รายงานประจำปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT2021

Page 1

ในพระอปถมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล กรมหมนสทธนารน
under
the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha
บรรณาธิการ ดร.เมทินี พงษ์เวช กองบรรณาธิการ กรวิณท์ วรสุข เรืองรวี พิชัยกุล ณัฐิยา ทองศรีเกตุ มนัสนันท เกดวร รัจนา ศุภเมธิน สริลลา มหาพิรุณ สุภาภรณ์ สองห้อง พัชรี แรงเขตการณ์ กรีฑา แกวประดษฐ เกษฎา ศรีสุข วิไลภรณ์ เพียงกระโทก
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ สมาคมสงเสรมสถานภาพสต ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สทธนารนาถ เปนองคกรพฒนาเอกชนทดาเนนงานสาธารณกศล ใหความชวยเหลอผหญงและเดกทประสบ ปญหาวกฤตชวตผานกระบวนก ชวยเหลอฟนฟสรางความเขมแ ให้การศึกษาและฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและสถานภาพให้ยืนหยัดได้ในสังคมอยางเหมาะสม รวม ดาเนนกจกร ในเชงรกทเออตอ การปองกนปญหาทเกดขนก ผู้หญิงและเด็ก การรณรงคเพอใหเก การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อสร้าง สถานภาพ ศักยภาพ สิทธิ และโอกาสของผู้หญิงในสังคม ป 2564 คอ การกาวเขาสปท 41 ของการดาเนนงาน บานพกฉกเฉน ทผานมานบตงแตป 2523 งานระยะ เรมตนของสมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ คอ การใหบรการทพกชวคราวใหแกผหญงโดยเฉพาะ ดวย ปณิธาน ของ แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ผกอ สมาคมสงเสรมสถานภ สตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน จึงนับเป็นที่พักพิงสาหรับผหญงและเดกแหงแรกของประเทศไทยทดาเนนการโดยองค พัฒนาเอกชน กาวแรกจากงานเชงรบและการสงเคราะห กาวตอมาของสมาคมฯ จงไดขยายขอบเขตงาน สงานดานการพฒนา ศกยภาพและเชงรก ไดแก งานการศกษาและฝกอาชพ งานพฒนาเยาวชน และงานสถาบนวจยบทบาทหญง ชายและการพฒนา เพอทจะครอบคลมกบปญหา และบรบทของสงคมทเปลยนแปลงไปมากข 1
2
3
นางสาวกรวิณท์ วรสุข ผเชยวชาญดานสงคมสงเคราะห นางเรืองรวี พิชัยกุล ผอานวยการสถาบนวจยบทบาท หญิงชายและการพัฒนา(GDRI) 4
สารบัญ หน้า • สรุปผลการดาเนินงานในปี 2564 6 • งานเด่นงานดัง 7 • งานสังคมสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉิน 10 • งานการศึกษาและฝึกอาชีพ 23 • งานพัฒนาเยาวชน 28 • งานเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 30 • งานประชาสัมพันธ์และหาทุน 42 • ผู้สนใจและสนับสนุนการดาเนินงาน 46 • การบรหารงานทวไป บคลากรและการเงน 50 • วีเทรน เซ็นเตอร์ 53 • ความเคลอนไหว รอบรวสมาคมฯ 56 • รายชื่อเจ้าหน้าที่ 62 • ภาคผนวก ก รายละเอียดของผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 67 ข รายชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมาคมฯ 70 ค การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูล และการใช้สถานที่สมาคมฯ 71 ง รายชื่อผู้ใช้บริการวีเทรนเซนเตอร์ 72 5
สรปผลการดาเนนงานในป 2564 สืบเนื่องจากปลายปี 2562 2563 เกิดวิกฤตการระบาดของโรค COVID 19 สภาพเศรษฐกิจและสังคมได้มีการ เปลยนแปลงครงใหญ สมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯกไมสามารถหลกพนกบสถานการณนไปได ในระยะเรมแรกสมาคมฯม การตงรบกบการเฝาระวงการระบาดของโรคดวยการลดกจกรรมทมปฏสมพนธของผคนใหลดนอยลงมากทสด จนกระทงมการ ปดรบผประสบปญหาจากภายนอกเปนการชวคราว การปดรบกจกรรมจากบคคลภายนอก และการทางานในรปแบบ work from home เพอใหสอดคลองกบนโยบายของภาครฐสงผลใหบานพกฉกเฉนรอดพนจากโรคตดตอนได แตกยงพบวามผหญงและเดก อีกหลายรายที่ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและไม่รู้จะหันหาไปพึ่งใคร ป2564 การดาเนนงานของบานพกฉกเฉน ไดปรบเปลยนรปแบบททงสามารถเฝาระวงโรคCOVID 19 และสามารถ ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิตควบคู่กันไปด้วย โดยการคัดกรองผู้เข้าพักอาศัยออนไลน์ การ ตรวจวดอณหภม การจดโซนพนทพกอาศยของผเขามาขอรบความชวยเหลอรายใหมแยกเปนสดสวนไมปะปนกบผพกอาศยเดม และกกตวตามระยะเวลาทกระทรวงสาธารณสขกาหนด อกทงในป 2564 สมาคมฯ ครบรอบ 41 ป ในการดาเนนงานการขยาย การชวยเหลอสชมชนเปนสงทสมาคมฯ มความคานงถงมาโดยตลอด ดงนนเมอวกฤตโรคโควด 19 ยังคงอยู่ ชุมชน โดยรอบยงคงประสบปญหาอยางตอเนอง การลงพนทดวยความรวมมอกบสานกงานเขตดอนเมองและศนยบรการ สาธารณสุข60ฯ เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อถุงยังชีพจากผู้บริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนบริเวณโดยรอบดอนเมืองและ ชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ดวยความมงหวงวาการมสวนรวมของหนวยงานทงภาครฐ และภาคเอกชนจะเปนแรงขบเคลอนใหสงคมสามารถกาวผานวกฤตนไปดวยกน 6
งานเด่นงานดัง 7
วนยตความรนแรงตอผหญงของโ วนท 25 พฤศจกายน 2564 วนยตความรนแรงตอผหญงของโลก การเยี่ยมชมบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และการจัดกิจกรรมให้กับผู้หญิง ที่ประสบปัญหาความรุนแรง โดย สถานทูตอิสราเอล เนื่องใน "วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล" วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา14.00น. สถานทูตอิสราเอล ประจาประเทศไทย นาโดย ท่านทูต ‘ออร์นา ซากิฟ’ เอกอัครราชทูต อิสราเอลประจาประเทศไทยพร้อมคณะ ร่วมด้วยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ให้การต้อนรับ ต่อมานายกสมาคมฯได้นาเยี่ยมชมบ้านพักฉุกเฉินซึ่งท่านทูตและคณะได้พูดคุยกับผู้หญิงและ ดกๆ ทประสบปญหาความรนแรงรวมทงเปนกาลงใจให ภายในงานได้จัดกิจกรรม "วางตัวเองเชิงบวก" ให้กับผู้หญิงที่ประสบปัญหา โดยมีนักศิลปะ บาบัดคุณอัญชนา มีมุตติ และนักดนตรีบาบัดคุณพิณนรี ยนตรรักษ์ คูเชดโว จากศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้นาทากิจกรรมที่ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและพลังให้รับมือกับปัญหาความรุนแรง ท่านทูตย์ออร์นา ซากิฟ ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า “เลือกที่นี่จัดงานทากิจกรรมเพราะเป็นผู้หญิงเช่นกันจึงมีความสนใจเรื่อง ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อและถูกกระทาความรุนแรง และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯนั้นเป็น องค์กรที่ทางานด้านนี้ค่อนข้างครบวงจรในประเด็นการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูก กระทาความรุนแรงตลอดทั้งมีบ้านพักฉุกเฉินสถานที่แห่งนี้ท่านได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว แพทยหญงพรรณพมล กลาวเพมเต เลือกที่นี่ทากิจกรรมเป็นครั้งแรกเพราะงานที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ขับเคลื่อนอยู่ต้องมี เครือข่ายจะได้ขับเคลื่อนร่วมกันอีกทั้งเราต้องยอมรับว่าประเทศอิสราเอล เขามีองค์ความรู้ในเรื่องของการเยียวยาและทากิจกรรม ในวันนี้ก็ได้รูปแบบของกิจกรรมที่สถานทูตอิสราเอล นามาก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่รับบริการในบ้านพักฉุกเฉินของเรา” 8
โครงการ “แบงสขบรรเทาทกขผประสบวกฤตโตวต 19 ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 21 ก.ค 31ต.ค.64 ความเป็นมา ด้วยสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด 19 มีความรุนแรงอย่างมาก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีความคิดว่า ต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทน และช่วยเหลือสังคมที่ให้การสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณกุศล เช่น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯเสมอมาอย่างยาวนาน บ้านพักฉุกเฉินและวีเทรนเซนเตอร์ในนามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมด้วยฝ่ายพัฒนาชุมชน สานักงานเขตดอนเมือง และศูนย์บริการสาธารณสุข60 ฯ จึงได้จัดทา โครงการ “แบ่งสุขบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวิกฤตโตวัด 19" หลกการและคณผล มงเนนสนบสนนความชวยเหลอและบรรเทาทกข แกคนในชมชนเขตดอนเมอง และพนทใกลเคยง รวมทง พนทอน ๆ เทาทจะสามารถดาเนนการได พันธมิตร โดยความร่วมมือ ของสานักงานเขตดอนเมืองศูนย์บริการสาธารณสุข 60 บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง วีเทรน เซนเตอร์ ในนามสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และท่านผู้บริจาคทุก ๆ ท่าน กลมเปาหม อาการ กักตัวเนื่องจากมีภาวะเสี่ยง ถูกกักตัวเนื่องจากป่วยโควิด นการ ดาเนินงานของศูนย์บริการ จรณสุข 60 ฯ ศูนย์พักคอย และ รพ.ทหารอากาศสีกัน กิจกรรม เปดรบบร เพอ จัดทาถุงยังชีพ “ เช่น ยาพาราเซตามอล ผงเกลือแร่ ข้าวสาร อาหาร ปลากระป๋อง เส้นหมี่ นมกล่อง นมผงเด็ก ไข่ไก่ สปรย แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ถุงมือแพทย์ ฯลฯ ผลการดาเนินงาน 9
งานสงคมสงเคราะหบานพกฉกเฉ การให้บริการของฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉินเน้นการให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเดกทเดอดรอนจากปญหาตาง ๆ ทเกดขน ในสังคม โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย อาหาร สขภาพอนามย รวมทงการใหคาปรกษา แนะนา การให้ทักษะชีวิตและกาลังใจ โดยใช้ หลักสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดการ กลมบาบดทางจต เพอนาไปสความเชอมน ในตนเอง สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยปกติสุขและช่วยเหลือตนเองได้ การให้บริการและความช่วยเหลืออื่น ๆ นอกเหนือจากการเข้าพักที่บ้านพักฉุกเฉินแล้ว โครงการคลินิกผู้หญิง ยังให้บริการ ด้านการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์โดยให้การปรึกษาแนะนา ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ท้องเมื่อไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหา โรคเอดส์/เอช ไอ วี และการหมดวัยเจริญพันธุ์ฯลฯ 10
ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่าง ๆ โดยมีสถานที่เพื่อพักอาศัย สาหรับตัวบ้านพักฉุกเฉินที่รองรับ ผประสบปญหานนม 2 อาคาร และยงมพนทบางสวนในบรเวณเดยวกนทแยกออกเปนพเศษ สาหรบการดแลเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายที่เป็น เด็กทารก เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่ดูแลเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียนในช่วงอายุ 1 ขวบ 6 ดือน 9 ขวบ ซึ่งเป็นบุตร ของผู้หญิงที่มาขอรับความช่วยเหลือ โดยในระหวางทมารดารบการฟนฟรางกาย/จตใจ หรอพกระหวางรอคลอด และ พกฟนหลงคลอด รวมทงบตรของผฝากเลยง ไดแก นกเรยนฝกอาชพ และบตรเจาหนาทสมาคมฯ ทงนมครและพเลยง เด็กเป็นผู้ดูแล เสริมสร้างพัฒนาการร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา โดยมุ่งเตรียมความพร้อมให้เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยรวมกบผอนในสงคมได อกทงลดผลกระทบความรนแรงทเกดขนกบเดก พรอมทงสรางสายสมพนธทด เป็นสถานที่ดูแลเด็กทารก ซึ่งเป็นบุตรผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ที่ต้องการยกบุตรเพื่อหา พอแมอปถมภ หรอกรณทมารดาของเดกฝากเลยงบตรชวคราวเพอไปหางานทาหรอศกษาตอ ทงนมพเลยงดแลเดกทารก ทาหน้าที่ดูแลพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ เป็นสถานที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน / ล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งให้บริการ โดยทีมงานสหวิชาชีพอย่างครบวงจร รวมทงการใหความชวยเหลอประสานงานเพอดาเนนคดทางกฎหมาย ในกรณท ผประสบปญหาตองการดาเนนคดกบผกระทาผด นอกจากนนยงใหบรการทางโทรศพทแกผประสบปญหาทก ๆ ประเภทด้วย 11
1.บริการด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว อาหาร ยา สิ่งจาเป็นต่าง ๆ นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยาให้คาปรึกษา ให้กาลังใจและทางเลือกโดยยึดผู้หญิงและเด็ก เป็นศูนย์กลาง โดยใช้แนวทาง การเสริมสร้าง ศักยภาพ(Empowerment) จัดกลุ่มบาบัดฟื้นฟูจิตใจ เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่วยงานรัฐ และเอกชน เยี่ยมบ้าน สร้างความเข้าใจและพื้นฟู 2.บริการด้านการแพทย์ แพทย์สูตินรีเวชและจิตแพทย์ (อาสาสมัคร) ให้การ ตรวจสุขภาพ และให้คาแนะนาปรึกษาด้านการ วางแผนครอบครัว / โรคต่าง ๆ ทางเพศสัมพันธ์ และ ด้านเพศศึกษา และการดูแลด้านสุขภาพจิต ตามลาดับ ส่งต่อเข้ารับการตรวจรักษาวินิจฉัยทางกาย/ จิต/รักษาและฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลของรัฐ เช่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล/สถาบันบาราศนราดูร/ โรงพยาบาลศรีธัญญา/ศูนย์บริการสาธารณสุข15 และ ศูนย์บริการสาธารณสุข60 ฯลฯ 3.บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จาเป็น เช่น การ วางแผนครอบครัว เอชไอวี/เอดส์ การดูแล เด็ก ฯลฯ เสริมสร้างทักษะชีวิต ฝึกอาชีพตามความสนใจ ให้บริการการศึกษาตามระบบการศึกษาของ ประเทศทั้งในระบบและการศึกษานอกระบบ 4.บริการด้านกฎหมาย ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นและ กระบวนการยุติธรรม ศูนย์กลางรับเรื่องและติดต่อสถานีตารวจที่ เกี่ยวข้อง/ติดตามผลคดี เป็นสื่อกลางติดต่อหน่วยงานเอกชนและรัฐที่ให้ คาปรึกษาด้านกฎหมาย (เช่น มูลนิธิเพื่อน หญิง/สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายฯ) 5.ติดตามผล เมื่อพ้นจากบ้านพักฉุกเฉินไปแล้ว 12
