Page 1

Biologiska växtskyddsmedel i växthus

2019

Registrerade nyttodjur och produkter mot skadedjur Art

Organismtyp

Produktnamn

Användning

Amblyseius andersoni

rovkvalster

Andersoni-Rovmide

kvalster

Anagyrus fusciventris

parasitstekel

Anagyrus fusciventris

Aphidius colemani 

parasitstekel

Kontakta din nyttodjursleverantör 

bladlöss

Aphidius ervi 

parasitstekel

2

Kontakta din nyttodjursleverantör 

bladlöss

Aphidoletes aphidimyza 1

bladlusgallmygga

Kontakta din nyttodjursleverantör 2

bladlöss

Bacillus thuringiensis kurstaki ABTS-351

bakterie

DiPel DF

fjärilslarver

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis

bakterie

Gnatrol

sorgmyggelarver

Bacillus thuringiensis var. kurstaki/aizawai

bakterie

Turex 50 WP

fjärilslarver

Beauveria bassiana GHA

svamp

BotaniGard WP

vita flygare/mjöllöss

Chrysoperla carnea 1

guldögonslända

Kontakta din nyttodjursleverantör 2

bladlöss m.m.

Coccophagus lycimnia

parasitstekel

Coccophagus lycimnia

sköldlöss

Cryptolaemus montrouzieri 1

nyckelpiga

Kontakta din nyttodjursleverantör 2

ullöss, sköldlöss

Dacnusa sibirica

parasitstekel

Kontakta din nyttodjursleverantör 

minerarflugelarver

1

1

Diglyphus isaea

1

ullöss, sköldlöss 2

2

parasitstekel

Kontakta din nyttodjursleverantör 

minerarflugelarver

Encarsia formosa 1

parasitstekel

Kontakta din nyttodjursleverantör 2

mjöllöss

Encarsia citrina

parasitstekel

Encarsia citrina

ullöss, sköldlöss

Eretmocerus eremicus1

parasitstekel

Kontakta din nyttodjursleverantör 2

mjöllöss

Franklinothrips vespiformis

rovtrips

Franklinothrips vespiformis

trips

Heterorhabditis bacteriophora

nematod

Nemasys G, Nema Top

rovkvalster

Kontakta din nyttodjursleverantör 

sorgmyggelarver, trips m.m.

1

Hypoaspis miles (Stratiolaelaps scimitus) Macrolophus pygmaeus

1

2

öronvivlar, trädgårdsborrar 2

rovskinnbagge

Kontakta din nyttodjursleverantör 

mjöllöss

Microterys nietneri

parasitstekel

Microterys flavus

sköldlöss

Neoseiulus californicus (Amblyseius californicus)

rovkvalster

Spical

kvalster

Neoseiulus cucumeris 1 (Amblyseius cucumeris)

rovkvalster

Kontakta din nyttodjursleverantör 2

trips, dvärgkvalster

Orius majusculus

rovskinnbagge

Orius majusculus, Orius M

skadeinsekter

Paecilomyces fumosoroseus

svamp

PreFeRal

1

Phasmarhabditis hermaphrodita

2

mjöllöss

nematod

Kontakta din nyttodjursleverantör 

sniglar

Phytoseiulus persimilis 1

rovkvalster

Phytoline P, Phytoseiulus- System, Spidex, Spinde-Rovmider

spinnkvalster

Steinernema carpocapsae 1

nematod

Kontakta din nyttodjursleverantör 2

jordlevande insektslarver

Steinernema feltiae

nematod

Kontakta din nyttodjursleverantör 

skadeinsekter

nematod

Nemasys L

rovkvalster

Kontakta din nyttodjursleverantör

rovkvalster

Kontakta din nyttodjursleverantör 

1

1

Steinernema kraussei Transeius montdorensis

1

Typhlodromips swirskii (Amblyseius swirskii)

1

2

2

öronvivlar 2

trips, dvärgkvalster m.m.

