Page 1


de n h e m m e l ige h i s t or i e

mark frost

politikens forl ag

om


Den hemmelige historie om TWIN PEAKS Af Mark Frost

Oversat fra amerikansk af Michael Krefeld efter ”The Secret History of Twin Peaks” Copyright © Rancho Rosa Productions 2016, 2017, og JP/Politikens Hus A/S 2017 Sats og omslag: Stine Trampe Broch Efter originalt forlæg Bogen er trykt hos GPS Group Printed in Slovenia, 2017 ISBN: 978-87-400-2695-5 Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med CopyDan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Politikens forlag Rådhuspladsen 37 1785 København V Politikensforlag.dk


d e n h e m m e l i g e h i s t o r i e om t w i n p e a k s


F EDERAL B UREAU

OF

I NVESTIGATION

Philadelphia, Pennsylvania

Office of the Deputy Director

MEMORANDUM DATO:

04.08.2016

FRA:

Gordon Cole, vicedirektør

TIL:

TAMARA PRESTON, specialagent

Kære agent Preston: Vedlagte materiale er fortroligt og kun beregnet for Dem. Vedlagte dossier blev sikret den 17. juli 2015 fra et gerningssted, der stadig er under efterforskning. Alle sagens detaljer er klassificeret tre niveauer over tophemmeligt. Materialet videregives til Dem til grundig analyse, katalogisering og sammenligning med alle kendte databaser under Kode Rød. Vi har brug for at kende til den eller de personer, som har ansvaret for udfærdigelsen af dossieret, og det kan ikke ske hurtigt nok! Baggrund: Indholdet i dossieret har tilsyneladende en vis forbindelse med en efterforskning i staten Washington for mange år siden ledet af agent Dale Cooper, som arbejdede under min kommando på det tidspunkt. Sagen involverede en række mord i og omkring en lille by ved navn Twin Peaks, først og fremmest mordet på den unge kvinde Laura Palmer. Den sag betragtes som afsluttet, men visse aspekter af den kan være relevante for Deres arbejde, og derfor giver vi Dem også adgang til alle agent Coopers sagsakter og lydbånd. Jeg vedlægger også et dokument med orientering om Bureauets tidligere bearbejdelse af dossieret. Smøg ærmerne op og gå i gang – jo før jo bedre – og send mig Deres resultater så hurtigt som muligt. Med venlig hilsen

Vicedirektør Gordon Cole PS: Kom op på mit kontor, når De er færdig. Så har jeg måske mere arbejde til Dem.


F EDERAL B UREAU

OF

I NVESTIGATION

CLASSIFIED

Philadelphia, Pennsylvania

D AT O :

E M NE :

08.04.2016

MEDARBEJDER :

DOSSIERBEARBEJDELSE TIDSLINJE

COLE, GORDON

Det følgende dossier blev sikret den 6-13-2012. Tid og sted er noteret, men klassificeret som strengt fortroligt. Agent XXXXX og XXXXXX fandt dossieret under udførelse af en opgave i XXXXXX. Det blev sikret fra et åsted for en stadig uopklaret forbrydelse og kan have relevans for en eller flere tidligere forbrydelser i 1991, der ligeledes er klassificeret som uopklarede. Dossieret blev forelagt DIREKTØREN den 17. juli 2015. Dossieret videregivet af DIREKTØREN til Investigations and Operations Support Section den 20. juli 2015. Agent Txxxxxxx Pxxxxxx påbegynder analyse og udarbejder rapport om validitet. Alt arbejde udføres og dossieret opbevares i renset rum i FBI’s hovedkvarter. FASTLAGT PRIORITET: At identificere den eller de personer, som har udarbejdet dossieret. BEKRÆFTET: Agent TP har gennemgået alle fornødne baggrundstjek og udfyldt formularerne SF-86 og FD-258. BEKRÆFTET: Agent TP har siden 2009 været clearet til tophemmeligt niveau og godkendt til midlertidig adgang til Special Task Force Bxxxxxx og alle relaterede dokumenter per krypteringsclearing 12. BEKRÆFTET: Agent TP rapporterer udelukkende til lederen af Special Task Force Bxxxxxx og til DIREKTØREN. BEKRÆFTET: Agent TP påbegynder analysearbejdet den 5. august 2016. Alle kommentarer og notater skal inkluderes og forsynes med initialer. SEARCHED SERIALIZED G O D KEN D T :

