^Za[VaiWZ^BdYZaaZcjcY9Z`dgZcoZ^X]cZiY^Z 9jhX]VWigZccjc\ZcYZgcZjZcHZg^Z×=“eeZHijY^d 7Zga^cejgZÆVjh#KVg^VWaZBV›Z!7Vj[dgbZcjcY ;VgWZcbVX]ZcZhbŽ\a^X]!YZc9jhX]eaVio^cY^k^" YjZaaoj\ZhiVaiZc#HX]Vgc^ZgZjcYI“g\g^[[Zh^cY^c bViiZbdYZg\a~coZcYZb8]gdb^cHX]lVgo!LZ^› dYZg<daYa^Z[ZgWVg#6ahKZgo^Zgjc\[“gY^Z<aVhl~c" YZhiZ]ZccZjchZg^Zcb~›^\Z9Z`dgZojg6jhlV]a! Y^Z^c8]gdbdYZghVcY\ZhigV]aiVjh\Z[“]gilZgYZc#

6

8:AH:Dq(#'%&&


7Zl~]giZhEgd\gVbbÄ cZjVj[\ZaZ\i

@ZgVbV\]VihZ^cZZg[da\gZ^X]Z7VYhZg^Z ×H^a`ÆZglZ^iZgi#:^cVj[`aVeeWVgZh@dhbZi^`" BdYja!YVhW“cY^\VcY^ZLVhX]i^hX]eaViiZc VchX]a^Z›i!WZ]ZgWZg\iZ^cZcWZaZjX]iZiZc He^Z\ZajcYW^ZiZiEaVio[“g>]gZHX]b^c`" jiZch^a^Zc#?ZioiVjX]^clZ^›Zg=dX]\aVco" dei^`Zg]~aia^X]#;DID/@:G6B6<

EdlZgdYZgEg^X`Zac

• B6<6O>C

BVhhV\Z\Z[~aa^\4:^c[VX]YZc @cde[VcYZg7gVjhZYg“" X`Zc!jcYhX]dcadX`Zgi Z^c`g~[i^\ZgdYZg`gZ^" hZcYZgLVhhZghigV]a Y^ZkZg`gVbe[iZcBjh" `Zac#LZgh^X]a^ZWZg ZciheVccZcbŽX]iZjcY Z^chVc[iZhEg^X`ZacWZ" kdgoj\i!YjhX]iZ^c[VX]^b GZ\ZcbdYjh#×EdlZgHdjaÆ kdc<gd]Z#;DID/<GD=:

AZjX]iZcYZIgde[Zc

7Z^YZg;dgbYZg×;Vaa^c\LViZg.8adjYÆ"AZjX]iZca^Z›h^X]9Zh^\cZg IdW^Vh<gVjkdcLVhhZgigde[Zc^che^g^ZgZc#>c_ZYZbYZgcZjc6ajb^c^" jb`Že[ZhiZX`ZcbdYZgcZjcYaZ^hijc\hhiVg`ZA:9h#9VhA^X]ihigV]ai YVb^iY^gZ`icVX]jciZc!d]cZojWaZcYZc#;DID/ID7>6H<G6J

>hi7VYZlZiiZgdYZg b“hhZcl^g[g^ZgZc4 E]^a^ee^]ViYVh`aVhh^hX]Z6j›Zc" i]ZgbdbZiZgVj[YVhLZhZci" a^X]ZgZYjo^Zgi/Z^cZc8]gdb" ;j›!Z^cZHX]Z^WZVjh EaZm^\aVh!Z^cZcOZ^\Zg

6W`“]ajc\\Z[~aa^\4

ÄjcYYVhlVgÈhVjX]

×DiidÄYZgCVijgWjghX]ZÆljgYZkdc9Zh^\cZg8Vgad

bZhhZg\^WiZh^c7gVjc

7dgZg^cZ^cZhX]a^X]iZ!cdhiVa\^hX]l^g`ZcYZ;dgb \Z`aZ^YZi#9Vh`gZ^hgjcYZ<Z]~jhZYZhKZci^aVidgh

hX]dc#9ZcIZbeZgVijg" dYZgIgVcheVgZci# ;DID/E=>A>EE>

WZhiZ]iVjh\ZWd\ZcZbjcY\ZŽaiZbHX]^X]i]dao# 9Vg^chiZX`iZ^caVj[gj]^\Zh>cYjhig^Z\ZWa~hZb^iYgZ^ <ZhX]l^cY^\`Z^ihhij[Zc#;DID/=DB:;DGB L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

7


Komfort ?

L>:K>:A @DHI:I

;ZgchZ]Zc!YjhX]Zc!ejioZcÄVaa ZgchZ]Zc!YjhX]Zc!ejioZcÄVaa YVhkZgWgVjX]iHigdbjcYLVhhZg#9dX] l^Zk^Za`dhiZiZ^\Zcia^X]Z^c\VcoZg IV\4JcYlZaX]Z:cZg\^ZheVg">ggi“bZg h^cY^bbZgcdX]^cjchZgZc@Že[Zc4

EÓZ\ZjcY <Zcjhh

:kiY^[dkdZ\^d[d%FS5BH CFHJOOUNJUEFS,zSQFSQ¿FHF&JOF %VTDIFWFSTDIMJOHUSVOE-JUFS8BTTFS $FOU VOE CFBOTQSVDIUEFO%VSDIMBVGFSIJU[FSGOG.JOVUFOMBOH $FOU %BOBDICMjTUEFS'zIOGS[FIO.JOVUFO CJT EJF'SJTVSTJU[U VOEWFSVSTBDIUEBNJU4USPNLPTUFOWPO SVOE$FOU.BDIU[VTBNNFO$FOU

=VVgZ[Ž]cZc! [g“]hi“X`ZcdYZg [ZgchZ]ZcÄlVhjch \jiiji!\Z]iaZ^YZg d[iVjX]^ch<ZaY# 9dX]HeVgediZco^Va \^WiZh“WZgVaa#

76H>H>HI:>CHIGDBEG:>H KDC''8:CIEGD@L=JC9 :>CL6HH:GEG:>HKDC )!(.EGDB(>C@A#67L6HH:G

8

8:AH:Dq(#'%&&

AW\\[[aeY^[d%JF.BTDIJOFMjVGU .JOVUFO CJTFJOFHSP‡F,BOOFGFSUJHJTU $FOUGSEFO4USPN%BTJTU TFMCTUXFOONBO,BGGFFQVMWFSVOE 8BTTFSNJUCFSFDIOFU JNNFSIJOOPDIEFVUMJDIQSFJTXFSUFSBMTJO EFS,BOUJOF"MTPBCJOEJF5IFSNPTLBOOFEBNJUVOEEFN1BSUOFS NJUHFCFO+FU[UTUFIUKFU[UFSTUNBMEFS&JOLBVGBO

B[X[dic_jj[ba”^b[d/BDIEFN &JOLBVGNVTTBMMFTTDIOFMMWFSTUBVU XFSEFO EBNJU.JMDIVOE8VSTUTDIzOGSJTDICMFJCFO %FSLPNCJOJFSUF,IMVOE(FGSJFSTDISBOLTUBNNU [XBSTDIPOBVTEJFTFN+BIS[FIOU TDIMVDLUBCFSEPDI OPDISVOEFJOF,JMPXBUUTUVOEFQSP5BH%BNJUCFMBTUFU FSEBT#VEHFUUjHMJDINJUJNNFSIJO$FOU

AeY^[dkdZif”b[d%FS.BHFO LOVSSU#FJN,PDIFOIFJ[FO[XFJ 1MBUUFO.JOVUFOMBOH[VKFC[X8BUUFJO #JT1BTUBVOE5PNBUFOTP‡FBVGEFN5JTDITUFIFO TJOE $FOU4USPNLPTUFOBOHFGBMMFO"OTDIMJF‡FOEMBOEFU EBT(FTDIJSSJOEFS4QMNBTDIJOF%BT&OFSHJFTQBSQSP HSBNNLPNNUNJU$FOUGS4USPNVOE $FOUGS8BTTFSBVT


Â&#x2022; l~gbZq :C:G<>:HE6G:C

@dX]Zc!lVhX]Zc!ejioZc jcYVbE8VgWZ^iZcÃ&#x201E; YVhVaaZhWZaVhiZi Y^Z=Vjh]Vaih`VhhZ# ;DIDH/>HID8@E=DID! ;DIDA>6

8Â&#x201D;][bdkdZIjWkXiWk][d%JF TBVCFSF8jTDIFWPOHFTUFSOMJFHU OPDICFSEFN4UVIM.JOVUFOCHFMOLPTUFOWJFM 4DIXFJÂ&#x2021;VOE$FOU%BOBDIJTUEFS'VÂ&#x2021;CPEFOBOEFS 3FJIF%FS4UBVCTBVHFSTVSSU.JOVUFOMBOHVOE CFMBTUFUEJF4USPNSFDIOVOHNJU$FOU)JO[VLPN NFO[FIO-JUFS1VU[XBTTFSNJU$FOU

?c?dj[hd[jikh\[d&JHFOUMJDITUFIU KFU[UBN1$OPDIFUXBT)FJNBSCFJU BO EPDIEBTNVTTXBSUFO;VFSTUMBOEFOFJOQBBS 4DIVIFVOEOFVF(BSUFOTUIMFJN0OMJOF8BSFOLPSC %BOBDIXJSEEBT3FJTF[JFMGSEFOOjDITUFO6SMBVC BVTHFTVDIU'B[JU&JOFJOIBMC4UVOEFO4DIOjQQDIFO KBHEVOE4VSGFOTDIMBHFONJU$FOU[V#VDIF

<[hdi[^[d7PN$PNQVUFSHFIUFT HMFJDI[VSOjDITUFO.BUUTDIFJCF +FU[UMjVGUEFS1MBTNB'FSOTFIFSGSFJOQBBS4UVOEFO EFO3FTUEFT5BHFTTUFIUFSBVG4UBOECZ°MFJEFS%BNJU LPTUFUEFS574QBÂ&#x2021;QSP5BHSVOE$FOU'BTUTPWJFM XJFEFS,IMTDISBOL

MiY^[mWiY^[dkdZjheYad[d /BDIEFN4PDLFO )FNEFOVOE+FBOT TPSUJFSUTJOE XBOEFSUFJOF-BEVOH8jTDIFJOEJF.B TDIJOF*N4QBSQSPHSBNNXjTDIUEBTHVUF4UDLNJU -JUFSO8BTTFS $FOU BMMFTTBVCFSVOE[JFIUEBCFJ GSSVOE$FOU4USPN%BOBDIXBOEFSUEJF8jTDIF JOEFO5SPDLOFS%BTBMUF%JOHJTUFJOFDIUFS4DIMVDL JOEFO5SPDLOFS%BTBMUF%JOHJTUFJOFDIUFS4DIMVDL TQFDIU1SP-BEVOHGSJTTUFTESFJ,JMPXBUUTUVOEFO XPNJU$FOUGjMMJHXFSEFO;DIDH/>HID8@E=DID!;DIDA>6

L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

9


9>:<GyHHI:C :C:G<>:HE6G" >GGIzB:G IjWdZ#Xoaeij[jd_Y^ji

Doch! 100 Euro mehr. 'FSOTFIFSTDIMVDLFOJN#FSFJUTDIBGUTNPEVT KFOBDI "SUVOE"MUFS [XJTDIFOVOE8BUU %7%'FTUQMBU UFOSFDPSEFS8BUUVOEFJOF)J'J"OMBHFHVUF8BUU &JO1$NJU.POJUPSVOE%SVDLFSLPNNUFCFOGBMMTBVG 8BUU VOEFJO%4-.PEFNTBNU3PVUFSWFSCSBVDIU 8BUU%BOOHJCUFTKBOPDI3BEJPT FJOF,BGGFFNB TDIJOFVTX(FIUNBOWPOFJOFNEVSDITDIOJUUMJDIFO 4UBOECZ#FUSJFCWPOUjHMJDI4UVOEFOBVT LPNNFO JN+BISGSBMMF(FSjUFSVOE'&&;khe[VTBNNFO 6OEEBTOVS XFJMNBO[VGBVMJTU WPN4PGBBVG[VTUF IFOVOEEFO"VTTDIBMULOPQG[VESDLFO©

:[hWbj[A”^biY^hWda][^jdeY^

Von wegen! 60 Euro extra. G^X]i^\ VWhX]VaiZc 7Z^b;ZgchZ]Zg ad]ciZhh^X]!YZc 6jhhX]Vai`cde[oj

/BUSMJDIIjMUBVDIEFSBMUF,IMTDISBOL.JMDIVOE 8VSTUOPDIGSJTDI°BCFS[VXFMDIFN1SFJT &JO+BI SFBMUFS,IMTDISBOLWFSCSBVDIUEVSDITDIOJUUMJDIFUXB ,JMPXBUUTUVOEFOQSP+BIS+FOBDI4USPNQSFJTLPN NFOTPSVOE,&;khe[VTBNNFO&JONPEFSOFT(FSjU NJU&OFSHJFFG¾[JFO[LMBTTF"

WFSCSBVDIUEBHFHFO OVS,JMPXBUUTUVOEFOKjISMJDIVOELPTUFUEBNJUOVS SVOE&VSP°IBMCTPWJFMXJFEFSBMUF4USPNGSFTTFS

Yg“X`Zc#:^ccZjZg @“]ahX]gVc`gZci^Zgi h^X]^c_ZYZb;Vaa! YV[“ghdaaiZY^Z=Z^" ojc\VjX]^bL^ciZg c^ZVj[CjaahiZ]Zc#

10

8:AH:Dq(#'%&&

>[_pkd]WcJW]WkiiY^Wbj[d

Bloß nicht! Schimmel droht. 8FSEFOHBO[FO5BHOJDIU[V)BVTFJTU ESFIUNPSHFOT CFJN7FSMBTTFOEFS8PIOVOHHFSONBMEJF)FJ[VOHBVG /VMM4DIMJF‡MJDIXJMMNBOKBOJDIUTJOOMPT&OFSHJFWFS QVMWFSO3VOUFSESFIFOKB EBTTQBSUNJOEFTUFOTp[^d Fhep[djEFSKjISMJDIFO)FJ[LPTUFO"CFSOJDIUBVT TDIBMUFO%BEVSDILIMFO8jOEFVOE#zEFO[VTFIS BVT TPEBTTTJDIEJF'FVDIUJHLFJUJOEFO&DLFOTBNNFMU VOEFJOFOQSJNB/jISCPEFOGS4DIJNNFMBCHJCU "V‡FSEFNNVTTEFS)FJ[LFTTFMBN"CFOE XFOOBMMF #FXPIOFSXJFEFSEBTJOE VNTPTUjSLFSBSCFJUFO CJT XJFEFS8PIMGIMUFNQFSBUVSFOIFSSTDIFO

