Page 1

! ! ! ! !

!"#$%&'(&)#$*%+& ! ! ! ! ! ! !

,-.*&/$01+20.*& !"#$%"&#'("$'()$&*'("$ ! ! ! ! ! ! !

3444& ! ! ! ! ! !


for Kristen Toedtman

Tres Canciónes For Soprano and Piano

Sandra Cisneros

Judah E. Adashi (2000)

I. 14 de julio

3 &4

Andante ondeggiante

Soprano

!

3 &4 Œ

Andante ondeggiante

Piano

? 43

p

b b ˙˙˙

œ œ ˙˙

sempre con pedale

5

Sopr.

& ˙.

œ

q»¶¢

Œ

Pno.

? 5

œ œ ˙˙

Ó Œ

b b ˙˙

Œ

˙˙ œ œ ˙

Ó Œ

sempre placidamente e grazioso

b b ˙˙˙

œ

-

tor

Œ

œ -

ce

b b ˙˙˙

bœ ˙ œ ˙

de

-

œ b b ˙˙ b œ

˙˙ œ œ ˙

œ œ ˙˙

tranquillo

b œœ

Ó

P bœ To

˙˙ œ œ ˙

ca

b b ˙˙˙

!

q»¶¢ Ó Œ b b ˙˙ b œœ

day,

!

melancolico

œ -

ju

Ó Œ

œ -

lio,

b ˙˙ b b œœ

b ˙˙ b œ bœ ˙

Based on 14 de julio, The World without Rodrigo, and Beatrice from MY WICKED WICKED WAYS. Copyright © 1987 by Sandra Cisneros. Published in hardcover by Alfred A. Knopf, Inc. and originally in paperback by Third Woman Press, Berkeley, CA, 1987. Reprinted by permission of Susan Bergholz Literary Services, New York. All rights reserved. © 2000 by Judah E. Adashi | BMI

j bœ a


& œ

9

Sopr.

man

? 9

& œ

bœ -

& Œ

17

&

œ

Ma

Pno.

& ӌ ?

17

-

mesto

of

œ œ ˙˙

In

Ó Œ

in

the

-

de

‰ œj œ

œœ

-

b ˙˙

œ

pen

-

œ-

den

œ-

man

œ

œ œ

œ

a

wo

kissed

˙

˙˙ œ œ ˙

œ -

cia

# œœ

-2-

œœ

b œœ

‰ b œj

œ

y

Cin

-

Œ

F ‰ bœ J

co

de

˙. ˙˙˙ ... ˙˙ . ˙ ..

˙ -

b b ˙˙

the -

˙ œ ˙ œ ˙

b ˙˙ b œ bœ ˙

leggiero e semplice, poco cresc.

˙ Œ

Ó Œ

b b ˙˙˙

˙. Œ b b ˙˙˙

œ-

leggiero e semplice, poco cresc.

A

On

œ ˙ œ ˙

œ

bœ bœ

rain.

b œœ -

b ˙˙ œ bœ ˙

yo.

˙˙

man

b ˙˙

‰ œj b œ

ner

œ

-

Ó

˙.

œ bœ

b˙ bœ ˙ bœ ˙

b b ˙˙˙

P

Ó Œ

? b œ œ ˙˙ 13

Sopr.

wo

bœ ˙ ˙

cor

Pno.

a

b˙ b ˙˙

13

Sopr.

œ

kissed

& ΠPno.

œ bœ

P

œ

poco più mosso

man.

˙˙˙

œ œ ˙˙

Be -

Ó Œ

poco più mosso

˙˙

˙˙ œ œ ˙

# œœ


21

Sopr.

&

œ cause

& ΠPno.

?

21

25

Sopr.

&

F

Pno.

& ˙˙ .. Œ ?

25

Pno.

