Page 1

JO 15 SM 1401

Normskördar för skördeområden, län och riket 2014 Standard yields for yield survey districts, counties and the whole country in 2014

I korta drag Normskördar för de vanligaste grödorna Sedan början av 1960-talet har SCB årligen beräknat normskördar för de vanligaste spannmåls- och oljeväxtgrödorna samt för potatis och sockerbetor. Från och med 2007 redovisas även normskördar för höstkorn, rågvete, blandsäd, ärter och oljelin. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala väderbetingelser. Resultat tas fram för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket. För varje område och gröda redovisas ett värde, förutsatt att grödan odlas i nämnvärd omfattning. Beräkningar sker enligt olika modeller beroende på antal år grödan ingått i underlaget för skördestatistiken. Då tillräckligt underlag finns används en regressionsmodell, i övrigt används medelvärdesmodeller.

Andelen ekologisk odling påverkar normskörden Resultaten baseras på skördeuppgifter från ekologiskt och konventionellt odlade arealer utifrån den fördelning av odlingen som finns i landet. Eftersom den ekologiska odlingen normalt ger lägre skörd per hektar än den konventionella bör andelen ekologisk odling för respektive gröda och område tas i beaktande när normskördarna analyseras.

Konventionella skördenivåer i form av trimmade tioårsmedelvärden Efter att under några år presenterat femårsmedelvärden redovisas från och med 2013 trimmade tioårsmedelvärden för skörd per hektar från konventionellt odlade arealer. Konventionellt odlad skörd innebär att skörd från arealer som är ekologiskt odlade inte påverkar resultaten. Statistik om konventionella skördenivåer behövs bland annat när åkermarkens produktionspotential ska analyseras i olika regioner. För majs och åkerbönor medger antalet undersökta år ännu bara femårsmedelvärden.

Olle Funcke, SCB, tfn 019-17 60 51, olle.funcke@scb.se, Gerda Ländell, SCB, tfn 019-17 68 07, gerda.landell@scb.se

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN 1404-5834 Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 5 juni 2014. URN:NBN:SE:SCB-2014-JO15SM1401_pdf Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.


2

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

Innehåll

Statistiken med kommentarer

4

Normskörd för flera grödor Olika metoder beroende på hur länge grödan varit med i skördestatistiken Andelen ekologisk odling påverkar normskörden Trimmade tioårsmedelvärden av konventionell skörd per hektar Metodbyte för skörd av potatis påverkar normskörden Lucka i skördestatistiken för slåttervall medför att normskörd inte kan beräknas enligt regressionsmodellen Kommentarer till tabellerna

4

Tabeller

7

Teckenförklaring 1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål 1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål 1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål 2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, oljeväxter 2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, oljeväxter 3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, ärter och oljelin 4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, potatis och sockerbetor 5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, ärter och oljelin 8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor 9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall första skörd, återväxt och totalt 10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstvete och vårvete 10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstråg och höstkorn 10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, vårkorn och havre

7

4 4 5 5 6 6

8 9 10 11 12 13 14 15 19 23 27 31 35 39 43 44 45 46


3

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, rågvete och blandsäd 10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstraps och vårraps 10f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstrybs och vårrybs 10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, oljelin och ärter 10h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall första skörd och återväxt 10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall total 11. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, majs och åkerbönor

47 48 49 50

51 52 53

Kartor

54

1. Skördeområden (SKO), södra Sverige 2. Skördeområden (SKO), norra Sverige 3. Produktionsområden (PO8) 4. Höstvete. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd 5. Vårvete. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd 6. Höstråg. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd 7. Vårkorn. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd 8. Havre. Normskörd för SKO i procent av riksnormskörd

54 55 56 57 58 59 60 61

Fakta om statistiken

63

Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar

63 63

Så görs statistiken

63

Statistikens tillförlitlighet

64

Bra att veta

64

Annan statistik Elektronisk publicering

65 65

In English

66

Summary

66

List of tables

66

List of terms

67


Statens Jordbruksverk

4

JO 15 SM 1401

Statistiken med kommentarer I detta Statistiska meddelande (SM) redovisas 2014 års normskördar baserade på både konventionell och ekologisk odling enligt den fördelning av odlingsformerna som förekommit i underlaget för skördestatistiken för respektive område och år. Normskörd för flera grödor Sedan början av 1960-talet har normskörd beräknats för spannmålsgrödorna höstvete, vårvete, råg, vårkorn och havre samt för oljeväxterna höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs. Normskörd har också beräknats för matpotatis, potatis för stärkelse och sockerbetor. Från och med år 2007 redovisas normskördar även för höstkorn, rågvete, blandsäd, ärter och oljelin. Det beror på att antalet grödor som omfattas av skördestatistiken har utökats. Skörd av höstkorn, rågvete, blandsäd och oljelin undersöks sedan 1995. Skörd av ärter tillkom 1996, åkerbönor 2004 och majs år 2007. Olika metoder beroende på hur länge grödan varit med i skördestatistiken Beräkningarna sker enligt olika modeller beroende på det antal år som grödan ingått i underlaget för skördestatistiken. Då tillräckligt underlag finns används en regressionsmodell och för övriga grödor framräknas ett medelvärde. Med regressionsmodellen utgörs normskörden i ett område av medeltalet av hektarskördarna enligt skördeskattningarna (leveransuppgifter för sockerbetor) under de senaste 15 åren före det aktuella normskördeåret plus en beräknad skördeförändring från 15-årsperiodens mitt till och med det aktuella skördeåret. När regressionsmodellen inte är tillämpbar sker beräkning som ett trimmat tioårsmedelvärde eller ett femårsmedelvärde av hektarskördarna enligt underlaget från skördestatistiken. Andelen ekologisk odling påverkar normskörden Under senare år har ekologisk odling blivit allt mera utbredd. Eftersom den ekologiska odlingen normalt ger lägre skörd per hektar än den konventionella bör andelen ekologisk odling för respektive gröda och område tas i beaktande när normskördarna analyseras. Det har inte varit möjligt att beräkna separata ekologiska respektive konventionella normskördar eftersom underlag saknas för de långa tidsserier som behövs. De normskördar som redovisas speglar den fördelning av odlingsformerna som förekommit i underlaget för skördestatistiken för respektive område och år. För att belysa de skillnader i skördenivå som kan förekomma anges i tablå A relativtal för ekologisk respektive konventionell hektarskörd jämfört med motsvarande hektarskörd enligt den ordinarie skördestatistiken. Uppgifter om skörd för ekologisk odling började samlas in år 2003. Med ekologisk odling avses här arealer med miljöersättning för ekologisk odling. Den ekologiska odlingen är inte jämt fördelad mellan olika delar av landet. Andelen av grödans areal som är ekologiskt odlad inverkar på det aktuella områdets normskörd. I tablå A redovisas andel ekologisk odling på riksnivå för olika grödor. Motsvarande uppgifter på länsnivå och för produktionsområden finns redovisade i följande SM: ”Skörd för ekologisk och konventionell odling” (JO 16 SM 1102, JO 16 SM 1202 samt JO 14 SM 1301).


5

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

Tablå A. Relativtal för ekologisk och konventionell skörd per hektar samt andel 2) av total grödareal som odlats ekologiskt 2010, 2011 och 2012 Gröda

2010 Eko1)

Konv

Höstvete

52

Vårvete

61

Höstråg Höstkorn

2011 Andel eko procent

Eko1)

Konv

102

4,2

56

107

17,3

66

43

107

8,5

59

100

0,9

Vårkorn

56

102

Havre

60

106

Rågvete

61

103

8,5

2012 Andel eko procent

Eko1)

Konv

102

4,4

53

102

4,7

108

19,5

59

111

18,4

40

107

9,1

54

103

6,1

..

100

0,8

..

100

0,8

5,6

54

102

4,9

49

102

4,8

14,9

63

106

14,6

60

108

16,0

67

104

11,0

63

104

11,9

81

117

47,2

75

121

44,5

Andel eko procent

Blandsäd

79

113

44,4

Ärter

76

103

12,1

70

107

15,0

59

108

16,2

Åkerbönor

86

113

48,9

91

107

47,7

90

115

43,2

Höstraps

50

101

2,6

48

101

2,6

53

102

3,2

Vårraps

34

101

0,6

..

100

0,3

38

101

0,6

Höstrybs

81

114

47,5

..

..

51,9

69

..

55,0

Vårrybs

49

103

10,0

..

107

8,6

..

104

13,2

Oljelin

29

102

1,2

..

101

0,8

..

101

1,4

Matpotatis

50

102

4,3

47

102

4,7

46

102

4,4

..

..

0,5

..

..

0,4

..

..

0,4

81

104

22,6

99

106

22,7

91

106

22,5

Stärkelsepotatis Slåttervall

1) Där antal jordbruksföretag i beräkningsunderlaget understiger 20 utelämnas resultaten (..). 2) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

Trimmade tioårsmedelvärden av konventionell skörd per hektar Efter att tidigare ha redovisat femårsmedelvärden finns från och med år 2013 underlag för att ta fram tioårsmedelvärden för skörd per hektar från konventionellt odlad skörd per hektar. Skörd från arealer som är ekologiskt odlade påverkar inte dessa resultat. Uppgifterna finns redovisade i tabell 10. I form av en kvot jämförs också dessa konventionella tioårsmedelvärden med motsvarande tioårsmedelvärden från den ordinarie skördeundersökningen, där både ekologisk och konventionell odling ingår i underlaget. Via den kvoten går det att få en överblick över vilka grödor och vilka områden som visar störst skillnad mellan de konventionella skördenivåerna och skördenivåerna enligt den ordinarie skördestatistiken. För majs och åkerbönor medger antalet undersökningsår endast att femårsmedelvärden tas fram. Uppgifterna för konventionella hektarskördar finns redovisade för riket, län och för jordbrukets åtta produktionsområden. Statistik om konventionella skördenivåer behövs bland annat när åkermarkens produktionspotential ska analyseras i olika regioner. Metodbyte för skörd av potatis påverkar normskörden År 1999 ersattes de objektiva skördeuppskattningarna som baserades på provtagningar i potatisfält med insamling av skördeuppgifter direkt ifrån jordbrukarna. Uppgifterna började därefter samlas in med hjälp av postenkät med kompletterande telefonintervjuer. En provstudie där postenkät jämfördes med provtagningsmetoden genomfördes 1992. Studien visade att postenkätmetodens hektarskördar på riksnivå understeg provtagningsmetodens hektarskördar med nästan 20 %. Denna nivåförändring har fått till följd att normskörden under flera år efter metodbytet legat över den nya lägre skördenivån.


