Page 1

Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007–2013

I N OM N E T E ARB SEK TOR SAM ÖNA R G DEN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla nya produkter, tjänster, processer eller teknik inom den gröna sektorn.

www.jordbruksverket.se


Landsbygdsprogrammet ger nya möjligheter för stöd! Exempel på projektsamarbeten

Ink t öp t te

p

In

l hjä

p

jäl

h pt

rsi e v i

Un

gs

ko

la

Jordbrukare Livsmedelsförädlare Detaljhandelsföretag

Restauranger Renskötselföretag

Skogsbruksföretag Logistikföretag Bioenergiförädlare

ag

Fo r

ni

ng

sin

st

pt

In

Te k

ni

kf ör et

sk

itu

t

hj

p

älp

In

Samarbetsmöjligheterna är många och den gemensamma nämnaren är affärsnyttan!

2

älp

j th


Så här kan ett projekt se ut Ta fram nya produkter Foto: Christina Winter

Tre jordbrukare och ett förädlingsföretag vill tillsammans ta fram en ny spännande, sund och naturlig måltidsdryck. Det nya i produkten finns både i de odlade råvarorna och i den förädlade produkten. Förädlingsföretaget står som sökande, men projektet drivs i samarbete med tre jordbrukare. Dessa fyra parter arbetar ihop med ett forskningsinstitut, men efter­som institutet inte har någon eget vinst­intresse av den framtida dryckesproduktionen ingår de inte i samarbetet. Projektet omfattar kostnader för bland annat råvaruanalys, utveckling (som utförs av forskningsinstitutet), patentansökan, marknadsundersökning och design.

Utveckla nya processer I klimatförändringarnas spår är övergången från fossila till förnybara bränslen inte bara en nödvändighet utan också en utmanande möjlighet. Det finns stora outnyttjade möjligheter inom detta område för råvaror och restprodukter som kommer från jord- och skogsbruket. Ett par företag har gått samman i ett projekt för att utveckla en ny produktionsprocess. Tanken är att det ska ge bästa möjliga utvinning av biogas, i huvudsak för eget bruk. Den som står som sökande är ett jordbruksföretag, som samarbetar med fyra andra jordbruksföretag. Projek­tet omfattar kostnader för bland annat olika typer av konsulttjänster och inhyrning av projektledning.

Foto: Göran Molin

Vem kan söka stödet?

Om du i samarbete med andra aktörer vill utveckla nya produkter, tjänster, processer eller teknik inom de gröna näringarna, kan du söka projektstöd. Samarbete kan ske mellan en rad olika aktörer men minst en av er ska antingen bedriva jordbruk eller förädlingsverksamhet.

Det finns inget krav på att resultatet av projektet ska spridas till allmänheten!

3


Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Det finns två vägar till Jordbruksverkets blankettarkiv, se pilarna ovan. Välj Möjligheter på landsbygden till vänster på sidan och därefter Företagsstöd och projektstöd. Där hittar du de övriga blanketterna som anvisningen hänvisar till.

4


Börja med att skriva en projektplan Skriv en projektplan för att presentera ert utvecklingsprojekt. Myndigheten använder projektplanen som ett verktyg för att föra en dialog med er som söker stöd och för att prioritera mellan ansökningar. Projektplanen skriver du tillsammans med alla företag och aktörer som är tänkta att ingå i samarbetsavtalet.

Projektplanen ska ge svar på följande frågor: Tänk på att frågorna gäller alla företag som ingår i samarbetsavtalet.

1. Vad kallar ni projektet?

Ge projektet ett namn. Det är bra om ni väljer ett projektnamn som beskriver projektets inriktning. Välj gärna ett kort projektnamn.

2. Vilken är er projektidé?

• Vad vill ni göra? • Hur har ni kommit fram till idén?

3. Varför vill ni genomföra projektet?

• Vad finns det för behov att genomföra projektet?

4. Vilka ska genomföra projektet?

• Vilka företag ska ingå i projektets samarbetsavtal? • Vilka kompetenser och roller i projektet har de? • Vilka organisationer eller företag köper ni in kompetens och hjälp ifrån?

