Page 1

HASTANE AFET PLANI BEKLENEN PATOLOJİLER Dr Emine BARI, EMDM-A

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi HAP Eğitimi 2. Etap Kasım 2007

TATD Afet Komisyonu


AFET •Artmış hasta ve yaralı sayısı,ölüm •Yanıt gücünde yetersizlik Olayın genişliği ve ciddiyeti Yanıt kapasitesi ve kaynaklarda oransızlık İnsan gücü Ekipman Mediko-organizasyonel yapılanma M. Debacker Free University Brussels and Catholic University of Leuven,Belgium


AFETE YANIT 

ODAK NOKTASI: Mortalite ve Morbiditenin azaltılması ANAHTAR: Etkili Yönetim Bireysel etikten kitlesel etiğe geçiş


DOĞAL AFETLER   

Deprem Sel Kasırga, hortum Tsunami Sıcak hava dalgası Volkanik patlama Kıtlık Toprak kayması Çığ


İNSAN ELİYLE OLUAN AFETLER 

 

 

Radyolojik-Nükleer olaylar Kimyasal olaylar Biyolojik olaylar Konvansiyonel patlayıcılar Yangın Uçak kazası Deniz kazası


BEKLENEN PATOLOJİLER KAVRAMI

   

Risk analizi ile bağlantı Planlama Teknik danışma Lojistik Yönetimi Kaynak sakınımı Artmış hasta bakım kalitesi ve hızı


DEPREM AKUT DÖNEM; Crush Sendrom Sekonder renal yetmezlik Yanık Duman inhalasyonu Toz inhalasyonu Hipotermi (mevsim) Ortopedik yaralanmalar-şok Kafa travması Kontamine yumuşak doku yaralanmaları


DEPREM SUBAKUT DÖNEM; Kurtarma çalışmaları sırasında yaralanmalar Kronik hastalıkların akut alevlanmeleri Diabetes Mellitüs Hipertansiyon Koroner Arter Hastalığı KOAH Gastroenterit


DEPREM KRONİK DÖNEM; Kronik hastalıklar İnfeksiyöz komplikasyonlar Post-travmatik stres bozukluğu Depresyon


SEL

     

Boğulma (başlıca ölüm nedeni) Ortopedik travmalar Servikal omurga travmaları Kontamine yumuşak doku yaralanmaları Hayvan ısırıkları İnsekt ısırıkları-vektörle bulaşan hastalıklar Hipotermi Suyla bulaşan hastalıklarda artış (E.Coli,Shigella, Salmonella, Hepatit A)

Elektrik çarpması Psikiyatrik bozukluklar ve intihar girişiminde artma


KASIRGA-HORTUM 

Kontamine yumuşak doku yaralanmaları (tetanoz aşıG(-) yara infeksiyonları Fraktürler Kafa Travması Bozuk gıda ve suyla bulaşan infeksiyonlar Post-travmatik Stres Bozukluğu Depresyon Evde bakımı yapılamayan hastalar (çökmüş altyapı)

   

gereksinimi)


TSUNAMİ   

Travma Kontamine yumuşak doku yaralanmaları Havayolu tıkanıklığı Göğüs yaralanmaları Maksillo-fasiyal yaralanmalar Bozuk gıda ve suyla bulaşan hastalıklar


SICAK HAVA DALGASI   

Hipertermi Dehidratasyon Elektrolit dengesizlikleri Bilin癟 bozukluklar覺 Kas kramplar覺 Konv羹lziyonlar


VOLKANİK PATLAMA    

Yanıklar İnhalasyon hasarları Crush yaralanmalar Kafa travması Künt travma Ampütasyonlar Toksik gazlara maruz kalma


KITLIK Hem koruyucu, hem tedavi edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi gerekir Malnütrisyon İshalli hastalıklar Vitamin eksiklikleri Aşı gereksinimi Riskli popülasyon


TOPRAK KAYMASI   

Ortopedik travmalar Havayolu tıkanıklığı Hipotermi Kompartman Sendromu Post-travmatik Stres bozukluğu


ÇIĞ    

Havayolu tıkanıklığı Solunum arresti Hipotermi Aritmiler (VF) Akciğer Ödemi Koma Donuklar Travmatik yaralanmalar


RADYOLOJİK-NÜKLEER OLAYLAR 

Blast etkisi Termal etkiler Akut Radyasyon Hasarı  

 

Yanık Geçici ya da kalıcı körlük Kemik iliği (Pansitopeni-anemi-immünsüpresyon) GİS (diare-hemoraji,malabsorbsiyon,oportunistik infeksiyonlar) KVS/MSS (konvülsiyonlar,koma)

Geç radyasyon Etkileri (2-4 hafta, nötropeni,infeksiyonlar) Psikolojik Etkiler


KİMYASAL OLAYLAR   

Travma Yanık Solunum güçlüğü Kardiyovasküler şok Nöro-toksisite


BİYOLOJİK OLAYLAR    

Solunum yolu infeksiyonu-Yüksek ateş Gastroenterit Döküntü-Yüksek ateş Grip benzeri hastalık tablosu Sepsis-nörojen şok Menenjit-Ensefalit benzeri sendrom Botulizm


KONVANSİYONEL PATLAYICILAR  

  

 

Primer Blast Etkisi (basınç) Kulak zarı rüptürü Blast Lung (Pulmoner kontüzyon, pnömotoraks,pulmoner amfizem,pnömomediasten, ciltaltı amfizemi) GİS Hasarı (kanama-perforasyon) Slid organ laserasyonları Testiküler rüptür Beyin hasarı (konküzyon) Kardiyak hasar (miyokardiyal kontüzyon,aritmi,hipotansiyon)

Sekonder Blast Etkisi (debrisler;penetran-künt travma) Tersiyer Blast Etkisi (deselerasyon) Diğer Blast Etkileri (yanık,inhalasyon yanıkları, inhalasyon hasarı vb)


YANGIN   

İnhalasyon yanığı Yanık Dehidratasyon Zehirli gaz inhalasyonu Konvülsiyonlar Travmalar


UÇAK KAZASI 

Baro-travma  Künt travma   

 

Akciğer hasarı Pnömotoraks İçi boş organ rüptürleri Kafa ve boyun travması Epidural-Subdural kanama Fraktürler Aort Disseksiyonu Solid organ laserasyonları Rabdomiyoliz

Penetran travma Termal travma Toksik gaz inhalasyonu


DENİZ KAZASI  

Hipotermi Boğulma Toksik maddeyle bulaş


TEEKKÜRLER…

HAP; Beklenen Patolojiler  

TATD,SUNUM

Advertisement