__MAIN_TEXT__

Page 1

Royal Jongbloed

VOORJAAR 2018

BIJBELS JONGBLOED BOEKEN GROEN BARNABAS SESTRA COLUMBUS GROEN EDUCATIEF


ROYAL JONGBLOED


ROYAL JONGBLOED // Bijbel

8


FOTOBIJBEL HET BOEK �

Gods Woord in beeld In deze Fotobijbel brengen meer dan honderd foto’s de inhoud van de Bijbel dichter bij ons leven. Beelden uit het leven van elke dag leggen de verbinding met bijbelteksten die tweeduizend jaar geleden geschreven zijn. De foto’s belichten een specifieke bijbeltekst en prikkelen tot het leggen van eigen verbanden.

ROYAL JONGBLOED // Bijbel

De basis van de Fotobijbel is de Roodletterbijbel, waarin de citaten van God en Jezus – die in de directe rede geschreven zijn – rood zijn. Daarnaast is de tekst voorzien van meer tussenkopjes, om het lezen te vergemakkelijken.

9

100%

HET BOEK

Genesis 1: 31: ‘Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed’.

Genesis 18: 4: ‘Ik zal dan water halen om uw voeten op te frissen en u wat eten geven, zodat u er weer tegen kunt’.

Luttelgeeest. (Bron: Royal Jongbloed)

Fotobijbel.indd 2

BIJBEL

HET BOEK

DAGELIJKS LEVEN

22-09-17 09:11

Colmschate. (Bron: Royal Jongbloed)

Fotobijbel.indd 3

HERKENBAAR

22-09-17 09:11

GODS WOORD

prijs € 29,50 • gebonden • full colour katernen • ca. 2000 pagina’s • formaat 12x18 cm • ISBN 978 90 6539 442 2 • NUR 701 • verschijnt april 2018

9 789065 394422


God spreekt rechtstreeks tot mensen: in rode letters

ROODLETTER­ BIJBEL HET BOEK De Roodletterbijbel heeft de Amerikaanse methode ingezet om een deel van de teksten in de Bijbel in

ROYAL JONGBLOED // Bijbel

rode letters te zetten. De gekleurde letters geven directe citaten van Jezus en God in de Bijbel weer. Je kunt die citaten gebruiken om het geheel van een tekstgedeelte op je te laten inwerken. Deze nieuwe uitgave laat je in een oogopslag zien wat God rechtstreeks tot zijn mensen zegt in de Bijbel. Daarnaast is de tekst nog overzichtelijker ge­ maakt, door meer tussenkopjes toe te voegen, die vaak weergeven wat God zegt in de erop volgende tekst. Zo is de Roodletterbijbel extra toegankelijk.

10

100%

ROODLETTER­ BIJBEL

ROODLETTERBIJBEL

RODE LETTERS

HET BOEK

GOD SPREEKT

Prijs €25,00 • gebonden • full colour katernen • ca. 2000 pagina’s • formaat 12x18 cm • ISBN 978 90 6539 440 8 • NUR 701 • verschijnt maart 2018

9 789065 394408


God spreekt je persoonlijk aan

STARTERS­ BIJBEL HET BOEK De Startersbijbel wil je stimuleren om zelf in ge­ sprek te raken met God. De extra teksten kunnen

van Eva tot de gemeente in Rome; van de discipe­ len tot Jona. En nu ook met jou. Lees dagelijks een kwartier een tekst uit de Bijbel en in een maand heb je de essentie ervan te pakken. De basis van de Startersbijbel is de Roodletterbijbel, waarin de citaten van God en Jezus – die in de directe rede geschreven zijn – rood zijn. Daarnaast is de tekst voorzien van meer tussenkopjes, om het lezen te vergemakkelijken.

11

100%

STARTERS­ BIJBEL GERELATEERD: • Rode letters in de Bijbel, ISBN 978 90 6539 443 9

MEDITATIES

RODE LETTERS

ROYAL JONGBLOED // Bijbel

je daarbij helpen. We leggen erin uit hoe God met verschillende mensen in de Bijbel heeft gesproken;

HET BOEK

GOD SPREEKT

Prijs €27,50 • gebonden • full colour katernen • ca. 2000 pagina’s • formaat 12x18 cm • ISBN 978 90 6539 441 5 • NUR 701 • verschijnt juni 2018

9 789065 394415


MARKUS 2

ROYAL JONGBLOED // bijbels 12

Preek van Johannes Johannes doopt de mensen met water, als teken van de vergeving van hun zonden. Maar hij zegt ook dat de doop met water alleen niet genoeg is. Weet je waarom? Johannes vertelt dat er Iemand komt Die groter en belangrijker is dan hij. Je weet vast wel Wie dat is! De mensen hebben de Heere Jezus nodig. Hij zal ‘dopen met de Heilige Geest’. De Heilige Geest maakt je leven helemaal nieuw! Dat heeft God ook beloofd toen jij werd gedoopt! Wat verandert er als de Heilige Geest je leven nieuw maakt?

De genezing van een bezetene *En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs. 22  *En ze stonden versteld van Zijn onder100% richt, want Hij onderwees hen als gezaghebGESPREKS­ bende en niet zoals de schriftgeleerden. BIJBEL 23  *Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde: 24   Ga weg! Wat hebben wij met U te ma21

En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op, liet de koorts haar; en zij diende hen. 32 *Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij Hem allen die er slecht aan toe waren, 31

En heel de stad had zich verz deur.

33

ziekten slec eel demonen uit, toe te spreken, omdat zij Hem kenden.


GESPREKSBIJBEL �

De Gespreksbijbel helpt gezinnen bij het regelmatig lezen van de Bijbel en het spreken met kinderen over de bijbeltekst. De uitgave bevat de volledige bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling. In ieder hoofdstuk staan een leesprikkel, een gespreksonderwerp en een stukje uitleg om samen over te praten. Ieder bijbelboek bevat kleurenillustraties en foto’s. Achter in de Gespreksbijbel zijn diverse opdrachtjes opgenomen om

MARKUS 3 begonnen onder het lopen aren te plukken. 24 En de Farizeeën zeiden tegen Hem: Zie, waarom doen zij op de sabbat iets *wat niet geoorloofd is? 25  En Hij zei tegen hen: Hebt u nooit gelezen wat *David deed toen hij in nood verkeerde, en hij honger had, en zij die bij hem waren? 26  Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abjathar, de hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand mag eten *behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren? 27   En Hij zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. 28  *Daarom, de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.

Tollenaar In het Romeinse rijk moesten de burgers geld (belasting) aan de Romeinse regering betalen. Ook in Israël dus. Tollenaren zorgden ervoor dat de mensen die belasting betaalden. Zij werkten voor de Romeinen en werden daarom door vrome Joden veracht. Je kunt het vergelijken met NSB’ers die in de Tweede Wereldoorlog samenwerkten met de Duitsers. Die waren bij de meeste Nederlanders ook niet geliefd! Tollenaren stonden erom bekend dat ze niet eerlijk waren. Vaak stopten ze een deel van het belastinggeld in hun eigen zak.

MARKUS 3 Jezus geneest een verschrompelde hand

Tollenaar wordt discipel Welke twee woorden veranderen het leven van Levi helemaal? Bedenk eens wat er voor Levi allemaal verandert als hij met Jezus meegaat! Hoe vind je dat?

3

1 En *Hij kwam opnieuw in de synagoge; en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. 2  En ze letten scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen. 3  En Hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: Sta op en ga in het midden staan. 4  En Hij zei tegen hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mensz te behouden of te doden? En zij zwegen. 5  En nadat Hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei Hij tegen de man: Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, *en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere.

Kleinvee (Markus 3:1)

*En toen de Farizeeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen Hem hoe zij Hem om zouden kunnen brengen. 6

Een grote menigte 7 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de zee; *en Hem volgde een grote menigte uit Galilea en uit Judea, 8  en uit Jeruzalem en uit Idumea en van over de Jordaan; ook een grote menigte uit de omgeving van Tyrus en Sidon, die gehoord had wat voor grote dingen Hij deed, kwam naar Hem toe. 9   En Hij zei tegen Zijn discipelen dat er steeds een scheepje bij Hem moest blijven vanwege de menigte, opdat ze Hem niet verdringen zouden. 10  Want Hij had er velen genezen, zodat allen die aandoeningen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. 11   En telkens wanneer de onreine geesten Hem zagen, vielen zij voor Hem neer en riepen: U bent de Zoon van God! 12   En Hij gebood hun streng en met klem dat zij niet bekend zouden maken wie Hij was.

Twaalf apostelen uitgekozen 13 *En Hij klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. 14  En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, 15  en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. 16  En Simon gaf Hij de naam Petrus, 17  en verder Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broer van Jakobus – aan hen gaf Hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent – 18  en Andreas en Filippus en Bartholomeüs en Mattheüs en Thomas en Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Thaddeüs en Simon Kanani-

6

tes, 19 en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

MARKUS 4 5 Farizeeën In de tijd van de Heere Jezus waren de Farizee *En toenbelangrijke Hij in het schip smeekte en een groepging, mensen. Ze degene die bezeten was volgens geweest Hem of hij leefden heel strikt de wetten bij Hem mocht blijven. van Mozes. Veel Joden gaven van 19  Jezus hem dat niet toe,aan maar hun stond inkomsten eenechter tiende deel zei God. tegenDe hem: Ga naardeden uw huis, naar de Farizeeën dat zelfs uwen, bericht hun alles watJoden de Heere vanen hun tuinkruiden! Veel vastvoorten u gedaan heeft, hoe Hij Zich over u af en toe; deenFarizeeën deden ontfermd heeft. dat wel twee keer per week. Bij de 20  Toen ging hij weg en begon in het gebied wetten van Mozes hadden ze ook vanallerlei Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus extra regeltjes bedacht. Ze voorhoopten hem gedaan had,daardoor en ze verwonderden dat God tevreden zichover allen.hen zou zijn. Maar Jezus miste 18

bij de Farizeeën het allerbelangrijk-

ste: recht doen, barmhartigheid Preek van (liefde) en geloof. Johannes

Johannes doopt de mensen met water, als teken van

De van zonden. de schriftgede godslastering vergeving van hun Maar leerden hij zegt ook dat de doop met water alleen niet genoeg is. Weet je waar-

En zij kwamenvertelt thuis; endat er kwam opnieuw om? Johannes er Iemand een menigte bijeen, zij zelfsis *geen komt Die groter en zodat belangrijker brood konden eten.vast wel Wie dat is! dan hij. Je weet  Enmensen toen Zijn verwanten dat hoorden, De hebben de Heere Jezus gingen zij eropuit om Hem tegen te houden, nodig. Hij zal ‘dopen met de Heilige want zij zeiden: Hij isGeest buiten Zichzelf. Geest’. De Heilige maakt je 22   En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem leven helemaal nieuw! Dat heeft God gekomen waren, zeiden: *Hij heeft Beëlzeook beloofd toen jij werd gedoopt! bul, en: Door de aanvoerder van de demonen Wat verandert er als de Heilige Geest drijft Hij de demonen uit. je leven nieuw maakt? 23  En Hij riep hen bij Zich *en zei tegen hen in gelijkenissen: Hoe kan de satan de satan uitdrijven? 24 Jaïrus Jezus om hulp   En alsvraag een koninkrijk tegen zichzelf ver21  *En is, toen opnieuw in hetstandhouden. schip naar deeld kanJezus dat koninkrijk niet de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij Hem; en Hij was bij de zee. 7 22  *En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jaïrus was; en toen hij Hem zag, wierp hij zich neer aan Zijn voeten 23  en smeekte Hem dringend: Mijn dochter20

21

MARKUS 5 4 tje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. 24 En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan.

Een zieke vrouw genezen *En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had,  en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, 27  deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, 28  want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. 29  En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoeningb genezen was. 30  En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er *kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? 31  En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? 32  Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. 33  En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. 34  *Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. Jezus wekt het dochtertje van Jaïrus op 35  *Terwijl Hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge, die zeiden: Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig? 36  En zodra Jezus het woord gehoord had dat 25

26

er gesproken werd, zei Hij tegen het hoofd van de synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. 37 En Hij liet niemand toe Hem te volgen dan Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38  En Hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. 39  En toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u? *Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. 40  Zij lachten Hem echter uit, maar Hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij Hem waren, mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. 41  En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op. 42  En meteen stond het meisje op en het liep, want het was twaalf jaar; en zij waren geheel buiten zichzelf.c 43  En Hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen; en Hij zei dat men haar te eten moest geven.

Koninkrijk van God

13

De Heere Jezus vertelt aan de mensen dat ‘het Koninkrijk van God’ dichtbij gekomen is. Maar Hij komt toch niet om als een Koning op aarde te regeren? Dat klopt! Jezus is geen koning zoals Herodes dat was. Hij zal niet vechten om de Romeinen te verjagen en niet op de troon zitten in Jeruzalem. Maar Hij wil wel regeren! Waar dan? In het leven van grote mensen en van kinderen! genieten van de rust en om God op deze dag te aanbidden.

12

GESPREKSBIJBEL

GEZIN

13

SAMEN

BIJBELLEZEN

ROYAL JONGBLOED // bijbels

als gezin samen te doen.