รายงานบานพกฉกเฉน 1.จานวนและประเภทปญหาผหญงและเดก 1.1จานวนทรบความชวยเหลอ ในป 2564 มผหญงและเดกทมาขอรบความชวยเหลอจากบานพกฉกเฉน รวมทงสน 2,112 ราย แบ่งเป็น • ผู้หญิงและเด็กเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน 163 ราย • ผหญงและเดกขอรบคาปรกษาดวยตนเองแตไมเขาพก 54 ราย • ผู้หญิงและเด็กขอรับคาปรึกษาทางโทรศัพท์ 1,068 ราย • ผหญงและเดกขอรบคาปรกษาทางอนเตอรเนต (จากสวนประชาสมพนธ) 827 ราย *รายละเอยดเกยวกบอาย ระดบการศกษาภมลาเนาและการนาสงมปรากฏใน ภาคผนวก ก 1.2 ภาพรวมประเภทปัญหาที่ผู้หญิงและเด็กประสบความเดือนร้อน ประเภทของปัญหา จานวน/ราย 1 .ท้องเมื่อไม่พร้อม • จากสามี/แฟน 37 ราย • จากการ ถกขมขน 2 ราย 39 2.ปัญหาครอบครัว 20 3.ความรนแรงในครอบครว • ถกสาม,อดตสามทบตทารายรางกาย/จตใจ 12 ราย • มารดา ทาร้าย 1 ราย 13 4.ผตดเชอเอช ไอว/เอดส 2 5.สขภาพกาย 5 ราย /สขภาพจต 3 ราย 8 6.เดกไดรบผลกระทบจากความรนแรงทกรปแบบ 58 7..ถกขมขน-รมโทรม/อนาจาร (เดกวยรน 1 ราย) 1 8.ปัญหาอื่นๆเช่น ไม่มีงานทา/เศรษฐกิจ/เร่ร่อน/ ไม่มีที่พักฯลฯ 76 รวมทั้งสิ้น 217 13
1.3 ประเภทปัญหา 1.3.1กรณีท้องเมื่อไม่พร้อม ผหญงทองเมอไมพรอม มาขอรบความชวยเหลอรวมทงสน 39 ราย ซงผหญงทองเมอไมพรอมมาขอคาปรกษา และกลับสู่ครอบครัว จานวน 12 ราย พักระหว่างรอคลอด หลังคลอดจานวน 27 ราย โดยจาแนกอายดงน *เด็กและเยาวชนหญิง อายุ 15 19 ปี จานวน 7 ราย
*ผู้หญิง อายุ 20 24 ปี จานวน
*ผู้หญิง อายุ 25
ปี
HIV/AIDS ผตดเชอ HIV/AIDS มาขอรบความชวยเหลอรวม 2 ราย โดยจาแนกไดดงน *ผู้หญิง อายุ 43 56 ปี จานวน 2 ราย ซงตดเชอจากสาม ไดรบการรกษาทโรงพยาบาลวชระพยาบาล และโรงพยาบาล เลศสนอยางตอเนอง 1.3.3 กรณถกทารายรางกาย ผหญงและเดกทประสบปญหาความรนแรงในครอบครวทมาขอรบความชวยเหลอโดยพกอาศย รวมทงสน 13 ราย สามีเป็นผู้กระทา จานวน 12 ราย มารดา เป็นผู้กระทา จานวน 1 ราย *ปจจยสาคญทนาไปสความรนแรงนนมาจากสาม ดมสรา ตดยาเสพตด อารมณรอน และหงหวง ผใชบรการทง 13 ราย ไมตองการรองทกขดาเนนคดใด ๆ ทงสน มเพยง 1 รายเทานนทแจงความดาเนนคดและให พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ ศ 2550 มการทาบนทกถอยคาขอตกลง ปจจบนคดอยในชน อัยการ ***ในจานวน 13 ราย มีเด็กผลกระทบจากความรุนแรงติดมากับแม่ด้วย จานวน 11 ราย 14
(ร้อยละ 17.96)
10 ราย (ร้อยละ 25.64)
29
จานวน 10 ราย (ร้อยละ 25.64) *ผู้หญิง อายุ 30 34 ปี จานวน 6 ราย (ร้อยละ15.38) *ผู้หญิง อายุ 35 39 ปี จานวน 5 ราย (ร้อยละ12.82) *ผู้หญิง อาย 40 ปขนไป จานวน 1 ราย (ร้อยละ 2.56 ) 1.3.2กรณีติดเชื้อ
1.3.4 กรณีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เด็กก่อนวัยเรียน ตลอดป 2564 มเดกอยในความดแลทงสน 16 ราย • เป็นเด็กผู้หญิง 9 ราย • เป็นเด็กผู้ชาย 7 ราย บานเดกเปนสถานทดแลเดกและรบเลยงเดกในชวงอาย 1.6 9 ปี ซึ่งเป็นบุตรของผู้ใช้บริการที่มาขอความช่วยเหลือ ในระหวางทมารดารบการฟนฟรางกายและจตใจ พกรอคลอดและพกฟนหลงคลอด หรอพกเพอหลบภย อกทงเปนการ ปกปองคมครองภย ซงเดกเหลานนสวนใหญไดรบผลกระทบจากความรนแรงในครอบครวทงทางตรงและทางออม ซงม ทงเดกทถกลวงละเมดทางเพศ เดกทมารดาตดเชอ เอช ไอ ว รวมทงบดามารดาตองโทษจาคก เด็กอ่อน ศนยเลยงเดกออนเปนสถานทดแลเดกทารกซงเปนบตรของผหญงและเดกทประสบปญหาทองเมอไมพรอม ทงท ตองการหาพอแมอปถมภ ยกใหเปนบตรบญธรรม และเดกฝากเลยงชวคราว เนองจากมารดาไปหางานทา เขารวมกจกรรมตางๆหรอ ศกษาตอ ตลอดป 2564 มเดกแรกเกดฝากเลยงประจาและฝากเฉพาะกลางวนรวม 20 ราย ซงมระยะเวลาในการฝากไมเกน1ป ทงนเปน แม่ที่ต้องการยกบุตร หาพ่อแม่อุปถัมภ์ โดยบ้านพักฉุกเฉินส่งต่อมูลนิธิมิตรมวลเด็ก สหทัยมูลนิธิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รวม 13 ราย เปนเดกทแมฝากเลยงชวคราวและรบกลบคนครอบครว และเดกทฝากเลยงเฉพาะกลางวนเนองจากมารดา ไปฝกอาชพ ไป ทางาน ไปโรงพยาบาล ฯลฯ จานวน 7 ราย 1.3.5 กรณถกขมขน ศนยกนษฐนารเปนพนทชวยเหลอผหญงและเดก ทถกขมขนอยางครบวงจร ป 2564 มผหญงและเดกทถกขมขนกระทาชาเรา ถกอนาจาร มาขอความชวยเหลอทงสน 2 ราย • เด็กอายุ 18 ปี จานวน 1 ราย • ผู้หญิง 20 ปี จานวน 1 ราย ผู้ถูกกระทา มีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษาและไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนผู้กระทาเป็น พ่อเลี้ยง และ เพื่อน 1.4 ประเภทปญหาของผทมาขอรบการปรกษาทางโทรศพท มรายละเอยดดงน ผู้ประสบปัญหา ที่มาขอรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ จานวน 1,068 ราย ในจานวนดังกล่าว เป็นหญิงจานวน 1,036 ราย คิด เป็นร้อยละ 97 ที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบ เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25 40 ปี มากที่สุด 787 ราย คิดเป็นร้อยละ73 ของผู้ใช้บริการ ทงหมด สวนใหญประสบปญหาทองเมอไมพรอมจานวน 330 ราย คดเปนรอยละ 30 ปญหาความรนแรงในครอบครว จานวน 176 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.79 ปัญหาครอบครัว จานวน 183 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 ปัญหาอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมบุตรหญิง /บุตรชาย กฎหมาย ยา เสพตด สขภาพจต ตดเชอเอช ไอ ว ไมมผดแลบตร ไมมเงนคารกษาพยาบาล เปนหนนอกระบบและสอบถามขอมล เปนตน จานวน 379 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ต่างจังหวัดและปริมณฑล จานวน 666 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนใหญ่รู้จักบ้านพัก ฉุกเฉินจาก อินเตอร์เน็ต จานวน 827 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือทางนิตยสาร,โทรทัศน์และสมุดหน้าเหลือง จานวน 153 ราย คิด เป็นร้อยละ14 พลเมืองดีแนะนา/เพื่อนที่เคยมาดูงานแนะนา 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯ / 1133 จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 ส่วนมากโทรศัพท์มาปรึกษาเวลาเช้า กลางวัน คิดเป็นร้อยละ58 และเวลากลางคืน คิดเป็นร้อยละ42 ตามลาดับ *รายละเอียดตาม ภาคผนวก ก 15
2. กระบวนการใหความชวยเหลอและดแล 2.1 การดแล ฟนฟและเยยวยาผหญงและเดก: ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาจะได้รับการดูแล โดย นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ในทุกด้าน สาหรับในรายที่มีความ จาเป็นที่ต้องการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษบ้านพักได้จัดหาบริการพิเศษให้โดยมีนักจิตวิทยาคลินิกประจาบ้านพักฉุกเฉินได้ดาเนินการ ตรวจและทดสอบทางคลนกเบองตน เชน วดระดบสตปญญา ทดสอบบคลกภาพ ทดสอบความสมฤทธผลทางการเรยน เปนราย กรณีไปตามความจาเป็น การดแลอาจแยกตามลกษณะดงน 2.1.1 การดแลสขภาพจตและการใหคาปรกษาทวไป ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ใหการปรกษาแนะนาการดาเนนชวตแกผหญง เดกและผปกครอง รวมทงเปนประธานในการจด Case Conference ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาฝึกงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ผหญงและเดกในบานพกฉกเฉน ทประสบปญหาความรนแรง ถกขมขน ทองเมอไมพรอม ตดเชอเอช ไอ ว/เอดสและ เดกทถกทอดทง จานวน 6 ราย สมาคมฯไดสงเดก/ผหญงทถกขมขน ความรนแรงในครอบครว ขอคาปรกษาและบาบดฟนฟจตใจ ภายใตการ ดแลของจตแพทย คลนกกใจโรงพยาบาลวชระฯ จานวน 1 ราย รวม 1 ครง โรงพยาบาลตารวจ เดกอาย 8ขวบและ14 ป จานวน 2 ราย รวม 5 ครง โรงพยาบาลศรราช เดกอาย 9 ขวบ จานวน 1 ราย รวม 3 ครง 2.1.2 การประชมทมสหวชาชพรวมกบองคกรผหญงและเดกดงน การประชุมทีมสหวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ(Case Conference) ปี 2564 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วม การประชุมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีองค์กรที่เข้าร่วมการประชุมกับทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย • มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก • โรงพยาบาลตารวจ • โรงพยาบาลศิริราช • ศนยชวยเหลอทางสงคมกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย • บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯ • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง โดยทางตรงและผ่านระบบ Zoom จานวน 13 ราย ในการประชมทงหมด 14 ครง จดกจกรรมGroup Support (โรงเรียนธัมใจ)ร่วมกับทีมมูลนิธิส่งเสริมความเสมอ ภาคทางสังคม เพื่อหาแนวทางในการเยียวยา ดูแลจิตใจจากเพื่อนที่ผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายมาแล้ว จานวน 40 ราย ในการประชุม ทงหมด 5 ครง 16
2.1.3 โครงการศิลปะบาบัด โครงการนเปนโครงการทบานพกฉกเฉนไดนาศลปะมาชวยบาบดฟนฟเยยวยาจตใจ ใหกบผหญงและเดกทประสบปญหา ความรนแรง ถกลวงละเมดทางเพศ ทองไมพรอมและมปญหาทางสภาพจตใจ ซมเศรา มความคดทารายตวเอง กจกรรมนจะชวย ใหผหญงทเพงเขามารบความชวยเหลอทบานพกไดมการปรบตวเพอทจะใชชวตไดอยางมความสข ซึ่ง คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบาบัด จัดกิจกรรมศิลปะบาบัดแนวมนุษย์ปรัชญา ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งผู้เข้ารับ การบาบัด คือ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ผู้หญิงประสบปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบาบัดฟนฟเยยวยา พัฒนาร่างกายจิตใจให้กลับมาสู่ความสมดุลในชีวิต และสามารถดาเนินชีวิตอย่างปกติสุข จัดกิจกรรมเป็นรายบุคคล จานวน 15 ราย รวม 155 ครง และจดกจกรรมแบบกลมกบสมาชกทองวยรนและกลมเสยง จานวน 140 ราย รวม 7 ครง 17
2.2 การใหบรการดานการเสรมสรางการเรยนรและประสบการณชวต 2.2.1 สาหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จดกจกรรมเตรยมความพรอมดานรางกาย จตใจ อารมณ สงคม และสตปญญา รวมทงการฝกสมาธ การฝกวายนา การเลา นิทาน ศิลปะและดนตรีบาบัดทุกวันจันทร์ วนอาทตยโดยครพเลยงบานเดก *นกเรยนระดบชนมธยมศกษาตอนปลายเกรด10 เกรด12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 1 คน จัดกิจกรรมเล่านิทาน ระบายสี ให้กับสมาชิกบ้านเด็ก จานวน 8 คน เมื่อวันที่ 23 24 มีนาคม 2564 *กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยบริษัทวัตสันต์ ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน สมาชิกบ้านเด็กและเจ้าหน้าที่ เมื่อ วันที่ 22 ธ.ค.64 เนื่องจากช่วงปี 2564 เป็นช่วงแพร่ระบาดของโควิค 19 เพอเปนการปองกนการรบเชอ บานพกฉกเฉนจงไมไดเปดรบการจด กิจกรรมจากบุคคลภายนอก 18
2.2.2 สำหรบสมำชกเยำวชนและสมำชกททองเมอไมพรอม/แมวยรน กิจกรรมด้ำนกำรศึกษำและทักษะชีวิต สมาชิกที่เป็นเด็กและเยาวชนที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตดอนเมือง โรงเรียนบารุงรวิวรรณวิทยา เขต ดอนเมอง กรงเทพฯ รวม 2 ราย ชนประถมศกษา จานวน 1 ราย ชนมธยมศกษาตอนตน จานวน 1 ราย *ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับสตรีและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง วิทยากร โดย คณสมชาต ทาแกง และ คณปฏญญา สรวงศ มผหญงและเยาวชน เขารวม จานวน 20 รายตอครง เมอ 24 ม ค /13 ก.พ./14มี.ค/16 พ.ค./3 ก.ค./27 พ.ย.และ18 ธ.ค.64 การวางแผนคุมกาเนิด โดยวิธี ฝังแคปซูล เป็นระยะเวลา 3 5 ปี จานวน 7 ราย ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ และโรงพยาบาลวชิระฯ • ทาหมัน จานวน 7 ราย ที่โรงพยาบาลภูมิพลฯ/โรงพยาบาลวชิระฯและโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี *ฝึกทักษะด้านอาชีพ เชน ฝกทานาพรกกากหม ขนมบวลอยสามสมะพราวออน ฝกทาขนมสาคไสหม ขนม กลวยแขกและมนทอด ฝกปกผาดวยมอ มผหญงและเยาวชน เขารวม จานวน 20 รายตอครง วนท9 ม ค / 19 ม ค / 22 พ.ค.และ 12ธ.ค. 64 19
