Page 1

FÖRETAG magasin ETT MAGASIN FRÅN JÖNKÖPING ENERGI OM UTVECKLING OCH FRAMTID

FJÄRRVÄRME

UTVECKLAR KINNARPS SI DAN 20

SNABB RESA

TILL TOPPEN FÖR SPARKS SI DAN 10

SKANSKA SATSAR SVANENMÄRKT SIDA N 4

SÅ BLIR JÖNKÖPING

SMART STAD S I DA N 14


2

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

LEDARE

NYFIKENHET INFÖR FRAMTIDEN SKAPAR MORGONDAGENS AFFÄRER FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

”Genom effektivare energianvändning och nya energi­smarta produkter och tjänster kan vi till­ sammans göra smarta val”

J

önköping Energis vision - En god kraft för ett gott samhälle. Smaka på den. Känn på löftet som ligger bakom meningen. Vi är ett företag, som med stort hjärta, är med och bidrar till att Jönköping utvecklas på ett fantastiskt sätt. Vi vill skapa möjligheter för dig och ditt företag att tillsammans med oss utvecklas och hitta vägar mot hållbara affärer och energisystem. Att klimatet och våra gemensamma klimatmål är något som vi alla måste ha fokus på råder inget tvivel om. Det är här och nu i de val vi gör som påverkar framtiden. Men att hitta vägar mot hållbara affärer och energisystem är ingen en-mans-show. Det är snarare en utmaning som kräver att vi alla bidrar och samarbetar. Genom effektivare energianvändning och nya energismarta produkter och tjänster kan vi tillsammans göra smarta val. I samband med att vår stad växer vill vi på Jönköping Energi lära oss mer av vad ditt före­ tag har för tankar om framtiden för att kunna vidareutveckla morgondagens affärer. Det är vår ambition att vara en naturlig partner för dig och vi är redo för att hjälpa till med att hitta bästa möjliga lösningar, vare sig det gäller värme, egen elproduktion, ladda elbilen eller att koppla upp dina fastigheter. Jag är trygg i att våra medarbetare, vår viktigaste resurs, har kompetens och förmåga att möta dina behov. Vi har ett brett tjänsteutbud inom infrastruktur, och vi har redan i dag nya innovativa lösningar som kan hjälpa din verksamhet i varda-

”Vi har redan i dag nya innovativa lösningar som kan hjälpa din verksamhet i vardagen”

gen. Exempelvis smarta sensorer som enkelt kan ge dig översikt på hur din fastighet mår. På sidan 22 kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att koppla in dina styr- och drifttjänster via Wetternet Fastighet. Fler spännande lösningar är på gång, läs gärna om Innovation Race på sidan 16 eller möjlig­heterna som skapas med det nya LoRa-nätet på sidan 14. Inspireras också på sidan 10 av hur Wetterbygden Basket snabbt tagit sig till den absoluta toppen med lokal kraft som en framgångsfaktor. Är sedan ditt företag på gång att erbjuda laddplatser hittar du smarta tips på sidan 22. Välkommen att ladda energidepåerna för framgångsrikt företagande tillsammans med oss! n

Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

10

14

07 16

3

20 18

04 SKANSKA SATSAR SVANENMÄRKT PÅ SKEPPSBRON 07 SOLENERGI GÖR JÖNKÖPING AIRPORT GRÖNARE 08 BAKOM KULISSERNA PÅ JÖNKÖPING ENERGI 10 SPARKS – SPÄNNANDE NYKOMLING SOM SIKTAR MOT TOPPEN 14 DEN SNABBASTE VÄGEN TILL SMART CITY 16 INNOVATION RACE MED DESTINATION FRAMTIDEN 18 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FÖRST UT MED SOLCELLER PÅ VÄSTER CITY 20 FJÄRRVÄRME ISTÄLLET FÖR GASOL PÅ KINNARPS – HALVERADE KOLDIOXIDUTSLÄPP 23 FÖRVÄNTA DIG MER AV JÖNKÖPING ENERGI SOM HELHETSPARTNER 24 LÄGG FÖRETAGSTRÄFFEN HOS JÖNKÖPING ENERGI PÅ TORSVIK

Vår vision:

”EN GOD KRAFT FÖR ETT GOTT SAMHÄLLE” Ansvarig utgivare: Jessica Alaniesse Karlsson, Marknads- och kommunikationschef Jönköping Energi. Design/produktion: Concret, Jönköping. Foto: (om inte annat anges) Concret. Redaktion: Kommunikationsavdelningen Jönköping Energi, Henrik Severed, Linda Svensson och Marie Tigerberg. Tryck: TMG Tabergs AB. Upplaga: 2 200 ex. Citera oss gärna, men ange källan. Omslagsbild: Rosalie Sandahl, affärsutvecklare Skanska. Utgivning: Hösten 2018.

KONTAKT

MILJÖ

Jönköping Energi Kjellbergsgatan 3 Box 5150, 550 05 Jönköping

Vi är ett miljöföretag som värnar om vår närmiljö. Vår verksamhet är ISO 14001certifierad. Blixten är tryckt på Svanenmärkt papper.

URSPRUNGSMÄRKNING 4001:201 O1 5 IS

C

ER

T I F I C AT I O

N

TM

Den el vi säljer till våra kunder kommer från förnybara energi­ källor som vind, vatten och bioenergi.

Tel 036-10 82 00 info@jonkopingenergi.se www.jonkopingenergi.se

Gilla oss på Facebook Följ oss på Instagram och Twitter @jonkopingenergi


4

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

”Årsskiftet 2020–2021 flyttar Skogsstyrelsen och Jordbruks­ verket nära 1 000 arbetsplatser till en av fastigheterna på Skeppsbron.”

