Joel Phillip Friedman What The Living Do

Page 1


2


3


4


5

What the Living Do To Susan Narucki whose artistry, and friendship were an inspiration.

Marie Howe reflective, resigned e = Ca. 60

1

Joel Phillip Friedman p

ten. Soprano

6 &8

5 Π8

2 4 Ϫ

Ϫ

Ϫ

œ œ

John - ny,

“œ” œ n >œ œœ n œ b œ œ 5 œ ‰ bœ œ 8 œ

loco

œ

∏∏∏∏∏

6 & 8 Ϊ

the

2 4

pp legato sfz Piano

{

6 & 8 #œœ #œœ œœ œœ œœ œœ

j œœ 42 #œœ #œœ œœ

5 œ #œœ œ 8 #œ œ

.

4 3 Soprano

& #œ

œ

kitch - en

œ

œ #œ

sink

œ

has

been

2 4 #œ ™

clogged

for

days,

3 8

&

3 8 #œ

j œ

œ œ

2 4 ‰

some

u -

#œœ ™™ >

Piano

{

& ‰

j œ #œ

#œœ

3 8 #œœ

œœ

œœ

#œœ

2 4 #˙˙

,

"white sound" (no vibrato)

ten. 7 3 Soprano

™ & #œ œ ten - sils

& œœ

3

mp

-œ -œ -œ <n>-œ. prob - a - bly

Œ

fell

<n>œœ

5 8œ

œ. -

œ

down

there.

œœ

#œ œ And the

5œ 8œ

œœ

œœ

œ

œœ

œœ

j # œ #œ

decresc.

mp

Piano

{

& œœ

œ ? <n>œ Œ

<n> -œœ

3 3

-œ 5 œ œ 8 œ œœ J J -

© Copyright 1996 (rev. 1999, 2007) Joel Phillip Friedman Grey Bird Music All rights reserved

œœ

j œ #œ


6 10

, mp 3 œ œ #œ 8

3 Soprano

>œ 2 # # œ œ # œ & #œ œ #œ œ™ 4 J Drän - o won’t work

& ##œœ ##œœ

but smells

nœ 58 œ <n>œ ™ J

dan

ger

-

ous,

-

and the

j œœ œœ

3 2 5 4 ##œœ ##œœ # œœ œ 8 # œ ## œœ œ œ ™ œ œ #œ œ ™

3 8

œœ ™™ œœ

2 4 #˙˙ n œœ œœ ‰ J

5 nnœœ ™™ nnœœ nnœœ ™™ 8 ‰ J

3 8

Piano

{

? œ œn œœ

13 Soprano

3 ™ œ™ nœ ™ bœ ™ & 8 nœ crust

y

œ

œ™ bœ œ œ œ ™

dish - es

have

up

∏∏∏∏∏

œœ

{

œœ

bœœ

wait

-

Œ b œ– œ œ œ œ 3 œ bœ œ œ œ œ 8 - - - bœœ œœ œœ œœ 3 8

œœ œ ™ œ œ™

# œœ‰ ## œœ‰ # œœ œ J mp > 2 j nœ ? 3 nnœœ ™™ nnœœ ™™ 8 4 nœ œ

≈ œ œ 83

œ

piled

b >œœ n 2 4 bœ

3 &8 Piano

2 4

cresc. 16 3 Soprano

3œ &8 -

œ œ œ œ -

-

-

3 4 œ

3

≈ œ œ bœ bœ

ing

for

the plumb - er 3

3

b-œ J

3 & 8 œœ >

3 4 bbœœ

bœœ bœ

nœbœœœ

œœ bœœœ œœ

œ

2 4

I

-œ œ

2 4

cresc. Piano

? 3 œœ 8

{

bœœ

Friedman - What the Living Do

œœ

bœ 3b œ 4

b œœ

j <b> œ œ bœ œ

bœœœ

bbœœ

2 4


Subito più mosso! 7 f

-œ. 2 &4

3

18 Soprano

e = Ca. 72

-œ.

still

have

-

Œ

œ. -

œ

n’t

called.

espress. (bring out top voice)