สำหรบสมำชกและเยำวชนทประสบปญหำควำมรนแรงทกรปแบบ *ให้คาปรึกษาเฉพาะราย โดยนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ ประจาบ้านพักฉุกเฉิน *จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่น เยาวชนและสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน หัวข้อ”โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” วิทยากร โดย คุณสมชาติ ทาแกงและคณะ จากสภากาชาดไทย *ฝึกทักษะด้านอาชีพ เช่น หลักสูตรขนมอาหาร หลักสูตรปักผ้าด้วยมือ *กิจกรรมเสริมพลังอานาจ กิจกรรมดูวีดีโอ เช่น โฆษณาคอลเกต “ยิ้มสู้” หรือ นิค วูจิชิค อย่ายอมแพ้ เพื่อเสริมสร้างแรง บันดาลใจ เดินต่อ /การถ่ายภาพ ที่สะท้อนชีวิต (Photo Voice)/สร้างชีวิตแนวบวก (Positive Thinking) *จัดกิจกรรมGroup Support แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผ่านประสบการณ์ วิทยากร: คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อานวยการ มลนธสงเสรมความเสมอภาคทางสงคม และคณะ จานวน 5 ครง *กจกรรมศาสนบาบด ฝกนงสมาธและฟงธรรมะโดย คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลินิก บ้านพักฉุกเฉิน ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 16.45 น. โครงกำรแมและวยรน โครงกำร เพมตนทนชวตแมวยรน กรณแมวยรนทประสบปญหาทองไมพรอม บานพกฉกเฉนไดจดโครงการเพมตนทนชวตใหกบแมวยรนโดยมวตถประสงค สาคัญ คือ มุ่งลดอัตราการส่งลูกสู่สถานสงเคราะห์ เน้นการสร้างสายสัมพันธ์แม่และลูกในช่วงระหว่างรอคลอด ให้การสนับสนุน การศกษาตอจนจบชนมธยมศกษาตอนปลาย จดกจกรรมใหความรเรองสทธอนามยเจรญพนธ การบาบดดานอารมณอยางรอบดาน อก ทงมเงนสะสมใหเพอเปนตนทนชวตแมวยรน เมอพนจากบานพกฉกฉนและกลบสครอบครว ในป 2564 มเดกและเยาวชนทองเมอไม่ พรอม เปนแมลก 4 ค ซงในจานวนแมวยรนทงหมดมเพยง 1 ราย ตดสนใจยกบตรใหกบมลนธมตรมวลเดก นอกนนเลยงลกเอง กรณีจบกำรศึกษำ ส่งกลับคืนครอบครัว ในปี2564 คือ 1 กรณนองอม (นามสมมต) อาย 18 ป บดามารดาแยกทางกนตงแตนองอม อาย 3 ขวบ หลงพอแมแยกทางนองอม จึงได้อาศัยอยู่กับ ปู่ ยา ทตางจงหวด สวนมารดามาทางานทจงหวดปทมธาน เมอนองอมเรยนจบชนป 6 มารดาไปรบมาอย ดวยและไดเขาเรยนจนจบชนม.3 จากนนมารดาไดมครอบครวใหม ชวงเรยนชนม.2 บดาเลยงไดแอบเขาหองนอนแลวบงคบ ขมขนกระทาชาเรา ขไมใหบอกใครไมงนจะฆาใหตาย เหตการณเกดขนหลายครงจนตงครรภในชวงกาลงเรยนชนม 4 ตอมามารดาทราบเรองจงพาไปแจงความและตดสนใจใหยตการตงครรภ หลงจากนนจงไดพานองอมมาขอรบความ ชวยเหลอทบานพกฉกเฉน ทางบานพกฯไดสงนองอมเขาศกษาตอชนม.4 ในภาคปกต 20
ปจจบนนองอมไดจบการศกษาชนม 6และไดกลบไปใชชวตอยกบครอบครวมารดาเปนทเรยบรอยแลวสวนการศกษาตอไดขอ หยุดไว้ก่อน 1 ปี เพื่อทางานเก็บเงินไว้เป็นค่าเล่าเรียนและได้ช่วยค่าใช้จ่ายของมารดาด้วย 2. กรณนองใหม (นามสมมต) วยรนอาย 15 ป ในชวงเรยนชนม.1 ถกผชายอาย 40 ป ทเปนผดแลระบบคอมพวเตอร ในโบสถทนองใหมและครอบครวไปปฏบตกจทางศาสนาขมขน นอกจากนนวนทมารดาของนองใหมดมเหลาเมาจนหลบ ไปน้องใหม่ก็ถูกพ่อของเพื่อนข่มขืนอีก จนมารดาได้สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกจึงได้สอบถามและพาไปตรวจที่รพ. ตารวจและพบวานองใหมกาลงตงครรภ จงพาไปแจงความและตดสนใจใหยตการตงครรภและสงนองใหมมาอยในความ ดแลของบานพกฉกเฉน ทางบานพกฯไดสงนองใหมเขาศกษาตอในระดบชนม 1 ในภาคปกต ปัจจุบันนองใหมไดจบการศกษาชนม 3 และไดกลบไปใชชวตอยกบครอบครวและจะเขาศกษาตอในระดบชนมธยมศกษา ตอนปลาย 2.3 กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกฎหมำย ได้จัดทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม มูลนิธิ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร.พ.ตารวจ ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมฯลฯและบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อระดมความคิดหาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก ดานคดความรนแรงทางเพศรวม 8 ครง จานวน 5 ราย กระบวนการยตธรรม นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักฉุกเฉินพร้อมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 จากกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว มาพูดคุยทาบันทึกข้อตกลงเพื่อนาเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ กรณีมารดาอายุ 42 ปี เปนหนนอกระบบและถก เจาหนตามลาจาเปนตองหาทอยทปลอดภยใหกบลกสาววย 4 ขวบ เมอวนท 2 เม ย 64 ชั้นศาล นกสงคมสงเคราะหนาผปกครองและเดกอาย 18 ป ถกบดาเลยงอาย 40 ป ขมขนกระทาชาเรา ไปไกลเกลยประนประนอม เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง ที่ศาลจังหวัดธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 นกสงคมสงเคราะหนาผปกครองและเดก อาย 18 ป ถกบดาเลยงอาย 40 ป ขมขนกระทาชาเรา ไปสบพยานทศาลจงหวดธญบร จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64 ผลการดาเนินคดีทางเพศ *กรณี คดีข่มขืนกระทาชาเรา :น.ส.อัม (นามสมสมุติ)อายุ 16 ปี ถูกบิดาเลี้ยงอายุ 40 ปี ข่มขืนกระทาชาเรา จนตั้งครรภ์ เหตุเกิด หลายท้องที่ด้วยกัน (ท้องที่สน.คลองตัน/สน.คันนายาวและสภ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ) ศาลจังหวัดพระโขนง พิพากษาว่าจาเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา278 พิพากษาจาคุก 4 ปี จาเลยให้การรับ สารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจาคุก 2 ปี 21
กำรติดตำมผลและกำรเยี่ยมบ้ำน หลังจากบ้านพักฉุกเฉินได้ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาจนสามารถออกไปดาเนินชีวิตภายนอกแล้ว นักสังคม สงเคราะห ยงไดตดตามผลและเยยมบานผใชบรการ โดยการโทรศพท ลงพนทเยยมบานในพนทกรงเทพฯ บานเชายานดอนเมองและ ศนยเบญจธรรม เพอประเมนครอบครว จานวน 3 ราย รวม 3 ครง เยยมบานแถวมนบร เพอประเมนครอบครว จานวน 2 ราย รวม 1 ครงโดยผาน VDO Call บานเชาแถวสขมวท เพอสงวยรนกลบสครอบครว จานวน 1 ราย รวม 1 ครง เยยมบานแมเลยงเดยว/ครอบครว แถวตลาดยอดและบางลาพ จานวน 5 ราย ( 2 ครอบครว ) จานวน 1 ครง บ้านย่านบางนาเพื่อประเมินครอบครัว จานวน 1 ราย รวม 1 ครง และในช่วงสถานการณ์โควิค 19 ไดลงพนทเยยมบานยานจตจกรและลาดพราว เพอมอบสงของวสดสนเปลองครอบครว เปราะบาง จานวน 2 ครอบครัว (7 ราย) เป็นจานวน2 ครง โดยมีผู้บริจาค : คณศกดสทธ พรพรณโรจน มอบเงนบรจาคใหครอบครว เปราะบาง จานวน 6,800. บาท ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ เพื่อ ประเมนครอบครว จานวน 3 ราย รวม 2 ครง ประสานงานกบเจาหนาทบานพกเดกและครอบครวจงหวดศรสะเกษ เพอประเมน ครอบครวและใหการสนบสนนเงนสงเคราะหครอบครวเปราะบาง จานวน 2 ราย รวม 1 ครง และบานพกเดกและครอบครวจงหวด ปทมธาน จานวน 1 ราย รวม 1 ครง ซงทงหมดเปนกรณทตองการ การดแลเพอใหสามารถกลบคนสครอบครวเทาททาได 22 รำยชอผทรงคณวฒ และวทยำกรทใหควำมกรณำและจดกจกรรมใหบำนพกฉกเฉน 1. ศ.เกียรติคุณพญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 2. คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อานวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 3. คุณสมชาติ ทาแกง ชมรมเพื่อนวันพุธ สภากาชาดไทย นักศึกษำฝึกปฏิบัติงำนและอำสำสมัคร สถำบันกำรศึกษำ จำนวน(คน) ระยะเวลำ นักศึกษำสำขำจิตวิทยำพัฒนำกำร ภำควิชำจิตวิทยำคณะ สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2 วันที่8ธ.ค.63 26มี.ค.64 หมายเหตุ เนื่องจากมีการแพร่ระบาด ของ โรค COVID 19 ทางมหาวิทยาลัยได้เรียกนักศึกษากลับเมื่อวันที่ 11 ม.ค.64 นักเรียนโรงเรียนสำธิต แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอน ปลำย เกรด10-เกรด12 1 วันที่ 23 24 มี.ค.และวันที่26 27เม.ย.64 นักศึกษำพยำบำลมหำวิทยำลัยรังสิต (สขภำพจต+จตเวช) 8 วันที่19 23 เม.ย.64 นกศกษำระดบชนปรญญำเอก หลกสตรปรชญำดษฎ บัณฑิต สำขำสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง 1 วันที่ 9 26 เม.ย.64 และวันที่ 13พ.ย. 18 ธ.ค.64 นักศึกษำคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 2 วันที่ 9 มิ.ย. 23 ก.ค.64
ศนยกำรศกษำและฝกอำช ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพเป็นอีกส่วนหนึ่งของการให้บริการของสมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรีฯ โดยมุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้างทักษะสาหรับการนาไปประกอบอาชีพ โดยมี กลมเปาหมาย คอ ผประสบปญหาทมาขอความชวยเหลอจากบานพกฉกเฉน ผดอยโอกาส รวมทง ประชาชนผสนใจโดยทวไป สาหรบการศกษานน จดการศกษานอกระบบสายสามญ วธเรยนแบบพบกลม (กศน )ทง ระดับประถม มธยมปลาย เพอใหความรขนพนฐานภาคบงคบตามพระราชบญญต การศกษาเปนสาคญ รวมทงการศกษาตามอธยาศย เสรมการเรยนร และ เพมพนความรผาน ห้องสมุด 23
กจกรรมของศนยการศกษาและฝกอาชพ แยกไดตามโครงการทสาคญดงน 1.จัดกำรศึกษำนอกระบบสำยอำชีพ ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดกิจกรรมด้านฝึกอาชีพ ซงเปนการเพมทางเลอกการสรางรายไดใหแกบคคลทวไปและสมาชกบานพกฉกเฉน โดยมหลกสตร ศิลปะประดิษฐ์ ดอกไม้ ประดษฐจากผา ขนมอบ นวดแผนไทย นวดฝาเทา ปกผาดวยมอ ชางตดเสอผาสตร ชางดดผมและเสรมสวย ชางตดผมชาย 1.1 กำรจดฝกอบรมวชำชพใหแกบคคลทวไปและสมำชกบำนพกฉกเฉน ฝายการศกษาและฝกอาชพ จดกจกรรมการศกษานอกระบบ สายอาชพ หลกสตรวชาชพระยะสน เปดอบรมตงแต 24 100 ชวโมง จานวน 2 หลักสูตร จานวนกลุ่ม 4 กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 35 คน • สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน คน • บุคคลภายนอก 35 คน • หญิง 35 คน ชาย คน ท วิชา จานวน กลุ่ม จานวน ผเขารบการอบรม รวมหญิงชาย จานวนผ ผ่านการอบรมรวมหญิงชาย ทั่วไป บ้านพัก ทั่วไป บ้านพัก 1 ช่างตัดเสื้อสตรี 30 ชม. 3 26 26 26 24 24 24 2 ขนมอบ 24 ชม. 1 9 9 9 8 8 8 รวม 4 35 35 35 32 32 32 24
บรกำรชมชน หลักสูตรช่างตัดผมชาย ให้บริการตัดผมฟรี ตามชุมชน ในเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตบางเขน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี วัน/เดือน/ปี สถานท นักเรียน ฝึกอาชีพ ผมารบบรการ รวม หญิง ชาย 7 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านพฤกษา 13 11 49 49 7 มีนาคม 2564 บ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว 10 48 48 14 มีนาคม 2564 บ้านเอื้ออาทรสายไหม 11 49 49 รวม 32 146 146 1.2 จำหน่ำยผลิตภัณฑ์นอกสถำนที่ ปี 2564 ไม่มีออกจาหน่ายผลิตภัณฑ์นอกสถานที่เนื่องจาดโรคโควิด 19 2. สรปกำรอบรมวชำชพระยะสน (กลมสนใจ) (กจกรรมเสรมรำยไดสมำชกบำนพกฉกเฉน) เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ได้จัดกิจกรรมด้านหลักสูตร วชาชพระยะสนตามกลมสนใจ เชน ดอกไมประดษฐ ศลปประดษฐ ปกผาดวยมอ งานเยบผา ผลตภณฑทผลต ไดในป 2564 มดงน 2.1 งำนดอกไม้ประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ชอผลตภณฑ จานวน หน่วยนับ ดอกบัวเผื่อน กระถาง 5 กระถาง ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกบัวสัตตบงกช ใหญ่ 4 แจกัน ดอกกุหลาบ ช่อใบ ผ้าใยบัว 8 ช่อ ดอกกล้วยไม้ช้างกระ ผ้าใยบัว 1 แจกัน 25
ชอผลตภณฑจานวนหน่วยนับ กระเป๋าหูรูด กลาง 21 ใบ ซองทิชชู 60 ใบ ผ้าเช็ดหน้า 48 ผืน กระเป๋าหูรูด ใหญ่ 20 ใบ ปลอกหมอนอิง 20 ใบ 2.3 งานเย็บผ้า ชอผลตภณฑ จานวน หน่วยนับ กระเป๋าหูรูด ใหญ่ กระเป๋าหูรูด เล็ก 208 ใบ ผ้าเช็ดปาก กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ผ้าลูกไม้ กระเป๋าใส่สตางค์ ผ้าลูกไม้ กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ผ้าไหม กระเป๋าผ้ายีนส์ หูไม้ กระเป๋าสะพายใหญ่ กระเป๋าใส่ดินสอ 26
3. กำรศกษำนอกระบบสำยสำมญ (กศน.) แบบพบกลม พบกลมวนอำทตยและวนพธ เวลำ 09.00 12.00 น. ภาคเรียนที่ 1 / 2564 จานวนนักศึกษา 42 คน (เรียนออนไลน์ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19) ภาคเรยนท ระดบชน แยกเป็น หญิง ชาย รวม บุคคลทั่วไป สมาชิก EH ประถม 5 4 1 5 1 / 2564 มัธยมต้น 12 4 8 12 มัธยมปลาย 25 12 13 25 รวม422022 42 ภาคเรียนที่ 2 / 2564 จานวนนักศึกษา 33 คน (เรียนออนไลน์ เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด 19) ภาคเรยนท ระดบชน แยกเป็น หญิง ชาย รวม บุคคลทั่วไป สมาชิก EH ประถม 5 4 1 5 2 / 2564 มัธยมต้น 11 4 7 11 มัธยมปลาย 17 6 11 17 รวม 33 14 19 33 งำนอื่นๆ • ประสานงานบริษัทคิงเพาเวอร์ จากัด โดยบริษัทคิงเพาเวอร์ มีความประสงค์ให้สมาคมฯ ทาดอกกุหลาบส่งจาหน่าย (แทน โครงการสวนจิตรลดา ที่ยกเลิกการส่งจาหน่าย) และได้ทดลองทาดอกกุหลาบจากผ้าไหมเรยอง (กาลังดาเนินการ) และจัดหา วสดอปกรณ เนองจากวสดในการประดษฐดอกไมประดษฐ มราคาสงขน จาเปนตองปรบราคาขายใหมใหเหมาะสม และ เสนอบริษัทคิงเพาเวอร์ • ประสานงานบริษัทไทยวาโก้จากัด บริจาควัสดุงานผ้า • ชวยงานการบรหารจดการสงของบรจาค วนจนทร ศุกร์ เวลา 15.00 16.00 น และวันอังคาร เวลา 09.00 16.30 น • คัด แยก ผ้าและวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับบริจาคมา (จากมูลนิธิสายใจไทย และบริษัทไทยวาโก้) คัด แยก เพื่อไว้ใช้ในงานกิจกรรม สมาชิก ส่วน/ฝ่าย อื่นๆ นาไปใช้ประโยชน์ • รับดอกไม้ประดิษฐ์ คืนมาจากบริษัทคิงเพาเวอร์ (ปรบปรงพนทรานคาทสนามบน และสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19) นามาปรับ แกไข ใหมสภาพดเพอเตรยมไวจดสงในครงตอไป 27
