Page 1

จุลสาร สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดพิธีรดน้ำ�ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีรดน้ำ�ขอพรจาก นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ รองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำ�ปี ๒๕๕๖ ณ ห้องบรรยายเนติบัณฑิต ชั้น ๑ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043 331107-8 โทรสาร 043 237898 อีเมล์ Jor4@coj.go.th / www.jor4.coj.go.th

* ข่าวเฝ้าฯ รับและส่ง เสด็จ * ข่าวการตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ * ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

2 4 19


สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำ�หนด จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา มีนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น และเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา มี น ายชะรั ต น์ สุวรรณมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมข้าราชการตุลาการ ศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ เรือนพานคำ� เขื่อนอุบลรัตน์ อำ�เภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื ่ อ วั น ที ่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิ ก า สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุม ารี เสด็ จ พระราชดำ�เนินทรงประกอบพิ ธ ี ว าง ศิ ล าฤกษ์ อ าคารกั ล ยาณิ ว ั ฒ นานุ ส รณ์ แ ละทอด พระเนตรนิ ท รรศการพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ส มเด็ จ พระศรี นครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยมี นายชะรั ต น์ สุ ว รรณมา รองอธิ บ ดี ผ ู ้ พ ิ พ ากษา ภาค ๔ ได้ ร ั บ มอบหมายจากอธิ บ ดี ผ ู ้ พ ิ พ ากษา ภาค ๔ ร่ ว มเฝ้ า ฯ รั บเสด็จ

2 30


อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื ่ อ วั น ที ่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๔๕ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยภริยา ร่วมเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายหลังจาก เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๖

อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยภริยา ร่วมเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนอุบลรัตน์ อำ�เภอ อุบลรั ต น์ จั ง หวั ด ขอนแก่น โดยเสด็จพระราชดำ�เนิ น พระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 ถึง 2 พฤษภาคม 2556 เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วย นายวันชัย ธำ�รงพิริยะพันธ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลแขวงอุดรธานี โดยมี นางสาวศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธนารักษ์ เนาวรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

4


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 ถึง 2 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวิโรจน์ จิวะวิทูรกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

2

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โดยมี นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

5


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 ถึง 2 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดสกลนคร โดย มี นางพรชนก ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โดยมี นายสุมิตร ดวงสีดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

6


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึง 9 พฤษภาคม 2556 ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดนครพนม โดย มี นายนครินทร์ พรสี่ภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

2 เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม โดย มี นายสมศักดิ์ ธนากิจพาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

7


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึง 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดมุกดาหาร โดย มี นางวรรณา พัฒนาศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

2

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โดย มี นางลัดดาวัลย์ ศรศักดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

8


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึง 9 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายประโยชน์ ดีสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลแขวงขอนแก่น โดยมี นายวิมล คำ�นวณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

9


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึง 17 พฤษภาคม 2556 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดบึงกาฬ โดย มี นายสมหวัง กาญจนสันเทียะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาล ยุติธรรมให้การต้อนรับ

2 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายพลพัฒน์ ศรศักดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด บึงกาฬ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

10


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึง 17 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดหนองคาย โดยมี นายธนพงศ์ อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาล ยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดหนองคาย โดยมี นายเกรียงไกร จรรยามั่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หนองคาย พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

11


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึง 17 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดพล ในโอกาส นี้มี นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ได้ร่วมเดินทางไปตรวจฯ ด้วย โดยมี นายสบาย นิลแท้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

12


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึง 23 พฤษภาคม 2556 ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดเลย ในโอกาสนี้ มี นายวันชัย ธำ�รงพิริยะพันธ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ได้ร่วมเดินทางไปตรวจฯ ด้วยโดยมี นายสมยศ ไขประพาย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โดยมี นายเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

13


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ถึง 23 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดหนองบัวลำ�ภู โดยมี นายพรพิชิต จันปุ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำ�ภู พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาล ยุติธรรมให้การต้อนรับ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู โดย มี นายนรินทร์ สมัครเขตการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

14


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วย นายชะรัตน์ สุวรรณมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย มี นางสิริลักษณ์ เสียงไพรพันธ์ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ และ ลูกจ้างศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษา สมทบ ข้าราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

