Page 1

Anvisning till blanketten ANSÖKAN – ersättning för extra djuromsorg för suggor 2012 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för ersättningen som du tänker söka. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats. 2. För ersättningen måste du gå in i ett 5-årigt åtagande. På webbplatsen kan du bland annat läsa om vad ett åtagande innebär. 3. När du söker åtagandet är allt inte beslutat ännu. Håll dig uppdaterad genom Jordbruksverkets webbplats.

Vem ska använda blanketten? Du ska använda blanketten om du har suggor och betäckta gyltor och vill söka ersättning för extra djuromsorg. I blanketten söker du - åtagande för perioden 2012-2016 - utbetalning för 2012 Innan du skickar in din ansökan bör du spara en kopia både på blanketten och eventuella bilagor.

När går ansökningstiden ut? Sista dag att söka är den 29 mars 2012. Om du lämnar in din ansökan för sent det vill säga efter den 29 mars 2012 minskar din ersättning med en procent per arbetsdag. Kommer din ansökan in efter den 23 april 2012 gäller den inte och du får inte några pengar.

Reglerna för nya åtaganden kan ändras I samband med att vi får ett nytt landsbygdsprogram 2014 kan reglerna ändras. Du kan då välja att avbryta åtagandet om du vill. Det gäller nya åtaganden som startar år 2012.

Vart ska jag skicka blanketten? Du skickar blanketten till: Jordbruksverket Miljöersättningsenheten 551 82 Jönköping

Var kan jag läsa om villkoren för ersättning? Du kan läsa om villkoren för ersättningen på Jordbruksverkets webbplats. www.jordbruksverket.se/stöd

Sök miljöersättningar


Så här fyller du i blanketten: A. Ansökan Åtagande • Du söker ett åtagande för ersättning för extra djuromsorg för suggor genom att du sätter ett kryss i rutan.

Utbetalning • Du söker utbetalning genom att lämna in den här blanketten. För att få några pengar måste du fylla i alla uppgifter. För att kunna söka utbetalning måste du ha sökt ett åtagande.

B. Sökande Du ska alltid ange namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress. Om du har ett kundnummer fyller du i det här. I annat fall får du det när du får ett beslut om ersättningen. Observera, att endast juridiska personer till exempel aktiebolag och handelsbolag ska ange sin adress här. Om den som söker ersättningen är en juridisk person, anger du företagets namn, adress och organisationsnummer. För fysiska personer till exempel privatpersoner och enskilda firmor hämtar Jordbruksverket däremot adresserna från Skatteverkets folkbokföring. Om du vill ändra din adress ska du därför göra det hos Skatteverkets folkbokföring eller via www.adressandring.se. Då ändras även adressen i Jordbruksverkets register.

C. Konto för att sätta in pengarna på Du ska fylla i vilket konto som pengarna ska sättas in på. Ersättning betalas i första hand ut till bankgirokonto. Om du inte har ett bankgirokonto betalas ersättningen ut till ditt bankkonto (kom ihåg att ange clearingnummer). Kontrollera att det är du som söker ersättningen som är kontoinnehavare. Om du har andra ersättningar från EU, ska du ange samma kontonummer som tidigare.

D. Uppgifter om din produktion och hur många suggor du söker ersättning för Här ska du fylla i produktionsplatsnummer, hur många suggor som du söker ersättning för och vilken produktion du har.

2


D1. Produktionsplatsnummer och genomsnittligt antal suggor som du har haft under räkningsperioden 1 januari 2011-31december 2011 Du ska fylla i det eller de produktionsplatsnummer där du har haft dina suggor under räkningsperioden. Tänk på att du ska vara djurhållare på de produktionsplatsnummer som du anger. Djurhållare är den person som sköter om djuren och har anmält sig som djurhållare till Jordbruksverket. Räkningsperioden är året innan du söker ersättning. Om du söker ersättning 2012 är räkningsperioden 1 januari 2011 till och med 31 december 2011.

Hur många suggor söker du ersättning för? Du ska fylla i hur många suggor och betäckta gyltor som du söker ersättning för. Du ska ange hur många suggor du hade i genomsnitt från och med 1 januari 2011 till och med 31 december 2011. Perioden kallas för räkningsperiod. På Jordbruksverkets webbplats finns en mall för hur du räknar ut genomsnittligt antal suggor. Den kan du använda som hjälp för att beräkna antalet suggor och betäckta gyltor. Du ska ha en beräkning för varje produktionsplats som du anger under under D1.

Så här räknar du ut genomsnittligt antal suggor med hjälp av mallen Du ska i din ansökan ange genomsnittligt antal suggor som du hade under räkningsperioden. Räkningsperioden är året innan du söker. Varje gång som du tog in eller ut djur fyller du i det i mallen, som då automatiskt räknar ut hur många djur du har haft i genomsnitt per dag under året. Du kan som mest söka för antalet djur som mallen räknar ut. Eftersom det är ett genomsnittligt antal djur innebär det att det kan bli ett tal med decimaler.