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมฯ มุ่งให้ความรู้กับเยาวชนโดยผ่านกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนพัฒนา ศักยภาพความเป็นผู้นาที่ดีมีทัศนคติที่ถูกต้อง เหมาะสม เคารพในความเสมอภาค และศกดศรความเปนมนษยท เทาเทยมกนทงหญงและชาย ปลกจตสานกรบผดชอบ ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อให้ดาเนินชีวิตได้ อย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุข การเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยผานกจกรรมและสอการเรยนรทคดสรรกลนกรองแลววาสอดคลองกบความสนใจของวยรน งำนพัฒนำเยำวชน 28
งำนพัฒนำเยำวชน านพฒนาเยาวชนทไดดาเนนงานมาโดยตลอดนนมงเนนในการสรางแกนนา เยาวชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนๆ และช่วยคุณครูดูแลรุ่นน้องในโรงเรียน ด้วยการสร้างและปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Mindset) จนนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อไป โดยอาศัยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการ คลอนเพอใหเกดประโยชนสงสด ฉะนนวธการดาเนนงานจงมความจาเปนท จะต้องไปจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนแกนนาตามโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีความ จ และจากนน จงใหแกนนาไปขยายผลตอสเพอน ๆ และรนนองตอไป ยนแกนนาอยทงหมด 13 โรงเรยน ไดแก 1 โรงเรียนวัดปากบ่อ สานักงานเขตสวนหลวง 2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สานักงานเขตบางกะปิ 3 โรงเรยนกงเพชร สานักงาเขตราชเทวี 4 โรงเรียนวัดลาดพร้าว สานักงานเขตลาดพร้าว 5 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สานักงานเขตดินแดง 6 โรงเรียนวัดสะแกงาม สานักงานเขตบางขุนเทียน 7 โรงเรียนประชาราษฎร์บาเพ็ญ สานักงานเขตห้วยขวาง 8 โรงเรยนวดโพธทอง (ขวญโรจนราษฎรรงสฤษฏ) สานักงานเขตจอมทอง 9 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศิลาภิรัตอุปถัมภ์) สานักงานเขตลาดกระบัง 10 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) สานักงานเขตคลองสามวา 11 โรงเรยนบางชน (ปลมวทยานสรณ) สานักงานเขตคลองสามวา 12 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ (บุญมีอนุกูล ) สานักงานเขตคลองสามวา 13 โรงเรียนคลองใหม่ เมืองสมุทรปราการ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2557 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการอบรมแล้ว ราว 6,000 คน ดวยสถานการณ การระบาดของเชอไวรส โควด 19 ในป พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมามีความรุนแรงมาก งานพัฒนาเยาวชนจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมใด ๆ กับ เยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายแกนนาเยาวชนได้เลย ทาได้แต่เพียงการประชุม on line กบเครอขายครเพอนใจวยทน เพอวางแผนการดาเนนงานในชวงการระบาดของเชอ ไวรัส โควิด 19 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ซึ่งมีมติว่าต้องการให้ เจ้าหน้าที่งาน พัฒนาเยาวชนจัดการสอนแบบ on line แต่สุดท้ายหลังจากที่คุณครูแต่ละท่านกลับไป ถามนักเรียนแกนนา กลับได้รับคาตอบว่าไม่ต้องการทากิจกรรมผ่าน on line แต่อยาก ให้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนมากกว่า จึงทาให้ต้องหยุดเพื่อรอสถานการณ์การระบาด ของเชอโควด 19 ลดลงกอน จงจะเรมจดกจกรรมดงเดมได 29
30 งำนเสริมสร้ำงควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย สถำบันวิจัยบทบำทหญิงชำยและกำรพัฒนำ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินการโดยมิได้หวัง ผลกาไร กอตงขนในวนสหประชาชาต 24 ตลาคม 2533 โดยไดรบการสนบสนนในเบองตนจากกองทน พัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) การดาเนนงานของสถาบนฯนน เปนกจกรรมหนงของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมุ่งเน้นการวิจัยนโยบายที่มี ผลกระทบต่อสตรีในวงกว้าง และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วน ร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจ อันจะนาไปสู่ความเสมอ ภาคระหว่างหญิงชายในสังคม วตถประสงค 1. เพื่อดาเนินการวิจัยนโยบายเชิงปฏิบัติการ และรณรงค์ในระดับนโยบายที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง สถานภาพของสตร รวมทงลดความเหลอมลาระหวางหญงและชายทปรากฏในกฎหมาย ระเบยบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการขยายฐานการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านการเมือง 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกับชายในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ 4. เพอสรางภาพลกษณในเชงบวกสาหรบสตรอนจะสงผลใหมการปรบเปลยนนโยบายทเออตอ การแกปญหาของสตรไดอยางเหมาะสมขน เพอขยายฐานและเผยแพรองคความรเกยวกบมตหญง ชายและการพัฒนา

https://sites.google.com/apsw thailand.org/police patcharee/home

https://sites.google.com/apsw thailand.org/manassanan/home

https://sites.google.com/apsw thailand.org/natnan humanright/home

สถำบันวิจัยบทบำทหญิงชำยและกำรพัฒนำ ในป 2564 สถาบนวจยบทบาทหญงชายและการพฒนา ไดดาเนนงานทเออตอการเสรมสรางศกยภาพของผหญง และความ เสมอภาคระหวางหญงชายดงน สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดทาโครงการ จาก International Republican Institute (IRI จดกจกรรมเวทเสวนา จานวน 6 ครง ดงน • ผานระบบออนไลน จานวน 3 ครง • เสวนารูปแบบ Hybrid จานวน 2 ครง • รปแบบเวทเสวนา จานวน 1 ครง มผเขารวมประชมทงสน 353 คน ผหญง 196 คน ผชาย 117 คน LGBT 5 คน ไม่ระบุเพศ 35 คน (เข้าร่วมผ่าน Zoom) แยกเป็น •สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร/ผู้ช่วย จานวน 38 คน •สมาชิกวุฒิสภา/ผู้ช่วย จานวน 3 คน •ราชการ/นกการเมองทองถน
•ไม่ระบุองค์กร
ติดตำมเนื้อหำกำรเสวนำได้ที่
31
จานวน 85 คน •ภาคประชาสังคม/ธุรกิจเอกชน จานวน 215 คน •สื่อมวลชน จานวน 5 คน
จานวน 7 คน
Link
https://sites.google.com/apsw thailand.org/patcharee/home
1.1 โครงกำร Capacity Building for Women MPs and Assistants through Citizen-centered Workshop and Study Tour สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการกิจการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร และ คณะทางาน ขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า (301 องค์กร) จัดเวทีเสวนา หาทางออก เพื่ออนำคตที่เป็นธรรม และยั่งยืน ต้องให้ “เด็กชนะ” ขน ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุมออร์คิด 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทุกภาคส่วน รัฐบาล การเมือง เอกชน องค์กรภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ร่วมกันหาทางออกอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลาบาก อันเป็นผลกระทบซ้าเติมจากการ สถานการณ์ระบาดและนโยบายการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 2) เพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลพิจารณาการมีมาตรการดูแลเด็กเล็ก 0 6 ขวบ ทุกคนอย่างเสมอภาค สร้างอนาคตที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้เด็ก ครอบครัว และสังคม ด้วยการออกนโยบาย สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า 600 บาท/คน/เดือน มีผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom และ Facebook Live จานวน 60 คน เด็กชนะ เด็กชนะ เด็กชนะ เด็กชนะ 1.2 โครงกำร Increasing Women’s Political Participation and Governing Capacity through Citizen Centered Governance Workshops ไดจดกจกรรมตาง ๆ ดงน 1.2.1สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ อนุกรรมการด้านเครือข่าย และการมีส่วนร่วม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) คณะทางานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า จัดการเสวนาหาทางออก สทธมนษยชน-วิกฤติโค วิด 19 : สิทธิ หน้ำที่ บทบำทของรัฐบำล รัฐสภำ องค์กรอิสระ สื่อ และรำษฎร ผ่าน Application Zoom ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ระบขอทาทายและขอเสนอบนพนฐานสทธมนษยชน กฎหมายรฐธรรมนญและกตการะหวางประเทศ เพอบรรเทา ความเดือดร้อนและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID 19 โดยเฉพาะต่อกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทาง สังคม 32
2) รวบรวมข้อเสนอแนะบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนต่อระบบบริการสาธารณสุข การป้องกัน การควบคุม การ เฝ้าระวัง การรักษาพยาบาล และการติดตาม ฟื้นฟูสุขภาพผู้หายป่วยจากการติดเชื้อ COVID 19 ให้สอดคล้องกับหลักการ เคารพศกดศรความเปนมนษย สทธเสรภาพของปวงชนชาวไทย หนาทและแนวนโยบายของรฐ ตามรฐธรรมนญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ 3) รับฟังข้อเสนอแนะการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมอันเกิดจากผลพวงของวิกฤติโควิด 19 ในระยะกลางและระยะยาว เพื่อคืนความปกติสุข สร้างสังคมที่เท่าเทียม เคารพสิทธิของทุกคน และให้คุณค่ากับมนุษย์ มากขึ้น โดยเฉพาะคนในกลุ่มเปราะบาง มีผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom และ Facebook Live จานวน 48 คน ผู้หญิง 36 คน ผู้ชาย 9 คน LGBT 3 คน 33
1.2.2 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับชมรมรัฐสภา สตรีไทย คณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชน สตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร สมาคมบัณฑิต สตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ สมาคมสิทธิเสรีของประชาชน (สสส.) สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ ยุติธรรม (สป.ยธ.) ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) จัดเวทีเสวนา “ผหญงยาตรา...ปฏรปตารวจ” ผ่าน Application Zoom ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ 1) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียจากทุกกลุ่มใน สังคมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ระบุข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะต่อ ร่าง พ.ร.บ. ตารวจแห่งชาติ ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 2) เปิดให้ผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาการปฏิรูปตารวจ และร่าง พ.ร.บ. ตารวจแห่งชาติได้รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง รอบด้าน ครอบคลุม รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหาร องค์กรที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 3) เปิดให้ผู้หญิงและทุกเพศสภาพ ทั้งที่เป็นนักรัฐสภา องค์กรภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน เสริมพลังซึ่งกันและกัน และผลักดันประเด็นความต้องการ ของตนเข้าสู่กระแสหลักการปฏิรูปตารวจ มีผู้เข้าร่วมผ่าน Zoom และ Facebook Live จานวน 51 คน ผู้หญิง 26 คน ผู้ชาย 15 คน LGBT 1 คน ไม่ระบุเพศ 9 คน 1.2.3 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับนิธิเพื่อ การพฒนาทยงยน องคกรชมชนคนตราด และเครอขายผหญงไทย ๗๗ จัดเวทีเสวนาหาทางออกเชิงนโยบาย “หยุด โลกร้อนด้วยสิทธิและทางเลือกของชุมชน” ในวนเสารท 20 พฤศจกายน 2564 ณ หองประชมตราด ซต ฮอลล โรงแรม ตราด ซต โฮเทล จงหวดตราด โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และ ข้อเสนอแนะระหว่างนักนิติบัญญัติ นักการเมือง นักนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคนในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) เพอใหเกดการมสวนรวมของชมชนในการสรางนโยบายดานทรพยากรสงแวดลอม พลังงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการลดโลกร้อน 3) เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายของกลุ่มที่ทางานด้านการพัฒนาที่ ยงยน เครอขายพลงสตรทงในเมองและชนบท รวมถงนกรฐสภา เพอรวมมอในการผลกดนประเดนการหยดโลกรอน ร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมจานวน 53 คน ผู้หญิง 21 คน ผู้ชาย 25 คน ไม่ระบุเพศ 7 คน โดยเข้าร่วมในห้องประชุม 46 คน เข้า ร่วมผ่าน Zoom และ Facebook Live จานวน 7 คน 34
