Dermatoonkoloji Gündemi - Psoriasis dışı endikasyonlarda biyolojik ajanlar

Page 1

Biyolojikler

Psoriasis dışı endikasyonlarda biyolojik ajanlar Doç. Dr. Savaş Yaylı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Trabzon IV.DOD Dermatoloji Gündemi, 04.09.2015


Plan • • • • • •

Biyolojikler Hangileri? Hangi hastalıklarda? Önde gelen kullanımlar Deneyimler Mesajlar


Biyolojikler • Canlı sistemlerden sentez mikroorganizmalar memeli hücreleri • Protein veya polipeptid bazlı ilaçlar • Oldukça büyük ve kompleks moleküller

* Morrow T, et al. Biotechnol Healthc 2004;1:24-29


Hangi biyolojikler? • • • • • •

Growth hormon İnsülin …………… …………… …………… ……………

• TNF-α inhibitörleri Adalimumab Etanersept İnfliksimab • Ustekinumab • Rituximab • Omalizumab


Hangi hastalıklarda? Granülomatöz

Nötrofilik

Konnektif doku

Foliküler oklüzyon

Diğerleri

Sarkoidoz

Pyoderma gangrenozum (PG)

Morfea

Hidradenitis süpürativa (HS)

Vaskülitler

Granüloma annulare

Sweet sendromu

Dermatomyozit

Akne konglabata

GVHD

Dissekan selülit

PRP

Pilonidal kist

Multisentrik RH

Nekrobiyozis lipoidika

Atopik dermatit (AD) Kronik yaralar

* Han G. Cutis 2014;93:21-7


HS / Patogenez - immĂźn disregĂźlasyon

* Kelly G, et al. IJD 2014;53:1186-96


HS & Biyolojikler

• 66 makale, 273 hasta • INF 42 makale, 147 hasta SI:%50, yanıtsız: %11 • ADA 15 makale, 68 hasta SI: %44, yanıtsız: %21 • ETA 9 makale 54 hasta SI:%39, yanıtsız: %44

* Blok JL, et al. BJD 2013;168:243-52


• 33 olgu (15 INF, 18 PL) • 0,2,6 hafta 5 mg/kg • 8.haftada klinik yanıt INF >%50 SI • 22 hafta open label all INF Benzer SI

* Grant A, et al. JAAD 2010;62:205-17


HS & İnfliksimab

Başlangıç * Grant A, et al. JAAD 2010;62:205-17

8. hafta


• 154 olgu, peryot 1 52 ADA 40 mg/eow 51 ADA 40 mg/hf 51 PL • 16.haftada klinik yanıt ADA 40 mg/eow: %9.6 ADA 40 mg/hf: %17.6 PL: %3.9 • Haftalık ADA anlamlı KY * Kimball AB, et al. Ann Int Med 2012;157:846-55


HS & Adalimumab

Başlangıç PGA:5, VASP:47 * Kimball AB, et al. Ann Int Med 2012;157:846-55

16.hafta, PGA:3, VASP:33


* Martin-Ezquerra G, et al. JEADV 2015;29:56-60


HS & Adalimumab

a,c. Başlangıç b,d. 6 ay sonra

* Martin-Ezquerra G, et al. JEADV 2015;29:56-60


* Zouboulis CC, et al. JEADV 2015;29:619-44


* Zouboulis CC, et al. JEADV 2015;29:619-44


PG / Patogenez

* Braswell SF, et al. JAAD 2015, in press


PG & Biyolojikler Molekül

Hedef

Özellikler

İnfliksimab

TNF-α

Etkin En çok veri / Tek RCT +

Adalimumab

TNF-α

Etkin IBH-PG +

Etanersept

TNF-α

Etkin IBH-PG (-)

Ustekinumab

IL-12/IL-23 Etkin Olgular +

Anakinra

IL-1R

PAPA + Olgular + / -

Canakinumab

IL-1β

Olgu (+HS)

Certolizumab TNF-α

Etkin Olgu +

* Patel F, et al. Acta Derm Venereol 2015;95:525-531 * Braswell S, et al. JAAD 2015, in press


• 30 olgu (13 INF / 17 PL) • 5 mg/kg, 2 haftada bir değerlendirme • 2.hafta (primer sonlanım), yanıtsızlar INF grubuna INF ile anlamlı düzelme (%46;%6) • INF (n=29) %69 klinik yanıt; %21 remisyon

* Brooklyn TN, et al. Gut 2006;55:505-9


PG & İnfliksimab

Başlangıç * Brooklyn TN, et al. Gut 2006;55:505-9

2.hafta


• PG (n=6), (2 olguda HS+) • Hastalık süresi ort. 6 yıl • INF planı: 0, 2, 6.hafta ve ardından 2 ayda 1 Komplet yanıt ort. 10.ay (3-24 ay) 8 infüzyon (4-15 inf) • 5 hastada tedavi sonlandırılabilmiş 1.2 yıl rekürrens yok • 1 hastada tedavide nüks ile ADA (switch: kontrol)

* Mooij EJ, et al. IJD 2013;52:1417-9


• 2003-2012 IBH-PG; 49 makale, (n=60), • Biyolojik alanlar (n=36) INF=34 ADA=4 • Yanıt (33/36): %92

* Agarwal A, et al. Aliment Pharmacol Ther 2013;38:563-72


• 16 olgu (10 ADA, 6 PL) • 0.doz 80 mg, sonra 40 mg/hf • 12.hafta >%50 IMP (5/10) • 24.hafta >%50 IMP (10/13) • 32.hafta >%50 IMP (6/12) * Pariser RJ, et al. JAAD 2013;68:765-73


Sarkoidoz & Adalimumab

Başlangıç

* Pariser RJ, et al. JAAD 2013;68:765-73

24.hafta


• n=9 • 5 mg/kg klasik pozoloji 0,2,6.. • 1.infüzyon sonrası R / İyi yanıt: (7/9) • Medyan FU: 34.2 ay R / iyi yanıt: (6/9)

* Sene T, et al. JAAD 2012;66:328-32


Pityriasis rubra pilaris (PRP)

• En geniş seri (n=10) • Tip 1 (9/10) • Çoğu INF ve ETA • TNFi yanıtı (9/9) • Süre: 5.7 hafta

* Eastham AB, et al. JAMA Dermatol 2014;150:93-4


Atopik Dermatit (AD) • Veri çok sınırlı • INF: 9 olgu İndüksiyon, 2.hafta: SI (9/9) İdame, 46.hafta: SI (2/9) • UST: 4 olgu 4.hafta SI (2/4) 16.hafta SI (4/4)

* Jacobi A, et al. JAAD 2005;52:522-6 ** Anton-Martinez F, et al. Actas Dermosifiliogr 2014;105:312-23


AD & Ustekinumab

Başlangıç

16.hafta

* Anton-Martinez F, et al. Actas Dermosifiliogr 2014;105:312-23


* Yayli S, et al. Case Rep Dermatol 2013;5:332-5


Mesajlar

• HS / özellikle ADA ve INF önemli seçeneklerden • PG / özellikle IBH-PG INF ile önemli veri • Diğer hastalıklarda daha fazla veriye ihtiyaç var

Teşekkür ederim..


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.