__MAIN_TEXT__

Page 1

www.iesquercus.com iesquercus@xtec.cat facebook: IES Quercus twiter: @INSQuercus instagram: @insquercus Avinguda Montserrat, 95 Sant Joan de Vilatorrada 938764556


PRESENTACIÓ

Benvolgudes famílies,

El curs vinent els vostres fills i filles iniciaran una nova etapa escolar. Som conscients que és un moment de canvis i que qualsevol situació nova pot generar angoixes. Per aquest motiu a l’Institut Quercus organitzem una càlida acollida per als nous alumnes, per tal que els canvis (nou edifici, nou horari, nou professorat, nous companys ,…) suposin el mínim enrenou possible i que l’adaptació, al cap de poc, sigui un fet completament normalitzat.

La finalitat del nostre institut és aconseguir que tots els nostres alumnes obtinguin una formació acadèmica i professional adaptada a les necessitats de la societat , tant pel que fa als coneixements i habilitats com pel que fa als valors necessaris per viure en societat: l’esforç, la participació i la bona convivència. Volem treure tot el potencial dels nostres alumnes i per això tot el centre (tutors, professors i equip directiu) fem un esforç per acompanyar de manera personalitzada als alumnes.

Esperem que el nostre institut satisfaci les vostres expectatives i ens oferiu la possibilitat d’educar als vostres fills en l’esforç, el respecte mutu, la tolerància i la responsabilitat .

Anna Vila Espinalt Directora


1. ESTUDIS I GRUPS QUE OFERIM PER AL CURS 2018-2019 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX (Tecnològic, científic, ciències salut, humanístic i social) 2n BATX (Tecnològic, científic, ciències salut, humanístic i social) 1r CFGS Ensenyament i Animació esportiva 1r CFGS Condicionament físic 2n CFGS Animació d’activitats fisicoesportives 1r nivell d’Ensenyaments Esportius modalitat de futbol 2n nivell d’Ensenyaments Esportius modalitat de futbol Programa de Formació i Inserció laboral de Serralleria (PFI)

Grups 4* 4 4 4 3* 2 1 1 2 1 1 1

* Pendent de la preinscripció

2. ACTIVITATS I PROJECTES QUE ENS CARACTERITZEN ESPECIAL ATENCIÓ A LES MATÈRIES INSTRUMENTALS Matemàtiques Desdoblaments: a 1r i a 4t d’ESO desdoblem el grup-classe a les hores de problemes Increment d’una hora més a 1r d’ESO.

Llengües (catalana, castellana, estrangeres) Desdoblaments a Català i Castellà en alguns nivells Increment d’una hora més d’Anglès a 4t ESO Projecte Impuls a la lectura: Fa dos cursos enrere vam iniciar un projecte nou de 30 minuts de lectura diària des de 1r d'ESO fins a 2n de Batxillerat que valorem molt positivament, tant l'alumnat com el professorat, i que continuarem el curs 2018-19. Amb aquesta franja de lectura aconseguim que els alumnes adquireixin o consolidin l'hàbit lector, comencin el dia d'una manera relaxada i després es concentrin millor en les classes posteriors. A llarg termini, pretenem que hi hagi una millora notable de la competència lectora i de la capacitat crítica del que llegeixen, ja que constantment han d'escollir els llibres que volen llegir. Els alumnes comencen el dia fent una lectura lliure i en silenci i després, anoten els llibres en un diari de lectures. Altres activitats que organitzem per fomentar la lectura: - Club de Lectura en col·laboració amb la Biblioteca de St. Joan: voluntari i fora de l'horari lectiu. - Participació al Certamen Nacional de Lectura en Veu alta. - Xerrades amb escriptors.