5. Vilka mål har ni med projektet? • Vad vill ni uppnå med projektet? Projektets mål bör vara:

Vid projektets slut ska ni utvärdera resultatet. I anvisningen till slut­rapporten för projektstöd (LSA 12:2) på Jordbruksverkets webbplats kan ni ta del av vilka mätbara mål som ni ska utvärdera projektet utifrån.

• Mätbara vid projektets slut, gärna med siffror. • Tydligt kopplade till projektet.

6. Vad ska ni göra?

• Hur ska ni genomföra projektet? • Vilka aktiviteter ingår i projektet? Beskrivningen ska vara tydlig och detaljerad. • Ange uppskattad tidpunkt för när varje aktivitet börjar och slutar.

7. Hur ser marknad, produkter, tjänster och försäljning ut? • • • •

Var ska produkterna eller tjänsterna säljas? Hur bearbetas marknaden? Vilka produkter och tjänster producerar företagen idag? Arbetar företagen med någon särskilt produktprofilering eller några egna varumärken? • Hur säljs företagens produkter eller tjänster? • Hur ser säljorganisationerna ut? Om ni har tagit fram en marknadsanalys för den nya produkten, processen eller tekniken ska ni bifoga denna.

5


8. Vilka är era kunder och konkurrenter?

• Vilka är era kunder? • Stämmer produkterna eller tjänsterna som ni tänker erbjuda med kundbehoven? • Vilka är era konkurrenter?

9. Hur påverkar projektet sysselsättningen?

• Hur många anställda har företagen just nu? Räkna om det till heltidstjänster och dela upp det mellan män och kvinnor. • Hur många nya respektive bevarande arbetstillfällen räknar ni med att projektet kommer att skapa?

10. Hur ser budgeten och finansieringen ut?

Gör en detaljerad budget för projektets beräknade kostnader och finansiering, gärna i tabellform, och bifoga den till ansökan om stöd. Tänk på att bifoga beräkningsunderlag för alla kostnader ni tar upp. Kostnader Gör en detaljerad budget för alla kostnader som ni räknar med för att genomföra projektet. Tänk på att det ska finnas en tydlig koppling mellan budget och projektets aktiviteter. Gör sedan en sammanställning av kostnaderna uppdelade i följande kostnadsslag: • löner (gäller enbart vid projektanställningar), • övriga kostnader Redovisa kostnaderna med eller utan moms beroende på om ni är skyldiga att redovisa moms för projektet eller inte (läs mer om detta på sidan 8). Finansiering Ange hur projektet ska finansieras. Dela upp finansieringen i följande finansieringsslag: • projektstöd • privat medfinansiering i form av exempelvis kontanta bidrag från en privat aktör och intäkter i projektet • övrig offentlig medfinansiering i form av pengar som en offentlig aktör bidrar med, t ex landsting, kommun eller länsstyrelsen Tänk på att ange alla som medfinansierar projektet med pengar. Observera att den privata medfinansieringen måste vara minst 40 % av den totala finansieringen.

Ni ska skriva ett samarbetsavtal Avtalet bekräftar samarbetet och den ekonomiska överenskommelsen. Varje samarbetspartner ska skriva under avtalet. Tänk på att det ska vara behöriga firmatecknare som skriver under.

Vilka ingår i avtalet? I samarbetsavtalet bör de aktörer ingå som får affärsnytta av den färdigutvecklade produkten, processen eller tekniken. Det gäller alla aktörer som till exempel är jordbrukare, livsmedelsförädlare, detaljhandelsföretag, restauranger, renskötselföretag, skogsbruksföretag, logistikföretag och bioenergiförädlare.

Var hittar du avtalet? Det finns en mall för samarbetsavtal (LSB 13:1) på Jordbruksverkets webbplats.