CLASSIFIED

SKRIV IKKE HER

COPY ON FILE

INDEXED FILED

016 AUG 21 2LP HIA DE

FBI—PHILA


F EDERAL B UREAU

OF

I NVESTIGATION

SIDE

Philadelphia, Pennsylvania

af

ANALYTIKERENS INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nedenstående er de tanker, jeg har gjort mig efter en hurtig gennemgang af dossieret og før påbegyndelsen af det foreliggende arbejde: Midler, metoder og motivation for sammenfatning af disse dokumenter plus det løse vil blive løbende kommenteret med initialer (TP) som separate notater i marginen. Alt bliver fremlagt i samme rækkefølge, som det optræder i det originale dossier, uden ændringer. Så vidt man kan se ved første øjekast, er dokumenternes rækkefølge kronologisk og giver derfor en klar, om end springende fornemmelse af en historisk beretning. Som sagt vil jeg løbende kommentere beretningens indhold. Den gennemgående forfatter i manuskriptets hoveddel betegner sig selv som ‘Arkivaren’. I betragtning af omfanget af dossieret og den måde, Arkivaren har organiseret det på, vil jeg løbende forsøge at opsummere i hoveddelen. Dossieret blev fundet i et pengeskab af kulstofstål, 12x11x3 tommer. Pengeskabet var ikke af standardstørrelse og er tilsyneladende ikke af et kendt fabrikat. Det er forsynet med en meget raffineret tredobbelt låsemekanisme, som det var et stort arbejde at bryde op. Jeg hælder kraftigt til den anskuelse, at pengeskabet er fremtillet af den, som i dossieret er identificeret som Arkivaren. Selve dossieret passer lige så nydeligt ind i pengeskabet, og det peger derfor i retning af, at skabet er bygget til netop det. Dossieret er forsvarligt indbundet i et omslag, der også ser raffineret hjemmelavet ud. Omslaget er af papstykker beklædt med præget mørkegrønt klæde. Bogen ser slidt ud, som om den på et tidspunkt har været udsat for vind og vejr. Ikke desto mindre – og

INITIALER

DATO

/

/


F EDERAL B UREAU

OF

I NVESTIGATION

SIDE

Philadelphia, Pennsylvania

af

heldigvis – viste det sig ved nærmere undersøgelse, at den var forsynet med en tætsluttende, kassettelignende forsegling på top, bund og sider, så indholdet var forsvarligt beskyttet. Den eneste synlige udsmykning på hele bogen er på ryggen og er gengivet til højre:

INDE I SELVE OMSLAGET Dokumenterne indeni vurderes at være gode gengivelser af originalerne. Et par af dem ser ud til at være selve originalerne og er skrøbelige på grund af deres alder, men alt vil blive lagt tilbage, nøjagtig som det oprindeligt lå. Hver side er dækket af en klar plasticmembran (0,05 mm tyk, målt med digitalt mikrometer), der ser standardproduceret ud, selv om den usædvanlige størrelse antyder, at membranerne også er specialfremstillet. Membranen holder hvert enkelt dokument på plads. Der er hverken brugt lim eller tape til at fastgøre dokumenterne til de neutralt farvede sider, som alle er af samme slags papir af ens tykkelse og ligner pergamentpapir.

INITIALER

DATO

/

/


F EDERAL B UREAU

OF

I NVESTIGATION

SIDE

Philadelphia, Pennsylvania

af

Nærmere undersøgelse af kanterne af både membraner og sider tyder på, at de er håndskårne og ikke masseproduceret. Dossieret ser ud til at være inddelt i let genkendelige afsnit med overskrifter. Afsnittene vil blive fremlagt i deres oprindelige form og rækkefølge. Jeg vil tilføje mine kommentarer i marginen. De vil omfatte faktatjek, analyse og undertiden personlige reaktioner eller bemærkninger. Når det er muligt, vil dokumenterne blive sporet tilbage til deres angiveligt oprindelige kilde og bekræftet. I de tilfælde, hvor et dokument ikke lader sig verificere, vil det blive noteret. Min hensigt med at gribe behandlingen af indholdet an på denne måde er at nå frem til det erklærede og ønskede resultat: At fastslå Arkivarens identitet.