- Club de Fans dels Llibres dins del centre Projecte Aprenem en anglès: Les següents matèries s’imparteixen en llengua anglesa: 1 hora d’Educació física de 1r d’ESO (tots els alumnes), la Música de 3r d’ESO (tots els alumnes), les pràctiques de l’optativa de Biologia de 4t d’ESO (els alumnes que han escollit l’optativa), el Bàdminton en el CFGS AAFE (tots els alumnes). Auxiliar de conversa: Disposem d’un/a jove de nacionalitat anglesa com a auxiliar de conversa La funció de l’auxiliar de conversa és donar suport al professorat de llengua estrangera i al de les matèries no lingüístiques impartides en llengua anglesa, dinamitzant les sessions de classe i treballant en petits grups d’alumnes en activitats essencialment comunicatives. Viatges: Amb l’objectiu de practicar les llengües estrangeres que s’aprenen a l’institut organitzem viatges a França i a Alemanya per a l’alumnat d’ESO que cursa les matèries optatives de francès i d’alemany i a Anglaterra per a tot l’alumnat de 1r de Batxillerat.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Aula Flexible: És un recurs d’atenció a la diversitat per als alumnes de 2n, 3r i 4t d’ESO que presenten dificultats d’aprenentatge en les matèries de Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques . A les hores d’aquestes matèries els alumnes surten de la seva aula i formen el grup d’aula flexible. Aquest grup està format com a màxim per 18 alumnes. Aula Oberta (Projecte Fita): És un recurs d’atenció a la diversitat per als alumnes de 3r i 4t d’ESO que presenten dificultats per assolir les competències de l’etapa. A l’Aula Oberta s’utilitza una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general, i una metodologia específica i personalitzada. El grup d’Aula Oberta està format per un màxim de 12 alumnes. Per dur a terme el projecte Fita tenim un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament a partir del qual els alumnes poden realitzar una part del seu horari escolar en un servei de l’Ajuntament o en una empresa col·laboradora. Diversitat de metodologies: Utilitzem diverses metodologies d’ensenyamentaprenentatge per tal de donar resposta a les diferents maneres d’aprendre dels alumnes.


ACOMPANYAMENT A L’ALUMNAT PAT: El Pla d’acció tutorial (PAT) són el conjunt d’activitats que es porten a terme a l’institut que tenen com a objectiu ajudar a l’educació integral dels alumnes (formació personal, social i professional) que les matèries no donen de forma prioritària. L’acció tutorial al nostre centre es realitza des dels àmbits de la tutoria individual i de la tutoria de grup Tutories individuals: Tot el professorat dels equips docents d’ESO i de Batxillerat són tutors individuals de 10 a 12 alumnes. Tenim establert que el/la tutor/a individual ha d’entrevistar-se com a mínim dues vegades al llarg del curs amb la família. L’objectiu de les tutories individuals és afavorir la relació personal de l’alumne amb el tutor pel tal d’aconseguir un clima de diàleg, confiança i respecte que ajudi al desenvolupament personal, de millora acadèmica i d’orientació professional i de futur d’aquest estudiant. Aquest sistema de les tutories individuals possibilita un seguiment més individualitzat de l’alumnat i la família. TIS: Disposem d’un tècnic en integració social que ens ajuda en les tasques de seguiment i acompanyament de l’alumnat amb més necessitats personals. Departament d’Orientació: Les dues psicopedagogues atenen els alumnes amb necessitats educatives especials i donen suport al professorat en l’elaboració de materials i metodologies adaptades a aquest alumnat. Servei de mediació: Tenim implantat un servei de mediació. La mediació és un procés educatiu per a gestionar els conflictes de convivència que sorgeixen als centres en els quals hi són involucrats alumnes. App B-resol: És una aplicació per a mòbils a través de la qual els nois i noies poden comunicar al professorat les situacions que ells coneixen i que els professors no han detectat i on cal que algú sigui ajudat (bullying, ciberbullying, anorèxia, bulímia, insults, ...). També es poden enviar missatges a través de la pàgina web de B-resol.

JORNADES DE CENTRE Les Jornades de centre són iniciatives del professorat i/o de l’alumnat, en les quals es treballen temes de forma transversal. Cada curs duem a terme les següents: Jornada esportiva: El professorat d’Educació física juntament amb l’alumnat del CFGS organitzen una jornada on l’eix conductor és l’activitat física i l’esport. Jornades científiques i tecnològiques: Durant tota un setmana del mes de novembre el professorat de les àrees de Ciències i de Tecnologia organitza activitats i sortides relacionades amb l’àmbit científic i el tecnològic. Jornada de Nadal: A partir de les iniciatives de l’alumnat organitzem aquesta jornada. Intentem que les activitats que s’hi duen a terme estiguin relacionades amb les àrees de l’àmbit de l’expressió (Música, Visual i plàstica i Educació física) Jornada de la Pau i la Solidaritat: Aquesta jornada l’organitza l’àrea antropologicosocial i pretén reforçar valors a través de les activitats i sortides plantejades.


