Eurovea Tower

Page 1


168 Ikony bratislavske j silu e ty bu dú mať n ového spo l o ční ka. S výškou 1 6 8 me trov sa k n im zaradí Eurovea Tower, pr vý s love n ský mrakodra p. Svojím n ápaditým a e le gan tným dizajn om vyc hádzaj úci m z j emných k r ivie k sa že n s ká k rása E u rove a Towe r stan e mestský m ko ntrapunkto m k pr in cípu mu žn osti B ratis lavs ké h o h radu . J e j nádhernú si l uetu zvý razní cez de ň h ra sve tla a tie ň ov, v n oci zas e pôsobivá i l umi náci a. Z výšky bude n ah liadať n a n ovú me sts kú štvr ť E u rove a Ci ty a brehy Dunaj a.

B ratislava‘s icon ic s kylin e will be comple me nted by a wel co me new addition – th e 1 6 8-me tre E u rove a Towe r, S lovaki a’s very fi rst skyscraper. With an imagin ative an d e le gan t de sign based o n gentl e curves, th e re fin e d be au ty of E u rove a Towe r will be co me a di gni fi ed urban cou n te r poin t to th e lan dmar k gran de u r of B ratisl ava Castl e. The tower ‘s be au tifu l silh ou e tte will be acce n tu ate d with a n i nterpl ay o f l i ght and sh ade by day, an d s u btle ligh tin g by n igh t – its i nspi ri ng vi ews wi l l i ncl ude th e e me rgin g E u rove a City distr ict an d the Danube ri versi de.

SHOWROOM Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovak Republic Tel.: +421 2 594 18 855, www.euroveatower.sk


168 metrov mete r s 45 po s cho d í f loor s 389 rezi d e nci í re s ide nce s vrátane 45 l uxus ných rezi d e nci í include d 4 5 luxur y re s ide nce s a 3 mezo netových pe ntho us ov na 44. a 45. po s cho d í and 3 mais onette pe nthous e s on 4 4 & 4 5 floor s 1 40 0 par kovací ch mi e s t par king place sDETA ILY, KTO RÉ RO B I A VAŠE BÝVA N I E D O KO N A LÝ M F I N I S H I N G -TO U C HES FO R PE RF E CT L IVIN G

ICONIC B U IL DING

U N I QU E LOBBY W I TH R E CE PT IO N

EXCLUSIVE CO MMUNAL AR EAS

DIREC T INTERIOR ACC ESS TO SHOPPING AREA

S I X FAST L IF TS

PANO RAMIC VIEWS

LARGE SILL-LESS TRIPLE WINDOWS

VYS OKÁ KVALITA ŠTANDARD NÉHO VY BAVENIA OP TI M A L LY FL E XI B L E L AYO UTS

HIGH CEILINGS

HIGH-QUALITY STANDARD FITTINGS

I N D I V I D UAL H E ATI N G CONT RO L

EXT ERNAL SHADING

COOLING

PR Í PR AVA NA SMAR T H OME TE C H NOLÓGIE L A R G E FORMAT TI L E S & PA R Q UET

PREPAR ED FO R SMART- HO ME T ECH

MONITORED PARKING


POS CH ODIE / FLOOR 4 4i− 9 2i 3i

8 2 1 06

TV TOWER

05

CITY

CASTLE

07

04

SNP BRIDGE

08

03

09

02

4. − 9. POSC HO DIE / FLO O R

10 BYT FLAT

I Z BY ROOM S

INT m2

EX T m2

01

4 124,6

29,0

02

2

54,7

8,7

03

2

50,2

8,3

04

3

91,4

26,6

05

2

55,1

06

2

48,8

3

92,8

26,5

08

2

48,9

9,5

09

2

56,6

8,3

10

2

57,9

8,5

11

2

50,2

9,2

4

6

DANUBE

11

10,2

07

0 1 2

HARBOUR

9,8

8m

01

EUROVEA 2

APOLLO

0

1

2

4

6

8m


POSCH ODIE / FLOOR 1 0 4i− 1 3 2i 3i

8 2 1 06

TV TOWER

05

CITY

CASTLE

07

04

SNP BRIDGE

08

03

09

10. − 13. POSC HO DIE / FLO O R

BYT FLAT

I Z BY ROOM S

INT m2

EX T m2

01

4 125,5

29,0

02

2

55,2

2

50,6

8,3

04

3

92,3

26,6

05

2

55,7

10,2

06 07

2

49,1

9,8

3

93,1

26,5

08

2

48,9

9,5

09

2

57,0

8,3

10

2

58,3

8,5

11

2

50,3

9,2

0 1 2

4

6

8m

10 HARBOUR

8,7

03

02

DANUBE

11

01

EUROVEA 2

APOLLO

0

1

2

4

6

8m


POSCH ODIE / FLOOR 1 4 4i− 1 8 2i 3i

8 2 1 06

TV TOWER

05

CITY

CASTLE

07

04

SNP BRIDGE

08

03

09

02

14. − 18. POSC HO DIE / FLO O R

10 BYT FLAT

I Z BY ROOM S

INT m2

EX T m2

01

4 125,7

29,0

02

2

55,4

8,7

03

2

50,7

8,3

04

3

92,4

26,6

05

2

55,8

10,2

06

2

49,3

9,8

07

3

93,3

26,5

08

2

48,8

9,5

09

2

58,7

8,3

10

2

58,4

8,5

11

2

50,4

9,2

0 1 2

4

6

8m

HARBOUR

DANUBE

11

01

EUROVEA 2

APOLLO

0

1

2

4

6

8m


POS CH ODIE / FLOOR 13i 9 − 33 2i 4i

8 2 1 06

TV TOWER

05

CITY

CASTLE

07

04

SNP BRIDGE

08

03

09

19. − 33. POSC HO DIE / FLO O R

BYT FLAT

I Z BY ROOM S

INT m2

EX T m2

01

4 126,5

29,0

02

2

56,0

2

51,2

8,3

04

3

93,2

26,6

05

2

56,4

10,2

06 07

2

49,6

9,8

3

93,6

26,5

08

2

48,9

9,5

09

2

59,2

8,3

10

2

59,0

8,5

11

2

50,7

9,2

0 1 2

4

6

8m

10 HARBOUR

8,7

03

02

DANUBE

11

01

EUROVEA 2

APOLLO

0

1

2

4

6

8m


POSCH ODIE / FLOOR 34i 4 2i 3i

8 2 1 06

TV TOWER

05

CITY

CASTLE

07

04

SNP BRIDGE

08

03

09

02

34. P OSC HO DIE / FLO O R

10 BYT FLAT

I Z BY ROOM S

INT m2

EX T m2

01

4 126,5

29,0

02

2

56,0

8,7

03

2

50,7

8,3

04

3

93,2

26,6

05

2

56,4

10,2

06

2

49,6

07

3

93,6

26,5

08

2

48,9

9,5

09

2

59,2

8,3

10

2

58,0

8,5

11

2

50,7

9,2

0 1 2

4

6

9,8

8m

HARBOUR

DANUBE

11

01

EUROVEA 2

APOLLO

0

1

2

4

6

8m