Dermatoonkoloji Gündemi - 272 Mikozis Fungoides olgusunun retrospektif analizi: klinik, demografik,

Page 1

272 Mikozis Fungoides olgusunun retrospektif analizi: klinik, demografik, histopatolojik ve immünohistokimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi Serkan YAZİCİ, Elif IRMAK, Emel BÜLBÜL BAŞKAN, Kenan AYDOĞAN Hayriye SARICAOĞLU, Şaduman BALABAN ADIM* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları ve Patoloji* Anabilim Dalları, Bursa


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ

MF nadir bir lenfoma En sık (%75-80) primer deri lenfoması Derinin primer non-HL %50’si T hücreli deri lenfomalarının en sık formu Epidermotropik klonal CD4+ T-lenfosit infiltrasyonu Etyopatogenez??? Genetik+ Çevre+ İmmünolojik faktörler


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ

İnsidansı coğrafik farklılık gösterir Yıllık insidansı (0.13-0.9/100 000) Beyaz ırkta nadir Tanı anında median yaş 55-60 Asya ülkelerinde daha genç popülasyonda Erkeklerde daha sık (E/K: 1.6-2.0/1)


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ

Kliniğimizede takip edilen MF olgularımızın klinik, demografik ve histopatolojik özelliklerini retrospektif olarak değerlendirip, literatür verileri ile karşılaştırmak


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ

2005-2015 yılları arasında klinik, histopatolojik ve İHK bulgularla, WHOEORTC kriterlerine uygun olarak MF tanısı ile takip edilen 272 olgunun arşiv dosya kayıtları retropektif olarak incelendi Arşiv dosyalarından, olguların klinik, demografik özellikleri ve histopatolojik özellikleri elde edildi


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ

Lezyonların ortaya çıkmasından tanı koyulana kadar süre Birkaç hafta >50 yıl, median 4-6 yıl


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ

Plak->2 Eritrodermi->3 Tümöral->11

Prognoz; hastalığın evresine T-evresi ve deri-dışı tutulum varlığı en önemli prognostik faktör Evre IA olguların yaşam beklentisi normal populasyonla aynı Evre IVA-IVB olgularda yaşam beklentisi 1,5 yıldan daha az


GİRİŞ&AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ

CD4 100

Sensitivity

80 60 40 20 0 0

20 40 60 80 100-Specificity

100

MF tanılı olgular stabil ve progresif hastalık olmak üzere iki grupta incelendiğinde; ROC analizi sonucunda CD4+CD7- hücreler hariç tüm hücre yüzey antijenlerinin progresyonu belirlemede rolü olabilir.

9


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ


GİRİŞ& AMAÇ GEREÇ-YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA& SONUÇ

Olgularımızın klinik ve demografik özellikleri genel olarak literatür verileri ile uyumlu Asya ülkelerinde deri tipi IV-V bireylerde sık görülen varyant olan hipopigmente MF saptanmadı


SABRINIZA TEŞEKKÜR EDERİM…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.