HSV

prijs eerste drie maanden € 49,00, daarna € 59,00 • gebonden • full colour • ca. 2200 pagina’s • formaat 18x24 cm • ISBN 978 90 6539 439 2 • NUR 701 • verschijnt april 2018 • 8-12 jaar

9 789065 394392


Hij is er weer, de schoolbijbel in Herziene Statenvertaling

HSV SCHOOL­BIJBEL met Psalmen

Er is weer een nieuwe schoolbijbel in Herziene Staten­ vertaling. Deze uitgave, waarin ook de Psalmen 1773 en

ROYAL JONGBLOED // bijbels

de formulieren etc. zijn opgenomen, heeft de meest up to date tekst en is voorzien van een nieuw omslag.

preDiKer 1-2 Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed.

vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoege

vreugDe en rijKDom brengen geen geluK

11 Toen richtte ik mijn aandacht op al m werken, die mijn handen gemaakt h den, en op het zwoegen waarmee ik gezwoegd om ze tot stand te brengen. het was alles vluchtig en najagen wind. Daarin was geen voordeel onde zon.

2

Ik zei in mijn hart: Kom toch, ik zal u op de proef stellen met blijdschap, en zie daarom het goede aan. Maar zie, ook dat was vluchtig. 2 Over het lachen zei ik: Dwaasheid, en 100% over de blijdschap: Wat brengt die teweeg? 3 Ik onderzocht mijn hart door mijn li- HSV 12 b Daarna richtte ik mijn aandacht op SCHOOL­ bezien van wijsheid, ook van onverst chaam te verkwikken met wijn (mijn hart BIJBEL echter behield in wijsheid de leiding) en en dwaasheid. Immers, hoe zal de m door dwaasheid aan te grijpen, totdat ik die na de koning komt, doen wat al ged zou zien wat het beste is voor de mensen- is? kinderen om onder de hemel te doen tij- 13 Toen zag ik dat de wijsheid voork dens het getal van hun levensdagen. heeft boven de dwaasheid, evenals licht voorkeur heeft boven de duister 4 Ik heb voor mijzelf grootse dingen tot 14 De wijze heeft ogen in zijn hoofd, m SCHOOLBIJBEL HERZIENE STATENVERTALING stand gebracht: de dwaas wandelt in de duisternis. T Ik bouwde mij huizen, merkte ik ook dat één lot hen allen tre ik plantte mij701 wijngaarden. 15 Toen zei ik in mijn hart: Zoals het lot Prijs €29,95 • gebonden • 2016 pagina’s • formaat 12 x 18 cm • ISBN 978 90 6539 445 3 • NUR 5 Ik legde mij tuinen en boomgaarden aan de dwaas ook mijzelf treft, waarom be • verschijnt februari 2018 en plantte daarin allerlei vruchtbomen. dan toen zo bovenmate wijs geweest 6 Ik legde mij waterbekkens aan9 789065sprak in mijn hart: Ook dat was vluch 394453 om daaruit een bos met jonge bomen te 16 Er is immers voor eeuwig niet meer h bevochtigen. innering aan een wijze dan aan een dw 7 Ik verwierf slaven en slavinnen Wat er nu is, wordt in de dagen die kom a

14


Bijbel in Willibrord vertaling

WILLIBRORD IN LEER

IN LEER MET GOUDSNEDE

MET GOUDSNEDE EN RITS, IN KOKER 100%

De Willibrordvertaling is een bekende katholieke

Deze uitgave wordt zowel gesierd door

bijbel. Nu bevat het assortiment ook luxe Willibrord­

een leren omslag met rits, als door

bijbels. De variant met leer en goudsnede is er met

goudsnee op de pagina. Ver­

een zwartleren omslag en een roodleren omslag.

pakt in een koker. De uitgave

WILLIBRORD

15

verschijnt in twee uitvoeringen: met zwartleren omslag en roodleren omslag. KATHOLIEK

WILLIBRORD VERTALING Prijs €58,50 • gebonden • zwart met steunkleur • 2000 pagina’s • Formaat 12 x 18 cm • ISBN 978 90 6173 177 1 (zwart) • ISBN 978 90 6173 186 3 (rood) • NUR 701 • Verschijnt januari 2018

BIJBEL

9

789061

731771

9

789061

731863

Prijs €78,50 • gebonden • zwart met steunkleur • 2000 pagina’s • Formaat 12 x 18 cm • ISBN 978 90 6173 181 8 (zwart) • ISBN 978 90 6173 183 2 (rood) • NUR 701 • Verschijnt januari 2018

ROYAL JONGBLOED // bijbels

WILLIBRORD

9

789061

731818

9

789061

731832


JONGBLOED BOEKEN


JONGBLOED BOEKEN // geschenkboeken 18

GERELATEERD: • Waar was jij, ISBN 978 90 8912 090 8


Prachtig kunstboek

CREDO Geloven op scherp �

Henk Pietersma

Henk Pietersma aan het werk

woord uit het Credo. In deze prachtig verzorgde full colour-uitgave ziet

Wat heeft de eeuwenoude geloofsbelijdenis (nog)

u op iedere rechter pagina een schilderij, en op

voor betekenis in het hier en nu? Een tijd waarin

iedere linker pagina een tekst, met daarbij een

het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend ons

schets. Achter in het werk is een lijst met werken

leven doordrenkt. In 76 werken toont Pietersma

opgenomen.

ons hoe dat voor hem leeft. Bij ieder werk schrijft

Met inleiding van Leo Fijen.

hij ook een indringende tekst, geïnspireerd op één

25 x

factorem coeli et terra schepper van hemel en aarde

Ee n lach s champe rt door het heelal ho e kan dat no u e e n go d die alle s he e f t bedacht ge bru ik to ch je ve rs tand ve rbind jij je me t e e n goddelijk plan

19

ja ik pro e fde in e e n do r e n do rs tig land zijn lie fde o p mijn to ng w aarachtig ho o gte pu nt e e n glimlach van zijn koninkrijk hij re ke nt af me t machte n van ve rduist ering ve rnie tiging maakt vre de s te rke r dan verst and 32 x 27 cm

56

CREDO

KUNST

JONGBLOED BOEKEN // geschenkboeken

Credo is de titel en het thema van dit nieuwe boek van de bekende Friese kunstenaar Henk Pietersma.

GELOVEN

PIETERSMA

Prijs €24,95 • gebonden, met leeslint • full colour • ca. 168 pagina’s • formaat 24x24 cm • ISBN 978 90 8520 3056 • NUR 700 • verschijnt februari 2018

9 789085 203056


Bloemlezing uit de Bijbel door Augustinus

redactie Vincent Hunink en Joost van Neer inleiding Paul van Geest

DE BIJBEL ALS SPIEGEL Augustinus' Speculum

JONGBLOED BOEKEN // Augustinus

Op het einde van zijn leven stelde de kerkvader Augustinus (354-430) een bloemlezing samen uit de Bijbel met alle passages die onmisbaar zijn voor wie een goed leven wil leiden. Inclusief geliefde citaten uit Psalmen en profeten, evangeliën en apostolische brieven. Maar ook minder bekende passages. Augustinus' selectie uit de Bijbel is een heel per­ soonlijk boek en boeiend tijdsdocument tegelijk. Maar het is ook een inspirerende en confronteren­ de keuze, die direct kan spreken tot lezers van nu.

20 AURELIUS AUGUSTINUS (354-430) is de auteur van een omvangrijk en veelzijdig oeuvre. Zijn be­ kendste werk is de Confessiones (Belijdenissen). Veel van zijn werk is in het Nederlands vertaald.

AUGUSTINUS

SPECULUM

KERKVADER

BLOEMLEZING

BIJBEL

Prijs €19,95 • gebonden • zwart wit • ca. 320 pagina’s • formaat 15 x 22 cm • ISBN 978 90 8520 299 8 • NUR 700 • c-NUR 006 • verschijnt februari 2018

9 789085 202998


Bijbelstudies vanuit de rode letters

RODE LETTERS IN DE BIJBEL Rode letters in de Bijbel biedt bezinningen bij de

gekozen, waarin God spreekt in de directe rede; de roodletterteksten. Vervolgens omdat er teksten aan de orde komen uit nagenoeg alle bijbelboeken. Tenslotte omdat de auteurs uit verschillende kerken afkomstig zijn. Dat maakt deze uitgave tot een staalkaart van kerkelijk Nederland.

God spreekt met zijn volk

God zegt tegen zijn volk dat ze geen andere goden mogen aanbidden naast Hem (Deuteronomium 5:7). Helaas doen ze dat soms wel. Bestaan er nu ook nog andere goden? Ja, die bestaan, maar niet op dezelfde manier als de levende God. In de Bijbel staat vaak dat de andere goden niets kunnen doen. Ze zijn machteloos. Eigenlijk worden andere goden door mensen gemaakt. Het zijn dingen die door onszelf belangrijk worden gemaakt. Dingen die het leven sturen. Die bepalen hoe je leeft. Vroeger waren het de goden die bepaalden wat mensen wel of niet mochten doen. Voor ons is dat vaak iets anders, zoals sport, de economie of de mening van andere mensen. Misschien is het wel je eigen ‘ik’ waar alles om draait. Die andere goden zijn er dus nog steeds. Het zijn de machten in ons en om ons heen. Iedereen wordt door zulke machten beïnvloed en gestuurd. Als je denkt dat dat voor jou niet zo is, houd je jezelf voor de gek. Het gaat er voor een christen om welke plaats je die goden geeft. Daarom staat er dat de Israëlieten die goden niet mogen aanbidden. Aanbidden gaat te ver. Aanbidden betekent dat die goden een te belangrijke plaats innemen in je leven. Ze hebben de leiding. Een mens kan niet zonder leiding. We hebben allemaal de neiging om bepaalde dingen of mensen groot te maken en te vereren. Het geweldige van de boodschap van God is juist dat Hij ons heeft bevrijd. Zo staat het ook in het vorige vers: ‘Ik ben de Here, uw God, die u …. heeft bevrijd.’ Dat is het evangelie, de goede boodschap: we zijn bevrijd van andere machten. We zijn gered van alles wat ons leven bepaalt. We hoeven ons daar niet meer druk om te maken. Zelfs de macht van de dood is overwonnen. We mogen God aanbidden. Hij is de enige die het waard is om te aanbidden, omdat Hij ons gemaakt heeft. Daarom komen we juist tot ons doel als we Hem aanbidden. Aanbidden betekent dan: liefhebben. God zegt: ‘U mag gaan andere goden aanbidden naast Mij.’ Je kunt niet tegelijkertijd God dienen en andere goden. Eigenlijk staat er ‘voor mijn aangezicht’. Als je bij God hoort, is Hij altijd bij je. Als jij je dan laat leiden door andere machten, is dat een klap in het gezicht van God. Daarom is dit de eerste regel die God zijn volk meegeeft. God vindt het vreselijk als de Israëlieten met andere goden bezig zijn. Hij zegt tegen het volk dat dat hetzelfde is als vreemdgaan. Datzelfde geldt nu nog voor ons. God gaat een verbinding met je aan, een relatie. Aanbid daarom geen andere goden. Als je bij God hoort, en bij Jezus, is dat te merken. Als je iets anders laat bepalen hoe je leven eruitziet, dan doe je God tekort. Eigenlijk ga je dan vreemd. En dat vindt God vreselijk.

GERELATEERD: • Startersbijbel, ISBN 978 90 6539 441 5 Onder andere geschreven door: rooms-katholieke publi­ cist HENDRO MUNSTERMAN, evangelische EUGÈNE

POPPEN, christelijk-gereformeerde hoogleraar ERIK

Om over na te denken

Wat is voor jou zo belangrijk dat het zomaar een ‘andere god’ kan worden? Heb je al zo’n andere god?

Om te lezen

Deuteronomium 5:1-27 Psalm 115:1-11

Om te bidden

Trouwe Vader in de hemel, U hebt ons vrijgemaakt uit de macht van alle andere goden. U alleen bent het waard om te aanbidden. Help mij om alleen U te aanbidden. Ik merk dat andere dingen soms wel heel belangrijk voor me zijn. Geef dat ze niet belangrijker worden dan U. Laat het mij zien als dat wel zo is. Neemt U dan opnieuw de eerste plaats in. Ik heb U lief, omdat U mij hebt bevrijd. Ik wil niemand anders volgen dan U alleen. Jezus heeft laten zien wat dat betekent. In zijn naam bid ik U dit. Amen.

21

PEELS, radio-dominee AD VAN NIEUWPOORT en Youth-for-Christ directeur BRAM REEBERGEN.

2

Rode letters in de Bijbel.indd 2

BIJBELSTUDIE

RODE LETTER

3

22-09-17 09:10

JONGBLOED BOEKEN // bijbelstudie

Bijbel, die zich onderscheiden op drie manieren. Allereerst omdat er teksten als uitgangspunt zijn

Rode letters in de Bijbel.indd 3

22-09-17 09:10

GODS WOORD

Prijs €12,50 • paperback • zwartwit • 120 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 6539 443 9 • NUR 707 • verschijnt maart 2018

9 789065 394439


Sluit aan bij Leeuwarden-Fryslân 2018

JONGBLOED BOEKEN // geschenkboeken

LOKKICH BINNE JIMME!

It Evangeelje fan Mattéus op ’en nij oerset foar alle Friezen

‘Lokkich binne de minsken dy’t har reitsje litte troch fertriet, want dy binne it dy’t it by God goed krije sille. Lokkich binne de minsken dy’t net op har stik steane, want dy binne it dy’t de ierde te ervjen krije. Lokkich binne de minsken dy’t omkomme fan ’e honger en de toarst nei de ger­ jochtichheid, want dy binne it dy’t

22

God folslein sêd jaan sil.’ Het Fries is een springleven­ de taal die, zoals iedere taal, mee-verandert met de tijd.