œ

it

is

Fri

˙˙˙

œ ˙ ˙

˙ -

œ

day

Ó Œ

no

œœ

cantando e rubando

Œ

œ

-

˙˙ # œœ-

& œ & ÓŒ

˙ ˙ b˙

to

? b œ œ ˙˙˙

Church and

œœ

œ-

Œ

œ

cause

in

˙˙ œœ

œ ˙˙ ˙

œ œ bœ œ

œ

op - po - si - tion

Œ

Œ

˙˙ ˙

b œ œ ˙˙

œ

œ

man

kissed

‰ œJ b œ

˙

teneramente, con riposo

Ó Œ P

-3-

to -

Ó Œ

a

teneramente, con riposo

˙˙ ˙

œ ˙ ˙

work

di - rect

˙˙

a

to

‰ œJ

œ bœ œ

P œ

go

œ ˙ ˙

b œ œ ˙˙

State,

Œ

to

insistendo

˙˙ Œ

˙˙ œ œ ˙

has

˙

œ

˙˙˙

bœ F œ

one

Œ

œ ˙˙ ˙

Be

˙˙˙

Be - cause

˙˙

row.

‰ œJ œ œ

29

-

œ œ œ œ œ

œ œ

cantando e rubando

Ó Œ

œ œ ˙˙

29

Sopr.

œ

largando, con effusione

œ mor

œ

largando, con effusione

œ

˙˙˙

œ ˙˙ ˙

œœ

wo

œœ

-

man

b ˙˙˙

œ œ ˙˙


f œ

&Ó 33

Sopr.

con fuoco

Ob

Pno.

&Ó Œ ?

33

b ˙˙

-

œ œ

li

-

vious

to

. ggb b ˙˙˙ .. ggg f ggg gg . ggb b ˙˙ .

˙˙ œ œ ˙

& ˙.

F a tempo j ‰ bœ œ b˙

b œ b œ œ-

the

con - se - quence

of

Œ

P

˙˙ ..

œ

Pno.

?

37

˙˙ œ œ ˙

& bœ 41

Sopr.

wo

Pno.

& Œ b˙. ?

41

Œ

-

œ œ ˙˙

œ

œ bœ

man

un - a

b˙ ˙

bœ b˙ bœ ˙

b b ˙˙˙

P ‰ bœ bœ J

Ó Ó Œ

-

Œ Œ

b ˙œ b œ

b œ b œ ˙˙

Œ

œœ b b ˙ b˙

-4-

b b ˙˙˙

œ ˙ ˙

œ

œ

4

œ

œ

kis

-

ses

a

b b ˙˙˙

œ œ ˙˙ ‰ b œj b œ œ

œ bœ bœ

with - in

un - i - verse

urgente

shamed,

ΠΠF

man

˙˙ œ œ ˙

F ˙.

row.

con fervore

A

œœ b b ˙ b˙

-

a tempo

˙˙˙ ...

!

& ӌ

sor

poco rilasciando

con fuoco

37

Sopr.

œ bœ bœ œ

poco rilasciando

urgente

b b œœ bœ ˙ ˙

bœ œ

a

Œ

b b ˙˙˙

b œ b œ ˙˙

bœ of


45

Sopr.

&

P œ

˙two

Pno.

I'm

&Ó Œ ?

45

œ

on

Œ Œ

? b œ œ ˙˙

49

53

Sopr.

& œ o

Pno.

& ŒŒ

-

œ

œ

pen

air

œ˙

? b œ b œ ˙˙ 53

Ó Œ

œ ˙ ˙

œ

œ

bœ -

Œ œ

co

b ˙œ

œ bœ

de

-

œ b ˙˙ ˙

œ-

Ma

œ

b œ˙

-5-

œ ˙ ˙

In

n˙. Œ P

œ

front

of

an

b ˙˙

œ œ ˙˙

œ œ

œ ˙ ˙

of

P sognando 3 ‰ n œj œ œ œ

F

˙˙

sea

b b ˙˙˙

p

On

Œ

the

Œ

yo.

Ó œœ

side

più dolce

˙ -

œ œ œ œ

œ

tue.

