Page 1

Mjölkbidrag 2004 – och nyheter om mjölkkvoter

EU - INFORMATION F R Å N

J O R D B R U K S V E R K E T


INNEHÅLL Mjölkbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Mjölkbidraget 2005 och framåt? . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Anvisningar till ansökan om mjölkbidrag 2004 . . . . 5 Nyheter om mjölkkvoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Foto: Urban Wigert (omslag). © Jordbruksverket Tryckt april 2004. 2

M J Ö L K B I D R A G

2 0 0 4


MJÖLKBIDRAG Denna broschyr vänder sig till dig som vill söka mjölkbidrag 2004. Här får du information om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att berättiga till mjölkbidrag samt hur du ska ansöka om bidraget. En ansökningsblankett bifogas även i detta utskick. För anvisningar se sid. 5. Syftet med mjölkbidraget är att kompensera mjölkproducenterna för förväntade prissänkningar på mjölk och mjölkprodukter. Prissänkningarna beror på att interventionspriserna sänks för smör och skummjölkspulver. Dessutom kommer mjölkkvoterna att öka i alla medlemsstater. EU vill på så sätt öka mjölksektorns konkurrenskraft, både på hemmamarknaden och på världsmarknaden.

VA D Ä R M J Ö L K B I D R AG E T ? Mjölkbidraget är ett nytt stöd som införs 2004. Bidraget kommer att betalas ut till dig som har mjölkkvot och som levererar mjölk. Dessutom måste du ansöka om mjölkbidrag. Bidraget baseras på din kvot den 31 mars det år som du ansöker om mjölkbidrag. Senast 2007 kommer mjölkbidraget att frikopplas från produktion, vilket innebär att kravet på mjölkproduktion upphör. Efter frikopplingen kommer mjölkbidraget att ingå i det nya frikopplade stödet som kallas gårdsstödet.

V I L L KO R F Ö R M J Ö L K B I D R AG 2 0 0 4 ❒ Bidraget baseras på din mjölkkvot den 31 mars 2004. ❒ För att få mjölkbidraget 2004 måste du ha levererat mjölk under kvotåret 2003/2004, dvs. mellan den 1 april 2003 och den 31 mars 2004. ❒ Om du inte var mjölkproducent under denna period (1 april 2003–31 mars 2004) ska du

ha påbörjat mjölkproduktionen senast det datum som du ansöker om mjölkbidraget. Detta ska du i så fall styrka genom leveransintyg från mejeri eller intyg om direktförsäljning, som visar datum då leveranserna eller direktförsäljningen påbörjades. Observera att om produktionen inte upptas avslås din ansökan och ett belopp som motsvarar det ansökta mjölkbidraget kommer att dras från andra stöd under kommande år. ❒ Om du köpt kvot under kvotåret 2003/2004 kan du bara få mjölkbidrag 2004 för den kvot du ansökt om att köpa senast den 15 februari 2004. Observera att utnyttjad kvot som du köper under kvotåret 2003/2004 förs över till dig den 1 april 2004. Det innebär att du inte kan få mjölkbidrag 2004 för inköpt kvot som säljaren redan har utnyttjat. ❒ Du måste skicka in en ansökan om mjölkbidrag till Jordbruksverket. Ansökan ska ha kommit in senast den 15 maj 2004 (se sid. 5 för information om ansökan).

Bidragsbelopp Mjölkbidraget 2004 kommer att betalas ut per kg kvot som producenten har den 31 mars 2004. 2004

8,15 euro/ton

ca 73 kr/ton

Beloppet i svenska kronor är beräknat på en växelkurs på 9 kronor.

Utöver ovanstående belopp för 2004 kommer ett tilläggsbelopp att betalas ut till de producenter som får mjölkbidrag. Jordbruksverkets bedömning är att mjölkbidraget (inkl. tilläggsbelopp) 2004 kommer att uppgå till 10–11 öre/kg mjölkkvot. Storleken på mjölkbidraget för kommande år är ännu inte fastställd.

M J Ö L K B I D R A G

2 0 0 4

3


Utbetalning av bidrag Utbetalning av mjölkbidrag 2004 beräknas att ske senast den 30 juni 2005.