Statens Jordbruksverk

6

JO 15 SM 1401

Från och med 2007 års normskörd justerades regressionsmodellen så att metodbytet beaktas. På så vis anpassas normskörden numera till den nu använda metodens skördenivå. Lucka i skördestatistiken för slåttervall medför att normskörd inte kan beräknas enligt regressionsmodellen Slåttervall odlas på mer än en tredjedel av den totala åkermarken i landet. Under åren 1998–2006 har det dock inte funnits underlag till att ta fram normskördar för slåttervall. Det beror på att uppgifter om skörd av slåttervall inte samlades in alls under åren 1998–2001 och endast för första skörden under åren 1993–1997. Skördeundersökningen för vall baserades till och med 1997 på provtagningsresultat. Ett ökat intresse för skörd av slåttervall gjorde att framtagning av statistik återupptogs år 2002. Datainsamlingen sker numera genom att ett urval av jordbrukare lämnar uppgifter om vallskörden via en särskild internetsida eller genom telefonintervjuer utförda av lantbrukskunniga intervjuare. Det finns en viktig definitionsskillnad mellan hektarskörd för slåttervall enligt provtagningsmetoden och hektarskörd enligt den nu använda insamlingsmetoden. I provtagningsmetodens hektarskörd ingick skörd från återväxt som tillvaratagits genom bete. Betad återväxt ingår däremot inte i den nu använda metodens hektarskörd. Dessutom kan själva ändringen av insamlingsmetod i sig ha lett till nivåskillnader i den redovisade statistiken. Det har även förekommit väsentliga ändringar av vallodlingstekniken under den senaste 10-årsperioden. Dessa förändringar har påverkat skördenivåerna för slåttervall. Ett exempel på detta är den ökade andelen ekologiskt odlad vall, som vanligen ger lägre skörd per hektar. År 2012 hade nästan 23 % av den totala slåttervallarealen miljöersättning för ekologisk odling. Skördenivån för den ekologiskt odlade slåttervallarealen var då på riksnivå 86 % av motsvarande konventionella skörd per hektar. Ett annat exempel på ändrad odlingsteknik är den ökade andelen tillvaratagande av vallen i form av ensilage i stället för som hö. Tidigare skörd leder till bättre kvalitet men samtidigt blir de skördade kvantiteterna ofta lägre. Ytterligare en faktor av betydelse är att antalet mjölkkor har minskat och förhållandevis stora vallarealer odlas numera extensivt. På grund av den ovan nämnda luckan i skördestatistiken är det ännu inte möjligt att beräkna normskördar enligt regressionsmodellen för slåttervall. Efter att under några år presenterat femårsmedelvärden, redovisas numera trimmade tioårsmedelvärden för de år som skörd av slåttervall samlats in med den nya metoden, se tabell 9. Jämförelser med normskördar baserade på provtagningsmetoden bör göras med beaktande av den ovan nämnda definitionsskillnaden. Kommentarer till tabellerna Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket. Trimmade tioårsmedelvärden och femårsmedelvärden beräknas för län, produktionsområden och hela riket. För varje område och gröda beräknas normskörd respektive medelvärde förutsatt att grödan odlas i nämnvärd omfattning. I tabellerna redovisas normskörd, trimmat tioårsmedelvärde respektive femårsmedelvärde och antal jordbruksföretag som varit underlag för beräkningarna. Antalet avser summan av de jordbruksföretag vars hektarskördar utgjort beräkningsunderlag för de år som ingått vid framtagningen av grödans normskörd respektive medelvärde i det aktuella området. När grödan saknas i ett område eller när normskörden är för osäker för att redovisas markeras detta med två punkter (..).


7

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols – 0 0,0 .. . *

Noll Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges Uppgift kan inte förekomma Preliminär uppgift

Zero Less than 0.5 Less than 0.05 Data not available Not applicable Provisional figure


8

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål 1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

4 782 5 571 5 238 6 330 5 316

1 500 2 748 2 493 4 157 266

3 659 4 052 4 150 4 141 ..

449 1 627 1 012 1 109 ..

3 796 4 912 4 466 6 162 ..

245 520 365 994 ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

4 615 6 051 5 171 6 281 7 442

190 1 665 1 550 635 7 463

.. 4 080 4 521 5 284 5 032

.. 391 692 281 2 512

.. 4 111 3 912 4 164 6 768

.. 321 398 93 2 494

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

6 393 5 737 4 851 5 658 5 188

1 256 5 132 601 1 447 1 814

4 690 3 343 3 972 4 776 3 911

786 1 727 315 1 260 1 475

4 301 4 793 5 413 5 141 4 230

158 1 193 116 362 157

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

4 293 4 146 .. .. .. ..

375 159 .. .. .. ..

3 091 .. .. .. .. ..

289 .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

7 587 6 302 6 089 5 310 5 578 4 982 .. ..

6 516 5 059 8 003 10 298 2 312 1 216 .. ..

5 081 4 323 3 645 4 212 3 643 3 159 .. ..

2 560 1 759 2 322 5 862 1 024 799 .. ..

6 951 6 243 5 489 4 720 4 600 4 240 .. ..

1 573 1 660 1 986 1 691 419 324 .. ..

Hela Riket 2014

6 270

33 493

4 041

14 521

5 884

7 686

2013 2012 2011 2010 2009

6 238 6 225 6 262 6 268 6 210

33 723 33 496 33 062 32 252 31 477

4 097 4 228 4 387 4 585 4 804

13 640 13 019 12 502 11 989 11 747

5 798 5 701 5 695 5 711 5 626

7 872 7 991 8 177 8 340 8 438

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


9

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål 1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

.. .. .. 5 601 ..

.. .. .. 182 ..

3 762 4 289 4 034 4 757 3 357

1 317 2 979 2 018 3 095 963

3 332 3 731 3 697 4 090 3 647

1 221 1 896 2 230 2 412 948

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

.. 5 000 4 552 4 896 6 344

.. 693 654 99 1 025

3 251 3 573 3 910 4 206 5 460

662 2 037 2 119 934 8 011

3 712 3 285 3 350 3 638 4 804

763 1 000 701 461 2 847

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

.. 5 482 .. .. ..

.. 224 .. .. ..

4 849 4 525 3 541 4 509 4 326

2 154 4 665 1 405 1 991 2 290

4 416 4 096 3 075 4 373 4 043

1 714 6 830 1 575 2 125 2 355

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

3 233 2 713 2 279 2 880 2 587 2 503

1 005 1 040 624 643 863 608

3 094 2 616 1 837 2 927 1 908 2 766

785 743 126 84 261 179

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

6533 5087 5832 .. 5664 .. .. ..

729 1707 387 .. 176 .. .. ..

5 551 4 390 4 760 4 243 3 720 3 121 2 775 2 510

7 071 6 435 6 097 11 065 4 595 2 552 2 107 1 553

4 977 3 767 4 331 3 889 3 524 3 018 2 412 2 168

3 139 2 263 7 185 10 419 4 596 2 477 698 445

Hela Riket 2014

5 518

3 097

4 400

41 475

3 933

31 343

2013 2012 2011 2010 2009 2)

5 470 5 387 5 438 5 460 5 408

3 002 2 797 2 514 2 195 1 828

4 306 4 298 4 316 4 320 4 266

41 375 41 336 41 581 41 687 41 606

3 901 3 949 3 996 4 016 3 967

31 663 31 883 32 163 32 500 32 918

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på. 2) 2009 var första året som normskörd för höstkorn varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.


10

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, spannmål 1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

4 714 4 707 4 839 5 306 3 979

284 282 680 1 560 420

2 943 3 525 3 147 3 221 3 267

149 307 304 457 353

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

4 393 4 557 4 627 4 752 5 545

434 1 164 1 142 448 1 029

2 644 2 731 3 080 .. 3 586

154 234 96 .. 176

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

5 834 5 040 4 501 5 179 4 668

990 2 117 360 375 192

3 903 3 397 2 451 2 630 2 429

209 1 390 159 144 173

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

2 393 2 702 .. .. 1 868 ..

96 165 .. .. 143 ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

5 840 4 907 5 361 4 842 4 477 4 590 .. ..

1 289 2 756 2 839 2 002 2 153 495 .. ..

4 066 3 197 3 560 3 291 2 974 2 513 2 030 2 002

198 281 1 187 1 110 1 365 427 252 227

Hela Riket 2014

5 111

11 649

3 216

5 090

2013 2012 2011 2010 2009 2)

5 057 4 981 5 027 5 060 5 044

12 184 11 724 11 248 10 595 9 734

3 159 3 214 3 261 3 305 3 292

5 190 4 903 4 573 4 216 3 955

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på. 2) 2009 var första året som normskörd för rågvete och blandsäd varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen.


11

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, oljeväxter 2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, oilseed crops Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

2 183 2 318 2 793 3 255 3 314

228 247 369 1 750 85

1 885 2 034 2 012 1 789 ..

738 1 511 1 017 1 129 ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

.. 3 798 3 250 3 951 3 957

.. 853 937 227 5 026

.. 1 862 1 896 1 955 1 833

.. 151 500 150 861

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

3 445 2 956 .. 2 441 ..

518 1 960 .. 151 ..

2 032 1 808 1 882 2 017 1 885

427 1 681 277 849 1 121

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

3 992 3 677 3 115 2 649 3 313 2 651 .. ..

4 149 3 039 3 387 1 185 719 153 .. ..

1 839 1 841 1 791 1 965 1 881 1 796 .. ..

876 903 2 360 5 404 722 329 .. ..

Hela Riket 2014

3 578

12 640

1 890

10 602

2013 2012 2011 2010 2009

3 592 3 551 3 496 3 423 3 300

12 001 11 281 10 606 9 984 14 564

1 928 1 983 2 068 2 144 2 184

9 901 9 311 8 789 8 336 13 722

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


12

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, oljeväxter 2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, oilseed crops Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

.. 2 155 .. .. ..

.. 97 .. .. ..

.. 1 423 1 490 1 279 ..

.. 232 280 198 ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. 1 452 .. ..