SKANSKA SATSAR SVANENMÄRKT PÅ SKEPPSBRON


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

5

| JÖNKÖPING ENERGI

Nybyggt, nära vatten, grönområden och centrum. Dessutom en kombination av bostäder, arbetsplatser och service. – Men allra mest unikt är att det blir Jönköpings första Svanenmärkta lägenheter. Ett fokus på goda miljöval ner på skruvoch mutternivå. På Skeppsbron ska det vara enkelt att leva hållbart, säger Rosalie Sandahl, affärsutvecklare på Skanska. Nyligen inleddes rivningsarbetet av de befintliga fastigheterna vid Södra Munksjön. – Nu är det arkeologernas tur och efter det påbörjas sanering av vissa delar innan arbetet med att bygga det som vi kallar Västra Skeppsbron tar vid, berättar Rosalie. I ett unikt samarbete verkar Skanska, HSB och det kommunala utvecklingsbolaget SMUAB tillsammans i uppförandet av den nya stadsdelen. – Ett väldigt spännande sätt att arbeta där vi tar sikte på att tillsammans utveckla hela stadsdelen. Annars finns risken att var och en bara fokuserar på sitt kvarter, säger Rosalie.

FOTO: JOHNÉR

1 000 ARBETSPLATSER Årsskiftet 2020–2021 flyttar Skogsstyrelsen och Jordbruksverket nära 1 000 arbetsplatser till en av fastigheterna som Skanska ska bygga i området. – Där har du tidplanen. Då ska det vara klart. I samma kvarter som kontorsfastig-

heten uppför vi också 66 Svanenmärkta bostadsrätter. Vad innebär Svanenmärkningen i prak­ tiken? – Bostäderna byggs med noggrant utvalda material och har en låg energiförbrukning. Ett hållbarhetsfokus som enligt Rosalie spänner från stort till smått. – Byggnadsmaterial är ju en viktig del. Men sedan är ju själva nyttjande- och boendemiljön viktig också. Vi samarbetar med Jönköping Energi för att till exempel kyla och värma husen. Värmer gör vi med en ny generations fjärrvärme med lägre temperatur i systemet men med bibehållen komfort. För att kyla kontorslokalerna vill vi använda fjärrkyla från Vättern.

”Vi samar­ betar med Jönköping Energi för att värma husen med fjärrvär­ me med låg­ temperatur.”

100 PROCENT LADD Andra utvecklingssamarbeten när stadsdelen ska formas gäller infrastruktur för laddning av bilar.

LÅGTEMPERERAD FJÄRRVÄRME I ett utvecklingsprojekt som bland annat omfattar Skeppsbron bygger Jönköping Energi fjärrvärme med lägre temperaturnivåer än traditionell fjärrvärme. Fördelarna är bland annat: • Lägre energiförluster och ökad verkningsgrad. • Nya, moderna byggtekniker. Nya material. • Ökade möjligheter att använda lågvärdig spill-/restvärme från exempelvis industrier och datahallar.

F


6

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

konkurrensfördel samtidigt som vi vet att moder jord mår bra av det.

Kontakten med vattnet och gångstråket runt Munksjön blir en viktig del när Skeppsbron ska växa fram, berättar Skanskas affärutvecklare Rosalie Sandahl.

Så här kan det se ut på Skeppsbron när kvarteret är klart.

– Vår vision är att Skeppsbrons infrastruktur ska vara förberedd för 100 procent elbilar. När området byggs utgår vi från 25 procent, men tar höjd för framtida expansion och bygger in det i infrastrukturen. När byggnationen i området kommit igång på allvar kommer man under 2019 att bjuda in intressenter till ett seminarium: – Vi vet att vi är en av föregångarna här och tror att många kan ha nytta av de kunskaper och erfarenheter vi får av detta. Som en mässa för andra kommuner och intressenter som är i samma situation och där vi kan dela med oss av vad vi gör här på Skeppsbron. Skanska har som koncern målet att vara klimatneutrala till år 2050. – Inte bara våra byggnader utan vi ska ta ansvar för hela kedjan – att aktivt hjälpa boende till ett hållbart liv. Vi ser det som en

EN LEKFULL OAS Rosalie beskriver en ständig dialog med Jönköping Energi för att trigga varandra till nya innovationer. – När vi utvecklar nya stadsdelar kommer det naturligt. Kan vi skapa Svanenmärkning i fjärrvärmenätet? Hur kan vi planera lägenheterna med ljusinsläpp och materialval för lägre energiförbrukning? Och så vidare. Att ge och ta. Utveckla varandra. En arbetsmodell där flera delar måste ske parallellt. – Samtidigt som vi bygger kontor och bostäder ska infrastrukturen på plats. Allt ska ner i marken. Därtill är gestaltningen otroligt avgörande, att skapa en trevlig miljö att vistas i. Skeppsbron ska vara en lekfull stadsdel. Tillgången till strandstråket ska utvecklas utan att Hälsans stig runt Munksjön ska behöva stänga under tiden. Om vi träffas här om tio år igen. Precis på den plats där du just nu blev fotograferad. Hur ser det ut här då? – En kombinerad miljö för att leva och verka i. Kontor, bostäder, service varvas med grönytor, strandstråk, sjöliv. En trygg, lekfull oas i ett expansivt Jönköping. n

”Vår vi­ sion är att Skepps­ brons infra­ struktur ska vara förbe­ redd för 100 procent el­ bilar. ”


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

7

SOLENERGI GÖR JÖNKÖPING AIRPORT

GRÖNARE

Som ett led i att göra Jönköping Airport till en grön flygplats har Jönköping Energi installerat solceller på ankomsthallens tak. En lönsam affär ekonomiskt samtidigt som miljön blir vinnare.

FAKTA OM ANLÄGGNINGEN PÅ JÖNKÖPING AIRPORT: • Totalt 789 st solcellspaneler av typ polykristallina • Installerad effekt 213 kW • Beräknad årsproduktion: 206 500 kWh/år

FOTO: KARIN FINÉR, JÖNKÖPING AIRPORT

I oktober började solcellerna på flygplatsen att producera el, den beräknade årsproduktionen är på dryga 200 000 kWh vilket motsvarar årsförbrukningen för 14 normalstora villor. Den el som produceras på flygplatsen kommer till största del användas direkt av flygplatsen, men vid tillfällen när produktionen överstiger flygplatsens behov säljs överskottet av el vidare.

ger Rony Forsberg, vd Jönköping Airport. Många av flygplatsens resenärer har siktet inställt på varmare breddgrader genom alla charteravgångar. – Det är roligt att se passagerarnas positiva reaktioner när vi informerar om vår satsning på solceller och att solen även hemma i Jönköping kan ge energi, säger Rony Forsberg.