MWiY^cWiY^_d[dkh^WbX\”bb[d

Falsch! Es kostet dasselbe. &TCSJOHUHBSOJDIUT EJF.BTDIJOFOVSIBMCWPMMBO [VTDIBMUFO EFOOEFS4USPNWFSCSBVDIJTUOBIF[VEFS (MFJDIFXJFGSFJOFHBO[F-BEVOH8jTDIF4DIMJF‡MJDI HFIUEFSHSz‡UF5FJMEFS&OFSHJFGSEBT"VGIFJ[FOEFT 8BTTFSTESBVG4JOOWPMMFSJTUFT FJOFOJFESJHFSF8BTDI UFNQFSBUVS[VXjIMFOC[XEJF4QBSUBTUF[VESDLFO "MT'BVTUSFHFMHJMU#FJ(SBECSBVDIUEJF.BTDIJOF Zeff[bjiel_[bIjhecXJFCFJ(SBE


• l~gbZq:C:G<>:HE6G:C 9^ZLVhX]bVhX]^cZhdaaiZ^bbZgkdaaWZaVYZc lZgYZcjcYb^ibŽ\a^X]hic^ZYg^\Zc IZbeZgVijgZcVgWZ^iZc#;DIDH/>HID8@E=DID!;DIDA>6

:^c<gVYl~gbZghX]VYZic^X]i

Doch! Die Heizkosten steigen . 4JFTJU[FOBVDIJN8JOUFSHFSOJN54IJSUBVGEFN 4PGB 7JFMF.FOTDIFOGIMFOTJDIFSTUCFJVOENFIS (SBESJDIUJHXPIMVOEEFOLFO%BTTDIBEFUOJDIU5VU FTEPDI&STUFOTTUFJHUEBT&SLjMUVOHTSJTJLP XFJMEJF 4DIMFJNIjVUFBVTUSPDLOFO;XFJUFOTNBDIUTJDIEBT 1MVTBO8jSNFBVDIBVGEFS)FJ[LPTUFOBCSFDIOVOH CFNFSLCBS8FSEJF3BVNUFNQFSBUVSOVSVNFJO(SBE TFOLU TQBSUCFSFJUTFUXBi[Y^iFhep[djEFS)FJ[LPT UFO%BMPIOUFTTJDI WPOBVG(SBE[VESPTTFMO

H^ZbŽX]iZcbZ]gl^hhZc4 LZccH^ZbZ]gojbI]ZbV:cZg\^ZheVgZc^b=Vjh]Vai Zg[V]gZcldaaZc!hegZX]ZcH^Z>]gZc•XZah^hiZcVc!YZc;VX]bVcc [“gZ^cZcZ[Òo^ZciZcJb\Vc\b^iHigdb!L~gbZjcYLVhhZg#

=VcYVWlVhX]^hi\“chi^\Zg

Nein! 50% mehr Strom . .BMFISMJDI8FSXJMMTDIPOTFJO(FTDIJSSQFS)BOE TQMFO ;VNBMFTBVDIJO4BDIFO8BTTFSVOE&OFSHJF WFSCSBVDIOJDIUHFSBEFPQUJNBMJTU'SEFO"CXBTDI WPO[XzMG(FEFDLFOMBVGFOSVOE-JUFS8BTTFS EVSDIT4QMCFDLFO'SEFSFO&SXjSNVOHHFIFOFUXB [XFJ,JMPXBUUTUVOEFO&OFSHJFESBVG4QMNBTDIJOFO TJOEJN7FSHMFJDIEFVUMJDIFG¾[JFOUFS*N&OFSHJFTQBS QSPHSBNNWFSCSBVDIFOTJFOVSSVOEFJOF,JMPXBUU TUVOEF4USPNVOEMFEJHMJDI[XzMG-JUFS8BTTFSQSP 4QMWPSHBOH4QBSQPUFO[JBM+&Fhep[djIjhec"CFJN 8BTTFSOPDINFIS&JOT[VOVMMGSEJF4QMNBTDIJOF

Oj\aj[i^hic^X]ihX]a^bb

Doch! 15% mehr Heizkosten . 'SJTDIMVGUJTU[XBSHVUGSEJF(FTVOEIFJUVOESFHFM Nj‡JHFT4UP‡MGUFOFJO.VTT"CFSFJO-VGUTUSPN EFS EBVFSIBGUEVSDI'FOTUFSVOE5SSJU[FO[JFIU TBVHU BVDILPTUCBSF)FJ[VOHTXjSNFBVTEFO;JNNFSO&JO 1SPCMFNHFSBEFJO"MUCBVUFO4FMCTULMFCFOEF(VNNJ PEFS4DIBVNTUPGGEJDIUVOHFOTDIBGGFOTDIOFMM"CIJMGF VOELPTUFOOVSFJOQBBS&VSP#JT[V'+Fhep[djEFS )FJ[LPTUFOMBTTFOTJDIEBNJUFJOTQBSFO L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

11


• l~gbZq:C:G<>:

Haus

9>:H:H @6CCB:=G 8aZkZgZEajh":cZg\^Z]~jhZgkZghdg\Zc^]gZ7Zld]cZg hZaWhib^iHigdbjcYL~gbZÄYVc`egd\gZhh^kZgIZX]c^`#

12

8:AH:Dq(#'%&&


• l~gbZq:C:G<>:

H 

UFMMFO4JFTJDINBMWPS 4JFNTTUFOLFJOF4USPN SFDIOVOHNFISCF[BIMFOVOETJDIOJFXJFEFSCFS EJF1SFJTFGS)FJ[zMPEFS(BTjSHFSO;VHFH FCFO °OPDIJTUEBTFJOFTDIzOF7JTJPO EPDITJFLzOOUFEBOL EFSGPSUTDISFJUFOEFO5FDIOJLEFNOjDITU8JSLMJDILFJU XFSEFO 5IFPSFUJTDIJTUFTMjOHTUNzHMJDI TJDINJUUFMT SFHFOFSBUJWFS2VFMMFOTFMCTUNJU&OFSHJF[VWFSTPSHFO %PDIOJDIUOVSEBT%JFTPHFOBOOUFO1MVT&OFSHJFIjVTFS LzOOFONFIS4USPNVOE8jSNFFS[FVHFO BMTTJFWFS CSBVDIFO6OE[XBS JOEFNEJFFSGPSEFSMJDIF5FDIOJL [VSVNXFMUTDIPOFOEFO/VU[VOHWPO4POOFOFOFSHJF 8JOELSBGUPEFS&SEXjSNFNJUFJOFSFOFSHJFFG¾[JFOUFO #BVXFJTFLPNCJOJFSUXJSE %FO(SVOETUFJOGSEBTFSXFJUFSUF1BTTJWIBVTIBU EFS"SDIJUFLUVOE4PMBSQJPOJFS3PMG%JTDICFSFJUTWPS +BISFOHFMFHU.JUSVOE1MVT&OFSHJFIjVTFSOJO FJOFS'SFJCVSHFS4JFEMVOHLPOOUFFSCFXFJTFO EBTTIJFS FJOFWPMMTUjOEJHF&OFSHJFWFSTPSHVOHBVTSFHFOFSBUJWFO 2VFMMFO FJO#FUSJFCPIOF4DIBETUPGGBVTTUP‡VOEFJOF QPTJUJWF&OFSHJFCJMBO[NzHMJDITJOE8jISFOE%JTDIEFO 4DIXFSQVOLUOPDIBVGEJF/VU[VOHWPO4PMBSFOFSHJF MFHUF HJCUFTGS1MVT&OFSHJFIjVTFSNJUUMFSXFJMFBVDI BOEFSF,PO[FQUF)JFSXJSEEJF'PUPWPMUBJLBOMBHF[VN #FJTQJFMEVSDIFJOF8jSNFQVNQFFSHjO[U EJFTPXPIM )FJ[VOHBMTBVDI8BSNXBTTFSCFSFJUVOHVNXFMUTDIP OFOENJU&OFSHJFWFSTPSHFOLBOO%FO4USPNGSEFO #FUSJFCEFS8jSNFQVNQFVOEBOEFSFS(FSjUFJN)BVT MJFGFSUXJFEFSVNEJF'PUPWPMUBJLBOMBHF°XFOOBVDI CFSFJOFO6NXFH EBEFSTFMCTUFS[FVHUF4USPNJOTBMM HFNFJOF7FSTPSHVOHTOFU[FJOHFTQFJTUXJSE /FCFOEFS5FDIOJLGS4USPNVOE)FJ[VOHTJOE8jS NFEjNNVOHVOE#BVXFJTFXJDIUJHF1VOLUFCFJN1MVT &OFSHJFIBVT8JFCFJN1BTTJWIBVTTQJFMFOBVDIIJFS 'PSNVOE"VTSJDIUVOHEFT(FCjVEFTFJOFFOUTDIFJEFOEF 3PMMF%BCFJHJMUEJF'BVTUSFHFM+FFJOGBDIFSEJF#BVGPSN EFTUPXFOJHFS8jSNFHFMBOHUOBDIBV‡FO(SP‡F'FOT UFSJO3JDIUVOH4EFOGBOHFOEJF4POOFOTUSBIMFOFJO XjISFOEEJF/PSETFJUFEFT)BVTFTXFOJH'FOTUFS¿jDIF IBU4PTQFJDIFSUEBT)BVTTFJOF&OFSHJF

:_[i[iFbki# ;d[h]_[^Wki iebbfhe@W^hX_i pk'+&&aM^c[^h Ijhec[hp[k][d" Wbi[il[hXhWkY^j$

HdaVgi]Zgb^Z

B^iZ^cZghdaVgi]Zgb^hX]Zc6caV\Za~hhih^X]HdccZcZcZg\^Z [“gY^ZLVgblVhhZgWZgZ^ijc\jcY=Z^ojc\hjciZghi“iojc\ cjioZc#JcYhd[jc`i^dc^ZgiÉh/9^ZHdccZchigV]ajc\ig^[[iVj[ Y^Z@daaZ`idgZcVj[YZb9VX]jcYl^gY^cL~gbZjb\ZlVc" YZai#>cYZgGZ\ZaYZX`ihdZ^cZ6caV\ZYZc:cZg\^ZWZYVg[^b HdbbZg`dbeaZiiVW!^bL^ciZgojbIZ^a#H^Za^Z[ZgiW^hoj ,%EgdoZciYZg:cZg\^Z[“gY^ZLVgblVhhZgWZgZ^ijc\#

;didkdaiV^`

:^cZ;didkdaiV^`"6caV\ZbVX]iYVh=Vjhojb@gV[ilZg`# K^ZaZHdaVgoZaaZc^cZ^cZb;didkdaiV^`bdYjaVj[YZb9VX] egdYjo^ZgZcHigdbVjhYZgVj[\Z[Vc\ZcZcHdccZcZcZg\^Z# 9ZgHigdbl^gYhdjb\ZlVcYZai!YVhhZgY^gZ`i^chŽ[[Zci" a^X]ZKZghdg\jc\hcZioZ^c\ZheZ^hilZgYZc`Vcc#9V[“gZg" ]~aiYZg7Zh^ioZgYZg6caV\Z'%?V]gZaVc\Z^cZhiVVia^X]\V" gVci^ZgiZKZg\“ijc\kdcYZgoZ^i'.8Zciegd@^adlViihijcYZ#

L~gbZY~bbjc\

L^g`a^X]Z[Òo^Zci^hijblZaihX]dcZcYZgoZj\iZ:cZg\^Z ZghiYVcc!lZcch^ZVjX]dei^bVa\Zcjioil^gY#C^X]icjg^b Eajh":cZg\^Z]Vjh^hiZ^cZ\jiZL~gbZY~bbjc\l^X]i^\# 9Zcc“WZgYVh9VX]!Y^Z;VhhVYZjcYYZc@ZaaZg\Z]ik^Za L~gbZkZgadgZc#:cihX]Z^YZcYWZ^YZg6jhlV]aYZh9~bb" bViZg^Vah^hiYZgJ"LZgi!YZgY^ZL~gbZkZgajhiZVc\^Wi#?Z c^ZYg^\ZgYZgJ"LZgi!YZhidZ[[Z`i^kZgY^Z9~bbjc\#

<gd›Z<aVh[gdciZc

LVgjbk^ZaL~gbZegdYjo^ZgZc!lZccbVch^Z[gZ^=Vjh \Za^Z[ZgiWZ`dbbZc`Vcc4<gd›o“\^\Z<aVh[gdciZcaVhhZc k^ZaHdccZca^X]i]ZgZ^cjcY]Z^oZcYZcYV]^ciZga^Z\ZcYZc GVjbVj[ÄVaaZgY^c\hcjgYVcc!lZccY^Z\gd›Zc;ZchiZg cVX]H“YZcVjh\Zg^X]iZih^cY#6aaZgY^c\hhdaaiZcc^X]i bZ]gVaholZ^9g^iiZaYZgH“Y[VhhVYZVjh<aVhhZ^c!YVZh hdchi^bHdbbZghX]cZaaoj]Z^›^b=VjhlZgYZc`Vcc#

A“[ijc\hhnhiZb

;g“]Zg`Vb[g^hX]ZAj[i\VcokdchZaWhiYjgX]Y^ZBVjZg" g^ioZc\ZeÒ[[ZcÄbZ^hiZchbZ]g!VahYZc7Zld]cZgca^ZW lVg#=ZjiZlZgYZc=~jhZgVWhdajiY^X]i\ZWVjijcYb“hhZc WZa“[iZilZgYZc#9^ZZ[Òo^ZciZhiZBZi]dYZ^hiZ^cVjidbVi^" hX]ZhA“[ijc\hhnhiZbb^iL~gbZg“X`\Zl^ccjc\#9VWZ^ l^gYY^ZL~gbZVjhYZgkZgWgVjX]iZcAj[ikZglZgiZi#>b Eajh":cZg\^Z]Vjh\Z]ŽgZcA“[ijc\hhnhiZbZojbHiVcYVgY#