KO N T RO L L O C H P Å F Ö L J D För att vara berättigad till mjölkbidrag krävs bl.a. att den stödsökande mjölkproducenten levererar mjölk. Att den stödsökande levererat mjölk under föregående kvotår kommer att kontrolleras. Om du inte har påbörjat mjölkproduktionen senast det datum som du ansöker om mjölkbidrag, avslås din ansökan och ett belopp som motsvarar mjölkbidraget kommer att dras från andra stöd kommande år.

Y T T E R L I G A R E V I L L KO R F R . O. M . 2 0 0 5 För att få mjölkbidrag fr.o.m. 2005 måste producenten även uppfylla andra villkor. Villkoren

innebär att producenten måste följa vissa krav inom områdena: ❒ miljö ❒ folkhälsa ❒ växtskydd ❒ djurskydd ❒ djurhälsa. Dessutom måste producenten se till att marken hålls i god jordbrukshävd och att miljön bevaras. Exakt vilka villkor som ska vara uppfyllda har Sverige ännu inte beslutat. Om producenten bryter mot vissa av dessa villkor kan det leda till att ersättningen minskar. Vid villkorsbrott kan följden bli att producenten inte får någon ersättning. Jordbruksverket kommer att skicka ut närmare information om vilka villkor som måste vara uppfyllda.

MJÖLKBIDRAGET 2005 OCH FRAMÅT? Vad som händer med mjölkbidraget under kommande år är ännu inte helt klarlagt. Vissa delar är beslutade i EU, men Sveriges nationella regler är ännu inte beslutade.

F Ö L J A N D E Ä R B E S L U TAT ❒ Mjölkbidraget baseras på din mjölkkvot den 31 mars det år som du ansöker om bidraget. ❒ För att få mjölkbidraget krävs att du levererar mjölk. ❒ Mjölkbidraget ska frikopplas senast 2007. ❒ När mjölkbidraget har frikopplats kommer det att ingå i gårdsstödet och därmed upphör kravet på att leverera mjölk för att erhålla bidraget.

4

N Ä R FAT TA S B E S L U T O M N AT I O N E L L A R E G L E R Sverige har möjlighet att göra vissa nationella val för mjölkbidraget. Detta innebär bl.a. att Sverige ska besluta om när och på vilket sätt mjölkbidraget ska frikopplas. Sverige ska lämna förslag till EU om nationell tillämpning av jordbruksreformen senast den 1 augusti 2004. Detta innebär att exakta regler för mjölkbidraget för 2005 och framåt kommer att fastställas under hösten 2004.

M J Ö L K B I D R A G

2 0 0 4


ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM MJÖLKBIDRAG 2004 Din ansökan om mjölkbidrag 2004 gör du på den bifogade blanketten: ”Ansökan – Mjölkbidrag 2004” (E2.29). Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 15 maj 2004. Om ansökan inte kommer in i tid minskas bidragsbeloppet med 1 procent för varje arbetsdag som ansökan kommer in för sent. Kommer ansökan in mer än 25 kalenderdagar efter den 15 maj 2004 avvisas ansökan.

A. Nya personuppgifter/ Ändring av personuppgifter Om du får en blankett med förtryckta personuppgifter ska du kontrollera att uppgifterna är riktiga. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga fyller du i de uppgifter som ska ändras eller kompletteras under A. Om du får en blankett utan förtryckta personuppgifter ska du fylla i dessa under A.

B. Konto för insättning av jordbrukarstöd Från och med 2004 kan stöd även betalas ut till ett bankgirokonto. Postgirokonto kan inte användas. Om du får en blankett med förtryckt kontonummer ska du kontrollera att numret är riktigt. Om kontonumret på blanketten är felaktigt stry-

ker du detta och anger det riktiga på raden under eller anger ditt bankgironummer. Om du får en blankett utan förtryckt kontonummer eller bankgironummer ska du fylla i ditt kontonummer eller bankgironummer under B vid ”kontonummer” respektive ”bankgironummer”. Saknas korrekt kontonummer vid utbetalningstillfället kommer stöden att betalas ut kontant med en utbetalningsavi. Felaktigt kontonummer kan försena utbetalningen. Du kan endast ha ett konto (antingen kontonummer eller bankgironummer) för samtliga EU-stöd eftersom alla dina jordbrukarstöd betalas ut till samma konto.