15


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสนี้ นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ได้ร่วมเดินทางไปตรวจฯ ด้วย โดยมี นายจักรวาล ทนกล้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายประมวล นิลกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

16


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายคมกฤช กนกประดิษฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มหาสารคาม พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายณัฐภกฤษ เผือกผ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรม ให้การ ต้อนรับ

17


อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาล ยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วย นายชะรัตน์ สุวรรณมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ นายสายัณห์ มุกดาประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการศาลจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอนุสรณ์ สมทิพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ

18


สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยผู้พิพากษา อาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ รองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ ให้การต้อนรับ นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุญ เหลืองฐิติ สกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองคาย และนางสาว นิรชา พานิชอัตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ซึ ่ ง เดิ น ทางมารั บ ตำ � แหน่ ง ผู ้ พ ิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลประจำ � สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้การต้อนรับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและคณะ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ให้การต้อนรับ นายวิมล คำ�นวณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำ�แหน่งใหม่

19


อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ให้การต้อนรับ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ให้การต้อนรับ นางนวลน้อย ผลทวี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำ�การศาลอุทธรณ์ภาค ๔ มาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ คณะผู้บริหารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

20

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 15.30 นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะผู้บริหาร สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้การต้อนรับ นายประโยชน์ ดีสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำ�แหน่งใหม่


ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นและคณะเข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำ�แหน่งใหม่ เมื ่ อ วั น ที ่ 2 เมษายน 2556 เวลา 13.00 นาฬิ ก า นายอนุสรณ์ สมทิพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำ�แหน่งใหม่

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เมื ่ อ วั น ที ่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิ ก า นายสายัณห์ มุกดาประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ได้รับ มอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาลยุติธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวั น ที ่ ร ะลึ ก มหาจั ก รี บ รมราชวงศ์ ณ ศาลา ประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

21


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะและรดน้ำ�ขอพร จากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมศั ก ดิ ์ สุ ว รรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวั ด ขอนแก่ น เข้ า เยี ่ ย มคารวะและรดน้ ำ � ขอพรจาก นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำ�ปี พ.ศ. 2556

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดประชุมหารือข้อราชการ ศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็น ประธานในการประชุมหารือข้อราชการศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ� สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เลขานุการศาล ยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการประจำ�ศาล/ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประจำ�ศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

22


สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมโครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๑ ปี เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ นาฬิ ก า นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ รองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู ้ พ ิ พ ากษาภาค ๔ เลขานุ ก ารศาลยุ ต ิ ธ รรมประจำ � ภาค ๔ และข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง ศาลยุ ต ิ ธ รรม ร่ ว มโครงการจั ด กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๑ ปี ณ บริเวณที่ทำ�การและสถานที่พักสำ�นักงานศาล ยุติธรรม จัดโดยศาลอุทธรณ์ภาค ๔ สำ�นักงานอธิ บ ดี ผ ู ้ พ ิ พ ากษา ภาค ๔ ศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น และศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดขอนแก่น

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมกิจกรรมกีฬาศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการข้าราชการศาล ยุติธรรม และลูกจ้าง ในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วม กิจกรรมกีฬาศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา มีนายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา ให้ เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และมีนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการ สำ�นักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน สรุปผลการแข่งขันกีฬาฯ ของภาค 4 ดังนี้ 1. ฟุตบอลทีมชาย 7 คน ได้อันดับ 3 3. เปตองชาย ได้อันดับ 1 2. วอลเลย์บอลชาย ได้อันดับ 1 4. ปิงปองชายเดี่ยว ได้อันดับ 2 5. ปิงปองชายคู่ ได้อันดับ 3

23


อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานเปิดงาน โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยผู้พิพากษาอาวุโส ประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ และเลขานุ ก ารศาลยุติธรรมประจำ �ภาค ๔ ร่ ว มพิ ธ ี เ ปิ ด โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง จัดโดยศาลแขวงขอนแก่น ร่วมกับธนาคารออมสินเขตขอนแก่น ๑ ณ หน้าที่ทำ�การศาลแขวง ขอนแก่น โดยมีนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานพิธีเปิด

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมงานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื ่ อ วั น ที ่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิ ก า นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ได้รับ มอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรม ร่วมงานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และน้ อ มรำ � ลึ กถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อ สมเด็ จ พระ นเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น

24


สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “เครดิตบูโรและการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน” เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วยผู้พิพากษาอาวุโส ประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัด เลขานุการศาลยุติธรรม ประจำ�ภาค ๔ ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และ ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการประจำ�ศาล/ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ประจำ�ศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมงาน อบรมสัมมนา เรื่อง “เครดิตบูโรและการขอสินเชื่อกับสถาบันการ เงิน” จัดโดยสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมกับบริษัท ข้อมูล เครดิตแห่งชาติ จำ�กัด ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปกรณ์ สุวรรณ พรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ดังกล่าว และในโอกาสนี้ นางนวลน้อย ผลทวี ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๔ ให้เกียรติร่วมงานฯ ด้วย

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ครั้ง ที่ ๓/๒๕๕๖ มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ, รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖, แนวคิดการประชุมคณะ อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔, การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานศาลยุติธรรม และ คัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, เรื่องอื่นๆ โดยมี นายปกรณ์ สุ ว รรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็ น ประธานในการ ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงาน อธิบดี ผ ู ้ พ ิ พ ากษาภาค ๔ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผู ้ พ ิ พ ากษาหั ว หน้ า ศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัด เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ� ภาค ๔ และผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการประจำ�ศาล/ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ประจำ�ศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใน โอกาสนี้ นางนวลน้อย ผลทวี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ให้เกียรติร่วม ประชุมหารือด้วย

23


สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญเลื่อน วรรณวิจิตร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยรอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลประจำ � สำ� นั ก งานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วม เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ บุญเลื่อน วรรณวิจิตร มารดาของนางสาว สุดาลักษณ์ วรรณวิจิตร เจ้าพนักงานศาล ยุติธรรมชำ�นาญการพิเศษ ข้าราชการใน สังกัดสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ณ วัดมรรคสำ�ราญ อ. เมือง จ. ขอนแก่น

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมงานพิธี “วันฉัตรมงคล” วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เมื่อ วั น ที ่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิ ก า นายสม กุ ม ศั ส ตรา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ได้ รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลู ก จ้ า ง ศาลยุติธรรมร่วมงานพิธ ี “วั น ฉัตรมงคล” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น

26


สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำ�หนดแนวทางพัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิ บดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมด้ ว ยผู ้ พ ิ พ ากษา อาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และผู้อำ�นวยการ สำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ/ ผู ้ อ ำ � นวยการสำ � นั ก งานประจำ � ศาลในสั ง กั ด สำ � นั ก งานอธิ บ ดี ผู้พิพากษาภาค ๔ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำ�หนดแนวทาง พัฒนางานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดโดยสำ�นักระงับข้อพิพาท โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวางระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในศาล และเพื่อชี้แจงนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานและรับฟังปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลใน ส่วนภูม ิ ภ าค ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำ�เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่น

นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพผู้ประนีประนอม ประจำ�ปี ๒๕๕๖ เมื ่ อ วั น ที ่ ๖ มิ ถ ุ น ายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิ ก า นายปกรณ์ สุ ว รรณพรหมา อธิ บ ดี ผ ู ้ พ ิ พ ากษาภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ผู้ประนีประนอม ประจำ�ปี ๒๕๕๖ โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ ความแตกต่ า งทางด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมกั บ การ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อมุ่งสู่อาเซียน โดยมี นางวรรณา พัฒนาศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร กล่าว รายงาน ณ โรงแรมพลอยพาเลช ห้องพลอยบอลลูม อำ�เภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และในโอกาสนี้ นางนวล น้อย ผลทวี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ร่วมในพิธีฯ ดัง กล่าวด้วย

27


นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม สำ�หรับเยาวชน ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณ พรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม ตามโครงการศู น ย์ การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำ� หรั บ เยาวชน ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมี นายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน ณ วัด อาจาโรรังสี ตำ�บลไร่ อำ�เภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