1.2.4 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความ หลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ จัดเวทีเสวนา เรื่อง “กฎหมายการค้าประเวณี : แก้ไขหรือยกเลิก?” ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องนันทา โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ 1) เพื่อนาเสนอประเด็นปัญหาของการบังคับใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 2) เพื่อนาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 3) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางแก้ไขปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ มีผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา จานวน 51 คน ผู้หญิง 34 คน ผู้ชาย 17 คน 1.2.5 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)และดวยการสนบสนนของส ส ผองศร แซจง กรรมาธการการทดน ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม สภาผแทนราษฎร ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาหาทางออกเชิงนโยบาย “ทดนคอตนทนลดความเหลอมลา” ขน ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง ประชมซงฮ โรงแรมแกลเลอร ดไซน อ เมองศรสะเกษ จ ศรสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้มีเวทีการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะระหว่างนักนิติบัญญัติ นักการเมือง นักนโยบาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคนในชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบจากปัญหาการถือครองและจัดการที่ดิน 2) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่ได้เคยต่อสู้ เคลื่อนไหวและ ร้องเรียนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการถือครองและจัดการที่ดิน ในการหาทางออกเชิงนโยบายและในเชิงพื้นที่ 3) เพื่อให้เกิดการขยาย เครือข่ายของกลุ่มที่ทางานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เครือข่ายภาคพลเมือง เครือข่ายสตรีทั้งในเมืองและชนบท รวมถึงนักรัฐสภาเพื่อ ร่วมมือกันลดความเหลื่อมล้าและความขัดแย้งในสังคม มีผู้เข้าร่วมจานวน 90 คน ผู้หญิง 29 คน ผู้ชาย 46 คน ไม่ระบุเพศ 15 คน โดยเข้าร่วมในห้องประชุม 75 คน เข้าร่วมผ่าน Zoom และ Facebook Live จานวน 15 คน 35
2.ผลิตสื่อSocialMedeaเพื่อเป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลงำนและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรด้ำนGender ช่องทางสื่อที่ใช้  Facebook page: สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  Facebook page : Gender Talk  Facebook page : Gender Equality ในปี 2564 ได้ผลิตรายการ Gender Talk จานวน 28 ตอน โดยมผเขาชมรายการจากทง 2 เพจ ดงน ตำรำงสรปยอด Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views 29.2k 2.1k 385 596 60.4k Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views เสำร์ที่ 22 พฤษภำคม 2564 “ชวนคยหลงด K-Drama กระแสดี "18 Again" 540 32 17 7 966 เสำร์ที่ 29 พฤษภำคม 2564 “มองผลกระทบ COVID-19 Gender Lens” 1.7K 296 14 64 3.7k เสำรท 5 มถนำยน 2564 “เพศสภำพ อำนำจ และตัวตน ของ เส้นผม” 1.5k 43 10 14 2K 36
Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views เสำรท 19 มถนำยน 2564 เดินหมำก “งบประมำณ” กนอยำงไร...ในยำมคนไทยโดนรกฆำต ! 971 74 14 27 2.5k เสำรท 26 มถนำยน 2564 “ควำมเสมอภำค หญิงชำย เกิด โต สกงอม จำกตนธำรประชำธปไตย 2475” 699 40 9 9 2.5k เสำร์ที่ 3 กรกฎำคม 2564 “ฝ่ำกี่ด่ำน ... กว่ำจะได้เป็น ส.ส. หญิง” 683 51 26 8 2.7K เสำร์ที่ 10 กรกฎำคม 2564 “ปรำกฏกำรณ์ ติ่ง K-POP ทั้ง ภำพยนตรและดนตรอำนำจละมน จำกสื่อบันเทิง” 870 36 2 12 1.7k เสำร์ที่ 17 กรกฎำคม 2564 “ผลัดใบเก่ำ ผลิยอดใหม่ ควำมในใจ กสม.” 552 42 7 7 2.2K 37
Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views เสำร์ที่ 24 กรกฎำคม 2546 “สหำยผเฒำ... เลำควำมหลง” ตอนที่ 1 1.3k 124 52 19 10.1K เสำร์ที่ 31 กรกฎำคม 2564 "สหำยผเฒำ...เลำควำมหลง" ตอนที่ 2 982 154 39 20 8K เสำร์ที่ 7 สิงหำคม 2564 “ศิลปะ เปลี่ยน-ฟื้น-คืน...ชีวิต” 804 65 7 19 290 เสำร์ที่ 14 สิงหำคม 2564 “เพศสภำพ Gender Identities' เรื่องร้อนๆ ของโอลิมปิก 2020” 1.4k 57 8 21 2.3k เสำร์ที่ 21 สิงหำคม 2564 “สงครำมและสันติภำพกับชะตำ กรรม และบทบำทของผหญง 1.7k 86 4 28 2.7K 38
Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views ศกรท 27 สงหาคม 2564 “สิทธิมนุษยชน วิกฤติโควิด 19 : สิทธิ บทบาทของรัฐสภา องคกรอสระสอและราษฎร” 1.7k 56 11 20 3.7k เสารท4กนยายน2564 "ไปชุมนุมตามสิทธิ ไปควบคุม ตามหนาท" 1.2K 36 17 17 331 เสารท 11 กนยายน 2564 “พลิก (ทุก) ภาพ...ตารวจหญิง” 285 25 11 12 459 อาทตยท 19 กนยายน 2564 "เลยงลก ทางานบ้าน...ในสังคม ชายเป็นใหญ่” 2.3k 73 14 21 743 เสารท 25 กนยายน 2564 "ผหญงเปลยนโลก ในเวท เลอกตง อบต " 4.6k 222 27 21 2.9k 39
Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views พธท 29 กนยายน 2564 “ผหญงยาตรา...ปฏรปตารวจ” 1.1K 115 6 85 3.1K เสารท 9 ตลาคม 2564 “วาระผหญงตองส เลอกตง อบต.” 2.3k 31 7 12 1.2k เสารท 16 ตลาคม 2564 “ภัยโควิดจะจากไป...แต่ภัย คารบอนยงอย” 625 52 8 14 1.3k เสารท 23 ตลาคม 2564 “จุดยืน ท่าทีของไทยและสากล หยดโลกรอนท1.5องศา” 620 46 3 11 1.3k เสารท30ตลาคม2564 “วนนตองพดเรอง “เพศ” 763 56 2 17 1.3k 40
Activities Reach #of Like #Comments #Of Share #Story Views เสำร์ที่ 6 พฤศจิกำยน 2564 “เมื่อคนรัก คนร้ำย เป็นคน เดียวกัน” 1.1k 69 2 13 1..4k เสำร์ที่ 20 พฤศจิกำยน 2564 “หยดโลกรอนดวยสทธและ ทำงเลอกของชมชน” 1K 237 33 25 3K พธท 24 พฤศจกำยน 2564 “พลังสตรี ลดควำมรนแรงตอเดก และสตรี : ท้องไม่พร้อม แท้งปลอดภัย” 1.8k 17 6 55 392 เสำร์ที่ 4 ธันวำคม 2564 “ชวนสำรวจ ดินแดนแสนล้ำน กำรเลือกปฏิบัติ” 303 22 6 3 614 อำทิตย์ 26 ธันวำคม 2564 “ทดนคอตนทน ลดควำมเหลื่อมล้ำ” 1K 38 23 15 3K รวม 29.2K 2.1k 385 596 60.4k 41
กำรประชำสมพนธและหำท การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ความเข้าใจในภารกิจและการรณรงค์ หาทุน สนับสนุนการดาเนินงาน ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการที่ นบเปนอกภารกจหนงทสาคญยง เนื่องจากสมาคมฯเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดาเนินกิจกรรมสาธารณกุศลให้ความ ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ประสบปัญหา ที่มาขอรับความช่วยเหลือแต่อย่างใด งบประมาณของสมาคมส่งเสริมสถานภาพ สตรฯ ทใชในการดาเนนงานทงในเชงรก และใหบรการนนมาจากการบรจาคของ สาธารณชนเกอบทงหมด 42

thailand.org/

1.งำนประชำสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่สื่อ สมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯไดทาการประชาสมพนธทงภายใน และภายนอกองคกร โดยการผลต ข่าวความเคลื่อนไหวขององค์กร ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก อาทิ เว็บไซต์ (Website) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ขององค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงการดาเนินงาน ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรฯ นอกจากนยงไดจดทาโครงการวนเกด แผนพบคมอโครงการนกหวดปองกนภยเพอเปนการรณรงค ยุติ และป้องกันความรุนแรง 1.1 วำรสำรสิ่งพิมพ์  แผ่นพับสมาคมฯ  แผ่นพับโครงการนกหวีดป้องกันภัยฯ  บทความลงนิตยสาร 1.2 สื่อออนไลน์  เว็บไซต์ (Website): สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี http://www.apsw
 เฟซบุ๊ก เพจ (Facebook page) : สมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ บานพกฉกเฉน ดอนเมอง https://www.facebook.com/ apswthailand.org ใหบรการ ใหขอมล ตอบคาถามตาง ๆ และใหคาปรกษาเบองตน ผานเฟซบกสมาคมฯ เชน การ บรจาคเงน และบรจาคสงของ , การขอรบความชวยเหลอและการใหความชวยเหลอเบองตน , การเรยนฝกอาชพ, การเดินทาง, จิตอาสา ,กิจกรรมCSR , การบาเพญประโยชน , การเลยงอาหารสมาชกบานพกฉกเฉน ฯลฯ : ShopBoon for บ า น ฉ ก เ ฉ น https://www.facebook.com/Shopboon.apswthailand.org เพื่อ ประชาสัมพันธ์งานฝึกอาชีพ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน  บล็อกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ apsw thailand.blogspot.com  ทวิตเตอร์ (Twitter) สมาคมฯ https://twitter.com/emergency_home หรือ @emergency_home  อินสตาแกรม (Instagram) สมาคมฯ www.instagram.com/emergencyhome.apsw  จัดทารายงานประจาปี 2563 เผยแพร่สาธารณะ สามารถอ่านออนไลน์ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือ สามารถอ่านในรูปแบบ E book ผานแอพพลเคชน issuu.com  ช่อง YOUTOBE CHANEL (APSW.emergencyhome Official )  ไลน์ออฟฟิเชียล ปี 2564 ได้เปิดไลน์ออฟฟิเชียล Line Official Account : EmergencyHome_APSW Line official Account ID : @186unint หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/mEdezc0 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ ใหบรการ ใหขอมล ตอบคาถามตาง ๆ และใหคาปรกษาเบองตน ผานเฟซบกสมาคมฯ เชน การบรจาคเงน และบรจาค สงของ , การขอรบความชวยเหลอและการใหความชวยเหลอเบองตน , การเรยนฝกอาชพ , การเดนทาง , จตอาสา , กิจกรรมCSR , การบาเพญประโยชน , การเลยงอาหารสมาชกบานพกฉกเฉน การจาหนายผลตภณฑงานฝมอสมาชก บ้านพักฉุกเฉิน ฯลฯ งำนประชำสมพนธและหำท 43
2.งำนนิทรรศกำร เนองจากในป 2564 ทวทกภมภาคของประเทศไทย รวมทงกรงเทพมหานคร ไดรบผลกระทบจากสถานการณ โรคโควิด 19 ทาใหหนวยงานตาง ๆ ทงภาครฐและเอกชน งดเวนการจดกจกรรมตลอด ทงป 3.งำนระดมทน  งำนกล่องรับบริจำค ป 2564 สมาคมฯ มกลองรบบรจาคทตงอยตามสถานทตาง ๆ ในกรงเทพมหานครและเขตปรมณฑล รวมทงสน จานวน 143 กลอง นอกจากนยงมหนวยงานตาง ๆ ทจดตงกลองรบบรจาคของหนวยงานขนและจดสรรเงน รับบริจาคให้กับสมาคมฯ เป็นประจาทุก ๆ ปี ได้แก่ บริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จากัด , โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อ สนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมฯ 4.กิจกรรมพิเศษ 4.1“Watsons green Ribbons วัตสันโบว์เขียว เนื่องในวันสตรีสากล” วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 คุณนวลพรรณ ชัยนาม Customer Director บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จากัด ร่วมกับผู้บริหารแบ รนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผมและผิว “โดฟ” (บรษทยนลเวอรไทย เทรดดง จากัด) และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เปิดตัว แคมเปญ “Watsons green Ribbonsวัตสันโบว์เขียว เนื่องในวันสตรี สากล” ณ บริเวณร้านวัตสัน สาขาโลตัส พระราม4 โดย จัดจาหน่าย โบว์สีเขียวเพื่อหารายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสตรีและสงเคราะห์ เด็กที่ด้อยโอกาส ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ นารีนาถ (บ้านพักฉุกเฉิน) ดวยการเชญชวนใหลกคาทกคน รวมซอโบวสเขยว ในราคา 20 บาท รวมทง ผลตภณฑโดฟ (Dove) ไดรวมมอบเงนบรจาคสมทบทนใหกบสมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ เพยงซอผลตภณฑ โดฟ ใด ๆ กได โดฟ รวมสมทบทน บรจาค1 ชน = 5 บาท ทก ๆ ทานสามารถรวมทาบญ หรอหาซอโบวสเขยวไดทรานวตสนทกสาขา ตงแตวนน 6 มนาคม 64 จนถง สนเดอนมนาคม 2564 *กจกรรมจาหนายโบวสเขยวของ วตสนน ไดดาเนนการมาอยางตอเนองเปนเวลา 9 ป ตดตอกน โดย ปกติจะจัดเป็นกิจกรรมเดินรณรงค์ และจาหน่ายโบว์สีเขียว ณ ลานหน้า ร้านวัตสัน อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม แต่ เนื่องจากการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID 19 จึงได้ยกเลิกกิจกรรมการเดินรณรงค์ 4.2 กรมสรรพากร เยี่ยมชมและจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะจากกรมสรรพากร นาโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้พาคณะ เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพกร มาจัดกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ บรจาคเงน และจดเลยงอาหารใหกบผหญงและเด ทประสบปญหา วิกฤตในชีวิตและได้พักพิงอยู่ ณ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่ง ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ และรักษาการผู้อานวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การ ต้อนรับ 44