œ ˙ ˙

-

œ œ ˙˙

˙

œœ

œ

œ bœ

Œ Œ

œ ˙ ˙

œ sta

Be

˙

Cin

b ˙˙

& Œ

Œ

œ

tain.

‰ œj œ

tax - i - cabs

Pno.

-

˙. Œ

bœ ˙ œ ˙

& œ œ œ

cer

bœ b b ˙˙

49

Sopr.

p ‰ bœ J

più dolce

an

œ

in

Œ

-

F

œ

4

ter -

b ˙˙˙

œ œ ˙˙

œ

œ

sec - tion


‰ œj œ

57

Sopr.

& œ œ œ bu - sy

& ΠPno.

?

57

& bœ bœ

?

61

œ

man

& Π?

65

"

like

this

oc

-

and

child

˙˙

œ

œ Œ

œ

kis - ses

a

wo

b ˙˙˙

Ó Œ

œ -

man

b ˙˙

˙˙ œ œ ˙

œ

E - very

œ

œ

œ in

œ œ ˙

the

day

-6-

lit - tle

Œ

b ˙˙˙

f

œ ˙ ˙

œ

Ó

più lento

! !

Œ

P espansivo ‰ œj œ œ and

b ˙˙˙

œ œ ˙˙

p nœ A

rain

Œ

b œœ

œ œ

Œ

U . ˙˙˙ .. p U ˙. ˙.

˙˙

Ó

œ

œ b ˙˙

ren.

˙. u

˙. Œ

4

-

œ

bœ œ

œ ˙ œ ˙

cur.

b œœ

œ

4

œ œ ˙˙

ists

˙.

œ

˙˙ ˙

œ

più lento

Pno.

œ bœ

b ˙˙

languente e lontano

& œ 65

Sopr.

ra - cles

œ

œ

œ ˙ œ ˙

œ

& ӌ

-

Ó Œ

bœ ˙ ˙

mi -

Pno.

tour

˙˙

61

Sopr.

with

œ

f -œ

Ó Œ P

˙˙

˙˙ œ œ ˙

I

œœ

am


&œ œ œ 69

Sopr.

en - vi - ous

&ΠPno.

?

69

73

Sopr.

&

?

that

sim

f œ

œ

œ œ œ œ 3 ti - mid - ly

œ

took

F con angoscia & œ œ bœ œ œ œ & Œ

Pno.

?

77

F

who

ne - ver

b b ˙˙˙

œ œ ˙˙

af - fir

-

ad

-

œ

4

œ

Ó

˙˙ ˙

Œ Œ

œ˙

œ ˙ ˙

œ

œ ˙ ˙

-

F

tion.

œ œ œ œ œ

œ

ti - mid

-

Œ

œœ

ly

œ œ œ œ 3

b b ˙˙

˙˙ œ œ ˙

a

pub - lic

œœ

-7-

œ

˙

Œ

gave

Ó Œ

˙˙ b œœ

rinforzando

b b ˙˙˙

˙˙ œ œ ˙

œ œ ˙˙

mit - ted

Ó Œ

ma

œ

b ˙˙

˙

Œ

œœ

˙˙ œ œ ˙

œ œ ˙˙

you

ple

and

Ó Œ

˙˙˙

f

œ œ

˙ œ ˙ œ ˙

doloroso, piangente

who

œ ˙˙

77

Sopr.

-

Ó Œ

œ ˙ œ ˙

&Π73

of

˙˙˙

I

Pno.

œ

œ œ

F œ

˙.

!

grace.

Œ

˙ b ˙˙

œ ˙˙ œ ˙

Œ Œ

˙œ

œ b ˙˙ œ ˙

œ


& ‰ 81

Sopr.

ƒ

œ J

œ

esclamato e veemente, con somma espressione

We

& Œ ˙.

bœ 3

of

œ

the

half

gg b b b b ˙˙˙˙˙ ggg ggg ƒ gg g b b ˙˙

˙˙˙˙ ... ˙ ..

con slancio

Pno.