FRIES

BIJBEL

FRIESLAND

[Friesch Dagblad, 3 nov 2017]

Prijs €9,95 • genaaide paperback • full color • 96 pagina’s • formaat A5 oblong • ISBN 978 90 6539 444 6 • NUR 713 • verschijnt januari 2018

9 789065 394446


40 dagen inspiratie

HOE WEET JE DAT NOU?

Onze zekerheden lijken omgevallen. Ook de zeker­

In dit boekje schrijven een twintigtal christenen uit

heden over Bijbel en geloof, God en verbond. Als je

de Oud-Katholieke Kerk van Nederland over hun

er zelf al niet aan twijfelde, doet een ander het wel:

vragen en twijfels, over hun verlangen, hun geloof

‘Hoe weet je dat nou, dat het waar is wat je gelooft?

en over dat ‘soms even zien’, dat hun leven ver­

Hoe weet je dat nou dat God bestaat? Of dat ver­

andert. Een prachtige inspiratiebron voor de gang

bond dat God met mensen zou zijn aangegaan?’

door de veertigdagentijd.

En dat is het precies: je weet het niet. Het is nog nooit iemand gelukt om te bewijzen dat er meer is

JONGBLOED BOEKEN // dagboek

47 impressies van mensen en hun God voor de veertigdagentijd 2018

tussen hemel en aarde. En … ook in dit boekje tref je geen antwoord op die vraag.

VEERTIGDAGENTIJD

OUD-KATHOLIEKE KERK

23

INSPIRATIE

PASEN

Prijs €8,50 • paperback • full color • 128 pagina’s • formaat 15 x 10,5 cm • ISBN 978 90 6173 185 6 • NUR 707 • verschijnt februari 2018

9

789061

731856


Veertig dagen op weg met Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer

JONGBLOED BOEKEN // geschenkboeken

VEERTIG­ DAGENTIJD

onderweg met Dietrich Bonhoeffer

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer spreekt met

met Pasen. Het is geschikt voor individueel gebruik

zijn krachtige teksten nog steeds heel veel mensen

in de stille tijd of voor gebruik in een gespreksgroep

aan, ook al is het meer dan 70 jaar geleden dat hij

of een samenkomst. Een prachtig cadeau om te

de dood vond. Dit niet-jaargebonden meditatieve

geven.

dagboek bevat voor iedere dag een tekst van Bonhoeffer en een prachtige fullcolour foto. Het dagboek is te gebruiken vanaf Aswoensdag tot en

Dag 6

VERZOEKING: GOD IS VER WEG

24

Dinsdag, eerste week

Woestijn Het evangelie vertelt ons dat Jezus door de Geest in de woestijn werd geleid, om daar door de duivel op de proef gesteld te worden (Mat. 4:1). We zien dus niet dat de Vader de Zoon van te voren met allerlei middelen en wapenen uitrustte, zodat hij het gevecht met de duivel moeiteloos zou kunnen winnen. Nee, er staat alleen dat de Geest Jezus in de woestijn leidde, in de eenzaamheid, in de verlatenheid. Op het moment van de verzoeking moest Jezus zwak, eenzaam en hongerig zijn. Als God mensen beproeft, laat hij hen alleen. En dat is iets wat altijd onbegrijpelijk zal blijven voor ons ethisch-religieuze denken: in de verzoeking toont God zich niet als de Genadige of de Nabije die ons uit voorzorg uitrust met alle gaven van de Geest. Sterker nog: hij verlaat ons, gaat ver bij ons vandaan, en wij blijven achter in de woestijn.

GERELATEERD: • Advent & Kerst, 978 90 8520 296 7 Binnenwerk_Veertigdagentijd.indd 20-21

BONHOEFFER

MEDITATIEF

14-11-17 11:07

PASEN

Prijs €13,95 • gebonden, met leeslint • full color • 104 pagina’s • formaat A5 oblong • ISBN 978 90 8520 302 5 • NUR 713 • verschijnt januari 2018

9 789085 203025


GROEN


GROEN // bijbelstudie 28

Dit bijbelstudieboek is geschikt voor persoonlijke bijbelstudie en voor kringen. In de bijbelstudie staan (gespreks) vragen en er is ruimte voor het maken van notities. In speciale tekstvakjes worden bijzonderheden vermeld en is de rode draad in het verhaal van Jakob goed te volgen. Eerder verscheen Jakob – De zon gaat onder.


Deel 2 over het leven van Jakob

DE ZON KOMT OP Jakob – deel 2 �

dr. R. van Kooten

Deel twee over het leven van Jakob, met 40 bijbelstudies. Jakob ontmoet nog wel de gevolgen van zijn

achter Jakob ligt opgelost door de verzoe­

vroegere leven in zijn kinderen. Ook is Jakob

ning en het verbond met Laban. Jakob ziet er

zelf nog geen heilige. Maar de HEERE heiligt

als een berg tegenop om terug te keren en

hem en zijn sterfbed is indrukwekkend. Samen

probeert zijn reis te organiseren. God grijpt in

begraven de broers hem vanuit Egypte in

en neemt hem bij Pniël zijn handigheid af. Het

Kanaän.

komt tot een radicale doorbraak. Nu gaat de zon op in Jakobs leven.

29

DR. R. VAN KOOTEN (1950) is emeritus

GERELATEERD:

predikant en gastdocent ethiek en homi­

• Jakob deel 1 – De zon gaat onder, ISBN 978 90 8897 177 8

letiek aan het Hersteld Hervormd Semina­ rie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

• Welkom in de strijd, Paulus’ wapenrusting voor jonge christenen, ISBN 978 90 8897 175 4 • Aan Zijn voeten, ISBN 978 90 5829 424 1

BIJBELSTUDIE

HERZIENE STATENVERTALING

MEDITATIES

GROEN // bijbelstudie

Aan het einde van deel 1 is de donkere tijd die

JAKOB

prijs €14,95 • paperback • ca. 280 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 189 1 • NUR 707 • c-NUR 001 • verschijnt mei 2018

9 789088

971891


22 augustus 1 Korinthe 15: 20-22; 42-49.

GROEN // bijbelstudie 30

En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen (1 Korinthe 15:49)

Een lichaam zoals Jezus heeft Tot de troost van de christen behoort dat hij of zij een nieuw lichaam krijgt. Juist wanneer we te maken hebben met allerlei ouderdomsverschijnselen of met ziekte en handicaps, is dit een mooi vooruitzicht. Denk je eens in dat je nooit meer dodelijk vermoeid bent en geen slapeloze nachten meer hebt vanwege hevige pijn. Dat je krachtig en energiek zult zijn als in je jonge jaren. Is dat alleen maar wensdenken, te mooi om waar te zijn? Neen, want Jezus is met een totaal vernieuwd lichaam opgestaan uit de dood. Een lichaam dat niet langer aan vergankelijkheid en dus aan de dood onderworpen is. Een lichaam waarmee Hij zich moeiteloos tussen hemel en aarde beweegt. Zijn graf ging open op de Paasmorgen en dat is voor ons in het geloof de garantie dat eens ook ons graf zal opengaan en wij zullen herrijzen uit het stof. Of dat we op de dag van Jezus’ verschijnen in heerlijkheid in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen waarmee we juichend de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dat geldt ook van onze geliefden die in het geloof in Jezus ontslapen zijn. Als je over de begraafplaats loopt, kan het je zomaar overvallen: de twijfel of de dood toch niet het laatste woord zal hebben‌ Steeds weer hebben we de verkondiging nodig: met grote kracht is Jezus lichamelijk opgestaan en door Zijn kracht krijgen we eens een lichaam net zoals Hij nu al heeft. Vraag: Wat betekent deze verwachting voor de manier waarop we hier en nu met ons lichaam omgaan?


OP WEG NAAR DE GROTE MORGEN Bijbels dagboek �

dr. M. van Campen en dr. J. Hoek (red.)

In dit nieuwe dagboek sluiten auteurs uit 4 verschillende kerken die tot de gereformeerde gezindte behoren zich nauw aan bij het spreken van de Schrift over de grote toekomst. Veel kerkleden hebben vragen over leven na dit leven, tekenen der tijden, de jongste dag, het eeuwi­ ge leven in de hemel en op de nieuwe aarde, enzovoorts. Daarom zal dit boek in een behoefte

GROEN // bijbelstudie

voorzien. De toonzetting van de dagelijkse meditaties is positief en appellerend: welke hoop mogen wij hebben in het uitzien naar de toekomst van Jezus Christus?

31

Aan dit dagboek schrijven mee: M. VAN CAMPEN (PKN),

De redactie is in handen van DR. M. VAN CAMPEN en

J. HOEK (PKN). M.J. KATER (CGK), R. VAN KOOTEN

DR. J. HOEK .

(HHK), M.J. PAUL (PKN) en C.G. VREUGDENHIL (GG).

BIJBELS DAGBOEK

TOEKOMSTVERWACHTING

HOOP

365 DAGEN

HSV

prijs €19,95 • gebonden • zwart wit • ca. 384 pagina’s • formaat 15x22 cm • ISBN 978 90 8897 192 1 • NUR 702 • c-NUR 031 • verschijnt maart 2018

9 789088

971921


GROEN // seksualiteit 32

'

‘In dit boek vertellen echte vrouwen hun eigen verhaal. Corina heeft dat door haar oprechte betrokkenheid en interesse bijzonder mooi vast weten te leggen. Het zorgt ervoor dat je je realiseert dat er niet zoiets is als een goed verhaal of een ware manier van beleving van seks. Voor iedereen is het persoonlijk en op een eigen manier bijzonder. De verhalen van deze vrouwen laten duidelijk zien dat een seksuele relatie niet zoiets is als een eindstation, maar juist een levenslange zoektocht naar elkaar. Ik denk dat veel vrouwen zich zullen herkennen in de verhalen van deze vrouwen. Maar ik hoop vooral dat elke vrouw zich realiseert dat je allemaal je eigen verhaal mag hebben en hoe helend het kan zijn om eerlijk en open na te denken over de seksuele relatie met je geliefde.’ - COCKY DROST


VERTROUWELIJK Open gesprekken over seksualiteit binnen het huwelijk In Vertrouwelijk vertellen zeventien vrouwen open over hun seksuele relatie binnen hun huwelijk. The­ ma’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: zelfbeeld, beeld van seksualiteit, de seksuele relatie (wat en seksualiteit. Over seksualiteit wordt nog steeds niet veel gepraat. Dat is jammer, want alleen al het van gedachten wisselen kan veel positiefs uitwer­ ken. Vertrouwelijk biedt een opstapje voor gesprek­ ken. Aan het eind van elk thema geven deskun­ digen, waaronder Cocky Drost, Marianne Grandia, ds. M. Klaassen en anderen, algemene informatie. Allerlei verschillen verhalen komen aan bod, dus veel vrouwen zullen in dit boek (h)erkenning vinden.

CORINA SCHIPAANBOORD (1987) studeerde journa­ listiek en heeft jarenlange schrijfervaring. Ze schrijft graag persoonlijke verhalen, omdat die zorgen voor (h)erkenning, inspiratie en bemoediging.

SEKSUALITEIT

HUWELIJK

VROUWEN

OPEN GESPREKKEN

SEX

prijs €14,95 • paperback • zwart met steunkleur • ca. 152 pagina’s • formaat 17x22 cm • ISBN 978 90 8897 193 8 • NUR 767 • c-NUR 010 • verschijnt april 2018

9 789088 971938

GROEN // seksualiteit

werkt positief, wat negatief), gezinsvorming, God

Die eerste keer dat je erover hoort, staat volgens mij in je geheugen gegrift. Bij mij althans. Ik kan het nog als een filmpje terughalen dat een klasgenootje op de basisschool even voor schooltijd met glimogen vertelde dat een vrouw nóg een gaatje heeft en dat daar de piemel van een man in past … Volgens mij is seksuele voorlichting mede bepalend voor hoe je later met seksualiteit om zal gaan. Daarom vroeg ik de vrouwen als eerste naar de voorlichting die ze kregen. Werd het gebracht als iets moois of als iets geheimzinnigs? Of werd er helemaal niet over gepraat?

33


Geschenkboek vol bemoediging

Marieke den Butter en Wilma Samyn

SIERAAD VOOR GOD Gedachten bij Titus 2

Iedere vrouw kan het Woord van God sieren door de goede woorden in Titus 2:4 en 5 ter harte te nemen. In dit kleine boekje worden de goede,

GROEN // geschenkboekje

waardevolle lessen die oudere vrouwen aan de jongere vrouwen mogen leren uitgewerkt. Lessen in verstandigheid, in het liefhebben van je man, in het liefhebben van je kinderen, in bezonnenheid en kuisheid, in zorg voor je huishouden, in goedheid en in onderdanigheid aan je man. Sieraad voor God is een prachtig geschenkboekje vol bemoedigingen, aanmoedigingen en mooie citaten om als vrouw je hoge roeping met vreugde vorm te geven, zodat het Woord van God gesierd wordt.

34 WILMA SAMYN-OUDSHOORN is getrouwd met Marc

GERELATEERD:

en samen hebben zij vier kinderen. MARIEKE DEN

• 100 Bemoedigingen voor moeders, ISBN 9 78 90 8897 132 7

BUTTER-KOMMERS is getrouwd met Jaap en zij heb­ ben acht kinderen.

