Page 1

Bibliotheeknieuws

Bibliotheeknieuws Informatieblad voor bibliotheekmedewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam

1

Jaargang 14 nummer 1


Bibliotheeknieuws

In deze uitgave

2

Redactioneel

3

Het Flexibele Werken

4

Surfnet-Kennisnet innovatiedag

8

Fotoreportage: opening Posthumuszaal

12

Studiezalen in de UB langer open

14

Integriteitscode ICT

17

Afscheid van Fija

18

Fotoreportage: afscheid Leen

20

Uitnodiging HFW

22

Colophon

23


Jaargang 14 nummer 1

Redactioneel De eerste editie van 2012, het belooft een jaar van veranderingen en beweging te worden. Zo hebben Leen Meijboom en Fija van Kesteren inmiddels afscheid genomen van de UB. Eind 2011 is onderzoek gedaan naar tevredenheid van studenten over de verruimde openingstijden van de studiezalen. De studenten blijken over het algemeen tevreden te zijn, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Miranda de Bus Verder heeft I&A de integriteitscode ICT ondertekend, een EUR-breed initiatief. Renske Jongbloed bezocht een inspirerende Surfnet Kennisnet Innovatiedag. Tot slot een uitgebreid artikel over Het Flexibele Werken (HFW). Een aantal collega’s heeft vragen over dit nieuwe fenomeen geformuleerd, deze zijn voorgelegd aan Joet Halmos.

33


Bibliotheeknieuws

Het Flexibele Werken

Bibliotheeknieuws is benieuwd naar ‘HFW – Flexibel & Mobiel werken in de UB’ en heeft alle afdelingen gevraagd hoe dit onderwerp leeft bij de medewerkers: Waarom is HFW belangrijk voor de UB? Wat is HFW eigenlijk? Maakt men zich zorgen? Waar is men bang voor? Waar liggen de kansen? Hoe gaat HFW vorm krijgen? Een aantal afdelingen heeft hier goed over nagedacht. Helaas bleef het bij andere afdelingen stil. Mocht je naar aanleiding van dit onderwerp na lezing of op een later moment nog vragen te binnen schieten, schroom dan niet en stel ze. Het (toekomstig) MT (bestaande uit Paul, Joet/ vacature, Gert, René V., Erwin, vacature, Ineke, Isabelle en Pierre) is uiteraard bereid om toelichting te geven. Dit artikel is gebaseerd op een interview met Joet Halmos, waarin veertien vragen zijn voorgelegd vanuit de organisatie.

4

Joet Halmos

Terugblik op het afgelopen jaar In de informatiebijeenkomst van vorig voorjaar (2011) heeft René Verwijmeren ons meegenomen in zijn Prezi-presentatie over de rol van IT in ons werk, BV2013 (o.a. @wEURk &CampusServices), de smaak van koffie en hoe beiden kunnen bijdragen aan het werkplezier. In mei is de werkgroep Het Nieuwe Werken aan de slag gegaan met een aantal onderwerpen om te onderzoeken op welke wijze HNW van betekenis kan zijn voor de UB. Lees ook eens Slimmer werken met het kantoor in je tas van Gerald Essers. In augustus heeft de werkgroep de belangrijkste resultaten van haar onderzoek gebundeld in een aantal adviezen aan de directie. Het managementteam en een groot aantal medewerkers vanuit verschillende afdelingen met projecten onder hun hoede hebben mei/juni de training


Jaargang 14 nummer 1 Projectmanagement gevolgd. De interne vervolgstappen om te komen tot het Projecthandboek UB worden voor de zomer afgerond. We werken nu al in verschillende projecten volgens het principe van Opdrachtformulering, Eigenaarschap, Meed en ken i n a a npa k (i nte r v is ie ) , Duwers en Trekkers, Project-A4 en PID’s. In oktober zijn de voorbereidingen gestart voor het uitvoeren van een aantal projectopdrachten: De vraag daarbij was op welke manier de nieuwe organisatie tijdens de implementatiefase gebruik kan maken van de aspecten van HNW die voor de UB als belangrijk zijn benoemd. Deze projecten, Vlekkenplan & Inrichting UB en HFW – Flexibel en Mobiel werken in de UB zijn inmiddels gestart. Zie ook het blog UBWaar werk jij straks? HFW – Het Flexibele Werken voor het laatste nieuws daarover. Het reorganisatieplan is inmiddels goedgekeurd, het Jaarplan UB 2012 Interco n n e c ti ng I nforma ti on in d e steigers is vastgesteld, de medewerkers zijn benoemd in hun nieuwe functies en de Nieuwe Organisatie gaat formeel 1 april van start. Zie ook de Nieuwsbrief Reorganisatie voor het laatste nieuws.