?

Œ

81

b˙. >

85

Sopr.

˙-

dark

˙˙˙˙ ... ˙ ..

b b ˙˙˙

Ó Œ

˙.

!

Pno.

?

85

p

œ

œ

˙˙

Œ

molto rit.

œœ b b ˙ b˙

˙˙ œ œ ˙

b b ˙˙˙

œ œ ˙˙

-8-

were

œ un

-

!

!

brave.

dim.

sostenuto

!

˙˙ ..

˙.

˙.

who

˙˙ ..

˙

œ

-

!

P

Ó Œ "

U estinguendo œœ b b ˙ u b˙

estinguendo ˙ œ œ u˙˙


II. The world without Rodrigo Adagio cantando, senza rigore

4 &4 Ó

Sopr.

f

Œ

89

Pno.

!

?4 4

!

89

œ

Sopr.

& #˙.

pace.

Pno.

93

97

Sopr.

Œ

Rod

-

ri - go.

! !

p œ

œ

œ

œ

does

not

mind

to

hes

stentando

-

& ˙˙ . .

Œ

? ˙.

Œ

97

*

hales

i - tate

stentando

Œ Œ F ‰ b œj bw °

with

grace.

‰ j œ ˙ ˙.

ww

˙.

w w -9-

at

a

œ

slen

dolce, quasi chitarra

˙ œ Œ P j ‰ bœ œ ˙

#œ Œ

-

der

# œœ œ

°

‰ j œ œ ˙ *°

un - does

one

f " P comodo œ œ Uœ ‰ œ œ œ # œ œ œ J

" œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ uœ Œ -f " j j j ‰˙ œ œ b ‰˙ œ œ ‰˙ œ œ # œ Œ . u Œ *° *° * ° * F œ Œ œ ! #˙ œ -

P più dolce œ #œ œ œ

moves

(sempre colla voce)

!

ex

Pno.

with - out

Œ

œ ˙ -

!

marcato

& # ww # ww

? ww w *°

world

Œ

93

œ œ œ #œ

declamato, con molto passione

The

& 44

q»¶º

but - ton

comodo

‰ j œ ˙˙ .. P w

° P semplice, senza affrettare 3 n œ- Œ Œ œ b œ

walks

does

œœ Œ b b b ˙˙˙ P p œœ- Œ b b ˙˙

not

semplice, senza affrettare

* ° *

°


101

Sopr.

& b˙

p w

Ó

run

Pno.

& ˙˙ ˙ 101 ? ˙˙

w

calando

hums

b˙ > subito n >œ. ‰ œ J *

˙ Œ

b ˙˙ "

Ó

b˙ b˙

°

- 10 -

ww ww

calando

calando

*


III. Beatrice Andante recitativo

Sopr.

F

Œ

104

5 4

q»•¢

Œ b œ œ 44 Œ œ œ # œ œ œ nœ

sempre legato

No

44 ˙

& 45

!

44

? 45

!

Be

Pno.

-

a - trice.

109

& 44 113

Sopr.

œ #œ œ œ œ 3

as

Pno.

you are still

5 & 4 œ . œj ˙ . 109

Sopr.

doubt

& 44 g # ww ggg w ggg P g 113 gg ? 44 gggg w gg w

a boy you

wait - ing

end

con ardore F Œ œ œ œ œ œ Sud

w˙- # ˙˙˙ ˙ P p 44 ˙˙ ˙ ˙ ˙° *° delicato

-

den

on

the

œ

-

œ #˙

less - ly

w w

œ Œ

dolce, quasi chitarra

b œœ œ ˙Œ

e - ven

your

44

45 w w

44

3

steps

of

a

bridge

poco più mosso

Œ

f

Œ œ

then.

where

œ

- 11 -

poco più mosso

œœ œ œ Œ

44

urgente, supplicando

œ

Kiss

Ó œ œœ f j j ‰œ œ ‰œ œ b˙ bw ˙ bw > *° *° *° œ Œ

‰ œj œ ‰ œj œ ˙ ˙

°

for

5 4

5 4 œ œ œ œ Œ œ

3

Hope - less

45 www w

www w

œ œ Œ œ œ œ œ œ ˙.

wait - ed.