> œœ œœœœ œ

3

∏∏∏∏∏

>œ 3œ # œ > œœ œœ œœ œœœ 2 &4

œœ œ J

delicately

bœ bœ œ œ ‰

f p subito (annoying, like a telephone busy signal) 3 Piano

3

? 2 Œ˙ 4˙ ˙

œ œœ œ

œœ œœ

{

&

3

≈ >. ≈ bœœœ œ œœœ 3

3

>. œœœ œ œœœ

3 >. >. œœœ œ œœœ œœœ œ

3

3

3

° (lightly throughout passage) 20 Soprano

& œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ bœ

>œ bœ

œ b >œ ™™ œ

œ

& cresc.

mf Piano

3

{

& œœœ

3

>. bœ

œ

œœœ

œœœ

œœœ

œœ J 3

3

(non cresc.) Allargando

Meno mosso 21

f 2 -œ 8

e = Ca. 60 Soprano

& œ œ

œ œ J

&

-œ #-œ

This

is

3 4

the

3

> nœ œ œ

2 #œœ 8 œ -‰

,3

Piano

3

f

3 œœ œœ 4 # œ œ œ- - # œ #œ ‰ > >3 > 3

.j 3 & bœœœ œ

{

6 3

?

œœœ

œœœ nœ > nœ

œ œ n>œ

2 œ 8 œ

œ #œ œ- # œ-

3 4

f Friedman - What the Living Do


A tempo (e = Ca. 60) 8 mp subito 23 Soprano

#œ ™

3 &4

œ™ œ œ

œ

eve - ry - day

we

œ

3 œ 16 J

œ spoke

2 4

of. 6

6

delicately

Œ 3 & 4 <n>œœœ

#œ œ œ 6 # œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ #œ œ œ # œ œ œ 3 2 œ œ # œ œ œœ œœ ™™ œ œ œœ 16 4 3 œœ ™ œ 6 cresc.

mp subito Piano

<n> œœ # œœ ? 3 #œ 4 #œ

{

œœ ˙ ˙

œœ

œœ

œœ

#>œœ

œ 3 œ 16

œœ R

2 4

3

sfz "white sound" (no vibrato) 25 3

p Soprano

2 &4

r œ <n>œ œ It’s

œ

œ œ œ

wint - er

a - gain:

2 &4

. œœ œ

. œœ œ œœœœ

. bœ œ ≈ <n><n>œœœœ œœœœ

. œœ œ œœœœ

. œ œ

. bœ œ

. œœ œ

. œ œ – ™™™ – n œ œ — # œ ≈ n œœ ™ — J— ∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

coldly

Piano

p sub.

? 2 n˙ 4 b œj ˙

œ œ

{

nœ j b œ œ

accel. 27

mp Soprano

3 8Œ

& ˙

3 4

j #œ the

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 r œœœ b œ œ œ œ œœ – œ œ l.v. œ œ— ≈ œ bœ bœ 83 &

bœ œ

3 4

Piano

cresc.

? ˙ ˙

{

Friedman - What the Living Do

œ 3 ? & 8 œ œ bœ œ

œ bœ œ œ œ #œ œ 3 4


Più mosso, expansive, carefree, with warmth e = Ca. 72

29 Soprano

3 & 4 œ™ sky’s

# -œœ # 3 & 4 #œ

œœ # #œ

9

j #œ

a

deep

-œ œœ

œœ œ

2 4

œœ œ

2 4

mp Piano

delicately #œ œ ? 3 ® #œ. œ œ #œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ 2 4 4

{

5

#>œ

30 3 Soprano

2 &4

3 œbœ nœ

Ϫ

#œ œ head - strong

-œ # # # #œœœ 2 &4

blue,

and the

# -œœ œœ

œœ œ #œ

œœ œœ J

#>œ – œ— J

####œœœœ

5 Piano

{

?2 4

œ #œ œ #œ œ œ œ œ

‰ ˙

5

#œ#œ œ œ#œ #œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ#œ ‰

32 3

bœ Soprano

œ

3

œ

œ

œ

œ

& sun - light

∏∏∏∏∏

“” bœ bœ & bbœ≈œ

pours

bœ bœ

through

œ bœ

3

b œœ œ ≈

3 4

the

œ

œ

œ

œ œ

3 4

3 3 3

Piano

{

?