Beediget og notarielt bekræftet i min tilstedeværelse dags dato, 28.

E

S

DI

VI

SIO

N

• C E RT

IFI

ED

B

Y

ERAL

R M AT I O N

F ED

SE

E

RV

TH

IC

august 2016. Specialagent Txxxxxx Pxxxxxx

I NFO

BU

U

V

ES

/

N

TI

GA

TION

DATO

I

ST

OF

E IC

REA U

• C

RIM I

NA

L

INITIALER

/

J


D O S S I E R E T


1

* * * I N DL E DE N DE E R K L Æ R I N G:

1

En klog mand fortalte mig engang, at mysterier er den vigtigste ingrediens i livet af følgende grund: Mysterier skaber forundring, der fører til nysgerrighed, som er grundlaget for vores trang til at forstå, hvem og hvad vi virkelig er. Vores søgen efter en mening i livets kerne får os til at gruble over en evig gåde. Mysterier er de historier, vi fortæller os selv i vores kamp mod tilværelsens modstand mod vores længsel efter svar. Mysterier i overflod. Dette kontinent, dette land, vores egen jordiske oprindelse vrimler med dem. De ligger som et tæppe under vores eksistens, går forud for alle vores barnlige forestillinger om ’historie’. Mytologi går forud for vores adgang til historiske og videnskabelige fakta, og – det ved vi nu – havde i vidt omfang samme funktion for tidligere civilisationer – at give mening i et ubarmhjertigt og ufølsomt univers – men i fraværet af videnskabeligt bevislige kendsgerninger er det nødvendigt undertiden at betragte dem som et og det samme. Så det er bedst at begynde med begyndelsen. Signeret og beediget: ARKIVAREN

Der er hverken titelblad, forfatterkreditering, indholdsfortegnelse, indeks eller bilag i mappen. Intet, bortset fra de hyppigt indskudte fortolkende kommentarer fra ’Arkivaren’ og den følgende indledende erklæring, der fungerer som en slags ’forord’ før første ’del’ – TP

2

Noterne er nu og da skrevet med blokbogstaver ligesom ’underskriften’ ovenfor, men for det meste maskinskrevet, og den første analyse bekræfter, at der er stor sandsynlighed for, at noterne er skrevet af samme person. De maskinskrevne afsnit ser ud til at være skrevet på samme manuelle skrivemaskine, sandsynligvis en Corona Super G, en populær bærbar letvægtsmodel, man begyndte at producere i 1970’erne. Dossieret begynder dernæst helt enkelt med den første række dokumenter – TP

2

7

|


hemmelige historie om t w i n p e a k s

Den

1

Bekræftet, at det er et ægte notat fra de velkendte udgivne dagbøger. Papiret og blækket, der tilsyneladende er påført med fjerpen, ser ud til at være tidssvarende. Enten er det en bemærkelsesværdig gengivelse af William Clarks håndskrift fra hans originale dagbøger, eller også er det selve originalen. Har kontaktet Rigsarkivet og afventer bekræftelse – TP

* 1 * U D DR A G A F W I L L I A M CL A RKS O G MERI WET HER LE WIS’ E K SPE DI T IO NS DA GB Ø GER. 2 0 . S E P T E M BE R 1 8 0 5 .

2

Denne passage beskriver Clarks første møde med stammen, vi senere kender under navnet Nez Perce eller Gennemboret Næse, som havde en betydelig indflydelse i denne del af territoriet. Den havde fået sit navn af de første franske jægere på grund af sin hang til at fastgøre smykker og andre pyntegenstande i næsen. Mødet fandt sted, kort efter at ekspeditionen havde bevæget sig ind i de østlige egne af det, der nu er staten Washington, og ikke langt syd for den nuværende by Twin Peaks. Dagen efter førte de samme mænd Clark til en lejr, der lå længere nede ad floden, for at mødes med en anden høvding. Denne høvding hed Snoet Hår – TP

|8

1

2


* 2 * U D DR A G A F W I L L I A M CL A RKS O G MERI WET HER LE WIS’ E K SPE DI T IO NS DA GB Ø GER. 2 1 . S E P T E M BE R 1 8 0 5 .