Setmana de la Salut: Durant tota una setmana organitzem xerrades i tallers per a tot l’alumnat, el professorat i les famílies en relació amb els tres pilars de la salut (les emocions, l’activitat física i l’alimentació). Jornada de Sant Jordi: Les àrees de llengües (catalana, castellana, estrangeres) i de música organitzen una jornada de poesia , música i teatre.

FOMENT DE L’ESPORT I LA SALUT Pla d’Esport a l’escola: A partir d’aquest Pla es va constituir l’Associació Esportiva IES Quercus . L’Associació organitza activitats esportives continuades a les hores del pati i en horari extraescolar i activitats esportives puntuals durant el curs escolar (esquiades, sortides amb BTT, ...) . A l’estiu organitza, juntament amb l’Ajuntament de Sant Joan, les colònies esportives. La major part dels monitors de les activitats organitzades per l’Associació esportiva són alumnes o exalumnes del centre. Optatives d’EF a ESO i a Batx: Oferim optatives de l’àmbit de l’Educació Física a tots els nivells on hi ha optatives de lliure elecció. Institut d’especial atenció a la pràctica esportiva* : Hem fet la petició per ser institut d’especial atenció a la pràctica esportiva i estem pendents de confirmació oficial. Aquest projecte pretén garantir una educació de qualitat i accessible per a joves que tenen altes capacitats en el món de l’esport. Es concreta en la possibilitat de convalidació de l’Educació Física i de les matèries optatives de tota l’ESO i amb el compromís de l’Institut de col·locar aquestes matèries (en la mesura del possible) en els extrems de l’horari marc de l’alumnat. CF de la família d’Activitats físiques i esportives: Impartim tots els cicles formatius de grau superior de la família professional de les activitats físiques i esportives. Això ens ofereix la possibilitat de tenir molta dotació de material esportiu i que aquest alumnat pugui col·laborar a determinades activitats per a l’alumnat d’altres nivells educatius. Ensenyaments esportius: També impartim cicles formatius d’Ensenyaments esportius de les modalitats de futbol i de bàsquet. Centre col·laborador amb la Fundació She: Col·laborem amb la Fundació del doctor Valentí Fuster amb la implementació i valoració de projectes educatius en relació amb la salut. A l’Institut apliquem part dels projectes educatius que després la Fundació revisarà i valorarà per tal d’aplicar-los a tots els centres educatius que formin part del programa de Salut Integral (SI) promogut pel Departament d’Ensenyament.

EXTRAESCOLARS Activitats extraescolars que ofereix l’AMPA: Reforç de Matemàtiques i reforç d’Anglès. Extraescolars ofertes per l’Associació esportiva: voleibol, zumba, escalada i tennis taula.


Musical: De setembre a març l’alumnat de 4t d’ESO pot participar en la preparació d’un musical. L’institut posa a l’abast de l’alumnat interessat una extraescolar de dues hores conduïda per monitors d’una escola de teatre. L’activitat acaba amb la representació del Musical a la sala de Cal Gallifa.

RECONEIXEMENTS EXTERNS A l’any 2003 vam ser un dels 4 primers centres de Catalunya en certificar-nos a la ISO 9001 en gestió educativa. Fins a l’actualitat hem anat recertificant i fent les auditories de seguiment, la qual cosa ens ha permès tenir un centre molt ben organitzat a nivell de gestió. Des del 2008 participem a la xarxa d’excel·lència educativa del Departament d’Ensenyament i el curs passat (curs 2016-17) vam rebre el reconeixement a l’excel·lència educativa basat en el model e2cat. Som l’únic centre del Bages que ha obtingut aquesta acreditació. Aquest reconeixement es concedeix a centres els resultats dels quals es mantenen, any rere any, amb tendència positiva (o lleugerament positiva), perquè les activitats que realitza i el personal que hi treballa desenvolupen les seves programacions d’acord amb unes estratègies i una planificació avalada pels seus resultats i l’experiència aconseguida en les promocions anteriors que es revisa i millora cada curs.