bœ œ œ œ bœ 3 œ b œ b œ œ œ 4 <n>œ nœ œ œ bœ bœ œ œ bœ 6 5

Friedman - What the Living Do


10 33

b œ3

3 Soprano

3 & 4 bœ

œ

pen

liv

œ

bœ J

room

win

bœ3

3 8

bœ o

-

-

ing

-

-

-

dows

<“> b œœ b œ œ œ œ œ b œœ bœ bœ bœ œ b œ œ 3 œ œ 3 & 4 bœ≈ bœ bœ œ œ œ œ≈ 8 ≈ 3

3

3 3

3 3

Piano

? 3 bœ 4

{

b œ bœ bœ bœ œ 3 œ bœ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ 8

with growing frustration 34 Soprano

cresc. b œ 3 &8 be

-

-

-

Ϫ

cause

the

2 4

<“>

3 bœ & 8 b œœ

bœœœ

œ

bœœœ

œ

2 4

3 Piano

cresc. 3

{

?3 8 bœ

œ

œ

3

œ

œ

2 4

Meno mosso e = Ca. 60 f cresc. 35 3 Soprano

2 nœ &4

5

œ

on

too

heat's

" bœ nœ bœ œ bœ œ œ ® ‰ œ > <n>œ œ high

in

here and

I

can’t turn

it

7 8

off.

loco 3

##œœœœ 2 &4

œœ

bœ-œœ n b œ nœ

>œ. œœœ

" Œ

7 8

Œ

7 8

cresc. Piano

{

?2 4 n œ # œ œ œ n œ-

Friedman - What the Living Do

œ >.


11 36

p Soprano

7 &8 Ó

6 8

œ J

Œ

For

>K r œ

7 & 8 ‰ ™™

œj œ™

>K r b œ b œœ RÔ

{

37 Soprano

6 8

p

mf Piano

? 7 ‰ ™™ 8

n œj œ™

nœœ œ

<n> œ

6 8

Più mosso, again resigned e = Ca. 66

6 & 8 <n>œJ œ weeks now,

œ œJ J

7 8 Œ

œ œ J driv - ing,

or

j œ

œ

drop - ping

8 8

a

3

>j # œœ œœ œœ œœ 7 8 œ œ <n>œ

3

3

Piano

œœ œœ œœ œ œ œœ 7 <n> œœ <n> œ œ ?6 8 ‰ ≈ 8 Œ™ ≈ ‰ ≈ ‰ œ— b œ— œ— pp R

œœ

{

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

j œœ œœ

6 & 8 <n>œ ™

œœj # œœ œ J

œœ œœ Œ

œœ n œœ œ œ 8 8 œœ œœ ‰™

œœ

8 8 b œ— R

un poco l.v. (sonore)

39

p Soprano

8 &8 œ bag

b Ϫ Ϫ

8 &8

œ œ ™ œ™ œ™ œ ™ bœ œ J œ™ > of

gro - cer - ies

in

Ϫ

œ œ n#œ™ œ™

6 Ϫ 8

Œ

the street,

bnœœ

the

>r bœ –

>œœ œœ – b œ ™ œ — ™ œ ™ œ ™ œ 6 nœœ ™™ œœ ™ œ™ 8

Piano

œœ <n> œœ ?8 8

{

œœ œœ

œœ

œœ

bœ J

œœ <n> œœ

œ 6 œœ <n> œ 8

œœ

> œœœœ ™™™– —

Friedman - What the Living Do


12 41 Soprano

œ œ œ

œ œ

™ & œ

œ œ

Ϫ

bœ J

œ

3 4

bag

b œœ œ œ œ œ œ œ œœ bœœ &

b œœ œœ œ œ

3

œœ œœ œœœ œ

œœ œœ

œœ

œœj œœ 3 4

p Piano

œœ

œœ

œœ Œ

œœ

{

?

œœ

- - - j œœœ bœ b œœœ œ œœ œ œ œ œœœ œ œœ œœ œ œœ œœ

3 4

cresc.

(e = e) mp f

43 Soprano

>œ >œ ™™ 3 &4

Œ

≈ œ

Œ

break - ing,

> œœœœ 3 &4

œ œ œ™

I’ve

3 n œ nnœœœ

œœ # œ n œ

œœœœ

œ

2 4

œ

2 4

œœ œ œ œ œœ œ œ œ

2 4

j Ϫ

2 4

2 4

been think - ing:

n˙ ™ n œ™

œ œ

œ

mf decresc. Piano

p , > 3 œ bœ nœ ? 3 bœœ nœœ œ bbœœ œ bbœœ œ œœœ n<b>nœœœ œ 4œ œ J

œœ bœœ ™ œ œ nœ ™

{

Meno mosso, gently 45

p Soprano

2 &4 œ

œ

œ

This

is

what

the

2 ™ & 4 œœ ™

#œœ

œœœœ

œœj œœ

p

9 Ϫj 16 liv

œ -

œ -

ing

9 #œœ™j œ 16 pp

j œ™ œ œ -

j œ™ œ œ -

œœ ™™ 9 16 J

œœ ™™ J

œœ ™™ J

Piano

3

˙ ?2 œ 4

{

œ 3

Friedman - What the Living Do

œœ

2 4


13 47 Soprano

2 & 4 <n>˙

9 8

do.