.. .. 94 .. ..

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. 1 392 1 039 .. ..

.. 479 221 .. ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

1 436 1 268 .. .. .. ..

283 113 .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

.. .. .. 1 781 .. .. .. ..

.. .. .. 392 .. .. .. ..

.. 1 419 1 361 1 189 1 156 1 340 .. ..

.. 100 561 1 212 206 512 .. ..

Hela Riket 2014

1 852

524

1 246

2 753

2013 2012 2011 2010 2009

1 902 1 932 1 884 1 811 1 755

567 570 559 549 881

1 266 1 308 1 366 1 428 1 479

2 903 3 134 3 447 3 567 6 637

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


13

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, ärter och oljelin 3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, peas and oil flax Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

2 564 2 861 2 439 3 054 ..

391 1 019 829 1 585 ..

.. 1 757 1 661 2 118 ..

.. 192 279 1 117 ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

.. 3 507 3 365 .. 2 940

.. 542 616 .. 917

.. .. .. .. 2 292

.. .. .. .. 169

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

2 739 2 580 2 433 3 105 2 321

341 1 222 266 557 705

.. 1 505 .. .. ..

.. 449 .. .. ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

2 189 .. .. .. .. ..

140 .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

3242 3154 2900 2634 2732 2172 .. ..

826 1498 2375 3670 506 521 .. ..

2 150 1 676 1 953 1 815 .. 1 556 .. ..

145 134 1 454 989 .. 104 .. ..

Hela Riket 2014

2 778

9 421

1 922

3 065

2013 2012 2011 2010 2) 2009 3)

2 732 2 766 2 817 2 898 2 861

9 042 8 643 8 174 7 562 5 554

1 828 1 863 1 884 1 916 1 417

2 405 2 244 1 952 1 569 1 506

Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på. 2) 2010 var första året som normskörd för ärter och oljelin varit möjlig att beräkna enligt regressionsmodellen. 3) År 2009 har normskörden för ärter och oljelin beräknats som ett trimmat tioårsmedelvärde.


14

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, potatis och sockerbetor 4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, potatoes and sugar beet Område

Matpotatis

1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

.. 17 386 .. 35 860 27 398

.. 243 .. 1 031 169

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

24 753 30 578 31 133 26 575 34 519

135 387 588 125 3 691

.. 39 073 .. 33 732 37 493

.. 314 .. 573 1 396

.. 53 997 .. 58 060 59 841

.. 1 081 .. 1 638 42 012

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

33 346 32 184 24 880 30 077 24 223

1 292 1 674 492 442 75

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

57 786 .. .. .. ..

1 668 .. .. .. ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

27 469 19 589 17 852 17 628 18 153 17 848

668 407 230 176 491 506

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

33 462 31 884 34 384 27 588 25 084 23 279 23 146 17 470

3 162 2 349 2 240 1 041 840 765 1 039 951

39 763 35 547 .. .. 37 300 .. .. ..

295 1 651 .. .. 188 .. .. ..

57 545 56 464 .. .. 50 218 .. .. ..

32 021 17 313 .. .. 183 .. .. ..

Hela Riket 2014

31 367

13 037

36 517

2 411

59 773

49 517

2013 2012 2011 2010 2009

30 784 30 533 29 336 29 374 29 470

13 171 13 335 12 724 13 558 13 594

36 797 36 338 36 644 37 020 36 985

2 339 2 097 2 038 2 136 2 248

57 657 55 781 53 921 52 920 51 703

52 668 55 883 59 012 61 595 64 296

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


15

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5a. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Stockholms län 0111 0112 0321* 0322* 0421* 0431*

4 603 4 379 5 877 .. 4 974 5 116

732 394 1 215 .. 709 460

4 108 3 602 4 322 .. 2 307 4 662

241 116 605 .. 182 218

4 407 .. 5 300 .. .. ..

136 .. 261 .. .. ..

Uppsala län 0311 0312 0321* 0322* 1921* 1922* 2121*

5 470 4 594 5 877 .. 5 289 4 285 4 077

1 123 199 1 215 .. 759 268 118

4 144 4 295 4 322 .. 4 077 3 967 ..

639 106 605 .. 659 246 ..

5 892 .. 5 300 .. .. .. ..

152 .. 261 .. .. .. ..

Södermanlands län 0411 0421* 0422* 0431* 0521*

5 028 4 974 5 686 5 116 4 938

746 709 737 460 230

3 227 2 307 4 524 4 662 ..

200 182 446 218 ..

.. .. 4 922 .. ..

.. .. 194 .. ..

Östergötlands län 0511 0512 0513 0514 0515 0521* 0821*

.. 5 133 6 992 6 125 5 847 4 938 4 017

.. 165 1 224 1 235 1 124 230 347

.. .. 4 659 3 901 3 751 .. ..

.. .. 323 386 268 .. ..

.. .. 6 400 5 953 .. .. ..

.. .. 489 313 .. .. ..

Jönköpings län 0611 0612 0621* 0622* 1322* 1611*

.. 5 214 .. .. .. ..

.. 186 .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Kronobergs län 0621* 0622* 0711 0731* 0831* 1131*

.. .. 4 893 .. .. ..

.. .. 159 .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


16

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Kalmar län 0811 0812 0813 0814 0821* 0831*

6 386 5 654 5 808 .. 4 017 ..

1 002 246 177 .. 347 ..

4 321 .. .. .. .. ..

208 .. .. .. .. ..

5 316 .. .. .. .. ..

172 .. .. .. .. ..

Gotlands län 0911 0912 0913

4 290 5 495 4 494

313 1 056 181

.. 4 671 ..

.. 510 ..

2 986 4 670 ..

91 233 ..

Blekinge län 0731* 0831* 1011

.. .. 6 267

.. .. 623

.. .. 5 278

.. .. 279

.. .. 4 151

.. .. 88

Skåne län 0731* 1111 1112 1121 1122 1123 1124* 1131* 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1221 1222 1321*

.. 6 770 6 623 7 928 6 671 6 855 .. .. 8 210 7 400 6 647 7 803 6 723 7 670 .. 6 812 6 898

.. 286 196 870 390 700 .. .. 1 009 640 295 761 792 1 054 .. 330 520

.. 4 400 .. 5 694 .. 5 152 .. .. 4 865 4 171 3 649 5 731 3 882 5 414 .. 4 840 4 865

.. 139 .. 232 .. 341 .. .. 209 202 81 328 196 474 .. 91 289

.. 5 037 5 916 6 572 6 944 6 191 .. .. 7 134 7 662 6 538 7 066 7 501 7 102 .. 6 138 4 219

.. 256 117 224 106 129 .. .. 274 131 193 227 364 239 .. 112 65

Hallands län 1124* 1131* 1311 1321* 1322* 1331*

.. .. 5 987 6 898 .. 6 001

.. .. 503 520 .. 226

.. .. 5 385 4 865 .. 4 290

.. .. 348 289 .. 110

.. .. .. 4 219 .. ..

.. .. .. 65 .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


17

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Västra Götalands län 1331* 1411 1412 1421 1511 1512 1521 1522 1611* 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1621 1622 1623 1721* 1722*

6 001 .. 4 492 5 267 .. 5 205 .. .. .. 5 291 5 390 4 819 5 458 5 502 5 042 5 377 6 272 5 916 .. 4 623

226 .. 143 108 .. 484 .. .. .. 211 107 280 434 578 71 439 1 173 838 .. 305

4 290 .. .. .. .. 3 845 .. .. .. .. .. .. 2 800 3 477 .. 2 708 3 569 2 738 .. ..

110 .. .. .. .. 105 .. .. .. .. .. .. 147 270 .. 105 206 196 .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 074 5 337 .. 5 281 5 389 4 442 .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99 76 .. 211 278 205 .. ..

Värmlands län 1711 1712 1713 1721* 1722* 1723* 1724*

5 565 3 987 .. .. 4 623 .. ..

162 70 .. .. 305 .. ..

4 275 .. .. .. .. .. ..

130 .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Örebro län 1723* 1811 1812 1813 1821*

.. 5 564 5 981 4 945 4 945

.. 122 823 59 457

.. 4 142 5 130 .. 3 829

.. 99 786 .. 321

.. .. 5 457 .. ..

.. .. 244 .. ..

Västmanlands län 0422* 0431* 1821* 1911 1912 1921* 1922*

5 686 5 116 4 945 5 286 3 692 5 289 4 285

737 460 457 964 130 759 268

4 524 4 662 3 829 3 983 2 890 4 077 3 967

446 218 321 635 157 659 246

4 922 .. .. .. .. .. ..

194 .. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


18

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Höstvete

Vårvete

Höstråg

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Dalarnas län 1724* 2011 2012 2019 2122*

.. 4 338 .. .. ..

.. 360 .. .. ..

.. 2 997 .. .. ..

.. 267 .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Gävleborgs län 2111 2121* 2122* 2221* 2331*

.. 4 077 .. .. ..

.. 118 .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västernorrlands län 2211 2212 2221* 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Jämtlands län 2311 2312 2319 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Västerbottens län 2411 2412 2413 2414 2415 2419 2521*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Norrbottens län 2511 2512 2519 2521*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


19

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5b. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Stockholms län 0111 0112 0321* 0322* 0421* 0431*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

3 787 3 463 4 822 3 138 4 066 3 503

560 445 1 117 133 573 354

3 586 3 167 3 770 2 502 3 582 3 298

525 396 681 79 649 501

Uppsala län 0311 0312 0321* 0322* 1921* 1922* 2121*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

4 353 3 525 4 822 3 138 4 637 3 591 2 706

1 126 323 1 117 133 1 021 409 418

3 941 2 616 3 770 2 502 4 238 3 464 2 876

661 178 681 79 1 020 357 352

Södermanlands län 0411 0421* 0422* 0431* 0521*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

4 128 4 066 4 313 3 503 3 224

683 573 544 354 243

3 603 3 582 4 356 3 298 3 418

646 649 586 501 291

Östergötlands län 0511 0512 0513 0514 0515 0521* 0821*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

3 416 3 784 5 464 4 804 4 644 3 224 2 906

118 156 1 036 844 631 243 305

3 724 3 309 5 229 4 485 4 235 3 418 3 218

76 135 348 612 822 291 370

Jönköpings län 0611 0612 0621* 0622* 1322* 1611*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

2 755 3 681 3 591 2 773 3 218 3 998

122 354 274 237 113 107

3 514 3 758 3 829 3 526 3 051 3 441

87 340 288 245 106 126

Kronobergs län 0621* 0622* 0711 0731* 0831* 1131*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

3 591 2 773 3 355 2 770 2 530 3 482

274 237 414 76 127 108

3 829 3 526 3 776 .. .. ..

