Page 1

4

vrijetijdoase e ll o v s it te li a w k , Poperinge

Een nieuw zwembad. In de voorbije bestuursperiode werd ontzettend veel voorbereidend werk verricht om één van de belangrijkste projecten voor de komende decennia uit te werken. Een autonoom gemeentebedrijf werd opgericht, studiebureaus aangesteld en een ganse procedure doorlopen om te komen tot de selectie van één bouwteam die het nieuwe zwembad bouwt. CD&V Poperinge wil een nieuw zwembad dat:

Î een combinatie vormt, tussen sportieve én recreatieve elementen;

Î de private uitbating voor het cafetariagedeelte mogelijk maakt;

Î

commerciële recreatie zoals een bowling toelaat.

Een nieuwe ruimtelijke planning op de sportzone.

In Watou wil CD&V:

CD&V ijvert voor:

Î een nieuw OC De Bollaard; Î géén verkoop van het gemeentehuis, maar

Î een nieuw dienstencentrum ‘De Bres’ met een eigen

Î het kunstenfestival volop steunen en een permanente aanwezigheid in het dorp geven.

Î opportuniteiten om de stedelijke diensten te

Î zoektocht naar uitbreiding van specifieke huisvesting

een tweede adem gevonden heeft;

Î een nieuwe locatie voor de uitleenpost van de bibliotheek.

De andere infrastructuur in onze dorpen dient verder verbeterd en versterkt te worden waar nodig.

Jongeren en ouderen: iedereen inbegrepen!

Voor de volgende bestuursperiode wil CD&V Poperinge focussen op:

Î structureel onderhoud van de jeugdlokalen in Reningelst en Roesbrugge;

Î de heraanleg en uitbreiding van de parking aan de

Î de uitbreiding en/of aanpassing van het Chirolokaal in

Î een oplossing voor de tennissport die nu met

Î de ondersteuning van onze jeugdverenigingen zowel

Î een verfraaiing en opwaardering van de ruime

Î onze speelpleinen en de speelpleinwerking tijdens de

plaatsgebrek kampt;

omgeving van de sportzone.

Abele;

op financieel als dienstverlenend vlak; schoolvakanties;

Î het verder uitwerken van een gezond fuifbeleid met

Vrije tijd in de dorpen? Infrastructuur opwaarderen! Ook in onze dorpen willen we de vrije tijdsinfrastructuur verder opwaarderen en versterken.

5

n e e n a v i e k n e e voor

toegankelijkheid van het openbare domein en bij grote infrastructuurwerken;

stad

voor ouderen.

Î meer samenwerking met De Fietseling, zeker nu deze

CD&V wil met het nieuwe RUP Sportzone:

Ouderdomseweg;

a m m a r g pro

de ondersteuning van seniorenverenigingen, aangevuld met een eigen programmatie;

Î aandacht voor de

Het gloednieuwe jeugdcentrum De Kouter en de vernieuwde jeugdlokalen op deze site, ontving de jeugd met open armen.

aansluitend op de bestaande sporthallen;

Î

In Reningelst zoeken we naar:

herschikken;

n e e n a v i e k n e e

aanbod en accommodatie voor samenkomsten van seniorenverenigingen. Kortom een plaats waar iedere senior zich thuis voelt;

een nieuwe bestemming;

Een rechtstreeks gevolg van de bouw van het nieuwe zwembad is het zoeken naar een oplossing voor de andere sporten die momenteel in het bestaande zwembadgebouw onderdak vinden.

Î een nieuwe sportzaal voor gevechtssporten,

rk in weerk k r e t S lijk m Dege

behulp van het fuiflabel.

Senioren vormen een belangrijke doelgroep van het stedelijk beleid. Straks begint een privéverkavelaar aan het project ‘De Zilvertorens’ bij het station. De stad voorzag ondertussen de nodige ruimtelijke planning voor deze realisatie.

r op te zijn, e fi m o d ta s n e e Poperinge, te zijn, r e v o n e d re v te een stad om e stad! kortom een sterk

Cultuur met een grote of een kleine ‘C’. Cultuur blijft een heel belangrijk aandachtspunt. In grote en kleine dingen. We denken aan de parkconcerten of ‘Met een buur naar cultuur’. De stad moet niet alles zelf willen organiseren. Veel belangrijker is de ondersteuning of samenwerking met verenigingen of vrijwilligers op dit vlak. In afwachting van nieuwe culturele infrastructuur, moet het Jeugdcentrum een goed alternatief zijn.