6


Så här fyller du i blanketten A, B, C. Uppgifter om sökanden, projektledare och ekonomiansvarig (eller annan kontaktperson) Fyll i ditt kundnummer om du har ett. Du har fått ett kundnummer om du tidigare har sökt andra stöd hos Jordbruksverket, länsstyrelsen eller Sametinget. PROJEKTSTÖD Lämna annars rutan tom. - ansökan om stöd

Ange det bankgironummer eller bankkontonummer som du vill att stödet ska betalas ut till. Du som redan har anmält ett bankgiro – eller bankkontonummer för jordbrukarstöd (SAM-ansökan) ska inte skriva något här.

Endast ett företag ska stå som sökande. Det är du som söker som ansvarar för ansökan gentemot myndigheten.

Den här blanketten använder du när du vill söka projektstöd inom landsbygdsprogrammet. Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i den på bästa sätt.

A. Uppgifter om sökande Namn och adress

Organisations-/personnummer Kundnummer Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer

E-postadress

Faxnummer (även riktnummer) bankgironummer

Bankgiro

clearingnummer

Är du medlem i en producentorganisation för frukt och grönt?

Ja

bankkontonummer

Bankkonto om ”Ja”, vilken

Nej

B. Uppgifter om projektledare Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

C. Uppgifter om ekonomiansvarig (eller annan kontaktperson) Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

D. Beskrivning av projektet D1. Projektnamn Fyll i uppgifter

om den person Fyll i uppgifter om den person som ska vara ledare eller samordnare som ska ansvara för ekonomin i för projektet och som kan svara på projektet, eller annan D2. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektet eventuella frågor. kontaktperson.

SJV LSB 12:2 2010-08

Ange om du eller någon av dina samarbetspartners är medlem i en producentorganisation för frukt och grönt.

D3. Klardatum

Om du svarar ”Ja”, skriv vilken organisation det gäller.

När bedömer du att du har genomfört projektet, betalat alla fakturor, redovisat alla kostnader till myndigheten och lämnat slutrapporten? År, månad, dag

7


Faxnummer (även riktnummer) E-postadress

C. Uppgifter om ekonomiansvarig (eller annan kontaktperson)

D. Beskrivning av projektet Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer) Mobiltelefonnummer

Skriv samma namn som står i projektplanen.

Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

D. Beskrivning av projektet D1. Projektnamn

SJV LSB 12:2 2010-04

D2. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektet

D3. Klardatum

När bedömer du att du har genomfört projektet, betalat alla fakturor, redovisat alla kostnader till myndigheten och lämnat slutrapporten? År, månad, dag

Beskriv kortfattat projektidén, mål, syfte och målgrupp.

Vad är klardatum?

Det är det datum då du beräknar att ni är • klara med projektet • har betalat och redovisat projektets alla kostnader • har skrivit en slutrapport där ni redovisar projektets genomförande och resultat.

E. Momsredovisningsskyldighet E. Momsredovisningsskyldighet Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för?

Ja

Nej

Delvis

F. Sammanställning av projektets kostnader

G. Sammanställning av projektets finansiering

Kostnader

Finansiering

Belopp, kr

Frågan gäller alla företag som ingår i Löner sam­arbetsavtalet.

Belopp, kr

Projektstöd

Indirekta kostnader (OH-kostnader)

Deltagaravgifter

Investeringar

Privat medfinansiering

Övriga kostnader

Övrig offentlig medfinansiering

Summa faktiska kostnader

Summa faktisk medfinansiering

(i annat än pengar)

(i annat än pengar)

Verksamheten är momspliktig om du ska betala in moms till staten. Om du svarar ”Ja” ska du redovisa kostnader exklusive moms.

Om du svarar ”Nej” ska du redovisa kostnader Offentliga inklusive moms. resurser Offentliga resurser

Med delvis menas de fall då verksamheten är momspliktig i vissa delar men inte i andra. Om TOTsvarar AL PROJ”nej” EKTKOSeller TNAD ”delvis”, skicka med en förklaring. TOTAL FINANSIERING du H. Andra sökta eller beviljade Kontakta Skatteverket om dustöd känner dig osäker på om du ska redovisa moms för projektet eller inte. H1. Har du sökt eller beviljats andra stöd för samma eller liknande verksamhet som ska utföras i projektet?

Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet. Om du inte har fått beslutet 8 än, bifoga en kopia av ansökan.

Ja

Nej


F. Sammanställning av projektets kostnader Tänk på att alla kostnader som du tar upp i ansökan ska vara tydligt kopplade till projektets aktiviteter. Du kan inte få stöd för indirekta kostnader, investeringar, eget arbete eller eget material. Du kan endast ta upp lönekostnader för projektanställd personal. E. Momsredovisningsskyldighet Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för?

För personer som är anställda för att enbart arbeta i projektet, ska du beräkna lönekostnader för varje person så här: Månadslön inklusive semestertillägg, sociala avgifter, avtalsförsäkring, avtalspension, eventuella förmåner och skatter x antal månaders arbete i projektet = lönekostnad

F. Sammanställning av projektets kostnader

G. Sammanställ resurser

Kostnader

Offentliga resurser

Belopp, kr

Löner

Offentliga resurser

Indirekta kostnader (OH-kostnader) Investeringar Övriga kostnader Summa faktiska kostnader

Du kan få stöd för kostnader för att köpa konsulttjänster, marknadsföring, utbildningsinsatser eller patentansökningar.

H. Sammanställning av projektets finansiering Finansiering

Belopp, kr

Projektstöd

Det kan också vara kostnader för att hyra in projektsamordnare eller för att utveckla prototyper.

Privat medfinansiering Intäkter i projektet Deltagaravgifter Övrig offentlig medfinansiering Summa faktisk medfinansiering

J. Andra sökta eller beviljade stöd

Offerter för köpta tjänster

Har du sökt eller andra stöd för samma eller liknande verksamhet som ska Om den totala kostnaden för köpta tjänster som duJ1. budgeterar förbeviljats överstiger 100 000 kr utföras i projektet? ska du visa att kostnaderna är rimliga. Lämpligast gör du detta genom att bifoga offerter. Offerterna ska täcka minst 25 procent av de budgeterade kostnaderna. Duduska Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet. Om inte har fått beslutet än, bifoga en kopia av ansökan. skicka in två offerter för varje post som ingår i dessa 25 procent.

Är det inte möjligt att få fram offerter ska du motivera varför och på något annat sätt J2. Har företaget eller verksamheten fått annat statligt, kommunalt eller annat visa att kostnaden är rimlig. offentligt stöd under de tre senaste taxeringsåren? Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet

K. Upphandlande myndighet eller enhet Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av upphandlingslagarna?

2

9

Ja


E. Momsredovisningsskyldighet

G. Sammanställning av projektets offentliga resurser

Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för?

F. Sammanställning av projektets kostnader

Kostnader Offentliga resurser får inte ingå i projektbudgeten.

Belopp, kr

Löner

G. Sammanställning resurser Offentliga resurser Offentliga resurser

Indirekta kostnader (OH-kostnader) Investeringar

H. Sammanställning av projektets finansiering Övriga kostnader

Summa faktiska kostnader

Belopp som du söker stöd för.

H. Sammanställning av projektets finansiering Finansiering

Belopp, kr

Projektstöd

Pengar som du själv eller någon annan privat finansiär bidrar med. Tänk på att den privata medfinansieringen måste vara minst 40 % av den totala finansieringen.

Privat medfinansiering Intäkter i projektet Deltagaravgifter Övrig offentlig medfinansiering Summa faktisk medfinansiering

Pengar som du får från någon annan offentlig aktör för att medfinansiera ditt projekt. Till offentlig medfinansiering räknas pengar från statlig-, regional- eller lokal myndighet, eller från en offentligt styrd aktör.

J. Andra sökta eller beviljade stöd J1. Har du sökt eller beviljats andra stöd för samma eller liknande verksamhet som ska utföras i projektet? Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet. Om du inte har fått beslutet än, bifoga en kopia av ansökan.