คณะผู้บริหารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดี ระหว่างศาลภาษีอากรกลางกับศาลจังหวัด เมื ่ อ วั น ที ่ ๗ มิ ถ ุ น ายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิ ก า คณะผู้บริหารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วม สังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริม สร้างการบริหารงานคดี ระหว่างศาลภาษีอากรกลาง กับศาลจังหวัด ครั้งที่ ๑ ศาลจังหวัดในภาค ๔ เพื่อให้ การปฏิบัติงานระหว่างศาลภาษีอากรกลางกับศาล จังหวัด เป็ น ไปอย่ า งมีประสิทธิผลและเป็นมาตรฐาน เดียวกัน จัดโดยสำ�นักพัฒนาระบบงานร่วมกับศาลภาษี อากรกลาง ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

28


คณะผู้บริหารสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา 09.00 นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ให้การต้อนรับ ศาสตรา จารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ ครอบครั ว กลาง เนื ่ อ งในโอกาสเดิ น ทางมาตรวจราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4

คณะผู้ตรวจราชการ สำ�นักงานศาลยุติธรรม ประชุมหารือข้อราชการหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค ๔ เมื ่ อ วั น ที ่ ๑๓ มิ ถ ุ น ายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิ ก า ผู ้ อ ำ � นวยการ สำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการ ประจำ�ศาล/ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประจำ�ศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับคณะผู้ตรวจราชการ สำ�นักงานศาลยุติธรรม ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำ�เภอเมือง จังหวัด อุดรธานี

29


สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ จัดประชุมคณะ อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ครั้ง ที่ ๔/๒๕๕๖ มี ร ะเบี ย บวาระการประชุม ดังนี้ เรื่อ ง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, รับรองรายงานการ ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖, พิจารณาแนวทางสรุปตาม รายงานผลการประชุมคณะทำ�งานส่งเสริมจริยธรรม ของสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔, โครงการ “ร่วม ใจไกล่เกลี่ยคดีระหว่างอุทธรณ์ในศาลอุทธรณ์ภาค ๔” (โดย ศาลอุทธรณ์ ภาค ๔) ,ปัญหาข้อขัดข้องในการ ประสานงานระหว่างศาลอุทธรณ์ภาค ๔ และศาลชั้นต้นในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ , เรื่องอื่นๆ โดยมี นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ� สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัด เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ และผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการประจำ�ศาล/ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประจำ�ศาลใน สังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในโอกาสนี้ นางนวลน้อย ผลทวี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ให้เกียรติร่วมประชุมหารือด้วย

นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม เปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชน ปี 2556 เมื ่ อ วั น ที ่ 19 มิ ถ ุ น ายน 2556 เวลา 08.45 นาฬิ ก า นายวิร ั ช ชิ น วิ น ิ จ กุ ล เลขาธิการสำ �นักงานศาลยุ ต ิ ธ รรม ให้ เกียรติ เ ป็ น ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทัก ษะการต้ อ นรั บ ประชาชน ปี 2556 หลั ก สู ต ร เสริ ม สร้ า งทั ก ษะพนั ก งาน ต้ อ นรั บ ประจำ � ศาลยุ ต ิ ธ รรม ระหว่ า งวั น ที ่ 19-21 มิ ถ ุ น ายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ ขอนแก่ น จั ด โดยกองสารนิ เ ทศและประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานศาลยุ ต ิ ธ รรม ในการนี ้ น ายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พ ิ พ ากษาภาค 4 พร้อมด้ ว ยข้ า ราชการตุลาการ ร่วมสังเกตการณ์

30


สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ดำ�เนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๔ ดำ�เนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำ� ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น โดยมี นายสายัณห์ มุกดาประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เป็นประธาน ดำ�เนินการสอบฯ

นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร ๒๕๕๖ และมี นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๔ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีการ ยกร่างและประกาศใช้บังคับใหม่ และมีแนวทางการปฏิบัติงานตาม กฎหมายใหม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำ�นักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม ในโอกาสนี้ นางนวลน้อย ผลทวี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ร่วม สัมมนาฯ ด้วย

31


ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายวันชัย ธำ�รงพิริยะพันธ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายชะรัตน์ สุวรรณมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายสายัณห์ มุกดาประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายสม กุมศัสตรา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นางสาวนิรชา พานิชอัตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4

คณะจัดทำ�และผลิต

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

32

จุลสาร ภาค 4 ประจำเดือน เม.ย-มิ.ย.56  

จุลสาร สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.2556

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you