Kunstacademie. Deze is nu gehuisvest op de campus Oostlaan. Op lange termijn wordt uitgekeken naar de realisatie van de Vroonhofsite waar de brede cultuursector haar prominente plek zal krijgen.

Een sterk evenementenbeleid geeft de stad meer uitstraling. CD&V Poperinge gaat voor een degelijk evenementenbeleid. Het stadsbestuur moet daarom niet alles zelf organiseren, maar kan private organisaties of verenigingen ondersteunen op financieel, promotioneel en logistiek vlak.

Overleg met belangrijke private of semi-private partners levert winst op. In de voorbije bestuursperiode werd overleg opgestart, maar we willen verder gaan! Onze Poperingse scholen, rusthuizen en andere zorginstellingen zijn belangrijke actoren voor CD&V. Overleg met hen is zeker een meerwaarde! CD&V pleit ervoor om het onderwijs in Poperinge actief te ondersteunen via:

1

e kernen! g ti it p n e e ll o v s teit Poperinge, kwali

Een pittige woonkern is goed ontsloten en vlot bereikbaar. Poperinge-centrum krijgt nieuwe impulsen voor een nog vlottere dienstverlening.

Î een volledige vernieuwing van de woonkern Sint–Jan–Ter–Biezen met een veilige doortocht;

de publiciteit van onze stad gemaakt;

Inwoners zijn fier op hun stad als ze op die stad kunnen rekenen, als ze het bestuur kunnen vertrouwen en ze vaststellen dat het bestuur zijn best doet om er iets van te maken.

Communicatie op punt stellen, nieuwe media inschakelen. CD&V Poperinge wil het imago van Poperinge verder hoog houden. De vernieuwingen kunnen we verfijnen en de lopende campagnes verder zetten en bijsturen. De stadskrant is al een mooie verwezenlijking maar kan hier en daar nog verbeterd worden.

Î Een digitale nieuwsbrief biedt veel mogelijkheden voor een snelle communicatie.

Î Een digitaal profiel voor iedere inwoner die dat wil, kan deze evolutie extra ondersteunen.

Î Nieuwe media en applicaties kunnen een hulp zijn in meer eigentijdse en snellere informatiedoorstroming.

Werken aan de identiteit van onze dorpen.

CD&V ziet de bewonersplatforms als een belangrijk klankbord. Problemen kunnen vlotter aangekaart worden en het bestuur kan veel directer advies vragen of zaken bespreekbaar stellen.

Een sterke stad betekent een sterk bestuur. Er komen steeds meer uitdagingen op ons af en de lokale overheid krijgt steeds meer taken naar zich toegeschoven. In die context moet het bestuur zich verder versterken en uitbreiden. Anderzijds moeten we de personeelskosten in de hand houden en nieuwe aanwervingen tot het strikt noodzakelijke beperken. De technische dienst daarentegen kan versterking gebruiken en hier en daar zijn er nog specifieke noden. In de infrastructuur van de administratieve diensten, kan er wel geïnvesteerd worden. Voor CD&V is het belangrijk dat de dienstverlening voor de burger zichtbaar, duidelijk en toegankelijk is. Het is een meerwaarde dat alle algemene diensten zoveel mogelijk op één site gehuisvest zijn.

Banden smeden, over de stads- en landsgrenzen heen! CD&V Poperinge wil dat onze stad het voortouw neemt om intensiever samen te werken met de andere Westhoekgemeenten. We streven naar meer coherentie, transparantie en eenheid. Daar wordt iedereen beter van! Het Westhoekoverleg* zien we als een ideale vertrekbasis voor meer samenwerking. Anderzijds moet ook een evaluatie en activering van bepaalde samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. CD&V wil de opgestarte grensoverschrijdende samenwerking met onze Frans-Vlaamse buurgemeenten verder uitdiepen. ( *Westhoekoverleg: overleg tussen alle burgemeesters van de Westhoekgemeenten.)

Een sterk bestuur is gelijk aan een financieel gezond bestuur.