SOLCELLER ETT STEG MOT GRÖN FLYGPLATS

EL FRÅN SOLEN ENKLARE ÄN DU TROR

Jönköping Airport arbetar systematiskt med att minska sin klimatpåverkan. Sedan tidigare har energieffektiviseringar genomförts, bl a går alla flygplatsens fordon på förnyelsebart bränsle, elbilsladdning för besökare installerats och satsning på innovation kring uppvärmning av flygplan samt markvärme. – Vi arbetar hårt för att bli en grönare flygplats och solcellerna tillsammans med tidigare satsningar tar oss mot vårt mål, sä-

Som leverantör och samarbetspartner har Jönköping Energi varit med från start till helt färdig solcellsanläggning. – Vi som leverantör tar hand om hela kundens behov, allt från projektering, tillstånd och slutligen installation. Men även när anläggningen är klar finns vi till hands och kan sköta hantering av elcertifikat och köper eventuellt överskott av producerad el, säger Markus Carpvik, chef Företagsmarknad Jönköping Energi. n

Rony Forsberg, vd Jönköping Airport.

SOLCELLER ÖKAR

MED 52 PROCENT Nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med drygt 52 procent mellan 2016 och 2017. Nästan hälften av den installerade effekten i Sverige finns att hitta i Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län enligt statistik från Energimyndigheten. I Sverige installerades det cirka 5 300 nätanslut-

na solcellsanläggningar under 2017. Totala antalet anläggningar uppgår till 15 300 och den totala effekten uppgår till 231 MW. De små anläggningarna med en effekt upp till 20 kW står för 46 procent av effekten och 85 procent av antalet anläggningar.


8

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

BAKOM KULISSERNA PÅ JÖNKÖPING ENERGI Energibranschen står inför stora utvecklingsmöjligheter. För att kunna vara drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur och av nya tjänster och produkter är Jönköping Energis viktigaste resurs kunnig personal. På Jönköping Energi arbetar vi för att vara en lärande organisation för att tackla förändringar i omvärlden, för att tillsammans skapa lösningar byggda på personalens kompetens. FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

Jonas Wik ström, pro jektledare värme och kraft.

»Utmaningen i mit t jo ett såväl tekniskt so bb är att få ihop en helhet som ger m kund och Jönköpin ekonomiskt bra resultat både för g Energi.«

ervall, tin Lag s i r K Ann re. örvalta systemf

Car i mät na Schm värd i estek dt, nik er.

okumentad å p a d re h c o i har ordning ara en i gänget som v t t a l il t g ja r »I min roll se ätet. Det stimulerar att v ns teknik.« rn ide tionen av fibe ping utvecklas med framt kö ser till att Jön

arbeta »Jag är stolt över att t h at med hållbar energi oc er i sin bidra till att våra kund tt er si tur kan vara stolta öv energibolag.«

»Det fi n samma ns en härlig lagkäns nhållning och huvudu la. Min till att a ppgift är att s e l rätt mä la kunder får t förbruk värden för sin ning.«

Henr mark ik Severe d nads kom , mun ikatö »Det är e r. nd

njör. n, miljöinge Annie Gran

och berö rivkraft att skap r a kraft och mottagaren. Det kommunikation fi s att få spr ida buds nns en stolthet i om är relevant kapet är a ett lagar tt vara en god bete.«


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

ÅRETS GODA KRAFT Jönköping Energi strävar efter att bidra till hållbarhet och innovation idag och i framtiden. För att skapa ett hållbart samhälle behövs de goda individuella och ideella krafterna, och de förtjänar att uppmärksammas. Det gör vi med vårt pris – Årets goda kraft! I februari på Jönköpingsgalan vet vi vem vinnaren är.

KRITERIER SOM PRISET BYGGER PÅ: • En person eller flera personer som har ett starkt lokalt engagemang • En person eller flera personer som inspirerar till ett hållbart samhälle • Ett initiativ som gjort skillnad för en eller flera personer • Konkreta resultat som insatserna lett till

KLIMATKLIVET

INVESTERINGSSTÖD FÖR LADDSTATIONER Som fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller företag går det att söka investeringsstöd från klimatklivet för laddstationer. Det går som högst att få 50 procent av investeringskostnaden i stöd. I den kommande regeringsbudgeten kommer nytt beslut om anslagen att fattas för 2019. Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Du kan också

söka stöd inom områdena transport, biogas och fjärrvärme samt infrastruktur och kommunikationsinsatser.

Läs mer på naturvardsverket.se/klimatklivet

Läs mer om priset på jonkopingenergi.se/aretsgodakraft

FOTO: JOHNÉR

Priset Årets Goda kraft går till en riktig eldsjäl, förebild eller hjälte i vardagen. Till den eller de personer som visat ett brinnande engagemang och tydligt är en god kraft för ett gott samhälle. Eller till ett initiativ som gör skillnad i samhället och skapar inspiration till förändring.

9


10

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

NÅR NYA HÖJDER I SVENSKA BASKETLIGAN På bara fyra säsonger har Wetterbygden Basket hunnit med att bildas, etablera sig i Huskvarna och ta sig till högsta ligan med både sitt damlag Sparks och sitt herrlag Stars. – Vi har en tydlig idé som vi tror på. Och vi vill erbjuda Jönköping och Huskvarna rolig, fartfylld basket på allra högsta nivå, säger Thomas Ekström, klubbchef Wetterbygden Basket.

GO SPARKS!

T

homas tar emot i klubblokalen precis intill sporthallen i Huskvarna. – Fyra år från ingenting till att vi precis spelat våra första matcher i högsta ligan är snabbt. Men också i linje med den vision som jag och Dennis Aulander hade direkt från start. Thomas och Dennis möttes bland annat när man arrangerade Ungdoms-SM i Huskvarna Sporthall tre år i rad. Thomas från Forum Basket och Dennis från Sanda. – Vi fick lite blodad tand av det där samarbetet och började fundera på hur vi kunde göra något för basketen i bygden. Vi såg att i de flesta idrotter så satsas det framförallt på killar när

”Vad krävs för att nå högsta ligan? Det har hela tiden varit målsättning­ en. Vi kom fram till att svaret till stor del stavas ledar­ skap.”

