Page 1

1


ประวัติส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล ............. นางสาวจรรย์สรณ์ บัวภา วันเกิด ............................ 30 กรกฎาคม 2522 สถานที่เกิด ....................... จังหวัดอุบลราชธานี เชื้อชาติ .................................................... ไทย สัญชาติ .................................................... ไทย ศาสนา .................................................... พุทธ หมู่โลหิต ..................................................... โอ น้ำ�หนัก ........................................ 49 กิโลกรัม ส่วนสูง ................................... 148 เซนติเมตร สถานภาพ ................................................ โสด บิดา ............. นายสุระพงศ์ บัวภา (ถึงแก่กรรม) มารดา ..................... นางพรพรรณ ฉลาดแย้ม จำ�นวนพี่น้อง ............ 2 คน (เป็นบุตรคนที่ 1) เลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน ........................................................................... 3 3404 00745 16 1 เลขที่บัตรประจำ�ตัวผู้เสียภาษี ....................................................................................... 1802770207

ประวัติการศึกษา พ.ศ.2542 - 2546

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาโทจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.95

พ.ศ.2539 - 2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนสารวิทยา เกรดเฉลี่ย 3.10

2


ประวัติการทำ�งาน 19 มิ.ย. 2553 - ปัจจุบัน ............................................. เจ้าหน้าที่สื่อสารลูกค้า บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำ�กัด (Eastern Thai Consulting 1992) ออกแบบและดูแลเว็บไซต์บริษัท และรับจ้างทำ�เว็บไซต์ให้บริษัทภายนอก ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ภายในบริษัท เช่น แผ่นพับ โบชัวร์ ฯลฯ ออกแบบและจัดทำ�วารสารออนไลน์ของบริษัท เป็นผู้อบรมเรื่องการดูแลเว็บไซต์ให้พนักงานในบริษัท

www.etc1992.co.th มี.ค. - พ.ค. 2553 .............................. พนักงานร้านกาแฟ ร้านกาแฟ 3’Or ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 1 ก.ย. 2546 - 30 พ.ย. 2552 ............. เจ้าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ฐานข้อมูลข่าวสารไทย จำ�กัด ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และข้อมูลประเทศต่างๆ เพื่อนำ�มาเรียบเรียงและ จัดเก็บลงในฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ www.myfirstinfo.com โดยต้องออกแบบ ทั้งโครงสร้างการจัดเก็บ (เฉพาะส่วนประวัติศาสตร์และข้อมูลประเทศ) และหน้าแสดงผลของทั้งเว็บไซต์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน เม.ย. - ส.ค. 2546 ............................... เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร หจก.มิตรเกษตรการตลาดและโฆษณา (วารสารเคหะการเกษตร) กรุงเทพฯ

3


ประวัติการฝึกงาน/อบรม 2 พ.ค. 2555 .......................... หลักสูตรพาณิชย์อเื ล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น (สำ�นักงานพัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจ) 25 ก.พ. 2555 ........................ งาน JoomlaDay Bangkok 2012 9-10 ก.ย. 2554 ..................... Illustrator Professional (บ.ซีจีดีไซน์) 4-7 ก.ค. 2554 ....................... Flash CS5 for Animation and Interactive (NetDesign) 20-21 ม.ค. 2554 .................. สร้างเทมเพลทจูมล่าแบบมืออาชีพ (บริษัท มาร์เวลิค เอ็นจิ้น จำ�กัด) 2-3 ธ.ค. 2553 ....................... Course Professional Joomla Developer (Joomla 1.5) AT Creative Solutions Co.,Ltd 28 ก.ค. - 6 ต.ค. 2550 .......... อบรมภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (50 ชั่วโมง) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พ.ศ.2550 ................................ อบรมภาษาฮินดีชน้ั ต้น (40 ชัว่ โมง) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ส.ค. - ก.ย. 2545 ................... นักศึกษาทำ�งาน โครงการจ้างนักศึกษาทำ�งาน กองกิจการนักศึกษา ฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 1 - 30 เม.ย. 2545 ................ น.ศ.ฝึกงาน กอง บ.ก.นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) กรุงเทพฯ 9 ก.ค. - 23 ก.ย. 2544 ............... อบรมการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ (60 ชั่วโมง) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

4


ประวัติกิจกรรมทางศาสนา 20/29 พ.ค. 2550 .................. เข้าร่วมฟังปาฐกถาธรรม “สู่ศานติสมานฉันท์” โดยท่านติช นัท ฮันห์ (สวนลุม กรุงเทพฯ / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) พ.ศ.2550/2551 ...................... วิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ๗ คืน ๘ วัน โดยคุณแม่สริ ิ กรินชัย (ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย) พ.ศ.2552 ................................ วิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร “ระลอกคลื่นบังน้�ำ ใส” โดย พระอาจารย์อ�ำ นาจ โอภาโส (ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย) พ.ศ.2552-2553 ..................... เข้าร่วมฟังธรรมบรรยายและอ่านหนังสือที่ห้องสมุดบ้านอารีย์ พ.ศ.2549-2555 ..................... เข้าร่วมฟังธรรมบรรยายและร่วมกิจกรรมวันสำ�คัญทางศาสนา ที่เสถียรธรรมสถาน พ.ศ.2553/2554 ...................... บวชชี วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) จ.พิจิตร 9 วัน พ.ศ.2553 ................................ คณะทำ�กระจกหน้าต่างวิหารพระแก้วมรกต วัดสวนอธิษฐานบารมี จ.พิษณุโลก

5


ความสามารถและงานอดิเรก

6


ตัวอย่างผลงาน (จัดหน้าหนังสือ)

http://e-books.in.th/junsorn

7


ตัวอย่างผลงาน (graphic design)

8


ตัวอย่างผลงาน (CMS website)

www.southernthaiconsulting.com

www.etc1992.co.th

www.lannathaimassageschool.com

www.etcgreentech.com

www.3samakkee.info

www.dekdekstory.com

9


My Profile  
My Profile  

Junsorn's resume

Advertisement