Verder wil CD&V inzetten op:

Î onderzoek naar nieuwe pistes zoals een stadskantoor, Het is belangrijk dat we ook in onze dorpen inzetten om het gemeenschapsgevoel en de versterking van identiteit en imago aan te zwengelen door het uitbreiden van de bevlagging. Ook de nieuwe dorpslogo’s mogen prominent aanwezig zijn!

brandveiligheid of het wegnemen van hindernissen voor fietsers.

maar binnen de grenzen van zowel de administratieve als financiële haalbaarheid;

Î de afweging tussen laatavondopening of opening op zaterdagmorgen van de stadsdiensten; Î de verdere uitbouw van het e-loket.

Het is belangrijk dat de financiën in evenwicht blijven en dat er voldoende marge blijft om de dagelijkse werking te verzekeren. CD&V Poperinge wil de tering naar de nering te zetten. Als onze financiën onder druk komen te staan, dan moet er bespaard worden. Dit kan alleen door werkingskosten en investeringen af te remmen. We moeten ook in ons eigen ‘verlanglijstje’ bereid zijn te schrappen. CD&V Poperinge wil géén belastingverhogingen: niet van de personenbelasting, noch van de onroerende voorheffing.

Poperinge moet haar stadskern écht versterken en nieuwe impulsen geven. De publieke ruimte in de stad is al grotendeels vernieuwd, maar de stad moet ook nieuwe projecten ontwikkelen of stimuleren.

a. Vroonhofsite CD&V Poperinge verwelkomt het masterplan Vroonhofsite en gaat voluit voor de realisatie ervan. Het plan voorziet de inplanting van een nieuwe school, de realisatie van een aantrekkelijk openbaar domein met een parkeerzone voor meer dan 100 auto’s, de bouw van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang, een nieuwe kunstacademie en een volwaardig cultureel centrum.

b. Dienstenzone langs de Ouderdomseweg Een andere ontwikkeling die van groot belang is voor de stad, is de realisatie van de stedelijke dienstenzone langs de Ouderdomseweg. Grootschalige, hinderlijke of gevaarlijke infrastructuur hoort niet meer thuis in de stadskern.

Î

Î verder werken aan de vernieuwing van onze stadskern

de doortrekking van de ring, met de realisatie van de verbinding tussen de Westvleterse- en de Krombeekseweg;

Î

een opwaardering en verbetering van de Vlamertingseweg;

Î

na de realisatie van de ring, de verkeersveilige herinrichting van de Sint – Bertinusstraat met de creatie van een rustige woonomgeving;

Î

de aanleg van veilige fietspaden naar Watou en Woesten met openbare verlichting;

Î

de opstart van fietspaden naar Westouter en langs de Ouderdomseweg, met als eerste stap de opname in het functionele fietsroutenetwerk.

ook de eerste delen van de Terenburgseweg en de Blokweg heringericht worden;

met aandacht voor een verkeersveilige aanleg en het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, onder meer in de Nijverheidsstraat, Nijverheidslaan, Heilig Hartstraat en Switch Road;

Î allerlei kleinere aanpassingen die het verschil maken

in Watou. Er is een nieuwe bushalte met voldoende fietsstallingen nodig. Een nieuwe circulatie rond Watouplein dringt zich op. De school krijgt de mogelijkheid om een betere en veiliger ontsluiting te bekomen via de Douvieweg;

Î de aanleg van het Abeele Frontiereplein in

samenwerking met een privé- verkavelaar en in samenspraak met de bewoners;

Vernieuwingen evalueren en bijsturen waar nodig.

Î de dienstverlening aan bewoners uit het landelijk

gebied die niet kunnen aansluiten op de riolering door het plaatsen van een IBA*. (* IBA: individuele behandeling afvalwater)

Onder impuls van de duurzaamheidsambtenaar wil CD&V Poperinge werk maken van:

Kwaliteitsvolle woonkernen zijn veilig, functioneel én sparen het milieu!

Î

het analyseren van de duurzaamheid van ons stedelijk patrimonium;

Î

een actieplan rond energiebesparing en opwekken van groene energie;

Î

Een kwaliteitsvolle en pittige woonkern moet niet alleen mooi zijn, maar ook functioneel en veilig. Ruimte voor de zwakke weggebruikers is essentieel. CD&V Poperinge gaat voor:

Î een integrale vernieuwing van de dorpskern

De windmolens op het industrieterrein zijn ook een grote stap vooruit in het duurzaamheidsverhaal.

van Reningelst in nauw overleg met de bewoners;

CD&V Poperinge ijvert voor:

Î met de komst van een verkaveling in Proven kunnen

Î communicatie: we nemen ons onderwijsaanbod mee in Î een aantal kleinere ingrepen op vlak van ontsluiting,

schuthok in gebruik genomen. In deze bestuursperiode ging veel aandacht naar de sterilisatie van zwerfkatten. In samenwerking met vrijwilligers én met het oog op een nieuwe infrastructuur voor de technische dienst, kunnen we verder bouwen aan dit beleid.