288 245 477 .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


20

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Kalmar län 0811 0812 0813 0814 0821* 0831*

5 484 4 287 .. .. .. ..

381 216 .. .. .. ..

4 158 3 462 3 467 2 735 2 906 2 530

956 447 236 109 305 127

3 678 .. 3 932 2 423 3 218 ..

355 .. 187 77 370 ..

Gotlands län 0911 0912 0913

4 572 4 807 4 610

204 347 89

3 438 4 170 3 474

482 1 274 363

3 200 3 580 2 872

188 369 136

Blekinge län 0731* 0831* 1011

.. .. 4 846

.. .. 97

2 770 2 530 4 245

76 127 881

.. .. 3 778

.. .. 431

Skåne län 0731* 1111 1112 1121 1122 1123 1124* 1131* 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1221 1222 1321*

.. .. .. 6 902 6 714 5 792 .. .. 7 573 6 633 .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. 164 104 148 .. .. 66 121 .. .. .. .. .. .. ..

2 770 4 991 4 749 5 798 4 810 4 841 4 116 3 482 6 298 5 577 4 943 6 344 4 826 5 704 4 018 5 186 4 987

76 395 278 869 476 690 169 108 988 624 319 732 929 949 160 364 844

.. .. 3 855 5 265 3 381 5 271 4 289 .. 5 439 5 415 4 323 5 004 4 591 5 544 .. 4 637 5 106

.. .. 154 187 112 461 79 .. 170 150 105 150 421 464 .. 156 568

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

4 116 3 482 4 977 4 987 3 218 4 137

169 108 886 844 113 348

4 289 .. 4 454 5 106 3 051 3 732

79 .. 714 568 106 385

Hallands län 1124* 1131* 1311 1321* 1322* 1331*

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


21

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Västra Götalands län 1331* 1411 1412 1421 1511 1512 1521 1522 1611* 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1621 1622 1623 1721* 1722*

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

4 137 .. 3 622 4 035 3 846 4 356 3 590 3 493 3 998 4 442 3 866 3 885 5 384 4 480 4 062 4 432 5 135 4 924 .. 4 068

348 .. 152 96 135 421 101 134 107 416 201 242 328 380 106 530 680 507 .. 402

3 732 3 226 3 377 3 706 3 533 3 998 3 643 3 078 3 441 4 021 3 425 3 700 4 260 4 055 3 298 4 021 5 216 4 811 1 654 3 505

385 136 249 197 135 647 159 158 126 418 214 377 453 582 158 760 1 180 801 82 457

Värmlands län 1711 1712 1713 1721* 1722* 1723* 1724*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

4 062 3 123 3 013 .. 4 068 2 051 2 169

381 238 166 .. 402 110 97

3 724 2 696 2 237 1 654 3 505 2 018 1 698

460 303 144 82 457 88 79

Örebro län 1723* 1811 1812 1813 1821*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

2 051 4 082 4 901 2 959 4 067

110 214 1 098 147 551

2 018 3 473 4 901 3 465 4 201

88 259 1 093 163 647

Västmanlands län 0422* 0431* 1821* 1911 1912 1921* 1922*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

4 313 3 503 4 067 4 488 3 328 4 637 3 591

544 354 551 1 000 234 1 021 409

4 356 3 298 4 201 4 368 3 206 4 238 3 464

586 501 647 1 002 306 1 020 357

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


22

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Dalarnas län 1724* 2011 2012 2019 2122*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

2 169 3 297 2 967 .. 1 958

97 792 161 .. 168

1 698 3 113 3 650 .. 1 836

79 652 81 .. 104

Gävleborgs län 2111 2121* 2122* 2221* 2331*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

2 741 2 706 1 958 2 762 ..

374 418 168 323 ..

2 210 2 876 1 836 .. ..

185 352 104 .. ..

Västernorrlands län 2211 2212 2221* 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

1 905 2 025 2 762 ..

105 293 323 ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Jämtlands län 2311 2312 2319 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

2 967 2 482 .. ..

473 105 .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Västerbottens län 2411 2412 2413 2414 2415 2419 2521*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

2 385 2 656 2 912 2 291 .. .. ..

208 157 287 148 .. .. ..

.. .. 2 700 .. .. .. ..

.. .. 82 .. .. .. ..

Norrbottens län 2511 2512 2519 2521*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

2 519 2 329 .. ..

499 112 .. ..

2 715 .. .. ..

152 .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


23

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5c. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Stockholms län 0111 0112 0321* 0322* 0421* 0431*

4 920 5 871 5 984 .. 3 579 4 665

104 68 99 .. 215 133

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Uppsala län 0311 0312 0321* 0322* 1921* 1922* 2121*

.. .. 5 984 .. .. .. ..

.. .. 99 .. .. .. ..

.. 3 951 .. .. .. .. ..

.. 92 .. .. .. .. ..

Södermanlands län 0411 0421* 0422* 0431* 0521*

5 004 3 579 .. 4 665 4 864

258 215 .. 133 182

2 459 .. .. .. ..

80 .. .. .. ..

Östergötlands län 0511 0512 0513 0514 0515 0521* 0821*

.. 4 651 5 931 5 482 5 420 4 864 4 034

.. 109 319 436 404 182 201

.. .. .. .. 2 838 .. 2 739

.. .. .. .. 97 .. 123

Jönköpings län 0611 0612 0621* 0622* 1322* 1611*

.. 4 377 4 722 3 560 .. ..

.. 159 142 86 .. ..

.. 3 433 3 066 .. .. ..

.. 118 99 .. .. ..

Kronobergs län 0621* 0622* 0711 0731* 0831* 1131*

4 722 3 560 4 297 .. .. ..

142 86 306 .. .. ..

3 066 .. .. .. .. ..

99 .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


24

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Kalmar län 0811 0812 0813 0814 0821* 0831*

5 096 4 184 4 325 .. 4 034 ..

520 252 146 .. 201 ..

.. .. .. .. 2 739 ..

.. .. .. .. 123 ..

Gotlands län 0911 0912 0913

4 079 5 098 3 897

295 647 200

.. .. ..

.. .. ..

Blekinge län 0731* 0831* 1011

.. .. 4 811

.. .. 435

.. .. ..

.. .. ..

Skåne län 0731* 1111 1112 1121 1122 1123 1124* 1131* 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1221 1222 1321*

.. 5 288 4 673 .. 5 070 6 231 .. .. .. .. .. .. 6 831 .. .. .. 5 944

.. 100 88 .. 84 117 .. .. .. .. .. .. 123 .. .. .. 404

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Hallands län 1124* 1131* 1311 1321* 1322* 1331*

.. .. 5 929 5 944 .. 5 524

.. .. 438 404 .. 122

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


25

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Västra Götalands län 1331* 1411 1412 1421 1511 1512 1521 1522 1611* 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1621 1622 1623 1721* 1722*

5 524 .. .. .. 4 835 4 988 .. .. .. 5 043 .. 5 093 5 058 5 268 .. 4 991 5 962 5 646 .. 5 172

122 .. .. .. 66 190 .. .. .. 143 .. 222 207 219 .. 224 227 211 .. 161

.. .. .. .. .. 4 157 .. .. .. 3 707 2 751 3 339 .. 3 697 .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. 92 .. .. .. 91 65 99 .. 127 .. .. .. .. .. ..

Värmlands län 1711 1712 1713 1721* 1722* 1723* 1724*

.. .. .. .. 5 172 .. ..

.. .. .. .. 161 .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Örebro län 1723* 1811 1812 1813 1821*

.. 5 058 5 485 .. ..

.. 80 190 .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västmanlands län 0422* 0431* 1821* 1911 1912 1921* 1922*

.. 4 665 .. 5 157 .. .. ..

.. 133 .. 90 .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


26

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

5c forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, spannmål 5c cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals Område

Rågvete

Blandsäd

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Dalarnas län 1724* 2011 2012 2019 2122*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Gävleborgs län 2111 2121* 2122* 2221* 2331*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

2 325 .. .. .. ..

72 .. .. .. ..

Västernorrlands län 2211 2212 2221* 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Jämtlands län 2311 2312 2319 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Västerbottens län 2411 2412 2413 2414 2415 2419 2521*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Norrbottens län 2511 2512 2519 2521*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


27

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6a. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

.. .. .. .. 2 721 ..

.. .. .. .. 116 ..

1 818 1 809 2 006 .. 1 794 1 856

372 174 715 .. 270 168

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

2 138 .. 2 006 .. 1 978 1 901 ..

602 .. 715 .. 513 114 ..

Södermanlands län 0411 0421* 0422* 0431* 0521*

2 872 2 721 .. .. ..

135 116 .. .. ..

2 055 1 794 2 057 1 856 ..

195 270 425 168 ..

Östergötlands län 0511 0512 0513 0514 0515 0521* 0821*

.. .. 3 528 2 955 2 990 .. ..

.. .. 773 584 251 .. ..

.. .. 1 934 1 759 1 868 .. ..

.. .. 189 287 516 .. ..

Jönköpings län 0611 0612 0621* 0622* 1322* 1611*

.. 3 483 .. .. .. ..

.. 71 .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Kronobergs län 0621* 0622* 0711 0731* 0831* 1131*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Stockholms län 0111 0112 0321* 0322* 0421* 0431* Uppsala län 0311 0312 0321* 0322* 1921* 1922* 2121*

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


28

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Kalmar län 0811 0812 0813 0814 0821* 0831*

3 921 3 211 3 242 .. .. ..

617 101 67 .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Gotlands län 0911 0912 0913

2 944 3 395 3 106

205 615 103

1 710 2 000 1 936

88 307 78

Blekinge län 0731* 0831* 1011

.. .. 3 964

.. .. 225

.. .. 1 945

.. .. 146

Skåne län 0731* 1111 1112 1121 1122 1123 1124* 1131* 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1221 1222 1321*

.. 4 214 .. 4 366 3 962 3 307 .. .. 4 179 4 030 3 417 3 911 3 710 3 988 .. 3 886 3 504

.. 135 .. 576 277 365 .. .. 758 404 202 532 603 765 .. 217 253

.. .. .. .. .. 1 817 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 929

.. .. .. .. .. 181 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 143

Hallands län 1124* 1131* 1311 1321* 1322* 1331*

.. .. .. 3 504 .. ..