GESCHENKBOEKJE Prijs ca. €6,95 • gebonden • full color • 64 pagina’s • formaat 15 x 15 cm • ISBN 978 90 8897 187 7 • NUR 713 • c-NUR 002 • verschijnt april 2018

9 789088 971877


Inspiratieboek voor gebed

Marieke den Butter-Kommers

BIJBELS BIDDEN VOOR JE KINDEREN

Zodat zij hun hoop op God stellen

boek voor ouders, grootouders en iedereen die bidt voor kinderen. In dit boek wordt het Woord van God omgezet in gebeden. Het geeft woorden aan het diepste verlangen van ons hart, namelijk dat onze kinderen hun hoop op God zullen stellen. Als men­ sen wiens opdracht het is om de volgende genera­ tie te vertellen van Gods grote daden, is het soms moeilijk om de juiste woorden te vinden. Dit boek is een bron van inspiratie voor gebed en het boek

GROEN // bijbels bidden

Bijbels bidden voor je kinderen is een onmisbaar

helpt om dagelijks met Gods eigen Woord onze kinderen op te dragen aan de troon van de genade. 35

MARIEKE DEN BUTTER-KOMMERS is getrouwd met Jaap en samen zijn zij gezegend met acht kinderen.

BIJBELS BIDDEN

HERZIENE STATENVERTALING

Prijs ca. €13,95 • paperback • ca. 240 pagina’s • formaat 13 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 190 7 • NUR 707 • c-NUR 010 • verschijnt april 2018

9 789088 971907


Nieuwe reeks

GROEN // bijbelstudie 36

In Uw dienaar luistert volgt ds. W.J. Westland de

Het Woord van God is vol van verwachting en wil

bijbelse persoon Samuel. Deze profeet groeit op

brengen tot een leven uit de hoop. De profetische

in een donkere tijd. Zelfs in het heiligdom in Silo

boeken van het Oude Testament geven nadruk­

houdt men er eigen normen op na. Ondanks alles

kelijk grond voor die verwachting. Het bijbelboek

laat God Zijn trouw schitteren. Samuel wordt door

Joël predikt dat de dag van de HEERE nabij is; de

God geroepen om Zijn woorden door te geven. We

profeet Habakuk verkondigt Wie de HEERE is, als Hij

leren van Samuel om gehoorzaam te luisteren naar

op weg naar die grote dag onbegrepen wegen met

God, ook al is de weg die God gaat voor ons soms

ons gaat. In Leven bij de Dag zoekt ds. J.J. ten Brinke

moeilijk te volgen.

de boodschap van deze profetische boeken dicht bij het hart te brengen.

Al jarenlang verschijnen er in de Artios-reeks publicaties die dienstbaar zijn aan de toerusting van de Bijbel. Nu ook verkrijgbaar: Artios bijbelstudies, geschikt voor kringen en voorzien van gespreksvragen. De

uitgaven beogen door zorgvuldig luisteren naar een bijbelboek de boodschap ervan te verbinden met het geloofs- en dagelijkse leven. De auteurs weten zich verbonden aan de belijdenis van de Reformatie en kiezen voor eenvoudig taalgebruik.

DS. W.J. WESTLAND (1986) is predikant van de her­

DS. J.J. TEN BRINKE (1979) is hervormd predikant te Stol­

vormde gemeente van Lelystad.

wijk. Eerder was hij docent godsdienst in het voortgezet onderwijs en diende hij de hervormde gemeente te Bleiswijk.

ARTIOS

BIJBELSTUDIE

Prijs ca. €9,95 • paperback • ca. 100 pagina’s • formaat 13 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 196 9 • NUR 702 • c-NUR 036 • verschijnt februari 2018

9 789088 971969

Prijs ca. €9,95 • paperback • ca. 100 pagina’s • formaat 13 x 21 cm • ISBN 978 90 8897 195 2 • NUR 702 • c-NUR 036 • verschijnt februari 2018 9

789088 971952


Actueel in de voltooid-levendiscussie

ds J. Belder en dr. A.A. Teeuw

MIJN LEVEN VOLTOOID? In korte tijd zijn de woorden ‘voltooid leven’ in Nederland ingeburgerd. Toegenomen medische en technische kennis én afnemend besef van God als Schepper maken dat deze vragen klinken: Wat is ondraaglijk of uitzichtloos lijden? Wat verstaan we onder een voltooid leven? Is (zelf)euthanasie een humaan antwoord? In het zoeken naar een antwoord op actuele en klemmende vragen leven ds. J. Belder en dr. A.A. Bijbel als richtinggevend boek open. Zo wijzen ze met het oog op onze kwetsbare naasten een be­ gaanbare weg. Palliatieve zorg als beter alternatief voor euthanasie krijgt ruime aandacht.

GROEN // Artios

Teeuw zich in de moderne mens in én slaan zij de

37

DS. J. BELDER (1955) diende als hervormd predikant

DR. A.A. TEEUW (1960) is als arts verbonden aan het

de gemeenten van Loon op Zand, Katwijk aan Zee,

verpleeghuis Salem in Ridderkerk. Hij promoveerde in

Nieuw-Lekkerland en Dordrecht.

2003 op een theologisch-ethisch onderzoek.

ARTIOS

VOLTOOID LEVEN

EUTHANASIE

PALLIATIEVE ZORG

Prijs €13,50 • Paperback • Zwart wit • ca. 176 pagina’s • formaat 13x21 cm • ISBN 978 90 8897 194 5 • NUR 700 • c-NUR 003 • Verschijnt mei 2018

9 789088 971945


BARNABAS


Thriller

Craig Parshall

Vaderdagtip

DE BEZETENE In zijn jeugd heeft Trevor Black geestelijke krachten ontketend die hij toen nog niet kon bevatten. Jaren later is Trevor een succesvolle strafrechtadvocaat in New York, met een dure Aston Martin en een mooie vrouw. Door een bijzondere gebeurtenis ont­ vangt hij een moeilijke en belastende gave: hij kan het onzichtbare zien. En alle kwade machten die hij nu kan zien, hebben het op hem gemunt.

BARNABAS // thriller

Als een van Trevors vroegere vrienden wordt vermoord, lijkt de werkwijze griezelig veel op een andere serie schokkende moorden die al eerder op Trevors pad kwamen. Dus moet Trevor terug naar zijn geboortegrond om een moordenaar te vinden … En om niet alleen zijn eigen persoonlijke demonen onder ogen te komen, maar ook de bovennatuur­ lijke.

40 CRAIGH PARSHALL werkt als jurist in Washing­ ton D.C. Eerder schreef hij al de serie 'Waarheid en Recht', die uit vijf juridische thrillers bestaat. De bezetene is Parshalls twaalfde boek.

THRILLER

BOVENNATUURLIJK

CRAIG PARSHALL

SPANNING

Prijs € 22,50 • paperback • zwart wit • 440 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8520 301 8 • NUR 332 • c-NUR 000 • verschijnt mei 2018

9 789085 203018


Eén jongen ziet wat niemand anders ziet – heeft hij het mis of wij?

Laura Gallier

WAT JE NIET ZIET In maart, tijdens Owen Edmonds laatste jaar op de middelbare school, hebben al elf leerlingen van de Lincoln Forest High School zelfmoord gepleegd. Te midden van alle media-aandacht en sensatiebe­ luste omstanders blijft Owen rustig, totdat hij zijn eigen bijna-doodervaring heeft en wakker wordt in een compleet andere realiteit.

Hij moet anderen waarschuwen en de mensen van wie hij houdt, proberen te redden. Een moeilijke taak als niemand je gelooft …

‘The Delusion is the best book I have read in a long time. If you love the style of Frank Peretti, this book is in the same category. If you love a mystery novel this is a mystery on steroids. The characters draw you into the story and keep you wanting to know more. Great for anyone, whether you are a fan of Christian fiction or not – this is a fabulous look into the spirit world.’

41 Auteur en spreker LAURA GALLIER houdt ervan om boeken te schrijven die lezers inspireren en aan het denken zetten over religieuze onderwerpen. Dit is haar eerste fictieboek. Laura en haar man Patrick

KRISTYN STILLWELL, LEZERSREVIEW

THRILLER

YOUNG ADULT

BARNABAS // thriller

Iedere persoon die hij ziet, heeft ketenen om zijn nek en lijkt een slaaf te zijn.

wonen in Cypress, Texas, met hun vier kinderen.

RELIGIE

SPANNING

LAURA GALLIER

Prijs €19,95 • paperback • ca. 336 pagina’s • formaat 14 x 21 cm • ISBN 978 90 8520 300 1 • NUR 332 • c-NUR 000 • verschijnt april 2018

9 789085 203001


SESTRA


Els Hartog en Ilse Kleijer

Ontdek de artiest in jou Geloof verbinden met creativiteit

Creatief bezig zijn is tof en hip: het werkt ontspan­ nend, inspirerend en verbindend. En iedereen kan het! Dit boek geeft je ideeën om je geloof op een creatieve manier te beleven en ervan uit te delen. Aan de hand van kleurrijke thema’s word je meege­ nomen op een creatieve reis. Bijbelse overdenkin­ gen worden gecombineerd met creatieve opdrach­ ten. Je gaat aan de slag met water, verf en andere art-supplies. Ontdek de artiest in jou staat boordevol met in­ spiratie: gedetailleerde tekeningen, vrolijke wa­ tercolors, leerzame technieken en stap-voor-stap beschrijvingen van gave projecten. Ideeën die je niet voor jezelf houdt, maar uitdeelt aan de men­ sen om je heen.

SESTRA // creatief

Ontdek ook de artiest in jou! Ga aan de slag! Lees.

De goedgemutste ‘ik-zie-overal-eenidee-in’ Ilse en de goedlachse, talentvolle ‘ik-doe-maar-wat’ schrijfster Els zijn samen een gouden duo. Wat Els schrijft, verbeeldt Ilse. Dit boek is dan ook een unieke combi van creativiteit en inhoud!

Overdenk. Teken. Verf. Maak en Deel uit. Dit boek is ook geschikt voor gebruik in groepen. Deel je creaties via instagram: #ontdekdeartiestinjou

KRIS BOSSENBROEK

1

wat heb ik nodiG?

44

Subkopje aquarel papier schaar woorden om bij te leven

+ + +

Subkopje

+ penseel + potlood + aquarel + aquarel papier + schaar + woorden om bij te leven Subkopje

+ penseel + potlood + aquarel + aquarel papier + schaar + woorden om bij te leven

diep, dieper, verdiepinG

je ze ziet helpt het je herinneren wie jij bent. Plak ze in je

+ Exodus 28: 1-3 + Exodus 31: 1-6 + Exodus 35:30-33

Subkopje

+ penseel + potlood + aquarel + aquarel papier + schaar + woorden om bij te leven

Lees de teksten (evt. in verschillende vertalingen) en noteer wat tot jou spreekt.

vraGen

+ Bekijk de wereld rondom je, ga zitten in je

Stap voor stap nemen we je mee hoe jij deze toffe mini post-its maakt. Je begint met een basis techniek, kleuren

om God aan andere te laten zien?

+ Hoe zie jij creativiteit tot leven komen in

............ + werkboek + potlood + schaar

je pen, begin met schrijven en stop pas als je echt niets meer weet.

+ Hoe kan jij jouw creatieve werk gebruiken,

materiaal

+ lineaal

kijkt als je ‘s ochtends wakker wordt.

tuin, maak een wandeling en pak daarna

nat in nat in elkaar over laten vloeinen en tekst erover heen schrijven. Gebruik veel water en vergeet niet om je penseel na gebruik schoon en droog te maken.

+ washi tape + fineliner + bakje water + tissues + penseel + watercolor

Geniet van jouw creativiteit!

Subkopje

+ penseel + potlood + aquarel + aquarel papier + schaar + woorden om bij te leven

vloeiende achterGronden (1)

Subkopje

+ penseel + potlood + aquarel

Niemand is zoals jij. Je bent uniek. En

Misschien is eenvoud of een pastel-achtige

omdat je een unieke creatie bent, geliefd

kleurkeuze iets wat bij jou past. Misschien

door God en begaafd met speciale talenten

werk je graag groots en kleurrijk op een

is jouw creativiteit uniek. Wees jezelf. Laat

canvas, of juist klein in een notitieblok. Voel

je inspireren door je omgeving, maar nooit

je vrij om buiten de lijnen te gaan, of juist er

ontmoedigen. Jij bent jij, en hebt je eigen

binnen te blijven. De keus is helemaal aan

stap 1

stap 2

stijl. Als jij creatief aan de slag gaat, doe je

jou, doe wat goed en fijn voor je voelt. Jij

Maak je penseel nat en pak kleur op, werk

Maak je penseel schoon en pak je tweede

dat op jouw manier.

bent de artiest!

niet te droog, waterverf houdt van water,

kleur op, laat deze samen vloeien met je

heel veel water.

vorige kleur.

13

20

CREATIVITEIT

werkboekje, op je spiegel of de muur waar je tegenaan

deze wereld?

materialen

ONTDEK DE ARTIEST IN JOU

Om extra diep te laten landen dat jij de artiest bent, goed en creatief, gaan we mini post-its maken, iedere keer als

om erbiJ te lezen

..............................