CD&V wil de volledige reorganisatie van de stadskern van Poperinge tegen het licht houden, evalueren en waar mogelijk nog bijsturen of verbeteren zonder aan de kern van de verandering te raken. In het licht hiervan wil CD&V Poperinge:

Î

het fietsen tegen de rijrichting nog beter aanduiden en signaleren;

nieuwe proefprojecten met openbare verlichting (dimmen/doven tijdens bepaalde uren...);

Î Î

parkeerplaatsen nog beter aanduiden en afbakenen;

Î

evaluatie en bijsturen van het subsidiereglement rond ‘duurzaam (ver)bouwen’;

Î

Î

sensibilisering rond het verkleinen van onze afvalberg.

bedrijven van GPS–toestellen aansporen om zich sneller aan te passen;

Op het vlak van dierenwelzijn komt Poperinge van ver. Op het einde van de vorige legislatuur werd een nieuw

technische problemen met betaalautomaten sneller laten oplossen;

Î het uitrijden van een aantal straten veiliger maken; Î meer zitbanken in en een nog betere toegankelijkheid van het stadspark;

Î

meer vuilnisbakken in het stadscentrum.


Een beleid met visie verdient nu al stappen voor de (verre) toekomst.

Pittige kernen beschikken over een onderhouden en verzorgd patrimonium. Onze kerken springen meteen in het oog. We willen in eerste instantie werken aan:

Î Î Î Î

de renovatie van de toren van de O-L-Vrouwekerk; de kerkhofmuur in Reningelst; een duurzame verlichting van onze kerken; een haalbaar toekomstplan over het onderhoud en gebruik van de kerken, in nauw overleg met de partners zoals het centraal kerkbestuur, de parochies en de kerkfabrieken.

Een laatste rustplaats: liefst in je eigen stad of dorp We moeten ook aandacht hebben voor de creatie van nieuwe laatste rustplaatsen voor onze inwoners. Wie in een dorp heeft gewoond, krijgt er ook graag zijn laatste rustplaats. De ruimtelijke basis is alvast gelegd om in Watou, Proven en Krombeke nieuwe begraafplaatsen aan te leggen. Het hoort bij de normale uitrusting van een dorpskern. In de stadskern willen we beide begraafplaatsen opfrissen en moderniseren.

CD&V Poperinge is bereid om te investeren in nieuwe aankopen in de omgeving van de bibliotheek of het station om die sites nieuwe impulsen en meer zuurstof te geven.

sociaal huis;

3

Nieuwe woonruimte = zuurstof voor nieuwe inwoners en jonge gezinnen.

Î

de geplande woonprojecten in Proven, van de WVI* en het OCMW;

Î

het woongebied langs de Zwijnlandstraat (Proones II) (deels van het stadsbestuur en deels van private verkavelaars);

Î Î Î Î

de renovatie van de Zwijnlandstraat; het nieuwe woongebied bij ’t Appelgoedje; de nieuwe verkaveling in Watou; een nieuwe verkaveling in Krombeke. (*WVI: Westvlaamse Intercommunale, een intergemeentelijke organisatie)

CD&V Poperinge wil dat eigen inwoners maximaal kansen krijgen om hun droomhuis te bouwen maar ook dat er een actieve campagne gevoerd wordt om nieuwe inwoners aan te trekken, zodat Poperinge zijn rol als kleinstedelijk gebied ten volle kan invullen en benutten.

Een goede mix van sociale en andere woningen verhoogt het wooncomfort van iedereen! In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen moet het stadsbestuur streven naar een sociale mix van kwalitatief goede sociale woningen zowel om te kopen als om te huren. Het aanbod aan sociale woningen en appartementen dient verder uit te breiden.