Wennen Het flexibele werken verandert de dynamiek op de werkplek, vaste werkplekken worden losgelaten. Het is de bedoeling dat medewerkers op logische wijze bij elkaar komen te zitten door taakspecifieke werkplekken in te richten. Dit vraagt om een verandering in denken en handelen: niet in afdelingen, maar in afdelings- en/of teamopdrachten. Zo’n

team is vaak afdelingoverstijgend aan het werk voor het beste resultaat. Medewerkers kunnen, voor zover de functie dit toelaat, de tijd zelf indelen zoals het hen uitkomt vanuit de afspraken die daarover als afdeling met de leidinggevende gemaakt worden. Iedereen krijgt de ruimte om het werk en het uitvoeren van (project)opdrachten -binnen de grenzen van het afgesproken speelveldop eigen wijze in te delen en op basis van vertrouwen en resultaatafspraken te handelen. Het op deze wijze delen van werkplekken zal een kwestie van goed regelen en wennen zijn. Het introduceren van deze andere manier van werken is nieuw en daarom spannend. En we hebben ieders inzet nodig om er een succes van te maken. Overigens hoeft een flexibele werkplek niet te betekenen dat je voortaan op een saaie, uniform ingerichte werkplek zit. Met frisse kleuren, details in het interieur, planten en kunst wordt de UB een inspirerende omgeving. En bovenal door de kleur die de medewerkers zelf naar de werkplek brengen.

Samenwerking & efficiëntie Het MT wil met de reorganisatie op een kwalitatieve manier werken aan positieve effecten op de dienstverlening: In de eerste plaats door te bekijken hoe we op dit moment samenwerken en hoe we dit (nog meer) onderling kunnen verbeteren ten behoeve van onze klanten. Daarnaast willen we dit bereiken door de efficiëntie te verbeteren. Vorig jaar

55


Bibliotheeknieuws

is er een onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder medewerkers. Uit de enquête valt op te maken dat de algemene tevredenheid onder UB-medewerkers hoog is, met een score van 7,8. Op alle overige thema’s (betrokkenheid, loyaliteit, ef fectivi tei t, v e rl oopbe s te ndi g h e id , klantgerichtheid) scoort de UB tussen de 7,1 en 8,0. Er is echter één thema dat relatief laag beoordeeld wordt, efficiëntie krijgt een 6,6. Hier is dus nog ‘werk aan de winkel’. Dit zijn de interne drijfveren. Daar komt bij dat er vanuit de universiteit duidelijk behoefte is aan meer studentenwerkplekken. Door stapsgewijs meer ruimte terug te geven aan studenten, hoopt de UB hier aan tegemoet te komen.

Verandering Om de implementatie van HFW te doen slagen, is gedragsverandering nodig. De nadruk ligt daarbij op communicatie: informeren en vragen dragen bij aan het eindresultaat. Enerzijds is het belangrijk om alle medewerkers te informeren over de plannen, het proces en wat het nu eigenlijk in de praktijk voor iedereen betekent, anderzijds wordt van de medewerkers ook een actieve rol verwacht. Er is altijd input nodig. Schroom dus niet als er vragen zijn, denk mee en praat er met elkaar over. Bij het sturen op resultaat zijn zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk. Door de introductie van de R&O-cyclus maken we hier met elkaar duidelijke afspraken over. Ook de training Kerncompetenties Samenwerken, Resultaatgerichtheid en Klantbetrokkenheid, die iedere medewerker in de loop van het jaar gaat volgen besteedt hier volop aandacht aan.