5.งำนอื่น ๆ • เปิดร้าน ShopBoon for บ้านฉุกเฉิน เพอเปลยนสงของบรจาคทเหลอใชเปนเงนทนสนบสนนการดาเนนงานชวยเหลอ ผหญงและเดกในบานพกฉกเฉน ตงแตวนท 25 ตลาคม 2564 • รบบรจาคเงน สงของ และรบจองเลยงอาหารทาบญเนองในวาระโอกาสพเศษ เชน ทาบญวนเกด รวมทง ประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือทา CSR ใน วาระโอกาสต่าง ๆ • จัดทาและดูแล “แปลงผักสวนครัวเพื่อบ้านพักฉุกเฉิน” ร่วมกับ สมาชิกผู้หญิงที่บ้านพักฉุกเฉิน • ประสานงานและดแลกองถายทาละคร / ซรย ทมาใชพนทสมาคมฯ *รายละเอียดตามภาคผนวก ค 45
46
ผสนใจ และสนบสนนกำรดำเนนง
ผสนใจและผสนบสนนกำรดำเนนงำนของสมำคมฯ การดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ยังคงได้รับ ความสนใจและการสนบสนนจากสาธารณชนอยางตอเนอง ดงน 1.กำรเยี่ยมชมสมำคมฯ ในปี 2564 สมาคมฯ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามแนวทางการ ปองกนอยางเครงคดตอเนองตลอดทงป เพอปองกนการตดเชอไวรสโคโรนา 2019 ทาให้จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมและผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ลดน้อยลง ซงตลอดทงป 2564 มผเขาเยยมชมดงน คณะเยี่ยมชม จำนวน(กลม) จำนวน(คน) กลุ่มนักเรียน / นักศึกษา 1 กลุ่ม 5 คน กลมบคคลทวไป (ไทย) 16 กลุ่ม 160 คน รวม 17 กลม 165 คน *รายชื่อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมชม มีปรากฏในภาคผนวก ข 2.กำรสนบสนนและกำรรวมบรจำค สมาคมฯ ไดรบการสนบสนนจากหนวยงานตาง ๆ ทงภาครฐและเอกชน รวมทง สาธารณชนทวไป ในหลายรูปแบบ เช่น 2.1หน่วยงานภาครัฐ • สานักงานป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร • สานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม • สถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข 60ฯ สถาบันบาราศนราดูร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นต้น •กำรสนบสนนโดย ภำครฐ สวนใหญเปนการใหความรวมมอซงเออตอการแกไขปญหาตาง ๆ ทผหญงและ เด็กประสบ สาหรบการใหทนสนบสนนนน อยู่ในรูปของการสนับสนุนโครงการ การจัดกิจกรรมในส่วนทไดรบการสนบสนนนน คิดเป็นร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่าย ที่สมาคมฯ ต้องใช้ในแต่ละปี ผสนใจ และสนบสนนกำรดำเนนง 47
2.2 หนวยงำนภำคเอกชนและสำธำรณชนผมจตศรทธำ ตลอด ทงปมหนวยงานภาคเอกชนทงในประเทศและตางประเทศหลายหนวยงานใหความชวยเหลอสมาคมฯ ดวยการใหทน สนับสนุนกิจกรรม เช่น บริษัทเซ็ลทรัล วัตสัน จากัด บรษท ไอ.ซ.ซ อนเตอรเนชนแนล จากด (มหาชน) มลนธ อนเตอรเนชน แนลรีพับลิกัน อินสติติวท์ (IRI) International Republican Institute บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด บริษัทท่าอากาศยาน ไทย จากัด(มหาชน) มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรตารี่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์การทหารอากาศโยธิน บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จากัด(มหาชน) บริษัททีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จากัด บริษัท ไทยวาโก้จากัด บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จากัด บริษัท อันดา99 จากัด บริษัท เซ็นเตอร์ฟู้ด จากัด บริษัท ซีพีออลล์จากัด มูลนิธิ วีวีแชร์ ฯลฯ 48
3.กำรเลยงอำหำรแกสมำชกบำนพ ป 2564 บานพกฉกเฉนไดมโอกา ผหญงและเดกทบานพกฉกเฉน ในปนไดปร เลยงอาหารใหกบสมาชกบานพกฉกเฉน ไมเกน รวมทงสน 181 กลม ( 590 คน ) เช่น จดเลยง และบรจาคเงนเพอจดเลยงอาหาร ทงทาบญเลยงวนเกด หรอจดเลยงอาหารผหญงและเดกในบานพกฉกเฉนเนองในวาระโอกาสพเศษตาง ๆ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย และทีม ร้ำน Maocha หม่ำวชำ ชานมไข่มุกสูตรต้น ตาหรับแท้จากไต้หวันสาขาสายไหม บริจาค ชานมไข่มุก ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน 49
กำรบริหำรงำนทั่วไป บคลำกร และกำรเง 50
กำรบริหำรงำนทั่วไป ในป 2564 มผบรจาค ดงน • บริจาคเป็นเงิน จานวน 375 ราย • บรจาคเงนและสงของ จานวน 80 ราย • บรจาคเปนสงของ จานวน 599 ราย (มาบริจาคด้วยตนเอง) • บริจาคทางพัสดุ จานวน 4,802 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,856 รำย • ข้าวสาร จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จานวน 84 กระสอบ และรายย่อยอื่น ๆ เฉลี่ย 30 กิโล/เดือน • ของบรจาคทไดรบเปนประจาและมจานวนมาก เชน เสอผาผใหญ เสอผาเดก ชดคลมทอง ชดชนใน ฯลฯ • ของบรโภค นมกลอง อาหารแหง นาปลา บะหมกงสาเรจรป นาดม ซอสปรงรส ฯลฯ • ของอปโภค ของใชตาง ๆ นายาทาความสะอาด นายาซกผา นายาลางจาน ถงดา ฯลฯ • ของใช้เด็กอ่อน ตุ๊กตา ของเล่น ผ้าอ้อมสาเร็จรูป • ของบริจาคอื่น ๆ ที่นอน, หมอน, ผ้าห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าชารุด หรือ เสื่อมสภาพ ของเล่น หนังสือ สิ่งของบริจำครวมทั้งสิ้น จำนวน 198,016 ชิ้น งำนบรหำรงำนบคคล งานบริหารงานบุคคล ในปี 2564 • เจ้าหน้าที่เกษียณตามวาระ 2 ราย • เจ้าหน้าที่ ลาออก 1 ราย • เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 34 คน หญิง 29 คน ชาย 5 คน การพฒนาบคคลากรในป 2564 สมาคมฯ ไดสงเจาหนาทเขารบการอบรม ประชม สมมนา กบองคกรเครอขาย และทงหนวยงาน ภาครฐและภาคเอกชน เพอเสรมสรางศกยภาพ และความเปนมออาชพในงานสงคมสงเคราะห จานวน 18 ครง อาท เวทสนบสนนให ผู้ประสบความรุนแรงร่วมขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสตรีและเด็กหญิงพิการ โดยคานึงถึงความต้องการของ ผู้ประสบความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง , การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 , โครงการพัฒนางานสห วิชาชีพป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว , ผลของกฎหมายทาแท้งฉบับใหม่ ในสถานการณ์ โควิดกับปัญหาที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องเผชิญ เป็นต้น กำรเงิน การบริหารจัดการด้านการเงินของ สมาคมฯ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ เน้นใน ความถกตอง ประหยดและโปรงใส ซงผลการดาเนนงานในป 2564 รายรบรวมทงหมดเปนจานวนเงน 11,455,415 บาท รายจายรวม ทงหมดเปนจานวนเงน 11,590,906บาท สรปรายรบตากวารายจาย135,491 บาท และไดรบการตรวจสอบบญชโดย บรษท เคพเอมจ ภม ไชยสอบบัญชี จากัด งบประมาณรายรับ รายจ่ายประจาปี 2564 ดาเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม คือ งบประมาณแบบสมดุล กำรบรหำรงำนทวไป บคลำกร และกำรเ 51
งำนอบรม พฒนำบคคลำกร ดำนงำนสงคมสงเครำะห 1.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ดอนเมอง หองประชมกาแพงเพชร ชน 2 สานกงานเขตดอนเมอง จัดโดยสานักงานเขตดอนเมือง วันที่ 29 ม.ค./10,17,24,31มี.ค./28 เ.ม.ย./24มิ.ย.64 2.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน พระราชบญญตความเทาเทยมระหวางเพศ พ ศ 2558 ณ โรงแรมปรนซพาเลส มหานาค กรงเทพฯ จดโดยกรมกจการสตร และสถาบันครอบครัว วันที่ 2 มี.ค.64 3.คุณณัฐิยาทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมเวทีสนับสนุนให้ผู้ประสบความรุนแรงร่วมขับเคลื่อนเชิง นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสตรีและเด็กหญิงพิการ โดยคานึงถึงความต้องการของผู้ประสบความรุนแรงเป็นศูนย์กลาง ณ กรมสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการหองประชมชน3อาคาร60ปกรมประขาสงเคราะห ถนนราชวถ กรงเทพฯ จดโดยมลนธ ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม วันที่ 19 เม.ย.64 4.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมนาเสนอผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย“โครงการพัฒนางานสหวิชาชีพป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”ผ่านระบบวีดิทัศน์ ทางไกล Application Zom จัดโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ค.64 5.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และ นกศลปะบาบด รวมประชมเพอสนบสนนทางเลอกของผหญงททองไมพรอม ครงท52 เรอง “ผลของกฎหมายทาแท้งฉบับใหม่ใน สถานการณ์โควิคกับปัญหาที่ผู้หญิงท้องไม่พร้อมต้องเผชิญ” ประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรมซูม จัดโดยสมาคมพัฒนาเครือข่าย อาสา R SA วันที่ 22 มิ.ย.64 6.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมการประชุม “เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการจัดทา(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2566 2570” ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 30 มิ.ย.64 7.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมการประชุม “เชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผล แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่4และยก(ร่าง)แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5ครั้งที่5พื้นที่กรุงเทพมหานคร”ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิหิดล เมื่อ 1 ก.ค.64 8.คุณคัญฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยาคลีนิค เข้าร่วมการประชุมคณะทางานกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรคใน จงหวด ประจาป 2564 ณ หองประชม ชน6 กองควบคมโรคเอดส วณโรคและโรคตดตอทางเพศสมพนธ สานกอนามย กรุงเทพมหานคร จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สานักอนามัย เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2564 9.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมการประชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติออนไลน์เพื่อ พิจารณาระเบียบวาระ รอบที่2” เรองการสรางเสรมสขภาวะสงแวดลอมทยงยนในวกฤตโควค 19ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 10 พ.ย.64 10.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมการประชุม “เวทีสมัชชาสุขภาพระดับเขตเพื่อ ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตดอนเมือง” ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยสานักงานเขตดอนเมือง วันที่ 15 พ.ย.64 11.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมเสวนาโต๊ะกลม “การขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อความเป็น ธรรมระหว่างเพศ” ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 8 ธ.ค.64 12.คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมการประชุมเวทีสาธารณะ “ก้าวข้ามอุปสรรคการ เข้าถึงการคุ้มครองของแรงงานหญิงข้ามชาติไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”และเป็นตัวแทนองค์กรในการลงนามบันทึกข้อตกลง ณห้องประชุม Prize ชน 2โรงแรม Ibis Styles Bangkok Ratchada กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เมื่อ 15 ธ.ค.64 52
วีเทรน เซ็นเตอร์ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้ำส์ หรือ วีเทรนเซ็นเตอร์ (We Train Center) เป็นกิจกรรมหนึ่งของ สมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรีฯ ซึ่งนับว่าเป็น “ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)” ที่ดาเนินการเพื่อหารายได้สมทบค่าใช้จ่าย กิจกรรมของบ้านพักฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิต โดยการดาเนนกจการ เปดใหบรการหองพก หองประชมสมมนา สโมสรสขภาพ สระวายนา หองอาหาร และ คอฟฟี่ชอฟ ทุกวัน ห้องพักคู่ / ห้องพักรวม พร้อมเครื่องอานวยความสะดวก สามารถรองรับได้กว่า 500 ท่าน  ห้องประชุมสัมมนา ระดับมาตรฐานพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสาหรับการจัด ประชุมสัมมนา จัดค่าย หรือจัดกิจกรรมต่างๆ  สโมสรสขภาพ มบรการสนามแบตมนตน วอลเลย ขนาด มาตรฐาน และสระเล็กสาหรับเด็ก  ห้องอาหาร "ครัวคุณย่า" บรการอาหารราคาประห คอฟฟี่ชอฟบริการเครื่องดื่ม เช่น กาแฟสด ชานม ชาเขียว นมเย็น ฯลฯ อนเตอรเนชนแนล เฮาส เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในบ้านพักฉุกเฉิน*** ญของการสรางชวตและความหวงใหม ยโอกาสในบานพกฉกเฉน 53