distant

# œœ # 2 & 4 #œ

#œœœœ

™ ### œœœœ ™™™

## œœ

##œœœ

<n>##œœœœ

9 8

ppp Piano

{

?2 4 #œ ## œœ ™ °

9 8

#œœœ œ ‰

accel. 48

p Soprano

9 &8

Ó™

≈ #œr

Œ

And

#œœ ™™ 9 # & 8 #œ ™ Ó™ Piano

? 9 n‰˙ ™ ##œœ 8 n #n˙˙˙ ™™ n ˙™

{

49 Soprano

œœ ™™ œ™

œœ ™™ œ™ -jcresc. œœ #œ #œ

œœ œ œ

Œ ™ #œ ≈ R -j œœ Œ™

œ #œ

œ

œ

œœ

cresc.

& œ #œ#œ

#˙ ™

8 8

yes-ter - day,

Œ & œ #œ ‰ Piano

#œ #œ # œ # œ # œ # œ #œ#œ œ œ# œ œ

œ #œ

≈ œr œ œ #œ 6 ‰ ##œœJ œœ cresc. -j 3 3 œœ# œœ œœ œœ # œœ # œœ ? ##œœ œœ & ##œ ‰ ≈ #œœ#œ œ #œ#œ œ œ # œ œ # œ # œ #œ

{

8 8

?

8 8

Friedman - What the Living Do


uneasy, yet with urgency and rhythmic drive q. = Ca. 58 14 50

mf Soprano

8 & 8 <n>œ œ œ œ œ™ hur - ry - ing

œ œ 98 œ bœ bœ nœ nœ œ bœ

a - long

those

œ bœ 58

wob - (b) - bly bricks in the Cam - bridge side

“>” nœ ™ loco b œœ bb œœ œ nn œœ n œ œœ bb œœ b œœ ## œœ 5 ™ 8 9 n œ J & 8 n œ≈ ™nœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ nœœnœ œ œ 8 Œ ™ 8 b œ œœœœ (loco) Piano

-j -j -j œœ nœ 9 nbœœ™ œbœ ™ nœœ ™ œnœ ™ #œœ ™ œ #œ ™ 5 8 8 œ

mf

-j n ?8 œ 8 nœ™

{

-j œ œ bœœ ™ œ

œ

52 Soprano

5 ™ &8 œ

œ

œ

œ #œ

my

cof - fee

nœ -

-

# œœ ™™ n 5 œ™ & 8 #œ

spil - ling

walk,

-

œœœ #œœ œœ œœ

bbbœ™ œœ ™™

bœœ ™™

nnnœœœ nnœœ

6 8

6 8

Piano

# œœ œœœ œœ œœ # œœ œ # œ n œ œ ?5 J 8 œ -

{

œ

bœ b œ™ bœ

. nœ bbœœ

. nœ

6 8

54 Soprano

b˙ ™

6 & 8 œ #œ œ nœ ™ down

my wrist

6 ™ & 8 bbbœœœ™™

j œ œœ ™™ n œœ -

9 8

bœ ™ and

œ œœ

sleeve,

b œœ ™™ nœ b œ b œœ ™™ b b œ ™ œ ™ ™ b œ 9 bbbœœœ ™bœ œ œœ bœ bœ œ œ 8

Piano

. n œ n œœ bœ ™ œ ∫ œ b œ™ b œ œ ? 6 œ™ nœ nœ œ œ œ œ™ 8

{

Friedman - What the Living Do

bbb œœœ ™™™

b œ ™™ œ

bœ ™ nœ™

9 8


15 56

f Soprano

9 &8

œ

#œ J

I

thought

it

j œ

œ

a

5 8 -

j œ ‰ # œœ œ œœœœ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ n œ œ œ 9 nœ 5 œœ œœ &8 8 Piano

