Page 1

Handjursbidrag


H A N D J U R S B I D R AG

Innehåll

Förändringar fr.o.m. 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 75 % av handjursbidraget kvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Djurbidrag upphör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Krav på foderareal och djurtäthet försvinner . . . . . . . .4 Tvärvillkor införs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Viktigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Märkning, journalföring och rapportering av nötkreatur .5 Märkning av kalvar inom 20 dagar . . . . . . . . . . . . . . .5 Handjursbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vilkor för handjursbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bidragsbelopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ålder och hållandeperiod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Anmälan för handjursbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Byte av organisationsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ansökan i samband med slakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Handel med handjur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Utbetalning av bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Djurmärkning och journalföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Märkning av nötkreatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Journalföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 För ytterligare information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Rapportering till det centrala nötkreatursregistret . . . . . . 10 Hur kontrolleras att jag följer alla regler? . . . . . . . . . . . . .10 Administrativa kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Fältkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Kontroller av tvärvillkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Vad händer med mitt stöd om jag inte följer reglerna? . . 11 Reducering av handjursbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Återbetalningsskyldighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3


H A N D J U R S B I R AG

Denna broschyr vänder sig till dig som vill söka handjursbidrag. Broschyren gäller tills vidare fr.o.m. bidragsåret 2005. Detta innebär att du inte kommer att få en ny broschyr varje år, utan först om nuvarande bidragsvillkor ändras. Handjursbidrag kan beviljas för tjurar och stutar (kastrerade tjurar) som slaktas. Slaktvikten på tjurarna ska vara minst 185 kilo och stutarna måste ha uppnått en ålder av 9 månader för ett stutbidrag och minst 22 månader för dubbla bidrag.

Förändringar fr.o.m. 2005 75 % AV HANDJURSBIDRAGET KVAR Handjursbidraget kommer att finnas kvar till ca 75 % av 2004 års stödbelopp.

DJURBIDRAG UPPHÖR Av samtliga djurbidrag är det endast handjursbidraget som kommer att finnas kvar 2005. Slaktbidraget, am- och dikobidraget, tackbidraget och extensifieringsbidraget försvinner och ersätts av gårdsstödet. Detta medför att systemet med bidragsrätter för am- och dikor och tackor upphör.

KRAV PÅ FODERAREAL OCH DJURTÄTHET FÖRSVINNER Kravet på att ha foderareal för att kunna få handjursbidrag upphör 2005. Därmed finns det inte heller några krav på att hålla en viss djurtäthet på företaget för att få bidrag. (Tidigare begränsades handjursbidraget till 1,8 djurenheter/hektar foderareal). Observera dock att du alltid måste anmäla all din jordbruksmark i din SAM-ansökan om du ansöker om handjursbidrag, eftersom det finns skötselkrav på all jordbruksmark som ingår i ditt jordbruksföretag.

TVÄRVILLKOR INFÖRS 2005 införs så kallade tvärvillkor. Tvärvillkor är en rad olika villkor inom olika områden. De flesta av dem gäller sedan tidigare. Det nya är att de fr.o.m. den 1 januari 2005 kopplas till ditt stöd. Du måste uppfylla dessa villkor för att få fullt gårdsstöd, men även för att kunna få andra stöd såsom handjursbidrag. Tvärvillkoren innebär bl.a. att du måste: • sköta din jordbruksmark enligt vissa skötselkrav • sköta din jordbruksverksamhet enligt vissa regler som finns inom områdena: – miljö – folkhälsa – växtskydd – djurskydd – djurhälsa För mer information om tvärvillkoren, se broschyren ”God miljö för gårdens stöd”, som kommer att skickas ut till alla jordbrukare i februari 2005.