In dit kader wil CD&V verder inzetten op:

Î aandacht voor welzijn op het platteland; Î de uitbouw van het ‘Huis van het kind’ met focus op opvoedingsondersteuning;

Î extra aandacht voor drugspreventie. Solidariteit gaat ook over de stadsgrenzen heen. In nauw overleg met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking willen we verder gestalte geven aan een lokaal beleid voor deze thematiek. Aandacht voor de wereldwijde waterproblematiek verdient alle kansen.

Î een structurele ondersteuning van zinvolle projecten;

biotoop! rk e w e ll o v s it te li Poperinge, kwa

Optimale inzet van vzw Centrummanagement en cvba Sappenleen. Om de economie in Poperinge aan te zwengelen, werden 2 structuren opgericht: de vzw Centrummanagement en de cvba Sappenleen.

CD&V Poperinge streeft naar de realisatie van:

Een kwaliteitsvolle woonkern heeft ook aandacht voor de mens! Een sociaal beleid en ontwikkelingssamenwerking zijn voor CD&V heuse uitdagingen voor de toekomst. Uiteraard is er in de eerste plaats de dienstverlening van het OCMW.

Î de verdere uitbouw van de dienstverlening van het

nomgeving! o o w e ll o v s it te li Poperinge, kwa

CD&V Poperinge wil het beleid van woonuitbreiding verder zetten. Met aandacht voor voldoende open en groene ruimte, speelmogelijkheden en een verkeersveilige inrichting.

Î meer infrastructuur voor senioren; Î de werking van het sociaal verhuurkantoor; Î de realisatie van een nieuw dienstencentrum De Bres in de Veurnestraat;

Verder willen we ook werk maken van een duurzame oplossing voor het Sint-Michielscomplex. Eerst en vooral willen we verder werken aan het opgestarte project. Als we hier niet in slagen, is verkoop een alternatief.

2

Een kwaliteitsvolle woonkern is meer dan stenen alleen!

Een doordacht woonplan om alle woonruimte optimaal te benutten. De woonwinkel Habito heeft ondertussen haar nut bewezen. Het woonbeleid in Poperinge moet, onder impuls van deze dienst, in een degelijk woonplan gegoten worden. De aanpak van leegstand en onbebouwde percelen moet behouden blijven. Leegstaande eigendommen moeten een nieuwe toekomst krijgen. Leegstand is immer een verlies voor iedereen.

Verder investeren in onderhoud en vernieuwing van straten en voetpaden.

Volgende inspanningen moeten we aanhouden: CD&V wil dat de inhaalbeweging voor het vernieuwen van straten verder gezet wordt. Maar het is van even groot belang dat de voetpaden vernieuwd of aangelegd worden. CD&V-Poperinge ijvert voor meer voetpaden in de wijken zoals Disbos in Reningelst, de Hoppelandwijk, de Lijster, de Bellewijk, de Keikopwijk, de Vaux-sous-Chevremontstraat.

Kinderopvang: dé topprioriteit voor de volgende bestuursperiode! a. In Poperinge... CD&V Poperinge wil dat het stadsbestuur:

Î inzet op nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee;

Î

voorziet in een uitbreiding van het aantal opvangplaatsen.

b. én in de dorpen... Ook in onze dorpen moet de stad een nog actievere rol spelen op vlak van kinderopvang. Het voortbestaan van onze dorpsscholen staat of valt immers met een degelijke voor- en naschoolse opvang! Uitbreiding en verbetering van het aanbod moet ook in onze dorpen de nodige aandacht krijgen. Ook de zoektocht naar opvang voor de allerkleinsten (tot 2,5j.) verloopt moeilijker en moeilijker. Het stadsbestuur moet hierin een prominente rol spelen en inzetten op een uitbreiding van de opvangmogelijkheden.

Kwalitatieve woonomgeving = goed onderhouden groene ruimtes en ruimte om te spelen. Bestaande speelpleinen moeten verder systematisch vernieuwd worden. In nieuwe woongebieden moet er ook voldoende speelruimte voorzien zijn. Zachte verbindingen zijn daarbij belangrijk.

CD&V Poperinge streeft naar een optimale inzet van deze nieuwe structuren waarin overleg met handelaars en ondernemers centraal staan.