f

{

? 9 nœ ™ 8 j  nœ œ ™

Ϫ Ϫ

5 8

#œ ™ #œ ™

57

mp Soprano

5 & 8 nœ ™

œ

gain,

3 8 œ

œ

thought

it

a

I

> nn œœœ ™™ 5 &8

œ

œ œ

œ

> œ bœ

5 8 -

œ ™™ 3 œ œ 5 8 œœ nœ œœ œœ bœœ bœœ 8

Piano

mp

œ 3 ? 5 bœœ™ œ œ œ bœ bœ nœœ œ œ 8 8 bœœ

{

bœœ 58

œœ bœœ

59

mf Soprano

5 & 8 nœ ™

œ

gain,

5 ™ & 8 nœœœ ™

œ

œœ ™™ œ

œ

#œœœ

œ

œ

and

a

œœ œ

œ

9 8 -

9 8

Piano

cresc.

? 5 bœœ ™™ 8

{

œ™ #n œœ ™™

œ #œ

#œ #œ

9 &8

Friedman - What the Living Do


16 60

f cresc. Soprano

9 ™ & 8 bœ

bœ J

gain

lat

bbb œœœ ™™™ 9 &8

œ

er,

-

12 8

œ J when

j b œj n œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ b œœ œ œœ œ œ œ œœ bœœ 12 8

Piano

œœ bœœ 12 9 ? œ b œ œ œ b œ™ œ œ & 8 n œ nœ œ œ œ œ bœ bœ œ œ 8

{

61 Soprano

12 œ &8

bœ J

œ J

5 16

j œœ œ b œ œ b œjœ b œ œj œ n œ œ ™œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ 12 œ œ œ™ œ œ ‰ œœ &8

5 16

buy

ing

-

œ

œ

a

hair

nœ J -

œ

brush:

{

> Ϫ Ϫ

> Ϫ

> œ™ bœ ™

> bœ ™

> ? 12 œ ™ 8 œ™

> œ

> œ™ œ

f Piano

> bœ ™

‰ >œ œ 5 16 œ 3

(e= e, q = Ca. 82) plainly mp

62 Soprano

5 & 16

4‰ 4

>œ This

j ™ r œ ‰ œ Œ is

2 4

3 8

it.

jarring

4 4

∏∏∏∏∏

5 & 16 œ ∑ œ

> œœœ ™™ 2 #œ ™™ 4 Œ

. œœœ 3 œ Œ 8 # œ #œ œ œ

> sffz

Piano

>

{

?5 16

bœ b œ

4 r≈ ‰ Œ 4 nœ œ

Friedman - What the Living Do

sfz

Ó

> p sub. 2 ˙ 3 4 #œ #œ œ œ œ #œ œ œ 8


17 65 Soprano

3 &8

3 4

∏∏∏∏∏

>œ œ . œ œ ≈ ‰ 3 # &8 œ f sub.

4 4

∑ scrambling

3 4 #œ

4 4

® ≈ Œ #œ

œ

œ

œ

mp

Piano

# œ>œ ?3 J ‰ 8

{

3 4œ

œ

œ

œ

4 4

light Ped. (ad lib.) 67

4 &4

3 4

4 & 4 ≈ #œ Piano

{

?4 4

œ

r œ #œ ≈ œœ 43 œ œ # œ # œ œ œ #>œ œ #œ œ œ œ f sub. # œ œ # œ œ 3 œ #œ œ #œ #œ œ #œ œ 4 ∏∏∏∏∏∏

Soprano

68 Soprano

3 &4 œœœ ™™™ œ ™

3 &4

œœœj #œ-

∑ >œ. œ#œœ J ‰ nœ

5 8

5 4

5 œ8

œ

œ #œ #œ

œ

œ œ

œ œ #œ 45

mf Piano

? 3 #>œœ ™™ 4

{

>œ. œ #œ nœ J

5 #œ #œ œ 8

œ nœ #œ œ nœ n œ œ

5 &4

rit. 70 Soprano

5 &4

4 4

bœ œ bœ œ œ œœœœ b œ b œ œ b œ œ b œ bœ œ œ œ œ œ bœ 5 &4

4 4

Piano

f

bœ b œ bœ b œ œ b œ b œ 5 b œ b œ b œ & 4 bœ œ œ œ bœ bœ bœ œ

{

?

4 4

Friedman - What the Living Do


Simply, with quiet conviction and growing in intensity q = Ca. 45 18 (a gradual and continuous cresc. until measure 84) 71

p

3 bœ 3 bœ bœ œ™ œ œ œ 4

3 Soprano

4 &4 bœ Park

-

œ

bœ bœ œ œ

ing.