4


H A N D J U R S B I D R AG

Viktigt MÄRKNING, JOURNALFÖRING OCH RAPPORTERING AV NÖTKREATUR Enligt EU:s regler ska alla nötkreatur vara unikt märkta med av Jordbruksverket godkända öronbrickor, journalförda och korrekt rapporterade till det centrala nötkreatursregistret (CDB). Du ska rapportera löpande händelser av födelse, förflyttning, slakt, dödsfall, köp eller försäljning till Jordbruksverket i Söderhamn, Svensk Mjölk eller husdjursföreningen senast 7 dagar efter det att händelsen inträffade. Det är viktigt att du rapporterar djurets händelser till CDB, eftersom bidragen grundar sig på uppgifterna i CDB. Följande uppgifter om ett djurs händelser måste vara kompletta för att bidrag ska lämnas: – djurets identitetsnummer – födelsedatum – kön – ingångsdatum i besättningen – utgångsdatum ur besättningen Samtliga nötkreatur måste uppfylla kraven på märkning, journalföring och rapportering till CDB. Observera att samtliga nötkreatur kontrolleras mot CDB. Brister vid märkning, journalföring och rapportering kan leda till att bidrag reduceras eller uteblir. Bidrag kommer inte att lämnas för djur vars händelser (födelse, förflyttning, slakt) inte rapporterats till CDB.

MÄRKNING AV KALVAR INOM 20 DAGAR Kalvar ska märkas med en originalbricka i vardera örat senast 20 dagar efter födseln. Om kalven lämnar produktionsplatsen inom 20 dagar efter födseln, måste den vara märkt i båda öronen före transporten.

5


H A N D J U R S B I R AG

Handjursbidrag Du kan få handjursbidrag för tjurar och stutar som slaktas i Sverige, säljs till annat EU-land eller exporteras till länder utanför EU. Syftet är att kompensera för sänkta marknadspriser på nötkött. Sverige har en bidragskvot på 250 000 handjur samt ett beloppstak på totalt 37,45 miljoner euro per kalenderår. Om något av dessa överskrids minskas bidragsbeloppet proportionellt.

VILLKOR FÖR HANDJURSBIDRAG För att du ska kunna få handjursbidrag måste följande villkor vara uppfyllda: • Anmälan för handjursbidrag ska ha kommit in till Jordbruksverket före det första slakttillfället. • Tjurar måste ha en slaktvikt på minst 185 kg. • Handjuret ska ha hållits i din besättning under en viss tid. Se under rubriken ”Ålder och hållandeperiod”, (se nedan). • Stutar måste vara minst 9 månader och kastrerade. • Slaktredovisningen som slakterierna lämnar till Jordbruksverket, och som ska överensstämma med de uppgifter som finns i klassificeringsjournalen, ska intygas av en godkänd klassificerare för nötkött. • Samtliga handjur måste vara korrekt märkta, journalförda och rapporterade till CDB. För mer information om reglerna för märkning, journalföring och rapportering kontakta Jordbruksverket eller se Jordbruksverkets webbplats (www.sjv.se).

BIDRAGSBELOPP Bidragsbelopp för bidragsberättigande tjur: • Ca 155 euro (ca 1 400 kronor) Bidragsbelopp per ålderskategori för bidragsberättigande stut: • Ca 110 euro (ca 1 000 kronor) Beloppen i svenska kronor är beräknade på en växelkurs på 1 euro = 9 kronor. Observera att en del av bl.a. gårdsstödet och handjursbidraget kommer att reduceras och dessa pengar kommer att föras över till miljö- och landsbygdsprogrammet. För 2005 kommer minskningen att vara 3 %. 2006 blir minskningen 4 %. Från 2007 och framåt ska minskningen vara totalt 5 %. Alla utbetalningar reduceras, men den reduktion som skett på sammanlagda utbetalningar upp till 5 000 euro kommer att betalas tillbaka till dig. Du kan som mest få tillbaka 150 euro. Denna utbetalning beräknas att ske första gången under slutet av 2006.

ÅLDER OCH HÅLLANDEPERIOD Första ålderskategorin • Tjurar • Stutar som är minst 9 månader men inte uppnått 22 månaders ålder vid slakttillfället. För att ett bidrag ska lämnas krävs att du har hållit handjuret i din besättning i minst 2 månader närmast före slakt. Andra ålderskategorin Stutar som är minst 22 månader vid slakt kan berättiga till ett eller två bidrag: • Två bidrag (ett för första ålderskategorin och ett för andra ålderskategorin) beviljas om du hållit stuten i din besättning i minst 4 månader från den dag stuten uppnått 18 månaders ålder. • Ett bidrag beviljas om du endast hållit stuten i din besättning i 2 månader närmast före slakt.