Kwaliteitsvolle woonomgeving = beschermd tegen wateroverlast. De strijd tegen de wateroverlast is al ver gevorderd. Heel wat projecten zijn in uitvoering. Maar het werk is nog niet af. Voor CD&V Poperinge staat het buiten kijf dat deze projecten afgewerkt moeten worden. Ondertussen duiken er af en toe nieuwe knelpunten op. Deze knelpunten willen we één voor één aanpakken:

Î

De situatie nabij de oude arm van de Bommelaarsbeek in het stadscentrum (achter de Duinkerkestraat) moet grondig bekeken worden;

Î

In Reningelst moet nagekeken worden of er in samenwerking met de provincie geen extra maatregelen genomen moeten worden;

Î

Achter de dorpskern van Proven vloeien drie waterlopen samen. Bij hevige regenval kan dit voor problemen zorgen.

Kwaliteitsvolle woonomgeving staat voor een veilige omgeving! De brandweerhervorming komt op ons af. In 2014 zou deze belangrijke hervorming van start gaan. De brandweerzone Westhoek wordt trouwens het eerste echte bestuur op regionaal niveau. CD&V Poperinge wil garant staan voor het behoud van een sterke dienstverlening van de plaatselijke brandweer en de dienst 100 in de hele stad. CD&V Poperinge pleit ook voor een grondige doorlichting van de politiezone tien jaar na de politiehervorming. Deze hervormingen brachten een aantal voordelen met zich mee, maar er zijn evenzeer belangrijke nadelen. Zo is de bezetting in het lokaal commissariaat van Poperinge te beperkt in verhouding tot de groei van de stad, de vele activiteiten en andere politionele taken. Het verder afwerken van het cameranetwerk in het publieke domein is een must. Dit kan het werk van de politiediensten alleen maar ten goede komen. Via de gemeenschapswachten en de gemeentelijke vaststellers wil CD&V Poperinge ook werken aan een ordelijke stad, waar alle bevolkingsgroepen in evenwicht en harmonie kunnen leven in een aangename, propere en rustige omgeving. Ook de dienst gemeenschapswachten moet blijven bestaan en kan misschien nog wat versterking gebruiken. De administratieve sancties zijn al ingevoerd in de meeste gemeentelijke reglementen. Deze instrumenten kunnen verder verfijnd en verbeterd worden.

Î vernieuwen van de kerstverlichting en bevlagging en een ijspiste op de Grote Markt;

Î het steunen van de vele andere commerciële evenementen en activiteiten.

Aanpak leegstaande handelszaken en promotie voor onze handel. Een belangrijk aandachtspunt vormt de aanpak van leegstaande handelszaken. Dit is een grote uitdaging voor een lokale overheid. Premies of belastingen zijn vaak onvoldoende. Bovendien komt de detailhandel overal in Vlaanderen onder zware druk te staan. CD&V Poperinge wil met het RUP* Centrumontwikkeling alvast de nodige randvoorwaarden creëren om tot nieuwe ontwikkelingen te komen. Permanent inzetten op promotie voor het handelscentrum zowel naar het cliënteel toe als naar investeerders, is ook een prioriteit. (* RUP: ruimtelijk uitvoeringsplan)

Uitbreiding van het industrieterrein en economische ontwikkelingen stimuleren. De werken aan de uitbreiding van het industrieterrein zijn gestart. Een mix van eigen ondernemers en nieuwe investeerders is een must. CD&V Poperinge wil dat het stadsbestuur actief op zoek gaat naar kwalitatieve investeerders. Het project ‘Bedrijventerreinmanagement’ willen we verder uitdiepen. Dit garandeert de samenwerking tussen bedrijven onderling evenals de samenwerking van en met de stad. CD&V Poperinge streeft naar nieuwe impulsen zoals:

Î het beter onderhoud van de publieke ruimte op het bedrijventerrein;

Î de promotie van het terrein en de bedrijven; Î het verstrekken van alle relevante informatie van de hogere overheden.

Met de cvba Sappenleen wil CD&V Poperinge de economische ontwikkeling op termijn weer meer zelf in handen nemen. Ondertussen baat deze vennootschap de gloednieuwe doorgangsgebouwen langs de Europalaan uit. De ‘Poort tot Poperinge’ kwam er door de actieve steun van de stad. Weldra start de 2de fase aan de straatzijde!