.. .. .. 253 .. ..

.. .. 1 817 1 929 .. 2 292

.. .. 155 143 .. 105

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


29

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops Område

Västra Götalands län 1331* 1411 1412 1421 1511 1512 1521 1522 1611* 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1621 1622 1623 1721* 1722* Värmlands län 1711 1712 1713 1721* 1722* 1723* 1724* Örebro län 1723* 1811 1812 1813 1821* Västmanlands län 0422* 0431* 1821* 1911 1912 1921* 1922*

Höstraps

Vårraps

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 849 .. 2 652 2 547 2 376 .. .. 3 188 3 290 .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. 157 .. 128 187 136 .. .. 507 395 .. ..

2 292 .. .. .. .. 1 706 .. .. .. 1 876 .. .. 2 076 2 061 .. 1 807 1 861 1 916 .. 1 768

105 .. .. .. .. 163 .. .. .. 87 .. .. 79 178 .. 183 321 217 .. 112

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

1 935 .. .. .. 1 768 .. ..

130 .. .. .. 112 .. ..

.. .. 2 355 .. ..

.. .. 119 .. ..

.. 2 205 2 175 .. 1 756

.. 73 527 .. 246

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

2 057 1 856 1 756 1 792 .. 1 978 1 901

425 168 246 597 .. 513 114

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


30

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Dalarnas län 1724* 2011 2012 2019 2122*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Gävleborgs län 2111 2121* 2122* 2221* 2331*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västernorrlands län 2211 2212 2221* 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Jämtlands län 2311 2312 2319 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Västerbottens län 2411 2412 2413 2414 2415 2419 2521*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Norrbottens län 2511 2512 2519 2521*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


31

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6b. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Stockholms län 0111 0112 0321* 0322* 0421* 0431*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Uppsala län 0311 0312 0321* 0322* 1921* 1922* 2121*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. 1 323

.. .. .. .. .. .. 85

Södermanlands län 0411 0421* 0422* 0431* 0521*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Östergötlands län 0511 0512 0513 0514 0515 0521* 0821*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Jönköpings län 0611 0612 0621* 0622* 1322* 1611*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Kronobergs län 0621* 0622* 0711 0731* 0831* 1131*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


32

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

6b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Kalmar län 0811 0812 0813 0814 0821* 0831*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Gotlands län 0911 0912 0913

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

Blekinge län 0731* 0831* 1011

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

Skåne län 0731* 1111 1112 1121 1122 1123 1124* 1131* 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1221 1222 1321*

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Hallands län 1124* 1131* 1311 1321* 1322* 1331*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


33

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

6b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Västra Götalands län 1331* 1411 1412 1421 1511 1512 1521 1522 1611* 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1621 1622 1623 1721* 1722*

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Värmlands län 1711 1712 1713 1721* 1722* 1723* 1724*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Örebro län 1723* 1811 1812 1813 1821*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västmanlands län 0422* 0431* 1821* 1911 1912 1921* 1922*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


34

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

6b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, oljeväxter 6b cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops Område

Höstrybs

Vårrybs

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Dalarnas län 1724* 2011 2012 2019 2122*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. 1 401 .. .. ..

.. 275 .. .. ..

Gävleborgs län 2111 2121* 2122* 2221* 2331*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västernorrlands län 2211 2212 2221* 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Jämtlands län 2311 2312 2319 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Västerbottens län 2411 2412 2413 2414 2415 2419 2521*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Norrbottens län 2511 2512 2519 2521*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


35

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, ärter och oljelin 7. Standard yield for yield survey districts in 2014, peas and oil flax Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Stockholms län 0111 0112 0321* 0322* 0421* 0431*

2 489 .. 2 940 .. 2 247 2 749

192 .. 473 .. 234 144

.. .. 2 025 .. .. ..

.. .. 113 .. .. ..

Uppsala län 0311 0312 0321* 0322* 1921* 1922* 2121*

2 948 .. 2 940 .. 2 237 2 508 ..

402 .. 473 .. 333 104 ..

.. .. 2 025 .. .. .. ..

.. .. 113 .. .. .. ..

Södermanlands län 0411 0421* 0422* 0431* 0521*

2 641 2 247 2 505 2 749 ..

235 234 246 144 ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Östergötlands län 0511 0512 0513 0514 0515 0521* 0821*

.. .. 3 336 2 802 2 765 .. ..

.. .. 648 522 241 .. ..

.. .. 2 028 1 957 2 239 .. ..

.. .. 341 247 345 .. ..

Jönköpings län 0611 0612 0621* 0622* 1322* 1611*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Kronobergs län 0621* 0622* 0711 0731* 0831* 1131*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


36

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

7 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, ärter och oljelin 7 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, peas and oil flax Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Kalmar län 0811 0812 0813 0814 0821* 0831*

3 511 .. .. .. .. ..

390 .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Gotlands län 0911 0912 0913

.. 3 465 ..

.. 425 ..

.. .. ..

.. .. ..

Blekinge län 0731* 0831* 1011

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

Skåne län 0731* 1111 1112 1121 1122 1123 1124* 1131* 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1221 1222 1321*

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Hallands län 1124* 1131* 1311 1321* 1322* 1331*

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


37

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

7 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, ärter och oljelin 7 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, peas and oil flax Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

Västra Götalands län 1331* 1411 1412 1421 1511 1512 1521 1522 1611* 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1621 1622 1623 1721* 1722*

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 190 3 071 2 073 .. 2 527 3 212 2 744 .. 2 660

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 109 119 183 .. 112 151 124 .. 118

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Värmlands län 1711 1712 1713 1721* 1722* 1723* 1724*

.. .. .. .. 2 660 .. ..

.. .. .. .. 118 .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Örebro län 1723* 1811 1812 1813 1821*

.. .. 3 454 .. 2 684

.. .. 298 .. 180

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västmanlands län 0422* 0431* 1821* 1911 1912 1921* 1922*

2 505 2 749 2 684 2 375 .. 2 237 2 508

246 144 180 286 .. 333 104

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


38

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

7 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, ärter och oljelin 7 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, peas and oil flax Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, Antal 1) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 1) företag

.. 2 099 .. .. ..

.. 137 .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Gävleborgs län 2111 2121* 2122* 2221* 2331*

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västernorrlands län 2211 2212 2221* 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Jämtlands län 2311 2312 2319 2331*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Västerbottens län 2411 2412 2413 2414 2415 2419 2521*

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Norrbottens län 2511 2512 2519 2521*

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Dalarnas län 1724* 2011 2012 2019 2122*

Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %. * Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


39

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor 8. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet Område

Matpotatis

1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, Antal 2) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. 22 318 .. .. .. 19 280 18 829

.. 80 .. .. .. 80 244

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Östergötlands län 0511 0512 0513 0514 0515 0521* 0821*

.. .. 35 855 41 906 30 599 .. ..

.. .. 731 140 54 .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Jönköpings län 0611 0612 0621* 0622* 1322* 1611*

.. .. 24 990 .. .. 27 478

.. .. 174 .. .. 137

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Kronobergs län 0621* 0622* 0711 0731* 0831* 1131*

24 990 .. .. .. .. ..

174 .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Stockholms län 0111 0112 0321* 0322* 0421* 0431* Uppsala län 0311 0312 0321* 0322* 1921* 1922* 2121* Södermanlands län 0411 0421* 0422* 0431* 0521*

* Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


40

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor 8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet Område

Matpotatis

1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, Antal 2) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Kalmar län 0811 0812 0813 0814 0821* 0831*

35 015 .. 21 936 .. .. ..

203 .. 77 .. .. ..

39 185 .. .. .. .. ..

304 .. .. .. .. ..

53 589 .. .. .. .. ..

928 .. .. .. .. ..

Gotlands län 0911 0912 0913

.. 28 893 32 998

.. 231 284

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

Blekinge län 0731* 0831* 1011

.. .. 28 287

.. .. 96

.. .. 33 807

.. .. 554

.. .. 58 305

.. .. 1 608

Skåne län 0731* 1111 1112 1121 1122 1123 1124* 1131* 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1221 1222 1321*

.. 34 531 39 875 35 890 .. 32 110 30 566 .. 35 706 39 955 29 996 32 899 34 685 .. .. 32 452 34 231

.. 582 157 424 .. 274 136 .. 282 145 130 171 540 .. .. 694 916

.. 38 505 36 758 36 657 .. .. .. .. .. .. 34 382 .. .. .. .. .. ..

.. 643 285 179 .. .. .. .. .. .. 108 .. .. .. .. .. ..

.. 56 867 52 221 61 549 57 768 54 997 56 213 .. 62 800 57 847 56 487 63 381 56 701 59 224 55 165 58 279 58 134

.. 2 718 723 7 087 2 765 2 396 339 .. 6 202 2 864 1 502 4 523 3 466 4 861 127 2 402 1 664

Hallands län 1124* 1131* 1311 1321* 1322* 1331*

30 566 .. 31 724 34 231 .. ..

136 .. 338 916 .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

56 213 .. .. 58 134 .. ..

339 .. .. 1 664 .. ..

* Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


41

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor 8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet Område

Matpotatis

1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, Antal 2) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Västra Götalands län 1331* 1411 1412 1421 1511 1512 1521 1522 1611* 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1621 1622 1623 1721* 1722*

.. .. .. .. .. .. .. .. 27 478 34 426 .. .. 34 553 .. .. 30 335 31 089 32 278 .. 29 127

.. .. .. .. .. .. .. .. 137 236 .. .. 285 .. .. 320 210 281 .. 106

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Värmlands län 1711 1712 1713 1721* 1722* 1723* 1724*

27 686 .. .. .. 29 127 .. 8 952

187 .. .. .. 106 .. 135

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Örebro län 1723* 1811 1812 1813 1821*

.. .. 31 620 .. ..