Slam - ming the car

door

> phrasing clearly) b œ b œ ™Chorale (play b ˙˙ bœ bœ ™ 4 b˙ &4 J

shut

in

œ J

5 8

the cold.

œœ b 3 4 œ

bb ˙˙ b˙

3 4 bœ b˙™

˙ b˙

5 8

p subito ma sonore Piano

{

? 4 b˙ 4 bw

˙ b˙

5 8

73 3 Soprano

5 &8 ‰

j bœ

œ

What

you

called

that

b œœ 5 &8 œ

2 bœ 4 yearn

œ

- ing.

bb œœ ™™™ bœ

b œœ 2 bœ 4

bb œœ bœ

œ™ b œœ™™

2 4 bœ bœ

bœ bœ

œ

œ

What

you

4 4

4 4

Piano

{

? 5 bœ 8 bœ

4 4

mp 75 3 Soprano

3

bœ 4 & 4 œ bœ œ final - ly

œœ 4 & 4 œJ

bb œœ ™™ bœ ™

gave

œ œ J

Œ

3 4

‰™

up.

> > bœ <n>œ R

‰™

We want

bb œœ bœ

b œœ bœ

<n> œœ b 3 4 <n>œ

œ 42 R the

bb œœ bœ

œœ œ

2 4

bbœœ

œœ

2 4

mp Piano

? 4 œj 4œ

{

bœ ™ œ™

Friedman - What the Living Do

bœ bœ

bœ bœ

3 4 bœœ b ˙™


19 mf

cresc. 77 3 Soprano

2 & 4 bœ

3

œ

spring

to

bb œœ 2 & 4 bœ

come

œ

and

the

3 4 bœ

2 4

win

b<n> œœ <n>œ

œ

bœ -

ter

to

b œœ bœ

bœ 3 bbœœ 4

pass,

b<n> œœ <n>œ

2 4

mf

cresc. Piano

{

?2 4 bbœœ œ

3 4 bbœœ bœ

bbœœ bœ

2 4

bœœ bœ

bbbœœœ

3

79 Soprano

3 b œ œ 2 &4

3

œ

œ bœ

We

Ϫ

œ

want

who

b œœ b 2 & 4 bœ

-

œ

œ

ev

-

œ

er

4 4

to

<n> œœ <n>œ

b œœ bœ

b œœœ

bbbœœœ

bbbœœœ

bbbœœœ

4 4

Piano

{

? 2 bœ 4b œ bœ

4 4

f 3

81

3 Soprano

bœ 4 b œ œ œ b œ ‰ ™ œR & 4 bœ J call

or not

b œœ 4 bœ &4

bb œœ bœ

call,

b<n> œœ b œœ <n>œ bœ

a

œ œ™ let - ter,

<n>b œœ bœ

f

{

? 4 bbœœ 4 œ

bbbœœœ

bbbœœœ b œœœ

a kiss

bbb œœœ

‰ b œj ‰ bœœ œœ b œ bœ cresc.

Piano

œ bœ œ œ bœ bœ œJ ‰

2 4

we want

-

œœ œ -j œ ‰ bbœœ bœ

œœ œ

2 4

> -j b œ ‰ œ b œ– 2 œœ 4 œ

Friedman - What the Living Do


20 ff 83 Soprano

Ϫ 2 &4

more

and

Ϫ

œ ‰

bœ J

œ bœ

then

more

6 8

œ bœ > > œ bœ

6 8

3

more

bb œœœœ 2 &4 Œ

bœ <n>b œœ ‰

‰ ? 2 bbbœœœ 4 bœ

> b bœ œ – ‰ œœ b œœ

Piano

{

and

bbb œœœ bœ bœ — ‰ > ff > œ œ– ‰ œ bbœœœ

b œœ b œ bœ bœ— œ > ‰ > b bœ œ– ‰ bbbœœœ bœ

6 8

exhaustedly, with sorrow e = Ca. 96 p 85 Soprano

b >œ ™ bœ ™ œ. -œ 98 J

6 &8

of

Piano

> bœ ™ bœ ™ 6 & 8 #œ œ œ . pp subito n œ™ ? 6 #œ ™ 8

{

4 8

it.