Î met subsidies voor het zaaien van groenbedekkers en bodemanalyses;

Î door nieuwe uitwijkstroken aan te leggen; Î door degelijke landbouwwegen te verzekeren. Heel wat landbouwwegen werden in het kader van de inhaalbeweging aangepakt, maar er is nog altijd heel wat werk voor de boeg. Welke wegen eerst moet afhangen van duidelijke en objectieve criteria. Tegelijkertijd moet ook de verkeerssignalisatie aangepakt worden. Verder zijn er heel wat private uitwegen en dreven die niet tot de onderhoudsplicht van de stad behoren. In overleg en samenwerking met de eigenaars, moeten we voor de belangrijkste wegen een degelijke oplossing zoeken. Met respect voor ieders verantwoordelijkheid! Ondertussen werd het Plattelandsfonds opgericht. De eventuele extra middelen die de stad hierdoor krijgt, moeten primordiaal ingezet worden voor een beter onderhoud van het landelijk gebied met bermen, grachten, wegen en waterlopen. De hopsector verdient extra ondersteuning, nu het moeilijker gaat. Desgevallend via een nog actievere rol van het stadsbestuur. Zonder hop verliest Poperinge zijn identiteit en een belangrijke toeristische troef. De jonge hopboeren moeten alle kansen krijgen om op een correcte en faire manier hun product te kunnen telen, verwerken en aan de man te brengen..

gastronomie, streekbieren en streekproducten;

Landbouw als volwaardige economische actor! Poperinge is met haar uitgebreid landbouwareaal ook een ideale proeftuin om naar nieuwe kansen en nieuwe linken te zoeken tussen de ‘traditionele’ economie en de landbouweconomie. Innovatie, verhoging van de productiecapaciteit, een duurzamer gebruik van grondstoffen en materialen. Een absolute prioriteit is het ontwikkelen van het project ‘Clean Tech in de landbouw’ in Poperinge. Dit is een samenwerking met hogere overheden en kenniscentra. We willen landbouwbedrijven en de toeleveringssector samenbrengen en scheppen zo nieuwe kansen.

Werken aan werk. Met de sociale partners, moeten we verder werken aan een sterk Forum Lokale Werkgelegenheid. CD&V wil hierbij:

Î de Werkwinkel alle kansen geven; Î telewerk werkgevers en werknemers aanmoedigen; Î het PWA* behouden; (*plaatselijke werkgelegenheidsagentschap)

Î Ros@ verder ondersteunen; (* samenwerking tussen PWA Vleteren en Poperinge)

Î de lokale diensteneconomie versterken en het dienstenbedrijf ondersteunen;

Î kerncijfers rond werkgelegenheid permanent opvolgen.

Poperinge is en blijft de hoofdstad van het goede leven!

Inzetten op landbouw! Poperinge is en blijft ook een bijzonder sterke landbouwgemeente met heel wat goede, degelijke en innovatieve familiale landbouwbedrijven. CD&V Poperinge wil de Poperingse landbouw ondersteunen:

Î met de nodige kansen en rechtszekerheid geven, via het ruimtelijk beleid;

Î bij projecten rond erosiebestrijding;

Î een hoog kwalitatief aanbod van verblijfstoerisme; Î de zoektocht naar nieuwe formules op vlak van

Gelukkig heeft Poperinge alle kansen gegrepen om mee te stappen in het herdenkingsgebeuren van WOI. De nieuwe infrastructuur is volop in ontwikkeling en zo goed als klaar. CD&V wil de komende jaren werk maken van en inzetten op:

Î de aanleg van een Chinese herdenkingstuin; Î verdere samenwerking met het Talbot House; Î toerisme, gekoppeld aan de ‘couleur locale’ en het fietstoerisme;

Î experimenter met nieuwe digitale netwerken zoals bijvoorbeeld Wifi;

Î de steun aan de nieuwe jumelageraad en de volle medewerking aan jumelages;

Î het ondersteunen van verenigingen actief in deze sector.

Extra aandacht voor het hopmuseum. Het hopmuseum verdient ondersteuning qua infrastructuur, onder andere via:

Î het inrichten van nieuwe burelen; Î de aanpak van een aantal knelpunten op vlak van verwarming of verlichting.

Ook aan de inhoudelijke werking kan gesleuteld worden via:

Î de samenwerking met andere streekmusea en een reeks projecten;

Î het aanleggen van voorzieningen voor inhoudelijke vernieuwing.

Programmafolder  

Programmafolder