6

HFW betekent ook dat we goed bereikbaar zijn, los van tijd en plaats. Met behulp van technologie maken we dit mogelijk. Een aantal mensen heeft nu bijvoorbeeld al een IPad. Maar je kan hierbij ook denken aan smartphones, laptops, (loop)telefoon, intranet en mail. Dit zijn allemaal tools waarmee het HFW tot een succes kan worden gemaakt. Toch blijft face-to-face contact altijd belangrijk: het is prettig om elkaar persoonlijk te spreken. Om dit mogelijk te maken, kan bijvoorbeeld worden besloten dat iedereen binnen een afdeling op een vaste dag in de week aanwezig is. Bereikbaarheid staat centraal: de agenda is straks leidend en biedt informatie over wie, waar, wanneer is. Discipline is van belang, de informatie daarin dient up-to-date te zijn. De mix van al deze elementen maakt het uiteindelijk leuk om met elkaar aan het werk te zijn voor het behalen van de beoogde resultaten. Overigens is flexibel werken niet hetzelfde als ‘het nieuwe werken’. Dat zou namelijk om een ander soort maatregelen vragen. Verder is een zorg van het MT dat de werk- en privébalans behouden blijft. Juist om die reden is gekozen voor HFW: we maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur (telefonie, itinfrastructuur en communicatiemiddelen zoals LiveLink) en bieden daarnaast in voorkomende gevallen aanvullende faciliteiten. Op deze manier bieden we elke medewerker de faciliteiten en de ruimte om het werk naar eigen behoefte zo optimaal mogelijk in te richten, zowel in het gebouw als onderweg.

Foto: Ronald van den Heerik


Jaargang 14 nummer 1

Controle & evaluatie De afspraken over HFW worden niet alleen binnen het MT getoetst. Er is een k l an kb o r d g roe p s a me nge s te l d m e t medewerkers van verschillende afdelingen. Daarnaast wordt binnenkort een pool van ambassadeurs samengesteld. Zij bespreken HFW met collega’s en kunnen vragen beantwoorden. Als ambassadeur heb je een leuke rol, je werkt actief mee aan het op de goede manier invoeren van Flexibel en Mobiel Werken in de UB. Het staat iedereen vrij om zich hiervoor aan te melden. Overigens is het altijd goed om met elkaar de dialoog aan te gaan. Met de nieuwsbrief, het blog en

informatiebijeenkomsten probeert het MT alle medewerkers zoveel mogelijk te betrekken en bij te praten over de stand van zaken. Dinsdag 27 maart organiseren we samen met Moneypenny de eerste HFW-ochtend voor alle medewerkers als start voor de Nieuwe Organisatie’. Veel leesplezier! Joet Halmos ‘Elke dag HFW-dag’ Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, lees het blog!

77


Bibliotheeknieuws

Surfnet-Kennisnet innovatiedag Surfnet en Kennisnet hebben samen in 2010 een innovatieprogramma opgezet. In het kader van dit programma is in 2011 de innovatieregeling van start gegaan. Het doel van deze regeling is het stimuleren van kleinschalige, innovatieve experimenten met ICT die een onderwijskundig relevant probleem oplossen. Van de 158 ingediende aanvragen zijn er 36 gehonoreerd. De projecten zijn van start gegaan op de kickoff in mei 2011 en in december 2011 afgerond. Op 15 februari 2012 werden de resultaten van de winnende projecten gepresenteerd op de Surfnet/Kennisnet Innovatiedag, en natuurlijk wilde ik daar graag bij zijn.

8

De bijeenkomst startte met de inspirerende keynote ‘Voorprogrammering van het Rathenau Insitituut, over de manieren waarop mensen op internet worden verleid, gestuurd en beïnvloed, en hoe onze gegevens op internet worden gebruikt en misbruikt voor commerciële doeleinden. Interessant, maar ook een tikje angstaanjagend om een kijkje achter de schermen van internetmarketing te krijgen. Na de keynote werden de vervolgsessies verdeeld over vier themazalen: in de thema’s 4K video, Augmented Reality, Online Samenwerken/Leren op Afstand en Nieuwe Videotoepassingen. Helaas kon ik dus niet alle presentaties bijwonen, maar gelukkig zijn de presentaties van alle


Jaargang 14 nummer 1

Renske Jongbloed projecten te vinden op de website van het innovatieprogramma. Een aantal presentatie waren erg interessant, en brachten me zeker op ideeën.

Vakmob van Zadkine De mobiele applicatie VakMob van Zadkine, is een mobiele (web)applicatie voor het leren van vaktaal. Hij is met een smartphone te zien op www. vakmob.nl. Het is een manier voor studenten om overal hun kennis van vaktermen bij te spijkeren, met opdrachten en oefeningen. Een goede inspiratiebron voor de ontwikkeling van een informatievaardigheden-app. Ik bedacht zelf dat het misschien nog leuker zou zijn met een game-element. Het zou toch leuk zijn als studenten hun best gingen doen om level vijf van een informatievaardigheden-game te bereiken!