6


H A N D J U R S B I D R AG

ANMÄLAN FÖR HANDJURSBIDRAG Om du avser att ansöka om handjursbidrag och tidigare inte har gjort en föranmälan, ska du skicka in en föranmälan till Jordbruksverket. Din anmälan gör du på blanketten ”Anmälan Handjursbidrag” (JSB21:1) som ska ha kommit in före det första slakttillfället. Om anmälan kommer in senare kan du få bidrag endast för de djur som slaktas efter det datum då anmälan kom in. Om du senare upphör med handjursproduktion och därmed inte kommer att söka handjursbidrag, ska detta anges på blanketten ”Anmälan Handjursbidrag” (JSB21:1). För att du ska kunna söka handjursbidrag på nytt, måste du göra en ny anmälan före det första slakttillfället. Du som redan har en gällande föranmälan för handjursbidrag behöver inte göra en ny anmälan inför varje nytt bidragsår, utan föranmälan gäller tills vidare. Anmälan för handjursbidrag förfaller dock om du inte har lämnat något bidragsberättigande handjur till slakt under något av de 3 år som följer efter det år då din senaste anmälan lämnades in. Du som har en gällande föranmälan för handjursbidrag sedan tidigare måste göra en ny anmälan om företaget får ett nytt organisationsnummer.

BYTE AV ORGANISATIONSNUMMER Om företaget genomför generationsskifte, ombildas eller överlåts till vissa delar och därmed får ett nytt organisationsnummer måste en ny anmälan göras av företaget med det nya organisationsnumret. Den nya anmälan gäller endast för de djur som är slaktade efter det datum då anmälan kom in till Jordbruksverket. Blanketten ”Anmälan Handjursbidrag” (JSB21:1), kan beställas från länsstyrelsen eller Jordbruksverket. När du övertar ett helt jordbruksföretag kan du överta anmälan om handjursbidrag. Anmälan ska göras på blanketten ”ANSÖKAN/ANMÄLAN om övertagande” (JSB13:1) och ska ha kommit in till länsstyrelsen inom 2 månader från det datum då jordbruksföretaget övertogs. Bidrag kan beviljas för djur slaktade efter övertagandedatumet.

ANSÖKAN I SAMBAND MED SLAKT Det krävs ingen särskild ansökningsblankett vid slakt av tjurar och stutar. Utbetalningen av bidrag grundas på de uppgifter om slaktade handjur som slakterierna skickar in till Jordbruksverket samt de uppgifter som är rapporterade till CDB. Utbetalning görs inte för djur som inte är korrekt rapporterade till CDB. Även slakthändelsen måste rapporteras av den bidragssökande producenten. Slakterierna måste också rapportera in uppgifter om slaktade djur till Jordbruksverket. Observera att handjursanmälan och de uppgifter som slakteriet rapporterar måste göras i samma person-/organisationsnummer!

HANDEL MED HANDJUR Om djuret levereras till slakt av någon annan person än den som söker bidraget, ska blanketten ”Meddelande om producent berättigad till handjursbidrag – för handjur som inte levereras direkt från producenten till slakteriet” (JSB21:2) skickas med djuret till slakteriet. Detta gäller för tjurar och stutar som du söker bidrag för i samband med handel med slaktdjur. Djur som säljs för slakt ska slaktas inom 1 månad efter hållandeperiodens utgång för att producenten som sålt djuret ska kunna få bidrag. Bidrag vid export och import av levande handjur Du kan få handjursbidrag för handjur som är minst 9 månader och säljs till ett annat EU-land eller exporteras till länder utanför EU. Kraven när det gäller hållandperiod är desamma som vid slakt av tjurar och stutar (se under rubriken ”Ålder och hållandeperiod” på sidan 6). För stutar krävs att veterinärintyg visar att djuret är kastrerat. Exporten måste ske inom 2 månader efter hållandeperiodens utgång. För att få handjursbidrag vid export till länder utanför EU krävs att du ansöker om det på blanketten ”Ansökan om handjursbidrag vid utförsel ur Sverige” (JSB21:3). Blanketten ska ha kommit in till Jordbruksverket inom 6 månader efter exporten, dock senast den sista februari påföljande år, för att du ska kunna få bidrag. Handjursbidrag kan också beviljas för importerade djur som du lämnar till slakt i Sverige. För ytterligare information om export och import, kontakta Jordbruksverket. 7