Alla offentliga medfinansiärer ska fylla i ett medfinansieringsintyg (LSB 12:4) som du ska J2. Har företaget eller fått annat statligt, kommunalt eller annat bifoga ansökan omverksamheten stöd. Intyget hittar du på offentligt stöd under de tre senaste taxeringsåren? Jordbruksverkets webbplats. "Ja", bifoga en kopia av beslutet Om enOmoffentlig medfinansiär har beviljat medfinansiering till ditt projekt i ett beslut, kan Upphandlande myndighet eller enhet skicka en du K. istället för ett medfinansieringsintyg kopia av det beslutet. Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av upphandlingslagarna?

2

Kontrollera att summan av projektets totala finansiering stämmer överens med summan av projektets totala kostnader.

10

Ja


Kostnader

Offentliga resurser

Belopp, kr

Löner

Värderat belopp, kr

Offentliga resurser

Indirekta kostnader (OH-kostnader) Investeringar

J. Andra sökta eller beviljade stöd Övriga kostnader

Summa faktiska kostnader

H. Sammanställning projektets Fråganav gäller alla finansiering

företag som ingår i sam­arbetet!

Finansiering

Belopp, kr

Ange om ni som ingår i Projektstöd samarbetsavtalet har sökt eller beviljats pengar från annat håll utöver den Privat medfinansiering medfinansiering som du har angivit i Intäkter i projektet punkt H. Tänk på Deltagaravgifter

att ni inte kan få två EUfinansierade stöd för samma Övrig offentlig medfinansiering projekt. Summa faktisk medfinansiering

J. Andra sökta eller beviljade stöd J1. Har du sökt eller beviljats andra stöd för samma eller liknande verksamhet som ska utföras i projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet. Om du inte har fått beslutet än, bifoga en kopia av ansökan.

J2. Har företaget eller verksamheten fått annat statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd under de tre senaste taxeringsåren? Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet

K. Upphandlande myndighet eller enhet Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av upphandlingslagarna? Frågan gäller

2

enbart dig som står som sökande!

Med statliga stöd menas alla offentliga ersättningar. De stöd vi är intresserade av är de stöd där följande text finns i beslutet du har fått: “Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (EUT L 379, 28.12.2006, s. 5).”

11


J1. Har du sökt eller beviljats andra stöd för samma eller liknande verksamhet som ska utföras i projektet?

Ja

Nej

Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet. Om du inte har fått beslutet än, bifoga en kopia av ansökan.

K. Upphandlande myndighet eller enhet J2. Har företaget eller verksamheten fått annat statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd under de tre senaste taxeringsåren?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet Omfattas du som sökande av någon av upphandlingslagarna?

K. Upphandlande myndighet eller enhet Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av upphandlingslagarna?

Exempelvis omfattas kommuner och myndigheter som köper in en vara eller tjänst av upphandlingslagarna. Även organisationer, företag och föreningar som bedriver verksamhet inom områdena vatten-, energi-, transport- och posttjänster omfattas i vissa fall. Upphandlingslagarna är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling för upphandlingar inom den klassiska sektorn (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom 2områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen).

Är du osäker på om upphandlingslagarna gäller dig, kontakta Konkurrensverket, www.kkv.se.

Omfattas du av någon av upphandlingslagarna är du skyldig att tillämpa lagen när du köper in varor och tjänster i ditt projekt.