det kommer till elitidrott. Vi ville göra något för tjejer, berättar Thomas. PENGAR FÖRST 2014 började han och Dennis knacka dörr bland företagen i Vätterbygden. – Vi förstod tidigt att utan organisation kommer vi ingenstans. Utan pengar kan vi inte skapa en organisation. Så pengar först – satsning sedan. »Handla aldrig för något som du inte har« blev vårt mantra. Och det tänket, i kombination med att vi satsade på ett


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

11

e sket.s , biljetter mm på wbba ema

lla nyheter, spelsch aktue e S : t e btips Web

”Bygg laget med lokala spelare. Krydda med någ­ ra spetsvärvningar utifrån.”

damlag, var intressant för en handfull större företag, till exempel Jönköping Energi, som hängde på. Så med en ekonomisk grund på plats var det dags för nästa steg. – Vad krävs för att nå högsta ligan? Det har hela tiden varit målsättningen. Vi kom fram till att svaret till stor del stavas ledarskap. Vi skulle satsa på det bästa ledarskapet. KVALET STÄLLDES IN Dennis Aulander, med alla sina år bakom sig inom svensk basket, började sondera terrängen. – Vi kom ganska tidigt in på att Fransisco

F


12

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

Sparks framgångsnycklar: • Ekonomin först – sportslig satsning sedan. • Var noga med ledarskapet. Hitta ledare som antar utmaningen och vill vara med på resan. • Bygg laget med lokala spelare. Krydda med några spetsvärvningar ”utifrån”.

Klubbchef

ström.

Thomas Ek

Pinto, då tränare i Alvik i högsta ligan vore perfekt. Så vi presenterade våra mål och visioner och Frasse tackade ja! Med den pusselbiten på plats var det dags för spelarrekrytering. – Vi ville bygga ett lokalt lag. Med spelare som antingen går på Sanda eller som har någon koppling hit. Och så några spetsvärvningar på toppen. Första året i seriespel 2015 slutade laget 6:a i Superettan. 2016 4:a. 2017 3:a och missad kvalchans med bara någon enstaka poäng. – Då kändes det att vi var nära. Sponsorerna satsade vidare och så vår fjärde säsong gick vi till kval för att nå högsta ligan. Precis när vi satt och laddade för detta fick vi beskedet från basketförbundet att kvalet skulle ställas in. Alla kvallag skulle flyttas upp och ligan utökas. En otrolig glädje – vi hade nått det första delmålet, vi var i högsta ligan. Det första delmålet? – Ja, för vi är ju inte nöjda med det. Nu vill vi etablera oss och på allvar vara med och spela om medaljerna. Men vi är ödmjuka och vet att det är en stor omställning och mycket som måste göras för att nå dit. Inte minst organisatoriskt, säger Thomas Ekström. SOM ETT MEDELSTORT FÖRETAG Nyckelfaktorerna för att lyckas med det är en mix.

– Dels ideellt arbete av eldsjälar som brinner för basketen. Dels också möjligheten att avlöna vissa tjänster. Det går inte att driva en elitförening ideellt. Det är ju att jämställa med ett företag med 30 anställda. Plus att spelare ska ha jobb, bostad, träningshallar, skapa event runt matcherna. Det sportsliga knappt nämnt i sammanhanget. Efter 35 år som ideellt arbetande för basketen i Jönköping får Thomas nu för första gången betalt för sitt arbete. – En dröm som går i uppfyllelse. Men ska vi etablera oss i eliten behöver vi stärka organisationen med fler anställda på sikt. En ny eventgrupp har skapats i föreningen. – 25 personer som brinner för att hjälpa till och har gjort så mycket för att skapa ett matchevent. KOKANDE KITTEL Just det där med konceptet i samband med matcherna återkommer Thomas gärna till. – Basket är inte bara två lag, två korgar, ett golv och en boll. Vi vill skapa en inramning dit publiken kommer för att vara en del av en gemenskap. När du går ut från hallen ska du längta till nästa match. Samtidigt är han medveten om att det måste få ta tid att bygga upp känslan för basket. – Vi är inte fotboll eller hockey. Basketen i Sverige är en liten idrott. Det måste vi förstå och bygga ifrån det.

Vad får jag uppleva som publik i Huskvarna Sporthall kommande säsong? – Förhoppningsvis fullsatt arena. Vi har inte den största hallen, men en av de finaste basketarenorna i kommunen. 500–600 personer där så har du en kokande kittel. Du får ett spektrum av ljud, ljus, effekter, speaker, hejarklack, säger Thomas. Och fartfylld basket: – Frasse vill bygga sin basket på fart. Basket ska vara en snabb sport. Inte en massa system med gåbasket. Så underhållande basket med mycket action. Laget är handplockat för detta med snabba, kvicka spelare som kan utföra basket i högt tempo. Och vi har showspelare som kan göra det lilla extra. Bland andra Sveriges just nu kanske bästa spelare: Louise Halvarsson, som fått en riktig nytändning. Kombinerat med ett antal ungdomslandslagsspelare – hungriga 20-åringar – så kan det här bli riktigt bra, säger Thomas Ekström men påtalar igen: – Det är forfarande ett bygge, en process vi är i. Såväl för laget som organisationen och varumärket. Alla visste inte vilka HV71 var 1972. Det tar tid. Vi är rookies, säger Thomas Ekström och pekar bortåt sporthallen: – Drömmen är att få sätta lapp på luckan. Fullsatt på basket i Huskvarna. Vi ska dit! n

Fotnot: Samtidigt som damlaget gick upp i högsta ligan gjorde herrlaget Stars detsamma. En unik framgång där en förening flyttade upp två lag till högsta ligan samma år.


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

13

Energifyllda 38 600 GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL NYHETER VARV RUNT I FOKUS LOKALT JORDEN

VINN IPAD

Jönköping Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan under 2017 motsvarar utsläppen från att köra ca 38 600 varv runt jorden med bil*. Om man ekonomiskt skulle värdera Jönköping Energis bidrag till minskad klimatpåverkan med hjälp av den svenska koldioxidskatten så motsvarar de minskade utsläpp under 2017 ett värde på ca 329 miljoner kronor.