Materiaal

ontdek de artiest in jou

DIY

ontdek de artiest in jou

21

BIJBELTEKSTEN

Prijs €14,95 • paperback • full colour • ca. 120 pagina’s • formaat 21x21 cm • ISBN 978 94 91844 88 1 • NUR 707 • c-NUR 003 • verschijnt maart 2018

9

789491

844881


Werkboek In het werkboek vind je extra bijbelteksten en vragen, waarmee je nog een laagje dieper insteekt op de over­ denkingen in Ontdek de artiest in jou. Daarnaast bevat het werkboek extra, al voorgestructureerde creatieve opdrach­ ten. Pak je penseel en een kop koffie en begin!

.

.

.

.

1 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vragEn . . . . . . + .Bekijk.de wereld rondom je, ga zitten in je

.

tuin, maak een wandeling en pak daarna

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.je echt. niets .meer weet. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

je pen, begin met schrijven en stop pas als

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 Ontdek

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dE artiEst in jou

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vragEn . werk . gebruiken, . . + Hoe. kan jij. jouw. creatieve

.

.

om God aan andere te laten zien?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . om Erbij tE lEzEn + .Exodus. 28: 1-3. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . + Hoe. zie jij. creativiteit tot leven komen in

.

.

+ Exodus 31: 1-6 . + .Exodus. 35:30-33

Lees de teksten (evt. in verschillende

. . . wat .tot jou. spreekt. . vertalingen) en. noteer .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

deze wereld?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . water en vul het blad met kleur. Laat je

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

blaadje drogen en schrijf in elk vierkantje

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vierkantjes in een hart op je spiegel, kijk er

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vul het papier met watercolor, gebruik

.

.

.

.

.

.

een woord die bij jou past. Plak de

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

elke dag even naar.

bezig te zijn. In hun vrije tijd pakken ze graag het pen­ seel om even te ontspannen en dichtbij hun Hemelse Papa te zijn. Ze delen hun passie door het geven van workshops en posten regelmatig eigen werk via sociale media. Els en Ilse maken deel uit van het biblejournaling platform (biblejournaling.nl).

Combinatieprijs €22,50

SESTRA // creatief

ELS en ILSE weten hoe leuk het is om creatief

45

ONTDEK DE ARTIEST IN JOU

WERKBOEK

Prijs €8,95 • geniet • zwart-wit • ca. 48 pagina’s • formaat 11x21 cm • ISBN 978 94 91844 89 8 • NUR 707 • c-NUR 003 • verschijnt maart 2018

9

789491 844898


SESTRA // bijbelstudie 46

GERELATEERD: • Leven met aandacht, ISBN 978 94 91844 69 0

Sarianne heeft dit boek geschreven voor de hedendaagse vrouw, die jong of oud, volop in het leven staat. Ze nodigt de lezer uit om gedurende een periode van 8 weken mee te lezen, met de nadruk op ‘met aandacht’… Dit boek voegt zeker wat toe aan mijn stille tijd met God. Het zet je echt even stil bij je geloofsleven en ik geniet daarvan. – KARIN VAN DE RUIT-SCHOUTEN OVER LEVEN MET AANDACHT


Sarianne van Dalen

MET LIEFDE EN LEF Gedachten over het leven Met liefde en lef, het tweede boek van Sarianne

Aan de hand van zeven thema’s ga je alleen of

van Dalen, brengt verdieping aan in je leven. Het

samen aan de slag. Het boek wil je inspireren,

boek helpt je in je denken en zet je ook op een

prikkelen en vreugde geven. Het is een middel om

praktische manier aan het werk om met verschil­

God te ontmoeten. Verschillende situaties uit het

lende emoties aan de slag te gaan, zodat je kunt

dagelijks leven komen aan de orde. Al die dingen

gaan groeien en bloeien.

worden gekoppeld aan de God van de Bijbel.

Aanvaarden

Misschien heb jij ook het idee dat je soms geestelijk in de put zit. Je staat ’s och-

Om geestelijk sterk te worden is het nodig dat we onszelf leren zien, en dat we tevoorschijn komen met ons totaalpakketje. Doen we dat niet

naar de startlijn. Aanvaard dat veel dingen niet eerlijk zijn. Aanvaard dat je de controle

liggen, want je leven doet pijn. Niets is er dat je in beweging kan brengen, je lijf voelt

dan raken wij vervreemd van onszelf en daardoor ook vervreemd van de

uit handen moet geven. Aanvaard dat je dingen moet dragen. Aanvaard dat je niet

doof en duf. Je hebt het gevoel dat, wanneer je opstaat, je weer helemaal terug moet

ander en van God. Het is nodig om stil te staan bij de dingen die op je pad

volmaakt bent. Aanvaard dat je 100% genade nodig hebt. Geef God de ruimte om op

naar de startlijn net als bij het ‘Annemaria koekoek’-spel.

komen, om God bij die dingen keer op keer te betrekken en dat lijden te omar-

die momenten je uit de put te halen of naast je in die put te zitten.

Je kunt ook opstaan en in alle haast je dag beginnen. Je bent geneigd je pijn te

men. Wanneer je het omarmt kan je ook goed verantwoordelijkheid nemen. Misschien is het nodig om er met hulp van anderen mee aan de slag te gaan?

medicijnen, alcohol of eten of je rent van de ene afspraak naar de andere afspraak en je

Het is voor veel christenen moeilijk om de schaduwkanten van hun ziel te ontrafe-

zorgt er wel voor dat je bezig blijft. Je vlucht voor de stilte. Want in de put zitten zoals Vroeger speelde ik regelmatig met mijn klasgenootjes het spelletje: Annemaria koekoek. Ken je het spel? Bij dit spelletje staat één kind omgekeerd bij een muur zodat

Jozef is voor jou een schrikbeeld.

11

komen, maar ook de schaduwkanten van het leven. De vraag aan jou is hoe je met al

kind toe. Als het kind bij de muur ‘Annemaria koekoek!’ zegt, draait het zich snel om

die avontuurlijke kanten van het leven om gaat?

en dan moeten de andere kinderen stilstaan. Wie zich toch beweegt moet weer bij de

Wat gebeurt er met je wanneer er een moment

startlijn beginnen. Tikt een kind de muur aan dan heeft het gewonnen.

komt dat jij net als Jozef in een put belandt? Je

Ik weet nog goed dat ik fanatiek dit spel speelde. Ik wilde winnen. Maar heel vaak

kunt er op verschillende manieren mee omgaan. En dat bepaalt hoe jouw leven eruit gaat zien.

vond ik dat er vals werd gespeeld. Maar een discussie had vaak geen zin. Het kind bij de muur kreeg meestal gelijk. En zo droop ik weer af naar de startlijn om opnieuw te beginnen. Ik was boos op het kind wat in mijn ogen oneerlijk het spel speelde. Het leven kan soms ook oneerlijk lijken. Heb je het idee dat je hard voor iets

12

Het leven zit vol met avontuur. Opwindende dingen zullen er op je levenspad

het de groep niet kan zien. De andere kinderen lopen vanaf de startlijn rustig naar het

had ik het idee dat ik onterecht weer teruggestuurd werd naar de startlijn. Menig keer

len. God wil een heilig leven. We zetten vaak liever een masker op dan dat wij onszelf

Laat ik dit zeggen: In tijden dat er moeilijke, oneerlijke, pijnlijke dingen op je af komen, is het nodig om ze onder ogen te zien. Laat je verdriet, je

presenteren aan God. Veel christenen voelen zich veroordeeld. Zelfveroordeling en de bezighouden. Ik zou je willen aanmoedigen om de waarheid over jezelf en je leven onder ogen te

In tijden dat er moeilijke, oneerlijke, pijnlijke dingen op je af komen, is het nodig om ze onder ogen te zien

komen. Dat je gaat ontdekken wat er gebeurt met jezelf wanneer jij in de put zit. De waarheid kan pijnlijk zijn. Maar wegstoppen is vernietigend. De schade is soms niet te overzien wanneer jij je niet meer kunt verstoppen. God kent je hart. In psalm 139 lees je dat Hij je beter kent dan dat jij jezelf kent. Het is dus niet nodig om jezelf bij God beter voor te doen. Het is de kunst om jezelf aan hem te presenteren, helemaal zoals jij bent. Niet verstoppen, niet verdoven, niet wegrennen, niet de schuld afschuiven op een ander, maar leer je helemaal verant-

geknokt hebt, dan is er altijd wel iets of iemand die dat probeert onderuit te halen. Je

boosheid en je verongelijktheid plek krijgen in je

woordelijk te maken voor wie jij bent, voor hoe jij reageert, voor wat jij zegt en wat jij

hebt je studie bijna afgerond en dan ineens word je ziek en ben je uitgeschakeld. Je

leven. Het zijn emoties die we niet hoeven weg te

denkt. God kan pas genadig zijn en je verder helpen wanneer jij met lege handen komt

vecht voor je huwelijk maar je komt erachter dat je man het bijltje erbij neer heeft

stoppen. In de Bijbel kom je veel mensen tegen die al die moeilijke situaties niet

en zegt: O Heer ik heb U nodig.

gegooid en vertrekt. Je bidt tot God of Hij je kind wil vasthouden maar je ziet alleen

snappen. De Bijbel staat vol met mensen die God niet begrijpen. Er zijn genoeg

maar dat het slechter gaat met je kind. We willen controle houden over het leven maar

aanklachten van mensen naar God gegaan. Laat dat jou aanmoedigen om met al die

er komen barstjes en scheurtjes in ons bestaan. We verzetten ons vaak tegen dingen

emoties naar God te gaan.

Aanvaarden wie je bent, aanvaarden wat er in je leven gebeurt. Het is een levenskunst die jij jezelf eigen mag maken. De broers van Jozef verkopen hem aan handelaren. Jozef wordt onderkoning. Dat

Daarnaast is het nodig dat wij mensen leren om dingen die ons overkomen te

wat hem overkomen is brengt hem verder. Het is een stap geweest naar zijn bestem-

aanvaarden. Het aanvaarden van de dingen betekent het welkom heten van de dingen

ming. Zo kunnen tegenslagen je brengen naar je bestemming. God heeft voor ogen

die gebeuren. Je ziet het onder ogen en je staat erbij stil. Juist dan leer je kanten van

wat jouw levenspad zal zijn. Ook zijn daar moeilijkheden voor nodig. Als jij leert dat

In Genesis 37 wordt Jozef door zijn jaloerse broers in de put gegooid. Wat een akelige

jezelf ontdekken waar je niet altijd blij mee bent. Je leert kennis te maken met je

je deze dingen mag omarmen, als jij gaat ontdekken wie jij bent, dan zal je merken dat

ervaring moet dat voor hem zijn geweest! Wat een laffe, oneerlijke daad van die

boosheid, je haat, je verboden verlangens, je angsten, je jaloezie, je egoïsme, je

je geestelijk groeit.

die gebeuren waar we geen invloed op hebben. We proberen uit alle macht een oplossing te vinden.

broers. De afwijzing, de donkere put en dan nog de vraag of hij er levend uit kan

depressie. En dat zijn juist de kanten die zo nodig zijn om van jezelf te ontdekken. Het

komen. Een put is koud en donker en er zijn geen voorraadschuren met eten. Hoe zou

is nodig om je eigen schaduwkanten te leren kennen zodat je leert om ermee om te

Jozef zich hebben gevoeld? Afgewezen? Verraden? Bang en hopeloos?

gaan. Zodat je aan God kan vragen om de kanten aan het licht te brengen.

13

angst voor God kan een reden zijn dat jij je blijft verstoppen en de dingen die je

Inspire: Gelukkig worden in dit leven word je nooit wanneer jij jezelf in het middelpunt zet. Je wordt gelukkig wanneer je Gods geest in je hart toelaat. Geef Hem eens een rondleiding in je hart geeft in al je kamertjes. Sla geen kamertje over en aanvaard dat Hij niet alles in perfecte staat zal aantreffen. Vraag aan God of Hij je leert te aanvaarden dat je Hem voor 100% nodig hebt. Vanuit die genade mag je geestelijke spierballen ontwikkelen zodat je verantwoordelijkheid durft te nemen waar jij verantwoordelijk voor bent. Het maakt je leven niet alleen gelukkiger maar ook nog eens rijker en echter.

SARIANNE VAN DALEN is bekend van diverse chris­

47

telijke conferenties en media, waaronder Hour of Power. Met haar stichting Zussen& Zo verzorgt ze workshops, lezingen en kloosterweekenden door heel Nederland. Samen met haar man Lieuwejan en vijf kinderen wonen ze als predikantsgezin in Hoogeveen.

BIJBELS DAGBOEK

VROUWEN

SESTRA // bijbelstudie

ontlopen. Je zoekt iets om je leegte mee te vullen. Misschien verdoof jij jezelf met

10

Annemaria koekoek. He jij daar lieve vrouw, ga zo nu en dan maar weer maar weer

tends op, de zon schijnt maar je kunt het daglicht amper verdragen. Het liefst blijf je

MINDFUL

BIJBELSTUDIE

Prijs €14,95 • paperback • zwart met steunkleur • ca. 144 pagina’s • formaat 17x22 cm • ISBN 97894-91844-87-4 • NUR 707 • c-NUR 025 • verschijnt april 2018

9

789491 844874


SESTRA // posterboek Little things mean a lot

Beeld STÉPHANIE

KILGAST

48

posterboekomslag.indd

2-3

06-11-17 12:01


a r t s Se o ek b r e t Po s

Sestra posterboek is een prachtig full colour posterboek van

ongeveer 60 pagina’s. De posters komen deels uit de Sestra magazines Zomer en Thuis van de afgelopen jaren en zijn deels nieuw ontworpen. Op de achterkanten van de posters staan leuke patroontjes en gedichtjes. De posters kunnen gemakkelijk worden uitgeknipt en opgehangen.