3. INSTAL·LACIONS I SERVEIS Laboratoris: Disposem de dos laboratoris per fer les pràctiques de ciències. Tallers: Tenim un taller per treballar materials com la fusta, el cartró,... ; un taller preparat per treballar l’electricitat i l’electrònica i un altre taller per treballar el ferro i altres metalls. Gimnàs i pistes poliesportives: Per a dur a terme les activitats esportives disposem d’un gimnàs i de dues pistes poliesportives. Equips informàtics: Tenim 3 aules equipades amb uns 15 ordinadors a cada aula. També tenim ordinadors portàtils (Netbooks) a les aules de 1r i 2n d’ESO. Aquests ordinadors estan a disposició de l’alumnat durant les hores de classe. Totes les aules de l’institut estan equipades amb ordinador i projector. Aula de Música: Disposem d’una aula de Música equipada amb diversos instruments. Aula de Visual i plàstica: En aquesta aula els alumnes treballen l’expressió plàstica. Sala d’actes: Disposem d’una sala àmplia per a dur-hi a terme xerrades o altres activitats. Biblioteca: Disposem d’una bibliotecària que gestiona el préstec de llibres. En el mateix espai de la Biblioteca hi ha ubicada una aula d’informàtica. La Biblioteca està oberta tots els matins i durant les estones d’esbarjo l’alumnat en pot fer ús (tant pel que fa a la consulta o préstec de llibres com a la utilització dels ordinadors). La Cantina : En el bar de l’institut hi trobem entrepans, sucs, refrescos,... Els alumnes hi poden accedir a les estones d’esbarjo.


VIVÈNCIES I REFLEXIONS DE L’ALUMNAT DE 1r D’ESO EN RELACIÓ AMB EL SEU PRIMER ANY A L’INSTITUT M'ha agradat molt escollir aquest institut. (Cristina) El que més m'ha agradat és que he conegut gent nova i he fet nous amics. (Marina) En general el Quercus és un institut de 10. (Omar) Des que van venir a l'escola per presentar com seria el Quercus, ja em va agradar, fins i tot abans. (Ingrid) Vaig conèixer molta gent nova, ..., ara gràcies a l'institut són molt amics meus. (Aran) Vaig començar el primer dia feliç i el vaig acabar amb millor cara.Va ser molt divertit.(Pau) De moment m'ho estic passant molt bé a l'institut, però estic ansiós que arribi Setmana Santa per descansar una mica. (David) He conegut amics i amigues increïbles! I el consell que donaria als que vindran l'any que ve és que gaudeixin d'aquesta experiència tan meravellosa. (Natàlia) Durant aquests mesos he anat agafant confiança i ara estic molt a gust. (Núria) Abans de començar a l'Institut, pensava que seria molt complicat, que els professors serien molt seriosos i exigents, que els companys no m'acceptarien, que se'm faria molt" llarg... Doncs, estava equivocada. (Heura) Quan vaig arribar el primer dia em vaig sentir molt acollit per tots i, amb l'excursió vaig conèixer molta gent nova (Izan) Al principi em sentia com una mica desorientada però a mesura que han anat passant els dies ja m'he sabut orientar més. (Mireia) Els professors ens han ajudat molt a trobar-nos a gust a l'Institut i els primers dies ens van explicar tot el funcionament, les normes... (Blanca) Des de fora sempre m'havien dit que l'Institut era un infern, fins que hi vaig arribar i em va semblar un lloc molt entranyable.(David) A l'Institut el primer any has d'aplicar-te molt ja que és un canvi molt gran i un cop ja li pilles el truc, ja està. (Montse) L'Institut no és tan dur com sembla, el que passa és que hem d'estar ben atents. (Adrián) El meu primer any a l'Institut m'ha passat molt més ràpid que quan anava a l'escola. (Anouk) Una de les coses que millor té el Quercus és que quan tens problemes familiars o amb amistats, inclús d'altres coses, tens un tutor individual al qual pots explicar-li-ho tot. Això fa que estiguis més segura de tu mateixa. (Clàudia)

Profile for pep ribalta

2017 18 llibret informatiu  

2017 18 llibret informatiu  

Profile for jribalt1
Advertisement