L~gbZejbeZ

C^X]icjgY^ZHdccZa^Z[Zgi`dhiZcadhZ:cZg\^Z!VjX]Y^Z :gYZ#>b7dYZc!^b<gjcYlVhhZgjcY^cYZgAj[i^hi:cZg\^Z \ZheZ^X]Zgi!Y^Zh^X]b^iZ^cZgL~gbZejbeZ[“gY^Z=Z^ojc\ cjioZca~hhi#9^ZhZIZX]c^`VgWZ^iZil^ZZ^c@“]ahX]gVc` b^ijb\Z`Z]giZbEg^co^e/H^ZZcio^Z]iY^ZL~gbZc^X]iYZb >ccZcgVjb!hdcYZgc]daih^Zh^X]VjhYZgJb\ZWjc\#

;DID/L:7:G=6JH

L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

13


EGDBDI>DC

Sonne

;6C<:CH>:9>:

:>C

7gZcclZgi"jcYHdaVgiZX]c^` kZgZ^ciK^ZhhbVcc_Zioi ^cZ^cZbZ[Òo^ZciZc<Zg~i#

@ 

PTUFOHOTUJH [VWFSMjTTJHVOETDIPOFOEGSEJF 6NXFMU°EJFTF.FSLNBMF[FJDIOFOFJOFNPEFS OF)FJ[VOHTBOMBHFBVT8jISFOEEJF1SFJTFGS eMVOE(BTTUFJHFO FSLFOOFOJNNFSNFIS)BVTCFTJU[FS EJF7PSUFJMFEFSFSOFVFSCBSFO&OFSHJFO6OE[XBSBVDI EJF¾OBO[JFMMFO EFOOEJF/VU[VOHWPO4POOFOFOFSHJF &SEXjSNFPEFS#JPNBTTFXJSEBVDIEBOLBUUSBLUJWFS 'zSEFSQSPHSBNNFJNNFSJOUFSFTTBOUFS ,MBS WJFMFXSEFOJIS;VIBVTFHFSONJUSFHFOFSBUJWFS &OFSHJFIFJ[FO8jSFEBOVSOJDIUEJFLPNQMJ[JFSUF5FDI OJL#JTIFSXBSEBGSFJOFLPNQMFYF)FJ[VOHTBOMBHFOz UJH(BTIFJ[VOHVOEFJOF[VTjU[MJDIF,PNQPOFOUFGSEJF /VU[VOHWPO4PMBSUIFSNJF EB[V1VNQFOVOE3FHFMUFDI OJL 4QFJDIFSVOE3PISF°XFOOEFS)FJ[VOHTGBDINBOO

eX[d0B^iYZgCji" ojc\kdc7gZcclZgi" iZX]c^`jcYZgcZjZg" WVgZc:cZg\^ZchZioi K^ZhhbVccBV›hi~WZ# h[Y^ji09^Z@dbeV`i" aŽhjc\×K^idhdaVg (%%";Æ#;DID/K>:HHB6CC

14

8:AH:Dq(#'%&&

NJUTFJOFS1MBOVOHCFHBOO TDIXJSSUFEFN-BJFOTDIOFMM EFS,PQG%BTTFTBVDIBOEFSTHFIU CFXFJTU7JFTTNBOO NJUTFJOFOLPNQBLUFO)FJ[TZTUFNFO &JOHVUFT#FJTQJFMÃ7JUPTPMBS'²%JFTF)FJ[[FO USBMFOVU[U4POOFOFOFSHJFOJDIUOVSGSEJF8BSNXBT TFSCFSFJUVOH TPOEFSOBVDI[VS6OUFSTUU[VOHEFS(BT PEFSeM#SFOOXFSUIFJ[VOH%BJO%FVUTDIMBOEGBTUEJF )jMGUFBMMFS)FJ[VOHFONJU(BTCFUSJFCFOXJSE JTUEJFTF ,PNCJOBUJPOBVT#SFOOXFSUUFDIOJLVOE4PMBSBOMBHF FJOFHOTUJHF-zTVOH"MMF#FTUBOEUFJMFEFS"OMBHF EJF GSIFSFJO[FMONPOUJFSUXFSEFONVTTUFO TJOEKFU[UJO FJOFNLPNQBLUFO(FSjU[VTBNNFOHFGBTTU%B[VHFIz SFOEBT#SFOOXFSUHFSjU FJO-JUFS,PNCJTQFJDIFS EJFHFTBNUF7FSSPISVOH .JTDIFS )PDIFG¾[JFO[QVNQFO


EGDBDI>DC

9^ZHdccZa^Z[Zgi `dhiWVgZ:cZg\^Z [gZ^=Vjh# ;DID/>HID8@E=DID

Aecfb[n[J[Y^d_a Wk\ab[_dij[c HWkc09^ZcZjZ =Z^ooZcigVaZ ×K^idhdaVg(%%";Æ kdcK^ZhhbVcc kZgZ^ci7gZcclZgi" `ZhhZa!hdaVgZ LVgblVhhZgWZgZ^" ijc\!@dbW^heZ^" X]Zg!EjbeZc!KZg" gd]gjc\jcY=Z^" ojc\hgZ\Zajc\^c Z^cZbZ^co^\Zc<Z" g~i#<G6;>@/K>:HHB6CC

TPXJFEJF3FHFMVOH%BTTQBSUOJDIUOVS1MBU[JN,FMMFS TPOEFSOBVDIFJOF.FOHF"VGXBOECFJ1MBOVOHVOE &JOCBV8FJUFSF1MVTQVOLUF%JF*OWFTUJUJPOTLPTUFOGS EJFTFFG¾[JFOUF#SFOOXFSUUFDIOJLCMFJCFOCFSTDIBVCBS .JU/VU[VOHTHSBEFOCJT1SP[FOUXBOEFMUÃ7JUPTPMBS '²EJFJN#SFOOTUPGGFOUIBMUFOF&OFSHJFOBIF[VWPMM TUjOEJHJO8jSNFVN 6OUFSTUU[VOHFSIjMUEJFTF#SFOOXFSUIFJ[VOHBVT EFS4POOFOFOFSHJF EJF°KFOBDI(FCjVEF°CJT 1SP[FOUEFS8jSNFMJFGFSU8BSNXBTTFSTUFMMUEFS,PN CJTQFJDIFSCFSFJU JOEFNTJDIEBT5SJOLXBTTFSFSXjSNU %JF#FEJFOVOHEFSHFTBNUFO"OMBHFJTUEFOLCBSFJOGBDI HFSFHFMU°VOEKFHMJDIF)FNNTDIXFMMFOXFHFOLPNQMJ [JFSUFS5FDIOJLTJOEEBNJUFOEHMUJHQBTTn L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

15


• l~gbZ background LZcciV\h“WZgc^ZbVcY^b6gWZ^iho^bbZgh^ioi! bjhhY^Z=Z^ojc\YdgiVjX]`Z^cZkdaaZAZ^hijc\ Wg^c\Zc#B^iYZg:^coZagVjbgZ\Zajc\×:kd]dbZÆkdc =dcZnlZaalZgYZccjgY^ZG~jbZZgl~gbi!Y^ZWZ" cjioilZgYZc#9Voj\^WiZh_ZioiZ^cDca^cZ"Idda!YVh Y^Z:cZg\^ZheVgbŽ\a^X]`Z^iZckdc×:kd]dbZÆ[“g YZcZ^\ZcZc=Vjh]VaiVj[oZ^\i#lll#]dcZnlZaa#YZ

'a]F[bb[ji ^Wjiel_[b >[_pahW\jm_[ &"+bzb;DID/ >HID8@E=DID

;DID/=DC:NL:AA

Ld]aYdh^ZgiZL~gbZ

C_jØ;le^ec[Ç0 Dkh[_dp[bd[Hkc[ m[hZ[dX[^[_pj$

E^d[Ø;le^ec[Ç0 Icjb_Y^[Hkc[ m[hZ[dX[^[_pj$

BZ]g;VgWZ ^b7VY LVgjb^bbZgWad›lZ^›4 9Vh[gV\iZh^X]VjX]@Zgb^ jcYWgVX]iZVahZ^cZgYZg

EZg[Z`iZ :^c]Z^i/ =daoeajh HdccZ

 9ZgYZjihX]ZBVg`i[“gEZaaZi]Z^ojc\Zcl~X]hi!VaaZ^c^cYZckZg\Vc" \ZcZcYgZ^?V]gZcjb_ZlZ^ah&%%EgdoZci9VhEdiZco^VaYZgjblZai" [gZjcYa^X]Zc :cZg\^ZfjZaaZ =dao ]VWZc _Zioi VjX] Y^Z =ZghiZaaZg i]Zg" b^hX]ZgHdaVgVcaV\ZcZg`Vcci#B^i^]gZcbdYZgcZc@dbeaZiiaŽhjc\Zc `dbW^c^ZgZch^ZY^ZHdccZcZg\^Zb^iYZg=daokZgWgZccjc\#9Vh]Z^›i/ A^Z[Zgi Y^Z HdccZ c^X]i \Zcj\ @gV[i [“g 7gVjX]lVhhZg dYZg =Z^ojc\! hX]VaiZi h^X] VjidbVi^hX] Y^Z EZaaZi]Z^ojc\ YVoj jcY hiZaai hd Z^cZ `dchiVciZKZghdg\jc\YZh=Vjh]Vaihh^X]Zg#lll#hdaVghZgkZg#YZ

ZghiZcYZjihX]Zc=ZghiZa" aZg[VgW^\Z=Z^o`ŽgeZgVj[ YZcBVg`i#Cjc]ViYVh JciZgcZ]bZcb^iH^io^b c^ZYZgWVng^hX]ZcEaViia^c\ Y^Z;VgWeVaZiiZYZgk^Zg :Y^i^dcZc×Hd[iÆ!×CVijgZÆ! ×:i]cdÆjcY×BZiVaa^XÆcdX] bVa`g~[i^\ZglZ^iZgi/>c YZg:Y^i^dc×CVijgZÆ\^Wi Zh_ZioiVjX]Y^ZCjVcXZc Da^kV!Ejgejg!8gdXjhjcY AVkZcYZa#7Z^YZg`cVaa^\Zc :Y^i^dc×BZiVaa^XÆhiZ]ZcVW hd[dgiVjX]=Za^dh\daYjcY 8aVhh^X"@je[ZgojgLV]a# lll#`Zgb^#YZ

IZX]c^`[“g]Z^›ZHijcYZc H[][bcœ_][iIY^m_jp[d\hZ[hjZ_[=[ikdZ^[_j" [_d[[_][d[IWkdW_ij\”h<Wdi[_dbknkh_i[iL[h]d”][d$ 8[_AbW\i\kdaj_ed_[hjZ_[8[Z_[dkd]WXie\ehj”X[h IcWhjf^ed["F9eZ[hJWXb[j$Led`[Z[cX[b_[X_][d EhjWkiaWddZ[hDkjp[hi[_d[IWkdW[_diY^Wbj[dkdZ X[gk[c”X[hfh”\[d"eXZ_[][m”diY^j[J[cf[hWjkh iY^ed[hh[_Y^j_ij$C_jZ[h<[hdij[k[hkd]aWdd[hWkY^ Z_l[hi[;hb[Xd_ifhe]hWcc[eZ[hi[_d[f[hidb_Y^[d <Wleh_j[dWdm^b[d$:WiIj[k[hkd]i\[bZ_ijZ[Yakd]i# ]b[_Y^c_jZ[cX[aWddj[dJekY^#FWd[bkdZ[hc]b_Y^j ie[_d[aec\ehjWXb[8[Z_[dkd]$mmm$abW\i$Z[

16

8:AH:Dq(#'%&&


• :>C:@JC9>C:GOt=AI

9^ZEjWZgi~i^hi`Z^cZZ^c[VX]ZOZ^i!lZYZg[“gYZc C VX]ljX]hcdX][“gY^Z:aiZgc#JbhdhX]l^Zg^\Zgl^gYZh! lZccbVcZ^cZhd“WZgVjhZbeÒcYa^X]ZCVhZ]Vil^ZKZgV#

C:JA>8=KDGB½

… Kinderzimmer

: 

JOTXJTTFOBMMF&MUFSO EJF,JOEFSJOEJFTFN"MUFS IBCFO&JO1VCFSUJFSFOEFSJTUEJF1FTU"CFSJDI TBHF*IOFO FTHJCUEBOPDIFJOF4UFJHFSVOH[XFJ 1VCFSUJFSFOEF7PSBMMFN XFOONBO XJFCFJVOT EJF TFHSBVFOIBGUFTUF1IBTFEFT)FSBOXBDITFOTJOCFJEFO 7BSJBOUFOWPSHFGISUCFLPNNUNjOOMJDIVOEXFJCMJDI *O(FTUBMUOjNMJDINFJOFSNJTTSBUFOFO4QSzTTMJOHF#B TUJBOVOE.BSJPO )jUUFOXJSBIOFOLzOOFO XBTEBBVGVOT[VLPNNU 4JDIFS"CFSXFSXJMMTJDITDIPOEJFHSFO[FOMPTF'SFVEF CFSEBT[BSUF-jDIFMOFJOFT4jVHMJOHTOFINFOMBTTFO &UXBEVSDI(FEBOLFOBOSPU[GSFDIF"OUXPSUFOBVGEJF IBSNMPTF'SBHF XJFTPEJF"SCFJUTQMBUUFTDIPOXJFEFS NJU.BSNFMBEFOTDINBU[FCFS[PHFOJTU.BOGSFE NFJO (zUUFSHBUUF JTUEBHBO[HFHFOTFJOFTPOTUJHFO(FXPIO IFJUFOjV‡FSTUEJDLGFMMJH VNOJDIU[VTBHFOJHOPSBOU &SWFSLSJFDIUTJDIMJFCFSIJOUFSTFJOFS;FJUVOH &JOEJDLFT'FMM EBTXjSFXBT7PSBMMFNJOEFS/BTF %FOOJDILBOONJDIHFHFOWJFMFTXFISFOVOENBODIFT BVTIBMUFO BCFSFJOFT¾OEFJDILPNQMFUUVOFSUSjHMJDI (FTUBOL8FOOJDIFUXBTXJSLMJDIIBTTFBO 1VCFSUJFSFOEFO JTUFTEFSXJEFSXjS UJHF(FSVDI EFOTJFWFSCSFJUFO &T CFHBOO EBNJU EBTT #BT UJBO FJOFJOIBMC+BISFjMUFSBMT TFJOF 4DIXFTUFS BVGIzSUF [VEVTDIFOÃ%BTJTUVODPPM .BNB² TBHUFFSVOHFSISU ÃLFJOFSWPONFJOFO'SFVO