.. .. 355 .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västmanlands län 0422* 0431* 1821* 1911 1912 1921* 1922*

.. .. .. .. .. .. 19 280

.. .. .. .. .. .. 80

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

* Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


42

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2014, potatis och sockerbetor 8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet Område

Matpotatis

1)

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Normskörd, Antal 2) kg/ha företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Normskörd, kg/ha

Antal 2) företag

Dalarnas län 1724* 2011 2012 2019 2122*

8 952 26 668 28 857 .. ..

135 339 318 .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Gävleborgs län 2111 2121* 2122* 2221* 2331*

22 572 18 829 .. 20 449 ..

142 244 .. 135 ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Västernorrlands län 2211 2212 2221* 2331*

.. .. 20 449 ..

.. .. 135 ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Jämtlands län 2311 2312 2319 2331*

18 523 .. .. ..

147 .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

Västerbottens län 2411 2412 2413 2414 2415 2419 2521*

19 757 .. 18 606 .. .. .. ..

231 .. 174 .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. ..

Norrbottens län 2511 2512 2519 2521*

16 066 21 318 .. ..

336 170 .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

* Skördeområdet delat av länsgräns. 1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.


43

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall första skörd, återväxt och totalt 9. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses first cut, regrowth and total Område

Första skörd

Återväxt

Totalt

Tioårsmedelvärde, kg/ha

Antal företag

Tioårsmedelvärde, kg/ha

Antal företag

Tioårsmedelvärde, kg/ha

Antal företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

3 200 3 258 3 016 3 204 3 247

171 228 250 364 358

849 1 685 1 829 2 223 2 052

101 152 172 299 287

4 106 4 935 4 909 5 359 5 254

178 249 255 383 354

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

2 912 3 441 3 493 3 661 3 579

202 349 237 104 668

1 972 2 266 2 288 1 901 2 363

175 293 201 88 539

4 943 5 752 5 796 5 522 5 884

212 354 256 121 618

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

3 249 3 128 2 947 3 412 3 374

298 932 338 185 122

3 031 2 242 1 147 1 615 1 316

247 692 185 101 75

6 307 5 343 4 092 5 032 4 680

296 858 313 184 125

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

3 318 3 267 3 165 3 266 2 842 2 685

206 261 234 167 315 130

1 138 1 162 813 .. 1 154 ..

118 147 115 .. 177 ..

4 501 4 397 4 017 4 156 4 027 3 834

174 232 228 157 253 131

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

3 632 3 672 3 214 3 210 3 167 3 105 3 177 2 776

374 774 619 1 006 1 664 574 632 482

3 164 2 473 2 832 1 610 1 998 1 195 967 1 106

292 633 492 635 1 311 305 345 284

6 802 6 167 6 016 4 770 5 098 4 318 4 134 3 940

355 716 579 962 1 559 487 543 414

Hela Riket 2014

3 224

6 115

1 848

4 302

5 041

6 086

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

3 248 3 079 3 057 3 111 3 106

6 142 3 700 3 763 3 803 3 835

1 829 2 010 1 909 1 777 1 701

4 293 2 527 2 564 2 557 2 574

5 047 5 163 5 044 4 889 4 807

6 260 4 035 4 317 4 357 3 835

1)

1, 2)

Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %. 1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 2) Antal jordbruksföretag där återväxt skördats en eller flera gånger. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.

1)


44

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstvete och vårvete 10a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter wheat and spring wheat Område

Höstvete

Vårvete

Tioårsmedelvärde kg/ha konv/ord

1)

Antal 2) företag

Tioårsmedelvärde kg/ha

konv/ord

1)

Antal 2) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

5 079 5 671 5 412 6 383 5 249

102 104 102 101 105

753 1 418 1 215 2 067 128

4 193 4 557 4 541 4 866 ..

108 106 107 110 ..

187 786 441 362 ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

4 873 6 080 5 174 6 269 7 438

103 101 103 101 100

103 880 745 336 3 881

.. 4 577 4 421 5 718 5 571

.. 103 103 101 103

.. 221 387 145 1 103

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

6 302 5 910 5 037 5 769 5 433

101 103 104 101 103

596 2 339 286 734 892

4 959 4 492 .. 5 122 4 296

104 122 .. 104 107

417 555 .. 557 664

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

4 549 4 046 .. .. .. ..

106 104 .. .. .. ..

206 85 .. .. .. ..

3 611 .. .. .. .. ..

118 .. .. .. .. ..

132 .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

7 533 6 356 6 196 5 475 5 618 5 115 .. ..

100 101 102 102 103 103 .. ..

3 369 2 573 3 978 5 222 1 125 588 .. ..

5 592 4 868 4 784 4 610 4 160 4 088 .. ..

103 104 120 107 109 116 .. ..

1 229 900 728 2 669 526 336 .. ..

Hela riket 2014

6 321

102

16 627

4 753

109

6 531

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

6 228 6 215 6 213 6 406 6 375

102 102 102 102 102

17 115 10 560 10 542 10 634 10 760

4 753 4 604 4 607 4 757 4 776

108 109 109 108 108

6 044 3 556 3 304 3 463 3 615

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


45

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstråg och höstkorn 10b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter rye and winter barley Område

Höstråg

Höstkorn 1)

Antal 2) företag

kg/ha

Tioårsmedelvärde kg/ha konv/ord

1)

Antal 2) företag

Tioårsmedelvärde konv/ord

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

.. 4 941 4 720 5 988 ..

.. 107 111 102 ..

.. 253 142 436 ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

.. 4 460 4 497 .. 6 488

.. 113 112 .. 101

.. 128 138 .. 1 275

.. 4 973 4 627 .. 6 123

.. 100 100 .. 100

.. 389 363 .. 561

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

.. 5 471 .. 4 834 ..

.. 114 .. 101 ..

.. 374 .. 160 ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

6 714 5 910 5 730 4 747 5 135 4 314 .. ..

102 103 107 106 116 107 .. ..

769 749 782 736 146 131 .. ..

6 351 5 045 5 592 .. .. .. .. ..

100 100 100 .. .. .. .. ..

385 933 247 .. .. .. .. ..

Hela riket 2014

5 855

105

3 339

5 389

100

1 715

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

5 754 5 883 5 816 5 874 5 787

106 106 106 105 105

3 351 2 053 2 051 2 139 2 117

5 244 5 162 5 190 5 420 5 422

100 100 100 100 100

1 713 1 371 1 211 1 012 755

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


46

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, vårkorn och havre 10c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, spring barley and oats Område

Vårkorn

Havre

Tioårsmedelvärde kg/ha konv/ord

1)

Antal 2) företag

Tioårsmedelvärde kg/ha

konv/ord

1)

Antal 2) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

3 915 4 312 4 258 4 847 3 482

101 101 102 102 105

616 1 522 957 1 480 424

3 560 4 025 4 141 4 287 3 616

106 106 109 105 103

503 821 946 1 003 443

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

3 555 3 801 4 045 4 310 5 471

107 101 102 101 101

264 1 021 1 066 453 4 135

3 857 3 557 3 593 4 000 4 981

101 102 106 101 102

365 472 346 198 1 275

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

4 731 4 468 3 665 4 416 4 304

101 102 105 101 101

1 116 2 279 630 988 1 091

4 505 4 369 3 496 4 401 4 373

102 108 113 105 109

821 3 030 650 973 1 031

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

3 374 2 787 2 340 2 881 2 506 2 357

104 104 107 107 103 104

462 467 234 184 387 287

3 494 2 901 .. .. 2 018 2 177

111 108 .. .. 107 105

329 289 .. .. 133 121

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

5 594 4 472 4 802 4 283 3 806 3 314 2 747 2 427

100 101 102 102 103 103 106 103

3 706 3 207 3 024 5 400 2 136 1 158 815 696

5 077 4 119 4 592 4 176 3 721 3 412 2 667 2 078

102 104 107 108 105 109 110 107

1 475 990 3 123 4 526 2 029 1 005 281 238

Hela riket 2014

4 420

102

20 098

4 185

107

13 627

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

4 368 4 382 4 229 4 300 4 243

102 102 102 102 102

20 163 12 268 12 329 12 753 12 884

4 134 4 141 3 983 4 078 4 103

107 106 106 107 107

13 911 8 297 8 637 9 124 9 333

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


47

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, rågvete och blandsäd 10d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, triticale and mixed grain Område

Rågvete

Blandsäd

Tioårsmedelvärde kg/ha konv/ord

1)

Antal 2) företag

Tioårsmedelvärde kg/ha

konv/ord

1)

Antal 2) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

4 932 4 973 4 989 5 605 4 365

103 107 103 104 105

131 121 345 895 148

.. 3 827 .. 3 714 3 346

.. 112 .. 112 104

.. 92 .. 158 127

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

4 236 4 677 4 579 4 791 5 675

102 102 102 100 104

179 604 592 220 509

.. 2 996 .. .. ..

.. 100 .. .. ..

.. 98 .. .. ..

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

5 658 5 276 .. 5 280 ..

101 107 .. 104 ..

489 905 .. 192 ..

.. 3 887 .. .. ..

.. 113 .. .. ..

.. 468 .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

5 860 4 927 5 558 5 087 4 629 4 680 .. ..

102 102 105 105 105 103 .. ..

693 1 348 1 568 960 986 275 .. ..

.. 3 751 4 165 3 762 3 334 3 033 .. 1 841

.. 112 114 117 108 115 .. 107

.. 95 406 364 486 108 .. 77

Hela riket 2014

5 206

104

6 002

3 669

113

1 673

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

5 143 5 043 5 080 5 291 5 362

103 103 103 103 103

6 456 3 504 3 997 4 326 4 442

3 635 3 599 3 465 3 575 3 613

113 114 112 112 112

1 607 946 1 000 1 097 1 177

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


48

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstraps och vårraps 10e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter rape and spring rape Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde kg/ha konv/ord

1)

Antal 2) företag

Tioårsmedelvärde kg/ha

konv/ord

1)

Antal 2) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

2 505 2 548 2 658 3 136 ..

101 101 100 101 ..

181 203 283 961 ..

1 811 2 018 1 925 1 928 ..

101 100 100 101 ..

418 931 653 647 ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

.. 3 386 2 911 3 434 3 561

.. 101 100 100 100

.. 518 603 163 2 916

.. 1 868 1 893 .. 1 966

.. 104 102 .. 100

.. 82 290 .. 340

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

3 022 2 907 .. 2 698 ..

102 105 .. 101 ..

363 1 070 .. 124 ..