L. Bilagor Följande bilagor ska du alltid skicka med ansökan: • Projektplan inklusive budget. På sidorna 5–6 får du hjälp att skriva en projektplan. Kom ihåg att skicka med beräkningsunderlag för de kostnader du tar upp i ansökan. • Intyg om firmatecknare som visar vem som har rätt att underteckna ansökan. Du behöver inte skicka med något intyg om du som sökande är ett företag. • Samarbetsavtal (blankett LSB 13:1). Avtalet hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Följande bilagor ska du skicka med ansökan när det är aktuellt för ditt projekt: • Medfinansieringsintyg (blankett LSB 12:4) eller beslut om medfinansiering från alla offentliga medfinansiärer om projektet ska medfinansieras med andra offentliga pengar. • Fullmakt underskriven av firmatecknaren om någon annan än firmatecknaren skriver under ansökan om stöd. Av fullmakten måste det framgå hur länge den är giltig. • Kopia av offerter om du tar upp kostnader för köpta tjänster på mer än 100 000 kr. Läs mer på sidan 9. • Kopia av beslut om annat stöd som du har fått beviljat för samma eller liknande verksamhet som du söker stöd för. Om du har ansökt om annat stöd men inte har fått något beslut än ska du bifoga en kopia av ansökan. • Kopia av beslut om annat statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd som du som sökande har fått under de tre senaste taxeringsåren. • Andra bilagor som har betydelse för projektet.

12


Du ska bifoga följande bilagor när de är aktuella för ditt projekt Bilaga nr

Medfinansieringsintyg (LSB 12:4) eller beslut om medfinansiering Fullmakt Kopia av offerter Tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen

M. Försäkran och underskrift Kopia av beslut eller ansökan om annat stöd Kopia av beslut om annat offentligt stöd

Samarbetsavtal (LSB13:1) för stöd till samarbete inom den gröna sektorn

Andra bilagor som harav betydelse för ditt projekt Underteckna ansökan. En deltagarna i samarbetet ska stå som ansvarig för ansökan mot stödmyndigheten. Ansökan ska undertecknas av firmatecknare. Kom ihåg att det ibland krävs att flera personer skriver under.

M. Försäkran och underskrift • Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. • Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket. • Jag medger att uppgifter om projektetet och kontaktuppgifter får publiceras av länsstyrelsen, Jordbruksverket, LAG och Sametinget i informationssyfte. • Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet: Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet. Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys inom Jordbruksverket, länsstyrelserna och Sametinget. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vi lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål. En del uppgifter publiceras på Jordbruksverkets webbplats i enlighet med kommissionens förordning (EG) 259/2008 om

Tänk på att skicka medförordning en fullmakt underskriven av firmatecknaren om någon annan än tillämpningsföreskrifter för rådets (EG) nr 1290/2005 när det gäller offentliggörande av uppgifter om de stödmottagare som får stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket om (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling firmatecknaren skriver under ansökan stöd. (EJFLU). I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204).

3

13


Använd checklistan! 1. Har du bifogat projektplanen? Projektplanen är en obligatorisk bilaga.

2. Har du angivit klardatumet för projektet?

3. Har du bifogat samarbetsavtalet?

4. Har du bifogat offerter för köpta tjänster?

5. Har du bifogat beräkningsunderlag för de kostnader du har angivit i kostnadsbudgeten? 6. Om projektet medfinansieras från andra offentliga aktörer, har du bifogat medfinansieringsintyg eller beslut om medfinansiering? 7. Om du har beviljats andra stöd, har du bifogat en kopia av beslutet? Eller kopia på ansökan om stöd om du ännu inte fått ett beslut.

8. Har behörig person skrivit under ansökan? 9. Har du sparat kopior av alla ifyllda blanketter? Det är alltid bra att spara en kopia av samtliga handlingar som du lämnar in.

Handläggningen går snabbare om din ansökan är komplett!

14


Vart ska du skicka ansökan? • Du ska skicka ansökan till länsstyrelsen i det län där du har din huvudsakliga verksamhet. • Om projektet riktar sig till de samiska näringarna eller det samiska samhället ska du skicka ansökan till Sametinget. • Om det är ett nationellt projekt ska du skicka din ansökan till Jordbruksverket.

När ska du skicka in din ansökan? Du kan ansöka om projektstöd när som helst under året.

Var hittar du mer information? Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se), på länsstyrelsernas gemensamma webbplats (www.lansstyrelsen.se) och på Sametingets webbplats (www.sametinget.se).

15


Jordbruksverket 551 82 Jรถnkรถping Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se LSA12:3

LSA12_3  
LSA12_3  

This is the description