EFONBDIUEBT²&JO5SFGGFONJUEFS$MJRVFJOTFJOFN ;JNNFS &JO1VNBLj¾HJTUOJDIUTEBHFHFO*SHFOEXBOO EVTDIUFFSEBOOXJFEFS CFOVU[UTFJUIFSBCFS¾FTF%FPT EJFBOHFCMJDIEJF(JFSEFS.jEDIFOXFMUBVGJIOMFOLFO 8PWPOEFSTPUSjVNU© .BSJPOCFSTQSBOHEJFXBTTFSTDIFVF1IBTFVOE XFDITFMUFWPO1FOBUFODSFNFEJSFLU[VEFO¾FTFO%FPT

×EjWZgi^ZgZcYZh^cYY^ZEZhiÆ 4JFIBUEJFTFMCF1IPCJFHFHFO'SJTDIMVGUXJFJIS#SVEFS 6OEJDI 8BSSFHFMNj‡JHEFS0IONBDIUOBIF )JNNFM IJMG0EFSEPDI,VSU VOTFS3FUUFSJOWJFMFO -FCFOTMBHFO .BOGSFE EFSKBEPDIFJOHFXJTTFT7FS TUjOEOJTGSNFJOF/zUFBVGCSJOHU FS[jIMUFCFJN#PX MJOHWPONFJOFSGFJOFO/BTFVOEEFO;VNVUVOHFO EFOFOTJFBVTHFTFU[UXBS&JOHFGVOEFOFT'SFTTFOGS VOTFSFOIJMGSFJDIFO HFTDIjGUTUDIUJHFO'SFVOEVOE*OT UBMMBUFVSÃ"CFSEBLBOO7FSBEPDIHFIPMGFOXFSEFO² USFNPMJFSUFFSVOETUBOEBNOjDITUFO5BHNJU1SPT QFLUFOWPO-GUVOHTBOMBHFOWPSEFS5S +B VOEXBTTPMMJDITBHFO+FU[UIBU NFJO/jTDIFO3VIF EFOOEJF (FSDIFXFSEFO[VWFSMjTTJH BCHFTBVHU6OE.BOGSFE %FSGSFVUTJDIBVDI XFJM FTOVOWJFMzGUFSTFJO -JFCMJOHTFTTFO HJCU HFCSBUFOFO)FSJOH

C”\\[bjZ[hDWY^mkY^i"Xh_d]j ZWiZ_[CWcWiY^edcWbpk<Wbb$ >AAJHIG6I>DC/BDC:7::8@

L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

17


Regen wasser JCH:G@DHI76G:H

18

8:AH:Dq(#'%&&


• lVhhZgqJBL:AI Je_b[jj[dif”bkd]

MWiY^# cWiY^_d[

=Whj[d# X[mii[hkd]

FkjpmWii[h

LecMWii[hjWdapkhMWiY^cWiY^_d[09VhVj[\Z[Vc" \ZcZGZ\ZclVhhZgl^gY^cZ^cZbjciZg^gY^hX]Zc GZhZgkd^g\ZhVbbZai#zWZgZ^c\ZhdcYZgiZhAZ^ijc\h" hnhiZb\ZaVc\iZhojbL8jcYLVhX]WZX`Zc! ojgLVhX]bVhX]^cZjcYojb6j›ZclVhhZg]V]c# ;DIDH/9G:6BHI>B:!>HID8@E=DID'!;7G

>cOZ^iZc`cVeeZgGZhhdjgXZcl^gYIg^c`lVhhZgojb lZgikdaaZc<ji#:^cZGZ\ZclVhhZgcjiojc\hVcaV\Za^Z[Zgi WZhdcYZghlZ^X]ZhLVhhZgjcYhX]dciY^ZJblZai#

B 

TTFOXJSEFO3BTFOVOCFEJOHUNJU5SJOLXBT TFSGFVDIUIBMUFO 6OEXBTJTUNJUEFS5PJMFU UFOT QMVOH 8FS3FHFOXBTTFSWFSXFOEFU USjHUBLUJW[VN6NXFMUTDIVU[CFJVOELBOOEBCFJTPHBS (FMETQBSFO.zHMJDIXJSEEJFTEVSDIFJOF3FHFOXBT TFSOVU[VOHTBOMBHF4JFCFTUFIUBVTWJFS&MFNFOUFO'JM UFS 3PISMFJUVOHTTZTUFN 8BTTFSUBOL°EFSJN*EFBMGBMM VOUFSJSEJTDIJOTUBMMJFSUXJSE°VOE1VNQF%BTCFSEJF %BDI¿jDIFBVGHFGBOHFOF3FHFOXBTTFSTUSzNUEVSDIEFO 'JMUFSJOEFO5BOLVOEXJSEEBOOEPSUIJOHFQVNQU XP NBOFTCSBVDIU%BEFSOBDIUSjHMJDIF&JOCBVFJOFSTPM DIFO"OMBHFSFMBUJWBVGXFOEJHJTU TPMMUFO#BVIFSSFOTJF WPO"OGBOHBOFJOQMBOFO4PMMEBT3FHFOXBTTFSKFEPDI OVSGSEJF(BSUFOCFXjTTFSVOHHFOVU[UXFSEFO MjTTU TJDIEJFFSGPSEFSMJDIF5FDIOJLBVDIFJOGBDIOBDISTUFO 'SEJF3FHFOXBTTFSOVU[VOHJN)BVTIBMUFJHOFOTJDI WPSBMMFN5PJMFUUFVOE8BTDINBTDIJOF%B3FHFOXBTTFS XFJDIJTU BMTPXFOJHFS,BMLFOUIjMUBMT-FJUVOHTXBTTFS LPNNUEJF8BTDINBTDIJOFNJUIBMCTPWJFM8BTDINJUUFM BVT°FJOXFJUFSFS1MVTQVOLUJO4BDIFO6NXFMUTDIVU[ "OHFOFINFS/FCFOFGGFLU,BMLBCMBHFSVOHFOTJOEQBTTn &OULBMLFSVOETDIBSGF3FJOJHVOHTNJUUFMXFSEFOCFS ¿TTJH8FS3FHFOXBTTFSGSEJF(BSUFOCFXjTTFSVOH

VOEEBT8$ [VN8jTDIFXBTDIFOVOE1VU[FOOVU[U WFSCSBVDIUCJT1SP[FOUXFOJHFS5SJOLXBTTFS #FJEFS1MBOVOHFJOFS3FHFOXBTTFSOVU[VOHTBOMBHF TUFIFOXJSDFMTJTUFO*IOFOHFSO[VS4FJUF%JF7PS TDISJGUFOGS#FUSJFCVOE*OTUBMMBUJPOTJOEWJFMGjMUJH [V EFNJTU[VLMjSFO PCTJDIEJF%BDI¿jDIFEFT)BVTFT GSEJF3FHFOXBTTFSHFXJOOVOHFJHOFUVOEPCEJF[V FSXBSUFOEF"VGGBOHNFOHFEFN#FUSJFCEFS"OMBHFHF SFDIUXJSE%JF,PTUFOGSEJF(FTBNUBOMBHFJOLMVTJWF *OTUBMMBUJPOCFMBVGFOTJDIGSFJO&JOGBNJMJFOIBVTCFJ EVSDITDIOJUUMJDIFN#BVBVGXBOEBVGFUXB&VSP

O6=A:C/L6HH:GHI>;IJC<0 6AA:6C9:G:CO6=A:C/ 9:JIH8=:K:G:>C><JC<;zG L6HH:GL>GIH8=6;I

(#BZchX]lZailZ^iaZ^YZijciZgLVhhZgbVc\Za#

?ZYZg

Cjg

%!(

YZgLVhhZgkdgg~iZVj[YZg:gYZh^cYIg^c`lVhhZg#

kZg[“c[[VX]i#

HZ^i&.)%]Vih^X]YZg\adWVaZLVhhZgkZgWgVjX]

) ('

YZhIV\ZhkZgWgVjX]hcjioZcl^g[“gY^Z<VgiZcWZl~hhZgjc\#

jchZgZhi~\a^X]ZcIg^c`lVhhZgkZgWgVjX]hgVjhX]ZcYjgX]Y^ZId^aZiiZ#

L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

19


EGDBDI>DC

Sinne

JGA6J7;zG9>:

>che^g^ZgZcYZ9ZiV^ah

;“gZ^cgjcYjbeZg[Z`iZh7VYZ":gaZWc^h WZcŽi^\ibVcY^ZeVhhZcYZc6XXZhhd^gZh# 9^ZEgdYj`iZkdc<gd]ZHeVkZglŽ]cZc@ŽgeZg jcYHZZaZ\aZ^X]ZgbV›Zc#9^Z@ŽgeZgeÓZ\Z" hZg^Z^hiVjh[g^hX]Zc9“[iZc`dbedc^Zgi jcYWVh^ZgiVj[eÓVcoa^X]Zc>c]Vaihhid[[Zc#

20

8:AH:Dq(#'%&&


EGDBDI>DC DWVaaZ^cdYZg^b@gZ^hYZg;Vb^a^ZÄ Bj›ZhijcYZc^b]Z^b^hX]Zc7VYigV\Zc ojg^ccZgZc7VaVcXZWZ^#6AA:;DIDH/<GD=:

LVhhZg cZj ZgaZWZc

:^cbVaVci^eeZc jcYYVhLVhhZg Ó^Z›i!Z^cZlZ^" iZgZ7Zg“]gjc\! jcYYZgHigV]a kZgh^Z\i/9Zg `VWZaadhZ×9^\^iVaZ 8dcigdaaZgÆVjh YZgHZg^Z<gd]Z DcYjhKZg^h[“g 6gbVijgZcjcY JFMBUFJOJTDIF3FEFXFOEVOHCSJOHUFTBVGEFO 7gVjhZchX]V[[i 1VOLUÃ.FOTTBOBJODPSQPSFTBOP°FJOHFTVO bZ]g@db[dgi#

:ciheVccZcVj[HeV"C^kZVj/ B^iYZbg^X]i^\ZcOjWZ]Žg \Z]iYVhVjX]^bZ^\ZcZc7VY#

9 

EFS(FJTUJOFJOFNHFTVOEFO,zSQFS²'SWPMM LPNNFOFT8PIMCF¾OEFOTPMMUFOTJDI,zSQFSVOE4FFMF JNIBSNPOJTDIFO(MFJDIHFXJDIUCF¾OEFO%JFT[VSFB MJTJFSFO JTUJOVOTFSFNBVGSFJCFOEFO"MMUBHOJDIUFCFO FJOGBDI°XJSEBCFSJNNFSXJDIUJHFS7JFMF.FOTDIFO OVU[FOEBIFSzGGFOUMJDIF4QB&JOSJDIUVOHFO VNBVTEFO EPSUJHFO"OXFOEVOHFOOFVF,SBGU[VTDIzQGFOVOEXJF EFS[VTJDITFMCTU[V¾OEFO %PDIFSIPMFOLBOONBOTJDIBVDI[V)BVTF SVOE VNEJF6ISVOEPIOF5FSNJO°XFOOBVDIEFS3BINFO TUJNNU)JFSGSCJFUFU(SPIF4QBNPEFSOF1SPEVLU LPMMFLUJPOFOJOESFJWFSTDIJFEFOFO%FTJHOTUJMFO EJF*IS #BE[VFJOFNQSJWBUFO4QBXFSEFOMBTTFO0CPWBM FDLJH PEFSSVOE°JOEJWJEVFMMF7PSMJFCFOTJOEEJF#BTJTCFJEFS (FTUBMUVOH'S8PIMGIMNPNFOUFBVGIzDITUFN/JWFBV HFIU(SPIFKFU[UOPDIFJOFO4DISJUUXFJUFSVOETDIBGGU NJUBVTHFTVDIUFO-JGFTUZMF"DDFTTPJSFTFJOHBO[IFJU MJDIFT4QB&SMFCOJT%JF1BMFUUFSFJDIUEBCFJWPO-PUJPOFO VOE4FJGFOCFS3BVNTQSBZVOE%VGULFS[FOCJTIJO[V )BOEUDIFSOVOE.PSHFONjOUFMO"CHFTUJNNUBVGEJF QFSTzOMJDIFO#FESGOJTTFXJSE*IS#BETPFJOF0BTFEFS 3VIF(BO[EFS1SjNJTTFÃ[V)BVTFHFOJF‡FO²GPMHFOE PGGFSJFSU(SPIFNJU(SPIF4QBWJFMGjMUJHF.zHMJDILFJUFO GSEJFJOEJWJEVFMMF.V‡FJOEFOFJHFOFOWJFS8jOEFO &SMFCFO4JF*IS#BEBMTQFSTzOMJDIFT4QB°EBNJU,zSQFS VOE4FFMFTUFUTJN(MFJDILMBOHTDIXJOHFO L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

21


EGDBDI>DC

@Z^cZ@dbegdb^hhZ EZg[Z`iZAŽhjc\VjX][“g`aZ^cZ<gjcYg^hhZ/9^Z9jhX]`VW^cZ×9^\VÆ b^iEZcYZa";Vaii“gZca~hhih^X][“gbZ]g7ZlZ\jc\hhe^ZagVjb^b7VY cV]Zojkdaahi~cY^\VcY^ZLVcY[VaiZc#