2 012 1 862 1 825 2 040 1 869

100 101 101 100 100

239 1 056 193 527 694

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

3 581 3 279 3 017 2 588 3 008 2 751 .. ..

100 101 103 102 102 102 .. ..

2 422 1 815 1 860 883 429 86 .. ..

1 963 1 919 1 893 1 934 1 837 1 878 .. ..

100 102 101 100 102 101 .. ..

364 455 1 400 3 368 444 219 .. ..

Hela riket 2014

3 311

101

7 433

1 919

101

6 281

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

3 289 3 259 3 288 3 317 3 298

101 101 101 101 102

7 457 5 016 4 988 4 707 4 500

1 922 1 877 1 811 1 885 1 959

101 101 101 101 101

6 038 3 514 3 450 3 637 3 794

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


49

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, höstrybs och vårrybs 10f. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter turnip rape and spring turnip rape Område

Höstrybs

Vårrybs

Tioårsmedelvärde kg/ha konv/ord

1)

Antal 2) företag

Tioårsmedelvärde kg/ha

konv/ord

1)

Antal 2) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

1 450 .. .. .. .. ..

106 .. .. .. .. ..

158 .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

.. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. 1 370 .. 1 373 .. ..

.. .. .. 105 .. 107 .. ..

.. .. .. 259 .. 272 .. ..

Hela riket 2014

..

..

..

1 436

108

749

1 873 .. .. .. 1 966

110 .. .. .. 108

182 .. .. .. 163

1 433 1 404 1 385 1 441 1 523

107 107 109 109 109

903 350 459 565 697

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


50

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, oljelin och ärter 10g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, oil flax and peas Område

Oljelin

Ärter Tioårsmedelvärde 1)

Antal 2) företag

1)

Antal 2) företag

kg/ha

.. 1 513 1 577 1 806 ..

.. 101 100 100 ..

.. 132 132 599 ..

2 672 2 980 2 647 3 331 ..

104 105 103 103 ..

163 408 280 610 ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. 3 364 3 423 .. 3 187

.. 103 102 .. 104

.. 251 295 .. 273

.. 1 482 .. .. ..

.. 110 .. .. ..

.. 266 .. .. ..

.. 2 976 .. 3 096 2 562

.. 114 .. 105 107

.. 471 .. 208 245

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

.. .. 1 710 1 510 .. .. .. ..

.. .. 103 101 .. .. .. ..

.. .. 764 437 .. .. .. ..

3 344 3 259 3 174 2 776 2 925 2 525 .. ..

102 102 107 106 115 111 .. ..

264 655 981 1 398 141 172 .. ..

Hela riket 2014

1 652

102

1 364

3 017

107

3 296

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

1 658 1 596 1 565 1 642 1 676

104 102 103 103 104

1 347 1 060 949 806 731

3 023 2 911 2 886 2 962 3 039

107 107 106 107 107

3 587 1 959 2 050 2 251 2 463

kg/ha konv/ord Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

Tioårsmedelvärde konv/ord

Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


51

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall första skörd och återväxt 10h. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses first cut and regrowth Område

Första skörd

Återväxt

Tioårsmedelvärde kg/ha konv/ord

1)

Antal 2) företag

Tioårsmedelvärde kg/ha

konv/ord

1)

Antal 2) företag

Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

3 513 3 520 3 304 3 535 3 322

110 108 110 110 102

122 150 156 228 258

.. 1 874 2 050 2 679 2 185

.. 111 112 121 106

.. 118 115 177 224

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

2 970 3 579 3 693 3 676 3 747

102 104 106 100 105

153 270 171 91 552

2 071 2 465 2 382 .. 2 482

105 109 104 .. 105

138 240 151 .. 469

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

3 301 3 386 3 009 3 708 3 582

102 108 102 109 106

250 575 182 129 82

3 143 2 451 1 191 .. ..

104 109 104 .. ..

217 436 111 .. ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

3 350 3 366 .. .. 2 846 2 757

101 103 .. .. 100 103

136 155 .. .. 230 96

.. 1 224 .. .. 1 322 ..

.. 105 .. .. 115 ..

.. 90 .. .. 152 ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

3 750 3 853 3 558 3 533 3 321 3 219 3 322 2 837

103 105 111 110 105 104 105 102

331 602 374 649 1 194 339 378 353

3 206 2 606 3 209 1 691 2 158 1 120 1 041 1 236

101 105 113 105 108 94 108 112

268 513 303 435 973 230 213 242

Hela riket 2014

3 406

106

4 260

2 033

110

3 250

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

3 453 3 329 3 301 3 333 3 333

110 108 108 107 107

4 254 2 685 2 659 2 553 2 531

2 037 2 178 2 114 2 016 1 953

101 108 111 113 115

3 134 1 849 1 848 1 768 1 762

Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


52

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

10i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, slåttervall total 10i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses total Område

Total slåttervall 1)

Antal 2) företag

Tioårsmedelvärde kg/ha konv/ord Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

4 612 5 439 5 361 6 179 5 444

112 110 109 115 104

138 182 177 231 257

Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

5 120 6 060 6 075 5 658 6 177

104 105 105 102 105

146 287 184 100 530

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

6 468 5 816 4 176 .. ..

103 109 102 .. ..

272 540 172 .. ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

4 383 4 564 .. .. 4 157 3 943

97 104 .. .. 103 103

136 140 .. .. 254 99

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

6 926 6 435 6 829 5 242 5 413 4 366 4 404 4 109

102 104 114 110 106 101 107 104

367 624 392 730 1 146 341 351 386

Hela riket 2014

5 407

107

4 430

2013 3) 2012 3) 2011 3) 2010 3) 2009

5 458 5 475 5 416 5 349 5 287

106 106 107 109 110

4 422 2 922 3 065 2 959 2 531

Anm. Vattenhalt: Slåttervall 16,5 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på. 3) Åren 2009 – 2012 har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.


53

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

11. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2014, majs och åkerbönor 11. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, grain maize and field beans Område

Majs

Åkerbönor Femårsmedelvärde 1)

Antal 2) företag

1)

Antal 2) företag

kg/ha

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. 3 543 ..

.. .. .. 105 ..

.. .. .. 168 ..

.. .. .. .. 6 474

.. .. .. .. 101

.. .. .. .. 136

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..

.. 3 516 .. .. ..

.. 111 .. .. ..

.. 278 .. .. ..

Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. ..

Produktionsområden Götalands s slättbygder Götalands mellanbygder Götalands n slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder M Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland

6 681 .. .. .. .. .. .. ..

101 .. .. .. .. .. .. ..

125 .. .. .. .. .. .. ..

.. .. 3 550 3 199 .. .. .. ..

.. .. 109 114 .. .. .. ..

.. .. 396 154 .. .. .. ..

Hela riket 2014

6 521

101

170

3 480

110

743

2013 2012 2011 2010 2009

6 580 6 496 .. .. ..

101 95 .. .. ..

153 157 .. .. ..

3 247 3 069 2 849 2 893 2 700

113 116 118 120 123

596 457 349 329 295

kg/ha konv/ord Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne

Femårsmedelvärde konv/ord

Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %. 1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget. 2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 5 år som medelvärdet baseras på.


54

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

Kartor 1. Skรถrdeomrรฅden (SKO), sรถdra Sverige 1. Yield survey districts (SKO), southern Sweden 2121

1724

2011

2012

0322

1922 1723 1713

1912

1723

0312 0311

1921 1813

0112 0321

1712 1911

1721 1712

1812

1722

1721

0111 0422

1821

1711

0322

0431

0111

0411 1811

0421 0521

1522 1512

1616

1615

1412

1617

1623

0515 0514

1622

1411

1621

1421

0513

1614 1613

0821

1612

0512

1611

0612

0511

0821

0913

1521

0912

1511 0912 0814

0611

0622

1331

0911 0912

1322 0621 1311

0813 0831

1322 0621

0911

0711

0812 0831

1131

0811

1321

0731

1131 0731 1124 1222

1131 1112

1123

1121 1216

1221 1111 1215

1214 1213 1211

1212

0831 0731

1122 1121

1011

1011

0811

0913


55

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

2. Skรถrdeomrรฅden (SKO), norra Sverige 2. Yield survey districts (SKO), northern Sweden

2519 2521

2512

2511

2521 2419

2415 2413

2412

2414 2411

2312

2211

2319 2212 2311 2331

2331

2331

2221

2331

2221

2019

2012

2111

2121

1724 2122 2122

1724

2011

2121


56

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

3. Produktionsområden (PO8) 3. Production areas (PO8)

8

7

6

1 2 3 4 5 6 7 8

4

3 5

1

2

Götalands södra slättbygder Götalands mellanbygder Götalands norra slättbygder Svealands slättbygder Götalands skogsbygder Mellersta Sveriges skogsbygder Nedre Norrland Övre Norrland


Statens Jordbruksverk

57

JO 15 SM 1401

4. Hรถstvete. Normskรถrd fรถr SKO i procent av riksnormskรถrd 4. Winter wheat. Standard yield for SKO in per cent of the whole country


Statens Jordbruksverk

58

JO 15 SM 1401

5. Vรฅrvete. Normskรถrd fรถr SKO i procent av riksnormskรถrd 5. Spring wheat. Standard yield for SKO in per cent of the whole country


Statens Jordbruksverk

59

JO 15 SM 1401

6. Hรถstrรฅg. Normskรถrd fรถr SKO i procent av riksnormskรถrd 6. Winter rye. Standard yield for SKO in per cent of the whole country


Statens Jordbruksverk

60

JO 15 SM 1401

7. Vรฅrkorn. Normskรถrd fรถr SKO i procent av riksnormskรถrd 7. Spring barley. Standard yield for SKO in per cent of the whole country


Statens Jordbruksverk

61

JO 15 SM 1401

8. Havre. Normskรถrd fรถr SKO i procent av riksnormskรถrd 8. Oats. Standard yield for SKO in per cent of the whole country


Statens Jordbruksverk

62

JO 15 SM 1401


63

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

Fakta om statistiken Sedan 1961 har normskördar beräknats årligen för ett antal grödor. Syftet med normskördeberäkningarna är att visa den skörd som man kan förvänta sig under normala odlings- och väderbetingelser. Denna information är tillsammans med information om det faktiska skördeutfallet av värde för bl.a. bedömningar av årsmånens inverkan på jordbrukarnas och hela jordbrukssektorns samlade produktionsutfall. Normskördarna kan också tillsammans med preliminära grödarealer ge en första prognos för årets totalskördar. Normskördar beräknas för skördeområden (SKO), län, produktionsområden och hela riket.