ในปี 2564 วีเทรน เซ็นเตอร์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยคาสงศนยบรหารสถานการณ โควิด มีประกาศล็อกดาวน์ ทาให้วีเทรนฯขาดรายได้เพราะต้องจากัดการให้บริการและต้องงดให้บริการในบางช่วง ต่อมาในช่วง เดอน ตลาคม 2564 เรมคลายลอกดาวนเปดใหบรการได แตยงคงจากดจานวนผเขาใชบรการ •ห้องพัก ห้องประชุม โรงยิม จากัดผู้เข้าใช้บริการ ปิดให้บริการบางช่วง •งดใหบรการสระวายนา •หน่วยงานราชการ งดจัดประชุมสัมมนา ในเดอนตลาคม เรมคลายลอค •ลกคาเรมเขามาใชบรการ เปนกลม เลกๆ ไมเกน 30 คน •กลมจดอบรม กลมเลก ๆ เรมทยอยมาใชบรการ •กลุ่มไดมอนด์ฟู้ด วอลเลย์บอล มาใช้บริการ ห้องพัก และสนามกีฬา •เปิดสนามกีฬาให้ใช้บริการได้ ในปี 2564 ได้มีลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ที่มาใช้บริการ จานวน 43 กลุ่ม 2,472 คน ซึ่งลูกค้ากลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกของปี 2564 คือ “สโมสรไดมอนด์ฟู้ดวอลเลย์บอล” ได้มาใช้บริการในเดือนตุลาคม เพื่อเก็บตัวแข่งขัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีนักกีฬา ระดับโลก และนักกีฬาทีมชาติมาร่วมเก็บตัวด้วย วีเทรน เซ็นเตอร์ 54
และเมื่อสถานการณ์โควิด 19 ดขน มาตรการในการเฝาระวงการระบาดมการผอนปรนมากขน วเทรน เซนเตอร จง ไดมลกคากลมทเรมเขามาใชบรการ หองประชมสมมนา ทยอยเขามาใชบรการ เชน บริษัท เอเซี่ยน แอร์โรสเปส เซอร์วิส จากัด , บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม ,สอนซ่อมนาฬิกา world class *รายละเอียดตามภาคผนวก ง ตอมาในเดอนพฤศจกายน และธนวาคม 2564 วเทรน เซนเตอร ไดรบ คณไพรตน ใจบญ เขามาบรหารจดการพนท สโมสรสุขภาพเพื่อหารายได้ อาทิ จัดแข่งขันวอลเลย์บอลทุกสัปดาห์ จัดงานลอยกระทง จัดงานประกวดต่าง ๆ และจัดกิจกรรม ทาบุญตักบาตรอาหารแห้ง ทุก ๆ ต้นเดือน โดยมีลูกค้า เจ้าหน้าที่ และสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินร่วมทาบุญด้วย 55
ควำมเคลื่อนไหวรอบรั้วสมำคมฯ 56
20 ก.พ.64 ปั๊ปโปเตโต้พร้อมครอบครัวเยี่ยมชมและบริจำค วนเสารท 20 กมภาพนธ 2564 คณพฒนชย ภกดสสข หรอคณปบ นกรองนาวงโปเตโตและครอบครวทไดมาเยยมชมและบรจาคสงของ ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน 8 มี.ค. 64 ภัตตำคำร “ลกไกทอง” จดเลยงอำหำรกลำงวน ณ บำนพกฉกเฉน วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 คุณแสงณรงค์ มนตรีวัต เจ้าของร้าน “ลูกไก่ทอง” ร้านอาหารสไตล์ไทย จีนและฮ่องกง ระดับ Michelin Guide 3 ปีซ้อน (2018 2020) และคุณแม่อรุณี มนตรีวัต เจ้าของร้าน “ไก่ทอง ออริจินัล” พร้อมครอบครัวและคณะพนักงาน ที่ได้นา ทมงานมาจดเลยงอาหารกลางวน เมนขนชอ “ปังชาลูกไก่ทองรอยัล” “ราดหน้ากุ้ง” และ “ข้าวผัดอเมริกัน” ให้กับสมาชิกผู้หญิง เด็ก และ คณะstaff บานพกฉกเฉน สมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ พรอมทง บรจาคสงของ เนองในวนคลายวนเกดของ คุณแสงณรงค์ มนตรีวัต 17 มี.ค. 64 The Body Shop สงมอบเงนจำกแคมเปญกำรกศลใหกบสมำคมสงเสรมสถำนภำพสตรฯ วนพธท 17 มนาคม 2564 คณะผบรจาคจาก เดอะบอดชอปนาโดย คุณจิตรฤดี ผนิตผล Head of Import Fashion & Brand Categories และคุณสิรียา ชุณหกิติยานนท์ Head of Prestige Beauty Brand นาเงินจากการจัดแคมเปญ “คริสต์มาส เพื่อช่วยสร้างเสริมความเท่าเที่ยมกันใน สังคม” จานวน 41,739 บาท มามอบให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ช่วยเหลือสตรีและเด็ก โดย คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ คุณรัจนา ศุภเมธิน เลขานุการคณะกรรมการและ กรรมการที่ปรึกษา สมาคมฯ เป็นตัวแทนในการรับ มอบและให้การต้อนรับ ควำมเคลื่อนไหว รอบรั้วสมำคมฯ 57
8 ม.ค. 64 สถำนทตสวเดน เยยมชมกำรดำเนนงำนสมำคมสงเสรมสถำนภำพสตรฯ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. 16.00น.สมาคม ส่งเสริมสถานภาพสตรีฯได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะ สถานทูตสวีเดน (EMBASSY OF SWEDEN BANGKOK, THAILAND) ที่ได้มาเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรีฯและได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการ ดาเนินงานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของเด็กและสตรีที่ ถูกกระทาความรุนแรงในประเทศไทยเนื่องในวันสตรีสากล ซึ่ง คณะผู้บริหารสมาคมฯ นาโดย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ และ คุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา(GDRI) ได้เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนาเยี่ยมชม การดาเนินงาน 20 ม.ค. 64 รพ. จฬำลงกรณ สภำกำชำดไทย สงมอบครภณฑสำนกงำนใหกบสมำคมสงเสรมสถำนภำพสตรฯ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความ ร่วมมือจากสานักงานจัดหารายได้และสานัก งานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ โดย คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานัก งานจัดหารายได้สภากาชาดไทย ได้ส่งมอบ ครุภัณฑ์สานักงานให้กับสมาคมฯ ซึ่งนายก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน , ดร.ศศมณฑ์ สงวนสิน กรรมการบริหารสมาคมฯ และ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ 23 ม.ค. 64 สมำคมเดกและเยำวชนเพอสนตภำพชำยแดนใต (กลมลกเหรยง) นำคณะเขำศกษำดงำน วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 12.00 น. คณะทางานสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้นา คณะกรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัด ชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการดาเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพ สตรีฯ ซึ่งคุณกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์และนักศิลปะบาบัด เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนาเยี่ยมชม 58
30 ม.ค. 64 สมำคมสงเสรมสถำนภำพสตรฯ จดประชมใหญสำมญประจำป 2563 วันอังคารที่ 30 มีนาคมม 2564 เวลา 09.30 11.30 น. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 ณ ห้องประชุมบารุง รววรรณ ชน 2 อาคาร นารินทร์กรุณา สมาคมฯ เพื่อรายงานผลการดาเนินงานสมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรีฯ ตลอดปี 2563 และจดเลอกตงคณะกรรมบรหารสมาคมสงเสรม สถานภาพสตรีฯ ชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจาปี 2561 2563 ได้หมดวาระลง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหารและคณะพนักงาน สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถานภาพตรีสามัญประจาปี และสมาชกสามญตลอดชพ รวมทงผสงเกตการณ โดย คณลานทพย ทวาทศน นายกสมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ เปนผดาเนนการ ประชุม 24 มี.ค. 64 หน่วยบัญชำกำรอำกำศโยธินจัดกิจกรรมบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ วนพธท 24 มนาคม 2564 พลอากาศตร เอกศกด เทภาสต ผบงคบการหนวย บัญชาการอากาศโยธินได้นากาลังพล จาก ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วย บัญชาการอากาศโยธิน มาจัดกิจกรรมบาเพญสาธารณประโยชนและจดเลยง อาหารกลางวนพรอมทงบรจาคของใชทจาเปนใหกบ สมาคมสงเสรม สถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อานวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ 14 ก.ค. 64 กรมกำรสื่อสำรทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย บรจำคเงนและสงของเพอถวำยเปนพระรำชกศลแดพระบำทสมเดจ พระเจำอยหว เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กรมการสื่อสารทหาร และสานักแผนและอานวยการ สื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นาโดย พลโท สุเมธ นิรมัย เจากรมการสอสารทหาร ไดนาเงนและสงของเครองใชทจาเปนทงอปโภคและบรโภคมา บริจาคให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ 59
19 ก.ค.64 กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว กองส่งเสริมสถำบันครอบครัว บริจำคสิ่งของ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ไดนาสงของ ทงเสอผาและของใชทจาเปนตาง ๆ เชน หนากากอนามย และแอลกอฮอล์ มาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย ผู้อานวยการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ บ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ 27 ส.ค. 64 คณะผบรจำคจำก สน. ดอนเมองไดมำบรจำคสงของ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.คณะผู้บริจาคจาก สน.ดอนเมือง นาโดย พ.ต.อ.รังสรรค์ สอนสิงห์ ผกก.สน.ดอนเมือง และคุณชาย อัศวบุญญา ประธานที่ปรึกษา สน.ดอนเมือง ไดนาชด สงของอปโภค บรโภค มอบใหกบ สมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินงานช่วยเหลือสังคมต่อไป ซึ่งผู้อานวยการสมาคมฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ให้การต้อนรับและรับมอบ 27 ต.ค.64 ผบรหำรสมำคมบรษทจดทะเบยนไทยเยยมชมสมำคมฯ วันพุธที่ 27 ตุลาคม(14.00น.) 2564 ผู้บริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และคณะ นาโดย คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจาหนาทบรหาร บรษท เซน คอรปอเรชน กรป จากด (มหาชน) และ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อานวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พร้อมด้วยทีม ตัดต่อ VDO ได้เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่ง ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการ และรักษาการผู้อานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยาย 15 ธนวำคม 2564 บรษทเซนทรล วตสน จำกด มอบเงนสมทบเพอสนบสนนกำรดำเนนงำนใหกบสมำคมสงเสรมสถำนภำพสตรฯ วตสน ไทยแลนด นาโดย คณพสษฐ มนคงขนตวงศ (managing director ) และ คุณนวลพรรณ ชัยนาม(Customer Director) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จากัด ร่วม ด้วย บริษัทคาร์มาร์ท จากัด (มหาชน ) นาโดย Makeup Artist “น้องฉัตร” ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ ได้ร่วมมอบเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เนื่องในวาระโอกาสพิเศษที่ร้านวัตสัน ครบรอบ 25 ปี ซึ่งแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ บริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จากัด (สานักงานใหญ่) อาคารสิรินทร์รัตน์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 60
15 พ.ย.64 IRI เยี่ยมชมสมำคมฯ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและคณะทางานจาก International Republican Institute (IRI) : Mr.Chris Yonke Resident Program Director, IRI Thailand และ Ella Dodson, Program Officer, IRI Headquarter พร้อมด้วย คุณชนกนันท์ พังงา Local Program Officer, IRI Thailand และ คุณภรต ทับไกร Local Program Associate, IRI Thailand ได้เข้าพบผู้บริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการและรักษาการผู้อานวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย และการพัฒนา (GDRI) สมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ พรอมทงเยยมชมการดาเนนงานของสมาคมฯ โดย ดร.เมทน พงษเวช เป็น ผู้บรรยายและนาเยี่ยมชม 22 ธ.ค.64 บรษท เซนทรล วตสน จำกด จดปใหม ใหบำนพกฉกเฉน วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารและพนักงาน วัตสัน ไทยแลนด์ นาโดย คุณนวลพรรณ ชัยนาม ( Customer Director ) บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จากัด ที่ได้จัดกิจกรรม ส่งมอบความสุข 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 ดวยการจดเลยงอาหารและเครื่องดื่มจับฉลากของขวัญให้กับ สมาชกผหญง และเดกในบานพกฉกเฉน รวมทงมอบเงนบรจาคและ สงของ สมาคมสงเสรมสถานภาพ สตรฯ ซงคณะผบรหารสมาคมฯ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ ดร.เจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ และดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการและรักษาการผู้อานวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับและเป็น ผู้รับมอบ 25 พย.64 บริษัทบริษัท อีฟส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม“กลองสมสงความสข” ในวันคริสต์มำสต์ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 คณะผบรหารและพนกงาน บรษทบรษท อฟส คอรปอเรชน จากด ไดจดกจกรรมวนครสตมาสต “กล่องสุ่มส่งความสุข” ให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและพักพิงอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง รวมทงไดจดเลยงเครองดม และบรจาคเงนพรอมสงของ เชน นมผง นมกลอง แพมเพส ใหกบบานพกฉกเฉน ซง คณณฐยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการบ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ 61
รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ 62
รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่สมำคมฯ ผอำนวยกำรสมำคมสงเสรมสถำนภำพสต ดร.เมทินี พงษ์เวช ผู้อานวยการสมาคมฯ งำนผเชยวชำญพเศษดำนสงคมสงเครำะ นางสาวกรวิณท์ วรสุข ผู้เชี่ยวชาญงานสังคมสงเคราะห์ ผประสำนงำนคณะกรรมกำรสมำคมสงเสรมสถำนภำพสตร นางรัจนา ศุภเมธิน เลขานุการคณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์ นางณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อานวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นายคัณฑนิกม์ นิโรธร นักจิตวิทยา นางเกษฎา ศรีสุข ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ นางสาวศรีไทย อ่าสุวรรณ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ นางสมจิตร วงค์อนันท์ ผู้จัดการเคหะกิจ นางสาววนพา เหมภูมิ ผู้ช่วยเคหะกิจ นางสนิท บุตรวิชา เจ้าหน้าที่แม่ครัว นางสาววีรยา แลคไธสง หวหนาศนยเลยงเดกอ นางบุษบา จันทร์ทอง พเลยงเดก บานเด นางอนันต์ ดิษพงษา พเลยงเดกออ นางชนาภา ภาชนะวรรณ พเลยงเดกออ นางทัศนีย์ ถาวจัตุรัส พเลยงเดกออ นางกฤษณา ส่งสุข เจาหนาทแมบานศนยเลยงเดกออ ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี นางสาวจิราภรณ์ หนูเนียม เจ้าหน้าที่การเงิน นางสาวธญมาศ นยเล เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ำยกำรศึกษำและฝึกอำชีพ นางสริลลา มหาพิรุณ ครูสอนศิลปประดิษฐ์ นางสาวสุภาภรณ์ สองห้อง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นางประเทือง อาจหินกอง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม นางโบว์ อาจปรุ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 63
ฝำยบรหำรงำนบคคลและบรหำรงำนทว นางสาวมณฑาทิพย์ เกตุนอก เจาหนาทบรหารงานทว นางสาวจรรยาณัฏฐ์ แสนภักดีไทย เจาหนาทบรหารงานทว นางมล ฮูวิชิต เจ้าหน้าที่แม่บ้าน นายอนงค์ วงศ์อนันท์ เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ นางสาวสมคิด ท่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ นายอร่าม สมชื่อ เจ้าหน้าที่ช่างและยานพาหนะ นายวิชาญ เผ่าพันธุ์ เจาหนาทเกษตรและพน ส่วนพัฒนำเยำวชน นายกรีฑา แก้วประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่กิจกรรมเยาวชน ประชำสมพนธและหำท นางสาววิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ นางสาวจิตรา นวลละออง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นางสาวณิชา ชมเชย เจ้าหน้าที่งานกล่อง สถำบันวิจัยบทบำทหญิงและกำรพัฒนำ นางเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อานวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา นางมนัสนันท เกิดวร ผู้ช่วยนักวิจัย นางสาวพัชรี แรงเขตการณ์ ผู้ช่วยนักวิจัย นางลักษนันท์ ชมดวง ผู้ช่วยนักวิจัย 64
น.ส.นุชจรินทร์ สิทธิสรรค์ ผู้จัดการ บจ.วีเทรนฯ น.ส.กัญญมล ย้อมสี เจ้าหน้าที่การเงิน น.ส.วลัญช์ภัทร พูนมาก เจ้าหน้าที่บัญชี น.ส.วีณา เขตรนคร ผจก.งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ น.ส.กานต์สินี สะเอียบคง ผู้ช่วยผจก.งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ น.ส.ทานตะวัน แจ้งจิตต์ เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ น.ส.ณัฐฑิตา สุนทรวิจารณ์ เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ นายอนุชิต เสนปาน เจ้าหน้าที่งานบริการส่วนหน้าและลูกค้าสัมพันธ์ นางสมจิตต์ พ่วงพันธ์ศรี เจ้าหน้าที่แม่บ้านและสถานที่ น.ส.ชลดาภรณ์ ไชยานะ ผู้จัดการงานแม่บ้านและสถานที่ นางอรอนงค์ เสนปาน เจ้าหน้าที่งานแม่บ้านสถานที่ นางบังอร ทองแสนคา เจ้าหน้าที่งานแม่บ้านสถานที่ น.ส.กัลยานุช ย้อมสี เจ้าหน้าที่งานแม่บ้านสถานที่ น.ส.วรจิรา สมสวย เจ้าหน้าที่งานบริการ น.ส.สุพัตรา ท่อนจันทร์ ผู้ช่วยแม่ครัว นางสมัย รอดอินทร์ เจ้าหน้าที่งานบริการ น.ส.ลาพึง มาลัย แม่ครัว วันเพ็ญ บารุงเวช เจ้าหน้าที่คอฟฟี่ชอพ นายเฉลิมพล แพกระจ่าง เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ นายอมรศรันย์ พันธุ์ประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สโมสรสุขภาพ รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่วีเทรนเซนเตอร์ 65
ภำคผนวก 66
รำยละเอยดของผหญงและเดกทมำรบบรกำรของบำนพกฉกเฉน ผมำรบควำมชวยเหลอดำนทพกอำศย 1.1จำนวนผหญงและเดก แยกตำมอำย 1.2 จำนวนผหญงและเดก แยกตำมระดบกำรศกษำ 1.3 จำนวนผหญงและเดก แยกตำมหนวยงำนนำสง*ภมลำเนำ 0 2ปี 3 6ปี 7 12ปี 13 18ปี 19 25ปี 26 35ปี 36 45ปี 46 55ปี 56ปขนไป รวม 42 8 7 9 30 29 25 8 5 163 ไม่อยู่ในเกณฑ์ ได้รับการศึกษา ไม่ได้รับ การศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี รวม ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย/ ปวช. 51 8 9 15 47 24 2 7 163 ภำคผนวก ก แหลงทมำ/หนวยงำนนำสง/ภมลำเนำ ภำคกลำง กรงเทพฯ ตะวันออก เหนือ ใต้ อีสำน รวม มาเอง 11 21 9 5 5 22 73 ติดตามมารดา 2 12 6 0 2 5 27 พลเมืองดี/ญาติ/เพื่อน 3 8 0 0 0 1 12 ติดครรภ์มารดามา 1 20 0 0 0 0 21 ส่งมาจากหน่วยงานเอกชน 1 0 0 0 0 0 1 ส่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ 0 0 0 0 0 0 1 ส่งมาจากโรงพยาบาล 0 1 0 0 0 1 2 ส่งมาจากสถานีตารวจ 1 1 0 0 0 0 2 ติดต่อทางเฟสบุ๊ก 6 6 2 1 6 3 24 รวม 25 69 17 6 13 33 163 67
2.ผมำรบบรกำรดำนกำรใหคำปรกษำทำงโทรศพท จานวนผู้หญิงและเด็กที่มาขอรับบริการทางโทรศัพท์ แยกตามรายเดือน 2.2จำนวนผมำรบบรกำรใหคำปรกษำ แยกตำมเพศ เพศหญิง จานวน 1,024 ราย (ร้อยละ95.88 ) เพศชาย จานวน 44 ราย (ร้อยละ 4.12 ) รวม 1,068 รำย 2.3จำนวนผมำรบบรกำรใหคำปรกษำแยกตำมประเภทของปญหำ เดือน ผหญงและเดก(รำย) ผชำย(รำย) รวม(รำย) มกราคม 75 4 79 กุมภาพันธ์ 78 5 83 มีนาคม 93 4 97 เมษายน 95 4 99 พฤษภาคม 84 4 88 มิถุนายน 81 4 85 กรกฎาคม 89 1 90 สิงหาคม 84 4 88 กันยายน 85 5 90 ตุลาคม 90 1 91 พฤศจิกายน 89 6 95 ธันวาคม 81 2 83 รวม 1,024 44 1,068 ปัญหำ จำนวน(รำย) ร้อยละ 1.ท้องไม่พร้อม 330 31 2.ครอบครัว 183 17 3.ความรุนแรงในครอบครัว 176 17 4.อื่นๆเช่นสุขภาพจิต/ยาเสพติด/พฤติกรรมลูกหญิง ชาย/กฎหมาย/ยาคุมกาเนิดฯลฯ/เอชไอวี/ไม่มีผู้ดูแล/การ ทานยาคุมกาเนิดฯลฯ 379 35 รวม 1,068 100 68
2.4จำนวนผมำรบบรกำรใหคำปรกษำแยกตำมจงหวด กรุงเทพฯ จานวน402 ราย (ร้อยละ38 ) นนทบุรี/ปทุมธานี/ต่างจังหวัด จานวน 666 ราย (ร้อยละ62 ) 2.5 แหลงขอมลททำใหผมำรบบรกำรใหคำปรกษำ รจกบำนพกฉกเฉน นิตยสารชีวิตรัก/คู่สร้างคู่สม/สมุดหน้าเหลือง/โทรทัศน์ จานวน153ราย(ร้อยละ14 ) อินเตอร์เน็ตจานวน827ราย(ร้อยละ78) เพื่อน/พลเมืองดีจานวน77ราย(ร้อยละ7) Bug1133/แผ่นพับประชาสัมพันธ์สมาคมฯ จานวน 11ราย (ร้อยละ1) 2.6 ช่วงเวลา การติดต่อขอรับบริการการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ เช้า กลางวัน จานวน 652 ราย (ร้อยละ61 ) กลางคืน จานวน 415 ราย (ร้อยละ39) ชองทำงกำรมำรบบรกำร/ขอควำมชวยเหลอจำกบำนพกฉกเฉน •ผู้ประสบปัญหามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเอง •รู้จักบ้านพักฉุกเฉินจาก อินเตอร์เน็ต เพื่อน นายจ้าง บิดา มารดา ญาติ(ยาย ย่า ป้า น้า) พลเมืองดี โทรทัศน์ทุกช่อง Bug 1133 โทร
สายด่วนท้องแม่วัยรุ่น /HIV กำรส่งต่อจำกหน่วยงำนต่ำงๆ •สถานีตารวจ สถานีตารวจนครบาล ดอนเมือง •โรงพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตน์ โรงพยาบาลวชิระฯ •องค์กรภาคเอกชน 1663 69
1133 , 1323 ,1663
รำยชื่อคณะเยี่ยมชมกิจกรรมสมำคมฯ ภำคผนวก ข วันที่ รำยชอกลม/คณะ จำนวน 14 ก.พ.64 คณะนักศึกษาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ 5 คน 5 มี.ค.64 คณะพนกงานบรษท เอบ ชายเอกซ(ประเทศไทย)จากด เยยมชมและจดกจรรมเลยงอาหาร 20 คน 8 มี.ค.64 คณะเจ้าหน้าที่ร้านอาหาร “ไก่ทอง” คณแสงณรงค จดกจกรรมเลยงอาหาร เนองในวนคลายวนเกด 30 คน 8 มี.ค.64 คณะเจ้าหน้าที่และท่านฑูตสวีแดนประจาประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม 7 คน 9 มี.ค.64 คณะเจาหนาทโรงพยาบาลบารงราษฎร เขาเยยมชม บรจาคสงของ 4 คน 17 มี.ค.64 คณะ Body Shop และเครือเซ็นทรัล เข้าเยี่ยมชม และสนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมฯ 4 คน 19 มี.ค.64 คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัท 4U2 เยยมชมและเลยงอาหาร 10 คน 24 มี.ค.64 คณะเจาหนาทหนวยบญชาการอากาศโยธน จดกจกรรมบรจาคสงของ 10 คน 23 มี.ค.64 คณะเยาวชนกลุ่มลูกเหลี่ยง นาคณะผู้นาชุมชน จากภาคใต้เยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ 11 คน 14 ก.ค.64 คณะเจ้าหน้าที่กรมสื่อสารทหาร จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 20 คน 25 ส.ค.64 คณะผู้แทนบริษัทโตโยต้า เข้าเยี่ยมชมการดาเนินการของสมาคมฯ 2 คน 9 ก.ย.64 คณะพนักงาน บริษัท โอซีซี จากัด เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ 4 คน 14 ต.ค.64 คณะพนักงาน มูลนิธิกสิกรไทย 2 คน 27 ต.ค.64 คณะเจ้าหน้าที่ บริษัททะเบียนไทย เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานสมาคมฯ 4 คน 15 พ.ย.64 คณะเจ้าหน้าที่ IRI เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ 4 คน 2 ธ.ค.64 คณะเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เจ้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของสมาคมฯ 20 คน 3 ธ.ค.64 คณะเจ้าหน้าที่บริษัท คอนแนลล์จากัด เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ 8 คน 70
กำรใหสมภำษณ กำรใหขอมล และกำรใชสถำนทสมำคมฯ ภำคผนวก ค ประเภทสื่อ เรื่อง วนทขอขอมล/วนทใช ผใหขอมล/ผดแล แบบสอบถำม 1. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตและ ความสุของค์กรภาคปดระชาสังคม 17 กันยายน 2564 วิไลภรณ์ พียงกระโทก หัวหน้าส่วน ประชาสัมพันธ์ กองถ่ำยใช้สถำนที่ 2. บริษัท จีทีอี เกรท ทู เอส จากัด จัดทา ละครเรื่องBrothers “รักนะน้องชาย รักนายครับผม” 16 17 มกราคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ 3. บริษัท พอดีคา เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด จัดทาละคร เรื่อง“ห้องสุดท้าย หมายเลข6” กากับโดย ธัชพงศ์ศุภศรี เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ 4 บริษัท อันดา 99 จากัด จัดทาละคร เรื่อง “เธอ เขา เงา แค้น” กากับโดย หนุ่ม อรรพร ธีมากร 7 มกราคม 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ 5 บรษท อขาวอนาภาพยนตร จากด จัดทาละครเรื่อง“My Lucky Star” กากับโดย คุณพันธุ์ธัมม์ทองสังข์ 10 กุมภาพันธ์2564 ส่วนประชาสัมพันธ์ 71
ภำคผนวก ง ลำดับ รำยชอผใชบรกำรวเทรนเซนเตอร จำนวน(คน) 1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 120 2 เครือข่ายนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิไตย 96 3 บริษัทพลังร่วม 18 จากัด 420 4 คอร์สสอนซ่อมนาฬิกา 45 5 บริษัทเดอะบีไฮพ์กรุ๊ป จากัด 30 6 บริษัทรักษาความปลอดภัยพลังร่วม จากัด 320 7 บรษท ฟนกซ โพรเทคชน 20 8 กศน.เขตดอนเมือง 285 9 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ 30 10 สถานตารวจนครดอนเมือง 5 11 โรงเรียนกวดวิชาขุนพลคาเดท 20 12 จัดงานแต่งงาน 300 13 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ( ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ) 35 14 โรงเรียนกวดวิชา เอเอซี 9 15 โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา 15 16 โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 5 17 wewatch 30 18 สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 38 19 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) 31 20 Herming Borbe ( ชมรมชาวฟิลิปปิน ) 47 21 โรงเรียนบางกอกพลัส เมืองทองธานี จากัด ( โรงเรียนบางกอกเอ็นเอ ) 120 22 Dream Team FLD สัญจร 147 23 หจก.สตูลยูไนเต็ด 28 24 360 power rich Team 40 25 บริษัท แอร์อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จากัด 70 26 บริษัท เอเซี่ยน แอร์โรสเปส เซอร์วิส จากัด 6 27 บริษัท สโมสร ไดมอนด์ ฟู๊ด วอลเลย์บอล จากัด 60 28 การเรยนพนฐานการเทรดหน 20 29 อบรมซอพแวร์ 30 30 บริษัทแพนไทย คาร์โก้ เอ็กเพรส จากัด 50 รวม 2,472 72
APSW ในพระอปถมภ พระเจำวรวงศเธอ พระองคเจำโสมสวล กรมหมนสทธนำร under
หม 3 ซอยเดชะตงคะ 1 ถนนเดชะตงคะ แขวงสกน เขตดอนเมอง กรงเทพมหำนคร 10
the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.