Nu kan du få aktuella nyheter, tips och inspiration inom Energibranschen, samtidigt som du tävlar om en iPad. Signa upp dig för nyhets­ brevet och besvara fyra snabba frågor på jonkopingenergi.se/nyhetsbrev Tävlingen pågår t o m 28/2 2019. Vi utser tre vinnare bland er som svarart rätt. Vinnarna utses av representanter från Jönköping Energi. Vinnarna kontaktas via Jönköping Energis LinkedIn-sida under mars 2019. Juryns beslut kan inte överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

* Beräknat på genomsnittliga WTW-utsläppet från en personbil, samtliga drivmedel, enligt Trafikverket 2016. KÄLLA: KLIMATBOKSLUT 2017

Är du intresserad av att miljöcertifiera din byggnad? Vi har möjlighet att hjälpa dig med delarna som handlar om energins ursprung. Många fastighetsägare väljer idag att miljö­ certifiera sina byggnader. En av de vanligaste modellerna är den svenska certifieringen Miljöbyggnad. Miljöbyggnad innehåller sexton indikatorer för energianvändning, innemiljö och material i byggnaden. Beroende på i vilken grad de olika indikatorerna uppfylls går det att certifiera fastigheter på tre olika nivåer: Brons, Silver eller Guld. Som energileverantör kan vi hjälpa dig med

FOTO: JOHNÉR

MILJÖCERTIFIERA DIN BYGGNAD

Jönköping Energi stödjer de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik. Det gör vi bland annat genom att: • ställa krav på våra leverantörer att följa Jönköping Energis uppförandekod baserad på Global Compact’s principer. • arbeta dagligen med ständiga förbättringar, ny teknik och förnybara bränslen. De globala målen ska utveckla ekonomin, samhället och miljön. Med de globala målen i sikte ska vi gemensamt över hela världen skapa en hållbar väg framåt. Genom att bryta ner dem på lokal nivå så bidrar vi tillsammans till att vara en god kraft för Jönköping.

Läs me jonkoping r på ene miljocert rgi.se/ ifiering indikator 4 som handlar om energins ursprung. Är du intresserad av att certifiera din fastighet så kan vi erbjuda energi som uppnår Silver eller Guld enligt ditt önskemål för indikator 4, Andel förnybar energi. Vi kan också hjälpa dig med certiferingsmetoderna Green Building och Leed. Läs mer på jonkopingenergi.se/miljocertifiering. Där hittar du också länken till Swedish Green Building Council´s hemsida där du kan beräkna din andel förnybar energi, indikator 4.


14

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

TILLSAMMANS GÖR VI JKPG TILL DEN

SMARTA STADEN

Den smarta staden bygger på kommunikation och datainsamling. Digitalisering är en framgångsfaktor för att kunna effektivisera verksamhet med hjälp av data. I flera år har det öppna fibernätet varit en grund för datakommunikation. Lägg nu till ett öppet nät för smarta sensorer så blir det riktigt intressant när du kan samla in och mäta saker som tidigare var omöjligt. Just nu pågår utbyggnaden av ett öppet nät för sensorer baserat på LoRa-teknik. Vid årsskiftet 2018/2019 är det fullt utbyggt och ger möjlighet att via strömsnåla och kostnadseffektiva sensorer samla in data eller larma vid olika situationer. – Genom att koppla upp olika saker minskar vi det ökade behovet av tidskrävande insatser för övervakning och underhåll i våra växande städer, berättar Lennart Jarl, chef produkt och drift av stadsnätet. Begreppet Internet of things florerar i alla tänkliga sammanhang och det nya öppna nätet kan sammanfattas som trådlös infrastruktur för Internet of Things som med hjälp av LoRa-sensorer gör det möjligt att kommunicera genom att fånga upp signaler från sensorerna. DATA ÄR DET NYA GULDET Allt mer beslut fattas baserat på data, att mäta och samla in data är en viktig del i att kunna skapa digitala lösningar som ger värde och nytta

för användaren. Genom att sensorerna är både billiga och strömsnåla kan de placeras på platser och föremål som tidigare inte var möjliga. Till exempel kommer sensorer hjälpa oss att tömma soptunnan on-demand, livbojar kan larma om de tas ner, parkeringsplatser kan märkas ledig eller upptagen. Möjligheterna är stora eftersom sensorerna som använder LoRa-teknik är både strömsnåla och billigare än andra sensorer som använder andra tekniker för överföring av signalen. VI SATSAR ÖPPET – Likt det öppna stadsnätet är även LoRa-nätet öppet, vi väljer att kalla det för öppen stadshubb. Hubben utgör en viktig basinfrastruktur i en smart stad och är ett naturligt komplement till det öppna stadsnätet, säger Lennart Jarl. I reportaget om Innovation Race på nästa uppslag kan du läsa om flera olika tänkbara användningsområden där stadshubben kan samla in och skicka vidare data till dess ägare. n


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

EN STADSHUBB ÄR ... ... en trådlös infastruktur för Internet of Things som med hjälp av LoRa-tekniken gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Just nu ingår 29 kommuner, med tusentals olika sensorer tillgängliga, i en gemensam stadshubbs­ allians. Läs mer på www.stadshubbsalliansen.se

| JÖNKÖPING ENERGI

15


16

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

INNOVATION RACE FÖR FRAMTIDENS TJÄNSTER

20 deltagare från våra företagskunder. 2 affärsutvecklare från Science Park. 6 timmar workshop. Resultatet blev en uppsjö konstruktiva förslag på framtidens tjänster från Jönköping Energi och vad företag i Jönköping efterfrågar.

E

tt Innovation Race med grund i Science Parks utvecklingsprocess som tagit flera idéer till verkliga produkter stod på programmet när ett antal inbjudna nyckelkunder låste in sig under en intensiv

eftermiddag. – Inbjudan var kort och gott att man var välkommen att komma och prata om framtidens tjänster och Internet of Things tillsammans med Jönköping Energi, berättar Erik Wiström, affärsutvecklingschef på Jönköping Energi. – Alla som vi bjöd in tackade ja. En av dem är Lars Persson, IT-chef på Elmia. – Jag gillade idén att från olika perspektiv vara med och prata om framtida behov. Vi är ju en aktör som har våra krav. Det är intressant att höra vad andra organisationer och branscher behöver. Kanske kan vi hjälpa varandra till utveckling. I racet fanns också representanter från bland annat Husqvarna, Ekblads Fastigheter, Brandtornet, Fastighetsägarna, Länsförsäkringar och Anticimex. UTVÄRDERA IDÉER Racet leddes av Science Parks affärsutvecklare Henrik Engqvist och Lars Birging. – Själva processen som kan beskrivas som innovationsledning är utvecklad av Science Park och tanken är att vi under några timmar här ska gå från ett vad-perspektiv till ett hur-dito. Alltså vi börjar med att spåna kring vad vi kan tänkas behöva för tjänster i framtiden till hur vi ska göra för att kunna erbjuda dem, beskriver Engqvist. För att utvärdera idéerna utgick man från kriterier såsom bekvämlighet, tidsbesparing, trygghet, hållbarhet och värdeskapande. – Idéer som stämmer in på alla dessa blir ju speciellt intressanta att jobba vidare med, medan idéer som kanske bara stämmer in på något


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

17

Henrik Engqvist från Science Park ledde Innovation Race framåt.