H A N D J U R S B I R AG

UTBETALNING AV BIDRAG Handjursbidraget betalas ut av Jordbruksverket senast den sista juni påföljande år. I undantagsfall kan utbetalningen ske senare. En delutbetalning som motsvarar 60 % av bidragsbeloppet för dina bidragsberättigande djur kan, enligt EU:s regler, betalas ut tidigare. Delutbetalningen omfattar djur som slaktas t.o.m. september månad.

Djurmärkning och journalföring All verksamhet där det förekommer hantering av nötkreatur, svin, får och getter ska anmälas till Jordbruksverket för att produktionsplatsen ska få ett produktionsplatsnummer. Detta nummer är knutet till den fastighet eller plats där verksamheten bedrivs. Om en djurhållare har flera fastigheter eller platser som inte är geografiskt sammanhängande ska det finnas ett produktionsplatsnummer för varje fastighet eller plats. Alla djur som finns på en produktionsplats ska vara märkta och journalförda enligt gällande regler. Vid förflyttning av nötkreatur är det både den djurhållare som lämnar ifrån sig djuren och den som tar emot dem som ansvarar för att djuren är korrekt märkta. Brister i märkning, journalföring och rapportering kan leda till att bidrag reduceras eller dras in. För importdjur gäller särskilda bestämmelser om djurens märkning. För utförligare information se broschyren ”Märkning, journalföring och rapportering av nötkreatur” eller gå in på Jordbruksverkets webbplats (www.sjv.se).

MÄRKNING AV NÖTKREATUR Samtliga nötkreatur ska vara märkta med en förpräglad öronbricka i vardera örat så att djurens unika identitet kan utläsas. Med unik identitet avses: landsbeteckning SE + produktionsplatsnummer för anläggningen där djuret föddes, individnummer samt kontrollsiffra. Blå öronbrickor användes till nötkreatur födda före 1995 och som saknade föreningsbricka. Föreningsbricka är förpräglad med föreningsnummer, besättningsnummer och individnummer och var tillåten t.o.m. 31 maj 1996. Endast öronbrickor och utrustning som är godkända av Jordbruksverket får användas. Det är möjligt att beställa ett årsbehov av öronbrickor vid ett och samma beställningstillfälle. Djurhållaren ansvarar för att märkningen utförs. Krav ställs på att märkningen inte orsakar djuret lidande samt att öronbrickorna sitter säkert. Öronbrickorna får inte tas bort, ändras eller göras oläsliga. Ersättningsbricka används när en originalbricka förlorats. Den ska ha samma uppgifter som den förlorade öronbrickan. Ersättningsbrickor beställs på samma sätt som övriga öronbrickor. Se under rubriken ”För ytterligare information” på sidan 9. Kalvar ska vara märkta med en originalbricka i vardera örat senast 20 dagar efter födseln. Om kalven lämnar produktionsplatsen inom 20 dagar efter födseln, måste den vara märkt i båda öronen före transporten. Djur som inte är korrekt märkta får inte lämnas till slakt eller till andra produktionsplatser. Detta gäller oavsett om djurhållaren söker bidrag för djuren eller inte.

JOURNALFÖRING För varje produktionsplats måste det föras en stalljournal som är godkänd av Jordbruksverket. Det finns tre journaler i bokform som är godkända: 1. Jordbruksverkets ”Stalljournal för nötkreatur 2000, version 1.1” 2. Jordbruksverkets ”Stalljournal för nötkreatur 2000” (denna version säljs inte längre) 8