P Œ ˙

poco ritenuto

molto espressivo

3

œ œ me.

molto urgente

˙˙ >


attacca subito Scherzando

Ó

117

Sopr.

Pno.

&˙ & ˙. ˙. ?

117

Ó

q»¡¢• œ # œ. # ˙

‰ j œ œ. p

senza pedale

incalzando e stringendo, ma non troppo

& 42 # œ 121

Sopr.

el

3

-

œ

bows

Pno.

? 42 121

# œ.

q»¡™§ -f & œ œ 124

Sopr.

q»¡™§ & Ó Pno.

124 ß ? bw n w°

Œ

sin

œ

and

b˙ b ˙ß

Œ

deliberamente

odd

44 # œ .

j # œ. ‰.

œ. œ.

Ó Œ w

°

-

4 (4)

œ

˙˙ ..

3

bœ bœ bœ

- 12 -

F

# œ. ‰ Jœ

2 4

sym - me - try

of

. . b œ. b œ. b œ œ

inciso, ben articolato

. œ. . b œ œ. b œ

# œ. # œ. œ. >

And

cantando

2 4

œ #œ #˙ .

œ. œ ‰ J

lop - sid - ed

Ó

P

tue.

of

F con insistenza 3 3 3 b œ b œ œ œ œ œ œ œj

œ

>œ. . #œ

Œ

‰ j 42 œ

4

a

œ

o - met - ry

‰ œJ. # œ

œ. . ‰ J œJ ‰

44 œ. ‰ Ó # œ œ . > .

-

Œ

(4)

Œ.

3+3+2 8

veemente

vir

ge

molto leggiero, animato e con slancio

44 Œ

Œ

F

an

skin,

œ.

# œ.

# œ.

am

3+3+2 8

and

incalzando e stringendo, ma non troppo

& 42 Œ

I

œ. . . ‰ J œ ‰ # œ. # œ Œ J

#œ ‰ # œj .

*

p leggiero ma molto appassionato Œ ‰ j ‰ j #œ ‰ j #œ #œ œ œ œ œ œ

Scherzando

attacca subito

w w

q»¡¢•

w

smorzando

"

ritenuto

w b b wb ww

w www

smorzando

"

bw

w b w-

smorzando

"

ritenuto

œ

* °

˙. you.

*


P

Liberamente e legato 128

Sopr.

&

œ #œ ˙ œ œ I

&Π132

Sopr.

F œ

can feel your eyes

p b˙

burn

6 4b˙

œ

my

should

-

-

ing

o

molto ritenuto

w

ers.

&

!

6 4

!

?

!

46

!

132

4œ 4 #œ

più mosso, urgente

dolce e lontano, con tristezza

of

Pno.

q»¡º¢ 3 4Œ

molto ritenuto

-

4 4

ver

˙

44 w ˙˙ p 44 ˙˙ ˙

the

ho

-

rit.

# ˙˙ ˙ "

˙ ˙ *°

Ó

œ

ri - zon

U !

lunga

Ó

lento e semplice, rotondo

°

- 13 -

œ # œ n œ n œ3

U www w

lunga

U w w

Profile for Judah Adashi

Tres Canciónes  

Three songs on poems by Sandra Cisneros. I. 14 de julio II. The world without Rodrigo III. Beatrice Listen: http://bit.ly/1GsC49S

Tres Canciónes  

Three songs on poems by Sandra Cisneros. I. 14 de julio II. The world without Rodrigo III. Beatrice Listen: http://bit.ly/1GsC49S

Advertisement