2

trips, dvärgkvalster, mjöllöss

Denna art är nu godkänd av Naturvårdsverket. 2 Fler produkter kan finnas på marknaden eftersom det inte längre är produkterna som godkänns utan arten. 1


Registrerade produkter mot svampsjukdomar Art

Organismtyp

Produktnamn

Användning

Bacillus amyloliquefaciens

bakterie

Amylo-X

gråmögel m.m.

Bacillus subtilis

bakterie

Serenade ASO

gråmögel

Coniothyrium minitans

svamp

Contans

bomullsmögel-sklerotier

Gliocladium catenulatum

svamp

Prestop Mix, Prestop

svampsjukdomar

Streptomyces griseoviridis

bakterie

Mycostop

svampsjukdomar

Trichoderma polysporum + T. atroviridae

svamp

Binab TF WP, Binab växthus, Binab substrat

svampsjukdomar

Trichoderma harzianum

svamp

Trianum G, Trianum-P

svampsjukdomar

Leverantörer för biologiska växtskyddsmedel Biobasiq Sverige AB, 0707-945656, 0730-476641 (www.biobasiq.se) 3 BINAB Bio-innovation AB, 042-163704 (www.binab.se) EWH BioProduction ApS, +45 55960021 (www.bioproduction.dk) 3 Lindesro AB, 042-161870 (www.lindesro.se) 3 Svenska Foder, 0101-302957 (www.svenskafoder.se 3, www.garta.se) 3 3

Företagen levererar också humlor för pollinering.

Nya regler för växtskydds­medel, som består av nyttodjur Ett nytt system för godkännande av nematoder, insekter och spindeldjur som växtskyddsmedel, grundat på EU:s förordning (2016:402), började tillämpas vid årsskiftet 2017/2018. I det nya systemet är det arten, inte produkten, som prövas. När en art blivit godkänd är det därmed möjligt, för alla som önskar, att föra in och använda arten som växtskyddsmedel. Naturvårdsverket (NV) har ansvaret för prövning om arten är lämplig att få användas vid bekämpning av skadegörare. Tidigare har det varit enskilda växtskyddsmedel (produkter) som prövats av KemI. Under en övergångsperiod kommer enskilda preparat att finnas i KemIs bekämpningsmedelsregister och i Jordbruksverkets växtskyddsmedelslistor. Målet med det nya systemet är att förbättra förutsättningarna att välja biologiska växtskyddsmedel framför kemiska medel vid odling eller annan verksamhet. Ett godkännande kan dock förenas med villkor, till exempel att användningen begränsas till växthus av miljöskäl, och för Chrysoperla carnea s.l. att bara kryptiska arter med europeiskt ursprung får användas. Om du vill importera någon organism eller något preparat från ett annat land, kontrollera specifika villkor mycket noggrant! Biologiska växtskyddsmedel som innehåller mikroorganismer (bakterier, svampar och virus) berörs inte av det nya systemet. Läs mer på: www.naturvardsverket.se

Hjälpmedel vid användning av biologiska växtskyddsmedel i gurka I webbutiken på www.jordbruksverket.se finns två affischer som är tänkta som en hjälp vid planering av det biologiska växtskyddet i växthusgurka, både förebyggande och vid angrepp. Genom att gå in i tabellen på olika skadedjur kan man se vilka nyttoorganismer som är aktuella och hur de kan användas. Här ges bland annat rekommendationer om mängden nyttodjur och om utsättningsintervall. Affischerna heter ’Biologisk växtskyddsstrategi, Skadedjur, växthusgurka’ respektive ’Handledning biologisk bekämpning, Skadedjur, växthusgurka.

Johanna Jansson, Alnarp, augusti 2019 johanna.jansson@jordbruksverket.se

P9:5b

Profile for Jordbruksverket

p95bv11  

This is the description

p95bv11  

This is the description