SESTRA // posterboek

When my arms can’t reach people who are close to my heart I always hug them with my prayers �

49

06-11-17 12:01

4-5

Beeld KARIN JOAN

posterboekomslag.indd

posterboekomslag.indd 6-7

POSTERBOEK

SESTRA

06-11-17 12:01

FULL COLOUR

QUOTES

OPHANGEN

Prijs €9,95 • paperback • full colour • ca. 60 pagina’s • 21,5x26 cm • ISBN 978 94 91844 94 2 • NUR 713 • c-NUR 001 • verschijnt maart 2018

9

789491 844942


Overdenkingen uit Onderweg met Jezus

Coby Kremer

Veertig­ dagentijd

40 DAGEN ONDERWEG MET JEZUS

Schrijvend bezinnen in de 40-dagentijd SESTRA // veertigdagentijd 50

Op fijn off-white schrijfpapier!

Naast vasten, bidden, bijbellezen en mediteren kan schrijven ook een geestelijke oefening zijn. Het helpt je om met meer aandacht aanwezig te zijn en je aandacht te richten op wat echt belangrijk is. In dit (vasten)boekje ben je 40 dagen onderweg met Jezus. Je leest over zijn lijden en sterven en schrijft over wat zijn woorden voor jou betekenen. Dit boekje is ook uitermate geschikt om te gebruiken met bijvoorbeeld een bijbelstudiegroep.

LEZERS OVER ONDERWEG MET JEZUS:

Het mooie van dit boek is dat het heel persoonlijk wordt. Een hele week in één verhaal duiken en er praktisch mee bezig zijn werkt goed voor mij. Mooi om bij je stille tijd te gebruiken.

COBY KREMER geeft workshops over creatief

Echt een aanrader! Was dikker dan ik dacht en veel aandacht aan besteed, echt een topper!

dagboekschrijven. Ze schreef eerder Hartschrift, Hartstocht, Bijschrift en Gouden momenten.

GERELATEERD: • Onderweg met Jezus, ISBN 97894 91844 43 0

COBY KREMER

40 DAGEN

SCHRIJVEN

BEZINNING

CREATIEF DAGBOEK

Prijs €9,95 • paperback • steunkleur • 80 pagina’s • formaat 17 x 22 cm • ISBN 978 94 91844 90 4 • NUR 707 • c-NUR 091 • verschijnt januari 2018

9 789491 844904


Troostrijk boek

Corien Oranje en Mariska Vos

GOD ZIET MIJ

overdenkingen bij de Psalmen

Waar is God? Heeft geloven zin? Waar vind ik troost als ik me alleen of verdrietig voel? In de Psalmen zie je de vragen, problemen, angsten en blijdschap van gelovigen van duizenden jaren geleden terug. Maar het zijn teksten die nog steeds fris en levend zijn. Dit boek bevat bemoedigende overdenkingen over de Psalmen voor wie met twijfels, problemen kunt vinden. De overdenkingen worden concreet gemaakt met verwerkingstips van Mariska Vos, die ze verbeeldt in sfeervolle foto’s. Luister een lied, bekijk een schilderij of maak een herinneringssieraad. Zo ervaar je de betekenis van de Psalmen op een bijzondere manier.

Corien Oranje brengt de Psalmen heel dichtbij met haar mooie, invoelende overdenkingen. Mariska’s beelden passen hier prachtig bij. Samen maken ze de warme deken van Gods aanwezigheid voelbaar, die je soms zo nodig kunt hebben.

CORIEN ORANJE (theoloog/auteur) en MARISKA VOS (illustrator/docent) maakten eerder het succesvolle Decemberdagboek en Onderweg naar Pasen, waarin bijbeloverdenkingen en creatieve verwerking elkaar aanvullen.

HANNAH ZANDBERGEN, UITGEVER

GERELATEERD: • Decemberdagboek, ISBN 97894 91844 16 4 • Onderweg naar Pasen, ISBN 97894 91844 16 4

PSALMEN

BEMOEDIGING

SESTRA // dagboeken

en angsten worstelt. God ziet jou, ook als jij Hem niet

CREATIEF

Prijs €15,95 • gebonden • full color • 96 pagina’s • formaat 17 x 22 cm • ISBN 978 94 91844 91 1 • NUR 713 • c-NUR 020 • verschijnt april 2018

9

789491

844911

51


De christelijke Flow!

Thema RUST(IG AAN)

SESTRA ZOMER MAGAZINE 2018 De zomer is een tijd om je tempo te verlagen en het even rustig aan te doen. Dit magazine biedt je daarvoor heel veel inspiratie! Met onder meer: wonen in een kas, even offline, hoe vind je rust op vakantie, de kunst van het vervelen, koken op

SESTRA // magazine

de camping, zomerkapsels. En natuurlijk staat dit magazine ook weer vol met originele creatieve projecten. Met als extra's: een vakantieboekje vol zomer-DIY's en inspiratiekaartjes voor rustmomenten

52

SESTRA MAGAZINE

ZOMER

ZOMER 2018

Prijs €8,95 • magazine • full colour • ca. 150 pagina’s • 20,5x26 cm • ISBN 978 94 91844 92 8 • NUR 086 • verschijnt mei 2018

9

789491 844928


Met teksten van Harmieke van Eijk

Met illustraties van Tjarda Borsboom

SESTRA AGENDA 2019 De Sestra agenda is voor veel vrouwen een on­ misbaar onderdeel van hun handtas geworden: als handige planner en als dagelijkse inspiratiebron. De Sestra agenda heeft een praktische indeling en een prachtige vormgeving. Er is voldoende schrijfruimte voor al je afspraken. In de agenda vind je allerlei tips, overdenkingen, invulpagina’s en eye-openers die je helpen om je leven van elke dag te verbinden

SESTRA // agenda

met je geloof. De week begint op zondag.

Verrassend, sprankelend en een tikkeltje serieus. Met iedere maand een korte overdenking, positieve quotes en (bijbel)teksten, ruimte voor je gebedspunten en een zee van notitieruimte. Hier kunnen vrouwen weer een jaar lang van genieten! (KARIN VAN DE RUIT-SCHOUTEN)

53 SESTRA.NL is een platform voor christelijke vrouwen die het geloof relevant willen laten zijn in het dagelijks leven. De rode draad van de website, Facebookpagina, events, boeken en magazines is: hoe kan ik mijn leven van elke dag verbinden met mijn geloof in God?

SESTRA AGENDA

AGENDA 2019

Prijs €12,50 • gebonden met ronde hoeken en kleur op snee • full colour • ca. 160 pagina’s • 15x18,5 cm • ISBN 978 94 9184493 5 • NUR 011 • c-NUR 010 • verschijnt augustus 2018

9

789491

844935


COLUMBUS


De brugklas van A tot Z!

Diverse auteurs

Van agendastress tot Zomervakantie – Het Grote Brugklasboek! bevat bijdragen van: Liesbeth van Binsbergen, Titia Cnossen, Judith van Helden, Judith Janssen, Lize Kooistra, Robert Mazier, Hans Mijnders, Jeanette Molema, Rina Molenaar, Kirsten Niehof (red.), Romkje Nolles, Arjan van den Noort, Janneke van Reenen, Elbert Smelt en Bert Wiersema. De grappige cartoons zijn gemaakt door Iris Boter.

COLUMBUS // non-fictie 58

BRUGKLASBOEK

GROEP 8

AFSCHEID

BRUGKLASSER

Prijs €12,95 • Gebonden • 96 pagina’s • formaat 15x22,5 cm • ISBN 978 90 8543 325 5 • NUR 248 • Verschijnt april 2018

9 789085 433255


VAN AGENDASTRESS TOT ZOMERVAKANTIE Het Grote Brugklasboek

Afscheid nemen in groep 8 is een bijzonder moment.

is er ruimte voor bijbelse overdenkingen op de drem­

Als aandenken aan de basisschool en als voorberei­

pel van een nieuwe levensfase. Van Agendastress tot

ding op de brugklas is er nu Van agendastress tot

zomervakantie is een fijn boek voor het hele school­

Zomervakantie – Het Grote Brugklasboek! Het boek

jaar, mede door de leuke cartoons, zelftestjes, inter­

bespreekt alles wat aankomende bruggers moeten

views en verhalen van ex-brugklassers.

weten op een positieve en humoristische manier. Ook

B

...

...

O

..

.

.

U. . . ...

Zomervakantie Natuurlijk krijg je in de loop van het bru gklasjaar af en toe vakantie. Maar er gaat niets bov en de zomervakantie! Vond je deze vakantie op de basisschool al lekker lang, dan heb ik goed nieuws voor je: op het voo rtgezet onderwijs du urt de zomervakantie vaak nóg langer. Dat komt omdat je de eerste en laatste we ken van het schooljaa r vaak alleen maar gebruikt voor het ophalen of inle veren van je boeken en je roo ster. Je hebt dus weken lang geen huiswerk, geen lessen, geen wekker die ’s morgens op een on mogelijk tijdstip afgaat , geen leraren die aan je hoofd zeuren… En eerlijk is eer lijk, na een jaar in de bru gklas heb je deze vak antie meer dan verdiend!!!

COLUMBUS // non-fictie

r stress! Het begint al Een agenda zorgt voo dat ding. Ga je voor een met het uitzoeken van heb je ook meteen de goedkoop exemplaar, dan je een agenda die er een saaiste agenda ooit! Wil je direct al je zakgeld. beetje leuk uitziet, kost het : dat huiswerk. Dat moet En dan ben je er nog niet n terwijl je dat vaak ook je in die agenda schrijve ijken. Totaal overbodig! gewoon online kan bek t r tegenover je leraar, wan Maar begin daar niet ove en, legg te uit ft om iets als je docenten de kans gee . der ver uur ben je zo een half

G L

..

Agendastress

...

Q

...

59


Dagboek voor tienerjongens! BERT BOS (Trinity), PIETER BOTH (predikant PKN), MARTIJN DEKKER ( jeugdwerker), RENÉ FRANSEN (wetenschapsjournalist), SAMUEL GERRETS (schrijver over jeugdcultuur), EMBERT MESSELINK (Arocha), HANS MIJNDERS (schrijver), MARCO KOFFEMAN (MAF), MARK STOORVOGEL ( jeugdpastor VBG), QUINTIJN TEMPELMAN ( jongerenwerker)

COLUMBUS // dagboeken

Lezen jongens wel een bijbels dagboek? Vast wel. Ik vind deze op hun lijf geschreven. Vriendschap, zelfvertrouwen (of niet), twijfels, verslaafd zijn aan je spullen. Buitengewoon komt heel dichtbij. Ik moet de verleiding om veel te citeren weerstaan. Nou ja, eentje dan. Over mooie dure auto’s, en wijsheid. En wat je liever hebt: “wijsheid blijft altijd en je hoeft nooit bang te zijn dat er een kras op komt” (Pieter Both). Ik bedoel maar…..

60

ELS DE JONG-VAN GURP, UITGEVER COLUMBUS

GERELATEERD: • Jij bent de mooiste, ISBN 9789086010967


BUITENGEWOON Bijbels dagboek voor tienerjongens

p De p p p p

discipline en toewijding van Daphne Schippers & Paulus Je vriend zet een leugen over jou in de groepsapp & de vrienden van Job Stelling: God zit niet te wachten op ons gezeur over wat we moeilijk vinden Met je vriend zitten klieren in de klas & David en Jonathan Wat vind je belangrijker: waardering of rijk zijn?

Elke dag uit de Bijbel lezen – maar wel elke dag he­ lemaal anders! Dat zie je in dit dagboek gebeuren. De ene dag lees je een spannend (stukje) verhaal uit de Bijbel, de volgende dag gaat het over een nieuwtje vanuit onderzoek of wetenschap en weer een dag later lees je een verhaal over een christe­ lijke sporter. Door de verschillende auteurs en de diverse invalshoeken een zeer gevarieerd dagboek, helemaal geschreven voor de jongens van nu!

HANS MIJNDERS

DAGBOEK

TIENERS

JONGENS

Prijs €14,95 • genaaid gebrocheerd • zwartwit met steunkleur • 248 pagina’s • formaat 14x21 cm • ISBN 9789085433743• NUR 707 • verschijnt april 2018 • 12­16 jaar

9 789085 433743

COLUMBUS // dagboeken

Al 35 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Door dagelijks met jongens en meiden te werken, ga je hun wereld steeds beter kennen en begrijpen. Tijdens het schrijven van jeugdboeken maak ik van deze kennis en ervaring dankbaar gebruik. Heel veel prikkels komen op tienerjongens af. Hun leven wordt voor een (te) groot deel gevormd door de digitale wereld. Wat is het ongelooflijk belangrijk dat ze ook elke dag horen wie God voor hen wil zijn. Dit dagboek is hierbij een hulp. Op een aansprekende manier worden de jongens geprikkeld en geïnspireerd om de Bijbel te lezen. Van harte hoop ik dat ze, ook door het lezen in dit dagboek, zich verwonderen over Gods liefde, zorg en trouw in hun leven.