H8=L:AA:CADH:H

7dYZcZWZcZ9jhX]ea~ioZ h^cY`db[dgiVWZajcYh^X]Zg#

C

BDIEFNNPSHFOEMJDIFO8FDLFSLMJOHFMOHJCUFT LFJOFOCFTTFSFO4UBSUJOEFO5BHBMTFJOFCF MFCFOEF%VTDIF6NTPNFIS XFOOEFS%VTDI CFSFJDINJUBMMFNFSEFOLMJDIFO,PNGPSUBVGXBSUFU%B[V HFIzSUOBUSMJDIEFSCPEFOFCFOF HF¿JFTUF%VTDIQMBU[ WPO,FSNJ*OTFJOFNBUUSBLUJWFO"VGUSJUUOJDIU[VCFS USFGGFO CJFUFUFSFJOFOTDIXFMMFOMPTFO TJDIFSFO;VHBOH 7FSHFTTFOJTUEBTNVMNJHF(FGIM XFOONBONJUOBT TFO'TTFOEFS%VTDIXBOOFFOUTUFJHU6OE°BVDIEBT JTUFDIUFS,PNGPSU°EFS%VTDIQMBU[MjTTUTJDIJOFJOFN

22

8:AH:Dq(#'%&&


EGDBDI>DC

;VHNJUEFN#BECPEFOSFJOJHFO&SIjMUMJDIJTUFSJOBMMFO 4UBOEBSEGPSNBUFOVOEBVDIBMT4POEFSBOGFSUJHVOHEJF "CMjVGFTJOEOBDI8VOTDIQPTJUJPOJFSCBS &JOFFMFHBOUF,PNCJOBUJPOHFIUEFS%VTDIQMBU[NJU EFS JO VO[jIMJHFO 7BSJBOUFO FSIjMUMJDIFO Ã8BMLJO 4IPXFS94²FJO EJFNJUEFN*'QSPEVDUEFTJHOBXBSE QSjNJFSUXVSEF0CGSFJTUFIFOE '3&& PEFSFJOTFJ UJHBOEJF8BOEBOHFTDIMPTTFO 8"-- PCNJUFJOPEFS CFJETFJUJHFN;VHBOH°JOKFEFN'BMMXJSETJF[VN)JHI MJHIUJN#BEVOEMjEU[VNHSFO[FOMPTFO%VTDIWFSHO HFOFJOfCSJHFOT BVDIXFOONBOKFU[UOPDIOJDIUEBSBO EFOLFONBH4JFTJFEJF*EFBMCFTFU[VOHGSEFOCFRVF NFO CBSSJFSFGSFJFO;VHBOHNJU(FIIJMGFPEFS3PMMTUVIM 'SBMMF EJFEJF*OUJNJUjUFJOFSHFTDIMPTTFOFO%VTDI LBCJOFTDIjU[FO IjMU,FSNJNFISBMTFJOF.JMMJPO7BSJ BOUFOCFSFJU+OHTUF TQF[JFMMBVGEJF,PNCJOBUJPONJU FJOFNCPEFOFCFOFO%VTDIQMBU[[VHFTDIOJUUFOF7FSTJPO EFSFSGPMHSFJDIFO%VTDILBCJOFOTFSJFÃ"UFB²JTUEJF(MFJU USFO"VTGISVOHNJU)FCF4FOL(MFJU.FDIBOJTNVT %JFTFJOOPWBUJWF-zTVOHWFS[JDIUFUBVGEJFVOUFSF'I SVOHTTDIJFOFVOEFSNzHMJDIUEFO&JOTUJFHPIOFKFHMJDIF 4UVGF%FS)FCF4FOL(MFJU.FDIBOJTNVTTPSHUGSFJO "CTFOLFOEFS5SJOHFTDIMPTTFOFN;VTUBOEVOETPGS TJDIFSFO4QSJU[XBTTFSTDIVU[

<b[n_X_b_jjfkh0@dbW^c^Zgib^iZ^cZbWdYZcZWZcZc9jhX]eaVio!hdg\ZcY^Z @Zgb^9jhX]`VW^cZc×9^\VÆb^iEZcYZa";Vaii“gZc!×6iZVÆb^i=ZWZ"HZc`"<aZ^i" BZX]Vc^hbjh!jcYY^ZYZh^\cegZ^heg~b^ZgiZ×LVa`"^c"H]dlZgMHÆ[“g^YZVaZc:^c" hi^Z\h`db[dgi!dei^bVaZEÓZ\ZaZ^X]i^\`Z^ijcY]dX]lZgi^\ZDei^`#6AA:;DIDH/@:GB>

L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

23


• lVhhZg background :Wi7bbhekdZ[h#CeZ[bb ØFC(Ç;DID/<GJC9;DH

LVhhZgbVghX]

OjlZc^\9gjX`^cYZgAZ^ijc\4;“gVaaZ!Y^Z h^X]WZ^b9jhX]ZcgZ\Zab~›^\“WZgZ^cZcoj hX]lVX]ZcLVhhZghigV]a~g\Zgc!]~ai<gjcY[dh b^iYZbcZjZc9gjX`bVcV\Zg×EB&$EB'ÆZ^cZ AŽhjc\WZgZ^i#9Vh6aa"^c"DcZ"<Zg~igZ\ZaiY^Z LVhhZgkZghdg\jc\\VcocVX]7ZYVg[jcY kZg[“\iWZgZ^ih^b7Vh^hbdYZaa×EB&Æ “WZgG“X`hX]aV\kZci^ajcYIgdX`ZcaVj[" hX]jio#6WHZeiZbWZgZg]~aia^X]#

;adlZgEdlZg[“g YZcLVhX]i^hX]/ 9Z`dgZh^cYIgZcY BWd]m[_b_][IjWdZWhZ#8Z[hi_dZbd]ijL[h]Wd][d^[_j$:Wii:[i_]dc_j f[hidb_Y^[hDej[d_Y^jWk\m[dZ_]kdZj[k[hi[_dckii"X[m[_ijL_bb[heo8eY^ `[jpjc_jZ[hd[k[dMWiY^fbWjp#Bikd]ØE$deleIjob[Ç$8kdj[:[aeh[_d c[^h[h[dLWh_Wdj[dXh_d][d<WhX[kdZ<h^b_Y^a[_j_di8WZ$:[hMWiY^j_iY^ c_jZ[helWb[d=hkdZ\ehckdZZ[d]heœp”]_][d7XbW][ÔY^[dbiiji_Y^[_d\WY^ _dijWbb_[h[dkdZÓdZ[jWkY^_d[_d[cab[_d[d8WZFbWjp$;DID/K>AA:GDN7D8=

:^c7VY^b@ZaaZg4 KdcZ^cZbolZ^iZc7VYig~jbZck^ZaZ=Vjh" WZh^ioZg#9dX]VjX]lZcch^X]Z^cEaVioÒcYZi! ^hiZhYVb^icdX]c^X]i\ZiVc#:^cEgdWaZb hiZaaih^X]ZilVWZ^Z^cZbL8^b@ZaaZg!lZ^a YVh6WlVhhZgYdgic^X]i“WZgYVh;gZ^\Z[~aaZ Zcihdg\ilZgYZc`Vcc#:^cZZ^c[VX]ZAŽhjc\ W^ZiZi<gjcY[dhb^iZ^cZg@aZ^c]ZWZVcaV\Z!Y^Z hZaWhiHX]lVgolVhhZgVjhYZb@ZaaZgW^hojg 6WlVhhZgaZ^ijc\Wg^c\i#;DID/<GJC9;DH

24

8:AH:Dq(#'%&&

?jW^a~jb[“gY^Z 9jhX]`VW^cZ

9VhhFjVa^i~ih^X]YjgX]hZioi!]Vi9jhX]`VW^" cZcheZo^Va^hi@Zgb^_ZioiWZl^ZhZc/b^iYZg EgdYj`i^dcYZgoZ]cb^aa^dchiZc9jhX]`VW^cZ C^X]ikdcjc\Z[~]ggVc\^Zgi@Zgb^^cejcXidOj" [g^ZYZc]Z^i^bHVc^i~g]VcYlZg`hZ^iVX]i?V]gZc jcjciZgWgdX]ZcVj[EaVioZ^ch#HdW^ZiZiYVh hZgk^XZdg^Zci^ZgiZJciZgcZ]bZcjciZgVcYZgZb Z^cZ'%?V]gZ\ZaiZcYZCVX]`Vj[h^X]Zg]Z^i[“g :ghVioiZ^aZ#9^ZEgdYj`ik^Za[VaiZgbŽ\a^X]i“WZg Z^cZB^aa^dc9jhX]`VW^cZc"KVg^VciZc#9Vb^i a~hhih^X]VjX][“gZ^c`aZ^cZhdYZgkZgl^c`ZaiZh 7VYZ^cZZaZ\VciZAŽhjc\ÒcYZcÄZilVb^i[Vai" WVgZc9jhX]VWigZccjc\Zc!Y^Z`VjbEaVio^b GVjbWgVjX]Zc#<Vco^cY^k^YjZaal^gYYVh7VY b^iYZccZjZc9jhX]ea~ioZc!Y^ZeVhhZcYojb GVjbWZÓ^ZhilZgYZc`ŽccZc#;DID/@:GB>


• HEG:8=HIJC9:

Sie f ragen,

E:I:G8:AH:D6CILDGI:I

6WaV\Zgjc\Zc^b6WÓjhh![Zgc\ZhiZjZgiZAZjX]iZc!g^X]i^\Zh A“[iZc^b[ZchiZgadhZc7VYÄjchZg;VX]bVcclZ^›GVi#

4

6jhbZ^cZb6WÓjhhYg^c\i Z^cbdYg^\Zg<ZgjX]!YVh LVhhZgÓ^Z›iVWZgcdX]VW# LdgVc`VccYVha^Z\Zc4

9^Z]~jÒ\hiZJghVX]Z[“g6WÓjhh" \ZgjX]h^cY6WaV\Zgjc\ZcVcYZcGd]gl~cYZc# >bAVj[YZgOZ^ihVbbZach^X]YdgiG“X`hi~cYZ Vc!Y^Z[“g7V`iZg^ZcjcYVcYZgZB^`gddg\Vc^h" bZcZ^cZdei^bVaZ7gjihi~iiZW^aYZc#CdgbV" aZglZ^hZ]^a[i]^ZghX]dcZ^c\~c\^\Zg6WÓjhh" gZ^c^\ZgVjhYZb:^coZa]VcYZa#@Vj[ZcH^ZZ^c EgdYj`i!YVhY^ZJghVX]ZWZ`~be[ijcYc^X]i Wad›YZc<ZgjX]“WZgYZX`i#OZ^\iY^ZhZBZi]dYZ `Z^cZL^g`jc\!hdaaiZYZg6WÓjhhb^iZ^cZg HVj\\adX`Z\ZgZ^c^\ilZgYZc#CdX]l^g`jc\h" kdaaZg/Bdci^ZgZcH^ZYZcH^e]dcVWjcYhX]gjW" WZcH^Z^]cb^iZ^cZg9gV]i"dYZg;aVhX]Zc" W“ghiZ\g“cYa^X]hVjWZg#6bWZhiZcWZj\Zc H^ZYZg7^aYjc\kdc6WaV\Zgjc\Zckdg!^cYZb H^Z`dchZfjZciZ^c6WÓjhhh^ZWkZglZcYZc#

4

L^Z`Vcc^X]Z^cZ;Zgc" WZY^Zcjc\hdVcbZ^cZ AZjX]iZcVchX]a^Z›Zc!YVhh h^X]VaaZeZg@cde[YgjX` hiZjZgcaVhhZc4

:h\^WiheZo^ZaaZAVbeZc!Y^Z“WZg Z^cZ;ZgcWZY^Zcjc\\ZhiZjZgilZgYZc# 9V[“gWgVjX]ZcH^ZcjgY^ZAZjX]i"

H^Z]VWZcZ^cEgdWaZb4 EZiZg8ZahZd]^a[i>]cZc\Zgc HX]gZ^WZcH^Z^]b>]gZ;gV\Zc jciZgYZbHi^X]ldgi×HegZX]" hijcYZÆVc_d\e Y[bi[e$Z[

`ŽgeZgVjhojiVjhX]Zc#:^cZlZ^iZgZBŽ\a^X]`Z^i h^cY[Zgc\ZhiZjZgiZHiZX`YdhZc#@db[dgiVWaZg ^hiVaaZgY^c\hY^Z^ciZaa^\ZciZ=VjhiZX]c^`/ B^i]^a[ZZ^cZh`aZ^cZc8]^eh!YZg^cY^ZAZjX]" iZcZ^c\ZWVjil^gY!aVhhZch^Zh^X]hd\Vg “WZgYVhBdW^aiZaZ[dcZ^c"jcYVjhhX]VaiZc# 9Vb^i`ŽccZcH^ZVjX]kdcjciZglZ\hVjh _ZYZgoZ^ihZ]Zc!dWZilVYZg=ZgYcdX]Z^c" \ZhX]VaiZi^hi#6j›ZgYZba~hhih^X]YZgHigdb" kZgWgVjX]bZhhZcjcYVjidbVi^hX]hZc`Zc# :^chd\ZcVcciZh6beZahnhiZbhe“giojYZb Y^ZHigdb[gZhhZgVj[#>c[dhojg^ciZaa^\ZciZc =VjhiZX]c^`ÒcYZcH^ZjciZglll#\^gV#YZ hdl^ZjciZglll#WjhX]"_VZ\Zg#YZ#

4

>X]]VWZZ^c7VYZo^bbZg d]cZ;ZchiZg#L^Z`Vcc^X]Zh VbWZhiZca“[iZc4

>cZ^cZb[ZchiZgadhZc7VYZo^bbZg ^hiY^ZHX]^bbZa\Z[V]gcVi“ga^X]hZ]g ]dX]#9Zb`ŽccZcH^Zb^iZ^cZb6Waj[ihnhiZb kdgWZj\Zc#:WZc[VaahbŽ\a^X]^hiZ^cZA“[ijc\ “WZgYVhc~X]hi\ZaZ\ZcZO^bbZg/y[[cZcH^Z YZhhZcI“gjcY;ZchiZgjcYhX]a^Z›ZcH^ZY^Z VcYZgZc>ccZci“gZc!YVh^X]YZgLVhhZgYVbe[ hdchi^b\VcoZc=VjhkZgiZ^ai#7ZhdcYZgh cVX]YZb9jhX]ZcdYZg7VYZchdaaiZVj[ Y^ZhZ6gi\ji\Za“[iZilZgYZc!ojh~ioa^X] olZ^"W^hYgZ^bVai~\a^X][“g[“c[W^h [“c[oZ]cB^cjiZc#6X]iZcH^ZVj›Zg" YZbYVgVj[!Y^ZIZbeZgVijg^b 7VYZo^bbZgbŽ\a^X]hi`dchiVci WZ^'&<gVYoj]VaiZc#OjYZbhdaaiZ ^cZ^cZb[ZchiZgadhZc7VYZo^bbZg `Z^cZL~hX]Z\ZigdX`cZijcYVjX] c^X]i\ZW“\ZailZgYZc#