Woordenboek in context, Waar ik enorm van onder de indruk was, was het project woordenboek in context, van Universiteit Tilburg. Dit project, ten behoeve van de studie theologie, verrijkte het bestuderen van oud-Hebreeuwse bijbelteksten door alle woorden in de teksten klikbaar te maken, in context te vertalen, gerelateerde informatie te

geven, het woord in dagelijks taalgebruik te plaatsen en te visualiseren middels een ’virtual reality’ omgeving. Hoewel dit project mogelijk was doordat het aantal gebruikte woorden in de teksten beperkt was, zou het interessant kunnen zijn om na te denken over het verlevendigen van droge informatie middels een dergelijk systeem.

Nieuwe videotoepassingen Veel projecten hadden te maken met het maken en aanbieden van filmpjes. Wat me vooral opviel was de meerwaarde van het gebruik van instructiefilmpjes bij mobile learning. Op deze manier kunnen studenten altijd en overal wat bij leren, opzoeken hoe iets ook alweer ging of kennis delen. Een ander belangrijk aspect is de manier waarop filmpjes worden aangeboden. De relatie met de inhoud moet direct duidelijk zijn, het aanbod moet gemakkelijk doorzoekbaar en te vinden zijn, en de filmpjes zelf moeten kort, duidelijk en praktisch zijn. Goed om rekening mee te houden, als wij ons bezig gaan houden met korte filmpjes.

Khan Academy Een ander interessant project was: ik k(h)an rekenen, gebaseerd op het indrukwekkende internationale project Khan Academy. Deze in vrij korte tijd

99


Bibliotheeknieuws

enorm populair geworden manier van online leren blijkt ook bij de Nederlandse jeugd erg goed te werken. Door de leerstof op een interactieve manier aan te bieden die de studenten aanspreekt bemerkten enthousiaste leraren dat sommige kinderen zelfs ’s avonds nog lesstof zaten te maken. Khan Academy is nu ook in Nederland doorgedrongen, en wordt momenteel opgepakt door vrijwilligers. Te vinden op www. khanacademy.nl

het volgen van onderwijs, waarbij ook sociale media ingezet wordt. Naast de projecten kreeg ik ook inspiratie via collega’s die me wezen op interessante ontwikkelingen en bruikbare tips. Zo zijn er bijvoorbeeld al gratis educatieve apps (socrative, soapbox) waarmee toeschouwers van een presentatie of instructie kunnen stemmen – de docent krijgt de stemuitslag direct op een beeldscherm. Leuk om een instructie of practicum interactief mee te maken!

Project Cloudschool Tenslotte was er het aangrijpende project Cloudschool van de Mytylschool Rotterdam. Voor hun leerlingen, die niet altijd in staat zijn om naar school te komen, of moeite hebben met de traditionele studiematerialen, maakt het cloudwise studieplan het de studenten beter mogelijk om via online leermaterialen de lessen te blijven volgen. Leerlingen hebben altijd en overal de beschikking over het aangeboden lesmateriaal en leren digitaal met elkaar en met de leraren samen te werken tijdens

10

Leuk om te zien wat er allemaal bij andere onderwijsinstellingen gebeurt, maar nu is het onze beurt om alle inspiratie om te zetten in projecten en gebruikersgemakverhogende (3x woordwaarde) toevoegingen aan onze dienstverlening!

Bekijk alle innovatieprojecten op: http://www.innovatieregeling.nl/


Jaargang 14 nummer 1

Salman Khan of the Khan Academy

Virtuele agora uit het project ´Woordenboek in context´

1111


Bibliotheeknieuws

Fotoreportage opening Posthumuszaal

12


Jaargang 14 nummer 1

1313


Bibliotheeknieuws

Studiezalen in de UB langer open: wat is het Sinds april 2011 heeft de UB op verzoek van de Universiteitsraad gehoor gegeven aan het verzoek om de openingstijden van de studiezalen te verruimen. Op maandag tot en met vrijdag is de UB voortaan van 8.00 uur tot 00.00 uur geopend; in de weekenden kunnen bezoekers tussen 9.00 uur en 18.00 uur terecht om te studeren of aan opdrachten te werken. In december 2011 is op verzoek van het MT een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder studenten. Om in kaart te brengen of en hoe de verruimde openingstijden gewaardeerd worden, is van 6 t/m 16 december onderzoek gedaan. Gedurende deze twee weken is er op de website van de UB een poll geplaatst waar studenten hun stem konden uitbrengen aan de hand van twee verschillende stellingen. Daarnaast zijn er in de avonden enquêtes uitgedeeld aan de aanwezige studenten. Er was uiteraard ook ruimte voor opmerkingen en suggesties.