1

Jeg har nu fået besked fra en ekspert, som med sikkerhed har verificeret denne del af William Clarks håndskrift og en kendt del af de historiske publicerede dagbøger; de to ledere af ekspeditionen havde ganske rigtigt delt sig op i to grupper nogle dage tidligere for at skaffe forråd – TP

1

9

|


hemmelige historie om t w i n p e a k s

Den

*3* U DDR A G A F BRE V FR A M ERI WE T H ER LE WI S T I L PR Æ SI DE NT T HO M A S J EF FERSO N. DATERET 2 5. SEPTE MBER 18 05.

| 10


11

|


hemmelige historie om t w i n p e a k s

Den

1

Hele dette brev er problematisk. Jeg kan ikke finde nogen optegnelser om det i de originale L & C-dagbøger, og det er heller ikke omtalt i den omfattende korrespondance fra Lewis til præsident Jefferson. Før ekspeditionen havde Lewis været Jeffersons sekretær i to år, havde boet i Det Hvide Hus og var i løbet af den tid blevet en af hans fortrolige. Jeffersons far var en af Lewis’ bedstefars forretningsforbindelser, og præsidenten havde kendt Lewis, siden denne var dreng og voksede op ikke langt fra Jeffersons gods i Virginia. Fordi Lewis havde haft omfattende kontakt med indfødte amerikanere i sin ungdom, havde venskabelige forbindelser og ofte havde kæmpet for deres sag, valgte Jefferson personligt Lewis til leder af ekspeditionen. Lewis valgte så selv sin medleder, og det blev hans tidligere overordnede, den mere erfarne militærmand og opdagelsesrejsende William Clark. Både selve ekspeditionen og Jeffersons valg af Lewis blev holdt hemmelige. Louisianakøbet var endnu ikke helt på plads i planlægningsstadiet, og ekspeditionskorpset skulle drage ind i fjendtligt område, som tre europæiske magter – Frankrig, Spanien og England – havde udset sig til deres ekspansionistiske

| 12


kolonialistiske ambitioner. Ekspeditionen ville være fyldt med farer fra start til slut, sikkerhed og hurtighed var af altafgørende betydning. Lewis’ kryptiske reference til en privat samtale med Jefferson kræver nærmere undersøgelse. Han går dog lidt mere i detaljer i det følgende afsnit – TP

2 1

2

Ved en overfladisk betragtning ser brevet ud til at rumme alle kendetegn på en udspekuleret spøg … og dog bekræfter en analyse, at håndskriften med stor sandsynlighed grænsende til vished er Lewis’. Da det er et af de få ’originale’ dokumenter i dossieret, har jeg videregivet det til en uvildig datering ved hjælp af kulstof 14-metoden samt kemisk test af både papir og blæk for at afgøre, om det kan stamme fra den angivne tid i begyndelsen af det 19. århundrede. Der står intet i Lewis’ dagbøger om, at han skulle have foretaget en afstikker på det tidspunkt. Det næste notat i de officielle dagbøger fra både Lewis og Clark er imidlertid først dateret seks dage senere. Lewis-eksperterne har altid ment, at dette tidsrum blev brugt til bygning af kanoer og hvile og rekreation, da mange af ekspeditionens deltagere var blevet syge med maveonde i forbindelse med malaria – TP

13

|


hemmelige historie om t w i n p e a k s

Den

1

Lad det være sagt med det samme, at der hverken er nogen kopi af eller optegnelse om dette brev blandt præsidentens officielle papirer, men endnu en gang peger en analyse af håndskriften og en kemisk test af papir og blæk på, at det er Thomas Jeffersons værk. Mine forsøg på at spore brevets oprindelse førte til en samling assorterede og formodet ’forsvundne’ skrifter, en samling uindbundne manuskripter, der blev fundet i arkiverne i Monticello i 1870 af præsidentens ældste levende søn, Thomas Randolph Jefferson. Samlingen blev omkring samme tidspunkt flyttet til opbevaring i udenrigsministeriet i en kasse mærket ’Privat – ikke gennemgået’. Jeg har haft adgang til samlingen – der i 1940’erne blev flyttet til en afdeling i Kongresbiblioteket, som kræver højeste sikkerhedsgodkendelse – og blev rent ud sagt forbløffet. Mange af skrifterne er aldrig blevet offentliggjort, da de indeholder præsidentens funderinger over en række mærkelige og esoteriske emner, blandt dem Frimurerlogens rolle i nationens grundlæggeres liv,