61


Tips en tricks voor jonge biblejournalers

Marjolein Stoové

BIBLE­ JOURNALING DOE JE ZO Biblejournaling is niet alleen een trend

COLUMBUS // bible journaling 62

voor volwassenen, maar ook steeds meer voor kinderen. Dit creatieve boekje legt aan de hand van kleurrijke voorbeelden uit hoe je zelf kunt biblejournalen. De uitleg van de verschillende technieken is duide­

Geef kleur aan je bijbel is het eerste biblejournaling boek voor kinderen. Dit doe-het-zelf-boekje heeft handige technieken en tips&trics om van Geef kleur aan je bijbel een prachtige eigen Bijbel te maken.

lijk, met foto’s van gebruikte materialen en stap-voor-stap-voorbeelden.

ELS DE JONG-VAN GURP – UITGEVER COLUMBUS

GERELATEERD: • Geef kleur aan je bijbel, ISBN 978 90 8543 357 6

MARJOLEIN STOOVÉ geeft workshops en is medeauteur van het eerder verschenen biblejournalingboek Geef kleur aan je bijbel. Het is haar passie om iedereen zijn/haar eigen creativiteit te laten ontdekken.

BIBLE JOURNALING

KINDERBIJBEL

TECHNIEKEN

DIY

Prijs ca. €5,95 • geniet • full colour • ca. 48 pagina’s • formaat 24 x 17 cm • ISBN 978 90 8543 373 6 • NUR 214 • c-NUR 020 • verschijnt april 2018 • 9-12 jaar

9 789085 433736


Jeanette Molema

Liesbeth van Binsbergen

Fans opgelet: laatste deel!

Laatste deel Zookids!

RED DE RHINO

Sybrich wil een aantal pony’s verkopen. Maudi,

Jurre en Jasmijn mogen mee naar Animal Park in

Brechje en Josja vinden dat geen goed idee. Wil

Engeland om een uitwisseling van neushoorns

Sybrich eigenlijk wel op De Pegasus blijven? Als het

tot stand te brengen. In de nacht dat ze in het

huis ook nog te koop gezet wordt, bedenken ze een

hotel naast Animal Park bivakkeren, wordt er een

plan: ze willen de grond kopen zodat de pony’s kun­

neushoorn gedood. De stropers hebben het dier af­

nen blijven, maar hoe komen ze aan zoveel geld?

geschoten en de hoorn verwijderd. Jurre en Jasmijn

Pony’s van de Pegasus deel 12

Serie Zookids

zijn woest! Ze zetten alles op alles om de stropers

COLUMBUS // leesboeken

PONY’S TE KOOP!

op het spoor komen. 63

GERELATEERD:

GERELATEERD:

• Strandrit in de storm, ISBN 978 90 8543 234 0

• Kijk uit! Krokodillen! ISBN 978 90 8543 356 9

• Ponyruil op De Pegasus, ISBN 978 90 8543 301 9

• Paniek bij de pinguïns, ISBN 9789085433095

• Verre vrienden, ISBN 978 90 8543 296 8

• Gevaar bij de giraffen, ISBN 9789085433002

PEGASUS SERIE

PONY’S

Prijs €8,95 • gebonden • ca. 104 pagina’s • formaat 15 x 22,5 cm • ISBN 978 90 8543 372 9 • NUR 283 • 9 verschijnt mei 2018 • 10-14 jaar

789085 433729

SPANNING

DIERENTUIN

Prijs €8,95 • gebonden • ca 104 pagina’s • formaat 15x22,5 cm • ISBN 978 90 8543 367 5 • NUR 283 • ver­ schijnt april 2018 • AVI E5 • 8-12 jaar 9

789085 433675


Nieuw mysterie voor het Detectivebureau Iris en Ko

Bert Wiersema

HET VERHAAL VAN HET VRESELIJKE VISSENVERGIF

Deel 16!

Detectivebureau Iris en Ko COLUMBUS // leesboeken 64

Op een dag drijven alle vissen in het aquarium op school dood in het water. Koos mag van de directeur op onderzoek uit. Hij wil de dader graag vinden, want alle kinderen verdenken Koos ervan de vissen te hebben vergiftigd! Hebben de nieuwe schoolschoonmakers ermee te maken? Of heeft Mindy, die hem beschuldigt, afwasmiddel in het aquarium gedaan?

BERT WIERSEMA schrijft spannende boeken voor

GERELATEERD:

kinderen en jongeren. Detectivebureau Iris en Ko

• De ontdekking van de onbegrijpelijke kasteelcode. ISBN 978 90 8543 323 1

bevat slimme raadsels à la Sherlock Holmes en zit ook nog eens vol humor. De serie is bijzonder populair bij jongens en meiden.

DETECTIVE

BERT WIERSEMA

• De ontdekking van de verborgen oorlogsbrief. ISBN 978 90 8543 295 1 • De superslimme dommedievenval. ISBN 978 90 8543 313 2

DETECTIVEBUREAU IRIS EN KO

Prijs €8,95 • gebonden • ca. 96 pagina’s • formaat 15 x 22,5 cm • ISBN 978 90 8543 371 2 • NUR 282/283 • verschijnt april 2018 • 8-12 jaar

9 789085 433712


Gelijkenissen voor kinderen

Sophie Piper

WOORDEN VAN JEZUS ‘De mensen in Galilea raken er niet over uitgepraat: die jongeman die vroeger in Nazaret timmerman was, vertelt tegenwoordig verhalen… en wat voor verhalen! Hij heet Jezus, en hij zit vol verhalen over

De gelijkenissen van Jezus spreken niet alleen volwassenen, maar ook veel kinderen aan. In deze mooi geïllustreerde uitgave staan 20 gelijkenis­ sen bij elkaar. De verloren zoon, de zaaier en de

Mooi om eens helemaal de focus te zetten op de gelijkenissen van Jezus.

barmhartige Samaritaan mogen natuurlijk niet ontbreken.

ELS DE JONG-VAN GURP – UITGEVER COLUMBUS

Het verdwaalde schaap

De zoon die weggaat

Degenen die Jezus niet vertrouwen – de rabbi’s en de farizeeën – zien wat voor soort mensen er naar Jezus komen luisteren, en ze vinden het maar niets. ‘Kijk nou eens, Jezus gaat om met al die slechte mensen, hij eet zelfs met ze! Je zou er toch niet aan moeten denken om met die mensen aan tafel te zitten?’ Jezus vertelt een verhaal. ‘Het gaat over een herder,’ zegt hij, ‘met honderd schapen. Elke dag telt de herder zijn schapen, zodat hij zeker weet dat ze veilig zijn. Maar op een dag telt hij er geen honderd, maar negenennegentig. O nee! Hij telt ze nog eens. Er lopen negenennegentig schapen in de wei … Er is er een weg! Hij laat de negenennegentig schapen op een veilige plek achter en gaat het verdwaalde schaap zoeken. Als hij het vindt, tilt hij het op en draagt het vrolijk naar huis alsof het niets weegt. ”Vanavond geef ik een feest,” roept hij naar zijn vrienden. “Ik heb mijn verdwaalde schaap gevonden!”’ Jezus zegt: ‘Zo is ook iedereen in de hemel blij over iemand die verdwaald is en terugkomt bij God … blijer dan over negenennegentig andere mensen die al goed leven.’

‘Weten jullie wanneer de engelen van God blij zijn?’ vraagt Jezus. ‘Als iemand die iets slechts heeft gedaan, er spijt van krijgt.’ Hij geeft nog een voorbeeld. ‘Een man heeft twee zonen. Samen werken ze op hun boerderij. De jongste zoon droomt van een spannend leven, ver van alle saaie, dagelijkse klusjes. Hij gaat naar zijn vader. “Als jij doodgaat,” zegt hij, “krijg ik een deel van de erfenis. Kun je me dat niet nu al geven, dan kan ik leven zoals ik wil.” “Dat kon nog weleens tegenvallen,” waarschuwt zijn vader. Maar de zoon blijft erover doorzeuren en de vader geeft toe.

L UCAS 15

L UCAS 15

Dan komen er tegenvallers: de oogst is mislukt, en het eten wordt steeds duurder. Al snel heeft de jongste zoon geen geld meer over. Omdat hij niet anders kan, neemt hij een baantje: hij wordt varkensoppasser. “Ik heb zo’n honger, dat zelfs het eten van de varkens me lekker lijkt,” zegt de jongste zoon tegen zichzelf. Hij krijgt een idee. “Zelfs de knechten van mijn vader krijgen beter te eten dan ik. Ik ga naar huis, en ik zal eerlijk zeggen dat ik een fout heb gemaakt. Ik vraag of ik knecht van mijn vader kan worden.”

65

De zoon gaat naar een ver land. Hij heeft veel geld, en hij geeft het maar al te graag uit. Hij maakt plezier en koopt mooie spullen – al zijn ze behoorlijk duur … maar, denkt hij bij zichzelf, ik wil ze niet alleen, ik verdien ze ook.

30

JEZUS

32

31

GELIJKENISSEN

BIJBEL

COLUMBUS // bijbelverhalen

Gods nieuwe wereld.’

33

KINDEREN

Prijs €12,50 • gebonden • full color • 48 pagina’s • formaat 23 x 24,5 cm • ISBN 978 90 8543 363 7 • NUR 224 • verschijnt maart 2018 • 5-8 jaar

9 789085 433637


OVER BOOS: “Boosheid wordt over het algemeen niet als positief ervaren. Toch is Boos! een boekje met een knappe positieve insteek. Voor kinderen zijn de geschetste

OVER BANG:

situaties heel herkenbaar. Ik merk dat de beschre­ ven manieren waarop je boosheid kunt laten zien,

COLUMBUS // non-fictie

zoals 'de vulkaan' of 'de inslikker', kinderen helpt om hun eigen boosheid of die van anderen beter te begrijpen. De korte opdrachtjes sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen, geven hen erkenning en een aanzet om met boosheid aan de slag te gaan. Dat biedt perspectief, voor kinderen én hun ouders.” LINDI VAN BEEST, ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG

UIT DE RECENSIE IN HET NEDERLANDS DAGBLAD

“Psychotherapeute Linda Klein helpt kinderen in het lees- en doeboek Boos! om hun boosheid op

66

een goede manier te uiten. Iedere keer kan een klein gedeelte besproken worden, want zelfreflec­ tie heeft tijd nodig. Bijzonder is dat de auteur heel duidelijk een verbinding legt met de Bijbel.” “Mooie praktische toepasbare acties in het boek. In plaats van het alleen voor onze eigen kids te willen gebruiken ga ik dit ook gebruiken in het kinderwerk van onze kerk.” RECENSIE VIA BOL.COM

INTERVIEW MET LINDA KLEIN IN HET RD:

“Kinderen leren omgaan met hun kwetsbaarheid, daar hebben ze levenslang profijt van.” RECENSIE OP POWER TO THE MAMA’S

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken: een bang of angstig gevoel. Daar is op zich niks mis mee. Behalve als het leidt tot een beklemmende situatie die verlammend werkt. Als je er zelf geen controle meer over hebt. Kinderen moeten leren om angsten te begrijpen, er grenzen aan te geven en de bijho­ rende emoties te verwerken. Het boekje van Linda Klein helpt daarbij, vanuit een Bijbels perspectief.


Serie nu compleet!

Linda Klein Er kan klein en groot verdriet in het leven van een kind zijn: gemis na overlijden, een afgewezen gevoel in de klas, teleurstelling dat iets niet lukt, of het verdriet van een echtscheiding of een verloren vriendschap. Wat kun je als ouders betekenen voor je verdrietige kind, en hoe kun je samen verdriet verwerken? Daar schrijft Linda Klein haar derde boekje over, in de serie doeboekjes van Columbus. Je leest over wat er in je hoofd en lijf gebeurt, als

nen. Wanneer mag je verdriet leren relativeren, en wanneer mag het je diep raken en mag je leren klagen? Het uitgangspunt van dit boekje is dat God ons troost en hoop geeft, in al ons verdriet. Dat wordt uitgewerkt in de informatieve stukjes, de bijbelteksten en de gebedsopdrachten. De lengte van de hoofdstukjes is bewust kort, zodat

Extra: online informatie voor ouders en leerkrachten beschikbaar

je telkens een moment kunt kiezen en de belasting niet te zwaar is. LINDA KLEIN is kinder- en jeugdpsychotherapeute. Ze is gespecialiseerd in speltherapie met kinderen, in combinatie met ouderbegeleiding. Eerder schreef

GERELATEERD:

ze Boos!: een soortgelijk doe- en praatboekje voor

• Boos!, ISBN 978 90 8543 336 1

christelijke ouders en kinderen, en Bang!, over het

• Bang!, ISBN 978 90 8543 3453

omgaan met spanning en angst.

VERDRIET

OPVOEDING

OUDERS

ZELFHULP

BIJBELVERHALEN

Prijs €8,95 • geniet • fullcolour • 48 pagina’s • 190 x 190 mm • ISBN 9789085433767 • NUR 210 • verschijnt april 2018 • 8-12 jaar

9 789085 433767

COLUMBUS // non-fictie

je verdrietig bent, over groot leed in de wereld en klein leed in je eigen leven, en over krokodillentra­

67


Serie Juf Fiep

Corien Oranje

VAL NIET VAN DAT VLOT!

Alweer de 12e avi-thriller!