F[j[h9[bi[e"YZg:meZgiZ[“g;gV\Zc gjcYjbY^Z<ZW~jYZiZX]c^`! hiZ]i>]cZchiZihWZgViZcYojgHZ^iZ#

?CFH;IIKC >[hWki][X[h •XZahZd<bW=8d#@< =[iY^\ji\”^hkd] 7ZgcYHiŽ]gK#^#H#Y#E# L[hbW] =Z^coZ<bW= <ZhX]~[ih[“]gZg/ 9^g`HX]Žc^c\ DW_Z`iaZ^iZg/ Jag^X]HX]b^Yi"@j]a H[ZWaj_ed _jhiejWa^h]bZY^V <bW=8d#@< 9^[\h[ZWaj_ed HkZcGd]YZ FheZkaj_ed K^k^ZcGZ]YZg0 Jh`Z7ZgcYi! Gdc_VO“aa^X]! 8VgbZcGjYdae]! 6mZaA^bWZg\GZYV`i^dch" bVcV\Zg!9Vc^ZaV HidX`;didgZYV`i^dc C_jWhX[_j @Vi]Vg^cVG^X`aZ[h!>gZcZ 6aiZcb“aaZg6jidgZc! @Vi]Vg^cV=VgYZ"I^ccZ[ZaY HX]ajhhgZYV`i^dc! GZcViZH^[g^cA^i]d\gVÒZ BWoekj BdcZ7ZZX`! 7^giZ=daa~cYZg J_j[bX_bZ ^HidX`e]did :hkYa Kd\Za9gjX`jcYBZY^Zc" hZgk^XZ<bW=8d#@< AedjWaj ^c[d5XZahZd#YZ IZa#%)%$--&+,))"% 6aaZGZX]iZkdgWZ]VaiZc# 9VhLZg`YVg[cjgojb eZghŽca^X]Zc<ZWgVjX] ˜*(Jg]<\Zcjioi lZgYZc#CVX]YgjX`!ZaZ`" igdc^hX]ZHeZ^X]Zgjc\ VjX]YjgX]HXVccZc! KZgk^Za[~ai^\jc\!:gbŽ\" a^X]jc\YZh9dlcadVYh YjgX]9g^iiZ!o#7#YjgX] 6j[cV]bZ^cZ^cZLZWh^iZ! ^c7jaaZi^chZiX#!jcYYVh ZaZ`igdc^hX]ZKZghZcYZc “WZgY^ZCZioZh^cY cjgb^iVjhYg“X`a^X]Zg <ZcZ]b^\jc\YZg=Z^coZ <bW=jciZgFjZaaZc" Vc\VWZoja~hh^\# 7ki]WX[ (q'%&&

8deng^\]i'%&&! =Z^coZ<bW= L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

25


• aj[iqLD=A;z=A:C

Riecher!

9:GG>8=I><:

:^cld]aijZcYZg<ZgjX]^b =Vjh]ZWiY^ZHi^bbjc\# HdbVX]ZcH^ZVjh>]gZb Oj]VjhZZ^cZ9j[idVhZ#

7d_i0HX]dcY^ZVaiZc <g^ZX]Zc`VcciZc 6c^hVah=Z^aeÓVcoZ# HZ^cl“go^\Zg9j[i l^g`iWZgj]^\ZcY! Vjh\aZ^X]ZcYjcY ZciheVccZcY#

L 

FNTUPDLUEBOJDIUEFS"UFN %FS,OPCMBVDI HFSVDIWPN.JUUBHFTTFOIjOHUJO,DIFVOE &TT[JNNFS PCXPIM4JFEPDITDIPOHSOEMJDI HFMGUFUIBCFO*N'MVSHFCFOEJF4DIVIFEFSHBO[FO 'BNJMJFVOBOHFOFINF"VTEOTUVOHFOWPOTJDI VOE EFS-VGUJN8PIO[JNNFSGFIMUEBTHFXJTTF'MBJS*OTP FJOFN'BMMTJOE3BVNEGUFFJOFFGGFLUJWF.B‡OBINF 4JFWFSUSFJCFOVOFSXOTDIUF(FSDIFVOETUFJHFSOEB CFJHMFJDI[FJUJHEBTQFSTzOMJDIF8PIMCF¾OEFO 8JFLBVNFJOBOEFSFSJTUVOTFS(FSVDITTJOONJUEFN 6OUFSCFXVTTUTFJOWFSCVOEFO*OOFSIBMCWPO4FLVOEFO XFDLUFS&SJOOFSVOHFOVOE(FGIMF+FEFS%VGUMzTUFJOF BOEFSF&NQ¾OEVOHJOVOTBVT FOUTQBOOU,zSQFSVOE

;kaWbofjki0C^X]icjgWZ^ :g`~aijc\Zc^hi:j`Vaneijh Zg[g^hX]ZcYjcYWZ[gZ^ZcY# 9Vh\g“cZ<Zl~X]hgZ^c^\i Y^ZAj[ijcYWZh^ioiZ^cZ Vci^hZei^hX]ZL^g`jc\#

EhWd][09Zg9j[iYZgO^igjh[gjX]i Zg[g^hX]iYZc@ŽgeZgjcY[ŽgYZgi Y^Z@gZVi^k^i~i#:^cZZX]iZ=^a[ZWZ^ :ghX]Že[jc\!CZgkdh^i~ijcYHigZhh#

26

8:AH:Dq(#'%&&

BWl[dZ[b/ HX]dcjchZgZ <gd›b“iiZgljhhiZc! YVhhAVkZcYZa\ji[“gY^Z CZgkZc^hi#9^ZZciheVccZcYZ L^g`jc\YZgEÓVcoZhdg\i Vj›ZgYZb[“gZ^cZc Zg]dahVbZcHX]aV[#


9j[iaVbeZ

;DIDH K#A#/ 96K>9 BDCC>6JM! :AA:C A:KN ;>C8=! =#O:AA!E=DID86H:!7>G@:L:AAC:HH)

9Vh6gdbVŽakZg" YVbe[ijcYYVh @ZgoZca^X]ihdg\i[“g Z^cZVc\ZcZ]bZ6i" bdhe]~gZ#B^i`aZ^cZc @^cYZgc^b=Vjh]Vai hdaaiZcH^ZVWZga^ZWZg Vj[Z^cZaZ`ig^hX]Zh BdYZaaojg“X`\gZ^[Zc#

9j[ihiZ^c

:^cZ]“WhX]Z9Z`d" gVi^dcjcYVWhdaji jcVj[Yg^c\a^X]#9j[i" hiZ^cZ\^WiZh^cYZc kZghX]^ZYZchiZc ;dgbZc#HX]dcZ^c eVVgIgde[Zc6gdbVŽa \Zc“\Zc!YVb^ih^X] Z^c]Zgga^X]ZgLd]a" \ZgjX]kZgWgZ^iZi#

HigZVbZg

9Zg6gdbVhigZVbZg WZYj[iZiYZcGVjb YjgX]Z^cZZaZ`ig^hX]Z KZci^aVi^dcjcYZ^\cZi h^X]WZhdcYZgh[“g hZ]g\gd›ZG~jbZ# 9^ZVjhiVjhX]WVgZc Ka^ZhZhdaaiZccjg[“g _ZlZ^ahZ^cZc9j[i WZcjioilZgYZc#

7gjccZc

9j[iWgjccZckZgiZ^" aZcYZcA^ZWa^c\h" Yj[i^bO^bbZgjcY hdg\Zc[“gZ^cZ\Z" hjcYZAj[i[ZjX]i^\" `Z^i#:h\^Wih^ZVah `aZ^cZgZhBdYZaa[“g YZcI^hX]dYZgVah \gŽ›ZgZKVg^VciZ [“gYZc;j›WdYZc#

(FJTUPEFSIFCUFJOGBDIOVSEJF-BVOF'SVDIUJHF%GUF XJSLFOFIFSCFMFCFOE XjISFOEFJOIPM[JHFTPEFSCMV NJHFT"SPNBWPSBMMFN4QBOOVOHFOMzTU#FJEFS"VT XBIMEFT%VGUFTLzOOFO4JFBVTEFN7PMMFOTDIzQGFO TDIOVQQFSO4JFTJDIFJOGBDIEVSDIEBT"OHFCPU "VDIEBT4PSUJNFOUBO#FEVGUFSOJTUVNGBOHSFJDI -JFCFO4JFFIFSEJFSPNBOUJTDIF"UNPTQIjSF EJFWPO FJOFS%VGUMBNQFBVTHFIU PEFSEBSGFTBVDIFJONPEFS OFS"SPNB4USFBNFSNJU&MFLUSPCFUSJFCTFJO 7JFMMFJDIU OVSFJOF%VGULFS[F &JOCMVNJHFT1PUQPVSSJ "VDI%VGU TUFJOF NJUFUXBT"SPNBzMCFUSjVGFMU TFIFOUPMMBVT'S 1SP¾THJCUFTBV‡FSEFNFMFLUSJTDIF%VGUCSVOOFO EJF HMFJDI[FJUJHEJF3BVNMVGUCFGFVDIUFO &JOQBBS%JOHFHJMUFT[VCFBDIUFO&JO3BVNEVGU XJSEOVSEBOOBMTBOHFOFINFNQGVOEFO XFOOFSOJDIU [VTUBSLEPTJFSUJTU4PMMUFO4JFOBDIFJOJHFS;FJUEFO&JO ESVDLIBCFO EBT"SPNBMjTTUOBDI TPCFEFVUFUEBTGBTU JNNFS EBTTTJDI*IS(FSVDITTJOOTBOEFO%VGUHFXzIOU IBU-FHFO4JFJOEFN'BMMFJOGBDIFJOF%VGUQBVTFFJO PEFSXjIMFO[VS"CXFDITMVOHFJOBOEFSFTeM8FOO 4JFEBOOXJFEFS[V*ISFN-JFCMJOHTEVGU[VSDLLFISFO SJFDIUFSXJFEFSTPJOUFOTJWXJF[VWPS &NQ¾OEMJDIF.FOTDIFOTPMMUFOOVSOBUVSSFJOF%VGU zMFWFSXFOEFO EBLOTUMJDIF)JMGTUPGGFOJDIUTFMUFO[V ,PQGTDINFS[FOPEFSBMMFSHJTDIFO3FBLUJPOFOGISFO %BWPSTDIU[FOBMMFSEJOHTBVDISFJOF/BUVSQSPEVLUF OJDIUJNNFS%JFWPSBMMFNJO;JUSVTzMFOFOUIBMUFOFO 5FSQFOF PSHBOJTDIF7FSCJOEVOHFO LzOOFOEJF4DIMFJN IjVUFSFJ[FOPEFSFCFOGBMMT"MMFSHJFOBVTMzTFO%GUF BMTPMJFCFSTQBSTBNEPTJFSFOVOECFJEFOFSTUFO"O[FJ DIFOWPO,PQGTDINFS[FOTPGPSUEFO3BVNMGUFOPEFS BVGFJOFOBOEFSFO%VGUBVTXFJDIFO L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

27


• aj[iq:;;>O>:CO

Brise

HI:>;:

A“[iZc^hihdh^beZaÄigdioYZb l^aaZhYVb^i^b6aaiV\d[ic^X]i hdgZX]i`aVeeZc#@db[dgiVWaZ A“[ijc\hhnhiZbZ]Za[Zc>]cZc#

@dbeV`iZ IZX]c^` 9^ZhX]aZX]iZAj[i l^gYY^gZ`iYdgi

VWigVchedgi^Zgi!ldh^Z ZcihiZ]i/HdVgWZ^iZi Y^ZoZcigVaZA“[ijc\h" VcaV\Z×K^idkZciÆ kdcK^ZhhbVcc#zWZgZ^c@VcVahnhiZbl^gYY^Z kZgWgVjX]iZAj[iVjh@“X]Z!7VYjcYL8VW\ZhVj\i# ×K^idkZciÆgZ^c^\iY^Z6Waj[ijcYcjioiYZgZcL~gbZ! jbY^Z[g^hX]Z6j›Zcaj[iVj[GVjbiZbeZgVijgoj Wg^c\ZcÄYVhZciaVhiZiY^Z=Z^ojc\jcYheVgi@dhiZc#

9gZ^[VX] egV`i^hX] 9VhA“[ijc\hhnhiZb ×gZXdK6>GÆkdcKV^aaVci WZhiZ]iVjhYgZ^@db"

; Dkhm[hi_Y^ h[][bcœ_] [_d[Fehj_ed IWk[hije\\ ]ddj"\”^bj i_Y^m_hab_Y^ h_Y^j_]me^b$ ;DID/E=DID86H:

28

8:AH:Dq(#'%&&

SJTDIF -VGU JTU FJOGBDI IFSSMJDI %SBV‡FO JN 'SFJFOHFOBVTPXJF[V)BVTF7PSBMMFNEBOO XFOOTJDIJOEFOWJFS8jOEFONBMXJFEFSEFS BMMUjHMJDIF.JFGFJOHFOJTUFUIBU"MTPzGGOFUNBOEJF 'FOTUFS°VOEHFOJF‡UEFOVOWFSCSBVDIUFO4BVFSTUPGG 4DIBEFOVS EBTTFTESBV‡FOHFSBEFFUXBTLBMUJTU 4DIOFMMGjOHUNBOBO[VGSzTUFMO%JFTDIMFDIUF-VGUJTU XFH EJF8jSNFMFJEFSBVDI/VO¾YEFO)FJ[VOHTUIFS NPTUBUBVGGOGHFTUFMMU"CFSLBVNJTUFTXJFEFSCFIBH MJDI XJSEFTJN)BVTBVDITDIPOXJFEFSTUJDLJH 4PMDIF1SPCMFNFUSFUFOWPSBMMFNJOOFVFO)jVTFSO BVG EFOOEJFTJOEFOUTQSFDIFOEEFS&OFSHJFFJOTQBS WFSPSEOVOHMVGUEJDIUHFCBVU'SFJOHFTVOEFTVOEBO HFOFINFT3BVNLMJNBNTTUFNBOBMMF[XFJ4UVOEFO HSOEMJDIMGUFO XBTTJDIJN"MMUBHLBVNSFBMJTJFSFO MjTTU7JFMFJOGBDIFS [VWFSMjTTJHFSVOELPTUFOHOTUJHFS HFIUFTNJUFJOFSLPOUSPMMJFSUFO8PIOVOHTMGUVOH%JF TFFG¾[JFOUFO4ZTUFNFBSCFJUFONJU8jSNFSDLHFXJO OVOHVOEIFMGFO )FJ[LPTUFO[VTQBSFO8JFEBTHFIU [FJHFOESFJ#FJTQJFMFWFSTDIJFEFOFS)FSTUFMMFS8FMDIFT .PEFMMHFOBV[V*IOFOQBTTU XFJ‡*ISDFMTJTU

edcZciZc/YZb<Zg~i hZaWhi!YVhcVX]YZb" hZaWZcEg^co^e[jc`" i^dc^Zgil^ZdWZcWZhX]g^ZWZc!VjhZ^cZgY^\^iVaZc ;ZgcWZY^Zcjc\jcYZ^cZbhd\ZcVcciZcEaj\EaVn" 7neVhh#B^iY^ZhZb7neVhh`VccY^ZL~gbZg“X`\Z" l^ccjc\^bHdbbZgjb\Vc\ZclZgYZc!hdYVhhY^Z A“[ijc\hVcaV\ZWZ^7ZYVg[VjX][“g6W`“]ajc\hdg\i#

;aZm^WaZ ;g^hX]Z LZgcjgZ^cZcZ^coZa" cZcGVjbVjidbV" i^hX]WZa“[iZcbŽX]iZ! ^hib^iZ^cZbYZoZc" igVaZc<Zg~il^ZYZg ×8db[dgi":^coZagVjb" a“[ijc\8LA"9ÆkdcLda[\jiWZgViZc#:h`dbbid]cZ @VcVahnhiZbVjhjcYWZa“[iZiYZcGVjbY^gZ`iYjgX] Y^Z6j›ZclVcY#L^ZY^ZoZcigVaZc6caV\ZckZg[“\i VjX]Y^ZhZh<Zg~i“WZgZ^cZc;Z^chiVjWÒaiZgjcYZ^cZ ;jc`i^dc[“gZcZg\^ZZ[Òo^ZciZL~gbZg“X`\Zl^ccjc\#


• aj[i background BZ]gEdaaZcYjgX]@d]aZcY^dm^Y :WÔ_[][di_[m_[Z[h ?c<h”^`W^hkdZ Iecc[h_ijFebb[dp[_j$ ;DID/E=DID86H:

:^cbVaYjgX]a“[iZc!W^iiZ 9^X`ZAj[i^b7VYbŽX]iZbVcZ^c[VX]cjg hX]cZaaadhlZgYZc#B^i×9jd;gZh]Ækdc<ZWZ" g^iaŽhih^X]Y^ZhZhEgdWaZbZ_Zioi^bWZhiZc Ldgih^ccZ^cAj[iVj[#9VhHnhiZbhVj\ijcZg" l“chX]iZ<Zg“X]ZY^gZ`iYdgiVj[!ldh^ZZci" hiZ]Zc/^cYZgId^aZiiZ#9VY^ZA“[ijc\haZ^ijc\ YjgX]YVhOjaVj[gd]gYZgHe“ajc\[“]gi!a~hhi h^Zh^X]b^iVaaZc]VcYZah“Wa^X]Zc@ZgVb^`Zc `dbW^c^ZgZc!Z^cZojh~ioa^X]ZA“[ijc\hVcaV\Z ^hijccŽi^\#9^ZHiZjZgZ^c]Z^i!YVh=Zgohi“X` YZgIZX]c^`!kZgW^g\ih^X]eaVioheVgZcY]^ciZg YZg<ZWZg^i"×H^\bV)%Æ"7Zi~i^\jc\heaViiZ#JcY hd[jc`i^dc^ZgiZh/:^c6`i^k`d]aZÒaiZggZ^c^\i Y^ZVc\ZhVj\iZAj[ijcYZcia~hhih^Z[g^hX]jcY \ZgjX]h[gZ^ojg“X`^ch7VYZo^bbZg#9Vb^iYVh \jiZGVjb`a^bVhX]cZaal^ZYZg]Zg\ZhiZaai^hi

AZ^Y\Zeg“[iZ6aaZg\^`Zg]VWZcZhhX]dc\ZV]ci!cjcWZaZ\iZhVjX] Z^cZZjgdeVlZ^iZHijY^Z/9^ZEdaaZcWZaVhijc\c^bbi`dci^cj^Zga^X] oj#L^hhZchX]V[iaZg[“]gZcY^ZhZ:cil^X`ajc\Vj[YZchiZ^\ZcYZc @d]aZcY^dm^Y\Z]VaiYZgAj[iojg“X`#:^c<gjcYbZ]g!VjX]^b =Vjh]VaiVj[`a^bVcZjigVaZIZX]c^`ojhZioZc!Y^ZYZc7Zld]cZgc ojh~ioa^X]Zc@db[dgiW^ZiZijcYY^ZJblZaihX]dci#

Ø:ke<h[i^Çled =[X[h_j0:_[Ij[k[# hkd]i[_d^[_jl[h# X_h]ji_Y^^_dj[hZ[h 8[jj_]kd]ifbWjj[$ ;DID/<:7:G>I

?Zioi`dbbiY^ZL~gbZkdcdWZc :h^hi[Vhil^ZZ^c7VY^cYZglVgbZcHdccZ/9^ZcZjZcGVjb`a^bV"

Aj[iÒaiZgVjh YZgCVijg

YZX`ZccjioZcY^Z\ZhVbiZ9ZX`ZcÓ~X]Z!jbb^iiZahL~gbZhigV]" ajc\Z^cZ\aZ^X]b~›^\Z=Z^ol^g`jc\ojZci[VaiZc#=Z^o`ŽgeZglZgYZc “WZgӓhh^\#LZ^a9ZX`Z!L~cYZjcY7dYZcVcc~]ZgcYY^Z\aZ^X]Z

O^bbZgeÓVcoZch^cY

IZbeZgVijg]VWZc!ZcihiZ]iVjX]`Z^cZjcVc\ZcZ]bZOj\aj[ibZ]g#

c^X]icjg]“WhX]Vcoj"

>bHdbbZg]~aiY^ZGVjb`a^bVYZX`ZY^ZO^bbZgVc\ZcZ]b`“]a!^b

hX]VjZc!hdcYZgcÒaiZgc

L^ciZgheVgZcH^ZYjgX]Y^Z^cY^gZ`iZAj[iZgl~gbjc\jcYY^ZhX]cZaaZ

VjX]HX]VYhid[[ZVjhYZg

GZV`i^dchoZ^i=Z^o`dhiZc#lll#gVjb`a^bVYZX`Z#YZ!lll#YZccZgi#YZ

GVjbaj[i]ZgVjh#:g\~c" oZcYojgA“[ijc\h"dYZg @a^bVVcaV\ZZ^\cZch^X] ojb7Zhe^Za<g“ca^a^Zc! jb;dgbVaYZ]nYojcZjigVa^h^ZgZc#7^g`Zc[Z^\ZjcY :^cWaVii]Za[Zc\Z\ZcY^ZhX]~Ya^X]Zc6jhY“chijc" \Zckdc;VgWZcjcY@jchihid[[Zc#:X]iZ6adZ\^Wi \VcoWZhdcYZghk^ZaHVjZghid[[VcY^ZAj[iVW!lVh ojb7Z^he^Za[“gZ^c\ZhjcYZhHX]aV[`a^bVhdg\i# 6jX]ojgAj[iWZ[ZjX]ijc\igV\ZcY^Z\g“cZc=Za[Zg WZ^!YVgjciZgk^ZaZEVabZcVgiZcjcY^chWZhdcYZgZ YVhOneZgc\gVh#;DID/7AJB:C7zGD=DAA6C9 L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

29


:WiIf_[bc_j ][Zcf\j[cB_Y^j kdZIY^Wjj[diY^W\\j 7jceif^h[$>_[h ieh]jZWiAWc_d# \[k[h\”hpkijpb_Y^[ 8[^W]b_Y^a[_j$ 6AA:;DIDH/A>8=I#9:

:[hi[bX[HWkc m_[eX[di_[^jc_j ^[bb[cB_Y^jWki l[hj[_bj[dGk[bb[d lbb_]WdZ[hiWki0 :_[<WhX[djh[j[d ^[hlehkdZZ_[ B_Y^jij_cckd] m_hajX[b[X[dZ$

30

8:AH:Dq(#'%&&

Licht

<JI:H OJBA:7:C


• a^X]iqI:8=C>@

DWc“X]iZgc!\Zb“ia^X]dYZggdbVci^hX]Ä^ciZaa^\ZciZ=Vjh" iZX]c^`oVjWZgikZghX]^ZYZcZA^X]ihi^bbjc\ZcVj[@cde[YgjX`#

9 

TUFSF3jVNFXJSLFOUSJTUVOEXFOJHFJOMBEFOE °FHBM XJFTDIzOTJFFJOHFSJDIUFUTJOE"CFSBVDI JOHMFJ‡FOEIFMMFO;JNNFSO XPXFJ‡FT,VOTU MJDIUCJTJOKFEF&DLF¿VUFU GIMUTJDIOJFNBOESJDIUJH XPIM&STUEBT8FDITFMTQJFMWPOIFMMFSFOVOEEVOLMFSFO #FSFJDIFONBDIUFJOFO3BVNXJSLMJDIXPIOMJDI%BT (FIFJNOJTFJOFSHFMVOHFOFO#FMFVDIUVOHMJFHUEFTIBMC JOEFSSJDIUJHFO,PNCJOBUJPOBVTWFSTDIJFEFOFO-JDIU RVFMMFO EJFVOUFSTDIJFEMJDIIFMMVOEXFJUMFVDIUFO &JOHVUFT#FMFVDIUVOHTLPO[FQUUFJMUEFO3BVNJOWFS TDIJFEFOF;POFOFJO JOEFOFOEBT-JDIUKFXFJMTFJOFO HBO[CFTUJNNUFO;XFDLFSGMMU%JF(SVOECFMFVDIUVOH °NFJTUEVSDI%FDLFOMBNQFOFS[FVHU°EJFOUEBCFJEFS 0SJFOUJFSVOH4JFFSIFMMUNJUNFJTUTUSFVFOEFN-JDIU EFOHBO[FO3BVN%BHFHFOJTUEJF1MBU[CFMFVDIUVOH JNNFSBVGFJOFO0SUHFSJDIUFU;VJIS[jIMFOFUXBEJF )BMPHFOTUSBIMFS CFS EFS ,DIFOB SCFJUTQMBUUF EJF -FTFM BNQFJOEFS4JU[FDLFEFT8PIO[JNNFSTPEFSEBT )jOHFMBNQFOTZTUFNCFSEFN&TTUJTDI%BT;BVCFS NJUUFMGSFJOFXPIMJHF"UNPTQIjSFJTUBCFSEBT4UJN NVOHTMJDIU&TTFU[U"L[FOUFJN3BVNVOETDIBGGU-JDIU JOTFMO EJFJIOJOTUjSLFSVOETDIXjDIFSCFMFVDIUFUF #FSFJDIFVOUFSUFJMFO4UJNNVOHTMJDIUFSLzOOFOLMFJOF 4USBIMFSTFJO EJFJOUFSFTTBOUF%FUBJMTIFSWPSIFCFO° FUXBEBT#JMEBOEFS8BOEPEFSEJF7BTFJOEFS7JUSJOF &TLzOOFOBCFSBVDIFJO[FMOF5JTDIPEFS8BOEMFVDIUFO TFJO EJFEFO3BVNJOFJOTBOGUFT-JDIUUBVDIFO(BO[ XJDIUJH%BT-JDIUTPMMUFOJFNBMTCMFOEFO &JOFBVTHFXPHFOF.JTDIVOHBVT-FVDIUFOVOUFS TDIJFEMJDIFS)zIFVOE4USBIMLSBGUFS[FVHUFJOFMFCFOEJHF "UNPTQIjSF+FOBDIEFN XJF4JFEFO3BVNHFSBEFOVU [FOXPMMFO°PC4JFHFSBEFBVGSjVNFO GFSOTFIFOPEFS TJDI[VN"CFOEFTTFOBOEFO5JTDITFU[FO° MBTTFOTJDI EJF-JDIUTUJNNVOHFOOBDI#FMJFCFOWBSJJFSFO.JUBDIU CJT[FIOWFSUFJMUFO-JDIURVFMMFOLBOONBOFJOFCFTPO EFSTHFMVOHFOF4UJNNVOHFS[FVHFO&JOFTPMDIF-JDIU LPNQPTJUJPOJTUNJOEFTUFOTTPBOTQSVDITWPMMXJFEBT ;VCFSFJUFOVOE"OSJDIUFOFJOFTBCFOEGMMFOEFO.FOT %B[VHFIzSFOFUXBFJOF[VSDLIBMUFOEF)JOUFSHSVOE CFMFVDIUVOH FJOF5JTDIMFVDIUFBVGEFS"OSJDIUF LMFJOFSF -JDIUBL[FOUFEVSDI#PEFOTUSBIMFSPEFS4UFIMBNQFOVOE FJOFTUBSLHFEJNNUF1FOEFMMFVDIUFCFSEFN&TTUJTDI 8FSEBT-JDIUJO8PIOSjVNFOCFXVTTUFJOTFU[FONzDI UF BCFSLFJOF-VTUIBU TUjOEJHIJOVOEIFS[VIVTDIFO