C. Registrerad mjölkkvot Den mjölkkvot som är förtryckt på blanketten är preliminär. Om inga ändringar har skett efter att uppgiften om din mjölkkvot hämtades är det denna kvot som kommer att ligga till grund för ditt mjölkbidrag.

D. Försäkran och underskrift Läs noga igenom försäkran och kom ihåg att underteckna blanketten. Blanketten måste vara undertecknad av sökanden eller, om sökanden är en juridisk person, av behörig firmatecknare.

M J Ö L K B I D R A G

2 0 0 4

5


NYHETER OM MJÖLKKVOTER Utöver införandet av mjölkbidrag 2004 kommer följande att ske på mjölkområdet. ❒ Mjölkkvotssystemet förlängs till och med kvotåret 2014/2015 ❒ Sveriges landskvot kommer att öka successivt 2006–2008 ❒ Riktpriset på mjölk tas bort. För övrig information om mjölkkvoter se broschyren ”Mjölkkvoter”.

M J Ö L K K VO T S S Y S T E M E T Det huvudsakliga målet med mjölkkvotssystemet är att minska obalansen mellan utbudet och efterfrågan på mjölkprodukter och att uppnå större jämvikt på mjölkmarknaden. Mjölkkvotssystemet kommer i stort sett att fungera på samma sätt som idag och förlängs till och med det kvotår som börjar den 1 april 2014 och slutar den 31 mars 2015. Dagens landskvot på 3 303 000 ton kommer att öka successivt från kvotåret 2006/2007 till 2008/2009. Kvotökningen kommer att fördelas mellan leveranskvot och direktförsäljningskvot utifrån framtida behov. Det är ännu oklart vilka producentgrupper som kommer att få del av kvotökningen. Sveriges landskvot 2006/2007 2007/2008 2008/2009 och framåt

3 319 515 ton 3 336 030 ton 3 352 545 ton

All mjölk och alla mjölkprodukter som säljs eller skänks bort är antingen leveranser eller direktförsäljning. Leveranser är den mjölk som säljs till ett godkänt mejeriföretag. Säljs andra mjölkprodukter till mejeriet är detta inte leveranser utan direktförsäljning.

6

Direktförsäljning är alla de mjölkprodukter som säljs eller skänks bort och den mjölk som säljs eller skänks direkt till en konsument.

Tilläggsavgift på mjölk En annan förändring är att det s.k. riktpriset på mjölk tas bort. Riktpriset har utgjort grunden för det pris som mjölkproducenter skulle vara garanterade att få för mjölken och har legat till grund för hur hög tilläggsavgiften för den mjölk som levererats utöver kvot har varit. I och med att riktpriset tas bort har tilläggsavgiften fastställts av EU. Tilläggsavgift per 100 kg År Euro 2004/2005 33,27 2005/2006 30,91 2006/2007 28,54 2007/2008 och framåt 27,83

Kronor ca 299 ca 278 ca 257 ca 250

Avgiften i svenska kronor är beräknad på en växelkurs på 9 kronor.

Vilande kvot i två år De producenter som fått sin kvot indragen till den nationella reserven på grund av att de inte levererat eller haft direktförsäljning någon gång under ett helt kvotår kan ansöka om att få kvoten vilande. En kvot kan hållas vilande i högst 2 år från dagen för beslutet om att kvoten dragits in till den nationella reserven. Tidigare kunde kvoten högst hållas vilande i 1 år. Att ha kvoten vilande innebär att producenten kan få tillbaka kvoten om leveranserna eller direktförsäljningen tas upp igen. Den vilande kvoten kan däremot inte utnyttjas för leveranser eller direktförsäljning. En vilande kvot kan heller inte säljas eller föras över i samband med ägarbyte/arrende. Mer information om vilande mjölkkvot finns på sidan 20 i broschyren ”Mjölkkvoter”.

M J Ö L K B I D R A G

2 0 0 4


F Ö R Y T T E R L I G A R E I N F O R M AT I O N Kontakta Jordbruksverkets servicetelefon 036-15 52 30 eller gå in på vår webbplats (www.sjv.se). Adress Jordbruksverket 551 82 Jönköping Webbplats: www.sjv.se E-post: jordbruksverket@sjv.se


EU7:7

eu7_7  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you