De resultaten van het onderzoek zijn als volgt: In totaal hebben 181 studenten de enquête ingevuld. Hiervan geeft 97% aan te studeren aan de EUR. De overige 3% is geen student aan de EUR, maar studeert bijvoorbeeld aan de HES.

14

Een meerderheid van 68% geeft aan meerdere keren per week gebruik te maken van de UB als faciliteit om te studeren, 25% studeert een keer per week in de UB en 7% geeft aan nooit in de UB te studeren. De meeste studenten (46%) maken gebruik van de mogelijkheid om tot 00.00 uur te studeren, 34% studeert meestal tot 22.00 uur in de UB en 16% studeert tot 20.00 uur in de bibliotheek. De overige 3% studeert ’s avonds niet hier. De voorkeur wordt gegeven aan studeren in de avond (45%), gevolgd door ’s middags (35%) en in de ochtend (20%). Op de vraag wanneer studenten het meest de UB bezoeken om te studeren en of dit te maken heeft met tentamenperiodes, antwoordde bijna de helft (49%) dat zij er structureel te vinden zijn, de overige 51% maakt vooral voor en tijdens tentamenperiode gebruik van de studieruimtes. Voor 40% van de studenten is de Universiteitsbibliotheek de enige optie om te studeren, 60% heeft ook andere mogelijkheden en kan bijvoorbeeld thuis studeren. De openingstijden van de UB worden in het algemeen goed gewaardeerd : 34%


Jaargang 14 nummer 1

oordeel van studenten? Miranda Qualm-de Bus waardeert de openingstijden met ‘zeer goed’, 48% met ‘goed’. Slechts 13% noemt de openingstijden ‘redelijk’ en 5% ‘slecht’. Geen enkele respondent heeft ‘zeer slecht’ geantwoord.

dag gebruik van deze mogelijkheid. De overige studenten studeren hier vooral op zaterdagmiddag (13%), zaterdag- en zondagmiddag (15%), de gehele zaterdag (13%) of de gehele zondag (7%).

Er is ook gevraagd naar welke sluitingstijd de voorkeur uit gaat. Hierop antwoordde 83% de voorkeur te geven aan 00.00 uur, 12% vindt het prima als de UB om 22.00 uur sluit en 5% prefereert 20.00 uur.

Aan het einde van de enquête is de mogelijkheid gegeven om suggesties en opmerkingen te plaatsen. Er zijn ruim 60 opmerkingen gemaakt over de beperkte openingstijden gedurende het weekend. De voorkeur wordt dan ook gegeven aan de mogelijkheid om tot 20.00 uur, 22.00 uur en in sommige gevallen zelfs tot 00.00 uur op zaterdag en zondag in de UB te studeren. Er wordt ook aangegeven dat er vooral gedurende tentamenperiodes behoefte is aan ruimere openingstijden in het weekend.

Tot slot kan worden geconcludeerd dat ook gedurende de weekenden veel studenten in de UB te vinden zijn, 69% van de ondervraagden studeert in het weekend in de UB, de overige 31% maakt hier geen gebruik van. Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten maakt zowel op zaterdag als zondag de gehele

1515


Bibliotheeknieuws

Enkele voorbeelden hiervan: ‘Ik vind dat de UB op zaterdag langer open moet, bijvoorbeeld tot acht of negen uur ‘s avonds.’ ‘Erg jammer dat de bieb zo vroeg dicht gaat in het weekend. Graag tot 00.00 uur.’ ‘Ik zou liever willen dat de UB in het weekend tot 00.00 uur open is. Als ik tot 18.00 uur werk zou het ideaal zijn om erna nog hier te studeren.’ ‘Het zou fijn zijn als de UB in het weekend langer open is.’ ‘Het zou beter zijn als de UB in het weekend tot 21.00 uur of 22.00 uur open is.’