Innovation Race med representanter från bland annat Husqvarna, Elmia, Ekblads Fastigheter, Brandtornet, Fastighets­ägarna, Länsförsäkringar och Anticimex.

Moritz Witter, Anders Parmeklev, Lennart Jarl och Emma Karlsson diskuterade framtida behov.

Erik Wiström, Magnus Abrahamsson, Tobias Dahlberg tog sikte på Internet of Things.

enstaka får lämnas därhän tills vidare. Vi sätter igång processen genom att ge en inblick i Jönköping Energi-perspektivet och kombinera det med en packeterad omvärldsanalys samt en uppmaning om dialog med högt i tak. Det brukar bli mycket spännande, säger Engqvist.

dra med sina idéer och synpunkter. Jag tror just att själva processen, att tänka på den här typen av utveckling som en kollektiv insats, något som måste ske i dialog mellan flera aktörer tillsammans, är det viktigaste idag, säger Erik Wiström.

SNABB PROCESS I en av grupperna är bordet framför deltagarna fyllt av lappar i olika färger. Nya kommer till, andra skrynklas ihop och slängs. – Målet är att få fram några riktigt bra idéer att aktivt jobba vidare med. Idéer som blir färdiga tjänster att erbjuda alla våra kunder, säger Erik Wiström. – Vi vill vara en aktiv och relevant spelare för att utveckla Jönköping. Och vi tror på idén att göra det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Innovation Racet är ett spännande sätt att få många att under kort tid bi-

FORTSÄTTA TILLSAMMANS När han kommer ut från rummet efter några timmar säger han så här: – En fantastisk möjlighet för oss att ta del av kundernas vardag. Hur deras behov ser ut idag och kanske framför allt imorgon, sammanfattar Erik Wiström. Vad blir nästa steg? – Fortsätta att utveckla färdiga tjänster av idéerna tillsammans med våra kunder. Vilka idéer som det kan tänkas bli avslöjas inte redan nu. Men snart i tjänsteutbudet hos en lokal energileverantör kan vi ana… n

”Det är intressant att höra vad andra organisationer och branscher behöver. Kanske kan vi hjäl­ pa varandra till ut­ veckling.”


18

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

Länsförsäkringar först ut med solceller på Väster City

»TILLTALANDE HELHETSLÖSNING« Ovanför taknockarna på Barnarpsgatan tecknar stadens byggnader sig lite extra vackert. Vättern i horisonten, Sofiakyrkans klocktorn och Stadsparken åt andra hållet och sedan Taberg och Bondberget ytterligare. Vi befinner oss på Länsförsäkringars kontorstak tillsammans med Ida Rydh, hållbarhetschef, Jesper Rundbäck, vd ELL-EFF Fastigheter och Kenth Waldenby, fastighetshef. Och såklart tillsammans med 112 nyinstallerade solcellspaneler. När du läser detta är anläggningen igång och producerar solel. När vi kliver runt på taket läggs de sista panelerna på plats. Och Kent Waldenby beskriver en snabb process från idé till verklighet: – Vi började fundera på en större insats för ungefär ett och ett halvt år sedan. Vi tog beslut i vår affärsplan att frågan skulle utredas under 2018. Men det gick lite snabbare än så … – Ja, i våra samtal med Jönköping Energi visade det sig att det inte var så komplicerat som vi trodde. De hade en tilltalande helhetslösning, säger Jesper Rundbäck. 251 PANELER TILL … Offerten godkändes i maj. Klar installation i början av oktober. Inklusive bygglovsprocess. – Mycket snabbare än vad vi vågade hoppas på. Men vi behövde i princip bara ta beslutet sedan har det löpt på snabbt och smidigt, säger Kent Waldenby.

”De 112 paneler­ na på kontorstaket väntas producera 28 000 kWh och ge en årlig besparing på cirka 32 000 kronor för Länsför­ säkringar.”

ELL-EFF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Jönköping som äger ett antal fastigheter på bland annat Barnarpsgatan och på Östra Kajen. De 112 panelerna på kontorstaket väntas producera 28 000 kWh och ge en årlig besparing på cirka 32 000 kronor för Länsförsäkringar. Redan nu är dessutom 251 paneler på gång att installeras på granntaket. – En anläggning som har 251 paneler och producerar 64 000 kWh på årsbasis. MILJÖ OCH EKONOMI – Solenergi kommer att bidra med hälften av vårt kontors energibehov. Vi jobbar på flera plan för hållbarhet enligt tydliga miljömål. För oss som tjänsteföretag är det framförallt tjänsteresor och energiförbrukning på kontorslokalerna som går att påverka, säger Ida Rydh. – Miljö och ekonomi går i det här fallet hand i hand. Återbetalningstiden är 8 år, berättar Jesper Rundbäck. n


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

19

PRISEXEMPEL SOLCELLER TILL BRF OCH FÖRETAG Trion på taket. Jesper Rundbäck, Kenth Waldenby och Ida Rydh på Länsförsäkringar kan konstatera att 112 paneler precis har börjat jobba.