Groep 3 heeft zo hard gewerkt dat juf Fiep besluit dat het tijd is voor wat anders. Ze gaat met haar groep naar de beek, en daar mogen de kinderen een vlot bouwen. Het vlot blijft drijven als ze ermee gaan varen. Maar

COLUMBUS // leesboeken

als juf Fiep op het vlot gaat staan, gaat het mis. Het vlot breekt, en iedereen ligt in het water. De kinderen zwemmen naar de kant, maar waar is juf Fiep? Ze dreigt bij de waterval de berg af te storten. Gelukkig blijft ze halverwege aan een boomtak hangen. Maar hoe krijgen ze haar daar ooit weer weg? Met een heldenrol voor Bram, de nieuwe jongen, die kan koorddansen!

68

GERELATEERD: • Kom van dat dak, juf! ISBN 978 90 8543 326 2

• Help! Red de juf!, ISBN 978 90 8543 252 4

• Ga niet in dat gat! ISBN 978 90 8543 302 6

• Stop die haai!, ISBN 978 90 8543 281 4

JUF FIEP

AVI-THRILLERS

Prijs €7,95 • gebonden • ca. 48 pagina’s • formaat 15x22,5 cm • ISBN 978 90 8543 370 5 • NUR 287 • verschijnt april 2018

9 789085 433705


De laatste dagen van Jezus

Bethan James

HET VERHAAL VAN PASEN ‘Het is bijna paasfeest. Jezus en zijn vrienden ko­ men bij elkaar in een huis om samen te eten. Maar eerst pakt Jezus een handdoek en een schaal vol water. Hij begint de vieze, zweterige voeten van al

In Het verhaal van Pasen worden de laatste dagen van Jezus beschreven, en alles wat daarna gebeurt.

Een mooie en complete kennismaking met het lijdensverhaal en het Paasevangelie. En een ideaal weggevertje, ook wat prijs betreft.

In begrijpelijke taal, met aansprekende illustraties van Paula Doherty.

ELS DE JONG-VAN GURP – UITGEVER COLUMBUS

P

ontius Pilatus kan zien dat Jezus niets verkeerd gedaan heeft. Toch stuurt hij hem weg om hem te laten straffen. De soldaten zetten een doornenkroon op zijn hoofd en laten hem zijn kruis dragen naar een heuvel buiten Jeruzalem.

PASEN

V

Daar spijkeren ze hem aan het kruis. ‘Vader, vergeef het hun’, roept Jezus uit, ‘want ze weten niet wat ze doen.’ Jezus sterft die dag tussen twee dieven. Zijn moeder ziet het allemaal gebeuren en huilt. Jezus’ vrienden zijn geschrokken en bang. Hoe kon dit gebeuren met Jezus?

12

roeg op zondagochtend komen de vrouwen terug bij het graf met spullen om Jezus’ lichaam te verzorgen. Maar de steen is weggerold en het graf is leeg! Ze zien twee engelen. ‘Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?’ vragen de engelen. Eerst snappen de vrouwen het niet, maar dan hoort Maria Magdalena dat Jezus haar naam noemt. En ze ziet hem. Jezus was gestorven, maar nu leeft hij!

16

13

JEZUS

COLUMBUS // bijbelverhalen

zijn vrienden te wassen.’

LIJDENSTIJD

69

17

BIJBELVERHALEN

Prijs €4,95 • geniet • full color • 24 pagina’s • formaat 15 x 15 cm • ISBN 978 90 8543 362 0 • NUR 224 • verschijnt januari 2018 • 5-8 jaar

9 789085 433620


Urenlang kijkplezier met je peuter en kleuter!

Groot formaat (26 x 32 cm) kartonnen prentenboek!

COLUMBUS // prentenboeken 70

Een nieuw boek van Marieke ten Berge en Corien Oranje!

"Dit is zo mooi, daar krijg ik gewoon niet genoeg van. De wonderen van de schepping buitelen over elkaar."

Â

ELS DE JONG-VAN GURP UITGEVER COLUMBUS


• Zoek de mama van het okapi kalf • Welke jas zou jij wel willen? • welke dieren herken je?

Ga je mee naar de zee?

En helemaal als het gaat over een groot karton­

Duikbril op en flippers aan,

boek met een overvloed aan verrassende dieren!

kom, we zwemmen naar beneden

Marieke ten Berge tekende niet alleen de bekende

in de grote oceaan.

neushoorn, schildpad en dolfijn, maar ook de onbe­ kende narwal, reuzeninktvis, hop en papegaaiduiker. Heerlijk om met je kleuter naar te kijken en verhalen

Sprookjeswereld onder water wat heeft God dat mooi gedaan!

bij te vertellen! Corien Oranje schreef teksten waar­ Met welke vis durf jij best in zee te zwemmen?

in de verwondering over Gods schepping doorklinkt.

Waar ga jij vandaag naar toe varen in je bootje? Hoeveel kwallen kun jij vinden? De narwal doet geen tikkertje, maar prikkertje! Doe je mee? Wie ga jij prikken?

COLUMBUS // prentenboeken

Kinderen en dieren zijn een geweldige combinatie.

71 MARIEKE TEN BERGE is bekend van

CORIEN ORANJE is een bekende kin­

haar vele illustraties, zoals in de Ba-

derboekenschrijver. Eerder schreef ze

bybijbel. Haar zwartwit-illustraties zijn

teksten in de Zoekbijbel, de Babybijbel en

trendy, maar tegelijk ogen ze klassiek.

PEUTER

KLEUTER

in de boardboekjes bij de Prentenbijbel.

KIJKBOEK

SCHEPPING

Prijs €14,95 • kartonboek • full colour • 22 pagina’s • formaat 26x32 cm • ISBN 9789085433750 • NUR 224 • verschijnt april 2018 • 3-6 jaar

9 789085 433750


Negen bekende bijbelverhalen voor kleuters

BIJBELKIJKBOEK Dit leuke boek heeft pagina’s die allemaal anders van vorm zijn, zodat het een avontuur is om er doorheen te bladeren. Het bevat negen van de meest bekende bijbelverhalen: van Adam en Eva, de ark van Noach, het verhaal van Jozef, David en Goliat, Daniël, de geboorte van Jezus, de verschij­

COLUMBUS // bijbelverhalen

ning van de engelen aan de herders in het veld, de wijzen die de ster volgen, tot aan de opstanding van Jezus. Met mooie, kleurrijke illustraties van Dawn Machell.

72

BIJBELVERHALEN

PEUTERS

BIJBELKIJKBOEK

Prijs €8,95 • gebonden • full color • 18 pagina’s • formaat 23 x 19 cm • ISBN 978 90 8543 361 3 • NUR 224 • verschijnt februari 2018 • 3-4 jaar

9 789085 433613


Laatste twee delen in serie De wonderen van Jezus

DE ZIEKE OMA

De serie 'De wonderen van Jezus' neemt kleuters

De serie 'De wonderen van Jezus' neemt kleuters

mee achter Jezus aan. Simon moet vijf broodjes en

mee achter Jezus aan. De oma van Leah is erg ziek.

twee vissen naar tante Rachel brengen. Maar Jezus

Als Jezus op bezoek komt, hoort Leah ineens haar

vraagt of hij het mag hebben, en dan is er ineens

oma weer praten. Jezus heeft haar beter gemaakt!

genoeg voor duizenden mensen!

VROUWKE KLAPWIJK heeft aan meerdere kinderbijbels meegewerkt. De boekjes zijn vormgegeven door Studio Columbus: creatieve jonge mensen met gevoel voor kleur en sfeer.

GERELATEERD: • Bartimeüs, ISBN 9789085433545

• De verlamde man, ISBN 9789085433583

• Een boot vol vis, ISBN 9789085433552

• Sta op en loop, ISBN 9789085433590

KLEUTERS

KARTONBOEK

Prijs €7,95 • kartonboekje • full colour • ca 26 pagina’s • formaat 18x14,5 cm • ISBN 978 90 8543 366 8 • NUR 224 9 • verschijnt april 2018

BIJBELVERHALEN

789085 433668

Prijs €7,95 • kartonboekje • full colour • ca 26 pagina’s • formaat 18x14,5 cm • ISBN 978 90 8543 365 1 • NUR 224 • verschijnt april 2018

9 789085 433651

COLUMBUS // kartonboeken

ETEN VOOR IEDEREEN

73


GROEN EDUCATIEF


Nieuwe Bas serie over Gezondheid

met illustraties van Marjolein Hund

GEZONDHEID GROEN EDUCATIEF // prentenboeken

Bas is al jarenlang een bekende jongen bij kinderen

De vijf nieuwe boekjes zullen ook in een cassette

en volwassenen. Nu verschijnt alweer de derde

verschijnen, net als de vorige reeksen, Samen spe­

cassette van vijf boekjes over Bas, met dit keer als

len (ISBN 978-90-8901-416-0) en Karaktervorming

hoofdthema Gezondheid. De vrolijke illustraties van

(ISBN 987-90-8901-417-7).

Marjolein Hund en de grappige teksten van Lies­ beth van Binsbergen vormen een goede combina­ tie voor een aantal prachtige prentenboeken.

76

BAS WORDT NAT

BAS KLEEDT ZICH AAN

Bas heeft buiten gespeeld en is helemaal vies ge­

Bas wordt wakker en staat op. Na zijn douche moet

worden. Zelfs Konijn zit onder de modder! Daarom

hij zich aankleden. Dat kan hij al helemaal zelf!

mag Bas onder de douche, samen met Konijn.

Prijs €9,95 ISBN 978 90 8901 423 8

Prijs €9,95 ISBN 978 90 8901 425 2

9 789089 014238

9 789089 014252


BAS EET EEN APPEL Bas wil iets lekkers en krijgt van mama een appel. Als hij die buiten opeet, komt Nina eraan lopen. Zij laat Bas zien dat appels helemaal niet uit de koelkast komen!

789089

014221

GROEN EDUCATIEF // prentenboeken

Prijs €9,95 • Gebonden • Full-colour • 32 pagina's • formaat 19,5x19,5 cm • ISBN 978 90 8901 422 1 • NUR 273 • Verschijningsdatum 9 Voorjaar 2018 • leeftijd 2-4 jaar

77

BAS MOET NODIG

GOED GEPOETST, BAS!

Nadat Tobias is uitgelaten en zijn plasje heeft ge­

Bas moet naar de tandarts. Oh nee, eerst nog even

daan, moet Bas ook heel nodig plassen. Snel naar

goed tandenpoetsen. Links, rechts, boven, onder, al

de wc dus!

zijn tanden neemt Bas onder handen!

Prijs €9,95 ISBN 978 90 8901 426 9

Prijs €9,95 ISBN 978 90 8901 424 5

9 789089 014269

9 789089 014245


PASSENDE TITELS voor de tijd rond

PASEN

God woont bij zijn volk Hanna Holwerda 9789085433354 € 8,95

De tuin, het gordijn en het kruis Carl Laferton 9789085433378 € 12,50

Pasen, klaar voor de start, zoeken maar 9789086011629 € 6,95

verschijnt voorjaar 2018

De steen is weg Corien Oranje/Marijke ten Cate 9789089121011 € 7,95

Het verhaal van Pasen Bethan James/Paula Doherty ISBN 978 90 8543 362 0 € 4,95


Onderweg naar Pasen Corien Oranje 9789491844522 € 14,95 €8,50

Gouden momenten Coby Kremer 9789491844713 € 13,50

Hoe weet je dat nou? ISBN 978 90 6173 185 6

Veertigdagentijd Onderweg met Dietrich Bonhoeffer 978908520302 € 14,95

€ 7,50

40 Dagen onderweg met Jezus Coby Kremer 9789491844904 € 9,95


DE BESTE BOEKEN voor

BELIJDENIS

Tot belijden geroepen Ds. C. Harinck 9789088971815 € 12,50

Rens Rottier 9789088971686 € 9,95

Rusten in Uw schaduw Ds. E. F. Vergunst 9789088971532 € 12,50

Schatrijk G. ten Berge 9789085200208 € 14,95

Leren bidden met het onze Vader

Mijn Getijdengebed Elise G. Lengkeek 9789085202875 € 24,95


In zijn aanwezigheid Beth Moore 9789491844485 € 14,95

Ontmoet Jezus Beth Moore 9789491844591 € 14,95

Leven met aandacht Sarianne van Dalen 9789491844690 € 14,95

LEEF Marije van den Berg 9789491844119 € 14,95

Vurig Priscilla Shirer 9789491844829 € 17,50

Sterk Esther van Lunteren e.a. 9789491844515 € 14,95

Ontroerend dichtbij W. Herwig 9789065393982 € 14,95


WWW. ROYALJONGBLOED.NL

Royal Jongbloed POSTBUS 484

BEZOEKADRES:

8440 AL

MARKTWEG 73A

HEERENVEEN

Verkoop T 088 326 33 96 E VERKOOP@JONGBLOED.COM

8444 AB HEERENVEEN

Algemeen T 088 326 33 40

t @ROYALJONGBLOED B /ROYALJONGBLOED

Profile for Royal Jongbloed

Voorjaarscatalogus 2018  

Bijbels | Jongbloed Boeken | Groen | Barnabas | Sestra | Columbus | Groen Educatief

Voorjaarscatalogus 2018  

Bijbels | Jongbloed Boeken | Groen | Barnabas | Sestra | Columbus | Groen Educatief

Profile for jongbloed