Detta omfattar statistiken Definitioner och förklaringar Med normskörden för en gröda inom ett område menas den hektarskörd man normalt kan räkna med i området. Skördeutfallet beror på ett stort antal faktorer, både sådana som är relativt konstanta över tiden och sådana som förändras efterhand. En viktig faktor, som varierar starkt och oregelbundet mellan åren, är den s.k. årsmånen. Med årsmån avses inverkan på växtodlingen av olika väderleksbetingelser, såsom temperatur, ljus, nederbörd, vind och växtskadegörare. Beräkningarna baseras inte på någon enskild statistisk undersökning utan är en beräkningsmodell som utgår från 15 alternativt 10 tidigare års skattningar av hektarskördar. Det finns således ingen undersökningspopulation för denna statistik. Den population som statistiken avser utgörs av de jordbruksföretag i landet som 2014 odlar de grödor för vilka normskördar redovisas. Resultaten baseras på skördeuppgifter från ekologiskt och konventionellt odlade arealer utifrån den fördelning av odlingen som finns i landet. Uppgifter redovisas totalt för riket samt för skördeområden, län och produktionsområden och för följande grödor: - Spannmål: höstvete, vårvete, råg, höstkorn, vårkorn, havre, rågvete, blandsäd - Potatis: matpotatis och potatis för stärkelse - Oljeväxter: höstraps, vårraps, höstrybs, vårrybs och oljelin - Sockerbetor - Trindsäd: ärter - Slåttervall: trimmat tioårsmedelvärde (riket, län och produktionsområden) Från och med år 2008 redovisas medelvärden för skörd per hektar från konventionellt odlade arealer. Skörd från arealer som odlats ekologiskt påverkar inte dessa resultat. Via en kvot jämförs dessa konventionella medelvärden med motsvarande medelvärden från den ordinarie skördeundersökningen, där både ekologisk och konventionell odling ingår i underlaget. Medelvärden för skörd från konventionellt odlade arealer redovisas totalt för riket samt för län och produktionsområden.

Så görs statistiken Normskördar beräknas årligen för flertalet av de grödor för vilka skördeskattningar redovisas och för sockerbetor. För varje område och gröda redovisas ett värde, förutsatt att grödan odlas i nämnvärd omfattning. Beräkningar sker enligt olika modeller beroende på antal år grödan ingått i underlaget för skördestatistiken. Då tillräckligt underlag finns används en regressionsmodell och för övriga grödor framräknas ett medelvärde. Normskörden i ett område, baserad på regressionsmodellen, beräknas som medeltalet av hektarskördarna enligt skördeskattningarna (leveransuppgifter för sockerbetor) under de senaste 15 åren


64

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

före det aktuella normskördeåret plus en beräknad skördeutveckling från 15årsperiodens mitt till och med det aktuella skördeåret. Antalet jordbruksföretag med skördeuppgift måste vara minst fem för varje enskilt år som ingår i beräkningsunderlaget. Antalet år med tillräckligt antal jordbruksföretag måste vara minst tio. Vid beräkningen används en regressionsmodell med årtal som förklarande variabel och en stabiliseringsvariabel. Skördeutvecklingen beskrivs med en rät linje, den s.k. trendlinjen. Resultat i ett område baserade på medelvärdesmodellen beräknas som medelvärden av de senaste 10 årens hektarskördar frånsett den lägsta och den högsta hektarskörden under perioden. Metoden benämns ”trimmat tioårsmedelvärde”. Vid beräkningen av femårsmedelvärden måste antalet jordbruksföretag vara minst tio för varje enskilt år av de fem år som ingår i beräkningsunderlaget.

Statistikens tillförlitlighet Normskördeberäkningarna baseras inte på någon särskilt genomförd statistisk undersökning. I beräkningarna används resultaten från de senaste årens skördeundersökningar, som är statistiska urvalsundersökningar. Tillförlitligheten i normskördeberäkningarna beror därför dels av de urvals-, täcknings-, mät-, bortfalls- och bearbetningsfel som finns i dessa undersökningar dels av det modellfel som finns i beräkningarna. Av felen i skördeundersökningarna torde främst urvalsfel men till viss del även mätfel påverka tillförlitligheten i statistiken. Se vidare i motsvarande Beskrivning av statistiken för ”Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter” (produkt JO0601), ”Skörd av potatis” (produkt JO0603), ”Skörd av slåttervall” (produkt JO0606) respektive ”Skörd för ekologisk och konventionell odling (produkt JO0608). Metoden för skördestatistikens urvalsundersökningar förändrades under senare delen av 1990-talet, vilket framförallt för potatis har påverkat nivån på skattningarna. I de redovisade normskördarna finns därför en effekt av denna förändring. Fr.o.m. 2007 års normskörd justerades regressionsmodellen så att metodbytet beaktas och på så vis anpassas normskörden numera till den nu använda metodens skördenivå. Regressionsmodellen bygger på antagandet att årets hektarskörd följer den trend som den aktuella grödan visat de senaste 15 åren. Den använda modellen är flexibel och reagerar bl.a. på trendbrott. Eventuella modellfel kan inte kvantifieras. Osäkerhetsmått redovisas inte. På läns-, produktionsområdes- och riksnivå är normskördarna säkrare bestämda än på SKO-nivå. Antal företag med skördeuppgift som utgjort underlag för beräkningen redovisas dock, vilket kan ge viss vägledning om säkerheten.

Bra att veta Normskördarna bygger på uppgifter från övrig skördestatistik varför jämförbarheten med denna i princip är god. För potatis föreligger dock vissa skillnader mellan hektarskörden i den ordinarie skördestatistiken och motsvarande normskörd. För matpotatis avser normskörden hektarskörd av höst- och vinterpotatis. Vid beräkning av normskörd ingår inte färskpotatisodlingar eller odlingar mindre än 0,5 hektar. Areal angiven som vändteg ingår inte heller i normskördeberäkningarna, vare sig för matpotatis eller potatis för stärkelse, utan hektarskörden beräknas för den satta arealen. Spannmål redovisas numera med 14,0 % vattenhalt. Tidigare år har spannmål visats vid 15,0 % vattenhalt. Ändringen har efterfrågats bland användare av


65

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

skördestatistiken. Det är en anpassning till den vattenhalt som oftast används vid redovisning av skördeuppgifter för spannmål.

Annan statistik De slutliga skördeuppgifterna avseende 2013 för olika grödor har redovisats i det statistiska meddelandet ”Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013. Slutlig statistik” (JO 16 SM 1401). Preliminära uppgifter avseende 2014 kommer att publiceras under hösten 2014 och slutliga uppgifter under våren 2015. Elektronisk publicering Detta Statistiska meddelande finns kostnadsfritt åtkomligt på Jordbruksverkets webbplats http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken samt på SCB:s webbplats http://www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske. Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken.


66

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

In English Summary If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”. This report contains standard yields for yield survey districts, counties, production areas and the whole country referring to the 2014 cultivation season. The standard yields are based on yield data from organic and non-organic farming according to the Swedish crop yield survey and for data on yields of sugar beet from Nordic Sugar. Standard yields are calculated every year for cereals, peas, potatoes, oilseed crops and sugar beet. The standard yield is an estimate of the yield that can be expected if the weather and other conditions that influence the crops are normal. For temporary grasses there are no complete time series of yield data that can be used as a basis for calculating standard yields. In its place trimmed ten year means are presented. Non-organic yields per hectare are calculated as trimmed ten year means for cereals, dried pulses, oilseed crops and temporary grasses. For grain maize and field beans, five year means are calculated. Two points (..) in the tables mean that basic data (number of observations) is not sufficient to calculate standard yields with acceptable accuracy or that the crop is nonexistent in the area concerned.

List of tables Explanation of symbols 7 1a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals 8 1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals 9 1c. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, cereals 10 2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, oilseed crops 11 2b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, oilseed crops 12 3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, peas and oil flax 13 4. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2014, potatoes and sugar beet 14 5a. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals 15 5b. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals 19 5c. Standard yield for yield survey districts in 2014, cereals 23 6a. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops 27 6b. Standard yield for yield survey districts in 2014, oilseed crops 31 7. Standard yield for yield survey districts in 2014, peas and oil flax 35 8. Standard yield for yield survey districts in 2014, potatoes and sugar beet 39


67

Statens Jordbruksverk

JO 15 SM 1401

9. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses first cut, regrowth and total 43 10a. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter wheat and spring wheat 44 10b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter rye and winter barley 45 10c. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, spring barley and oats 46 10d. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, triticale and mixed grain 47 10e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter rape and spring rape 48 10f. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, winter turnip rape and spring turnip rape 49 10g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, oil flax and peas 50 10h. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses first cut and regrowth 51 10i. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, temporary grasses total 52 11. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Five year mean for counties, production areas and Sweden in 2014, grain maize and field beans 53

List of terms Antal företag Blandsäd Ekologisk Femårsmedelvärde Första skörd Havre Hela riket Höstkorn Höstraps Höstrybs Höstråg Höstvete Kg/ha Konventionell Län Majs Matpotatis

Number of holdings Mixed grain Organic Five year mean First cut Oats The whole country Winter barley Winter rape Winter turnip rape Winter rye Winter wheat Yield per hectare, kg Non-organic, conventional County Grain maize Table potatoes


Statens Jordbruksverk

68 Normskörd Oljelin Oljeväxter Ordinarie Potatis för stärkelse Produktionsområde (prodomr) Rågvete Skördeområde (SKO) Slåttervall Sockerbetor Spannmål Trindsäd Trimmat tioårsmedelvärde Vattenhalt Vårkorn Vårraps Vårrybs Vårvete Åkerbönor Återväxt Ärter Övriga grödor

JO 15 SM 1401

Standard yield Oil flax Oilseed crops Ordinary Potatoes for processing of starch Production area Triticale Yield survey district Temporary grasses Sugar beet Cereals Dried pulses Trimmed ten year mean Moisture content Spring barley Spring rape Spring turnip rape Spring wheat Field beans Regrowth Peas Other crops

JO15SM1401  
JO15SM1401  

This is the description