VOE-JDIUTDIBMUFS[VCFUjUJHFO GJOEFUJOEFSJOUFMMJ HFOUFO)BVTUFDIOJLDMFWFSFVOELPNGPSUBCMF-zTVOHFO .JUIJMGFWPO-JDIUTUFVFSTZTUFNFOMBTTFOTJDIFJONBM BCHFTQFJDIFSUF-JDIUT[FOFOQFS,OPQGESVDLKFEFS[FJU FJOTUFMMFOfCFSFJOFO[FOUSBMFO5BTUTDIBMUFSPEFSFJOF 'FSOCFEJFOVOH LzOOFO4JFEJF-JDIUTUJNNVOHFOHBO[ FJOGBDIXFDITFMOFUXBWPNODIUFSOFO4[FOBSJPÃ"VG SjVNFO² EBTBMMF-BNQFOBVGHSz‡UF)FMMJHLFJUTUFMMU [VN4DIVNNFSMJDIUEFT4[FOBSJPTÃ3PNBOUJTDIFT%JO OFS²&JOFNIBSNPOJTDIFO"CFOETUFIUEBOO [VNJOEFTU XBTEJF#FMFVDIUVOHCFUSJGGU OJDIUTNFISJN8FHF

:>C:<:AJC<:C: @DBEDH>I>DC6JHA>8=IK:GA:>=I :>C:BG6JB

Wirkung

6`oZci" 7ZaZjX]ijc\

>cY^gZ`iZh A^X]i

A^X]iojb AZhZc

>ciZgZhhVciZ9ZiV^ah

HdaaYZgGVjbZ^cZ

LVh\^WiZhHX]ŽcZ"

l^Z7^aYZg!@jchi"

]ZaaZ<gjcYWZaZjX]ijc\

gZhVahZ^c\Zb“i"

dW_Z`iZdYZgEÓVcoZc

WZ`dbbZc!W^ZiZi

a^X]ZhHi“cYX]Zc^b

\ZWZcLd]cg~jbZc

h^X]^cY^gZ`iZhA^X]iVc#

HZhhZab^iZ^cZb

Z^c<Zh^X]i#<Zo^Zai

KZgWdg\ZcZA^X]ifjZa"

heVccZcYZc7jX]4

Vc\ZhigV]aiaVhhZch^X]

aZc]^ciZgBŽWZacdYZg

9VheZg[Z`iZAZhZ"

hdaX]ZHi^aZaZbZciZ

LVcYkdgheg“c\ZcWaZc"

a^X]iYVoj^hi]Zaa!

\Z`dcci]Zgkdg]ZWZc

YZcc^X]ijcYl^g`Zc

\Zo^ZaiVjh\Zg^X]iZi

jcY^cHoZcZhZioZc#

WZhdcYZgh]dX]lZgi^\#

jcYWaZcY[gZ^#

L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

31


EGDBDI>DC

cY/9^Z\ZhVbiZ LVgijc\h[gZjcYa^X]jcYeaVioheVgZ bjciZg\ZWgVX]i# 6caV\ZljgYZ^b=Vjhl^gihX]V[ihgVj

OlZ^KV`jjbgŽ]g Zc`daaZ`idgZc“W ZgcZ]bZc^c YZcHdbbZgbdc ViZcY^ZLVgblV hhZgkZghdg\jc\#

Natur

9>:LtGB:9:G

<:H8=>8@I <:CJIOI

=Z^oZcb^i:gYl~gbZ/ LVgjbZhh^X]ad]ci! Vj[ZgcZjZgWVgZ :cZg\^ZcojhZioZc#

: Z" YZgHdaZ"LVhhZg"L~gb 9^ZWZ^YZc:gYhdcYZc Z^c# ]^c YZc 7d Zc ZiZgi^Z[^cY ejbeZgZ^X]ZcW^h+*B

32

8:AH:Dq(#'%&&

JOFSBLUVFMMFO4UVEJF[VGPMHFCFWPS[VHFO 1SP [FOUEFSEFVUTDIFO#FWzMLFSVOHGSTJDIVOE EJFOjDITUFO(FOFSBUJPOFOFJOF7FSTPSHVOHBVT FSOFVFSCBSFO&OFSHJFO*NNFSNFIS#BVIFSSFOTFU[FO EFTIBMCBVGFJOF5FDIOJL EJFFOUTQSFDIFOEF3FTTPVS DFOOVU[U0COVOBVTzLPMPHJTDIFOPEFS¾OBO[JFMMFO (SOEFO°&OFSHJFTQBSFOMPIOUTJDIJNNFS7PSBMMFN CFJEFS)FJ[VOH EJFNJU1SP[FOUEFOHSz‡UFO"OUFJM BN&OFSHJFWFSCSBVDIJN)BVTIBMUBVGXFJTU


EGDBDI>DC

:^c[VX]Z! ^cij^i^kZ HiZjZgjc\ zWZgYZc×>HG" EajhÆ"GZ\aZg `ŽccZcVaaZ EVgVbZiZgYZg 6caV\Z^cY^k^YjZaa kdb7Vj]Zggc Z^c\ZhiZaai lZgYZc#

"VDI5BOKB,BSTQFDLVOE"OESFBT)FOSJDITTUFMM UFOTJDIEJF'SBHF XJFTJFJISOFVFT 2VBESBUNFUFS HSP‡FT)BVTBNCFTUFONJU8jSNFBVTSFHFOFSBUJWFO &OFSHJFRVFMMFOWFSTPSHFOLzOOUFO4DIMJF‡MJDIXjIM UFOTJFFJO,PNQMFUUTZTUFNWPO#SzUKF CFJEFNFJOF 4PMF8BTTFS8jSNFQVNQFNJUFJOFSTPMBSUIFSNJTDIFO "OMBHF[VS5SJOLXBTTFSVOE)FJ[VOHTVOUFSTUU[VOH LPNCJOJFSUXJSE%BVFSIBGUOJFESJHF7FSCSBVDITLPTUFO VOEEJF6OBCIjOHJHLFJUWPOGPTTJMFO&OFSHJFUSjHFSOXJF eMPEFS(BTXBSFONB‡HFCMJDICFJJISFS&OUTDIFJEVOH "MT&OFSHJFRVFMMFEFS8jSNFQVNQFWPN5ZQ MT&OFSHJFRVFMMFEFS8jSNFQVNQFWPN5ZQÃ4FOTP Ã4FOTP 5IFSN#48²EJFOFO[XFJ&SETPOEFO EJF.FUFSUJFG JOT&SESFJDIHFCPISUXVSEFO&JOFBVGEFN%BDIJOTUBM MJFSUFTPMBSUIFSNJTDIF"OMBHFNJU[XFJ7BLVVNSzISFO LPMMFLUPSFOFSHjO[UEJF8BSNXBTTFSWFSTPSHVOH)JFS LPNNUFJO4PMBSTDIJDIUFOTQFJDIFSWPN5ZQÃ"RVB$PN GPSU.14#²NJUFYUFSOFS5SJOLXBSNXBTTFSFSXjSNVOH

<ejeeX[d09Vh=Vjh ZcihiVcYVb9“bbZg HZZ^cBZX`aZcWjg\" KdgedbbZgcjcY l^gYb^i:cZg\^ZVjh YZb7dYZcjcYkdc YZgHdccZkZghdg\i#

zWZgYVh9^heaVnYZhHnhiZbgZ\a Zgh×>HG"EajhÆ hiZjZgi7Vj]Zgg^cIVc_V@VgheZX`Y ^Z6caV\ZhZaWhi#

6AA:;DIDH/7GyI?:

JN%VSDIMBVGFSIJU[FSQSJO[JQ[VN&JOTBU[%JFTFISMFJTF BSCFJUFOEF"OMBHFTUFIUJN)BVTXJSUTDIBGUTSBVN %BTFOPSNF*OUFSFTTFEFS%FVUTDIFOBOFJOFS7FSTPS %BTFOPSNF*OUFSFTTFEFS%FVUTDIFOBOFJOFS7FSTPS HVOHEVSDIFSOFVFSCBSF&OFSHJFOIBUNJUUMFSXFJMFBVDI EJF#VOEFTSFHJFSVOHFSLBOOU°VOESFBHJFSUNJUFJOFS TUjSLFSFO'zSEFSVOHGSTPMBSUIFSNJTDIF"OMBHFOEVSDI EBT#VOEFTBNUGS8JSUTDIBGUVOE"VTGVISLPOUSPMMF #"'" 4JDIFSO4JFTJDIEJFTF6OUFSTUU[VOHOPDICJT [VN/PWFNCFS L6HH:G!LtGB:!LD=A7:;>C9:C

33


• a^X]i background HX]VaiZg"<jX`ZcbdW^a

LZaX]ZgHX]VaiZgeVhhiojbZ^cZgLVcY4 7jhX]"?VZ\ZgW^ZiZiZ^cZ^E]dcZ"6ee!Y^ZYVh kdg]VcYZcZHdgi^bZcikdgY^kZghZcIVeZiZc! 7Zidcl~cYZcjcYVcYZgZc=^ciZg\g“cYZcoZ^\i# CjioZg`ŽccZcVjX]^]gZZ^\ZcZLVcY[did\gV" ÒZgZc!^cY^Z6eeaVYZcjcYb^i^]gZbLjchX]" hX]VaiZg`dbW^c^ZgZc#lll#WjhX]"_VZ\Zg#YZ

y`dhigdb Z[Òo^ZciZg cjioZc

;didkdaiV^`VcaV\Zcgj]ZccVX]ih!jcYL^cYg~YZg hiZ]ZcWZ^;aVjiZhi^aa#Jby`dhigdb`dchiVcioj cjioZc!bjhhbVcY^Z`dhiWVgZ:cZg\^Z^c\gd›Zc BZc\ZcheZ^X]Zgc#9ZgoZ^i[dghX]Zc\aZ^X]bZ]" gZgZ;gVjc]d[Zg">chi^ijiZVcYZg:cil^X`ajc\Z^cZg cZjZc<ZcZgVi^dcg^Zh^\Zg;a“hh^\WViiZg^Zc#O^Za YZg:meZgiZc/Z^cZ6caV\Z^cYZg<gŽ›ZZ^cZh =VcYWVaa[ZaYh!Y^Z'%BZ\VlViihijcYZc @VeVo^i~iWZgZ^ihiZaai#H^Z`ŽcciZ'%%% =Vjh]VaiZ&'HijcYZcaVc\b^iHigdb kZghdg\Zc#lll#W^cZ#^c[d;DID/E=DID86H:

7^iiZhX]Žc]Zaa

B^iojcZ]bZcYZb6aiZgkZgg^c\Zgch^X]HZ]" `gV[ijcY"hX]~g[Z!hdYVhhZ^cZ\jiZ7ZaZjX]" ijc\^bbZgl^X]i^\Zgl^gY#6b6gWZ^iheaVio hdaaiZY^ZA^X]ihi~g`Z[“g~aiZgZBZchX]Zcjb b^cYZhiZchZ^c9g^iiZa“WZgYZgCdgba^Z\Zc# >cLd]cg~jbZcZbeÒZ]aih^X]Z^c]d]Zg 6ciZ^a^cY^gZ`iZcA^X]ih!YVhkdcL~cYZcjcY 9ZX`Zc^cYZcGVjbgZÓZ`i^Zgil^gY#Ojb \Zb“ia^X]ZcAZhZcZ^\cZch^X]HiZ]aZjX]iZc b^iA:9h!YZgZcA^X]iVjhWZjiZjcYAZWZch" YVjZgWZhdcYZgh]dX]h^cY#lll#a^X]i#YZ

9ZgJblZaioja^ZWZ/<g“cZg Higdb^hiVj[YZbKdgbVghX] :gcZjZgWVgZ:cZg\^Zc]ViiZc^c9ZjihX]aVcY'%&% Z^cZc6ciZ^akdc&+!.EgdoZciVb7gjiidhigdbkZg" WgVjX]#AVjiHiVi^hi^hX]Zb7jcYZhVbi9ZhiVi^h^hi Y^ZhZg6ciZ^ahZ^i&..%jbbZ]gVahYVhK^Zg" [VX]Z\Zhi^Z\Zc#LZgbZ]gl^hhZcl^aa/9ZhiV" i^h]ViVca~hha^X]YZg×:jgde~^hX]ZcLdX]Z[“g cVX]]Vai^\Z:cZg\^ZÆ!Y^Z^b6eg^aY^ZhZh?V]" gZhhiVii[VcY!YVh;VaiWaVii×:gcZjZgWVgZ:cZg\^Zc^c :jgdeVÆkZgŽ[[Zcia^X]i#9^Z7gdhX]“gZhiZaai Y^Z:cZg\^Z"jcYHigdbZgoZj\jc\hdl^Z YZcKZgWgVjX]Z^coZacZg:J"HiVViZcZ^cVcYZg \Z\Zc“WZg#lll#YZhiVi^h#YZ;DID/E=DID86H:

34

8:AH:Dq(#'%&&

=kj[iB_Y^j[h^^jZ[dB[i[ifWœkd][c[_d$;DID/A>8=I#9:


Y&R GRUPPE

 (%% +#- *. %'

#,"7',- +-2#-!&65+7+)+)3! #-+#- *. %'+%'#.'/+!%#"%#"'(& (+- +0+& .,",-+"%+#'#!-#,"(''.'0("%-.'#'#'-%%#!'-(#%-- #.".+"#"+ ,#!'2.&#--%).'$-"+, ,0#+#' " (+%.1.+#7,.,!,----4,,-#&&'# 9'#+-, .,")+#'2#)

 #&.%-# .'$-#('% .,","'$- .'/+!%#"%#"#'"#-.'+#," &)+-.+.''-',#-6-,-#&&' ##'#/#.%%

"(''-+($''

 "+'-,)''''#'#!.'! &#-,,+/(%%'-++&%. - 7"' ,#'#/#.%%+07"')+(!+&&

"+.'-+  .'#"+&  ++. '#.',' !8"+' +#


•XZahZd<bW=q7a^c`Z*.q'+,-.AZZg I%).&#.,+..-..>;%).&#.,+..-.-q^c[d5XZahZd#YZ>lll#XZahZd#YZ

°celseo 3/2011  
°celseo 3/2011  

celseo, magazine, corporate publishing