Inget företag eller fastighet är det andra likt. Därför skapar vi på Jönköping Energi alltid lösningar efter dina behov och hjälper dig hela vägen fram till färdig solcellsanläggning. Men för att få en indikation på vad en solcellsanläggning kostar har vi tagit fram två exempel. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR I ett flerfamiljshus är det en bra investering med solceller på taket som minskar elkostnaderna för de boende. Med ett tak på 150 kvadratmeter finns det gott om plats för 90 polykristallina solpaneler som tillsammans ger ca 22 300 kWh per år. När boende i fastigheten inte förbrukar all solenergi som produceras säljer du överskottet och tjänar pengar på köpet. Total investeringskostnad 305 000 kr exklusive moms. Återbetalningstid ca 8 år. Årlig besparing ca 27 900 kr. LAGER OCH INDUSTRI På ett industritak med takyta på 870 kvm finns utrymme för så många solpaneler att det förmodligen blir energi över till försäljning. Med ett tak på 870 kvadratmeter finns det plats för 523 polykristallina solpaneler som tillsammans ger ca 125 627 kWh per år. Total investeringskostnad 1 461 000 kr exklusive moms. Återbetalningstid ca 10 år. Årlig besparing ca 116 400 kr. KOM IHÅG ATT SÖKA INVESTERINGSSTÖD! Du får upp till 30 procent i bidrag på totaltkostnaden när du installerar solceller. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Jönköpings Län. Vi hjälper självklart till med de tekniska uppgifterna för att underlätta ansökan.


20

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

När gasolpannan som skapar processvärme till Kinnarps fabrik på Hedenstorp i Jönköping började bli till åren tittade man på nya lösningar. – Planerna på en ny gasolpanna fanns med ganska långt i processen, men så fick vi upp ögonen för fjärrvärme. De miljömässiga fördelarna var överlägsna . Sedan i våras är anläggningen igång, säger Anders Hermansson, tf COO på Kinnarps AB.

Fjärrvärme istället för gasol

KINNARPS HALVERAR KOLDIOXIDUTSLÄPPEN Kinnarps har haft verksamhet på Hedenstorp sedan år 2000. Här tillverkas metallkomponenter, underreden, ramar och mekanismer till kontorsstolar och skrivbord. – Vi har allt från pressutrustning och laserskärning till lackering, berättar Patrik Burgstaler, arbetsledare service och underhåll vid Hedenstorpsfabriken. Det är framförallt i lackeringsarbetet som processvärmen blir avgörande. – Vi värmer vattenbad till minst 60 grader. Alla delar som ska lackeras sänks ner i baden för att tvättas från smuts och fett. Om inte det steget fungerar fäster inte lacken, berättar Anders Hermansson. JÄMNARE VÄRME De 60 graderna i baden är kritisk punkt. – Det får inte understiga det, då förlorar tvättmedlet som vi använder sina egenskaper och smuts löses inte upp. En viss oro fanns för värmenivån sommartid när fjärrvärmesystemet går på sparlåga. – Den varma sommaren blev det ultimata testet och det har fungerat väl hela perioden. Vi har nu en jämnare värmenivå. Tidigare värmde vi upp gasolpannan och så fick den svalna av. Med fjärrvärmen blir det inte de variationerna, berättar Patrik Burgstaler. UNDERHÅLLSFRITT Den stora vinnaren på fjärrvärmesatsningen är miljön: – Koldioxidutsläppen från gasolen är en av de faktorer vi tittat mest på i vårt miljöarbete. Vi räknar med att halvera fabrikens koldioxidutsläpp.

Även en säkerhet i driften framhålls: – Gasolpannan var vårt ansvar och vi behövde ha jour. Fjärrvärmesystemet servas och ombesörjs av Jönköping Energi så det blir ju underhållsfritt för oss. Vi har stärkt driften i vår uppvärmning och framtidssäkrat den.

I fabriken utmed riksväg 40 på Hedenstorp tillverkas metallkomponenter till Kinnarps skrivbordsstolar och skrivbord.

”Vi har stärkt driften i vår upp­ värmning och framtidssäkrat den.”

ÖKA LASTBILSKAPACITETEN Förutom processvärmen värms nu också lokalerna vintertid av fjärrvärme. – Vi använde tidigare gasol till detta ändamål, så detta blev också plusfaktor. Nu går vi mot första vintern med fjärrvärme och vi räknar med en jämnare temperatur även när det gäller lokaluppvärmningen, säger Patrik Burgstaler. De färdiga metalldetaljerna i fabriken lastas på lastbil för transport antingen till fabriken i Kinnarp eller i Skillingaryd. – Fabrikerna ligger som på ett snöre och vi har ett effektivt logistikflöde. Nu håller vi dessutom på med ett försöksprojekt, Projekt DUO, tillsammans med Volvo för att öka kapaciteten i lastbilarna. Lastbilar med dubbla kärror som vi nu har fått klartecken att testa på vissa sträckor. OEMBALLERAT När det kommer till transporter har Kinnarps länge haft hållbarhet som ledstjärna. – Vi packar alla våra produkter oemballerat och vi använder endast filtar och papp som vi återanvänder. Med det får vi plats med ungefär 50 procent mer volym än jämfört med branschkollegor som packar i kartong, berättar Anders Hermansson. – I hållbarhetsarbetet gäller det att se på alla faktorer som kan bidra. En helhet genom transport, materialval, produktion och uppvärmning, säger han. n


BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

21

KINNARPS FAKTA Kinnarps är en av Europas största leverantörer av inredningslösningar för kontor. Företaget har försäljningsverksamhet i cirka 40 länder och säljande dotterbolag i ytterligare 15 länder. Tillverkningen sker vid produktionsanläggningar i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv och Tranås. Totalt sysselsätter koncernen cirka 2 300 anställda. Företaget grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson och än idag är Kinnarps ett helägt familjeföretag som ägs av grundarnas barn och barnbarn.

Anders Hermansson och Patrik Burgstaler på Kinnarps kan efter snart ett år med ny uppvärmning via fjärrvärme konstaterat att fördelarna är många, minskade koldioxidutsläpp och högre driftsäkerhet till exempel.


22

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

| JÖNKÖPING ENERGI

FOTO: JOHNÉR

WETTERNET FASTIGHET

Nu kan du framtidssäkra din fastighet och ansluta till fiber för internetåtkomst eller andra fiberbaserade tjänster. Genom att ansluta din fastighet till Wetternet Fastighet skapas attraktiva lokaler där du kan erbjuda eventuella hyresgäster en tillförlitlig och enkel internetanslutning som klarar framtidens uppkopplade samhälle. Därefter väljer du och hyresgästen tjänst, hastighet och tjänsteleverantör.