distant

. #œ nœ œ 9 bœj œ Œ ™ Œ™ Œ™ œ œ œ 8 #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ . . - . - . . œ™ œ™ œ™ œ™ n œ™ œ™ œ™ œ™ #œ ™ 9 #œ ™ 8 Œ™ echo

>j œ #œ œœ œ . œ™ œ ™ #œ Œ J

Œ™ œœœ . œ™ œ™ œ œ J

88

p Soprano

4 & 8 #œJ But

Piano

<n>œ there

4 & 8 #œ œ œ . œ™ ?4 8 #œ ™

{

Friedman - What the Living Do

j œ are

9 œj #œ 8 mo - ments,

9 œ. œ- 8 œ œj œ #œ 9œ 8 ‰

œ #œ œ walk - ing,

#œ. œ- œ œ œ #œ œ J

œ œ #œ

#œ J

when I catch

a

œ. œ- œ œ œ œ œ J

œ. œœ œ J

4 8

4 8


21 ppp subito p

90 Soprano

#œ œ œ™ & #œ glimpse of

œ

j #œ

œ œ 6 #œ 8

my - self

in the

win

-

œ

Ϫ

dow

glass,

2 #œ 8 > say,

echo

Œ™ #œ œ œ . ppp subito œ™ #œ ™

& Ϫ Piano

Ϫ ? Ϫ

{

. . . Œ #œ œ 6 œ #œ œ œ œ œ 2 8 8 œ œ œ #œ œ œ œ œ œ . . . œ™ œ™ œ™ ™ ™ 6 #œ 2 œ œ™ 8 8

92 Soprano

2 & 8 œj

2 & 8 #œœ .

œ -

œ #œ

6 <n>œ ™ 8

the

win

œJ

Piano

œ ? 2 #œ 8

{

œ™ nœ ™ -

6 #œ 8 #œ œ . p œ™ n 6 œ™ 8

dow

of

. #œ

œ J

the

corn

œ

œ

9 8

œ

Ϫ

-

er

. œ

œ œ œ . œ™ œ™

œ

9 8

œ

9 8

94 3 3 Soprano

9 &8 œ vid

Piano

œœ -

œ nœ ™

e - o store,

œ

6 œ#œ œ 8 #œ

œ œ œ#œ œ œ œ ™

and I’m gripped

.. .œ # œ œ œ <#> œ œ 6 œ 9 # œ œ œ &8 8 nœ œ œ #œ œ œ œœ œ nœ œ œ . . . . ™ ™ ™ bœ œ œ bœ ™ œ™ œ™ 6 <n>œ ™ ? 9 œ™ 8 8

{

3

3

by a cher - ish - ing

. #œ œ œ

.œœ

œœ œ . œ ™™ œ Friedman - What the Living Do


22 96 3 Soprano

œ œ

& œ

œ œ nœ œ œ #œ œ ‰

≈ nœR

œ ≈ #œ

_____

so

deep

for my own blow - ing hair,

. œ œ œ

œ

. œ œ

chapped face,

. œ œ œ

œ

and

. œ œ

& Piano

œ œ œ . ™ ? œœ ™

œ œ œ . œœ ™™

{

œ œ œ . œœ ™™

œ œ œ . suffocatingly œœœ ™™™

98 Soprano

œ & #œ œ œ ‰

un - but -toned coat

that I’m

. œ œ œ

œ & Piano

U "œfreely ≈ œ 98 œ

œ œ œ . ™ voice chords evenly! ? #œœœœ ™™™

{

œ . œœœœ

œ ‰ Œ™

Ϊ

6 8

speech - less:

U œ "≈ ‰ 9 Œ ™ ≈ ‰ 8 Œ™ œ œ -u œœœ " œU ≈ ‰ 98 Œ ™

. œ œ œ™

6 8

Œ œ œ œ . ppp b#œœœœœ ™™™™

œ™ œœœœœ ™™™™

6 8

Meno mosso e = Ca. 72 matter of factly 100 Soprano

6 & 8 Ϫ I

œ œ œ œ am

" ≈ œ œ #œ œ œ ‰

liv - ing.

I

Ϊ

re - mem - ber you.

cut off EXACTLY on the beginning of the 4th eighth note!

Piano

œ™ 6 &8 œ™ ™ ? 6 œœœœœ ™™™ 8

{

Friedman - What the Living Do

Œ

" ≈ ≈

Œ

" ≈ ≈

∑ 7.18.07 edit Palo Alto, CA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.