Overige opmerkingen: ‘Wees strikter in het hanteren van het stiltebeleid, af en toe is er lawaai.’ ‘Graag nieuwe pc’s.’ ‘Ondanks het structurele tekort aan werkplekken in met name tentamenperiodes heeft de UB zich uitstekend verbeterd. De ruimere openingstijden, search engine en watervoorzieningen zijn een plus!’ ‘Ik vind het vooral handig dat de bieb open is in de avond omdat ik dan vaak boeken ophaal (overdag heb ik andere werkzaamheden).’ Er wordt op dit moment gekeken in hoeverre de UB tegemoet kan komen aan de wensen die studenten in dit onderzoek kenbaar hebben gemaakt. Waarschijnlijk worden de openingstijden in het weekend aangepast en gaat de UB later in de ochtend open, zodat studenten uiteindelijk ook tot later op de dag terecht kunnen.

16


Jaargang 14 nummer 1

Integriteitscode ICT Op 26 januari 2012 hebben alle systeembeheerders van de UB de ‘Integriteitscode ICT’ ondertekend. Deze code is met ingang van 1 januari 2012 onderdeel van de aanstellingsprocedure voor beheerders met verregaande bevoegdheden binnen ICT-systemen. De komende tijd zullen alle beheerders– nieuw in dienst en oudgedienden - de code ondertekenen. De UB heeft de aftrap gegeven tijdens een gezamenlijke “tekensessie” met koffie en gebak. Tijdens de bijeenkomst heeft de informatiebeveiliger van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Peter Oost, een presentatie gegeven waarin het belang van de ‘Integriteitscode ICT’ werd toegelicht.

René Verwijmeren

Vanwege de beheerswerkzaamheden in de verschillende systemen hebben ICT-medewerkers vaak toegang tot alle informatie in dit systeem, niet omdat ze zo graag deze informatie willen inzien, maar om de beheerwerkzaamheden voor dit systeem optimaal te kunnen uitvoeren. Deze code voorziet in een bewustwording voor het omgaan met gevoelige informatie, en door het tekenen van deze code committeert een medewerker zich aan de specifieke verantwoordelijkheden die de omgang met (privacy)gevoelige gegevens met zich meebrengt. Alle medewerkers van zowel Repub als I&A en Emilio Andrade in zijn rol als functioneel beheerder van Livelink hebben deze code ondertekend.

Peter is vanaf november 2009 in dienst bij de EUR, één van de onderdelen van het informatiebeveiligingsbeleid is de integriteitscode.

1717


Bibliotheeknieuws

Afscheid Fija

Erwin Goldman

Elke maandagmorgen ging om kwart voor vijf de wekker bij Fija. Ze nam dan de eerste trein van Ermelo naar Rotterdam, stapte daar dan vervolgens op de fiets altijd de fiets, of het nu regent of sneeuwt of schitterend weer is - en was dan om 8.00 uur waar ze wilde wezen: in de bibliotheek van de Erasmus Universiteit. De laatste acht jaar bij Documentverwerking, op haar eigen plekje bij het raam (hoe lang kunnen we dat trouwens nog zeggen EIGEN plekje nu HFW op de loer ligt?).

18

In deze tijd van digitalisering wordt nog wel eens vergeten dat de bibliotheek nog steeds een groot aantal gedrukte tijdschriftabonnementen heeft en daar is Fija de laatste jaren bij Documentverwerking intensief mee bezig geweest: bestellen van nieuwe abonnementen - weliswaar minder dan tien jaar geleden, maar het komt echt nog voor, want nog steeds verschijnt niet รกlles online - ; het registreren van ontvangen afleveringen; controleren en betalen van facturen; tijdschriftencirculatie; ervoor


Jaargang 14 nummer 1 zorgen dat niet ontvangen afleveringen alsnog binnenkomen en de tijdschriften goed kunnen worden gebonden. En dan ook nog als het druk is, of collega’s op vakantie zijn, boeken bestellen, ontvangen en betalen. Fija is echter van meer markten thuis. In 1988 begon ze in de bibliotheek op het Secretariaat, dat toen nog gehuisvest was in de ruimte waar nu het Praethuys is. Ze had daar als collega’s: Benny, Trudy, Pauline, Ina, Myra en Janny (niet al deze namen zullen iedereen nog iets zeggen, maar toch de huiskamervraag: welke achternamen horen erbij?). Ze hield zich daar met alle secretariaatswerkzaamheden bezig en was ook plaatsvervangend hoofd van de afdeling. Ook het GGC was toen al geen onbekende voor haar, want het secretariaat speelde in die tijd een niet onbelangrijke rol bij de retro-invoer van de oude kaart catalogus. In 2001 maakte ze de overstap naar, wat toen nog de bestelafdeling heette, werd naaste collega van Ger, Bep, Hans, Ab en Conny en was daar een welkome steun bij de verwerking van de tijdschriften. Zoals bekend is de bestelafdeling sinds 2002 samen met de catalogiseerafdeling verder gegaan als Documentverwerking, waar Fija dus de laatste 9 jaar van haar werkzame UB-leven heeft doorgebracht. Fija keek verder dan haar eigen afdeling. Ze was begaan met alles wat er in de UB plaatsvond. Dat blijkt ook uit het feit dat ze een aantal jaren lid is geweest van wat toen nog de Dienstraad heette en ze heeft