Exempel: 1. Arne söker ersättning för extra djuromsorg för suggor år 2012. Hans räkningsperiod börjar då den 1 januari året innan. Då hade Arne 100 suggor. Han fyller i det som ingående balans. 2. Sedan redovisar han varje gång som han har köpt in suggor eller tagit in betäckta gyltor i sin produktion. Han redovisar också när han tagit ut djur från sin besättning till exempel när han har sålt eller skickat djur till slakt. 3. Fram till och med den 29 mars hade Arne 100 suggor. 4. Den 30 mars tog han in 25 betäckta gyltor. 5. Den 17 april skickade han 2 suggor och en betäckt gylta som inte blev dräktig till slakt. 6. Den 19 april skickade han ytterligare 5 suggor och sålde 7 dräktiga gyltor. 7. Den 18 november köpte han in 10 suggor och skickade 2 till slakt. 8. Eftersom det inte hände något mer i Arnes besättning under 2011 är han klar med sin beräkning.

9. Talet som han får fram i den blå rutan som finns i mallen, 109,36 anger Arne i sin ansökan för extra djuromsorg för suggor. 10. För säkerhets skull gör Arne en överslagberäkning så att han ser att det stämmer.

3


Så här har Arne fyllt i mallen för att beräkna antalet suggor. Genomsnittligt antal suggor...

Ingående balans: Datum

109,36 100 Djur IN

Djur UT

Antal djur Fel

2011-01 - 01

0

0

2011-03 - 30

25

0

2011-04 -17

0

3

2011-04 - 19

0

12

2011-11 - 18

10

2

100

Genomsnittligt antal djur per årsdagar

Dagar

24,11

88

125

6,16

18

122

0,67

2

110

64,19

213

118

14,22

44

Förklaring till tabellen Genomsnittligt antal suggor=så här många djur kan du maximalt söka ersättning för. Eftersom det är ett genomsnitt kan det bli ett tal med decimaler. Genomsnittligt antal djur per årsdagar = antal djur x dagar som du har djuren/antal dagar för året Antal djur = antal djur som du har till nästa datum som du tar in eller ut djur. Dagar = dagar fram till nästa datum som du tar in eller ut djur. Om du använder mallen som finns på Jordbruksverkets webbplats räknar den automatiskt ut hur många suggor du har haft i genomsnitt per dag under året. Tänk på att spara din uträkning. Om du får en kontroll måste du kunna visa på hur du har räknat fram antalet suggor som du har haft i genomsnitt under året. Det gäller oavsett om du använder Jordbruksverkets mall eller räknar ut det på annat sätt.

Tänk på att du redan nu kan börja med mallen för de uppgifter som du behöver till nästa års ansökan.

D2. Produktion 2012 på respektive produktionsplatsnummer som du har angett under D1 Du ska sätta ett kryss i rutan för vilken produktion du har på respektive produktionsplatsnummer som du har angett under D1. Om du har certifierad ekologisk produktion sätter du ett kryss i rutan för certifierad ekologisk produktion. I annat fall sätter du ett kryss i rutan för övrig produktion. Tänk på att samtliga grisar på en produktionsplats med certifierad ekologisk produktion ska vara certifierade. Om du under 2012 tänker gå över till certifierad ekologisk produktion ska du sätta ett kryss i rutan för certifierad ekologisk produktion.

Om någon uppgift inte stämmer Om det har skett någon förändring när det gäller dina produktionsplatsnummer, anger du det under ”F. Övriga upplysningar”. Det kan till exempel vara om du hade en produktionsplats 2011 som du inte längre har kvar eller om du 2012 har en ny produktionsplats. I båda fallen ska du ange vilken sorts produktion du slutar med eller som du börjar med. Tänk på att registrera nya produktionsplatser och se till att du registrerar dig som djurhållare för produktionsplatser som du tar över. Det gör du genom att använda blanketten Anmälan – djurhållning, som finns på Jordbruksverkets webbplats. 4


E. Bilagor Om du skickar med några bilagor anger du det här. Det är viktigt att du anger ditt namn, person- eller organisationsnummer på alla lösa bilagor som du skickar med. Om du har ett kundnummer anger du också det.

F. Övriga upplysningar Här ska du ange om det har skett någon förändring när det gäller de produktionsplatsnummer som du har. Det kan till exempel vara om du hade en produktionsplats 2011 som du inte längre har kvar eller om du 2012 har en ny produktionsplats. I båda fallen ska du ange vilken sorts produktion du slutar med eller som du börjar med.

G. Försäkran och underskrift Innan du skriver under din ansökan ska du noga läsa igenom: • villkoren för ersättningen för extra djuromsorg • försäkran Du måste vara behörig firmatecknare för att underteckna ansökan. Om du söker för en förening ska du skicka med ett protokoll där det står att du är behörig firmatecknare. Om du söker som juridisk person ska du skicka med ett intyg som visar att du har rätt att skriva under ansökan. Du fyller i uppgiften under ”E. Bilagor”.

Eftersom ersättningen inte är beslutad ännu kan förutsättningarna ändras. Därför är det viktigt att du håller koll på vad som händer med ersättningen. Det gör du enklast på Jordbruksverkets webbplats.

Mer information För mer information kontakta Jordbruksverket.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx), 0771-22 32 23 (kundtjänst) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Januari 2012. JSA61:4

JSA61_4  

This is the description