H A N D J U R S B I D R AG

3. Jordbruksverkets ”Journal för nötkreatur 3:e versionen” (denna version säljs inte längre) Elektroniska stalljournaler får också användas men dessa måste först godkännas av Jordbruksverket. Ytterligare information om vilka elektroniska stalljournaler som godkänts finns på Jordbruksverkets webbplats (www.sjv.se). För djurhållaren in uppgifterna korrekt i en godkänd stalljournal uppfyller djurhållaren EU-kraven för journalföring. Detta innebär att risken minimeras för att djurhållaren ska drabbas av sanktioner av de djurrelaterade EU-stöden på grund av bristfällig journalföring. I stalljournalen ska djurhållaren registrera de förändringar som inträffar på produktionsplatsen. Uppgifterna ska registreras i journalen samma dag som förändringen inträffar. Från det att journalen är fulltecknad ska den sparas i 6 år.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION För utförligare upplysningar om märkning, journalföring och rapportering till CDB, se Jordbruksverkets broschyr ”Märkning, journalföring och rapportering av nötkreatur”. För beställning av öronbrickor eller märkningsutrustning, skicka in din beställning på blanketten ”Beställning – Märken för nötkreatur”. Blanketten kan hämtas från Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se eller beställas från Jordbruksverket, Publikationsservice, 551 82 Jönköping. Vid frågor gällande beställningar kontakta: Jordbruksverket 036-15 59 55 Svensk Mjölk AB 0771-19 19 00 Svenska Djurhälsovården 0480-573 40

9


H A N D J U R S B I R AG

Rapportering till det centrala nötkreatursregistret (CDB) Det är viktigt att samtliga djur som finns på produktionsplatsen rapporteras till CDB. Uppgifterna i CDB används för smittspårning samt för märkning av nötkött och nötköttsprodukter. Uppgifterna används även vid handläggning av ansökningar och vid kontroll av djurrelaterade stöd. Uppgifterna om alla nötkreatur kontrolleras mot CDB. Brister i märkning, journalföring och rapportering kan leda till att bidrag reduceras eller uteblir. Djurhållaren måste löpande rapportera alla händelser, som födelse, förflyttningar, dödsfall, slakt, köp eller försäljning, som sker på produktionsplatsen. Rapportering ska ske till Jordbruksverket i Söderhamn eller husdjursföreningen senast 7 dagar efter det att händelsen inträffat. Rapporteringen sker på blankett eller via Jordbruksverkets Internet-tjänst; CDB-Internet. CDB-internet är en säkrare och billigare rapportering, t ex visas felanmärkningar om korrekta uppgifter inte registreras. Den stödsökande producenten måste rapportera alla händelser som har betydelse för bidrag, både ingång och utgång ur besättningen. Detta innebär att också slakthändelsen måste rapporteras till CDB. Det är viktigt att exakt datum för händelsen rapporteras. Detta för att inte situationer ska uppstå att ett djur enligt CDB kan befinna sig på två produktionsplatser samtidigt. Det är det datum då djuret föddes, kom in i besättningen eller utgick ur besättningen rent fysiskt, som ska rapporteras.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION För ytterligare information om, eller blanketter för rapportering till CDB kontakta Jordbruksverket i Söderhamn tfn. 020-56 00 66 eller din husdjursförening.

Hur kontrolleras att jag följer alla regler? För att rätt pengar ska betalas ut genomgår stödansökan en rad olika granskningar och kontroller. Dessa kontroller delas in i två grupper, administrativa kontroller och fältkontroller.

ADMINISTRATIVA KONTROLLER De administrativa kontrollerna sker i samband med att din ansökan handläggs och omfattar bl.a. kontroll av att de handjur som ansökan omfattar är korrekt rapporterade till CDB.

FÄLTKONTROLLER För ett antal ansökningar genomför länsstyrelsen även en fältkontroll. Dessa ansökningar är utvalda genom ett slumpmässigt urval eller med hjälp av riskanalys. Riskanalysen omfattar ett antal faktorer som ligger till grund för urvalet. Exempel på sådana faktorer är stora stödbelopp, resultat från tidigare års kontroller eller avvikelser som kommit fram vid handläggningen av ansökan. Länsstyrelsen har ansvaret för fältkontrollen, men någon gång kan det vara annan myndighet som tillsammans med länsstyrelsen genomför fältkontrollen. Detta är vanligt i samband med olika slags revision från t.ex. Jordbruksverket eller EU-kommissionen. I flertalet fall får du veta kort tid före kontrolltillfället att det kommer att ske en kontroll men den kan även ske oaviserad. Det är viktigt att du ger kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att genomföra kontrollen. Går kontrollen inte att genomföra på grund av att du försvårar situationen eller vägrar medverka kan ansökan avslås.