dens ’virkelige og umiddelbare fare’ for den unge republik, frimureri i sig selv, Adam Weishaupts bayerske Illuminati – en stadig tilbagevendende paranoid konspirationsbussemand – og Jeffersons fascination af overnaturlige elementer i de indfødte amerikaneres mytologi. Jefferson og Lewis havde i lang tid været højtstående frimurere, medlemmer af et broderskab, der dukkede op i det 15. århundrede. Dets oprindelige formål har tilsyneladende været af regulerende karakter, hvor man fastlagde kvalifikations-krav for murermestre, samtidig med at man fungerede som bindeled til kunder og myndigheder, nogenlunde som moderne lav eller fagforeninger. I løbet af de næste århundreder udviklede frimurerne sig til et verdensomspændende broderskab og udvidede medlemsskaren langt ud over håndværkerkredse, så den omfattede statsadministration og selv regeringer, deriblandt Amerikas egen, og fik et hemmelighedsfuldt og mystisk skær over sig. Dets omhyggeligt bevogtede ritualer og symboldyrkelse gør det til et af de længst bestående ’hemmelige selskaber’ gennem tiderne. Fo r t s æ t te s p å sid e 19

| 14

*4 * U D DR A G A F E N D A G B O G F U N DE T B L A N D T PR Æ S I DE N T T H O M A S J E F F E R S O N S PR I VA T E PA P I R E R . U D A T E R E T : SL U T N I NGE N A F 18 05 (? ) 1


2


3


F o r t s a t f r a s i d e 14

A R K I VA R E N S N O T E Lederne af Ekspeditionskorpset, Lewis og Clark, vendte tilbage til Washington i 1807, hvor de blev modtaget som helte. Den omfattende samling af planter og dyrearter, de bragte med sig, holdt videnskabsfolk i ånde i årevis. Deres astrale og geografiske optegnelser udfyldte det kort, der snart skulle blive det vestlige USA. Ekspeditionen blev betragtet som en enestående succes. Som umiddelbar belønning for hans år i tjenesten udnævnte Jefferson i 1807 Lewis til guvernør i Øvre Louisiana Territorium, en post, han vendte tilbage til St. Louis for at bestride. Der fulgte to besværlige og vanskelige år. To stærkt divergerende historier dukker frem fra denne periode: Enten begyndte det at gå stejlt ned ad bakke for Lewis med alkoholmisbrug og begyndende vanvid, eller også blev han målet for et detaljeret og effektivt komplot fra magtfulde fjender for at undergrave hans ry, fordi de selv var godt i gang med at udvikle de vestlige territorier.4

Under forberedelserne til ekspeditionen havde Lewis på præsidentens anvisning brugt omfattende tid på at studere American Philosophical Societys bibliotek i Philadelphia, grundlagt af Benjamin Franklin, som selv var en højtstående frimurer. Lewis tilbragte flere uger med at studere diverse fysiske videnskaber, som han ville få brug for på ekspeditionen, samt guderne må vide hvad derudover. På den tid gik der rygter om, at Society’et også var i besiddelse af den største og mest omfattende samling af gammel esoterisk litteratur fra Nordamerika, der gik flere hundrede år tilbage, om så okkulte emner som alkymi og ’transmutation’. Men i ingen af ovennævnte arkiver, hverken offentlige eller private, fandt jeg en kopi af følgende notat. Det efterlader den fascinerende mulighed, at eksemplaret i dette dossier kan være en hidtil uopdaget original – TP 2

Dernæst følger på denne opdatering, som dog ifølge præsidenten først er skrevet cirka et år efter det andet notat – TP

3

Refererer ’den’ til den ring, Lewis har beskrevet og tegnet i sit tidligere notat? – TP

4

Der følger yderligere to notater i dossieret vedrørende Lewis’ tid på guvernørposten – TP

19

|


Twin Peaks - Den hemmelige historie  

Mark Frost, der sammen med David Lynch skabte ’tv-serien, der forandrede tv for altid’, har nu givet os historien om folk og forekomster i d...

Advertisement