zich toen onder andere heel intensief met de vórige reorganisatie bezig gehouden (ja de tijd gaat snel). In een paar opzichten is ze in al die tijd dat ze bij de UB werkte niet veranderd: ze heeft haar werkzaamheden altijd heel serieus, consciëntieus en vakkundig aangepakt. Bovendien is ze een aardige en prettige collega die al te graag bereid is om waar dat nodig is een helpende hand te bieden en ze keek altijd ruimer dan waar ze zelf mee bezig was. Fija is niet iemand die van de daken schreeuwt wat ze allemaal doet, maar ze heeft wel veel gedaan. We willen haar dan ook heel graag bedanken voor het vele werk dat ze in de UB heeft verricht. Ook was het altijd een plezier met haar samen te werken en met haar om te mogen gaan. Officieel stopt Fija per 1 april bij de UB omdat ze dan met vervroegd pensioen gaat. Dinsdag 6 maart j.l. was echter haar laatste werkdag. Ze bracht al veel tijd in haar tweede huis in Ermelo door, dat zal, denk ik alleen maar meer worden. En ze zal, Fija kennende, nu vast ook nóg meer tijd besteden aan haar kinderen en kleinkinderen. De laatsten kwamen nu al regelmatig bij oma logeren en zelfs de voetbalwedstrijden op zaterdag kunnen hen daar niet van weerhouden. Vanaf 12 maart zal op maandagmorgen kwart voor vijf bij Fija niet meer de wekker gaan, denk ik. Waarschijnlijk draait ze zich dan nog een keertje om en ... gelijk heeft ze!

1919


Bibliotheeknieuws

Fotoreportage afscheid Leen

20


Jaargang 14 nummer 1

2121


Bibliotheeknieuws

al, e allema

Best

odig ik

Hierbij n

aag uit jullie gr

n 2012.

mst va bijeenko

rmatie

ste info r de eer

voo

d voor cht - Tij

iĂŤle de offic

-

uwe UB

de Nie start van

ele lu et Flexib it in de z H r n a e t ja c r roje Het voo an de p ? v ! e s ie a t f a ks tatie organis plemen erkjijstra w im r e a d a n UB - W g - dan tart va lo n s B la e t p d e n h it e in is d lekk Tevens kondigd n het V e e g ) n a W F a r H ( rde Werken zoals ee n e k a e drie z chtend. e o z e e z d rt van d e a d n t s a n a e e n d jk e nli este We zull gezame dacht b ls n a a t a s p m enko ook volo eze bije rs te hebben. d n a dag a belang eer dins werke e n r e d n e a t h w m c lle he Ook Het MT ganisatie met a a om en te zijn. d n ig z e e g a w r o ij je aan oi je Nieuwe den af b ochtend terker nog: go e r e t z e e d m S n om elkom! ldt je da an ook w e d s m e , je e n n ij w e z , We vrag een werkdag is aanwezig kunt g t voor jou neer je echt nie an kom! W ende. ev leidingg rt 2012 a a m 7 ag 2 : dinsd m u t a D Plaats:

T3-21 .45

anaf 8 Tijd: v

fie/thee

et kof inloop m

ramma art prog

st

amma e progr

eind

ot dan!

Graag t

22

ur

11.30 u

is

othecar

rt, bibli l Soetae

Pau

r

9.00 uu


Jaargang 14 nummer 1

Colofon Redactie: Miranda de Bus Florinda Domburg Debby Mudde Erica Schanstra RenĂŠ Verwijmeren Fotografie: Arie Kers Google images, Flickr Vormgeving: Renske Jongbloed Redactieadres: debus@ubib.eur.nl

Maart 2012 Jaargang 14, nummer 1

2323

Bibliotheeknieuws jg. 14 no. 1  

Maart 2012