1 0


H A N D J U R S B I D R AG

Kontroller av djur Djurkontroller innefattar dels ansökta djur (under de 12 månaderna som föregick kontrolltillfället), dels övriga djur utanför ansökan som finns i besättningen vid kontrolltillfället. Kontrollen omfattar följande: Djur i ansökan • Kontroll av att de djur som din ansökan omfattar uppfyller bidragsvillkoren, t.ex. ålder, hållandeperiod och särskilda skötselvillkor. • Kontroll av att alla djur som omfattas av din ansökan är korrekt journalförda. • Kontroll av att de djur som din ansökan omfattar är korrekt rapporterade till CDB. Djur utanför ansökan • Kontroll av att de nötkreatur som du inte sökt bidrag för är korrekt märkta. • Kontroll av att de nötkreatur som du inte sökt bidrag för är korrekt journalförda. • Kontroll av att de nötkreatur som du inte sökt bidrag för är korrekt rapporterade till CDB. • Kontroll av att du till CDB har rapporterat uthändelse för de nötkreatur som inte längre finns kvar i besättningen. Kontroller av tvärvillkor En fältkontroll av tvärvillkoren innefattar i huvudsak två olika delar: • Kontroll av att du sköter jordbruksmarken enligt vissa skötselkrav • Kontroll av att du sköter din jordbruksverksamhet enligt vissa regler. För mer information om tvärvillkoren, se broschyren ”God miljö för gårdens stöd” (skickas ut till alla jordbrukare i februari 2005).

Vad händer med mitt stöd om jag inte följer reglerna? Om resultatet av kontrollen (gäller såväl administrativa kontroller som fältkontroller) visar att det finns avvikelser mellan din ansökan och kontrollresultatet kan det leda till att bidraget/ersättningen minskar genom avdrag eller uteslutning. Vid stora avvikelser kan följden bli att du inte får något bidrag/någon ersättning. Om avvikelsen konstateras vara större än 50 % och större än tre djur, kan det leda till att bidraget uteblir eller reduceras i upp till 3 år efter det år kontrollen genomfördes.

REDUCERING AV HANDJURSBIDRAG Om inte samtliga dina djur uppfyller villkoren för bidrag kommer bidraget att baseras på högst det antal djur som uppfyller villkoren för bidrag. Ditt bidrag reduceras beroende på hur många djur som inte uppfyller villkoren för att vid en viss storlek på avvikelsen utebli helt. Observera att om avvikelse konstateras när det gäller tvärvillkoren leder det till att även ditt handjursbidrag reduceras.

ÅTERBETALNINGSSKYLDIGHET Belopp som du inte är berättigad till ska du betala tillbaka. Om du lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter eller om du bryter mot villkor som gäller för bidraget, kan du få beslutet om bidrag hävt och bli helt eller delvis återbetalningsskyldig för bidrag som du har fått. Om du uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter kan du bli avstängd från bidragssystemet under bidragsåret och i vissa fall även under nästkommande bidragsår.

1 1


BLANKETTER FÖR HANDJURSBIDRAG JSB21:1 Anmälan Handjursbidrag Ska ha kommit in till Jordbruksverket före det första slakttillfället under kalenderåret. JSB21:2 Meddelande om producent berättigad till handjursbidrag för handjur som inte levereras direkt från producenten till slakteriet. Skickas med handjur som levereras av någon annan person än den bidragsberättigade. Slakteriet skickar den sedan till Jordbruksverket.

JSB21:3 Ansökan om handjursbidrag vid utförsel ur Sverige Ska ha kommit in till Jordbruksverket inom 6 månader efter utförsel av handjur.

JSB13:1 ANSÖKAN/ANMÄLAN om övertagande Ska ha kommit in till länsstyrelsen inom 2 månader från övertagandedatumet.

Jordbruksverket Djurstödsenheten 551 82 Jönköping Internet: www.sjv.se E-post: djurstod@sjv.se tfn. 036-15 60 30 vx, fax. 036-71 18 60

Foto: Urban Wigert. © Jordbruksverket Tryckt i december 2004

JS21

JS21  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you