Page 1

จุ ลสาร จลสาร สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกราคม - มีนาคม 2556

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จัดประชุม คณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ครั้งที่ 2/2556

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำ�ภาค 4 ครั้งที่ 2/2556 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, พิจารณาการจัดสรรเงินงบ ประมาณตามโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและ ศาล, เรื่องอื่นๆ โดยมี นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ ด้วย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ� สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และรอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัด เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ� ภาค 4 ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และผู้อำ�นวย การสำ�นักอำ�นวยการประจำ�ศาล/ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประจำ� ศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ณ โรงแรมเซนทา ราคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สารบัญ - ข่าวการตรวจราชการ

- ข่าวกิจกรรมสำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 - ข่าวเฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ

2 13 20

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ครั้งที่ 1/2556

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ครั้งที่ 1/2556 มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, รับรอง รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555, พิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการ ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทของภาคและศาล ,หารือการจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำ�ปี พ.ศ. 2556 และขอมติที่ประชุม, พิจารณาแนวทางการดำ�เนินการตาม โครงการเปิดทำ�การศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2556, การตรวจราชการของสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 ประจำ�ปี 2556, การนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะในแต่ละศาล, เรื่องอื่นๆ โดยมีนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และรองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัด เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และผู้อำ�นวยการประจำ�สำ�นักอำ�นวยการ/สำ�นักงานประจำ�ศาลในสังกัดสำ�นักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ณ โรงแรมหนองคาย ไวท์ โฮเทล อำ�เภอเมือง จังหวัด หนองคาย และในโอกาสนี้ นางนวลน้อย ผลทวี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 ร่วม ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือกับศาลชั้นต้น ที่อยู่ในเขตอำ�นาจศาลอุทธรณ์ภาค 4 เกี่ยวกับการส่งสำ�นวนอุทธรณ์ไปยังศาล อุทธรณ์ภาค 4 การกำ�หนดนัดฟังคำ�พิพากษาศาลอุทธรณ์ล่วงหน้า การส่งคำ�ร้อง ขอปล่อยชั่วคราว และการส่งหมายคดีเลือกตั้ง

www.jor4.coj.go.th ถ.ศูนย์ราชการ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043 331 107-8 โทรสาร 043 237 898


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

2

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายสายัณห์ มุกดาประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพ ประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจ ราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ดังนี้ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดนครพนม โดยมีนายทวีป บุตตะโยธี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อม ด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม โดยมีนายสุดสาคร เวชยชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร โดยมีนายชาตรี พงษ์อาภา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 11.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนันทชัย จันทร์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน โดยมีนายสุมิตร ดวงสีดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด สว่างแดนดิน พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

4

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพ ประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจ ราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ดังนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายอุทัย ทวีโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธัญญา เอื้ออารีวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

5

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 - 11.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธนารักษ์ เนาวรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดพล โดยมีนายภิญโญ จิตรแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพล พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

6

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2556 เมื่อวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2556 นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายสม กุมศัสตรา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจราชการ ศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ดังนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายประมวล นิลกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบึงกาฬ พร้อม ด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ โดยมี นางสาวภัชดา เหลืองวิลัย ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย โดยมีนายไพศิษฐ์ รักกิจศิริกุล ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

7

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2556 วันที่ 6 มีน าคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิ กา ตรวจราชการศาลจั ง หวั ด หนองคาย โดยมีนายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด หนองคาย พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 14.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู โดยมีนายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำ�ภู พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 ตรวจราชการศาลจังหวัดหนองบัวลำ�ภู โดยมีนายจรูญ นาคเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำ�ภู พร้อม ด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

8

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายวันชัย ธำ�รงพิริยะพันธ์ และนายชะรัตน์ สุวรรณมา รองอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมใน สังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ดังนี้ วันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายไพบูลย์ ศรีธูป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิบูลย์ ธรรมมะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษา สมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 12 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัด มหาสารคาม โดยมีนายสมยศ ชัยประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

9

วันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวจรรยา ศรีเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวจรรยา ศรีเจริญ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

เวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดเลย โดยมีนายสมหวัง คล้ำ�ชื่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

10

วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะให้การต้อนรับนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำ�นักงานศาลยุติธรรม และคณะ เนื่อง ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานี

เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกิตติชัย ภูมิมาโนช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนี ประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

11

วันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลแขวงอุดรธานี โดยมีนางสาวศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อม ด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลแขวง ขอนแก่น โดยมีนายพินิจ สุริยะจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อม ด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายศิริ ดีวงศ์ษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เวลา - 16.30 นาฬิ ก า ตรวจราชการศาลจั ด ขอนแก่ น โดยมี พร้อมด้ วยผู13.00 ้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้างง หวั ศาลยุ ติธรรมให้ การต้อนรับ นายปิยะสันติ์ กาววิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวย การสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจราชการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพริษฐุ์ ปิยะนราธร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษา สมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

12

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเดินทางไปตรวจราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายวันชัย ธำ�รงพิริยะพันธ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจราชการ ศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ดังนี้ วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ตรวจราชการศาลแขวง ขอนแก่น โดยมีนายพินิจ สุริยะจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น พร้อม ด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ตรวจราชการศาลจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปิยะสันติ์ กาววิไล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ

วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นัก ศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจราชการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพริษฐุ์ ปิยะนราธร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ ลูกจ้าง ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

13

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสายัณห์ มุกดาประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมงานพิธี ”วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมพิธีกระทำ�สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 15.00 นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมพิธีกระทำ�สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำ�ปี 2556 เนื่องใน วันกองทัพไทย ณ บริเวณลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร มณฑลทหารบกที่ 23 อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

14

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.00 นาฬิกา นายวันชัย ธำ�รงพิริยะพันธ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำ�ปี 2556 เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมรับผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 นาฬิกา นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วย นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมรับคุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์ ผู้แทนพระองค์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ณ เมรุวัดป่าแสงอรุณ ตำ�บลพระลับ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

15

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมพิธีกระทำ�สัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำ�ปี 2556 วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมพิธีกระทำ�สัตย์ ปฏิญาณตน และสวนสนามของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำ�ปี 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำ�ผิด กิจกรรม เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556 นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน ผู้กระทำ�ผิด กิจกรรม เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว ณ วัดพระธาตุราษฎร์บำ�รุง อ.เมือง จ.หนองคาย จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

16

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมพิธีอัญเชิญพระพรหมสี่หน้า ประดิษฐาน ณ บริเวณอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 4 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 07.45 นาฬิกา นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระพรหมสี่หน้า ประดิษฐาน ณ บริเวณอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 4 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศิริมงคลต่อไป

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย วันที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมกับศาลจังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น และศาลเยาวชนและจังหวัดขอนแก่น จัดทำ�โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในจุดเสี่ยง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย มีความพร้อมและมั่นใจที่จะรับมือในการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรู้วิธีการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ณ ห้องประชุมและบริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

17

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ กับสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 1 - 9 เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงาน ในสังกัดสำ�นักงานศาลยุติธรรมและคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น” ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2556 เมื่อวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2556 นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยนายเทพประสิทธิ์ ตุลากันเลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อม ความเข้าใจกับสำ�นักศาลยุติธรรม ประจำ�ภาค 1 - 9 เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานศาลยุติธรรมและคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น” จัดโดยสำ�นัก พัฒนาระบบงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 05.45 นาฬิกา นายสม กุมศัสตรา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาล ยุติธรรม ร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระ มหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

18

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และผู้พิพากษา ในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เนื่องในโอกาสย้ายไปดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 19.00 นาฬิกา สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และ ผู้พิพากษา ในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 โดยมีนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 กล่าวเปิดงาน และมีผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 ผู้อำ�นวยการการสำ�นัก ศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 และผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการประจำ�ศาล/ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานประจำ�ศาลในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม เซนทาราคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จัดประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหาร การปฏิบัติงานด้านธุรการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เป็นประธานเปิดการประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติ งานด้านธุรการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ผู้เข้าร่วมประชุม นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค ๔ ผู้อำ�นวยการสำ�นักอำ�นวยการประจำ�ศาล/สำ�นักงานประจำ�ศาล และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำ�นักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4 จำ�นวน 183 คน ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

19

ผู้พิพากษาในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าอำ�ลาอธิบดีฯ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 11.00 นาฬิกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และรองผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ในสังกัดสำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เข้าอำ�ลา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เนื่องในโอกาสย้ายไปดำ�รงตำ�แหน่งใหม่

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 นาฬิกา นายชะรัตน์ สุวรรณมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการศาล ยุติธรรมร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำ�ปี 2556 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของ จังหวัดขอนแก่นมีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

20

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 17.00 นาฬิกา นายชะรัตน์ สุวรรณมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการ ศาลยุติธรรม เฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยกำ�หนดเสด็จมาเป็นองค์ประธานการประกวด กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำ�ปี 2556 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชา ออคิด อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 14.45 นาฬิกา นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พร้อมด้วยข้าราชการ ศาลยุติธรรม เฝ้าฯ รับและส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยกำ�หนดเสด็จมาประทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำ�บลใน เมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม 2556

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ� ที่ปรึกษา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายวันชัย ธำ�รงพิริยะพันธ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายชะรัตน์ สุวรรณมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายสายัณห์ มุกดาประเสริฐ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายสมนึก เมืองคำ�สกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายสม กุมศัสตรา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอิทธิธรรม อารัมภวิโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเชื้อชาย โพธิ์กลิ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายอุตสาห์ ทองโคตร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายธัญญา เอื้ออารีวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเลิศบุญ เหลืองฐิติสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นางสาวนิรชา พานิชอัตรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 นายเทพประสิทธิ์ ตุลากัน เลขานุการศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4 นายจิระศักดิ์ นันทะเสนา ผู้อำ�นวยการสำ�นักศาลยุติธรรมประจำ�ภาค 4

คณะจัดทำ�และผลิต

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

21

จุลสาร ภาค 4 เดือน ม.ค.-มี.ค.2556  

จุลสาร สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2556

Advertisement