POWER 2 U

effektiva energianvändningen. Med automatisering kan vi optimera energisystemet avhängigt av kundernas beteenden för att tillsammans med våra kunder stärka visionen om ett hållbart samhälle.

FOTO: JOHNÉR

Power2U är en tjänst som vi på Jönköping Energi nu är med och utvecklar för fastighetsägare. Det handlar om att koppla ihop traditionell el och värme i fastigheten med nya komponenter så som solceller, elbilar och externa batterier för att hitta den mest

LADD PÅ ARBETSPLATSEN TA HÖJD FÖR FRAMTIDA EXPANSION • Planera långsiktigt. Tänk igen vad du vill erbjuda dina anställda, kunder eller hyresgäster? Vilken roll vill din organisation ta i det växande behovet av laddpunkter? Kan det ge konkurrensfördelar för din organisation? Hur stort behov har ni idag och i framtiden?

• Börja i liten skala som matchar behoven just nu. Men ta höjd för långsiktig expan­ sion. • För en dialog med Jönköping Energi och berätta hur du tänker och vilka behov som din organisation har. Vi kan elnät och kan hjälpa dig rätt.

FOTO: JOHNÉR

Idag är en relativt liten del (cirka 1 procent) av Sveriges bilpark el- eller hybridbilar. Men med den ökande andelen bilar (12 procent av alla nyregistreringar 2018 ) som kräver laddning ställs du som företagare eller fastighetsägare för en rad nya utmaningar; I vilken grad och på vilket sätt ska ni erbjuda anställda, kunder och hyresgäster laddmöjligheter? Här tre konkreta råd: I takt med att bilarnas räckvidd ökar minskar behovet av snabbladdningspunkter. Istället kommer den mesta av laddningen ske hemma och på destinationsplatser såsom arbetsplatser, handelsplaster, flygplatser etc. Fördelen är att effektbehovet blir lägre med den typen av laddning.


FÖRVÄNTA DIG MER AV OSS SOM HELHETSPARTNER

Markus Carpvik, chef Företagsmarknad 036-10 83 65 markus.carpvik@jonkopingenergi.se

”I ett samarbete med oss är det enkelt att vara kund, vi finns nära och tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle.”

Mitt mål är att du som företagare, oavsett bransch, ska vilja fördjupa relationen med oss på Jönköping Energi. Vi finns här för att hjälpa dig att lyckas med din kärnverksamhet, och att du ska se oss som en naturlig samarbetspartner för utveckling i energioch kommunikationsfrågor. En utmaning i mitt yrkesliv är just nu att skapa rätt bild av Jönköping Energi, att vi är framåt, vi kommer med nya lösningar samtidigt som vi står på en stabil grund. Du som kund ska ha förväntningar på oss, som kanske är både bredare och djupare än de förväntningar som funnits tidigare. Det skapar också ett positivt tryck på oss själva att bli starkare och leverera enligt de höjda förväntningarna. Vi gör inte bara det som förväntas, vi gör i många avseenden mer. Detta syns bland annat genom att vi 2017 hade Sveriges nöjdaste företagskunder inom fjärrvärme och vi i olika konstellationer samarbetar med våra kunder för att skapa nya tjänster och lösningar. Det kan konkret handla om att vi tar ett större ansvar för drift och underhåll av värmen i fastigheten, att vi hjälper till med kommunikation och övervakningstjänster eller löser frågor runt fordonsladdning. I ett samarbete med oss är det enkelt att vara kund, vi finns nära och tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle. Till höger ser du mitt härliga team på Företagsmarknad. Det är vi som jobbar med få dig att lyckas genom att stötta med energieffektivisering, laddlösningar, solceller och möjligheten med sensorer i nya LoRa-nätet, så att du kan fokusera på det som utvecklar din verksamhet. Kontakta oss redan idag så tar vi ett möte! n

| JÖNKÖPING ENERGI

23

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

BLIXTEN FÖRETAG MAGASIN

Helena Larsson, säljare 036- 10 83 24 helena.larsson@jonkopingenergi.se

Åke Nyström, kundansvarig Fastighet 036-10 82 86 ake.nystrom@jonkopingenergi.se

Sebastian Aguilera, kundansvarig Industri 036-10 82 53 sebastian.aguilera@jonkopingenergi.se

Martin Brage, energiingenjör 036-10 83 49 martin.brage@jonkopingenergi.se

Maria Koivisto, säljsamordnare 036-10 32 90 maria.koivisto@jonkopingenergi.se

Anna Söderberg, projektledare 036-10 83 77 anna.soderberg@jonkopingenergi.se

Fredrik Magnusson, kundansvarig Bostadsrätt. 036-10 82 28 fredrik.magnusson@jonkopingenergi.se


LÄGG DITT MÖTE HOS OSS PÅ TORSVIK

FOTO: JÖNKÖPING ENERGI

Kom bort från de vanliga mötesrutinerna och boka istället in ditt möte i våra inspirerande lokaler på Torsvik. Välj mellan konferensrum med alltifrån 4 –16 sittplatser. Är ni fler tar aulan upp till 40 sittplatser. Vi bjuder på kaffe och guidad tur på kraftvärmeverket, om du vill. Skicka din bokningsförfrågan på jonkopingenergi.se/mote Bokning gäller i mån av plats. 5 SNABBA OM KRAFTVÄRMEVERKET • Skorstenen är 120 m hög • 20 ton avfall/timma lastas in i den avfallseldade pannan • Det är ca 1 000 grader i den avfallseldade pannan och 900 grader i den biobränsle- eldade.

• Under en dag lastar ca 60 lastbilar av brännbart avfall och 40 lastbilar med biobränsle • Biobränslet (GROT grenar, rötter och toppar från skogen) köper vi lokalt och det kommer inom en radie av 10 mil från Jönköping

Trevlig läsning från Jönköping Energi, en god kraft för ett gott samhälle. Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Twitter @jonkopingenergi

Linkedin

Profile for Jönköping Energi

Blixten magasin företag  

Ett energifyllt magasin riktad till dig som företagskund från Jönköping Energi om utveckling och framtid. Med tips och inspiration för att v...

Blixten magasin företag  

Ett energifyllt magasin riktad till dig som företagskund från Jönköping Energi om utveckling och framtid. Med tips och inspiration för att v...

Advertisement